WeCare. Certificatieregeling. Certificatieregeling. Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WeCare. Certificatieregeling. Certificatieregeling. Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon 088 8887888"

Transcriptie

1 WeCare Certificatieregeling Certificatieregeling Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon

2 Pagina 2 van 21 TÜV Rheinland Quality, Apeldoorn, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht van de informatie aan derden zonder schriftelijke toestemming van of namens TÜV Rheinland Quality is verboden. Hetzelfde geldt voor het kopiëren van het document of een gedeelte daarvan. TÜV Rheinland Quality en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken.

3 Pagina 3 van 21 INHOUD 1 Inleiding 4 2 Referenties 4 3 Definitie 4 4 Certificatieprocedure Aanmelden voor certificatie Beoordeling van de dienst Facultatief: O-meting Fase 1 onderzoek Personencertificatie Fase 2 onderzoek Certificatie Registratie en publicatie Beëindiging certificatie Verplichtingen Jaarlijkse vervolgtoetsingen 11 5 Certificatie resultaat Personencertificatie Organisatiecertificatie Omgang met tekortkomingen Certificatiebeslissing 15 6 Beheer en onderhoud College van Advies Taken en bevoegdheden Informatieverstrekking Bijeenkomsten Wijzigingsvoorstellen Besluitvorming Standpuntbepaling Vertrouwelijkheid van informatie Benoeming en zittingsduur 19 7 Certificerende Instelling Eisen die worden gesteld aan auditoren 20 8 Hardheidsclausule 21

4 Pagina 4 van 21 1 Inleiding De certificatieregeling WeCare is bedoeld om externe partijen inzicht te geven in de wijze waarop TÜV Rheinland Quality, certificatie in het kader van WeCare, uitvoert. In dit document worden de volgende onderwerpen op hoofdpunten toegelicht: Het proces van WeCare certificatie Beheer en onderhoud van de WeCare certificatieregeling Certificatieorganisatie Gedetailleerde beschrijvingen van de genoemde onderwerpen, evenals procedures, richtlijnen en operationele instrumenten voor certificatie zijn vastgelegd in het kwaliteitsmanagementsysteem van TÜV Rheinland Quality. In het kwaliteitsmanagementsysteem wordt het geheel van procedures, richtlijnen en instrumenten gezien als het certificatieschema. 2 Referenties WeCare Kwaliteitskader WeCare Toetsingsrichtlijn (voor intern gebruik) De certificatieovereenkomst TÜV Rheinland Quality Algemene voorwaarden 3 Definitie WeCare is een certificatiesystematiek gericht op dienstverlening. Het bereik van WeCare omvat het gehele organisatieproces waarin klantbeleving en de medewerkers een belangrijke rol spelen.

5 Pagina 5 van 21 4 Certificatieproces In het proces van WeCare certificatie worden in dit document de volgende hoofdstappen door TÜV Rheinland Quality onderkend: registratie van aanmeldingen, toetsing van personeel en de organisatie, rapportage van de toetsing, certificatie, registratie en publicatie van gecertificeerde organisaties en personen. 4.1 Aanmelden voor certificatie 1. Een organisatie die in aanmerking wil komen voor WeCare neemt contact op met TÜV Rheinland Quality. 2. Er wordt een afspraak gemaakt waarna, bij belangstelling, een offerte opgesteld en toegestuurd wordt. Na instemming met de offerte wordt een certificatieovereenkomst gesloten, waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat en de wederzijdse rechten en plichten van de aangemelde organisatie en TÜV Rheinland Quality zijn vastgelegd. 3. TÜV Rheinland Quality behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een aanvraag voor certificatie niet in behandeling te nemen. TÜV Rheinland Quality stuurt de organisatie hierover een gemotiveerde mededeling. 4.2 Beoordeling van de dienst Nadat de ondertekende offerte en certificatieovereenkomst door TÜV Rheinland Quality zijn ontvangen, worden in samenspraak met de organisatie, de activiteiten gepland en uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit: Facultatief: O-meting Dit oriënterend onderzoek is geen verplicht onderdeel van het proces, maar kan de organisatie een idee geven van de stand van zaken voorafgaand aan de audit. De 0- meting kan op verzoek van de organisatie op 2 manieren uitgevoerd worden:

6 Pagina 6 van 21 er kan getoetst worden op ISO 9001 elementen. De toetsing vindt voornamelijk plaats op basis van documenten, waarbij een sleutelfiguur van de organisatie relevante vragen beantwoord. er kan getoetst worden op de WeCare principes. De toetsing vindt plaats door het houden van focusgesprekken met klanten en medewerkers en interviews met sleutelfiguren van ondersteunende diensten en management. een 360 graden competentieassessment kan onderdeel uitmaken van een 0- meting als de klant dit wenst, maar vindt in ieder geval tijdens de organisatieaudit (fase 2) plaats. Medewerkers worden getoetst op gedrag competenties (360 graden beoordeling) door klanten, collega s en leidinggevenden, door het anoniem invullen van een digitaal assessment. Daarnaast beoordelen medewerkers zichzelf op de genoemde gedragscompetenties Fase 1 onderzoek Er wordt getoetst op ISO: 9001 elementen. De toetsing vindt plaats op basis van documenten, waarbij een sleutelfiguur van de organisatie relevante vragen beantwoord. Dit onderdeel is verplicht tijdens een initieel onderzoek en een herevaluatie. Het fase 1 onderzoek blijft een half jaar geldig. Ter voorbereiding van de audit wordt de volgende informatie, voorafgaand aan de toetsing daar waar relevant, door de organisatie beschikbaar gesteld: Documentatie met betrekking tot de organisatiestructuur en juridische entiteit cq. organogram; Documentatie met betrekking tot de werkwijze(n) van de organisatie (beschrijving kritische processen incl. relevante eisen van Wet en Regelgeving en eventueel jaarplan); Visie en missie; Beschrijving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle medewerkers; Portfolio klanteninformatie; Klantdossier;

7 Pagina 7 van 21 Financiële gegevens; productiviteit, bezettingsgraad, ziekteverzuim, verhouding direct-indirect personeel; Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek; Resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek; Resultaten interne audits; Resultaten en opvolging van sector specifieke meetinstrumenten zoals bijvoorbeeld normen verantwoorde zorg ; MIC en klachten rapportages; Evaluaties van samenwerkingsverbanden en ketenpartners; Resultaten van het toetsen van het professioneel handelen van medewerkers; Verbeterregister; Managementreview Personencertificatie Onderdeel van de WeCare certificatieregeling is de toetsing van gedragscompetenties van medewerkers. Hierin worden twee typen onderscheiden: Zelf assessment Nieuwe medewerkers, zonder WeCare certificaat, die gedurende de lopende certificatieperiode in dienst treden, voeren uiterlijk binnen één maand na indiensttreding een WeCare zelf assessment uit. 360 competentie assessment Alle overige medewerkers (langer dan één maand in dienst) voeren een 360 assessment uit, bestaande uit een zelfassessment en een beoordeling door klanten, leidinggevenden en collega s. Het assessment moet binnen één maand na een oproep zijn uitgevoerd.

8 Pagina 8 van Fase 2 onderzoek De data voor de organisatieaudit worden door TÜV Rheinland Quality met de organisatie afgestemd en schriftelijk bevestigd, met vermelding van de namen van de auditoren die de audit gaan uitvoeren. Het fase 2 onderzoek bestaat uit het bevragen van een klantfocus groep, een medewerkerfocus groep en interviews met het management/bestuur. Klantfocus groep In de klantfocus groep worden onder andere de resultaten van de 360 assessments besproken. Het doel is om aanvullende informatie te verwerven over de resultaten van de assessments. Deze informatie wordt in de medewerkerfocus groep en de interviews met management/bestuur gebruikt als input voor verder onderzoek naar de mate waarin de organisatie voldoet aan de WeCare principes. Medewerkerfocus groep In de medewerkerfocus groep worden de resultaten van de 360 assessments en de klantfocus groep besproken. Het doel is om aanvullende informatie te verwerven over de aanpak, implementatie en resultaten met betrekking tot de WeCare principes. Deze informatie wordt door de beoordelaars gebruikt, als input voor verder onderzoek naar de mate waarin de organisatie voldoet aan de WeCare principes. Management/bestuurder Met het management en de bestuurder(s) vinden interviews plaats. Het doel is om aanvullende informatie te verwerven over de aanpak, implementatie en resultaten met betrekking tot de WeCare principes naar aanleiding van informatie uit het competentieassesment, klantfocus groep(en) en medewerkersfocus groep(en). Centraal staat hier de mate waarin de organisatie de medewerker ondersteund en faciliteert.

9 WeCare normeisen Resultaten audit Pagina 9 van 21 *0-meting * fase 1 *360 graden assessment Klantfocus groep Mede werker focusgroep Manage ment Bestuur 1 e analyse 2 e analyse 3 e analyse Eindanalyse Fig. 1 Auditproces De auditoren toetsen de organisatie aan de hand van de WeCare Toetsingsnorm. De toetsing richt zich op de mate waarin aan de WeCare principes is voldaan. 4.3 Certificatie De directie van TÜV Rheinland Quality beoordeelt uiteindelijk de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en de resultaten daarvan. Dit leidt tot een certificatiebeslissing. 4.4 Registratie en publicatie TÜV Rheinland Quality registreert alle volgens de WeCare organisaties. norm gecertificeerde 4.5 Beëindiging certificatie De WeCare certificatie voor organisaties eindigt in de volgende situaties: Door schriftelijke opzegging door de WeCare gecertificeerde organisatie; dit kan geschieden tot uiterlijk drie maanden voor de datum waarop het WeCare certificaat verloopt. Tot aan de afloop van het WeCare certificaat blijft de WeCare gecertificeerde organisatie verplicht zich aan de WeCare

10 Pagina 10 van 21 Toetsingsnorm te houden en de organisatie blijft verplicht de betalingen tijdig te voldoen. Door schriftelijke opzegging door TÜV Rheinland Quality. Deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn geschieden wanneer een WeCare gecertificeerde organisatie surseance van betaling heeft verkregen, failliet is verklaard, een betalingsachterstand heeft langer dan 3 maanden, onder curatele is gesteld of wanneer redelijkerwijze van TÜV Rheinland Quality niet kan worden verwacht de certificatie te laten voortduren. Bij intrekking van het certificaat zal de betreffende gecertificeerde organisatie zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit op de hoogte gebracht worden, met opgave van reden. Vervolgens vervalt de registratie van de WeCare gecertificeerde organisatie en is het de organisatie niet meer toegestaan in haar uitingen melding te maken van de WeCare certificatie. De WeCare certificatie voor personen eindigt: Indien niet meer wordt voldaan aan het WeCare niveau met betrekking tot persoonscertificatie. Talent of Professional 4.6 Verplichtingen Een WeCare gecertificeerd organisatie verplicht zich tot: De geplande vervolgtoetsing - evenals alle hertoetsingen op grond van de geconstateerde tekortkomingen - onverwijld en zonder onnodige vertraging te laten plaatsvinden in overleg met TÜV Rheinland Quality; Een uiterste inspanning te doen om alle in de WeCare Toetsingsnorm en WeCare Certificatiereglement vastgelegde verplichtingen na te komen; Bij intrekking van het WeCare certificaat dient de organisatie binnen 3 maanden alle verwijzingen naar de WeCare certificatie uit al haar uitingen te verwijderen en zich zelf ook op geen andere wijze (schriftelijk en/of mondeling) WeCare gecertificeerd noemen.

11 Pagina 11 van Jaarlijkse vervolgtoetsingen Jaarlijks toetst TÜV Rheinland Quality de gecertificeerde organisatie opnieuw op het voldoen aan de eisen van de WeCare Toetsingsnorm. Bij het jaarlijks controle onderzoek wordt een deel van de hiervoor beschreven stappen, inclusief klant focus groep interviews en medewerker focus groep interviews, herhaald. Na drie jaar wordt een volledige herevaluatie uitgevoerd.. 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar 4 e jaar 5 e jaar 6 e jaar 7 e jaar Personencertificatie X X - X - - X Organisatieaudit INI JCO JCO HER JCO JCO HER X= uitvoeren INI= uitvoeren initieel onderzoek JCO= uitvoeren jaarlijkscontroleonderzoek HER= uitvoeren herevaluatie Fig. 2 Auditcylus

12 Pagina 12 van 21 5 Certificatie resultaat De informatie uit het fase 1 onderzoek, de 360 assessments, de klant focus groep(en), de medewerker focusgroep(en) en interviews met het management/bestuur vormen de basis voor de rapportage. In de rapportage is per principe vastgesteld in welke mate de organisatie voldoet aan de WeCare principes. 5.1 Personencertificatie De resultaten van de 360 assessments geven inzicht in de mate waarin een medewerker voldoet aan de WeCare gedragscompetenties. De rapportage wordt door de organisatie aan de betreffende medewerker en leidinggevende verstrekt. Afhankelijk van het resultaat van de assessments ontvangen medewerkers één van de onderstaande certificaten: WeCare Talent certificaat Medewerkers die voor het eerst een assessment hebben uitgevoerd en gemiddeld niveau 4 hebben bereikt, ontvangen een WeCare Talent verklaring. Door ondertekening van deze verklaring door de organisatie, personeelslid en TÜV Rheinland Quality, verklaart de medewerker zich in te zullen zetten voor het minimaal handhaven van het WeCare Talent niveau. De organisatie committeert zich om de medewerker zoveel mogelijk in de competentiebevordering te faciliteren en ondersteunen. Deze medewerkers zijn daarmee geregistreerd als WeCare Talent. WeCare Professional certificaat Medewerkers die een 360 assessment hebben uitgevoerd en gemiddeld niveau 5.5 hebben bereikt ontvangen een WeCare Professional certificaat. Deze medewerkers zijn daarmee geregistreerd als WeCare Professional. TÜV Rheinland Quality houdt een register bij van gecertificeerde en geregistreerde medewerkers.

13 Pagina 13 van 21 Indien niet wordt voldaan aan de WeCare Talent of Professional norm, kan de medewerker opgeroepen worden voor een nieuw 360 assessment. Indien een medewerker ook bij het tweede assessment niet blijkt te voldoen aan de WeCare norm, dan wordt: op het Talent niveau: geen (nieuw) WeCare Talent certificaat afgegeven. op het Professional niveau: het WeCare Professional certificaat ingetrokken en zo mogelijk een WeCare Talent certificaat afgegeven. 5.2 Organisatiecertificatie Op basis van de rapportage, klantdossier en interne procedures wordt door de certificatiemanager van TÜV Rheinland Quality de certificatiebeslissing genomen. Daarbij wordt definitief vastgesteld in welke mate de organisatie voldoet aan de verschillende WeCare principes en of de organisatie qua niveaus voldoet aan de minimum eisen voor WeCare Talent of Professional certificatie. De organisatie ontvangt van TÜV Rheinland een afschrift van de rapportage inclusief het besluit van de certificatiemanager. Het WeCare Talent niveau wordt door een organisatie bereikt, als aan de volgende condities is voldaan: Alle medewerkers hebben aan tenminste één 360 competentie assessment deelgenomen. De medewerkers die een certificaat behaald hebben, hebben de bijbehorende verklaring ondertekend. De organisatie scoort op alle WeCare principes minimaal niveau 4 gemiddeld. De organisatie ontvangt van TÜV Rheinland een WeCare Talent certificaat. De maximale geldigheidsduur van een WeCare Talent certificaat voor organisaties is 3 jaar onder voorbehoud van jaarlijkse controles. Het WeCare Professional niveau wordt door een organisatie bereikt, indien aan de navolgende condities is voldaan: Alle personeelsleden hebben een 360 competentieassessment uitgevoerd.

14 Pagina 14 van 21 De organisatie scoort op alle WeCare principes minimaal niveau 5 gemiddeld. De organisatie ontvangt van TÜV Rheinland Quality een WeCare Professional certificaat. De maximale geldigheidsduur van een WeCare Talent certificaat voor organisaties is 3 jaar onder voorbehoud van jaarlijkse controles. 5.3 Omgang met tekortkomingen De WeCare certificatiesystematiek richt zich met name op behaalde resultaten door de organisatie. Daarnaast is ook de aanpak en implementatie een categorie waarbinnen gescoord kan worden. Door gebruik te maken van een wegingsfactor tijdens het uitwerken van de bevindingen van de audit, wordt het uiteindelijke niveau van het WeCare principe berekend. Tijdens de audit kunnen tekortkomingen worden vastgesteld. Tekortkomingen worden in twee klassen onderscheiden: Non conformiteit: Op één principe wordt een score vastgesteld: o lager dan 3 punten. Deviatie: Op één principe wordt een score vastgesteld van: o lager dan 4 punten en gelijk of hoger dan 3 punten. Een Non conformiteit leidt tot het niet verstrekken, het opschorten of het intrekken van het certificaat door TÜV Rheinland Quality. Binnen 14 dagen dient er een oorzaakanalyse inclusief specifieke correcties en corrigerende maatregelen te worden opgesteld (deze moeten opgestuurd worden naar TÜV Rheinland Quality). De organisatie heeft drie maanden (vanaf de eerste dag van de organisatieaudit) de tijd om de Non conformiteit aantoonbaar te corrigeren en op het gewenste niveau te brengen. Correcties worden door TÜV Rheinland Quality altijd op locatie beoordeeld. Bij een Deviatie wordt door TÜV Rheinland Quality wel tot certificatie overgegaan. Binnen 14 dagen dient er een oorzaakanalyse inclusief specifieke correcties en corrigerende maatregelen te worden opgesteld (deze moeten opgestuurd worden naar TÜV Rheinland Quality) en binnen 3 maanden moeten deze correcties en corrigerende maatregelen geïmplementeerd zijn. De implementatie van de correcties

15 Pagina 15 van 21 en de corrigerende maatregelen zal tijdens de eerstvolgende audit geverifieerd worden. 5.4 Certificatiebeslissing Indien tijdens de toetsing geen ernstige tekortkomingen zijn vastgesteld of indien de tekortkomingen door een organisatie aantoonbaar zijn hersteld, wordt aan de beoordeelde organisatie een WeCare Talent certificaat of WeCare Professional certificaat toegekend. TÜV Rheinland Quality stelt de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte. Als bewijs ontvangt de organisatie een certificaat. De organisatie is met het certificaat gerechtigd om, onder de voorwaarden zoals genoemd in de certificatieovereenkomst, het certificatielogo te gebruiken. Het certificaat is drie jaar geldig mits jaarlijkse controlebezoeken en 360 assessments zijn uitgevoerd (zie fig.2).

16 Pagina 16 van 21 6 Beheer en onderhoud Het WeCare Kwaliteitskader is tot stand gekomen met inbreng van relevante belanghebbende partijen uit de zorgsector. Het WeCare Kwaliteitskader is ontwikkeld in het pilotproject Sophia, een samenwerkingsverband van de Carint Reggeland Groep en Lyonesse, op locatie De Klokstee (Hengelo, Ov.). Deze partijen hebben uitgesproken vertrouwen te hebben in de criteria die in het WeCare Kwaliteitskader zijn vastgelegd. TÜV Rheinland Quality acht het van wezenlijk belang dat belanghebbende partijen, ook in de toekomst, dit vertrouwen blijven behouden. Een actieve bijdrage in het beheren en onderhouden van het WeCare Kwaliteitskader, door belanghebbende partijen uit de markt, is daarom van belang. Veranderingen van inzichten bij partijen, veranderingen in de (markt)omgeving, technische ontwikkelingen en resultaten van de beoordelingen kunnen aanleidingen zijn om criteria van het WeCare Kwaliteitskader en de WeCare Certificatieregeling op gezette tijden te evalueren. Iedere belanghebbende partij brengt vanuit zijn specifieke praktijkervaring met het WeCare Kwaliteitskader kennis in, die onontbeerlijk is voor de verdere ontwikkeling van het WeCare Kwaliteitskader en de WeCare Certificatieregeling. Met dit oogmerk stelt TÜV Rheinland Quality een College van Advies (CvA) in, om het beheer en onderhoud van het WeCare Kwaliteitskader, de WeCare Certificatieregeling en WeCare Toetsingsrichtlijn invulling te geven. Het CvA is een groep van experts, die elk een belangengroep vertegenwoordigen, en die TÜV Rheinland Quality adviseren betreffende het beheer en de evolutie van het WeCare Kwaliteitskader. In het navolgende wordt de positie en de rol van het CvA toegelicht. 6.1 College van Advies Het CvA is onafhankelijk van TÜV Rheinland Quality en is evenwichtig samengesteld uit deskundige vertegenwoordigers van bij de certificatie betrokken belanghebbende partijen. De leden worden benoemd door de directie van TÜV Rheinland Quality, als gewoon lid of als corresponderend lid. Aan corresponderende leden worden documenten ter beoordeling voorgelegd die betrekking hebben op

17 Pagina 17 van 21 certificatieactiviteiten in de sector. De Directie van TÜV Rheinland Quality ziet toe op een evenwichtige samenstelling en een werkbare omvang van een CvA. 6.2 Taken en bevoegdheden Een CvA heeft de volgende taken: evalueren van praktijkervaringen met certificatie, waaronder het gebruik en de betekenis van het certificaat en het analyseren van klachten evalueren van het WeCare Kwaliteitskader, WeCare Certificatieregeling en WeCare Toetsingsrichtlijn TÜV Rheinland Quality adviseren ten aanzien van normstelling Op grond van deze taken is het CvA bevoegd om de directie van TÜV Rheinland Quality te adviseren ten aanzien van aanpassing van het WeCare certificatieschema en de samenstelling van het CvA. Voorts is het CvA bevoegd uit eigen initiatief onderwerpen ter bespreking voor te leggen. 6.3 Informatieverstrekking De Directie van TÜV Rheinland Quality zal alle nodige informatie aan het CvA verstrekken om een goed functioneren te bevorderen; daartoe behoren onder andere: voorstellen tot en toelichting op significante besluiten en maatregelen betreffende certificatie, de inhoud van het TÜV Rheinland Quality. kwaliteitshandboek en procedures en een verslag van verrichte werkzaamheden, evenals klachtenoverzichten met betrekking tot WeCare gecertificeerde organisaties en personen. 6.4 Bijeenkomsten Ter uitoefening van hun taken vergadert een CvA ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter, dan wel minimaal drie leden van het CvA hierom verzoeken. Van de vergaderingen wordt schriftelijk verslag gedaan. TÜV Rheinland Quality verzorgt het secretariaat.

18 Pagina 18 van Wijzigingsvoorstellen Voorstellen voor wijzigingen in het WeCare Kwaliteitskader kunnen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het CvA of bij leden van het CvA, maar bij voorkeur gericht aan de voorzitter van het college. De indiener wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het moment waarop het voorstel door het CvA in behandeling wordt genomen. Voorstellen moeten uiterlijk twee weken voor de vergadering van het CvA binnen zijn voor behandeling tijdens de vergadering. Behandeling van een wijzigingsvoorstel vindt bij voorkeur plaats tijdens de eerstvolgende vergadering van het CvA. De voorzitter van het CvA beoordeelt de ingediende voorstellen en organiseert, indien noodzakelijk, een schriftelijke stemronde. De behandeling en besluitvorming wordt geregistreerd in de notulen en/ of actie- en besluitenlijst van het CvA. Besluiten van algemeen belang worden openbaar gemaakt. 6.6 Besluitvorming Een CvA streeft bij de besluitvorming naar overeenstemming. Bij het uitblijven van overeenstemming over een onderwerp, kan over het desbetreffende onderwerp worden beslist, waarbij een meerderheid van 2/3 van het aantal benoemde leden is vereist. Zonodig kan worden besloten om een verdeeld advies uit te brengen. Besluitvorming kan zowel in de vergadering als door middel van schriftelijke raadpleging geschieden. Bij schriftelijke raadpleging worden de stemmen meegeteld die binnen de termijn van vier weken na een verzoek daartoe bij het Secretariaat binnenkomen. Indien bij schriftelijke raadpleging geldt dat niet uitgebrachte stemmen binnen de aangegeven termijn zullen meetellen als goedkeurende stemmen, dient dit in de aanbiedingsbrief vermeld te worden. Bij besluitvorming over het certificatieschema zullen, in voorkomende gevallen, geen besluiten worden genomen door een CvA, dan nadat de voor het betreffende certificatieschema of de betreffende sector deskundige zijn advies heeft uitgebracht aan het CvA. 6.7 Standpuntbepaling De leden van het CvA worden geacht bekend te zijn met de beleidsstandpunten van de organisatie of instelling die zij vertegenwoordigen. Tenzij anders is bepaald of overeengekomen wordt een vertegenwoordigende organisatie of instelling niet gebonden door een besluit van een CvA of één van haar leden.

19 Pagina 19 van Vertrouwelijkheid van informatie De leden van een CvA worden gehouden aan een vertrouwelijke omgang met de, op grond van hun zitting in de commissie, verkregen documenten en informatie. Zij zullen geheim houden al wat hen als vertrouwelijk bekend wordt of waarvan zij redelijkerwijs kunnen aannemen dat het vertrouwelijk is. Zij zullen documenten zodanig beheren dat deze redelijkerwijs niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Deze geheimhouding lijdt uitzondering in die gevallen waarin zij in rechte niet kan worden gehandhaafd. 6.9 Benoeming en zittingsduur De leden van het CvA, evenals de voorzitters, worden benoemd door de Directie van TÜV Rheinland Quality, voor zover van toepassing op voordracht van de belanghebbende organisaties, dan wel op persoonlijke titel. De benoeming geldt voor een periode van een jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. De leden treden af wanneer zij de hoedanigheid verliezen op grond waarvan zij zijn benoemd, dan wel indien de desbetreffende belanghebbende organisatie dat te kennen geeft. Bij beëindiging van de zittingstermijn zal de Directie van TÜV Rheinland Quality in overleg met de belanghebbende organisatie een vervangend lid benoemen. Ingeval de benoeming op persoonlijke titel plaatsvond, zal de Directie van TÜV Rheinland Quality. een vervangend lid benoemen.

20 Pagina 20 van 21 7 Certificerende Instelling TÜV Rheinland Quality stelt ten aanzien van het beoordelen van kwaliteitsmanagementsystemen ook eisen aan haar eigen interne organisatie. Hiervoor heeft TÜV Rheinland Quality een bedrijfsmanagementsysteem ingericht ten behoeve van systeem-, product- en personencertificatie. Ten aanzien van de auditoren die worden ingezet voor het uitvoeren van de audit gelden specifieke eisen, zoals vastgelegd in ISO/IEC Een overzicht hiervan is in de onderstaande paragraaf weergegeven. 7.1 Eisen die worden gesteld aan auditoren Auditoren die worden ingezet voor de toetsing van WeCare organisaties dienen tenminste te voldoen aan de volgende eindtermen: 1. Minimaal beschikken over een HBO-opleiding; 2. Gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van ISO 9001:2008 audits voor EAC code 38; 3. Minimaal beschikken over 4 jaar werk- of auditervaring in kwaliteitsmanagement; 4. Door TÜV Rheinland Quality bevoegd tot het toetsen van organisaties volgens het WeCare kwaliteitskader.

21 Pagina 21 van 21 8 Hardheidsclausule Voor zaken waarin deze certificatieregeling niet voorziet beslist de directie van TÜV Rheinland Quality.

Keurmerkregeling. Versie 3.0 - 1 -

Keurmerkregeling. Versie 3.0 - 1 - - 1 - Stichting Keurmerk Zelfstandig Ondernemende Zorgverlener Postbus 4066, 4900 CB Oosterhout (NB). Telefoon: (0162) 46 92 81 E-mail: info@mijnkeurmerk.nl Stichting Keurmerk Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener

Nadere informatie

Kwaliteitsregeling zzp ers in de Thuiszorg

Kwaliteitsregeling zzp ers in de Thuiszorg Kwaliteitsregeling zzp ers in de Thuiszorg - 1 - Kiwa Prismant B.V. Postbus 85200, 3508 AE Utrecht. Telefoon: (030) 23 45 678 E-mail: info@mijnkeurmerk.nl 2012 Kiwa Prismant B.V., Utrecht, Nederland. Alle

Nadere informatie

Reglement Centraal College van Deskundigen voor het keurmerk De MVO-Wijzer

Reglement Centraal College van Deskundigen voor het keurmerk De MVO-Wijzer Reglement Centraal College van Deskundigen voor het keurmerk De MVO-Wijzer Copyright maart 2016, Stichting De MVO-Wijzer, Breda Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BETALINGSACHTERSTANDEN.NL December 2015 Inhoudsopgave DEFINITIES 3 Artikel 1 - Begripsbepaling 3 Artikel 2 - Doel 3 DE GESCHILLENCOMMISSIE 4 Artikel 3 - Samenstelling 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf

Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf Versie 01-01-2010 Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf Spui 188 2511 BW Den Haag Postbus 19365 2500 CJ Den Haag T 070-3751777

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema

Reglement. KMS Reglementen. Raad van Beroep. Raad van Beroep. Pagina: 1 van 7. Geldig per: Opgesteld: Wiebe Boekema Pagina: 1 van 7 Reglement Pagina: 2 van 7 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Het aanhangig maken van een beroep 3 3 Samenstelling van een 3 4 Inlichtingen 4 5 Geheimhouding 4 6 Procedure 4 7 Uitspraak 6 8 Overige

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen.

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen. Versie 01-05-2014 Versie 01-05-2014 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen HACCP

Centraal College van Deskundigen HACCP Stichting Certificatie Voedselveiligheid Centraal College van Deskundigen HACCP REGLEMENT CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN HACCP (CCvD-HACCP) Artikel 1 Inleiding Het Centraal College van Deskundigen HACCP

Nadere informatie

WeCare Health Kwaliteitskader

WeCare Health Kwaliteitskader WeCare Health Kwaliteitskader Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon 088 8887888 Pagina 2 van 13 1 Inhoudsopgave 1. Vooraf 3 2. Reikwijdte 5 3. Kwaliteitskader 6 4. WeCare implementatie 10 Bijlage 1:

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Personeelscertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Personeelscertificatie Start Veilig SWB S1 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 12 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

SW-007 Reglement CvD SCSW

SW-007 Reglement CvD SCSW SW-007 Reglement CvD SCSW 1. Inleiding Het bestuur van de Stichting Certificatie Specialistische Wegenbouw (SCSW) stelt een College van Deskundigen (CvD) in. Dit CvD is een onderdeel van de Stichting.

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Het Certificatieproces

Het Certificatieproces Het Certificatieproces Bureau Veritas Certification versie 1/2011 Het certificatieproces in een notendop Deze brochure beschrijft de essentie van het certificatieproces in de praktijk. Staat u aan het

Nadere informatie

gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016

gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016 gastouderbureau REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Jan. 2016 1. Algemeen Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster

Overeenkomst Cliëntenraad en de Zevenster Paragraaf 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder: Stichting De Zevenster te Zevenhuizen 2. instelling: De Zevenster, te Zevenhuizen 3. cliënten: de natuurlijke

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s

Klachtenreglement. B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k o m e n s b e h e e r d e r s Klachtenreglement Datum 10 december 2015 Onderwerp Klachtenreglement Auteur Klachtencommissie E-mail klachten@bpbi.nl B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat)

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Info Disciplinaire maatregelen Versie 1.0 Pagina 1 of 5 1 Inleiding De gecertificeerde wordt geregistreerd in een openbaar register van het

Nadere informatie

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische

Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische Werkwijze van de WAR voor de behandeling van subsidieaanvragen bij de TSN en de chronologische volgorde van de behandeling van subsidieaanvragen bij de Trombosestichting Nederland. Artikel 1. Taak van

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Dec 2014 Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers Artikel 1. Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul Reglement Cliëntenraad Zorgcentrum Vincent Depaul Panningen, juli 2014 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 2 PARAGRAAF 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 PARAGRAAF 3 FUNCTIES... 5 PARAGRAAF 4 VERGADERINGEN...

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders

KLACHTEN REGLEMENT. Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders KLACHTEN REGLEMENT Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomenbeheerders Versie 13 mei 2012 1 Klachtenreglement Artikel 1 Algemeen 1. Elk lid van de branchevereniging behoort een interne

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota

Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota. Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Reglement Gebruikersraad Standaard Digitale Nota Inleiding Sinds 2 juli 2007 viel het beheer van de Standaard Digitale Nota (hierna aangeduid als SDN of de Standaard) onder de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTER SCVM STICHTING CERTIFICERING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS (SCVM)

REGLEMENT REGISTER SCVM STICHTING CERTIFICERING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS (SCVM) REGLEMENT REGISTER SCVM STICHTING CERTIFICERING VOOR MAKELAARS EN TAXATEURS (SCVM) Januari 2012 Inleiding Dit reglement is van toepassing op de gecertificeerde register-makelaar / taxateur onroerende zaken,

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

c. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4); d. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1.

c. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4); d. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1. OUDERCOMMISIE REGLEMENT Reglement oudercommissie Kinderopvang Fiep 1. Doelstelling De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van kinderopvang Fiep door een goede

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Stichting Biezonderwijs, expertisecentrum De Kracht, gevestigd aan De Schans 135, 5011 EN te

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in.

Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. Voorwoord Entrea stelt conform de wettelijke vereisten met deze regeling een pleegouderraad in. De wettelijk vereisten staan in de Jeugdwet, paragraaf 4.2b Medezeggenschap. Entrea is een organisatie voor

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1)

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1) Onderstaand vindt u de tekst van de raamovereenkomst zoals die is gesloten met alle certificerende instellingen. Voor het gemak is één document opgesteld waarbij in plaats van de naam van de certificerende

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie