Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie Inleiding Algemene gegevens Structuur van het concern Juridische structuur Besturingsmodel Organisatorische structuur Toelating Medezeggenschap en advies Kerngegevens Samenwerkingsrelaties 10 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Managementteam Yulius Bedrijfsvoering Directie Yulius Onderwijs Medezeggenschapsraad 18 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Doelen voor Domein 1: Beleid Domein 2: Organisatie Domein 3: Primair proces Domein 4: Mensen Domein 5: Partners Domein 6: Reflectie Diplomering en certificering Samenwerking Wetenschappelijk onderzoek Ontwikkelingen binnen de afdelingen van Yulius Onderwijs Onderwijslocaties Huisvesting Dienst Ambulante Begeleiding (AB) Servicecentrum Onderwijs Kwaliteit met betrekking tot medewerkers Personeelsoverzicht Personeelsbeleid Begeleiding en Ontwikkeling van medewerkers Klachten Veiligheid van leerlingen en medewerkers Samenleving en belanghebbenden Financieel beleid Continuïteitsparagraaf 41 Bijlage 1: Overzicht belanghebbenden en samenwerkingspartners 44 Bijlage 2: Resultaten Inspectiebezoeken Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

3 Bijlage 3: Ontwikkelingen op de locaties van Yulius Onderwijs 50 Bijlage 4 Wetenschappelijke activiteiten Yulius Onderwijs Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

4 Jaardocument 2013 Yulius Onderwijs De Raad van Bestuur van Yulius te Dordrecht heeft het Jaardocument 2013 van Stichting Yulius Onderwijs vastgesteld in de vergadering van 15 mei De heer dr. J.L. Klompenhouwer, psychiater De heer J.T.M. Menting, MHA Raad van Bestuur De Raad van Toezicht van Yulius heeft het Jaardocument 2013 van Stichting Yulius Onderwijs vastgesteld op 26 mei Mw. E. Schaper, voorzitter Raad van Toezicht Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

5 Voorwoord In 2013 waren de belangrijke speerpunten van Yulius Onderwijs: het verbeteren en borgen van de onderwijskwaliteit en het voorbereiden op passend onderwijs en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Eind 2012 beschikten vijf van de 13 locaties van Yulius Onderwijs over een basisarrangement. Zeven locaties waren in 2012 beoordeeld met een aangepast arrangement zwak en één locatie met een aangepast arrangement zeer zwak. De Inspectie heeft deze laatste acht locaties in 2013 opnieuw bezocht. De zwakke locaties hebben de kwaliteit van het onderwijs zo ver weten te verbeteren dat ze direct beoordeeld zijn met een basisarrangement. Een prestatie waar we trots op zijn, zeker gezien het feit dat de eisen die aan het speciaal onderwijs gesteld worden met ingang van schooljaar verzwaard zijn. Daarnaast is de eerder als zeer zwak beoordeelde locatie De Drechtster in januari 2014 opnieuw bezocht. Ook deze locaties is daarbij beoordeeld met een basisarrangement. Daarmee staan alle locaties op groen. Dit betekent niet dat we achterover leunen: ook in 2014 blijft het op peil houden van de kwaliteit een speerpunt en wil Yulius Onderwijs zich later certificeren volgens de landelijke kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Daarnaast hebben we ons in 2013 verder voorbereid op de invoering van passend onderwijs. We zijn aangesloten bij de veertien samenwerkingsverbanden passend onderwijs (zeven voor PO en zeven voor VO) in ons werkgebied. Al deze samenwerkingsverbanden hebben de eerste mijlpaal behaald: de betreffende rechtspersonen zijn voor 1 november 2013 ingericht. In de laatste maanden van 2013 is gewerkt aan het opstellen van de ondersteuningsplannen. Yulius Onderwijs neemt hierin een actieve positie in. Ook hebben we ons voorbereid om onze expertise zo goed mogelijk in te (blijven) zetten in het regulier onderwijs. Op 1 september is daartoe YOEP (Yulius Onderwijs/zorg ExpertisePartner) van start gegaan, een diagnostiek- en ondersteuningsaanbod voor het regulier onderwijs. Dit document is mede gebaseerd op de jaarverslagen van de locaties, de Dienst Ambulante Begeleiding en de medezeggenschapsraad (MR) en is besproken in diverse gremia, waaronder de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Voor informatie over Yulius als geheel verwijzen wij u naar het directieverslag Marie-Bernadette Schöpping en Frans Thomassen Directie Yulius Onderwijs Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

6 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Dit verslag bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag 2013 is beschikbaar via Eisen aan verslaggeving Yulius Onderwijs heeft voor haar financiering te maken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Dit ministerie stelt eisen aan de financiële verantwoording. De jaarverantwoording voldoet aan de eisen gesteld vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Totstandkoming In de Kaderbrief van Stichting Yulius staan de uitgangspunten voor de begroting en de jaarplannen van de divisies en afdelingen. Daarnaast heeft de divisie Onderwijs een Jaarplan 2013 opgesteld. Die documenten vormen de basis voor dit jaarverslag. De Raad van Bestuur keurt het Jaardocument en de jaarrekening goed en de Raad van Toezicht stelt beide documenten vervolgens vast.. Reikwijdte In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de prestaties van Yulius Onderwijs. Daarnaast wordt in het Jaardocument 2013 verslag gedaan van de prestaties van Yulius. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Inleiding Yulius Onderwijs is een dochterstichting van Yulius. Yulius Onderwijs biedt onderwijs en ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar die belemmeringen ondervinden in het onderwijs die voortvloeien uit psychische problemen (cluster 4-onderwijs). We doen dit op dertien onderwijslocaties in Barendrecht, de stadsregio Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Dordrecht, Papendrecht en Gorinchem. Daarnaast is Yulius Onderwijs op vier locaties (Spijkenisse, Schiedam, Sliedrecht en Leerdam) betrokken bij trajecten als Op de Rails, Herstart en Rebound. Onze onderwijsactiviteiten vinden plaats in de regio van het Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (ECSO). Onze 316 medewerkers bieden onderwijs aan 1220 leerlingen en ambulante begeleiding aan 872 leerlingen. Op zes locaties bieden wij uitsluitend onderwijs aan leerlingen met een geldige cluster 4-indicatie van een Regionaal Expertisecentrum (in onze regio is dat het Exspertisecentrum Speciaal Onderwijs of ECSO). Op de overige locaties geven we onderwijs aan zowel leerlingen die thuis wonen en aan residentiële leerlingen. Zij zijn in (dag)behandeling bij Yulius of een van de zorginstellingen Lucertis, Pameijer en De Hoop. Voor deze residentiële plaatsen is gedurende de behandeling geen cluster 4-indicatie noodzakelijk. De Dienst Ambulante Begeleiding van Yulius Onderwijs biedt ambulante begeleiding aan leerlingen in het regulier onderwijs met een specifieke zorgvraag. Yulius Onderwijs wil onderwijs op maat geven. Dat wil zeggen zoveel mogelijk dicht bij huis, aangepast aan het niveau, de mogelijkheden en de beperkingen en de zorgvraag van de leerlingen. In samenwerking met Prima Arbeidstoeleiding, dochterstichting van Yulius, worden jongeren voorbereid op het vinden en houden van werk. 2.2 Algemene gegevens Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Yulius Onderwijs Adres Kromhout 170 Postcode 3311 RJ Plaats Dordrecht Telefoonnummer BRIN-nummer 01UC Nummer Kamer van Koophandel adres Website Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

8 Naam rechtspersoon Stichting Yulius Adres Hellingen 21 Postcode 3311 GZ Plaats Dordrecht Telefoonnummer Structuur van het concern Juridische structuur Stichting Yulius wordt op 6 juli 2009 opgericht, na een fusie van Stichting RMPI en Stichting De Grote Rivieren. Yulius kent de volgende dochterstichtingen: Onderwijs, De Baandert en PRIMA Arbeidstoeleiding Besturingsmodel Yulius hanteert het Raad van Toezichtmodel als besturingsmodel. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid. Een tweehoofdig Raad van Bestuur bestuurt de organisatie en voert de dagelijkse leiding. Hierbij gaan we uit van de Zorgbrede Governancecode en de Code Goed bestuur in het primair onderwijs uit Organisatorische structuur De organisatorische structuur is ten opzichte van 2012 nauwelijks veranderd. Er zijn wel veel organisatieveranderingen voorbereid, die vanaf 1 januari 2014 een nieuwe organisatorische inbedding tot gevolg hebben. Dit betreft de samenvoeging van de divisie Langdurige Zorg & Behandeling en divisie Kortdurende Zorg tot de divisie Volwassenen. Dat zelfde geldt voor de oprichting van Indigo Zuid-Holland Zuid en het Directoraat Participaties & Verkoop. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

9 Het organogram, zoals geldig op 31 december 2013: Figuur: organogram Yulius Yulius voert duaal management bij de zorgdivisies. De geneesheer-directeur draagt, samen met de waarnemend geneesheren-directeur, zorg voor BOPZ-taken. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van Yulius en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt op het vlak van beleidsontwikkeling, medezeggenschap, klachtrecht en communicatie ondersteund door een bestuurssecretaris en de afdeling Communicatie & Marketing. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende rol. Yulius is een opleidingsinstelling voor meerdere (specialistische) opleidingen Toelating De toelating tot Yulius Onderwijs geeft toegang tot het (voortgezet) speciaal onderwijs (so en vso) aan leerlingen met psychiatrische problematiek of ambulante begeleiding aan leerlingen met psychiatrische problematiek in het regulier onderwijs Medezeggenschap en advies Yulius kent een cliëntenraad op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) en een ondernemingsraad op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Yulius Onderwijs heeft een eigen adviesorgaan: de Medezeggenschapsraad Onderwijs conform de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Yulius kent een aantal specialistische vakgroepen die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur. Verder zijn er kwaliteitscommissies, waaronder de Klachtencommissie op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Wet op de Expertisecentra, de Incidentencommissie, de Geneesmiddelencommissie en de Opleidingscommissie. 2.4 Kerngegevens Op 1 oktober 2013 staan in totaal 1220 leerlingen ingeschreven bij de locaties van Yulius Onderwijs voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Een groep van 872 leerlingen in het regulier onderwijs krijgt ambulante begeleiding van Yulius Onderwijs. De kerngegevens staan weergegeven in onderstaande tabel. Het onderwijs aan en de begeleiding van deze leerlingen werd in 2013 verzorgd door 316 professionals. Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten Yulius Onderwijs Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

10 Kerngegevens Aantal/bedrag Leerlingen/productie/capaciteit Aantal leerlingen per 1 oktober: residentieel 309 extern 911 so-leerlingen 341 vso-leerlingen 879 Wachtlijst voor plaatsing 26 Ambulante begeleiding Leerlingen/productie/capaciteit Aantal leerlingen: Preventieve Ambulante Begeleiding 0 Geïndiceerde Ambulante Begeleiding 872 Terugplaatsings Ambulante Begeleiding* 0 Wachtlijst geïndiceerde Ambulante Begeleiding (per ) 0 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 316 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 258 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar (in euro s) Waarvan rijksbijdragen Waarvan overheidsbijdragen, subsidies en overige baten *Terugplaatsings Ambulante Begeleiding is bedoeld voor leerlingen die langer dan een jaar onderwijs hebben gevolgd op Yulius Onderwijs en geen cluster 4-indicatie hebben. De onderwijslocatie schakelt de ambulante begeleiding in als er behoefte is aan een schooladvies richting een andere vorm van onderwijs. Met het oog op de invoering van passend onderwijs en de voorziene krimp van de bevolking ging Yulius Onderwijs voor 2013 uit van een krimp van vijf procent van het aantal leerlingen op 1 oktober 2013 ten opzichte van de telling van 16 januari 2013, toen 1166 leerlingen geteld werden. Deze verwachte krimp is echter uitgebleven: op 1 oktober werden 1220 leerlingen geteld. Dit is een groei van 54 leerlingen, of 4,6 procent. Ondanks deze groei verwacht Yulius Onderwijs voor de komende jaren een geleidelijke krimp van het aantal leerlingen, met 15 tot 20 procent in vier jaar tijd, gerekend vanaf de teldatum 1 oktober Samenwerkingsrelaties Yulius Onderwijs bouwt aan een netwerk van organisaties waarmee zij samenwerkt. In het verslagjaar is de regionale samenwerking van Yulius Onderwijs met diverse onderwijs- en zorginstellingen, vooral in het regulier onderwijs, verder geïntensiveerd. Er is (mee)gewerkt aan het opzetten van onderwijs op maat, al dan niet op de locatie van het regulier onderwijs. Yulius Onderwijs anticipeert daarmee op de invoering van passend onderwijs in 2014, waarbij het regulier onderwijs een zorgplicht krijgt voor alle leerlingen. De vraag naar cluster 4-onderwijs zal daarmee veranderen, maar niet verdwijnen. We willen goed voorbereid zijn op deze ontwikkelingen en hierin een voortrekkersrol nemen. In bijlage I van dit jaarverslag zijn de samenwerkingspartners en ketenpartners van Yulius Onderwijs opgenomen. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

11 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Yulius onderschrijft de aanbevelingen in de Zorgbrede Governancecode januari 2010 voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording in de Nederlandse Gezondheidszorg. Daarnaast stelt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) transparantie-eisen aan het bestuur en toezicht. De statuten zijn conform de Zorgbrede Governancecode en de wettelijke transparantie-eisen opgesteld. Het enquêterecht dat voortvloeit uit de WTZi is toegekend aan de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast onderschrijft Yulius de aanbevelingen in de Code Goed bestuur in het primair onderwijs. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht en in goed overleg met het managementteam en de adviesorganen binnen de instelling. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken, de beleidsvorming en de beleidsuitvoering. Samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2013 Naam Bestuursfunctie De heer dr. J.L. Klompenhouwer, psychiater De heer J.T.M. Menting, MHA Raad van Bestuur Raad van Bestuur Tabel: samenstelling Raad van Bestuur op 31 december 2013 De heer Menting heeft de volgende nevenfuncties: - Voorzitter Prokind Scholengroep Spijkenisse. De heer Menting is namens Yulius vertegenwoordigd in: - Commissie Zorgvisie en Normering GGZ Nederland (lid) - Platform Jeugd GGZ Nederland (lid) - Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) (voorzitter) - Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (ECSO) (lid) - Bestuur Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden (lid) - Stichting Topklinische GGz (lid). De heer Klompenhouwer is namens Yulius vertegenwoordigd in: - Bestuur GGZ Nederland (lid) - Commissie Informatiebeleid GGZ Nederland (voorzitter) - Bestuur Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (lid) - Bestuur Gebruikersverenging Psygis Quarant (lid) - Stichting Topklinische GGz (lid) - Pact van Bleskensgraaf (lid) - Zorgberaad Zuid-Holland Zuid (lid) - Stuurgroep De Gezonde Regio (lid). Verantwoording De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de volgende beleidsaspecten: - kwaliteit van geboden zorg en onderwijs - rechtmatig, integer beheer en bestuur van de organisatie - rechtmatige verwerving, doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

12 - toegankelijkheid - cliëntgerichtheid - leerling-, cliënt- en medewerkertevredenheid. Hiervoor hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht regelmatig overleg en wordt tijdige en adequate informatie aan de Raad van Toezicht verstrekt. Daarnaast legt de Raad van Bestuur in algemene zin verantwoording af in het jaardocument 2013, beschikbaar voor belanghebbenden en geïnteresseerden. Taakverdeling en bezoldiging Er is sprake van een collegiale Raad van Bestuur met eigen aandachtsgebieden. De besluitvorming over onderwerpen vindt plaats in de tweewekelijkse vergadering van de Raad van Bestuur. Het reglement Raad van Bestuur beschrijft het functioneren van de Raad van Bestuur. De bezoldiging geschiedt op basis van de richtlijnen van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg, en wordt vermeld in de jaarrekening. 3.3 Raad van Toezicht In de statuten van de stichting en het reglement van de Raad van Toezicht staan de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht beschreven. De Raad van Toezicht heeft toezichthoudende en adviserende taken. Het bestuur van de organisatie is in handen van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op de kwaliteit van het bestuur, op de kwaliteit van de dienstverlening en op het algemeen functioneren van de organisatie. De Raad van Toezicht toetst of de bedrijfsvoering aan de eisen van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie voldoet. Ook beoordeelt de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur voldoende oog heeft voor de belangen van cliënten, leerlingen, medewerkers en andere stakeholders en voor de continuïteit van de organisatie op de langere termijn. De Raad van Toezicht dient expliciet goedkeuring te verlenen aan de in de statuten vermelde documenten. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

13 Samenstelling Raad van Toezicht Yulius op 31 december 2013 Op 31 december 2012 is de heer Rentema afgetreden, waardoor een tweede vacature ontstond. De Raad van Toezicht heeft besloten om één vacature open te stellen; het aantal zetels wordt hiermee teruggebracht van zeven naar zes. De heer Van Zanten is lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de Centrale Cliëntenraad en mevrouw Schaper op voordracht van de Ondernemingsraad. De leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. Naam Mevrouw ir. E. Schaper, MBA De heer dr. C. A. van Donselaar De heer mr. E. D. Rentema De heer mr. D. van Zanten De heer dr. R.T. Kleppe De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC Geb. datum Benoeming/herbenoeming Lid sinds Benoemd tot voorzitter op Lid sinds Herbenoeming: Voor nieuwe termijn herbenoemd per Lid sinds Herbenoeming: Voor nieuwe termijn herbenoemd per Lid sinds Herbenoeming: Aftreden Lid sinds Lid sinds Tabel: samenstelling Raad van Toezicht op 31 december 2013 Commissies Raad van Toezicht - Financiële Audit Commissie: de heren Van der Vossen (voorzitter) en Van Zanten - Remuneratie- en selectiecommissie: mevrouw Schaper (voorzitter) en de heer Rentema - Commissie kwaliteit: de heren Van Donselaar (voorzitter) en Kleppe en mevrouw Schaper. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

14 Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Yulius op 31 december 2013 Naam Hoofdfunctie Nevenfuncties De heer dr. C. A. van Donselaar De heer dr. R.T. Kleppe De heer mr. E. D. Rentema Mevrouw ir. E. Schaper, MBA De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC De heer mr. D. van Zanten Neuroloog Geneesheerdirecteur Vicepresident rechtbank Tot : Bestuurder onderwijsorganisatie en directeur/ eigenaar bureau voor executive interim management Per : Algemeen Directeur en directeur/ eigenaar bureau voor executive interim management Organisatieadviseur Bestuursadviseur woningcorporatie -Bestuurslid Stichting Sepion -Medisch Manager Maasstad Academie (Maasstad Ziekenhuis) -Lid Forum visitatorum NVvP -Voorzitter Stichting Studiefonds Bemolt in Dordrecht -Bestuurslid Stichting PACE (Opleidingen Cardiologie) in Dordrecht -Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg in Utrecht -Voorzitter Stichting voor Sociaal Cultureel Werk en Samenlevingsopbouw te Dordrecht -Voorzitter Raad van Toezicht De Kleine Prins, Stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen (cluster III) -Lid Auditcommissie Sirius: excellentie in het hoger onderwijs -Bestuurslid Samenwerkingsverband Noordoost-Overijssel -Lid Raad van Toezicht Stichting DOEN in Amsterdam -Penningmeester bestuur Stichting Kunst in het Stationsgebied in Utrecht -Voorzitter stichting Hendrick Hamel Foundation in Gorinchem -Voorzitter stichting De Nieuwe Doelen in Gorinchem -Lid Awb Hoor- en adviescommissie Waterschap Rivierenland in Tiel -Lid bestuur Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Tabel: hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht op 31 december 2013 Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

15 Gevoerd overleg De Raad van Toezicht kwam in 2013 zeven keer in vergadering bijeen in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Voorafgaand aan deze vergaderingen overlegde de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur. Daarnaast evalueerde de Raad van Toezicht in twee afzonderlijke bijeenkomsten de werkwijze van de Raad van Toezicht en de samenwerking met de Raad van Bestuur en werd gesproken over de strategische ontwikkelingen. Conform het reglement overlegde een afvaardiging van de Raad van Toezicht twee keer met de ondernemingsraad en de Raad van Bestuur over de algemene zaken binnen Yulius en de communicatie tussen deze drie organen. Eenmaal overlegde een afvaardiging van de Raad van Toezicht met de Centrale Cliëntenraad. Goedgekeurde documenten De Raad van Toezicht keurde de volgende documenten goed: - kaderbrief Raad van Bestuur definitieve begroting liquiditeitsbegroting en investeringsbegroting - resultaat geactualiseerd rooster van aftreden - voorlopige primaire begroting Actuele ontwikkelingen De Raad van Toezicht bespreekt actuele ontwikkelingen. De volgende onderwerpen kregen bijzondere aandacht: - financiële en personele ontwikkelingen in de organisatie, gevolgen van de overheidsbezuinigingen op GGZ en onderwijs - ontwikkelingen op het gebied van vastgoed (o.a. kapitaallasten, voorbereidingen nieuwe kliniek en nieuwe staflocatie) - kwaliteit en veiligheid van de interne organisatie - ontwikkelingen op het gebied van de BOPZ en de Wet verplichte GGZ - het samenwerkingsverband Expertisenetwerk KJP (voorheen K7) (met organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie) - de oprichting Indigo Zuid-Holland Zuid samenhangend met de invoering van de Basis GGZ - ontwikkeling van samenwerking met Lucertis - ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en de invoering van Passend Onderwijs - de transitie van jeugdzorg/jeugd-ggz naar de gemeenten (Jeugdwet) - de transitie van AWBZ naar Wmo en de invoering van de Participatiewet. Vaststellen jaarrekeningen De Raad van Toezicht stelde op grond van zijn statutaire bevoegdheden de volgende documenten vast: - jaardocumenten en jaarrekeningen 2012 van de stichtingen Yulius en Yulius Onderwijs - jaarrekeningen 2012 van de stichtingen De Baandert en Prima Arbeidstoeleiding. Honorering De voorzitter, vicevoorzitter en overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste honorering per jaar. Deze wordt periodiek vastgesteld door de Raad van Toezicht. De honorering geschiedt op basis van de richtlijnen van de NVTZ, de vereniging van toezichthouders in zorginstellingen, en wordt vermeld in de jaarrekening. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

16 3.4 Managementteam Yulius Yulius heeft de overlegstructuur tussen Raad van Bestuur en directies in 2013 opnieuw ingericht. Reden hiertoe was het creëren van meer gerichte verbinding met de organisatiestrategie, meer aandacht voor het middellangetermijnbeleid en de beleidskeuzes betreffende portfolio s en scenario s. Yulius kent momenteel de volgende overlegvormen: het directeuren overleg (DO), het directeuren behandelzaken overleg (DBO) en het strategisch beleidsoverleg (SBO). De Raad van Bestuur is het orgaan waar besluiten worden genomen dan wel bekrachtigd. De Raad van Bestuur onderhoudt rechtstreekse lijnen met de voorzitters van het DO en het DBO. Tweemaal per jaar wordt een beleidsdag georganiseerd. Bij dit overleg zijn alle leden van de bovenstaande overleggen aanwezig. In 2013 zijn twee adviserende en ondersteunende raden ten behoeve van de Raad van Bestuur in het leven geroepen: de ICT Regieraad en de Regieraad voor kwaliteit en veiligheid. De raden zijn ingesteld om integraal expertise te bundelen en op te bouwen op betreffende domeinen. Tevens voorkomen de raden dat de reguliere overlegstructuur dichtslibt, waardoor besluitvorming vertraagt. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

17 3.5 Bedrijfsvoering Beleids- en begrotingscyclus Voor het besturen van Yulius wordt gebruikt gemaakt van een integrale beleids- en begrotingscyclus die binnen de gehele organisatie wordt gehanteerd. De Kaderbrief beschrijft de beleidsprioriteiten voor het aankomende jaar. De Kaderbrief vormt het kader voor de plannen van de divisies en stafafdelingen. Met behulp van de 4-maandsrapportages en een vastgestelde set prestatie-indicatoren werkt Yulius systematisch aan het daadwerkelijk bereiken van de doelstellingen en het zoveel mogelijk beperken van de risico s. Daarnaast vindt jaarlijks binnen de divisies een verdiepingsanalyse plaats, de zogenaamde kwaliteit- en veiligheidsrapportage. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Ter waarborging van de betrouwbaarheid van de leerlingenregistratie en de besteding van de subsidies wordt door de overheid minimale eisen gesteld aan de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van onderwijsaanbieders. De administratieve organisatie van Yulius wordt beschreven en regelmatig geactualiseerd. Jaarlijks wordt een intern controleplan opgesteld met de uit te voeren interne controlewerkzaamheden, gebaseerd op een risicoanalyse van de primaire processen en de vastgestelde (beleids)regels. De rapportage wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en besproken met het divisiemanagement. De aanbevelingen worden opgevolgd. Risicoanalyse In het kader van de interim-controle voert de accountant een risicoanalyse uit. Hierbij wordt de AO/IC van Yulius als basis gebruikt. De bevindingen worden aan de Raad van Bestuur en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht gemeld. Verbeteracties worden bepaald en toebedeeld aan verantwoordelijke divisie- en stafdirecteuren. De Raad van Bestuur volgt de voortgang via regulier overleg. ICT Het jaar 2013 start met een reorganisatie van de afdeling ICT. Ontwikkelactiviteiten worden zoveel mogelijk losgetrokken van operationele activiteiten om te zorgen dat beide relatief onafhankelijk en daardoor ongestoord zich kunnen ontwikkelen. Gedurende het jaar wordt in toenemende mate bereikt dat door invoering van onderdelen van ICT Governance de gebruiker meer en meer betrokken wordt bij ICT als beslisser. Dit begint klein, bijvoorbeeld door de eindgebruiker verantwoordelijk te maken voor de acceptatie van een door ICT opgeleverde functionaliteit. En worden verantwoordelijkheden op directieniveau besproken en bediscussieerd met als gevolg dat ultimo 2013 alle Domein Eigenaren zich bewust zijn van de hun gevraagde verantwoordelijkheid voor de strategische en operationele ontwikkelingen op ICT gebied. De organisatorische wijzigingen hebben diverse belangrijke opleveringen van projectresultaten, zoals bijvoorbeeld de implementatie van het elektronisch voorschrijfsysteem, niet in de weg gestaan. 3.6 Directie Yulius Onderwijs Directie Yulius Onderwijs op 31 december 2013 Naam Mevrouw drs. M.B.N.H. Schöpping De heer drs. F.C.C.M. Thomassen Functie Directeur Onderwijs Directeur Onderwijs (extern ingehuurd) Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

18 De dagelijkse leiding van Yulius Onderwijs is in handen van de tweehoofdige directie Onderwijs. Tot en met schooljaar was Yulius Onderwijs onderverdeeld in twee regio s, elk aangestuurd door een regiomanager. Gezien de verwachte krimp van het aantal leerlingen was Yulius Onderwijs voornemens het regiomanagement vanaf schooljaar te laten vervallen. Door het vertrek van de beide regiomanagers is dit echter vanaf november 2013 reeds geëffectueerd. De dienst Ambulante Begeleiding en het Servicecentrum Onderwijs worden aangestuurd door een eigen manager. De directie Onderwijs, manager Ambulante Begeleiding, manager Servicecentrum en de directiesecretaris vormen samen het Strategisch Beraad, dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de organisatie als geheel. Aan het Strategisch Beraad zijn tevens vertegenwoordigers van de so-locaties, de vso-locaties met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en de vso-locaties met uitstroomprofiel arbeid toegevoegd. Passend onderwijs en andere belangrijke ontwikkelingen van het onderwijs in Nederland, zoals een verwachte bevolkingskrimp en eisen aan kwaliteitszorg, vragen om een efficiënte onderwijsorganisatie. In 2013 heeft Yulius Onderwijs uitgewerkt hoe ze hieraan gestalte kan geven 1. Paragraaf 4.6. geeft hierover meer informatie. De directie Onderwijs is lid van het Strategisch Beleidsoverleg (SBO). 3.7 Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van iedereen die met Yulius Onderwijs te maken heeft: medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen. De raad telt 14 leden en een onafhankelijk voorzitter en wordt gevormd door ouders en personeel. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de MR en zijn commissies. De taakverdeling en de werkwijze van de MR zijn vastgelegd in een statuut en een reglement. De MR heeft vaste commissies ingesteld met elk hun eigen aandachtsgebied, te weten: organisatiebeleid, kwaliteitsbeleid, oudergeleding en personeelsgeleding. Voor de reguliere overlegvergaderingen heeft de bestuurder zijn verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de directeur Onderwijs. De bestuurder neemt incidenteel deel aan de overlegvergaderingen. De raad vergadert elke drie weken, waarbij de directie eens in de zes weken aanschuift. De MR kwam in 2013 in totaal veertien keer bijeen. De directie Onderwijs was hierbij acht keer aanwezig. De Raad van Bestuur is bij twee vergaderingen aanwezig geweest. De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en worden gepubliceerd op intranet. Samenstelling Medezeggenschapsraad Sinds begin 2012 wordt de MR tijdelijk ondersteund door de heer S. Blokland (vicevoorzitter OR Yulius Zorg) en mevrouw I. Sparreboom (ambtelijk secretaris OR Yulius Zorg) in de functie van voorzitter respectievelijk ambtelijk secretaris. In het najaar van 2013 hebben er tussentijdse verkiezingen plaatsgevonden voor zowel de personeels- als oudergeleding van de MR. Dit heeft geleid tot de nodige wisselingen in de MR. Vier van de zeven ouders in de MR zijn in september 2013 tot de MR toegetreden. In de personeelsgeleding zijn er twee vacatures ontstaan, die nog niet zijn ingevuld. 1 Zie Plan consequenties krimp en bezuinigingen voor Yulius Onderwijs, dd. januari 2013 Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

19 De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden (december 2013): Naam Functie De heer S. Blokland Mevrouw K. Stolk Mevrouw I. de Vos-Molenaar De heer P. Ilmer De heer T. Rekelhof De heer J. Rottier Mevrouw M. Heijkoop Mevrouw B. Verheem Mevrouw M. Bouwsema Mevrouw E. Visser Mevrouw S. van der Hout De heer M. Cats De heer R. Lusse Voorzitter Leerkracht Leerkracht Leerkracht Leerkracht Medewerker servicecentrum Oudergeleding Oudergeleding Oudergeleding Oudergeleding Oudergeleding Oudergeleding Oudergeleding Advies- en instemmingaanvragen Evenals voor Yulius Onderwijs was 2013 een bewogen jaar voor de MR. Passend Onderwijs kwam steeds dichterbij en samen met de noodzaak tot reorganiseren had en heeft dit grote consequenties. De MR heeft over deze en andere onderwerpen kritisch en constructief meegedacht. In 2013 zijn onder andere de volgende onderwerpen in overleg met de MR besproken: Advies- en instemmingsaanvragen, informatieverstrekking Procedure en reglement camerabeleid Verhuizing De Linge Arbodienstverlening en verzuimmanagement Richtlijn rouwverwerking medewerker Richtlijn overlijden medewerker Procedure opvang en nazorg medewerker bij schokkende gebeurtenissen Samenwerking Zadkine Vakantieregeling VO/ PO Verlenging uitbreiding directie onderwijs YOEP Regeling vertrouwenspersonen Vakantieroosters diverse locaties Samenvoegen De Hoop en De Kreek Onderwijstijd in vso Schoolgids Integratie afdelingen kwaliteit/veiligheid en BOPZ Regeling Reiskosten Gratificatieregeling Regeling gedragscode Reorganisatie poli onderwijs en psychiatrie Plan Consequenties van Krimp en bezuinigingen in het onderwijs Meerjarenbestuursformatieplan (MJBFP) Ondersteuningsprofiel (SOP) Managementstatuut Instemmingsaanvraag Adviesaanvraag Instemmingsaanvraag Instemmingsaanvraag Instemmingsaanvraag Instemmingsaanvraag Adviesaanvraag Instemmingsaanvraag Adviesaanvraag Adviesaanvraag Instemmingsaanvraag Instemmingsaanvraag Adviesaanvraag instemmingsaanvraag instemmingsaanvraag Adviesaanvraag Instemmingsaanvraag instemmingsaanvraag Instemmingsaanvraag Adviesaanvraag instemmingsaanvraag Instemmingsaanvraag Instemmingsaanvraag instemmingsaanvraag Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

20 De MR heeft verder gevraagd en ongevraagd advies gegeven over: - verhuizing KJP/Autisme; - kwaliteit/inspectie; - ouderparticipatie; - ouderbijdrage; - Veiligheid/ pestprotocol; - Samenwerking met Horizon en SPON; - Passend onderwijs, samenwerkingsverbanden en ondersteuningsplanraden; - Content website divisie Onderwijs; - Regieraad kwaliteit en veiligheid en Strategisch Beleidsoverleg - RDDF/ houtskoolschets AB/ mobiliteitsplan - Jaarrekening 2012; - Overlegstructuren; - Jaarplan, locatieplannen en management contracten; - Huishoudelijk reglement MR; - Opleidingsplan; - Begroting Yulius Onderwijs 2013; - Notitie agressie en geweld. Speerpunten van de MR Tijdens een training in oktober heeft de MR speerpunten voor 2014 geformuleerd. Dit zijn: samenwerking met Horizon en SPON, passend onderwijs, reorganisatie, kwaliteit en veiligheid, communicatie met de achterban, rddf en ouderbijdrage. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

21 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid Omdat Yulius Onderwijs deel uitmaakt van Yulius, gelden de missie en visie van de organisatie als geheel ook voor Yulius Onderwijs. De missie van Yulius luidt als volgt: Onze missie Yulius is een gewaardeerde expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland. Zij richt zich op het bieden van behandeling, onderwijs en arbeid in iedere levensfase aan cliënten (en cliëntsystemen) met complexe psychiatrische problematiek en leerlingen met psychiatrische problemen (cluster 4-onderwijs). 1 De expertiseorganisatie ontwikkelt, deelt en biedt hoog gespecialiseerde psychiatrische behandeling, cluster 4-onderwijs en ambulante schoolbegeleiding. 2 De expertise binnen de organisatie biedt een garantie voor kwalitatief goede zorg in iedere levensfase (levensloopzorg). 3 De expertiseorganisatie heeft een belangrijke taak in het opleiden van professionals (psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, nurse practitioners en de masteropleiding voor leerkrachten). 4 De expertiseorganisatie levert in samenwerking met de universiteit (Erasmus MC) een bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling. 5 Binnen de cliëntsystemen (de cliënten en hun directe omgeving, zoals ouders, verzorgers en overige familieleden) is ons streven om, waar mogelijk, vanuit een gezamenlijk aanbod (bestaande uit behandeling en onderwijs) cliënten en leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar maximale autonomie. 6 Medewerkers, cliënten, leerlingen en verwijzers waarderen de organisatie door haar unieke en hoogwaardige kwaliteit en de wijze waarop met cliënten, leerlingen en medewerkers wordt omgegaan. Onze visie Onze cliënten en leerlingen zijn mensen die psychiatrische problemen hebben, waardoor zij beperkingen ondervinden in hun persoonlijk of maatschappelijk functioneren. De organisatie werkt met het biopsychosociale model met uitdrukkelijke aandacht voor de context en de levensfase/levensloop. We bieden zorg en onderwijs op maat en formuleren doelstellingen gericht op het mobiliseren van de mogelijkheden van cliënten en hun netwerk (gezinnen), om zich in de eigen leefomgeving en maatschappij te kunnen handhaven (rehabilitatie). In onze toekomstvisie zijn we een organisatie die het beter doet dan de concurrent en die alert inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en veranderende marktontwikkelingen. Kernwaarden Om onze doelen te bereiken zijn de volgende kernwaarden geformuleerd: - cliënt- en contextgericht; - professioneel en deskundig; - gewaardeerd en respectvol; - resultaatgedreven; - ontwikkelingsgericht, grensverleggend en vernieuwend; - ondernemerschap ten bate van de zorg en het onderwijs. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

22 Yulius werkt met het Meerjarenbeleidsplan Bouwen aan levensloopzorg Onze toekomstige ambities berusten op zes pijlers: 1 levensloopzorg; 2 duidelijke onderwijsperspectieven gericht op continuïteit en kwaliteit; 3 arbeid, arbeidstoeleiding en (arbeidsmatige) dagbesteding in directe samenhang met zorg en onderwijs; 4 een proactieve rol in maatschappelijke ontwikkelingen; 5 innovatieve expertiseorganisatie die aantoonbare kwaliteit van zorg biedt; 6 investeren in samenwerking. Missie en visie van Yulius Onderwijs Hiervan afgeleid heeft Yulius Onderwijs in het Schoolplan Koersen op kwaliteit het volgende geformuleerd: Yulius Onderwijs biedt passend onderwijs en arbeidstoeleiding aan leerlingen die door psychiatrische problematiek behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. Dat doen we op onze eigen locaties, maar ook door onze expertise in te zetten in het regulier onderwijs. We doen dit vanuit de overtuiging dat onderwijs mensenwerk is. Daarom investeert Yulius Onderwijs in de professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Ons onderwijsaanbod sluit aan op het ontwikkelingsperspectief van leerlingen en komt met meetbare resultaten. Zo kunnen leerlingen optimaal hun kansen benutten in de maatschappij. Of dat nu is door doorstroom naar het regulier onderwijs of door uitstroom naar een betaalde baan of andere dagbesteding. Om tot de best passende onderwijsvorm voor elke leerling te komen, werken we samen met de deskundigen om ons heen. We maken optimaal gebruik van de kennis en expertise die aanwezig is binnen Yulius, bij onze samenwerkingspartners en bij de ouders en verzorgers van leerlingen. Volgens onze kernwaarden zijn wij: klantgericht; samenwerkingsgericht; resultaatgericht; betrokken; professioneel. 4.2 Algemeen beleid verslagjaar Zoals beschreven in paragraaf 3.5 volgt Yulius Onderwijs de planning- en control-cyclus van Yulius. Op divisieniveau is dit in 2013 uitgewerkt in het document Sturen op resultaat. In dit document is een passende systematiek voor planning en control voor de divisie Onderwijs uitgewerkt, en zijn de cyclische besturingsinstrumenten in onderlinge samenhang geplaatst. Dit document is in 2013 vastgesteld en geïmplementeerd. Onderdeel van deze cyclus is dat de divisie en de locaties en afdelingen jaarlijks een jaarplan opstellen. Dit bevat de doelstellingen die we in dat jaar willen behalen. De kaderbrief van Yulius is hierbij een belangrijke leidraad. Ook de managementvisie van Yulius Onderwijs staat hierin beschreven onder de titel Integraal resultaatgericht management. Een belangrijk speerpunt van de divisie Onderwijs is in 2013 was het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarnaast wilde de divisie zich zo goed mogelijk voorbereiden op passend onderwijs. Het jaarplan van de divisie Onderwijs is geordend conform de domeinen van de landelijke kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. In de volgende paragrafen wordt per domein beschreven aan welke doelstelling Yulius Onderwijs heeft gewerkt en tot welke resultaten dit heeft geleid. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

23 4.3 Doelen voor Domein 1: Beleid Yulius Onderwijs is voorbereid op de invoering van passend onderwijs In 2013 heeft Yulius Onderwijs verder gewerkt aan de voorbereidingen op de invoering van passend onderwijs; extern is verder gebouwd aan de inrichting van de 14 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs waarin Yulius Onderwijs participeert. Alle samenwerkingsverbanden zijn inmiddels gepasseerd bij de notaris en daarmee formeel ingericht. Alle samenwerkingsverbanden bereiden een ondersteuningsplan voor. Hiervan maakt de wijze van verklaren dat een leerling toelaatbaar is onderdeel uit. Medewerkers van Yulius Onderwijs zijn hierbij actief betrokken in voorbereidingsgroepen; in de samenwerkingsverbanden waar Yulius Onderwijs een locatie heeft, zijn bovendien medewerkers en/of ouders afgevaardigd naar de Ondersteuningsplanraden. Ter voorbereiding op de Ondersteuningsplannen is in 2013 tevens een schoolondersteuningsprofiel voor Yulius Onderwijs als geheel vastgesteld voor de periode , na positief advies van de MR. Dit document is verspreid onder de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin Yulius Onderwijs participeert. Indien gewenst is op locatieniveau aanvullende informatie verstrekt aan de samenwerkingsverbanden. Met de invoering van passend onderwijs vindt een verschuiving plaats van de huidige AB-middelen van Yulius Onderwijs naar het mbo (per augustus 2014) en naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (vanaf augustus 2015 met een herbestedingsverplichting tot augustus 2016). Tevens verschuiven de middelen voor onderwijsopvangvoorzieningen Herstart en Op de rails per augustus 2014 naar de samenwerkingsverbanden. Daarnaast verwacht Yulius Onderwijs een dalend aantal leerlingen. Een en ander noodzaakte Yulius Onderwijs ertoe per augustus 2013 een aantal medewerkers op het risicodragend deel van de formatie (rddf) te plaatsen. Deze medewerkers worden, in nauw overleg met de MR, waar mogelijk van werk naar werk begeleid aan de hand van het vastgesteld mobiliteitsplan. Tevens streeft Yulius Onderwijs ernaar de medewerkers van de dienst Ambulante Begeleiding en van de onderwijsopvangvoorzieningen tijdig onder te brengen bij de samenwerkingsverbanden en mbo-instellingen (zie ook paragraaf ). In het licht hiervan was in 2013 een vacaturestop van kracht voor Yulius Onderwijs. In aanloop naar de invoering van Passend Onderwijs in 2014 wordt verder de AB-dienst afgebouwd. Meer hierover is te lezen in paragraaf Yulius Onderwijs heeft op centraal niveau en voor alle locaties een visie op ICT Aan het traject naar optimale ondersteuning door ICT voor de hele organisatie dat in 2012 is gestart, is in 2013 een gevolg gegeven, onder andere met een werkbezoek aan een collega-instelling en het opleveren van een visie op Onderwijs & ICT. Deze visie was eind 2013 gereed wordt in 2014 in een projectplan verder uitgewerkt. Er is een structureel en integraal veiligheidsprogramma voor Yulius Onderwijs ontwikkeld en vastgesteld Begin januari 2013 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van bestaande veiligheidsprogramma s en anti-pestinterventies, met als doel helder te krijgen welke interventies geschikt zouden zijn voor Yulius Onderwijs. Hieruit zijn enkele aanbevelingen gerold. Op basis van deze aanbevelingen is er een interventieprogramma (menukaart) samengesteld, waarvoor in augustus 2013 subsidie bij ECSO is aangevraagd en toegekend. Speerinterventies zijn: taakspel, supportgroepmethode, Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en Life Space Crisis Intervention (LSCI). Locaties konden zich inschrijven voor een bepaald programma. In het najaar van 2013 is met Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

24 enkele interventies een start gemaakt met implementatie hiervan, in samenwerking met de afdeling Opleidingen van Yulius en YOEP. Daarnaast is er begin 2013 een werkgroep Veiligheid opgericht (bestaande uit locatiemanagers en medewerkers van de Yulius Academie), die zich tot de zomer heeft gebogen over het pestprotocol en het beleidsplan Een Veilige School. Beide documenten zijn herzien. Het doel van het pestprotocol is het bieden van handvatten (een stappenplan) om pesten aan te pakken wanneer het zich voordoet. Het beleidsplan Een Veilige School beschrijft in bredere zin de algemeen geldende visie en regels omtrent veiligheid. De werkgroep maakt begin 2014 een doorstart als de Expertisegroep Sociale Veiligheid. Tot slot zijn de resultaten van het tevredenheidsonderzoek van 2012 gepresenteerd op een internationaal congres in Dublin in juli. YOEP is geïmplementeerd Na een zorgvuldige voorbereiding is YOEP op 1 september 2013 als zelfstandige afdeling van start gegaan. YOEP biedt concrete adviezen, begeleiding, diagnostiek en behandeling om leerlingen met leer- en gedragsproblemen en, emotionele problemen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. YOEP werkt vraaggericht. Het team van zorg- en onderwijsprofessionals heeft een vliegende start gemaakt. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het op tijd afronden van de herindicatieonderzoeken en de onderwijsprofessionals zijn druk met het uitvoeren van PAB-trajecten. De aansturing van het team is in handen Ruud Maas. Mede dankzij zijn inspanningen komen de opdrachten langzaamaan binnendruppelen bij YOEP wordt voor YOEP een spannend jaar, waarin duidelijk moet worden of het bedrijfsonderdeel als zelfstandige BV gaat opereren. In aanloop daartoe zijn een eigen logo, huisstijl en website ontwikkeld (www.yoep.nu) Domein 2: Organisatie Administratieve processen worden optimaal ondersteund door het leerlingadministratie- en volgsysteem De inrichting en het gebruik van het leerlingvolgsysteem LVS2000 zijn in 2013 in administratief opzicht verder geoptimaliseerd. Hierdoor kan managementinformatie uit LVS2000 sneller en beter worden opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn de benodigde gegevens voor de opbrengstbevraging van de Inspectie van het Onderwijs en de ondersteuning van het plaatsingsproces van nieuwe leerlingen. Omdat LVS2000 in de loop van 2014 wordt opgevolgd door het nieuwe systeem van Data Care, Logos genaamd, wordt LVS2000 door de softwareleverancier inhoudelijk niet verder ontwikkeld en is het primaire proces in 2013 niet meer of anders ondersteund door LVS2000 dan in Binnen Yulius Onderwijs is een start gemaakt met voorbereiding op certificering conform de landelijke kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs Naast alle inhoudelijke kwaliteitsverbeteringstrajecten werkt Yulius Onderwijs ook aan het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Als kapstok wordt hierbij de mede door Yulius ontwikkelde Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs gebruikt. Beleid, processen, meetinstrumenten en afspraken komen bij elkaar in een samenhangend systeem waardoor er meer grip ontstaat op alle verschillende facetten in de organisatie. Natuurlijk met als doel betere kwaliteit voor onze leerlingen te bieden. Een belangrijk kenmerk van het KMS is de pdca-cyclus (PLAN-DO-CHECK-ACT) op alle niveaus (school klas leerling ondersteuning). Dit komt terug in alle zes de domeinen van de kwaliteitsnorm. In 2013 heeft Yulius Onderwijs zich vooral bezig gehouden met de systeemkant van het kwaliteitsmanagementsysteem: onder andere het uitvoeren van een documentenanalyse na te gaan Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

25 of de kritische en verplichte documenten aanwezig zijn en kloppen; het vernieuwen van de beleidscyclus door middel van het document Sturen op resultaat, inclusief de manier waarop jaarplannen en trimesterrapportages worden vormgegeven; en het opnieuw houden van een management review, waarbij alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn geëvalueerd en beoordeeld op nut, noodzaak en opbrengsten. Daarnaast dragen ook alle andere verbeterings- en vernieuwingstrajecten bij aan de ontwikkeling van kwaliteit bij Yulius Onderwijs. Streven is het kwaliteitsmanagementsysteem medio 2014 te kunnen laten certificeren door een externe certificerende instantie en het officiële KSO-/ ISO-certificaat in ontvangst te mogen nemen. Vanaf 2014 worden er naast de audits op het primaire proces (zie paragraaf 4.3.6), ook audits op andere onderdelen en thema s van Yulius Onderwijs gehouden in het kader van het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem Domein 3: Primair proces Op alle locaties wordt voldaan aan de normen van de Inspectie van het Onderwijs voor het behalen van een basisarrangement In 2013 stonden acht locaties op de planning om door Inspectie van het Onderwijs bezocht te worden. Al deze locaties hadden eerder een aangepast toezichtarrangement gekregen omdat de kwaliteit tijdens de vorige Inspectieronde nog niet overal op orde was. Uiteindelijk zijn in het late voorjaar van 2013 zeven locaties bezocht door de inspecteurs. De resultaten van de verschillende, intensieve verbetertrajecten, en de kritische controle door middel van interne audits (zie paragraaf ) bleken hun vruchten te hebben afgeworpen: de Inspectie toonde zich tevreden en soms zelfs lovend over de kwaliteit op deze locaties en beloonde alle inspanningen met een welverdiend basisarrangement! Ook De Drechtster, die eerder was beoordeeld met een aangepast toezichtarrangement zeer zwak, heeft dit in januari 2014 weten om te zetten in een basisarrangement. Bijlage II geeft de scores van de bezochte locaties weer op de diverse indicatoren van het toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs. De nieuwe manier van toezicht houden door de Inspectie zorgde ook voor een andere invulling van het jaarlijkse bestuursgesprek. Alle scholen in Nederland sturen elk jaar in januari hun opbrengstgegevens toe aan de Inspectie. Voor het (v)so gaat het daarbij om cijfers rondom tussentijdse en einduitstroom, IQ en bestendiging. De gegevens van alle cluster 4-scholen uit heel Nederland worden bij elkaar opgeteld, waarna een gemiddelde wordt bepaald. De mate waarin een individuele school vervolgens afwijkt van dit gemiddelde wordt opgenomen in een schoolspecifieke risicoanalyse: een school die in vergelijking met alle scholen in de onderste 25 procent valt, wordt voor die indicator als risicovol aangeduid. Het bestuursgesprek is het moment waar bestuur en Inspectie met elkaar deze risico s bespreken, waarna de Inspectie besluit of er al dan niet een locatiebezoek zal worden ingepland. Tijdens het jaarlijkse bestuursgesprek bij Yulius Onderwijs kon het bevoegd gezag voldoende helder maken hoe de aansturing en borging op het kwaliteitsbeleid geregeld zijn. De Inspectie ging daarmee akkoord en besloot om in 2014 verder geen bezoeken in te plannen aan scholen buiten de fors uitgebreide locatie Het Tij. Desondanks blijft Yulius Onderwijs ook in 2014 inzetten op het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit, mede in het licht van de gewenste certificering conform de kwaliteitsnorm speciaal onderwijs (zie paragraaf Het beleid met betrekking tot ouderbetrokkenheid is vastgesteld en geïmplementeerd Voor Yulius Onderwijs zijn ouders/verzorgers een belangrijke partner. Zij kennen hun kind het best en kunnen belangrijke handvatten bieden voor de omgang met hun kind. Deze kennis willen we Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

26 optimaal benutten. Bovendien is de betrokkenheid van ouders van essentieel belang voor het onderwijsleerproces. Onderzoek heeft uitgewezen dat betrokkenheid van ouders de schoolprestaties van leerlingen positief beïnvloedt. De afspraken die binnen Yulius Onderwijs gemaakt zijn over het bevorderen van ouderbetrokkenheid, zijn begin 2013 vastgelegd in het beleidsplan Ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid was ook het thema van de studiedag die in november 2013 voor alle medewerkers van Yulius Onderwijs is georganiseerd. Medewerkers hebben zich op deze dag verder verdiept in de mogelijkheden om ouders op een goede manier bij het onderwijs te betrekken. In teamverband is besproken hoe ouderbetrokkenheid op de locaties verder wordt vormgeven. Dit wordt opgenomen in de locatieplannen voor Op alle locaties van Yulius Onderwijs wordt gewerkt met Taakspel Naar aanleiding van de resultaten en ervaringen met de interventie Taakspel binnen de 4U Studies (zie paragraaf ) wordt op alle so-locaties van Yulius Onderwijs gewerkt met de Taakspelmethode. Op de meeste vso- locaties wordt er in de onderbouw gewerkt met Taakspel en worden er in de bovenbouw elementen van Taakspel ingezet Domein 4: Mensen De uitvoering van het projectplan Integraal personeelsbeleid (IPB) is afgerond In het kader van het in 2011 gestarte IPB-kwaliteitszorgtraject, waarbij een samenhangend geheel van instrumenten, workshops en andere vormen van ondersteuning wordt ingezet ten behoeve van professionalisering op het gebied van activerend lesgeven, effectieve instructie en zelfstandig werken, stond 2013 in het teken van implementatie, borging en resultaatmeting. In voorgaande jaren is op alle locaties SKOOP en DAIM geïntroduceerd. Het collegiaal observatieinstrument SKOOP werkt reflectief ondersteunend op het leerproces en de professionalisering van de leraar. Toepassing van het direct activerend instructie model (DAIM) is ingevoerd als basis evidence based lesmodel door alle onderwijsgevenden. Beide instrumenten zijn in 2013 op integratie in het dagelijks handelen van de leraar getoetst door middel van een Yulius Onderwijsbrede implementatie-analyse. Op alle locaties is kennis opgedaan over SKOOP als kijkkader en DAIM als lesmodel. Het nut wordt door de meeste teamleden erkend en de lessen worden aangepast met behulp van de observaties die via SKOOP en DAIM plaatsvinden. Dit is ook in de audits en Inspectiebezoeken herkend. Aarzelingen zitten vooral in de praktische uitvoering. De mate van de algehele implementatie is in juni 2013 geschat op bijna zeventig procent. In het kader van verdere borging en het eigen maken van deze werkwijze door de teamleden is in de tweede helft van 2013 er op alle locaties intensief gewerkt aan de implementatie van DAIM. Dit kreeg onder andere vorm door implementatie van structurele collegiale intervisie, volgens de Balintmethodiek 'In de schoenen van een ander' en het faciliteren van individuele (beeld)-coaching. Voor 2014 staan het handelingsgericht werken en het scheppen van een positief pedagogisch klimaat centraal in de verdere professionalisering van onderwijspersoneel. Verder informatie met betrekking tot medewerkers is te vinden in paragraaf Domein 5: Partners De wijze van samenwerken met partners is nader uitgewerkt Het speciaal onderwijs staat middenin belangrijke ontwikkelingen van het onderwijs in Nederland; passend onderwijs, waarbij het onderscheid tussen cluster 3 en 4 verdwijnt, verwachte krimp van de bevolking en daarmee van de leerlingaantallen, andere vragen aan het speciaal onderwijs, nieuwe samenwerkingsrelaties en veranderende eisen aan kwaliteitszorg. Met het oog op deze Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

27 ontwikkelingen hebben de directies van Yulius Onderwijs, Horizon en SPON zich beraden op hun afzonderlijke posities en op hun onderlinge verhouding tot elkaar. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe vragen is gezamenlijke kracht nodig, gezien de verschillende belangen, standpunten en inzichten vanuit regulier en speciaal onderwijs. Daarnaast is volume nodig om adequaat aanbod te kunnen doen in de hele regio, om dat kwalitatief en bedrijfsmatig goed te kunnen doen, en om niet versnipperd te raken en daarmee expertise kwijt te raken. De verbinding met psychiatrie, jeugdzorg en andere ketenpartners in de zorg is daarbij een meerwaarde en tevens een voorwaarde. Daarom hebben gesprekken plaatsgevonden met Horizon en SPON om (mogelijkheden voor en consequenties van) samenwerking te bespreken. Om een en ander nader te verkennen, is aan Oberon en Berenschot gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en consequenties van samenwerking tussen de drie partijen. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode september tot december In 2014 vindt besluitvorming plaats Domein 6: Reflectie De nieuwe auditsystematiek is geïmplementeerd en auditoren zijn opgeleid Om goed voorbereid te zijn op de Inspectiebezoeken (zie paragraaf 4.3.2), is de interne auditsystematiek van Yulius Onderwijs vernieuwd. Begin 2013 is, samen met collega-instelling Horizon, een gezamenlijke auditorenpool opgericht, bestaande uit collega s die werkzaam zijn in de scholen zelf. In een intensieve training, onder andere uitgevoerd door een voormalig inspecteur, zijn zij opgeleid in het kunnen toetsen van scholen op alle indicatoren uit het formele Toezichtkader van de Inspectie. Daarbij is dit kader omgevormd naar het Yulius-Horizon Waarderingskader en zijn alle indicatoren voorzien van verschillende criteria, waarop auditoren konden beoordelen of en hoe een indicator binnen school aanwezig is. In gecombineerde duo s vanuit Yulius en Horizon hebben de auditoren locaties van beide organisaties bezocht. Dit bleek een succesvolle combinatie: de frisse blik die deze gemengde auditduo s vanuit hun eigen organisatie met zich meenam zorgde enerzijds voor het vergroten van de betrouwbaarheid en objectiviteit van de toetsing, en anderzijds voor een informatie- en kennisuitwisseling tussen auditoren en auditees. Daarom wordt deze samenwerking ook in 2014 voortgezet. Bovendien gaf de kritische houding van de intern auditoren met name aan de locaties die nog door Inspectie bezocht moesten worden een stevige impuls om nog de laatste puntjes op de i te zetten. En met succes: alle locaties van Yulius Onderwijs beschikken inmiddels over een basisarrangement. 4.4 Diplomering en certificering Yulius Onderwijs biedt voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen van 12 jaar en ouder. Yulius Onderwijs wil leerlingen voorbereiden op de best passende plek in de samenleving. Het programma voor deze leerlingen bestaat uit een van de volgende mogelijkheden: basisvaardigheden (afronden leerstof basisonderwijs); basisvorming (vmbo, havo en vwo); voorbereiding op deelname aan het examen (vmbo, tweede fase havo/vwo); praktijkgericht onderwijs (een arbeidstoeleidingstraject met praktijkonderwijs en stages). Steeds meer vso-leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs willen en zijn in staat om een diploma of deelcertificaten behalen. Tot op heden mag het speciaal onderwijs, en dus ook Yulius Onderwijs, niet zelf examineren. Wel kunnen leerlingen staatsexamen doen of een examentraject volgen in samenwerking met het volwassenenonderwijs of een reguliere school. En met succes: jaarlijks stijgt het aantal leerlingen dat een diploma of één of meerdere deelcertificaten behaalt. In schooljaar hebben 62 leerlingen examen gedaan op niveau vmbo-tl- of havo. Van hen zijn 55 leerlingen geslaagd, 41 op niveau vmbo-tl-, 12 op havo- en een op vwo-niveau. Het Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

28 slagingspercentage ligt daarmee op 88,7 procent. Daarnaast hebben 79 leerlingen één of meerdere deelcertificaten behaald op vmbo- of havo-niveau. Ook heeft een aantal residentiële leerlingen examen gedaan in samenwerking met de school van herkomst. Een mooie prestatie van al onze leerlingen. We hebben dit bekroond met een feestelijke diploma-uitreiking voor deze leerlingen en hun familie. 4.5 Samenwerking In 2012 staat de versterking van de samenwerking met externe partners, zoals ouders, hoog op de agenda. Uiteraard willen wij elke leerling optimaal onderwijs en zorg bieden. We proberen hierbij altijd onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding optimaal af te stemmen in de vorm van het zogenaamde 1 kind 1 plan-denken. Hierin zet Yulius Onderwijs in 2012 een aantal stappen. Deze staan hieronder beschreven. Yulius heeft een breed aanbod van zorg, onderwijs en arbeidstoeleiding. Om te komen tot een zo goed en geïntegreerd mogelijk aanbod voor onze leerlingen en cliënten zijn samenwerking en afstemming tussen de verschillende bedrijfsonderdelen essentieel Wetenschappelijk onderzoek In 2009 is Yulius Onderwijs gestart met de 4U Studie. Dit betreft een groot wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de klassikale gedragsinterventie Taakspel in het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 4. Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de Yulius Academie, in samenwerking met het Erasmus MC, de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht en de CED-Groep. De 4U Studie wordt gefinancierd door ZonMw en het ministerie van OC&W. Eind 2011 is de dataverzameling afgerond. De studie kent relatief hoge deelnamepercentages: over circa 70 procent van de leerlingen in het vso en circa 80 procent van de leerlingen in het so is informatie verzameld. Met de data die binnen de 4U Studie zijn verzameld, heeft Yulius Onderwijs een goed beeld verkregen van de kenmerken van het cluster 4-onderwijs. Er is informatie verzameld op het gebied van leerlingfunctioneren, leerkrachtfunctioneren, klassenklimaat en de sociale relaties in de klas. In 2013 heeft de Yulius Academie in samenwerking met Yulius Onderwijs hard gewerkt aan nationale en internationale publicatie, om de resultaten van het onderzoek kenbaar te maken. Verdere analyses, gepland in 2014, zullen zich richten op onder andere de effecten van Taakspel in het vso en op de ontwikkeling en invloed van sociale relaties op leerlingen en leerkrachten in het so. Deze resultaten zullen in verschillende (wetenschappelijke) artikelen en rapportages worden beschreven en op congressen gepresenteerd worden. Daarnaast wordt de praktische kennis die is verzameld over de effecten van Taakspel ingezet om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van Yulius Onderwijs. Omdat de Taakspel in het onderzoek door docenten als een mooie methode werd ervaren om een positieve sfeer te creëren, leerlingen te laten samenwerken en een stuk verantwoordelijkheid te geven voor positief gedrag, is parallel hieraan Yulius Onderwijs aan de slag gegaan met het divisiebreed implementeren van Taakspel (dus ook op de scholen die binnen de studie niet aan de interventie hebben meegedaan). Er is goed gekeken op welke wijze (elementen van) Taakspel kon worden ingezet, passend bij de verschillende Yulius-locaties. Op alle so-locaties van Yulius Onderwijs is een start gemaakt met het implementeren van de Taakspelmethode. Op de meeste vso- locaties wordt er in de onderbouw gewerkt aan de implementatie van de volledige Taakspelinterventie en worden er in de bovenbouw elementen van Taakspel ingezet (zie ook paragraaf ). Naast de 4U studie zijn er diverse andere trajecten die door Yulius Onderwijs in samenwerking met de Yulius Academie worden uitgevoerd. De Yulius Academie doet mee aan het onderzoek Key2Teach van Hogeschool InHolland, in samenwerking met de Erasmus Universiteit, naar coaching van Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

29 leerkrachten in het regulier onderwijs. Diverse Yulius Onderwijsmedewerkers en medewerkers die bij YOEP werkzaam zijn worden getraind in deze methodiek om de leerkracht-leerling-interactie te observeren. Deze methode kan ingezet worden bij het verbeteren van de kwaliteit van Yulius Onderwijs. Daarnaast wordt gewerkt aan de methode YuCaP, de Yulius Contextanalyse Passende Onderwijszorg. Dit is een signalerings- en adviseringsmethodiek, waarmee de onderwijszorgvraag en behoefte van een leerling, maar ook die van zijn/haar omgeving systematisch in kaart wordt gebracht. De YuCaP geeft concreet advies over de in te zetten interventies en kan binnen passend onderwijs een belangrijk middel zijn om zowel in het speciaal als in het regulier onderwijs zorg en onderwijs te verbinden. Zie voor de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek vanuit de Academie bijlage IV. 4.6 Ontwikkelingen binnen de afdelingen van Yulius Onderwijs De locaties van Yulius Onderwijs, de dienst Ambulante Begeleiding (AB) en het Servicecentrum dragen in 2013 elk op hun eigen wijze bij aan het behalen van de doelstelling van Yulius Onderwijs. In onderstaande paragrafen wordt een beeld geschetst van de belangrijkste ontwikkelingen op de locaties, waaronder met betrekking tot huisvesting, binnen de dienst AB en het Servicecentrum Onderwijs Onderwijslocaties In het Plan consequenties van krimp en bezuinigingen voor Yulius Onderwijs is de minimale omvang van locaties vastgesteld op 60 leerlingen. Dit vanuit het oogpunt van onderwijskwaliteit, het perspectief van de leerling en van bedrijfsvoering. Onderwijslocaties De Hoop en De Kreek in Dordrecht voldeden niet aan deze norm: op 16 januari 2013 telde De Hoop 20 vso-leerlingen en De Kreek 12 so- en 16 vso-leerlingen. Om te komen tot een locatie van voldoende omvang en kwaliteit, is het onderwijs van deze locaties met ingang van schooljaar onder regie en aansturing gebracht van vso-locatie Het Tij in Dordrecht. De so-leerlingen van locatie De Kreek zijn per deze datum onder regie gebracht van locatie De Dijk in Papendrecht. Een kort overzicht van de overige ontwikkelingen per locatie van Yulius Onderwijs is te vinden in bijlage III bij dit jaarverslag Huisvesting Nieuwbouw Ilex College In 2012 is het Ilex College gerenoveerd en uitgebreid met een deel nieuwbouw. In januari 2013 heeft de locatie zijn intrek genomen in het gebouw. Het Tij Per 1 augustus zijn de vso-afdelingen van De Kreek en De Hoop samengevoegd en ondergebracht bij vso-locatie Het Tij aan de Groenedijk in Dordrecht. Aangezien de locatie aan de Groenedijk in Dordrecht niet groot genoeg was om alle leerlingen onder te brengen, heeft een deel van de leerlingen in samenspraak met de gemeente Dordrecht tijdelijk een leegstaand schoolgebouw aan de Sikkelstraat betrokken. In overleg met de gemeente Dordrecht wordt gezocht naar nieuwe huisvesting voor alle leerlingen van Het Tij per schooljaar De Linge Vooruitlopend op de invoering van passend onderwijs zijn in het samenwerkingsverband Driespan (PO Gorinchem en omstreken) besluiten genomen met betrekking tot soecuaak onderwijs en begeleiding in het regulier onderwijs. Mede daardoor is het leerlingenaantal van De Linge afgenomen. Mede naar aanleiding daarvan zijn gesprekken gevoerd met EC De Rotonde en SPON Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

30 over samenwerking in de regio. Dit heeft geleid tot afspraken over het vormen van een voorziening voor speciaal (basis) onderwijs per augustus 2014 waarin sbo De Rotonde, De Kleine Wereld van SPON en De Linge van Yulius samenwerken. Vooruitlopend daarop is in het najaar van 2013 een verhuizing van De Linge naar het gebouw van De Rotonde voorbereid. De verhuizing zal plaatsvinden in februari Schoolplein De Drechtster Op het schoolplein van De Drechtster is met behulp van subsidies en schenkingen een nieuw sportveld gerealiseerd. Hiervan wordt zowel tijdens de pauzes als bij het bewegingsonderwijs volop gebruik gemaakt. Tevens is op het schoolplein een houten gebouw neergezet dat dienstdoet als opslagplaats van materialen en werkruimte voor leerlingen en leerkrachten Dienst Ambulante Begeleiding (AB) In aanloop naar de invoering van Passend Onderwijs in 2014 wordt de AB-dienst afgebouwd. In voorbereiding daarop zijn alle ambulant begeleiders (AB ers) met ingang van schooljaar onder regie gebracht bij een samenwerkingsverband of bij een mbo-instelling. Dit betekent dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke invulling van de werkzaamheden van de AB ers. Een resultaat hiervan is dat AB ers niet alleen meer de reguliere rugzakbegeleiding uitvoeren maar ook ingezet worden voor coachingstrajecten op leerling-, leerkracht- en schoolniveau, deelname aan zorgadviesteams (ZAT s), diverse werkgroepen in de samenwerkingsverbanden en consultatiegesprekken voor en over leerlingen zonder indicatie. De AB ers krijgen hiermee de kans zichzelf zo goed mogelijk te positioneren met als doel om vanaf augustus 2014 definitief over te gaan naar het mbo of, door middel van opting out, naar de samenwerkingsverbanden. Het werkgeverschap lijkt in nog bij Yulius te liggen, maar er zijn diverse gesprekken over detachering gaande. Daarnaast wordt met de betreffende medewerkers gezocht naar passende alternatieve werkzaamheden per augustus 2014, conform het vastgestelde mobiliteitsplan (zie paragraaf ) Servicecentrum Onderwijs In 2013 is op de meeste locaties een administratief medewerker ingezet voor administratieve taken die niet centraal door het Servicecentrum Onderwijs kunnen worden uitgevoerd. De administratieve organisatie is in dit jaar al zoveel mogelijk voorbereid op Passend Onderwijs en deze wordt verder gedigitaliseerd. Het Servicecentrum Onderwijs hield ook in 2013 op alle locaties dossiercontroles, die hebben geresulteerd in algemene en locatiegebonden verbeterpunten. Yulius, Horizon en BOOR organiseerden in november 2013 voor de tweede keer een gezamenlijke informatiemarkt voor medewerkers van samenwerkingsverbanden en voor ouders van potentiële nieuwe leerlingen. Het Servicecentrum Onderwijs speelde een belangrijke rol in de organisatie van deze zogenoemde Scholenmarkt. Belangrijkste verschil met het voorgaande jaar is dat er proeflessen voor leerlingen werden gegeven, zodat zij zich een beeld konden vormen van verschillende soorten lessen die op de scholen worden gegeven. De Scholenmarkt is dit jaar nog drukker bezocht dan in Om voor meer duidelijkheid te zorgen over de dienstverlening door de ondersteunende diensten van Yulius voor Yulius Onderwijs zijn met alle ondersteunende diensten werkafspraken vastgesteld. Daarnaast heeft het Servicecentrum Onderwijs in samenwerking met de onderwijslocaties in 2013 een Communicatieplan, Sociale media-beleid en een Beleidsplan Ouderbetrokkenheid opgesteld (zie ook paragraaf ). Deze dienen deels als richtlijn en deels als leidraad voor het beleid op de onderwijslocaties. Om de eigen rol en taakvervulling binnen de organisatie en ten opzichte van ouders en andere externe partijen kritisch te blijven bekijken, is het Servicecentrum Onderwijs in 2013 een klanttevredenheidsprogramma gestart, dat in 2014 wordt voortgezet. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

31 4.7 Kwaliteit met betrekking tot medewerkers Personeelsoverzicht Overzicht personeel Overzicht personeel Primair Onderwijs (PO) Aantal personeelsleden Aantal fte Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december ,1 Tabel: aantal personeelsleden. Medewerkers met meerdere contracten (inclusief oproepkrachtcontracten) zijn eenmaal meegenomen. FTE: Het totaal van contractuele uren per einde jaar Het aantal medewerkers in loondienst nam iets af van 319 in 2012 naar 316 in De formatie daalde ook licht, van 261 fte eind 2012 naar 258 fte eind Ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernet definitie Personeelsinformatie Percentage Verzuim totaal medewerkers in loondienst Yulius Onderwijs 7,47% Tabel: ziekteverzuim personeel exclusief zwangerschapsverlof, volgens Vernet definitie. Binnen Yulius Onderwijs steeg het ziekteverzuimpercentage aanzienlijk van 6,2% naar 7,5%. Het gemiddelde in de branche is voor het schooljaar nog niet bekend, maar was voor het schooljaar ,04%, hetgeen ook voor de branche een aanzienlijke stijging betekende (5,12% in schooljaar ). Binnen Yulius Onderwijs wordt het hogere percentage vooral veroorzaakt door kortdurend verzuim. Daar wordt inmiddels gericht aandacht aan besteed met de doelstelling om ook voor Yulius Onderwijs onder het branchegemiddelde uit te komen. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

32 Verloop personeel Verloop personeel primair onderwijs ( PO) Instroom personeel in loondienst (totaal) in 2012 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in 2012 Instroom personeel in loondienst (totaal) in 2013 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in 2013 Aantal personeelsleden Binnen Yulius Onderwijs tekende zich in 2013 de verwachte impact af van de verschuiving van middelen met de invoering van passend onderwijs. Het betreft de middelen voor de onderwijsopvangvoorzieningen, die per augustus 2014 naar de samenwerkingsverbanden worden overgeheveld, en de middelen voor ambulante begeleiding in het mbo die per dezelfde datum naar de mbo-instellingen gaan. Een en ander zal naar verwachting in 2014 leiden tot feitelijke uitstroom van personeel. Aantal vacatures Vacatures CAO PO Totaal aantal vacatures Aantal moeilijk vervulbare vacatures Totaal vacatures 31 december Totaal vacatures 31 december Tabel: aantal openstaande vacatures per 31 december Moeilijk vervulbare vacatures betreffen vacatures die drie maanden of langer openstaan per 31 december 2012 Binnen heel Yulius is momenteel een vacaturestop van kracht. Dit is tevens zichtbaar in de openstaande vacatures per 31 december Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

33 4.7.2 Personeelsbeleid Vervolg op succesvolle implementatie Personeelsinformatiesysteem: voorbereiding E-HRM In de eerste jaren na de fusie van RMPI en De Grote Rivieren is het niet hebben van een betrouwbaar personeelsinformatiesysteem een aanzienlijke risicofactor geweest. Een eerste verkeerde implementatie in 2010 en een faillissement van een leverancier in 2011 zijn aanleiding geweest om in 2012 opnieuw SAP te implementeren. In 2013 is geconstateerd dat deze herimplementatie succesvol is geweest. Het systeem is stabiel en de personeelsdata die eruit gegenereerd kunnen worden, zijn betrouwbaar. In 2013 is in dit kader ook de volgende stap gezet: de voorbereiding op het digitaal ontsluiten van personeelsinformatie (E-HRM). Inmiddels is het zogenaamde E-HRM light live gegaan, hetgeen betekent dat alle medewerkers van Yulius hun loonstroken en jaaropgaven digitaal aangeboden krijgen en dat zij inzage hebben in hun NAW-gegevens. Gaandeweg 2014 wordt achtereenvolgens het volgende gedigitaliseerd: Verlofafhandeling; Verzuimmanagement; Mutatiestromen rond in-, door- en uitstroom van personeel; Afhandeling van declaraties; Personeelsdossiers. Een en ander conform wettelijke kaders en in afstemming met instanties als de Belastingdienst. Harmonisatie van Personeelsbeleid zo goed als voltooid In 2013 zijn de laatste stappen gezet in het harmoniseren van het Personeelsbeleid van Yulius na de fusie. De toen nog lopende dossiers betreffen veelal complexe materie, dan wel omvangrijke projecten. Beleid rond gedwongen mobiliteit Binnen Yulius Onderwijs zijn in het voorjaar de voorbereidingen getroffen voor de wijzigingen in het kader van Passend Onderwijs. Conform de geldende kaders is een aantal medewerkers binnen Onderwijs per juli 2013 op de zogenaamde rddf-lijst geplaatst; het risicodragende deel van de formatie. Effectief komt dit erop neer dat als er verder niets wijzigt in de personele context en er geen medewerkers kunnen worden herplaatst bij de mbo s en samenwerkingsverbanden die de gelden na invoering van passend onderwijs ontvangen zij hun baan zouden verliezen per Daarmee hebben zij ruim een jaar de tijd om te zoeken naar een andere functie. Naast de medewerkers die op de rddf-lijst zijn geplaatst, zijn er ook medewerkers wiens activiteiten op enig moment ophouden te bestaan. Zij worden herplaatsingskandidaten. In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt onderzocht hoe deze medewerkers het best kunnen worden doorgeleid naar andere functies. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

34 Hoe betrekken en motiveren we elkaar en hoe blijven we weerbaar? We zien bij Yulius net als in veel organisaties in zorg en onderwijs het risico dat motivatie van medewerkers onder druk komt te staan met alle veranderingen om hen heen. In 2013 is een Medewerkersonderzoek (via Effectory) gehouden, met de volgende belangrijkste resultaten: Met een respons van 68,7% zaten we precies op het gemiddelde van de branche (68,8%). Binnen de divisie Onderwijs was de respons 64,2%. Voor onderwijs is er geen vergelijking met de onderwijsbranche mogelijk. Overall is een lagere medewerkertevredenheidsscore gerapporteerd dan in de sector (6,2 versus 7,0). Deze score is echter wel significant beter dan de vorige meeting bij Yulius op dezelfde lijst die uitkwam op 5,8. Voor de divisie onderwijs was de tevredenheidsscore 6,6, tegen 6,1 in In de interface tussen met name het lijnmanagement en de stafdiensten wordt door betrokkenen veel rolonduidelijkheid ervaren. Communicatie blijft organisatiebreed een aandachtspunt. Daarnaast wordt binnen de divisie Onderwijs specifiek ingezet op cultuur (gevoel van waardering, passen bij Yulius Onderwijs), arbeidsomstandigheden en veiligheidsaspecten. De inschatting van onze medewerkers is dat we effectiever en efficiënter kunnen werken. Opvolging van het Medewerkersonderzoek binnen de divisie Onderwijs vindt grotendeels plaats op decentraal niveau, omdat de onderliggende dynamiek per team of locatie verschillend kan zijn. De voortgang wordt gevolgd conform de jaarcyclus zoals vastgelegd in Sturen op resultaat (zie paragraaf 4.2.). Daarnaast wordt op het niveau van de Yulius-organisatie de inrichting van een proces onderzocht om de decentrale acties en effecten in kaart te brengen, met bijbehorend instrumentarium. Zodoende ontstaat ook op organisatieniveau beeld bij de diverse acties. Naast de decentrale activiteiten is er ook een aantal centrale acties uitgezet. Om rolonduidelijkheid tussen lijn en staf terug te dringen, buigt de organisatie zich momenteel over een managementfilosofie en medewerkersprofiel. Een concept is inmiddels opgesteld door een vertegenwoordiging van Directie, de Raad van Bestuur en P&O/Academie. Dit concept wordt in het eerste kwartaal van 2014 besproken in het Strategisch Beleidsoverleg en zal bij vaststelling verder in de organisatie doorvertaald worden. Daarnaast zal het als leidraad dienen voor de herinrichting van de stafdiensten in de loop van Terwijl reorganisaties vaak gepaard gaan met lager ziekteverzuim, kan de toegenomen druk ook leiden tot verhoogd verzuim. Weerbaarheid en vitaliteit kunnen daarin tevens belangrijke aandachtsgebieden zijn. In dit kader hebben de Yulius divisies in 2013 extra aandacht besteed aan verzuim en is centraal onder andere het project Verzuim en arbodienstverlening geïnitieerd, waarin tijdelijk een verzuimcoördinator wordt ingezet naast digitalisering van de afhandeling van verzuim. Deze coördinator neemt niet alleen centraal de sturing op verzuimdossiers op zich, maar is tevens gericht op de professionalisering van de organisatie. Extra aandacht: VOG, en BHV- en Agressietrainingen Het jaar 2013 heeft naast het bovenstaande in het teken gestaan van een aantal trajecten die helpen de basis stevig te houden in het kader van veiligheid voor cliënten/ leerlingen en medewerkers. Het betreft dan specifiek de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), en de BHV- en Agressietrainingen (PACT). In 2013 heeft een uitgebreide controle plaatsgevonden van de personeelsdossiers op de vraag of alle medewerkers een VOG hebben kunnen overleggen. Wie geen VOG in het dossier had, is verzocht er alsnog een aan te vragen en in te leveren. Overigens komen nieuwe medewerkers niet in dienst zonder VOG. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

35 De laatste stap die op dit terrein nog moet worden gezet is het vaststellen van beleid rond eventuele herhaling van de VOG-aanvragen voor zittende medewerkers. Dit staat geagendeerd voor de eerste helft van In 2013 heeft onder leiding van het nieuwe Hoofd BHV een controle plaatsgevonden wat betreft BHV-trainingen. Extra trainingen hebben plaatsgevonden waar nodig (zie ook paragraaf ). In 2013 is een traject gestart rond de agressietrainingen, zodat zeker is dat iedere medewerker die een training of herhaling zou moeten doen deze ook tijdig doet (zie ook paragraaf ). Naast de aandacht specifiek voor agressietrainingen wordt in 2014 een strategisch project rond agressie en veiligheid gelanceerd, om te zorgen voor continue aandacht voor het onderwerp en waar nodig interventies om beleid, praktijken en cultuur verder te optimaliseren. In het algemeen is binnen P&O een analyse uitgevoerd en een business case opgesteld rond registratie van trainingen en een leermanagementsysteem. Naar verwachting vindt besluitvorming en uitvoering plaats in 2014, zodat ook voor de toekomst nauwkeurig regie kan worden gevoerd op de trainingen die in het kader van de dienstverlening vanuit Yulius verplicht en wenselijk zijn Begeleiding en Ontwikkeling van medewerkers In 2012 is een opleidingsplan opgesteld dat aansluit bij het Schoolplan van Yulius Onderwijs. Met gerichte opleiding, scholing en begeleiding wordt het waarmaken van de ambities ondersteund. Opleiden maakt onderdeel uit van goed personeelsbeleid dat gebruik maakt van een gesprekkencyclus en waarin de PDCA-cyclus centraal staat. Bij opleiden is een goede mix van kennis vergaren, vaardigheden oefenen, reflecteren en doen van belang. Psychopathologie en Master SEN Ontwikkelingen rond de invoering van passend onderwijs en veranderingen in de vraag naar cluster 4-onderwijs maken dat bij het onderwijzend personeel van Yulius Onderwijs de focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en het (blijvend) investeren in expertise. Kennis van psychopathologie is daarvoor van belang. Met de opleiding Master Special Educational Needs (SEN) wordt verhogen van de kwaliteit en expertise beoogd. In schooljaar zijn negen modules van de basiscursus psychopathologie aangeboden. De cursus is verplicht voor nieuwe leerkrachten, maar is het afgelopen schooljaar slecht bezocht. Het aantal aanmeldingen schommelde tussen de vijf en twaalf. Vier keer is de module afgelast en op een later tijdstip aangeboden in verband met te weinig aanmeldingen, twee keer is de module ook op de latere datum afgezegd. De cursus wordt door de deelnemers positief beoordeeld, zowel de inbreng van docenten als de theoretische inhoud. In het schooljaar worden de modules op aanvraag van de locatiemanagers op locatie aangeboden en wordt nieuwe medewerkers van andere locaties de gelegenheid geboden bij deze modulen aan te sluiten. In 2013 hebben vijf leerkrachten de opleiding Master SEN gevolgd. Management Development Tot slot hebben alle locatiemanagers in het kader van een uitgebreid Managent Development traject de Schoolleidersopleiding basisbekwaam gevolgd. Alle locatiemanagers op twee na hebben de opleiding in 2013 met goed gevolg afgerond. In 2014 wordt een aantal vervolgmodules aangeboden, zodat de locatiemanagers het certificaat vakbekwaam kunnen behalen. Overige opleidingen In 2013 hebben medewerkers van Yulius Onderwijs basis- en herhalingstrainingen BHV of ploegleidertraining gevolgd, zodat op alle Yulius onderwijslocaties voldoende BHV ers beschikbaar zijn. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

36 De nieuwe training op het vlak van preventieve agressiehantering en communicatie (PACT) is in de loop van 2013 ontwikkeld. Voor Yulius Onderwijs is het van belang dat alle medewerkers die leerling-contacten hebben deze training gevolgd hebben. Het meest effectief is de training jaarlijks op teamniveau te geven. In schooljaar hebben vijf locaties al hun medewerkers opgeleid. In 2014 wordt de training op de andere locaties in overleg met de trainers op maat aangeboden. In het kader van het traject de kracht van het team zijn alle locaties getraind in het gebruik van SKOOP als kijkkader en het direct activerend instructiemodel (DAIM) als lesmodel. Daarnaast is in alle teams begeleide intervisie opgezet en wordt Taakspel geïmplementeerd. Verder is binnen het scholingsbeleid aandacht voor handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Alle orthopedagogen hebben daarom in schooljaar de cursus Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) gevolgd. Alle intern begeleiders hebben de cursus Handelingsgerichte Diagnostiek en Handelingsgericht Werken (HGW) gevolgd. In schooljaar worden HGD en HGW op de locaties geïmplementeerd. 4.8 Klachten Yulius vindt het van belang dat een klacht zoveel mogelijk door de leerling en/of diens ouders en de betrokken medewerker samen wordt opgelost. Zo nodig speelt het betrokken management een bemiddelende rol. Kan de klacht toch niet naar tevredenheid van de betrokkenen worden opgelost, dan kan deze bij de klachtencommissie worden ingediend en door de klachtencommissie in behandeling worden genomen. De klachtencommissie is ingesteld voor de behandeling van klachten op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ), de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) en de Wet op de expertisecentra (WEC) en verricht haar werkzaamheden conform het klachtenreglement WKCZ en het klachtenreglement BOPZ. De klachtencommissie is onafhankelijk. De leden hebben geen binding met of belangen bij Yulius. Samenstelling klachtencommissie De organisatie heeft een onafhankelijke klachtencommissie. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter(s) zijn jurist. Bij de klachtencommissie wordt een tweetal leden voorgedragen door de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Ze worden benoemd door de Raad van Bestuur. De klachtencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Werkwijze De klachtencommissie werkt met klachtenreglementen. Daarin staan onder meer de stappen die de klachtencommissie voor de behandeling van de klacht onderneemt. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Eventueel kan de (patiënten)vertrouwenspersoon hierbij helpen. Zowel de klager als de aangeklaagde worden uitgenodigd voor een zitting en kunnen eventueel worden bijgestaan door derden. Tijdens de zitting worden vragen gesteld en hebben beide partijen de gelegenheid om mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven. Vervolgens doet de klachtencommissie schriftelijk uitspraak en stuurt een afschrift hiervan aan de Raad van Bestuur. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk. In de uitspraak kan de klachtencommissie de Raad van Bestuur in WKCZ-zaken een advies geven of een aanbeveling doen, waarop de Raad van Bestuur schriftelijk dient te antwoorden. De uitspraken in BOPZ-zaken zijn bindend. De klachtencommissie heeft in 2013 driemaal plenair vergaderd en éénmaal overleg gehad met de Raad van Bestuur over onder andere de klachtenreglementen, onderwerpen naar aanleiding van behandelde zaken, de werkwijze van de klachtencommissie en de informatiefolders. Dit periodieke overleg tussen de klachtencommissie en de Raad van Bestuur is een goed middel om te bespreken of de voorgenomen maatregelen ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd. De klachtencommissie brengt jaarlijks een schriftelijk verslag uit. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

37 In 2013 zijn vier klachten ingediend tegen medewerkers van Yulius Onderwijs, evenveel als in Drie klachten zijn niet in behandeling genomen, twee van de ze klachten zijn niet ontvankelijk verklaard. Bij twee van deze drie klachten is op verzoek van klager een kopie van de klachtbrief ter kennisneming toegestuurd aan de Raad van Bestuur. Eén klacht werd direct door de klachtencommissie in behandeling genomen. Daarbij is de volgende uitspraak gedaan; op onderdelen, gegrond, ongegrond en geen oordeel. Deze klacht werd niet binnen de gestelde termijn behandeld. Aantal klachten binnen Yulius Onderwijs in verslagjaar Vraag Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie 4 Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden (uitgedrukt in fte) in loondienst en niet in loondienst Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten 1 Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht 0 Aantal klachten waarbij bemiddeling heeft plaatsgevonden 1 Aantal klachten dat (gedeeltelijk) gegrond is verklaard 0 Antwoord 1,6 4.9 Veiligheid van leerlingen en medewerkers Yulius heeft een organisatiebreed veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dit VMS omvat doelstellingen op het gebied van onder andere verminderen van incidenten, cultuur- en gedragsverbetering, facilitaire veiligheid, prospectieve risicoanalyses en dergelijke. VMS Een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) verschaft het management informatie om cyclisch gerichte verbeteringen in processen door te voeren en is dus integraal onderdeel van het kwaliteitssysteem. Een VMS bestaat uit verschillende bouwstenen die per bedrijfsonderdeel en zelfs per afdeling vorm krijgen. De bouwstenen zijn: 1. het formuleren van veiligheidsbeleid en strategie; 2. het creëren van een veilige cultuur; 3. een systeem voor het melden van incidenten (VIM); 4. inzicht in risicovolle processen; 5. continu inzicht en verbeteren; 6. patiënten- en medewerkerparticipatie. Voor een samenhangend veiligheidsbeleid van Yulius zijn garanties voor het scheppen en in stand houden van een veilige omgeving nodig. Voorwaarden hiervoor zijn: een integraal veiligheidsbeleid integraal; het beschrijven van uitgangspunten; een VMS. Veilig Incidenten Melden Het veilig incidenten melden kan via het incidentmeldsysteem (Triasweb) door medewerkers. Sinds 2013 kunnen cliënten, leerlingen en hun verwanten via de website van Yulius incidenten melden. Voor de divisie Onderwijs is een aparte meldroute ingericht, maar uit de cijfers (zie volgende alinea) blijkt dat het VIM nog onvoldoende wordt gebruikt. Wel worden incidenten veelal genoteerd in het leerlingvolgsysteem (LVS). Deze gegevens laten zich echter moeilijker verzamelen voor analyse. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

38 Cijfers In 2013 is 147 keer melding gemaakt van een incident binnen Onderwijs. Het aantal is daarmee gestabiliseerd ten opzichte van 2012, toen 140 meldingen gemaakt zijn. De inzet in 2013 op de meldingsbereidheid van medewerkers lijkt daarmee tot resultaat te hebben geleid. Agressie-incidenten Onderwijs In 2013 is 122 keer (2012: 116) melding gemaakt van agressie, waarvan 96 meldingen (2012: 91) inzake fysieke agressie en 26 meldingen (2012: 25) van verbale agressie. De aard van de agressieincidenten varieert van fysieke agressie naar spullen, volwassenen en medeleerlingen tot verbale agressie naar volwassenen en medeleerlingen. In 47 meldingen (2012: 45) is melding gemaakt van een strafbaar feit. Bij acht meldingen is aangifte gedaan bij de politie Samenleving en belanghebbenden Yulius hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met ons aanbod spelen we voortdurend in op ontwikkelingen in de maatschappij, om zo optimaal bij te dragen aan de geestelijke gezondheid van de Nederlandse samenleving. Social media Tot en met het afgelopen jaar heeft Yulius 156 tweets geplaatst en heeft de organisatie 648 volgers op twitter. Op twitter is een youtube kanaal geopend voorzien van corporate films. Op Facebook worden ook steeds vaker berichten en updates geplaatst. Vanaf 2014 gaan we de Facebook pagina verder promoten. Ook het nieuwe internet speelt in op het gebruik van social media. Het internet zal aan het eind van het eerste kwartaal 2014 online gaan. Vrijwilligers Binnen Yulius is veel aandacht voor vrijwilligerswerk. Dit leidt tot verschillende initiatieven. Op een aantal Onderwijslocaties zijn vrijwilligers actief Financieel beleid Vooruitlopend op de komende jaren van krimp is - onderwijsbreed en op de locaties gestuurd op het structureel efficiënter omgaan met mensen en middelen. Dat heeft voor 2013 geresulteerd in een positief resultaat van 51K. Dit is een lager resultaat in vergelijking met 2012, met name door incidentele lasten. Het resultaat van de divisie Onderwijs is ongeveer gelijk aan de eerder afgegeven prognoses. In de begroting is rekening gehouden met een stijging van het leerlingaantal op 16 januari De stijging van 16 januari was echter hoger dan begroot (20 leerlingen), wat met ingang van augustus 2013 een hogere bekostiging heeft opgeleverd. Daarnaast waren er hogere incidentele lasten. (x 1.000) Resultaat 2012 Resultaat 2013 Onderwijs Solvabiliteit Voor de uitgebreide kengetallen en details van de resultaten 2013 verwijzen wij naar de jaarrekening in hoofdstuk 5. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

39 Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

40 Treasurybeleid De kaders voor het treasurybeleid van de Stichting Yulius Onderwijs zijn verankerd in het Treasury- Statuut. Uitgangspunt in dit statuut is het voeren van een risicoarm kasbeheer. Leidend in de vormgeving van de kaders is de Regeling Beleggen en Belenen door Instellingen voor Onderwijs en Onderzoek. Het kasbeheer van de Stichting Yulius Onderwijs vindt geïntegreerd plaats als onderdeel van het kasbeheer van de Stichting Yulius, waarvan de Stichting Yulius Onderwijs deel uitmaakt. In 2013 hebben geen beleggingen of uitzettingen plaatsgevonden; de vrije middelen van de Stichting Yulius Onderwijs zijn beschikbaar via de bankrekening, die is opgenomen in het concernblok van de Stichting Yulius bij huisbankier ING. De stichtingen die onderdeel zijn van Yulius staan borg voor elkaars verplichtingen die voortvloeien uit de kredietovereenkomst bij de ING Bank. In 2013 hebben zich geen liquiditeitsproblemen voorgedaan bij de stichtingen die deel uitmaken van de stichting Yulius. Conform het treasury-statuut is gedurende het verslagjaar de liquiditeitspositie gemonitord en periodiek geraamd op basis van de liquiditeitsbegroting, die afgeleid is van de exploitatie- en de investeringsbegroting. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

41 4.12 Continuïteitsparagraaf A Gegevensset A1. Kengetallen Leerlingprognoses Op grond van de huidige leerlingaantallen (2013: 1.220) en de wachtlijst verwacht Yulius Onderwijs een stabilisatie of een lichte stijging van het aantal leerlingen in januari 2014 ten opzichte van januari Voor de komende vier jaar gaan we uit van een geleidelijke krimp van vijftien tot twintig procent van het aantal leerlingen, gerekend vanaf de telling van 16 januari De verwachting is dat de krimp van het aantal leerlingen harder gaat in het so dan in het vso; een verdeling 12 procent so en 8 procent vso lijkt aannemelijk. Verwacht wordt dat de krimp over een periode van vier jaar zal plaatsvinden vanaf 1 oktober 2014, dus met stappen van vijf procent per jaar ten opzichte van de telling van 16 januari In onderstaande tabel is de prognose van de leerlingaantallen voor de komende vier jaar weergegeven. Zoals benoemd betreft dit een prognose; het is onzeker of deze aantallen leerlingen ook daadwerkelijk door de samenwerkingsverbanden aan Yulius Onderwijs worden toegewezen. Personeel Op grond van bovengenoemde verwachte krimp van het aantal leerlingen en de stelselwijziging, gaat Yulius Onderwijs uit van de volgende daling van het aantal medewerkers in fte s, uitgaande van de begroting voor 2014: Het aantal fte per was 258. De functies binnen Yulius Onderwijs zijn verdeeld in onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel en directie. Op grond van het begrote aantal fte werkzaam binnen de organisatie geldt onderstaande verdeling tussen deze groepen: % Yulius Onderwijs totaal 100% OP 70,4% OOP 25,1% Dir. 4,5% Yulius Onderwijs alleen de onderwijslocaties 100% OP 71,0% OOP 24,7% Dir. 4,3% Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

42 A2. Meerjarenbalans en staat van baten en lasten Naast maatschappelijke druk op het onderwijs is een stelselwijziging in aantocht. Yulius Onderwijs bereidt zich voor op passend onderwijs door te anticiperen op onze hernieuwde samenwerking in het onderwijsveld deelname aan samenwerkingsverbanden en nauwe samenwerking met speciaal onderwijspartners. In deze paragraaf wordt een eerste schets gegeven van de meerjarige begroting en is beleid geformuleerd hoe we de komende jaren op een en ander anticiperen. We streven daarbij steeds naar kwalitatief en aangepast onderwijs, aansluitend bij de nieuwe vragen die aan ons gesteld worden. We hebben in de balans en de staat van baten en lasten een aantal aannames moeten doen rondom daling van leerlingaantallen, maar vooral ook ten aanzien van bekostiging. Wel is duidelijk dat Yulius Onderwijs met de invoering van passend onderwijs een daling van het aantal leerlingen verwacht. Dit is gebaseerd op verwachtingen en de ontwikkelingen in de bevolkingsteruggang. Met ingang van 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs een feit en wordt Yulius deels afhankelijk van de samenwerkingsverbanden voor wat betreft het aantal leerlingen. Het afgelopen jaar had Yulius Onderwijs ook al een krimp verwacht, zoals opgenomen in het meerjarenbestuursformatieplan Echter, de praktijk laat zien dat Yulius Onderwijs tot op heden groeit. Het komende jaar zal moeten blijken of de voorspelde teruggang in het aantal leerlingen uit zal komen. Gezien het bovenstaande laat de meerjarenbegroting een afname zien van het resultaat, maar deze blijft naar verwachting ondanks de verwachte leerlingkrimp tot 2017 positief. De oorzaak hiervan wordt gevonden in de nieuwe bekostigingssystematiek. Deze bekostigingssystematiek heeft een positief effect op de bekostiging per leerling in vergelijking met de huidige bekostigingssystematiek. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat de nieuwe bekostigingssystematiek gebaseerd is op de op dit moment bekende bekostigingsbedragen. Deze kunnen het komende jaar nog bijgesteld worden. Een andere oorzaak is de terugloop in het aantal fte medewerkers bij Yulius Onderwijs vanwege het vervallen van werkzaamheden op een aantal terreinen. Om een en ander op te vangen zullen formatieplaatsen die nu opgevuld worden door tijdelijke medewerkers heringedeeld worden. In de meerjarenbegroting wordt hier al rekening mee gehouden. Ook hier moet rekening gehouden worden met een mogelijk risico als blijkt dat niet alle medewerkers een juiste (nieuwe) formatieplaats aangeboden kunnen krijgen. In de volgende tabellen worden de geprognosticeerde balans tot en met 2016 weergegeven en de staat van baten en lasten over 2013 t/m Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

43 Omschrijving Jaar Activa Materiele Vaste Activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal Activa Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve publiek Resultaat lopend jaar Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal Passiva Omschrijving Baten Jaar Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiele bedrijfsvoering Resultaat Voor de goede orde wijzen wij de lezer erop, dat voorgaande meerjarenbegroting taakstellend is, en uitgaat van de huidige (bekende) wet- en regelgeving. Waarbij het risico groot is dat de realisatie daarvan in de toekomst altijd zal afwijken, ook mede omdat de praktijk weerbarstig is. Er is in dit verslag niet gewerkt met scenario's, noch hebben wij aan de accountant opdracht gegeven om bovenstaande meerjarenbegroting te controleren. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

44 Bijlage 1: Overzicht belanghebbenden en samenwerkingspartners - Met het Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (ECSO) werkt Yulius Onderwijs samen met betrekking tot de toestroom van leerlingen en de aanloop naar passend onderwijs. - Met Horizon, instituut voor jeugdzorg en onderwijs, werken we samen op het terrein van de ortho-psychiatrie. Beide organisaties participeren in ECSO. - Met het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) vindt afstemming plaats. BOOR biedt zowel regulier als speciaal onderwijs en participeert in ECSO. - Met SPON, specialist in aangepast onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, trekt Yulius samen op richting de samenwerkingsverbanden. Ook vindt afstemming plaats tussen Yulius en SPON op het gebied van ambulante begeleiding. - Aan cliënten van Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie biedt Yulius onderwijs op locatie De Fjord in Capelle aan den IJssel. - Locatie dagbehandeling MFC Brainpark in Rotterdam verzorgt onderwijs voor cliënten van Pameijer. - We werken mee met Rebound, Herstart- en Op de Rails-projecten in het voortgezet onderwijs in Spijkenisse, Sliedrecht, Schiedam en Leerdam. - Op ECSO-niveau verleent Yulius Onderwijs diensten aan het Landelijk Netwerk Autisme. - Yulius verzorgt onderwijs aan cliënten van een kliniek voor jeugdige verslaafden en een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Stichting De Hoop in Dordrecht. - In het kader van voorbereiding op de Wet passend onderwijs zijn wij vertegenwoordigd in alle samenwerkingsverbanden in het regulier onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) in de regio s. Overige belangrijke belanghebbenden van Yulius Onderwijs zijn leerlingen en hun ouders, de Inspectie van het Onderwijs, Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en gemeentelijke overheden. Daarnaast participeert Yulius Onderwijs onder meer in de volgende landelijke en regionale overlegorganen: - het bestuur van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO) - het bestuur van de PO-Raad - de taakgroepen Kwaliteit en Arbeidstoeleiding van LECSO. Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

45 Bijlage 2: Resultaten Inspectiebezoeken 2013 Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

46 Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

47 Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

48 Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

49 Jaarverslag Yulius Onderwijs /54

Jaarverslag 2013 Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2013 Yulius Onderwijs Jaarverslag 2013 Yulius Onderwijs 1/62 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het concern

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2012 Yulius Onderwijs Jaarverslag 2012 Yulius Onderwijs 1/55 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het concern

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Schoolplan Yulius Onderwijs 2011-2015. Koersen op kwaliteit

Schoolplan Yulius Onderwijs 2011-2015. Koersen op kwaliteit Schoolplan Yulius Onderwijs 2011-2015 Koersen op kwaliteit Koersen op kwaliteit in spannende tijden Passend Onderwijs en de positie van het speciaal onderwijs staan volop in de belangstelling. De overheid

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem

Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Bijlage 10 Overzicht acties kwaliteitsmanagementsysteem Onderstaand wordt een suggestie gedaan voor de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement (KMS) in vier jaar. Daarbij is rekening gehouden met de

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos)

Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Profielschets Voorzitter Raad van Toezicht (m/v) Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) Voor onze opdrachtgever de Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (Neos) in Eindhoven e.o. komen wij graag in contact

Nadere informatie

Memorie van antwoord passend onderwijs

Memorie van antwoord passend onderwijs Memorie van antwoord passend onderwijs Samenvatting Door beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB Algemeen Samenwerking met jeugdzorg De wetsvoorstellen inzake het nieuwe jeugdstelsel en passend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. RMPI-school, locatie De Dijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. RMPI-school, locatie De Dijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RMPI-school, locatie De Dijk Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 01UC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 7 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 3 maart

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website JAARPLAN 2016-2017 Berkel bulletin website schoolkrant inloop spreekuur Inhoudsopgave 2. inhoudsopgave 3. inleiding 3. visie en taakstelling 4. jaarthema 4. speerpunten 5. jaarplanning 6. vergaderplan

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans.

Aanvulling op het ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Optimale Onderwijskans. Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 Samenwerkingsverband PO 30-03 Optimale Onderwijskans. Beschrijving van de beleidsafspraken die zijn gemaakt gedurende het schooljaar 2014-2015.

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarverslag. MedezeggenschapsRaad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarverslag MedezeggenschapsRaad Montessori Onderwijs Purmerend 2014-2015 1. Samenstelling MR Oudergeleding Linda Kint- voorzitter Marleen Hooijer Monique van Wijk-Boer Yasmin Schuster (geen stemrecht)

Nadere informatie

VERSLAG STICHTING DE PELS ONDERZOEK NAAR HET BESTUURLIJK HANDELEN IN HET SCHOOLJAAR 2012/2013

VERSLAG STICHTING DE PELS ONDERZOEK NAAR HET BESTUURLIJK HANDELEN IN HET SCHOOLJAAR 2012/2013 VERSLAG STICHTING DE PELS ONDERZOEK NAAR HET BESTUURLIJK HANDELEN IN HET SCHOOLJAAR 2012/2013 Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 37598 Datum gesprek : 11 juli 2013 Conceptverslag verzonden op 17 juli 2013,

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed Profiel Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebied Financiële Bedrijfsvoering & (Maatschappelijk) Vastgoed 2 maart 2016 Opdrachtgever Cosis Promens Care NOVO Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga,

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON"

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. DE BRON RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 10HZ Onderzoeksnummer : 120746 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te Groningen op

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs

HERIJKEN & DOORSTARTEN. Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs HERIJKEN & DOORSTARTEN Houtskoolschets bestuurlijke inrichting en organisatie Samenwerkingsverband PO PassendWijs Notitie voor het Dagelijks Bestuur PassendWijs t.b.v. vergadering op 21 februari 2017,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TRUMAKKERS School : basisschool De Trumakkers Plaats : Heeze BRIN-nummer : 03BV Onderzoeksnummer : 108035 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

MR Jaarplan Samen staan we sterk

MR Jaarplan Samen staan we sterk MR Jaarplan 2016-2017 Samen staan we sterk Medezeggenschapsraad De Wiekslag 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Introductie pagina 3 2. Algemene zaken pagina 4 Contacten medezeggenschapsraad (MR) pagina 4 Vergaderactiviteiten

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Organisatorische werkafspraken : verspreiding vergaderstukken per ; de personeelsgeleding verzorgt de koffie/thee

Organisatorische werkafspraken : verspreiding vergaderstukken per  ; de personeelsgeleding verzorgt de koffie/thee MR-kwaliteitsplan Basisafspraken: Aanvangstijd van de vergaderingen Sluitingstijd van de vergaderingen Vergaderlocatie : 20.00 uur : 22.00 uur : wisselend van school Organisatorische werkafspraken : verspreiding

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Yulius. leden raad van toezicht

Yulius. leden raad van toezicht Yulius leden raad van toezicht Profiel met betrekking tot de posities 'leden raad van toezicht' bij Yulius te Dordrecht Algemeen Yulius is specialist in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie