raamovereenkomst norm voor Sociale en milieuverslagen binnen de Europese leder- en looiindustrie Commissie dialogen sociale sector leder/looien

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "raamovereenkomst norm voor Sociale en milieuverslagen binnen de Europese leder- en looiindustrie Commissie dialogen sociale sector leder/looien"

Transcriptie

1 raamovereenkomst norm voor Sociale en milieuverslagen binnen de Europese leder- en looiindustrie Commissie dialogen sociale sector leder/looien (op 17 juni 2008 in de Commissie goedgekeurd) 1. Inleiding COTANCE en ETUF:TCL, welke op Europees niveau de sociale partners in de leder- en looi-industrie zijn, hebben, in de Commissie Dialogen Sociale Sector, opnieuw bevestigd dat ze oprecht respect hebben voor de mensenrechten op de werkplek en het verantwoordelijk gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu. De sociale partners in de Europese lederindustrie zijn overeengekomen om te werken aan een lederen looisector die productief en internationaal concurrerend is maar ook is gebaseerd op respect voor de mensenrechten en het milieu. Ze staan dus positief tegenover een eerlijke en open wereldhandel op basis van respect voor de ILO coventies alsmede de internationale principes betreffende de mensenrechten, de menselijke waardigheid en de bescherming van het milieu gepropageerd in de UNEP Cleaner Production verklaring. De Europese ondertekenaars van de Europese Sociale Gedragscode voor de Lederindustrie (juli 2000) nemen bij deze een Sociale-rapportagenorm aan met inbegrip van indicatoren op milieugebied. In de context van artikel 139 van het Verdrag verplicht deze autonome Europese raamovereenkomst de leden van COTANCE en ETUF-TCL om deze uit te voeren conform de procedures en praktijken die specifiek zijn voor werkgevers en werknemers in de lidstaten. De ondertekenende partijen nodigen ook hun organisatie-leden in kandidaatlanden uit om deze overeenkomst uit te voeren. De uitvoering van deze overeenkomst zal worden verricht binnen 3 jaar na de datum van ondertekening van deze overeenkomst. De organisatie-leden zullen aangaande de uitvoer van deze overeenkomst rapporteren aan de Commissie Dialoog Sociale Sector. In de eerste 2 jaar na de datum van ondertekening van deze overeenkomst zal de Commissie Dialoog Sociale Sector telkenjare een tabel opstellen met een overzicht van de lopende uitvoering van de overeenkomst. In het 3 e jaar zal de Commissie Dialoog Sociale Sector een compleet verslag opstellen over de genomen stappen voor de uitvoering. * * *

2 Inhoud Voorwoord 1. Omvang van de toepassing 2. Referentienormen 3. Termen en definities 4. Eisen 4.1 algemene principes 4.2 sociale indicatoren 4.3 milieu-indicatoren 5. Managementeisen Voorwoord Sociale verslagen en milieuverklaringen behoren tot de meest innovatiev e handvaten die bedrijven ter beschikking hebben om alle betrokken partijen d.w.z. klanten, instellingen, concurrenten, de financiële markt, controlerende instanties, leveranciers en personeelsleden - op de hoogte te stellen over hun verplichtingen op sociaal en milieugebied. Teneinde een effectieve communicatie te garanderen zal de inhoud van deze documenten moeten beantwoorden aan de internationale en sectornormen, opdat ze gemakkelijker te interpreteren en vergelijken zijn. 1. Omvang van de toepassing Het onderhavige document biedt een aantal nuttige aanwijzingen aan bedrijven in de ledersector voor het opstellen van sociale verslagen en milieuverklaringen gericht op informatieverstrekking aan alle betrokken partijen (stakeholders, belanghebbenden) over hun bedrijfsbeleid. Hiertoe is voorzien in een lijst van sociale en milieu-indicatoren. Bovendien bevat dit document een aantal richtlijnen voor onafhankelijke certificerende instanties voor het auditeren van deze verslagen. Deze norm is van toepassing overal waar geen specifieke wet- en regelgeving beschikbaar is. 2. Referentienormen - COTANCE-ETUF:TCL Sociale gedragscode van de ledersector - ISO 9000 Kwaliteitsmanagementsysteem basisbegrippen en vocabulaire - ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem - Eisen - ISO 9004 Kwaliteitsmanagementsysteem Richtlijnen voor de verbetering van prestaties - ISO Milieumanagementsysteem Eisen en richtliijnen - SA 8000 Sociale verantwoording Termen en definities De onderstaande definities zijn op deze norm van toepassing: 3.1 Sociaal en milieubeleid: de doelstellingen en algemene richtlijnen van een organisatie betreffende de sociale verplichtingen en milieukwesties, zoals deze formeel door de hoogste managers tot uitdrukking zijn gebracht.

3 3.2 Procedure: een goed gedefinieerde manier om een activiteit of process te verrichten. 3.3 Indicator: een kwaliteits- of kwantiteitscoëfficiënt die het niveau van een gegeven kenmerk aangeeft. 3.4 Verslag: een document bedoeld om informatie buiten het bedrijf te communiceren. 3.5 Beoordeling: een document bedoeld voor in-house referentie. Deze bestaat in principe uit een kwantitatieve analyse. 4.1 Algemene principes 4. Eisen Het verslag is het verslag van het bedrijf. Alle in een sociaal verslag en milieuverklaring aanwezige informatie zal accuraat, controleerbaar en duidelijk verwoord zijn. In het verslag In het verslag zullen duidelijke indicaties over het bedrijf, de activiteiten en de betrokken eenheden opgenomen moeten zijn. Het verslag wordt besproken door het bedrijf en de werknemers, indien deze georganiseerd zijn. Het verslag wordt eenstemmig vastgesteld en biedt de gelegenheid om opmerkingen te maken of om verdere informatie te verzoeken. 4.2 Sociale indicatoren De minimum in een sociaal verslag opgenomen informatie is gebaseerd op de volgende indicatoren (Q= heeft betrekking op kwaliteit, R= heeft betrekking op kwantiteit, E= economische/monetaire indicatoren) Indicatoren m.b.t. personeel Q R E Totale personeelsbestand Contractcategorieën (onbepaalde duur, bepaalde duur, interim, enz.) Aanwezigheid vakbond a) leeftijd b) aantal dienstjaren c) salaris d) nationaliteit/region van herkomst e) aangetrokken/opgezegd f) % mannelijke/vrouwelijke werknemers g) Trainingprogramma s (afgerond en gepland) h) ziekteverlof/afwezigheid wegens ongevallen i) tevredenheid van de werknemers betreffende: bedrijfsdiensten, duidelijkheid van de doelstellingen, systeem van incentives j) arbeidsconflicten (stakingen, enz.)

4 4.2.2 Maatschappelijke indicatoren Q R E a) navolging van de gedragscode b) sociale certificatie c) lidmaatschap van industriële verenigingen, normaliserende instanties en soortgelijke organisaties 4.3 Milieu-indicatoren Een verslag zal in elk geval de volgende essentiële informatie bevatten: 1. Een beschrijving van de processingcyclus en de belangrijkste milieu-effecten, ook afhankelijk van de context waarin het bedrijf zaken doet. 2. Een indicatie van alle kostenposten die in belangrijke mate relevant zijn voor het milieu, d.w.z.: - water - lucht - afval - energie - andere belangrijke posten (als een % van de omzet of de bruto operationele winst) 3. De bijzonderheden van milieuprojecten die in de afgelopen drie jaar geaccentueerd zijn, informatie over de gemaakte kosten en mogelijke voor de komende drie jaar geplande milieu-investeringen. 4. Informatie betreffende eventuele mogelijke sponsoring van milieu-onderzoeksprojecten 5. Eventuele onafhankelijke certificaties of auditing 6. Eventuele programma s om de werknemers te trainen in en bewuster te maken van milieukwesties. 5. Managementeisen Teneinde voldoende garanties te kunnen bieden dat de inhoud van een verslag betrouwbaar is, moet een bedrijf de volgende activiteiten aansturen, ook door middel van gedocumenteerde procedures: a) Het verzamelen, verwerken en vrijgeven van bedrijfsgegevens b) Het beantwoorden van de verzoeken van belanghebbenden over de inhoud van een verslag c) Het opstellen van de documenten en bijhouden van de administratie van de onder a) en b) beschreven activiteiten d) Het voorkomen en korrigeren van de non-conformiteit van de onder a) en b) beschreven activiteiten e) Het verrichten van in-house inspecties betreffende de efficiency van de bovenstaande processen. HET IN DE ISO 9001 NORMEN AANGEGEVEN MANAGEMENTNIVEAU WORDT GEZIEN ALS AFDOENDE VOOR HET AANSTUREN VAN DE GENOEMDE PROCESSEN. DEZE EISEN WORDEN ALS DWINGEND BESCHOUWD INDIEN HET VERSLAG DOOR ONAFHANKELIJKE CERTIFICERENDE INSTANTIES MOET WORDEN GOEDGEKEURD. * * * *

5 Raamovereenkomst Artikel 1 Accentuering van de COTANCE-ETUF:TCL sociale-rapportagenorm COTANCE en ETUF:TCL doen een beroep op hun leden om bedrijven en werknemers in de Europese leder- en looi-industrie actief aan te moedigen om sociale verslagen en milieuverklaringen conform het onderhavige model te ontwikkelen. Artikel 2 Verspreiding en uitvoering 2.1 COTANCE en ETUF:TCL verplichten zich om de sociale-rapportagenorm op alle niveaus in de relevante talen te verspreiden. 2.2 COTANCE en ETUF:TCL roepen hun respectievelijke leden (lijst in de bijlage) op om deze sociale-rapportagenorm te accentueren en de progressieve uitvoering ervan op bedrijfsniveau aan te moedigen. 2.3 COTANCE en ETUF:TCL zullen waar van toepassing training- en bewustheidsprogramma s opzetten. Artikel 3 Nazorg, beoordeling en correctieve acties 3.1 COTANCE en ETUF:TCL komen overeen om, in het kader van de dialoog met de sociale sector, nazorg te bieden aan de progressieve realisatie van de uitvoer van de onderhavige sociale-rapportagenorm. 3.2 Hiertoe zullen COTANCE en ETUF:TCL waar van toepassing een regelmatige evaluatie verrichten van de uitvoering van de onderhavige raamovereenkomst, ook na het 3e jaar van de in de inleiding aangegeven ondertekening ervan. Ze zouden onder andere de Europese Commissie of EU-lidstaten kunnen vragen om in dit opzicht de noodzakelijke assistentie te bieden. 3.3 COTANCE en ETUF:TCL komen overeen dat de uitvoering van de resultaten van de raamovereenkomst op onafhankelijke wijze moeten worden beoordeeld, waardoor de geloofwaardigheid van de raamovereenkomst voor alle betrokken partijen wordt gegarandeerd. 3.4 COTANCE en ETUF:TCL kunnen in de context van de dialoog met de Europese sociale sector samen vrij besluiten om elk ander initiatief op te starten teneinde de uitvoering van de onderhavige raamovereenkomst na te streven. Artikel 4 Meest gunstige clausule COTANCE leden of aan deze gelie erde bedrijven kunnen in hun respectievelijke mogelijke sociale verslagen en milieuverklaringen meer gedetailleerde indicatoren introduceren. De invoering van de onderhavige sociale-rapportagenorm kan in geen geval een argument vormen om de reeds bestaande, meer gedetailleerde verslagen en verklaringen te reduceren. Bijlage: ledenlijst Brussel, 17 juni 2008 voor COTANCE: Gustavo Gonzalez-Quijano, Secretaris-generaal voor ETUF:TCL: Patrick Itschert, Secretaris-generaal

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Bedrijfsethiekbeleid. Bedrijfsethiekbeleid

Bedrijfsethiekbeleid. Bedrijfsethiekbeleid Bedrijfsethiekbeleid 1 Inleiding en documentbeheer Dit document bevat informatie over het beleid, de procedures, normen en richtlijnen van het hoofdkantoor van G4S Group en wordt periodiek bijgewerkt om

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen Versie 1.0 13/12/2010 Versiecontrole Document opgesteld door:

Nadere informatie

Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid

Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid GEDRAGSCODE A Onze belangrijkste taak is te streven naar deugdzaamheid in ons handelen. Onze innerlijke balans en zelfs ons bestaan hangen ervan af. Alleen deugdzaam handelen kan het leven mooi en waardig

Nadere informatie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie Circulaire Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012 Compliancefunctie Toepassingsveld: Kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, vereffeningsinstellingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.4.2014 COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Inhoud De Fujitsu Way... 3 De Fujitsu Way en de Global Business Standards... 3 Internationaal perspectief... 4 Naleving binnen Fujitsu... 5 Waarom

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde RICHTLIJN 2006/43/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van en geconsolideerde,

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GRI. Version 3.0 G ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving 2000-2006 GI Version 3.0 ichtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving G Inhoudsopgave Voorwoord Duurzame ontwikkeling en de verplichting tot transparantie Overzicht

Nadere informatie

Herzien mei 2010. *smith&nephew. Gedragscode en bedrijfsprincipes

Herzien mei 2010. *smith&nephew. Gedragscode en bedrijfsprincipes Herzien mei 2010 *smith&nephew Gedragscode en bedrijfsprincipes Gedragscode en bedrijfsprincipes 1 GEDRAGSCODE EN BEDRIJFSPRINCIPES VAN SMITH & NEPHEW mei 2010 Inhoud I. BEDRIJFSPRINCIPES........................

Nadere informatie

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T

EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE HET EUROPEES PARLEME T DE RAAD Straatsburg, 22 april 2009 (OR. en) 2005/0237A(COD) C6-0042/2009 LEX 1006 PE-CO S 3719/2/08 REV 2 MAR 256 E V 1004 CODEC 1821 RICHTLIJ VA HET EUROPEES PARLEME

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIIVATE STIICHTIING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 De richtlijnen werden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie