NATUURTECHNISCH INSTITUUT. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT. distributiematrix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATUURTECHNISCH INSTITUUT. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT. distributiematrix"

Transcriptie

1 NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO EXAMENREGLEMENT distributiematrix directeur directievertegenwoordiger OD administratie & automatisering OD beheer & onderhoud OD onderwijs- & studentenzaken Natuurtechniek OD onderwijszaken Onderbouw OD studentenzaken Techniek OD onderwijszaken Techniek OD studentenzaken Onderbouw OD onderwijs- & studentenzaken Analisten Auteur: Directeur Drs. Dave A. Abeleven Datum goedkeuring: 3 oktober 2008

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Hoofdstuk I : Algemeen Artikel 1 : Definities blz. 3 Artikel 2 : Doel en omschrijving van het examen blz. 3 Hoofdstuk II : Deelname aan het examen en uitreiking Artikel 3 : Wie aan het examen deelnemen blz. 4 Artikel 4 : Uitreiking cijferlijst en diploma blz. 4 Hoofdstuk III : Indeling van het examen Artikel 5 : Algemene indeling blz. 4 Artikel 6 : Het eindexamen blz. 5 Artikel 7 : Groepsindeling examenvakken per studierichting blz. 5 Artikel 8 : Het afstudeerproject blz. 7 Hoofdstuk IV : Organisatie van het examen Artikel 9 : De algemene leiding van het examen en vervanging blz. 8 Artikel 10 : De examenkommissie blz. 8 Artikel 11 : De gekommitteerden blz. 10 Artikel 12 : Taken blz. 10 Artikel 13 : Procedures toezicht gekommitteerden blz. 11 Artikel 14 : Geheimhouding van de examenopgaven blz. 11 Artikel 15 : Data examen en uitslag vergaderingen van de examenkomm. blz. 11 Artikel 16 : Algemene taak van de directeur blz. 12 Artikel 17 : Bijzondere voorzieningen en onregelmatigheden tijdens het Examen. blz. 12 Hoofdstuk V : Beoordeling van de kandidaten Artikel 18 : Betekenis der cijfers blz. 12 Artikel 19 : Algemene procedure voor het vaststellen van cijfers blz. 13 Artikel 20 : Vaststelling van de deelexamencijfers blz. 13 Artikel 21 : Vaststelling van het definitief eindcijfer blz. 14 Artikel 22 : Beoordeling van het afstudeerproject blz. 14 Artikel 23 : Slagingsnormen blz. 14 Artikel 24 : Inhaalexamen blz. 16 Artikel 25 : Herexamen blz. 16 Hoofdstuk IV : Onregelmatigheden tijdens het examen Artikel 26 : Ontdekking van een overtreding blz. 17 Artikel 27 : Mededeling aan de kandidaat na ontdekking van een overtreding blz. 17 Artikel 28 : Ontzegging tot verdere deelname aan het examen blz. 17 Artikel 29 : Recht van beroep zijdens de kandidaat i.v.m. overtredingen blz. 17 Artikel 30 : Ongeldigheid van het examen vanwege onregelmatigheid blz. 18 Hoofdstuk VII : Bijzondere bepalingen Artikel 31 : Ongeoorloofde afwezigheid tijdens een examenonderdeel blz. 18 Artikel 32 : Aantal malen dat aan het examen mag worden deelgenomen blz. 18 Artikel 33 : Vrijstellingen blz. 19 Artikel 34 : Algemeen recht van beroep zijdens de kandidaat blz. 19 Hoofdstuk VIII : Slotbepalingen Artikel 35 : Slotbepalingen blz. 19 Pagina 2

3 Hoofdstuk I Algemeen Artikel 1 Artikel 2 : Definities : Doel en omschrijving van het examen Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder; De Minister : De Minister van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur. De Inspecteur : De Inspecteur van het Voortgezet Onderwijs op Seniorenniveau (VOS) belast met het algemeen toezicht op het examen namens de Minister. De School : De Middelbare Opleidingen van het Natuurtechnisch Instituut. De Directeur : De Directeur van de school. De Docent : Degene die als zodanig vanwege de Minister is/was aangesteld gedurende het betreffende schooljaar. De Coördinator : De docent die belast is met de coördinatie van een studierichting dan wel met de coördinatie van een aantal samenhangende vakken. De Examinator : De docent die het onderwijs, in het examenvak, in het hoogste leerjaar van de school verzorgt of heeft verzorgt. De Gekommitteerde : De buitenstaander-deskundige, door of vanwege de Minister aangesteld,belast met het toezicht op het examen of een deel daarvan, conform het gestelde in artikel 12. De Examencommissie: De kommissie als bedoeld in artikel 10 Het Examen : Het onderzoek als omschreven in artikel 2 lid 2 De Kandidaat : De deelnemer aan het examen zoals omschreven in artikel 3. De studierichting : het pakket van vakken dat door de school ten behoeve van de kandidaat in het hoogste leerjaar wordt verzorgt. Het Diploma : Het getuigschrift zoals bedoeld in artikel 4 lid 2. Artikel 2 Doel en omschrijving van het examen 2.1. De school heeft tot taak de leerlingen, in de door hen gevolgde studierichting, tot een tevoren omschreven niveau van kennis en vaardigheden op te leiden en inzicht bij te brengen Ieder jaar stelt de school een onderzoek in om na te gaan welke leerlingen van het hoogste leerjaar geacht kunnen worden het in het vorig lid bedoelde niveau te hebben bereikt. Dit onderzoek heet het examen Het examen wordt afgenomen in alle studierichtingen die gedurende het betreffende schooljaar in het afsluitend leerjaar worden verzorgd, onder toezicht van de docenten en de aangewezen gekommitteerden Indien de tijdens het examen geleverde prestaties van een deelnemer voldoen aan de in artikel 23 van dit reglement genoemde normen, wordt deze deelnemer geacht het in lid 1 bedoelde niveau te hebben bereikt, Deze deelnemer is dan geslaagd voor het examen In dit reglement wordt ondermeer aangegeven wie aan het examen mogen deelnemen, waaruit het examen bestaat, op welke wijze het examen wordt afgenomen en hoe de door de deelnemer geleverde prestaties worden beoordeeld. Pagina 3

4 Hoofdstuk II Deelname aan het examen en uitreiking Artikel 3 : Wie aan het examen deelnemen Artikel 4 : Uitreiking cijferlijsten en diploma Artikel 3 Wie aan het examen deelnemen 3.1. Als kandidaat tot het examen worden toegelaten de leerlingen van het hoogste leerjaar van de school, in de door hen gevolgde studierichting De Inspekteur van Onderwijs kan toestemming verlenen dat een kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een door hem na overleg met de Direkteur te bepalen wijze (schriftelijk,mondeling of praktisch) afhankelijk van de noodzaak daartoe Aan het examen mogen deelnemen anderen dan bedoeld in lid 1, voorzover zij daartoe toestemming hebben verkregen vanwege de Minister, gehoord de Direkteur. De toestemming vermeldt in welke studierichting het examen wordt afgelegd en eventueel welke vrijstelling(en) verleend is (zijn) Iedere kandidaat dient zich tijdig op te geven voor deelname aan het examen. Artikel 4 Uitreiking cijferlijst en diploma 4.1. Aan elke kandidaat wordt na afloop van het examen een cijferlijst uitgereikt, waarop alle toegekende eindcijfers en andere beoordelingen vermeld staan Aan elke kandidaat die met in achtneming van deze regeling het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt ten bewijze daarvan een diploma uitgereikt. Hoodstuk III Indeling van het examen Artikel 5 : Algemene indeling Artikel 6 : Het eindexamen Artikel 7 : Groepsindeling examenvakken per studierichting Artikel 8 : Het afstudeerprojekt. Artikel 5 Algemene indeling van het examen 5.1. Voor iedere studierichting bestaat het eindexamen uit: a. deelexamens b. het afstudeerprojekt 5.2. De examenvakken en het afstudeerproject worden als volgt in groepen ingedeeld: groep I : Ondersteunende vakken van algemene aard groep II : Ondersteunende richtingsvakken groep III : De theoretische hoofdvakken Pagina 4

5 groep IV : De praktijkvakken groep V : Het afstudeerproject 5.3. De Minister, gehoord de lerarenvergadering stelt het examenprogramma uiterlijk midden november van het betreffende schooljaar vast. Dit examenprogramma houdt in: a. de opgave van de examen verdeeld over de groepen I t/m IV. b. de omschrijving van de examenstof voor ieder examenvak. c. de verdeling van de examenstof over de deelexamens. d. het aantal en de duur der deelexamens voor elk examenvak. e. Een korte omschrijving van de afstudeerprojecten Onder examenstof wordt ook verstaan de vaardigheden die bij het examen worden getoetst. Artikel 6 Het eindexamen 6.1. Per studierichting betreft het eindexamen alle examenvakken genoemd in artikel 7 en bestaat de examenstof als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b Het eindexamen wordt overeenkomstig het programma per examenvak in minimaal 2 en in maximaal 3 deelexamens opgesplitst Elk deelexamen betreft de lesstof die is behandeld in de periode na het voorafgaand deelexamen, dan wel in de periode na 1 oktober van het betreffende schooljaar De afzonderlijke cijfers van de deelexamens per examenvak resulteren in het eindcijfer voor dat vak De betekenis van deze cijfers wordt geregeld in artikel 18. De wijze waarop het eindcijfer wordt vastgesteld wordt geregeld in artikel 20 en De vastgestelde deelexamencijfers worden een week na vaststelling door de Direkteur en de Secretaris van de examencommissie ondertekend en in 2-voud naar de Ispekteur verzonden. Artikel 7 Groepsindeling examenvakken per studierichting Richting Landbouw (Plantenteelt) Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Proefveldtechniek. Groep II : Voorlichtingskunde, Bemestingsleer Groep III : Bijzondere Plantenteelt, Gewasbescherming, Agrarische Bedrijfskunde Groep IV : Landbouwtechniek,Landbouwpraktijk 7.2. Richting Landbouw (Veeteelt) Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Proefveldtechniek Groep II : Voorlichtingskunde, Bemestingsleer Groep III : Veeteelt, Dierziekten, Agrarische Bedrijfskunde Groep IV : Landbouwtechnieken, veeteeltpraktijk Pagina 5

6 7.3. Richting Bodemkunde Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde Groep II : Geologie, Vegetatiekunde, Landklassificatie Groep III : Geografische Bodemkunde, Luchtfoto-interpretatie Karteringstechniek, Bemestingsleer Groep IV : Bodemkunde praktijk 7.4. Richting Bosbouw (Productie) Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Steekproeftechniek. Groep II : Ecologie, Natuurbehoud, Houttechnologie, Bosontsluiting Groep III : Bijzondere Houtteelt, Bosexploitatie, Bosbedrijfskunde, Bosinventarisatie, Bosinrichting 7.5 Richting Bosbouw (Toerisme) Groep I : ICT, Bedrijfskunde, Recht. Groep II : Ecologie, Natuurbehoud, Duurzaam Toerisme, Communicatie Groep III : Cultureel Erfgoed, Ecotoerisme, Tourmanagement, Resortmanagement 7.6. Richting Landmeetkunde Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde Groep II : Recht, Landmeetkunde II, Toegepaste Wiskunde, Instrumentenkunde Groep III : Fotogrammetrie, Landmeetkunde I, Waarnemingsrekenen, Landmeetkundigrekenen Groep IV : Tekenen 7.7. Richting Hydro/ Meteo Groep I : Bedrijfskunde Groep II : Hydrometingen, Meteometingen, Thermodynamica Radiocommunicatie Groep III : Meteorologie, Meteocodes, Klimatologie, Hydrologie Hydrografie Groep IV : Hydro-instrumenten, Meteo-instrumenten, Automatisering 7.8. Richting Mijnbouw Groep I Groep II Groep III Groep IV 7.9. Richting Bouwkunde Groep I Groep II Groep III Groep IV : Automatisering, Bedrijfskunde : Landmeetkunde, Wetgeving, Hydraulica, Elektrotechniek Sterkteleer, Exploratie-Geologie : Karteringstechniek, Kennis v Werktuigen, Boren en Schieten, Ontginningstechniek : Mijnbouwpraktijk : Bedrijfskunde, Grondmechanica : Materialenkennis, Bouwfysica, Landmeetkunde, Architectuurgeschiedenis, Bestekken en Begroten : Sterkteleer, Hout/Beton/Staal, Constructieleer, Ontwerptechniek : Tekenen, Houtbewerking, Laboratorium Onderzoek Richting Weg- en Waterbouwkunde Groep I : Bedrijfskunde, Grondmechanica, Hydraulica Groep II : Beheer en Onderhoud, Landmeetkunde, Rioleringen Bestekken en Begroten Pagina 6

7 Groep III Groep IV : Sterkteleer, Hout/Beton/Staal, Gezondheid Techniek Wegenbouwkunde : Tekenen, Houtbewerking, Laboratorium Onderzoek Richting Electrotechniek- Energie Overdracht Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde. Groep II : Telecommunicatie, Meetinstrumenten, Computer Techniek, Digitale Techniek, Installatie Techniek. Groep III : Elektriciteitsleer, Elektronica, Energie- Overdracht Groep IV : Elektrische Metingen, Elektromontage, Technisch Tekenen Richting Electrotechniek- Informatie Overdracht Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde. Groep II : Informatica, Telecommunicatie, Meetinstrumenten, Computer Techniek, Groep III : Elektriciteitsleer, Elektronica, Digitale Techniek Groep IV : Elektrische Metingen, Elektronicamontage Richting Werktuigbouwkunde Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Toegepaste Wiskunde. Groep II : Koeltechniek, Voertuigentechniek, Elektrotechniek Groep III : Staalconstructie, Pneumatiek en Hydrauliek, Werktuigonderdelen, Transportwerktuigen Groep IV : Tekenen, Materialen- en Metingenpraktijk, Productietechniek- Praktijk, Voertuigentechniek praktijk Richting Chemisch Analisten Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Statistiek Groep II : Biochemie, Nucleaire Chemie, Organische Chemie, Anorganische Chemie Groep III : Fysische Chemie, Analytische Chemie, Instrumenten Analyse Groep IV : Analytische Chemie praktijk, Instrumenten Analyse praktijk Richting Medisch Analisten Groep I : Automatisering, Bedrijfskunde, Statistiek Groep II : Fysiologische Chemie Groep III : Kwalitatieve Klinische Chemie, Hematologie, Microbiologie Groep IV : Praktijk Ziekenhuis Artikel 8 Het afstudeerproject 8.1. Het afstudeerproject is ingesteld om te beoordelen of de kandidaat in staat is de partieel verworven kennis, inzichten en vaardigheden geintegreerd toe te passen Het afstudeerproject begint zo spoedig mogelijk na het laatste deelexamen, met dien verstande dat voorbereidingen direct na het 2 e deelexamen moeten aanvangen De duur van het afstudeerproject bedraagt ongeveer 12 weken en zal in het lopend schooljaar af moeten zijn Aan het einde van het afstudeerproject wordt dit examenonderdeel voor iedere kandidaat beoordeeld door de examencommissie conform het gestelde in artikel 10 lid 1 sub b. Pagina 7

8 8.5. Indien het afstudeerprojekt met goed of voldoende is beoordeeld, blijft dit resultaat in het direkt daarop aansluitend schooljaar van kracht. Hoofdstuk IV Organisatie van het examen Artikel 9 : De algehele leiding van het examen en vervanging Artikel 10 : De examencommissie Artikel 11 : De gecommitteerden Artikel 12 : Taken Artikel 13 : Procedures toezicht gecommitteerden Artikel 14 : Geheimhouding van de examenopgaven Artikel 15 : Data examen- en uitslagvergaderingen van de examencommissie Artikel 16 : Algemene taak van de Directeur Artikel 17 : Bijzondere voorzieningen en onregelmatigheden tijdens het examen Artikel 9 De algehele leiding van het examen 9.1. De algehele leiding van het examen berust dij de Directeur Voor zover daarin, door of vanwege de Minister, is voorzien, is de Directeur bevoegd, met inachtneming van de door of vanwege de Minister gegeven voorschriften of aanwijzingen, nadere voorschriften ter uitvoering van deze regeling te geven De door de Directeur gegeven voorschriften vervallen op het tijdstip van inwerkingtreding van de door of vanwege de Minister gegeven vooschriften, voorzover deze hetzelfde onderwerp betreffen De door de Directeur gegeven vooschriften worden tijdig bekend gemaakt De Directeur kan zich doen vervangen door die onderdirecteur van de school die reeds anderszins is aangewezen als zijn plaatsvervanger bij zijn ontstentenis. Artikel 10 De examencommissie Door de Minister wordt jaarlijks een commissie benoemd, hierna te noemen de examencommissie, met de volgende taken: a. Het vaststellen van het eindcijfer voor elk examenvak van iedere kandidaat. Dit geschiedt aan de hand van de deelexamencijfers conform het gestelde in artikel 21. De vaststelling gebeurt in de vergaderingen, als genoemd in lid sub a en sub b. b. Het vaststellen van de beoordeling van het afstudeerproject voor iedere kandidaat.dit geschiedt aan de hand van de normen krachtens artikel 22. De vaststelling gebeurt in de vergaderingen, als genoemd in lid 4 sub b. c. Het vaststellen van de uitslag van het examen ten aanzien van iedere kandidaat Dit geschiedt aan de hand van de normen krachtens artikel 23. De uitslag luidt: geslaagd dan wel niet geslaagd dan wel herexamen Pagina 8

9 10.2. De examencommissie bestaat uit: a. de directeur b. de coördinatoren c. de examinatoren d. de gecommitteerden De directeur is ambtshalve voorzitter en wijst onder de leden een secretaris aan. Bij ontstenenis van de Directeur treedt zijn eerste vervanger op als voorzitter. In gevallen waarbij met de voorzitter als examinator een conflikt ontstaat, beslist de Directeur van Onderwijs Per studierichting wordt uit de examencommissie een subcommissie samengesteld bestaande uit: a. de betreffende coördinator als voorzitter b. de betreffende examinatoren c. de aangewezen gecommitteerden Deze subcommissie heeft tot taak de werkzaamheden van de examencommisie voor te bereiden De examencommissie vergadert: a. Binnen drie weken na beëindiging van elk deelexamen ter vervulling van het gestelde lid I sub a. b. Binnen één week na beëindiging van het afstudeerproject ter vervulling van het gestelde lid I sub c. c. Zodra de Minister dan wel de Directeur dit noodzakelijk achten De leden van de examencommissie worden schriftelijk voor iedere vergadering uitgenodigd. Aan deze uitnodiging kan een mondelinge voorafgaan, die even bindend is De examencommissie is bevoegd beslissingen te nemen indien aanwezig zijn: a. Tenminste 2/3 van het aantal leden als genoemd in lid 2 sub a,b en c van dit artikel en b. Tenminste 2/3 van het aantal leden als genoemd in lid 2 sub d van dit artikel Bij stemming binnen de examencommissie telt de stem van de voorzitter even zwaar als die der overige leden. Bij het staken der stemmen heeft de directeur het recht een beslissing te nemen Beslissingen door de examencommissie genomen, zijn bindend behoudens in gevallen genoemd in artikel 34. Beslissingen mogen niet in strijd zijn met het bepaalde in dit reglement Indien de examencommissie, om welke reden dan ook, niet kan functioneren, worden door of vanwege de Minister die maatregelen genomen die nodig geacht worden om de voortgang van het examen niet te stagneren. Artikel 11 De gecommitteerden De Minister benoemd voor 1 december tot het tijdstip de herexamen zijn afgenomen voor elke school een of meer gecommitteerden, ieder voor een of meer examenvakken, desgewenst op voordracht van de Directeur. Pagina 9

10 11.2. Op verzoek van betrokken gecommitteerde, of de Directeur, kan op voordracht van de Inspecteur, de Minister een gecommitteerde de voortijdig van zijn/haar functie ontheffen. In dit geval wordt terstond een ander gecommitteerde in zijn/haar plaatst benoemd De Minister stelt de vergoeding vast voor de werkzaamheden van de gecommitteerden De directeuren en docenten van een school, komen niet in aanmerking tot gecommittteerde te worden benoemd op een school waar ze zelf aan verbonden zijn. Artikel 12 Taken De gecommitteerde heeft tot taak, steeds met betrekking tot de examenvakken en het afstudeerproject die bij de benoeming worden vastgesteld: a. zitting te nemen in de examencommissie, genoemd in artikel 10 en deel te nemen aan de vergaderingen van deze commissie; b. toe te zien, dat de organisatie van het eindexamen overeenkomstig de vastgestelde regels geschiedt; c. toe te zien dat de docenten betrokken bij het afnemen van het examen overeenkomstig de regels en hun verstrekte instructies hun werkzaamheden verrichten; d. toe te zien dat bij het corrigeren van examenwerkstukken de correctienormen juist worden toegepast; e. toe te zien dat het vaststellen van de uitslag van het examen op richtige wijze geschiedt; f. de cijfers van die gedeelten van het examen die daarvoor in aanmerking komen goed te keuren, c.q. mede vast te stellen, zoals bepaald in artikel 20; g. het door de examinator vastgestelde examenwerk en/of de andere werkstukken in verband met het examen te helpen goedkeuren; h. in overleg met de examinatoren voor de betrokken kandidaten het eindcijfer vast te stellen, zoals bepaald in artikel 21; i. in overleg met de coördinator voor de betrokken kandidaten de beoordeling van het afstudeerproject vast te stellen, zoals bepaald in artikel 22; j. een ondertekende verklaring op te stellen na afloop van het examen met betrekking tot de vastgestelde cijfers en/of beoordelingen; k. een verslag in te leveren gericht aan de Inspectie Voortgezet Onderwijs Senioren niveau waarin ondermeer is opgenomen hun bevindingen inzake: a. de organisatie van het (her) examen op basis van de instructies en de examenregels; b. het niveau van het werk en de eventuele problemen die gerezen zijn bij de vaststelling van het eindcijfer; c. eventuele tekortkomingen bij een groot deel van de kandidaten, zoals de onderdelen aan te geven die in het algemeen door de kandidaten niet in voldoende mate worden beheerst. l. het onder k vermeld verslag dient binnen drie weken na afloop van het examen bij de Directeur van de school te worden ingeleverd, die de totaal ontvangen verslagen binnen één maand hierna doorzendt naar de Inspectie Voortgezet Onderwijs Senioren niveau. Pagina 10

11 Artikel 13 Procedure toezicht gecommitteerden 13.1 a.voor het examenwerk worden de opgaven en de correctie normen voor de beoordeling uiterlijk twee weken voor het begin van het examen door de Directeur aan de gecommitteerde, vergezeld verzonden. b. De opgaven bedoeld onder a van dit lid worden door de examinator opgesteld met inachtneming van de examenstof genoemd in artikel 5 lid 3 sub b. c. Indien de gecommitteerde de opgaven en/of de correctienormen niet juist acht, deelt hij zo spoedig mogelijk aan de Directeur mede. De Directeur zendt de gecommitteerde zo spoedig mogelijk de opnieuw door de examinator opgestelde opgaven en/of correctienormen toe. d. Indien de gecommitteerde ook de nieuwe opgaven en/of correctienormen niet juist acht, stelt hij, samen met de Directeur en de examinator, de opgaven en/of de correctienormen vast. e. De wijze van toezicht op het afstudeerproject wordt in onderling overleg tussen de gecommitteerde en de coördinator bepaald. Indien zij hierover niet tot overeenstemming kunnen komen beslist de Directeur. Artikel 14 Geheimhouding examenopgaven 14.1 De in artikel 13 bedoelde opgaven en correctienormen blijven geheim tot de dag en tijdstip waarop de kandidaten deze opgaven moeten maken In verband met de vermenigvuldiging van de vastgestelde opgaven kan de Minister nadere voorschriften geven. Artikel 15 Data examen- en uitslagvergaderingen examencommissie 15.1 De Minister stelt jaarlijks, gehoord de Directeur, voor 31 december de data en tijdstippen vast van: a. de zittingen van het examen b. de vergaderingen van de examencommissie c. de uitslagvergaderinge 15.2 Jaarlijks stuurt de Directeur voor 31 december een lijst van examenkandidaten met vermelding van de examenvakken en eventueel verleende vrijstellingen per kandidaat naar de Inspectie van het Voortgezet Onderwijs Seniorenniveau en het Bureau Nijverheidsonderwijs en de examenvakken voor elk kandidaat eventueel verleende vrijstellingen. Artikel 16 Algemene taak van de Directeur De Directeur stelt die daden die nodig geacht worden om de vergaderingen van de examencommissie, als bedoeld in artikel 10 lid 4 aan het gestelde doel te laten beantwoorden. Pagina 11

12 Artikel 17 Bijzondere voorzieningen en onregelmatigheden tijdens het examen De Directeur en de docenten dragen er zorg voor dat het examen regelmatig verloopt. Dit wordt mede bereikt doordat gedurende een schriftelijke zitting: a. per 25 kandidaten steeds tenminste één toezichthouder aanwezig is. b. in elk lokaal waar het werk wordt gemaakt, tenminste twee toezichthouders aanwezig zijn Voor de aanvang van het examen maakt de Directeur de kandidaten uitdrukkelijk opmerkzaam op de voorschriften vastgesteld in de artikelen 26, 27, 28, 29 en Nadat bij de aanvang van het examen in enig examenvak één van de toezichthouders die zich op de enveloppe bevindende en daarvoor aangewezen gegevens heeft opgelezen en in orde bevonden, opent hij de enveloppe in tegenwoordigheid van de kandidaten. Indien niet alle kandidaten bij het examen in één lokaal kunnen worden geplaatst, geschiedt het openen in een der voor dit bestemde lokalen Onmiddelijk nadat de enveloppe is geopend, worden de opgaven rondgedeeld Het schriftelijk examen wordt gemaakt op door of vanwege de Directeur gewaarmerkt papier Omtrent de opgaven worden geen mededelingen of inlichtingen van welke aard of door wie dan ook aan de kandidaten verstrekt. In zeer bijzondere gevallen kan de Directeur in overleg met de Inspecteur hiervan afwijken Zij die bij het examen toezicht hebben gehouden, stellen over het verloop een rapport op. Hoofdstuk V Beoordeling van de kandidaat Artikel 18 : Betekenis der cijfers Artikel 19 : Algemene procedure voor het vaststellen van cijfers Artikel 20 : Vaststelling van de deelexamencijfers Artikel 21 : Vaststelling van het definitief eindcijfer Artikel 22 : Beoordeling van het afstudeerproject Artikel 23 : Slagingsnormen Artikel 24 : Inhaalexamen Artikel 25 : Herexamen Artikel 18 Betekenis der cijfers 18.1 a. Overal waar in dit reglement het woord cijfers wordt gebruikt, wordt bedoeld een der getallen 1 tot en met 10. b. Waar aangegeven, wordt het cijfer tot 0,1 nauwkeurig vastgesteld, waarbij 0,05 en meer naar boven en minder dan 0,05 naar beneden wordt afgerond. Pagina 12

13 De betekenis der cijfers is alsvolgt: 1 = Zeer slecht 2 = Slecht 3 = Gering 4 = Zeer onvoldoende 5 = Onvoldoende 6 = Voldoende 7 = Ruim voldoende 8 = Goed 9 = Zeer goed 10 = Uitmuntend Artikel 19 Algemene procedure voor het vaststellen der cijfers Voor het vaststellen van het cijfer voor een door een kandidaat ingeleverd examenwerk, wordt de volgende procedure bepaald: 19.1 De Directeur stelt zo spoedig mogelijk het door de kandidaat gemaakte werk, met een exemplaar van de opgaven en de beoordelingsnormen en het rapport over het examen genoemd in artikel 17 lid 7 aan de examinator ter hand De examinator ziet zo spoedig mogelijk het werk na, wijst er de onvolkomenheden in aan en geeft het met zijn beoordeling en voorzien van een toelichting, die voor een juiste waardering van belang is, aan de Directeur terug; de toegekende cijfers worden niet op het werk zelf, doch op een afzonderlijk vel papier vermeld. Indien voor een examenvak twee of meer examinatoren optreden, bepalen zij in onderling overleg het toe te kennen cijfers. Kunnen zij niet tot overeenstemming komen dan beslist de coördinator, tenzij deze een der examinatoren is. In dat geval beslist de Directeur. Het aldus bepaalde cijfer heeft in eerste instantie een voorlopig karakter Indien van toepassing, doet de Directeur de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven en de beoordelingsnormen, het rapport en eventueel de lijst van toegekende cijfers onverwijld toekomen aan de betrokken gecommitteerde, die het werk zo spoedig beoordeelt. De examinator en de gecommitteerde vergelijken elkaars beoordelingen en stellen in onderling overleg het toe te kennen cijfer vast. Kunnen zij niet tot overeenstemming komen dan wordt het cijfer vastgesteld op het gemiddelde van het cijfer toegekend door de gecommitteerde en het cijfer als in lid 2 genoemd. Artikel 20 Vaststelling van de deelexamencijfers 20.1 Voor elk examenvak wordt bij elk deelexamen per kandidaat het cijfer vastgesteld krachtens de procedure genoemd in artikel a. Het eindcijfer van een examenvak, als bedoeld in artikel 6 lid 4, is het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke cijfers der deelexamens. b.de weegfaktoren zijn evenredig met de hoeveelheid getoetste lesstof per deelexamen. Deze weegfactoren volgen uit het gestelde in artikel 5, lid 3 sub c. c. De afzonderlijke cijfers van de deelexamen worden tot op 0,1 nauwkeurig vastgesteld en afgerond overeenkomstighet in artikel 18 lid 1, sub b bepaalde. Pagina 13

14 Artikel 21 Vaststelling van het definitief eindcijfer 21.1 Voor een examenvak is het definitief eindcijfer gelijk aan het gemiddelde van: de deelexamen cijfers, waarbij afgerond wordt op een geheel getal. Daarbij wordt 0,50 en meer naar boven afgerond en minder dan 0,50 naar beneden Het definitief eindcijfer per vak per kandidaat wordt vastgesteld door de examencommissie in de vergadering als genoemd in artikel 10 lid 4 sub a. Artikel 22 Beoordeling van het afstudeerproject 22.1 De beoordeling van het afstudeerproject, als bedoeld in artikel 8 lid 4, kan zijn: of goed of voldoende of onvoldoende 22.2 De bekrachtiging van het afstudeerproject gebeurt door de examencommissie in de vergadering als genoemd in artikel 10 lid 4 sub b, gehoord de coördinator en de gecommitteerde. Artikel 23 Slagingsnormen De kandidaat wordt geacht het niveau genoemd in artikel 2, lid 1 te hebben behaald en is derhalve geslaagd voor het examen, indien: 23.1 In de groepen I t/m IV zijn in totaal niet meer berekende vijven behaald dan: aantal vakken Hierbij wordt minder dan een ½ berekende vijf afgerond op een halve vijf en meer dan een ½ berekende vijf afgerond op een hele vijf. Voor het bovenstaande geldt: 5 = 1 berekende vijf 4 = 1 ½ berekende vijf 3 = 2 berekende vijf 23.2 Aantal berekende vijven per richting: 2.1 Richting Landbouw (plantenteelt) Totaal aantal vakken : 10 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 2 ½ 2.2 Richting Landbouw (veeteelt) Totaal aantal vakken : 10 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 2 ½ 2.3 Richting Bodemkunde Totaal aantal vakken : 10 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 2 ½ 2.4 Richting Bosbouw (Productie) Totaal aantal vakken : 13 Pagina 14

15 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 3 ½ 2.5 Richting Bosbouw (Toerisme) Totaal aantal vakken : 12 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Landmeetkunde Totaal aantal vakken : 11 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Hydrometeorologie Totaal aantal vakken : 13 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 3 ½ 2.8 Richting Mijnbouw Totaal aantal vakken : 13 Totaal aantal toegestane berekende vijven: 3 ½ 2.9 Richting Bouwkunde Totaal aantal vakken : 14 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Weg - Waterbouwkunde Totaal aantal vakken : 14 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Elektrotechniek - Energieoverdacht Totaal aantal vakken : 14 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Elektrotechniek - Informatieoverdracht Totaal aantal vakken : 12 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Werktuigbouwkunde Totaal aantal vakken : 14 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Chemisch Analist Totaal aantal vakken : 12 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Richting Medisch Analist Totaal aantal vakken : 8 Totaal aantal toegestane berekende vijven: Voor de groepen I t/m IV geldt: 3.1 Voor de groepen I en II is het groepsgemiddelde van de desbetreffende groep minimaal 5, terwijl hierbij voor geen enkel vak een cijfer lager dan 3 is behaald. 3.2 Voor groep III is het groepsgemiddelde groter dan 5, terwijl voor geen enkel vak een cijfer lager dan 5 is behaald. 3.3 Voor groep IV is het groepsgemiddelde minimaal 5 ½, terwijl voor geen enkel vak een cijfer lager dan 5 is behaald Voor groep V de waardering goed of voldoende is behaald. Pagina 15

16 Artikel 24 Inhaalexamen 24.1 Een kandidaat die enig deelexamen niet heeft kunnen afleggen en daarvoor ter beoordeling van de Directeur een gegronde reden heeft,wordt in de gelegenheid gesteld deel ter nemen aan een inhaalexamen. Dit examen wordt nog voor de uitslagvergadering als bedoeld in artikel 10, lid b en c afgenomen,zodat de beoordeling van betrokkene mede op deze vergadering kan plaatsvinden. Het cijfer behaald voor dit inhaalexamen komt in de plaats van het ontbrekende deelexamencijfers De Directeur maakt onverwijld melding aan de Inspecteur van het geval in het vorige lid vermeld, onder toezending van een door de gecommitteerde ondertekende lijst van de tot dan door deze kandidaat bij het examen behaalde cijfers Het inhaalexamen gaat over de totale leerstof van het betreffende deelexamen, zoals aangegeven in artikel 5 lid 3 sub c. Artikel 25 Herexamen 25.1 De kandidaat die niet is geslaagd doordat: a. Voor maximaal twee examenvakken uit de groepen I t/m IV, als bedoeld in artikel 5 lid 2, maximaal twee punten per vak te weinig zijn behaald; b. En /of het afstudeerproject met onvoldoende is beoordeeld komt in aanmerking voor een herexamen Het herexamen omvat ten hoogste twee examenvakken uit de groepen I t/m IV en het afstudeerproject Het herexamen in een examenvak uit de groepen I t/m IV wordt gehouden ca. 4 weken na het laatste deelexamen. Het omvat de gehele examenstof, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b. Het nieuwe definitief eindcijfer voor het betreffende vak is gelijk aan het voor het herexamen behaalde cijfer voor dat vak. Het herexamen werk wordt opgesteld en beoordeeld conform de gestelde regels voor het eindexamenwerk, met name artikel 13 t/m 17 en artikel 19 t/m Het herexamen in verband met het afstudeerproject wordt in onderling overleg tussen de betreffende coördinator en de betreffende gecommitteerde afgelegd. Het moet zijn afgerond uiterlijk 31 december van het jaar waarin het examen is afgenomen De uitslag van het examen wordt vastgesteld door de examencommissie in een speciale zitting. De uitslag luidt: geslaagd dan wel niet geslaagd. Hoofdstuk VI Onregelmatigheden tijdens het examen Artikel 26 : Ontdekking van een overtreding Artikel 27 : Mededeling aan de kandidaat na ontdekking van een overtreding Artikel 28 : Ontzegging tot verdere deelname aan het examen Artikel 29 : Recht van beroep zijdens de kandidaat i.v.m. overtredingen Artikel 30 : Ongeldigheid van het examen vanwege onregelmatigheden Pagina 16

17 Artikel 26 Ontdekking van een overtreding 26.1 Het is een kandidaat tijdens het examen niet toegestaan van andere hulpmiddelen gebruik te maken of zich anderszins het maken van opgaven of opdrachten te vergemakkelijken, dan door de Directeur is toegestaan in overeenstemming met de geldende regels Indien een kandidaat de bepaling van het vorige lid overtreedt of zich anderszins aan bedrog schuldig maakt of heeft gemaakt en dit feit lopende het examen wordt ontdekt, wordt hem een reglementaire 1 (een) voor dat examenonderdeel toegekend. Bij ontdekking voor de tweede keer wordt hij van verdere deelname aan het examen voor dat studiejaar uitgesloten en wordt geacht voor het examen te zijn afgewezen Indien de in het vorige lid bedoelde overtreding na het examen wordt ontdekt, maar voordat het diploma is uitgereikt, wordt de kandidaat het diploma onthouden Indien een kandidaat zich niet houdt aan de voorschriften gegeven ter voorkoming van de in de voorgaande leden bedoelde overtreding kan hem door de Directeur de verdere deelneming aan het examen worden ontzegd en wordt hij als dan geacht voor het examen te zijn afgewezen. Artikel 27 Mededeling aan de kandidaat na ontdekking van een overtreding 27.1 De ontdekking van een overtreding als bedoeld in artikel 26 en de daaraan verbonden konsekwenties wordt de kandidaat meteen na de ontdekking door of namens de Directeur schriftelijk medegedeeld Ontzegging tot verdere deelneming aan het examen krachtens artikel 26 lid 2 en 4 en de daarna verbonden konsekwenties worden de kandidaat meteen na de beslissing van de Directeur, door of namens de Directeur medegedeeld Alle in dit artikel genoemde mededelingen kunnen in eerste instantie mondeling geschieden maar worden zo spoedig mogelijk schriftelijk door de Directeur bevestigd. De mededeling gaat onmiddellijk in en de Inspecteur wordt onverwijld op de hoogte gesteld van het gebeurde. Artikel 28 Ontzegging van verdere deelname aan het examen. Indien de Directeur bij een overtreding als bedoeld in artikel 26 lid 4 geen gebruik maakt van de hem gegeven bevoegdheid, kan door of vanwege de Minister op voordracht van een of meer gecommitteerden, de kandidaat de verdere deelname aan het examen worden ontzegd nadat de Directeur en de betrokken kandidaat gehoord zijn. De mededeling daar omtrent aan de kandidaat geschiedt schriftelijk door of vanwege de Minister met afschriften aan de Directeur en de betrokken gecommitteerde(n). Pagina 17

18 Artikel 29 Recht van beroep zijdens de kandidaat i.v.m. overtredingen Tegen de in artikel 27 bedoelde mededeling kan de kandidaat binnen drie dagen schriftelijk in beroep gaan bij de Inspecteur. Dit geschiedt conform het gestelde in artikel 34 lid Indien de Inspecteur het bovengenoemde beroep gegrond acht, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog het examen af te leggen. Dit gebeurt op een door of vanwege de Minister, in overleg met de Directeur, te bepalen wijze en tijd. Artikel 30 Ongeldigheid van het examen vanwege onregelmatigheden. Indien een in artikel 26 bedoelde of een andere onregelmatigheid heeft plaatsgevonden, kan de Minister besluiten het gedeelde van het examen tijdens het welk de onregelmatigheid plaatsvond, dan wel het gehele examen, opnieuw te doen maken op een tijd en wijze conform het in artikel 29 lid 2 bepaalde. Hoofdstuk VII Bijzondere bepalingen Artikel 31 : Ongeoorloofde afwezigheid tijdens een examenonderdeel Artikel 32 : Aantal malen dat aan het examen mag worden deelgenomen Artikel 33 : Vrijstellingen Artikel 34 : Algemeen recht van beroep zijdens de kandidaat Artikel 31 Ongeoorloofde afwezigheid tijdens een examenonderdeel 31.1 De kandidaat die zonder geldige reden, zulks ter beoordeling van de Directeur, niet deelneemt aan enig onderdeel van het examen wordt geacht voor dit onderdeel het cijfer 1 (een) te hebben behaald De beslissing hieromtrent wordt de kandidaat schriftelijk door de Directeur medegedeeld Indien een examenkandidaat later dan 30 minuten na de aanvraag van een examenonderdeel het examenlokaal binnentreedt, is lid 1 mede van overeenkomstige toepassing Kandidaten die menen dat in het examenwerk vragen of vraagstukken zijn opgenomen, die buiten het examenprogramma vallen, zijn gerechtigd naderhand bij de Directeur in protest te gaan. Artikel 32 Aantal malen dat aan het examen mag worden deelgenomen 32.1 De kandidaat die tweemaal voor het examen is afgewezen, wordt van verdere deelname uitgesloten Het herexamen, als bedoeld in artikel 25, wordt geacht een deel te zijn van het betreffende examen. Pagina 18

19 Artikel 33 Vrijstellingen De Minister kan aan een kandidaat op grond van een eerder behaald erkend diploma voor daarvoor in aanmerking komende eindexamenvakken vrijstelling verlenen indien voor die vakken minimaal een zes (6) is behaald. Artikel 34 Algemeen recht van beroep zijdens de kandidaat 34.1 De kandidaat heeft het recht mondeling of schriftelijk bij de Directeur in beroep te gaan in verband met elke beslissing of beoordeling betrekking hebbend op het examen van de betrokken kandidaat Dit recht vervalt drie dagen nadat de beslissing en/of de beoordeling aan de kandidaat zijn medegedeeld De Directeur hoort alle betrokken, neemt zo spoedig mogelijk een beslissing en maakt deze beslissing aan alle betrokkenen bekend Indien de kandidaat geen genoegdoening vindt bij de Directeur, heeft deze kandidaat het recht van schriftelijk beroep bij de Inspecteur. Dit recht vervalt drie dagen nadat de Directeur zijn beslissing aan de kandidaat heeft medegedeeld De Inspecteur hoort de kandidaat, de Directeur en zonodig andere personen en neemt zo spoedig mogelijk een beslissing die hij schriftelijk aan de betrokken partijen meedeelt. Artikel :35 Slotbepalingen Hoofdstuk VIII Artikel 35 Slotbepalingen 35.1 Al de stukken die met betrekking tot het examen van belang zijn worden door de Directeur een jaar bewaard. Stukken die door de kandidaat zijn ingeleverd met de bijbehorende beoordelingen, worden desgevraagd aan de kandidaat ter inzage gegeven In de gevallen waarin bij of krachtens deze regeling niet is voorzien, beslist de Minister Dit reglement is goedgekeurd Door het Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Toevoeging art. 33: Vrijstellingen (ingaande schooljaar 1996/1997) Paramaribo, februari 1987 Een kandidaat die is afgewezen voor het eindexamen krijgt in het direct aansluitend schooljaar vrijstelling voor die examenvakken waarvoor als definitief eindcijfer een zeven (7) of hoger is behaald. Vrijstellingen worden in de uitslagvergaderingen vastgesteld en zijn geldig voor het eerstvolgende examen. Pagina 19

OVERGANGSREGLEMENT 3 E NAAR 4 E LEERJAAR

OVERGANGSREGLEMENT 3 E NAAR 4 E LEERJAAR NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO OVERGANGSREGLEMENT 3 E NAAR 4 E LEERJAAR distributiematrix directeur directievertegenwoordiger

Nadere informatie

OVERGANGSREGLEMENT 2 E NAAR 3 E LEERJAAR

OVERGANGSREGLEMENT 2 E NAAR 3 E LEERJAAR NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO OVERGANGSREGLEMENT 2 E NAAR 3 E LEERJAAR distributiematrix directeur directievertegenwoordiger

Nadere informatie

OVERGANGSREGLEMENT 1 E NAAR 2 E LEERJAAR

OVERGANGSREGLEMENT 1 E NAAR 2 E LEERJAAR NATUURTECHNISCH INSTITUUT MIDDELBARE BEROEPSOPLEIDINGEN Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001: 2000 NATIN-MBO OVERGANGSREGLEMENT 1 E NAAR 2 E LEERJAAR distributiematrix directeur directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs Intitulé : Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs Citeertitel: Examenbesluit booglastechniek Vindplaats : AB

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no.

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. Intitulé : Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o.,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT. HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT HAVO - 5 en VWO - 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAF\EX.REGL.TF.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1

EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD. Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 EXAMENREGLEMENT VMBO T-K-B SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOLENGEMEENSCHAP GROENEWALD Z:\WORD\JAf\EX.REGL.VMBO.15.16.002.doc 1 1 INHOUDSOPGAVE ART BLZ 1 Algemene bepalingen 1 BEGRIPSBEPALINGEN 3 2 AFNEMEN EXAMEN,,

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenreglement vmbo 2015-2016

Examenreglement vmbo 2015-2016 Examenreglement vmbo 2015-2016 1 Inhoud Examenreglement Examenreglement VMBO 2015-2016 I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding 2. Begripsbepalingen 3. Afnemen eindexamen 4. Indeling

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VWO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VWO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vwo 5 of vwo 6 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de

REGLEMENT GESCHIKTHEIDSTEST WRM. voor het afnemen van de REGLEMENT voor het afnemen van de GESCHIKTHEIDSTEST WRM ter beoordeling van het opleidingsniveau indien men niet voldoet aan de opleidingseisen uit art. 14 van het 'Algemene deel reglement voor het afnemen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD

EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD EINDEXAMENREGLEMENT HAVO/VWO OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS ZAANSTAD Vastgesteld door het College van Bestuur van de Stichting OVO Zaanstad op 29 september 2016. B.B. Dijkgraaf, voorzitter College van Bestuur

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB

EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB EXAMENREGLEMENT VMBO BB/KB GOOISE SCHOLEN FEDERATIE Schooljaar 2012-2013 Voor de leerlingen van 3-VMBO en 4-VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoepsgerichte Leerweg september 2012 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen

REGLEMENT ALGEMENE DEEL TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL. voor het afnemen van het examen REGLEMENT ALGEMENE DEEL voor het afnemen van het examen TRAINER SCHOLING EDUCATIEVE MAATREGEL ingevolge artikel 2 van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (Stb. 1993, 418) voor het verkrijgen van een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016

Examenreglement. Sint Annaparochie 2015-2016 Examenreglement Sint Annaparochie 2015-2016 Inleiding Het afnemen van examens v.m.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is gebonden aan de wet en regelgeving zoals deze o.a. is beschreven in het Inrichtingsbesluit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek

Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Examenreglement Havo 2014-2015 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO.

Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. Inleiding Voor je ligt het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting 2015 2016 voor het derde leerjaar MAVO. In klas 3 begint voor een aantal vakken het examenjaar. Daarom tref je hier het

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Examenreglement *******

Examenreglement ******* Examenreglement ******* Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 VMBO-t EXAMENREGLEMENT INHOUD EXAMENREGLEMENT 1 ALGEMEEN 2 BEGRIPSBEPALINGEN 3 HET EXAMEN 4 SCHOOLEXAMEN 4.1 Algemeen 4.2 Tijden van

Nadere informatie

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016

Examenreglement HAVO. Cohort 2015. Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Examenreglement HAVO Cohort 2015 Leerjaar 4 schooljaar 2015-2016 Leerjaar 5 schooljaar 2016-2017 1. Voorwoord Dit deel, met een overzicht van het reglement van het PTA, is bestemd voor de leerlingen die

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015

Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 Examenreglement vmbo Cohort 2013-2015 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: afdelingsvak besluit bevoegd gezag BRON centraal examen centraal praktisch examen:

Nadere informatie

Examenreglement Havo CSG Het Streek

Examenreglement Havo CSG Het Streek Examenreglement Havo 2012-2013 CSG Het Streek Dit examenreglement is een afgeleide van het Eindexamenbesluit VO. Achter elk artikel staat, tussen haakjes, een verwijzing naar het oorspronkelijke artikelnummer

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 585 Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit eindexamens v.w.o.,

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV,

Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal. Veenendaal, september 2014. Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal Sportlaan 11-13 3905 AD Veenendaal Veenendaal, september 2014 Aan de 3 e klas leerlingen van de CSV, Op het VMBO is het mogelijk onderdelen van het schoolexamen

Nadere informatie

VMBO EXAMENREGLEMENT

VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT INTERCONFESSIONELE SCHOLENGROEP WESTLAND Examenreglement VMBO Interconfessionele Scholengroep Westland Inhoud Examenreglement I. Indeling van het examen en algemene bepalingen 1. Inleiding

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere intensieve en semi-intensieve cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit maximaal vijf onderdelen. Deelnemers

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN

REGLEMENT. tevens inhoudende. het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN lad 1 van 9 REGLEMENT tevens inhoudende het REGLEMENT van de EXAMENCOMMISSIE voor studiejaar 2014/2015 DIT REGLEMENT VERVANGT ALLE VOORGAANDE REGLEMENTEN PREAMBULE Door de Stichting Opleiding Medewerkers

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN

REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN REGLEMENT CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS REGIO NIJMEGEN Mei 2014 1 1 Algemene Bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen a. BeVo: Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken.

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld.

2. De datum van het herexamen voor maatschappijleer of een ander schoolexamen wordt in overleg met examensecretaris en examinator vastgesteld. Onderwerp: examen 2017 1. Wie nog een toets van de derde periode in moet halen of over moet doen, doet dit voor of op VRIJDAG 7 APRIL 2017. Je maakt hiervoor een afspraak met de desbetreffende docent.

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond

Examenreglement HAVO/VWO/VMBO. BC Broekhin Roermond. Schooljaar 2014-2015. BC Broekhin Roermond Examenreglement HAVO/VWO/VMBO BC Broekhin Roermond Schooljaar 2014-2015 Voor de leerlingen van 3- en 4 vmbo 4- en 5 havo 4-, 5- en 6 vwo September 2014 Eindexamenreglement vwo-havo-vmbo Pagina 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie