Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 11 Monday, January 21, :12 AM. 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 11 Monday, January 21, 2013 9:12 AM. 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1"

Transcriptie

1 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 11 Monday, January 21, :12 AM INHOUD A.1 Overzicht van visies, methoden en instrumenten 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur Inleiding Opvattingen over kwaliteit De kwaliteitszorgcyclus Kwaliteitsbewaking versus kwaliteitsverbetering Normen en indicatoren Selecteren van een geschikte methode Samenhang van systemen en indicatoren Fasering in kwaliteitszorg Enkele kwaliteitssystemen (kwaliteitsmanagementmodellen) Externe kwaliteitsbewaking en auditing Kiezen voor een kwaliteitssysteem? Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 20 2 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de hulp- en dienstverlening Inleiding Kwaliteit van zorg, kwaliteitszorg versus integrale kwaliteitszorg Kwaliteit: definitie Kwaliteit van zorg Kwaliteitszorg: definitie Integrale kwaliteitszorg: management én zorgverleners Iets nieuws onder de zon? Motieven voor kwaliteitszorg Interne motieven Externe motieven Verzorgenden, hulpverleners en kwaliteitszorg Probleemanalyse Strategische en tactische verkenningen Gegevensverzameling en -verwerking 37 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 1

2 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 12 Monday, January 21, :12 AM Rapportage Onderhandelen Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 40 3 Ontwikkeling en invoering van kwaliteitszorg: noodzakelijke voorwaarden Inleiding Het formuleren van een kwaliteitsbeleid De rol van leidinggevenden De leidinggevende en de kwaliteitscoördinator Wat verwachten we van de kwaliteitscoördinator Cultuur binnen de organisatie Organisatorische voorwaarden Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 58 4 Methoden en instrumenten voor kwaliteitszorg: een eerste aanzet Inleiding Systematisch handelen Definitie van systematisch handelen Invloed van systematisch handelen op de kwaliteit van zorg Afdelingsgebonden toetsing De stappen van de afdelingsgebonden toetsing Stappenplan (variant op de afdelingsgebonden toetsing voor het meetbaar maken van de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 69 5 Kennis en vaardigheden voor kwaliteitszorg Inleiding De kwalitude: wat is dat? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor kwaliteitszorg? Assertiviteit Sturing versus aangeleerde hulpeloosheid Het leren geven van feedback Samenwerken en communicatie Conflicthantering: leren onderhandelen Probleemoplossend denken en handelen Invoeren van veranderingen Realisatie in de praktijk Opleidingen voor de toekomstige beroepsbeoefenaar Bijscholen van huidige beroepsbeoefenaar Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 79 2/Inhoud Afl. 20 juli 2007

3 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 13 Monday, January 21, :12 AM 6 Het meten van cultuur en het werken aan kwaliteit Het meten van cultuur Achterliggend model FOCUS-vragenlijst Het werken aan kwaliteit Van cultuuranalyse naar kwaliteitscultuur Meer info Verrijkingsliteratuur 89 7 De plaats en de rol van de kwaliteitscoördinator in het rusthuis Naamgeving De opdracht De plaats in het organogram De plaats in het organogram van de organisatie De invulling van de functie Relaties met andere functies De bevoegdheden en verantwoordelijkheden Taken en activiteiten Het profiel Verrijkingsliteratuur 96 8 Strategisch management in dialoog Nieuwe spelregels voor het OCMW Kwaliteit: het resultaat van teamwork! Doel en opzet van de kwaliteitsconferentie Voorbereiding: SWOT-analyse Samen aan de slag: van knelpunt naar doelstelling! Inpassen van de resultaten in de strategische planning Terugblik op conferentie Het spel blijvend spelen Slotopmerking Verrijkingsliteratuur Reflecties en discussiepunten Naar een gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten Inleiding Conferentie Kwaliteit Openbare Diensten Doelstellingen Beoogde return Organisatieanalyse via zelfevaluatie 109 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 3

4 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 14 Monday, January 21, :12 AM 9.6 Knowhow uit twee bestaande modellen De instrumenten Het CAF: gemeenschappelijk zelfevaluatiekader van de Openbare Sector De begeleidende gids van het CAF Het zelfevaluatierooster De basisconcepten van het Gemeenschappelijk Zelfevaluatie Kader van de Openbare Sector (CAF) Het gemeenschappelijk zelfevaluatiekader van de Openbare Sector CAF) Op welk terrein het CAF toepassen? Hoe het CAF in de praktijk gebruiken? Een zelfevaluatieteam samenstellen Het zelfevaluatieteam informeren Het verloop van de zelfevaluatie Hoe evalueren? Op welke wijze de instemming van het zelfevaluatieteam verkrijgen? De opvolging Terugkoppeling en actieplan Om verder te gaan Benchmarking Verrijkingsliteratuur Kwaliteitsmodellen anno Inleiding ISO EFQM Excellence Model Verrijkingsliteratuur Verbetermanagement binnen het OCMW van Genk Inleiding: de missie en visie als toetssteen Beleidsinstrumenten Missie OCMW-Genk Ontwikkeling visie aan de hand van stappenplan Voorbeeld visietekst en kritische succesfactoren Bouwstenen verbetermanagement Rol van de dienst Personeel en Organisatie Praktijkcases De invoering van boordtabellen in de dienstencentra (balanced corecard) Verduidelijking van de verschillende perspectieven 136 4/Inhoud Afl. 20 juli 2007

5 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 15 Monday, January 21, :12 AM Model en stappenplan voor de opbouw van de boordtabellen bij de dienstencentra Voor- en nadelen van boordtabellen Het werken met sleutelprocessen (rusthuizen Heiderust en herfstvreugde) Gehanteerde bronnen en verrijkingsliteratuur Vrijwilligerswerk en kwaliteit: een onafscheidbare relatie? Situering Macro Microvisie op kwaliteit Valkuilen Voorwaarden voor kwaliteitsvol vrijwilligerswerk Besluit Bronnen Werken met kwaliteitsprojecten De keuze van een kwaliteitsproject De samenstelling van de kwaliteitswerkgroep De stuurgroep en beheersaspecten bij kwaliteitsprojecten De rol van de voorzitter van een kwaliteitsproject Fasen in projectwerk De formulering van een projectdefinitie Criteria en indicatoren bepalen Toetsing om knelpunten vast te stellen Probleemoplossing Procesbeheersing en einde van het project Bronnen en verrijkingsliteratuur Organisatieverandering in het kader van kwaliteitszorg Inleiding De voorbereiding en het uitschrijven van de theoretische en academische kaders Kwaliteitsstructuur Kwaliteitssysteem Besluit Bronnen en verrijkingsliteratuur 185 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 5

6 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 16 Monday, January 21, :12 AM 15 Ontwikkelen van een opleidingsbeleid Situering Minimale kwaliteitseisen m.b.t. deskundigheidsbevordering Definitie van opleiding Het opleidingproces Werkwijze Randvoorwaarden voor een succesvol opleidingsbeleid Opleidingsinspanning versus beleidslijnen Bewuste en doelgerichte participatie VTO-beleid concreet formuleren Relatie tussen VTO-behoefte en VTO-activiteit Kritische evaluatie Coördinatie-mechanisme Toepassing Verrijkingsliteratuur De Missie: Wat? Waarom? Hoe? Inleiding De relatie van de missie met andere management tools Wat is een missie? Uit welke elementen kan een missie bestaan? De visie De bestaansreden Het activiteitsdomein De doelstellingen Waarden en normen Soorten missies Verschijningsvormen van missies Waarom een missie? Hoe ziet een geslaagde missie eruit? Waar moet u rekening mee houden bij het uitwerken van een missie? Wie neemt het initiatief? De rol van de raad van beheer in dit proces Is de tijd rijp? Verzamelen van wat er reeds bestaat Wat is het gewenste resultaat? Wie betrekken bij het ontwikkelingsproces? Tijdsplanning Begeleiding Vergaderruimte Enkele ondersteunende technieken om een missie uit te werken Open vragen Onrechtstreekse vragen of opdrachten 222 6/Inhoud Afl. 20 juli 2007

7 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 17 Monday, January 21, :12 AM Sneuveltekst Stellingen De brainstorm en zijn varianten Twee casussen Casus Casus Een checklist voor de planning van uw proces Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie De toegevoegde waarde van een procesgerichte organisatie binnen welzijnsvoorzieningen Functioneel hiërarchische organisatie Procesgerichte organisatie Van een functioneel hiërarchische organisatie naar een procesgerichte organisatie Procesontwerp en -identificatie Procesanalyse Procesmanagement, proceseigenaar en procesteams Software voor kwaliteits- en procesmanagement Conclusie Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie Het belang van communicatie in het proces van kwaliteitszorg Inleiding Drijfveren Geen lege huls Kloof tussen theorie en praktijk Zes kritische vragen Weerstanden Top-down Opties Het onderscheid tussen operationele en ontwikkelorganisatie Tijd voor reflectie Enkele resultaten Aangepaste overleg- en communicatievormen Training on the job Kwaliteitsconferentie Conclusie Bronnen en verrijkingsliteratuur 258 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 7

8 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 18 Monday, January 21, :12 AM 19 Ontwikkeling methodiek training on the job Systematische verbetering van de kwaliteit van overleg- en communicatievormen (deel 1) Inleiding Training on the job Methodiek en werkwijze Methodiek training on the job Integratie van leren en werken Werkwijze training on the job Didactische aanpak De praktijk Kader van de training Rol van de leidinggevende Begeleiding en ondersteuning Algemene reflecties Instrument training on the job Vertrouwensrelatie Verantwoordelijkheden Opmaak van de balans Ontwikkelings- en resultaatgericht traject Enkele conclusies Bronnen en verrijkingsliteratuur Ontwikkeling methodiek training on the job Systematische verbetering van de kwaliteit van overleg- en communicatievormen (deel 2) Inleiding Opvolgen en onderhouden Resultaten Meten is weten Ervaringsgegevens Hertekening overlegstructuur Discussie Ter afsluiting Bronnen en verrijkingsliteratuur Kwaliteitscoördinatoren aan het werk binnen OCMW s Inleiding Filosofie uitdragen Niets nieuws? Functieomschrijving Hoofdtaken 283 8/Inhoud Afl. 20 juli 2007

9 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 19 Monday, January 21, :12 AM 21.6 Spin in het web Evolutie Beleidskeuze Inspectie in welzijnsvoorzieningen, voortdurend streven naar verbetering Inleiding Context Structuur en toepassingsgebied Inhoudelijke context Basisprincipes voor het nieuw inspectiemodel De gescheiden rol tussen de dossier-behandelaar van de operationele afdeling en de inspecteur De inspectietaken werden geclusterd binnen één afdeling Inspectiemodel van de afdeling inspectie en toezicht Basismodel Inspecties in het kader van het kwaliteitsdecreet De invoering van integrale kwaliteitszorg binnen WVC Besluit Vraaggerichte zorg en vraaggericht werken in een woon- en zorgcentrum: van beleidslijnen en -doelen naar praktische realisering Inleiding Begripsverduidelijking Vraaggerichtheid Autonomie versus domein van zeggenschap Zorg- en dienstverlening: een samenspel Vraaggerichte zorg en -werken: een ontwikkelingstraject Van klantvriendelijk naar klantgestuurd Voorwaarden tot vraaggerichte zorg en -werken Praktische realisering Multidisciplinaire bewonerbespreking Multidisciplinaire bewonerbespreking in aanwezigheid van de bewoner Meerdere condities en actiepunten Conclusie Bronnen en verrijkingsliteratuur 313 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 9

10 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 20 Monday, January 21, :12 AM 24 Werken aan cultuurveranderingen in welzijnsvoorzieningen Organiscoop, een instrument ter ondersteuning Inleiding Definitie Samenhang organisatiecultuur en algemene werking Systematiek Organiscoop Samenhang organisatiecultuur en IKZ De medewerkers: leiding en vorming Imperoscoop VTO Eduscoop Besluit Bronnen Verrijkingsliteratuur Verdere informatie Veranderingen realiseren, een relatie tussen verantwoordelijkheid en eigenaarschap Inleiding Cultuur Leidinggevende versus leiderschapsstijlen Aard van de medewerker Wetenschappelijk onderzoek van Etzioni Besluit Bronnen en verrijkingsliteratuur To panel or not to panel Inleiding De complexiteit van kwaliteitsonderzoek in hulp- en dienstverlening Kwantitatief en kwalitatief onderzoek Cliëntenpanels een methode voor kwalitatief onderzoek Begeleiden van panels Discussie: voordelen van kwalitatief onderzoek Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie / Inhoud Afl. 20 juli 2007

11 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 21 Monday, January 21, :12 AM 27 Integratie van het veiligheidsbeleid in het Begeleidingscentrum Ter Heide Inleiding Inzichten die inspirerend gewerkt hebben bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid Nieuwe accenten in de organisatieleer Van menselijk falen naar geïntegreerde veiligheid Organisatiestructuur en veiligheid binnen Ter Heide Medewerkergerichte onderbouw Ter Heide als divisiestructuur Veiligheidsdoelstellingen Organisatie rond veiligheid Sterkte/zwakte analyse van de bestaande organisatie rond veiligheid en het veiligheidsbeleid Sterke punten Zwakke punten Op weg naar een integratie van het veiligheidsbeleid Besluit Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie Toegevoegde waarde van de kwaliteitscoördinator Inleiding Wat is competentiemanagement? Welke kenmerken kunnen we onderscheiden? Welke resultaten zijn er te behalen? Hoe kan de organisatie omgaan met competentiemanagement? Opstellen van competentieprofiel Werken met competentieprofielen Competenties van de kwaliteitscoördinator Voorbeeld van het competentieprofiel van de kwaliteitscoördinator Ontwikkelingsgericht Competentieprofiel kwaliteitscoördinator in een welzijnsvoorziening Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Doe wat belangrijk is: stel De Wondervraag Inleiding Situering 370 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 11

12 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 22 Monday, January 21, :12 AM 29.3 Waarderend Onderzoeken Oplossingsgericht Management & Coaching De Wondervraag in het OCMW van Halle Een waslijst van oplossingen Projectpeterschap Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie Samen zorg verbeteren Signalen over minimale kwaliteit Ontwikkelen van de instrumenten Inhoud van de instrumenten Toepassing Verbeteracties Op weg naar veldnormen Bronnen en verrijkingsliteratuur PROZA-ZW Inleiding De implementatie van de kwaliteitsdecreten Het PROZA-ZW project Het instrument PROZA in een notendop De inhoud van PROZA Een groei- en verbetermodel Vijf ontwikkelingsfasen Een snelle screening via de PROZA Quickscan Het hertalingtraject De introductie van zelfevaluatie binnen de organisatie Productinformatie Tot slot Verrijkingsliteratuur Verdere informatie Een klachtenprocedure die werkt Inleiding De zes elementen van een klachtvriendelijk beleid Een positieve en uitgesproken visie van de organisatie t.o.v. klachten Medewerkers worden opgeleid en ondersteund i.v.m. klachtenbehandeling / Inhoud Afl. 20 juli 2007

13 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 23 Monday, January 21, :12 AM Laagdrempelige aanspreekpunten die door iedereen gekend zijn Duidelijke afspraken over klachtenbehandeling Klachtenregistratie Klachten analyseren om verbeteringen in de organisatie aan te sturen Het invoeren van een klachtvriendelijk beleid Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur: De referentieverpleegkundige en netwerking als kwaliteitsinstrument Inleiding Interne en externe netwerken Noodzaak Organisatie intern netwerk Organisatie extern netwerk Actieleren Enkele beschouwingen over netwerkvorming De referentieverpleegkundige in het netwerk Organisatorische positie van de referentieverpleegkundige Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Vorming, training en opleiding in WZC Ons Zomerheem Inleiding Historiek en ontwikkelingstraject Wie krijgt welke vorming? Doelstellingen van het huis (vormingsnood op instellingsniveau) Individuele vraag van de medewerker (vormingsbehoefte op persoonlijk niveau) Taak van de werkgroep vorming Systematiek: hoe gaat alles praktisch in zijn werk? Interne vorming Externe vorming Enkele bedenkingen ter afronding Verrijkingsliteratuur Verdere informatie Wachttijden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg Inleiding Wachttijden versus psychotherapie De betrokkenheid van de medewerkers i.v.m. het meten van wachttijden 433 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 13

14 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 24 Monday, January 21, :12 AM 35.4 Resultaten wachttijden per doelgroep Betekenis van deze resultaten in relatie tot de cliënt Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Medewerkerstevredenheid meten doet tevredenheid toenemen Inleiding Wat kunnen we leren uit een tevredenheidsmeting bij medewerkers? Inbreng van de medewerkers Hoe verloopt een traject van tevredenheidsmeting? Voorbereidende fase Communicatie voor het onderzoek De vragenlijst Het veldwerk Verwerking en rapportering De opvolging van het onderzoek En wat na de tevredenheidsmeting? De link tussen de meting van medewerkerstevredenheid en klantentevredenheid Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie Een gezamenlijke klachtenregeling voor de autonome CAW s Inleiding Hoe zijn we concreet tewerk gegaan? Sectorale werkgroep Klachten voorkomen of/en klachten zorgvuldig behandelen? Preventief en bemiddelend karakter Klacht, een kwestie van niet voldane verwachtingen en/of geschaad belang? Deelwerkingen gaan actief om met ontevredenheid; de klachtenprocedure start bij de directie Twee niveaus van klachtenbehandeling Globale rapportering over klachten als inspiratie voor bijsturing van het CAW-beleid Vertrouwenspersoon Veiligheid voor cliënten en medewerkers afhankelijk van organisatiecultuur Tot slot Bronnen / Inhoud Afl. 20 juli 2007

15 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 25 Monday, January 21, :12 AM 38 Het kwaliteitshandboek voorbij Een prioriteitenanalyse als leidraad bij veranderingswerk Inleiding en situering Het belang van visie en mandaat, of beter = Wie kan ermee aan de slag? Aan de slag: situering bij medewerkers! Analyseer de drie prioriteiten Op zoek naar het cluster in de drie B s Vertalen van thema s naar acties en een prioriteit toekennen Situeer de toegekende prioriteiten in de tijd Voer een dubbele controle uit Implementeren van de prioriteitenanalyse Opvolging: kan een matrix iets meer bieden? DACAF! Persoonlijke reflectie Voor verdere informatie Werken met het CAF-model Zelfevaluatie vanuit een praktijktheoretische invalshoek Inleiding Vertrekpunten bij de zelfevaluatie Het mandaat Het doel Aandachtspunten bij het opzetten van een zelfevaluatie Deelname aan de zelfevaluatie Communicatie naar het personeel vóór, tijdens en na het proces Betrokkenheid van de OCMW-Raad De aanduiding van een procesbegeleider Informeren van de deelnemers aan de zelfevaluatie Akkoord over doelstellingen en tijdspad De praktische uitwerking Uitnodiging aan de deelnemers Organisatie van de bijeenkomst(en) Rapportage Afsluitende opmerkingen Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie Begeleidingscentrum Ter Heide: Goede praktijk binnen het landschap voor welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen Inleiding Begeleidingscentrum Ter Heide 490 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 15

16 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 26 Monday, January 21, :12 AM 40.3 Periode van 1971 tot de intrede van de managementmodellen, begin jaren negentig Fase 1: activiteitgeoriënteerd Fase 2: procesgeoriënteerd Fasen 3, 4 en Introductie van management en managementmodellen: revolutie Managementkennis Sleutelvaardigheden / Kerncompetenties Orde en structuur Systematische zelfevaluatie Veranderingsmanagement binnen Ter Heide Stap 1: aansturing door de directie / betrokkenheid van het inrichtende bestuur Stap 2: samenstellen van een sturend projectteam Stap 3: uitvoeren van de zelfevaluatie Stap 4: schrijven en daarna beoordelen van het zelfevaluatierapport Stap 5: verbeteren / opstellen van een strategisch plan Strategisch plan / vertaling naar de praktijk Waar gaan we met onze organisatie naartoe? Onze visie op goede zorg voor onze bewoners en hun ouders en familie Verankeren van beleid en strategie: introductie van beleidscyclus Organisatiestructuur en besturingsstructuur Richtinggevende cultuur, waarden en gedragscode Kwaliteitssysteem Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Werken met prestatie-indicatoren in welzijnsvoorzieningen Inleiding Kwaliteitsmanagementmodellen Balanced scorecard EFQM Excellence model Kwadrant Indicatoren Slotbeschouwing Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie / Inhoud Afl. 20 juli 2007

17 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 27 Monday, January 21, :12 AM 42 Hoe personeel betrekken bij kwaliteit? Inleiding Organisatie Familiehulp Kwaliteit van zorg Zorg op maat, niet mogelijk zonder de inzet van de medewerkers Wijkteams Een volgende stap: de zelfsturende teams Besluit Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie Werken met het Kwaliteitsspel Inleiding Kwaliteitsspel: ontwikkeling Kwaliteitsspel: praktisch Kwaliteitsspel als zelfevaluatie-instrument Hoe eraan beginnen? Tot slot Voor verdere informatie Toezicht op de uitvoering van het kwaliteitsbeleid in voorzieningen voor personen met een handicap: werken aan voortdurende verbetering Inleiding Kwaliteitsbeleid in de voorzieningen De implementatie van het kwaliteitsbeleid in de gehandicaptensector Huidige stand van zaken Kwaliteitsbeleid als voortdurend streven naar verbetering Toezicht op het kwaliteitsbeleid Situering dienst Inspectie Organisatie en uitvoering van het toezicht op de kwaliteitszorg Streven naar verbetering: intern kwaliteitssysteem Perspectieven Het nieuwe kwaliteitsdecreet Reorganisatie Inspectie Besluit Mystery shopping binnen de stad Kortrijk Inleiding Project nieuw stadhuis 563 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 17

18 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 28 Monday, January 21, :12 AM 45.3 Bevorderen klantvriendelijkheid Mystery shopping Cases Verslaglegging Enkele conclusies Verdere informatie Investors in People (IIP): Kwaliteitsgericht personeelsbeleid Inleiding Historiek De standaard IIP Hoe het label behalen? De kostprijs verbonden aan het behalen van het label Wat zijn de voordelen? Hoe kadert het IIP-label in het integraal kwaliteitsbeleid? Het pilootproject in Vlaanderen Het pilootproject Stad Brugge De nulmeting Het actieplan Resultaten Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie Dynamiseer je organisatie! Inleiding Innovatie of creativiteit? Verandering Ben ik creatief en heb ik wel ideeën? Een organisatieklimaat gunstig voor creativiteit en verandering Waarom is een klimaat voor creativiteit een belangrijk onderwerp? Wat is een creatief klimaat? Dimensies van een dynamisch organisatieklimaat Uitdaging en betrokkenheid Vrijheid Vertrouwen en openheid Tijd voor ideeën Speelsheid en humor Conflicten Steun voor ideeën Debatten Risico s nemen / Inhoud Afl. 20 juli 2007

19 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 29 Monday, January 21, :12 AM 47.7 De meerwaarde van een dynamisch organisatieklimaat Bronnen Inspraak: lessen uit de praktijk van het lokaal dienstencentrum Hoe dit artikel tot stand gekomen is Inspraak in het lokaal dienstencentrum: wettelijke voorschriften Formele en informele kanalen voor inspraak Tips voor een goede werking van de centrumraad Overzicht van voorstellen die wel en voorstellen die niet in overweging werden genomen De levenscyclus van een voorstel De rol van de centrumleider Een ondersteunend klimaat voor inspraak Vier typen organisaties Conclusies Bronnen Het geheel is meer dan de som van de delen: werken aan samenhang in het kwaliteitssysteem Inleiding Uitgangspunt: grondgedachten van kwaliteitszorg als basis De volgende stap: het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet Een kwaliteitssysteem: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom? Voorwaarden: fundamenten betreffende cultuur De praktijk: voorbij de theoretische inzichten Slotbeschouwing Voor verdere informatie Vier OCMW s werken samen aan methodieken van systematische kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging Proceservaringen en -resultaten van een pilot-project Inleiding Systematische kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging Systematische kwaliteitsverbetering Kwaliteitsborging Pilot-project als vehikel Procesontwikkeling pilot-project systematische kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging Referentiekader verantwoorde zorg Het belang van meten = weten? Toelichting van enkele processtappen Uitvoering van Quikscan en weging van methoden/instrumenten 618 Afl. 28 december 2009 Inhoud / 19

20 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 30 Monday, January 21, :12 AM Wegen en bepalen van prioriteiten Externe visitatiemethode Werken met toetsinstrumenten Inzichten en competenties van leidinggevenden en begeleiders m.b.t. het veranderkundig proces Interne communicatie bij het veranderingsproces kwaliteitszorg en de rol van de leidinggevenden Kernproblemen m.b.t. de interne communicatie bij veranderingsprocessen in de vier voorzieningen Ontwerp van een communicatieplan voor het uitvoeren van de toetsingen en de visitatiemethode Van denken en ontwikkelen, naar doen en kritisch opvolgen Stappenplan veranderingsproces Leerervaringen Enkele conclusies m.b.t. de rol van leidinggevenden in het veranderingsproces kwaliteitszorg Conclusies en aanbevelingen m.b.t. het pilot-project Deelnemerslijst pilot-project systematische kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging Bronnen en verrijkingsliteratuur Overzicht van gehanteerde vakliteratuur tijdens het pilot-project? Het electronisch patiëntendossier Situering Concept en visie EPD Mogelijkheden van het EPD Vanuit het perspectief van de hulpverlener Vanuit perspectief administratieve medewerker Vanuit perspectief management/overheid Omkadering van de implementatie Implementatie in VGGZ Toekomst is digitaal, (eindelijk) ook voor VGGZ Op weg naar persoonlijke kwaliteit Inleiding Meetbaar, zichtbaar en voelbaar Wat is CiEP? Voor wie is CiEP bedoeld? Hoe werkt CiEP? CiEP als context voor een gekozen cultuur Uitgangspunten daarbij zijn: Het gewenste resultaat van werken volgens CiEP is dat op persoonlijk niveau zichtbaar is dat: / Inhoud Afl. 28 december 2009

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model

Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 1 Hoe overheidsorganisaties verbeteren door zelfevaluatie? Deel 1: Inhoud van het model 2013 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Algemene inleiding 13 Factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 20 Criterium 2: Strategie

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

In veel managementliteratuur wordt aandacht besteed aan succesvol leiderschap.

In veel managementliteratuur wordt aandacht besteed aan succesvol leiderschap. One paper strategy: leiderschap in Planning & Control? De Dienst Justitiële Inrichtingen implementeert een one paper strategy in haar gehele organisatie. De zogeheten A3-methodiek is integraal onderdeel

Nadere informatie

AANBOD CONSULTANCY. Ondersteuning bij het opmaken van de communicatiestrategie.

AANBOD CONSULTANCY. Ondersteuning bij het opmaken van de communicatiestrategie. AANBOD CONSULTANCY COMMUNICATIE Overzicht: 1. Begeleiding en advies bij de communicatiestrategie 2. Begeleiding en advies bij opstellen van communicatieplan 3. Begeleiding en advies bij pr-acties en fondsenwerving

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Algemeen. Hoofdstuk 1: Kwaliteitszorg, Veiligheid & Milieu

Algemeen. Hoofdstuk 1: Kwaliteitszorg, Veiligheid & Milieu Algemeen Gebruikte gangbare termen en acroniemen kunnen omschrijven. Opgegeven typische kenmerken, eigenschappen, terminologie, opvattingen, kunnen toewijzen aan de juiste technieken, methodieken, systemen

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp

Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp Hoofdstuk 2: Organiseren en organisatieontwerp 1. Wat is een organisatie? Definitie Organisatie: Sociale entiteiten die gericht zijn op een doel, ontworpen zijn als systemen van bewust gestructureerde

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO. Ondersteuningsplan 2010-2011 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs PBDKO Ondersteuningsplan 2010-2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Pedagogische begeleiding van de katholieke centra voor volwassenenonderwijs 4 1.2 Samenwerking

Nadere informatie

Concept tekst Innovatieve arbeidsorganisatie

Concept tekst Innovatieve arbeidsorganisatie DE INNOVATIEVE BENDE VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Concept tekst Innovatieve arbeidsorganisatie 2012 C O Ö R D I N A T I E : E L K E W A M B A C Q * S P O N S O R : K A T R I E N V E R H E G G E DEZE TEKST

Nadere informatie

NAAR LEIDERSCHAP IN PLANNING & CONTROL MET DE A3 METHODIEK. Henk Doeleman en Kim de Groot

NAAR LEIDERSCHAP IN PLANNING & CONTROL MET DE A3 METHODIEK. Henk Doeleman en Kim de Groot NAAR LEIDERSCHAP IN PLANNING & CONTROL MET DE A3 METHODIEK Henk Doeleman en Kim de Groot Naar leiderschap in planning & control met de A3 methodiek Henk Doeleman en Kim de Groot Inhoud Dankwoord/samenvatting/leeswijzer

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK

CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK CAF Externe Feedback Procedure EEN KANS VOOR CAF-GEBRUIKERS: VAN ZELFEVALUATIE TOT EXTERNE FEEDBACK 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 Samenvatting... 10 DEEL 1.... 14 HET COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK... 14

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie