GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: GC.02 DEFINITIEF D.D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: 110.10.GC.02 DEFINITIEF D.D. 14-03-2014"

Transcriptie

1 Bladnr. 1 van 38 BESTEK en VOORWAARDEN voor: Besteknummer: GC.02 registratie auteur status Grontmij Definitief projectleider opdrachtgever datum W. Mulder autorisatie naam paraaf goedgekeurd M. Schut projectleider goedgekeurd W. Mulder opdrachtgever Gemeente Deventer, Team Voorbereiding Postbus GC Deventer. tel

2 Bladnr. 2 van T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t

3 Bladnr. 3 van 38 PAR 0.01 Aanbestedende dienst Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer Team Voorbereiding Postbus GC Deventer 0.02 Procedure In afwijking op de ARW 2012, wordt het werk volgens de geldende DVO 2013 (Dienst Verlenings Overeenkomst) aanbesteedt Inlichtingen Hierbij wordt verwezen naar de uitnodigingsbrief Inschrijving 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2. Kwaliteitssysteemcertificaat De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door de Raad voor Accreditatie. Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel (Deel 3 van dit bestek). 4. De inschrijver legt bij zijn inschrijving een voorlopig plan van aanpak over, dat ten minste omvat: a) een korte omschrijving van de werkzaamheden; b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen; c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel,voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld; d) een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de inschrijver van mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aërosolen is uitgesloten; e) een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen. f) gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen ter beperking van de vertroebelingstoename tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen; 0.05 Inschrijvingsstaat Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek Aanbesteding Verwezen wordt naar de uitnodigingsbrief Opdracht 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2. Het gunningscriterium, is de mogelijkheid de werken uit te voeren op basis van een door de opdrachtgever verstrekte besteksbegroting.

4 Bladnr. 4 van A l g e m e e n

5 Bladnr. 5 van 38 PAR 1.01 Opdrachtgever Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer Team Voorbereiding Postbus GC Deventer 1.02 Directie De directie zal nader worden aangewezen in de gunningsbrief Locatie Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Deventer Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - Onderhoud beplantingen 1.05 Tijdsbepaling Aanvang werkzaamheden 1 januari 2014 en eindigt op 31 december De aanbesteder behoudt zich het recht voor dit bestek te verlengen, met tweemaal 1 jaar. Indien de aanbesteder gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verlenging deelt hij dit uiterlijk 2 maanden voor het einde van de lopende periode van de overeenkomst aan de opdrachtnemer mede. Bij verlenging worden de uit de inschrijving te herleiden eenheidsprijzen geïndexeerd conform het gestelde in deel 3, artikel van dit bestek. Het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 3 maanden. Deze periode gaat in 1 dag na de oplevering van de aanlegwerkzaamheden Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

6 Bladnr. 6 van B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens

7 Bladnr. 7 van Tekeningen De volgende tekeningen behoren tot dit bestek: Beheertekeningen gemeente Deventer 02 Peilen en hoofdafmetingen n.v.t. 03 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Inschrijfstaat - inschrijvingsbiljet 04 Grondmechanische gegevens De grondslag bestaat voornamelijk uit (humeushoudend) zand / grond.

8 Bladnr. 8 van Nadere beschrijving

9 Bladnr. 9 van 38 PAR 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V met inachtneming van paragraaf van de Standaard Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel van de Standaard Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V

10 Bladnr. 10 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING 1 BEPLANTINGEN Locaties volgens beheer bestekstekeningen 101 Hagen (HHLE, HHHE, HHLT, HHHT, HHBL) Oppervlakte HHLE: m2 Oppervlakte HHHE: 569 m2 Oppervlakte HHLT: m2 Oppervlakte HHHT: m2 Oppervlakte HHBL: m2 Oppervlakte totaal: m Onkruidvrij maken (blok)haag Onkruidbeheersing in haagvoet. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken van haagvoet incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Bij hagen met code: HHLE, HHHE, HHLT,HHHT, HHBL Totaal netto oppervlak: m2 9 Haagvoet van blokhagen Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting 1012 Knippen (blok)hagen (tweezijdig) Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok)hagen. Hagen met code: HHLT Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 2,82 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1 meter Hoogte van de haag: < 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,00 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

11 Bladnr. 11 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok)hagen. hagen met code: HHHT Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 4,58 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1,5 meter Hoogte van de haag: > 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,50 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Knippen van (blok)hagen (eenzijdig) Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok) hagen, op erfgrenzen met particulieren. hagen met code: HHLE Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 1,98 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 2 1 zijkant en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1 meter Hoogte van de haag: < 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,00 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok) hagen. hagen met code: HHHE Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: 569 m2 gerekend is met 2,32 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 2 1 zijkant en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1,5 meter Hoogte van de haag > 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,50 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

12 Bladnr. 12 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok) hagen. Hagen met code: HHBL Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 1,79 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 2 1 zijkant en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1 meter Hoogte van de haag < 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,00 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 102 Bodembedekkers (HSBB) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken bodembedekkers Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak bodembedekkers incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 4 Betreft: bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien bodembedekkers Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bodembedekkers langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,41 meter per m2 beplantingsvak Totale lengte bedraagt: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bodembedekkers langs alle grasvegetaties Gerekend is met 0,036 meter per m2 beplantingsvak Totale lengte bedraagt: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

13 Bladnr. 13 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Knippen van bodembedekkende heesters. m ,00 V Betreft knippen bodembedekkers incl. het bijknippen rondom bomen, obstakels en randen. Snoeibeeld gelijkmatig, enige rafeling is toegestaan. Totale netto oppervlak: m2 Enige rafeling is toegestaan Gerekend is met 50% van het totaal netto oppervlak. Kniphoogte niet lager dan 50 cm boven het maaiveld. 1 Bodembedekkers Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien solitaire heesters Snoeien sierplantsoen. m ,00 V Betreft snoeien van solitaire heesters in bodembedekkers Totale netto oppervlak: m2 Gerekend is met 5% van het totaal netto oppervlak. 9 Wintersnoei solitaire heesters staand tussen de bodembedekkende beplanting Betreft solitaire heesters verspreid in bodembedekkende beplanting Dichtheid: ca. 2 st. solitaire heesters per 40m In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 103 Bosplantsoen (HNBP) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken bosplantsoen Onkruidbeheersing in rand beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken rand beplantingsvak langs alle (half)verhardingen, gazon talud bijzondere elementen (GGTB) gazon> 500 m2 (GGGG) gazon < 500 m2 (GGGK) gazon met bollen (GGGB) trapvelden (GGTR) Gerekend is met 0,09 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden randen: m1 Aantal te onderhouden percelen: divers 7 Betreft: bosplantsoen Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien bosplantsoen TER INLICHTING

14 Bladnr. 14 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bosplantsoen langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,056 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bosplantsoen langs gazon talud, bijzondere elementen (GGTB) gazon> 500 m2 (GGGG) gazon < 500 m2 (GGGK) gazon met bollen (GGGB) trapvelden (GGTR) Gerekend is met 0,04 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Uitmaaien bosplantsoen Uitmaaien beplantingsvak. are 475,74 V Betreft het uitmaaien randen bosplantsoen langs bloemgras hoog talud (GBHT) bloemgras hoog vlak (GBHV) bloemgras laag maaizuig (GBLM) bloemgras laag talud (GBLT) bloemgras laag vlak (GBLV) ruigte talud even (GBET) ruigte talud oneven (GBOT) ruigte vlak even (GBRE) ruigte vlak oneven (GBRO) Gerekend is met 0,046 meter per m2 beplantingsvak Lengte uit te maaien bedraagt m1 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen tot ca. 25 jaar 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : Bewerkingsbreedte ca. 2,00 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting 1034 Dunnen bosplantsoen TER INLICHTING

15 Bladnr. 15 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Dunnen beplanting. m ,00 V Betreft dunnen van beplantingsvakken bosplantsoen incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Totaal netto oppervlak: m2. De werkzaamheden dienen over de gehele oppervlakte plaats te vinden. Voor de bewerkingspercentage is gerekend met 20% Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen of af te zetten door 1 op de 5 stuks van de beplanting te bewerken. Op aanwijzing van de directie. 5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. In overleg met de directie mogen de takken bij de grotere bosplantsoen percelen op een ril worden gelegd. 105 Sierheesters (HSSH) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken sierheesters Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak gesloten en opgaande sierheesters incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 4 Betreft: bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien sierheesters Snoeien sierplantsoen. m ,00 V Betreft wintersnoei van gesloten opgaande sierheesters Totaal netto oppervlak: m2. 9 Wintersnoei heesters Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: st/100 m Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 20% verspreid over het totale netto oppervlak In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen sierheesters langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,209 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

16 Bladnr. 16 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen sierheesters langs alle grasvegetaties Gerekend is met 0,073 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Vrijstellen stinze planten Vrijstellen beplanting. m2 295,70 V Betreft het vrijstellen van stinzeplanten, in het Rijsterborgherpark, in de beplantingsvakken aangeduid op tekening met HHHS. Totaal netto oppervlak beplantingsvak: m2. Betreft onder andere daslook, vogelmelk, maarts viootlje, wilde hyacint en gewone klimop. Gerekend is met 2% van de totale netto oppervlakte. periode: week Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Vrijstellen door ca. 10 stuks per vrij te stellen onderdeel weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 106 Struwelen en houtwallen (HNSH) Oppervlakte: m Dunnen struwelen en houtwallen Op aanwijzing van de directie zullen de struwelen en houtwallen als volgt gedund worden: Eens in de 5 jaar wordt 50% van een aangegeven oppervlakte gedund. Per jaar is dat dan 10% van de totale oppervlakte Dunnen beplanting. m ,00 V Betreft dunnen van struwelen en houtwallen incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Totaal netto oppervlak: m2. Gerekend is met 10% van het totaal netto oppervlak. 1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 5 op de 10 stuks van de beplanting weg te nemen. Op aanwijzing van de directie. Periode: week 41 t/m 52 5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 107 Bospark (HNBO) Oppervlakte: m2 TER INLICHTING

17 Bladnr. 17 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Uitmaaien beplantingsvak. are 343,98 V Langs alle (half)verharding en gazon talud/ bijzondere elementen (GGTB) gazon> 500 m2 (GGGG) gazon < 500 m2 (GGGK) gazon met bollen (GGGB) trapvelden (GGTR) Lengte uit te maaien bedraagt: m1 Gerekend is met 0,041 meter per m2 beplantingsvak Bewerkingsbreedte: ca. 2,00 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de periode week Soort en leeftijd van de beplanting: bospark 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : Maaisel kneuzen en laten liggen Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen in bospark langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,035 meter per m2 beplantingsvak Te onderhouden lengte: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen in bospark langs alle grasvegetaties Gerekend is met 0,0059 meter per m2 beplantingsvak Te onderhouden lengte: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Dunnen beplanting. m ,00 V Betreft het dunnen van de onderbeplanting in bospark beplantingsvakken, incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Totaal netto oppervlak: m2 De werkzaamheden dienen over de gehele oppervlakte plaats te vinden. Voor de bewerkingspercentage is gerekend met 5%. 9 Betreft: Bospark Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: ca. 2 m of meer Het dunnen concentreert zich voornamelijk op de randen van de vakken. Dunnen of af te zetten door 1 op de 5 stuks van de beplanting te bewerken. Op aanwijzing van de directie. 5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 108 Bomen in verharding (BNVH, BVBB, BVDL, BVGK) Aantal: stuks 1081 Onkruidvrij maken boomspiegels TER INLICHTING

18 Bladnr. 18 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Onkruidvrij maken boomspiegel. st 6.909,00 V Betreft onkruidvrij maken boomspiegels in (half)verharding 1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Onkruidbeheersing in boomspiegel. week 52,00 N Betreft onkruidvrijmaken van boomspiegels van jonge bomen die dit jaar en vorig jaar zijn geplant. Binnen de gietrand en een strook van 30 cm buiten de gietrand. Aantal boomspiegels: 440 stuks 1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen Boomspiegels vlak afwerken 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 109 Vaste planten (KVVP) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken vaste planten Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak vaste planten incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 6 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien vaste planten Snoeien sierplantsoen. m ,00 V Betreft snoeien vaste planten door het afknippen of maaien van afgestorven plantendelen Uitvoeren in voorjaar, voor uitlopen beplanting Betreft: kruidachtige vegetatie Dichtheid: 200 of meer st/100 m Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Bemesten vaste planten TER INLICHTING

19 Bladnr. 19 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING Bemesten beplantingsvak. m ,00 V Betreft leveren en aanbrengen organische meststof in beplantingsvak vaste planten Totaal netto oppervlak: m2 6 Betreft: kruidachtige gewassen Aantal beurten: 1x per jaar in de periode week Korrelachtige meststof, gedroogde koemest Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 kg 262,80 L 3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m Rekening houden met beworteling 110 Cultuurrozen (HSCR) Oppervlakte: 491 m Onkruidvrij maken cultuurrozen Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak cultuurrozen incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: 491 m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 9 Betreft: cultuurrozen Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien cultuurrozen Snoeien struikrozen. m2 491,00 V Betreft voorjaarssnoei cultuurrozen, 1ste knip. Totaal netto oppervlak: 491 m2 1 Voorjaarssnoei Periode: maart/april 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien struikrozen. m2 491,00 V Betreft wintersnoeien van cultuurrozen, 2de knip. Totaal netto oppervlak: 491 m2 3 Inkorten voor de winter Periode: december 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Bemesten cultuurrozen

20 Bladnr. 20 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING Bemesten beplantingsvak. m2 491,00 V Betreft leveren en aanbrengen organische meststof in beplantingsvak cultuurrozen. Totaal netto oppervlak: 491 m2 9 Betreft: cultuurrozen Aantal beurten: 1x per jaar in de periode week Aardachtige meststof stalmest Hoeveelheid: 2,0 m3 per 100 m2 m3 9,80 L 3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m 116 Klim- en gevelgroen (HSKG) Oppervlakte: 112 m Snoeien klim- en gevelgroen Snoeien klim- en gevelgroen m2 112,00 V Betreft het snoeien van klim- en gevelgroen, naar aard van de soort. Gerekend is met 5 m1 per m2 beplantingsvak. Enkelzijdig te bewerken wordt met een breedte van 20cm ingetekend, dubbelzijdig met een breedte van 40 cm. Totaal netto oppervlak: 112 m2 Periode: september Planten tussen de 2 en 4 meter hoog Snoeien en nieuwe takken aanbinden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 117 Plantenbakken met heesters (HSPH) Aantal: 20 stuks Oppervlakte: gemiddeld 1,50 m2 per bak Betreft vaste bakken (hout) bij Binnensingel en Nieuwstraat 1171 Snoeien sierplantsoen Snoeien sierplantsoen. m2 7,50 V Betreft het snoeien van beplanting in bak. Op aanwijzing van de directie. Aantal plantbakken: 20 stuks Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters Dichtheid: st/100 m Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: tot 25% In plantenbak/-schaal 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Watergeven plantbakken Watergeven plantenbak/-schaal. st 300,00 V Betreft watergeven beplanting in plantbakken. Totaal aantal bakken: 20 st Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 l 9.000,00 L Gerekend is met een frequentie van 15 keer per jaar Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van de bak

GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: 110.10.GC.05 DEFINITIEF D.D. 14-03-2014

GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: 110.10.GC.05 DEFINITIEF D.D. 14-03-2014 Bladnr. 1 van 30 BESTEK en VOORWAARDEN voor: Besteknummer: 110.10.GC.05 registratie auteur status Grontmij Definitief projectleider opdrachtgever datum W. Mulder 14-03-2014 autorisatie naam paraaf goedgekeurd

Nadere informatie

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen

TER VISIE. Wijziging Standaard RAW Bepalingen. Kabels en leidingen TER VISIE Wijziging Standaard RAW Bepalingen Kabels en leidingen Standaard RAW Bepalingen: Hoofdstuk 01 - Algemene en administratieve bepalingen o Paragraaf 01.09 - Kabels en leidingen RAW Catalogus met

Nadere informatie

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Wijziging Technische Bepalingen Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw Overzicht vervallen bepalingen toegevoegd

Nadere informatie

Deel 2.1 Algemene gegevens 9 01 TEKENINGEN 10 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10 03 BIJLAGEN 11 04 WATERSTANDEN 11 05 WERKTERREIN 11 10 ADRESSEN 11

Deel 2.1 Algemene gegevens 9 01 TEKENINGEN 10 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 10 03 BIJLAGEN 11 04 WATERSTANDEN 11 05 WERKTERREIN 11 10 ADRESSEN 11 RAW0110-00159 Projectnummer 09-IB-032 "Rioolreiniging en inspectie 2009" Deel 0 Totstandkoming van de overeenkomst 3 01 AANBESTEDENDE DIENST 4 02 PROCEDURE 4 03 INLICHTINGEN 4 04 INSCHRIJVING 4 05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE

TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE TECHNISCHE BEPALINGEN KWALITEIT OPENBARE RUIMTE Hoofdstuk 70 Technische bepalingen voor contracten waarbij gebruik wordt gemaakt van de prestatie-eisen uit de CROW-kwaliteitscatalogus CROW Galvanistraat

Nadere informatie

RAW0685-00268 Opdrachtgever: gemeente Haarlem Besteknummer: 2011054450 Project: Groenvoorziening Reinaldapark fase 1 te Haarlem

RAW0685-00268 Opdrachtgever: gemeente Haarlem Besteknummer: 2011054450 Project: Groenvoorziening Reinaldapark fase 1 te Haarlem Bladnr. 1 BESTEKNUMMER 2011054450 BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR GROENVOORZIENING REINALDAPARK FASE 1 TE HAARLEM Bladnr. 2 Bladnr. 3 0. T O T S T A N D K O M I N G V A N D E O V E R E E N K O M S T Bladnr.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

registratie auteur status... projectleider opdrachtgever datum I... autorisatie naam paraaf/datum gecontroleerd EC... goedgekeurd EC...

registratie auteur status... projectleider opdrachtgever datum I... autorisatie naam paraaf/datum gecontroleerd EC... goedgekeurd EC... Bladnr. 1 (WERK)BESTEK en VOORWAARDEN VOOR: projectnaam... Bestek nummer... registratie auteur status...... projectleider opdrachtgever datum I......... autorisatie naam paraaf/datum gecontroleerd EC......

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk 35. Verrekening van meer en minder werk 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van bestekswijzigingen ( 36);

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6)

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6) COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Wijk en Buurtgroen Schilderswijk en Stationsbuurt 2010 Ingenieursbureau Den Haag Besteknr. 2009.082.201

Wijk en Buurtgroen Schilderswijk en Stationsbuurt 2010 Ingenieursbureau Den Haag Besteknr. 2009.082.201 Deel 0 Totstandkoming van de overeenkomst 1 01 AANBESTEDENDE DIENST 2 02 PROCEDURE 2 03 INLICHTINGEN 2 04 INSCHRIJVING 2 05 INSCHRIJVINGSSTAAT 2 06 AANBESTEDING 2 07 OPDRACHT 3 Deel 1 Algemeen 4 01 OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw en 2. naam: straat/postbus:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Artikel 1: OFFERTE a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid

Nadere informatie

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart Beheer van de openbare ruimte in beeld Stad met een hart 1 Voorwoord De openbare ruimte in Amersfoort is veilig en heel. De gemeente Amersfoort moet de komende jaren flink bezuinigen, waardoor er minder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Overeenkomst Met Open Posten (OMOP)

Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) Overeenkomst Met Open Posten (OMOP) Minisymposium Het Miland B.V. In samenwerking met CROW Hillegersberg d.d. 28-11-2005 Sprekers: CROW: Het Miland BV: dhr. J. de Ligt dhr. K. Rietveld Inhoud symposium

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING KWALITEIT, BOS-, NATUUR EN LANDSCHAPSWERK VOOR DE AANNEMING VAN WERKEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen: Opdrachtgever : de natuurlijke

Nadere informatie

Besteknummer: 14.1584 Onderhoud sportvelden, Hof van Twente

Besteknummer: 14.1584 Onderhoud sportvelden, Hof van Twente Onderhoud sportvelden, Hof van Twente Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan sportvelden in de gemeente Hof van Twente Opdrachtgever(s): Gemeente Hof van Twente Februari, 2015 Bladnr. 1 van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Opsterland Postbus 10000 9244 ZP Beetsterzwaag Internetadres(sen): http://wwwopsterlandnl Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Contactpunt(en): Stadsbeheer Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Deelbestekken, nevenbestekken en coördinatie auteur: Ir. S.W. Wierda datum: 4 september 2006 (herzien 26 maart 2009) gepubliceerd: STABU Bulletin oktober 2006 aantal bladen: 8 bestandsnaam:

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding architect, ingenieur en adviseur zijn de DNR 2011 en de

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006

SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN 2006 Vastgesteld in de raad van 20 december 2005 Inwerkingtreding: 1 januari 2006 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door :

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : SVI SCHUTTE VASTGOED INSPECTIE Artikel 1 : Begrippen en definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder : Opdrachtgever : degene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE RS

ALGEMENE INSTRUCTIE RS Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Algemene Instructie RS 2011-1 Algemeen In beginsel dienen de bepalingen van de Rgd Standaard bestekbepalingen 2011-1 (RS 2011-1) in het projectbestek te worden opgenomen,

Nadere informatie

slagvaardig Schaderegeling ingravingen

slagvaardig Schaderegeling ingravingen slagvaardig Schaderegeling ingravingen 1. Inleiding Deze regeling is van toepassing op alle gevallen waarbij, in verband met het leggen / verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van objecten in

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief

RAW0717-00184 Gemeente Ridderkerk Bruggen Van Peltterrein te Ridderkerk BESTEK A/25/2009 - Definitief Bladnr. 14 CATALOGUS verwerkingsinrichting 1152 Verhardingen 115210 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 250,00 N Betreft (op te hogen) verharding van de rijbaan t.h.v. de tijdelijke dam en de brug 3

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur ALGEMENE VOORWAARDEN Muntjewerf Advocatuur 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 december 2012; 1.2. advocaat: mr.

Nadere informatie

UAV : deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012;

UAV : deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012; Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989) Inclusief aanvullingen en wijzigingen tot het verkrijgen van de U.A.V.T.I. 1992 (deze zijn onderstreept weergegeven)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734. Algemene Voorwaarden Blijleven (AVB) Loon- en grondverzetbedrijf Blijleven B.V. Kanaaldijk 83 1862 PV Bergen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar d.d. 12 januari 2005 onder nummer 37046734.

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s):

(2S INSCHRIJVINGSBILJET. Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. De hierna te noemen inschrijver(s): JD (2S $amwê^a\ De Bie Wegenbouw VVV\**%*V\*V\* Behoort bij besteknr. 11.517-2011 Verbetering toegankelijkheid bushaltes Heemstede. INSCHRIJVINGSBILJET De hierna te noemen inschrijver(s): A) De Bie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Concept UAV 2011 d.d. 17 augustus 2011

Concept UAV 2011 d.d. 17 augustus 2011 Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013

Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups. 14 februari 2013 Themabijeenkomst Cumela mr. L. Knoups 14 februari 2013 Programma - Do s & dont s van de inschrijving - Actualiteiten aanbestedingsrecht 2 Do s & Dont s van de inschrijving 3 Aankondiging Onduidelijkheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Plaats en datum: Verslagnummer: Kenmerk: Plaatsnaam, 11-10-2007 / 10.00u 0 Bestek 2008/SBH/123

Plaats en datum: Verslagnummer: Kenmerk: Plaatsnaam, 11-10-2007 / 10.00u 0 Bestek 2008/SBH/123 Besprekingsverslag Plaats en datum: Verslagnummer: Kenmerk: Plaatsnaam, 11-10-2007 / 10.00u 0 Bestek 2008/SBH/123 Bespreking te: Kantoor te Plaatsnaam Aanwezig: (Voorzitter / notulen) Afwezig: Kopie(ën)

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente 'shertogenbosch 491878990 Wolvenhoek 1, 5211 HH 'shertogenbosch ( Nederland ) Ter attentie van: D.H.J. Speijkers Telephone:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Convenant Normering schade Geleiderail, Lichtmast en Rimob

Convenant Normering schade Geleiderail, Lichtmast en Rimob Convenant Normering schade Geleiderail, Lichtmast en Rimob Artikelen Convenant 1. De Stichting Waarborgfonds Motorverkeer en de schadeverzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars, voor zover

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING Schilders & onderhoud Overeenkomst aanneming van werk Beoordeling Belastingdienst nr. 9051596301 13 10 2015 vb_zelfstandigen_bouw_9051596301_13102015 pagina 1 OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld. In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Door gegadigden zijn geen schriftelijke vragen gesteld. In het bestek worden de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht: G13W992304 RÀW0054 Bestek in euro 1 OTA VA ILICHTIGE bij bestek~ Met een inschrijvingsstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland ota van inlichtingen behorend bij besteknr. ZL-5571 verstrekt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van zijn beroep worden aangegaan. Algemene voorwaarden MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie Gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Sittard 1. Algemene definities Opdrachtnemer: MATTHEIJ VANRIET salarisadministratie, inschrijving KvK;

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT

1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT 1 CONCEPT 25 september 2013 LENINGEN- EN PARTICIPATIEREGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit leningen- en participatiereglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Amsterdamse Golf Club, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Rotterdam Legal B.V.: de besloten vennootschap Rotterdam Legal B.V. met als doel het beoefenen van de advocatuur. 1.2 Cliënt: de opdrachtgever

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie. CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen

Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Polisvoorwaarden: MV-99-100 Algemene voorwaarden - Natura verzekeringen Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Algemeen

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie