KWALITEIT VAN ZORG EN ZORGINSPECTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEIT VAN ZORG EN ZORGINSPECTIE"

Transcriptie

1 België/Belgique P.B LEUVEN MAIL 2/3974 TIJDSCHRIFT Afzendadres: Vlaams Patiëntenplatform vzw - Groenveldstraat Heverlee v.u. G. Reynders-Broos Wijnegemsteenweg 70 Bus s Gravenwezel - nummer 59 -septemberi verschijnt per jaar in janma- jun- sept en nov Afgiftekantoor Leuven Mail Erkenningsnummer: P2A8311 N I E U W S B R I E F KWALITEIT VAN ZORG EN ZORGINSPECTIE Marc staat voor een moeilijke taak wanneer hij te horen krijgt dat hij geopereerd moet worden en een hele tijd nodig zal hebben om te revalideren. Hoe kan hij zicht krijgen op de kwaliteit van geboden zorgen in het ziekenhuis? In welke mate wordt er rekening gehouden met zijn thuissituatie? Wil ook jij meedenken over mogelijke antwoorden op dit soort vragen, hou zaterdag 19 november dan vrij in je agenda voor onze denkdag kwaliteit van zorg in ziekenhuizen! Ieder ziekenhuis in Vlaanderen dat overheidsgeld ontvangt voor zijn werking moet door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid erkend worden. De ziekenhuiswet van 1987 en het Vlaamse kwaliteitsdecreet bepalen de verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit en het kwaliteitsbeleid in deze ziekenhuizen. Zorginspectie ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg. Onder invloed van uiteenlopende factoren zoals internationalisering en de vraag naar maatschappelijke verantwoording van publieke middelen, groeide de afgelopen jaren de aandacht voor de kwaliteit van zorg en transparantie hierover. KWALITEIT: DEFINITIE, DOELSTELLINGEN EN WETTELIJK KADER Kwaliteit is een ruim begrip dat in allerhande contexten gebruikt wordt. De definitie van het Institute of Medicine 1 luidt als volgt: Kwaliteit is de mate waarin gezondheidszorg voor individuen en voor de bevolking de kansen verhoogt om de gewenste gezondheidsresultaten te verkrijgen en de mate waarin die consistent is met de huidige professionele kennis. De doelstellingen van een kwaliteitsvolle zorg situeren zich op vlak van veiligheid, effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid, gelijkwaardigheid, continuïteit, integratie en het centraal stellen van de patiënt. De ziekenhuiswet van 1987 en de hieruit volgende Koninklijke besluiten stellen heel wat rapportage- en 1 1

2 overlegeisen met betrekking tot de kwaliteit van de medische activiteit enerzijds en de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit anderzijds. Vanuit het Vlaamse kwaliteitsdecreet dienen ziekenhuizen vorm te geven aan een kwaliteitsbeleid, een kwaliteitsmanagementsysteem en een zelfevaluatie. ZORGINSPECTIE Zorginspectie (het vroegere Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) inspecteert de Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen. De kwaliteit van zorg die deze voorzieningen aanbieden aan hun gebruikers, patiënten of cliënten staat hierbij centraal. Jaarlijks voert Zorginspectie meer dan vijfduizend inspecties uit in 11 sectoren: gehandicaptenzorg, thuiszorg, palliatieve zorg, residentiële ouderenzorg, ziekenhuizen, welzijn, bijzondere jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gezinsondersteuning, kinderopvang en zorgverzekering. Elke sector heeft specifieke kenmerken en de manier van inspecteren zal dan ook verschillen bij een individuele onthaalmoeder of een algemeen ziekenhuis. Na elke inspectie rapporteert Zorginspectie haar bevindingen aan het Departement of aan een van de agentschappen van het beleidsdomein Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Die beslissen of er gevolgen zijn voor de verdere erkenning, vergunning of toekenning van subsidies. Daarnaast wordt kennis en terreinexpertise ter beschikking gesteld van het beleid en wordt er naast de rapportering over individuele voorzieningen ook een beeld geschetst van een hele sector. Zorginspectie is gestart met de ontwikkeling van een nieuw toezichtsmodel voor de algemene ziekenhuizen. Het nieuwe toezichtsmodel zal vanaf oktober 2012 gebruikt worden. Hoe dit nieuwe model eruit zal zien zal pas de komende maanden duidelijk worden. Wat wel al vaststaat, is waaraan het zal moeten voldoen: Het nieuwe inspectiemodel moet uitvoering geven aan de kerntaak van Zorginspectie: toezicht houden op toegankelijke, kwalitatieve zorg in de algemene ziekenhuizen. Het nieuwe model maakt risicogestuurd toezicht mogelijk, met een onderscheid tussen basis-, thematisch, opvolgings- en incidenteel toezicht. Zorginspectie wil aan de hand van het nieuwe inspectiemodel beleidsgericht rapporteren en haar inspectieverslagen actief openbaar maken. 2

3 Daarnaast houdt Zorginspectie bij de ontwikkeling van het nieuwe model rekening met evoluties op vlak van kwaliteitsindicatoren en met de verwachtingen inzake de synergie tussen accreditatie en overheidsinspectie geformuleerd in het regeerakkoord en de beleidsnota TRANSPARANTIE OVER KWALITEIT VAN ZORG IN ZIEKENHUIZEN Op dit ogenblik is het VPP betrokken in twee projecten rond indicatoren. Enerzijds een project dat de bedoeling heeft de kwaliteit van zorg te stimuleren door gebruik te maken van indicatoren en anderzijds een project waarin naast een set specifieke factoren per afdeling ook een set van ziekenhuisbrede indicatoren wordt ontwikkeld zoals bijvoorbeeld sterftecijfers, heropnames, Om de ideeën hierover bij jullie af te toetsen, organiseren we op 19 november 2011 een denkdag over de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Noteer alvast deze datum in jullie agenda. GEDEELD FARMACEUTISCH DOSSIER BEPERKINGEN VAN HET HUIDIGE FARMACEUTISCH DOSSIER In onze nieuwsbrief van maart 2010 brachten we je op de hoogte van het farmaceutisch dossier. Dit is het dossier waarin de apotheker jouw aankopen registreert om op die manier een goed overzicht te hebben van je medicatiehistoriek voor het opsporen en vermijden van medicatiegebonden problemen (dubbelmedicatie enzovoort). In elke apotheek waar er een geneesmiddel aan jou afgeleverd wordt, is er een apart farmaceutisch dossier. Dus zowel je vaste apotheek heeft een dossier met jouw afleveringen, alsook de apotheek vlak bij het werk waar je soms snel binnenspringt en de apotheek aan zee waar je tijdens je vakantie iets gekocht hebt. Deze dossiers bestaan los van elkaar, terwijl ze allemaal waardevolle én complementaire informatie bevatten. Soms is het handig en noodzakelijk dat je vaste apotheek zou weten welke geneesmiddelen je in andere apotheken gekocht hebt, zodat hij kan zien of er zich geen onverenigbaarheden voordoen of dat je bepaalde dingen dubbel neemt omdat je een doosje van het originele product gekregen hebt en een doosje met de generische variant. Om het probleem van de verschillende losse farmaceutische dossiers op te lossen, is de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) momenteel bezig met de ontwikkeling van het gedeeld farmaceutisch dossier. REGELS VOOR HET GEDEELD FARMACEUTISCH DOSSIER Het gedeeld farmaceutisch dossier is een centraal opgeslagen dossier waarin al je aankopen geregistreerd kunnen worden: zowel je aankopen bij je vaste apotheker als de aankopen bij de apotheek vlak bij het werk of aan zee. Elke apotheker kan in dat centrale dossier registreren wat hij aan jou heeft afgeleverd. Uiteraard zijn er voor dit gedeeld farmaceutisch dossier strikte regels. Zo wordt enkel de naam van het geneesmiddel, de afleverdatum en de posologie opgeslagen, en alleen maar wanneer je als patiënt hiervoor de toestemming geeft. Als je liever de gegevens van een bepaald geneesmiddel niet in je gedeeld farmaceutisch dossier wil, dan wordt er enkel geregistreerd dat er een aflevering gebeurd is, zonder verdere details. Ook wat betreft de consultatie (of het inkijken) van dat dossier zijn er regels. Consultatie kan namelijk enkel als er een toestemming is van de patiënt. Op welke manier deze toestemming gegeven moet worden (eenmalig of telkens opnieuw) wordt momenteel nog besproken. Hierover werd nog geen akkoord bereikt. Maar het is duidelijk dat niet elke apotheker zomaar in je gedeeld farmaceutisch dossier zal kunnen gaan kijken. Het dossier is uiteraard goed beveiligd. Het grote voordeel van het gedeeld farmaceutisch dossier is dat je als patiënt de vrije keuze van apotheker behoudt, maar dat de apotheker met voldoende informatie en met voldoende kennis van zaken de farmaceutische zorg kan leveren en hiertoe een volledige medicatiehistoriek ter beschikking heeft. 3

4 De APB wil midden 2012 klaar zijn met alle voorbereidingen en wil het gedeeld farmaceutisch dossier graag dan lanceren. Wanneer alle modaliteiten gekend zijn, brengen we je verder en meer in detail op de hoogte van dit gedeeld dossier. RECHT OP DE SOCIALE DERDEBETALERSREGELING? WAT IS DE SOCIALE DERDEBETALERSREGELING? Patiënten die financieel of sociaal minder krachtig zijn, kunnen aan de arts vragen om enkel het remgeld te moeten betalen. Deze regeling noemen we de derdebetalersregeling. Ze geldt enkel voor raadplegingen en huisbezoeken, en de arts is niet verplicht om de regeling toe te passen. Onlangs zijn er met de huisartsen afspraken gemaakt om deze werkwijze voor meer mensen systematisch toe te passen. Deze regeling draagt de naam sociale derde betaler en startte op 1 juli In tegenstelling tot de vorige derdebetalerregeling geldt de nieuwe regeling sociale derde betaler voor alle prestaties van je huisarts, dus ook voor technische prestaties zoals het hechten van een wond of het aanbrengen van een gipsverband. WIE HEEFT RECHT OP DE SOCIALE DERDE BETALER? Iedereen die zich in een tijdelijke, financiële noodsituatie bevindt; Iedereen die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming (op de klever van het ziekenfonds staat dan de code 111/111); Iedereen met een jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen dat niet hoger is dan het bedrag van het leefloon ( euro voor een gezin of euro voor een alleenstaande); Iedereen die minimum 6 maanden werkloos is. Als je van de sociale derdebetalerregeling wil genieten, moet je dit als patiënt zelf aan je huisarts vragen. Je huisarts heeft op zijn beurt het recht om de sociale derdebetaler te weigeren als hij van mening is dat je werkelijke financiële en sociale situatie niet overeenkomt met je officiële situatie. Bron: S-magazine 6 juli 2011 WERKGELEGENHEID: NAAR MEER DIVERSITEIT OP DE VRT- WERKVLOER Voor personen met een handicap of chronische ziekte is het niet altijd evident om werk te vinden of om hun job te behouden als ze ziek worden. Daarom pleit het VPP op diverse plaatsen voor meer ondersteuning en kansen voor mensen met een arbeidshandicap. Concrete vragen: duidelijk gedefinieerde doelgroepen en een goede monitoring van het beleid; dat de Vlaamse overheid zijn verantwoordelijkheid opneemt als rolmodel in de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap; aandacht voor de toeleiding naar werk en het wegwerken van inactiviteitsvallen; een duurzame tewerkstelling voor personen met een chronische ziekte. In de Beheersovereenkomst die de Vlaamse Gemeenschap afsloot met de VRT worden voor het eerst streefcijfers opgenomen voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap: 1 4

5 procent van het VRT-personeelsbestand moet tegen eind 2012 bestaan uit personen met een arbeidshandicap. Tegen eind 2014 zou dit een half procent meer moeten zijn. Hoewel de streefcijfers lager liggen dan de streefcijfers voor de Vlaamse overheid, hopen we dat de beheersovereenkomst een nieuwe impuls kan geven bij de aanwerving- en retentie van personen met een arbeidshandicap. We volgen de uitvoering van de beheersovereenkomst verder op. CAMPAGNE FAGG EEN GENEESMIDDEL IS GEEN SNOEPJE Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) waakt over de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen vanaf hun ontwikkeling tot hun effectief gebruik. In dit kader waarschuwt het FAGG dat een geneesmiddel ondoeltreffend en zelfs schadelijk kan zijn voor je gezondheid wanneer je het gebruikt zonder het advies van je arts of apotheker te respecteren en wanneer je de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter niet volgt. Een geneesmiddel neem je niet zomaar. Een geneesmiddel is geen snoepje. Dat is meteen ook de titel van een nieuwe sensibiliseringscampagne die je kan raadplegen op: Deze website biedt 12 tips om je te helpen bij het goed gebruik van geneesmiddelen. De behandelde thema s zijn: arts en apotheker uw beste raadgever, bijsluiter en verpakking van het geneesmiddel, vergunde geneesmiddelen, geneesmiddelen en internet, bijwerkingen van geneesmiddelen, huis- of reisapotheek, geneesmiddelen en het besturen van een voertuig, zwangerschap en borstvoeding, geneesmiddelen en kinderen, pijnstillers en zelfmedicatie, antibiotica, slaap- en kalmeringsmiddelen. Verder vind je op deze website ook de links naar de bijsluiters van geneesmiddelen, de databanken van de vergunde geneesmiddelen en de campagne over geneesmiddelen en het internet. Deze website is ongetwijfeld een bezoekje waard! Bron: 5

6 OMBUDSDIENSTEN OP DE ROOSTER Heel wat patiënten zijn nog steeds niet op de hoogte van het bestaan van ombudsdiensten in ziekenhuizen. Dit is niet verwonderlijk als je weet dat er ziekenhuizen zijn waar het lokaal van de ombudspersoon onvindbaar is, zelfs na navraag bij het onthaal. Om een idee te hebben van de zichtbaarheid van ombudsdiensten in ziekenhuizen stuurde Test-Aankoop in maart van dit jaar een onderzoeker op pad. In totaal werden er 47 ziekenhuizen gescreend op vindbaarheid van de ombudsdienst en op de beschikbaarheid van informatie over de werking. Er werden 23 ziekenhuizen in Vlaanderen bezocht, 5 in Brussel en 19 in Wallonië. Hieronder beschrijven we de belangrijkste resultaten van het onderzoek. VINDBAARHEID In een ziekenhuis zou je verwachten dat er in de inkomhaal duidelijke verwijzingen (pijlen of andere signalisaties) zijn naar bijvoorbeeld de dagkliniek, de verschillende afdelingen, én de ombudsdienst. Toch blijkt dat in minder dan de helft van de bezochte ziekenhuizen dit het geval is. Slechts in 20 van de 47 ziekenhuizen is de ombudsdienst aangeduid in de inkomhal. Hierdoor verloopt de zoektocht naar het lokaal van de ombuds niet altijd even vlot. De onderzoeker van Test-Aankoop wist in 26 ziekenhuizen de ombuds vlot te vinden. Wanneer dit niet het geval was, werd de hulp ingeroepen van een onthaalbediende, wat in de meeste gevallen leidde tot een vruchtbare zoektocht. In 6 ziekenhuizen was de ombudspersoon echter niet zo goed gekend en werd de onderzoeker van het kastje naar de muur gestuurd. In 18 van de 47 ziekenhuizen werd het lokaal van de ombudsdienst uiteindelijk niet gevonden. Deze cijfers illustreren dat de ombudsdiensten in ziekenhuizen zeker niet altijd laagdrempelig zijn. Als je de ombuds niet kan vinden, kan je er als patiënt natuurlijk geen hulp gaan vragen. BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE OVER DE WERKING Uit heel wat hoeken horen we twijfels over de werking, neutraliteit en onafhankelijkheid van de ombudsdiensten in ziekenhuizen. Daarom is een transparante werking voor hen belangrijk. Het is daarom bij wet bepaald dat de ombuds een huishoudelijk reglement moet opstellen waarin beschreven wordt hoe klachten behandeld worden. Dit document zou ter inzage van patiënten in het ombudslokaal of aan het onthaal moeten liggen. Uit het onderzoek is echter gebleken dat dit huishoudelijk reglement aan geen enkele onthaalbalie ter inzage ligt. Bij navraag werd de onderzoeker vaak raar aangekeken en waren de onthaalbedienden niet op de hoogte van het bestaan van dit document. Meestal werd de onderzoeker doorverwezen naar de ombudspersoon zelf, in 7 Vlaamse ziekenhuizen kreeg de onderzoeker een brochure mee en 11 ziekenhuizen plaatsten het huishoudelijk reglement op hun website. Informatie online In deze tijd van digitalisering is het hebben van een goede website onontbeerlijk. Ook voor belangrijke en frequent bezochte instellingen als ziekenhuizen. Je zou dan ook verwachten dat deze websites ook informatie zouden bevatten over de ombudsdienst in het ziekenhuis. Toch is slechts bij de helft van de ziekenhuizen dergelijke informatie op een duidelijk zichtbare manier aanwezig. Op 2 websites was geen enkele info over de ombudsdienst te vinden en op 7 websites werd deze gevonden na een moeilijke zoektocht. De contactgegevens van de ombudsienst worden op de websites meestal goed weergegeven, maar de inhoudelijke informatie is doorgaans ondermaats. BESLUIT Er bestaan duidelijk erg grote verschillen tussen de ombudsdiensten in de verschillende ziekenhuizen. De zichtbaarheid van de ombudsdienst is niet altijd even goed, wat de laagdrempeligheid uiteraard enorm 6

7 parten speelt. Ook wat de transparante werking van de ombudsdiensten betreft, is er nog werk aan de winkel. De frequente afwezigheid van een nochtans verplicht huishoudelijk reglement doet ons vermoeden dat heel wat ziekenhuizen niet wakker liggen van een goede dienstverlening wat klachtenbehandeling betreft. Verder is het duidelijk dat de informatie op de ziekenhuiswebsites in veel gevallen beter kan. Bron: Test Gezondheid 104 augustus/september 2011 AANKONDIGING OPEN FORA SCHADUWRAPPORT VN-VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011 In 2011 rapporteert België voor het eerst aan de VN hoe ver het staat met de implementatie van het VN- Verdrag. Het officieel rapport van de Belgische overheid is eind juli overhandigd aan het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap. GRIP (Gelijke Rechten voor Ieder Persoon met een handicap) vindt het belangrijk dat er vanuit personen met een handicap een kritische reflectie gebeurt over dit rapport en breder ook over de implementatie van het VN-Verdrag. Dit willen ze waarmaken door een schaduwrapport (alternatief verslag) op te stellen. Om dit schaduwrapport te schrijven is in het voorjaar een projectgroep opgestart die in oktober een eerste versie wil voorleggen en bespreken in open fora op 6 oktober (19u-22u) in Gent, op 13 oktober (14u-17u) in Antwerpen, op 15 oktober (14u-17u) in Leuven. Inschrijven is gratis en kan via of 02/ VN-VERDRAG De Verenigde Naties (VN) heeft op 13 december 2006 het verdrag aangenomen inzake de rechten van personen met een handicap. België heeft dit verdrag goedgekeurd en verbindt zich ten opzichte van personen met een handicap om hun rechten te verzekeren, rekening met hen te houden in het beleid en in programma s en elke vorm van discriminatie uit te schakelen. Het verdrag opent geen nieuwe rechten maar: ze herinnert er aan dat alle mensenrechten (burgerlijke en politieke, economische, sociale en culturele rechten) volledig van toepassing zijn op personen met een handicap en dat er garanties voor hen moeten zijn wat de toepassing betreft; houdt ook rekening met de specifieke behoeften van personen met een handicap en wat voorzien moet worden (maatregelen en aanpassingen) om er voor te zorgen dat ze op voet van gelijkheid staan met andere personen (onder andere op het vlak van onderwijs, gezondheid, aanpassingen, ). RUIME DEFINITIE VAN HANDICAP Het verdrag geeft een nieuwe definitie van handicap. Handicap is dat wat personen met een handicap belet om volwaardig en daadwerkelijk deel te nemen aan de samenleving of om op voet van gelijkheid te staan met andere personen. Deze definitie houdt dus rekening met obstakels (gedragingen, omgeving) die het gevolg zijn van de wijze waarop de samenleving georganiseerd is. De handicap wordt niet langer voorgesteld als iets medisch, eigen aan de persoon met een handicap. 7

8 Meer info: AANKONDIGING LEZING GENEESMIDDELEN VAN PROEFBUIS TOT APOTHEEK OP 10 OKTOBER 2011 In het kader van onze studiegroep medicatie organiseren we op maandagavond 10 oktober 2011 om 19u in onze vergaderzaal in Heverlee een lezing over geneesmiddelen. Deze lezing werd geherprogrammeerd nadat ze eind juni onverwacht moest worden afgezegd. Alles wat je al wilde weten over het ontwikkelen van geneesmiddelen, het op de markt brengen of over de terugbetalingsprocedures zal netjes uit de doeken gedaan worden door prof. Marc Bogaert (Universiteit Gent). Prof. Bogaert is internist en klinisch farmacoloog en doceerde tot zijn emeritaat farmacotherapie aan de Universiteit Gent. Hij was actief in adviesorganen rond registratie en terugbetaling van geneesmiddelen en nam zelf een aantal initiatieven in verband met informatie rond geneesmiddelen voor artsen en andere gezondheidswerkers. Hij is de geknipte persoon om op een heldere manier uit te leggen welke weg een geneesmiddel aflegt van de proefbuis tot in de apotheek. Prof. Bogaert wil natuurlijk ook graag een antwoord bieden op vragen van het publiek. Daarom zou het handig zijn om eventuele vragen vooraf aan Klaartje door te geven (contactgegevens zie hieronder). Op die manier kan hij publiekgericht te werk gaan en weet hij welke verwachtingen er leven. Het wordt ongetwijfeld een interessante avond! De lezing is toegankelijk voor patiënten uit onze verenigingen mits inschrijving bij Klaartje Bruyninckx of ). VERS GEPERST NIEUWE REGELING INCONTINENTIEMATERIAAL Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) kan tegemoetkomingen uitbetalen voor de kosten van incontinentiemateriaal voor personen met een handicap. Tot nu toe moesten daarvoor kassabonnetjes of andere ontvangstbewijzen worden binnengebracht, die vervolgens werden uitbetaald. Die regeling is onlangs veranderd. Het VAPH vergoedt het incontinentiemateriaal nu via jaarlijkse forfaits (vaste vergoedingen). De concrete bedragen zijn gebaseerd op de leeftijd van de aanvrager, de soort incontinentie en de graad van incontinentie, en zijn te vinden in de refertelijst (www.vaph.be/refertelijst), onder de rubriek Aanvulling/vervanging zindelijkheid. Niet alle vormen van incontinentie komen in aanmerking voor vergoeding. Veel gebruikers kunnen immers geholpen worden met andere mogelijkheden, zoals een doorgedreven zindelijkheidstraining, aangepaste cystitispreventie of een lichte heelkundige ingreep. Louter medische hulpmiddelen als catheters zijn uitgesloten voor vergoeding omdat het Riziv daarvoor een tussenkomst verleent. Is het nu helemaal niet meer nodig om nog bonnetjes bij te houden? Toch wel: de Zorginspectie kan nog altijd komen controleren, niet om de forfaits terug te vorderen, maar om het systeem te evalueren en eventueel bij te sturen. U moet de bonnetjes dus wel nog bijhouden, maar u moet ze niet langer opsturen naar het VAPH. Ook de verzamelstaten van de bonnetjes moet u niet meer opmaken. Voor de nieuwe regeling geldt een overgangstermijn tot eind Tot dan kunnen rechthebbenden het oude systeem blijven gebruiken. Wie in het nieuwe systeem wil stappen, moet een aanvraag indienen via 8

9 de behandelende arts. Het formulier daarvoor is te vinden op onder de rubriek Formulieren, of bij provinciale afdelingen. Handblad, juni 2011 DEMENTIE: VIER WERKZAME ALTERNATIEVEN VOOR GENEESMIDDELEN Bij de behandeling van mensen met dementie zijn geneesmiddelen niet echt van groot nut, maar zijn er alternatieve oplossingen? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht dertig vormen van aanpak zonder geneesmiddelen. Voor vier van hen vonden de onderzoekers voldoende betrouwbare studies die wijzen op werkzaamheid. Vooral het opleiden en psychosociaal ondersteunen van de mantelzorger blijkt doeltreffend te zijn. Aangepaste opleidingen aan zorgverleners verminderen het gebruik van dwangmaatregelen in instellingen. Lichaamsbeweging en stimulering van de cognitieve functies hebben een positief effect op de demente persoon zelf. Voorwaarde is dat deze behandelingen aangepast zijn aan de demente persoon en zijn omgeving en dat ze regelmatig opgevolgd worden door professionele zorgverleners. Voor de andere interventies waren er onvoldoende wetenschappelijke gegevens om conclusies te kunnen trekken. Het KCE vestigde al in 2009 (KCE-rapport nr 111) de aandacht op beperkingen en gevaren van geneesmiddelen bij Alzheimer patiënten. Het huidige rapport bekijkt nu meer in detail de werkzaamheid van 30 interventies zonder geneesmiddelen, die gericht zijn op het helpen van mensen met dementie en hun verzorgers. De onderzoekers stelden vast dat er slechts voor 4 interventies voldoende wetenschappelijke bewijzen van werkzaamheid zijn. Persbericht Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, 4 juli 2011 SELECTIE VAN KCE-STUDIEONDERWERPEN OP DE KORREL GENOMEN In een opiniestuk van de Huisarts geeft professor Nuyens aan dat er een probleem is met de selectie van studieonderwerpen bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en dat er meer nodig is dan enkel betere communicatie om de impact van het beleidsonderzoek te vergroten. Elke burger met interesse voor gezondheidszorg kan onderwerpen voor studies voorstellen. Het jaarrapport geeft een mooi overzicht (per jaar) van het aantal onderzoeksontwerpen volgens de indieners van het voorstel. Daaruit kan men leren dat meer dan de helft van de voorstellen (84 op 152) wordt ingediend door privéorganisaties, universiteiten en wetenschappelijke instellingen, terwijl overheidsinstanties (minister van Sociale Zaken, Riziv, Volksgezondheid en Sociale Zaken) slechts tekenen voor een op de drie van de ingediende voorstellen. Indienen betekent uiteraard niet hetzelfde als selecteren of goedkeuren. Het Rekenhof berekende dat voor de jaren de overheidinstanties konden rekenen op een gemiddeld selectiepercentage van 80% terwijl dit voor privéorganisaties, universiteiten en wetenschappelijke instellingen terugvalt op 20%. Paradoxaal gesteld: hoe meer men indient, hoe minder kans op selectie en hoe minder men indient des te meer kansen op succes. Zowel deze slaagpercentages als het feit dat het KCE deze cijfers niet opneemt in haar jaarverslag, doet vragen rijzen naar de gehanteerde selectieprocedures. In principe zijn de regels duidelijk: de onderzoeksvoorstellen worden eerst gescreend en gerangschikt op basis van criteria van belang, beleidsrelevantie en uitvoerbaarheid. De prioriteitsbepaling gaat naar de raad van bestuur die hieruit een shortlist selecteert. Wat is dan het probleem? Er zijn argumenten om te stellen dat nationale prioriteitsstelling voor gezondheids(zorg)onderzoek de actieve inbreng vereist van alle betrokkenen: niet alleen de producenten van onderzoek (wetenschappers, universiteiten) maar evenzeer multiple gebruikers van onderzoek (overheden, middenveld, brede publiek) en potentiële financiers. 9

10 Onderzoek heeft bevestigd dat dergelijke actieve betrokkenheid van alle stakeholders in het bepalen van de onderzoeksagenda een determinerende factor uitmaakt, wil men onderzoek meer doen wegen op beleid, praktijk en gedrag. Het feit dat deze prioriteitsstelling, althans in eerste instantie, exclusief door onderzoekers gebeurt, staat haaks op internationaal verworven best practices, zoals die onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) worden gepropageerd. Ook de finale beslissing van de raad van bestuur roept vragen op. Dezelfde instanties die onderwerpen hebben ingediend, mogen die hier rangschikken en goedkeuren. Dit houdt een risico van belangenvermenging in, temeer omdat de op dit niveau gehanteerde criteria nauwelijks geformaliseerd zijn. Bron: De Huisarts, 5 mei BELGEN KRIJGEN INVALIDITEITSUITKERING Het aantal Belgen dat door langdurige ziekte niet gaat werken is de afgelopen vijf jaar fors gestegen, zo blijkt uit het jaarverslag van het Riziv. Zes procent van de actieve beroepsbevolking zit al langer dan een jaar thuis met een uitkering. Tot 80 procent van de mensen die arbeidsongeschikt zijn, wil zo snel mogelijk weer aan het werk, zegt dokter Lutgarde Vanwynsberghe van de Dienst Uitkeringen van het Riziv. Vreemd, want er zaten nog nooit zoveel Belgen ziek thuis. In vijf jaar tijd steeg het aantal mensen dat langer dan een jaar invalide is van naar Er waren in 2010 ook mensen die minder dan een jaar niet gingen werken door ziekte, meer dan in De vergrijzing biedt een deel van de verklaring, maar er is meer aan de hand. Hoe langer uit de arbeidsmarkt, hoe moeilijker de instap, zegt Vanwynsberghe. In drie jaar kan de werkvloer zo snel evolueren dat je niet meer mee kan. Er moet dus een actief beleid gevoerd worden om mensen zo snel mogelijk terug op rails te krijgen. Liefst na drie tot zes maanden invaliditeit. Het is bewezen dat het volgen van een stage, studie of omscholing op dat moment het meest motiverend werkt. Daarnaast moet er bij werknemer, arts en werkgever een mentaliteitsverandering komen, zegt Vanwynsberghe. De geneeskunde is de afgelopen jaren zodanig geëvolueerd dat mensen niet langer voor de rest van hun leven thuis moeten blijven omdat ze ziek zijn of dat geweest zijn. In veel gevallen kan er parttime gewerkt worden, soms is een kleine aanpassing op het werk nodig of moeten mensen op zoek naar een andere job. Dat vraagt om politieke oplossingen: hoe kan je mensen stimuleren om weer te gaan werken, wat zijn de financiële voordelen? Psychische klachten maken steil opgang. Bij vrouwen is het nu al de belangrijkste reden om lang thuis te blijven, mannen maken een inhaalbeweging. Op het werk, maar ook thuis, wordt steeds meer van ons gevraagd. Dat eist zijn tol. Daarnaast is er de opmars van de nieuwe ziektes, zoals CVS of fibromyalgie. Er is grote verdeeldheid voer hoe dergelijke syndromen in elkaar zitten en hoe ze behandeld moeten worden, maar de patiënten lijden wel chronische pijnen. Een laatste factor is het optrekken van de pensioenleeftijd voor vrouwen, enkele jaren geleden. Dat betekent dat ook hun invaliditeitsuitkering verlengd is. Dat effect blijven we nog enkele jaren voelen. Iets om in het achterhoofd te houden in het pensioendebat, vindt Tom Joos, nationaal secretaris bij de CM. Als de overheid een strikt activeringsbeleid hanteert of de pensioenleeftijd optrekt, kan je er gif op nemen dat de sociale zekerheid volgens communicerende vaten reageert. Kijk naar Nederland: het strikte model heeft gezorgd voor historisch lage werkloosheid, maar veel mensen zijn gewoon naar de invaliditeit verkast. Het Riziv rekent voorlopig op vrijwillige activatie. Sinds maart loopt er een proefproject waarbij honderd langdurig zieken in samenspraak met de VDAB op zoek gaan naar een job. De taskforce Arbeidsongeschiktheid van het Riziv, met overheden, werkgevers, verzekeraars en ziekenfondsen denkt na over een betere aanpak van het probleem. 10

11 Verder bleek uit het jaarverslag dat de gemiddelde Belg in euro kostte aan zorgverzekeraars. De kosten in het totaal lopen op tot miljard. Zowel het aantal geneesheren ( met 1 procent) als het aantal apothekers (met 3 procent) steeg in België telt nu huisartsen en apothekers. AL DRIE WERKVELDEN GESELECTEERD VOOR OP TE RICHTEN HEALTH COMMUNITY De Morgen, 5 juli 2011 Het Vlaams netwerk van ondernemingen richt binnenkort Voka Health Community op. Het wordt een kennis- en doeplatform dat ondernemers, zorginstellingen en patiëntengroepen laat samenwerken om de zorgsector te vernieuwen. Volgens Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van Voka, slaagt het huidig gezondheidssysteem er te weinig in om vernieuwende oplossingen te creëren voor tendensen zoals een stijgende vergrijzing, meer chronische zieken, mondigere patiënten. We geloven dat ondernemerschap over de traditionele grenzen heen soelaas kan brengen, legt hij uit. In de praktijk komt het erop neer dat het platform geïnteresseerde bedrijven, kenniscentra, zorginstellingen en patiënten samenbrengt om rond concrete ideeën te werken. We hebben al drie werkvelden geselecteerd, met name preventie, patiëntgerichte oplossingen en MHealth of mobiele toepassingen, gaat coördinator Sofie Staelraeve verder. Met dit nieuwe initiatief wil Voka de aanwezige kennis in Vlaanderen bundelen en partners vinden om de genomen initiatieven ook naar het buitenland te brengen. Op deze manier neemt het Vlaams netwerk van ondernemingen deel aan Flanders Care. Artsenkrant, 24 mei 2011 BRANCHEVERVAGING TUSSEN DIENSTENCHEQUESECTOR EN ZORGVERLENENEDE WELZIJNSSECTOR Zeven jaar geleden zijn de dienstencheques in het leven geroepen. Vandaag geven ze werk aan mensen; die realiseren samen 60 miljoen werkuren en een omzet van bijna 3 miljard euro. De klanten betalen ongeveer een 0,5 miljard, de overheid betaalt zeker 2 miljard. De dienstencheques werden niet voor welzijnsdoelen in het leven geroepen, maar voor allerlei nobele economische doelen: om zwart poetswerk wit te maken, om banen te scheppen voor laaggeschoolden, om de onderontwikkelde dienstverlening aan gezinnen te ontwikkelen, om gezinnen zoals tweeverdieners met kinderen- te helpen arbeid en gezin te combineren. Maar niet om de welzijnssector te helpen of over te nemen. Toch werkt het zo. In Welzijn exploderen de noden; de budgetten stijgen wel, maar niet evenredig. De dienstenchequesector daarentegen kan nog onbeperkt groeien. Een voorbeeld: rechthebbenden die door een tekort aan subsidiëring voor poets- en andere thuishulp niet terecht kunnen bij de welzijnsorganisaties (Familiehulp bijvoorbeeld), huren die diensten dan maar in met dienstencheques en vaak is dat niet eens veel duurder dan de door welzijn gesubsidieerde zorg. Vervolgens richten deze organisaties dan zelf dienstenchequebedrijven op, om zelf klanten te kunnen bedienen die niet rechthebbend zijn en degenen die op de wachtlijst van hun gewone dienstverlening blijven staan. Dienstenchequebedrijven die rechthebbende klanten hebben, willen dan op hun beurt ook wel erkend worden door Welzijn als thuiszorgverlener. Een ander voorbeeld: personen met een handicap die niet in een instelling verblijven maar van de overheid een budget krijgen (PAB of PGB) om zelf hun zorg in te kopen, blijken ook gebruik te maken van dienstencheques, als aanvulling. Gehandicapten die nog in de wachtrij staan voor zo n budget, gebruiken ook die dienstencheques. In welzijnsdiensten als rusthuizen en serviceflats zijn ook dienstenchequewerkers aan de slag. Het probleem is, op vraag van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), mooi in kaart gebracht en in cijfers omgezet door professor Jozef Pacolet (Hiva, KU Leuven). De overheid kan nu beter 11

12 bespreken welke kant ze op moet. De dienstencheques verder laten ontwikkelen en de rest afbouwen? De cheques geleidelijk voorbehouden voor zorgbehoevenden en niet langer voor tweeverdieners? Een complicatie bij de discussie: de federale betaalt de dienstencheques, de Vlaamse overheid betaalt de Welzijnsinstellingen. De Standaard, 1 september 2011 DATA VAN ACTIVITEITEN NAJAAR 2011 Activiteit Datum Studiegroep werkgelegenheid 6 oktober 2011 Lezing Geneesmiddelen: van proefbuis tot apotheek 10 oktober 2011 Werkgroep patiëntenrechten 18 oktober 2011 Studiegroep medicatie 28 november 2011 Studiegroep werkgelegenheid 15 december 2011 Denkdag rond kwaliteit in ziekenhuizen Zaterdag 19 november

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT Els Meerbergen Vlaams Patiëntenplatform vzw 21 maart 2013 5 de NACHTCONGRES NVKVV Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Welke patiëntenrechten zijn er?

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg.

Graag informeer ik hierbij naar de werking van de Zorginspectie met betrekking tot het toezichtsdomein gehandicaptenzorg. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 818 van ELS ROBEYNS datum: 13 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Zorginspectie - Gehandicaptenzorg Graag informeer ik hierbij

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017 Persoonsvolgende financiering Streekforum zorg - 17 mei 2017 WWW.EPO2.ORG persoonsvolgende financiering: vanwaar? Basis: perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo

Nadere informatie

INBRENG VAN PATIËNTEN IN KWALITEITSINITIATIEVEN. dr. Sabine Van Houdt dr. Else Tambuyzer dir. Ilse Weeghmans

INBRENG VAN PATIËNTEN IN KWALITEITSINITIATIEVEN. dr. Sabine Van Houdt dr. Else Tambuyzer dir. Ilse Weeghmans INBRENG VAN PATIËNTEN IN KWALITEITSINITIATIEVEN dr. Sabine Van Houdt dr. Else Tambuyzer dir. Ilse Weeghmans INHOUD > Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? > Waarom zijn kwaliteit van zorg en transparantie

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

In actie met patiëntenrechten!

In actie met patiëntenrechten! In actie met patiëntenrechten! In 2012 bestaat de Wet op de Patiëntenrechten 10 jaar. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw ervaart dat deze wet nog steeds niet gekend is. De meeste patiënten en zorgverleners

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier Een nieuwe + voor uw gezondheid Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier De apothekers investeren verder in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten PERSBERICHT 25 februari 2014 Het Gedeeld

Nadere informatie

VISIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID OP KWALITEITSMETINGEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VISIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID OP KWALITEITSMETINGEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VISIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID OP KWALITEITSMETINGEN IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 8e Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres 20 september 2016 Wilrijk - Antwerpen Dirk Dewolf Administrateur-generaal

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

Geachte Dames en Heren,

Geachte Dames en Heren, Trefdag 'Patiënt en professional, samen sterker' UZ Gent 1 december 2016 19u Bijdrage gedeputeerde Couckuyt, met als titel: Vermaatschappelijking van zorg: het belang van zelfzorg en gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Welkom bij uw apotheker

Welkom bij uw apotheker Welkom bij uw apotheker Eerstelijnsgezondheidswerker De apotheker Als volwaardige zorgverstrekker neemt de apotheker een centrale plaats in binnen ons gezondheidsstelsel. Hij is steeds bereikbaar zonder

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN

GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN GEMEENTELIJKE SOCIALE TOELAGEN TOELAGE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor wie Om in aanmerking te komen voor deze toelage dient men over één van onderstaande attesten te beschikken. Het bedrag van de

Nadere informatie

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra.

Graag wens ik een actuele stand van zaken te verkrijgen met betrekking tot het aanbod van voorzieningen voor ouderen in woonzorgcentra. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 519 van ELS ROBEYNS datum: 11 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Woonzorgcentra Limburg - Bijkomende bedden Aangezien de provincie

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG

CD&V SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI EEN DUIDELIJKE DOELGERICHTE EN DUURZAME VISIE OP ZORG CDV 3 D ZORGPLAN SOCIALE VOORUITGANG DOOR ECONOMISCHE GROEI MENS CENTRAAL TOTALE ZORG SAMENWERKEN

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 2017 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 1. Context Regelmatig verschijnen in de media verhalen van patiënten die een heel hoge factuur moeten betalen voor

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Informatie voor patiënten Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 2 Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 3 Inleiding

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Helft zorgverzekerden komt niet rond

Helft zorgverzekerden komt niet rond Bijlage perstekst Helft zorgverzekerden komt niet rond 1. Het belang van de zorgverzekering Het HIVA onderzoek (2008) 1 bevestigt het nut van de Vlaamse zorgverzekering. Voor zorgerkenden maakt het wel

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen

Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen Wet- en Regelgeving rond de Palliatieve Zorg in Vlaanderen In dit document wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste wet- en regelgeving met betrekking tot palliatieve zorg: 1. m.b.t. de zorgverlening

Nadere informatie

Zorginspectie in de kinderopvang

Zorginspectie in de kinderopvang Zorginspectie in de kinderopvang Infomomenten t Opzet Najaar 2015 Inhoud Zorginspectie Wie zijn we? Wat doen we (niet)? Inspectie in de kinderopvang Wanneer? Verloop van een inspectiebezoek? Hoe voorbereiden?

Nadere informatie

eid in de zorg van concept tot gebruik

eid in de zorg van concept tot gebruik eid in de zorg van concept tot gebruik Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent 7 april 2011 1 Agenda De elektronische identiteitskaart concepten De zorgketen eid in de zorg Q&A 2 2 Inhoud De elektronische identiteitskaart

Nadere informatie

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp

WEGWIJS IN. medische hulp. Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN medische hulp Versie januari 2017 Medische hulp WEGWIJS IN DE (DRINGENDE) MEDISCHE HULP in zes stappen... Wat is medische hulp? Is de medische hulp afhankelijk van mijn verblijfsituatie? Hoe

Nadere informatie

Generisch of origineel: geen verschil voor uw gezondheid

Generisch of origineel: geen verschil voor uw gezondheid Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Generisch of origineel: geen verschil voor uw gezondheid Nieuwe bewustmakingscampagne van het fagg Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal

Nadere informatie

Debat: 'Apothekers aan het woord

Debat: 'Apothekers aan het woord Debat: 'Apothekers aan het woord Hoe staan zorgverleners ten opzichte van de uitdagingen in de zorgsector? Welke hervormingen zijn voor hen aan de orde? Hoe zien ze hun beroep evolueren in de toekomst?

Nadere informatie

De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie!

De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie! De patiënt als partner in zorg: ook in medicatie! 13 november 1015 Studiedag MFC Ilse Weeghmans Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) (Fr tegenhanger LUSS) Platform van 100 patiëntenverenigingen

Nadere informatie

NAAR EEN TOEGANKELIJK KLACHTRECHT INGEBED IN EEN KWALITEITSBELEID HEVERLEE, APRIL 2016

NAAR EEN TOEGANKELIJK KLACHTRECHT INGEBED IN EEN KWALITEITSBELEID HEVERLEE, APRIL 2016 NAAR EEN TOEGANKELIJK KLACHTRECHT INGEBED IN EEN KWALITEITSBELEID HEVERLEE, APRIL 2016 1. Het belang van het klachtrecht 1.1. Mondige patiënt Onze gezondheidzorg is het laatste decennium sterk geëvolueerd.

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie oktober 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

VR DOC.1167/1BIS

VR DOC.1167/1BIS VR 2016 2810 DOC.1167/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven

Innovatie in de ouderenzorg in België. Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Innovatie in de ouderenzorg in België Prof. Dr. Anja Declercq Lucas, KU Leuven Ouderen in België De vergrijzing wordt vaak en vooral geproblematiseerd Maar is in de eerste plaats een succes! 4 Beelden

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN

RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN RE-INTEGRATIE VAN LANGDURIG ZIEKEN Januari 07 Het voorbije jaar verschenen er in de media heel wat berichten over de plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block en minister van Werk Kris Peeters

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie januari 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen Het Inkomen van Chronisch zieke mensen een uiteenzetting door: Greet Verbergt voor t Lichtpuntje & Vlaamse pijnliga 18 april 2009 Greet Verbergt is navorser en collega van Prof. Bea Cantillon aan het Centrum

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst medicatie en de rol van de apotheker

Resultaten vragenlijst medicatie en de rol van de apotheker Resultaten vragenlijst medicatie en de rol van de Bedankt aan alle verenigingen die onze vragenlijst medicatie en de rol van de verspreid hebben onder hun leden en aan iedereen die deze vragenlijst ingevuld

Nadere informatie

over de dienstencheques in de zorg

over de dienstencheques in de zorg Advies over de dienstencheques in de zorg Brussel, 28 juni 2012 SARWGG_Raad_20120628_dienstencheques_ADV_DEF Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid Gezin Wetstraat 34-36 1040 Brussel T +32 2 209 01

Nadere informatie

Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie Van de chronische zieken. (ingediend door Maggie De Block) TOELICHTING

Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie Van de chronische zieken. (ingediend door Maggie De Block) TOELICHTING Voorstel van resolutie tot verbetering van de situatie Van de chronische zieken (ingediend door Maggie De Block) TOELICHTING Het regeerakkoord wijdt een paragraaf aan de noodzakelijke maatregelen voor

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement interne ombudsfunctie KPC

Huishoudelijk reglement interne ombudsfunctie KPC Huishoudelijk reglement interne ombudsfunctie KPC Eerste versie: 07/04/2014 Huidige versie: 1 Versiedatum: 07/04/2014 inhoud: Protocolbeheerder: Huishoudelijk reglement interne ombudsfunctie KPC G. Van

Nadere informatie

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige

Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Infobrochure over patiëntenrechten van de minderjarige Algemeen Iedereen heeft recht op gezondheidszorg. Voor minderjarigen staat dit recht o.a. beschreven in het Kinderrechtenverdrag. Dat verdrag zegt

Nadere informatie

Inleiding Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen Missie Bevoegdheden 35 Referentie 36

Inleiding Organisatie gezondheidszorgvoorzieningen Missie Bevoegdheden 35 Referentie 36 Inhoud Inleiding 11 Hoofdstuk 1 ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË 15 1. Structuur van de gezondheidszorg in België 16 1.1. Federale structuur van België 16 1.2. Bevoegdheid van de federale overheid

Nadere informatie

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS

HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS HET BIJZONDER SOLIDARITEITSFONDS Viviane Gendreike Anne-Marie Van Campenhout 11 december 2007 1 PROGRAMMA 1. Het Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF): wat, voor wie? 2. In welke gevallen kunt u een beroep

Nadere informatie

Omnio en RVV onder de loep!

Omnio en RVV onder de loep! PRAKTISCH Omnio en RVV onder de loep! Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Reporters www.mloz.be

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

Persbericht. - 47,6 % van de Europeanen heeft een te zwak niveau van gezondheidswijsheid

Persbericht. - 47,6 % van de Europeanen heeft een te zwak niveau van gezondheidswijsheid Persbericht Oproep tot indienen van projecten voor de «Well Done MSD Health Literacy Awards», het initiatief dat Belgische projecten ter bevordering van de gezondheidswijsheid beloont www.welldoneawards.be

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

De dienstencheque in Vlaanderen. Tot uw dienst of ten dienste van zorg?

De dienstencheque in Vlaanderen. Tot uw dienst of ten dienste van zorg? Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 31 augustus 2011 Jo Vandeurzen opent debat. De dienstencheque in Vlaanderen. Tot uw dienst of ten dienste van zorg? Vandaag maakt

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Vergeet dementie, onthou mens

Vergeet dementie, onthou mens Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 20 september 2011 Ongenuanceerde beeldvorming dementie leidt tot gemiste zorg en isolement Vergeet dementie, onthou mens Een

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/032 ADVIES NR. 08/03 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GEAGGREGEERDE ANONIEME GEGEVENS

Nadere informatie

Slapen op voorschrift. Persconferentie 27 maart 2015

Slapen op voorschrift. Persconferentie 27 maart 2015 Slapen op voorschrift Persconferentie 27 maart 2015 Op de agenda I. Inleiding II. Onderzoeken voorschrijfgedrag huisarts III. Besluit & eisen I. Inleiding I. Inleiding Huisarts heeft uitgebreid takenpakket

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2. Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de ombudspersoon p.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMBUDSFUNCTIE INHOUDSTAFEL Inleiding p.2 Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen p.2 Artikel 1 Begripsomschrijving p.2 Artikel 2 Toepassingsgebied p.3 Hoofdstuk 2 - Opdrachten van de

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. 03 218 59 01 www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligerswetgeving.be Provinciale Steunpunten

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg

Vertrouwen in een erkend psycholoog. Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Psychologencommissie Vertrouwen in een erkend psycholoog Informatie voor cliënten of patiënten van psychologen werkzaam binnen de (geestelijke) gezondheidszorg Deze brochure is bestemd voor cliënten of

Nadere informatie

Preventie en vergoeding: perspectief van de patiënt

Preventie en vergoeding: perspectief van de patiënt Preventie en vergoeding: perspectief van de patiënt 24 februari 2015 Patiëntveiligheid en medische aansprakelijkheid (Uhasselt) Roel Heijlen, projectverantwoordelijke patiëntveiligheid VPP Inhoud 1) Een

Nadere informatie

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014

Gedeeld Farmaceutisch Dossier. Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Gedeeld Farmaceutisch Dossier Symposium De E- huisarts 22/03/2014 Lokaal Farmaceutisch dossier Wettelijke : apotheker moet voorgeschreven geneesmiddelen registreren Tenzij de patiënt bezwaar maakt mogen

Nadere informatie

Dossier De Standaard: Hoe scoren onze woonzorgcentra?

Dossier De Standaard: Hoe scoren onze woonzorgcentra? Dossier De Standaard: Hoe scoren onze woonzorgcentra? De Standaard publiceert vandaag en de komende dagen een dossier over de kwaliteit van de Vlaamse woonzorgcentra. Ook de rapporten van onze woonzorgcentra

Nadere informatie

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen

Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Een geïntegreerd zorgmodel voor abnormale moeheid: Oost-en West Vlaanderen Rol van de kinesitherapeut D Hooghe Simon Axxon, Physical Therapy in Belgium CVS: Voorstel van proefproject Inleiding: 2009: KCE

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Onthaalouders. De Rechten van de Mens, ook het recht op sociale zekerheid! December 2004 Nr. 7

Onthaalouders. De Rechten van de Mens, ook het recht op sociale zekerheid! December 2004 Nr. 7 Onthaalouders Infoblad voor de werknemers van de Social-Profit sectoren December 2004 Nr. 7 De Rechten van de Mens, ook het recht op sociale zekerheid! Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst

Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Datum: 21-05-2013 Voor: Document: nota Volg nr. : ph Onderzoek kosten Vlaams Patiëntenpanel Ontwerp vragenlijst Een chronische ziekte kan gepaard gaan met belangrijke meeruitgaven. Met deze bevraging van

Nadere informatie

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk.

Welkom bij DKV. De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. Welkom bij DKV De Belgische geneeskunde is één van de beste ter wereld. DKV maakt ze toegankelijk. WELKOM BIJ DKV EN BEDANKT OM TE KIEZEN VOOR ONZE PRODUCTEN. Wist je dat de Belgische geneeskunde één van

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID Inleiding KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID HEVERLEE, MAART 2013 In 2011 bedroeg de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Vlaanderen 71,8 %. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van personen

Nadere informatie