Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs"

Transcriptie

1 Kwaliteitsgids Op Maat Kwadrant Onderwijs Waardegedreven Werken aan Kwaliteit Versie 1.1 (2012)

2 Inleiding Kwadrant Onderwijs is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit. Kernbegrippen daarbij zijn ruimte en vertrouwen enerzijds en verantwoording anderzijds. Normering en toetsing zijn maatschappelijk gezien een noodzakelijk instrument. Kwadrant Onderwijs kan evenmin als andere organisaties volstaan met van zichzelf te zeggen dat alles in orde is. Een objectivering daarvan is nodig. Normering en toetsing kunnen echter ook doorschieten. Te gedetailleerd worden, te veel op incidenten gebaseerd. Waardoor scholen zich meer op regels en richtlijnen gaan concentreren dan op werkelijke verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Kwadrant Onderwijs kiest hierin een actieve opstelling en neemt niet passief alle denkbare normatieve uitingen over, maar beziet kritisch wat er echt toe doet. Kwadrant Onderwijs is geen voorstander van gedachteloze toepassingen van regels en procedures en wil dit in haar scholen ook niet uitlokken. De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij betrokken medewerkers die ademruimte hebben en gestimuleerd worden om steeds vanuit het beste voor de leerling te handelen. Waardegedreven werken aan kwaliteit is voor Kwadrant Onderwijs per definitie ook werken aan vijf centrale professionele waarden: de wil om vakmanschap te realiseren de wil om samen te werken de wil om te leren de wil om de leerling centraal te stellen de wil om zich te verantwoorden Kwaliteitsgids Op Maat in perspectief Det Kwaliteitsgids Op Maat is geïnspireerd op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011, de CIIO Maatstaf 2009 (een vertaling van de ISO 9001:2008 norm voor de professionele kennisintensieve dienstverlening) en het Toezichtskader 2012 voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Kwadrant Onderwijsbenut het Kwaliteitskader om expliciet een brug te slaan tussen de door de sector gedeelde en gedragen kernwoorden voor het Speciaal Onderwijs (zie kader) en de beschikbare praktische kwaliteitsinstrumenten. Het Speciaal Onderwijs:. is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmatig aan innovatie en het verbeteren en borgen van kwaliteit.. realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving.. werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders en jongeren aan de realisatie van onderwijszorgarrangementen.. wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat.. heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving.. zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen.. werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise. 2

3 Inhoud van de KwaliteitsGids Det KwaliteitsGids kent dezelfde opbouw als de CIIO Maatstaf en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs: Domein 1: Beleid Domein 2: Organisatie Domein 3: Primair Proces Domein 4: Mensen Domein 5: Partners Domein 6: Reflectie Voor elke domein (en de bijbehorende rubrieken) beschrijft Kwadrant Onderwijs haar kwaliteitslat ( Dit is onze kwaliteit ). De nummering komt overeen met die van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. De overeenkomst met de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is extra gemarkeerd via het dubbel lijns-kader. Aanvullende normen komen voort uit het kernkader binnen het Toezichtskader 2012 en zijn als zodanig herkenbaar met een verwijzing in de laatste kolom (TK 12). De normindicatoren in dit kernkader zijn vet en onderstreept afgedrukt. 3

4 1. Domein Beleid 1.1 Planning. Het ambitieniveau is afgesproken Onze school heeft haar missie, visie en beleid geformuleerd Ons beleid is op de gebieden klanttevredenheid, onderwijskunde, professionalisering en veiligheid uitgewerkt in meetbare doelen Onze school zorgt voor hiervan afgeleide doelstellingen en plannen op de verschillende organisatieniveaus Onze school heeft het proces van beleid formuleren, evalueren en bijstellen vastgelegd in een beleidscyclus Onze school houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving Ons management zorgt voor uitleg en verantwoording van beleid en plannen aan medewerkers en stakeholders Het bestuur van onze school hanteert de Code Goed Bestuur en geeft inhoud aan de daarin geformuleerde opdrachten Onze school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 8.1 leerlingenpopulatie Onze school maakt zichtbaar dat het gekozen onderwijsconcept aansluit bij haar leerlingenpopulatie De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit Onze school heeft haar normen, waarden en leiderschapsstijl geformuleerd Onze school heeft haar ondersteuningsprofiel beschreven en evalueert dit ondersteuningsprofiel periodiek 1.2 Realisatie. De organisatie wordt effectief bestuurd Onze schoolleiding maakt via de begroting, het formatieplan en de normjaartaken zichtbaar dat het voldoende mensen en middelen ter beschikking heeft om het beleid en de plannen uit te kunnen voeren De bijdrage van elke medewerker aan de uitvoering van het beleid en de plannen is afgesproken Onze schoolleiding zorgt voor relevante stuurinformatie, de leidinggevenden benutten die om de realisatie van de doelstellingen en plannen te evalueren en bij te sturen De wijze van aansturing in onze school past bij cultuur, beleid en plannen Onze school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip 8.9 van kennismaking met de samenleving De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg zoals geformuleerd in het schoolplan Onze schoolleiding zorgt voor een professionele (veiligheids)cultuur Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders en bestuur betrokken

5 1.3 Vernieuwing. Nieuwe diensten worden systematisch ontwikkeld Beslissingen over vernieuwing en wijziging van het dienstenaanbod worden door de schoolleiding genomen Voor elke vernieuwing of wijziging in het aanbod heeft de organisatie een concreet plan en een intern verantwoordelijke Het plan bestaat uit heldere verantwoordelijkheden, meetbare doelen, gespecificeerde eisen, planning van de ontwikkeling van de nieuwe of gewijzigde dienst, begroting naar tijd en geld, afgesproken tussentijdseen eindbeoordelingen en beslismomenten De ontwikkeling vindt beheerst plaats, wijzigingen in de aanpak worden vastgelegd De gebruikte methodiek voor vernieuwing kan achteraf verantwoord worden Of de vernieuwde dienst in gebruik wordt genomen, wordt beslist door de verantwoordelijk leidinggevende na een toetsing Onze school heeft een regeling voor een systematische oriëntatie op verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijsveld 5

6 2. Domein Organisatie 2.1 Inrichting. De opzet van de school is helder Onze school beschikt over een actueel organogram waarin de hiërarchische lijnen zijn vastgelegd Voor de verschillende functies is duidelijk wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn Overleg en communicatie vinden planmatig en doelgericht plaats met passende vastlegging van besluiten en acties De medezeggenschap wordt uitgevoerd conform het GMR- en MRreglement Organisatieveranderingen vinden beheerst plaats Onze school beschikt over een tekenbevoegdheidsschema (procuratieregeling) 2.2 Systeem. De school heeft een werkend kwaliteits-, arbo en veiligheidssysteem Onze school heeft haar primaire, besturende en ondersteunende processen geanalyseerd en vastgelegd, inclusief hun reikwijdte, werking, samenhang en volgorde De borging van deze processen is geregeld door middel van bij de aard en omvang van de organisatie passende maatregelen en methoden De processen met hun input en output, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, gestelde normen en andere relevante beschrijvingen zijn in een gedocumenteerd kwaliteitssysteem vastgelegd Het kwaliteitssysteem omvat in elk geval een gedocumenteerd kwaliteitsbeleid, de meetbare kwaliteitsdoelstellingen en de in de Kwaliteitsnorm verplicht gestelde procedures De portefeuilles kwaliteit, arbo en veiligheid zijn belegd binnen ons managementteam Onze school heeft het documentbeheer en het beheer van kwaliteitsregistraties (het opstellen, goedkeuren, beheren, wijzigen, implementeren, actualiseren, beschikbaar stellen en terugvinden van documenten) geregeld en vastgelegd in procedures Elke medewerker heeft toegang tot de actuele versie van alle relevante documenten Wijzigingen van het kwaliteitssysteem vinden beheerst plaats zodat de werking en samenhang gewaarborgd blijft Onze school werkt aan een veilige school door het registreren en analyseren van agressie, geweld, incidenten en (bijna) ongevallen, het hanteren van een protocol conflicthantering en een pestprotocol en het aanstellen van een vertrouwenspersoon Voor elk proces zijn prestatie-indicatoren bepaald en vastgesteld welke risico s de uitvoering met zich meebrengen 6

7 2.3 Infrastructuur. De werking van noodzakelijke hulpmiddelen is geborgd Onze organisatie heeft vastgesteld welke infrastructuur essentieel is voor het realiseren van de doelstellingen en voldoen aan klanteisen, en stelt deze ter beschikking Voor alle onderdelen van de infrastructuur zijn passende maatregelen genomen om de bedrijfszekerheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen Onze school beschikt over een huisvestingsplan en onderhoudsplannen voor gebouwen en installaties Onze school hanteert afspraken voor het veilig bewaren en bereiden van voedsel Onze school heeft een regeling voor de huishoudelijke schoonmaak van de lokalen en de verblijfsruimten Onze school heeft een regeling voor het logistiek beheer van de geneesmiddelenvoorziening Onze school beschikt over een ICT-plan waarin back-up procedures, netwerkrechten, helpdeskfunctie en applicatiebeheer is geregeld Onze school heeft een actueel overzicht van kritische (meet)apparatuur, inclusief borging van eventueel noodzakelijke ijking/kalibratie Onze school beschikt over een actueel overzicht van onderwijsmethoden en technieken, inclusief de bijbehorende documentatie (fysiek of digitaal) Onze school heeft een regeling voor beheer en onderhoud van speeltoestellen Onze school beschikt over een actuele RI&E Onze school beschikt over een calamiteitenplan Onze school voert periodiek ontruimingsoefeningen uit en evalueert deze aantoonbaar 7

8 3. Domein Primair Proces 3.1 Overeenkomst. De school stelt voor elke leerling vast welke resultaat beoogd wordt Onze school beheerst de aanmelding, intake en plaatsing van leerlingen en heeft de werkwijze hiervoor vastgelegd Onze school inventariseert wensen en mogelijkheden van elke leerling en stelt vast wat het beoogd resultaat van het onderwijs is Onze school schat de risico s voor leerling en organisatie in en dekt deze af Onze school zorgt bij plaatsing van de leerling voor voldoende capaciteit en deskundigheid voor het realiseren van de leerdoelen Onze school inventariseert de behoeften van de leerling en het vermogen van de organisatie om aan die behoeften te voldoen voordat een overeenkomst wordt gesloten. Het resultaat van deze toetsing wordt geregistreerd Onze school sluit voor aanvang van het onderwijs een schriftelijke overeenkomst met de leerling Onze school beschikt over afspraken voor (telefonische) bereikbaarheid en beschikbaarheid van leerkrachten en andere sleutelpersonen tijdens en desgewenst buiten kantooruren 3.2 Uitvoering leerlingenzorg. Het onderwijs vindt plaats op basis van een op de leerling toegesneden plan. Nr. Wij staan voor deze kwaliteit: TK De verantwoordelijkheden als omschreven in het ontwikkelingsperspectief zijn toegewezen en waar nodig uitgewerkt in instructies Er is voor elke leerling (binnen 6 weken na plaatsing) een ontwikkelingsperspectief, dat met de leerling is afgestemd en waarvan de uitvoering wordt bewaakt Onze school houdt leerling dossiers bij met alle relevante documenten. Dossiers worden geregistreerd In onze school is de vertrouwelijkheid van leerling gegevens geborgd via het privacyreglement en het autorisatieoverzicht Er is periodiek overleg en afstemming met de leerling over de voortgang en de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding Een deskundig en daartoe bevoegd collega beoordeelt aantoonbaar de voortgang van de geplande activiteiten en formele documenten voordat ze vrijgegeven worden Onze organisatie signaleert en registreert afwijkingen ten opzichte van het ontwikkelingsperspectief tijdig en stemt maatregelen en bijstelling af met de betrokkenen. Deze werkwijze is vastgelegd in een procedure Groepsplannen, ontwikkelingsplannen en klassenmappen hebben in onze school een vaste structuur Uit onze klassendocumentatie blijkt dat voor iedere leerling een goede vertaalslag is gemaakt van wat is afgesproken in het ontwikkelingsplan naar de praktijksituatie in de groep Onze school heeft vastgelegd op welke wijze periodiek wordt getoetst of de gerealiseerde leeropbrengsten overeenkomen met de uitgezette leerlijn richting de einddoelen Onze school heeft een werkwijze vastgesteld voor bejegening en 2.2 / / 2.3 /

9 omgaan met grensoverschrijdend gedrag Onze school registreert de lesuitval conform afspraken en beschikt over een verzuimprocedure Onze school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen (VSO) Uitvoering onderwijsleerproces Bij de aangeboden leerinhouden op het gebied van Nederlandse Taal en rekenen/wiskunde biedt onze school de kerndoelen als te bereiken 3.1 doelstellingen Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied overstijgende vormingsgebieden biedt onze school de kerndoelen als te bereiken 3.2 doelstellingen Het leerstofaanbod van de leerroutes in onze school sluit aan op de uitstroombestemming Onze leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn Stage maakt voor alle opleidingsprofielen onderdeel uit van het onderwijsaanbod van onze school (VSO) Onze school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd Het ongeoorloofd verzuim is beperkt (VSO) De ouders tonen zich betrokken bij onze school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel Onze leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om Onze leraren gaan op een respectvolle manier om met de leerlingen De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving Onze leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof Onze leraren realiseren een taakgerichte werksfeer Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten Onze leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden leerinhouden af op de onderwijsbehoeften van leerlingen Onze leraren stemmen de instructie af op verschillen in instructiebehoeften van leerlingen Onze leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de verschillen in verwerkingsbehoeften van leerlingen Onze leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in behoefte aan leertijd van leerlingen Onze leraren stemmen hun (porto-)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van leerlingen

10 3.3 Afsluiting. Ervaringen worden ingezet voor professionalisering. Nr. Dit is onze kwaliteit: TK De verantwoordelijkheden voor het beëindigen en afsluiten van de overeenkomst zijn toegewezen Onze school heeft vaste afspraken over de interne en externe evaluatie van het onderwijsproces m.b.t. individuele leerlingen, inclusief de overdracht van relevante informatie aan de leerling Onze school deelt onderwijservaringen en opgedane kennis en legt deze vast voor toekomstig gebruik In onze school worden leerlingen volgens een gestructureerde werkwijze begeleid bij een overstap naar een vervolgbestemming Onze school informeert na de uitstroom van leerlingen bij de vervolgbestemming naar de vorderingen van de leerling en registreert en analyseert deze gegevens jaarlijks De uitgestroomde leerlingen ontvangen van onze school een schoolverlaterenquête 3.4 Opbrengsten. De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Nr. Dit is onze kwaliteit: TK Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor cognitieve 1.1 opbrengsten Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale 1.2 opbrengsten De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau van de landelijke standaarden voor opbrengsten De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging

11 4. Domein Mensen 4.1 Selectie. De organisatie bindt mensen aan zich met de benodigde kwalificaties Ons management heeft vastgesteld welke behoefte er is aan capaciteit en deskundigheid in onze school met bijbehorende eisen aan kennis, ervaring en vaardigheden Onze school werft en selecteert kandidaten volgens afgesproken regels en criteria met in achtneming van zorgvuldigheid en privacy van kandidaten Onze school toetst en verifieert of de kandidaten beschikken over de vereiste diploma s, registraties en ervaring en archiveert de gegevens Onze school legt van elke medewerker een personeelsdossier aan en houdt dit actueel met relevante gegevens zoals contracten, diploma s, beroepsregistratie, gevolgde opleidingen, CV, e.d Onze school heeft een regeling voor de inzet van uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers 4.2 Ontwikkeling. De medewerkers ontwikkelen zich in lijn met de ambities van de organisatie Onze school zorgt voor een doeltreffende introductie van nieuwe mensen. Hierbij is aandacht voor de opzet en werking van het kwaliteitssysteem Onze school formuleert beleid en stelt prioriteiten op het vlak van professionalisering in lijn met de ambities van de organisatie. Dit wordt zichtbaar gemaakt in een opleidingsbeleid en concrete opleidingsplannen Onze school stelt voldoende middelen voor professionalisering beschikbaar. Dit wordt zichtbaar in het opleidingsbudget In onze school delen mensen onderling aantoonbaar hun verkregen kennis en ervaring Onze school registreert gerealiseerde opleiding en ervaring De effectiviteit van introductie- en professionaliseringsactiviteiten wordt geëvalueerd en leidt waar relevant tot bijstelling van beleid Onze school heeft een beleid en werkwijze vastgesteld met betrekking tot klassenbezoeken, intervisie en collegiale consultatie. De hiertoe hanteerde methodieken en criteria zijn geëxpliciteerd Ons management bindt medewerkers door het zorgdragen voor een professionele schoolcultuur en het creëren van een werkomgeving waarin de medewerkers zich uitgedaagd voelen om voortdurend bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs Onze school heeft een systeem van arbeidsverzuimregistratie en (arbeids)verzuimbegeleiding Voor onze medewerkers is een vertrouwenspersoon aangesteld Onze school beschikt voor de medewerkers die in hun werksituatie met agressief gedrag geconfronteerd kunnen worden, over een hierop toegespitst pakket van scholing Onze school beschikt over bekwaamheidsdossiers voor alle leraren 11

12 4.3 Beoordeling. De leiding beoordeelt de bijdrage van de medewerkers De criteria waaraan het functioneren van de medewerkers moet voldoen en de wijze waarop dat beoordeeld wordt, zijn in onze school vastgelegd Het management beoordeelt tenminste jaarlijks het functioneren van de medewerkers en maakt waar nodig afspraken ter verbetering Het management houdt exitgesprekken met vertrekkende medewerkers Onze school gebruikt de resultaten van functioneringsgesprekken en exitgesprekken in plan- en beleidsvorming 12

13 5. Domein Partners 5.1 Samenwerking. Partners passen bij de ambities van de organisatie Onze schoolleiding stelt het beleid vast voor zelf doen of uitbesteden en welke criteria voor keuze, beoordeling en herbeoordeling van samenwerkingspartners gelden Onze school stelt vast welke samenwerkingsverbanden zij aangaat en welke doelstellingen daarmee bereikt moeten worden en hoe eventuele risico s geborgd worden Klanten worden geïnformeerd over de inzet van samenwerkingspartners en waar zinvol betrokken bij het selectieproces Afspraken met samenwerkingspartners worden formeel vastgelegd, inclusief de wederzijdse rechten en plichten en de wijze van evalueren van die afspraken 5.2 Samenwerkingsverbanden. Geleverde producten en diensten voldoen aan de afgesproken eisen Onze school legt de eisen vast waaraan leveranciers en hun producten en diensten dienen te voldoen en welke criteria voor keuze, beoordeling en herbeoordeling gelden Onze organisatie houdt een overzicht bij van leveranciers die aan de criteria voldoen Onze organisatie toetst of binnengekomen producten en geleverde diensten aan de eisen voldoen Afspraken met leveranciers worden vastgelegd, inclusief de wijze van evalueren van die afspraken 5.3 Beoordeling. De organisatie beoordeelt de partners op hun bijdrage Onze school beoordeelt periodiek of de samenwerkingspartners de afspraken nakomen die met hen zijn gemaakt en stuurt zonodig bij Onze school beoordeelt periodiek of de leveranciers voldoen aan de eisen die aan hen gesteld zijn en stuurt zonodig bij Onze school registreert de uitkomsten van deze evaluaties en de gnomen maatregelen en bewaakt de follow up Onze school beschikt over een gedocumenteerde inkoopprocedure 13

14 6. Domein Reflectie 6.1 Intern. Interne evaluaties leiden tot verbetermaatregelen Onze school voert interne audits uit volgens een vastgestelde auditprocedure Onze school meet, registreert en analyseert via een vastgelegde systematiek en frequentie de medewerkertevredenheid Onze school beoordeelt een relevante selectie van (groepen) leerlingen en legt leerpunten vast Onze school evalueert de effectiviteit van professionaliseringsactiviteiten en reflecteert op de ingezette onderwijsmethoden en -modellen Onze school definieert en meet andere relevante interne gegevens, waaronder incidenten en afwijkingen die betrekking hebben op de realisatie van het beleid en/of de dienstverlening Onze schoolleiding neemt op aantoonbare wijze corrigerende en preventieve maatregelen wanneer interne audits en andere evaluaties daartoe aanleiding geven Onze school meet, registreert en analyseert via een vastgelegde systematiek en frequentie de leerlingtevredenheid Het management van onze school evalueert jaarlijks het functioneren van de Commissie van Begeleiding (en daarmee de leerlingenzorg) De school evalueert jaarlijks de cognitieve resultaten van de leerlingen De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen op de leergebied overstijgende ontwikkelingsgebieden De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces Het effect van communicatie wordt gemeten en leidt zonodig tot bijstelling. 6.2 Extern. Externe evaluaties leiden tot verbetermaatregelen Onze school evalueert het primaire proces met haar klanten Onze school meet, registreert en analyseert via een vastgelegde systematiek en frequentie de oudertevredenheid Onze school registreert, analyseert en behandelt klachten en signalen van klanten Onze school beoordeelt samenwerkingsverbanden, samenwerkingspartners en leveranciers Onze school definieert en meet andere relevante externe gegevens waaronder incidenten en afwijkingen die betrekking hebben op de realisatie van het beleid en/of de dienstverlening De schoolleiding neemt op aantoonbare wijze corrigerende en preventieve maatregelen, wanneer de metingen en evaluaties daartoe aanleiding geven 14

15 6.3 Directiebeoordeling. Jaarlijks wordt het kwaliteitsbeleid bijgestuurd Onze school voert jaarlijks een directiebeoordeling (management review) uit, volgens een vastgelegde agenda Zowel de input (de gegevens) als het resultaat van de directiebeoordeling worden gedocumenteerd volgens een vastgelegde procedure Het resultaat van de reflectie is bijsturing en verbetering van processen, aanpassing van het beleid, de doelstellingen, de organisatie, de infrastructuur en het kwaliteitsmanagementsysteem 15

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Architect Plaats : Almere BRIN nummer : 17MH C1 Onderzoeksnummer : 276291 Datum onderzoek : 10 juni 2014 Datum vaststelling : 8 oktober 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst

Schoolplan 2015-2019. SBO De Brug Hulst Schoolplan 2015-2019 SBO De Brug Hulst Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is het bestuurlijk kader 1.1. Missie en visie 1.2. Kernwaarden 1.3. Bestuursakkoord 2. Wat voor school willen we zijn 2.1. Missie 2.2.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2012-2016

SCHOOLPLAN 2012-2016 SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLPLAN 2012-2016 SO, Het Mozaïek onderbouw Speenkruidpad 2 7101 CT Almelo

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. s.s.b.o. De Delta

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. s.s.b.o. De Delta RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij s.s.b.o. De Delta Plaats : Appingedam BRIN-nummer : 19RA Onderzoeksnummer : 127503 Datum schoolbezoek : 9 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 3 Leeswijzer... 4 Inleiding: Profiel van de school... 5 Ons onderwijs... 5 Stichting Attendiz... 6 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) School : 2e Daltonschool (Pieter Bakkum) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19BO Onderzoeksnummer : 64721 Datum schoolbezoek : 21 en

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege

Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan 2008-2012 4 1.2 Uitwerking onderwijskundig beleid 4 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege 6 1.4

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL School : De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 Datum schoolbezoek : 26-10-2004 Datum vaststelling : 12 januari 2005 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie