Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 11 Monday, January 21, :12 AM. 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 11 Monday, January 21, 2013 9:12 AM. 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1"

Transcriptie

1 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 11 Monday, January 21, :12 AM INHOUD A.1 Overzicht van visies, methoden en instrumenten 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur Inleiding Opvattingen over kwaliteit De kwaliteitszorgcyclus Kwaliteitsbewaking versus kwaliteitsverbetering Normen en indicatoren Selecteren van een geschikte methode Samenhang van systemen en indicatoren Fasering in kwaliteitszorg Enkele kwaliteitssystemen (kwaliteitsmanagementmodellen) Externe kwaliteitsbewaking en auditing Kiezen voor een kwaliteitssysteem? Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 20 2 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de hulp- en dienstverlening Inleiding Kwaliteit van zorg, kwaliteitszorg versus integrale kwaliteitszorg Kwaliteit: definitie Kwaliteit van zorg Kwaliteitszorg: definitie Integrale kwaliteitszorg: management én zorgverleners Iets nieuws onder de zon? Motieven voor kwaliteitszorg Interne motieven Externe motieven Verzorgenden, hulpverleners en kwaliteitszorg Probleemanalyse Strategische en tactische verkenningen Gegevensverzameling en -verwerking 37 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 1

2 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 12 Monday, January 21, :12 AM Rapportage Onderhandelen Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 40 3 Ontwikkeling en invoering van kwaliteitszorg: noodzakelijke voorwaarden Inleiding Het formuleren van een kwaliteitsbeleid De rol van leidinggevenden De leidinggevende en de kwaliteitscoördinator Wat verwachten we van de kwaliteitscoördinator Cultuur binnen de organisatie Organisatorische voorwaarden Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 58 4 Methoden en instrumenten voor kwaliteitszorg: een eerste aanzet Inleiding Systematisch handelen Definitie van systematisch handelen Invloed van systematisch handelen op de kwaliteit van zorg Afdelingsgebonden toetsing De stappen van de afdelingsgebonden toetsing Stappenplan (variant op de afdelingsgebonden toetsing voor het meetbaar maken van de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 69 5 Kennis en vaardigheden voor kwaliteitszorg Inleiding De kwalitude: wat is dat? Welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor kwaliteitszorg? Assertiviteit Sturing versus aangeleerde hulpeloosheid Het leren geven van feedback Samenwerken en communicatie Conflicthantering: leren onderhandelen Probleemoplossend denken en handelen Invoeren van veranderingen Realisatie in de praktijk Opleidingen voor de toekomstige beroepsbeoefenaar Bijscholen van huidige beroepsbeoefenaar Gehanteerde bronnen en literatuurverwijzing 79 2/Inhoud Afl. 20 juli 2007

3 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 13 Monday, January 21, :12 AM 6 Het meten van cultuur en het werken aan kwaliteit Het meten van cultuur Achterliggend model FOCUS-vragenlijst Het werken aan kwaliteit Van cultuuranalyse naar kwaliteitscultuur Meer info Verrijkingsliteratuur 89 7 De plaats en de rol van de kwaliteitscoördinator in het rusthuis Naamgeving De opdracht De plaats in het organogram De plaats in het organogram van de organisatie De invulling van de functie Relaties met andere functies De bevoegdheden en verantwoordelijkheden Taken en activiteiten Het profiel Verrijkingsliteratuur 96 8 Strategisch management in dialoog Nieuwe spelregels voor het OCMW Kwaliteit: het resultaat van teamwork! Doel en opzet van de kwaliteitsconferentie Voorbereiding: SWOT-analyse Samen aan de slag: van knelpunt naar doelstelling! Inpassen van de resultaten in de strategische planning Terugblik op conferentie Het spel blijvend spelen Slotopmerking Verrijkingsliteratuur Reflecties en discussiepunten Naar een gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten Inleiding Conferentie Kwaliteit Openbare Diensten Doelstellingen Beoogde return Organisatieanalyse via zelfevaluatie 109 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 3

4 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 14 Monday, January 21, :12 AM 9.6 Knowhow uit twee bestaande modellen De instrumenten Het CAF: gemeenschappelijk zelfevaluatiekader van de Openbare Sector De begeleidende gids van het CAF Het zelfevaluatierooster De basisconcepten van het Gemeenschappelijk Zelfevaluatie Kader van de Openbare Sector (CAF) Het gemeenschappelijk zelfevaluatiekader van de Openbare Sector CAF) Op welk terrein het CAF toepassen? Hoe het CAF in de praktijk gebruiken? Een zelfevaluatieteam samenstellen Het zelfevaluatieteam informeren Het verloop van de zelfevaluatie Hoe evalueren? Op welke wijze de instemming van het zelfevaluatieteam verkrijgen? De opvolging Terugkoppeling en actieplan Om verder te gaan Benchmarking Verrijkingsliteratuur Kwaliteitsmodellen anno Inleiding ISO EFQM Excellence Model Verrijkingsliteratuur Verbetermanagement binnen het OCMW van Genk Inleiding: de missie en visie als toetssteen Beleidsinstrumenten Missie OCMW-Genk Ontwikkeling visie aan de hand van stappenplan Voorbeeld visietekst en kritische succesfactoren Bouwstenen verbetermanagement Rol van de dienst Personeel en Organisatie Praktijkcases De invoering van boordtabellen in de dienstencentra (balanced corecard) Verduidelijking van de verschillende perspectieven 136 4/Inhoud Afl. 20 juli 2007

5 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 15 Monday, January 21, :12 AM Model en stappenplan voor de opbouw van de boordtabellen bij de dienstencentra Voor- en nadelen van boordtabellen Het werken met sleutelprocessen (rusthuizen Heiderust en herfstvreugde) Gehanteerde bronnen en verrijkingsliteratuur Vrijwilligerswerk en kwaliteit: een onafscheidbare relatie? Situering Macro Microvisie op kwaliteit Valkuilen Voorwaarden voor kwaliteitsvol vrijwilligerswerk Besluit Bronnen Werken met kwaliteitsprojecten De keuze van een kwaliteitsproject De samenstelling van de kwaliteitswerkgroep De stuurgroep en beheersaspecten bij kwaliteitsprojecten De rol van de voorzitter van een kwaliteitsproject Fasen in projectwerk De formulering van een projectdefinitie Criteria en indicatoren bepalen Toetsing om knelpunten vast te stellen Probleemoplossing Procesbeheersing en einde van het project Bronnen en verrijkingsliteratuur Organisatieverandering in het kader van kwaliteitszorg Inleiding De voorbereiding en het uitschrijven van de theoretische en academische kaders Kwaliteitsstructuur Kwaliteitssysteem Besluit Bronnen en verrijkingsliteratuur 185 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 5

6 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 16 Monday, January 21, :12 AM 15 Ontwikkelen van een opleidingsbeleid Situering Minimale kwaliteitseisen m.b.t. deskundigheidsbevordering Definitie van opleiding Het opleidingproces Werkwijze Randvoorwaarden voor een succesvol opleidingsbeleid Opleidingsinspanning versus beleidslijnen Bewuste en doelgerichte participatie VTO-beleid concreet formuleren Relatie tussen VTO-behoefte en VTO-activiteit Kritische evaluatie Coördinatie-mechanisme Toepassing Verrijkingsliteratuur De Missie: Wat? Waarom? Hoe? Inleiding De relatie van de missie met andere management tools Wat is een missie? Uit welke elementen kan een missie bestaan? De visie De bestaansreden Het activiteitsdomein De doelstellingen Waarden en normen Soorten missies Verschijningsvormen van missies Waarom een missie? Hoe ziet een geslaagde missie eruit? Waar moet u rekening mee houden bij het uitwerken van een missie? Wie neemt het initiatief? De rol van de raad van beheer in dit proces Is de tijd rijp? Verzamelen van wat er reeds bestaat Wat is het gewenste resultaat? Wie betrekken bij het ontwikkelingsproces? Tijdsplanning Begeleiding Vergaderruimte Enkele ondersteunende technieken om een missie uit te werken Open vragen Onrechtstreekse vragen of opdrachten 222 6/Inhoud Afl. 20 juli 2007

7 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 17 Monday, January 21, :12 AM Sneuveltekst Stellingen De brainstorm en zijn varianten Twee casussen Casus Casus Een checklist voor de planning van uw proces Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie De toegevoegde waarde van een procesgerichte organisatie binnen welzijnsvoorzieningen Functioneel hiërarchische organisatie Procesgerichte organisatie Van een functioneel hiërarchische organisatie naar een procesgerichte organisatie Procesontwerp en -identificatie Procesanalyse Procesmanagement, proceseigenaar en procesteams Software voor kwaliteits- en procesmanagement Conclusie Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie Het belang van communicatie in het proces van kwaliteitszorg Inleiding Drijfveren Geen lege huls Kloof tussen theorie en praktijk Zes kritische vragen Weerstanden Top-down Opties Het onderscheid tussen operationele en ontwikkelorganisatie Tijd voor reflectie Enkele resultaten Aangepaste overleg- en communicatievormen Training on the job Kwaliteitsconferentie Conclusie Bronnen en verrijkingsliteratuur 258 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 7

8 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 18 Monday, January 21, :12 AM 19 Ontwikkeling methodiek training on the job Systematische verbetering van de kwaliteit van overleg- en communicatievormen (deel 1) Inleiding Training on the job Methodiek en werkwijze Methodiek training on the job Integratie van leren en werken Werkwijze training on the job Didactische aanpak De praktijk Kader van de training Rol van de leidinggevende Begeleiding en ondersteuning Algemene reflecties Instrument training on the job Vertrouwensrelatie Verantwoordelijkheden Opmaak van de balans Ontwikkelings- en resultaatgericht traject Enkele conclusies Bronnen en verrijkingsliteratuur Ontwikkeling methodiek training on the job Systematische verbetering van de kwaliteit van overleg- en communicatievormen (deel 2) Inleiding Opvolgen en onderhouden Resultaten Meten is weten Ervaringsgegevens Hertekening overlegstructuur Discussie Ter afsluiting Bronnen en verrijkingsliteratuur Kwaliteitscoördinatoren aan het werk binnen OCMW s Inleiding Filosofie uitdragen Niets nieuws? Functieomschrijving Hoofdtaken 283 8/Inhoud Afl. 20 juli 2007

9 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 19 Monday, January 21, :12 AM 21.6 Spin in het web Evolutie Beleidskeuze Inspectie in welzijnsvoorzieningen, voortdurend streven naar verbetering Inleiding Context Structuur en toepassingsgebied Inhoudelijke context Basisprincipes voor het nieuw inspectiemodel De gescheiden rol tussen de dossier-behandelaar van de operationele afdeling en de inspecteur De inspectietaken werden geclusterd binnen één afdeling Inspectiemodel van de afdeling inspectie en toezicht Basismodel Inspecties in het kader van het kwaliteitsdecreet De invoering van integrale kwaliteitszorg binnen WVC Besluit Vraaggerichte zorg en vraaggericht werken in een woon- en zorgcentrum: van beleidslijnen en -doelen naar praktische realisering Inleiding Begripsverduidelijking Vraaggerichtheid Autonomie versus domein van zeggenschap Zorg- en dienstverlening: een samenspel Vraaggerichte zorg en -werken: een ontwikkelingstraject Van klantvriendelijk naar klantgestuurd Voorwaarden tot vraaggerichte zorg en -werken Praktische realisering Multidisciplinaire bewonerbespreking Multidisciplinaire bewonerbespreking in aanwezigheid van de bewoner Meerdere condities en actiepunten Conclusie Bronnen en verrijkingsliteratuur 313 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 9

10 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 20 Monday, January 21, :12 AM 24 Werken aan cultuurveranderingen in welzijnsvoorzieningen Organiscoop, een instrument ter ondersteuning Inleiding Definitie Samenhang organisatiecultuur en algemene werking Systematiek Organiscoop Samenhang organisatiecultuur en IKZ De medewerkers: leiding en vorming Imperoscoop VTO Eduscoop Besluit Bronnen Verrijkingsliteratuur Verdere informatie Veranderingen realiseren, een relatie tussen verantwoordelijkheid en eigenaarschap Inleiding Cultuur Leidinggevende versus leiderschapsstijlen Aard van de medewerker Wetenschappelijk onderzoek van Etzioni Besluit Bronnen en verrijkingsliteratuur To panel or not to panel Inleiding De complexiteit van kwaliteitsonderzoek in hulp- en dienstverlening Kwantitatief en kwalitatief onderzoek Cliëntenpanels een methode voor kwalitatief onderzoek Begeleiden van panels Discussie: voordelen van kwalitatief onderzoek Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie / Inhoud Afl. 20 juli 2007

11 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 21 Monday, January 21, :12 AM 27 Integratie van het veiligheidsbeleid in het Begeleidingscentrum Ter Heide Inleiding Inzichten die inspirerend gewerkt hebben bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid Nieuwe accenten in de organisatieleer Van menselijk falen naar geïntegreerde veiligheid Organisatiestructuur en veiligheid binnen Ter Heide Medewerkergerichte onderbouw Ter Heide als divisiestructuur Veiligheidsdoelstellingen Organisatie rond veiligheid Sterkte/zwakte analyse van de bestaande organisatie rond veiligheid en het veiligheidsbeleid Sterke punten Zwakke punten Op weg naar een integratie van het veiligheidsbeleid Besluit Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie Toegevoegde waarde van de kwaliteitscoördinator Inleiding Wat is competentiemanagement? Welke kenmerken kunnen we onderscheiden? Welke resultaten zijn er te behalen? Hoe kan de organisatie omgaan met competentiemanagement? Opstellen van competentieprofiel Werken met competentieprofielen Competenties van de kwaliteitscoördinator Voorbeeld van het competentieprofiel van de kwaliteitscoördinator Ontwikkelingsgericht Competentieprofiel kwaliteitscoördinator in een welzijnsvoorziening Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Doe wat belangrijk is: stel De Wondervraag Inleiding Situering 370 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 11

12 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 22 Monday, January 21, :12 AM 29.3 Waarderend Onderzoeken Oplossingsgericht Management & Coaching De Wondervraag in het OCMW van Halle Een waslijst van oplossingen Projectpeterschap Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie Samen zorg verbeteren Signalen over minimale kwaliteit Ontwikkelen van de instrumenten Inhoud van de instrumenten Toepassing Verbeteracties Op weg naar veldnormen Bronnen en verrijkingsliteratuur PROZA-ZW Inleiding De implementatie van de kwaliteitsdecreten Het PROZA-ZW project Het instrument PROZA in een notendop De inhoud van PROZA Een groei- en verbetermodel Vijf ontwikkelingsfasen Een snelle screening via de PROZA Quickscan Het hertalingtraject De introductie van zelfevaluatie binnen de organisatie Productinformatie Tot slot Verrijkingsliteratuur Verdere informatie Een klachtenprocedure die werkt Inleiding De zes elementen van een klachtvriendelijk beleid Een positieve en uitgesproken visie van de organisatie t.o.v. klachten Medewerkers worden opgeleid en ondersteund i.v.m. klachtenbehandeling / Inhoud Afl. 20 juli 2007

13 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 23 Monday, January 21, :12 AM Laagdrempelige aanspreekpunten die door iedereen gekend zijn Duidelijke afspraken over klachtenbehandeling Klachtenregistratie Klachten analyseren om verbeteringen in de organisatie aan te sturen Het invoeren van een klachtvriendelijk beleid Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur: De referentieverpleegkundige en netwerking als kwaliteitsinstrument Inleiding Interne en externe netwerken Noodzaak Organisatie intern netwerk Organisatie extern netwerk Actieleren Enkele beschouwingen over netwerkvorming De referentieverpleegkundige in het netwerk Organisatorische positie van de referentieverpleegkundige Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Vorming, training en opleiding in WZC Ons Zomerheem Inleiding Historiek en ontwikkelingstraject Wie krijgt welke vorming? Doelstellingen van het huis (vormingsnood op instellingsniveau) Individuele vraag van de medewerker (vormingsbehoefte op persoonlijk niveau) Taak van de werkgroep vorming Systematiek: hoe gaat alles praktisch in zijn werk? Interne vorming Externe vorming Enkele bedenkingen ter afronding Verrijkingsliteratuur Verdere informatie Wachttijden binnen de Geestelijke Gezondheidszorg Inleiding Wachttijden versus psychotherapie De betrokkenheid van de medewerkers i.v.m. het meten van wachttijden 433 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 13

14 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 24 Monday, January 21, :12 AM 35.4 Resultaten wachttijden per doelgroep Betekenis van deze resultaten in relatie tot de cliënt Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Medewerkerstevredenheid meten doet tevredenheid toenemen Inleiding Wat kunnen we leren uit een tevredenheidsmeting bij medewerkers? Inbreng van de medewerkers Hoe verloopt een traject van tevredenheidsmeting? Voorbereidende fase Communicatie voor het onderzoek De vragenlijst Het veldwerk Verwerking en rapportering De opvolging van het onderzoek En wat na de tevredenheidsmeting? De link tussen de meting van medewerkerstevredenheid en klantentevredenheid Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie Een gezamenlijke klachtenregeling voor de autonome CAW s Inleiding Hoe zijn we concreet tewerk gegaan? Sectorale werkgroep Klachten voorkomen of/en klachten zorgvuldig behandelen? Preventief en bemiddelend karakter Klacht, een kwestie van niet voldane verwachtingen en/of geschaad belang? Deelwerkingen gaan actief om met ontevredenheid; de klachtenprocedure start bij de directie Twee niveaus van klachtenbehandeling Globale rapportering over klachten als inspiratie voor bijsturing van het CAW-beleid Vertrouwenspersoon Veiligheid voor cliënten en medewerkers afhankelijk van organisatiecultuur Tot slot Bronnen / Inhoud Afl. 20 juli 2007

15 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 25 Monday, January 21, :12 AM 38 Het kwaliteitshandboek voorbij Een prioriteitenanalyse als leidraad bij veranderingswerk Inleiding en situering Het belang van visie en mandaat, of beter = Wie kan ermee aan de slag? Aan de slag: situering bij medewerkers! Analyseer de drie prioriteiten Op zoek naar het cluster in de drie B s Vertalen van thema s naar acties en een prioriteit toekennen Situeer de toegekende prioriteiten in de tijd Voer een dubbele controle uit Implementeren van de prioriteitenanalyse Opvolging: kan een matrix iets meer bieden? DACAF! Persoonlijke reflectie Voor verdere informatie Werken met het CAF-model Zelfevaluatie vanuit een praktijktheoretische invalshoek Inleiding Vertrekpunten bij de zelfevaluatie Het mandaat Het doel Aandachtspunten bij het opzetten van een zelfevaluatie Deelname aan de zelfevaluatie Communicatie naar het personeel vóór, tijdens en na het proces Betrokkenheid van de OCMW-Raad De aanduiding van een procesbegeleider Informeren van de deelnemers aan de zelfevaluatie Akkoord over doelstellingen en tijdspad De praktische uitwerking Uitnodiging aan de deelnemers Organisatie van de bijeenkomst(en) Rapportage Afsluitende opmerkingen Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie Begeleidingscentrum Ter Heide: Goede praktijk binnen het landschap voor welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen Inleiding Begeleidingscentrum Ter Heide 490 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 15

16 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 26 Monday, January 21, :12 AM 40.3 Periode van 1971 tot de intrede van de managementmodellen, begin jaren negentig Fase 1: activiteitgeoriënteerd Fase 2: procesgeoriënteerd Fasen 3, 4 en Introductie van management en managementmodellen: revolutie Managementkennis Sleutelvaardigheden / Kerncompetenties Orde en structuur Systematische zelfevaluatie Veranderingsmanagement binnen Ter Heide Stap 1: aansturing door de directie / betrokkenheid van het inrichtende bestuur Stap 2: samenstellen van een sturend projectteam Stap 3: uitvoeren van de zelfevaluatie Stap 4: schrijven en daarna beoordelen van het zelfevaluatierapport Stap 5: verbeteren / opstellen van een strategisch plan Strategisch plan / vertaling naar de praktijk Waar gaan we met onze organisatie naartoe? Onze visie op goede zorg voor onze bewoners en hun ouders en familie Verankeren van beleid en strategie: introductie van beleidscyclus Organisatiestructuur en besturingsstructuur Richtinggevende cultuur, waarden en gedragscode Kwaliteitssysteem Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Werken met prestatie-indicatoren in welzijnsvoorzieningen Inleiding Kwaliteitsmanagementmodellen Balanced scorecard EFQM Excellence model Kwadrant Indicatoren Slotbeschouwing Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie / Inhoud Afl. 20 juli 2007

17 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 27 Monday, January 21, :12 AM 42 Hoe personeel betrekken bij kwaliteit? Inleiding Organisatie Familiehulp Kwaliteit van zorg Zorg op maat, niet mogelijk zonder de inzet van de medewerkers Wijkteams Een volgende stap: de zelfsturende teams Besluit Bronnen en verrijkingsliteratuur Voor verdere informatie Werken met het Kwaliteitsspel Inleiding Kwaliteitsspel: ontwikkeling Kwaliteitsspel: praktisch Kwaliteitsspel als zelfevaluatie-instrument Hoe eraan beginnen? Tot slot Voor verdere informatie Toezicht op de uitvoering van het kwaliteitsbeleid in voorzieningen voor personen met een handicap: werken aan voortdurende verbetering Inleiding Kwaliteitsbeleid in de voorzieningen De implementatie van het kwaliteitsbeleid in de gehandicaptensector Huidige stand van zaken Kwaliteitsbeleid als voortdurend streven naar verbetering Toezicht op het kwaliteitsbeleid Situering dienst Inspectie Organisatie en uitvoering van het toezicht op de kwaliteitszorg Streven naar verbetering: intern kwaliteitssysteem Perspectieven Het nieuwe kwaliteitsdecreet Reorganisatie Inspectie Besluit Mystery shopping binnen de stad Kortrijk Inleiding Project nieuw stadhuis 563 Afl. 20 juli 2007 Inhoud / 17

18 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 28 Monday, January 21, :12 AM 45.3 Bevorderen klantvriendelijkheid Mystery shopping Cases Verslaglegging Enkele conclusies Verdere informatie Investors in People (IIP): Kwaliteitsgericht personeelsbeleid Inleiding Historiek De standaard IIP Hoe het label behalen? De kostprijs verbonden aan het behalen van het label Wat zijn de voordelen? Hoe kadert het IIP-label in het integraal kwaliteitsbeleid? Het pilootproject in Vlaanderen Het pilootproject Stad Brugge De nulmeting Het actieplan Resultaten Tot slot Bronnen en verrijkingsliteratuur Verdere informatie Dynamiseer je organisatie! Inleiding Innovatie of creativiteit? Verandering Ben ik creatief en heb ik wel ideeën? Een organisatieklimaat gunstig voor creativiteit en verandering Waarom is een klimaat voor creativiteit een belangrijk onderwerp? Wat is een creatief klimaat? Dimensies van een dynamisch organisatieklimaat Uitdaging en betrokkenheid Vrijheid Vertrouwen en openheid Tijd voor ideeën Speelsheid en humor Conflicten Steun voor ideeën Debatten Risico s nemen / Inhoud Afl. 20 juli 2007

19 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 29 Monday, January 21, :12 AM 47.7 De meerwaarde van een dynamisch organisatieklimaat Bronnen Inspraak: lessen uit de praktijk van het lokaal dienstencentrum Hoe dit artikel tot stand gekomen is Inspraak in het lokaal dienstencentrum: wettelijke voorschriften Formele en informele kanalen voor inspraak Tips voor een goede werking van de centrumraad Overzicht van voorstellen die wel en voorstellen die niet in overweging werden genomen De levenscyclus van een voorstel De rol van de centrumleider Een ondersteunend klimaat voor inspraak Vier typen organisaties Conclusies Bronnen Het geheel is meer dan de som van de delen: werken aan samenhang in het kwaliteitssysteem Inleiding Uitgangspunt: grondgedachten van kwaliteitszorg als basis De volgende stap: het geharmoniseerd kwaliteitsdecreet Een kwaliteitssysteem: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom? Voorwaarden: fundamenten betreffende cultuur De praktijk: voorbij de theoretische inzichten Slotbeschouwing Voor verdere informatie Vier OCMW s werken samen aan methodieken van systematische kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging Proceservaringen en -resultaten van een pilot-project Inleiding Systematische kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging Systematische kwaliteitsverbetering Kwaliteitsborging Pilot-project als vehikel Procesontwikkeling pilot-project systematische kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging Referentiekader verantwoorde zorg Het belang van meten = weten? Toelichting van enkele processtappen Uitvoering van Quikscan en weging van methoden/instrumenten 618 Afl. 28 december 2009 Inhoud / 19

20 Praktijkboek kwaliteitszorg afl 38 basisboek.book Page 30 Monday, January 21, :12 AM Wegen en bepalen van prioriteiten Externe visitatiemethode Werken met toetsinstrumenten Inzichten en competenties van leidinggevenden en begeleiders m.b.t. het veranderkundig proces Interne communicatie bij het veranderingsproces kwaliteitszorg en de rol van de leidinggevenden Kernproblemen m.b.t. de interne communicatie bij veranderingsprocessen in de vier voorzieningen Ontwerp van een communicatieplan voor het uitvoeren van de toetsingen en de visitatiemethode Van denken en ontwikkelen, naar doen en kritisch opvolgen Stappenplan veranderingsproces Leerervaringen Enkele conclusies m.b.t. de rol van leidinggevenden in het veranderingsproces kwaliteitszorg Conclusies en aanbevelingen m.b.t. het pilot-project Deelnemerslijst pilot-project systematische kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging Bronnen en verrijkingsliteratuur Overzicht van gehanteerde vakliteratuur tijdens het pilot-project? Het electronisch patiëntendossier Situering Concept en visie EPD Mogelijkheden van het EPD Vanuit het perspectief van de hulpverlener Vanuit perspectief administratieve medewerker Vanuit perspectief management/overheid Omkadering van de implementatie Implementatie in VGGZ Toekomst is digitaal, (eindelijk) ook voor VGGZ Op weg naar persoonlijke kwaliteit Inleiding Meetbaar, zichtbaar en voelbaar Wat is CiEP? Voor wie is CiEP bedoeld? Hoe werkt CiEP? CiEP als context voor een gekozen cultuur Uitgangspunten daarbij zijn: Het gewenste resultaat van werken volgens CiEP is dat op persoonlijk niveau zichtbaar is dat: / Inhoud Afl. 28 december 2009

1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1

1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1 INHOUD A.1 Overzicht van visies, methoden en instrumenten 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Opvattingen over kwaliteit 2 1.3 De kwaliteitszorgcyclus 5 1.4 Kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1

1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1 INHOUD A.1 Overzicht van visies, methoden en instrumenten 1 Kwaliteit en kwaliteitszorg in de literatuur 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Opvattingen over kwaliteit 2 1.3 De kwaliteitszorgcyclus 5 1.4 Kwaliteitsbewaking

Nadere informatie

Inleiding... 9. Matrix managementmodellen... 13

Inleiding... 9. Matrix managementmodellen... 13 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Matrix managementmodellen... 13 1. Activity Based Costing... 15 1.1. Beschrijving van het model... 15 1.2. Meerwaarde van het model... 18 1.3. Valkuilen en hindernissen...

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Algemene inleiding... 9 Stilstaan om vooruit te komen... 9 Opzet van het boek... 9 Een woord van dank... 11 Tot slot... 12

Algemene inleiding... 9 Stilstaan om vooruit te komen... 9 Opzet van het boek... 9 Een woord van dank... 11 Tot slot... 12 Inhoudstafel Algemene inleiding... 9 Stilstaan om vooruit te komen... 9 Opzet van het boek... 9 Een woord van dank... 11 Tot slot... 12 Hoofdstuk 1 Kwaliteit in de publieke sector... 13 Inleiding... 13

Nadere informatie

Zelfevaluatie van de organisatie

Zelfevaluatie van de organisatie STUDIEDAG Zelfevaluatie van de organisatie Een stappenplan voor een eigen zelfevaluatie ANTWERPEN 26 november 2010 Heidi Declercq Kwaliteitscoördinator OCMW De Pinte OCMW Deinze OCMW Lochristi OCMW Nazareth

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15

I N H O U D. Voorwoord 11. Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 modellen 5 I N H O U D Voorwoord 11 Inleiding: een kader voor kwaliteitsontwikkeling 15 1 Kwaliteit 21 1.1 Situering 22 1.1.1 Beheersbaarheid 22 1.1.2 Waarden 22 1.1.3 Kernprocessen in de non-profitsector

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Zelfevaluatie van de organisatie

Zelfevaluatie van de organisatie STUDIEDAG Zelfevaluatie van de organisatie Een integrale benadering en aanpak ANTWERPEN 26 november 2010 Een integrale benadering en aanpak Ruud Bourmanne Stafmedewerker Organisatieontwikkeling VVSG 2

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie Focus op kwaliteitsbewaking 1 1. Kwaliteitsbewaking 2. Onderzoek en beoordeling van kwaliteitsbewaking door de onderwijsinspectie 3. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Pedagogisch management in de kinderopvang. Michel Vandenbroeck (red.)

Pedagogisch management in de kinderopvang. Michel Vandenbroeck (red.) Pedagogisch management in de kinderopvang Michel Vandenbroeck (red.) Inhoudsopgave Inleiding 9 Deel 1 Pedagogische reflectie Inleiding 15 1. Een stapje terug: historische perspectieven Michel Vandenbroeck

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Zelfevaluatie van de organisatie

Zelfevaluatie van de organisatie STUDIEDAG Zelfevaluatie van de organisatie Werken met het nieuwe zelfevaluatiemodel van de VVSG Verbeteren door zelfevaluatie ANTWERPEN 26 november 2010 Werken met het nieuwe zelfevaluatiemodel van de

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13

Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Inhoud Inleidend hoofdstuk 11 Waarom dit boek? 11 Voor wie is dit boek bedoeld? 12 Wat kun je van je lectuur verwachten? 12 Overzicht van het boek 13 Auteurs 15 Deel 1. Het ziekenhuis als organisatie:

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... 3 INHOUD 3

Inhoud. Inhoud... 3 INHOUD 3 Inhoud Inhoud... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 9 1.1. Algemeen... 9 1.2. De doelstellingen... 10 1.2.1. Situering... 11 1.2.2. De resultaten van de SWOT-analyse voor de technische dienst... 12 1.2.2.1. S(terktes)...

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF.

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. Albert De Smet Adelbrecht Haenebalcke Agenda korte voorstelling van

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Voorwoord 3. Dankwoord 7. Hoe is deze pocket opgebouwd? 9

Voorwoord 3. Dankwoord 7. Hoe is deze pocket opgebouwd? 9 Inhoud Voorwoord 3 Dankwoord 7 Hoe is deze pocket opgebouwd? 9 1 Het Nieuwe Werken 17 1. Inleiding 19 2. Het Nieuwe Werken: de kernprincipes 21 2.1. Autonomie 22 2.2. Een werkorganisatie gebaseerd op ieders

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Introductie "Projectmatig werken is teamwork... maar vanuit andere samenwerkingsvormen dan we vaak gewoon zijn in de reguliere werking.

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011

Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie. An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Kernwaarden als hefboom voor het realiseren van de missie An Kenis Directeur personeel BC Ter Heide 14 januari 2011 Voorstelling BC Ter Heide Realisatie van de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Dialoog, de weg naar goede zorg

Dialoog, de weg naar goede zorg Dialoog, de weg naar goede zorg Inhoud 1. Macro / meso / micro 2. Zorg met aandacht 3. Ethiek ook iets voor ons? 4. Conclusies 2 Macro, meso, micro Macro meso micro Macrosysteem: Wereld Europa Mesosysteem

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Deskundigheidsbevordering Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Deskundigheidsbevordering 3 1.1 Meerdaagse opleidingen 3 1.1.1 Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 9. Werkkader Beïnvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement 23. Kader interventieplan 25

INHOUD. Inleiding 9. Werkkader Beïnvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement 23. Kader interventieplan 25 INHOUD Inleiding 9 Werkkader Beïnvloeden van het proces van kwaliteitsmanagement 23 Kader interventieplan 25 Werkdocument 1 Aandacht voor betekenisgeving van het veranderingsproces 27 1 Betekenisgeving/betekenis

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Inhoud. Vechten voor wie je bent! Illustratie van een docent 11

Inhoud. Vechten voor wie je bent! Illustratie van een docent 11 Inhoud Vechten voor wie je bent! Illustratie van een docent 11 Leidinggevende wie ben je? Inleiding op het centrale thema 13 Dolf van den Berg, namens alle auteurs en andere betrokkenen Wie is het die

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Netwerken in de gezondheids- en welzijnszorg. Nele Van Tomme Prof. dr. Joris Voets Prof. dr. Koen Verhoest

Netwerken in de gezondheids- en welzijnszorg. Nele Van Tomme Prof. dr. Joris Voets Prof. dr. Koen Verhoest Netwerken in de gezondheids- en welzijnszorg Nele Van Tomme Prof. dr. Joris Voets Prof. dr. Koen Verhoest Overzicht 1. Situering van het onderzoek 2. Belangrijkste bevindingen a) Succes- en faalfactoren

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING

PEOPLE INVESTMENT LEIDERSCHAP ONTPLOOIING INDIVIDUELE TRAINING PERSOONLIJKE COACHING MENTORING GROEPSSESSIES SIMULATIE COUNSELING PEOPLE INVESTMENT INDIVIDUELE TRAINING GROEPSSESSIES PERSOONLIJKE COACHING MENTORING COUNSELING SIMULATIE LEAD YOUR TEAM SUCCESSFULLY INTO THE FUTURE INDIVIDUELE TRAINING TELEFONISCHE SUPPORT PRAKTISCHE

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Externe audit Partner of pijnbank Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Agenda Kader Externe audit Leidraad interne controle / organisatiebeheersing 2 Gestegen verwachtingen Financieel

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Externe audit en interne controle

Externe audit en interne controle OPLEIDINGSTRAJECT Externe audit en interne controle Organisatiebeheersing en interne controle. Bent u klaar voor de externe audit? OPLEIDINGSTRAJECT Organisatiebeheersing en interne controle. Bent u klaar

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 1 Wat verwacht men van een top - school? Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs Art 4.

Nadere informatie

Doe wat belangrijk is: Stel de Wondervraag! Herman Panneels

Doe wat belangrijk is: Stel de Wondervraag! Herman Panneels GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Doe wat belangrijk is: Stel de Wondervraag! Herman Panneels Aanleiding Wondervraag - CAF 2003 trend CAF-resultaten 2003 tov. resultaten 2001 stagnatie globale CAF-score, lage

Nadere informatie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie Focus op kwaliteitsbewaking 1 1. Kwaliteitsbewaking 2. Onderzoek en beoordeling van kwaliteitsbewaking door de onderwijsinspectie 3. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

INVESTORS IN PEOPLE. Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie.

INVESTORS IN PEOPLE. Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie. Trefwoorden: Investors in People, personeelsbeleid, training en ontwikkeling INVESTORS IN PEOPLE Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid Samenvatting Om als organisatie goede prestaties te leveren hebben

Nadere informatie

VERANDERINGEN BINNEN HET

VERANDERINGEN BINNEN HET VERANDERINGEN BINNEN HET VERPLEEGKUNDIG LANDSCHAP Verpleegkunde en Geestelijke Gezondheidszorg Trends Vermaatschappelijking van zorg Individualisering van zorg, patiënt wordt mondiger GGZ-problemen komen

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke De Passant

Teamverantwoordelijke De Passant Functie- en competentieprofiel Teamverantwoordelijke De Passant Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking De Passant Plaats in de organisatie Teamverantwoordelijke Situering van de dienst

Nadere informatie