Emissie inventaris rapport R IH-A Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emissie inventaris rapport 2014 20152318-R042069-IH-A Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol"

Transcriptie

1 Emissie inventaris rapport R IH-A Opgesteld volgens de eisen van ISO en het Greenhouse Gas Protocol DOCUMENT OPGESTELD IN OPDRACHT VAN BMNED en GSNED Postbus AH Terneuzen Nederland Referentie opdrachtgever: - Op deze rapportage zijn de laatste versie van de DNR en de laatste versie van de algemene voorwaarden van de VOTB van toepassing. Beiden zijn te downloaden via onze website en kunnen desgewenst vrij van kosten aan u worden toegezonden. Het eigendom inzake de informatie en kennis vervat in dit rapport berust bij BMNED en GSNED. Het is dan ook niet toegestaan deze informatie en kennis aan derden ter beschikking te stellen en/of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

2 Colofon DOCUMENTGEGEVENS Documentnummer Revisie Status R IH A Datum 23 mei 2015 EINDVERANTWOORDELIJKE M.J.J. (Michael) de Nijs... DOCUMENT OPGESTELD DOOR D. (Dannitza) van den Berge... M.E.C. (Marlies) de Nijs... COLLEGIALE TOETS DOOR G.J.J. (Gilliam) de Nijs... DOCUMENT VRIJGEGEVEN DOOR M.J.J. (Michael) de Nijs... REV. DATUM OMSCHRIJVING - 12 mei 2015 Eerste uitgave (CONCEPT) A 23 mei 2015 Definitieve uitgave

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING 1 2 BESCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE KWALITEITSSYSTEEM ISO VCA** MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN STATEMENT BEDRIJFSGROOTTE 4 3 VERANTWOORDELIJKE 5 4 BASISJAAR EN RAPPORTAGE 6 5 AFBAKENING 7 6 DIRECTE EN INDIRECTE GHG-EMISSIES BEREKENDE GHG EMISSIES VERBRANDING BIOMASSA GHG VERWIJDERINGEN UITZONDERINGEN BELANGRIJKSTE BEÏNVLOEDERS TOEKOMST SIGNIFICANTE VERANDERINGEN 10 7 KWANTIFICERINGSMETHODEN 12 8 EMISSIEFACTOREN 13 9 ONZEKERHEDEN VERIFICATIE RAPPORTAGE VOLGENS ISO DEEL 7 16

4 TABELLEN TABEL 1: KLEIN/MIDDELGROOT/GROOT BEDRIJF 4 TABEL 2: SIGNIFICANTE VERANDERINGEN SCOPE 1 10 TABEL 3: SIGNIFICANTE VERANDERINGEN SCOPE 2 10 TABEL 4: SIGNIFICANTE VERANDERINGEN SCOPE 3 10 TABEL 5: TOTALE CO 2 -UITSTOOT (PER FTE) 10 TABEL 6: CROSS REFERENCE ISO AFBEELDINGEN AFBEELDING 1: GHG-EMISSIE PER SCOPE 8 BIJLAGEN -

5 1 Inleiding en verantwoording Zowel BMNED als GSNED leveren (direct en/of indirect) producten en diensten aan Waterschappen en/of Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat hanteert de CO 2 -Prestatieladder vanaf 1 januari 2013 op alle grond-, weg- en waterbouw aanbestedingen. Met deze CO 2 - prestatieladder worden leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd om de eigen CO 2 - uitstoot te kennen en te verminderen. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO 2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van een opdracht. De CO 2 -Prestatieladder kent 4 invalshoeken: A. Inzicht (het opstellen van een onomstreden CO 2 -footprint volgens de ISO norm). B. CO 2 -reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen). C. Transparantie (de wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO 2 -footprint en reductiedoelstellingen ). D. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO 2 te reduceren. Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus, hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan vergaren en uiteindelijk des te meer gunningvoordeel het bedrijf ontvangt. Een certificerende instantie zal de activiteiten beoordelen en het niveau van het CO 2 -bewust-certificaat te bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle onderdelen A t/m D van de ladder. In dit rapport wordt de emissie inventaris van BMNED en GSNED over 2014 besproken en richt zich op invalshoek A (inzicht) van de CO 2 -prestatieladder. De CO 2 -voetafdruk geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen: de GHG emissies. Daarnaast geeft het inzicht in de herkomst van deze emissies met een verdeling naar directe en indirecte GHG emissies (respectievelijk scope 1 en scope 2). De inventarisatie is een verantwoording van onderdeel 3.A.1 uit de prestatieladder en is uitgevoerd conform de ISO ; 2006 (E) quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. In dit rapport wordt de voetprint gerapporteerd volgens van deze norm, in het laatste hoofdstuk is hiertoe een kruistabel opgenomen. Pagina 1

6 2 Beschrijving van de organisatie BMNED, waarvan de basis is gelegd in 1993, is een internationaal opererend ingenieursbureau dat oorspronkelijk is begonnen met het uitvoeren van grondwaterstudies, Dit is door de jaren heen uitgebreid met in principe steeds weer zeer specialistische niche markten met name in de geotechniek. Het dienstenpakket van BMNED bestaat uit ondermeer het uitvoeren van grondwaterstudies, het opstellen van funderingsadviezen, zettinganalyses, het ontwerpen van bouwputten, kades en overige maritieme constructies, het constructieve ontwerp van beton, staal- en houtconstructies. GSNED bv is ontstaan vanuit het ingenieursbureau en zij is actief als aannemingsbedrijf voor grond, weg- en waterbouw. GSNED bv voert ondermeer sonderingswerken, geotechnische veldwerkzaamheden, bodemonderzoeken, saneringswerken, sloopwerken en transporten uit. Ook verhuur van diverse grondverzetmachines en uitrustingsstukken behoort tot de mogelijkheden. De klantenkring van BMNED en GSNED is divers. Ten aanzien van adviesopdrachten bestaan de opdrachtgevers uit overheden (Gemeentelijke en Provinciale diensten, Rijkswaterstaat, en de Bouwdienst), industriële opdrachtgevers, projectontwikkelaars, aannemers en constructeurs. Regelmatig treedt BMNED op bij risico beoordelingen en bij schadekwesties. Opdrachtgevers zijn dan verzekeringsmaatschappijen, expertise bureaus, aannemers of particulieren. Met betrekking tot de fysieke opdrachten waaronder het uitvoeren van geotechnisch bodemonderzoek, sondeerwerken, het testen van funderingselementen, aanneming van grond-, weg- en waterwerken en verhuur van machines, worden eigenlijk nagenoeg dezelfde doelgroepen bediend. Enige uitzondering hierop zijn de verhuuractiviteiten welke zich hoofdzakelijk beperken tot de doelgroep aannemers. BMNED en GSNED zijn gevestigd aan de Rooseveltlaan 8 te Terneuzen. Op dit adres hebben zij de beschikking over circa 840 m 2 vloeroppervlak t.b.v. entree, kantoor-, vergader-, repro-, kantine-, toilet-, was- en verkeersruimten. Daarnaast kan zij beschikken over circa 900 m 2 vloeroppervlak t.b.v. werkplaats en magazijnen. Tot slot is een buitenruimte t.b.v. parkeerplaatsen en opslag voorhanden van circa m 2. Het hiervoor beschreven bedrijfspand als ook het daarbij behorende perceel wordt door BMNED/GSNED gehuurd van NIJCO Vastgoed bv. BMNED en GSNED hebben de voorbije jaren intensief getracht zich te onderscheiden in met name de eerste twee hoofdspeelvelden, te weten de grondmechanische en funderingstechnische markten. Hiervoor zijn grote inspanningen en investeringen gedaan om erkenning van en aansluiting te vinden bij de grotere gerenommeerde bureaus. Wij zijn van mening dat dit in niet onbelangrijke mate is gelukt maar dat zeker nog niet op de lauweren kan worden gerust. De eerder genoemde investeringen zijn niet alleen gedaan in machines maar zeker ook in de medewerkers van BMNED als ook in de systemen waarmee dagelijks wordt gewerkt. De combinatie van bureau-, field engineering en ervaring, een combinatie die BMNED en GSNED probleemloos kunnen bieden, zorgt in veel gevallen toch voor het verschil. Een verschil dat zowel voor gunning als prijsniveau minder onder druk staat dan de meer conventionele speelvelden binnen het bouwsegment. Dit was onze voornaamste doelstelling in de voorbije jaren en dat is voor de komende jaren ongewijzigd. BMNED en GSNED worden hierin bijgestaan door een gespecialiseerd team van gemiddeld 20 FTE s, met allemaal hun eigen specialisatie. Pagina 2

7 2.1 Kwaliteitssysteem ISO 9001 Zowel BMNED als GSNED beschikt over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagement systeem, conform NEN-EN-ISO 9001:2008 en volgt dientengevolge in haar uit te voeren werkzaamheden de procedures zoals deze zijn vastgelegd in haar kwaliteitshandboek. Het kwaliteitsmanagement systeem van BMNED wordt jaarlijks geaudit door TUV Nederland bv en het kwaliteitsmanagement systeem van GSNED wordt jaarlijks geaudit door Eerland Certification VCA** Binnen de organisatie van BMNED en GSNED heeft veiligheid een zeer hoge prioriteit. De beheersing van die veiligheid heeft vorm gekregen in de bekende VCA checklist voor aannemers. Alle binnendienst medewerkers, met uitzondering van het administratieve personeel, zijn in het bezit van een certificaat veiligheid voor leidinggevende (VCA-VOL). Voor de buitendienstmedewerkers zijn alle leidinggevenden eveneens in het bezit van een VCA-VOL certificaat. De overige collega s hebben tenminste het certificaat basis veiligheid (VCA-B). Om de veiligheidsaspecten volledig te beheersen is naast de hiervoor beschreven individuele certificering, BMNED en GSNED als bedrijf eveneens gecertificeerd. Certificering heeft plaats gevonden volgens de VCA** (2008/5.1). Het VCA** veiligheidssysteem wordt voor BMNED jaarlijks geaudit door TUV Nederland bv en voor GSNED door Eerland Certification. 2.2 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Medewerkers van BMNED en GSNED ondersteunen en adviseren klanten in het behalen van duurzaamheidaspecten in civiele werken en/of bouwkundige projecten. Ook verbeteren we onze eigen prestaties als werkgever, door zelf het goede voorbeeld te geven profiteren onze klanten, werknemers en leveranciers hiervan. In onze eigen bedrijfsvoering trachten wij zetten wij de toon door onder andere verduurzaming van onze huisvesting. MVO is een proces en geen eindbestemming, mede hierdoor werken wij doorlopend aan de inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers. De doelen die we nastreven veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door BMNED te allen tijde gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven. Pagina 3

8 2.3 Statement bedrijfsgrootte De CO 2 -Prestatieladder hanteert de volgende definities voor de indeling in klein, middelgroot of groot bedrijf met betrekking tot de CO 2 -uitstoot van het bedrijf (scope 1 en 2): Klein bedrijf Middelgroot bedrijf Groot bedrijf Diensten Totale CO 2 -uitstoot bedraagt maximaal ( ) 500 ton per jaar. Totale CO 2 -uitstoot bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Totale CO 2 -uitstoot bedraagt meer dan (>) ton per jaar. Werken/leveringen Totale CO 2 -uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) 500 ton per jaar en de totale CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Totale CO 2 -uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maximaal ( ) ton per jaar en de totale CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt maximaal ( ) ton per jaar. Totale CO 2 -uitstoot van kantoren en bedrijfsruimten bedraagt maar dan (>) ton per jaar en de totale CO2-uitstoot van alle bouwplaatsen en productielocaties bedraagt meer dan (>) ton per jaar. Tabel 1: Klein/middelgroot/groot bedrijf BMNED en GSNED is een klein bedrijf, want de totale CO 2 uitstoot bedraagt minder dan 500 ton per jaar. In 2014 was de totale CO 2 -uitstoot 344 ton. Pagina 4

9 3 Verantwoordelijke De verantwoordelijkheid voor de stuurcyclus CO 2 -reductie alsmede alle activiteiten die hier aan gekoppeld zijn, zoals het behalen van de doelstellingen, is M.J.J. (Michael) de Nijs. Hij rapporteert direct aan de directie. Pagina 5

10 4 Basisjaar en rapportage Voor BMNED en GSNED is dit de eerste maal dat een emissie-inventaris volgens het GHG-protocol wordt opgesteld. Dit rapport betreft het jaar Vanwege de significante veranderingen in de organisatiegrens, welke beschreven staan in hoofdstuk 6.7, zal het jaar 2014 dienen als referentiejaar voor de CO 2 - reductiedoelstellingen en zal daarom door BMNED/GSNED als leidraad gebruikt worden. Pagina 6

11 5 Afbakening GSNED bv is ontstaan vanuit het ingenieursbureau BMNED, alle activiteiten/veldwerken werden uitgevoerd onder de handelsnaam GSNED. In de loop van 2014 werd besloten deze activiteiten te ontplooien vanuit een zelfstandige bv, evenwel met (gedeeltelijk) dezelfde directieleden als BMNED. Beide bedrijven zijn nauw met elkaar verbonden. Zij zijn in hetzelfde pand gehuisvest en maken daarbij gezamenlijk gebruik van alle kantoor- en kantine inventaris en materialen. Ditzelfde geldt voor de bedrijfsauto s, machines en materieel als ook de inpandige werkplaatsen. De significante verschillen in het jaar 2014 t.o.v. het jaar 2013 zijn gelegen in het feit dat het in 2013 nog de organisatiegrens van de Eendracht bedrijven betrof maar vanwege het faillissement van de Eendracht bedrijven is de huidige organisatiegrens die van BMNED/GSNED. Dit wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 6.7. Pagina 7

12 6 Directe en indirecte GHG-emissies In dit hoofdstuk worden de berekende GHG emissies toegelicht. 6.1 Berekende GHG emissies De directe en indirecte GHG emissie van BMNED en GSNED bedroeg in ton CO 2. Hiervan werd 321 ton CO 2 veroorzaakt door directe GHG emissie (scope 1) en 23,2 ton CO 2 door indirecte GHG emissie (scope 2). Onderstaande figuur geeft dit weer. Afbeelding 1: GHG-emissie per scope Pagina 8

13 6.2 Verbranding biomassa Verbranding van biomassa vond niet plaats bij BMNED of GSNED in GHG verwijderingen Er heeft geen broeikasgasverwijdering of compensatie plaats gevonden bij BMNED of GSNED in Uitzonderingen Er zijn geen noemenswaardige uitzonderingen te noemen op het GHG protocol. Pagina 9

14 6.5 Belangrijkste beïnvloeders Binnen BMNED en GSNED zijn geen individuele personen te benoemen die een dermate invloed op de CO 2 -footprint hebben dat gedragsverandering van deze individuele persoon alleen al zou zorgen voor een significante verandering in de CO 2 -footprint. 6.6 Toekomst De emissie in de paragrafen hierboven zijn vastgesteld voor het jaar De verwachting is dat deze emissie in het komende jaar, 2015, niet aan grote verandering onderhevig zal zijn. Wel zal, gezien de doelstellingen van BMNED en GSNED, de CO 2 - uitstoot in 2022 naar verwachting met 10% zijn gedaald. 6.7 Significante veranderingen Zoals reeds eerder beschreven geldt 2014 als basisjaar. In deze paragraaf worden al de eerste veranderingen gepresenteerd van 2014 t.o.v Scope [ton] 2014 [ton] Verschil [%] Brandstof en warmte Aardgas 30, , ,30% Mobiele werktuigen Benzine 0, , ,00% Diesel 1.875, , ,18% LPG 0, ,00% Mengsmering 0, ,00% Zakelijk verkeer Personenwagen (benzine) 13, , ,00% Personenwagen (diesel) 81, , ,34% Bestelwagen (benzine) 0, , ,17% Bestelwagen (diesel) 102, , ,27% Goederenvervoer Vrachtwagen (diesel) 766, , ,57% Totaal scope , , ,80% Tabel 2: Significante veranderingen scope 1 Scope [ton] 2014 [ton] Verschil [%] Elektriciteit Ingekochte elektriciteit 41, , ,41% Totaal scope 2 41, , ,41% Tabel 3: Significante veranderingen scope 2 Scope [ton] 2014 [ton] Verschil [%] Water en afvalwater Drinkwater 0, , ,93% Afvalwater 0, , ,00% Totaal scope 3 0, , ,82% Tabel 4: Significante veranderingen scope 3 Totale CO 2 -uitstoot 2013 [ton] 2014 [ton] Verschil [%] Totaal scope , , ,80% Totaal scope 2 41, , ,41% Totaal scope 3 0, , ,82% Totale CO 2 -uitstoot 2.910, , ,16% Aantal FTE 19,97 CO 2 per FTE 17,25188 Tabel 5: Totale CO 2 -uitstoot (per FTE) Pagina 10

15 Toelichting op bovenstaande tabel: Er zijn een aantal factoren aan te wijzen als oorzaak voor de verschillen. Belangrijkste oorzaak is dat er in 2013 uitgegaan werd van de gegevens van de Eendracht bedrijven, terwijl de gegevens van 2014 gebaseerd zijn op de kerngetallen van BMNED en GSNED. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de Eendracht bedrijven in 2014 in financieel zwaar weer zijn komen verkeren, gevolgd door het faillissement van de gehele groep. BMNED/GSNED had een behoorlijke vordering op de Eendracht bedrijven en om het financieel debacle zo klein mogelijk te houden werd een activatransactie met de curator overeengekomen. Hierbij werden contracten met opdrachtgevers overgenomen, diverse personeelsleden en ook certificeringen. Ondanks vele overeenkomsten tussen de Eendrachtbedrijven en BMNED/GSNED, qua disciplines, zijn er ook aanmerkelijke verschillen, die ondermeer tot uiting komen in bovenstaand tabel. Het aardgasverbruik is in 2014 behoorlijk gestegen t.o.v. 2013, het bedrijfspand van BMNED/GSNED is groter en ook wat ouder, wellicht daardoor minder energiezuinig. De ingekochte elektriciteit is in 2014 verminderd t.o.v. 2013, BMNED/GSNED zijn in één pand gevestigd terwijl de Eendracht bedrijven verdeeld waren over 2 bedrijfspanden. Voor wat betreft het brandstofgebruik zijn er ook aanmerkelijke verschillen aan te wijzen. BMNED/GSNED heeft over het algemeen minder auto s ( personen- en bestelauto s) t.b.v. het zakelijk verkeer, waarbij BMNED meer benzineauto s heeft rijden. Ook het brandstofverbruik m.b.t. het goederenvervoer ligt bij BMNED/GSNED beduidend lager, vanwege het simpele feit dat er minder vrachtwagens rijden. Het machinepark van BMNED/GSNED is kleiner t.o.v. dat van de Eendracht bedrijven, waarbij BMNED/GSNED geen werktuigen heeft op benzine en Eendracht had geen werktuigen op LPG. Alle verbruik in 2014 is gebaseerd op de feitelijke aannames, exact volgens de administratie van BMNED/GSNED. Pagina 11

16 7 Kwantificeringsmethoden Voor het kwantificeren van de CO 2 -uitstoot is gebruik gemaakt van de Milieubarometer van stichting Stimular. In dit model kunnen online alle verbruiken worden ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO 2 -uitstoot automatisch berekend en vergeleken met het basisjaar. Pagina 12

17 8 Emissiefactoren Voor de inventarisatie van de CO 2 -uitstoot van BMNED en GSNED over het jaar 2014 zijn de emissiefactoren van de Milieubarometer gehanteerd. De Milieubarometer actualiseert de emissiefactoren waarmee zij rekent regelmatig en laat deze overeenkomen met de factoren die de CO 2 -Prestatieladder hanteert en die ook op staan. Er zijn geen Removal factors van toepassing. Pagina 13

18 9 Onzekerheden De gepresenteerde resultaten moeten worden gezien als de beste inschatting van de werkelijke waardes. Bijna alle gebruikte gegevens voor de berekening van de CO 2 - footprint zijn gebaseerd op facturen en/of werkelijk gemeten aantallen. Hierdoor is de onzekerheidsmarge zeer gering. Er zijn nog wel een aantal onzekerheden, naar onze mening zijn deze echter verwaarloosbaar. Deze onzekerheden worden onderstaand omschreven: Voor wat betreft de nota s van het energiebedrijf geldt het volgende. Naast de maandelijkse voorschotbetalingen ontvangen we 1x per jaar een afrekennota, die wordt uiteraard niet exact over een heel jaar gerekend. De jaarfactuur wordt dan ook opgesplitst per maand. Daarnaast worden er sporadisch zakelijke kilometers gereden met privéauto s, uiteraard wordt werknemer hiervoor vergoed. Het aantal kilometers waar het hier om gaat zijn verwaarloosbaar en daarom niet meegenomen in de CO 2 -footprint. Pagina 14

19 10 Verificatie De emissie-inventaris van BMNED en GSNED is niet geverifieerd. Pagina 15

20 11 Rapportage volgens ISO deel 7 Dit rapport is opgesteld volgens de eisen uit ISO paragraaf 7. In navolgende tabel is een cross reference gemaakt van de onderdelen uit ISO en de hoofdstukken in het rapport. ISO GHG report Hoofdstuk Beschrijving content rapport A Reporting organization 2 B Person responsible 3 C Reporting period D Organizational boundaries E Direct GHG emissions F Combustion of biomass G GHG removals H Exclusion of sources or sinks I Indirect GHG emissions J Base year K Changes or recalculatons L Methodologies M Changes to methodologies N Emission or removal factors used O Uncertainties 9 P Statement in accordance with ISO Q Verification 10 Tabel 6: Cross reference ISO Pagina 16

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling

Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 Van Nieuwpoort Oktober 2010 Definitief Emissie inventaris van Oosterbeek Recycling volgens ISO 14064-1 dossier : AD2217-001-001 registratienummer

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV september 2012 definitief Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 dossier : BA9559-101-100

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO Opgesteld door : D. Plaisier, KAM-Functionaris Datum : 02-03-2015 Revisie : Revisie 11 Autorisatie : F.G.A. Lelieveld, Directeur Handtekening : F.G.A Lelieveld Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 Resultaten overall Wageningen UR CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 Wageningen University & Research centre april 2014 HaskoningDHV

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

1 van 18. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

1 van 18. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 1 van 18 Periodieke rapportage: 3.A.1 Emissie inventarisatie Heras tijdelijke beveiliging Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 18 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie