Kwaliteitsverslag GGD Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsverslag 2008 2009 GGD Amsterdam"

Transcriptie

1

2

3 Kwaliteitsverslag GGD Amsterdam Uitgave Versie 6, juni 2010 Auteur Kwaliteitsadviseur A.G. Noordam Afgestemd met Kwaliteitsgroep, Directie en OR

4 Het kwaliteitsverslag wordt op aanvraag aan geïnteresseerden toegezonden. Verzoek hiertoe kan schriftelijk of telefonisch worden gericht aan de kwaliteitsadviseur van de GGD. GGD Amsterdam Postbus CE Amsterdam Telefoon

5 Kwaliteitsverslag GGD Amsterdam Inleiding 3 1) Terugblik Kwaliteitsverslag ) Kwaliteitszorg bij de GGD Managementverantwoordelijkheid Formatie Kwaliteitsgroep Kwaliteitsgroep ondersteunende afdelingen Documenten kwaliteitssysteem 7 3) Bijdrage van kwaliteitszorg aan de doelstellingen van de GGD 8 4) GGD brede ontwikkelingen Certificering Kwaliteitsinstrumenten management Ketengerichte kwaliteitszorg Klantvraaggericht kwaliteitssysteem Risicomanagement Auditing FOBO meldingen Klachtenbehandeling Leveranciersbeoordeling Samengaan Amstelland 14 5) Cluster ontwikkelingen 15 6) Samenvatting 16 7) Afkortingen en definities 17

6 Inleiding Het projectplan certificeren GGD Amsterdam is opgesteld in Sindsdien heeft de GGD voldoen aan ISO/HKZ normen als doel voor kwaliteitszorg nagestreefd. De invulling op de clusters is wisselend geweest, zowel op inhoud als op ambitie. De formatie en functietypering van kwaliteitsmedewerkers, de bijeenkomsten van de kwaliteitsgroep, de vastlegging van het kwaliteitssysteem en de sturing vanuit de directie zijn op dit doel ingericht geweest. Einde 2009 zijn bijna alle afdelingen gecertificeerd voor een ISO/HKZ norm. De doelstellingen voor kwaliteitszorg moeten daarom opnieuw worden vastgesteld. Deze worden afgeleid van de missie van de GGD die het management opnieuw aan het uitwerken is. Vooruitkijkend kan gedacht worden aan doelstellingen voor klantgerichtheid, ketenzorg, risicomanagement en procesmanagement. Voor het realiseren van deze doelstellingen wordt de organisatie van kwaliteitszorg geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Voor u ligt het Kwaliteitsverslag van de GGD Amsterdam. Dit kwaliteitsverslag is opgesteld met behulp van de kwaliteitsgroep. In dit kwaliteitsverslag wordt kort teruggeblikt op het kwaliteitsverslag Een aantal aspecten van de organisatie rondom kwaliteit komt aan bod. De bijdrage van kwaliteitszorg aan de doelstellingen van de GGD wordt geëvalueerd. De GGD brede ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg worden beschreven en van de clusters en afdelingen wordt de status van een aantal specifieke kwaliteitselementen in kaart gebracht. Afgesloten wordt met een samenvatting en een conclusie van de directie GGD. Dr. J.S.A.. Fennema Directeur GGD Amsterdam 3

7 1) Terugblik Kwaliteitsverslag Het Kwaliteitsverslag is enkel beschouwend van aard geweest, aangezien medio 2008 de missie, visie en doelstellingen van de GGD opnieuw zouden worden vastgesteld. Vòòr 2006 heeft de GGD vooral de basisvoorwaarden ingevuld om aan kwaliteitszorg te kunnen werken. In 2006 en 2007 heeft de GGD een aantal belangrijke kwaliteitsinstrumenten opgezet en de organisatie rondom kwaliteitszorg verbeterd. Concreet waren dit de volgende punten: Kwaliteitsgroep, rol gegeven in ontwikkeling kwaliteitsbeleid; Kwaliteitsadviseur, aangetrokken en gepositioneerd onder de controller; Certificerende instelling, dienstverlening KIWA geëvalueerd en overgestapt naar Lloyd s; Klachten, klachtenregeling geactualiseerd en een nieuwe bemiddelaar aangesteld; Mavim/KIS, gemigreerd naar een nieuwe versie, daarbij het gebruik uitgebreid en verbeterd; Interne audits, aantal auditoren laten trainen en afgesproken de planning decentraal te blijven opstellen en uitvoeren; Leveranciersbeoordeling, formulier voor beoordeling in gebruik genomen en afspraken gemaakt over afstemming centraal en decentraal; Kwaliteitssysteem directie, eerste elementen opgezet. Einde 2007 voldeden de meeste afdelingen hierdoor aan de ISO/HKZ normen. Als plannen voor 2008/2009 zijn in het kwaliteitsverslag 2006/2007 opgenomen: De laatste afdelingen certificeren 1, De kwaliteitsinstrumenten voor en van het management toetsen, evalueren en bijstellen, Afhankelijk van de uitgewerkte missie en visie bepalen wat de volgende stap is in het ontwikkelen van het kwaliteitssysteem van de GGD Amsterdam. 1 Zie het overzicht van Hoofdstuk 5 Cluster ontwikkelingen 4

8 2) Kwaliteitszorg bij de GGD Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie van kwaliteitszorg binnen de GGD. 2.1 Managementverantwoordelijkheid De positie van de kwaliteitsadviseur is hiërarchisch onder de Controller. De verantwoordelijk persoon voor kwaliteit vanuit het managementteam is één van de directeuren. In bijna geheel 2008 en 2009 heeft de directie uit één persoon bestaan. Hierdoor hebben de Kwaliteitsadviseur en de Controller het centrale kwaliteitsbeleid veelal samen opgezet. De afstemming met de Algemeen Directeur is daarbij adhoc en op hoofdlijnen geweest. Door de bovenstaande situatie hebben de clusterhoofden veel vrijheid gehad om decentraal kwaliteitszorg vorm te geven. De invulling op de clusters is wisselend geweest, zowel op inhoud als op ambitie. Het algemene beeld is dat de verantwoordelijke managers voor kwaliteitszorg binnen de clusters en afdelingen voldoende betrokken waren en het kwaliteitsbeleid hebben afgestemd op de eigen situatie en behoefte. Vanaf 2010 zal de directie weer uit twee personen bestaan. De sturing op kwaliteitszorg wordt dan opnieuw vastgesteld. 2.2 Formatie De formatie voor kwaliteitszorg is tijdens 2008 en 2009 redelijk gelijk gebleven. De samenstelling was als volgt: Type medewerker Dienstverband Aantal medewerkers Kwaliteitsadviseur GGD uur 1 Kwaliteitsfunctionarissen uur 8 Kwaliteitsfunctionarissen < 32 uur 2 Medewerkers met taak kwaliteit Wisselend 10 De bovenstaande gegevens zijn indicatief aangezien de functie bij verschillende clusters een verschillende invulling, functietypering en functiewaardering kent. Drie medewerkers zijn langdurige ziek geweest. Voor één medewerker is vervanging geregeld. Beide andere zijn voor een aantal taken vervangen. 5

9 2.3 Kwaliteitsgroep In 2008 en 2009 heeft de kwaliteitsgroep 13 bijeenkomsten gehouden. De kwaliteitsgroep heeft een duidelijke rol vervuld in het voorbereiden van het kwaliteitsbeleid. De volgende onderwerpen zijn besproken: Certificering Directeur; het bezoek aan kwaliteitsgroep en de gesprekken over kwaliteit met de kwaliteitsadviseur Incidenten/FOBO Informatiebeheer Interne audits Intranet nieuwe versie KIS gebruik door medewerkers Klachten Klanttevredenheidsmeting Kwaliteitsverslag Kwaliteitsmanagementrapportages Kwaliteitsmedewerker plaats Leveranciersbeoordeling Medewerkertevredenheid onderzoek Vakgroepdag kwaliteit GGD NL In 2007 is het doel en de werkwijze van de kwaliteitsgroep vastgesteld, namelijk Als groep adviseren over kwaliteitsvraagstukken die leven in de organisatie (bij het management). Als werkwijze is toen afgesproken dat de inbrenger van een onderwerp met de voorzitter (kwaliteitsadviseur) bepaalt op welke wijze een onderwerp behandeld wordt. In de uitwerking is het vooral de voorzitter geweest die de overleggen heeft voorbereid. In de kwaliteitsgroep zijn veel leden vervangen. Mede vanwege de teruglopende opkomst lijkt het goed om de opzet van de bijeenkomsten opnieuw uit te werken. Om de noodzaak van de bijeenkomsten te versterken zal meer dan in het verleden de directie en het managementteam van de GGD als opdrachtgever van de kwaliteitsgroep worden gebruikt. 2.4 Kwaliteitsgroep ondersteunende afdelingen In 2008 en 2009 heeft de kwaliteitsgroep ondersteunende afdelingen 20 bijeenkomsten gehouden. De kwaliteitsgroep ondersteunende afdelingen heeft een ondersteunende rol gehad in het uitvoeren van kwaliteitszorg bij de ondersteunende afdelingen. De volgende onderwerpen zijn aanvullend op de onderwerpen uit de kwaliteitsgroep besproken: Training en scholingsbehoefte kwaliteitsmedewerkers ondersteunende afdelingen Wat wil je overkoepelend met de verschillende ondersteunende afdelingen Rol coördinator kwaliteit ondersteunende afdelingen Klanttevredenheidsonderzoek ondersteunende afdelingen Externe audit planning en opvolging Kwaliteitsjaarplannen per ondersteunende afdeling Vijfjaarlijkse planninglijst meetmomenten Dienstverleningsovereenkomsten ondersteunende afdelingen 6

10 Jaarverslag DIV Afstemmen gebruik informatie systemen Klantenpanels ondersteunende afdelingen De kwaliteitsgroep ondersteunende afdelingen wordt op drie wijze aangestuurd: Vanuit de behoefte van de deelnemers Door vragen vanuit één van de afdelingshoofden Door vragen vanuit het managementteam bedrijfsvoering Net als voor de kwaliteitsgroep geldt dat meer dan in het verleden het managementteam bedrijfsvoering als opdrachtgever van dit overleg zal worden gebruikt. 2.5 Documenten kwaliteitssysteem Het vastleggen van de werkafspraken in procesbeschrijvingen, procedures, werkinstructies en formulieren gebeurt in verschillende systemen. De afdeling Onderzoek van het cluster Infectieziekten heeft geen gedocumenteerd kwaliteitssysteem. Twaalf afdelingen werken actief met het documentbeheerssysteem Mavim, dat gepubliceerd wordt in KIS. De andere afdelingen werken vooral met documenten die zijn opgeslagen op de netwerkschijf en/of worden gepubliceerd via intranet. 7

11 3) Bijdrage van kwaliteitszorg aan de doelstellingen van de GGD In 2008 is de missie van de GGD 2 als volgt vastgesteld: 'Het beschermen en bevorderen van de volksgezondheid in het werkgebied' Om deze missie uit te voeren kiest de GGD ervoor als breed uitvoerende dienst te blijven functioneren. Vanuit deze positie heeft de GGD een concrete toegevoegde waarde voor de stad. Tevens houdt de GGD vanuit deze positie de kennis van de openbare gezondheidszorg op peil en blijft een serieuze gesprekspartner voor het zorgveld omdat de GGD weet wat er speelt. Hierdoor geldt de GGD als dienst tevens als waardevolle adviseur aan het gemeentebestuur. Wil de GGD deze missie waar kunnen maken op een kwalitatief goede wijze, in een omgeving waarin veel en meer (OGZ-)problemen op ons afkomen dan elders in het land, dan is een sterke GGD nodig die haar positie op de volgende manieren verstevigt: Versterking spil-, signaal- en verwijsfunctie van de GGD Amsterdam, meer communicatie en coördinatie op terrein van Openbare Gezondheidszorg Versterking van een geïntegreerde aanpak, vanwege meervoudige karakter gezondheidsproblemen; zie bijv OKC of meldpunten extreme overlast Versterken van kwaliteit (waarbij de hulpvraag het uitgangspunt is) en onderzoekstaak, waaronder effectevaluaties Vergroting zichtbaarheid van de GGD Amsterdam bij groepen waarvoor dit nodig is en bij organisaties in het veld, vanwege dreigende vervaging van de OGZ Behoud van uitvoeringstaak vanwege de versterkende koppeling met advisering en onderzoek Kwaliteitszorg is hieraan op volgende wijze ondersteunend: Ketengerichte kwaliteitszorg; Hierbij wordt gelet op ketens binnen en buiten de GGD. De belangrijkste ketens binnen de GGD zijn inzichtelijk gemaakt door ze als inhoudelijk programma 3 te benoemen. Kwaliteitssysteem inrichten door vanuit de klantvraag de primaire processen te beschrijven en daarna de ondersteunende rol van de secundaire processen aan het primaire proces te beschrijven. Versterken van kwaliteit door het verbeteren van de volgende meetinstrumenten vanuit de kwaliteitszorg: managementcyclus, risicomanagement, auditing, Fouten, Ongevallen en Bijna Ongevallen (FOBO), klachtenbehandeling. In het volgende hoofdstuk worden onder andere de bovenstaande punten toegelicht. In 2010 wordt de missie van de GGD opnieuw vastgesteld. De missie wordt uitgebreid met doelstellingen voor de primaire taken van de GGD. Hieruit worden doelen voor kwaliteitszorg in overleg met de directie afgeleid. 2 GGD-Amsterdam dd Heidagen GGD MT 31 augustus 2 september

12 4) GGD brede ontwikkelingen In de vorige hoofdstukken zijn allerlei onderwerpen van kwaliteitszorg benoemd waar in 2008 en 2009 aan gewerkt is. In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen toegelicht: Certificering, Kwaliteitsinstrumenten management, Ketengerichte kwaliteitszorg, Klantvraaggericht kwaliteitssysteem, Risicomanagement, Auditing, Fouten, Ongevallen en Bijna Ongevallen, Klachtenbehandeling, Leveranciersbeoordeling. Het integreren van de werkwijze voor Amstelland. 4.1 Certificering In 2008 en 2009 hebben zes afdelingen voor het eerst het kwaliteitscertificaat behaald, allen met zeer goede resultaten. De afdeling Dierplaagbeheersing is zo goed als klaar voor een certificeringsaudit. Vijf organisatieonderdelen voldoen nog niet aan de minimale normen voor kwaliteitszorg. Deze vijf onderdelen zijn: EDG Infectieziekten Onderzoek Infectieziekten laboratorium SOA polikliniek (tegen CCKL richtlijnen) MGGZ Vangnet en Advies Directie. Bij alle vijf de onderdelen is aandacht voor kwaliteit. Bij EDG en Vangnet en Advies zijn oriënterende externe audits gehouden en plannen van aanpak opgesteld. De directie en staffuncties worden komend jaar tegelijkertijd geaudit met de ondersteunende afdelingen. Voor Infectieziekten Onderzoek en het laboratorium van de SOA polikliniek zijn afspraken gemaakt over de organisatie rondom kwaliteitszorg. Deze zijn alleen nog niet geëffectueerd. De gecertificeerde afdelingen behalen over het algemeen positieve resultaten tijdens audits. Als belangrijkste aandachtspunt komen de beleidscyclus en beheersing van de verbeteracties naar voren. 9

13 4.2 Kwaliteitsinstrumenten management In het kwaliteitsverslag 2006/2007 staat in de beschouwing dat de kwaliteitsinstrumenten voor en van het management getoetst, geëvalueerd en bijgesteld moeten worden. Dit is bij meerdere clusters actief opgepakt. Voor de directie en het managementteam van de GGD heeft dit in 2008 slechts beperkte voortgang gekregen. Met de in maart 2009 aangestelde directeur is afgesproken om in eerste instantie een aantal managementinstrumenten op te pakken. Deze staan beschreven in de volgende paragrafen. Daarnaast wordt het kwaliteitssysteem van de directie actief ingericht. Alle werkwijze die gelden voor de gehele GGD worden opgenomen. Hierdoor wordt helderheid gegeven over welke afspraken voor de gehele GGD gemaakt zijn en welke nog ontbreken. In december 2009 is een eerste opzet van de managementcyclus van de GGD gepresenteerd aan het managementteam. Deze cyclus geeft aan welke instrumenten het management gebruikt om sturing te geven aan en verantwoording af te leggen over de prestaties van de GGD en de clusters. Het managementteam heeft aangegeven: De sturing van buiten de GGD meer zichtbaar terug te willen zien, De instrumenten meer concreet benoemd te willen krijgen, zodat het managementteam kan aangeven welke instrumenten zij willen gebruiken. In het voorjaar 2010 komt de managementcyclus aangepast in het managementteam overleg. 4.3 Ketengerichte kwaliteitszorg De belangrijkste conclusie van de managementretraite uit 2008 is het sturen op inhoudelijke programma s over verschillende clusters heen. Tot nu toe is nog niet concreet gekeken op welke wijze de kwaliteitssystemen kunnen bijdragen aan het beheersen van en rapporteren over deze programma s. Hetzelfde geldt voor de ketengerichte kwaliteit met externe partners. Dit onderwerp is besproken tijdens de aanwezigheid van de directeur in de kwaliteitsgroep 4. Ter inspiratie wordt de HKZ norm voor ketenkwaliteit 5 gebruikt. 4.4 Klantvraaggericht kwaliteitssysteem De GGD is van oudsher een product en dienst georiënteerde organisatie. De clusters geven zelf invulling aan het meer klantvraag gericht inrichten van het kwaliteitssysteem. De voortgang bij de clusters is hierin zeer verschillend. De grootste voortgang wordt geboekt zodra het kwaliteitssysteem aan vernieuwing toe is. Dit is bijvoorbeeld wanneer een afdeling een verandering in diensten of management krijgt. 4 Bijeenkomst Kwaliteitsgroep 11 november HKZ Normstelsel Ketenkwaliteit Multidisciplinaire Eerstelijnssamenwerkingsverbanden, goedgekeurd op 20 juni

14 4.5 Risicomanagement De GGD is risicotechnisch een complexe organisaties door vele wettelijke verplichte producten en diensten en de politieke omgeving. De clusters binnen de GGD beheersen het merendeel van de risico s uitstekend. Toch kan inzet van risicomanagement ondersteuning bieden. Innovatie en bestuurlijke daadkracht is alleen mogelijk door risico s te nemen. Geen risico nemen betekent achteruitgang en is daarmee het grootste risico voor elke organisatie. De GGD moet vooraf goed weten waar de belangrijkste risico s liggen. Afgewogen risico s nemen en deze risico s goed beheersen, dat kan middels risicomanagement. Binnen de GGD wordt op allerlei plekken aan risicomanagement gedaan: Bij het realiseren van betrouwbare automatisering worden risico s ingeschat en maatregelen genomen. Risicoanalyses zijn een onderdeel van de hierbij veelgebruikte Prince 2 6 methodiek. Bij het vaststellen van de RI&E vormt risicobeheersing een belangrijk instrument. Bij het opstellen van de managementrapportage (MARAP) is aandacht voor de risico s die de organisatie loopt. Bij beschrijven van de werkwijze van de organisatie in een kwaliteitssysteem proberen management en (kwaliteit)medewerkers zich te richten op belangrijke risico s. Voor de laatste twee wordt geen gestructureerde systematiek gebruikt. Risicomanagement met een gestructureerde systematiek kan in verschillende vormen. In algemene zin moeten drie stappen worden doorlopen: 1. Vaststellen doelen risicomanagement 2. Organiseren raamwerk voor risicomanagement 3. Uitvoeren risicomanagement In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen om risicomanagement in het voorjaar van 2010 in het managementteam van de GGD te bespreken. 4.6 Auditing Externe audits Vanaf 2010 wordt de gehele GGD extern geaudit. In navolging op de landelijke ontwikkelingen heeft de GGD hierbij voor alle activiteiten die vallen onder de HKZ Openbare Gezondheidszorg norm één OGZ certificaat ontvangen. Voor de verschillende deelschema s zijn aanhangsels aan het certificaat opgesteld. De precieze uitwerking is terug te vinden op de website van de GGD 7. In geen van de audits wordt de GGD in zijn geheel beoordeeld. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Een besluit hierover wordt genomen in het managementteam van de GGD in het voorjaar (PRojects IN Controlled Environments) is een gestructureerde methode voor projectmanagement

15 Interne audits In de kwaliteitsgroep van augustus 2009 is naar voren gekomen dat meerdere clusters moeite hadden met het uitvoeren van de interne audits. Daarom is besloten dit onderwerp weer te agenderen in een bijeenkomst van de kwaliteitsgroep. De laatste keer is het besproken in december Toen is afgesproken dat clusters zelf de organisatie van interne audits doen, waarbij kwaliteitsmedewerkers van andere clusters gevraagd kunnen worden mocht er behoefte zijn aan ogen van buiten. Om echt met frisse ogen naar interne audits te kijken is niet gestart met een probleeminventarisatie, maar is gekeken welke doelen met een interne audit nagestreefd kunnen worden. Daarna is gekeken wat er organisatorisch nodig is om dit te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een meer ambitieus voorstel dan de afspraak uit De kern van dit voorstel is om een centrale pool met auditoren te organiseren en trainen, die inzetbaar zijn bij alle clusters en afdelingen om alle typen interne audits uit te voeren. Dit zal in het voorjaar 2010 in het managementteam GGD besproken worden, waarna de uitwerking wordt opgenomen in het kwaliteitssysteem van de directie. 4.7 FOBO meldingen In december 2009 is het volgende directiebesluit geakkoordeerd. Beslissingen: Vaststellen procesbeschrijving FOBO afhandeling Laten vervallen FOBO reglement Nieuwe werkwijze toetsen met interne audits in 2011 Toelichting: Doordat de nadruk van de FOBO melding afhandelingen meer binnen het cluster gelegd is, moest het FOBO reglement aangepast worden. Op basis van het managementteamoverleg is een werkwijze beschrijving gemaakt. In deze beschrijving staat dat de analyse van FOBO meldingen in eerste instantie binnen de clusters plaats vindt. De clusters zullen hiervoor een werkwijze moeten maken. Een centrale FOBO commissie zal op basis van de MARAP toetsen in hoeverre de werkwijze van het cluster adequaat is. De complete werkwijze inclusief de samenstelling van de commissie zal worden geëvalueerd in het managementteam en de OR na de eerste keer uitvoeren op basis van de MARAP 30 juni De nieuwe werkwijze wordt in 2011 getoetst door middel van interne audits. 12

16 4.8 Klachtenbehandeling In de jaarrekening 2009 hoofdstuk 7 is het volgende over klachten opgenomen. Dit stuk beschrijft alleen de afhandeling van de klachten die centraal zijn ingediend. Algemene ontwikkelingen In 2008 zijn veel fundamentele wijzigingen aangebracht in de klachtenafhandeling. Hiermee is in 2009 ervaring opgedaan. Einde 2009 is het gehele proces nogmaals grondig geëvalueerd. Over de globale afhandeling is iedereen tevreden. Wel zijn er nog een aantal details benoemd die beter kunnen. Hierbij kan gedacht worden aan: Doorlooptijden; in 2009 zijn een aantal klachten blijven liggen bij de afhandeling door de clusters. Deze zijn uiteindelijk wel afgehandeld maar met een vertraging. De doorlooptijd bij afhandeling door de klachtencommissie is vaak langer dan 12 weken. Met de commissie is gekeken welke termijnen reëel zijn en hoe deze bereikt kunnen worden. Bij verschillende klachten hebben reacties van cliënten lang op zich laten wachten. Hiervoor is nog geen oplossing bedacht. Voorbereiden medewerkers; veel medewerkers vinden klachten spannend, omdat ze de gevolgen onvoldoende overzien. Hiervoor is nu een speciale folder voor medewerkers in ontwikkeling. Rapportage; in de managementrapportage van 30 juni 2009 is vanuit de clusters gerapporteerd over onder andere de klachtenafhandeling. Deze rapportage heeft wel inzicht gegeven in de klachtenafhandeling, maar nog geen bruikbare en vergelijkbare gegevens opgeleverd voor een centrale rapportage. Cijfermatig overzicht 2009 Totalen Aantal klachten: Beslissing: Doorlooptijden 8 Centraal 71 binnen gekomen via de postmaster, directiesecretariaat en klachtencommissie. 19 gegrond 52 ongegrond Gemiddeld 7,8 weken 17 langer dan 6 weken 34 binnen een week Overzicht afgehandelde klachten per onderwerp/cluster: # Afdeling Onderwerp Afhandeling 8 Divers Bejegening 3 gegrond 2 Leefomgeving Facturering Ongegrond 2 Infectieziekten Gebrekkige informatievoorziening Ongegrond 5 Divers Onbekwaam handelen Ongegrond 21 Divers Onjuiste behandeling 6 gegrond 3 JGZ Onjuiste planning diensten Gegrond 2 JGZ/MGGZ V&A Omgang privacy Gegrond 3 Divers Rijgedrag 1 gegrond 15 Algemeen Diverse punten H1N1 vaccinatie 3 gegrond campagne 1 JGZ Telefonische bereikbaarheid Gegrond 9 Divers Divers Ongegrond 71 Totaal 8 In het berekenen van de doorlooptijden is geen rekening gehouden met de tijd die is verstreken bij het wachten op reacties van burgers. 13

17 4.9 Leveranciersbeoordeling In 2007 zijn afspraken gemaakt over leveranciersbeoordelingen. De wijze van beoordelen is vastgesteld. Hiervoor wordt door de gehele GGD een formulier van de afdeling Inkoop gebruikt. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling centraal decentraal. Hierin is afgesproken dat de decentrale afdelingen voorlopig alle leveranciers beoordelen die een belangrijke invloed hebben op het primaire proces. Dit is door de clusters en afdelingen actief opgepakt. De centrale inkoop afdeling zou zorgen voor een totaaloverzicht van alle leveranciers. Daarnaast zouden zij een werkwijze gaan opzetten om leveranciers met een belangrijke invloed op primaire processen van verschillende afdelingen centraal te gaan beoordelen. In 2010 wordt een nieuw inkooppakket ingevoerd. Dit inkooppakket geeft mogelijkheden om een geselecteerde leverancierslijst open te stellen voor bestellers. Daarnaast kan informatie over de leveranciersbeoordeling aan de leverancier gekoppeld worden. Gebruikers kunnen na een levering direct om feedback gevraagd worden over de prestatie. Eind 2010 moet 80% van de inkopen (orders/orderlijnen/orderwaarde) via dit inkooppakket verlopen, eind 2011 moet dit gestegen zijn tot 90% en vanaf eind 2012 moet dit > 95% van alle inkopen zijn Samengaan Amstelland Het samengaan met GGD Amstelland heeft voor de meeste betrokken onderdelen weinig gevolgen gehad voor het kwaliteitssysteem. De medewerkers zijn opgenomen op de afdeling en de specifieke details in dienstverlening zijn ingepast in het kwaliteitssysteem. Alleen bij JGZ is besloten om het deel van het kwaliteitssysteem dat gaat over de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voorlopig apart te houden. Daarbij is wel bij vernieuwing van onderwerpen gestreefd naar eenduidigheid. Indien er sprake is van een andere locatie zijn deze in 2009 meegenomen bij de tussentijdse bezoeken van de certificerende instelling. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. 14

18 5) Cluster ontwikkelingen De onderstaande tabel geeft per afdeling aan of de afdeling de onderstaande punten wel (J) of niet (N) via een systematische vastgelegde methode geborgd heeft: Het beeld van je klanten kennen Beleid cyclisch bepalen en bijstellen Documenten hebben voor vastlegging van werkwijze (procesbeschrijvingen, werkinstructies, formulieren en richtlijnen) Audits uitvoeren op de werkprocessen, intern en/of extern Maatregelen ter verbetering van de organisatie Klachten afhandelen Certificaat behaald Afdeling Cluster AGZ J J J J J J J Cluster Ambulancedienst J J J J J J J Cluster EDG J J J J J J N Cluster GHOR J J J J J J J Cluster Infectieziekten Streeklaboratorium J J J J J J J Cluster Infectieziekten Alg. Infectieziekten J J J J J J J Cluster Infectieziekten SOA J J J J J J J Cluster Infectieziekten TBC J J J J J J J Cluster Infectieziekten Onderzoek J J N N J J N Cluster JGZ J J J J J J J Cluster MGGZ Geïntegreerde Voorzieningen J J J J J J J Cluster MGGZ Vangnet & advies J J J J J J N Cluster MGGZ Vangnet Jeugd J J J J J J J Cluster MGGZ Steunpunt seksueel geweld J J J J J J J Cluster Leefomgeving Milieu en gezondheid J J J J J J J Cluster Leefomgeving Luchtkwaliteit J J J J J J J Cluster Leefomgeving Dierplaagbeheersing J J J J J J N Cluster Meldkamer J J J J J J J Afdeling FB J J J J J J J Afdeling Financiën J J J J J J J Afdeling I&A J J J J J J J Afdeling P&O J J J J J J J Directie en stafafdelingen N J J J J J N De schuin gedrukte letters zijn gewijzigd in 2008 en In het overzicht per cluster in het volgende kwaliteitsverslag wordt gerapporteerd over het realiseren van de doelstellingen voor kwaliteitszorg die worden bepaald op basis van de missie van de GGD Klanten Beleid Documenten Audits Maatregelen Klachten Certificaat 15

19 6) Samenvatting Het projectplan certificeren GGD Amsterdam is opgesteld in Sindsdien heeft de GGD voldoen aan ISO/HKZ normen als doel voor kwaliteitszorg nagestreefd. De invulling op de clusters is wisselend geweest, zowel op inhoud als op ambitie. De formatie en functietypering van kwaliteitsmedewerkers, de bijeenkomsten van de kwaliteitsgroep, de vastlegging van het kwaliteitssysteem en de sturing vanuit de directie zijn op dit doel ingericht geweest. Om aan de ISO/HKZ normen te blijven voldoen moet de GGD de volgende onderwerpen versterken: Invulling van de beleidscyclus van de GGD; het MT moet grip hebben op de sturing van buiten de GGD, duidelijke beleidsplannen opstellen en de meetinstrumenten en managementrapportages hierop afstemmen. Continu verbeteren; open staan voor allerlei signalen met mogelijke verbeteringen van de dienstverlening, een werkwijze hebben om deze te beoordelen en de afhandeling te borgen. Interne audits; zorgen voor heldere doelen van interne audits, adequate auditoren en goede aansluiting op beheersen van verbeteracties. Leveranciersbeoordeling; invulling geven aan de coördinerende rol van de afdeling inkoop. Einde 2009 zijn bijna alle afdelingen gecertificeerd voor een ISO/HKZ norm. De doelstellingen voor kwaliteitszorg moeten daarom opnieuw worden vastgesteld. Deze worden afgeleid van de missie van de GGD die het management opnieuw aan het uitwerken is. Vooruitkijkend kan gedacht worden aan doelstellingen voor klantgerichtheid, ketenzorg, risicomanagement en procesmanagement. Voor het realiseren van deze doelstellingen wordt de organisatie van kwaliteitszorg geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De directie van de GGD vindt dat de kwaliteitszorg binnen de GGD voldoende is. De basis is op orde. Er zijn een aantal uitdagingen die we met elkaar moeten aangaan, om op die basis voort te bouwen. De onderwerpen die dit betreft zijn bekend. 16

20 7) Afkortingen en definities Audit Kwaliteitsevaluatie: een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of de kwaliteitsactiviteiten en de resultaten hiervan overeenkomen met vastgelegde regelingen en om te bepalen of deze laatste doeltreffend ten uitvoer zijn gebracht en geschikt zijn voor het bereiken van de doelstellingen. Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van auditbewijsmateriaal en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen in welke mate aan overeengekomen auditcriteria is voldaan. Auditcriteria Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) dat wordt gebruikt als referentie. Auditor Degene die een audit uitvoert. Certificatie Activiteiten op grond waarvan een onafhankelijke instantie kenbaar maakt dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat in het feit dat een duidelijk omschreven onderwerp van certificatie in overeenstemming is met een bepaalde norm of een bepaald eisenstellend document. Certificatieschema Overzicht van normen. In het certificatieschema van Stichting HKZ zijn de visies van de verschillende partijen (klanten, zorgaanbieders en financiers) op de kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan uitgedrukt in normen. DIV Documentaire Informatie Voorziening FOBO Fout Ongeval Bijna Ongeval; situaties in de zorg met mogelijke nadelige gevolgen voor de patient. (Stichting) HKZ Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector heeft als belangrijk doel dat bij alle certificatieactiviteiten dezelfde systematiek wordt gehanteerd en dat certificaten voor alle sectoren dezelfde betekenis en hetzelfde gewicht hebben. Harmonisatiemodel Het harmonisatiemodel is de basis voor een uniform systeem van externe onafhankelijke beoordeling c.q. certificatie in de zorgsector. In het harmonisatiemodel is een onderverdeling gemaakt in negen rubrieken (intake/indicatie, uitvoering, evaluatie/nazorg, beleid en organisatie, personeel, onderzoek en ontwikkeling, fysieke omgeving en materiaal, diensten door derden en documenten). Deze rubrieken worden uitgewerkt in thema s en normen. KIS Kwaliteit Informatie Systeem; software waarmee het kwaliteitssysteem inzichtelijk wordt gemaakt. 17

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Opstap naar volwassen risicomanagement

Opstap naar volwassen risicomanagement Visiedocument Risicomanagement Opstap naar volwassen risicomanagement 1. Doelstellingen formuleren 2. Inventarisatie & analyse van van potentiële potentiële risico s risico s 3. Actualisatie Actualisatie

Nadere informatie

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert

Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert Eindrapportage mei 2013 Postbus 5000 4700 KA Roosendaal www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 Onderzoek Sturing Grote Projecten Gemeente Zundert 2 Onderzoek

Nadere informatie

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland

rijncoepel Jaarverslag 2011 Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland rijncoepel Geïntegreerde eerstelijnszorg Organisatie voor samenhang en innovatie in de eerste lijn regio Rijnland Jaarverslag 2011 De gezondheidscentra Stevenshof en Wantveld én samenwerkingsverband Stichting

Nadere informatie

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 11/09 Datum december

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Versie 2.0 3 Integrale Oncologische Zorgpaden

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie

Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie. WBP Zelfevaluatie Wet bescherming persoonsgegevens Samenwerkingsverband Audit Aanpak / Werkgroep Zelfevaluatie WBP Zelfevaluatie Disclaimer Dit product WBP Zelfevaluatie is met de grootste zorg ontwikkeld door het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord

Maatschappelijke business case. Veilig Thuis. Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Maatschappelijke business case Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) Noord-Holland Noord Colofon Uitgave: GGD Hollands Noorden Grotewallerweg 1 Postbus 324 1740

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Zorgalliantie.nu! November 2010 Pagina 1 1 Inleiding In de Zorgalliantie werken 21 zorgorganisaties in de care sector samen om te komen tot verbeteringen in

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen

Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie 2009 Herziene versie / december 2009 Klachtafhandeling bij de Nederlandse politie: een evaluatiestudie binnen 26 politiekorpsen Opdrachtgever: Ministerie van

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie