INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS. Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s 26/10/06. ing. e."

Transcriptie

1 INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L 23 FABRICATIE EN LEVERING VAN BETONNEN MONOBLOK DWARSLIGGERS Technisch voorstel Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen Nazicht vertaling Vrijgave Naam Datum Handtekening Emmanuel 30/11/06 s Heylen ir Dirk Dupont 05/12/06 s ir 26/10/06 Rony Borny ing Jan Mys e.ir 01/12/06 s 06/12/06 s Uitgave : 2006

2 Tabel der wijzigingen Uitgave Belangrijkste wijzigingen

3 - 1 - INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL INLEIDING Voorwerp Toepassingsgebied Toegepaste documenten Typeplannen Fabricatieplannen Referenties Normen Andere documenten Rangschikking van de documenten Definities Basisbegrippen Afkortingen KWALIFICATIE Kwalificatie van het product Kwalificatie van de leverancier Technisch niveau en kwaliteitsniveau Type-proeven Levering van een proefbestelling Geldigheid van de kwalificatie KARAKTERISTIEKEN Samenstellende materialen Beton Granulaten Cement (NBN EN 197, NBN EN 196) Aanmaakwater Hulpstoffen Toevoegproducten Karakteristieken van het beton Metalen Staal voor gewapend beton Voorspanwapening Schouderstukken (NBN EN 1563) Onderleggers voor spoorstaven Andere materialen Fabricatie-karakteristieken Opslag van de basismaterialen Granulaten Cement Hulpstoffen Wapeningen Aanbrengen van de wapeningen Staal voor gewapend beton Staal voor voorgespannen beton Schouderstukken Betonnering Dosering Betonnering bij koud weer Thermische behandeling van het beton Ontkisting - Verharding Voorzorgen te nemen bij koud of warm weer Overbrengen van de voorspanning Opslag...13

4 Meetkundige karakteristieken en uitzicht Meetkundige karakteristieken Karakteristieken van het uitzicht Uitzicht Merktekening Fysische en chemische karakteristieken Algemeenheden Symbolen en eenheden Eenheden Symboles Proefopstellingen (voor statische, dynamische en vermoeiingsproeven) Proef onder de spoorstaf Proef op het centrale gedeelte Definitie van de referentiebelastingen Proef onder de spoorstaaf Proef voor het centrale gedeelte Toegepaste belastingsdiagrammen Statische proeven Dynamische proeven Vermoeiingsproef Vereiste resultaten Typeproeven Statische proeven Dynamische proeven Vermoeiingsproef Overzichttabellen van de vereiste resultaten Uitrukkingsproef van de schouderstukken Vereiste resulaten Seriebuigproef Buigproef zonder scheurvorming Gedragskarakteristieken Vorstbestendigheidsproef Wateropslorping Bijkomende proeven CONTROLES EN PROEVEN Typeproeven Controles en Serieproeven Uit te voeren proeven Resultaten van de proeven en frequentie KWALITEITSVERZEKERING Kwaliteitsdocumenten Kwaliteitsaudit Toezicht op de kwaliteit Opvolging van de interne controle en controles van het product Evaluatie van de interne controle Verweermiddelen van Infrabel LEVERING, VREPAKKING, MARKERING Keuringen Voorafgaandelijke technische keuring Gedeeltelijke voorlopige keuring Volledige keuring Definitieve keuring Verzending WAARBORG...30 BIJLAGEN

5 - 3-1 INLEIDING 1.1. Voorwerp Deze bepaling bepaalt de karakteristieken van de producten en de fabricatieprocédés, de kwalificatieprocedure, de methodes voor het toezicht op de kwaliteit en op de op het net van de NMBS gebruikte betonnen monobloc-dwarsliggers uit te voeren proeven Toepassingsgebied De hieronderstaande tabel bepaalt de standaard gebruiksvoorwaarden van de dwarsliggers: Dwarsligger MonoblokM41 Spoorstaaf (volgens TB Spoorstaven A 52) 50E2; 60E1; 50E2T1 in lengten van 18, 27, 36, 60, 75, 100 m of langgelaste spoorstaaf Raveling 0,60 m 0,75 m voor bijsporen als V 40 km/u Ballast (volgens TB L-11) (dikte onder de dwarsligger ter hoogte van de spoorstaaf) kaliber 31,5/50 min. dikte = 30 cm min. dikte = 35 cm voor V > 220 km/u in bijsporen : kaliber 31,5/50 of 20/32 min. dikte = 20 cm Onderleggers voor spoorstaven (volgens TB L 63) dikte : 10 mm soepele elastische onderleggers met straal < 400 m : harde onderleggers Verkanting Gebrek aan verkanting max. = 180 mm max. = 110 mm Last per as bij V max (fiche UIC 700) 22,5 ton 20 ton voor V > 220 km/u Dynamische belasting per wiel (normaal maximum) 17 ton Maximale snelheid 350 km/u

6 - 4 - Dwarsligger M41 voor geleidespoorstaaf : Een zeker aantal dwarsliggers (te bepalen bij de bestelling) moet worden uitgerust met bijkomende schouderstukken en twee bijkomende steunvlakken, bestemd om een derde en/of een vierde spoorstaaf te kunnen dragen Toegepaste documenten Typeplannen Fabricatieplannen Referenties Normen Alle technische documenten, documenten betreffende de kwaliteit en andere, zijn ofwel in het Frans, ofwel in het Nederlands te verstrekken. De dwarsliggers, hun schouderstukken en hun onderleggers zijn conform aan de door Infrabel goedgekeurde plannen. De volgende typeplannen zijn van toepassing : - plan Infrabel n Dwarsligger M 41 - plan Infrabel n /4/6 - Schouderstuk voor M 41 De fabrikanten tekenen fabricatieplannen, die de uitvoeringsdetails en de berekeningsnota's conform aan deze technische bepaling en de geldende normen omvatten. In tegenstelling tot de UIC code 713 R wordt er geen enkele trekkracht toegelaten bij ontwerpmomenten. Deze plannen en berekeningsnota's worden in ZES exemplaren naar de dienst Aankopen van Infrabel gestuurd. Een ondertekend exemplaar wordt binnen de 30 dagen teruggezonden naar de fabrikant. Geen enkele productie mag worden aangevat vooraleer de fabricatieplannen en de berekeningsnota's werden goedgekeurd door Infrabel en de in hoofdstuk 3 hieronder voorziene kwalificatie niet werd bekomen. Elke wijziging aan de plannen moet voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan Infrabel. Afhankelijk van de voorgestelde wijziging beslist Infrabel of een nieuwe kwalificatie al dan niet nodig is, conform aan punt 2.2 hieronder. Niet-beperkende lijst De volgende reeksen normen zijn van toepassing (laatste uitgaven) : - NBN EN : Bielzen en dragers van beton - NBN A à 304, NBN ENV Staal voor gewapend beton - NBN EN ISO Staal voor de wapening en voorspanning van beton - Beproevingsmethoden - NBN I 10 - voorspanwapeningen - NBN EN 932, NBN EN 933, NBN EN 12620, NBN EN 1097, NBN EN granulaten en zand - NBN EN 197, NBN EN 196, NBN B , NBN B , NBN B cement - NBN EN 206-1, NBN B , NBN B , NBN EN beton - NBN - T 61, EN 480 et NBN EN 934 hulpstoffen voor beton

7 NBN EN ISO Kwaliteitsmanagementsystemen - EN 1563 gietijzer met sferoïdale grafiet - NBN X Kwaliteitshandboek - NBN EN 1008 Aamaakwater voor beton Andere documenten - TB L 63 van Infrabel met betrekking op de levering van onderleggers voor spoorstaven - TB Q1 van Infrabel met betrekking op de kwalificatie van de leveranciers - PTV 302, 303, 304, 311, 312, 314 staal voor beton - PTV granulaten - PTV cement - CUR 38 - maatregelen om schade aan beton door de alkali-silicareaktie te voorkomen - Code UIC 713 R Design of monoblock concrete sleepers Rangschikking van de documenten De Europese richtlijnen en de van kracht zijnde Belgische wetgeving zijn rechtsgeldig, gevolgd door de plannen en de technische bepalingen, de Europese normen, Belgische en vreemde Definities Basisbegrippen Afkortingen - Dwarsligger : onder de spoorstaven geplaatst element en haaks op deze, bestemd om hun spoorbreedte te behouden en de verdeling van de lasten op de ballast te verzekeren. - Monoblok dwarsligger : dwarsligger samengesteld uit één stuk. - Schouderstuk : in het beton verankerd metalen (gietijzer) insteekstuk dat de bevestiging van de spoorstaven op de dwarsligger toelaat. - Spoorbreedte : afstand tussen de binnenkanten van de spoorstaafkoppen, gemeten 14 mm onder het rolvlak. - Helling : helling van de as van de spoorstaaf ten opzichte van een verticale lijn met de dwarsligger. - EN = Europese normen - TB = Technische bepaling - NBN = normes belges - Belgische normen - NF = Franse normen - BENOR = door het Belgisch Instituut voor Normalisatie erkend kwaliteitsmerk - PTV = prescriptions techniques - technische voorschriften (OCCN) - TRA = toepassingsreglement règlement d application (OCCN) - OCCN = Onderzoekscentrum van de Cementnijverheid - TD = technisch dossier, in te dienen door de fabrikant (zie 2.1.2) - LCPC = laboratoire central des ponts et chaussées (Frankrijk) - ARAB = Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming - MVI = Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. - ISO = International Standard Organisation - NTN = Notice technique/technische nota.

8 - 6-2 KWALIFICATIE 2.1. Kwalificatie van het product De fabrikant van de dwarsliggers moet elk van zijn producten per productieplaats laten kwalificeren, conform aan de bepaling Q1 van Infrabel. Voor deze kwalificatie (zie bepaling Q1), wordt de gebruiksgeschiktheid op drie niveau's (leverancier, techniek, proefbestelling) gecontroleerd zoals hieronder beschreven. De duur van de kwalificatieprocedure bedraagt maximum 2 jaar, na deze termijn dient een nieuwe volledige procedure ondernomen. Voorafgaand aan een bezoek aan de fabricatieplaats moet de leverancier aan Infrabel een technisch dossier overmaken, dat de volgende elementen bevat: - Een beschrijving van de voorgestelde dwarsliggers (met plans en berekeningsnota's). - Beschrijving en karakteristieken van alle bestanddelen nodig voor de productie van de dwarsliggers (zand, granulaten, cement, staal, schouderstukken,...). - Dosering, samenstelling en karakteristieken van het beton (verhouding water/cement en zijn tolerantie, massagewicht van alle samenstellende delen en de tolerantie, korrelgrootte-verdeling van elke granulaat, eigenschappen van het beton na 7 en 28 dagen, maximale relaxatie van de voorspanwapeningen na 1000 uren, betonweerstand bij het aanbrengen van de voorspanning ). - Een beschrijving van de bij de fabricatie van de dwarsliggers tussen- komende bewerkingen (voorspanningsysteem, voorspanningkracht en zijn tolerantie, trillingsmethode, verhardingstijd, temperatuurcyclus, methode om de voorspankracht over te dragen ). - De controlemogelijkheden van het laboratorium. - De karakteristieken van de opslag (opslagvoorschriften, ) van de dwarsliggers en verzending. - het toegepaste controle-systeem - Een kwaliteitshandboek of een beschrijving van het toegepaste kwaliteitssysteem. Alle kosten veroorzaakt door de in principe door 2 ingenieurs van Infrabel uitgevoerde bezoeken zijn ten laste van de aanvrager zoals bepaald in de TB Q1. Bovendien dient voorafgaandelijk aan dit bezoek een forfaitair bedrag van 2500 EUR betaald met het oog op het dekken van de onkosten verbonden aan het onderzoek van het dossier. Om de leverancier te kunnen kwalificeren zijn de verplichte bezoeken van de productiemiddelen en de toepassing van het kwaliteitssysteem nodig op de plaats van productie waarvoor de kwalificatie aangevraagd wordt Kwalificatie van de leverancier Zie bepaling Q Technisch niveau en kwaliteitsniveau Bij de bepaling Q1 voorziene technische documentatie wordt een "Technisch Dossier", dat alle door onderhavige bepaling en de NBN EN en -2 geëiste inlichtingen bevat, gevoegd. De documenten "kwaliteit" worden eveneens bijgevoegd (zie punt 5.1.). Na onderzoek worden, in geval van een positieve beslissing over de voortzetting van de procedure, de "type-proeven" (zie ) uitgevoerd.

9 Type-proeven Daarvoor verwezenlijkt, identificeert en levert (bepaling Q1) de fabrikant 20 prototypedwarsliggers waarvan er : * 2 door de fabrikant worden bewaard als referentie-dwarsliggers qua uitzicht, * 18 worden gebruikt voor de proeven. De selectie en de verdeling van de 20 prototype-dwarsliggers worden uitgevoerd door een afgevaardigde van Infrabel. De in de tabel van hoofdstuk 4.3 vermelde proeven worden uitgevoerd op kosten van de fabrikant door een in onderling akkoord gekozen onafhankelijk laboratorium (zie punt 4.1). De verplaatsings- en prestatie-onkosten van Infrabel veroorzaakt door het toezicht op deze type-proeven zijn ten laste van de fabrikant, overeenkomstig de bepaling Q Levering van een proefbestelling Na afloop van een proefbestelling van dwarsliggers die op een doorlopende wijze voldoen aan de "serie-proeven" vermeld in tabel 4.3. en aan de controles vermeld in de bijlagen 1 tot 6, wordt de kwalificatie bevestigd. Indien de voor de bestelling van de proefbestelling ingediende prijzen overdreven zijn ten opzichte van de marktprijs, behoudt Infrabel het recht om af te zien van de proefbestelling en bijgevolg de kwalificatie-procedure te onderbreken Geldigheid van de kwalificatie In het geval van wijziging van één van de karakteristieken (bestanddelen met inbegrip van de hulpstoffen, afmetingen) van de dwarsligger, van de opvatting of van het fabrikatie- of opslagprocédé, verwittigt de fabrikant schriftelijk vooraf Infrabel. Infrabel heeft het alleenrecht na onderzoek van de voorgestelde aanpassingen om een nieuwe kwalificatie aan te vragen (zie hfst. 3 - opmerking). Indien nodig, worden er twee nieuwe referentie-dwarsliggers voorzien. Elke gefabriceerde dwarsligger die niet conform is aan de gekwalificeerde referentieprototypes zal door Infrabel kunnen geweigerd worden.

10 - 8-3 KARAKTERISTIEKEN VOORAFGAANDE OPMERKING : De fabrikant mag suggesties doen, deze zijn echter onderworpen aan het indienen van een volledig, met plannen en berekeningsnota's gestaafd, technisch en economisch dossier. Alleen Infrabel beslist over het aanvaarden van een suggestie en het nodig zijn van een nieuwe kwalificatie (geheel of gedeeltelijk), conform aan punt 2.2 hiervoor. Al de hierna vermelde karakteristieken worden op een algemene wijze hernomen in het TD Samenstellende materialen Beton Granulaten De granulaten zijn conform aan de PTV 411 van het OCCN. Alle eisen van de PTV zijn toepasselijk, de hierna vermelde bijzondere gegevens bepalen de minimum eisen, andere karakteristieken werden opgelegd door de PTV. Codificatie van de grove granulaten : Bb III f 3 CA SA Codificatie van de zanden : MF B f 3 a CA SA De fabrikant zal een petrografische analyse overmaken die elke twee jaar en bij elke verandering van groeve opnieuw zal worden uitgevoerd. Deze zal de waarschijnlijkheid t.o.v. de alcali-silica-reactie en de alcali-carbonaat-reactie bepalen, zowel als de aanwezigheid van deeltjes die tot een lage sleetweerstand kunnen leiden en hydrofiele deeltjes tot vorstschade kunnen leiden. Hij zal tevens een korrelverdelingskromme en een chemische analyse leveren die het gehalte aan chloriden, sulfaten en organische materialen weergeeft. Het gebruik van granulaten van onnatuurlijke oorsprong is verboden Cement (NBN EN 197, NBN EN 196) Aanmaakwater Hulpstoffen Behalve in geval van afwijking toegestaan door Infrabel op basis van een gerechtvaardigde aanvraag, moet het cement een Portland LA cement zijn van een klasse gelijk aan of hoger dan 42,5 : CEM I 42,5 R LA of CEM I 42,5 R HSR LA. Indien het aanmaakwater afkomstig is van het verdeelnet (behalve wanneer het chloorgehalte hoog is), wordt een verklaring van de verdeler bij het TD gevoegd. Bij gebruik van water dat niet afkomstig is van het verdeelnet, wordt een volledige ontleding uitgevoerd door een onafhankelijk laboratorium dat verklaart dat dit water bruikbaar is voor de fabricatie van het beton volgens NBN EN 1008.

11 - 9 - De eventuele hulpstoffen zijn conform aan de norm NBN EN Toevoegproducten Het gebruik van toevoegproducten wordt niet toegelaten Karakteristieken van het beton Metalen De fabrikant stelt een betonsamenstelling (hulpstoffen inbegrepen) voor, die beantwoordt aan de specificaties van de NBN EN et NBN B : - C 50/60 - BP EA In de omgevingsklasse EA3, is het gebruik van een beschermingsbekledij niet nodig. In tegenstelling tot de NBN B15-002, zal de dekking aan de NBN EN conform zijn. Deze samenstelling wordt hernomen in het TD van de fabrikant met een beschrijving van : de aard, de oorsprong, de dosering en de karakteristieken van alle bestanddelen; de karakteristieken van de verwerking (consistentie, trillingen : duur, frekwentie, amplitude); de trek- en samendrukkingsweerstanden bij het voorspannen en na 28 dagen. Een statistische behandeling van de resultaten van de drukproeven wordt door de fabrikant uitgevoerd. De fabrikant voegt hierbij een dossier dat de ongevoeligheid van zijn beton aan de alcaligranulaten reacties en secundaire etringietvorming behandelt Staal voor gewapend beton Het staal is van de kwaliteit BE 500 S, BE 500TS of DE 500 BS. Het staal (staven of draden, glad of met verbeterde hechting) zijn conform aan de normen NBN A tot 303 en NBN ENV en overeenkomstige PTV s. De gelaste wapeningsnetten zijn conform aan de normen NBN A en NBN EN en overeenkomstige PTV s Voorspanwapening De draden en de strengen volgens NBN I en I en overeenkomstige PTV s mogen gebruikt worden Schouderstukken (NBN EN 1563) De levering van de schouderstukken mag slechts gebeuren bij een firma met de kwalificatie Q 1 van Infrabel. Om gekwalificeerd te worden, legt de producent een volledig technisch dossier voor, waarin in detail de productiemethode, de kwaliteitsopvolging en de metallografische karakteristieken van het product worden beschreven. Een bezoek aan de productiesite wordt vervolgens georganiseerd. De hierna beschreven proeven worden uitgevoerd door de kwaliteitsdienst van de producent met volgende frequentie: - controle van de nodulariteit bij elke gietpan; - mechanische proeven bij elke ovenlading.

12 Infrabel behoudt zich het recht voor, op haar kosten, alle bijkomende kontrolemetingen uit te voeren die ze nodig acht. Indien belangrijke en/of herhaalde afwijkingen vastgesteld worden tussen de resultaten van de interne controle van de producent en de eigen Infrabel controles kan : - een externe controle opgelegd worden (op kosten van de producent); - de kwalificatie ingetrokken worden. De schouderstukken zijn van gietijzer met sferoïdale grafiet waarvan de karakteristieken hierna gegeven worden: Staalsoort EN-GJS of EN-GJS (volgens NBN EN 1563) Er worden geen kerfslag-proeven geëist. De trekproef wordt uitgevoerd op proefstaven vervaardigd uit de apart gegoten monsters (cfr. - Figuur 3, norm EN 1563). De hardheidsproef wordt uitgevoerd op het bovenste deel van het schouderstuk (zoals geplaatst in de betonnen dwarsligger). Het grafiet heeft een sferoïdale structuur met een maximum van 5% aan lamellair grafiet. De stukken mogen geen enkel gebrek vertonen dat hun gebruik of verwerking kan schaden. Zij worden zorgvuldig ontzand, ontdaan van alle verwijderbare roest en vrijgemaakt van gietspatten, openingen, gietkoppen. Alle gietnaden en uitsprongen worden verwijderd op het gedeelte van het stuk dat niet in het beton ligt. Geen enkele herstelling wordt toegelaten Onderleggers voor spoorstaven Andere materialen De dwarsliggers worden met voorgemonteerde onderleggers voor rijspoorstaven geleverd. Het gaat om onderleggers met lippen die een mechanische verankering tussen de schouderstukken verzekert. De levering van de onderleggers mag slechts gebeuren bij een firma met de kwalificatie Q 1 van Infrabel. De leverancier dient in de prijsofferte voor de dwarsliggersovereenkomst gemeld worden. Behalve in geval van afwijking toegestaan door Infrabel op basis van een gerechtvaardigde aanvraag, kan de fabrikant in de loop van de overeenkomst niet van onderleggersleverancier veranderen. De karakteristieken van andere materialen welke zowel op occasionele als op systematische wijze kunnen aangewend worden voor de verwezenlijking van de dwarsliggers, zoals verdeelplaten, kabel-verbindingen of actieve verankeringselementen zullen door de fabrikant worden voorgesteld aan Infrabel voor goedkeuring (plan, karakteristieken, berekeningsnota) Fabricatie-karakteristieken Voorafgaande opmerkingen :

13 De fabrikant is er toe gehouden te werken volgens de regels van de kunst in overeenstemming met zijn Kwaliteitshandboek en zijn TD (en zijn aanhangsels). Hieronder worden slechts enkele essentiële eisen met betrekking tot de fabricatie van de dwarsliggers vermeld. Algemeen genomen wordt elke wijziging van de karakteristieken van de fabricatie vermeld in de daartoe voorziene documenten en voor onderzoek en voorafgaandelijk akkoord voorgelegd aan Infrabel. De bijlagen 2 en 3 vullen dit hoofdstuk aan wat betreft de organisatie van de controles tijdens de fabricatie. De voorschriften van de norm NBN EN zijn integraal van toepassing rekening houdend met de bijzonderheden van onderhavige bepaling Opslag van de basismaterialen Granulaten Cement Hulpstoffen Wapeningen Alle materialen worden zo opgeslagen dat zij zeer duidelijk kunnen worden geïdentificeerd. De vervuiling door elk element van buitenaf, door andere bestanddelen is te vermijden. Het buiten opslaan wordt toegelaten, de opslagbodem belet de vervuiling en is goed gedraineerd. Het cement wordt droog opgeslagen in gesloten silo's. De eventuele hulpstoffen worden opgeslagen in een afgesloten recipiënt, voorbehouden voor dit doel of in hun oorspronkelijke verpakkingen. - De corrosie van de voorgespannen wapeningen is verboden. - De wapeningen en schouderstukken dienen beschut opgeslagen Aanbrengen van de wapeningen Staal voor gewapend beton Deze wapeningen worden zo in de gietvorm geplaatst dat elke verplaatsing vermeden wordt. De tolerantie op de positionering bedraagt + 5 mm, deze wapeningen zijn bewerkt, conform de plans. Aan de onderzijde wordt een dekking van 25 mm geëist, voor de andere zijden wordt een minimale dekking van 20 mm vereist Staal voor voorgespannen beton - De toleranties voor de plaatsing van de wapeningen zijn beperkt tot + 6 mm in vergelijking met hun theoretische ligging. - In geval van wapeningen met kleef dient het contact van de wapeningen met de ontkistingsolie tot een strikt minimum beperkt. - De minimale dekking bedraagt 30 mm voor de onderzijde en 20 mm voor de andere zijden. De minimale dekking dient bepaald in het TD en de berekeningsnota s. - De tolerantie op de voorspankracht bedraagt maximum + 5%. (te vermelden in het technisch dossier).

14 Schouderstukken Betonnering Dosering - Deze worden stevig ondersteund ten einde elke verplaatsing bij het betonneren en het manipuleren te vermijden. De dosering van de onder punt beschreven samenstelling situeert zich binnen de toleranties zoals gedefinieerd in de NBN cement : + 3 %. - granulaten : + 3% voor het geheel - hulpstoffen : + 5% - water : + 3 % Het transport van het beton wordt zo georganiseerd dat de segregatie van de elementen, het begin van de harding vóór het verwerken, de vervuiling door vreemde stoffen en overdreven verdamping vermeden worden. Het beton wordt verspreid door het trillen van de gietvormen, deze bewerking wordt uitgevoerd in een beschutte plaats Betonnering bij koud weer De betonnering mag slechts worden uitgevoerd bij aanvaardbare temperatuursvoorwaarden rekening houdend met de bescherming tegen de koude en de verwarmingsmiddelen van de hal. Deze voorwaarden kunnen dus variëren van de ene installatie tot de andere. In alle gevallen mogen de bestanddelen niet bevroren, noch bedekt met ijs of sneeuw zijn. In het geval dat het water en/of de granulaten opgewarmd wordt de maximum temperatuur van elk bestanddeel begrensd tot 30 C In het geval dat de buitentemperatuur lager is dan 5 C op het ogenblik van het betonneren, is de fabrikant verplicht Infrabel per fax in te lichten van de buiten en in de installaties opgemeten temperaturen. De fabrikant duidt aan dat hij al of niet overgaat tot de fabricatie; in het eerste geval garandeert hij dat alle voorwaarden aanvaardbaar zijn, in het bijzonder de toestand van de gebruikte materialen en andere atmosferische voorwaarden dan de temperatuur. Infrabel heeft het recht om de fabricatie te onderbreken. In dit geval dient haar beslissing gemotiveerd Thermische behandeling van het beton De maximum temperatuur van het beton mag in geen enkel punt hoger liggen dan de waarde vermeld op de schets die zich bevindt in de NBN EN Deze temperatuur wordt gemeten in het beton, op een na gemeenschappelijk overleg bepaalde plaats rekening houdend de aanbevelingen van de norm Ontkisting - Verharding Het ontkisten wordt voorzichtig uitgevoerd, zo dat geen enkele vervorming, geen beginnend scheurtje of afschilfering kan worden veroorzaakt bij het beton.

15 Voorzorgen te nemen bij koud of warm weer Indien de buitentemperatuur lager is dan 0 C (om 7u 's morgens), mogen de dwarsliggers slechts buiten worden opgeslagen na een termijn van 36 uren na hun betonnering en worden ze daarna beschermd tegen de directe inwerking van de koude. Bij warm weer en volgens de andere atmosferische omstandigheden (aantal zonne-uren, wind, luchtvochtigheid) neemt de fabrikant de nodige maatregelen om een te snelle uitdroging van de betonoppervlakken en de vorming van gebreken zoals microscheurtjes of afschilferingen te vermijden, in het bijzonder door het beschermen van de oppervlakken of door hen regelmatig te besproeien met water gedurende een aan de atmosferische omstandigheden aangepaste periode Overbrengen van de voorspanning Opslag - Het overbrengen van de voorspanning mag slechts worden uitgevoerd wanneer het beton in het technische dossier te bepalen voldoende weerstand heeft, het overbrengen wordt zo uitgevoerd dat elke asymmetrie van de voorspanning vermeden wordt. - Het snijden van de strengen of de draden wordt uitgevoerd zonder de uiteinden van de dwarsliggers te beschadigen. Het snijden met de snijbrander is verboden. Na het verstrijken van de hierboven vermelde termijnen, mogen de dwarsliggers worden opgeslagen in open lucht op een beklede en/of verdichte ondergrond en van gelijk niveau. De fabrikant zal een opslagruimte voorzien, voldoende om het voorziene fabrikatieprogramma te eerbiedigen. Zij worden op elkaar gestapeld tot op een maximum hoogte van 16 dwarsliggers; elke laag wordt van de vorige gescheiden door keperlatten van zacht hout, geplaatst op de bovenzijde van de dwarsligger naast de schouderstukken maar buiten de steunvlakken (keperlatten te leveren door de fabrikant). De dwarsliggerfabrikant heeft de vrijheid om de onderleggers op het meest geschikte moment voor hem te plaatsen : - ofwel bij de ontkisting - ofwel bij het laden In geen enkel geval kunnen de keperlatten voor de opslag op de onderleggers gelegd worden. Elk kontakt tussen de onderzijde van de bovenste dwarsligger en het schouderstuk van de lagere dwarsligger is verboden. Een opslagplan met aanduiding van de plaats van elk lot en van het aantal dwarsliggers wordt voortdurend bijgewerkt en maakt het voorwerp uit van een doorlopende registratie vast te leggen in het kwaliteitsplan. De niet conforme dwarsliggers, opgespoord door de fabrikant of Infrabel, worden duidelijk geïdentificeerd en apart opgeslagen. De identificatie bestaat uit rode merktekens, aangebracht op de twee buitenste zijden van de dwarsliggers. De schikkingen betreffende de identificatie en de afzonderlijke opslag van de dwarsliggers zullen worden hernomen in het kwaliteitsplan (of een ander kwaliteitsdocument) Meetkundige karakteristieken en uitzicht Meetkundige karakteristieken VOORAFGAANDE OPMERKING :

16 De frekwentie van de kontroles is overeenkomstig bijlage 4. De maten worden opgemeten op een horizontaal oppervlak. De kontrolekalibers worden minstens één keer per jaar nagekeken door een in gemeenschappelijk akkoord met Infrabel erkend organisme. Deze kalibers worden geleverd door de fabrikant en moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan Infrabel. De nominale functionele maten en hun toleranties worden hierna gegeven in de volgende tabellen (maten uitgedrukt in millimeters). Maat Benaming M 41 L Totale lengte b1 Breedte aan de basis 285 à b2 Breedte aan het steunvlak van de spoorstaf b3 Breedte in het midden van 200 tot h1 Hoogte van de dwarsligger - aan het uiteinde van 180 tot h2 - in de as van het steunvlak van 200 tot h3 - in het midden van 160 tot d1 Afstand tussen het uiteinde en de as van het steunvlak d2 Afstand tussen het uiteinde en de as in het boven-vlak >450 E* Afstand tussen de buitenste schouderstukken i Helling van het steunvlak 1/20 + 0,25 e1* Afstand tussen de binnenkanten van de schouderstukken ,5-0,5 e2* Hoogte van de schouderstukken Dh Spanhoogte van de klauw volgens te bepalen kaliber p Vlakheid van de steunvlakken 1 mm op en basis van 150 mm T Relatieve torsie tussen de steunvlakken van de spoorstaven 0 + 0,7 mm M Massa van de dwarsligger In de TD voorzien + 5%

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11

INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11 INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING L-11 BALLAST EN GRANULATEN VOOR HET SPOOR Naam Datum Handtekening Technisch voorstel E. MOTTE ing. 27.08.2007 (S) Administratief voorstel Voorgesteld op de werkgroep aankopen

Nadere informatie

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968

Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Bijlage 10 aan KB 15 maart 1968 Gelijkvormige voorschriften betreffende de homologatie van veiligheidsbeglazing en van de materialen voor de beglazing die bestemd zijn om in motorvoertuigen en hun aanhangwagens

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

A. Nieuwe rioleringen

A. Nieuwe rioleringen Voor de aanleg van rioleringen is de norm NBN EN 1610 van toepassing voor zover er in de bepalingen van onderhavig hoofdstuk 7 niet van afgeweken wordt. A. Nieuwe rioleringen 1 RIOLERING EN AFVOER VAN

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

TYPEBESTEK 101 van 1978

TYPEBESTEK 101 van 1978 MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN BESTUUR VOOR ELEKTRICITEIT EN ELEKTROMECHANICA TYPEBESTEK 101 van 1978 geldende als vaste bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de mechanische en elektrische installaties

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida ARPA Arrchitecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Tel: Fax: Gsm: Email: Werf Algemeen verwijzingsbestek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Typereglement - Elektriciteit in laagspanning van toepassing voor de verkoop van elektriciteit geleverd door het distributienet aan de afnemers

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van

Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van OPDRACHT VIA ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET BEKENDMAKING BESTEK Richtlijnen en voorwaarden met betrekking tot de indiening van offertes voor de levering van ACTIEF NETWERKMATERIAAL Inhoudstafel DEEL 1 :

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie