WeCare. Certificatieregeling. Certificatieregeling. Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WeCare. Certificatieregeling. Certificatieregeling. Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon 088 8887888"

Transcriptie

1 WeCare Certificatieregeling Certificatieregeling Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon

2 Pagina 2 van 21 TÜV Rheinland Quality, Apeldoorn, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht van de informatie aan derden zonder schriftelijke toestemming van of namens TÜV Rheinland Quality is verboden. Hetzelfde geldt voor het kopiëren van het document of een gedeelte daarvan. TÜV Rheinland Quality en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken.

3 Pagina 3 van 21 INHOUD 1 Inleiding 4 2 Referenties 4 3 Definitie 4 4 Certificatieprocedure Aanmelden voor certificatie Beoordeling van de dienst Facultatief: O-meting Fase 1 onderzoek Personencertificatie Fase 2 onderzoek Certificatie Registratie en publicatie Beëindiging certificatie Verplichtingen Jaarlijkse vervolgtoetsingen 11 5 Certificatie resultaat Personencertificatie Organisatiecertificatie Omgang met tekortkomingen Certificatiebeslissing 15 6 Beheer en onderhoud College van Advies Taken en bevoegdheden Informatieverstrekking Bijeenkomsten Wijzigingsvoorstellen Besluitvorming Standpuntbepaling Vertrouwelijkheid van informatie Benoeming en zittingsduur 19 7 Certificerende Instelling Eisen die worden gesteld aan auditoren 20 8 Hardheidsclausule 21

4 Pagina 4 van 21 1 Inleiding De certificatieregeling WeCare is bedoeld om externe partijen inzicht te geven in de wijze waarop TÜV Rheinland Quality, certificatie in het kader van WeCare, uitvoert. In dit document worden de volgende onderwerpen op hoofdpunten toegelicht: Het proces van WeCare certificatie Beheer en onderhoud van de WeCare certificatieregeling Certificatieorganisatie Gedetailleerde beschrijvingen van de genoemde onderwerpen, evenals procedures, richtlijnen en operationele instrumenten voor certificatie zijn vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem van TÜV Rheinland Quality. In het kwaliteitsmanagementsysteem wordt het geheel van procedures, richtlijnen en instrumenten gezien als het certificatieschema. 2 Referenties WeCare Kwaliteitskader WeCare Toetsingsrichtlijn (voor intern gebruik) De certificatieovereenkomst TÜV Rheinland Quality Algemene voorwaarden 3 Definitie WeCare is een certificatiesystematiek gericht op dienstverlening. Het bereik van WeCare omvat het gehele organisatieproces waarin klantbeleving en de medewerkers een belangrijke rol spelen.

5 Pagina 5 van 21 4 Certificatieproces In het proces van WeCare certificatie worden in dit document de volgende hoofdstappen door TÜV Rheinland Quality onderkend: registratie van aanmeldingen, toetsing van personeel en de organisatie, rapportage van de toetsing, certificatie, registratie en publicatie van gecertificeerde organisaties en personen. 4.1 Aanmelden voor certificatie 1. Een organisatie die in aanmerking wil komen voor WeCare neemt contact op met TÜV Rheinland Quality. 2. Er wordt een afspraak gemaakt waarna, bij belangstelling, een offerte opgesteld en toegestuurd wordt. Na instemming met de offerte wordt een certificatieovereenkomst gesloten, waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat en de wederzijdse rechten en plichten van de aangemelde organisatie en TÜV Rheinland Quality zijn vastgelegd. 3. TÜV Rheinland Quality behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een aanvraag voor certificatie niet in behandeling te nemen. TÜV Rheinland Quality stuurt de organisatie hierover een gemotiveerde mededeling. 4.2 Beoordeling van de dienst Nadat de ondertekende offerte en certificatieovereenkomst door TÜV Rheinland Quality zijn ontvangen, worden in samenspraak met de organisatie, de activiteiten gepland en uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit: Facultatief: O-meting Dit oriënterend onderzoek is geen verplicht onderdeel van het proces, maar kan de organisatie een idee geven van de stand van zaken voorafgaand aan de audit. De 0- meting kan op verzoek van de organisatie op 2 manieren uitgevoerd worden:

6 Pagina 6 van 21 er kan getoetst worden op ISO 9001 elementen. De toetsing vindt voornamelijk plaats op basis van documenten, waarbij een sleutelfiguur van de organisatie relevante vragen beantwoord. er kan getoetst worden op de WeCare principes. De toetsing vindt plaats door het houden van focusgesprekken met klanten en medewerkers en interviews met sleutelfiguren van ondersteunende diensten en management. een 360 graden competentieassessment kan onderdeel uitmaken van een 0- meting als de klant dit wenst, maar vindt in ieder geval tijdens de organisatieaudit (fase 2) plaats. Medewerkers worden getoetst op gedrag competenties (360 graden beoordeling) door klanten, collega s en leidinggevenden, door het anoniem invullen van een digitaal assessment. Daarnaast beoordelen medewerkers zichzelf op de genoemde gedragscompetenties Fase 1 onderzoek Er wordt getoetst op ISO: 9001 elementen. De toetsing vindt plaats op basis van documenten, waarbij een sleutelfiguur van de organisatie relevante vragen beantwoord. Dit onderdeel is verplicht tijdens een initieel onderzoek en een herevaluatie. Het fase 1 onderzoek blijft een half jaar geldig. Ter voorbereiding van de audit wordt de volgende informatie, voorafgaand aan de toetsing daar waar relevant, door de organisatie beschikbaar gesteld: Documentatie met betrekking tot de organisatiestructuur en juridische entiteit cq. organogram; Documentatie met betrekking tot de werkwijze(n) van de organisatie (beschrijving kritische processen incl. relevante eisen van Wet en Regelgeving en eventueel jaarplan); Visie en missie; Beschrijving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle medewerkers; Portfolio klanteninformatie; Klantdossier;

7 Pagina 7 van 21 Financiële gegevens; productiviteit, bezettingsgraad, ziekteverzuim, verhouding direct-indirect personeel; Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek; Resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek; Resultaten interne audits; Resultaten en opvolging van sector specifieke meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld normen verantwoorde zorg ; MIC en klachten rapportages; Evaluaties van samenwerkingsverbanden en ketenpartners; Resultaten van het toetsen van het professioneel handelen van medewerkers; Verbeterregister; Managementreview Personencertificatie Onderdeel van de WeCare certificatieregeling is de toetsing van gedragscompetenties van medewerkers. Hierin worden twee typen onderscheiden: Zelf assessment Nieuwe medewerkers, zonder WeCare certificaat, die gedurende de lopende certificatieperiode in dienst treden, voeren uiterlijk binnen één maand na indiensttreding een WeCare zelf assessment uit. 360 competentie assessment Alle overige medewerkers (langer dan één maand in dienst) voeren een 360 assessment uit, bestaande uit een zelfassessment en een beoordeling door klanten, leidinggevenden en collega s. Het assessment moet binnen één maand na een oproep zijn uitgevoerd.

8 Pagina 8 van Fase 2 onderzoek De data voor de organisatieaudit worden door TÜV Rheinland Quality met de organisatie afgestemd en schriftelijk bevestigd, met vermelding van de namen van de auditoren die de audit gaan uitvoeren. Het fase 2 onderzoek bestaat uit het bevragen van een klantfocus groep, een medewerkerfocus groep en interviews met het management/bestuur. Klantfocus groep In de klantfocus groep worden onder andere de resultaten van de 360 assessments besproken. Het doel is om aanvullende informatie te verwerven over de resultaten van de assessments. Deze informatie wordt in de medewerkerfocus groep en de interviews met management/bestuur gebruikt als input voor verder onderzoek naar de mate waarin de organisatie voldoet aan de WeCare principes. Medewerkerfocus groep In de medewerkerfocus groep worden de resultaten van de 360 assessments en de klantfocus groep besproken. Het doel is om aanvullende informatie te verwerven over de aanpak, implementatie en resultaten met betrekking tot de WeCare principes. Deze informatie wordt door de beoordelaars gebruikt, als input voor verder onderzoek naar de mate waarin de organisatie voldoet aan de WeCare principes. Management/bestuurder Met het management en de bestuurder(s) vinden interviews plaats. Het doel is om aanvullende informatie te verwerven over de aanpak, implementatie en resultaten met betrekking tot de WeCare principes naar aanleiding van informatie uit het competentieassesment, klantfocus groep(en) en medewerkersfocus groep(en). Centraal staat hier de mate waarin de organisatie de medewerker ondersteund en faciliteert.

9 WeCare normeisen Resultaten audit Pagina 9 van 21 *0-meting * fase 1 *360 graden assessment Klantfocus groep Mede werker focusgroep Manage ment Bestuur 1 e analyse 2 e analyse 3 e analyse Eindanalyse Fig. 1 Auditproces De auditoren toetsen de organisatie aan de hand van de WeCare Toetsingsnorm. De toetsing richt zich op de mate waarin aan de WeCare principes is voldaan. 4.3 Certificatie De directie van TÜV Rheinland Quality beoordeelt uiteindelijk de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en de resultaten daarvan. Dit leidt tot een certificatiebeslissing. 4.4 Registratie en publicatie TÜV Rheinland Quality registreert alle volgens de WeCare organisaties. norm gecertificeerde 4.5 Beëindiging certificatie De WeCare certificatie voor organisaties eindigt in de volgende situaties: Door schriftelijke opzegging door de WeCare gecertificeerde organisatie; dit kan geschieden tot uiterlijk drie maanden voor de datum waarop het WeCare certificaat verloopt. Tot aan de afloop van het WeCare certificaat blijft de WeCare gecertificeerde organisatie verplicht zich aan de WeCare

10 Pagina 10 van 21 Toetsingsnorm te houden en de organisatie blijft verplicht de betalingen tijdig te voldoen. Door schriftelijke opzegging door TÜV Rheinland Quality. Deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden wanneer een WeCare gecertificeerde organisatie surseance van betaling heeft verkregen, failliet is verklaard, een betalingsachterstand heeft langer dan 3 maanden, onder curatele is gesteld of wanneer redelijkerwijze van TÜV Rheinland Quality niet kan worden verwacht de certificatie te laten voortduren. Bij intrekking van het certificaat zal de betreffende gecertificeerde organisatie zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit op de hoogte gebracht worden, met opgave van reden. Vervolgens vervalt de registratie van de WeCare gecertificeerde organisatie en is het de organisatie niet meer toegestaan in haar uitingen melding te maken van de WeCare certificatie. De WeCare certificatie voor personen eindigt: Indien niet meer wordt voldaan aan het WeCare niveau met betrekking tot persoonscertificatie. Talent of Professional 4.6 Verplichtingen Een WeCare gecertificeerd organisatie verplicht zich tot: De geplande vervolgtoetsing - evenals alle hertoetsingen op grond van de geconstateerde tekortkomingen - onverwijld en zonder onnodige vertraging te laten plaatsvinden in overleg met TÜV Rheinland Quality; Een uiterste inspanning te doen om alle in de WeCare Toetsingsnorm en WeCare Certificatiereglement vastgelegde verplichtingen na te komen; Bij intrekking van het WeCare certificaat dient de organisatie binnen 3 maanden alle verwijzingen naar de WeCare certificatie uit al haar uitingen te verwijderen en zich zelf ook op geen andere wijze (schriftelijk en/of mondeling) WeCare gecertificeerd noemen.

11 Pagina 11 van Jaarlijkse vervolgtoetsingen Jaarlijks toetst TÜV Rheinland Quality de gecertificeerde organisatie opnieuw op het voldoen aan de eisen van de WeCare Toetsingsnorm. Bij het jaarlijks controle onderzoek wordt een deel van de hiervoor beschreven stappen, inclusief klant focus groep interviews en medewerker focus groep interviews, herhaald. Na drie jaar wordt een volledige herevaluatie uitgevoerd.. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar 5 e jaar 6 e jaar 7 e jaar Personencertificatie X X - X - - X Organisatieaudit INI JCO JCO HER JCO JCO HER X= uitvoeren INI= uitvoeren initieel onderzoek JCO= uitvoeren jaarlijkscontroleonderzoek HER= uitvoeren herevaluatie Fig. 2 Auditcylus

12 Pagina 12 van 21 5 Certificatie resultaat De informatie uit het fase 1 onderzoek, de 360 assessments, de klant focus groep(en), de medewerker focusgroep(en) en interviews met het management/bestuur vormen de basis voor de rapportage. In de rapportage is per principe vastgesteld in welke mate de organisatie voldoet aan de WeCare principes. 5.1 Personencertificatie De resultaten van de 360 assessments geven inzicht in de mate waarin een medewerker voldoet aan de WeCare gedragscompetenties. De rapportage wordt door de organisatie aan de betreffende medewerker en leidinggevende verstrekt. Afhankelijk van het resultaat van de assessments ontvangen medewerkers één van de onderstaande certificaten: WeCare Talent certificaat Medewerkers die voor het eerst een assessment hebben uitgevoerd en gemiddeld niveau 4 hebben bereikt, ontvangen een WeCare Talent verklaring. Door ondertekening van deze verklaring door de organisatie, personeelslid en TÜV Rheinland Quality, verklaart de medewerker zich in te zullen zetten voor het minimaal handhaven van het WeCare Talent niveau. De organisatie committeert zich om de medewerker zoveel mogelijk in de competentiebevordering te faciliteren en ondersteunen. Deze medewerkers zijn daarmee geregistreerd als WeCare Talent. WeCare Professional certificaat Medewerkers die een 360 assessment hebben uitgevoerd en gemiddeld niveau 5.5 hebben bereikt ontvangen een WeCare Professional certificaat. Deze medewerkers zijn daarmee geregistreerd als WeCare Professional. TÜV Rheinland Quality houdt een register bij van gecertificeerde en geregistreerde medewerkers.

13 Pagina 13 van 21 Indien niet wordt voldaan aan de WeCare Talent of Professional norm, kan de medewerker opgeroepen worden voor een nieuw 360 assessment. Indien een medewerker ook bij het tweede assessment niet blijkt te voldoen aan de WeCare norm, dan wordt: op het Talent niveau: geen (nieuw) WeCare Talent certificaat afgegeven. op het Professional niveau: het WeCare Professional certificaat ingetrokken en zo mogelijk een WeCare Talent certificaat afgegeven. 5.2 Organisatiecertificatie Op basis van de rapportage, klantdossier en interne procedures wordt door de certificatiemanager van TÜV Rheinland Quality de certificatiebeslissing genomen. Daarbij wordt definitief vastgesteld in welke mate de organisatie voldoet aan de verschillende WeCare principes en of de organisatie qua niveaus voldoet aan de minimum eisen voor WeCare Talent of Professional certificatie. De organisatie ontvangt van TÜV Rheinland een afschrift van de rapportage inclusief het besluit van de certificatiemanager. Het WeCare Talent niveau wordt door een organisatie bereikt, als aan de volgende condities is voldaan: Alle medewerkers hebben aan tenminste één 360 competentie assessment deelgenomen. De medewerkers die een certificaat behaald hebben, hebben de bijbehorende verklaring ondertekend. De organisatie scoort op alle WeCare principes minimaal niveau 4 gemiddeld. De organisatie ontvangt van TÜV Rheinland een WeCare Talent certificaat. De maximale geldigheidsduur van een WeCare Talent certificaat voor organisaties is 3 jaar onder voorbehoud van jaarlijkse controles. Het WeCare Professional niveau wordt door een organisatie bereikt, indien aan de navolgende condities is voldaan: Alle personeelsleden hebben een 360 competentieassessment uitgevoerd.

14 Pagina 14 van 21 De organisatie scoort op alle WeCare principes minimaal niveau 5 gemiddeld. De organisatie ontvangt van TÜV Rheinland Quality een WeCare Professional certificaat. De maximale geldigheidsduur van een WeCare Talent certificaat voor organisaties is 3 jaar onder voorbehoud van jaarlijkse controles. 5.3 Omgang met tekortkomingen De WeCare certificatiesystematiek richt zich met name op behaalde resultaten door de organisatie. Daarnaast is ook de aanpak en implementatie een categorie waarbinnen gescoord kan worden. Door gebruik te maken van een wegingsfactor tijdens het uitwerken van de bevindingen van de audit, wordt het uiteindelijke niveau van het WeCare principe berekend. Tijdens de audit kunnen tekortkomingen worden vastgesteld. Tekortkomingen worden in twee klassen onderscheiden: Non conformiteit: Op één principe wordt een score vastgesteld: o lager dan 3 punten. Deviatie: Op één principe wordt een score vastgesteld van: o lager dan 4 punten en gelijk of hoger dan 3 punten. Een Non conformiteit leidt tot het niet verstrekken, het opschorten of het intrekken van het certificaat door TÜV Rheinland Quality. Binnen 14 dagen dient er een oorzaakanalyse inclusief specifieke correcties en corrigerende maatregelen te worden opgesteld (deze moeten opgestuurd worden naar TÜV Rheinland Quality). De organisatie heeft drie maanden (vanaf de eerste dag van de organisatieaudit) de tijd om de Non conformiteit aantoonbaar te corrigeren en op het gewenste niveau te brengen. Correcties worden door TÜV Rheinland Quality altijd op locatie beoordeeld. Bij een Deviatie wordt door TÜV Rheinland Quality wel tot certificatie overgegaan. Binnen 14 dagen dient er een oorzaakanalyse inclusief specifieke correcties en corrigerende maatregelen te worden opgesteld (deze moeten opgestuurd worden naar TÜV Rheinland Quality) en binnen 3 maanden moeten deze correcties en corrigerende maatregelen geïmplementeerd zijn. De implementatie van de correcties

15 Pagina 15 van 21 en de corrigerende maatregelen zal tijdens de eerstvolgende audit geverifieerd worden. 5.4 Certificatiebeslissing Indien tijdens de toetsing geen ernstige tekortkomingen zijn vastgesteld of indien de tekortkomingen door een organisatie aantoonbaar zijn hersteld, wordt aan de beoordeelde organisatie een WeCare Talent certificaat of WeCare Professional certificaat toegekend. TÜV Rheinland Quality stelt de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte. Als bewijs ontvangt de organisatie een certificaat. De organisatie is met het certificaat gerechtigd om, onder de voorwaarden zoals genoemd in de certificatieovereenkomst, het certificatielogo te gebruiken. Het certificaat is drie jaar geldig mits jaarlijkse controlebezoeken en 360 assessments zijn uitgevoerd (zie fig.2).

16 Pagina 16 van 21 6 Beheer en onderhoud Het WeCare Kwaliteitskader is tot stand gekomen met inbreng van relevante belanghebbende partijen uit de zorgsector. Het WeCare Kwaliteitskader is ontwikkeld in het pilotproject Sophia, een samenwerkingsverband van de Carint Reggeland Groep en Lyonesse, op locatie De Klokstee (Hengelo, Ov.). Deze partijen hebben uitgesproken vertrouwen te hebben in de criteria die in het WeCare Kwaliteitskader zijn vastgelegd. TÜV Rheinland Quality acht het van wezenlijk belang dat belanghebbende partijen, ook in de toekomst, dit vertrouwen blijven behouden. Een actieve bijdrage in het beheren en onderhouden van het WeCare Kwaliteitskader, door belanghebbende partijen uit de markt, is daarom van belang. Veranderingen van inzichten bij partijen, veranderingen in de (markt)omgeving, technische ontwikkelingen en resultaten van de beoordelingen kunnen aanleidingen zijn om criteria van het WeCare Kwaliteitskader en de WeCare Certificatieregeling op gezette tijden te evalueren. Iedere belanghebbende partij brengt vanuit zijn specifieke praktijkervaring met het WeCare Kwaliteitskader kennis in, die onontbeerlijk is voor de verdere ontwikkeling van het WeCare Kwaliteitskader en de WeCare Certificatieregeling. Met dit oogmerk stelt TÜV Rheinland Quality een College van Advies (CvA) in, om het beheer en onderhoud van het WeCare Kwaliteitskader, de WeCare Certificatieregeling en WeCare Toetsingsrichtlijn invulling te geven. Het CvA is een groep van experts, die elk een belangengroep vertegenwoordigen, en die TÜV Rheinland Quality adviseren betreffende het beheer en de evolutie van het WeCare Kwaliteitskader. In het navolgende wordt de positie en de rol van het CvA toegelicht. 6.1 College van Advies Het CvA is onafhankelijk van TÜV Rheinland Quality en is evenwichtig samengesteld uit deskundige vertegenwoordigers van bij de certificatie betrokken belanghebbende partijen. De leden worden benoemd door de directie van TÜV Rheinland Quality, als gewoon lid of als corresponderend lid. Aan corresponderende leden worden documenten ter beoordeling voorgelegd die betrekking hebben op

17 Pagina 17 van 21 certificatieactiviteiten in de sector. De Directie van TÜV Rheinland Quality ziet toe op een evenwichtige samenstelling en een werkbare omvang van een CvA. 6.2 Taken en bevoegdheden Een CvA heeft de volgende taken: evalueren van praktijkervaringen met certificatie, waaronder het gebruik en de betekenis van het certificaat en het analyseren van klachten evalueren van het WeCare Kwaliteitskader, WeCare Certificatieregeling en WeCare Toetsingsrichtlijn TÜV Rheinland Quality adviseren ten aanzien van normstelling Op grond van deze taken is het CvA bevoegd om de directie van TÜV Rheinland Quality te adviseren ten aanzien van aanpassing van het WeCare certificatieschema en de samenstelling van het CvA. Voorts is het CvA bevoegd uit eigen initiatief onderwerpen ter bespreking voor te leggen. 6.3 Informatieverstrekking De Directie van TÜV Rheinland Quality zal alle nodige informatie aan het CvA verstrekken om een goed functioneren te bevorderen; daartoe behoren onder andere: voorstellen tot en toelichting op significante besluiten en maatregelen betreffende certificatie, de inhoud van het TÜV Rheinland Quality. kwaliteitshandboek en procedures en een verslag van verrichte werkzaamheden, evenals klachtenoverzichten met betrekking tot WeCare gecertificeerde organisaties en personen. 6.4 Bijeenkomsten Ter uitoefening van hun taken vergadert een CvA ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter, dan wel minimaal drie leden van het CvA hierom verzoeken. Van de vergaderingen wordt schriftelijk verslag gedaan. TÜV Rheinland Quality verzorgt het secretariaat.

18 Pagina 18 van Wijzigingsvoorstellen Voorstellen voor wijzigingen in het WeCare Kwaliteitskader kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het CvA of bij leden van het CvA, maar bij voorkeur gericht aan de voorzitter van het college. De indiener wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het moment waarop het voorstel door het CvA in behandeling wordt genomen. Voorstellen moeten uiterlijk twee weken voor de vergadering van het CvA binnen zijn voor behandeling tijdens de vergadering. Behandeling van een wijzigingsvoorstel vindt bij voorkeur plaats tijdens de eerstvolgende vergadering van het CvA. De voorzitter van het CvA beoordeelt de ingediende voorstellen en organiseert, indien noodzakelijk, een schriftelijke stemronde. De behandeling en besluitvorming wordt geregistreerd in de notulen en/ of actie- en besluitenlijst van het CvA. Besluiten van algemeen belang worden openbaar gemaakt. 6.6 Besluitvorming Een CvA streeft bij de besluitvorming naar overeenstemming. Bij het uitblijven van overeenstemming over een onderwerp, kan over het desbetreffende onderwerp worden beslist, waarbij een meerderheid van 2/3 van het aantal benoemde leden is vereist. Zonodig kan worden besloten om een verdeeld advies uit te brengen. Besluitvorming kan zowel in de vergadering als door middel van schriftelijke raadpleging geschieden. Bij schriftelijke raadpleging worden de stemmen meegeteld die binnen de termijn van vier weken na een verzoek daartoe bij het Secretariaat binnenkomen. Indien bij schriftelijke raadpleging geldt dat niet uitgebrachte stemmen binnen de aangegeven termijn zullen meetellen als goedkeurende stemmen, dient dit in de aanbiedingsbrief vermeld te worden. Bij besluitvorming over het certificatieschema zullen, in voorkomende gevallen, geen besluiten worden genomen door een CvA, dan nadat de voor het betreffende certificatieschema of de betreffende sector deskundige zijn advies heeft uitgebracht aan het CvA. 6.7 Standpuntbepaling De leden van het CvA worden geacht bekend te zijn met de beleidsstandpunten van de organisatie of instelling die zij vertegenwoordigen. Tenzij anders is bepaald of overeengekomen wordt een vertegenwoordigende organisatie of instelling niet gebonden door een besluit van een CvA of één van haar leden.

19 Pagina 19 van Vertrouwelijkheid van informatie De leden van een CvA worden gehouden aan een vertrouwelijke omgang met de, op grond van hun zitting in de commissie, verkregen documenten en informatie. Zij zullen geheim houden al wat hen als vertrouwelijk bekend wordt of waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat het vertrouwelijk is. Zij zullen documenten zodanig beheren dat deze redelijkerwijs niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Deze geheimhouding lijdt uitzondering in die gevallen waarin zij in rechte niet kan worden gehandhaafd. 6.9 Benoeming en zittingsduur De leden van het CvA, evenals de voorzitters, worden benoemd door de Directie van TÜV Rheinland Quality, voor zover van toepassing op voordracht van de belanghebbende organisaties, dan wel op persoonlijke titel. De benoeming geldt voor een periode van een jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. De leden treden af wanneer zij de hoedanigheid verliezen op grond waarvan zij zijn benoemd, dan wel indien de desbetreffende belanghebbende organisatie dat te kennen geeft. Bij beëindiging van de zittingstermijn zal de Directie van TÜV Rheinland Quality in overleg met de belanghebbende organisatie een vervangend lid benoemen. Ingeval de benoeming op persoonlijke titel plaatsvond, zal de Directie van TÜV Rheinland Quality. een vervangend lid benoemen.

20 Pagina 20 van 21 7 Certificerende Instelling TÜV Rheinland Quality stelt ten aanzien van het beoordelen van kwaliteitsmanagementsystemen ook eisen aan haar eigen interne organisatie. Hiervoor heeft TÜV Rheinland Quality een bedrijfsmanagementsysteem ingericht ten behoeve van systeem-, product- en personencertificatie. Ten aanzien van de auditoren die worden ingezet voor het uitvoeren van de audit gelden specifieke eisen, zoals vastgelegd in ISO/IEC Een overzicht hiervan is in de onderstaande paragraaf weergegeven. 7.1 Eisen die worden gesteld aan auditoren Auditoren die worden ingezet voor de toetsing van WeCare organisaties dienen tenminste te voldoen aan de volgende eindtermen: 1. Minimaal beschikken over een HBO-opleiding; 2. Gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van ISO 9001:2008 audits voor EAC code 38; 3. Minimaal beschikken over 4 jaar werk- of auditervaring in kwaliteitsmanagement; 4. Door TÜV Rheinland Quality bevoegd tot het toetsen van organisaties volgens het WeCare kwaliteitskader.

21 Pagina 21 van 21 8 Hardheidsclausule Voor zaken waarin deze certificatieregeling niet voorziet beslist de directie van TÜV Rheinland Quality.

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013

Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 Reglement: Raad van Commissarissen ASR Nederland N.V. mei 2013 1 Inhoud Inleidend Artikel. Status en inhoud van de regels Raad van Commissarissen 1. Taak Raad van Commissarissen 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015

NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 NSI EN BEST PRACTICE BEPALINGEN Laatste update: 29 januari 2015 In onderstaande tabel zijn de best practice bepalingen opgenomen uit de Nederlandse Corporate Governance Code zoals deze na de aanpassingen

Nadere informatie

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Inleiding Deel 1. Deel 2. Deel 3. Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening Gedragsregels voor Interim Managers Reglement

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos

Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Reglement klachtrecht voor naastbetrokkenen Eleos Datum vaststelling : 21 januari 2009 Datum invoering : Januari 2009 Van toepassing voor : heel Eleos Hiermee vervallen : niet van toepassing Eerstvolgende

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld)

Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) 1 Herijkt Beleid Ongewenste Omgangsvormen Stenden Hogeschool (seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld) Inleiding Uit het onderzoek "Confrontaties met agressie 2007" van het ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE

AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE Auteur : Q-Consult Versie : 4.3 DEFINITIEF Datum : 28 juni 2012 Q-Consult 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012

Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Parteon geldend vanaf januari 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Amsterdam, 15 februari 2005 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Definities 8 HOOFDSTUK 2 EERSTE FASE

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors

Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors KBvG Normen voor Kwaliteit v6.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Toetsing 1.2 Referentiedocumenten 1.3 Definities Pagina 5 5 5 5 2 Toetsingscriteria 3 Uitvoeren

Nadere informatie

Keurmerk Evenementenbeveiliging

Keurmerk Evenementenbeveiliging Keurmerk Evenementenbeveiliging Herziene versie 1 (2012) Versiebeheer Herziene versie 1 (2012) Versie 1 (2010) Toelichting bij Herziene versie 1 (2012) Deze versie van het keurmerk is op één onderdeel

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie