HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave /07/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HULPSTOFFEN. Conform de norm NBN EN 934-2 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 500. Uitgave 5.3 31/07/2014"

Transcriptie

1 Vorstlaan RUSSEL Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) TOEPASSINGSREGLEMENT 3/07/204 HULPSTOFFEN Conform de norm NN EN 9342 Opgesteld en goedgekeurd door het estuurscomité voor de certificatie van hulpstoffen op ECERT 204

2 3/07/204 Pagina 2/9 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Onderwerp en toepassingsgebied Definities, referenties, voorbeelden en afkortingen... 6 Definities... 6 Referenties... 3 Afkortingen Verwijzingen naar het certificatiereglement voor producten CRC Art. Toepassingsgebied... 5 Art.. Reglement voor de ENORproductcertificatie... 5 Art..2 Toepassingsreglementen... 5 Art..3 Aanvullende reglementen... 5 Art. 2 Certificatieinstelling... 5 Art. 2. Mandaat... 5 Art. 2.2 Rechtspersoonlijkheid... 5 Art. 2.3 Maatschappelijke zetel en secretariaat... 5 Art. 2.4 Correspondentie... 5 Art. 2.5 Werkwijze en structuur... 5 Art. 2.6 Huishoudelijk reglement... 5 Art. 3 Keuringsinstellingen... 6 Art. 3. Samenwerking met de keuringsinstellingen... 6 Art. 3.2 Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke productieeenheid... 6 Art. 4 Controlelaboratoria... 7 Art. 4. Aanduiding van de controlelaboratoria... 7 Art. 4.2 Keuze van het controlelaboratorium... 7 Art. 4.3 Uitsluiting van laboratoria... 7 Art. 5 Zelfcontrole... 8 Art. 5. Algemene bepalingen... 8 Art. 5.2 Productieinstallaties... 8 Art. 5.3 Laboratorium voor zelfcontrole... 8 Art. 5.4 Kalibraties en verificaties Art. 5.5 Controlepersoneel... 2 Art. 5.6 Technisch Dossier Art. 5.7 Controleschema s... 23

3 3/07/204 Pagina 3/9 Art. 5.8 Werkboeken Art. 5.9 Controleregisters Art. 5.0 Klachtenregister Art. 6 Productidentificatie en gebruik van het certificatielogo Art. 6. Productidentificatie Art. 6.2 Gebruik en karakteristieken van het certificatielogo Art. 7 Voorraadbeheer Art. 7. Toegankelijkheid van de voorraad Art. 7.2 Indeling van de voorraad Art. 8 Externe controle Art. 8. Algemene bepalingen Art. 8.2 Controlebezoeken Art. 8.3 Controleproeven... 3 Art. 8.4 ezoekverslagen Art. 8.5 erispingen en voorstellen tot sanctie Art. 9 Vergunningsaanvraag Art. 9. Algemene bepalingen Art. 9.2 Informatieve aanvraag Art. 9.3 Formele aanvraag Art. 9.3 Overeenkomst Art. 9.4 Ontvankelijkheid van de formele aanvraag Art. 9.4 Ontvankelijkheid van de overeenkomst Art. 0 Inleidend bezoek en toelatingsperiode Art. 0. Inleidend bezoek Art. 0.2 Toelatingsperiode Art. 0.3 Zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode Art. 0.4 Productidentificatie en voorraadbeheer tijdens de toelatingsperiode Art. 0.5 Externe controle tijdens de toelatingsperiode Art. 0.6 Afsluiting van het aanvraagdossier Art. 0.7 Verlenging en beëindiging van de toelatingsperiode Art. 0.8 Controleverslagen Art. Vergunning en certificaat... 4 Art.. Voorwaarden voor de vergunningsverlening... 4 Art..2 Draagwijdte van de vergunning... 4 Art..3 Weigering van de vergunningsverlening... 4 Art..4 Geldigheidsduur van de vergunning... 4 Art..5 Wijziging van de vergunning... 42

4 3/07/204 Pagina 4/9 Art..6 Certificaat Art..7 Opschorting en verzaking door de vergunninghouder Art..8 Wijziging van de technische productspecificaties en de reglementen Art..9 Lijst van vergunninghouders Art. 2 Vergunningsperiode Art. 2. Vrijgestelde productiedelen Art. 2.2 Twijfelachtige en afgekeurde productiedelen Art. 2.3 Levering tijdens de vergunningsperiode Art. 2.4 Wijziging van de productie Art. 3 Financieel stelsel Art. 3. Financieel reglement Art. 4 Klachten Art. 4. Klachten m.b.t. het gecertificeerde product Art. 4.2 escherming van het merk Art. 5 Sancties Art. 5. Algemene bepalingen Art. 5.2 ijzondere bepalingen Art. 6 Gehoor, beroep en hoger beroep Art. 6. Gehoor Art. 6.2 eroep Art. 6.3 Hoger beroep Art. 7 Geschillen Art. 7. eslechting van geschillen ijlagen... 5 ijlage : Lijst van de keuringsinstellingen ijlage 2 : Lijst van de controlelaboratoria voor de certificatie van hulpstoffen ijlage 3 : eproevingsmethodes en conformiteitscriteria ijlage 4: Controleuitrustingen... 6 ijlage 5: Frequenties van de controles ijlage 6 : Evaluatie van de zelfcontroleresultaten en controlelaboratoriumproeven op de eindproducten... 7 ijlage 7 : Model van een bezoekverslag van de keuringsinstelling ijlage 8 : Model voor conformiteitscertificaat ijlage 9 : Financieel stelsel ijlage 0: Technische fiche ijlage : Modelovereenkomst... 77

5 3/07/204 Pagina 5/9 ijlage 2: Statistische evaluatie van de gegevens van zelfcontrole op het eindproduct ijlage 3: Minimale nauwkeurigheid van de gemeten of aangeduide karakteristieken of waarden 9

6 3/07/204 Pagina 6/9. Onderwerp en toepassingsgebied Dit toepassingsreglement vervolledigt de bepalingen van het certificatiereglement voor producten (document CRC 00) betreffende het gebruik van het ENORmerk voor hulpstoffen volgens de norm NN EN Dit reglement is enkel van toepassing op de hulpstoffen die de CEmarkering dragen en de productieeenheid dient aan alle eisen die aan de basis liggen van deze attestering te voldoen. ECERT kan op basis van een advies van het estuurscomité afwijkingen toelaten op de toepassingsmodaliteiten van dit reglement. 2. Definities, referenties, voorbeelden en afkortingen Definities Aanvrager Ajustering (van een meetinstrument) (IVM) (adjustment) Certificaat [van overeenkomstigheid van een product] (EN 45020/5.5) Certificatie [Product ] (EN 45020/5..2) Certificatieinstelling (EN 45020/5.2) Certificatielogo Certificatiereglement [Product ] Certificatiesysteem [Product ] (EN 42020/2.4) Controle Leverancier die vraagt om een vergunning van een certificatieinstelling te bekomen. Handeling bedoeld om een meetinstrument tot een werkingstoestand te brengen die overeenkomt met haar gebruik. Document, uitgegeven overeenkomstig de regels van een certificatiesysteem, dat met vertrouwen aangeeft dat een behoorlijk geïdenficeerd product overeenkomstig is met de betreffende technische specificaties die naar dat product verwijzen. Procedure volgens dewelke een derde partij schriftelijk verzekert dat een product beantwoordt aan de gespecificeerde eisen. Instelling die de certificatie verricht. Monogram dat het merk visualiseert. Document dat de procedure en beheersregels van het [product]certificatiesysteem vastlegt. Systeem dat haar eigen procedure en beheerssregels heeft voor het uitvoeren van de [product]certificatie. Activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven of schatten van één of meer kenmerken van een entiteit en het vergelijken van de resultaten met gespecificeerde eisen, om vast te stellen of de overeenkomstigheid van elk kenmerk is bereikt.

7 3/07/204 Pagina 7/9 Controle van een laboratoriumtoestel Een overzicht van de punten gemeten voor het toestel in vergelijking met een mesurande van een grotere nauwkeurigheid dan het toestel. Dit stelt de gebruiker in staat een idee te hebben van de juistheid van zijn metingen en eventuele correcties aan te brengen. Controlelaboratorium Een door de certificatieinstelling aangeduid extern laboratorium waaraan opdracht verleend wordt voor het uitvoeren van controleproeven. Controleproef Distributeur Proef uitgevoerd op een monster genomen door de keuringsinstelling om de zelfcontrole te controleren. Leverancier die verantwoordelijk is voor de distributie van het product. Entiteit Hetgeen afzonderlijk kan worden beschreven en beschouwd. Extern laboratorium Fabrikant Hulpstof Identificatie IJking (van een meetinstrument) (IVM) (gauging) Importeur Inspecteur Instelling (EN 45020/4.) Intern laboratorium Een van de leverancier onafhankelijk laboratorium. Leverancier die verantwoordelijk is voor de productie van het product. Product gedefinieerd in 3.2 van de norm NN EN De hulpstoffen worden hoofdzakelijk ingedeeld volgens hun functie. Deze indeling is opgenomen in 3.2 van de norm NN EN Aanduiding van de identiteit van een product door er een merkteken op aan te brengen. Materiële positionering van elk merkteken (eventueel van bepaalde hoofdmerktekens alleen) van een meetinstrument in functie van de overeenkomende waarde van de meting. Leverancier die verantwoordelijk is voor de import van het product. evoegde afgevaardigde van de keuringsinstelling, belast met de keuring. Instantie van publiek of privaat recht die een bepaalde opdracht en samenstelling heeft. Een van de leverancier afhankelijk laboratorium dat al dan niet gevestigd is in de productieeenheid

8 3/07/204 Pagina 8/9 Kalibratie Keuring [Product ] (EN 45020/4.2) Keuringsinstelling (EN 45020/4.3) Laboratorium voor zelfcontrole Leverancier (EN 45020/3.) Merk [van overeenkomstigheid] (EN 45020/5.6) Nietovereenkomstigheid Overeenkomstigheid [van een product] (EN 45020/2.) Product Productgroep De kalibratie is een handeling die het mogelijk maakt om de waarden te bepalen voor de aanduidingsafwijkingen van meetapparatuur of van een meetsysteem ten opzichte van standaardwaarden. Zij laat eveneens toe om door toepassing van systematische correcties de onzekerheid verbonden met de metingen te verminderen. (Onzekerheid: parameter verbonden met het resultaat van een meethandeling die de spreiding van de bekomen waarden karakteriseert). In het kader van dit reglement wordt een kalibratie steeds uitgevoerd in vergelijking met een of meerdere standaarden verbonden met de nationale en/of internationale standaarden. Systematisch onderzoek van de mate waarin een product voldoet aan de gespecificeerde eisen door observatie en beoordeling, en desgevallend door metingen, proeven of kalibraties. Instelling die keuringswerkzaamheden uitvoert namens een certificatieinstelling. Een intern of extern laboratorium waar de proeven in het kader van de zelfcontrole uitgevoerd worden. De partij tot wiens bevoegdheid het behoort te bewerkstelligen dat het product beantwoordt en blijft beantwoorden aan de eisen waarop de certificatie gebaseerd is. Deze definitie is van toepassing op fabrikanten, distributeurs en importeurs. eschermd merk, aangebracht of afgegeven overeenkomstig de regels van het certificatiesysteem, dat aangeeft dat er voldoende vertrouwen bestaat dat het betreffend product in overeenstemming is met de technische productspecificatie die er betrekking op hebben. Wat niet in overeenstemming is met de technische productspecificatie of de reglementaire bepalingen. Feit waarbij een product beantwoordt aan de gespecificeerde eisen. Resultaat van een industriële activiteit of proces dat voorwerp uitmaakt van technische specificaties. Verzameling van onderscheiden producten met gelijkaardige kenmerken waarop eenzelfde reglement of certificaat van toepassing is.

9 3/07/204 Pagina 9/9 Productie Productiedeel Productiedeel, twijfelachtig Productieeenheid Proef (EN 45020/3.) Proef voor zelfcontrole Regeling (van een meetinstrument) (IVM) (User adjustment) Reglement (EN 45020/3.6) Geheel van processen en methodes, vóór levering, om een product voort te brengen, of, geheel van de in een productieeenheid voortgebrachte hoeveelheid van een product Deel van een productie dat zich onderscheidt door één of meer gemeenschappelijke kenmerken of dat overeenkomt met een bepaalde hoeveelheid. Deel van de productie waarvoor de vergunninghouder niet zeker is qua conformiteit. Installatie die een geheel van apparaten moet omvatten die nodig zijn voor het fabriceren van producten conform de normen, een verzendingscentrum en een laboratorium belast met de bewaking van de conformiteit van de producten. De hele installatie valt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de leverancier. Technische handeling die bestaat uit het bepalen van één of meerdere eigenschappen van een bepaald product, volgens een gespecificeerde werkwijze. Proef uitgevoerd door het laboratorium voor zelfcontrole in het kader van de zelfcontrole. Ajustering die enkel gebruik maakt van de middelen ter beschikking van de gebruiker. Document dat regels met een verplichtend karakter bevat en dat door een overheid werd aangenomen. Reglementair etrekking hebbend op het reglement voor productcertificatie in de bouwsector, op het toepassingsreglement en op de aanvullende reglementen die in het kader van de certificatie van toepassing zijn. Sanctie Technische specificaties [product ] (EN 45020/3.4) Vergunning (EN 45020/5.3) Dwingende maatregel die door de certificatieinstelling wordt opgelegd aan de leverancier, wanneer ze geen vertrouwen meer heeft in het vermogen van de leverancier om doorlopend de overeenkomstigheid van het product te waarborgen enerzijds, en de geloofwaardigheid van het merk te behouden anderzijds. Document dat de technische kenmerken waaraan een product moet voldoen, specificeert.(een norm, een technische goedkeuring of elk ander referentiedocument). Document, uitgegeven overeenkomstig de regels van het certificatiesysteem, waarmee de certificatieinstelling aan een leverancier het recht verleent het certificaat en het merk te gebruiken overeenkomstig de regels van het desbetreffende certificatiereglement.

10 3/07/204 Pagina 0/9 Vergunninghouder (EN 45020/5.6) Verificatie (ISO 002: 992) Zelfcontrole Leverancier aan wie de certificatieinstelling een vergunning verleent. Kalibratie waarvan het resultaat uitgedrukt wordt in termen van conformiteit of nietconformiteit met een vereiste. De verificatie laat toe zich te verzekeren van het feit dat de verschillen tussen de waarden aangeduid door een bewakings en meettoestel enerzijds en de gekende overeenkomende waarden van een gemeten grootheid anderzijds lager liggen dan de maximaal toegelaten fouten bepaald door een norm, een reglementering of een voorschrift eigen aan de beheerder van het bestand van bewakings en meettoestellen. Permanente kwaliteitscontrole die de leverancier zelf uitvoert tijdens de productie

11 3/07/204 Pagina /9 Kalibratie, controle, verificatie en ajustering: voorbeeld ter aanduiding van de nuances Toepassing van de definities op het geval van de schuifmaat: a) Kalibratie Definitie : De kalibratie is een handeling die het mogelijk maakt om de waarden voor de aanduidingsafwijkingen van meetapparatuur of van een meetsysteem te bepalen ten opzichte van de standaardwaarden. Zij laat eveneens toe om door toepassing van systematische correcties de onzekerheid verbonden met de metingen te verminderen. (Onzekerheid: parameter verbonden met het resultaat van een meethandeling die de spreiding van de bekomen waarden karakteriseert). In het kader van dit reglement wordt een kalibratie steeds uitgevoerd in vergelijking met een of meerdere standaarden verbonden met de nationale en/of internationale standaarden. Toepassing Meting met behulp van geijkte standaardmaten van de relatie tussen de waarde aangeduid door de schuifmaat en de grootte van de ijkmaten. b) Controle Definitie : Het gaat hier om een overzicht van de punten gemeten voor het toestel in vergelijking met een meting van een grotere nauwkeurigheid dan het toestel. Dit stelt de gebruiker in staat een idee te hebben van de juistheid van zijn metingen en eventuele correcties aan te brengen. Toepassing Meting volgens een interne methode van de relatie tussen de waarde aangeduid door de schuifmaat en de ijkmaten met een grotere nauwkeurigheid dan het apparaat. c) Verificatie Definitie : Kalibratie waarvan het resultaat wordt uitgedrukt in termen van conformiteit of nietconformiteit met een vereiste. Toepassing : Vaststelling van het feit dat de resultaten van een kalibratie een verschil kleiner dan of gelijk aan 0. mm aanduiden (volgens dit reglement). d) Ajustering Definitie : Handeling bedoeld om een meetinstrument tot een werkingstoestand te brengen die overenkomt met haar gebruik. Toepassing: In het geval de verificatie of de controle heeft toegelaten om een nietconformiteit met de specificaties vast te stellen, kan men indien mogelijk een ajustering uitvoeren. In het geval van een schuifmaat kan

12 3/07/204 Pagina 2/9 ajustering. Elke ajustering moet normaal gevolgd worden door een verificatie om de doeltreffendheid van de ajustering te meten.

13 3/07/204 Pagina 3/9 Referenties EN 450: 988 Algemene eisen voor instellingen die productcertificatiesystemen uitvoeren (ISO/IEC Guide 65:996) EN 45020: IVM: 993 (2de uitgave) NN EN ISO 9000:2005 NN EN ISO 002: 2003 Normalisatie en aanverwante activiteiten Algemene termen en definities (ISO/IEC Guide 2:996) International vocabulary of basic and general terms in metrology. Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst Managementsystemen voor metingen Eisen voor meetprocessen en meetapparatuur (ISO 002:2003) Afkortingen ELAC CEPINA EA OCI IOLM elgisch Accreditatie Instelling elgisch Centrum voor de Studie en de Praktijk van de Internationale en Nationale Arbitrage European Cooperation for Accreditation Certificatieinstelling (Organisme de Certification) International Organization of Legal Metrology

14 3/07/204 Pagina 4/9 3. Verwijzingen naar het certificatiereglement voor producten CRC 00 Dit hoofdstuk verwijst naar de nummers van de artikels van het certificatiereglement die een aanvullende informatie vereisen in het kader van de certificatie van de hulpstoffen. De omkaderde teksten zijn uittreksels van CRC 00. Indien nodig worden de aanpassingen of nodige verduidelijkingen vermeld na elk artikel. De doorgehaalde teksten uit CRC 00 zijn niet van toepassing in het kader van de ENORcertificatie van hulpstoffen.

15 3/07/204 Pagina 5/9 Art. Toepassingsgebied Art.. Reglement voor de ENOR productcertificatie Art... Dit reglement voor ENORproductcertificatie is van toepassing op de verlening van de vergunning voor het gebruik van het ENORcertificaat van overeenkomstigheid en het ENORcertificatielogo van overeenkomstigheid, toegekend door ECERT in de sectoren opgenomen in document CRC 0. Art..2 Toepassingsreglementen Art..2. Dit reglement voor productcertificatie wordt voor elk product bedoeld in Art.. aangevuld met één of meerdere toepassingsreglementen die alle bijzondere bepalingen bevatten aangaande de verlening van de vergunning voor het betreffende product of productgroep. Art..3 Aanvullende reglementen Art..3. Het financieel reglement en het reglement voor het gebruik van het ENORlogo maken integraal deel uit van dit reglement voor productcertificatie. Art. 2 Certificatieinstelling Art. 2. Mandaat Art. 2.. Art ECERT werd door het ureau voor Normalisatie (afgekort NN) gemandateerd voor de organisatie en het beheer van het ENORmerk De certificatieinstelling is gemachtigd op te treden om het ENORmerk tegen elk misbruik door de vergunninghouders te beschermen en onrechtmatige verwijzingen naar de technische productspecificatie waarvoor de certificatie van toepassing is, tegen te gaan. Art. 2.2 Rechtspersoonlijkheid Art ECERT bezit de rechtspersoonlijkheid van een vereniging zonder winstoogmerk naar elgisch Recht. Art. 2.3 Maatschappelijke zetel en secretariaat Art Art Art. 2.4 Correspondentie Art De maatschappelijke zetel van ECERT is gevestigd in de Vorstlaan 50, 70 russel. Het secretariaat van ECERT is gevestigd op hetzelfde adres. Alle correspondentie die door de aanvrager of vergunninghouder wordt gevoerd met betrekking tot het ENORmerk in de sectoren die opgenomen zijn in artikel.. wordt gericht aan het secretariaat van de certificatieinstelling, met uitzondering van de correspondentie die betrekking heeft op: de werkzaamheden en bevoegdheden waarvoor de keuringsinstelling door de certificatieinstelling gemandateerd is en die rechtstreeks wordt gericht aan het secretariaat van de keuringsinstelling; het hoger beroep tegen een beslissing van de certificatieinstelling, dat wordt betekend aan de bevoegde beroepsinstantie (Art. 6.3), met kopie aan de certificatieinstelling. Art. 2.5 Werkwijze en structuur Art Art De werking en de structuur van ECERT met betrekking tot de organisatie en het beheer van het ENORmerk worden beschreven in haar statuten en in de huishoudelijke reglementen. De werking en de structuur van ECERT zijn voor het toepassingsgebied vermeld in Art. in overeenstemming met de norm NNEN 450. Art. 2.6 Huishoudelijk reglement Art Het huishoudelijk reglement bepaalt welke organen beslissingen nemen of advies uitbrengen in het kader van onderhavig reglement.

16 3/07/204 Pagina 6/9 Art. 3 Keuringsinstellingen Art. 3. Samenwerking met de keuringsinstellingen Art. 3.. Art De certificatieinstelling kan de uitvoering van de keuringsopdrachten uitbesteden aan één of meerdere keuringsinstellingen, of zelf de functie van keuringsinstelling waarnemen. Tevens kan zij aan de keuringsinstelling andere specifieke opdrachten en bevoegdheden toevertrouwen die betrekking hebben op de certificatie, zoals aangegeven in het onderhavig reglement of in het toepassingsreglement. De lijst van de onder verdrag staande keuringsinstellingen is bij het toepassingsreglement gevoegd en wordt bijgehouden. Art De lijst van de keuringsinstellingen waaraan de keuringen uitbesteed worden, is opgenomen in bijlage. Art. 3.2 Aanduiding van de keuringsinstelling voor elke productie eenheid Art Art Art Art De certificatieinstelling duidt per productieeenheid en per product de keuringsinstelling aan zoals bepaald in het toepassingsreglement. De certificatieinstelling is gerechtigd de keuringsinstelling voor een bepaalde opdracht door een andere te vervangen of een beurtrolsysteem tussen meerdere keuringsinstellingen in te voeren. Er wordt één enkele keuringsinstelling aangewezen per productieeenheid. Vierjaarlijks wordt een nieuwe keuringsinstelling per productieeenheid aangeduid. Indien dit niet mogelijk is, zal een andere inspecteur binnen dezelfde keuringsinstelling aangesteld worden. ij verandering van keuringsinstelling, zal de vroegere keuringsinstelling alle elementen van het dossier (met inbegrip van een kopie van de bezoekverslagen over een periode van jaar of een syntheseverslag dat dezelfde periode beslaat) aan de nieuwe keuringsinstelling overdragen.

17 3/07/204 Pagina 7/9 Art. 4 Controlelaboratoria Art. 4. Aanduiding van de controlelaboratoria Art. 4.. Art Art. 4.. Art De certificatieinstelling duidt de controlelaboratoria aan waaraan opdracht kan verleend worden voor het uitvoeren van de controleproeven op de onder het toezicht van de keuringsinstelling genomen en gewaarmerkte proefmonsters. De lijst met de aangeduide controlelaboratoria wordt bij het toepassingsreglement gevoegd en wordt bijgehouden. Het controlelaboratorium moet geaccrediteerd zijn volgens de norm EN ISO/IEC 7025 door een instelling die lid is van het EA (European Accreditation) voor de desbetreffende proeven. Alle proeven uitgevoerd in het kader van de certificatie van hulpstoffen zijn ofwel in de accreditatiescope vermeld ofwel genieten van een schriftelijke afwijking afgegeven door ECERT. Het controlelaboratorium moet aan de interlaboratoria proefcampagne georganiseerd door ECERT in het kader van de certificatie van hulpstoffen deelnemen voor alle proeven die in bijlage 2 vermeld worden. Het controlelaboratorium kan altijd een wijziging van de lijst die hem betreft vragen. Indien zijn accreditatiescope gewijzigd wordt, dient het controlelaboratorium ECERT daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De lijst van controlelaboratoria waarop men beroep kan doen in het kader van de certificatie van hulpstoffen, alsook de desbetreffende proeven is te vinden in bijlage 2. Art. 4.2 Keuze van het controlelaboratorium Art Art De keuringsinstelling kiest één of meerdere controlelaboratoria in onderling akkoord met de leverancier. Deze worden gekozen uit de controlelaboratoria aangeduid door de certificatieinstelling voor de betreffende controleproeven. De certificatieinstelling behoudt zich evenwel het recht voor de keuze van een controlelaboratorium te wijzigen. Art. 4.3 Uitsluiting van laboratoria Art Art Een laboratorium dat betrokken is bij de zelfcontrole van een leverancier wordt uitgesloten voor het uitvoeren van controleproeven op hetzelfde product van dezelfde leverancier in het kader van de externe controle. Dit laboratorium mag echter wel gekozen worden indien de uit te voeren proeven bij de zelfcontrole en bij de externe controle van verschillende aard zijn.

18 3/07/204 Pagina 8/9 Art. 5 Zelfcontrole Art. 5. Algemene bepalingen Art. 5.. Art. 5.. Om de continuïteit van de overeenkomstigheid van zijn product te waarborgen, is de leverancier ertoe gehouden op de grondstoffen, op de productie en op het afgewerkte product dat het voorwerp uitmaakt van de productcertificatie, een zelfcontrole uit te voeren volgens welbepaal werkboeken en bij te houden in controleregisters. Alle resultaten van proeven uitgevoerd in het kader van het ENORmerk moeten vermeld staan in de controleregisters. Voor elk product dient men een individueel register bij te houden. Indien een resultaat niet conform is, moeten de maatregelen genomen op het betreffende lot eveneens vermeld of met referenties aangeduid worden. Het laboratorium van de leverancier, of het nu intern of extern is, wordt verplicht om deel te nemen aan de interlaboratoriumproeven georganiseerd door ECERT. Indien bepaalde van deze proeven niet door het laboratorium uitgevoerd worden in het kader van het ENORmerk, dient dit laboratorium deze proeven niet uit te voeren maar zal het toch de andere proeven van de campagne moeten uitvoeren. De interlaboratoriumproeven worden normaal één keer per jaar georganiseerd. De modaliteiten met betrekking tot deze proeven zijn opgenomen in bijlage 5. Art. 5.2 Productieinstallaties Art De leverancier beschikt over productieinstallaties die geschikt zijn om overeenkomstige producten te leveren. Het toepassingsreglement vermeldt desgevallend bijzondere eisen die aan de productieinstallaties worden gesteld. Art. 5.3 Laboratorium voor zelfcontrole Art Art Art Overeenkomstig de bepalingen van het toepassingsreglement beschikt de productieeenheid over een intern laboratorium voor zelfcontrole, dat is uitgerust om de zelfcontroleproeven, die worden opgelegd door het toepassingsreglement, in de gespecificeerde omstandigheden en op correcte wijze te kunnen uitvoeren. Onder voorbehoud van de bepalingen van het toepassingsreglement kan de leverancier voor een deel of het geheel van de proeven voor zelfcontrole beroep doen op een extern laboratorium, waarop de eisen volgens Art van kracht zijn. De wederzijdse verplichtingen van de leverancier en het extern laboratorium voor de zelfcontrole worden bepaald in een geschreven overeenkomst. Het laboratorium voor zelfcontrole van de productieeenheid moet in staat zijn de proeven opgenomen in bijlage 3 uit te voeren volgens de van kracht zijnde normen. De schikkingen van artikel met betrekking tot de inhoud van het proefverslag en de bijlage 3 zijn eveneens van toepassing voor de proeven uitgevoerd in het kader van de zelfcontrole.

19 3/07/204 Pagina 9/9 Art De algemene karakteristieken het actief bestanddeel, chloridegehalte, alkaligehalte en gedrag tegenover corrosie alsook de bijkomende karakteristieken, mogen eventueel bepaald worden in een extern laboratorium mits toestemming van het Certificatiecomité. Dit extern laboratorium handelt evenwel onder de volledige verantwoordelijkheid van de leverancier en zal dus beschouwd worden als een noodzakelijk deel van de productieeenheid. Elk verslag van de keuringsinstelling zal evenwel het laboratorium dienen te vermelden waarop de producent beroep doet. Het Certificatiecomité mag op elk ogenblik en op basis van een gemotiveerd advies weigeren dat de fabrikant beroep doet op een welbepaald extern laboratorium.

20 3/07/204 Pagina 20/9 Art. 5.4 Kalibraties en verificaties Art Art Art Art Art Art Art De kalibraties en verificaties van de meettoestellen van de productieinstallaties en van de meettoestellen voor het uitvoeren van proeven voor zelfcontrole worden volgens de bepalingen van het toepassingsreglement uitgevoerd. De kalibraties worden uitgevoerd ofwel: door een extern laboratorium: geaccrediteerd door ELAC of door een ander lid van EA; bij ontstentenis, aanvaard is door de certificatieinstelling voor de ijking van de betreffende meettoestellen. door de leverancier van de installaties; door de leverancier zelf, onder toezicht van de keuringsinstelling en volgens een geschreven procedure die is opgenomen in het Technisch Dossier. De verificaties worden uitgevoerd door: een keuringsinstelling die ofwel: geaccrediteerd is door ELAC of door een ander lid van EA. erkend is door de Metrologische Dienst van elgië of door een Nationaal Instituut voor Metrologie dat deel uitmaakt van de Internationale Conventie van het IJkwezen; bij ontstentenis, aanvaard is door de certificatieinstelling voor de verificatie van de betreffende meettoestellen. door de leverancier van de installaties; door de leverancier zelf, onder toezicht van de keuringsinstelling en volgens een geschreven procedure die is opgenomen in het Technisch Dossier. De kalibratie of verificatie geschiedt in ieder geval door bekwaam personeel, aan de hand van geschikte middelen aanvaard door de certificatieinstelling. De controle en de verificatie van de meettoestellen van de productieinstallaties worden niet behandeld in dit reglement. ijlage 4 herneemt de te respecteren minimale frequenties voor de verificatie, controle en de kalibratie van de meettoestellen die doorgaans gebruikt worden in het laboratorium voor zelfcontrole. Elk laboratorium blijft permanent verantwoordelijk voor de goede werking, de kalibratie en de controle van alle materialen. De certificatieinstelling mag op elk moment weigeren dat de leverancier van een toestel of de vergunninghouder zelf de kalibratie of controle uitvoert (eventueel onder toezicht van de keuringsinstelling). Deze modaliteiten worden opgenomen in het bezoekverslag. De certificatieinstelling mag op elk moment weigeren dat de leverancier van een toestel of de vergunninghouder zelf de verificatie uitvoert onder toezicht van de keuringsinstelling. Deze modaliteiten worden opgenomen in het bezoekverslag.

vzw COPRO asbl Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document

vzw COPRO asbl Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document vzw COPRO asbl Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document Ce fichier pdf reprend toutes langues disponibles du document demandé This pdf file contains all available languages

Nadere informatie

Ongebluste kalk voor Bodembehandeling

Ongebluste kalk voor Bodembehandeling Pagina 1 / 13. Ongebluste kalk voor Overeenkomstig PTV 459 Opgesteld en geldig verklaard door het Bestuurscomité voor de certificatie van Kalk voor bodembehandeling van het OCCN op 7/12/2010 Nationaal

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

Grondbank vzw. Certificatiereglement

Grondbank vzw. Certificatiereglement Grondbank vzw Certificatiereglement Bijkomende afspraken bij het Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be BENOR-PRODUCTCERTIFICATIEREGLEMENT

Nadere informatie

NIEUWE VAN KRACHT ZIJNDE REGLEMENTEN VOOR ALLE PRODUCTEN AL DAN NIET BENOR IN DE SECTOR VAN OCBS

NIEUWE VAN KRACHT ZIJNDE REGLEMENTEN VOOR ALLE PRODUCTEN AL DAN NIET BENOR IN DE SECTOR VAN OCBS Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com ALGEMEEN REGLEMENT ARG 502 Herz. 0 2000/9 ARG 502/0 2000 NIEUWE VAN KRACHT ZIJNDE

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE CE-CERTIFICATIE VAN CEMENT DOOR BE-CERT

REGLEMENT VOOR DE CE-CERTIFICATIE VAN CEMENT DOOR BE-CERT Vorstlaan 68 B - 1170 BRUSSEL Tel.: +32 (0)2 645 52 51 Fax: +32 (0)2 645 52 61 e-mail: info@be-cert.be http://www.be-cert.be TOEPASSINGSREGLEMENT Uitgave 4 08.2014 REGLEMENT VOOR DE CE-CERTIFICATIE VAN

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN HET BENOR-MERK AAN OVERSLAGSTATIONS VOOR GECERTIFICEERDE VLIEGAS VOOR BETON

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN HET BENOR-MERK AAN OVERSLAGSTATIONS VOOR GECERTIFICEERDE VLIEGAS VOOR BETON Vorstlaan 68 B - 1170 Brussel Tel.: +32 (0)2 645 52 41 Fax: +32 (0)2 645 52 61 e-mail: info@be-cert.be http://www.be-cert.be TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 455 Uitgave 1.2 2014-08 REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING

Nadere informatie

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D.

Vlaams ministerie MOW. Checklist nr. 1. goedkeuringsdatum, het afdelingshoofd. de kwaliteitsverantwoordelijke. ir. J. J. Polen. Ing. D. afdeling Betonstructuren - Gent Procedure 7.7 blz. 1 van 10 Checklist nr. 1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem aan de hand van het kwaliteitshandboek eis ja neen opmerkingen 1 Juridische structuur van

Nadere informatie

Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering van het systeem 2 +

Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het kader van de CE-markering van het systeem 2 + www.be-cert.be certif@be-cert.be Tel. : + 32 2 645 52 41 Fax : +32 2 645 52 61 TOEPASSINGSREGLEMENT CRC CE 105 UITGAVE 2 2014 Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de FPC in het

Nadere informatie

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN BELAC 2-003 Rev 1-2014 BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT CRC 01 PRODUCTCERTIFICATIE COPRO-MERK COPRO VOOR IN DE BOUWSECTOR ONDER HET

ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT CRC 01 PRODUCTCERTIFICATIE COPRO-MERK COPRO VOOR IN DE BOUWSECTOR ONDER HET ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE IN DE BOUWSECTOR ONDER HET COPRO-MERK COPRO vzw Versie 3.0 van 2015-11-05 Onpartijdige Instelling voor de Controle

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

IJking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting

IJking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting BE-CERT www.be-cert.be certif@be-cert.be Tel. : + 32 2 645 52 41 Fax : +32 2 645 52 61 Reglementaire nota - RNR 02 Sector metselmortel IJking, kalibratie en controle van meet- en beproevingsuitrusting

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET MERK BENOR VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET DE NORMEN HERZIENING 1

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET MERK BENOR VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET DE NORMEN HERZIENING 1 Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com ALGEMEEN REGLEMENT ARG CM10 Herz. 1 1998/12 ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Producenten van Voorspanstaal

TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN VOOR BETON. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Producenten van Voorspanstaal OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Pleinlaan 5 B 1050 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com CONTROLEUITRUSTING ECU 625 Herz. 1 2010/12 ECU 625/1 2010 TOEPASSING VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN DE STAALPRODUCTEN

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering onder het systeem AVCP 2+ van hulpstoffen conform de geharmoniseerde Europese norm EN 934

Certificatiereglement van BE-CERT voor de CE-markering onder het systeem AVCP 2+ van hulpstoffen conform de geharmoniseerde Europese norm EN 934 www.be-cert.be certif@be-cert.be Tel. : + 32 2 645 52 41 Fax : +32 2 645 52 61 TOEPASSINGSREGLEMENT TRA CE 510 Uitgave 2.0 2016 Certificatiereglement van voor de CE-markering onder het systeem AVCP 2+

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN Pagina 1 van 8 BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE CE-MARKERING IN DE SECTOR VAN DE

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TR 105 BENOR

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) TR 105 BENOR PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 / B9 B-1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC BELAC 3-01 Rev 6 2017 PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Fabrikant maakt product en zet de afgebakende partij op voorraad. COPRO komt uit die partij

Nadere informatie

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS-

VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- INFRABEL N.V. TECHNISCHE BEPALING A - 52 QP VEREISTEN VOOR EEN KWALITEITS- EN CONTROLEPLAN BIJ INFRABEL EDITIE : 10/2006 Inhoudstabel. Inhoudstabel...2 1. Onderwerp...3 2. Toepassingsdomein...3 3. Definities...3

Nadere informatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 RVA ACCREDITATIELOGO'S EN ACCREDITATIEMERKEN... 2 3 GEBRUIK VAN HET ACCREDITATIEMERK... 2

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 84 BENOR Versie COPRO vzw. Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten

TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 84 BENOR Versie COPRO vzw. Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark - Kranenberg 190-1731 Zellik 02 468 00 95 info@copro.eu BTW BE 0424.377.275 02 469 10 19 www.copro.eu KBC BE20 4264

Nadere informatie

TRA 651. BENOR-certificatie van metselmortel. Document bestemd voor externe controle

TRA 651. BENOR-certificatie van metselmortel. Document bestemd voor externe controle TRA 651 BENOR-certificatie van metselmortel Document bestemd voor externe controle TRA 651 Uitgave 2.0 Toepassingsreglement van prestatiemetselmortel volgens NBN EN 998-2 en prestatievoegmortel aanvullend

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Centexbel Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielnijverheid Algemeen certificatiereglement Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) D:\My Documents\certificatie\Algemeen_certificatiereglement_PBM.doc

Nadere informatie

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010 OMZENDBRIEF aan de gebruikers van het COPRO-merk voor GEREINIGDE GRANULATEN AFKOMSTIG VAN DE FYSICO- CHEMISCHE REINIGING VAN UITGEGRAVEN BODEM OF VAN GELIJKAARDIGE AFVALSTOFFEN volgens TRA17 Deze omzendbrief

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering (NLR / 16.01.2001) MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 14 april 1977 betreffende de stoffelijke lengtematen

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE

ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE CTIB TCHN Technisch Centrum der Houtnijverheid ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE Hof ter Vleest dreef 3 Allée H of ter Vleest 3 Brussel B-1070 Bruxelles Tel. : +32 2 558 15 50 Fax : +32 2 558 15 89

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0)

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B Brussel Tel.: +32 (0) Fax : +32 (0) PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TOEPASSINGSREGLEMENT

Nadere informatie

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) CONTROLE- EN LEVERINGSOUDERDOM VAN BETONPRODUCTEN

beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Tel. (02) Fax (02) CONTROLE- EN LEVERINGSOUDERDOM VAN BETONPRODUCTEN PROBETON Vereniging zonder winstoogmerk beheersorganisme voor de controle van de betonproducten Aarlenstraat 53 - B9 B-1040 Brussel Tel. (02) 237.60.20 Fax (02) 735.63.56 e-mail : mail@probeton.be website

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING S - 10 BORDEN VOOR CONVENTIONELE LIJNEN UITGAVE : 2003 Index 1. INLEIDING...3 1.1. ONDERWERP...3 1.2. TOEPASSINGSDOMEIN...3 1.3. DOCUMENTEN

Nadere informatie

TRA 411. BENOR-certificatie van granulaten. Bepalingen voor de externe controle

TRA 411. BENOR-certificatie van granulaten. Bepalingen voor de externe controle TRA 411 BENOR-certificatie van granulaten Bepalingen voor de externe controle Toepassingsreglement TRA 411 Uitgave 2.0 Vrijwillige kwaliteitscertificatie van de granulaten overeenkomstig de normen NBN

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Nec.doc - 2002-12-06 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5

Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 BRL 2506 Notitie van : Peter Broere Datum : 26 februari 2013 Betreft : Kalibratie advies BRL 2506 Kalibratie van laboratoriumapparatuur van productiecontrolelaboratoria overeenkomstig NEN-EN-932-5 Algemeen:

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

PROTOCOLAKKOORD. 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck,

PROTOCOLAKKOORD. 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck, PROTOCOLAKKOORD TUSSEN 1. Het Instituut voor bedrijfsjuristen, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Voorzitter, Pierre Schaubroeck, Hierna genoemd "het Instituut"; EN 2. De Nederlandse Orde van advocaten

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Bouwproducten

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Bouwproducten Centexbel Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielnijverheid Algemeen certificatiereglement Bouwproducten ouwproducten_nl.doc saved: 14/08/12 blz. 1 / 9 Inhoud 1Inleiding 3 2Onderwerp

Nadere informatie

BENOR-certificatie van granulaten

BENOR-certificatie van granulaten TRA 411 BENOR-certificatie van granulaten Bepalingen voor de producent Toepassingsreglement TRA 411 Uitgave 2.0 Vrijwillige kwaliteitscertificatie van de granulaten overeenkomstig de normen NBN EN 12620,

Nadere informatie

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL

BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL OCBS Vereniging zonder winstoogmerk Keizerinlaan 66 B 1000 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN PTV 309 Herz. 0 2014/9 PTV 309/0 2014 BETONSTAAL MECHANISCHE VERBINDINGEN VAN BETONSTAAL HERZIENING

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN AFDEKKINGEN VOOR PUTTEN EN KOLKEN VOOR VERKEERS- EN VOETGANGERSGEBIEDEN VAN GIETIJZER ONDER HET

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN AFDEKKINGEN VOOR PUTTEN EN KOLKEN VOOR VERKEERS- EN VOETGANGERSGEBIEDEN VAN GIETIJZER ONDER HET 0 TOEPASSINGSREGLEMENT TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN AFDEKKINGEN VOOR PUTTEN EN KOLKEN VOOR VERKEERS- EN VOETGANGERSGEBIEDEN VAN GIETIJZER ONDER HET BENOR-MERK COPRO vzw Versie 3.0

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN

SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN 1 / 8 SECTORIËLE RONDZENDBRIEF CDS3IS1203 INDIENEN VAN HET BEWIJS VAN VERWERKING VAN DE INDUSTRIËLE GRONDSTOFFEN Contact : Marc Vandenput marc.vandenput@lv.vlaanderen.be 02/552 74 11 Veerle Huysse veerle.huysse@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN ONDERDELEN VOOR STALEN GELEIDECONSTRUCTIES ONDER HET COPRO-MERK

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN ONDERDELEN VOOR STALEN GELEIDECONSTRUCTIES ONDER HET COPRO-MERK TOEPASSINGSREGLEMENT TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN ONDERDELEN VOOR STALEN GELEIDECONSTRUCTIES ONDER HET COPRO-MERK COPRO vzw Versie 2.0 van 2016-05-26 Onpartijdige Instelling voor de

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B) CDC-1273

EINDBESLISSING (B) CDC-1273 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS EINDBESLISSING

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) MODEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- In dit reglement wordt verstaan onder : 1 "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen.

CIRCULAIRE. Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-19 Datum : 11/05/01 Editie : 1 Betreft : Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

BIJZONDER CERTIFICATIEREGLEMENT

BIJZONDER CERTIFICATIEREGLEMENT BIJZONDER CERTIFICATIEREGLEMENT BRS 49 BIJZONDER CERTIFICATIEREGLEMENT VOOR UITVOERINGCERTIFICATIE VAN AFVOER VAN TEERHOUDEND ASFALT ONDER HET COPRO -MERK COPRO vzw Versie 1.0 van 2015-04-10 Onpartijdige

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende:

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09 Aanvraagformulier Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: In eigen naam In naam van het bedrijf: Bedrijf dat aangegeven dient te

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT

CHECKLIST BEDRIJFSAUDIT 1. Kwaliteitscontroles Regelgeving 1.1a Is de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voorhanden? 1.1b Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften bijgehouden? 1.1c Worden wijzigingen in de kwaliteitsvoorschriften

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Reglement voor de certificatie van inbouwbedrijven van beveiligingssystemen op mobiele objecten

Reglement voor de certificatie van inbouwbedrijven van beveiligingssystemen op mobiele objecten Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Rev.: 2 Datum: 19/08/2013 Pagina 1 van 6 1. Algemene bepaling en definities 1.1. De aankoopvoorwaarden zijn van toepassing voor bestellingen van MECASPRING nv bij leveranciers en onderaannemers, als de

Nadere informatie

BELAC Rev Van toepassing vanaf:

BELAC Rev Van toepassing vanaf: BELAC 2-001 Rev 6 2016 REGLEMENT BETREFFENDE DE MODALITEITEN VOOR DE VERWIJZING NAAR DE BELAC-ACCREDITATIE EN NAAR DE STATUS VAN BELAC ALS ONDERTEKENAAR VAN DE INTERNATIONALE WEDERZIJDSE ERKENNINGEN De

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD

STAGEREGLEMENT KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD KONINKLIJK BESLUIT VAN 13 MEI 1965 TOT GOEDKEURING VAN HET DOOR DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VASTGESTELD - OVERZICHT Toepassingsveld Inschrijving op de lijst van de stagiairs Organisatie

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands*

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands* Algemene Inkoopvoorwaarden van /Uitgave 2012/Nederlands* 1. Toepasselijkheid 1.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE)

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING. VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L -88 VOORLADINGSPRODUCT VOOR GESLOTEN WC s (TGV EN GELIJKGESTELDE) UITGAVE : 02/2007 Index 1. Voorwerp en toepassingsgebied... 3 2.

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Omzendbrief met betrekking tot erkenning-/registratievoorwaarden van opslagbedrijven van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die niet

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE CERTIFICATIE VAN NATUURLEIEN (ATG)

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE CERTIFICATIE VAN NATUURLEIEN (ATG) BUtgb BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION vzw Opgericht door SECO en het WTCB Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR DE CERTIFICATIE VAN NATUURLEIEN

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0048/333. Amendement. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0048/333. Amendement. Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas namens de EFDD-Fractie 29.3.2017 A8-0048/333 333 Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas Overweging 20 bis (nieuw) (20 bis) Om te waarborgen dat alle gegevens die afkomstig zijn van de typegoedkeuringstests op nationaal niveau

Nadere informatie

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1 Certificatiereglement BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand January 1 2014 De vzw BeCommerce heeft als doelstelling het vertrouwen van de consument te verhogen in online en offline verkoop

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010

Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010 Technische specificaties: Verkrijgen van een gelijkvormigheidsattest of goedgekeurd forfait. C4/8 04/2010 copyright SYNERGRID 2010 pagina 1 van 7 INHOUDSTAFEL 1. TOEPASSINGSDOMEIN... 3 2. PROCEDURE...

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_2010928 / 20101209 Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Reglementering en Controlebeleid Wettelijke Metrologie Metrologische Reglementering 28 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de installatie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie