PROJECT ZORGINNOVATIE IN WELZIJN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT ZORGINNOVATIE IN WELZIJN"

Transcriptie

1 Kapucijnenvoer Leuven +32(0) fax: +32(0) PROJECT ZORGINNOVATIE IN WELZIJN Rapport jaar 1 Deel I: Zorginnovatie: gebruikersgericht vernieuwen en veranderen Deel II: Vlaamse zorginnovatoren aan het woord: een kwalitatieve studie Renilt Vranken Dr. Koen Hermans Leuven januari 2009

2 Colofon Opdrachtgever Vlaams Welzijnsverbond Partners VVI Cera Projectgroep wetenschappelijk onderzoek Welzijn Onderzoeksleiding Dr. Koen Hermans, Projectleider LUCAS Financiering Cera Wetenschappelijk medewerkers Renilt Vranken, licenciaat in de sociologie Onderzoekers Administratief medewerkers Lut Van Hoof Lieve Van Cauwenberghe Leuven, januari 2009

3 Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1 Innovatie als beleidsprioriteit 3 1 Van een verticaal naar een horizontaal innovatiebeleid 4 2 De innovatieomgeving in een horizontaal innovatiebeleid Kenniscreatie Kennistransfer Valorisatie Het Vlaams innovatiebeleidsplan Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid Het Vlaams welzijnsbeleid: vernieuwing als verbetering of innovatie? 9 3 Besluit 10 Hoofdstuk 2 Welzijnszorg uitgedaagd: evoluties in maatschappij en zorg 13 1 Zorg voor welzijn 13 2 Maatschappelijke veranderingen Demografische veranderingen Economische veranderingen Veranderingen in het gezinsleven 17 3 Socio-culturele veranderingen 19 iii

4 Inhoud 3.1 Individualisering Globalisering Dualisering als gevolg 21 4 Beleidsveranderingen Governance New Public Management Monitoring, efficiëntie en effectiviteit Kwaliteit van zorg Vermaatschappelijking van de zorg Het Europees sociaal beleid en de open coördinatiemethode 27 5 Uitdagingen voor de welzijnszorg Uitdagingen aan de vraagzijde Nieuwe of bijkomende maatschappelijke kwetsbaarheden en dualisering Onzekerheid en zingevingsvragen Gezinsinstabiliteit en beperktere sociale netwerken Diversiteit Inclusie Nieuwe, complexere of meer zichtbare problemen Toegenomen mondigheid Toegenomen aandacht voor opvoedingsondersteuning Uitdagingen aan de aanbodzijde Zorg op maat versus sectoralitis Partnerschap met gebruiker en mantelzorger Competente, flexibele en geëngageerde zorgverleners Accountability of verantwoording Vermarkting van de zorg 34 6 Besluit 35 Hoofdstuk 3 Innovatieprocessen onderzocht 37 1 Innovatieprocessen in de profitsector 37 iv

5 Inhoud 2 De verspreiding van innovaties 39 3 Organisatievernieuwing of sociale innovatie 41 4 Innovatief leiderschap 44 5 Eigenheid van welzijnsvoorzieningen Relationeel werk Een turbulente omgeving De ethische component van zorg Moeilijk meetbare prestaties 49 6 Innovatie in zorg en welzijn onderzocht Systematische review naar verbeteringsprocessen Effectief leiderschap dat verandering faciliteert Betrokkenheid en participatie van het personeel Betrokkenheid van stakeholders Herkennen en ondersteunen van diversiteit Compentieontwikkeling Werken met weerstand Evaluatie De checklist van Van Yperen De checklist van LUCAS Aanleiding Visie Proces: durven en doen Cultuur en structuur Flexibiliteit Leren als centrale activiteit Schaal van vernieuwing Langzaam Beter 56 7 Conclusies 56 v

6 Inhoud Hoofdstuk 4 Kennis, leren en samenwerken 57 1 Twee innovatieketens 58 2 Innovatie en organisationeel leren 61 3 Innovatie en netwerken Netwerken en ketens Netwerken, ketens en leren Randvoorwaarden voor netwerken en ketens 68 4 Besluit 71 Hoofdstuk 5: Zorginnovatie in welzijn: gebruikersgericht veranderen en vernieuwen 73 1 Een innovatiedefinitie voor de welzijnszorg: eerste conceptuele oefening Een innovatietypologie voor de welzijnszorg? Een eerste innovatiedefinitie Nieuwheid en nieuwe kennis Kenniscreatie en implementatie Proces en product Breuk Op weg naar de definitie van zorginnovatie 80 2 De richting van zorginnovatie: generieke zorgdoelen Generieke zorgdoelen Levenskwaliteit Zelfredzaamheid en autonomie Participatie en verbondenheid Inclusie Voorwaarden voor verantwoorde zorg Toegankelijkheid Rechtvaardigheid Continuïteit Vraaggerichte zorg en zorg op maat 84 vi

7 Inhoud Effectiviteit en efficiëntie Transparantie en verantwoording Innovatieve doelen Toekomstgerichtheid Voorwaarden voor toekomstgerichtheid De doelen van zorginnovatie in kaart gebracht 89 3 De definitie van zorginnovatie 91 vii

8

9 Inleiding Het Vlaams Welzijnsverbond is in samenwerking met het VVI, LUCAS en CERA in juni 2007 van start gegaan met het driejarig project: Zorginnovatie in welzijn. Het project richt zich tot de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdbijstand, de integrale gezinsondersteuning, de kinderdagopvang, het vrijwilligerswerk en de ouderenzorg. Welzijnszorg evolueert mee met de tijd en met de context waarin zij zich bevindt. Terwijl bij de aanvang van de twintigste eeuw de armoedebestrijding centraal stond, groeide in de gouden jaren zestig de ambitie om België als verzorgingsstaat uit te bouwen. In deze periode ontstond en groeide de welzijnssector met zijn welzijnsorganisaties zoals we die nu nog in grote lijnen kennen. De samenleving is ondertussen echter grondig veranderd. Men kan zelfs stellen dat ze voortdurend in verandering is. Dit heeft belangrijke implicaties, zowel voor het beleid en de burgers in het algemeen, als voor het welzijnsbeleid en de welzijnsorganisaties in het bijzonder. Tegenwoordig zien het welzijnsbeleid, de burgers, de welzijnsorganisaties zich voortdurend voor nieuwe uitdagingen geplaatst en stellen ze vast dat klassieke antwoorden en strategieën vaak onvoldoende een uitweg bieden. Dit vereist andere en nieuwe antwoorden in het algemeen en een vernieuwende aanpak van de welzijnsorganisaties in het bijzonder. Dit project heeft een drieledige doelstelling. In de eerste fase wil dit project het concept zorginnovatie definiëren. In tweede instantie wordt op zoek gegaan naar knelpunten en naar hefbomen en naar succesfactoren die innovaties doen slagen. Dit zal uitmonden in een diagnose-instrument en een innovatiemethodiek. De derde fase test deze instrumenten uit en evalueert de meerwaarde ervan. In deze bijdrage willen we focussen op de methodische invalshoek van het project en op de werkzaamheden van het eerste werkjaar. Dit rapport is volledig gewijd aan de eerste fase, het definiëren van zorginnovatie aan de hand van een literatuurstudie. Om de literatuurstudie te laten resulteren in een zo volledig mogelijk en genuanceerd beeld, opteren we voor een diversiteit aan kennisbronnen enerzijds en voor een iteratief en participatief proces waarbij de verschillende kennisvormen meermaals met elkaar in wisselwerking gebracht worden anderzijds. In de eerste fase consulteren en vergelijken we een diversiteit aan wetenschappelijke bronnen. We confronteren vervolgens de verworven inzichten op verschillende wijzen met de praktijk. Ten eerste organiseren we op geregeld tijdstip discussies over onze bevindingen met deskundigen uit de welzijnspraktijk in het kader van de reflectiegroep. Daarnaast voeren we een kwalitatief onderzoek uit naar de ervaringen van Vlaamse zorginnovatoren. De resultaten hiervan worden opgenomen in het 1

10 Hoofdstuk 1 tweede projectrapport. Ten derde toetsen we onze inzichten van beide onderdelen op een denkdag bij sleutelfiguren uit de diverse sectoren, het beleid en gebruikersorganisaties. Dit rapport heeft vijf hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk van deze literatuurstudie analyseert het Vlaamse beleidsdiscours. Voor de Vlaamse beleidsmakers is innovatie dè strategie om Vlaanderen te laten uitgroeien tot een welvarende topregio. Het tweede hoofdstuk beschrijft de belangrijkste maatschappelijke veranderingen en beleidsuitdagingen waarmee welzijnsvoorzieningen geconfronteerd worden. Het derde deel van de literatuurstudie analyseert het bestaand onderzoek naar innovatieprocessen in de profit- en nonprofitsector. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar het verspreiden van innovaties, organisatievernieuwing en leiderschap. In het laatste deel van dit hoofdstuk worden de belangrijkste wetenschappelijke inzichten over zorginnovatie op een rijtje gezet. Net omdat zowel in het beleidsdiscours als in het wetenschappelijk onderzoek kennis, leren en netwerken een centrale rol krijgen toegewezen in innovatieprocessen, wordt hieraan een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Zowel uit de literatuurstudie als uit de inhoudelijke bespreking met de reflectiegroep komt innovatie naar voor als een complex en multidimensioneel gegeven. De hiermee gepaard gaande conceptuele vaagheid, die we ook in beleidsteksten vaststellen, bevestigt de noodzaak van een gefundeerde en gedragen definitie van zorginnovatie. Het vijfde hoofdstuk werkt deze definitie uit. Door vanaf het begin participatief en iteratief te werk te gaan, bouwen we niet alleen aan een onderbouwde maar ook aan een gedragen visie op zorginnovatie als fundament voor het project Zorginnovatie in welzijn. Bovendien brengt deze werkwijze ons bij een cruciaal punt, met name de vraag naar de beoogde doelen van zorginnovatie. Volgens de ontworpen visie dient zorginnovatie steeds als middel bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de welzijnszorg. Zorginnovatie moet in de eerste plaats dus de gebruiker ten goede komen. 2

11 Innovatie als beleidsprioriteit Hoofdstuk 1 Innovatie als beleidsprioriteit Dit hoofdstuk bespreekt de evolutie van het innovatiebeleid in Vlaanderen. We starten bij het Pact van Vilvoorde, hoewel technologische innovatie al vanaf de tweede helft van de jaren tachtig een vooraanstaande plaats kreeg in het beleid van de toenmalige Vlaamse Regering. De bekendste uitloper hiervan is Technopolis. Het Pact van Vilvoorde vormde een mijlpaal, omdat de toenmalige regering het langetermijndenken wilde verankeren in haar beleid. Het Pact van Vilvoorde (22 november 2001) omschrijft 21 doelstellingen die de Vlaamse Regering, de sociale partners en de Vlaamse natuur- en milieuverenigingen gerealiseerd willen zien tegen Het weerspiegelt een brede toekomstgerichte visie die vertaald werd in 21 concrete en meetbare doelstellingen over de verschillende Vlaamse bevoegdheidsterreinen heen. We vermelden hierna de drie doelstellingen die rechtstreeks verband houden met de zorg voor welzijn: Het Pact van Vilvoorde: 11. De armoedebestrijding en sociale cohesie zijn in 2010 zo ver gevorderd dat Vlaanderen zich op deze terreinen bij de top 5 van EU-regio s bevindt. Alle inwoners en doelgroepen hebben tijdens elke levensfase voldoende ontwikkelingskansen en keuzemogelijkheden om op elk domein deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 12. Vlaanderen waarborgt een toereikend, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol zorgaanbod dat voor iedereen toegankelijk is 13. Vlaanderen biedt aan iedereen de mogelijkheid een volwaardige loopbaan op te bouwen en de zorg voor zijn gezin en leefomgeving op zich te nemen. Bron: De doelen van het Pact van Vilvoorde werden sindsdien geactualiseerd. Zo werd aan doelstelling 11 de participatie aan het politieke leven en de toegang tot behoorlijke huisvesting voor alle inwoners toegevoegd. Bovendien wordt op geregeld tijdstip het cijfermateriaal geactualiseerd om te evalueren in welke mate deze doelen ook effectief bereikt worden 1. 1 Dit cijfermateriaal is hier terug te vinden: 3

12 Hoofdstuk 1 De daaropvolgende Vlaamse Regering heeft onder impuls van de minister-president op 11 juli 2006 het sociaal economisch plan Vlaanderen in Actie voorgesteld. Daarmee wil Vlaanderen tegen 2020 op een duurzame manier tot het keurkorps van de Europese regio s gaan behoren. Het plan werkt met projecten, die gegroepeerd worden rond vier uitdagingen: (1) talent, (2) logistiek en mobiliteit, (3) creativiteit en innovatie en (4) internationalisering. 2 Op 17 december 2007 debatteerden meer dan 250 maatschappelijke vertegenwoordigers, captains of society uit o.a. de middenveldorganisaties, de academische wereld en de administratie over hoe Vlaanderen tegen 2020 een Europese duurzame topregio kan worden. Innovatie is dus niet meer weg te denken. Dit hoofdstuk bekijkt de historiek van het Vlaamse innovatiebeleid. In de afgelopen 15 jaar zien we twee belangrijke verschuivingen: (1) van een verticaal naar een horizontaal innovatiebeleid, (2) een toenemende aandacht voor een faciliterende innovatieomgeving. Beide trends komen tot uiting in het Vlaamse innovatiebeleidsplan 1 Van een verticaal naar een horizontaal innovatiebeleid Het Vlaamse innovatiebeleid behoort tot de bevoegdheid van het Vlaams ministerie van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel. In de aanvangsfase in de tweede helft van de jaren negentig gaf de economische oorsprong van het concept innovatie in sterke mate richting aan een verticaal innovatiebeleid. Dit beleid associeerde innovatie hoofdzakelijk met wetenschap en technologie enerzijds en met ondernemerschap in de profitsector anderzijds. Bovendien werd het begrip amper omschreven. Het rapport van het Rekenhof (2003) verwijst naar dit knelpunt: Hoewel tal van teksten stelden dat de overheid technologische innovatie diende te stimuleren, had geen enkele reglementering het begrip gedefinieerd. Dit veroorzaakt discussies over welk soort projecten voor steun in aanmerking kwam. Het innovatiedecreet van 18 mei 1999 heeft deze lacune ingevuld. (artikel 2) (Rapport Rekenhof Innovatiedecreet en IWT Vlaanderen Rekenhof 8 juli 2003 pp ). In het Innovatiedecreet (1999) kregen technologische innovatie en economische innovatie een omschrijving: 2 Het volledige plan kan hier teruggevonden worden: 4

13 Innovatie als beleidsprioriteit Definitie van innovatie Technologische innovatie is het gedeelte van de activiteiten binnen economische innovatie waarin wetenschappelijk, technologisch onderzoek en ontwikkeling of creatieve technologietoepassingen een wezenlijke rol spelen, in combinatie met andere kenniselementen (artikel 2). Economische innovatie is het geheel van activiteiten waarbij bestaande en/of nieuwe kenniselementen creatief worden aangewend en gecombineerd voor de verbetering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, productieprocessen, organisatiemethoden en commercialisering, zodat toegevoegde waarde tot stand wordt gebracht of in stand wordt gehouden. Bron: Rapport Rekenhof Innovatiedecreet en IWT Vlaanderen Rekenhof 8 juli 2003, pp Het Vlaamse innovatiebeleid was oorspronkelijk gebaseerd op de traditionele innovatieketen. Deze klassieke kennis- en innovatieketen bestaat uit volgende fasen: algemeen kennisverruimend fundamenteel onderzoek, strategisch basisonderzoek, beleidsondersteunend onderzoek, toepassingsgericht onderzoek in de bedrijven, specifiek innovatiebeleid voor de KMO, technologietransfer en valorisatie van onderzoek (Moerman, Beleidsnota , p. 9). Deze klassieke kennis- en innovatieketen kampt echter met een kennisparadox. Deze kennisparadox wijst op het feit dat er wel voldoende hoogwaardige kennis aanwezig in de samenleving is, maar dat de transfer van deze kennis naar industriële activiteiten en maatschappelijke toepassingen niet vanzelfsprekend is (Moerman, Beleidsnota , p. 9). In 2004 maakte de toen nieuw geïnstalleerde Vlaamse Regering van een toekomstgericht innovatiebeleid één van haar topprioriteiten: De topprioriteit van de Vlaamse Regering, zoals vermeld in het Vlaams regeerakkoord , luidt: Meer ondernemen, meer werkgelegenheid (p. 11), Vlaanderen wil zijn ondernemend, innoverend, lerend en creatief potentieel verder ontwikkelen (Moerman, Beleidsnota , p. 9). Bovendien werden de krijtlijnen voor een verruimd innovatiebeleid uitgetekend: De Vlaamse regering zal het innovatieconcept evalueren en de maatregelen, die tot nu toe vooral beperkt zijn gebleven tot technologische innovatie, verruimen naar niettechnologische aspecten. De Vlaamse regering zal ook de samenwerking en mobiliteit tussen de industrie, de publieke sector en de kennisinstellingen aanmoedigen. (Moerman, Beleidsnota , p. 9). Deze verruimde benadering komt zowel in de beleidsnota Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel van toenmalig minister 5

14 Hoofdstuk 1 Moerman als in het Vlaams Innovatiebeleidsplan tot uiting. Centraal hierin staat de cruciale rol van een ruimere innovatieomgeving. Kenniscreatie, kennistransfer en valorisatie zijn de noodzakelijke vereisten in een dergelijke omgeving. Om een ruimere innovatieomgeving te realiseren is een meer horizontaal uitgetekend innovatiebeleid een basisvereiste. Een horizontaal innovatiebeleid is overtuigd van het potentieel van innovatie voor alle beleidsdomeinen. Innovatie mag dus niet langer als een apart beleidsdomein beschouwd worden, maar moet in elk beleidsdomein (arbeid, welzijn, onderwijs ) nagestreefd worden. Bovendien spelen synergieën tussen de verschillende beleidsdomeinen een cruciale rol in het horizontaal innovatiebeleid. In het Vlaamse Innovatiebeleidsplan wordt zorginnovatie expliciet vermeld. Tot slot stellen we echter vast dat het concept innovatie ook nu weer niet omschreven werd. 2 De innovatieomgeving in een horizontaal innovatiebeleid Een wetenschaps- en innovatieomgeving speelt een cruciale rol bij het tot stand komen van innovaties. Een dergelijke omgeving wordt gekenmerkt door drie centrale vereisten, namelijk kenniscreatie, kennistransfer en valorisatie. 2.1 Kenniscreatie In de beleidsbrief van toenmalig minister Moerman wordt verwezen naar de cruciale rol van hoogstaand onderzoek en onderwijs op alle niveaus, naar de interactie tussen onderwijs en onderzoek en naar de ontwikkeling van strategische kennissokkels (Moerman, Beleidsbrief 2006 Wetenschap & Innovatie p. 2-3). De beleidsbrief bevat verschillende elementen van verruiming op het vlak van kenniscreatie. In de eerste plaats wordt gewezen op het belang van kwalitatief hoogstaand onderzoek: Vaak kan toponderzoek een blijvend karakter krijgen als het bij zijn verdere ontwikkeling ingebed is in een omgeving die een vlotte toelevering van kennis uit andere domeinen toelaat. ( ) Maar voor succesvolle innovatie is ook andere kennisontwikkeling nodig: nieuwe benaderingen in het gedragsonderzoek van gebruikers; onderzoek naar de impact van nieuwe reglementeringen; arbeidsorganisatorische innovatie bij de introductie van nieuwe technologieën; enz. Het zijn essentiële kennisontwikkelingen voor het innovatief en dus economisch slagen. (Moerman, Beleidsnota ). Wetenschappelijk onderzoek vormt de motor voor innovatie. Het betreft hier niet enkel de ontwikkeling van nieuwe technologische kennis. Onderzoek naar gebruikers, arbeidsorganisatie komen evenzeer in aanmerking. 6

15 Innovatie als beleidsprioriteit 2.2 Kennistransfer De kennistransfer vormt een tweede centrale schakel in elk innovatiebeleid. De kennis mag niet opgesloten blijven binnen de onderzoekswereld, maar moet zoveel mogelijk getransfereerd worden naar wie de kennis dient toe te passen. Deze transfer is absoluut noodzakelijk om de kennisparadox op te heffen. Men stelt vast dat kennis maar moeizaam haar weg vindt naar industriële activiteiten of maatschappelijke toepassingen. Deze schakel kan enkel gerealiseerd worden door een intense samenwerking tussen de diverse actoren, over de grenzen van bedrijven en organisaties heen. De beleidsbrief omschrijft dit als open innovatie : Kennistransfer is een vitale component van een succesvol wetenschaps- en innovatiesysteem. Het concept van open innovatie staat hierbij centraal. Intense samenwerking tussen de diverse actoren vormt immers de basis van reële kennistransfer (Moerman, Beleidsbrief 2006 Wetenschap & Innovatie, p. 2). 2.3 Valorisatie Valorisatie verwijst naar het operationaliseren, het in praktijk toepassen en het te gelde maken van nieuwe kennis. Valorisatie vormt de uiteindelijke toetssteen voor het welslagen van het innovatiebeleid. Bovendien wordt de maatschappelijke meerwaarde een belangrijke toetssteen: Innovatie gaat bovendien niet alleen over economische valorisatie, maar heeft tevens een ruime maatschappelijke relevantie. Technologische vooruitgang betekent werkelijke vooruitgang, op voorwaarde dat ze ingebed wordt in een grondige reflectie over haar weerslag op ons mens-zijn (beleidsnota p , p ). Innovaties die ontwikkeld worden en die vervolgens hun weg vinden naar wie ze moet toepassen, zijn pas geslaagd als ze een maatschappelijke meerwaarde betekenen. Een omgeving die aan de drie omschreven vereisten werkt, faciliteert de verdere ontwikkeling van de innovatieve capaciteit van bedrijven en organisaties en verschaft hen een groter vermogen om zich aan actuele en toekomstige veranderingen in de markt en in de omgeving aan te passen. 2.4 Het Vlaams innovatiebeleidsplan Het Vlaams Innovatiebeleidsplan 2005 van Minister Moerman geeft aan hoe de oorspronkelijke link met technologische kennis en economische toegevoegde waarde verruimd wordt naar andere kennisvormen en domeinen enerzijds en naar maatschappelijke relevantie als toegevoegde waarde anderzijds. Het Vlaams 7

16 Hoofdstuk 1 Innovatiebeleidsplan beoogt een geïntegreerd en evenwichtig innovatiebeleid en omvat negen krachtlijnen. Innovatief omgaan met zorg wordt expliciet als negende doelstelling vermeld. Krachtlijnen van het Vlaamse Innovatiebeleidsplan 1. We stimuleren creativiteit, innovatie en ondernemerschap in alle sectoren van de samenleving. 2. We promoten Vlaanderen als internationaal attractieve kennisregio. 3. We gaan meer investeren in innovatie. 4. We creëren een innovatieve omgeving. 5. We geven als innoverende overheid het goede voorbeeld. 6. We zetten meer onderzoekers aan het werk. 7. We zetten in op innovatieve hotspots. 8. We hanteren innovatie als hefboom voor duurzame ontwikkeling. 9. We gaan innovatief om met zorg. Bron: Beleidsbrief Wetenschap & Innovatie, 2006, p. 5 Uit dit beleidsplan blijkt ten eerste de sterke nadruk op innovatie voor alle sectoren. Ten tweede wordt het belang van een innovatieve omgeving die innovaties faciliteert, benadrukt. Ten derde wordt zorginnovatie als expliciete doelstelling naar voren geschoven. Innovatie in de zorgsector wordt dus ook binnen dit plan als prioriteit naar voren geschoven. 2.5 Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid De Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) is het adviesorgaan van de Vlaamse regering en het Vlaamse Parlement voor het wetenschaps- en technologiebeleid. De wettelijke basis van de VRWB is het decreet van 15 december In 2006 presenteerde de Raad de conclusies van zijn onderzoeksproject naar de strategische keuzes inzake technologie en innovatie. Er worden zes strategische clusters naar voren geschoven. Welzijn als beleidsdomein komt niet echt aan bod binnen een van deze clusters. De focus ligt heel sterk op technologie. Er is enkel een verwijzing naar de thuiszorg. Het rapport erkent dat de focus niet enkel mag liggen op technologische innovatie, maar dat die eveneens moet aansluiten bij de wensen van de gebruiker. Wat dit dan concreet moet betekenen, wordt niet uitgewerkt. 8

17 Innovatie als beleidsprioriteit 2.6 Het Vlaams welzijnsbeleid: vernieuwing als verbetering of innovatie? Het Vlaams welzijnsbeleid was en is in sterke mate gestoeld op het kwaliteitsconcept. De SMK s, de sectorale minimale kwaliteitseisen, die in navolging van het kwaliteitsdecreet van 10 november 2003 per sector werden uitgewerkt, getuigen hiervan. Dit kwaliteitsdecreet is gericht op verantwoorde zorg die voldoet aan de vijf vereisten van het Pact van Vilvoorde: doeltreffendheid, doelmatigheid, continuïteit, maatschappelijke aanvaardbaarheid en gebruikersgerichtheid. Bij het verstrekken van die zorg zijn respect voor de menselijke waardigheid en diversiteit, de bejegening, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het zelfbeschikkingsrecht, de klachtenbemiddeling en - behandeling, de informatie aan en de inspraak van de gebruiker en iedere belanghebbende uit zijn leefomgeving gewaarborgd. Voor een overzicht van de kwaliteitsmodellen die op dit moment in Vlaanderen worden gebruikt, verwijzen we naar Van Roosbroek (2008). Hij staat uitvoerig stil bij het European Foundation of Quality Management (EFQM), Het Balanced Scorecard, Common Assessment Framework (CAF), Prose en Kwadrant. Voor een toepassing van Prose op de Bijzondere Jeugdzorg verwijzen we naar Veyt (Veyt e.a., 2006). De beleidsnota van toenmalig minister Vervotte is sterk toegespitst op de realisatie van een kwaliteitsvolle zorg binnen een strak budgettair kader. De term innovatie komt in deze beleidsnota niet voor. Dat betekent niet dat er geen aandacht is voor nieuwe initiatieven. De realisatie van het globaal plan jeugdzorg, de zorgvernieuwing binnen de gehandicaptenzorg, de experimenten in de thuiszorg en een meer preventieve benadering in de gezondheidszorg zijn maar enkele voorbeelden van vernieuwingen. In de beleidsbrief van minister Steven Vanackere, zijn de termen kwaliteit maar ook vernieuwing sterk vertegenwoordigd. Bovendien wordt enkele malen verwezen naar innovatie en experimenten in de ouderenzorg, de jeugdhulp, de preventieve gezondheidszorg, VIPA (Vlaams Infrastructuurfond voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) en naar evaluatie van de ontwikkeling en implementatie van innovatieve methoden. We hebben niet de intentie om alle beleidsveranderingen hier uitvoerig te beschrijven. We wensen wel stil te staan bij de prioriteiten die binnen Vlaanderen in Actie naar voren worden geschoven. Het actieplan stelt het effectiviteitsvraagstuk centraal en dan vooral de methode die moet toelaten om effectieve methodieken beter te verspreiden: Toegespitst op dit beleidsdomein hebben we het project Innovatief in Welzijn en Gezondheid uitgewerkt, waarbij een verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van de Vlaamse zorg vooropgesteld wordt. Concreet ambiëren we in de toekomst een nog meer kwaliteitsvolle zorgverlening aan te bieden die legitimeerbaar, professioneel én transparant is. Een van de innovaties die ik daartoe aanbeveel, is het protocolleren van behandelingsmethodieken en technieken die na wetenschappelijk onderzoek hun 9

18 Hoofdstuk 1 deugdelijkheid hebben bewezen. Deze protocollering is een ontwikkeling die internationaal al jaren bezig is, en dus mag ook de Vlaamse welzijnssector niet achterop hinken. (Vanackere, Beleidsbrief , p. 118) 3 Besluit Innovatie is de laatste jaren een absolute beleidsprioriteit geworden. Enkel door te innoveren kan Vlaanderen uitgroeien tot een welvarende topregio in Europa en de rest van de wereld. Innovatie is wel al lang niet meer beperkt tot technologische vernieuwing. Dit wordt ook erkend door de Vlaamse overheid, die veel meer de nadruk legt op kennis. Er moet te allen prijzen de kennisparadox vermeden worden. Kennis moet dus niet enkel gecreëerd worden door de onderzoekswereld, maar moet ook getransfereerd en vooral gevaloriseerd worden zodat ook een maatschappelijke meerwaarde gecreëerd wordt. Die maatschappelijke meerwaarde is uiteindelijk de toetssteen om te bepalen of een innovatie geslaagd is. Toch blijft het geen evidentie om precies te omschrijven wat nu innovatie is. Het moet iets nieuws zijn, maar het is niet duidelijk hoe dit het best bepaald kan worden: gaat het enkel om uitvindingen of ook om het toepassen van bestaande ideeën binnen nieuwe omgevingen? Uit de recente beleidsdomeinen blijkt ook dat niet enkel economische meerwaarde het ultieme resultaat mag zijn van innovaties. Meer en meer wordt ook de kaart getrokken van het creëren van een maatschappelijke meerwaarde. Ook het Vlaams welzijnsbeleid zit natuurlijk niet stil. Binnen elke sector zijn er wel innovaties op til of in uitvoering. Denken we maar aan integrale jeugdhulp, de zorgvernieuwing in de gehandicaptenzorg, de uitbreidingen binnen de kinderopvang, de nieuwe methodieken binnen de preventieve gezinsondersteuning, het woonzorgdecreet dat de grenzen tussen thuiszorg en residentiële zorg in de ouderensector wil opheffen Het lijkt dan ook dat de huidige welzijnsvoorzieningen voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe beleidsverwachtingen. De vraag stelt zich dan ook wat de relevantie is van dit project. Hiervoor zijn een drietal redenen. In de eerste plaats wordt innovatie onvoldoende gedefinieerd. Bovendien stelt zich de vraag in welke mate er een afzonderlijke definitie van zorginnovatie nodig is. Ten tweede willen we via dit project ook meer aandacht voor niet-technologische innovatie. Zorg komt tot stand in interactie tussen de zorgverlener en de gebruiker. Technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen, maar kan die relatie moeilijk vervangen. Net daarom stelt zich de vraag hoe ook innovaties ontwikkeld kunnen worden die precies op die primaire relatie zijn gericht. Ten derde kan zorginnovatie niet enkel van de overheid komen. De samenleving is voortdurend in verandering en welzijnsvoorzieningen worden vaak als eerste geconfronteerd met de concrete uitingen van die veranderingen. Net om op die veranderingen te kunnen inspelen, is innovatie onvermijdelijk. In het volgende hoofdstuk bespreken we de maatschappelijke 10

19 Innovatie als beleidsprioriteit veranderingen en de uitdagingen die zij stellen voor de welzijnsvoorzieningen. Naast innovaties die door de overheid worden geïnitieerd willen we met dit project ook een dynamiek op gang brengen die moet leiden tot meer bottom-up innovaties. In het volgende hoofdstuk staan we stil bij die maatschappelijke veranderingen. 11

20 12

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2012 door het Instituut Samenleving & Technologie (IST), Vlaams Parlement, 1011 Brussel

Nadere informatie

Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland

Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Tijdsparen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek op basis van voorbeelden in Nederland en Duitsland Eindrapport van de expertenopdracht Internationale ontwikkelingen inzake

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Sociale Plattegrond Syllabus

Sociale Plattegrond Syllabus 2013 Sociale Plattegrond Syllabus Provinciebestuur West-Vlaanderen Dienst Welzijn Sociale Planning 24-10-2013 Inhoud Inhoud ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN. Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling SAMEN GRENZEN VER-LEGGEN Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 8 Inleiding... 9 DEEL 1: KADER...12 1. Omgevingsanalyse duurzame ontwikkeling...12 1.1. Globalisering...12

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Ontwerpcongrestekst Versie 3.4. AV 30.04.2013. Innesto Congresteksten CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 82 Innesto Congresteksten Ontwerpcongrestekst nov. 2013 v.3.4. Algemene Vergadering 30/04/2013 CD&V Innestocongres 2013 Blz. 2 van 82 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Mensen

Nadere informatie

ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011

ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011 ADVIES 153TER DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 30 JUNI 2011 DE 1%-NORM VOOR O&O: INVULLING GROEIPAD 2/32 INHOUD 1. SITUERING 2. BELEIDSKADER 2.1. Vlaamse beleidskader 2.2. Europese beleidskader

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Van idee naar innovatie

Van idee naar innovatie Van idee naar innovatie Handvatten voor organisaties in de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen Martin Schuurman Suzanne Verheijden April 2014 Dr. Martin Schuurman heeft een eigen bureau voor

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn

Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Toekomstverkenning ten behoeve van een beroepenstructuur in zorg en welzijn Dr. Katja van Vliet Prof. dr. Jan Willem Duyvendak Nanne Boonstra Drs. Esther Plemper Tweede druk, september 2004 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid 5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid Kenniscel Anders Werken p 1/36 0. Inleiding De kenniscel

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

Onderhandelaars onder handen

Onderhandelaars onder handen Onderhandelaars onder handen werken aan kennis en kunde voor Cao-professionals Tilburg, november 2010 Dr. Joris de Rooij Drs. Kazimier Helfenrath ir. Ferdi van Wersch Drs. Elise Sijstermans IVA beleidsonderzoek

Nadere informatie

Kiezen voor kenniswerkers

Kiezen voor kenniswerkers 81 Kiezen voor kenniswerkers Vaardigheden op de arbeidsmarkt voor kenniswerkers augustus 2013 Colofon Grafische werk: Meinou de Vries www.iclarify.nl Druk: Quantes - Rijswijk Augustus 2013 ISBN 9789077005620

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020

VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE DOORBRAKEN 2020 VLAANDEREN IN ACTIE doorbraken 2020 Inhoud Voorwoord... 6 Een sense of urgency voor doorbraken in vlaanderen... 9 DEEL 1: DIALOOG MET DE STAKEHOLDERS...13 VIA-ATELIER

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie