NATUURTECHNISCH INSTITUUT. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT. distributiematrix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATUURTECHNISCH INSTITUUT. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT. distributiematrix"

Transcriptie

1 NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT distributiematrix directeur directievertegenwoordiger OD administratie & automatisering OD beheer & onderhoud OD onderwijs- & studentenzaken Natuurtechniek OD onderwijszaken Onderbouw OD studentenzaken Techniek OD onderwijszaken Techniek OD studentenzaken Onderbouw OD onderwijs- & studentenzaken Analisten Auteur: Directeur Drs. Dave A. Abeleven Datum goedkeuring: 3 oktober 2008

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Hoofdstuk I : Algemeen Artikel 1 : Definities blz. 3 Artikel 2 : Doel en omschrijving van het examen blz. 3 Hoofdstuk II : Deelname aan het examen en uitreiking Artikel 3 : Wie aan het examen deelnemen blz. 4 Artikel 4 : Uitreiking cijferlijst en diploma blz. 4 Hoofdstuk III : Indeling van het examen Artikel 5 : Algemene indeling blz. 4 Artikel 6 : Het eindexamen blz. 5 Artikel 7 : Groepsindeling examenvakken per studierichting blz. 5 Artikel 8 : Het afstudeerproject blz. 7 Hoofdstuk IV : Organisatie van het examen Artikel 9 : De algemene leiding van het examen en vervanging blz. 8 Artikel 10 : De examenkommissie blz. 8 Artikel 11 : De gekommitteerden blz. 10 Artikel 12 : Taken blz. 10 Artikel 13 : Procedures toezicht gekommitteerden blz. 11 Artikel 14 : Geheimhouding van de examenopgaven blz. 11 Artikel 15 : Data examen en uitslag vergaderingen van de examenkomm. blz. 11 Artikel 16 : Algemene taak van de directeur blz. 12 Artikel 17 : Bijzondere voorzieningen en onregelmatigheden tijdens het Examen. blz. 12 Hoofdstuk V : Beoordeling van de kandidaten Artikel 18 : Betekenis der cijfers blz. 12 Artikel 19 : Algemene procedure voor het vaststellen van cijfers blz. 13 Artikel 20 : Vaststelling van de deelexamencijfers blz. 13 Artikel 21 : Vaststelling van het definitief eindcijfer blz. 14 Artikel 22 : Beoordeling van het afstudeerproject blz. 14 Artikel 23 : Slagingsnormen blz. 14 Artikel 24 : Inhaalexamen blz. 16 Artikel 25 : Herexamen blz. 16 Hoofdstuk IV : Onregelmatigheden tijdens het examen Artikel 26 : Ontdekking van een overtreding blz. 17 Artikel 27 : Mededeling aan de kandidaat na ontdekking van een overtreding blz. 17 Artikel 28 : Ontzegging tot verdere deelname aan het examen blz. 17 Artikel 29 : Recht van beroep zijdens de kandidaat i.v.m. overtredingen blz. 17 Artikel 30 : Ongeldigheid van het examen vanwege onregelmatigheid blz. 18 Hoofdstuk VII : Bijzondere bepalingen Artikel 31 : Ongeoorloofde afwezigheid tijdens een examenonderdeel blz. 18 Artikel 32 : Aantal malen dat aan het examen mag worden deelgenomen blz. 18 Artikel 33 : Vrijstellingen blz. 19 Artikel 34 : Algemeen recht van beroep zijdens de kandidaat blz. 19 Hoofdstuk VIII : Slotbepalingen Artikel 35 : Slotbepalingen blz. 19 Pagina 2

3 Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Artikel 2 : Definities : Doel en omschrijving van het examen Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder; De Minister : De Minister van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur. De Inspecteur : De Inspecteur van het Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau (VOS) belast met het algemeen toezicht op het examen namens de Minister. De School : De Middelbare Opleidingen van het Natuurtechnisch Instituut. De Directeur : De Directeur van de school. De Docent : Degene die als zodanig vanwege de Minister is/was aangesteld gedurende het betreffende schooljaar. De Coördinator : De docent die belast is met de coördinatie van een studierichting dan wel met de coördinatie van een aantal samenhangende vakken. De Examinator : De docent die het onderwijs, in het examenvak, in het hoogste leerjaar van de school verzorgt of heeft verzorgt. De Gekommitteerde : De buitenstaander-deskundige, door of vanwege de Minister aangesteld,belast met het toezicht op het examen of een deel daarvan, conform het gestelde in artikel 12. De Examencommissie: De kommissie als bedoeld in artikel 10 Het Examen : Het onderzoek als omschreven in artikel 2 lid 2 De Kandidaat : De deelnemer aan het examen zoals omschreven in artikel 3. De studierichting : het pakket van vakken dat door de school ten behoeve van de kandidaat in het hoogste leerjaar wordt verzorgt. Het Diploma : Het getuigschrift zoals bedoeld in artikel 4 lid 2. Artikel 2 Doel en omschrijving van het examen 2.1. De school heeft tot taak de leerlingen, in de door hen gevolgde studierichting, tot een tevoren omschreven niveau van kennis en vaardigheden op te leiden en inzicht bij te brengen Ieder jaar stelt de school een onderzoek in om na te gaan welke leerlingen van het hoogste leerjaar geacht kunnen worden het in het vorig lid bedoelde niveau te hebben bereikt. Dit onderzoek heet het examen Het examen wordt afgenomen in alle studierichtingen die gedurende het betreffende schooljaar in het afsluitend leerjaar worden verzorgd, onder toezicht van de docenten en de aangewezen gekommitteerden Indien de tijdens het examen geleverde prestaties van een deelnemer voldoen aan de in artikel 23 van dit reglement genoemde normen, wordt deze deelnemer geacht het in lid 1 bedoelde niveau te hebben bereikt, Deze deelnemer is dan geslaagd voor het examen In dit reglement wordt ondermeer aangegeven wie aan het examen mogen deelnemen, waaruit het examen bestaat, op welke wijze het examen wordt afgenomen en hoe de door de deelnemer geleverde prestaties worden beoordeeld. Pagina 3

4 Hoofdstuk II Deelname aan het examen en uitreiking Artikel 3 : Wie aan het examen deelnemen Artikel 4 : Uitreiking cijferlijsten en diploma Artikel 3 Wie aan het examen deelnemen 3.1. Als kandidaat tot het examen worden toegelaten de leerlingen van het hoogste leerjaar van de school, in de door hen gevolgde studierichting De Inspekteur van Onderwijs kan toestemming verlenen dat een kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een door hem na overleg met de Direkteur te bepalen wijze (schriftelijk,mondeling of praktisch) afhankelijk van de noodzaak daartoe Aan het examen mogen deelnemen anderen dan bedoeld in lid 1, voorzover zij daartoe toestemming hebben verkregen vanwege de Minister, gehoord de Direkteur. De toestemming vermeldt in welke studierichting het examen wordt afgelegd en eventueel welke vrijstelling(en) verleend is (zijn) Iedere kandidaat dient zich tijdig op te geven voor deelname aan het examen. Artikel 4 Uitreiking cijferlijst en diploma 4.1. Aan elke kandidaat wordt na afloop van het examen een cijferlijst uitgereikt, waarop alle toegekende eindcijfers en andere beoordelingen vermeld staan Aan elke kandidaat die met in achtneming van deze regeling het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt ten bewijze daarvan een diploma uitgereikt. Hoodstuk III Indeling van het examen Artikel 5 : Algemene indeling Artikel 6 : Het eindexamen Artikel 7 : Groepsindeling examenvakken per studierichting Artikel 8 : Het afstudeerprojekt. Artikel 5 Algemene indeling van het examen 5.1. Voor iedere studierichting bestaat het eindexamen uit: a. deelexamens b. het afstudeerprojekt 5.2. De examenvakken en het afstudeerproject worden als volgt in groepen ingedeeld: groep I : Ondersteunende vakken van algemene aard groep II : Ondersteunende richtingsvakken groep III : De theoretische hoofdvakken Pagina 4

5 groep IV : De praktijkvakken groep V : Het afstudeerproject 5.3. De Minister, gehoord de lerarenvergadering stelt het examenprogramma uiterlijk midden november van het betreffende schooljaar vast. Dit examenprogramma houdt in: a. de opgave van de examen verdeeld over de groepen I t/m IV. b. de omschrijving van de examenstof voor ieder examenvak. c. de verdeling van de examenstof over de deelexamens. d. het aantal en de duur der deelexamens voor elk examenvak. e. Een korte omschrijving van de afstudeerprojecten Onder examenstof wordt ook verstaan de vaardigheden die bij het examen worden getoetst. Artikel 6 Het eindexamen 6.1. Per studierichting betreft het eindexamen alle examenvakken genoemd in artikel 7 en bestaat de examenstof als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b Het eindexamen wordt overeenkomstig het programma per examenvak in minimaal 2 en in maximaal 3 deelexamens opgesplitst Elk deelexamen betreft de lesstof die is behandeld in de periode na het voorafgaand deelexamen, dan wel in de periode na 1 oktober van het betreffende schooljaar De afzonderlijke cijfers van de deelexamens per examenvak resulteren in het eindcijfer voor dat vak De betekenis van deze cijfers wordt geregeld in artikel 18. De wijze waarop het eindcijfer wordt vastgesteld wordt geregeld in artikel 20 en De vastgestelde deelexamencijfers worden een week na vaststelling door de Direkteur en de Secretaris van de examencommissie ondertekend en in 2-voud naar de Ispekteur verzonden. Artikel 7 Groepsindeling examenvakken per studierichting Richting Landbouw (Plantenteelt) Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Proefveldtechniek. Groep II : Voorlichtingskunde, Bemestingsleer Groep III : Bijzondere Plantenteelt, Gewasbescherming, Agrarische Bedrijfskunde Groep IV : Landbouwtechniek,Landbouwpraktijk 7.2. Richting Landbouw (Veeteelt) Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Proefveldtechniek Groep II : Voorlichtingskunde, Bemestingsleer Groep III : Veeteelt, Dierziekten, Agrarische Bedrijfskunde Groep IV : Landbouwtechnieken, veeteeltpraktijk Pagina 5

6 7.3. Richting Bodemkunde Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde Groep II : Geologie, Vegetatiekunde, Landklassificatie Groep III : Geografische Bodemkunde, Luchtfoto-interpretatie Karteringstechniek, Bemestingsleer Groep IV : Bodemkunde praktijk 7.4. Richting Bosbouw (Productie) Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Steekproeftechniek. Groep II : Ecologie, Natuurbehoud, Houttechnologie, Bosontsluiting Groep III : Bijzondere Houtteelt, Bosexploitatie, Bosbedrijfskunde, Bosinventarisatie, Bosinrichting 7.5 Richting Bosbouw (Toerisme) Groep I : ICT, Bedrijfskunde, Recht. Groep II : Ecologie, Natuurbehoud, Duurzaam Toerisme, Communicatie Groep III : Cultureel Erfgoed, Ecotoerisme, Tourmanagement, Resortmanagement 7.6. Richting Landmeetkunde Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde Groep II : Recht, Landmeetkunde II, Toegepaste Wiskunde, Instrumentenkunde Groep III : Fotogrammetrie, Landmeetkunde I, Waarnemingsrekenen, Landmeetkundigrekenen Groep IV : Tekenen 7.7. Richting Hydro/ Meteo Groep I : Bedrijfskunde Groep II : Hydrometingen, Meteometingen, Thermodynamica Radiocommunicatie Groep III : Meteorologie, Meteocodes, Klimatologie, Hydrologie Hydrografie Groep IV : Hydro-instrumenten, Meteo-instrumenten, Automatisering 7.8. Richting Mijnbouw Groep I Groep II Groep III Groep IV 7.9. Richting Bouwkunde Groep I Groep II Groep III Groep IV : Automatisering, Bedrijfskunde : Landmeetkunde, Wetgeving, Hydraulica, Elektrotechniek Sterkteleer, Exploratie-Geologie : Karteringstechniek, Kennis v Werktuigen, Boren en Schieten, Ontginningstechniek : Mijnbouwpraktijk : Bedrijfskunde, Grondmechanica : Materialenkennis, Bouwfysica, Landmeetkunde, Architectuurgeschiedenis, Bestekken en Begroten : Sterkteleer, Hout/Beton/Staal, Constructieleer, Ontwerptechniek : Tekenen, Houtbewerking, Laboratorium Onderzoek Richting Weg- en Waterbouwkunde Groep I : Bedrijfskunde, Grondmechanica, Hydraulica Groep II : Beheer en Onderhoud, Landmeetkunde, Rioleringen Bestekken en Begroten Pagina 6

7 Groep III Groep IV : Sterkteleer, Hout/Beton/Staal, Gezondheid Techniek Wegenbouwkunde : Tekenen, Houtbewerking, Laboratorium Onderzoek Richting Electrotechniek- Energie Overdracht Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde. Groep II : Telecommunicatie, Meetinstrumenten, Computer Techniek, Digitale Techniek, Installatie Techniek. Groep III : Elektriciteitsleer, Elektronica, Energie- Overdracht Groep IV : Elektrische Metingen, Elektromontage, Technisch Tekenen Richting Electrotechniek- Informatie Overdracht Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde. Groep II : Informatica, Telecommunicatie, Meetinstrumenten, Computer Techniek, Groep III : Elektriciteitsleer, Elektronica, Digitale Techniek Groep IV : Elektrische Metingen, Elektronicamontage Richting Werktuigbouwkunde Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde. Groep II : Koeltechniek, Voertuigentechniek, Elektrotechniek Groep III : Staalconstructie, Pneumatiek en Hydrauliek, Werktuigonderdelen, Transportwerktuigen Groep IV : Tekenen, Materialen- en Metingenpraktijk, Productietechniek- Praktijk, Voertuigentechniek praktijk Richting Chemisch Analisten Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Statistiek Groep II : Biochemie, Nucleaire Chemie, Organische Chemie, Anorganische Chemie Groep III : Fysische Chemie, Analytische Chemie, Instrumenten Analyse Groep IV : Analytische Chemie praktijk, Instrumenten Analyse praktijk Richting Medisch Analisten Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Statistiek Groep II : Fysiologische Chemie Groep III : Kwalitatieve Klinische Chemie, Hematologie, Microbiologie Groep IV : Praktijk Ziekenhuis Artikel 8 Het afstudeerproject 8.1. Het afstudeerproject is ingesteld om te beoordelen of de kandidaat in staat is de partieel verworven kennis, inzichten en vaardigheden geintegreerd toe te passen Het afstudeerproject begint zo spoedig mogelijk na het laatste deelexamen, met dien verstande dat voorbereidingen direct na het 2 e deelexamen moeten aanvangen De duur van het afstudeerproject bedraagt ongeveer 12 weken en zal in het lopend schooljaar af moeten zijn Aan het einde van het afstudeerproject wordt dit examenonderdeel voor iedere kandidaat beoordeeld door de examencommissie conform het gestelde in artikel 10 lid 1 sub b. Pagina 7

8 8.5. Indien het afstudeerprojekt met goed of voldoende is beoordeeld, blijft dit resultaat in het direkt daarop aansluitend schooljaar van kracht. Hoofdstuk IV Organisatie van het examen Artikel 9 : De algehele leiding van het examen en vervanging Artikel 10 : De examencommissie Artikel 11 : De gecommitteerden Artikel 12 : Taken Artikel 13 : Procedures toezicht gecommitteerden Artikel 14 : Geheimhouding van de examenopgaven Artikel 15 : Data examen- en uitslagvergaderingen van de examencommissie Artikel 16 : Algemene taak van de Directeur Artikel 17 : Bijzondere voorzieningen en onregelmatigheden tijdens het examen Artikel 9 De algehele leiding van het examen 9.1. De algehele leiding van het examen berust dij de Directeur Voor zover daarin, door of vanwege de Minister, is voorzien, is de Directeur bevoegd, met inachtneming van de door of vanwege de Minister gegeven voorschriften of aanwijzingen, nadere voorschriften ter uitvoering van deze regeling te geven De door de Directeur gegeven voorschriften vervallen op het tijdstip van inwerkingtreding van de door of vanwege de Minister gegeven vooschriften, voorzover deze hetzelfde onderwerp betreffen De door de Directeur gegeven vooschriften worden tijdig bekend gemaakt De Directeur kan zich doen vervangen door die onderdirecteur van de school die reeds anderszins is aangewezen als zijn plaatsvervanger bij zijn ontstentenis. Artikel 10 De examencommissie Door de Minister wordt jaarlijks een commissie benoemd, hierna te noemen de examencommissie, met de volgende taken: a. Het vaststellen van het eindcijfer voor elk examenvak van iedere kandidaat. Dit geschiedt aan de hand van de deelexamencijfers conform het gestelde in artikel 21. De vaststelling gebeurt in de vergaderingen, als genoemd in lid sub a en sub b. b. Het vaststellen van de beoordeling van het afstudeerproject voor iedere kandidaat.dit geschiedt aan de hand van de normen krachtens artikel 22. De vaststelling gebeurt in de vergaderingen, als genoemd in lid 4 sub b. c. Het vaststellen van de uitslag van het examen ten aanzien van iedere kandidaat Dit geschiedt aan de hand van de normen krachtens artikel 23. De uitslag luidt: geslaagd dan wel niet geslaagd dan wel herexamen Pagina 8

9 10.2. De examencommissie bestaat uit: a. de directeur b. de coördinatoren c. de examinatoren d. de gecommitteerden De directeur is ambtshalve voorzitter en wijst onder de leden een secretaris aan. Bij ontstenenis van de Directeur treedt zijn eerste vervanger op als voorzitter. In gevallen waarbij met de voorzitter als examinator een conflikt ontstaat, beslist de Directeur van Onderwijs Per studierichting wordt uit de examencommissie een subcommissie samengesteld bestaande uit: a. de betreffende coördinator als voorzitter b. de betreffende examinatoren c. de aangewezen gecommitteerden Deze subcommissie heeft tot taak de werkzaamheden van de examencommisie voor te bereiden De examencommissie vergadert: a. Binnen drie weken na beëindiging van elk deelexamen ter vervulling van het gestelde lid I sub a. b. Binnen één week na beëindiging van het afstudeerproject ter vervulling van het gestelde lid I sub c. c. Zodra de Minister dan wel de Directeur dit noodzakelijk achten De leden van de examencommissie worden schriftelijk voor iedere vergadering uitgenodigd. Aan deze uitnodiging kan een mondelinge voorafgaan, die even bindend is De examencommissie is bevoegd beslissingen te nemen indien aanwezig zijn: a. Tenminste 2/3 van het aantal leden als genoemd in lid 2 sub a,b en c van dit artikel en b. Tenminste 2/3 van het aantal leden als genoemd in lid 2 sub d van dit artikel Bij stemming binnen de examencommissie telt de stem van de voorzitter even zwaar als die der overige leden. Bij het staken der stemmen heeft de directeur het recht een beslissing te nemen Beslissingen door de examencommissie genomen, zijn bindend behoudens in gevallen genoemd in artikel 34. Beslissingen mogen niet in strijd zijn met het bepaalde in dit reglement Indien de examencommissie, om welke reden dan ook, niet kan functioneren, worden door of vanwege de Minister die maatregelen genomen die nodig geacht worden om de voortgang van het examen niet te stagneren. Artikel 11 De gecommitteerden De Minister benoemd voor 1 december tot het tijdstip de herexamen zijn afgenomen voor elke school een of meer gecommitteerden, ieder voor een of meer examenvakken, desgewenst op voordracht van de Directeur. Pagina 9

10 11.2. Op verzoek van betrokken gecommitteerde, of de Directeur, kan op voordracht van de Inspecteur, de Minister een gecommitteerde de voortijdig van zijn/haar functie ontheffen. In dit geval wordt terstond een ander gecommitteerde in zijn/haar plaatst benoemd De Minister stelt de vergoeding vast voor de werkzaamheden van de gecommitteerden De directeuren en docenten van een school, komen niet in aanmerking tot gecommittteerde te worden benoemd op een school waar ze zelf aan verbonden zijn. Artikel 12 Taken De gecommitteerde heeft tot taak, steeds met betrekking tot de examenvakken en het afstudeerproject die bij de benoeming worden vastgesteld: a. zitting te nemen in de examencommissie, genoemd in artikel 10 en deel te nemen aan de vergaderingen van deze commissie; b. toe te zien, dat de organisatie van het eindexamen overeenkomstig de vastgestelde regels geschiedt; c. toe te zien dat de docenten betrokken bij het afnemen van het examen overeenkomstig de regels en hun verstrekte instructies hun werkzaamheden verrichten; d. toe te zien dat bij het corrigeren van examenwerkstukken de correctienormen juist worden toegepast; e. toe te zien dat het vaststellen van de uitslag van het examen op richtige wijze geschiedt; f. de cijfers van die gedeelten van het examen die daarvoor in aanmerking komen goed te keuren, c.q. mede vast te stellen, zoals bepaald in artikel 20; g. het door de examinator vastgestelde examenwerk en/of de andere werkstukken in verband met het examen te helpen goedkeuren; h. in overleg met de examinatoren voor de betrokken kandidaten het eindcijfer vast te stellen, zoals bepaald in artikel 21; i. in overleg met de coördinator voor de betrokken kandidaten de beoordeling van het afstudeerproject vast te stellen, zoals bepaald in artikel 22; j. een ondertekende verklaring op te stellen na afloop van het examen met betrekking tot de vastgestelde cijfers en/of beoordelingen; k. een verslag in te leveren gericht aan de Inspectie Voortgezet Onderwijs Senioren niveau waarin ondermeer is opgenomen hun bevindingen inzake: a. de organisatie van het (her) examen op basis van de instructies en de examenregels; b. het niveau van het werk en de eventuele problemen die gerezen zijn bij de vaststelling van het eindcijfer; c. eventuele tekortkomingen bij een groot deel van de kandidaten, zoals de onderdelen aan te geven die in het algemeen door de kandidaten niet in voldoende mate worden beheerst. l. het onder k vermeld verslag dient binnen drie weken na afloop van het examen bij de Directeur van de school te worden ingeleverd, die de totaal ontvangen verslagen binnen één maand hierna doorzendt naar de Inspectie Voortgezet Onderwijs Senioren niveau. Pagina 10

11 Artikel 13 Procedure toezicht gecommitteerden 13.1 a.voor het examenwerk worden de opgaven en de correctie normen voor de beoordeling uiterlijk twee weken voor het begin van het examen door de Directeur aan de gecommitteerde, vergezeld verzonden. b. De opgaven bedoeld onder a van dit lid worden door de examinator opgesteld met inachtneming van de examenstof genoemd in artikel 5 lid 3 sub b. c. Indien de gecommitteerde de opgaven en/of de correctienormen niet juist acht, deelt hij zo spoedig mogelijk aan de Directeur mede. De Directeur zendt de gecommitteerde zo spoedig mogelijk de opnieuw door de examinator opgestelde opgaven en/of correctienormen toe. d. Indien de gecommitteerde ook de nieuwe opgaven en/of correctienormen niet juist acht, stelt hij, samen met de Directeur en de examinator, de opgaven en/of de correctienormen vast. e. De wijze van toezicht op het afstudeerproject wordt in onderling overleg tussen de gecommitteerde en de coördinator bepaald. Indien zij hierover niet tot overeenstemming kunnen komen beslist de Directeur. Artikel 14 Geheimhouding examenopgaven 14.1 De in artikel 13 bedoelde opgaven en correctienormen blijven geheim tot de dag en tijdstip waarop de kandidaten deze opgaven moeten maken In verband met de vermenigvuldiging van de vastgestelde opgaven kan de Minister nadere voorschriften geven. Artikel 15 Data examen- en uitslagvergaderingen examencommissie 15.1 De Minister stelt jaarlijks, gehoord de Directeur, voor 31 december de data en tijdstippen vast van: a. de zittingen van het examen b. de vergaderingen van de examencommissie c. de uitslagvergaderinge 15.2 Jaarlijks stuurt de Directeur voor 31 december een lijst van examenkandidaten met vermelding van de examenvakken en eventueel verleende vrijstellingen per kandidaat naar de Inspectie van het Voortgezet Onderwijs Seniorenniveau en het Bureau Nijverheidsonderwijs en de examenvakken voor elk kandidaat eventueel verleende vrijstellingen. Artikel 16 Algemene taak van de Directeur De Directeur stelt die daden die nodig geacht worden om de vergaderingen van de examencommissie, als bedoeld in artikel 10 lid 4 aan het gestelde doel te laten beantwoorden. Pagina 11

12 Artikel 17 Bijzondere voorzieningen en onregelmatigheden tijdens het examen De Directeur en de docenten dragen er zorg voor dat het examen regelmatig verloopt. Dit wordt mede bereikt doordat gedurende een schriftelijke zitting: a. per 25 kandidaten steeds tenminste één toezichthouder aanwezig is. b. in elk lokaal waar het werk wordt gemaakt, tenminste twee toezichthouders aanwezig zijn Voor de aanvang van het examen maakt de Directeur de kandidaten uitdrukkelijk opmerkzaam op de voorschriften vastgesteld in de artikelen 26, 27, 28, 29 en Nadat bij de aanvang van het examen in enig examenvak één van de toezichthouders die zich op de enveloppe bevindende en daarvoor aangewezen gegevens heeft opgelezen en in orde bevonden, opent hij de enveloppe in tegenwoordigheid van de kandidaten. Indien niet alle kandidaten bij het examen in één lokaal kunnen worden geplaatst, geschiedt het openen in een der voor dit bestemde lokalen Onmiddelijk nadat de enveloppe is geopend, worden de opgaven rondgedeeld Het schriftelijk examen wordt gemaakt op door of vanwege de Directeur gewaarmerkt papier Omtrent de opgaven worden geen mededelingen of inlichtingen van welke aard of door wie dan ook aan de kandidaten verstrekt. In zeer bijzondere gevallen kan de Directeur in overleg met de Inspecteur hiervan afwijken Zij die bij het examen toezicht hebben gehouden, stellen over het verloop een rapport op. Hoofdstuk V Beoordeling van de kandidaat Artikel 18 : Betekenis der cijfers Artikel 19 : Algemene procedure voor het vaststellen van cijfers Artikel 20 : Vaststelling van de deelexamencijfers Artikel 21 : Vaststelling van het definitief eindcijfer Artikel 22 : Beoordeling van het afstudeerproject Artikel 23 : Slagingsnormen Artikel 24 : Inhaalexamen Artikel 25 : Herexamen Artikel 18 Betekenis der cijfers 18.1 a. Overal waar in dit reglement het woord cijfers wordt gebruikt, wordt bedoeld een der getallen 1 tot en met 10. b. Waar aangegeven, wordt het cijfer tot 0,1 nauwkeurig vastgesteld, waarbij 0,05 en meer naar boven en minder dan 0,05 naar beneden wordt afgerond. Pagina 12

13 De betekenis der cijfers is alsvolgt: 1 = Zeer slecht 2 = Slecht 3 = Gering 4 = Zeer onvoldoende 5 = Onvoldoende 6 = Voldoende 7 = Ruim voldoende 8 = Goed 9 = Zeer goed 10 = Uitmuntend Artikel 19 Algemene procedure voor het vaststellen der cijfers Voor het vaststellen van het cijfer voor een door een kandidaat ingeleverd examenwerk, wordt de volgende procedure bepaald: 19.1 De Directeur stelt zo spoedig mogelijk het door de kandidaat gemaakte werk, met een exemplaar van de opgaven en de beoordelingsnormen en het rapport over het examen genoemd in artikel 17 lid 7 aan de examinator ter hand De examinator ziet zo spoedig mogelijk het werk na, wijst er de onvolkomenheden in aan en geeft het met zijn beoordeling en voorzien van een toelichting, die voor een juiste waardering van belang is, aan de Directeur terug; de toegekende cijfers worden niet op het werk zelf, doch op een afzonderlijk vel papier vermeld. Indien voor een examenvak twee of meer examinatoren optreden, bepalen zij in onderling overleg het toe te kennen cijfers. Kunnen zij niet tot overeenstemming komen dan beslist de coördinator, tenzij deze een der examinatoren is. In dat geval beslist de Directeur. Het aldus bepaalde cijfer heeft in eerste instantie een voorlopig karakter Indien van toepassing, doet de Directeur de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven en de beoordelingsnormen, het rapport en eventueel de lijst van toegekende cijfers onverwijld toekomen aan de betrokken gecommitteerde, die het werk zo spoedig beoordeelt. De examinator en de gecommitteerde vergelijken elkaars beoordelingen en stellen in onderling overleg het toe te kennen cijfer vast. Kunnen zij niet tot overeenstemming komen dan wordt het cijfer vastgesteld op het gemiddelde van het cijfer toegekend door de gecommitteerde en het cijfer als in lid 2 genoemd. Artikel 20 Vaststelling van de deelexamencijfers 20.1 Voor elk examenvak wordt bij elk deelexamen per kandidaat het cijfer vastgesteld krachtens de procedure genoemd in artikel a. Het eindcijfer van een examenvak, als bedoeld in artikel 6 lid 4, is het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke cijfers der deelexamens. b.de weegfaktoren zijn evenredig met de hoeveelheid getoetste lesstof per deelexamen. Deze weegfactoren volgen uit het gestelde in artikel 5, lid 3 sub c. c. De afzonderlijke cijfers van de deelexamen worden tot op 0,1 nauwkeurig vastgesteld en afgerond overeenkomstighet in artikel 18 lid 1, sub b bepaalde. Pagina 13

14 Artikel 21 Vaststelling van het definitief eindcijfer 21.1 Voor een examenvak is het definitief eindcijfer gelijk aan het gemiddelde van: de deelexamen cijfers, waarbij afgerond wordt op een geheel getal. Daarbij wordt 0,50 en meer naar boven afgerond en minder dan 0,50 naar beneden Het definitief eindcijfer per vak per kandidaat wordt vastgesteld door de examencommissie in de vergadering als genoemd in artikel 10 lid 4 sub a. Artikel 22 Beoordeling van het afstudeerproject 22.1 De beoordeling van het afstudeerproject, als bedoeld in artikel 8 lid 4, kan zijn: of goed of voldoende of onvoldoende 22.2 De bekrachtiging van het afstudeerproject gebeurt door de examencommissie in de vergadering als genoemd in artikel 10 lid 4 sub b, gehoord de coördinator en de gecommitteerde. Artikel 23 Slagingsnormen De kandidaat wordt geacht het niveau genoemd in artikel 2, lid 1 te hebben behaald en is derhalve geslaagd voor het examen, indien: 23.1 In de groepen I t/m IV zijn in totaal niet meer berekende vijven behaald dan: aantal vakken Hierbij wordt minder dan een ½ berekende vijf afgerond op een halve vijf en meer dan een ½ berekende vijf afgerond op een hele vijf. Voor het bovenstaande geldt: 5 = 1 berekende vijf 4 = 1 ½ berekende vijf 3 = 2 berekende vijf 23.2 Aantal berekende vijven per richting: 2.1 Richting Landbouw (plantenteelt) Totaal aantal vakken : 10 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 2 ½ 2.2 Richting Landbouw (veeteelt) Totaal aantal vakken : 10 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 2 ½ 2.3 Richting Bodemkunde Totaal aantal vakken : 10 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 2 ½ 2.4 Richting Bosbouw (Productie) Totaal aantal vakken : 13 Pagina 14

15 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 3 ½ 2.5 Richting Bosbouw (Toerisme) Totaal aantal vakken : 12 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Landmeetkunde Totaal aantal vakken : 11 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Hydrometeorologie Totaal aantal vakken : 13 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 3 ½ 2.8 Richting Mijnbouw Totaal aantal vakken : 13 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 3 ½ 2.9 Richting Bouwkunde Totaal aantal vakken : 14 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Weg - Waterbouwkunde Totaal aantal vakken : 14 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Elektrotechniek - Energieoverdacht Totaal aantal vakken : 14 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Elektrotechniek - Informatieoverdracht Totaal aantal vakken : 12 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Werktuigbouwkunde Totaal aantal vakken : 14 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Chemisch Analist Totaal aantal vakken : 12 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Medisch Analist Totaal aantal vakken : 8 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Voor de groepen I t/m IV geldt: 3.1 Voor de groepen I en II is het groepsgemiddelde van de desbetreffende groep minimaal 5, terwijl hierbij voor geen enkel vak een cijfer lager dan 3 is behaald. 3.2 Voor groep III is het groepsgemiddelde groter dan 5, terwijl voor geen enkel vak een cijfer lager dan 5 is behaald. 3.3 Voor groep IV is het groepsgemiddelde minimaal 5 ½, terwijl voor geen enkel vak een cijfer lager dan 5 is behaald Voor groep V de waardering goed of voldoende is behaald. Pagina 15

16 Artikel 24 Inhaalexamen 24.1 Een kandidaat die enig deelexamen niet heeft kunnen afleggen en daarvoor ter beoordeling van de Directeur een gegronde reden heeft,wordt in de gelegenheid gesteld deel ter nemen aan een inhaalexamen. Dit examen wordt nog voor de uitslagvergadering als bedoeld in artikel 10, lid b en c afgenomen,zodat de beoordeling van betrokkene mede op deze vergadering kan plaatsvinden. Het cijfer behaald voor dit inhaalexamen komt in de plaats van het ontbrekende deelexamencijfers De Directeur maakt onverwijld melding aan de Inspecteur van het geval in het vorige lid vermeld, onder toezending van een door de gecommitteerde ondertekende lijst van de tot dan door deze kandidaat bij het examen behaalde cijfers Het inhaalexamen gaat over de totale leerstof van het betreffende deelexamen, zoals aangegeven in artikel 5 lid 3 sub c. Artikel 25 Herexamen 25.1 De kandidaat die niet is geslaagd doordat: a. Voor maximaal twee examenvakken uit de groepen I t/m IV, als bedoeld in artikel 5 lid 2, maximaal twee punten per vak te weinig zijn behaald; b. En /of het afstudeerproject met onvoldoende is beoordeeld komt in aanmerking voor een herexamen Het herexamen omvat ten hoogste twee examenvakken uit de groepen I t/m IV en het afstudeerproject Het herexamen in een examenvak uit de groepen I t/m IV wordt gehouden ca. 4 weken na het laatste deelexamen. Het omvat de gehele examenstof, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b. Het nieuwe definitief eindcijfer voor het betreffende vak is gelijk aan het voor het herexamen behaalde cijfer voor dat vak. Het herexamen werk wordt opgesteld en beoordeeld conform de gestelde regels voor het eindexamenwerk, met name artikel 13 t/m 17 en artikel 19 t/m Het herexamen in verband met het afstudeerproject wordt in onderling overleg tussen de betreffende coördinator en de betreffende gecommitteerde afgelegd. Het moet zijn afgerond uiterlijk 31 december van het jaar waarin het examen is afgenomen De uitslag van het examen wordt vastgesteld door de examencommissie in een speciale zitting. De uitslag luidt: geslaagd dan wel niet geslaagd. Hoofdstuk VI Onregelmatigheden tijdens het examen Artikel 26 : Ontdekking van een overtreding Artikel 27 : Mededeling aan de kandidaat na ontdekking van een overtreding Artikel 28 : Ontzegging tot verdere deelname aan het examen Artikel 29 : Recht van beroep zijdens de kandidaat i.v.m. overtredingen Artikel 30 : Ongeldigheid van het examen vanwege onregelmatigheden Pagina 16

17 Artikel 26 Ontdekking van een overtreding 26.1 Het is een kandidaat tijdens het examen niet toegestaan van andere hulpmiddelen gebruik te maken of zich anderszins het maken van opgaven of opdrachten te vergemakkelijken, dan door de Directeur is toegestaan in overeenstemming met de geldende regels Indien een kandidaat de bepaling van het vorige lid overtreedt of zich anderszins aan bedrog schuldig maakt of heeft gemaakt en dit feit lopende het examen wordt ontdekt, wordt hem een reglementaire 1 (een) voor dat examenonderdeel toegekend. Bij ontdekking voor de tweede keer wordt hij van verdere deelname aan het examen voor dat studiejaar uitgesloten en wordt geacht voor het examen te zijn afgewezen Indien de in het vorige lid bedoelde overtreding na het examen wordt ontdekt, maar voordat het diploma is uitgereikt, wordt de kandidaat het diploma onthouden Indien een kandidaat zich niet houdt aan de voorschriften gegeven ter voorkoming van de in de voorgaande leden bedoelde overtreding kan hem door de Directeur de verdere deelneming aan het examen worden ontzegd en wordt hij als dan geacht voor het examen te zijn afgewezen. Artikel 27 Mededeling aan de kandidaat na ontdekking van een overtreding 27.1 De ontdekking van een overtreding als bedoeld in artikel 26 en de daaraan verbonden konsekwenties wordt de kandidaat meteen na de ontdekking door of namens de Directeur schriftelijk medegedeeld Ontzegging tot verdere deelneming aan het examen krachtens artikel 26 lid 2 en 4 en de daarna verbonden konsekwenties worden de kandidaat meteen na de beslissing van de Directeur, door of namens de Directeur medegedeeld Alle in dit artikel genoemde mededelingen kunnen in eerste instantie mondeling geschieden maar worden zo spoedig mogelijk schriftelijk door de Directeur bevestigd. De mededeling gaat onmiddellijk in en de Inspecteur wordt onverwijld op de hoogte gesteld van het gebeurde. Artikel 28 Ontzegging van verdere deelname aan het examen. Indien de Directeur bij een overtreding als bedoeld in artikel 26 lid 4 geen gebruik maakt van de hem gegeven bevoegdheid, kan door of vanwege de Minister op voordracht van een of meer gecommitteerden, de kandidaat de verdere deelname aan het examen worden ontzegd nadat de Directeur en de betrokken kandidaat gehoord zijn. De mededeling daar omtrent aan de kandidaat geschiedt schriftelijk door of vanwege de Minister met afschriften aan de Directeur en de betrokken gecommitteerde(n). Pagina 17

18 Artikel 29 Recht van beroep zijdens de kandidaat i.v.m. overtredingen Tegen de in artikel 27 bedoelde mededeling kan de kandidaat binnen drie dagen schriftelijk in beroep gaan bij de Inspecteur. Dit geschiedt conform het gestelde in artikel 34 lid Indien de Inspecteur het bovengenoemde beroep gegrond acht, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog het examen af te leggen. Dit gebeurt op een door of vanwege de Minister, in overleg met de Directeur, te bepalen wijze en tijd. Artikel 30 Ongeldigheid van het examen vanwege onregelmatigheden. Indien een in artikel 26 bedoelde of een andere onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, kan de Minister besluiten het gedeelde van het examen tijdens het welk de onregelmatigheid plaatsvond, dan wel het gehele examen, opnieuw te doen maken op een tijd en wijze conform het in artikel 29 lid 2 bepaalde. Hoofdstuk VII Bijzondere bepalingen Artikel 31 : Ongeoorloofde afwezigheid tijdens een examenonderdeel Artikel 32 : Aantal malen dat aan het examen mag worden deelgenomen Artikel 33 : Vrijstellingen Artikel 34 : Algemeen recht van beroep zijdens de kandidaat Artikel 31 Ongeoorloofde afwezigheid tijdens een examenonderdeel 31.1 De kandidaat die zonder geldige reden, zulks ter beoordeling van de Directeur, niet deelneemt aan enig onderdeel van het examen wordt geacht voor dit onderdeel het cijfer 1 (een) te hebben behaald De beslissing hieromtrent wordt de kandidaat schriftelijk door de Directeur medegedeeld Indien een examenkandidaat later dan 30 minuten na de aanvraag van een examenonderdeel het examenlokaal binnentreedt, is lid 1 mede van overeenkomstige toepassing Kandidaten die menen dat in het examenwerk vragen of vraagstukken zijn opgenomen, die buiten het examenprogramma vallen, zijn gerechtigd naderhand bij de Directeur in protest te gaan. Artikel 32 Aantal malen dat aan het examen mag worden deelgenomen 32.1 De kandidaat die tweemaal voor het examen is afgewezen, wordt van verdere deelname uitgesloten Het herexamen, als bedoeld in artikel 25, wordt geacht een deel te zijn van het betreffende examen. Pagina 18

19 Artikel 33 Vrijstellingen De Minister kan aan een kandidaat op grond van een eerder behaald erkend diploma voor daarvoor in aanmerking komende eindexamenvakken vrijstelling verlenen indien voor die vakken minimaal een zes (6) is behaald. Artikel 34 Algemeen recht van beroep zijdens de kandidaat 34.1 De kandidaat heeft het recht mondeling of schriftelijk bij de Directeur in beroep te gaan in verband met elke beslissing of beoordeling betrekking hebbend op het examen van de betrokken kandidaat Dit recht vervalt drie dagen nadat de beslissing en/of de beoordeling aan de kandidaat zijn medegedeeld De Directeur hoort alle betrokken, neemt zo spoedig mogelijk een beslissing en maakt deze beslissing aan alle betrokkenen bekend Indien de kandidaat geen genoegdoening vindt bij de Directeur, heeft deze kandidaat het recht van schriftelijk beroep bij de Inspecteur. Dit recht vervalt drie dagen nadat de Directeur zijn beslissing aan de kandidaat heeft medegedeeld De Inspecteur hoort de kandidaat, de Directeur en zonodig andere personen en neemt zo spoedig mogelijk een beslissing die hij schriftelijk aan de betrokken partijen meedeelt. Artikel :35 Slotbepalingen Hoofdstuk VIII Artikel 35 Slotbepalingen 35.1 Al de stukken die met betrekking tot het examen van belang zijn worden door de Directeur een jaar bewaard. Stukken die door de kandidaat zijn ingeleverd met de bijbehorende beoordelingen, worden desgevraagd aan de kandidaat ter inzage gegeven In de gevallen waarin bij of krachtens deze regeling niet is voorzien, beslist de Minister Dit reglement is goedgekeurd Door het Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Toevoeging art. 33: Vrijstellingen (ingaande schooljaar 1996/1997) Paramaribo, februari 1987 Een kandidaat die is afgewezen voor het eindexamen krijgt in het direct aansluitend schooljaar vrijstelling voor die examenvakken waarvoor als definitief eindcijfer een zeven (7) of hoger is behaald. Vrijstellingen worden in de uitslagvergaderingen vastgesteld en zijn geldig voor het eerstvolgende examen. Pagina 19

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007

Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Masteropleiding Zorgmanagement Studiejaar 2006-2007 1 1. Algemene

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC

instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus MC Onderwijs- en Examenreglement (OER) en Regels en Richtlijnen tentamens van de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM

MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM WEGWIJZER VOOR HET PROFIELEXAMEN 6 VWO CURSUS: 2009-2010 Wegwijzer 6vwo 2009-2010 Amsterdam, 29 september 2009 Beste leerling van 6VWO, De wegwijzer door het examen is een belangrijk

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie