HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave /07/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN 934-2 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave 5.3 31/07/2014"

Transcriptie

1 Vorstlaan RUSSEL Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) TOEPASSINGSREGLEMENT 3/07/204 HULPSTOFFEN Conform de norm NN EN 9342 Opgesteld en goedgekeurd door het estuurscomité voor de certificatie van hulpstoffen op ECERT 204

2 3/07/204 Pagina 2/9 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Onderwerp en toepassingsgebied Definities, referenties, voorbeelden en afkortingen... 6 Definities... 6 Referenties... 3 Afkortingen Verwijzingen naar het certificatiereglement voor producten CRC Art. Toepassingsgebied... 5 Art.. Reglement voor de ENORproductcertificatie... 5 Art..2 Toepassingsreglementen... 5 Art..3 Aanvullende reglementen... 5 Art. 2 Certificatieinstelling... 5 Art. 2. Mandaat... 5 Art. 2.2 Rechtspersoonlijkheid... 5 Art. 2.3 Maatschappelijke zetel en secretariaat... 5 Art. 2.4 Correspondentie... 5 Art. 2.5 Werkwijze en structuur... 5 Art. 2.6 Huishoudelijk reglement... 5 Art. 3 Keuringsinstellingen... 6 Art. 3. Samenwerking met de keuringsinstellingen... 6 Art. 3.2 Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke productieeenheid... 6 Art. 4 Controlelaboratoria... 7 Art. 4. Aanduiding van de controlelaboratoria... 7 Art. 4.2 Keuze van het controlelaboratorium... 7 Art. 4.3 Uitsluiting van laboratoria... 7 Art. 5 Zelfcontrole... 8 Art. 5. Algemene bepalingen... 8 Art. 5.2 Productieinstallaties... 8 Art. 5.3 Laboratorium voor zelfcontrole... 8 Art. 5.4 Kalibraties en verificaties Art. 5.5 Controlepersoneel... 2 Art. 5.6 Technisch Dossier Art. 5.7 Controleschema s... 23

3 3/07/204 Pagina 3/9 Art. 5.8 Werkboeken Art. 5.9 Controleregisters Art. 5.0 Klachtenregister Art. 6 Productidentificatie en gebruik van het certificatielogo Art. 6. Productidentificatie Art. 6.2 Gebruik en karakteristieken van het certificatielogo Art. 7 Voorraadbeheer Art. 7. Toegankelijkheid van de voorraad Art. 7.2 Indeling van de voorraad Art. 8 Externe controle Art. 8. Algemene bepalingen Art. 8.2 Controlebezoeken Art. 8.3 Controleproeven... 3 Art. 8.4 ezoekverslagen Art. 8.5 erispingen en voorstellen tot sanctie Art. 9 Vergunningsaanvraag Art. 9. Algemene bepalingen Art. 9.2 Informatieve aanvraag Art. 9.3 Formele aanvraag Art. 9.3 Overeenkomst Art. 9.4 Ontvankelijkheid van de formele aanvraag Art. 9.4 Ontvankelijkheid van de overeenkomst Art. 0 Inleidend bezoek en toelatingsperiode Art. 0. Inleidend bezoek Art. 0.2 Toelatingsperiode Art. 0.3 Zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode Art. 0.4 Productidentificatie en voorraadbeheer tijdens de toelatingsperiode Art. 0.5 Externe controle tijdens de toelatingsperiode Art. 0.6 Afsluiting van het aanvraagdossier Art. 0.7 Verlenging en beëindiging van de toelatingsperiode Art. 0.8 Controleverslagen Art. Vergunning en certificaat... 4 Art.. Voorwaarden voor de vergunningsverlening... 4 Art..2 Draagwijdte van de vergunning... 4 Art..3 Weigering van de vergunningsverlening... 4 Art..4 Geldigheidsduur van de vergunning... 4 Art..5 Wijziging van de vergunning... 42

4 3/07/204 Pagina 4/9 Art..6 Certificaat Art..7 Opschorting en verzaking door de vergunninghouder Art..8 Wijziging van de technische productspecificaties en de reglementen Art..9 Lijst van vergunninghouders Art. 2 Vergunningsperiode Art. 2. Vrijgestelde productiedelen Art. 2.2 Twijfelachtige en afgekeurde productiedelen Art. 2.3 Levering tijdens de vergunningsperiode Art. 2.4 Wijziging van de productie Art. 3 Financieel stelsel Art. 3. Financieel reglement Art. 4 Klachten Art. 4. Klachten m.b.t. het gecertificeerde product Art. 4.2 escherming van het merk Art. 5 Sancties Art. 5. Algemene bepalingen Art. 5.2 ijzondere bepalingen Art. 6 Gehoor, beroep en hoger beroep Art. 6. Gehoor Art. 6.2 eroep Art. 6.3 Hoger beroep Art. 7 Geschillen Art. 7. eslechting van geschillen ijlagen... 5 ijlage : Lijst van de keuringsinstellingen ijlage 2 : Lijst van de controlelaboratoria voor de certificatie van hulpstoffen ijlage 3 : eproevingsmethodes en conformiteitscriteria ijlage 4: Controleuitrustingen... 6 ijlage 5: Frequenties van de controles ijlage 6 : Evaluatie van de zelfcontroleresultaten en controlelaboratoriumproeven op de eindproducten... 7 ijlage 7 : Model van een bezoekverslag van de keuringsinstelling ijlage 8 : Model voor conformiteitscertificaat ijlage 9 : Financieel stelsel ijlage 0: Technische fiche ijlage : Modelovereenkomst... 77

5 3/07/204 Pagina 5/9 ijlage 2: Statistische evaluatie van de gegevens van zelfcontrole op het eindproduct ijlage 3: Minimale nauwkeurigheid van de gemeten of aangeduide karakteristieken of waarden 9

6 3/07/204 Pagina 6/9. Onderwerp en toepassingsgebied Dit toepassingsreglement vervolledigt de bepalingen van het certificatiereglement voor producten (document CRC 00) betreffende het gebruik van het ENORmerk voor hulpstoffen volgens de norm NN EN Dit reglement is enkel van toepassing op de hulpstoffen die de CEmarkering dragen en de productieeenheid dient aan alle eisen die aan de basis liggen van deze attestering te voldoen. ECERT kan op basis van een advies van het estuurscomité afwijkingen toelaten op de toepassingsmodaliteiten van dit reglement. 2. Definities, referenties, voorbeelden en afkortingen Definities Aanvrager Ajustering (van een meetinstrument) (IVM) (adjustment) Certificaat [van overeenkomstigheid van een product] (EN 45020/5.5) Certificatie [Product ] (EN 45020/5..2) Certificatieinstelling (EN 45020/5.2) Certificatielogo Certificatiereglement [Product ] Certificatiesysteem [Product ] (EN 42020/2.4) Controle Leverancier die vraagt om een vergunning van een certificatieinstelling te bekomen. Handeling bedoeld om een meetinstrument tot een werkingstoestand te brengen die overeenkomt met haar gebruik. Document, uitgegeven overeenkomstig de regels van een certificatiesysteem, dat met vertrouwen aangeeft dat een behoorlijk geïdenficeerd product overeenkomstig is met de betreffende technische specificaties die naar dat product verwijzen. Procedure volgens dewelke een derde partij schriftelijk verzekert dat een product beantwoordt aan de gespecificeerde eisen. Instelling die de certificatie verricht. Monogram dat het merk visualiseert. Document dat de procedure en beheersregels van het [product]certificatiesysteem vastlegt. Systeem dat haar eigen procedure en beheerssregels heeft voor het uitvoeren van de [product]certificatie. Activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven of schatten van één of meer kenmerken van een entiteit en het vergelijken van de resultaten met gespecificeerde eisen, om vast te stellen of de overeenkomstigheid van elk kenmerk is bereikt.

7 3/07/204 Pagina 7/9 Controle van een laboratoriumtoestel Een overzicht van de punten gemeten voor het toestel in vergelijking met een mesurande van een grotere nauwkeurigheid dan het toestel. Dit stelt de gebruiker in staat een idee te hebben van de juistheid van zijn metingen en eventuele correcties aan te brengen. Controlelaboratorium Een door de certificatieinstelling aangeduid extern laboratorium waaraan opdracht verleend wordt voor het uitvoeren van controleproeven. Controleproef Distributeur Proef uitgevoerd op een monster genomen door de keuringsinstelling om de zelfcontrole te controleren. Leverancier die verantwoordelijk is voor de distributie van het product. Entiteit Hetgeen afzonderlijk kan worden beschreven en beschouwd. Extern laboratorium Fabrikant Hulpstof Identificatie IJking (van een meetinstrument) (IVM) (gauging) Importeur Inspecteur Instelling (EN 45020/4.) Intern laboratorium Een van de leverancier onafhankelijk laboratorium. Leverancier die verantwoordelijk is voor de productie van het product. Product gedefinieerd in 3.2 van de norm NN EN De hulpstoffen worden hoofdzakelijk ingedeeld volgens hun functie. Deze indeling is opgenomen in 3.2 van de norm NN EN Aanduiding van de identiteit van een product door er een merkteken op aan te brengen. Materiële positionering van elk merkteken (eventueel van bepaalde hoofdmerktekens alleen) van een meetinstrument in functie van de overeenkomende waarde van de meting. Leverancier die verantwoordelijk is voor de import van het product. evoegde afgevaardigde van de keuringsinstelling, belast met de keuring. Instantie van publiek of privaat recht die een bepaalde opdracht en samenstelling heeft. Een van de leverancier afhankelijk laboratorium dat al dan niet gevestigd is in de productieeenheid

8 3/07/204 Pagina 8/9 Kalibratie Keuring [Product ] (EN 45020/4.2) Keuringsinstelling (EN 45020/4.3) Laboratorium voor zelfcontrole Leverancier (EN 45020/3.) Merk [van overeenkomstigheid] (EN 45020/5.6) Nietovereenkomstigheid Overeenkomstigheid [van een product] (EN 45020/2.) Product Productgroep De kalibratie is een handeling die het mogelijk maakt om de waarden te bepalen voor de aanduidingsafwijkingen van meetapparatuur of van een meetsysteem ten opzichte van standaardwaarden. Zij laat eveneens toe om door toepassing van systematische correcties de onzekerheid verbonden met de metingen te verminderen. (Onzekerheid: parameter verbonden met het resultaat van een meethandeling die de spreiding van de bekomen waarden karakteriseert). In het kader van dit reglement wordt een kalibratie steeds uitgevoerd in vergelijking met een of meerdere standaarden verbonden met de nationale en/of internationale standaarden. Systematisch onderzoek van de mate waarin een product voldoet aan de gespecificeerde eisen door observatie en beoordeling, en desgevallend door metingen, proeven of kalibraties. Instelling die keuringswerkzaamheden uitvoert namens een certificatieinstelling. Een intern of extern laboratorium waar de proeven in het kader van de zelfcontrole uitgevoerd worden. De partij tot wiens bevoegdheid het behoort te bewerkstelligen dat het product beantwoordt en blijft beantwoorden aan de eisen waarop de certificatie gebaseerd is. Deze definitie is van toepassing op fabrikanten, distributeurs en importeurs. eschermd merk, aangebracht of afgegeven overeenkomstig de regels van het certificatiesysteem, dat aangeeft dat er voldoende vertrouwen bestaat dat het betreffend product in overeenstemming is met de technische productspecificatie die er betrekking op hebben. Wat niet in overeenstemming is met de technische productspecificatie of de reglementaire bepalingen. Feit waarbij een product beantwoordt aan de gespecificeerde eisen. Resultaat van een industriële activiteit of proces dat voorwerp uitmaakt van technische specificaties. Verzameling van onderscheiden producten met gelijkaardige kenmerken waarop eenzelfde reglement of certificaat van toepassing is.

9 3/07/204 Pagina 9/9 Productie Productiedeel Productiedeel, twijfelachtig Productieeenheid Proef (EN 45020/3.) Proef voor zelfcontrole Regeling (van een meetinstrument) (IVM) (User adjustment) Reglement (EN 45020/3.6) Geheel van processen en methodes, vóór levering, om een product voort te brengen, of, geheel van de in een productieeenheid voortgebrachte hoeveelheid van een product Deel van een productie dat zich onderscheidt door één of meer gemeenschappelijke kenmerken of dat overeenkomt met een bepaalde hoeveelheid. Deel van de productie waarvoor de vergunninghouder niet zeker is qua conformiteit. Installatie die een geheel van apparaten moet omvatten die nodig zijn voor het fabriceren van producten conform de normen, een verzendingscentrum en een laboratorium belast met de bewaking van de conformiteit van de producten. De hele installatie valt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de leverancier. Technische handeling die bestaat uit het bepalen van één of meerdere eigenschappen van een bepaald product, volgens een gespecificeerde werkwijze. Proef uitgevoerd door het laboratorium voor zelfcontrole in het kader van de zelfcontrole. Ajustering die enkel gebruik maakt van de middelen ter beschikking van de gebruiker. Document dat regels met een verplichtend karakter bevat en dat door een overheid werd aangenomen. Reglementair etrekking hebbend op het reglement voor productcertificatie in de bouwsector, op het toepassingsreglement en op de aanvullende reglementen die in het kader van de certificatie van toepassing zijn. Sanctie Technische specificaties [product ] (EN 45020/3.4) Vergunning (EN 45020/5.3) Dwingende maatregel die door de certificatieinstelling wordt opgelegd aan de leverancier, wanneer ze geen vertrouwen meer heeft in het vermogen van de leverancier om doorlopend de overeenkomstigheid van het product te waarborgen enerzijds, en de geloofwaardigheid van het merk te behouden anderzijds. Document dat de technische kenmerken waaraan een product moet voldoen, specificeert.(een norm, een technische goedkeuring of elk ander referentiedocument). Document, uitgegeven overeenkomstig de regels van het certificatiesysteem, waarmee de certificatieinstelling aan een leverancier het recht verleent het certificaat en het merk te gebruiken overeenkomstig de regels van het desbetreffende certificatiereglement.

10 3/07/204 Pagina 0/9 Vergunninghouder (EN 45020/5.6) Verificatie (ISO 002: 992) Zelfcontrole Leverancier aan wie de certificatieinstelling een vergunning verleent. Kalibratie waarvan het resultaat uitgedrukt wordt in termen van conformiteit of nietconformiteit met een vereiste. De verificatie laat toe zich te verzekeren van het feit dat de verschillen tussen de waarden aangeduid door een bewakings en meettoestel enerzijds en de gekende overeenkomende waarden van een gemeten grootheid anderzijds lager liggen dan de maximaal toegelaten fouten bepaald door een norm, een reglementering of een voorschrift eigen aan de beheerder van het bestand van bewakings en meettoestellen. Permanente kwaliteitscontrole die de leverancier zelf uitvoert tijdens de productie

11 3/07/204 Pagina /9 Kalibratie, controle, verificatie en ajustering: voorbeeld ter aanduiding van de nuances Toepassing van de definities op het geval van de schuifmaat: a) Kalibratie Definitie : De kalibratie is een handeling die het mogelijk maakt om de waarden voor de aanduidingsafwijkingen van meetapparatuur of van een meetsysteem te bepalen ten opzichte van de standaardwaarden. Zij laat eveneens toe om door toepassing van systematische correcties de onzekerheid verbonden met de metingen te verminderen. (Onzekerheid: parameter verbonden met het resultaat van een meethandeling die de spreiding van de bekomen waarden karakteriseert). In het kader van dit reglement wordt een kalibratie steeds uitgevoerd in vergelijking met een of meerdere standaarden verbonden met de nationale en/of internationale standaarden. Toepassing Meting met behulp van geijkte standaardmaten van de relatie tussen de waarde aangeduid door de schuifmaat en de grootte van de ijkmaten. b) Controle Definitie : Het gaat hier om een overzicht van de punten gemeten voor het toestel in vergelijking met een meting van een grotere nauwkeurigheid dan het toestel. Dit stelt de gebruiker in staat een idee te hebben van de juistheid van zijn metingen en eventuele correcties aan te brengen. Toepassing Meting volgens een interne methode van de relatie tussen de waarde aangeduid door de schuifmaat en de ijkmaten met een grotere nauwkeurigheid dan het apparaat. c) Verificatie Definitie : Kalibratie waarvan het resultaat wordt uitgedrukt in termen van conformiteit of nietconformiteit met een vereiste. Toepassing : Vaststelling van het feit dat de resultaten van een kalibratie een verschil kleiner dan of gelijk aan 0. mm aanduiden (volgens dit reglement). d) Ajustering Definitie : Handeling bedoeld om een meetinstrument tot een werkingstoestand te brengen die overenkomt met haar gebruik. Toepassing: In het geval de verificatie of de controle heeft toegelaten om een nietconformiteit met de specificaties vast te stellen, kan men indien mogelijk een ajustering uitvoeren. In het geval van een schuifmaat kan

12 3/07/204 Pagina 2/9 ajustering. Elke ajustering moet normaal gevolgd worden door een verificatie om de doeltreffendheid van de ajustering te meten.

13 3/07/204 Pagina 3/9 Referenties EN 450: 988 Algemene eisen voor instellingen die productcertificatiesystemen uitvoeren (ISO/IEC Guide 65:996) EN 45020: IVM: 993 (2de uitgave) NN EN ISO 9000:2005 NN EN ISO 002: 2003 Normalisatie en aanverwante activiteiten Algemene termen en definities (ISO/IEC Guide 2:996) International vocabulary of basic and general terms in metrology. Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst Managementsystemen voor metingen Eisen voor meetprocessen en meetapparatuur (ISO 002:2003) Afkortingen ELAC CEPINA EA OCI IOLM elgisch Accreditatie Instelling elgisch Centrum voor de Studie en de Praktijk van de Internationale en Nationale Arbitrage European Cooperation for Accreditation Certificatieinstelling (Organisme de Certification) International Organization of Legal Metrology

14 3/07/204 Pagina 4/9 3. Verwijzingen naar het certificatiereglement voor producten CRC 00 Dit hoofdstuk verwijst naar de nummers van de artikels van het certificatiereglement die een aanvullende informatie vereisen in het kader van de certificatie van de hulpstoffen. De omkaderde teksten zijn uittreksels van CRC 00. Indien nodig worden de aanpassingen of nodige verduidelijkingen vermeld na elk artikel. De doorgehaalde teksten uit CRC 00 zijn niet van toepassing in het kader van de ENORcertificatie van hulpstoffen.

15 3/07/204 Pagina 5/9 Art. Toepassingsgebied Art.. Reglement voor de ENOR productcertificatie Art... Dit reglement voor ENORproductcertificatie is van toepassing op de verlening van de vergunning voor het gebruik van het ENORcertificaat van overeenkomstigheid en het ENORcertificatielogo van overeenkomstigheid, toegekend door ECERT in de sectoren opgenomen in document CRC 0. Art..2 Toepassingsreglementen Art..2. Dit reglement voor productcertificatie wordt voor elk product bedoeld in Art.. aangevuld met één of meerdere toepassingsreglementen die alle bijzondere bepalingen bevatten aangaande de verlening van de vergunning voor het betreffende product of productgroep. Art..3 Aanvullende reglementen Art..3. Het financieel reglement en het reglement voor het gebruik van het ENORlogo maken integraal deel uit van dit reglement voor productcertificatie. Art. 2 Certificatieinstelling Art. 2. Mandaat Art. 2.. Art ECERT werd door het ureau voor Normalisatie (afgekort NN) gemandateerd voor de organisatie en het beheer van het ENORmerk De certificatieinstelling is gemachtigd op te treden om het ENORmerk tegen elk misbruik door de vergunninghouders te beschermen en onrechtmatige verwijzingen naar de technische productspecificatie waarvoor de certificatie van toepassing is, tegen te gaan. Art. 2.2 Rechtspersoonlijkheid Art ECERT bezit de rechtspersoonlijkheid van een vereniging zonder winstoogmerk naar elgisch Recht. Art. 2.3 Maatschappelijke zetel en secretariaat Art Art Art. 2.4 Correspondentie Art De maatschappelijke zetel van ECERT is gevestigd in de Vorstlaan 50, 70 russel. Het secretariaat van ECERT is gevestigd op hetzelfde adres. Alle correspondentie die door de aanvrager of vergunninghouder wordt gevoerd met betrekking tot het ENORmerk in de sectoren die opgenomen zijn in artikel.. wordt gericht aan het secretariaat van de certificatieinstelling, met uitzondering van de correspondentie die betrekking heeft op: de werkzaamheden en bevoegdheden waarvoor de keuringsinstelling door de certificatieinstelling gemandateerd is en die rechtstreeks wordt gericht aan het secretariaat van de keuringsinstelling; het hoger beroep tegen een beslissing van de certificatieinstelling, dat wordt betekend aan de bevoegde beroepsinstantie (Art. 6.3), met kopie aan de certificatieinstelling. Art. 2.5 Werkwijze en structuur Art Art De werking en de structuur van ECERT met betrekking tot de organisatie en het beheer van het ENORmerk worden beschreven in haar statuten en in de huishoudelijke reglementen. De werking en de structuur van ECERT zijn voor het toepassingsgebied vermeld in Art. in overeenstemming met de norm NNEN 450. Art. 2.6 Huishoudelijk reglement Art Het huishoudelijk reglement bepaalt welke organen beslissingen nemen of advies uitbrengen in het kader van onderhavig reglement.

16 3/07/204 Pagina 6/9 Art. 3 Keuringsinstellingen Art. 3. Samenwerking met de keuringsinstellingen Art. 3.. Art De certificatieinstelling kan de uitvoering van de keuringsopdrachten uitbesteden aan één of meerdere keuringsinstellingen, of zelf de functie van keuringsinstelling waarnemen. Tevens kan zij aan de keuringsinstelling andere specifieke opdrachten en bevoegdheden toevertrouwen die betrekking hebben op de certificatie, zoals aangegeven in het onderhavig reglement of in het toepassingsreglement. De lijst van de onder verdrag staande keuringsinstellingen is bij het toepassingsreglement gevoegd en wordt bijgehouden. Art De lijst van de keuringsinstellingen waaraan de keuringen uitbesteed worden, is opgenomen in bijlage. Art. 3.2 Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke productie eenheid Art Art Art Art De certificatieinstelling duidt per productieeenheid en per product de keuringsinstelling aan zoals bepaald in het toepassingsreglement. De certificatieinstelling is gerechtigd de keuringsinstelling voor een bepaalde opdracht door een andere te vervangen of een beurtrolsysteem tussen meerdere keuringsinstellingen in te voeren. Er wordt één enkele keuringsinstelling aangewezen per productieeenheid. Vierjaarlijks wordt een nieuwe keuringsinstelling per productieeenheid aangeduid. Indien dit niet mogelijk is, zal een andere inspecteur binnen dezelfde keuringsinstelling aangesteld worden. ij verandering van keuringsinstelling, zal de vroegere keuringsinstelling alle elementen van het dossier (met inbegrip van een kopie van de bezoekverslagen over een periode van jaar of een syntheseverslag dat dezelfde periode beslaat) aan de nieuwe keuringsinstelling overdragen.

17 3/07/204 Pagina 7/9 Art. 4 Controlelaboratoria Art. 4. Aanduiding van de controlelaboratoria Art. 4.. Art Art. 4.. Art De certificatieinstelling duidt de controlelaboratoria aan waaraan opdracht kan verleend worden voor het uitvoeren van de controleproeven op de onder het toezicht van de keuringsinstelling genomen en gewaarmerkte proefmonsters. De lijst met de aangeduide controlelaboratoria wordt bij het toepassingsreglement gevoegd en wordt bijgehouden. Het controlelaboratorium moet geaccrediteerd zijn volgens de norm EN ISO/IEC 7025 door een instelling die lid is van het EA (European Accreditation) voor de desbetreffende proeven. Alle proeven uitgevoerd in het kader van de certificatie van hulpstoffen zijn ofwel in de accreditatiescope vermeld ofwel genieten van een schriftelijke afwijking afgegeven door ECERT. Het controlelaboratorium moet aan de interlaboratoria proefcampagne georganiseerd door ECERT in het kader van de certificatie van hulpstoffen deelnemen voor alle proeven die in bijlage 2 vermeld worden. Het controlelaboratorium kan altijd een wijziging van de lijst die hem betreft vragen. Indien zijn accreditatiescope gewijzigd wordt, dient het controlelaboratorium ECERT daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De lijst van controlelaboratoria waarop men beroep kan doen in het kader van de certificatie van hulpstoffen, alsook de desbetreffende proeven is te vinden in bijlage 2. Art. 4.2 Keuze van het controlelaboratorium Art Art De keuringsinstelling kiest één of meerdere controlelaboratoria in onderling akkoord met de leverancier. Deze worden gekozen uit de controlelaboratoria aangeduid door de certificatieinstelling voor de betreffende controleproeven. De certificatieinstelling behoudt zich evenwel het recht voor de keuze van een controlelaboratorium te wijzigen. Art. 4.3 Uitsluiting van laboratoria Art Art Een laboratorium dat betrokken is bij de zelfcontrole van een leverancier wordt uitgesloten voor het uitvoeren van controleproeven op hetzelfde product van dezelfde leverancier in het kader van de externe controle. Dit laboratorium mag echter wel gekozen worden indien de uit te voeren proeven bij de zelfcontrole en bij de externe controle van verschillende aard zijn.

18 3/07/204 Pagina 8/9 Art. 5 Zelfcontrole Art. 5. Algemene bepalingen Art. 5.. Art. 5.. Om de continuïteit van de overeenkomstigheid van zijn product te waarborgen, is de leverancier ertoe gehouden op de grondstoffen, op de productie en op het afgewerkte product dat het voorwerp uitmaakt van de productcertificatie, een zelfcontrole uit te voeren volgens welbepaal werkboeken en bij te houden in controleregisters. Alle resultaten van proeven uitgevoerd in het kader van het ENORmerk moeten vermeld staan in de controleregisters. Voor elk product dient men een individueel register bij te houden. Indien een resultaat niet conform is, moeten de maatregelen genomen op het betreffende lot eveneens vermeld of met referenties aangeduid worden. Het laboratorium van de leverancier, of het nu intern of extern is, wordt verplicht om deel te nemen aan de interlaboratoriumproeven georganiseerd door ECERT. Indien bepaalde van deze proeven niet door het laboratorium uitgevoerd worden in het kader van het ENORmerk, dient dit laboratorium deze proeven niet uit te voeren maar zal het toch de andere proeven van de campagne moeten uitvoeren. De interlaboratoriumproeven worden normaal één keer per jaar georganiseerd. De modaliteiten met betrekking tot deze proeven zijn opgenomen in bijlage 5. Art. 5.2 Productieinstallaties Art De leverancier beschikt over productieinstallaties die geschikt zijn om overeenkomstige producten te leveren. Het toepassingsreglement vermeldt desgevallend bijzondere eisen die aan de productieinstallaties worden gesteld. Art. 5.3 Laboratorium voor zelfcontrole Art Art Art Overeenkomstig de bepalingen van het toepassingsreglement beschikt de productieeenheid over een intern laboratorium voor zelfcontrole, dat is uitgerust om de zelfcontroleproeven, die worden opgelegd door het toepassingsreglement, in de gespecificeerde omstandigheden en op correcte wijze te kunnen uitvoeren. Onder voorbehoud van de bepalingen van het toepassingsreglement kan de leverancier voor een deel of het geheel van de proeven voor zelfcontrole beroep doen op een extern laboratorium, waarop de eisen volgens Art van kracht zijn. De wederzijdse verplichtingen van de leverancier en het extern laboratorium voor de zelfcontrole worden bepaald in een geschreven overeenkomst. Het laboratorium voor zelfcontrole van de productieeenheid moet in staat zijn de proeven opgenomen in bijlage 3 uit te voeren volgens de van kracht zijnde normen. De schikkingen van artikel met betrekking tot de inhoud van het proefverslag en de bijlage 3 zijn eveneens van toepassing voor de proeven uitgevoerd in het kader van de zelfcontrole.

19 3/07/204 Pagina 9/9 Art De algemene karakteristieken het actief bestanddeel, chloridegehalte, alkaligehalte en gedrag tegenover corrosie alsook de bijkomende karakteristieken, mogen eventueel bepaald worden in een extern laboratorium mits toestemming van het Certificatiecomité. Dit extern laboratorium handelt evenwel onder de volledige verantwoordelijkheid van de leverancier en zal dus beschouwd worden als een noodzakelijk deel van de productieeenheid. Elk verslag van de keuringsinstelling zal evenwel het laboratorium dienen te vermelden waarop de producent beroep doet. Het Certificatiecomité mag op elk ogenblik en op basis van een gemotiveerd advies weigeren dat de fabrikant beroep doet op een welbepaald extern laboratorium.

20 3/07/204 Pagina 20/9 Art. 5.4 Kalibraties en verificaties Art Art Art Art Art Art Art De kalibraties en verificaties van de meettoestellen van de productieinstallaties en van de meettoestellen voor het uitvoeren van proeven voor zelfcontrole worden volgens de bepalingen van het toepassingsreglement uitgevoerd. De kalibraties worden uitgevoerd ofwel: door een extern laboratorium: geaccrediteerd door ELAC of door een ander lid van EA; bij ontstentenis, aanvaard is door de certificatieinstelling voor de ijking van de betreffende meettoestellen. door de leverancier van de installaties; door de leverancier zelf, onder toezicht van de keuringsinstelling en volgens een geschreven procedure die is opgenomen in het Technisch Dossier. De verificaties worden uitgevoerd door: een keuringsinstelling die ofwel: geaccrediteerd is door ELAC of door een ander lid van EA. erkend is door de Metrologische Dienst van elgië of door een Nationaal Instituut voor Metrologie dat deel uitmaakt van de Internationale Conventie van het IJkwezen; bij ontstentenis, aanvaard is door de certificatieinstelling voor de verificatie van de betreffende meettoestellen. door de leverancier van de installaties; door de leverancier zelf, onder toezicht van de keuringsinstelling en volgens een geschreven procedure die is opgenomen in het Technisch Dossier. De kalibratie of verificatie geschiedt in ieder geval door bekwaam personeel, aan de hand van geschikte middelen aanvaard door de certificatieinstelling. De controle en de verificatie van de meettoestellen van de productieinstallaties worden niet behandeld in dit reglement. ijlage 4 herneemt de te respecteren minimale frequenties voor de verificatie, controle en de kalibratie van de meettoestellen die doorgaans gebruikt worden in het laboratorium voor zelfcontrole. Elk laboratorium blijft permanent verantwoordelijk voor de goede werking, de kalibratie en de controle van alle materialen. De certificatieinstelling mag op elk moment weigeren dat de leverancier van een toestel of de vergunninghouder zelf de kalibratie of controle uitvoert (eventueel onder toezicht van de keuringsinstelling). Deze modaliteiten worden opgenomen in het bezoekverslag. De certificatieinstelling mag op elk moment weigeren dat de leverancier van een toestel of de vergunninghouder zelf de verificatie uitvoert onder toezicht van de keuringsinstelling. Deze modaliteiten worden opgenomen in het bezoekverslag.

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 1. TOEPASSINGSGEBIED 2. BENOR-MERK 3. DOELSTELLING 4. BASISPRINCIPES VAN HET BENOR-MERK 5. VERLENING VAN

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

CVBA SIBELGA. Technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe

CVBA SIBELGA. Technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe CVBA SIBELGA Technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 9 van de ordonnantie van

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KBC SECURITIES NV BOLERO CROWDFUNDING ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN Linklaters LLP Rue Brederode 13 B - 1000 Brussels Telephone (+32) 2 501 94 11 Facsimile (+32) 2 501 94 94 Versie 18 mei 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN "Netbeheerder":

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie