BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEGRIPPENLIJST. Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd."

Transcriptie

1 BEGRIPPENLIJST Woorden met een * worden in deze lijst ook uitgelegd. Aequor Aequor is het kennis- en communicatiecentrum voedsel en leefomgeving, als bedoeld in artikel 1.5 van de WEB *, die zorgt voor de goede afstemming van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van het groene bedrijfsleven. Aan de hand van een systematisch analyse van de ontwikkelingen in de beroepspraktijk en op de arbeidsmarkt wordt in overleg met deskundige vertegenwoordigers van de verschillende sectoren en onderwijsinstellingen bekeken welke gevolgen dit heeft voor de kwalificaties waaraan men moet voldoen. Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC) Agrarische Opleidingscentra zijn onderwijsinstellingen als bedoeld in artikel van de WEB *, waarin het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving en voorbereidend beroepsonderwijs in de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving of in de afdeling voedingstechnologie worden verzorgd. Deze onderwijsinstellingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van LNV. Assessor EVC De persoon die optreedt als beoordelaar in een EVC procedure. Dit kan een docent van een opleiding zijn, maar ook een stagebegeleider of iemand uit een bedrijf waarin of waarvoor het assessment plaatsvindt. De assessor heeft uitsluitend een beoordelende rol; deze houdt zich niet bezig met de begeleiding van degene die het assessment ondergaat. Assessor portfolio Persoon die deskundig is in en ingezet wordt voor het integraal beoordelen van werkprocessen en competenties zoals in de portfolioregistratie is weergegeven. Assessor Proeve van bekwaamheid (Pvb) Persoon die deskundig is in en ingezet wordt voor - het afnemen en beoordelen van Proeven van bekwaamheid; - beoordelen van zowel het product als het proces. Beroep voor examinering Schriftelijk protest tegen een beslissing van de examencommissie. Dat protest is gericht tot de Commissie van Beroep*. Vaak moet eerst bezwaar* worden aangetekend voordat beroep mogelijk is. Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Zie leerweg. Beroepscompetenties (definitie Colo) Beroepscompetenties hebben betrekking op het vermogen om te gaan met beroepsrelevante activiteiten en problemen en zijn opgebouwd uit een samenhangende set competentie elementen (kennis, inzichten, vaardigheden, houdingen, persoonlijke eigenschappen). Een competente beroepsbeoefenaar kan deze kennis, attitudes, vaardigheden en eigenschappen geïntegreerd en doelgericht inzetten om concrete (beroeps)activiteiten te verrichten (plannen, uitvoeren, controleren en sturen) in de voor de activiteit kenmerkende situaties en contexten. Zij of hij kan dat op zo'n wijze doen dat aan bepaalde criteria of standaarden wordt voldaan. Beroepscompetentieprofiel De beschrijving van een directe beroepspraktijkgerichte set van kerntaken, kernopgaven en beroepscompetenties van een ervaren beroepsbeoefenaar. Hierin wordt beschreven wat de complicerende factoren van het beroep zijn, welke rol en verantwoordelijkheden de beroepsbeoefenaar heeft en wat de houdingaspecten zijn die bij het beroep behoren.

2 Beroepsgerichte kwalificatiestructuur Zie Kwalificatiestructuur secundair beroepsonderwijs (KS) Beroepsopleidende leerweg Zie leerweg. Beroepsonderwijs (secundair, MBO) Secundair beroepsonderwijs is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van beroepen. Daarnaast bevordert het beroepsonderwijs de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de student en draagt het bij tot het maatschappelijk functioneren. Beroepsonderwijs sluit aan op het voorbereidend beroepsonderwijs en het algemeen voortgezet onderwijs. Beroepsonderwijs omvat niet het hoger onderwijs. Beroepspraktijkvorming (BPV) Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie). Bevoegd gezag Het bevoegd gezag is het bestuur van de instelling. Bezwaar, examinering. Protest tegen een beslissing die is genomen in het kader van de examinering. Dat protest is gericht tot examencommissie die de beslissing heeft genomen. Kijk ook bij beroep*. BPV-overeenkomst De BPV-overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van partijen en omvat bepalingen over: a. de duur van de overeenkomst en de omvang van de periode van de beroepspraktijkvorming; b. de begeleiding van de student*; c. dat deel van de eindtermen* dat de student tijdens de BPV-periode dient te realiseren en de beoordeling daarvan; d. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. Het bedrijf dat of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt, draagt zorg voor de begeleiding van de studenten binnen het bedrijf. De onderwijsinstelling* beoordeelt samen met het bedrijf of de student de eindtermen in de praktijkperiode heeft gerealiseerd. Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) Een systematisch geordende verzameling van gegevens met betrekking tot de opleidingen uit de *kwalificatiestructuur beroepsonderwijs die door de bekostigde en niet-bekostigde instellingen worden verzorgd. Het CREBO bevat een overzicht van opleidingen per instelling en registreert voor elke deelkwalificatie welke *exameninstellingen de *externe legitimering kunnen verzorgen. Centrale examencommissie (CEC) Zie examencommissie. Certificaat Een certificaat is een wettelijk erkend document waarmee is aangetoond dat de student een (deel) van de opleiding heeft behaald. Cesuur De grens tussen de hoogste score van een (deel)examen waaraan een onvoldoende wordt toegekend en de laagste score waaraan een voldoende wordt toegekend. Coach Begeleidt de student in het onderwijsleerproces procesmatig. Ook kan de coach de mate van acceptatie van bewijsstukken aangeven voor zover hij zelf voldoende deskundig is. Voor datgene waarvoor de coach zelf geen expert is schakelt hij andere deskundigen in.

3 Coachingsgesprek Een coachingsgesprek is een regelmatig terugkerend gesprek tussen een coach en een student of medewerker over het werk, de werksfeer, de uitvoering en de werkomstandigheden. College van bestuur (CvB) Orgaan belast met het bevoegd gezag en het bestuur van de Stichting AOC Oost-Nederland tevens zijnde een College van bestuur in de zin van de WEB. Commissie van beroep voor de examinering De commissie, als bedoeld in artikel van de WEB *, die het *beroep behandelt dat door een student is ingesteld tegen een beslissing van de examencommissie. De commissie van beroep is een onafhankelijke commissie die werkt met een eigen reglement. Competentie Een competentie (bekwaamheid) is een indicatie van de kwaliteit waarmee iemand de gebruiken in een werkgemeenschap (community of practice) beheerst. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur (CKS) Zie Kwalificatiestructuur secundair beroepsonderwijs (KS) Contractactiviteiten Werkzaamheden van bekostigde *onderwijsinstelling voor eigen rekening ten behoeve van derden. Deze (onbekostigde) werkzaamheden kunnen worden verricht indien zij verband houden met werkzaamheden waarvoor de bekostiging geldt. De contractactiviteiten kunnen alleen worden verricht als zij niet schadelijk zijn voor de bekostigde activiteiten. Curriculum Een overzicht van de onderdelen van een opleiding. Diploma Een diploma is een wettelijk erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de bezitter een omschreven *kwalificatie heeft behaald. De examencommissie* van de onderwijsinstelling reikt het diploma uit. Erkende instelling Onderwijsinstelling die in het *CREBO-register is opgenomen als bevoegd voor het verzorgen van een bepaalde opleiding. Erkennen van Verworven Competenties. (EVC) Bij EVC gaat het erom de competenties die een persoon op enigerlei wijze verworven heeft, formeel te erkennen. Het doet er niet toe hoe en waar de Competentie-ontwikkeling heeft plaats gevonden. Het is van belang om vooral niet op school verworven- competenties te herkennen en te waarderen en deze ook te erkennen. Daarmee krijgen ze een civiel effect. Examen Een examen is een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden en houding (competenties) die een student zich bij het voltooien van de opleiding moet hebben eigen gemaakt. Examenbureau De instantie die de uitvoering van de examens organiseert, de examenproducten beheert, de verwerking van examenresultaten en de uitgifte van waardepapieren (diploma s en certificaten) verzorgt. Het examenbureau is een combinatie van centraal functionerende medewerkers en medewerkers op de verschillende locaties. Examencommissie De commissie, als bedoeld in artikel van de WEB *, die belast is met verschillende taken rond examens. Het bevoegd gezag* benoemt de leden.

4 Examenprogramma Overzicht van (deel)examens waarmee een (deel)kwalificatie/certificeerbare eenheid wordt geëxamineerd. Examinator Degene die belast is met afnemen van het examen*. Extraneus (mv extraneï, Examenstudent) Iemand die uitsluitend is ingeschreven voor deelname aan examinering maar niet voor deelname aan overige onderwijsactiviteiten. Groene Standaard De Groene Standaard is een samenwerkingsverband van 12 instellingen uit het groene beroepsonderwijs (11 onderwijsinstellingen en kenniscentrum Aequor). Het primaire doel van het samenwerkingsverband is het ontwikkelen en beschikbaar stellen van kwalitatief goede examenproducten voor het groene mbo. Het realiseren van eenduidigheid en transparantie en het verkrijgen van vertrouwen bij het bedrijfsleven zijn daarbij de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast voert het samenwerkingsverband projecten uit die de implementatie van de examenproducten ondersteunen. Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven (KBB) Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven is werkzaam ten behoeve van beroepsopleidingen die naar hun aard en samenhang tot eenzelfde bedrijfstak of groep van bedrijfstakken behoren. Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven ontwikkelen en onderhouden de kwalificatiestructuur, bevorderen de kwaliteit van de plaatsen waar beroepspraktijkvorming wordt verzorgd, dragen zorg voor de beschikbaarheid van een toereikend aantal bedrijven en organisaties van voldoende kwaliteit die de beroepspraktijkvorming verzorgen en hebben mede de taak externe legitimering te verzorgen. De minister van Onderwijs stelt de werkgebieden van de kenniscentra vast. De kenniscentra dragen zorg voor een doelmatige en inzichtelijke onderlinge afstemming van werkzaamheden. Kerntaak Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang, omvang (tijdsomvang of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Een kwalificatiedossier heeft een beperkt aantal kerntaken. Alle kerntaken samen beschrijven de essentie van de beroepsuitoefening van de betreffende beroepengroep. Kerntaken, werkprocessen en competenties vormen samen het hart van de beroepsbeschrijving in een kwalificatiedossier. Elke kerntaak heeft een proces-competentie-matrix waarin is aangegeven welke competenties moeten worden aangewend bij het uitvoeren van een werkproces van de betreffende kerntaak. Klacht Een schriftelijke uiting waarin een rechtspersoon of individu zijn ongenoegen kenbaar maakt over een dienst van AOC Oost of een gedraging of een beslissing van een van haar medewerkers in het bijzonder. Het kan ook betrekking hebben op een nalaten van. Kwalificatie Een kwalificatie is een geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen, dat voor de uitoefening van een beroep (beroepskwalificering), verdere studie (doorstroomkwalificering) en/of het maatschappelijk functioneren (maatschappelijke/culturele kwalificatie) nodig of gewenst is. Kwalificatieniveau Een aanduiding van het niveau van beroepsuitoefening, gebaseerd op de mate van verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer, dat de gediplomeerde heeft bereikt. De WEB onderscheidt vier kwalificatieniveaus: niveau 1: assistent-opleiding niveau 1: arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent AKA niveau 2: basisberoepsopleiding, niveau 3: vakopleiding, niveau 4: middenkaderopleiding en specialistenopleiding.

5 Kwalificatieprofiel De geformaliseerde en gestandaardiseerde beschrijving van de startpositie van de beginnende beroepsbeoefenaar op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Een kwalificatieprofiel wordt bepaald en omschreven op basis van één of meer *beroepscompetentieprofielen en het brondocument leren en burgerschap. Een kwalificatieprofiel is afgestemd op wat een student aan het eind van de opleiding moet beheersen. Kwalificatiestructuur De kwalificatiestructuur middelbaar beroepsonderwijs is een geordend en samenhangend geheel van op kerntaken, kernopgaven en competenties gebaseerde kwalificaties die voor het middelbaar beroepsonderwijs worden onderscheiden. Kwalificaties worden per bedrijfstak of groep van bedrijfstakken geordend. Kwalificerend examen Alle vormen van examinering waarvan de beoordeling (mede) bepalend is voor het resultaat van een deelkwalificatie o.a. Proeven van Bekwaamheid (PvB) en (deel)examens uit een examenprogramma. Kwaliteit De mate waarin een geheel van eigenschappen en kenmerken voldoen aan vastgelegde of vanzelfsprekende behoeften en eisen van de belanghebbende partijen, zijnde bedrijfstak, vervolgonderwijs en overheid. Kwaliteitsmanagementsysteem Organisatiestructuur, procedures, processen en middelen voor het sturen en beheersen van een organisatie met betrekking tot kwaliteit. Kwaliteitszorg (integrale) Managementaanpak van een organisatie, toegespitst op kwaliteit, gebaseerd op de deelname van al haar medewerkers en strevend naar succes op lange termijn door het tevreden stellen van klant en naar voordelen voor alle medewerkers van de organisatie en voor de samenleving. Leerweg De WEB kent twee leerwegen, die tot eenzelfde kwalificatie leiden. Het betreft: a. de beroeps begeleidende leerweg: de praktijkcomponent omvat een praktijkdeel van 60% of meer van de studieduur; b. de beroeps opleidende leerweg: de praktijkcomponent omvat een praktijkdeel van minimaal 20% en minder dan 60% van de studieduur. Magister Een geautomatiseerd managementsysteem voor registratie van gegevens van studenten Onderwijsinstelling De instelling die op basis van de wet is erkend voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van (beroeps)opleidingen en waarvan het bevoegd gezag de studenten de gelegenheid geeft een examen af te leggen. Zie Agrarisch opleidingscentrum. Onderwijs- en examenregeling (OER) Het document, als bedoeld in artikel van de WEB *, waarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding, waaronder inhoud en inrichting, de studieduur voor een groep of groepen van studenten en de examinering en examinering, worden vastgelegd door het bevoegd gezag van de instelling. Ook wordt in de onderwijs- en examenregeling vastgelegd welke opleidingstrajecten voldoen aan de eisen van de Wet Studie Financiering (WSF)* of de eisen voor tegemoetkoming van de studiekosten voor studerenden tot 18 jaar. Onderwijsovereenkomst (OOK)

6 Een overeenkomst, als bedoeld in artikel van de WEB *, tussen *student en *bevoegd gezag, die ten grondslag ligt aan de inschrijving. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen tussen instelling en student. In de overeenkomst worden per student zaken zoals de inhoud van het onderwijs, de examens en de studiebegeleiding overeengekomen. Onregelmatigheid Iets dat in strijd is met de regels. Open leercentrum (OLC) Een fysieke of virtuele werkruimte voor studenten met diverse media, hulpmiddelen (bijv. computers) en bronnen (boeken, vakbladen enz.). Opleiding Het geheel van onderwijsactiviteiten dat tenminste tot doel heeft een kwalificatie* te realiseren. Portfolio Een doelgerichte verzameling bewijsstukken zoals werkstukken, fotopresentaties, verslagen, productbeoordelingen, evaluatierapporten, toetsresultaten of andere vormen waarmee een student of medewerker aantoont welke inspanningen en activiteiten zijn geleverd. De student of medewerker geeft hiermee inzicht in zijn/haar voortgang of prestaties en de mate van ontwikkeling van de competenties. Portfoliobegeleider voor EVC procedure De persoon die optreedt als begeleider in een EVC procedure. Dit kan een docent van een opleiding zijn, maar ook een stagebegeleider of P&O functionaris. De portfoliobegeleider heeft tot taak, de kandidaat te stimuleren en te ondersteunen om diens eigen ervaringen (competenties en kwaliteiten) beter in beeld te brengen, het opstellen van het POP, en het voeren van voortgangsgesprekken naar aanleiding van het POP. Portfolioregistratie en -beoordelingsformulier Een document behorende bij een Proeve van Bekwaamheid dat overzicht geeft van: - competenties en daarbij behorende omschrijving. Dit geeft de student aanwijzingen voor aan te leveren bewijsstukken om de ontwikkeling van de competentie(s) aan te tonen; - de voortgang van aanlevering en de mate van acceptatie van bewijsstukken voor ontwikkeling van competenties, aangegeven door de coach; - beoordeling door de assessor; - vaststelling van de beoordeling door de opleidingscoördinator. Praktijkleren Praktijkleren betreft het door de student verwerven van vaardigheden door oefening in de (gesimuleerde) praktijksituatie, in een goed gecontroleerde leersituatie. Het is dus als het ware het gebied dat in de uitvoering ligt tussen BPV* en de reguliere school. Proeve van bekwaamheid (PvB) Een vorm van examinering ter vaststelling van bereikte competenties in een beschreven situatie die relevant is voor de beroepspraktijk. De assessoren stellen aan de hand van een proeve van bekwaamheid vast of de student conform de beheersingscriteria een set competenties kan aanwenden bij het uitvoeren van een taak. Sectorraad Een adviesorgaan van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en medewerkers van AOC Oost, per sector ingericht voor afstemming van inhoud en vormgeving van het onderwijs en examinering met het bedrijfsleven. Trends in de maatschappij in de regio en de sectoren zijn leidend voor de advisering. Secundair beroepsonderwijs Zie beroepsonderwijs. Schooldag

7 Elke dag niet zijnde een zaterdag, zondag, erkende feestdag of een door AOC Oost vastgestelde vakantiedag voor onderwijsdeelnemers. Schoolweek Een aaneengesloten periode van vijf *schooldagen Student Een student is een persoon, die zich met het oog op het gebruik van de onderwijsvoorzieningen laat inschrijven bij een onderwijsinstelling. In de WEB wordt niet gesproken van leerlingen of studenten, maar van deelnemers. Studiejaar Een normatief studiejaar bestaat uit veertig weken van elk veertig uren, waaronder begrepen de *beroepspraktijkvorming. Studielast De studielast van elke opleiding wordt uitgedrukt in normatieve studiejaren. De normatieve studielast is de studielast die een student gemiddeld geacht wordt nodig te hebben om de *opleiding te voltooien. De feitelijke situatie zal van persoon tot persoon verschillen. Summatieve toets Alle soorten toetsen die aan het eind van een onderwijsleerproces worden gebruikt voor het geven van een eindoordeel van de prestaties van kandidaten. Toelating Het besluit (van het bevoegd gezag) tot de inschrijving van studenten tot opleidingen. Toezichthouder (surveillant) Iemand die bij afname van *(deel)examens toezicht houdt. Vooropleidingseisen Eisen die worden gesteld aan de *studenten om ingeschreven te worden voor een beroepsopleiding. Vrije ruimte De ruimte binnen de totale opleidingstijd die bedrijven en scholen naar eigen inzicht kunnen invullen binnen de vastgestelde studielast, maximaal 20 %. Wereld Een PR-instrument waarmee wordt bedoeld een cluster van opleidingen passend in de belevingswerelden van (toekomstige) studenten aansluitend bij de beroepspraktijk. Werkproces Een werkproces is een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak*. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. Een werkproces bestaat dus nooit uit één handeling of gedraging. Meerdere werkprocessen kunnen gelijktijdig lopen. Dat ze een begin en een eind hebben, wil niet perse zeggen dat ze na elkaar komen (het kan wel), maar dat ze duidelijk te onderscheiden zijn van andere werkprocessen. Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) De wet van toepassing op het (secundair) beroepsonderwijs* die op onderdelen in werking getreden is per 1 januari Per 1 augustus 1997 is deze wet van toepassing op het gehele (deeltijd) middelbaar beroepsonderwijs. De actuele tekst van de wet is te vinden op Wet op de Studiefinanciering (WSF) De wet waarin de regeling voor studiefinanciering is vastgesteld Wettelijke beroepsvereisten

8 In wet- en/of regelgeving vastgelegde eisen waaraan de beginnend beroepsbeoefenaar uitvoering moet geven om het beroep te mogen vervullen. De wettelijke beroepsvereisten komen van de vakdepartementen, in toenemende mate aangestuurd door de EU. Kenniscentra dienen te verklaren dat de uit de kwalificatiedossiers voortvloeiende opleidingen uitvoerbaar zijn met inachtneming van de wettelijke beroepsvereisten.

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

WEB 4: Termen en definities

WEB 4: Termen en definities WEB 4: Termen en definities Sinds 1 januari 1996 is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) van kracht. Deze wet is gemaakt om meer samenhang te brengen in de verschillende vormen van onderwijs binnen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 560 Wet van 7 november 2011 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015

Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrippenlijst Aanpassingen begrippenlijst in de maand maart 2015 Begrip Wijziging Basisdeel, Basisregister Onderwijs, Certificaat, Complexiteit, Diploma, Diplomamodel, Entree- opleiding, Inschrijven,

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Exameninstelling Savantis Examenregeling voor de opleiding Monteur Systeemwanden en -Plafonds niveau 2 crebonummer 10170

Exameninstelling Savantis Examenregeling voor de opleiding Monteur Systeemwanden en -Plafonds niveau 2 crebonummer 10170 Exameninstelling Savantis Examenregeling voor de opleiding Monteur Systeemwanden en -Plafonds niveau 2 crebonummer 10170 voor de deelnemers van het Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel A Examenregeling 4 Relevante

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

AB Kamer (Agrarisch beroepsonderwijs-kamer)

AB Kamer (Agrarisch beroepsonderwijs-kamer) AB Kamer (Agrarisch beroepsonderwijs-kamer) Adviescommissie Onderwijs- Arbeidsmarkt (ACOA) Zie EB-kamer De door de Minister ingestelde adviescommissie onderwijsarbeidsmarkt adviseert de landelijke organen

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Competentiegerichte kwalificatiestructuur

EXAMENREGLEMENT Competentiegerichte kwalificatiestructuur EXAMENREGLEMENT Competentiegerichte kwalificatiestructuur Geldend voor alle deelnemers (van de cohorten vanaf 2006) aan de competentiegerichte MBO-opleidingen van Wellantcollege die worden verzorgd ingevolge

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187)

Datum 4 februari 2013 Betreft Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs (33 187) a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld.

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld. Wettelijke vereisten F.1 Examenreglement F.1.1 Inleiding Het examenreglement is een verzameling regels, die gaat over procedures en voorschriften rond de totstandkoming, organisatie en beoordeling van

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken FoV en HKS en LOB Aanknopingen zoeken Schoolomgeving anno 2014 Focus op Vakmanschap is de meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Splitsing invoering in doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Begrippenlijst. Basisdeel. Basisregister Onderwijs (BRON) Aanpassingen begrippenlijst 1 augustus 2016. certificaatmodel. monitor keuzedelen

Begrippenlijst. Basisdeel. Basisregister Onderwijs (BRON) Aanpassingen begrippenlijst 1 augustus 2016. certificaatmodel. monitor keuzedelen Begrippenlijst Aanpassingen begrippenlijst 1 augustus 2016 Begrip basisregister onderwijs (BRON) certificaatmodel diplomamodel entreeopleiding keuzedeelverplichting model keuzedelen monitor keuzedelen

Nadere informatie

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs RCEC 19 nov. 08 Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC) 8 MBO scholen + 6.500 deelnemers 4 VMBO scholen Examensecretaris

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Informatie diploma s 2011-2012

Informatie diploma s 2011-2012 Informatie diploma s 2011-2012 1. Inleiding Voor u ligt de diplomanotitie 2011-2012. Hier wordt toegelicht hoe de diploma s voor de competentiegerichte opleidingen eruit moeten zien en wat er op een diploma

Nadere informatie

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0 Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus 207 6400 AE Heerlen 088-0ARCUS0 Ondergetekenden: De Onderwijsinstelling Arcus College, gevestigd te Heerlen, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VOC Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Autoschadehersteller, niveau 2 Crebonummer : 95030 Is er sprake

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Informatie diploma s

Informatie diploma s Informatie diploma s 2009-2010 1. Inleiding Voor u ligt de diplomanotitie 2009-2010. Hier wordt toegelicht hoe de diploma s voor de nieuwe competentiegerichte opleidingen eruit moeten zien en wat er op

Nadere informatie

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen

10 speerpunten voor Goed groen onderwijs. Branchevereniging voor ondernemers in het groen 10 speerpunten voor Goed groen onderwijs Branchevereniging voor ondernemers in het groen Onderwijs krijgt op veel verschillende manieren vorm in ons land. Waar moet Goed groen onderwijs aan voldoen? In

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen diploma en resultatenlijst beroepsopleidingen

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 3 en 4 geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 3 en 4 gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel schilder voorman Crebonummer : 91461 Is er sprake van

Nadere informatie

10 speerpunten onderwijs VHG

10 speerpunten onderwijs VHG 10 speerpunten onderwijs VHG 1. BPV bedrijf Een goed BPV bedrijf is cruciaal. De VHG is van mening dat bedrijven aan een minimum aantal eisen moet voldoen. Zo moeten goede begeleiding door een opgeleide

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling beroepsopleidingen CKS Deel 1

Onderwijs- en examenregeling beroepsopleidingen CKS Deel 1 Onderwijs- en examenregeling beroepsopleidingen CKS Deel 1 COHORT 2009 2010 Onderwijs- en examenregeling mbo Clusius College Vestiging: mbo Alkmaar Drechterwaard 10, 1824 EX Alkmaar Tel.: (072) 561 09

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 1+2 (1 PvB) geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 1 en 2 met 1 PvB gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EAMENREGELING ALGEMENE SCHOOLREGELING ROC ZEELAND Vestiging: Middelburg CLUSTER HTV Cohort : 2006-2007 Ingangsdatum : 01-08-2006 Expiratiedatum : 31-07-2010 Openbaar gemaakt : 01-05-2006

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Entreeopleiding assistent assistent dienstverlening en zorg

Nadere informatie

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo

Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en toetsing van kwalificatiedossiers voor het middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Examenreglement 2016 en 2017

Examenreglement 2016 en 2017 Examenreglement 2016 en 2017 Vastgesteld op 8 december 2015 Definitief 1 Definitief 2 Zadkine Examenreglement 2016-2017 Inhoud Voorwoord 5 Wettelijke verplichting... 5 Uitwerking... 5 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

Zadkine Onderwijsplein. Documentcode/versie 1.1 Status definitief. Datum februari Examenreglement

Zadkine Onderwijsplein. Documentcode/versie 1.1 Status definitief. Datum februari Examenreglement Zadkine Onderwijsplein Documentcode/versie 1.1 Status definitief Datum februari 2014 Examenreglement 2014-2015 vastgesteld op 11 februari 2014 1.1 definitief 2 Zadkine Examenreglement 2014-2015 Inhoud

Nadere informatie

Wettelijke en branchevereisten & examinering

Wettelijke en branchevereisten & examinering Wettelijke en branchevereisten & examinering Een publicatie naar aanleiding van de leg-uit-bijeenkomst op 28 januari 2014 van het Servicepunt examinering mbo in samenwerking met het ministerie van OCW

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst. Indien er sprake is van het toetsen van een product: Crebonummer : Is er sprake van een Kadertoets Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek teamleider Crebonummer

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan

Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Beroepsvereisten in kwalificatiedossiers, een stappenplan Aanleiding Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 1 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Begrippenkader examinering mbo

Begrippenkader examinering mbo Begrippenkader examinering mbo Datum : 15 juli 2011 Voorwoord Om tot standaardisering van examinering in het MBO te komen is onder andere een eenduidig begrippenkader examinering mbo ontwikkeld. Het merendeel

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ]

[naam kwalificatiedossier ] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Kwalificaties Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur

Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Vragen over de competentiegerichte kwalificatiestructuur Inleiding De competentiegerichte kwalificatiestructuur brengt nieuwe begrippen, nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden en nieuwe uitdagingen met

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Examenreglement Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Vastgesteld door het college van bestuur april 2015 Ingangsdatum: 1-8-2015 Inhoud Voorwoord 4 Wettelijke verplichting... 4 Uitwerking...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16683 15 september 2011 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2011, nr. BVE/312893,

Nadere informatie