GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: GC.02 DEFINITIEF D.D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: 110.10.GC.02 DEFINITIEF D.D. 14-03-2014"

Transcriptie

1 Bladnr. 1 van 38 BESTEK en VOORWAARDEN voor: Besteknummer: GC.02 registratie auteur status Grontmij Definitief projectleider opdrachtgever datum W. Mulder autorisatie naam paraaf goedgekeurd M. Schut projectleider goedgekeurd W. Mulder opdrachtgever Gemeente Deventer, Team Voorbereiding Postbus GC Deventer. tel

2 Bladnr. 2 van T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t

3 Bladnr. 3 van 38 PAR 0.01 Aanbestedende dienst Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer Team Voorbereiding Postbus GC Deventer 0.02 Procedure In afwijking op de ARW 2012, wordt het werk volgens de geldende DVO 2013 (Dienst Verlenings Overeenkomst) aanbesteedt Inlichtingen Hierbij wordt verwezen naar de uitnodigingsbrief Inschrijving 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2. Kwaliteitssysteemcertificaat De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door de Raad voor Accreditatie. Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel (Deel 3 van dit bestek). 4. De inschrijver legt bij zijn inschrijving een voorlopig plan van aanpak over, dat ten minste omvat: a) een korte omschrijving van de werkzaamheden; b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen; c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel,voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld; d) een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de inschrijver van mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aërosolen is uitgesloten; e) een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen. f) gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen ter beperking van de vertroebelingstoename tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen; 0.05 Inschrijvingsstaat Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek Aanbesteding Verwezen wordt naar de uitnodigingsbrief Opdracht 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2. Het gunningscriterium, is de mogelijkheid de werken uit te voeren op basis van een door de opdrachtgever verstrekte besteksbegroting.

4 Bladnr. 4 van A l g e m e e n

5 Bladnr. 5 van 38 PAR 1.01 Opdrachtgever Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer Team Voorbereiding Postbus GC Deventer 1.02 Directie De directie zal nader worden aangewezen in de gunningsbrief Locatie Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Deventer Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - Onderhoud beplantingen 1.05 Tijdsbepaling Aanvang werkzaamheden 1 januari 2014 en eindigt op 31 december De aanbesteder behoudt zich het recht voor dit bestek te verlengen, met tweemaal 1 jaar. Indien de aanbesteder gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verlenging deelt hij dit uiterlijk 2 maanden voor het einde van de lopende periode van de overeenkomst aan de opdrachtnemer mede. Bij verlenging worden de uit de inschrijving te herleiden eenheidsprijzen geïndexeerd conform het gestelde in deel 3, artikel van dit bestek. Het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 3 maanden. Deze periode gaat in 1 dag na de oplevering van de aanlegwerkzaamheden Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

6 Bladnr. 6 van B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens

7 Bladnr. 7 van Tekeningen De volgende tekeningen behoren tot dit bestek: Beheertekeningen gemeente Deventer 02 Peilen en hoofdafmetingen n.v.t. 03 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Inschrijfstaat - inschrijvingsbiljet 04 Grondmechanische gegevens De grondslag bestaat voornamelijk uit (humeushoudend) zand / grond.

8 Bladnr. 8 van Nadere beschrijving

9 Bladnr. 9 van 38 PAR 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V met inachtneming van paragraaf van de Standaard Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel van de Standaard Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V

10 Bladnr. 10 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING 1 BEPLANTINGEN Locaties volgens beheer bestekstekeningen 101 Hagen (HHLE, HHHE, HHLT, HHHT, HHBL) Oppervlakte HHLE: m2 Oppervlakte HHHE: 569 m2 Oppervlakte HHLT: m2 Oppervlakte HHHT: m2 Oppervlakte HHBL: m2 Oppervlakte totaal: m Onkruidvrij maken (blok)haag Onkruidbeheersing in haagvoet. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken van haagvoet incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Bij hagen met code: HHLE, HHHE, HHLT,HHHT, HHBL Totaal netto oppervlak: m2 9 Haagvoet van blokhagen Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting 1012 Knippen (blok)hagen (tweezijdig) Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok)hagen. Hagen met code: HHLT Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 2,82 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1 meter Hoogte van de haag: < 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,00 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

11 Bladnr. 11 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok)hagen. hagen met code: HHHT Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 4,58 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1,5 meter Hoogte van de haag: > 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,50 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Knippen van (blok)hagen (eenzijdig) Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok) hagen, op erfgrenzen met particulieren. hagen met code: HHLE Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 1,98 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 2 1 zijkant en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1 meter Hoogte van de haag: < 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,00 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok) hagen. hagen met code: HHHE Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: 569 m2 gerekend is met 2,32 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 2 1 zijkant en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1,5 meter Hoogte van de haag > 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,50 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

12 Bladnr. 12 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok) hagen. Hagen met code: HHBL Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 1,79 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 2 1 zijkant en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1 meter Hoogte van de haag < 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,00 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 102 Bodembedekkers (HSBB) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken bodembedekkers Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak bodembedekkers incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 4 Betreft: bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien bodembedekkers Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bodembedekkers langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,41 meter per m2 beplantingsvak Totale lengte bedraagt: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bodembedekkers langs alle grasvegetaties Gerekend is met 0,036 meter per m2 beplantingsvak Totale lengte bedraagt: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

13 Bladnr. 13 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Knippen van bodembedekkende heesters. m ,00 V Betreft knippen bodembedekkers incl. het bijknippen rondom bomen, obstakels en randen. Snoeibeeld gelijkmatig, enige rafeling is toegestaan. Totale netto oppervlak: m2 Enige rafeling is toegestaan Gerekend is met 50% van het totaal netto oppervlak. Kniphoogte niet lager dan 50 cm boven het maaiveld. 1 Bodembedekkers Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien solitaire heesters Snoeien sierplantsoen. m ,00 V Betreft snoeien van solitaire heesters in bodembedekkers Totale netto oppervlak: m2 Gerekend is met 5% van het totaal netto oppervlak. 9 Wintersnoei solitaire heesters staand tussen de bodembedekkende beplanting Betreft solitaire heesters verspreid in bodembedekkende beplanting Dichtheid: ca. 2 st. solitaire heesters per 40m In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 103 Bosplantsoen (HNBP) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken bosplantsoen Onkruidbeheersing in rand beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken rand beplantingsvak langs alle (half)verhardingen, gazon talud bijzondere elementen (GGTB) gazon> 500 m2 (GGGG) gazon < 500 m2 (GGGK) gazon met bollen (GGGB) trapvelden (GGTR) Gerekend is met 0,09 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden randen: m1 Aantal te onderhouden percelen: divers 7 Betreft: bosplantsoen Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien bosplantsoen TER INLICHTING

14 Bladnr. 14 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bosplantsoen langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,056 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bosplantsoen langs gazon talud, bijzondere elementen (GGTB) gazon> 500 m2 (GGGG) gazon < 500 m2 (GGGK) gazon met bollen (GGGB) trapvelden (GGTR) Gerekend is met 0,04 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Uitmaaien bosplantsoen Uitmaaien beplantingsvak. are 475,74 V Betreft het uitmaaien randen bosplantsoen langs bloemgras hoog talud (GBHT) bloemgras hoog vlak (GBHV) bloemgras laag maaizuig (GBLM) bloemgras laag talud (GBLT) bloemgras laag vlak (GBLV) ruigte talud even (GBET) ruigte talud oneven (GBOT) ruigte vlak even (GBRE) ruigte vlak oneven (GBRO) Gerekend is met 0,046 meter per m2 beplantingsvak Lengte uit te maaien bedraagt m1 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen tot ca. 25 jaar 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : Bewerkingsbreedte ca. 2,00 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting 1034 Dunnen bosplantsoen TER INLICHTING

15 Bladnr. 15 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Dunnen beplanting. m ,00 V Betreft dunnen van beplantingsvakken bosplantsoen incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Totaal netto oppervlak: m2. De werkzaamheden dienen over de gehele oppervlakte plaats te vinden. Voor de bewerkingspercentage is gerekend met 20% Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen of af te zetten door 1 op de 5 stuks van de beplanting te bewerken. Op aanwijzing van de directie. 5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. In overleg met de directie mogen de takken bij de grotere bosplantsoen percelen op een ril worden gelegd. 105 Sierheesters (HSSH) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken sierheesters Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak gesloten en opgaande sierheesters incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 4 Betreft: bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien sierheesters Snoeien sierplantsoen. m ,00 V Betreft wintersnoei van gesloten opgaande sierheesters Totaal netto oppervlak: m2. 9 Wintersnoei heesters Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: st/100 m Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 20% verspreid over het totale netto oppervlak In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen sierheesters langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,209 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

16 Bladnr. 16 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen sierheesters langs alle grasvegetaties Gerekend is met 0,073 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Vrijstellen stinze planten Vrijstellen beplanting. m2 295,70 V Betreft het vrijstellen van stinzeplanten, in het Rijsterborgherpark, in de beplantingsvakken aangeduid op tekening met HHHS. Totaal netto oppervlak beplantingsvak: m2. Betreft onder andere daslook, vogelmelk, maarts viootlje, wilde hyacint en gewone klimop. Gerekend is met 2% van de totale netto oppervlakte. periode: week Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Vrijstellen door ca. 10 stuks per vrij te stellen onderdeel weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 106 Struwelen en houtwallen (HNSH) Oppervlakte: m Dunnen struwelen en houtwallen Op aanwijzing van de directie zullen de struwelen en houtwallen als volgt gedund worden: Eens in de 5 jaar wordt 50% van een aangegeven oppervlakte gedund. Per jaar is dat dan 10% van de totale oppervlakte Dunnen beplanting. m ,00 V Betreft dunnen van struwelen en houtwallen incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Totaal netto oppervlak: m2. Gerekend is met 10% van het totaal netto oppervlak. 1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 5 op de 10 stuks van de beplanting weg te nemen. Op aanwijzing van de directie. Periode: week 41 t/m 52 5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 107 Bospark (HNBO) Oppervlakte: m2 TER INLICHTING

17 Bladnr. 17 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Uitmaaien beplantingsvak. are 343,98 V Langs alle (half)verharding en gazon talud/ bijzondere elementen (GGTB) gazon> 500 m2 (GGGG) gazon < 500 m2 (GGGK) gazon met bollen (GGGB) trapvelden (GGTR) Lengte uit te maaien bedraagt: m1 Gerekend is met 0,041 meter per m2 beplantingsvak Bewerkingsbreedte: ca. 2,00 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de periode week Soort en leeftijd van de beplanting: bospark 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : Maaisel kneuzen en laten liggen Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen in bospark langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,035 meter per m2 beplantingsvak Te onderhouden lengte: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen in bospark langs alle grasvegetaties Gerekend is met 0,0059 meter per m2 beplantingsvak Te onderhouden lengte: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Dunnen beplanting. m ,00 V Betreft het dunnen van de onderbeplanting in bospark beplantingsvakken, incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Totaal netto oppervlak: m2 De werkzaamheden dienen over de gehele oppervlakte plaats te vinden. Voor de bewerkingspercentage is gerekend met 5%. 9 Betreft: Bospark Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: ca. 2 m of meer Het dunnen concentreert zich voornamelijk op de randen van de vakken. Dunnen of af te zetten door 1 op de 5 stuks van de beplanting te bewerken. Op aanwijzing van de directie. 5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 108 Bomen in verharding (BNVH, BVBB, BVDL, BVGK) Aantal: stuks 1081 Onkruidvrij maken boomspiegels TER INLICHTING

18 Bladnr. 18 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Onkruidvrij maken boomspiegel. st 6.909,00 V Betreft onkruidvrij maken boomspiegels in (half)verharding 1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Onkruidbeheersing in boomspiegel. week 52,00 N Betreft onkruidvrijmaken van boomspiegels van jonge bomen die dit jaar en vorig jaar zijn geplant. Binnen de gietrand en een strook van 30 cm buiten de gietrand. Aantal boomspiegels: 440 stuks 1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen Boomspiegels vlak afwerken 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 109 Vaste planten (KVVP) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken vaste planten Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak vaste planten incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 6 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien vaste planten Snoeien sierplantsoen. m ,00 V Betreft snoeien vaste planten door het afknippen of maaien van afgestorven plantendelen Uitvoeren in voorjaar, voor uitlopen beplanting Betreft: kruidachtige vegetatie Dichtheid: 200 of meer st/100 m Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Bemesten vaste planten TER INLICHTING

19 Bladnr. 19 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING Bemesten beplantingsvak. m ,00 V Betreft leveren en aanbrengen organische meststof in beplantingsvak vaste planten Totaal netto oppervlak: m2 6 Betreft: kruidachtige gewassen Aantal beurten: 1x per jaar in de periode week Korrelachtige meststof, gedroogde koemest Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 kg 262,80 L 3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m Rekening houden met beworteling 110 Cultuurrozen (HSCR) Oppervlakte: 491 m Onkruidvrij maken cultuurrozen Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak cultuurrozen incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: 491 m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 9 Betreft: cultuurrozen Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien cultuurrozen Snoeien struikrozen. m2 491,00 V Betreft voorjaarssnoei cultuurrozen, 1ste knip. Totaal netto oppervlak: 491 m2 1 Voorjaarssnoei Periode: maart/april 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien struikrozen. m2 491,00 V Betreft wintersnoeien van cultuurrozen, 2de knip. Totaal netto oppervlak: 491 m2 3 Inkorten voor de winter Periode: december 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Bemesten cultuurrozen

20 Bladnr. 20 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING Bemesten beplantingsvak. m2 491,00 V Betreft leveren en aanbrengen organische meststof in beplantingsvak cultuurrozen. Totaal netto oppervlak: 491 m2 9 Betreft: cultuurrozen Aantal beurten: 1x per jaar in de periode week Aardachtige meststof stalmest Hoeveelheid: 2,0 m3 per 100 m2 m3 9,80 L 3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m 116 Klim- en gevelgroen (HSKG) Oppervlakte: 112 m Snoeien klim- en gevelgroen Snoeien klim- en gevelgroen m2 112,00 V Betreft het snoeien van klim- en gevelgroen, naar aard van de soort. Gerekend is met 5 m1 per m2 beplantingsvak. Enkelzijdig te bewerken wordt met een breedte van 20cm ingetekend, dubbelzijdig met een breedte van 40 cm. Totaal netto oppervlak: 112 m2 Periode: september Planten tussen de 2 en 4 meter hoog Snoeien en nieuwe takken aanbinden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 117 Plantenbakken met heesters (HSPH) Aantal: 20 stuks Oppervlakte: gemiddeld 1,50 m2 per bak Betreft vaste bakken (hout) bij Binnensingel en Nieuwstraat 1171 Snoeien sierplantsoen Snoeien sierplantsoen. m2 7,50 V Betreft het snoeien van beplanting in bak. Op aanwijzing van de directie. Aantal plantbakken: 20 stuks Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters Dichtheid: st/100 m Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: tot 25% In plantenbak/-schaal 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Watergeven plantbakken Watergeven plantenbak/-schaal. st 300,00 V Betreft watergeven beplanting in plantbakken. Totaal aantal bakken: 20 st Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 l 9.000,00 L Gerekend is met een frequentie van 15 keer per jaar Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van de bak

Bladnr. 1 van Project: Groenonderhoud begraafplaatsen 2017 Besteknummer: 2017 / 2634 Nota van Inlichtingen

Bladnr. 1 van Project: Groenonderhoud begraafplaatsen 2017 Besteknummer: 2017 / 2634 Nota van Inlichtingen RAW0125-102013 Bladnr. 1 van 10 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: Groenonderhoud begraafplaatsen 2017 in gemeente Alphen aan den Rijn Besteknummer: 2017 / 2634 Bladnr. 2 van 10 RAW0125-102013

Nadere informatie

GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: GC.01 DEFINITIEF D.D

GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: GC.01 DEFINITIEF D.D Bladnr. 1 van 38 BESTEK en VOORWAARDEN voor: Besteknummer: 110.10.GC.01 registratie auteur status Grontmij Definitief projectleider opdrachtgever datum W. Mulder 14-03-2014 autorisatie naam paraaf goedgekeurd

Nadere informatie

2.2 Nadere beschrijving

2.2 Nadere beschrijving RAW0009-103112 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA Bladnr. 1 van 18 2.2 Nadere beschrijving Bladnr. 2 van 18 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA RAW0009-103112 RAW0009-103112 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

Nadere informatie

GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: 110.10.GC.05 DEFINITIEF D.D. 14-03-2014

GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: 110.10.GC.05 DEFINITIEF D.D. 14-03-2014 Bladnr. 1 van 30 BESTEK en VOORWAARDEN voor: Besteknummer: 110.10.GC.05 registratie auteur status Grontmij Definitief projectleider opdrachtgever datum W. Mulder 14-03-2014 autorisatie naam paraaf goedgekeurd

Nadere informatie

2.2 Nadere beschrijving

2.2 Nadere beschrijving RAW0009-103108 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA Bladnr. 1 van 24 2.2 Nadere beschrijving Bladnr. 2 van 24 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA RAW0009-103108 RAW0009-103108 WASCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190 Colofon Dit bestekbestand bevat standaard bestekteksten, bepalingen en een aantal voorbeelden van resultaatsverplichtingen waarin de principes en werkwijzen rond het initiatief Stimulering Hergebruik Infra

Nadere informatie

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Holland Wall d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Holland Wall d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Beschoeiing d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Beschoeiing d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Steiger d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Steiger d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

RAW A l g e m e e n

RAW A l g e m e e n Bladnr. 1 van 48 1. A l g e m e e n Bladnr. 2 van 48 Bladnr. 3 van 48 PAR 01 Opdrachtgever Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1, Postbus 4, 1180

Nadere informatie

Onderhoud Groen Maaien bermen en sloten Nota van Inlichtingen Onderhoud Groen Maaien bermen en sloten

Onderhoud Groen Maaien bermen en sloten Nota van Inlichtingen Onderhoud Groen Maaien bermen en sloten Bladnr. 1 van 18 GEMEENTE VENLO Afdeling Openbare Werken team: Projecten Openbare Ruimte NOTA VAN INLICHTINGEN behorende bij besteknr. 265926 Door de inschrijver(s) zijn op TenderNed de volgende vragen

Nadere informatie

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Lichtmast d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Lichtmast d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

Besteknr Onderhoud Groen 2017 Venlo West Definitief 2016

Besteknr Onderhoud Groen 2017 Venlo West Definitief 2016 Bladnr. 1 Behoort bij: 265942 Onderhoud Groen 2017 Venlo West I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende

Nadere informatie

Onderhoud Vlaardingen. Gemeente Vlaardingen. Raamovereenkomst (OMOP): Opdrachtgever: Besteknummer Datum 17 december 2015

Onderhoud Vlaardingen. Gemeente Vlaardingen. Raamovereenkomst (OMOP): Opdrachtgever: Besteknummer Datum 17 december 2015 Raamovereenkomst (OMOP): Onderhoud 2016-2018 Vlaardingen Opdrachtgever: Besteknummer 2016-01 Datum 17 december 2015 Status DEFINITIEF Projectleider Ing. R.L.M. Jacobs Stad & Groen Liemersallee 1 6931 KH

Nadere informatie

In "Deel 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST" zijn geen wijzigingen.

In Deel 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST zijn geen wijzigingen. Bladnr. 1 van 18 Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek en voorwaarden voor" Besteksnummer: 2012-05 NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 6 februari 2013 In "Deel 0 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST" zijn geen

Nadere informatie

Bestek Groenonderhoud Zevenaar 2014 t/m 2016

Bestek Groenonderhoud Zevenaar 2014 t/m 2016 Bladnr. 1 van 33 Bestek 1252-14 2014-2016 (Diverse wijken in Zevenaar, Oud-Zevenaar en buitengebied (deels)) Bladnr. 2 van 33 0. T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t Bladnr. 3

Nadere informatie

Bladnr. 1 RAW - RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN ( ) Gemeente Roermond

Bladnr. 1 RAW - RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN ( ) Gemeente Roermond Bladnr. 1 RAW - RAAMOVEREENKOMST ONDERHOUD BEGRAAFPLAATSEN (2017-2018) Gemeente Roermond Besteknummer : 814-2016 Projectnummer : CA150125 Betreft : RAW - RAAMOVEREENKOMST Status : D04 Datum: 01-07-2016

Nadere informatie

01 GEMEENTE NEDER- BETUWE 1

01 GEMEENTE NEDER- BETUWE 1 (leeg) RAW1203-102863 RAW Onderhoud Begraafplaatsen 2017, gemeente Neder-Betuwe Besteksnummer: 2017-174 Versie: 07 Alles over Groenbeheer Datum: 17 februari 2017 17-02-2017 01 GEMEENTE NEDER- BETUWE 1

Nadere informatie

Onderhoud begraafplaatsen

Onderhoud begraafplaatsen Besteknummer: 15 CO 021 09 Nota van Inlichtingen Status: Definitief Versie: 01 Datum: 05-10-2015 Bladnr. 1 van 6 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Titel : Besteknummer : 15 CO 021 09

Nadere informatie

RAW Bladnr. 1 MAAIEN GRAS GEMEENTE DEN HELDER BESTEKNUMMER

RAW Bladnr. 1 MAAIEN GRAS GEMEENTE DEN HELDER BESTEKNUMMER Bladnr. 1 MAAIEN GRAS GEMEENTE DEN HELDER BESTEKNUMMER 201601 Bladnr. 2 1. ALGEMEEN Bladnr. 3 PAR 1.01 OPDRACHTGEVER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder 1.02 DIRECTIE

Nadere informatie

Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk:

Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk: 4.2 Het bestek Wat is een bestek? Volgens Van Dale is het bestek van een bouwwerk: Een nauwkeurige beschrijving van een werk, met alle inlichtingen aangaande de gang en de uitvoering ervan, de te gebruiken

Nadere informatie

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: VIA KA. Wijzigingen voorblad:

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: VIA KA. Wijzigingen voorblad: Bladnr. 1 van 11 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: VIA2016052KA Wijzigingen voorblad: Wijziging Besteknummer Wijziging status bestek => Besteknummer VIA2016052KA => Status: Definitief

Nadere informatie

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Bladnr. 1 van 6 Behoort bij: ZK16009104 Onderhoud beplantingen I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet

Nadere informatie

GROENONDERHOUD EN MAAIEN. Bestek 1 Besteknummer: 16049

GROENONDERHOUD EN MAAIEN. Bestek 1 Besteknummer: 16049 GROENONDERHOUD EN MAAIEN Bestek 1 Besteknummer: 16049 RAW0037-102235 Bladnr. I I n h o u d s o p g a v e 1. A l g e m e e n 3 01 Opdrachtgever 5 02 Directie 5 03 Locatie 5 04 Algemene beschrijving 5 05

Nadere informatie

2.2 NADERE BESCHRIJVING CONCEPT

2.2 NADERE BESCHRIJVING CONCEPT Bladnr. 1 van 5 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 2 van 5 RAW1062 PAR 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Nadere informatie

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen TER VISIE Wijziging Standaard RAW Bepalingen Kabels en leidingen Standaard RAW Bepalingen: Hoofdstuk 01 - Algemene en administratieve bepalingen o Paragraaf 01.09 - Kabels en leidingen RAW Catalogus met

Nadere informatie

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft) Bladnr. 1 van 2 Besteknr: BC3019-101 Definitief inclusief Nota van Inlichtingen LG Behoort bij: BC3019-101-100... I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) B) C) KVK-nummer:

Nadere informatie

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen Bladnr. 1 van 16 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamovereenkomst met kenmerk: BAR-00-0006 Raamovereenkomst speelvoorzieningen en -terreinen Bladnr. 2 van 16 1. A l g e m e e n Bladnr.

Nadere informatie

Deel 2.1 Algemene gegevens 9 01 TEKENINGEN 10 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10 03 BIJLAGEN 11 04 WATERSTANDEN 11 05 WERKTERREIN 11 10 ADRESSEN 11

Deel 2.1 Algemene gegevens 9 01 TEKENINGEN 10 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10 03 BIJLAGEN 11 04 WATERSTANDEN 11 05 WERKTERREIN 11 10 ADRESSEN 11 RAW0110-00159 Projectnummer 09-IB-032 "Rioolreiniging en inspectie 2009" Deel 0 Totstandkoming van de overeenkomst 3 01 AANBESTEDENDE DIENST 4 02 PROCEDURE 4 03 INLICHTINGEN 4 04 INSCHRIJVING 4 05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Nadere informatie

Onkruidbeheersing op verhardingen

Onkruidbeheersing op verhardingen Bestek: Onkruidbeheersing op verhardingen Opdrachtgever: Besteknummer Bestek 2017-01 perceel 1, 2 en 3 Datum 1 februari 2017 Status DEFINITIEF Projectleider Ing. R.L.M. Jacobs Stad & Groen Liemersallee

Nadere informatie

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Overeenkomst met open posten:

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Overeenkomst met open posten: RAW1209-90538 Samenwerkende gemeenten Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en De Ronde Venen Bladnr. 1 van 12 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Overeenkomst met open posten: in samenwerkende

Nadere informatie

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Wijziging Technische Bepalingen Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw Overzicht vervallen bepalingen toegevoegd

Nadere informatie

FREQUENTIEBESTEK CROW0115. VOORBEELD DOB-BESTEK voor onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen Duurzaam OnkruidBeheer (DOB)

FREQUENTIEBESTEK CROW0115. VOORBEELD DOB-BESTEK voor onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen Duurzaam OnkruidBeheer (DOB) GBW982303 VOORBEELD DOB-BESTEK RAW9999-00224 CROW-0115-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 1 van 34 CROW0115 VOORBEELD DOB-BESTEK voor onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen Duurzaam OnkruidBeheer

Nadere informatie

Den Haag, onderhoud kunstgras(val)ondergronden 2016 e.v. Nota van Inlichtingen Ingenieursbureau Den Haag Besteknummer

Den Haag, onderhoud kunstgras(val)ondergronden 2016 e.v. Nota van Inlichtingen Ingenieursbureau Den Haag Besteknummer Bladnr. 1 van 5 1. ALGEMEEN NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: besteknummer 2015.082.088 PAR 1.05 TIJDSBEPALING DIRECTIEWIJZIGING: --- De looptijd van de overeenkomst eindigt uiterlijk

Nadere informatie

BEPALING HOEVEELHEDEN;* ONDERHOUD BEPLANTINGEN Gemeente Krimpenerwaard

BEPALING HOEVEELHEDEN;* ONDERHOUD BEPLANTINGEN Gemeente Krimpenerwaard ter inlichting 1 Onderhoud Bomen 101 Onderhoud Bomen, Beeldkwaliteit A 2,5% 101010 Beheersen stamopschot (A). week (st) 6.241 2,5% 156 101020 Beheersen wortelopschot (A). week (st) 6.241 2,5% 156 101030

Nadere informatie

RECTIFICATIE van 11/01/ AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

RECTIFICATIE van 11/01/ AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. RECTIFICATIE van 11/01/2013 - AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130AA Sittard (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN

TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN Bladnr. 1 van 5 TOELICHTING: GRONDROERDERSREGELING EN RAW-BESTEKKEN Sinds 1 juli 2008 is de 'Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten' ofwel de Grondroerdersregeling van kracht. Deze wet is bedoeld

Nadere informatie

Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek met kenmerk: /W e Nota van Inlichtingen en wijzigingen. Datum: 17 mei 2013 Vorm: schriftelijk

Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek met kenmerk: /W e Nota van Inlichtingen en wijzigingen. Datum: 17 mei 2013 Vorm: schriftelijk Bladnr. 1 Nota van inlichtingen behorend bij: Bestek met kenmerk: 2013-01/W24863 1e Nota van Inlichtingen en wijzigingen. Datum: 17 mei 2013 Vorm: schriftelijk Inlichtingen gegeven namens de directie door:

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Met betrekking tot de uitvoering van werken in het kader van Centrumvernieuwing Emmen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de coördinatie van

Nadere informatie

TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE

TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE Hoofdstuk 70 Technische bepalingen voor contracten waarbij gebruik wordt gemaakt van de prestatie-eisen uit de CROW-kwaliteitscatalogus CROW Galvanistraat

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Eenheid Wegen en Kanalen, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

1 e Nota van inlichtingen

1 e Nota van inlichtingen ten behoeve van de inschrijving voor de aanbesteding van het bestek 1ste INRICHTINGSBESTEK SCHINVELDSE ES Besteksn: BC3019-101 Door de aanbestedende dienst worden de volgende wijzigingen gemeld: Algemeen:

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 6. GHG Nota van inlichtingen Bestuursdienst Ommen - Hardenberg NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEK

Bladnr. 1 van 6. GHG Nota van inlichtingen Bestuursdienst Ommen - Hardenberg NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEK Bladnr. 1 van 6 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEK Opdrachtgever: Bestek: Team: Projectleider: College van B & W van de gemeente Hardenberg GHG00316 Openbaar Gebied Infra,geb.

Nadere informatie

VOORBEELD DOB-BESTEK voor onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen Duurzaam OnkruidBeheer (DOB)

VOORBEELD DOB-BESTEK voor onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen Duurzaam OnkruidBeheer (DOB) GBW982303 VOORBEELD DOB-BESTEK RAW9999-00223 CROW-0116-versie 2 10 april 2009 Bladnr. 1 van 36 CROW0116 VOORBEELD DOB-BESTEK voor onkruidbeheersing op verharding volgens richtlijnen Duurzaam OnkruidBeheer

Nadere informatie

RAW0685-00268 Opdrachtgever: gemeente Haarlem Besteknummer: 2011054450 Project: Groenvoorziening Reinaldapark fase 1 te Haarlem

RAW0685-00268 Opdrachtgever: gemeente Haarlem Besteknummer: 2011054450 Project: Groenvoorziening Reinaldapark fase 1 te Haarlem Bladnr. 1 BESTEKNUMMER 2011054450 BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR GROENVOORZIENING REINALDAPARK FASE 1 TE HAARLEM Bladnr. 2 Bladnr. 3 0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T Bladnr.

Nadere informatie

Besteknr Betreft: Integraal onderhoud Vathorst

Besteknr Betreft: Integraal onderhoud Vathorst Bladnr. 1 van 132 Gemeente Amersfoort Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Leefomgeving Besteknr. 1217001 Betreft: Integraal onderhoud Vathorst 2. stuks bijlagen: - 1 inschrijvingsbiljet (bijlage

Nadere informatie

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Besteknummer 238820 Januari 2016 Auteur: P.A.A. Rutten Ontwerp Kwaliteitsplan Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Bestek nr: 238820

Nadere informatie

Opdrachtgever: gemeente Borger-Odoorn Besteknr.: GG e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d

Opdrachtgever: gemeente Borger-Odoorn Besteknr.: GG e NOTA VAN INLICHTINGEN d.d Bladnr. 1 2e Nota van inlichtingen behorende bij bestek en voorwaarden: "": Besteknummer: GG2015-003 Projectnummer MUG: 81197313 Datum: 4 januari 2016 Opgesteld door: Gecontroleerd door: RWi SMe Vrijgegeven

Nadere informatie

RAW0019 RAW Recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg Regulier Onderhoud Gras en Water Besteknummer VPR d

RAW0019 RAW Recreatieschap Voorne-Putten Rozenburg Regulier Onderhoud Gras en Water Besteknummer VPR d Bladnr. 1 van 64 Bladnr. 2 van 64 RAW0019 Bladnr. 3 van 64 0. T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t Bladnr. 4 van 64 RAW0019 Bladnr. 5 van 64 PAR 0.01 Aanbesteder p/a G.Z-H Bureau

Nadere informatie

Bestek Relining Stommeer Aalsmeer

Bestek Relining Stommeer Aalsmeer Bestek 20.049-2015 Relining Stommeer Aalsmeer RAW0190-92278 Relining Stommeer Aalsmeer Bladnr. I I n h o u d s o p g a v e 0. T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t 3 0.01 Aanbesteder

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Huizen Nationale identificatie: 59459613 Postadres: Graaf Wichman 10 Plaats:

Nadere informatie

registratie auteur status... projectleider opdrachtgever datum I... autorisatie naam paraaf/datum gecontroleerd EC... goedgekeurd EC...

registratie auteur status... projectleider opdrachtgever datum I... autorisatie naam paraaf/datum gecontroleerd EC... goedgekeurd EC... Bladnr. 1 (WERK)BESTEK en VOORWAARDEN VOOR: projectnaam... Bestek nummer... registratie auteur status...... projectleider opdrachtgever datum I......... autorisatie naam paraaf/datum gecontroleerd EC......

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n): Bladnr. 1 Behoort bij:{814-2016}... I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw en 2. naam: straat/postbus:

Nadere informatie

Deel 0 Totstandkoming van de overeenkomst 2 01 AANBESTEDENDE DIENST 2. Deel 2.1 Algemene gegevens 4 01 TEKENINGEN 4

Deel 0 Totstandkoming van de overeenkomst 2 01 AANBESTEDENDE DIENST 2. Deel 2.1 Algemene gegevens 4 01 TEKENINGEN 4 Deel 0 Totstandkoming van de overeenkomst 2 01 AANBESTEDENDE DIENST 2 Deel 2.1 Algemene gegevens 4 01 TEKENINGEN 4 Deel 2.2 Nadere beschrijving 6 3 GRONDWERKEN VERHARDINGSLAAG 6 302 AFVOEREN VERHARDINGSLAAG

Nadere informatie

Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn Aanbestedende Dienst: Gemeente Berg en Dal Referentie: 15023

Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn Aanbestedende Dienst: Gemeente Berg en Dal Referentie: 15023 Nota van Inlichtingen Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn Aanbesteding Herinrichting centrum Millingen aan de Rijn Aanbestedende Dienst: Gemeente Berg en Dal Referentie: 15023 Omschrijving: Herinrichting

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk 35. Verrekening van meer en minder werk 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van bestekswijzigingen ( 36);

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Werk : Onkruidbeheersing op verharding Rayon 1

: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Werk : Onkruidbeheersing op verharding Rayon 1 Bladnr. 1 van 25 BESTEK en VOORWAARDEN voor: Werk : Onkruidbeheersing op verharding 2017-2019 Rayon 1 Opdrachtgever Besteknummer : Bestuursdienst Ommen-Hardenberg : 2016-13LV Datum : 03 januari 2017 Status

Nadere informatie

Bladnr. 1 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEKNUMMER : BESTEKNAAM : RAAMOVEREENKOMST ASFALTONDERHOUD 2016

Bladnr. 1 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEKNUMMER : BESTEKNAAM : RAAMOVEREENKOMST ASFALTONDERHOUD 2016 Bladnr. 1 NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ: BESTEKNUMMER : 82353400-2016 BESTEKNAAM : RAAMOVEREENKOMST ASFALTONDERHOUD 2016 BETREFT NOTA VAN INLICHTINGEN DATUM : 25-08-2016 Bladnr.

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD ANNEXEN. Maart :A

Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD ANNEXEN. Maart :A Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD ANNEXEN Maart 2010 074568996:A Inhoud 1 Annex I, Vergunningen, ontheffingen c.a. 4 1.1 Overzicht vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6)

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6) COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Servicepunt71-Inkoop Memo

Servicepunt71-Inkoop Memo Servicepunt71-Inkoop Memo Aan Ref.nr. e-mail Belangstellenden DIV-2010-19938.1 aanbestedingen@leiden.nl Onderwerp Datum Nota van inlichtingen aanbesteding Onderhoud groen 20 januari 2011 Geachte dames

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Artikel 1: OFFERTE a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Plassen.

Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Plassen. Bladnr. 1 van 11 Behoort bij:{20160029-bs-1} Vervangen en aanbrengen van beschoeiing op zandeilanden en legakkers op de Vinkeveense Besteknr. 20160029-BS-1 I N S C H R I J V I N G S S T A A T Inschrijvingsstaat

Nadere informatie

Bijlage 8ADa Toelichting K.1 EMVI-Prestatiemeting

Bijlage 8ADa Toelichting K.1 EMVI-Prestatiemeting Bijlage 8ADa Toelichting K. EMVI-Prestatiemeting Bij het bestek WW-800024-B0, BRM Holzenbosch, is de EMVI-prestatiemeting van toepassing. Deze toelichting wil inzicht geven in het doel en het gebruik van

Nadere informatie

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411.

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen (NL). Contactpunt(en): Secretariaat,

Nadere informatie

notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN

notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN projectnummer: SI-207.000 datum: 01-07-2014 NOTITIE: Project: Projectnummer: Groenstructuurplan / Groenbeheerplan 2014, Kosten SI-207.000 Datum notitie:

Nadere informatie

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3)

A) 1) gevestigd te 2) B) 1) gevestigd te 2) C) 1) gevestigd te 2) verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van 3) RAW83-00915 OT'n Z-Veluwe Bos- en Natuurbeheer 2013-2014, Bladnr. 1 van 2 Behoort bij: 3001300-P-010-70 I N S C H R I J V I N G S B I L J E T De hierna te noemen inschrijver(s): A) 1) gevestigd te 2) B)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief

Algemene voorwaarden. Verhuur openbare ruimte. Definitief Algemene voorwaarden Verhuur openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verhuur van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamcontract Bosverjonging in de provincie Flevoland STAATSBOSBEHEER

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: Raamcontract Bosverjonging in de provincie Flevoland STAATSBOSBEHEER Bladnr. 1 van 7 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij: STAATSBOSBEHEER Contractnr. BF1053-100-100-K001 Zwolle, 19 januari 2017 Opsteller: ing. G. Nijhof naam paraaf datum Gecontroleerd:

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting

Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Onderhoud beplanting 2016-2019 Aanbesteding Raamovereenkomst Onderhoud beplanting 2016-2019 Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Referentie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd.

MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd. Bladnr. 1 van 11 MOEDERBESTEK TEKSTEN (STANDAARD RAW BEPALINGEN 2015) - Elementenverhardingen en kantopsluitingen vervaardigd met duurzaam beton dd. Bladnr. 2 van 11 1. ALGEMEEN Bladnr. 3 van 11 PAR 1.01

Nadere informatie

Bijlage I. Werkomschrijving SCHOUWPLAN

Bijlage I. Werkomschrijving SCHOUWPLAN Bijlage I Werkomschrijving SCHOUWPLAN beheerovereenkomst onderhoud Groenvoorzieningen en Schoon Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst BIZ 2011 t/m 2015 Bedrijventerrein Spoorzicht INHOUDSOPGAVE 1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Beheercatalogus Kwaliteit in beeld. BIJLAGE 1 bij het Groenbeleidsplan

Beheercatalogus Kwaliteit in beeld. BIJLAGE 1 bij het Groenbeleidsplan . BIJLAGE 1 bij het Groenbeleidsplan 2005-2015 Versie : 3 Datum : april 2005 Samengesteld door : ing. J.M. Mandemakers pagina 2 van 77 VOORWOORD In de beeldsystematiek gaat men uit van twee documenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen: Opdrachtgever : de natuurlijke

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost Bestek ZO/RE/0061 BRM Seizoenenhof in Driemond. Bladnr

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost Bestek ZO/RE/0061 BRM Seizoenenhof in Driemond. Bladnr Bladnr. 1 GEMEENTE AMSTERDAM Stadsdeel Zuidoost Directie Realisatie NOTA VAN INLICHTINGEN Behorende bij bestek ZO/RE 0061 van 2013 Betreffende bouwrijp maken Seizoenenhof, Driemond in het Stadsdeel Zuidoost

Nadere informatie

Opdrachtgever: Provincie Fryslân Besteksnummer: VN Bestek, versie jb

Opdrachtgever: Provincie Fryslân Besteksnummer: VN Bestek, versie jb Bladnr. 1 van 6 1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN PER EEN 10 Kabels- en leidingen 101 Proefsleuven t.b.v. directie 101110 Handmatig graven van proefsleuven t.b.v. directie m 25,00V 102 Proefsleuven t.b.v. zorgvuldig

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

Rapport kwaliteitscontrole terreinonderhoud

Rapport kwaliteitscontrole terreinonderhoud Rapport kwaliteitscontrole terreinonderhoud controle locatie controledatum: controleur: soort controle: aanwezig namens opdrachtgever: aanwezig namens opdrachtnemer: uitvoerende partij: perceel: naam:

Nadere informatie

Product besteksteksten

Product besteksteksten RAW1171 INDUMIX Bladnr. 1 van 6 OMSCHRIJVING BESTEKS- POST- NUMMER CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING 1 INDUMIX PRODUCTEN 11 INDUMIX

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Deelbestekken, nevenbestekken en coördinatie auteur: Ir. S.W. Wierda datum: 4 september 2006 (herzien 26 maart 2009) gepubliceerd: STABU Bulletin oktober 2006 aantal bladen: 8 bestandsnaam:

Nadere informatie

Overeenkomst Met Open Posten (OMOP)

Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) Minisymposium Het Miland B.V. In samenwerking met CROW Hillegersberg d.d. 28-11-2005 Sprekers: CROW: Het Miland BV: dhr. J. de Ligt dhr. K. Rietveld Inhoud symposium

Nadere informatie

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart Beheer van de openbare ruimte in beeld Stad met een hart 1 Voorwoord De openbare ruimte in Amersfoort is veilig en heel. De gemeente Amersfoort moet de komende jaren flink bezuinigen, waardoor er minder

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding architect, ingenieur en adviseur zijn de DNR 2011 en de

Nadere informatie

Wijk en Buurtgroen Schilderswijk en Stationsbuurt 2010 Ingenieursbureau Den Haag Besteknr. 2009.082.201

Wijk en Buurtgroen Schilderswijk en Stationsbuurt 2010 Ingenieursbureau Den Haag Besteknr. 2009.082.201 Deel 0 Totstandkoming van de overeenkomst 1 01 AANBESTEDENDE DIENST 2 02 PROCEDURE 2 03 INLICHTINGEN 2 04 INSCHRIJVING 2 05 INSCHRIJVINGSSTAAT 2 06 AANBESTEDING 2 07 OPDRACHT 3 Deel 1 Algemeen 4 01 OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Bestek onderhoud gazons. Gemeente Utrechtse Heuvelrug Besteksnummer: UH

Bestek onderhoud gazons. Gemeente Utrechtse Heuvelrug Besteksnummer: UH Bestek onderhoud gazons Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017-2018 Besteksnummer: UH16.656.01 GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG RAW1470-102022 ** Onderhoud gazons gemeente Utrechtse Heuvelrug ** UH16.656.01 **

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie