DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart"

Transcriptie

1 abcdefgh DGLM Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart Processen en procedures voor directies Luchtvaart en Luchthavens Versie 14 april 2009 Versie april 2009

2 Inhoudsopgave Inleiding Doel en inhoud handboek Beheer handboek 4 Tabel Versiebeheer 5 2. Organisatie Luchtvaartveiligheid Internationaal Overheid nationaal Koninkrijk Nederland Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Defensie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Justitie Ministerie van Economische zaken Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) Sector Onderzoek naar ongevallen, incidenten en voorvallen Wettelijke basis Internationale regels Nationale wetgeving Veiligheidsmanagement Visie en doelstelling luchtvaartveiligheid Beleidsprogramma Luchtvaartveiligheid Systeembeschrijving Luchtvaart Uitwerking veiligheidsmanagement bij de overheid Processen DGLM voor luchtvaartveiligheid Internationaal beleid Proces Processtappen en activiteiten Nationaal beleid Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Proces Processtappen en activiteiten Agendavorming Proces Processtappen en activiteiten Overlegstructuren Overlegstructuren binnen VenW Externe overlegstructuren Internationaal overleg 41 2 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

3 Bijlage A Procedures Internationaal Beleid 43 A.1 Nederlands standpunt en delegatie bepalen 43 A.1.1 Coördineren en beantwoorden stateletters/papers 43 A.1.2 Opstellen Startnotitie 43 A.2 Probleemverkenning/definitie LVV 45 A.2.1 Reageren op externe aanbevelingen 45 Bijlage B Procedures Agendavorming 48 B.1 Verzamelen en analyseren van informatie 48 B.1.1 Reactie op externe rapporten 48 Bijlage C Relevante documenten 49 C.1 Werkwijzer Luchtvaartveiligheid 49 C.2 Taken aanspreekpunt ICAO Annex 51 C.3 Instructie wijzigingen Annexen 52 3 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

4 1. Inleiding 1.1 Doel en inhoud handboek Dit handboek geeft invulling aan het veiligheidsmanagement bij de directies luchtvaart en luchthavens binnen DGLM van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het Safety Mangement Manual van ICAO is gebruikt als basis. Het handboek ondersteunt de directie luchtvaart bij het realiseren van het product luchtvaartveiligheid. Daarmee draagt het bij aan het realiseren van de doelstelling: permanente verbetering van de luchtvaartveiligheid. Veiligheidsmanagement is gebaseerd op het benaderen van de luchtvaart als gesloten en samenwerkend systeem het systematisch en continu doorlopen van een aantal processtappen binnen en tussen de organisaties die werkzaam zijn in het luchtvaartsysteem en het nemen van (beleids)beslissingen op basis van een goede risico-inventarisatie en risicobeoordeling. Tegen de achtergrond van de internationale context beschrijft het handboek de nationale organisatie van de luchtvaartveiligheid. Vervolgens wordt meer in detail de organisatie van DGLM voor luchtvaartveiligheid beschreven, alsmede de processen. Het handboek is niet uitputtend; waar de relevante processen al elders zijn beschreven zal daar naar worden verwezen. Let wel: thans wordt door de IVW een kwaliteitsmanagement systeem ontwikkeld. Naar verwachting zal in het kader daarvan eind 2009 het IVW handboek Kwaliteitsmanagement verschijnen. Daarin zullen de onderliggende procedures van het kwaliteitsmanagement systeem worden beschreven. Het handboek is nauw verbonden met de Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid Daar waar het handboek beschrijft hoe het werk wordt uitgevoerd, beschrijft de beleidsagenda wat we doen en waarom. Onder luchtvaartveiligheid wordt verstaan de veiligheid van de burgerluchtvaart. Daarbij wordt het begrip veiligheid verstaan als safety. Security valt buiten de scope van het handboek. De eindverantwoordelijkheid voor het onderwerp security ligt bij het ministerie van Justitie en niet bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 1.2 Beheer handboek Dit is de eerste versie van het handboek. Het handboek is een levend document. Het handboek wordt jaarlijks (eerste keer maart 2009), of zoveel eerder als nodig, aangepast naar aanleiding van wijzigingen in 4 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

5 de organisatie en procedures van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en van andere organisaties. Op intranet is altijd de meest recente versie van het Handboek beschikbaar. Intranet geeft tevens aan wie direct verantwoordelijk is voor het beheer. Daarnaast biedt Intranet inzicht in de procedure voor het doen van aanpassingen in het handboek. Tabel Versiebeheer Versienummer Datum Revisies april Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

6 2. Organisatie Luchtvaartveiligheid 2.1 Internationaal Het luchtvaartveiligheidsbeleid van Verkeer en Waterstaat staat niet op zich, maar is onderdeel van een groter geheel met partijen die bij de borging van de luchtvaartveiligheid betrokken zijn. Hierin wordt onderscheid gemaakt in een internationaal en een nationaal niveau. Rollen en taken van de actoren en hun onderlinge relaties worden in dit hoofdstuk toegelicht. In onderstaande figuur wordt een schets gegeven van de belangrijkste partijen die invloed hebben op luchtvaartveiligheid. Figuur Partijen met invloed op luchtvaartveiligheid International Civil Aviation Organisation 1 De International Civil Aviation Organisation (ICAO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die als doel heeft standaarden voor de internationale luchtvaart op te stellen ter verbetering van het luchtverkeer. Met circa 190 deelnemende staten is de ICAO een van de grotere gespecialiseerde organisaties binnen de Verenigde Naties. ICAO heeft zich de volgende doelen gesteld: Het garanderen van een veilige en ordelijke groei van de wereldwijde burgerluchtvaart 1 Grondslag: Convention on International Civil Aviation, 6 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

7 Het aanmoedigen van het ontwerpen en gebruiken van vliegtuigen voor vreedzame doeleinden Het aanmoedigen van de aanleg van luchtwegen, vliegvelden en navigatiemiddelen voor de burgerluchtvaart Het voldoen in de behoefte aan veilig, regelmatig, efficiënt en betaalbaar luchtvervoer Het voorkomen van economische verspilling door onredelijke concurrentie Garanderen dat de rechten van de deelnemende landen gerespecteerd worden en dat alle deelnemende landen een eerlijke kans krijgen om internationale luchtvaartmaatschappijen te exploiteren Het voorkomen van discriminatie tussen lidstaten Het aanmoedigen van veilige internationale luchtvaart Het aanmoedigen van alle aspecten van de burgerluchtvaart in het algemeen. Een van de belangrijkere taken is het adopteren van internationale Standards (standaarden) en Recommended Practices (aanbevelingen). Deze worden opgenomen in de 18 annexen bij de Convention on International Civil Aviation (zie ook hoofdstuk 3 wettelijke basis). Europese Unie 2 De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor de EU een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie. Sinds 1 januari 2007 telt de EU 27 lidstaten. Het vervoersbeleid van de EU streeft naar de totstandbrenging van vrij transport in de luchtvaart, de zeevaart en over land. Het luchtvaart beleid omvat onder andere het reguleren van landingsrechten op luchthavens, veiligheidsnormen voor (oude) vliegtuigen, relaties met andere landen (bijvoorbeeld de Verenigde Staten), en veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van terrorisme. Europese Commissie 3 De Europese Commissie (EC) kan worden beschouwd als het "dagelijks bestuur" van de EU. Het college van eurocommissarissen telt 27 leden, voor elk land één. De EC doet voorstellen voor nieuwe Europese wetten. Daarnaast controleert de EC of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten. Bij overtredingen kan de EC een lidstaat dwingen zich aan Europese regelgeving te houden, door een procedure te starten bij het Europese Hof van Justitie. 2 Grondslag: Verdrag van de Europese Unie (VEU, 1991 en herzien in 1997 en 2000), Verdrag van de Europese Gemeenschappen (VEG, 1958 en herzien in 1991 en 1997), Euratom-Verdrag (1958) 3 Grondslag: Verdrag van de Europese Gemeenschappen artikelen Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

8 European Aviation Safety Agency 4 Dit agentschap ondersteunt de ontwikkeling en handhaving van EUregelgeving op het gebied van veiligheid en milieubescherming van de (burger)luchtvaart. Het European Aviation Safety Agency (EASA) stelt verder zijn technische deskundigheid ter beschikking aan diverse nationale en internationale instellingen op luchtvaartgebied. Het EASA ondersteunt de EU met de: totstandbrenging en instandhouding van een hoog en uniform niveau van veiligheid van de burgerluchtvaart en van de milieubescherming in Europa vergemakkelijking van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten bevordering van de kostenefficiëntie van het regelgevings- en certificatieproces steun aan de lidstaten bij het nakomen van hun ICAOverplichtingen op een gemeenschappelijke basis bevordering op wereldschaal van de standpunten van de Gemeenschap op het gebied van veiligheidsnormen voor de burgerluchtvaart Het agentschap reikt verder typecertificaten uit voor luchtvaartproducten; bewaakt de toepassing van de Europese regelgeving en veiligheidsmaatregelen en helpt de EU-instellingen en de lidstaten bij hun samenwerkings- en bijstandsactiviteiten met derde landen. Eurocontrol EUROCONTROL is een Europese Organisatie voor de veiligheid van Luchtvaart Navigatie en telt momenteel 35 aangesloten landen. Een belangrijke doelstelling van Eurocontrol is het ontwikkelen van een pan-europees Air Traffic Management (ATM) systeem. Dit systeem speelt in op de huidige en toekomstige uitdagingen die de luchtvaartwereld kent; het omgaan met de voorspelde groei in luchtverkeer. Hierbij moet rekening gehouden worden met het waarborgen van een zeer hoog veiligheidsniveau, het reduceren van operationele kosten en het respecteren van omgeving en milieu. De activiteiten van Eurocontrol omvatten het gehele scala van luchtvaart navigatie services, van luchtverkeersleiding (uitgevoerd door het MUAC dat is ondergebracht bij Eurocontrol) tot strategisch en tactisch flow-management en van de opleiding van controllers tot het ontwikkelen van nieuwe technieken en procedures. European Civil Aviation Conference 5 De European Civil Aviation Conference (ECAC) is in 1955 ingesteld als intergouvernementele organisatie die nu 44 lidstaten telt (alle Europese landen die lid zijn van ICAO). De ECAC heeft als doel de continue 4 Grondslag: Verordening EG 1592/ The ECAC Constitution and Rules of Procedure: ECAC.CEAC Doc No. 20, 5th edition (2003), 8 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

9 ontwikkeling van een veilig, efficiënt en duurzaam Europees air transport systeem. Daartoe verricht de ECAC op hoofdlijnen de volgende activiteiten: De harmonisatie van het burgerluchtvaartbeleid in de lidstaten van de ECAC; Het bevorderen van begrip en wederzijdse kennis ten aanzien van het beleid tussen de ECAC lidstaten en andere landen; Deze functies van ECAC zijn consulterend en de uitgesproken resoluties en aanbevelingen hebben geen wettelijke basis maar moeten worden goedgekeurd door de lidstaten. Naast het uitbrengen van resoluties en aanbevelingen fungeert ECAC ook als forum voor discussie en besluitforum voor de Europese ministers van transport. Joint Aviation Authorities De Joint Aviation Authorities (JAA) is een aan de ECAC verbonden internationale organisatie. De JAA vertegenwoordigt de luchtvaartautoriteiten van 43 landen (alle Europese landen die lid zijn van ICAO). Deze landen zijn overeengekomen om samen te werken bij de ontwikkeling en implementatie van gezamenlijke veiligheidsregelgeving. In juni 2009 houdt de JAA op te bestaan. Op dit moment bestaan alleen nog de JAA liaison office en de JAA training office. Deze samenwerking is bedoeld om te voorzien in hoogwaardige en eenduidige veiligheidsnormen en een gelijk speelveld voor concurrentie in Europa. Veel nadruk is gelegd op de harmonisatie van de JAA regels met de regels die vanuit de FAA (Amerikaanse luchtvaartautoriteit) worden uitgevaardigd. Het lidmaatschap van de JAA is gebaseerd op het ondertekenen van een JAA afspraken document door de aangesloten Staten. De werkzaamheden van de JAA hebben betrekking op vijf thema s: Luchtvaartveiligheid Samenwerking met EASA: Business effectiviteit: Harmonisatie van algemene standaarden Internationale samenwerking Het takenpakket van de JAA wordt afgebouwd en geabsorbeerd door EASA. De verwachtte datum hiervoor is Het tijdstip is gebaseerd op de regelingen die nog moeten worden getroffen als gevolg van de discrepantie tussen het ledenbestand van de JAA en EASA. 9 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

10 2.2 Overheid nationaal Figuur 1: De organisatie van het burgerluchtvaartsysteem in Nederland Koninkrijk Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit drie landen: Nederland, de Nederlandse Antillen (Bonaire, Curacao, St. Maarten, St. Eustasius en Saba) en Aruba, welke de status aparte heeft sinds 1 januari Op het gebied van luchtvaartbeleid werken de drie landen zoveel mogelijk samen 6. Er is slechts 1 delegatie van het koninkrijk voor ICAO. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van de drie landen. ICAO vergaderingen worden in principe bijgewoond door een gemengde delegatie Nederland In Nederland zijn meerdere departementen betrokken bij de beleidsbepaling op het gebied van luchtvaartveiligheid: Het vakdepartement voor de veiligheid van de burgerluchtvaart is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 6 Zie samenwerkingsprotocol 10 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

11 Het vakdepartement voor de veiligheid van de militaire luchtvaart is het Ministerie van Defensie. Het Ministerie van Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM en daarmee belast met strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het verantwoordelijke Ministerie voor rampenbestrijding, het integraal veiligheidsbeleid, het crisisbeheersingsbeleid en het beleid ten aanzien van hulpverlenende diensten (brandweer, ambulance en politie). Het ministerie is politiek verantwoordelijk voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het Ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het Agentschap Telecom. Het Agentschap Telecom is in Nederland verantwoordelijk voor het uitgeven en beschermen van de frequenties die worden gebruikt voor communicatie, veiligheid en navigatie in de luchtvaart in Nederland. Hieronder wordt ingegaan op de taken van de verschillende ministeries, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de taken van de ministeries in het algemeen enerzijds en die van de beleidsdirecties en de meer zelfstandige organen anderzijds Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie algemeen Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) is verantwoordelijk voor de burgerluchtvaart en het gebruik van het luchtruim voor zover dat bestemd is voor civiel gebruik. De verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart en daarop gebaseerde regelgeving; ook is Europese regelgeving van toepassing 7. De wet verplicht tot afstemming met het Ministerie van Defensie dat vergelijkbare bevoegdheden heeft ten aanzien van militaire luchtvaart en luchtruim voor militair gebruik. Minister van Verkeer Waterstaat De Minister van Verkeer Waterstaat is verantwoordelijk voor wet- en regelgeving en beleid ten aanzien van de luchtvaart. Hij is verantwoordelijk voor de implementatie van internationale regelgeving 7 Dit is de wettelijke basis voor het burgerluchtvaartsysteem, zie ook hoofdstuk 3 11 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

12 (ICAO, EU), en het nakomen van internationale verplichtingen, en is tegelijkertijd de belangrijkste vertegenwoordiger van het Nederlandse standpunt op het gebied van luchtvaart(veiligheid) in het buitenland. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het Nederlandse luchtruim deelt de Minister van Verkeer Waterstaat met de Minister van Defensie. De Minister van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk tenzij het een vlucht betreft van het vervoer van gevaarlijke stoffen 8, of met luchtvaartuigen waarvan de krijgsmacht of de krijgsmacht van een andere mogendheid houder is. De minister is direct verantwoordelijk voor het eigen departement waaronder DGLM (beleid), IVW (toezicht en handhaving), LVNL (luchtverkeersleiding) en KNMI zich bevinden. De minister heeft een gedeelde (samen met België, Luxemburg en Duitsland) politieke verantwoordelijkheid voor MUAC (luchtverkeerdienstverlener). Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken Het Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsrijke regelgeving en stelt deze zoveel mogelijk in overleg met de sector vast. 9 Deze taak is neergelegd in het Instellingsbesluit DGLM. 10 DGLM stuurt op veiligheidsproblemen, door het stellen van prioriteiten in de beleidsvorming. Deze prioriteiten worden gebaseerd op het inzicht van de beleidsmaker, maar ook voor een groot deel op signaalrapportages, berichten uit het toezicht en het jaarverslag van IVW. In de internationale gremia heeft DGLM beleidsmatig het voortouw. Wanneer het overleg voornamelijk technisch inhoudelijk is gericht levert IVW de hoofdbijdrage. Hoofddirectie Juridische zaken De Hoofddirectie Juridische zaken (HDJZ) is met ingang van 1 januari 2002 verantwoordelijk voor de het tot stand brengen van de wet- en regelgeving van het gehele ministerie, de bestuurlijk juridische advisering voor de bestuurskern van het ministerie en het verbeteren en borgen van de bestuurlijke en juridische kwaliteit van de producten van het ministerie 11. Inspectie Verkeer en Waterstaat Het toezicht en handhaving op de luchtvaart wordt uitgeoefend door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Dit gebeurt op basis van de regeling Inspectie Verkeer en Waterstaat 12 waarin onder meer de onafhankelijke positionering van het toezicht ten opzichte van de beleidsorganisatie van het ministerie is neergelegd. IVW onderscheidt haar toezichtactiviteiten in vier primaire processen: 8 Als bedoeld in titel 6.5 en de artikelen 10.7 en 10.8, Artikelen uit de wet luchtvaart 9 Bron: Beleidsagenda 10 Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van 29 maart 2005/Nr. HDJZ/LUV/ Staatscourant 31 maart 2005, nr. 62/pag Staatscourant 2001, Staatscourant 19 juni Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

13 1. Toelating en continuering: toezicht op de toelating tot (delen van) de luchtvaartmarkt. Deze activiteiten leiden over het algemeen tot een vergunning, certificaat of brevet dat periodiek dient te worden verlengd. Daarnaast wordt tijdens de looptijd van de vergunning bekeken of blijvend aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan. 2. Inspecties op initiatief van de toezichthouder zelf op naleving van de voorschriften, onderzoek naar de achtergronden van incidenten en ongevallen en thema-inspecties (o.a. n.a.v. zogenaamde interfaces). 3. Berichtgeving: ieder jaar stelt de IVW een jaarverslag op, waarin verslag wordt gedaan van de werkzaamheden in het afgelopen jaar en de bevindingen daarbij. Dit wordt door de minister van VenW aangeboden aan de Tweede Kamer, waarbij de Minister in een begeleidende brief reageert op de bevindingen en aanbevelingen. Ook wordt door de IVW over specifieke onderwerpen gerapporteerd aan de politieke leiding en het beleidsdirectoraat, onder andere in de berichten uit het toezicht en de signaalrapportages. 4. Advisering en expertise: door haar deskundigheid adviseert de IVW de beleidsdirecties van het Ministerie van VenW op het gebied van de wetgeving en beleidsvorming. IVW voert uitvoerings en handhavingstoetsen uit op voorgenomen beleid. Naast toezicht is IVW ook verantwoordelijk voor de handhaving van de normen voor geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit voor de luchthaven Schiphol. De handhavingsystematiek die door de Inspectie wordt toegepast is gebaseerd op de Wet luchtvaart 13. In December 2005 heeft de Europese Commissie in het kader van het Single European Sky Initiative (SES) de verordening voor luchtvaartnavigatiediensten vastgesteld. Daarin wordt onder meer geregeld dat iedere organisatie die luchtvaartnavigatie- of luchtverkeersdiensten wil verlenen door zijn National Supervisory Authority (NSA) gecertificeerd moet zijn volgens gemeenschappelijke eisen. In Nederland is de NSA belegd bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Luchtverkeersleiding Nederland De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is een zelfstandig bestuursorgaan waarvan de taken in de wet 14 zijn vastgelegd. Dit betreft onder meer het geven van luchtverkeersleiding in het lagere luchtruim van het Nederlandse gebied en op enkele luchthavens, het verzorgen van de technische infrastructuur, het verstrekken van luchtvaartinlichtingen en het adviseren van de Minister. 13 Artikel 11 wet luchtvaart (toezicht en handhaving) 14 Artikel 5 wet luchtvaart (Luchtverkeer, luchtverkeersbeveiliging en luchtverkeersbeveiligingsorganisatie) 13 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

14 KNMI Betrouwbare luchtvaartmeteorologie is essentieel voor een veilige, efficiënte en regelmatige vluchtuitvoering. Het KNMI verzorgt luchtvaartmeteorologische dienstverlening. De taken zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI 15. Kustwacht De Nederlandse Kustwacht, ingesteld op 26 februari 1987, is een samenwerkingsorganisatie van zes ministeries: Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justitie, Financiën, Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit en Binnenlandse zaken. Voor de uitvoering van de taken worden varende en vliegende eenheden ter beschikking gesteld door de participerende diensten. De beleidsmatige verantwoordelijkheid is in handen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de operationele leiding van het Kustwachtcentrum is in handen van de Koninklijke Marine. Eén van de taken van de Kustwacht betreft hulpverlening en redding (Search and Rescue) voor de luchtvaart. Maastricht Upper Air Control Centre 16 Het Maastricht Upper Air Control Centre (MUAC) is bij verdrag opgericht door Nederland, België, Luxemburg en Duitsland en is in beheer bij Eurocontrol. MUAC verzorgt de luchtverkeersleiding in de hogere luchtlagen van de Benelux en noordwest Duitsland, en verder van stukjes van het luchtruim van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In de regelgeving van Single European Sky is de Nederlandse NSA de eerstverantwoordelijke voor certificering van, en toezicht op, MUAC Ministerie van Defensie Ministerie algemeen De Minister van Defensie is verantwoordelijk voor de militaire luchtvaart en het militaire gebruik van het luchtruim. Wanneer hij beslissingen neemt die mede betrekking hebben op de burgerluchtvaart handelt hij in overeenstemming met de Minister van VenW. 15 De wet is op 1 maart 2002 in werking getreden. De ministeriële regeling die is opgesteld als uitvoering van het bepaalde in de Wet op het KNMI is sinds 5 juli 2002 van kracht 16 Het MUAC staat niet in het organogram omdat het een internationale organisatie is onder beheer bij Eurocontrol. Toch wordt het hier genoemd vanwege de rol van het MUAC bij de luchtverkeersleiding. 14 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

15 Militaire Luchtvaart Autoriteit De Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) is rechtstreeks geplaatst onder de secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie, en houdt toezicht op de luchtwaardigheid van de gehele militaire vloot, op militaire luchtvaartoperaties, op luchtruim en luchthavens. De MLA verzorgt ook de goedkeuring van militaire organisaties en personeel waar het gaat om eisen vanuit de luchtvaartoptiek. Koninklijke Luchtmacht De Koninklijke Luchtmacht (Klu) is als luchtverkeersdienstverlener verantwoordelijk voor operationele zaken met betrekking tot de militaire luchtvaart en het militaire gebruik van het luchtruim, alsmede het civiele medegebruik van luchtruim en luchtvaartterreinen. Koninklijke Marechaussee De Koninklijke Marechaussee (KMar) voert politietaken uit op alle burgerluchtvaartterreinen in Nederland. De KMar is daarbij onder meer eerstelijns toezichthouder inzake security Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie algemeen De Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) is samen met de Minister van Justitie verantwoordelijk voor de politiezorg in Nederland. De Minister van BZK is belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Zijn taak omvat ook het beheer (op afstand) van de 25 regionale korpsen en het directe beheer van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De Minister van BZK is ook politiek verantwoordelijk voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid, en voor de coördinatie van maatregelen wanneer de Raad een aanbeveling heeft gedaan aan een bestuursorgaan. De minister brengt regelmatig verslag uit aan de Eerste en Tweede Kamer. Korps Landelijke Politie Diensten Namens de Minister van BZK is de Directeur-Generaal Openbare Orde en Veiligheid belast met het beheer van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Deze korpsbeheerder vormt samen met de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie, en met de Korpschef van het KLPD, het dagelijks bestuur 15 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

16 van het KLPD. Het KLPD kent twaalf operationele diensten, waaronder de luchtvaartpolitie. De Dienst Luchtvaartpolitie beschikt over helikopters en lichte vliegtuigen en levert onder meer politietoezicht vanuit de lucht. Deze dienst voert ook handhavende controles uit op vliegbewegingen en documenten van luchtvarenden en luchtvaarttuigen. Ook stelt de dienst strafrechtelijke onderzoeken in naar luchtvaartongevallen en incidenten alsmede naar bepaalde strafbare feiten van de luchtvaartregelgeving, waaronder alcoholmisbruik door vliegers. Samen met de Inspectie VenW voert de dienst ook regelmatig veiligheidscontroles uit aan boord van buitenlandse luchtvaartuigen en wordt het vervoer van gevaarlijke stoffen gevolgd. Ten aanzien van de Wet luchtvaart vindt afstemming plaats tussen het KLPD, het OM en de IVW. Onderzoeksraad voor veiligheid De onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) is een bij wet 17 ingesteld zelfstandig bestuursorgaan, dat onafhankelijk, integraal onderzoek doet naar oorzaken en mogelijke gevolgen van rampen, ongevallen en zware incidenten op een breed werkgebied. De OVV doet voor zover van toepassing ook onderzoek naar de crisisbeheersing en de rampenbestrijding. De OVV brengt de leerpunten uit het onderzoek in kaart, doet aanbevelingen voor verbetering van de veiligheid aan verantwoordelijke partijen zoals overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en houdt de opvolging van aanbevelingen bij Ministerie van Justitie Ministerie algemeen De Minister van Justitie is politiek verantwoordelijk voor het Openbaar Ministerie. Hij bepaalt samen met het College van procureurs-generaal de prioriteiten in de opsporing en de vervolging. Openbaar Ministerie Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Daarbij heeft het OM de leiding over aan de opsporing en is verantwoordelijk voor de vervolging. Het OM baseert zijn beslissingen op de relevante wet- en regelgeving en op beleidsregels, neergelegd in OM-aanwijzingen en richtlijnen. Tevens is 17 Staatsblad (677) 16 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

17 het OM belast met de tenuitvoerbrenging van straffen en maatregelen. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureursgeneraal. 17 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

18 Ministerie van Economische zaken Ministerie algemeen De relatie van het ministerie van Economische zaken met luchtvaartveiligheid loopt via het agentschap Telecom. Via dit agentschap is het ministerie verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van het beleid op het gebied van draadloze telecommunicatie. Agentschap Telecom Vanaf 22 juli 2002 is Agentschap Telecom onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Agentschap Telecom beheert binnen het vastgestelde kader van het Nationaal Frequentieplan (NFP) een belangrijk deel van de infrastructuur voor draadloze communicatie, namelijk het radiofrequentiespectrum, ook wel de ether genoemd. De drie hoofdtaken van Agentschap Telecom zijn hierbij het verwerven, uitgeven en beschermen van frequentieruimte. Elke eigenaar van een luchtvaartuig heeft voor het gebruik van zendapparatuur voor communicatie, navigatie en veiligheid een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte nodig. 2.3 Directoraat-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM) De onderstaande figuur geeft de locatie van DGLM weer binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Missie van DGLM is: "DGLM bevordert efficiënter, veiliger en duurzamer goederenvervoer en luchtvaart ten behoeve van de economische ontwikkeling van ons land." DGLM draagt daartoe binnen VenW de verantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling voor (onder meer) de luchtvaart en luchthavens, en voert het vanuit deze verantwoordelijkheid relevant nationaal en internationaal overleg. DGLM werkt daarbij nauw samen met IVW en HDJZ. 18 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

19 Verantwoordelijkheden DGLM 18 het ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid ten behoeve van de burgerluchtvaart; de voorbereiding en/of de inbreng van de Nederlandse strategische beleidsstandpunten in het (inter)nationaal overleg ten behoeve van de totstandkoming van (inter)nationale regelgeving; de coördinatie van de totstandkoming van het jaarlijkse werkplan wet- en regelgeving burgerluchtvaart, in samenwerking met HDJZ en IVW; de ontwikkeling of coördinatie van de totstandkoming en implementatie van wet- en beleidsrijke regelgeving burgerluchtvaart; het coördineren en verstrekken van opdrachten aan HDJZ bij beleidsrijke dossiers; het uitgeven en/of vaststellen van de door DGLM en/of opgestelde (concept)instructies en opdrachten ten behoeve van de inzet in internationaal overleg, de totstandkoming van wet- 18 In de samenwerkingsovereenkomst uit 2004 alsmede in een overleg tussen de Inspectie VenW, toenmalig DGL en de staatssecretaris van juni 2004, en later in het Noordwijkoverleg van de Bestuursraad zijn de verantwoordelijkheden van DGL en de Inspectie VenW als volgt bekrachtigd. 19 Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

20 en regelgeving als ondersteuning van HDJZ, alsmede de behandeling van andere relevante luchtvaartdossiers; het waar nodig uitvoeren van beleidstoetsen op de door IVW vervaardigde (concept) uitvoeringsregelgeving, beleidsregels en/of toezichtkaders. Verantwoordelijkheden IVW de uitwerking, implementatie van en inspectie/toezicht op de uitvoering van het door DGLM 19 vastgestelde beleid, wet- en regelgeving burgerluchtvaart, onder andere in de vorm van toezichtarrangementen; het toetsen op de uitvoerbaarheid en/of handhaafbaarheid van het door DGLM ontwikkelde conceptbeleid, wet- en regelgeving; het vanuit de toezichtverantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd doen van voorstellen ter verbetering van de weten regelgeving en het maken van signaalrapportages met betrekking tot gesignaleerde problemen ten behoeve van de bewindslieden, door tussenkomst van de Inspecteur-generaal en de Directeur-generaal; de ontwikkeling of coördinatie van de totstandkoming, en implementatie van uitvoeringsregelgeving en indien hieruit voortvloeiend het coördineren en verstrekken van opdrachten aan HDJZ; het zorg dragen voor beleidsafstemming met DGLM indien dat gewenst is, gelet op de inhoud van de betreffende uitvoeringsregelgeving, beleidsregels en/of toezichtkaders; de inzet van de met DGLM overeengekomen, en in de instructies vastgelegde capaciteit en deskundigheid, van IVW ten behoeve van (inter)nationaal overleg en bij de totstandkoming van het overeengekomen werkplan wet- en regelgeving burgerluchtvaart. Verantwoordelijkheden DGLM en IVW gezamenlijk het formuleren van de producten en processen en vaststellen van de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; het stellen van de prioriteiten in het gereedkomen van de producten en het verloop van de processen; het nakomen van de overeengekomen wederzijdse inzet en activiteiten; tijdige signalering van noodzakelijke en/of significante afwijkingen op de overeengekomen inzet en activiteiten en bijstelling daarvan; het wederzijds gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie en/of advies voor zover dit de voortgang en/of de samenwerking bevordert; het inzetten en waarborgen van de noodzakelijke kwaliteit en deskundigheid. 19 Vastgelegd in brief IVW/DL/S&B/ ; DGLM/ Handboek Veiligheidsmanagement Luchtvaart en Luchthavens

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands

Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Luchtvaartveiligheid programma voor het Koninkrijk der Nederlanden Nederland State Safety Program for the Kingdom of the Netherlands The Netherlands Versie 1.0 23 mei 2011 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD AFKORTINGENLIJST...

Nadere informatie

Distributie: Order-/codenumber: Interface Management. Tweede Kamer der Staten-Generaal

Distributie: Order-/codenumber: Interface Management. Tweede Kamer der Staten-Generaal Adviescollege Burgerluchtvaartveiligheid DEGAS Advies 2010-034 Interface Management Distributie: ir. C.M.P.S. Eurlings, Minister van Verkeer en Waterstaat Tweede Kamer der Staten-Generaal DEGAS voorzitter

Nadere informatie

Van Registreren naar Regisseren

Van Registreren naar Regisseren Van Registreren naar Regisseren Evaluatie van de Wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart Evaluatiecommissie Meldingplicht Voorvallen Burgerluchtvaart Den Haag/Rotterdam, mei 2009 RP/AvH TR19145r01 Van

Nadere informatie

Toezichtvisie Rail Het toezicht op de spoorwegveiligheid onder de nieuwe Spoorwegwet

Toezichtvisie Rail Het toezicht op de spoorwegveiligheid onder de nieuwe Spoorwegwet Rapport Rapportagedatum Versie definitief 10 november 2004 Opsteller Auke de Vries Kenmerk IVW-DR/BJZ/04/D41.003.015 Toezichtvisie Rail Het toezicht op de spoorwegveiligheid onder de nieuwe Spoorwegwet

Nadere informatie

Leidraad Port Security

Leidraad Port Security Leidraad Port Security Landelijke werkgroep Port Security Maart 2005 I. Inleiding Sinds 1 juli 2004 is de International Ship and Port Facility Security (ISPS) code van kracht. De ISPS-code levert een belangrijke

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Luchtvaart. Luchtvaart

Directoraat-Generaal Luchtvaart. Luchtvaart 2010 Directoraat-Generaal Luchtvaart Luchtvaart JAARVERSLAG 2010 Directoraat-Generaal Luchtvaart INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 1 Voorwoord 2 Organogram DGLV 2010 3 Europees voorzitterschap in 2010 5 Evoluties

Nadere informatie

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1

VERORDENINGEN. 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 19.3.2008 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 79/1 I (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is) VERORDENINGEN VERORDENING (EG) Nr. 216/2008 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND

JAARVERSLAG 2011 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND JAARVERSLAG 2011 LUCHTVERKEERSLEIDING NEDERLAND Verantwoording aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu INHOUDSOPGAVE Bericht van de raad van toezicht...3 Bestuursverslag...7 Voorwoord LVNL-bestuur...7

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Casus 3: Grondafhandeling

Casus 3: Grondafhandeling : Grondafhandeling 3.1 Inleiding en achtergrond Grondafhandeling vormt een belangrijk onderdeel in de afhandeling van vliegtuigen op Schiphol. De grondafhandeling omvat alle handelingen omtrent de passagiersafhandeling,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE FOLLOW UP CULEMBORG

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE FOLLOW UP CULEMBORG ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE FOLLOW UP CULEMBORG In hoeverre resulteerden de conclusies en aanbevelingen, voortkomend uit onderzoek naar de vuurwerkexplosie in 1991 te Culemborg in acties? ONDERZOEK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 3 mei 2005/Nr. C/S&A/05/938 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op

Nadere informatie

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE DEFENSIE VANAF 1945. Versie 1.0 Datum Januari 2014 XPostnr. 2014002168 Status Definitief / Vastgesteld

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE DEFENSIE VANAF 1945. Versie 1.0 Datum Januari 2014 XPostnr. 2014002168 Status Definitief / Vastgesteld GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945 Versie 1.0 Datum Januari 2014 XPostnr. 2014002168 Status Definitief / Vastgesteld Pagina 1 van 82 Inhoud Deel

Nadere informatie

Nationaal Crisisplan ICT

Nationaal Crisisplan ICT Nationaal Crisisplan ICT Status: definitief Datum: 7 september 2012 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 4 Dit hoofdstuk gaat in het doel van het Nationaal Crisisplan ICT (NCP-ICT), de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

Inventarisatie General Aviation Nederland

Inventarisatie General Aviation Nederland Inventarisatie General Aviation Nederland Platform Nederlandse Luchtvaart In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL Lelystad, maart 2008 1 Alle rechten voorbehouden. Niets van deze

Nadere informatie

BRZO-regio West 2007-2011

BRZO-regio West 2007-2011 BRZO-regio West 2007-2011 1.Inleiding Dit inspectieprogramma heeft betrekking op de uitvoering van het toezicht in het kader van het Besluit Risico s Zware Ongevallen 1999. Het inspectieprogramma heeft

Nadere informatie

Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006

Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006 Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006 Toezicht C2000 stand van zaken 2005-2006 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Den Haag juli 2007 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Inspectie Openbare Orde

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE

INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE INNOVATIEPROGRAMMA VEILIGHEID ANALYSE 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Achtergrond... 3 1.3 Doelstelling... 6 1.4 Afbakening... 6 1.5 Vraagstelling... 7 1.6

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945

GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945 GENERIEKE SELECTIELIJST VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE VANAF 1945 VERSIE 1.00 STATUS VASTGESTELD DATUM BESLUIT VAN 17 FEBRUARI 2014, STAATSCOURANT NR. 5937, 5 MAART 2014 Definitief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Meerjarenplan 2013-2017 Inspectie Leefomgeving en Transport

Meerjarenplan 2013-2017 Inspectie Leefomgeving en Transport Meerjarenplan 2013-2017 Inspectie Leefomgeving en Transport voorwoord Onze inspectie heeft drie belangrijke opgaven. Zo willen wij op de ons toevertrouwde domeinen gezaghebbend zijn en dat vraagt permanente

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie