Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs"

Transcriptie

1 Kwaliteitsgids Op Maat Kwadrant Onderwijs Waardegedreven Werken aan Kwaliteit Versie 1.1 (2012)

2 Inleiding Kwadrant Onderwijs is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit. Kernbegrippen daarbij zijn ruimte en vertrouwen enerzijds en verantwoording anderzijds. Normering en toetsing zijn maatschappelijk gezien een noodzakelijk instrument. Kwadrant Onderwijs kan evenmin als andere organisaties volstaan met van zichzelf te zeggen dat alles in orde is. Een objectivering daarvan is nodig. Normering en toetsing kunnen echter ook doorschieten. Te gedetailleerd worden, te veel op incidenten gebaseerd. Waardoor scholen zich meer op regels en richtlijnen gaan concentreren dan op werkelijke verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Kwadrant Onderwijs kiest hierin een actieve opstelling en neemt niet passief alle denkbare normatieve uitingen over, maar beziet kritisch wat er echt toe doet. Kwadrant Onderwijs is geen voorstander van gedachteloze toepassingen van regels en procedures en wil dit in haar scholen ook niet uitlokken. De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij betrokken medewerkers die ademruimte hebben en gestimuleerd worden om steeds vanuit het beste voor de leerling te handelen. Waardegedreven werken aan kwaliteit is voor Kwadrant Onderwijs per definitie ook werken aan vijf centrale professionele waarden: de wil om vakmanschap te realiseren de wil om samen te werken de wil om te leren de wil om de leerling centraal te stellen de wil om zich te verantwoorden Kwaliteitsgids Op Maat in perspectief Det Kwaliteitsgids Op Maat is geïnspireerd op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011, de CIIO Maatstaf 2009 (een vertaling van de ISO 9001:2008 norm voor de professionele kennisintensieve dienstverlening) en het Toezichtskader 2012 voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Kwadrant Onderwijsbenut het Kwaliteitskader om expliciet een brug te slaan tussen de door de sector gedeelde en gedragen kernwoorden voor het Speciaal Onderwijs (zie kader) en de beschikbare praktische kwaliteitsinstrumenten. Het Speciaal Onderwijs:. is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmatig aan innovatie en het verbeteren en borgen van kwaliteit.. realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving.. werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders en jongeren aan de realisatie van onderwijszorgarrangementen.. wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat.. heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving.. zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen.. werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise. 2

3 Inhoud van de KwaliteitsGids Det KwaliteitsGids kent dezelfde opbouw als de CIIO Maatstaf en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs: Domein 1: Beleid Domein 2: Organisatie Domein 3: Primair Proces Domein 4: Mensen Domein 5: Partners Domein 6: Reflectie Voor elke domein (en de bijbehorende rubrieken) beschrijft Kwadrant Onderwijs haar kwaliteitslat ( Dit is onze kwaliteit ). De nummering komt overeen met die van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. De overeenkomst met de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is extra gemarkeerd via het dubbel lijns-kader. Aanvullende normen komen voort uit het kernkader binnen het Toezichtskader 2012 en zijn als zodanig herkenbaar met een verwijzing in de laatste kolom (TK 12). De normindicatoren in dit kernkader zijn vet en onderstreept afgedrukt. 3

4 1. Domein Beleid 1.1 Planning. Het ambitieniveau is afgesproken Onze school heeft haar missie, visie en beleid geformuleerd Ons beleid is op de gebieden klanttevredenheid, onderwijskunde, professionalisering en veiligheid uitgewerkt in meetbare doelen Onze school zorgt voor hiervan afgeleide doelstellingen en plannen op de verschillende organisatieniveaus Onze school heeft het proces van beleid formuleren, evalueren en bijstellen vastgelegd in een beleidscyclus Onze school houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving Ons management zorgt voor uitleg en verantwoording van beleid en plannen aan medewerkers en stakeholders Het bestuur van onze school hanteert de Code Goed Bestuur en geeft inhoud aan de daarin geformuleerde opdrachten Onze school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 8.1 leerlingenpopulatie Onze school maakt zichtbaar dat het gekozen onderwijsconcept aansluit bij haar leerlingenpopulatie De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit Onze school heeft haar normen, waarden en leiderschapsstijl geformuleerd Onze school heeft haar ondersteuningsprofiel beschreven en evalueert dit ondersteuningsprofiel periodiek 1.2 Realisatie. De organisatie wordt effectief bestuurd Onze schoolleiding maakt via de begroting, het formatieplan en de normjaartaken zichtbaar dat het voldoende mensen en middelen ter beschikking heeft om het beleid en de plannen uit te kunnen voeren De bijdrage van elke medewerker aan de uitvoering van het beleid en de plannen is afgesproken Onze schoolleiding zorgt voor relevante stuurinformatie, de leidinggevenden benutten die om de realisatie van de doelstellingen en plannen te evalueren en bij te sturen De wijze van aansturing in onze school past bij cultuur, beleid en plannen Onze school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip 8.9 van kennismaking met de samenleving De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg zoals geformuleerd in het schoolplan Onze schoolleiding zorgt voor een professionele (veiligheids)cultuur Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders en bestuur betrokken

5 1.3 Vernieuwing. Nieuwe diensten worden systematisch ontwikkeld Beslissingen over vernieuwing en wijziging van het dienstenaanbod worden door de schoolleiding genomen Voor elke vernieuwing of wijziging in het aanbod heeft de organisatie een concreet plan en een intern verantwoordelijke Het plan bestaat uit heldere verantwoordelijkheden, meetbare doelen, gespecificeerde eisen, planning van de ontwikkeling van de nieuwe of gewijzigde dienst, begroting naar tijd en geld, afgesproken tussentijdseen eindbeoordelingen en beslismomenten De ontwikkeling vindt beheerst plaats, wijzigingen in de aanpak worden vastgelegd De gebruikte methodiek voor vernieuwing kan achteraf verantwoord worden Of de vernieuwde dienst in gebruik wordt genomen, wordt beslist door de verantwoordelijk leidinggevende na een toetsing Onze school heeft een regeling voor een systematische oriëntatie op verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijsveld 5

6 2. Domein Organisatie 2.1 Inrichting. De opzet van de school is helder Onze school beschikt over een actueel organogram waarin de hiërarchische lijnen zijn vastgelegd Voor de verschillende functies is duidelijk wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn Overleg en communicatie vinden planmatig en doelgericht plaats met passende vastlegging van besluiten en acties De medezeggenschap wordt uitgevoerd conform het GMR- en MRreglement Organisatieveranderingen vinden beheerst plaats Onze school beschikt over een tekenbevoegdheidsschema (procuratieregeling) 2.2 Systeem. De school heeft een werkend kwaliteits-, arbo en veiligheidssysteem Onze school heeft haar primaire, besturende en ondersteunende processen geanalyseerd en vastgelegd, inclusief hun reikwijdte, werking, samenhang en volgorde De borging van deze processen is geregeld door middel van bij de aard en omvang van de organisatie passende maatregelen en methoden De processen met hun input en output, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, gestelde normen en andere relevante beschrijvingen zijn in een gedocumenteerd kwaliteitssysteem vastgelegd Het kwaliteitssysteem omvat in elk geval een gedocumenteerd kwaliteitsbeleid, de meetbare kwaliteitsdoelstellingen en de in de Kwaliteitsnorm verplicht gestelde procedures De portefeuilles kwaliteit, arbo en veiligheid zijn belegd binnen ons managementteam Onze school heeft het documentbeheer en het beheer van kwaliteitsregistraties (het opstellen, goedkeuren, beheren, wijzigen, implementeren, actualiseren, beschikbaar stellen en terugvinden van documenten) geregeld en vastgelegd in procedures Elke medewerker heeft toegang tot de actuele versie van alle relevante documenten Wijzigingen van het kwaliteitssysteem vinden beheerst plaats zodat de werking en samenhang gewaarborgd blijft Onze school werkt aan een veilige school door het registreren en analyseren van agressie, geweld, incidenten en (bijna) ongevallen, het hanteren van een protocol conflicthantering en een pestprotocol en het aanstellen van een vertrouwenspersoon Voor elk proces zijn prestatie-indicatoren bepaald en vastgesteld welke risico s de uitvoering met zich meebrengen 6

7 2.3 Infrastructuur. De werking van noodzakelijke hulpmiddelen is geborgd Onze organisatie heeft vastgesteld welke infrastructuur essentieel is voor het realiseren van de doelstellingen en voldoen aan klanteisen, en stelt deze ter beschikking Voor alle onderdelen van de infrastructuur zijn passende maatregelen genomen om de bedrijfszekerheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen Onze school beschikt over een huisvestingsplan en onderhoudsplannen voor gebouwen en installaties Onze school hanteert afspraken voor het veilig bewaren en bereiden van voedsel Onze school heeft een regeling voor de huishoudelijke schoonmaak van de lokalen en de verblijfsruimten Onze school heeft een regeling voor het logistiek beheer van de geneesmiddelenvoorziening Onze school beschikt over een ICT-plan waarin back-up procedures, netwerkrechten, helpdeskfunctie en applicatiebeheer is geregeld Onze school heeft een actueel overzicht van kritische (meet)apparatuur, inclusief borging van eventueel noodzakelijke ijking/kalibratie Onze school beschikt over een actueel overzicht van onderwijsmethoden en technieken, inclusief de bijbehorende documentatie (fysiek of digitaal) Onze school heeft een regeling voor beheer en onderhoud van speeltoestellen Onze school beschikt over een actuele RI&E Onze school beschikt over een calamiteitenplan Onze school voert periodiek ontruimingsoefeningen uit en evalueert deze aantoonbaar 7

8 3. Domein Primair Proces 3.1 Overeenkomst. De school stelt voor elke leerling vast welke resultaat beoogd wordt Onze school beheerst de aanmelding, intake en plaatsing van leerlingen en heeft de werkwijze hiervoor vastgelegd Onze school inventariseert wensen en mogelijkheden van elke leerling en stelt vast wat het beoogd resultaat van het onderwijs is Onze school schat de risico s voor leerling en organisatie in en dekt deze af Onze school zorgt bij plaatsing van de leerling voor voldoende capaciteit en deskundigheid voor het realiseren van de leerdoelen Onze school inventariseert de behoeften van de leerling en het vermogen van de organisatie om aan die behoeften te voldoen voordat een overeenkomst wordt gesloten. Het resultaat van deze toetsing wordt geregistreerd Onze school sluit voor aanvang van het onderwijs een schriftelijke overeenkomst met de leerling Onze school beschikt over afspraken voor (telefonische) bereikbaarheid en beschikbaarheid van leerkrachten en andere sleutelpersonen tijdens en desgewenst buiten kantooruren 3.2 Uitvoering leerlingenzorg. Het onderwijs vindt plaats op basis van een op de leerling toegesneden plan. Nr. Wij staan voor deze kwaliteit: TK De verantwoordelijkheden als omschreven in het ontwikkelingsperspectief zijn toegewezen en waar nodig uitgewerkt in instructies Er is voor elke leerling (binnen 6 weken na plaatsing) een ontwikkelingsperspectief, dat met de leerling is afgestemd en waarvan de uitvoering wordt bewaakt Onze school houdt leerling dossiers bij met alle relevante documenten. Dossiers worden geregistreerd In onze school is de vertrouwelijkheid van leerling gegevens geborgd via het privacyreglement en het autorisatieoverzicht Er is periodiek overleg en afstemming met de leerling over de voortgang en de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding Een deskundig en daartoe bevoegd collega beoordeelt aantoonbaar de voortgang van de geplande activiteiten en formele documenten voordat ze vrijgegeven worden Onze organisatie signaleert en registreert afwijkingen ten opzichte van het ontwikkelingsperspectief tijdig en stemt maatregelen en bijstelling af met de betrokkenen. Deze werkwijze is vastgelegd in een procedure Groepsplannen, ontwikkelingsplannen en klassenmappen hebben in onze school een vaste structuur Uit onze klassendocumentatie blijkt dat voor iedere leerling een goede vertaalslag is gemaakt van wat is afgesproken in het ontwikkelingsplan naar de praktijksituatie in de groep Onze school heeft vastgelegd op welke wijze periodiek wordt getoetst of de gerealiseerde leeropbrengsten overeenkomen met de uitgezette leerlijn richting de einddoelen Onze school heeft een werkwijze vastgesteld voor bejegening en 2.2 / / 2.3 /

9 omgaan met grensoverschrijdend gedrag Onze school registreert de lesuitval conform afspraken en beschikt over een verzuimprocedure Onze school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen (VSO) Uitvoering onderwijsleerproces Bij de aangeboden leerinhouden op het gebied van Nederlandse Taal en rekenen/wiskunde biedt onze school de kerndoelen als te bereiken 3.1 doelstellingen Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied overstijgende vormingsgebieden biedt onze school de kerndoelen als te bereiken 3.2 doelstellingen Het leerstofaanbod van de leerroutes in onze school sluit aan op de uitstroombestemming Onze leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn Stage maakt voor alle opleidingsprofielen onderdeel uit van het onderwijsaanbod van onze school (VSO) Onze school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd Het ongeoorloofd verzuim is beperkt (VSO) De ouders tonen zich betrokken bij onze school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel Onze leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om Onze leraren gaan op een respectvolle manier om met de leerlingen De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving Onze leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof Onze leraren realiseren een taakgerichte werksfeer Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten Onze leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden leerinhouden af op de onderwijsbehoeften van leerlingen Onze leraren stemmen de instructie af op verschillen in instructiebehoeften van leerlingen Onze leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de verschillen in verwerkingsbehoeften van leerlingen Onze leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in behoefte aan leertijd van leerlingen Onze leraren stemmen hun (porto-)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van leerlingen

10 3.3 Afsluiting. Ervaringen worden ingezet voor professionalisering. Nr. Dit is onze kwaliteit: TK De verantwoordelijkheden voor het beëindigen en afsluiten van de overeenkomst zijn toegewezen Onze school heeft vaste afspraken over de interne en externe evaluatie van het onderwijsproces m.b.t. individuele leerlingen, inclusief de overdracht van relevante informatie aan de leerling Onze school deelt onderwijservaringen en opgedane kennis en legt deze vast voor toekomstig gebruik In onze school worden leerlingen volgens een gestructureerde werkwijze begeleid bij een overstap naar een vervolgbestemming Onze school informeert na de uitstroom van leerlingen bij de vervolgbestemming naar de vorderingen van de leerling en registreert en analyseert deze gegevens jaarlijks De uitgestroomde leerlingen ontvangen van onze school een schoolverlaterenquête 3.4 Opbrengsten. De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Nr. Dit is onze kwaliteit: TK Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor cognitieve 1.1 opbrengsten Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale 1.2 opbrengsten De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau van de landelijke standaarden voor opbrengsten De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging

11 4. Domein Mensen 4.1 Selectie. De organisatie bindt mensen aan zich met de benodigde kwalificaties Ons management heeft vastgesteld welke behoefte er is aan capaciteit en deskundigheid in onze school met bijbehorende eisen aan kennis, ervaring en vaardigheden Onze school werft en selecteert kandidaten volgens afgesproken regels en criteria met in achtneming van zorgvuldigheid en privacy van kandidaten Onze school toetst en verifieert of de kandidaten beschikken over de vereiste diploma s, registraties en ervaring en archiveert de gegevens Onze school legt van elke medewerker een personeelsdossier aan en houdt dit actueel met relevante gegevens zoals contracten, diploma s, beroepsregistratie, gevolgde opleidingen, CV, e.d Onze school heeft een regeling voor de inzet van uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers 4.2 Ontwikkeling. De medewerkers ontwikkelen zich in lijn met de ambities van de organisatie Onze school zorgt voor een doeltreffende introductie van nieuwe mensen. Hierbij is aandacht voor de opzet en werking van het kwaliteitssysteem Onze school formuleert beleid en stelt prioriteiten op het vlak van professionalisering in lijn met de ambities van de organisatie. Dit wordt zichtbaar gemaakt in een opleidingsbeleid en concrete opleidingsplannen Onze school stelt voldoende middelen voor professionalisering beschikbaar. Dit wordt zichtbaar in het opleidingsbudget In onze school delen mensen onderling aantoonbaar hun verkregen kennis en ervaring Onze school registreert gerealiseerde opleiding en ervaring De effectiviteit van introductie- en professionaliseringsactiviteiten wordt geëvalueerd en leidt waar relevant tot bijstelling van beleid Onze school heeft een beleid en werkwijze vastgesteld met betrekking tot klassenbezoeken, intervisie en collegiale consultatie. De hiertoe hanteerde methodieken en criteria zijn geëxpliciteerd Ons management bindt medewerkers door het zorgdragen voor een professionele schoolcultuur en het creëren van een werkomgeving waarin de medewerkers zich uitgedaagd voelen om voortdurend bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs Onze school heeft een systeem van arbeidsverzuimregistratie en (arbeids)verzuimbegeleiding Voor onze medewerkers is een vertrouwenspersoon aangesteld Onze school beschikt voor de medewerkers die in hun werksituatie met agressief gedrag geconfronteerd kunnen worden, over een hierop toegespitst pakket van scholing Onze school beschikt over bekwaamheidsdossiers voor alle leraren 11

12 4.3 Beoordeling. De leiding beoordeelt de bijdrage van de medewerkers De criteria waaraan het functioneren van de medewerkers moet voldoen en de wijze waarop dat beoordeeld wordt, zijn in onze school vastgelegd Het management beoordeelt tenminste jaarlijks het functioneren van de medewerkers en maakt waar nodig afspraken ter verbetering Het management houdt exitgesprekken met vertrekkende medewerkers Onze school gebruikt de resultaten van functioneringsgesprekken en exitgesprekken in plan- en beleidsvorming 12

13 5. Domein Partners 5.1 Samenwerking. Partners passen bij de ambities van de organisatie Onze schoolleiding stelt het beleid vast voor zelf doen of uitbesteden en welke criteria voor keuze, beoordeling en herbeoordeling van samenwerkingspartners gelden Onze school stelt vast welke samenwerkingsverbanden zij aangaat en welke doelstellingen daarmee bereikt moeten worden en hoe eventuele risico s geborgd worden Klanten worden geïnformeerd over de inzet van samenwerkingspartners en waar zinvol betrokken bij het selectieproces Afspraken met samenwerkingspartners worden formeel vastgelegd, inclusief de wederzijdse rechten en plichten en de wijze van evalueren van die afspraken 5.2 Samenwerkingsverbanden. Geleverde producten en diensten voldoen aan de afgesproken eisen Onze school legt de eisen vast waaraan leveranciers en hun producten en diensten dienen te voldoen en welke criteria voor keuze, beoordeling en herbeoordeling gelden Onze organisatie houdt een overzicht bij van leveranciers die aan de criteria voldoen Onze organisatie toetst of binnengekomen producten en geleverde diensten aan de eisen voldoen Afspraken met leveranciers worden vastgelegd, inclusief de wijze van evalueren van die afspraken 5.3 Beoordeling. De organisatie beoordeelt de partners op hun bijdrage Onze school beoordeelt periodiek of de samenwerkingspartners de afspraken nakomen die met hen zijn gemaakt en stuurt zonodig bij Onze school beoordeelt periodiek of de leveranciers voldoen aan de eisen die aan hen gesteld zijn en stuurt zonodig bij Onze school registreert de uitkomsten van deze evaluaties en de gnomen maatregelen en bewaakt de follow up Onze school beschikt over een gedocumenteerde inkoopprocedure 13

14 6. Domein Reflectie 6.1 Intern. Interne evaluaties leiden tot verbetermaatregelen Onze school voert interne audits uit volgens een vastgestelde auditprocedure Onze school meet, registreert en analyseert via een vastgelegde systematiek en frequentie de medewerkertevredenheid Onze school beoordeelt een relevante selectie van (groepen) leerlingen en legt leerpunten vast Onze school evalueert de effectiviteit van professionaliseringsactiviteiten en reflecteert op de ingezette onderwijsmethoden en -modellen Onze school definieert en meet andere relevante interne gegevens, waaronder incidenten en afwijkingen die betrekking hebben op de realisatie van het beleid en/of de dienstverlening Onze schoolleiding neemt op aantoonbare wijze corrigerende en preventieve maatregelen wanneer interne audits en andere evaluaties daartoe aanleiding geven Onze school meet, registreert en analyseert via een vastgelegde systematiek en frequentie de leerlingtevredenheid Het management van onze school evalueert jaarlijks het functioneren van de Commissie van Begeleiding (en daarmee de leerlingenzorg) De school evalueert jaarlijks de cognitieve resultaten van de leerlingen De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen op de leergebied overstijgende ontwikkelingsgebieden De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces Het effect van communicatie wordt gemeten en leidt zonodig tot bijstelling. 6.2 Extern. Externe evaluaties leiden tot verbetermaatregelen Onze school evalueert het primaire proces met haar klanten Onze school meet, registreert en analyseert via een vastgelegde systematiek en frequentie de oudertevredenheid Onze school registreert, analyseert en behandelt klachten en signalen van klanten Onze school beoordeelt samenwerkingsverbanden, samenwerkingspartners en leveranciers Onze school definieert en meet andere relevante externe gegevens waaronder incidenten en afwijkingen die betrekking hebben op de realisatie van het beleid en/of de dienstverlening De schoolleiding neemt op aantoonbare wijze corrigerende en preventieve maatregelen, wanneer de metingen en evaluaties daartoe aanleiding geven 14

15 6.3 Directiebeoordeling. Jaarlijks wordt het kwaliteitsbeleid bijgestuurd Onze school voert jaarlijks een directiebeoordeling (management review) uit, volgens een vastgelegde agenda Zowel de input (de gegevens) als het resultaat van de directiebeoordeling worden gedocumenteerd volgens een vastgelegde procedure Het resultaat van de reflectie is bijsturing en verbetering van processen, aanpassing van het beleid, de doelstellingen, de organisatie, de infrastructuur en het kwaliteitsmanagementsysteem 15

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2. Doel 1.3. Toepassingsgebied 1.4. Kenmerken van instellingen in het speciaal onderwijs 1.5. De Leeswijzer en de Kwaliteitsnorm

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 toetsing van het speciaal onderwijs op basis van prioriteiten binnen het werkveld, ISO 9001:2008 en het inspectiekader Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 - vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VSO De Argo Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 04EY OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 151349 Datum onderzoek : 20 februari 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Intermetzo Zonnehuizen, VSO uitstroom Dagbesteding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Intermetzo Zonnehuizen, VSO uitstroom Dagbesteding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Intermetzo Zonnehuizen, VSO uitstroom Dagbesteding Plaats : Zeist BRIN nummer : 23GL OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 154877 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenschutse

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenschutse RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Berkenschutse Plaats : Heeze BRIN nummer : 05HJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281942 Datum onderzoek : 11 maart 2015 Datum vaststelling : 28 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Atlas, locatie Hoogeveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Atlas, locatie Hoogeveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING De Atlas, locatie Hoogeveen Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00ZF OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 282961 Datum onderzoek : 30 maart 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. G.J. van der Ploegschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. G.J. van der Ploegschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING G.J. van der Ploegschool Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 16QX OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 195533 Datum onderzoek : 4 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Dr. A. Verschoorschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Dr. A. Verschoorschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Dr. A. Verschoorschool Plaats : Harderwijk BRIN nummer : 01AJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 281937 Datum onderzoek : 6 februari 2015 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Piramide

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Piramide RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Piramide Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 20JM OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 274343 Datum onderzoek : 3 juni 2014 Datum vaststelling : 18 juli 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. School2Care

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. School2Care RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING School2Care Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 12 VSO Onderzoeksnummer : 276465 Datum onderzoek : 18 juni 2014 Datum vaststelling : 16

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 02PQ Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 26 januari 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Klimboom Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 02WW C1 Onderzoeksnummer : 281667 Datum onderzoek : 27 januari 2015 Datum vaststelling : 26 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2011-2012 bij De Maten

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2011-2012 bij De Maten RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2011-2012 bij De Maten Plaats : Den Ham Ov BRIN-nummer : 10KP Onderzoeksnummer : 125746 Datum schoolbezoek : 8 mei 2012 Rapport vastgesteld d.d.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:17YS-8 Registratienummer: 3191098 Onderzoek uitgevoerd op:29 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 19HH Onderzoeksnummer : 123909 Datum schoolbezoek : 4 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 123690 Datum schoolbezoek : 27 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Toezichtkader 2012 Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Toezichtkader 2012 Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Toezichtkader 2012 Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Inspectie van het Onderwijs Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs ziet er op toe dat alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'T IEMENSCHOER EN T KORHOEN, SCHOOL VOOR SO/VSO/MG/ZML

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'T IEMENSCHOER EN T KORHOEN, SCHOOL VOOR SO/VSO/MG/ZML RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'T IEMENSCHOER EN T KORHOEN, SCHOOL VOOR SO/VSO/MG/ZML School : 't Iemenschoer en t Korhoen, school voor so/vso/mg/zml Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 01CN Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL SO-ZML/MG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL SO-ZML/MG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL SO-ZML/MG Plaatsen : Haarlem en Hoofddorp BRIN-nummer : 18IS Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 29 juni en 2 juli 2012 Rapport

Nadere informatie

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER SO DECEMBER 2014

VOORLOPIG WAARDERINGSKADER SO DECEMBER 2014 VOORLOPIG WAARDERINGSKADER SO DECEMBER 2014 In dit voorlopig waarderingskader Speciaal Onderwijs worden de standaarden en portretten beschreven die in de pilots in de periode april tot en met juni 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Sint Maarten Plaats : Limmen BRIN-nummer : 08NP Onderzoeksnummer : 125062 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm.

Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm. DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO ELIMSCHOOL/ SO DE WISSEL Plaats: Hellendoorn en Almelo BRIN-nummer: 08PQ Bevoegd gezag: Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Comenius

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Comenius RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS Comenius Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 17SU C1 Onderzoeksnummer : 275758 Datum onderzoek : 8 mei 2014 Datum vaststelling : 9 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 17ZU C1 Onderzoeksnummer : 279261 Datum onderzoek : 21 november 2014 Datum

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de p.c. basisschool Willem De Zwijger Plaats : Leiderdorp BRIN-nummer : 11LF Onderzoeksnummer : 123664 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Tender Plaats : Schagen BRIN nummer : 11HX C1 Onderzoeksnummer : 279604 Datum onderzoek : 24 november 2014 Datum vaststelling : 7 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool KOM.MIJN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool KOM.MIJN RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool KOM.MIJN Plaats : Belfeld BRIN nummer : 07TO C1 Onderzoeksnummer : 279823 Datum onderzoek : 9 januari 2015 Datum vaststelling : 20 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL School : de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 Datum schoolbezoek : 14 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Parkenschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Parkenschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN nummer : 07DL C1 Onderzoeksnummer : 279366 Datum onderzoek : 13 november 2014 Datum vaststelling : 19 januari

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Leeuwenhartschool Plaats : Oud-Beijerland BRIN nummer : 06UQ C1 Onderzoeksnummer : 285576 Datum onderzoek : 1 december 2015 Datum vaststelling : concept

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK St. Jozef Plaats : Cadier en Keer BRIN nummer : 02KX OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 275578 Datum onderzoek : 11 maart 2014 Datum vaststelling : 20 juni 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 95184 Datum schoolbezoek : 21 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 07IQ Onderzoek uitgevoerd op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Súdwester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Súdwester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Súdwester Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07FF Onderzoeksnummer : 121591 Datum schoolbezoek : 3 februari 2011 Rapport vastgesteld te Groningen op 17 maart

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL School : de Prinses Julianaschool Plaats : BRUSSEL - BELGIË BRIN-nummer : 02WF Onderzoeksnummer : 117998 Datum schoolbezoek : 26 januari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Diekmaat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Diekmaat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SBO De Diekmaat Plaats : Neede BRIN-nummer : 19WC Onderzoeksnummer : 123658 Datum schoolbezoek : 7 november 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkcollege Spijkenisse

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkcollege Spijkenisse DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Praktijkcollege Spijkenisse Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 18VA Arrangementsnummer : - Onderzoek uitgevoerd op : 25 november 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND School : NTC Moskou, Rusland Plaats : 125367 MOSKOU - RUSLAND BRIN-nummer : 28LR Onderzoeksnummer : 119893 Datum schoolbezoek : 20 en 21 september

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK Plaats: Waalwijk BRIN-nummer: 23DB Onderzoek uitgevoerd op: 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 13 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Westerkim Plaats : Dongen BRIN nummer : 10KX C1 Onderzoeksnummer : 286138 Datum onderzoek : 24 november 2015 Datum vaststelling : 12 februari 2016

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Klipper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Klipper RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Klipper Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 23PY Onderzoeksnummer : 122600 Datum schoolbezoek : 16 juni 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 1 september

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Augustinusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Augustinusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Augustinusschool Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18AP C1 Onderzoeksnummer : 150904 Datum onderzoek : 29 januari 2013 Datum vaststelling : 8 mei 2013 Pagina

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Op Weg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Op Weg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Op Weg Plaats : Ooij BRIN-nummer : 05DP Onderzoeksnummer : 120578 Datum schoolbezoek : 7 december 2010 Rapport vastgesteld te Eindhoven op 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 07MI C1 Onderzoeksnummer : 274055 Datum onderzoek : 10 maart 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK Plaats : Neede BRIN-nummer : 18QP Onderzoek uitgevoerd op : 17 en 18 maart 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. het Kleurenorkest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. het Kleurenorkest RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij het Kleurenorkest Plaats : Limmen BRIN-nummer : 30KN Onderzoeksnummer : 126769 Datum schoolbezoek : 13 november 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE MEERPAAL SO ZMLK LINIE COLLEGE VSO ZMLK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE MEERPAAL SO ZMLK LINIE COLLEGE VSO ZMLK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE MEERPAAL SO ZMLK LINIE COLLEGE VSO ZMLK Plaats: Den Helder BRIN-nummer: 07IT Onderzoek uitgevoerd op: 25 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 17 juni 2009 Rapport

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Van Brienenoordschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Van Brienenoordschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Van Brienenoordschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 08AM C1 Onderzoeksnummer : 282356 Datum onderzoek : 12 maart 2015 Datum vaststelling : 27 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. "Kingma"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Kingma RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij "Kingma" Plaats : Amersfoort BRIN-nummer : 00JL Onderzoeksnummer : 124181 Datum schoolbezoek : 7 en 8 november 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. Scholengemeenschap Beyaert RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS Scholengemeenschap Beyaert Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 23FW C1 Onderzoeksnummer : 195414 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE XAVERIUSSCHOOL SO-AFDELING CLUSTER 4

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE XAVERIUSSCHOOL SO-AFDELING CLUSTER 4 CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE XAVERIUSSCHOOL SO-AFDELING CLUSTER 4 Plaats : Sittard, Geleen en Guttecoven BRIN-nummer : 04EP Arrangementsnummer : Onderzoek uitgevoerd op : 31

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sterrenschool Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sterrenschool Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sterrenschool Ermelo Plaats : Ermelo BRIN nummer : 01WR C1 Onderzoeksnummer : 273642 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 5 juni 2014 Pagina

Nadere informatie