GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: GC.02 DEFINITIEF D.D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE DEVENTER BESTEKNR.: 110.10.GC.02 DEFINITIEF D.D. 14-03-2014"

Transcriptie

1 Bladnr. 1 van 38 BESTEK en VOORWAARDEN voor: Besteknummer: GC.02 registratie auteur status Grontmij Definitief projectleider opdrachtgever datum W. Mulder autorisatie naam paraaf goedgekeurd M. Schut projectleider goedgekeurd W. Mulder opdrachtgever Gemeente Deventer, Team Voorbereiding Postbus GC Deventer. tel

2 Bladnr. 2 van T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t

3 Bladnr. 3 van 38 PAR 0.01 Aanbestedende dienst Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer Team Voorbereiding Postbus GC Deventer 0.02 Procedure In afwijking op de ARW 2012, wordt het werk volgens de geldende DVO 2013 (Dienst Verlenings Overeenkomst) aanbesteedt Inlichtingen Hierbij wordt verwezen naar de uitnodigingsbrief Inschrijving 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2. Kwaliteitssysteemcertificaat De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door de Raad voor Accreditatie. Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel (Deel 3 van dit bestek). 4. De inschrijver legt bij zijn inschrijving een voorlopig plan van aanpak over, dat ten minste omvat: a) een korte omschrijving van de werkzaamheden; b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen; c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel,voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld; d) een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de inschrijver van mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aërosolen is uitgesloten; e) een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen. f) gegevens over de door de inschrijver te nemen maatregelen ter beperking van de vertroebelingstoename tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen; 0.05 Inschrijvingsstaat Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek Aanbesteding Verwezen wordt naar de uitnodigingsbrief Opdracht 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2. Het gunningscriterium, is de mogelijkheid de werken uit te voeren op basis van een door de opdrachtgever verstrekte besteksbegroting.

4 Bladnr. 4 van A l g e m e e n

5 Bladnr. 5 van 38 PAR 1.01 Opdrachtgever Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer Team Voorbereiding Postbus GC Deventer 1.02 Directie De directie zal nader worden aangewezen in de gunningsbrief Locatie Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente grenzen van de gemeente Deventer Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - Onderhoud beplantingen 1.05 Tijdsbepaling Aanvang werkzaamheden 1 januari 2014 en eindigt op 31 december De aanbesteder behoudt zich het recht voor dit bestek te verlengen, met tweemaal 1 jaar. Indien de aanbesteder gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot verlenging deelt hij dit uiterlijk 2 maanden voor het einde van de lopende periode van de overeenkomst aan de opdrachtnemer mede. Bij verlenging worden de uit de inschrijving te herleiden eenheidsprijzen geïndexeerd conform het gestelde in deel 3, artikel van dit bestek. Het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 3 maanden. Deze periode gaat in 1 dag na de oplevering van de aanlegwerkzaamheden Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

6 Bladnr. 6 van B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens

7 Bladnr. 7 van Tekeningen De volgende tekeningen behoren tot dit bestek: Beheertekeningen gemeente Deventer 02 Peilen en hoofdafmetingen n.v.t. 03 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: - Inschrijfstaat - inschrijvingsbiljet 04 Grondmechanische gegevens De grondslag bestaat voornamelijk uit (humeushoudend) zand / grond.

8 Bladnr. 8 van Nadere beschrijving

9 Bladnr. 9 van 38 PAR 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V met inachtneming van paragraaf van de Standaard Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel van de Standaard Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V

10 Bladnr. 10 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING 1 BEPLANTINGEN Locaties volgens beheer bestekstekeningen 101 Hagen (HHLE, HHHE, HHLT, HHHT, HHBL) Oppervlakte HHLE: m2 Oppervlakte HHHE: 569 m2 Oppervlakte HHLT: m2 Oppervlakte HHHT: m2 Oppervlakte HHBL: m2 Oppervlakte totaal: m Onkruidvrij maken (blok)haag Onkruidbeheersing in haagvoet. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken van haagvoet incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Bij hagen met code: HHLE, HHHE, HHLT,HHHT, HHBL Totaal netto oppervlak: m2 9 Haagvoet van blokhagen Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar naar een bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting 1012 Knippen (blok)hagen (tweezijdig) Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok)hagen. Hagen met code: HHLT Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 2,82 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1 meter Hoogte van de haag: < 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,00 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

11 Bladnr. 11 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok)hagen. hagen met code: HHHT Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 4,58 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 4 De zijkanten en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1,5 meter Hoogte van de haag: > 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,50 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Knippen van (blok)hagen (eenzijdig) Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok) hagen, op erfgrenzen met particulieren. hagen met code: HHLE Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 1,98 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 2 1 zijkant en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1 meter Hoogte van de haag: < 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,00 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok) hagen. hagen met code: HHHE Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: 569 m2 gerekend is met 2,32 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 2 1 zijkant en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1,5 meter Hoogte van de haag > 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,50 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

12 Bladnr. 12 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Knippen van hagen. m ,00 V Betreft knippen van (blok) hagen. Hagen met code: HHBL Plantsoort van de haag: divers grondoppervlakte hagen: m2 gerekend is met 1,79 m2 knipoppervlak per m2 grondoppervlak. 2 1 zijkant en de bovenkant van de haag en de kopse kanten Betreft: blokhaag Oppervlakte van de haag is gebaseerd op het de grondoppervlakte, de omtrek en een hoogte van 1 meter Hoogte van de haag < 1,25 m gerekend is met een hoogte van 1,00 meter Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 102 Bodembedekkers (HSBB) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken bodembedekkers Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak bodembedekkers incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 4 Betreft: bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien bodembedekkers Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bodembedekkers langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,41 meter per m2 beplantingsvak Totale lengte bedraagt: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bodembedekkers langs alle grasvegetaties Gerekend is met 0,036 meter per m2 beplantingsvak Totale lengte bedraagt: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

13 Bladnr. 13 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Knippen van bodembedekkende heesters. m ,00 V Betreft knippen bodembedekkers incl. het bijknippen rondom bomen, obstakels en randen. Snoeibeeld gelijkmatig, enige rafeling is toegestaan. Totale netto oppervlak: m2 Enige rafeling is toegestaan Gerekend is met 50% van het totaal netto oppervlak. Kniphoogte niet lager dan 50 cm boven het maaiveld. 1 Bodembedekkers Aantal beurten: 1 per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien solitaire heesters Snoeien sierplantsoen. m ,00 V Betreft snoeien van solitaire heesters in bodembedekkers Totale netto oppervlak: m2 Gerekend is met 5% van het totaal netto oppervlak. 9 Wintersnoei solitaire heesters staand tussen de bodembedekkende beplanting Betreft solitaire heesters verspreid in bodembedekkende beplanting Dichtheid: ca. 2 st. solitaire heesters per 40m In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 103 Bosplantsoen (HNBP) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken bosplantsoen Onkruidbeheersing in rand beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken rand beplantingsvak langs alle (half)verhardingen, gazon talud bijzondere elementen (GGTB) gazon> 500 m2 (GGGG) gazon < 500 m2 (GGGK) gazon met bollen (GGGB) trapvelden (GGTR) Gerekend is met 0,09 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden randen: m1 Aantal te onderhouden percelen: divers 7 Betreft: bosplantsoen Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 m Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien bosplantsoen TER INLICHTING

14 Bladnr. 14 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bosplantsoen langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,056 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen bosplantsoen langs gazon talud, bijzondere elementen (GGTB) gazon> 500 m2 (GGGG) gazon < 500 m2 (GGGK) gazon met bollen (GGGB) trapvelden (GGTR) Gerekend is met 0,04 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Uitmaaien bosplantsoen Uitmaaien beplantingsvak. are 475,74 V Betreft het uitmaaien randen bosplantsoen langs bloemgras hoog talud (GBHT) bloemgras hoog vlak (GBHV) bloemgras laag maaizuig (GBLM) bloemgras laag talud (GBLT) bloemgras laag vlak (GBLV) ruigte talud even (GBET) ruigte talud oneven (GBOT) ruigte vlak even (GBRE) ruigte vlak oneven (GBRO) Gerekend is met 0,046 meter per m2 beplantingsvak Lengte uit te maaien bedraagt m1 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen tot ca. 25 jaar 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : Bewerkingsbreedte ca. 2,00 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting 1034 Dunnen bosplantsoen TER INLICHTING

15 Bladnr. 15 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Dunnen beplanting. m ,00 V Betreft dunnen van beplantingsvakken bosplantsoen incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Totaal netto oppervlak: m2. De werkzaamheden dienen over de gehele oppervlakte plaats te vinden. Voor de bewerkingspercentage is gerekend met 20% Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen of af te zetten door 1 op de 5 stuks van de beplanting te bewerken. Op aanwijzing van de directie. 5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. In overleg met de directie mogen de takken bij de grotere bosplantsoen percelen op een ril worden gelegd. 105 Sierheesters (HSSH) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken sierheesters Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak gesloten en opgaande sierheesters incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 4 Betreft: bodembedekkende heesters Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien sierheesters Snoeien sierplantsoen. m ,00 V Betreft wintersnoei van gesloten opgaande sierheesters Totaal netto oppervlak: m2. 9 Wintersnoei heesters Betreft: gesloten opgaande, gemengde heesters Dichtheid: st/100 m Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 20% verspreid over het totale netto oppervlak In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen sierheesters langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,209 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. TER INLICHTING

16 Bladnr. 16 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen sierheesters langs alle grasvegetaties Gerekend is met 0,073 meter per m2 beplantingsvak Lengte te onderhouden: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau C Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Vrijstellen stinze planten Vrijstellen beplanting. m2 295,70 V Betreft het vrijstellen van stinzeplanten, in het Rijsterborgherpark, in de beplantingsvakken aangeduid op tekening met HHHS. Totaal netto oppervlak beplantingsvak: m2. Betreft onder andere daslook, vogelmelk, maarts viootlje, wilde hyacint en gewone klimop. Gerekend is met 2% van de totale netto oppervlakte. periode: week Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Vrijstellen door ca. 10 stuks per vrij te stellen onderdeel weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 106 Struwelen en houtwallen (HNSH) Oppervlakte: m Dunnen struwelen en houtwallen Op aanwijzing van de directie zullen de struwelen en houtwallen als volgt gedund worden: Eens in de 5 jaar wordt 50% van een aangegeven oppervlakte gedund. Per jaar is dat dan 10% van de totale oppervlakte Dunnen beplanting. m ,00 V Betreft dunnen van struwelen en houtwallen incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Totaal netto oppervlak: m2. Gerekend is met 10% van het totaal netto oppervlak. 1 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Dunnen door 5 op de 10 stuks van de beplanting weg te nemen. Op aanwijzing van de directie. Periode: week 41 t/m 52 5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 107 Bospark (HNBO) Oppervlakte: m2 TER INLICHTING

17 Bladnr. 17 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Uitmaaien beplantingsvak. are 343,98 V Langs alle (half)verharding en gazon talud/ bijzondere elementen (GGTB) gazon> 500 m2 (GGGG) gazon < 500 m2 (GGGK) gazon met bollen (GGGB) trapvelden (GGTR) Lengte uit te maaien bedraagt: m1 Gerekend is met 0,041 meter per m2 beplantingsvak Bewerkingsbreedte: ca. 2,00 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in de periode week Soort en leeftijd van de beplanting: bospark 1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : Maaisel kneuzen en laten liggen Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen in bospark langs alle (half)verhardingen Gerekend is met 0,035 meter per m2 beplantingsvak Te onderhouden lengte: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien rand beplantingsvak week 52,00 N Betreft snoeien van randen in bospark langs alle grasvegetaties Gerekend is met 0,0059 meter per m2 beplantingsvak Te onderhouden lengte: meter Onderhouden conform kwaliteitsniveau B Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Dunnen beplanting. m ,00 V Betreft het dunnen van de onderbeplanting in bospark beplantingsvakken, incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel. Totaal netto oppervlak: m2 De werkzaamheden dienen over de gehele oppervlakte plaats te vinden. Voor de bewerkingspercentage is gerekend met 5%. 9 Betreft: Bospark Dichtheid: st/100 m Hoogte beplanting: ca. 2 m of meer Het dunnen concentreert zich voornamelijk op de randen van de vakken. Dunnen of af te zetten door 1 op de 5 stuks van de beplanting te bewerken. Op aanwijzing van de directie. 5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 108 Bomen in verharding (BNVH, BVBB, BVDL, BVGK) Aantal: stuks 1081 Onkruidvrij maken boomspiegels TER INLICHTING

18 Bladnr. 18 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING Onkruidvrij maken boomspiegel. st 6.909,00 V Betreft onkruidvrij maken boomspiegels in (half)verharding 1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: week Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Onkruidbeheersing in boomspiegel. week 52,00 N Betreft onkruidvrijmaken van boomspiegels van jonge bomen die dit jaar en vorig jaar zijn geplant. Binnen de gietrand en een strook van 30 cm buiten de gietrand. Aantal boomspiegels: 440 stuks 1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen Boomspiegels vlak afwerken 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 109 Vaste planten (KVVP) Oppervlakte: m Onkruidvrij maken vaste planten Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak vaste planten incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 6 Betreft: kruidachtige gewassen Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien vaste planten Snoeien sierplantsoen. m ,00 V Betreft snoeien vaste planten door het afknippen of maaien van afgestorven plantendelen Uitvoeren in voorjaar, voor uitlopen beplanting Betreft: kruidachtige vegetatie Dichtheid: 200 of meer st/100 m Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100% In beplantingsvak 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Bemesten vaste planten TER INLICHTING

19 Bladnr. 19 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING Bemesten beplantingsvak. m ,00 V Betreft leveren en aanbrengen organische meststof in beplantingsvak vaste planten Totaal netto oppervlak: m2 6 Betreft: kruidachtige gewassen Aantal beurten: 1x per jaar in de periode week Korrelachtige meststof, gedroogde koemest Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2 kg 262,80 L 3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m Rekening houden met beworteling 110 Cultuurrozen (HSCR) Oppervlakte: 491 m Onkruidvrij maken cultuurrozen Onkruidbeheersing in beplantingsvak. week 52,00 N Betreft onkruidvrij maken beplantingsvak cultuurrozen incl. het verwijderen van zaailingen en opschot met wortel Oppervlakte te onderhouden percelen: 491 m2 Aantal te onderhouden percelen: divers 9 Betreft: cultuurrozen Kwaliteitsniveau B (onkruidbeheersing, standaard) Periode: in- en buiten het groeiseizoen 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien cultuurrozen Snoeien struikrozen. m2 491,00 V Betreft voorjaarssnoei cultuurrozen, 1ste knip. Totaal netto oppervlak: 491 m2 1 Voorjaarssnoei Periode: maart/april 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Snoeien struikrozen. m2 491,00 V Betreft wintersnoeien van cultuurrozen, 2de knip. Totaal netto oppervlak: 491 m2 3 Inkorten voor de winter Periode: december 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Bemesten cultuurrozen

20 Bladnr. 20 van 38 BESTEKS- POST- NUMMER HOOFD- CODE CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 OMSCHRIJVING EEN- HEID RESULTAATS- VERPLICHTING TER INLICHTING Bemesten beplantingsvak. m2 491,00 V Betreft leveren en aanbrengen organische meststof in beplantingsvak cultuurrozen. Totaal netto oppervlak: 491 m2 9 Betreft: cultuurrozen Aantal beurten: 1x per jaar in de periode week Aardachtige meststof stalmest Hoeveelheid: 2,0 m3 per 100 m2 m3 9,80 L 3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte 0,30 m 116 Klim- en gevelgroen (HSKG) Oppervlakte: 112 m Snoeien klim- en gevelgroen Snoeien klim- en gevelgroen m2 112,00 V Betreft het snoeien van klim- en gevelgroen, naar aard van de soort. Gerekend is met 5 m1 per m2 beplantingsvak. Enkelzijdig te bewerken wordt met een breedte van 20cm ingetekend, dubbelzijdig met een breedte van 40 cm. Totaal netto oppervlak: 112 m2 Periode: september Planten tussen de 2 en 4 meter hoog Snoeien en nieuwe takken aanbinden Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. 117 Plantenbakken met heesters (HSPH) Aantal: 20 stuks Oppervlakte: gemiddeld 1,50 m2 per bak Betreft vaste bakken (hout) bij Binnensingel en Nieuwstraat 1171 Snoeien sierplantsoen Snoeien sierplantsoen. m2 7,50 V Betreft het snoeien van beplanting in bak. Op aanwijzing van de directie. Aantal plantbakken: 20 stuks Betreft: bodembedekkende, gemengde heesters Dichtheid: st/100 m Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: tot 25% In plantenbak/-schaal 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Watergeven plantbakken Watergeven plantenbak/-schaal. st 300,00 V Betreft watergeven beplanting in plantbakken. Totaal aantal bakken: 20 st Hoeveelheid: ca. 20 liter/m2 l 9.000,00 L Gerekend is met een frequentie van 15 keer per jaar Water gelijkmatig verdelen over het oppervlak van de bak

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voor het uitvoeren van werken voor het UMCG Wijzigingen en aanvullingen op de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV) versie 2013-1 Inhoud 1.0 Wijzigingen en aanvullingen

Nadere informatie

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B

BESTEK 1. Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel i.o.v. Gemeente Gemert-Bakel. 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK 1 Nieuwbouw Multifunctionele Accommodatie (MFA) Handel 9 juli 2012 Projectnummer: 1276B BESTEK Ten behoeve van: De nieuwbouw van de Multifunctionele Accomodatie te Handel. Bestek 1: Hoofdstukken

Nadere informatie

BESTEK. Datum: 22 november 2012

BESTEK. Datum: 22 november 2012 BESTEK Ten behoeve van: Woonzorg Zone Nieuwveen Datum: 22 november 2012 Op dit bestek rust het STABU Keurmerk onder licentienummer: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-I Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BOTS BOUWGROEP B.V. Van toepassing op opdrachtnemers van Bots Bouwgroep Liessel B.V. en Bots Bouwgroep Valkenswaard B.V., vastgesteld op 1-2-2013 en gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen, Diwimo handelsmaatschappij en Diwimo advies & dienstverlening. Dr. Anton Philipsstraat 7E 7903 AL Hoogeveen Inschrijfnummer K.v.K.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN

Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 ------------------------------------------------------------- ALGEMENE BEPALINGEN Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: WebAssen Moerbeistraat 4 9408 BA ASSEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Groningen.: 01182510 -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft (AS 116-09) Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 301510400000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038

ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV. Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 ALGEMENE VOORWAARDEN ZWINQ BV Versie 2 oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30279038 1 Inhoud Artikel 2 Toepasselijkheid 5 Artikel 3 Wijziging voorwaarden 5 Artikel 4 Nietigheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. INSCHRIJVING: K.V.K.28064793 TEL: 071-5213431 MOBIEL:06-55872529 RECHTSVORM: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA E-MAILADRES:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN REED BUSINESS BV ( RB ) Versie mei 2007 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid en vernietigbaarheid 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van: Target Vision Media info@targetvision.nl

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie