Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsgids Op Maat. Kwadrant Onderwijs"

Transcriptie

1 Kwaliteitsgids Op Maat Kwadrant Onderwijs Waardegedreven Werken aan Kwaliteit Versie 1.1 (2012)

2 Inleiding Kwadrant Onderwijs is verantwoordelijk voor het realiseren van een goede onderwijskwaliteit. Kernbegrippen daarbij zijn ruimte en vertrouwen enerzijds en verantwoording anderzijds. Normering en toetsing zijn maatschappelijk gezien een noodzakelijk instrument. Kwadrant Onderwijs kan evenmin als andere organisaties volstaan met van zichzelf te zeggen dat alles in orde is. Een objectivering daarvan is nodig. Normering en toetsing kunnen echter ook doorschieten. Te gedetailleerd worden, te veel op incidenten gebaseerd. Waardoor scholen zich meer op regels en richtlijnen gaan concentreren dan op werkelijke verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Kwadrant Onderwijs kiest hierin een actieve opstelling en neemt niet passief alle denkbare normatieve uitingen over, maar beziet kritisch wat er echt toe doet. Kwadrant Onderwijs is geen voorstander van gedachteloze toepassingen van regels en procedures en wil dit in haar scholen ook niet uitlokken. De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij betrokken medewerkers die ademruimte hebben en gestimuleerd worden om steeds vanuit het beste voor de leerling te handelen. Waardegedreven werken aan kwaliteit is voor Kwadrant Onderwijs per definitie ook werken aan vijf centrale professionele waarden: de wil om vakmanschap te realiseren de wil om samen te werken de wil om te leren de wil om de leerling centraal te stellen de wil om zich te verantwoorden Kwaliteitsgids Op Maat in perspectief Det Kwaliteitsgids Op Maat is geïnspireerd op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011, de CIIO Maatstaf 2009 (een vertaling van de ISO 9001:2008 norm voor de professionele kennisintensieve dienstverlening) en het Toezichtskader 2012 voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Kwadrant Onderwijsbenut het Kwaliteitskader om expliciet een brug te slaan tussen de door de sector gedeelde en gedragen kernwoorden voor het Speciaal Onderwijs (zie kader) en de beschikbare praktische kwaliteitsinstrumenten. Het Speciaal Onderwijs:. is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmatig aan innovatie en het verbeteren en borgen van kwaliteit.. realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving.. werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders en jongeren aan de realisatie van onderwijszorgarrangementen.. wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat.. heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving.. zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen.. werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise. 2

3 Inhoud van de KwaliteitsGids Det KwaliteitsGids kent dezelfde opbouw als de CIIO Maatstaf en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs: Domein 1: Beleid Domein 2: Organisatie Domein 3: Primair Proces Domein 4: Mensen Domein 5: Partners Domein 6: Reflectie Voor elke domein (en de bijbehorende rubrieken) beschrijft Kwadrant Onderwijs haar kwaliteitslat ( Dit is onze kwaliteit ). De nummering komt overeen met die van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. De overeenkomst met de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is extra gemarkeerd via het dubbel lijns-kader. Aanvullende normen komen voort uit het kernkader binnen het Toezichtskader 2012 en zijn als zodanig herkenbaar met een verwijzing in de laatste kolom (TK 12). De normindicatoren in dit kernkader zijn vet en onderstreept afgedrukt. 3

4 1. Domein Beleid 1.1 Planning. Het ambitieniveau is afgesproken Onze school heeft haar missie, visie en beleid geformuleerd Ons beleid is op de gebieden klanttevredenheid, onderwijskunde, professionalisering en veiligheid uitgewerkt in meetbare doelen Onze school zorgt voor hiervan afgeleide doelstellingen en plannen op de verschillende organisatieniveaus Onze school heeft het proces van beleid formuleren, evalueren en bijstellen vastgelegd in een beleidscyclus Onze school houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving Ons management zorgt voor uitleg en verantwoording van beleid en plannen aan medewerkers en stakeholders Het bestuur van onze school hanteert de Code Goed Bestuur en geeft inhoud aan de daarin geformuleerde opdrachten Onze school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar 8.1 leerlingenpopulatie Onze school maakt zichtbaar dat het gekozen onderwijsconcept aansluit bij haar leerlingenpopulatie De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit Onze school heeft haar normen, waarden en leiderschapsstijl geformuleerd Onze school heeft haar ondersteuningsprofiel beschreven en evalueert dit ondersteuningsprofiel periodiek 1.2 Realisatie. De organisatie wordt effectief bestuurd Onze schoolleiding maakt via de begroting, het formatieplan en de normjaartaken zichtbaar dat het voldoende mensen en middelen ter beschikking heeft om het beleid en de plannen uit te kunnen voeren De bijdrage van elke medewerker aan de uitvoering van het beleid en de plannen is afgesproken Onze schoolleiding zorgt voor relevante stuurinformatie, de leidinggevenden benutten die om de realisatie van de doelstellingen en plannen te evalueren en bij te sturen De wijze van aansturing in onze school past bij cultuur, beleid en plannen Onze school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op bevordering van sociale integratie en actief burgerschap, met inbegrip 8.9 van kennismaking met de samenleving De schoolleiding stuurt de schoolontwikkeling inclusief de kwaliteitszorg aan De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg zoals geformuleerd in het schoolplan Onze schoolleiding zorgt voor een professionele (veiligheids)cultuur Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders en bestuur betrokken

5 1.3 Vernieuwing. Nieuwe diensten worden systematisch ontwikkeld Beslissingen over vernieuwing en wijziging van het dienstenaanbod worden door de schoolleiding genomen Voor elke vernieuwing of wijziging in het aanbod heeft de organisatie een concreet plan en een intern verantwoordelijke Het plan bestaat uit heldere verantwoordelijkheden, meetbare doelen, gespecificeerde eisen, planning van de ontwikkeling van de nieuwe of gewijzigde dienst, begroting naar tijd en geld, afgesproken tussentijdseen eindbeoordelingen en beslismomenten De ontwikkeling vindt beheerst plaats, wijzigingen in de aanpak worden vastgelegd De gebruikte methodiek voor vernieuwing kan achteraf verantwoord worden Of de vernieuwde dienst in gebruik wordt genomen, wordt beslist door de verantwoordelijk leidinggevende na een toetsing Onze school heeft een regeling voor een systematische oriëntatie op verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijsveld 5

6 2. Domein Organisatie 2.1 Inrichting. De opzet van de school is helder Onze school beschikt over een actueel organogram waarin de hiërarchische lijnen zijn vastgelegd Voor de verschillende functies is duidelijk wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn Overleg en communicatie vinden planmatig en doelgericht plaats met passende vastlegging van besluiten en acties De medezeggenschap wordt uitgevoerd conform het GMR- en MRreglement Organisatieveranderingen vinden beheerst plaats Onze school beschikt over een tekenbevoegdheidsschema (procuratieregeling) 2.2 Systeem. De school heeft een werkend kwaliteits-, arbo en veiligheidssysteem Onze school heeft haar primaire, besturende en ondersteunende processen geanalyseerd en vastgelegd, inclusief hun reikwijdte, werking, samenhang en volgorde De borging van deze processen is geregeld door middel van bij de aard en omvang van de organisatie passende maatregelen en methoden De processen met hun input en output, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, gestelde normen en andere relevante beschrijvingen zijn in een gedocumenteerd kwaliteitssysteem vastgelegd Het kwaliteitssysteem omvat in elk geval een gedocumenteerd kwaliteitsbeleid, de meetbare kwaliteitsdoelstellingen en de in de Kwaliteitsnorm verplicht gestelde procedures De portefeuilles kwaliteit, arbo en veiligheid zijn belegd binnen ons managementteam Onze school heeft het documentbeheer en het beheer van kwaliteitsregistraties (het opstellen, goedkeuren, beheren, wijzigen, implementeren, actualiseren, beschikbaar stellen en terugvinden van documenten) geregeld en vastgelegd in procedures Elke medewerker heeft toegang tot de actuele versie van alle relevante documenten Wijzigingen van het kwaliteitssysteem vinden beheerst plaats zodat de werking en samenhang gewaarborgd blijft Onze school werkt aan een veilige school door het registreren en analyseren van agressie, geweld, incidenten en (bijna) ongevallen, het hanteren van een protocol conflicthantering en een pestprotocol en het aanstellen van een vertrouwenspersoon Voor elk proces zijn prestatie-indicatoren bepaald en vastgesteld welke risico s de uitvoering met zich meebrengen 6

7 2.3 Infrastructuur. De werking van noodzakelijke hulpmiddelen is geborgd Onze organisatie heeft vastgesteld welke infrastructuur essentieel is voor het realiseren van de doelstellingen en voldoen aan klanteisen, en stelt deze ter beschikking Voor alle onderdelen van de infrastructuur zijn passende maatregelen genomen om de bedrijfszekerheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen Onze school beschikt over een huisvestingsplan en onderhoudsplannen voor gebouwen en installaties Onze school hanteert afspraken voor het veilig bewaren en bereiden van voedsel Onze school heeft een regeling voor de huishoudelijke schoonmaak van de lokalen en de verblijfsruimten Onze school heeft een regeling voor het logistiek beheer van de geneesmiddelenvoorziening Onze school beschikt over een ICT-plan waarin back-up procedures, netwerkrechten, helpdeskfunctie en applicatiebeheer is geregeld Onze school heeft een actueel overzicht van kritische (meet)apparatuur, inclusief borging van eventueel noodzakelijke ijking/kalibratie Onze school beschikt over een actueel overzicht van onderwijsmethoden en technieken, inclusief de bijbehorende documentatie (fysiek of digitaal) Onze school heeft een regeling voor beheer en onderhoud van speeltoestellen Onze school beschikt over een actuele RI&E Onze school beschikt over een calamiteitenplan Onze school voert periodiek ontruimingsoefeningen uit en evalueert deze aantoonbaar 7

8 3. Domein Primair Proces 3.1 Overeenkomst. De school stelt voor elke leerling vast welke resultaat beoogd wordt Onze school beheerst de aanmelding, intake en plaatsing van leerlingen en heeft de werkwijze hiervoor vastgelegd Onze school inventariseert wensen en mogelijkheden van elke leerling en stelt vast wat het beoogd resultaat van het onderwijs is Onze school schat de risico s voor leerling en organisatie in en dekt deze af Onze school zorgt bij plaatsing van de leerling voor voldoende capaciteit en deskundigheid voor het realiseren van de leerdoelen Onze school inventariseert de behoeften van de leerling en het vermogen van de organisatie om aan die behoeften te voldoen voordat een overeenkomst wordt gesloten. Het resultaat van deze toetsing wordt geregistreerd Onze school sluit voor aanvang van het onderwijs een schriftelijke overeenkomst met de leerling Onze school beschikt over afspraken voor (telefonische) bereikbaarheid en beschikbaarheid van leerkrachten en andere sleutelpersonen tijdens en desgewenst buiten kantooruren 3.2 Uitvoering leerlingenzorg. Het onderwijs vindt plaats op basis van een op de leerling toegesneden plan. Nr. Wij staan voor deze kwaliteit: TK De verantwoordelijkheden als omschreven in het ontwikkelingsperspectief zijn toegewezen en waar nodig uitgewerkt in instructies Er is voor elke leerling (binnen 6 weken na plaatsing) een ontwikkelingsperspectief, dat met de leerling is afgestemd en waarvan de uitvoering wordt bewaakt Onze school houdt leerling dossiers bij met alle relevante documenten. Dossiers worden geregistreerd In onze school is de vertrouwelijkheid van leerling gegevens geborgd via het privacyreglement en het autorisatieoverzicht Er is periodiek overleg en afstemming met de leerling over de voortgang en de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding Een deskundig en daartoe bevoegd collega beoordeelt aantoonbaar de voortgang van de geplande activiteiten en formele documenten voordat ze vrijgegeven worden Onze organisatie signaleert en registreert afwijkingen ten opzichte van het ontwikkelingsperspectief tijdig en stemt maatregelen en bijstelling af met de betrokkenen. Deze werkwijze is vastgelegd in een procedure Groepsplannen, ontwikkelingsplannen en klassenmappen hebben in onze school een vaste structuur Uit onze klassendocumentatie blijkt dat voor iedere leerling een goede vertaalslag is gemaakt van wat is afgesproken in het ontwikkelingsplan naar de praktijksituatie in de groep Onze school heeft vastgelegd op welke wijze periodiek wordt getoetst of de gerealiseerde leeropbrengsten overeenkomen met de uitgezette leerlijn richting de einddoelen Onze school heeft een werkwijze vastgesteld voor bejegening en 2.2 / / 2.3 /

9 omgaan met grensoverschrijdend gedrag Onze school registreert de lesuitval conform afspraken en beschikt over een verzuimprocedure Onze school kent structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerlingenniveau haar eigen kerntaak overschrijden De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen (VSO) Uitvoering onderwijsleerproces Bij de aangeboden leerinhouden op het gebied van Nederlandse Taal en rekenen/wiskunde biedt onze school de kerndoelen als te bereiken 3.1 doelstellingen Bij de aangeboden leerinhouden op de leergebied overstijgende vormingsgebieden biedt onze school de kerndoelen als te bereiken 3.2 doelstellingen Het leerstofaanbod van de leerroutes in onze school sluit aan op de uitstroombestemming Onze leerinhouden voorzien in een doorgaande lijn Stage maakt voor alle opleidingsprofielen onderdeel uit van het onderwijsaanbod van onze school (VSO) Onze school maakt per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd De leraren zetten de geplande onderwijstijd doelgericht in De leraren maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd Het ongeoorloofd verzuim is beperkt (VSO) De ouders tonen zich betrokken bij onze school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt De school heeft een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel Onze leerlingen gaan op een respectvolle manier met elkaar en anderen om Onze leraren gaan op een respectvolle manier om met de leerlingen De inrichting van het gebouw en de lesruimten getuigen van een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving Onze leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof Onze leraren realiseren een taakgerichte werksfeer Onze leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten Onze leraren stemmen binnen de leerroute de aangeboden leerinhouden af op de onderwijsbehoeften van leerlingen Onze leraren stemmen de instructie af op verschillen in instructiebehoeften van leerlingen Onze leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op de verschillen in verwerkingsbehoeften van leerlingen Onze leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in behoefte aan leertijd van leerlingen Onze leraren stemmen hun (porto-)pedagogisch handelen af op (problematisch) gedrag van leerlingen

10 3.3 Afsluiting. Ervaringen worden ingezet voor professionalisering. Nr. Dit is onze kwaliteit: TK De verantwoordelijkheden voor het beëindigen en afsluiten van de overeenkomst zijn toegewezen Onze school heeft vaste afspraken over de interne en externe evaluatie van het onderwijsproces m.b.t. individuele leerlingen, inclusief de overdracht van relevante informatie aan de leerling Onze school deelt onderwijservaringen en opgedane kennis en legt deze vast voor toekomstig gebruik In onze school worden leerlingen volgens een gestructureerde werkwijze begeleid bij een overstap naar een vervolgbestemming Onze school informeert na de uitstroom van leerlingen bij de vervolgbestemming naar de vorderingen van de leerling en registreert en analyseert deze gegevens jaarlijks De uitgestroomde leerlingen ontvangen van onze school een schoolverlaterenquête 3.4 Opbrengsten. De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. Nr. Dit is onze kwaliteit: TK Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor cognitieve 1.1 opbrengsten Aan het eind van de schoolperiode bereiken de leerlingen een eindniveau dat voldoet aan de landelijke standaarden voor sociale 1.2 opbrengsten De gerealiseerde uitstroombestemmingen van de leerlingen liggen ten minste op het niveau van de landelijke standaarden voor opbrengsten De school voldoet aan de landelijke standaard voor bestendiging

11 4. Domein Mensen 4.1 Selectie. De organisatie bindt mensen aan zich met de benodigde kwalificaties Ons management heeft vastgesteld welke behoefte er is aan capaciteit en deskundigheid in onze school met bijbehorende eisen aan kennis, ervaring en vaardigheden Onze school werft en selecteert kandidaten volgens afgesproken regels en criteria met in achtneming van zorgvuldigheid en privacy van kandidaten Onze school toetst en verifieert of de kandidaten beschikken over de vereiste diploma s, registraties en ervaring en archiveert de gegevens Onze school legt van elke medewerker een personeelsdossier aan en houdt dit actueel met relevante gegevens zoals contracten, diploma s, beroepsregistratie, gevolgde opleidingen, CV, e.d Onze school heeft een regeling voor de inzet van uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers 4.2 Ontwikkeling. De medewerkers ontwikkelen zich in lijn met de ambities van de organisatie Onze school zorgt voor een doeltreffende introductie van nieuwe mensen. Hierbij is aandacht voor de opzet en werking van het kwaliteitssysteem Onze school formuleert beleid en stelt prioriteiten op het vlak van professionalisering in lijn met de ambities van de organisatie. Dit wordt zichtbaar gemaakt in een opleidingsbeleid en concrete opleidingsplannen Onze school stelt voldoende middelen voor professionalisering beschikbaar. Dit wordt zichtbaar in het opleidingsbudget In onze school delen mensen onderling aantoonbaar hun verkregen kennis en ervaring Onze school registreert gerealiseerde opleiding en ervaring De effectiviteit van introductie- en professionaliseringsactiviteiten wordt geëvalueerd en leidt waar relevant tot bijstelling van beleid Onze school heeft een beleid en werkwijze vastgesteld met betrekking tot klassenbezoeken, intervisie en collegiale consultatie. De hiertoe hanteerde methodieken en criteria zijn geëxpliciteerd Ons management bindt medewerkers door het zorgdragen voor een professionele schoolcultuur en het creëren van een werkomgeving waarin de medewerkers zich uitgedaagd voelen om voortdurend bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs Onze school heeft een systeem van arbeidsverzuimregistratie en (arbeids)verzuimbegeleiding Voor onze medewerkers is een vertrouwenspersoon aangesteld Onze school beschikt voor de medewerkers die in hun werksituatie met agressief gedrag geconfronteerd kunnen worden, over een hierop toegespitst pakket van scholing Onze school beschikt over bekwaamheidsdossiers voor alle leraren 11

12 4.3 Beoordeling. De leiding beoordeelt de bijdrage van de medewerkers De criteria waaraan het functioneren van de medewerkers moet voldoen en de wijze waarop dat beoordeeld wordt, zijn in onze school vastgelegd Het management beoordeelt tenminste jaarlijks het functioneren van de medewerkers en maakt waar nodig afspraken ter verbetering Het management houdt exitgesprekken met vertrekkende medewerkers Onze school gebruikt de resultaten van functioneringsgesprekken en exitgesprekken in plan- en beleidsvorming 12

13 5. Domein Partners 5.1 Samenwerking. Partners passen bij de ambities van de organisatie Onze schoolleiding stelt het beleid vast voor zelf doen of uitbesteden en welke criteria voor keuze, beoordeling en herbeoordeling van samenwerkingspartners gelden Onze school stelt vast welke samenwerkingsverbanden zij aangaat en welke doelstellingen daarmee bereikt moeten worden en hoe eventuele risico s geborgd worden Klanten worden geïnformeerd over de inzet van samenwerkingspartners en waar zinvol betrokken bij het selectieproces Afspraken met samenwerkingspartners worden formeel vastgelegd, inclusief de wederzijdse rechten en plichten en de wijze van evalueren van die afspraken 5.2 Samenwerkingsverbanden. Geleverde producten en diensten voldoen aan de afgesproken eisen Onze school legt de eisen vast waaraan leveranciers en hun producten en diensten dienen te voldoen en welke criteria voor keuze, beoordeling en herbeoordeling gelden Onze organisatie houdt een overzicht bij van leveranciers die aan de criteria voldoen Onze organisatie toetst of binnengekomen producten en geleverde diensten aan de eisen voldoen Afspraken met leveranciers worden vastgelegd, inclusief de wijze van evalueren van die afspraken 5.3 Beoordeling. De organisatie beoordeelt de partners op hun bijdrage Onze school beoordeelt periodiek of de samenwerkingspartners de afspraken nakomen die met hen zijn gemaakt en stuurt zonodig bij Onze school beoordeelt periodiek of de leveranciers voldoen aan de eisen die aan hen gesteld zijn en stuurt zonodig bij Onze school registreert de uitkomsten van deze evaluaties en de gnomen maatregelen en bewaakt de follow up Onze school beschikt over een gedocumenteerde inkoopprocedure 13

14 6. Domein Reflectie 6.1 Intern. Interne evaluaties leiden tot verbetermaatregelen Onze school voert interne audits uit volgens een vastgestelde auditprocedure Onze school meet, registreert en analyseert via een vastgelegde systematiek en frequentie de medewerkertevredenheid Onze school beoordeelt een relevante selectie van (groepen) leerlingen en legt leerpunten vast Onze school evalueert de effectiviteit van professionaliseringsactiviteiten en reflecteert op de ingezette onderwijsmethoden en -modellen Onze school definieert en meet andere relevante interne gegevens, waaronder incidenten en afwijkingen die betrekking hebben op de realisatie van het beleid en/of de dienstverlening Onze schoolleiding neemt op aantoonbare wijze corrigerende en preventieve maatregelen wanneer interne audits en andere evaluaties daartoe aanleiding geven Onze school meet, registreert en analyseert via een vastgelegde systematiek en frequentie de leerlingtevredenheid Het management van onze school evalueert jaarlijks het functioneren van de Commissie van Begeleiding (en daarmee de leerlingenzorg) De school evalueert jaarlijks de cognitieve resultaten van de leerlingen De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen op de leergebied overstijgende ontwikkelingsgebieden De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces De school evalueert regelmatig de onderwijsondersteuning De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces Het effect van communicatie wordt gemeten en leidt zonodig tot bijstelling. 6.2 Extern. Externe evaluaties leiden tot verbetermaatregelen Onze school evalueert het primaire proces met haar klanten Onze school meet, registreert en analyseert via een vastgelegde systematiek en frequentie de oudertevredenheid Onze school registreert, analyseert en behandelt klachten en signalen van klanten Onze school beoordeelt samenwerkingsverbanden, samenwerkingspartners en leveranciers Onze school definieert en meet andere relevante externe gegevens waaronder incidenten en afwijkingen die betrekking hebben op de realisatie van het beleid en/of de dienstverlening De schoolleiding neemt op aantoonbare wijze corrigerende en preventieve maatregelen, wanneer de metingen en evaluaties daartoe aanleiding geven 14

15 6.3 Directiebeoordeling. Jaarlijks wordt het kwaliteitsbeleid bijgestuurd Onze school voert jaarlijks een directiebeoordeling (management review) uit, volgens een vastgelegde agenda Zowel de input (de gegevens) als het resultaat van de directiebeoordeling worden gedocumenteerd volgens een vastgelegde procedure Het resultaat van de reflectie is bijsturing en verbetering van processen, aanpassing van het beleid, de doelstellingen, de organisatie, de infrastructuur en het kwaliteitsmanagementsysteem 15

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied

1. INLEIDING 1.1 Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2 Doel 1.3 Toepassingsgebied INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Totstandkoming Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 1.2. Doel 1.3. Toepassingsgebied 1.4. Kenmerken van instellingen in het speciaal onderwijs 1.5. De Leeswijzer en de Kwaliteitsnorm

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 toetsing van het speciaal onderwijs op basis van prioriteiten binnen het werkveld, ISO 9001:2008 en het inspectiekader Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011 - vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Bouwsteen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Bouwsteen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 12 SO Onderzoeksnummer : 150044 Datum onderzoek : 8 november 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SGM Beatrix-De Sprienke - Mytylschool De Sprienke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SGM Beatrix-De Sprienke - Mytylschool De Sprienke RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SGM Beatrix-De Sprienke - Mytylschool De Sprienke Plaats : Goes BRIN nummer : 02CK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 150070 Datum onderzoek : 20 november 2012 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Prisma

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Prisma RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Prisma Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04EF OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281530 Datum onderzoek : 21 januari 2015 Datum vaststelling : 31 maart 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VSO De Argo Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 04EY OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 151349 Datum onderzoek : 20 februari 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Tarcisiusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Tarcisiusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Tarcisiusschool Plaats : Nijmegen BRIN nummer : 03RH OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 196709 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Intermetzo Zonnehuizen, VSO uitstroom Dagbesteding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Intermetzo Zonnehuizen, VSO uitstroom Dagbesteding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Intermetzo Zonnehuizen, VSO uitstroom Dagbesteding Plaats : Zeist BRIN nummer : 23GL OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 154877 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Bouwsteen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Bouwsteen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 13 VSO Onderzoeksnummer : 287883 Datum onderzoek : 8 april 2016 Datum vaststelling : 27 mei 2016 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Cor Emousschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Cor Emousschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Cor Emousschool Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 20WR OKE 04 SO Onderzoeksnummer : 280452 Datum onderzoek : 15 december 2014 Datum vaststelling : 28 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenschutse

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Berkenschutse RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Berkenschutse Plaats : Heeze BRIN nummer : 05HJ OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 281942 Datum onderzoek : 11 maart 2015 Datum vaststelling : 28 mei 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Klimopschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Klimopschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Klimopschool Plaats : Hilversum BRIN nummer : 01TQ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 150972 Datum onderzoek : 5-6 november 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. J.H. Donnerschool, locatie De Glind

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. J.H. Donnerschool, locatie De Glind RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING J.H. Donnerschool, locatie De Glind Plaats : De Glind BRIN nummer : 14RB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 286731 Datum onderzoek : 15 december 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SO Drachten, locatie De Lanen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SO Drachten, locatie De Lanen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SO Drachten, locatie De Lanen Plaats : Drachten BRIN nummer : 03PB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 282697 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 18

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Atlas, locatie Hoogeveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Atlas, locatie Hoogeveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING De Atlas, locatie Hoogeveen Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 00ZF OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 282961 Datum onderzoek : 30 maart 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Pionier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Pionier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Pionier Plaats : Den Helder BRIN nummer : 00RL OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 286007 Datum onderzoek : 10 november 2015 Datum vaststelling : 4 januari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Spinaker, lesplaats Transferium (JeugdzorgPlus)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Spinaker, lesplaats Transferium (JeugdzorgPlus) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Spinaker, lesplaats Transferium (JeugdzorgPlus) Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 18ZJ OKE 06 VSO Onderzoeksnummer : 150222 Datum onderzoek : 3 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. G.J. van der Ploegschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. G.J. van der Ploegschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING G.J. van der Ploegschool Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 16QX OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 195533 Datum onderzoek : 4 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Mozaïek VSO Enschede

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Mozaïek VSO Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Mozaïek VSO Enschede Plaats : Enschede BRIN nummer : 00KM OKE 05 VSO Onderzoeksnummer : 282100 Datum onderzoek : 19 februari 2015 Datum vaststelling : 20

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Lingewaal College

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Lingewaal College RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Lingewaal College Plaats : Gorinchem BRIN-nummer : 01UC OKE 14 VSO Onderzoeksnummer : 195590 Datum onderzoek : 28 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SO Drachten, locatie De Lanen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SO Drachten, locatie De Lanen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SO Drachten, locatie De Lanen Plaats : Drachten BRIN nummer : 03PB OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 150221 Datum onderzoek : 22-23 april 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SG Mariëndael Doetinchem (01RE 24HY)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SG Mariëndael Doetinchem (01RE 24HY) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SG Mariëndael Doetinchem (01RE 24HY) Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01RE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 283435 Datum onderzoek : 11 maart 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Mytylschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Mytylschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Mytylschool De Regenboog Plaats : Haarlem BRIN nummer : 18LW OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 280777 Datum onderzoek : 29 januari 2015 Datum vaststelling : 30 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Dr. A. Verschoorschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Dr. A. Verschoorschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Dr. A. Verschoorschool Plaats : Harderwijk BRIN nummer : 01AJ OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 281937 Datum onderzoek : 6 februari 2015 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Basisondersteuning SWV VO/VSO de Liemers Mei 2013

Basisondersteuning SWV VO/VSO de Liemers Mei 2013 Basisondersteuning VO/VSO de Liemers 25.4 Mei 2013 Inleiding Met de invoering van de wet op passend onderwijs (1 augustus 2014) worden de gezamenlijke schoolbesturen binnen een samenwerkingsverband verantwoordelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Piramide

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Piramide RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Piramide Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 20JM OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 274343 Datum onderzoek : 3 juni 2014 Datum vaststelling : 18 juli 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO Plaats: Almelo BRIN-nummer: 00KM Onderzoek uitgevoerd op: 18 maart 2010 Conceptrapport verzonden op: 19 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Prisma

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Prisma RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Prisma Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04EF OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 287774 Datum onderzoek : 3 maart 2016 Datum vaststelling : 26 april 2016

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Plaats : Vaassen BRIN-nummer : 03JI Onderzoek uitgevoerd op : 22 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Kristallis, locatie JJI De Hunnerberg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Kristallis, locatie JJI De Hunnerberg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Kristallis, locatie JJI De Hunnerberg Plaats : Nijmegen BRIN nummer : 16QL OKE 02 VSO Onderzoeksnummer : 284986 Datum onderzoek : 28 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Leidse Buitenschool (Palmhuis)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Leidse Buitenschool (Palmhuis) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Leidse Buitenschool (Palmhuis) Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 02EJ OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 281733 Datum onderzoek : 3 februari 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Akker, Kwadraatafdeling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Akker, Kwadraatafdeling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Akker, Kwadraatafdeling Plaats : Meppel BRIN nummer : 11LR C2 Onderzoeksnummer : 282032 Datum onderzoek : 9 april 2015 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. A.H. Gerhardschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. A.H. Gerhardschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING A.H. Gerhardschool Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 20YC OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 273481 Datum onderzoek : 13 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Talentencampus Venlo (22OH Het Poortje)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Talentencampus Venlo (22OH Het Poortje) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Talentencampus Venlo (22OH Het Poortje) Plaats : Venlo BRIN nummer : 22OH OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 195616 Datum onderzoek : 29-30 mei 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. p.c.b.s. De Krullevaar

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. p.c.b.s. De Krullevaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK p.c.b.s. De Krullevaar Plaats : Hoogeveen BRIN nummer : 16GQ C1 Onderzoeksnummer : 276470 Datum onderzoek : 25 september 2014 Datum vaststelling : 19 november

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 113525 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Praktijkschool Joannes Nijmegen Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 26JR-00 Arrangementsnummer: 153057 Onderzoek uitgevoerd op: 7 december 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Zeester/De Jutter

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Zeester/De Jutter RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Zeester/De Jutter Plaats : Vlieland BRIN nummer : 03DJ C1 Onderzoeksnummer : 289554 Datum onderzoek : 6 juni 2016 Datum vaststelling : 31 oktober 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. School2Care

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. School2Care RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING School2Care Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 07IQ OKE 12 VSO Onderzoeksnummer : 276465 Datum onderzoek : 18 juni 2014 Datum vaststelling : 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Montessorischool Waalsdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Montessorischool Waalsdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 05VY C1 Onderzoeksnummer : 259009 Datum onderzoek : 12 november 2013 Datum vaststelling : 12

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

Definitief RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ Basisschool De Satelliet

Definitief RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ Basisschool De Satelliet Definitief RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ Basisschool De Satelliet Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 16IP-0 Arrangementsnummer : Onderzoek uitgevoerd op : 12 april Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SGM Beatrix-De Sprienke - Mytylschool De Sprienke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SGM Beatrix-De Sprienke - Mytylschool De Sprienke RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SGM Beatrix-De Sprienke - Mytylschool De Sprienke Plaats : Goes BRIN nummer : 02CK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 278145 Datum onderzoek : 9 oktober 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Kentalis Guyotschool VSO B Plaats : Haren Gn BRIN nummer : 17GW OKE 34 VSO Onderzoeksnummer : 288680 Datum onderzoek : 1 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Montessori basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Montessori basisschool Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 22OD Onderzoeksnummer : 121784 Datum schoolbezoek : 4 april 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SAM locatie van Limburg Stirumlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SAM locatie van Limburg Stirumlaan Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 19PA C1 Onderzoeksnummer : 281769 Datum onderzoek : 5 februari 2015 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Schatkaart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Schatkaart RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Schatkaart Plaats : Delft BRIN-nummer : 13QZ Onderzoeksnummer : 123464 Datum schoolbezoek : 6 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 21 december

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 02PQ Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 26 januari 2012

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN EERSTE MONTESSORISCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN EERSTE MONTESSORISCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ EERSTE MONTESSORISCHOOL Plaats: Bergen op Zoom BRIN-nummer: 07FD Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 9 juli 009 Conceptrapport verzonden op: 7 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Zeester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs De Zeester Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 27ML Onderzoeksnummer : 123125 Datum schoolbezoek : 14 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij Basisschool De Zuidwester Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16JB Onderzoeksnummer : 122489 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij c.b.s. De Regenboog Plaats : Leens BRIN-nummer : 07ZO Onderzoeksnummer : 120502 Datum schoolbezoek : 4 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN. Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN. Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ STEDELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP NIJMEGEN Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Onderzoeksnummer: 76587 Onderzoek uitgevoerd op: 14 januari 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Antoon van Dijkschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Antoon van Dijkschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Antoon van Dijkschool Plaats : Helmond BRIN nummer : 14VL OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 279947 Datum onderzoek : 26 november 2014 Datum vaststelling : 28 mei

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 19HH Onderzoeksnummer : 123909 Datum schoolbezoek : 4 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. OBS Tellegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. OBS Tellegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij OBS Tellegen Plaats : Wijhe BRIN-nummer : 18NQ Onderzoeksnummer : 127796 Datum schoolbezoek : 15 november 2012 Rapport vastgesteld op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Weidevogels

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Weidevogels RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Weidevogels Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23EA Onderzoeksnummer : 122588 Datum schoolbezoek : 27 juni 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op: 7

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Klimboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Klimboom Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 02WW C1 Onderzoeksnummer : 281667 Datum onderzoek : 27 januari 2015 Datum vaststelling : 26 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Altra College, Haarlemmermeer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Altra College, Haarlemmermeer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Altra College, Haarlemmermeer Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 07IQ OKE 09 VSO Onderzoeksnummer : 285351 Datum onderzoek : 24 september 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Delta

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Delta RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Delta Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 21NH Onderzoeksnummer : 122909 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 15 juli

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie