Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Produced by WEMA ISO/TS 16949:2002"

Transcriptie

1 ISO/TS 16949:2002

2 ISO/TS 16949:2002 QS9000 is de automobielnorm van Chrysler, Ford en General Motors vanuit Amerika. Andere landen hadden dan weer andere normen zoals VDA6, FIEV of ANFIA-norm. Vanuit deze mix van normen werd een internationale standaard opgesteld: de ISO/TS16949; die ondertussen ook al enkele revisies heeft. ISO/TS is dus een heel stuk strenger maar ook breder! Het is een systeem dat DOORLEEFT moet worden op ALLE niveaus! Het engagement van de directie is enorm! Het is niet iets om aan te voldoen, het is een levenswijze!

3 1) Onderwerp en toepassingsgebied

4 1) Onderwerp en toepassingsgebied Algemeen Beschrijving van de bijkomende eisen vertrekkende van ISO 9001:2000 Ontwerp is een heel zware klus! Toepassing Specifieke norm voor de automobielindustrie; deze norm houdt heel veel rekening met de klanteneisen! Enkel ontwerp kan de enige uitzondering zijn!

5 2) Normatieve verwijzing De norm ISO 9001 en ISO/TS Naast deze norm moet je ook voldoen aan de klanteneisen (zie Supplier Quality Manuals en dergelijke!) ISO is geen echte eis binnen de TS-norm maar stuurt er heel sterk op aan. Het systeem moet eerst een tijdje draaien vooraleer je kan overgaan tot certificatie

6 3) Termen en definities bvb: Beheersplan; Laboratorium; Predictief & Preventief onderhoud; Extra transportkosten; APQP FMEA SPC = Advanced Product Quality Planning and Control Plan = Geavanceerde planning productkwaliteit = Failure Mode and Effects Analysis = Analyse van faalmogelijkheden en hun effecten ervan = Statistical Process Control (SPC) = Processen beheersen aan de hand van statistische analyses MSA (R&R)= Measurement Systems Analysis PPAP QSA = Meetmiddelen beheersen aan de hand van statistische analyses = Production Part Approval Process = goedkeuring van productieonderdelen = Quality System Assessment = Systeem om de werkelijkheid te toetsen aan de norm 8D-Problem solving 5S-werkplekorganisatie PDCA-cirkel -

7 4) Kwaliteitsmanagementsysteem

8 4) Kwaliteitsmanagementsysteem

9 4.1) Algemene eisen Vastleggen van processen, documenteren, invoeren en onderhouden De doeltreffendheid ervan continu verbeteren. Beschikbaarheid van middelen; processen bewaken; maatregelen doorvoeren continu verbeteren Het bewerkstelligen van beheersing van uitbestede processen! Uitbestede processen moeten beheerst zijn! (Thermische behandeling, Oppervlaktebehandeling, buitenwerk,...)

10 4.2) Documentatie-eisen Algemeen: Kwaliteitsbeleid & kwaliteitsdoelstellingen Kwaliteitshandboek Procedures, instructies en formulieren, registraties Kwaliteitshandboek: Onderwerp, toepassingsgebied, kwaliteitsmanagementsysteem, rechtvaardiging voor eventuele uitsluiting van 'ontwerp Kwaliteitsdoelstellingen Verwijzing naar procedures,... Beheersing van documentatie: Nieuwe documenten, documenten vernieuwen, identificatie, leesbaar en herkenbaar blijven, vervallen documenten,... Een proces uitwerken dat alle technische normen /specificaties en wijzigingen van de klant beheerst. Tijdige herziening moet zo spoedig mogelijk en moet binnen de twee werkweken! De Datum van elke verandering in de productie moet bijgehouden worden. Beheersing van registraties: registraties bijhouden en bewaren,... Ook door de klant gespecificeerde registraties. (Me/R-kaarten,...) moet voldoen aan de wettelijke eisen én de klanteisen... Opgepast de klanteisen zijn niet de mondelinge afspraken! Het gaat om hun Quality Agreements en handboeken voor toeleveranciers!

11 5) Directieverantwoordelijkheid

12 5.1) Betrokkenheid van de directie Directie moet bewijs leveren van haar betrokkenheid van het kwaliteitsmanagementsysteem Voldoen aan de eisen van de klant, de wetgeving kwaliteitsbeleid vast leggen Kwaliteitsdoelstellingen directie-beoordelingen uitvoeren beschikbaarheid van middelen Ook processen van productrealisatie en de ondersteunende processen beoordelen (ONTWERP)

13 5.2) Klantgerichtheid gericht naar klanttevredenheid

14 5.3) Kwaliteitsbeleid Geschikt Doeltreffend Continu verbeteren Doelstellingen Kenbaar maken Beoordelen

15 5.4) Planning Kwaliteitsdoelstellingen: Moeten doeltreffend en meetbaar zijn De doelstellingen moeten opgenomen worden in het bedrijfsplan en gebruikt om het kwaliteitsbeleid uit te voeren planning van het kwaliteitsmanagementsysteem: uitvoeren en in stand houden

16 5.5) Verantwoordelijkheid bevoegdheid en communicatie verantwoordelijkheid en bevoegdheid: Organogram, functie-omschrijving, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Managers met verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor corrigerende maatregelen moeten terstond worden ingelicht over producten of processen die niet aan de eisen voldoen. Personeel dat verantwoordelijk is voor de productkwaliteit moet bevoegd zijn de productie te stoppen om kwaliteitsproblemen te corrigeren In meerploegensysteem moet voor alle ploegen personeel worden ingezet dat de productkwaliteit opvolgt. Directievertegenwoordiger: Lid van management, kwaliteitsmanagementsysteem + rapporteren + bewustzijn in de hele organisatie Aanwijzen van personeel met de verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor: Voldoen aan de eisen van de klant Opvolgen kwaliteitsdoelstellingen Training Corrigerende en preventieve maatregelen Ontwerp,... Interne communicatie: Kwaliteitsvergaderingen (op alle niveaus) en andere, met verslag

17 5.6) Directiebeoordeling Algemeen: Regelmatig beoordelen, bijsturen en continu verbeteren Alle eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem én trends Bewaking van kwaliteitsdoelstellingen maakt deel uit van directieboordeling Regelmatige rapportage en beoordeling van de kosten van slechte kwaliteit Input voor de beoordeling: Audit resultaten, klantenresultaten, procesprestaties, preventieve en corrigerende maatregelen, vorige beoordeling, veranderingen, aanbevelingen,... + analyse van bestaande en potentiële defecten in de markt van de uiteindelijke gebruiker en hun invloed op kwaliteit, veiligheid of milieu. Output van de beoordeling: verslag met verbetering van de doeltreffendheid, nieuwe... verbetering van het product behoeften aan middelen

18 6) Management van middelen

19 6.1) Beschikbaar stellen van middelen Beschikbaar stellen van de nodige middelen en het onderhoud ervan

20 6.2) Personeel Algemeen: bekwaam personeel met opleiding training,... Bekwaamheid, bewustzijn en training: Bepalen van de bekwaamheden, opleiding voorzien op hieraan te voldoen, beoordelen naar doeltreffendheid, registraties van opleidingen Extra screening voor ontwerppersoneel! Er moet een systeem uitgewerkt zijn en procedures vastliggen voor het bijhouden van behoefte aan training en het bereiken van bekwaamheid van personeel op alle personeel dat invloed heeft op de kwaliteit van het product én op alle niveaus van de organisatie Er moet praktische training aangeboden worden aan personeel met nieuwe of gewijzigde taak (Ook tijdelijk personeel en uitzendkrachten) Er moet een proces zijn om werknemers te motiveren de kwaliteitsdoelstellingen te behalen, continue verbeteringen door te voeren en een omgeving te creëren waarin innovatie wordt gestimuleerd In alle lagen van de organisatie! Er moet een proces zijn waarmee wordt bepaald (gemeten) in welke mate het personeel zich bewust is van de relevantie en het belang van hun activiteiten en hoe zij bijdragen tot het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen.

21 6.3) Infrastructuur Goeie gebouwen, goeie machines, hard and software, goeie diensten transport, communicatie,... Multidisciplinaire benadering toepassen; gericht op optimalisatie, materiaalstroom + bewaken en beoordelen. Er moeten noodplannen opgesteld zijn om blijvend te voldoen aan de eisen van de klant in geval van noodsituaties (uitval water, elektriciteit, perslucht,...personeelstekort, uitval van belangrijke apparatuur)

22 6.4) Werkomgeving Goeie omgeving Veiligheid van het personeel in relatie tot productkwaliteit (een heel luik van veiligheid moet geïntegreerd zijn in het kwaliteitsmanagementsysteem) Orde en netheid, goeie staat van gebouw en terreinen (5S,...)

23 7) Realiseren van het product

24 7.1) Planning van het realiseren van het product Vastleggen van doelstellingen of eisen van het product (tek,...) Processen vastleggen, documenten opstellen, middelen beschikbaar stellen (werkvoorbereiding) Vastleggen manier van verificatie (manier van meten) Registratie van metingen Aanvaardingscriteria vastleggen (bvb 1 slecht op 100 stuks = OK) bij steekproeven MOET '0' zijn anders 100% controle Procedures bij wijzigingen APQP = (Geavanceerde planning van productkwaliteit) Echte tijdsplanning met data: aankoop materiaal tooling, start werkvoorbereiding, start productie, verschillende productiestappen controles, eindcontrole,... Elke vorm van wijziging (materiaal, methode, machine, proces,...) moet VOORAF goedgekeurd zijn door de klant. Ook voor leveranciers.

25 7.2) Processen in relatie tot de klant Bepaling van producteisen: De tekening van de klant Normen Wetgeving Eisen rond verpakking! Beoordeling van producteisen: Procedures voorzien voor afwijkingen (aanvragen van deviaties,...) We moeten de haalbaarheid van fabricage vooraf onderzoeken! bevestigen en documenteren tijdens het proces met inbegrip van risicoanalyse Communicatie met de klant:

26 7.3) Ontwerp en ontwikkeling Dit zware hoofdstuk werd voorlopig overgelaten! Planning van ontwerp en ontwikkeling Input voor ontwerp en ontwikkeling Output van ontwerp en ontwikkeling Beoordeling van ontwerp en ontwikkeling Verificatie van ontwerp en ontwikkeling Geldigverklaring van ontwerp en ontwikkeling Beheersing van wijzigingen in ontwerp en ontwikkeling

27 7.4) Inkoop Inkoopproces: Ingekochte goederen moeten voldoen aan de inkoopeisen Leveranciersbeoordeling en opvolging in cijfers! Ook voldoen aan de wetgeving (milieuwetgeving, veiligheidsvoorschriften,...) De organisatie moet de levenanciers ertoe aanzetten een kwaliteitssysteem te ontwikkelen! ISO9001:2000 is een eerste stap Inkoopinformatie: Verificatie van het ingekocht product: Mogelijkheid tot doen van audits bij leveranciers. Systeem van ingangskeuring voor aangekochte producten. door bvb: Statistische gegevens van de leverancier Steekproeven op basis van prestaties Bewaking van prestaties van leveranciers: De kwaliteit & klachten - levertermijnen - kennisgeving (communicatie) De organisatie moet de leveranciers stimuleren hun fabricageprocessen te bewaken....

28 7.5) Productie en het leveren van diensten Beheersing van productie en het leveren van diensten Geldigverklaring van processen voor productie en het leveren van diensten Identificatie en naspeurbaarheid Eigendom van de klant Instandhouding van het product

29 7.5) Productie en het leveren van diensten Beheersing van productie en het leveren van diensten De organisatie moet de productie en het leveren van diensten plannen en onder beheerste omstandigheden uitvoeren en moeten bestaan uit: werkinstructies, geschikte uitrusting, beschikbaarheid van meetgerief, invoering van bewaking en meting, werken met vrijgavesysteem Beheersplannen ontwikkelen voor de geleverde producten en hun processen. Beheersplannen ontwikkelen voor pre-productie (FMEA = Failure Mode and Effects Analysis) Vastleggen van machine, tooling, meetgerief, frequenties,... Volledig uitgewerkte (APQP = Advanced Product Quality Planning and Controle Plan) Verplichte volledige eerste stukcontrole bij elke wijziging van materiaal of taak Processen beheersen door registraties via SPC Preventief en Predictief onderhoud: Geplande onderhoudsactiviteiten, verpakking en instandhouding van uitrusting, gereedschap en meetapparatuur, documenteren beoordelen en verbeteren van onderhoudsdoelstellingen Beheer van productiegereedschap: Machines, Tooling, Meetgerief,... Vervangingsprogramma voor verslijtbaar gereedschap (standtijden bijhouden!) De productie moet worden ingepland zodat aan de eisen van de klant kan worden voldaan JIT Een systeem van klachtenbehandeling opzetten met verantwoordelijkheden en bevoegdheden BEHEERSPLAN = 3 fasen zijnde: Prototype: Er moet een prototypebeheersplan uitgewerkt worden (meestal enkel bij ontwikkeling) Pre-Productie: ook hier moet een Pre-productiebeheersplan uitgewerkt worden ("onze proto's") dimensionele metingen, prestatiebeprievingen (Machinecapability studies) Productie: documentatie van proceskenmerken, meetinstrumenten, tooling,... fabricage en meetmethodes

30 7.5) Productie en het leveren van diensten Geldigverklaring van processen voor productie en het leveren van diensten: Registreren meetresultaten uit productie Goedkeuring van personeel door opleiding en kwalificaties Identificatie en naspeurbaarheid: Identificatie van status bij de producten doorheen het productieproces. De status van inspectie en beproeving wordt NIET aangeduid door de locatie van het product in de productiestroom. Eigendom van de klant: Gereedschap en uitrusting voor fabricage beproeving en inspectie dat eigendom is van de klant moet permanent gemarkeerd zijn zodat het eigendom van elk artikel zichtbaar is en kan worden vastgesteld. Instandhouding van het product: Voorraadbeheer; bvb controle op roest doorlooptijden voorraad optimaliseren FIFO werken

31 7.6) Beheersing van bewakings- en meetapparatuur Naast opvolging van meetmiddelen ook kalibratie én Analyse van meetsystemen aan de hand van statistische studies (MSA of R&R-studies) Meetlaboratorium, personeel zie ook ISO/IEC 17025

32 8) Meting, analyse en verbetering

33 8.1) Algemeen Niet alleen de eisen van het product maar ook het kwaliteitssysteem! De geschikte statistische technieken moeten vastgesteld worden tijdens de kwaliteitsplanning (APQP) en worden opgenomen in het beheersplan Statistische basisbegrippen zoals variatie, beheersing (stabiliteit), procesvermogen en over-regelen moeten op alle niveaus van de organisatie worden begrepen en gebruikt.

34 8.2) Bewaking en meting Klanttevredenheid: klantentevredenheid meten kwaliteitscijfers, klachten leverbetrouwbaarheid,... Interne audit: Interne audits op kwaliteitsmanagementsysteem Op fabricageproces Productaudits De organisatie moet beschikken over gekwalificeerde interne auditors Bewaking en meting van processen: Processtudies op alle nieuwe fabricageprocessen, onderhoudsinstructies De organisatie moet processen evalueren aan de hand van (PPAP = Production Part Approval Process) een heel systeem van rapportering met garantiebewijzen, volledige meetrapporten, certificaten, Cp controle plans, FMEA's, SPC, MSA - R&R,... Significante procesgebeurtenissen zoals vervanging van gereedschap moeten worden geregistreerd! 100% controle voor processen die statistisch niet betrouwbaar zijn (meestal en Cpk hoger dan 1.33) De organisatie moet registraties bijhouden van data waarop proceswijzigingen zijn ingevoerd. Bewaking en meting van producten: Vastleggen van wat we meten, de frequentie en meetgerief Decoratief aspect is belangrijk bvb: beschadiging, vuil, uitzicht,... + verificatie van het personeel die hiervoor instaat.

35 8.3) Beheersing van afwijkende producten Een systeem van (let-op of niet-conformiteit) Instructies voor herwerking, herhaalde inspectie,... Klanten moeten zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld als een afwijkend product werd verzonden. De organisatie moet een toestemming van de klant krijgen vóórdat producten met afwijking geleverd kunnen worden; dit materiaal moet duidelijk geïdentificeerd zijn op elke verpakkingseenheid!

36 8.4) Analyse van gegevens Klanttevredenheid; voldoen aan producteisen; kenmerken en trends van processen en producten; leveranciers Vooral werken met doelstellingen, trends lange- en kortetermijnplanning Gegevens moeten worden vergeleken met gegevens van concurrenten en/of relevante benchmarks.

37 8.5) Verbetering Continue verbetering: Systeem van continu verbetering opzetten! kwaliteitsbeleid; kwaliteitsdoelstellingen; auditresultaten; analyse van gegevens; corr. en prev. maatregelen,... Ook continu verbetering op productniveau en procesniveau Corrigerende maatregelen: Klachtensysteem (klantenklachten, toeleveranciersklachten, niet-conformiteiten,..., met duidelijke opdeling van oorzaak, noodzaak om maatregelen te treffen, registreren van de resultaten van de maatregelen en beoordelen van de ge troffen maatregelen. Eliminatie van de eigenlijke oorzaak! 8D-rapportering is wenselijk Systemen ter voorkoming van fouten POKA YOKA (een diskette krijg je niet achterstevoren in je computer) Doorlooptijd van klantenklachten registreren Preventieve maatregelen: Vooral preventief werken! Tijdens het opstellen van APQP, FMEA,...

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens

Kwaliteithandboek ISO-9001. Kwaliteitshandboek. van. Volgens Kwaliteitshandboek van Volgens NEN-ISO-9001:2008 Colofon: Dit kwaliteitshandboek is eigendom van: De Betho Scottweg 4 4462 GS Goes. Tel: 0113-233933. Fax: 0113-233444. Dit kwaliteitshandboek is samengesteld

Nadere informatie

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Onderstaand artikel is in verkorte vorm verschenen in het blad Informatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit?

Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie. Wat is kwaliteit? Kwaliteitszorg in de voedingsindustrie Rob Van Deun Katholieke Hogeschool Kempen Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid Wat is kwaliteit? "In de Verenigde Staten bestaat ongeveer

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

SPECIFIEKE EISEN VAN HET RECYCLAATBEHEERSYSTEEM QA-CER. Quality Assurance of Content and Eco-data of Recycled materials in. Polymeric Products

SPECIFIEKE EISEN VAN HET RECYCLAATBEHEERSYSTEEM QA-CER. Quality Assurance of Content and Eco-data of Recycled materials in. Polymeric Products SPECIFIEKE EISEN VAN HET RECYCLAATBEHEERSYSTEEM QA-CER Quality Assurance of Content and Eco-data of Recycled materials in Polymeric Products Dirk Simoens, BQA nv Versie 1: januari 2013 Page 1 of 13 Quality

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Produced by WEMA KWALITEITSTECHNIEKEN

Produced by WEMA KWALITEITSTECHNIEKEN KWALITEITSTECHNIEKEN WAAROM? We willen toch allemaal dat het beter wordt? WAT MOET ER BETER? We willen toch allemaal dat het beter wordt? 20 Keys PPROF The Practical Programme of Revolution in Factories

Nadere informatie

KW ALITEITSHANDBOEK ISO 9002 (Versie 2)

KW ALITEITSHANDBOEK ISO 9002 (Versie 2) KW ALITEITSHANDBOEK ISO 9002 (Versie 2) Schoonmaakbedrijf ADG & De Water Projectcode: 99.340.08 Uitgevoerd door: Glenn Janssen Begeleid door: Antal Kamps Ron Heinen Eindhoven, 1 december 2000 /IlI"BEDRIJFSKUNDE

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool

KAM-Zakboek. kwaliteit arbeid milieu. Hugo van Ool AM KAM-Zakboek kwaliteit arbeid milieu Hugo van Ool 2 GESCHIEDENIS, ONTWIKKELINGEN EN TRENDS 1 Kwaliteit 1.1 Kwaliteitsmanagement KWALITEIT 3 Organisaties dienen er voor te zorgen dat afnemers voldoende

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba

Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL. Quality Manual RAFA. HVAC Inspections. Goedkeuring: Is een handelsnaam van: BREEDIJK. DEVELOPMENT TEAM bvba Zandstraat 24 B-3920 LOMMEL Quality Manual RAFA HVAC Inspections Is een handelsnaam van: Goedkeuring: BREEDIJK DEVELOPMENT TEAM bvba Siert Knol, Directeur Datum: donderdag 29 juli 2004 Quality Manual:

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD * Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD * Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD * Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013

Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Norm KwaliteitsZorg Demontage KZD ** Versie 1.5 Datum: 24 april 2013 Scope: gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem voor de voertuigdemontagebranche: KZD * Verantwoorde demontage. KZD ** Verantwoorde

Nadere informatie

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000

IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Voorbeeldexamen IT Service Management Foundation based on ISO/IEC 20000 Editie juni 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie