Certificatie van Vakbekwaamheid. Jo Coenen, voorzitter Examencommissie SKK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificatie van Vakbekwaamheid. Jo Coenen, voorzitter Examencommissie SKK"

Transcriptie

1 Certificatie van Vakbekwaamheid Jo Coenen, voorzitter Examencommissie SKK

2 Opstellen praktijkverslag of scriptie Doelgroep: Cursisten IKT-2 en IKT-3, 2 e jaar Inleider: Jo Coenen, voorzitter Excom SKK Versie: 31 maart 2014

3 qintroductie qinleider qinleiding Introductie en Inleiding qdoel voorlichtingssessie qinleiding van en toelichting op de geldende criteria voor het opstellen van een praktijkverslag of scriptie (= werkstuk) qprogramma voorlichtingssessie

4 qinleiding qbrondocument qproces en criteria Programma (1) qberoepsprofiel I&K-2 resp. I&K-3 qkeuze onderwerp i.c. inspectieopdracht qaanzoeken begeleider qhoofdstructuur werkstuk

5 Programma (2) qaandachtspunten werkstuk qbeoordelingsaspecten werkstuk qoptioneel onderdeel van het programma qpositionering in de markt qvragen - algemeen qinteractieve rondvraag qoptioneel onderdeel van het programma qafsluiting

6 Brondocument (1) q Hobéon SKO Regelingen SKK qcertificatieschema SKK qactuele/geldige versie quitgave 12.1 (vaststellingsdatum ) qbelangrijkste onderdelen in relatie tot het thema opstellen werkstuk qpar. 1.3, en toepassingsgebied en beroepsprofiel I&K 2 en 3 qpar certificatie-eisen I&K-2 qpar certificatie-eisen I&K-3

7 Brondocument (2) q Belangrijkste onderdelen in relatie tot het thema opstellen werkstuk qpar aanmelding, met inbegrip van de werkstukbeoordeling door begeleider qpar werkstukbeoordeling door examencommissie SKK qpar herkansing werkstuk qbijlage 3 - eisen praktijkverslag (I&K-2) qbijlage 4 - eisen scriptie (I&K-3)

8 Brondocument (3) q Belangrijkste onderdelen in relatie tot het thema opstellen werkstuk qbeoordelingsformulier praktijkverslag (I&K-2) resp. scriptie (I&K-3) - door begeleider in te vullen (form skk-02a resp. skk-02b)

9 Beroepsprofiel (1) qinspectie- & keuringsdeskundige niveau 2 quitvoerend technicus qfunctioneert minimaal op MBO niveau qheeft tenminste drie jaar praktijkervaring op het vakgebied inspectie qfunctioneert als inspectie- en keuringsdeskundige op instructie en/of volgens algemeen erkende normatieve documenten qstelt vast en rapporteert of hetgeen is geïnspecteerd voldoet aan de van toepassing zijnde eisen

10 Beroepsprofiel (2) qinspectie- & keuringsdeskundige niveau 3 qis belast met de supervisie over de inspectiewerkzaamheden en/of uitvoerend technicus qfunctioneert minimaal op HBO niveau qheeft tenminste vier jaar praktijkervaring op het vakgebied inspectie qfunctioneert als inspectie- en keuringsdeskundige en is verder onder andere belast met organisatie, toezicht, instructie en/of begeleiding en/of met ontwikkeling, onderhoud, beoordeling en/of autorisatie van plannen, rapporten, procedures en/of specificaties

11 Beroepsprofiel (3) qinspectie- & keuringsdeskundige niveau 3 qvoert in het veld ook zelf inspectiewerkzaamheden uit en/of levert een directe bijdrage aan de ontwerpbeoordeling en/of de voorbereiding, uitvoering en/of afwikkeling van inspectiewerkzaamheden in de dagelijkse praktijk, met inbegrip van de beoordeling van het functioneren van bijbehorende kwaliteitsmanagementsystemen qbeoordeelt en rapporteert of hetgeen is geïnspecteerd beantwoordt aan de intentie van de van toepassing zijnde eisen

12 Keuze onderwerp (1) qinspectie- en keuringswerkzaamheden qin overeenstemming met de definitie voor de term inspectie overeenkomstig de geldende norm EN ISO/IEC qdefinitie inspectie qhet onderzoeken van een productontwerp, van een product, dienst, proces of installatie, en het vaststellen van overeenstemming ervan met specifieke eisen of, op grond van beroepsmatige oordeelsvorming, met algemene eisen

13 qinhoud Keuze onderwerp (2) qweergave van het - op een juiste wijze - toepassen van de opgedane theoretische kennis in de eigen praktijk van inspectie qpassende reflectie van het vakgebied inspectie in de breedte en diepgang op het - door de kandidaat - gewenste niveau i.c. I&K-2 resp. I&K-3 qgeen literatuur- of bureauonderzoek, geen afstudeerverslag of louter theoretische verhandeling

14 qrol kandidaat Keuze onderwerp (3) qde betreffende inspectiewerkzaamheden zijn voor het overgrote deel door de kandidaat zelf uitgevoerd qde kandidaat heeft in de betreffende inspectieopdracht op het - door de kandidaat - gewenste niveau i.c. I&K-2 resp. I&K-3 gefunctioneerd qactualiteit qop het tijdstip van initiële aanmelding niet ouder dan 4 jaar

15 Aanzoeken begeleider (1) qrol begeleider q(collegiale) vakinhoudelijke coach op het vakgebied inspectie (klankbordfunctie) qeerste beoordelaar werkstuk qbeoordelingsformulier praktijkverslag I&K-2 of scriptie I&K-3 in te vullen door de begeleider (ref.: form skk-02a of skk-02b) qafkomstig van binnen of van buiten de eigen organisatie qlet wel: rol van begeleider is aldus niet enkel een administratieve rol

16 Aanzoeken begeleider (2) qaanwijzing begeleider in overleg met het management van werkgever of opdrachtgever qcreëren draagvlak in organisatie qstimuleren en faciliteren in tijd en middelen

17 Hoofdstructuur werkstuk (1) qomslag qoriginele titel (weergave onderwerp en grenzen, beknopt en prikkelend) qrelevant plaatje (verfraaiing) qtitelblad qtitel en eventueel sub- of ondertitel qnaam auteur, organisatie, versie en/of datum qvoorwoord qgegevens aard van werkstuk, gegevens auteur, beoogde doelgroep en woord van dank

18 Hoofdstructuur werkstuk (2) qinhoudsopgave qtitels in overeenstemming met de titels in het eigenlijke werkstuk qsamenvatting qinformatieve beschrijving op hoofdpunten qbelangrijkste conclusies en aanbevelingen qmaximaal één pagina qverklarende en alfabetisch gerangschikte (uitvouwbare) lijst qbegrippen, afkortingen, symbolen en eenheden

19 Hoofdstructuur werkstuk (3) qinleiding qdefinitie opdracht (probleem-/vraagstelling) qdoel inspectieopdracht qheldere uitleg opbouw en inhoud werkstuk qorganisatie en rol kandidaat qorganogram en positie inspectie-eenheid qheersend kwaliteitsmanagementsysteem qfunctie en/of rol(len) qtaken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rapportagelijn(en) en escalatielijn(en)

20 Hoofdstructuur werkstuk (4) qintroductie object(en) (technisch product) qwerkingsprincipe qconstructieve uitvoering qfunctie in installatieverband qgebruiksomstandigheden qoverige bedrijfsomstandigheden (b.v. omgevingsinvloeden) qrelevante faal-/degradatiemechanismen qkenmerkende ontwerpgegevens qclassificatie c.q. indeling

21 Hoofdstructuur werkstuk (5) qintroductie object(en) (technisch product) qeventuele beveiligingsvoorzieningen qrelevante technische documentatie qrelevante achtergrondinformatie (historie)

22 Hoofdstructuur werkstuk (6) qanalyserende beschrijving inspectieproces qanalyserende vakinhoudelijke verhandeling qanalyserende schrijfstijl: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe qfocus op demonstreren van eigen betrokkenheid, eigen inbreng resp. eigen vakbekwaamheid op het vakgebied inspectie qvan toepassing zijnde eisen i.c. wet- en/of regelgeving, voorschriften, (inter-)nationale normen en/of (bedrijfs-)specificaties

23 Hoofdstructuur werkstuk (7) qanalyserende beschrijving inspectieproces qvoorbereiding en achtergronden, onder meer: qrelevante (technische) documentatie qheersend kwaliteitsmanagementsysteem betrokken partijen (b.v. EN ISO 9001 of 14001, EN ISO 3834, EN ISO/IEC of 17025) qinspectiestrategie, -programma en -plan qrol van overige direct betrokkenen qinspecteerbaarheid in de loop van het fabricage-/montage proces t/m de eindcontrole resp. in de gebruiksfase

24 Hoofdstructuur werkstuk (8) qanalyserende beschrijving inspectieproces qvoorbereiding en achtergronden, onder meer: qvoor inspectie relevante aspecten van toegepaste materialen, vormgevings- of verbindingstechnieken en/of -methoden resp. warmte- en/of oppervlaktebehandelingsmethoden en/of technieken qrelevante potentiële onvolkomenheden of faal-/degradatiemechanismen

25 Hoofdstructuur werkstuk (9) qanalyserende beschrijving inspectieproces qvoorbereiding en achtergronden, onder meer: qaard, omvang, tijdstip, methode (procedure of instructie), concrete en/of specifieke aanvaardbaarheidsmaatstaven en eventuele voorzorgsmaatregelen qtoegepaste onderzoeks- en/of beproevingsmethoden en/of -technieken, inclusief beknopte uitleg van mogelijkheden, beperkingen en/of geschiktheid

26 Hoofdstructuur werkstuk (10) qanalyserende beschrijving inspectieproces qvoorbereiding en achtergronden, onder meer: qbijwonen pre-inspection meeting (PIM) qopstellen, goedkeuren of autoriseren van kwaliteitsinspectieplan (QIP), productie-/ inspectie-/testplan (PITP) of herbeoordelingsplan (hb-plan) quitgevoerde inspecties c.q. onderzoeken en beproevingen resp. overzichtelijke en ondubbelzinnige rapportage van bevindingen, waarnemingen en resultaten

27 Hoofdstructuur werkstuk (11) qanalyserende beschrijving inspectieproces qtoetsing, beoordeling, analyse en oordeelsvorming in relatie tot de van toepassing zijnde eisen en aanvaardbaarheidsmaatstaven (normatieve documenten) en in het bijzonder de behandeling van de geconstateerde afwijkingen (aard, omvang en ernst) qoverwegingen, afwegingen en keuzes in de loop van het inspectieproces

28 Hoofdstructuur werkstuk (12) qanalyserende beschrijving inspectieproces qdeugdelijke standpunten, argumenten resp. adviezen qkritische beschouwing (I&K-2) resp. analyse en/of evaluatie (I&K-3) van de uitgevoerde inspectieopdracht q doelstelling: continu verbeteren qconclusie(s) qkort en helder antwoord op inspectieopdracht qop basis van gerapporteerde feiten

29 Hoofdstructuur werkstuk (13) qaanbevelingen (richtinggevend advies) qrelatie met conclusie, concreet en acceptabel qliteratuuroverzicht c.q. -opgave qgeraadpleegde literatuur (bronnen) qboeken, rapporten of dictaten qartikelen in vaktijdschriften q(elektronische) publicaties qbijlage(n) qmiddel om de kern van het werkstuk overzichtelijk en leesbaar te houden

30 Hoofdstructuur werkstuk (14) qbijlage(n) qtekst zonder raadplegen bijlagen begrijpelijk geheel qminimaal één (1) verwijzing in tekst naar iedere afzonderlijke bijlage qkenmerken bijlage(n) (b.v. Romeinse cijfers of hoofdletters) qinsluiten van eigen verslagen, notities, rapportages of afgetekende plannen, gericht op naspeurbaarheid van eigen betrokkenheid en eigen inbreng (= bewijsstukken)

31 Aandachtspunten werkstuk (1) qalgemeen qbehandeling van het vakgebied inspectie met een passende breedte en diepgang op desbetreffende niveau, t.w. I&K-2 of I&K-3 qplanmatige indeling (structuur) qlogische opbouw beschrijving qtaalgebruik (helder, bondig, kernachtig, grammaticaal correct en professioneel) qafbeeldingen/foto s, tabellen, grafieken, figuren en/of bijlagen (leesbaar, functioneel en - indien van toepassing - bronvermelding)

32 Aandachtspunten werkstuk (2) qalgemeen qscheiding in hoofd- en bijzaken resp. feiten en meningen qzorgvuldig, consistent, ondubbelzinnig qoverzichtelijk, goed leesbaar en geen slordigheden qomvang kern van het werkstuk - in de regel 15 á 30 pagina s (formaat A4) qin Nederlandse taal, tenzij met Hobéon SKO anders overeengekomen

33 Aandachtspunten werkstuk (3) qbeschrijving (inhoud) qorganisatie en functie of rol(len) kandidaat qdoel (inspectie-)opdracht, project of product (object) en rol kandidaat in context opdracht qvan toepassing zijnde eisen quitgevoerde inspecties (onderzoeken en/of beproevingen) qgeschiktheid (beperkingen) van toegepaste onderzoekmethode(n) of -technieken qresultaten uitgevoerde inspecties

34 Aandachtspunten werkstuk (4) qtoetsing (I&K-2) qtoetsing resultaten uitgevoerde inspecties aan van toepassing zijnde eisen (normen, voorschriften, specificaties) qbeschrijving behandeling van geconstateerde afwijkingen

35 Aandachtspunten werkstuk (5) qtoetsing/beoordeling/analyse (I&K-3) qtoetsing resultaten uitgevoerde inspecties aan van toepassing zijnde eisen (normen, voorschriften, specificaties) qbeoordeling geconstateerde of opgetreden afwijkingen en/of problemen met inbegrip van onderbouwde adviezen voor oplossingen en/of verbeteringen

36 Aandachtspunten werkstuk (6) qtoetsing/beoordeling/analyse (I&K-3) qkritische analyse toegepaste onderzoekmethode(n) en/of -technieken in relatie tot de resultaten van uitgevoerde onderzoeken en/of beproevingen resp. het inspectieproces, gericht op verbetering doelmatigheid en/of doeltreffendheid uitgevoerde inspecties en/of het inspectieproces

37 Aandachtspunten werkstuk (7) qkritische nabeschouwing (I&K-2) qkritische nabeschouwing van de resultaten van uitgevoerde inspecties resp. het inspectieproces, gericht op het verbeteren (effectiviteit), goedkoper maken (efficiëntie), vernieuwen (innovatie), vereenvoudigen (doelmatigheid) van inspecties en/of het inspectieproces

38 Aandachtspunten werkstuk (8) qanalyse en/of evaluatie van (I&K-3) qontwerp, fabricage en/of montagetechnieken (vervaardiging en samenbouw), beveiliging, gebruik, onderhoud of (periodieke) controles of inspecties van het product (object) resp. organisatie, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het product (object) en/of de organisatie

39 Aandachtspunten werkstuk (9) qconclusie(s) en aanbevelingen qconclusie(s) op basis van gerapporteerde feiten qaanbevelingen qliteratuuroverzicht qopgave geraadpleegde literatuur c.q. informatiebronnen qbijlage(n) qessentiële details met passende verwijzing qbewijsstukken (eigen rol, eigen inbreng c.q. werk en eigen betrokkenheid)

40 Positionering in de markt (1) qwet- en regelgeving in relatie tot eisen voor vakbekwaamheid van personen qwarenwetregeling Drukapparatuur, artikel 15 qschema voor Aanwijzing van en Toezicht op de Certificerings- en Keuringsinstellingen (CKI s) voor Drukapparatuur (WDA&T-DA)

41 Positionering in de markt (2) qnormen in relatie tot eisen voor vakbekwaamheid van personen qpraktijkregels voor Drukapparatuur (PRD of PRDA)

42 qvragen qalgemeen Vragen en Rondvraag qinteractieve rondvraag qstand van zaken oriëntatie en/of selectie onderwerp praktijkverslag of scriptie

43 qhartelijk dank voor quitnodiging qgetoonde aandacht Afsluiting qsucces bij qafwikkeling cursus- en certificatietraject qloopbaan (in de rol van gecertificeerd inspectie- en keuringsdeskundige)

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1 RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor de Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE

ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE ORGANISATIE EN OPLEIDINGSREGELEMENT A&O OPLEIDING ARBEIDS- EN ORGANISATIEKUNDE 2011-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord en inleiding 2 1. Formele Aspecten 3 2. Samenwerking, inbedding in de Radboud

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

ArbeidsDeskundige. Beroep: Arbeidsdeskundige

ArbeidsDeskundige. Beroep: Arbeidsdeskundige ArbeidsDeskundige Beroep: Arbeidsdeskundige Vastgesteld d.d.: 21 januari 2009 Hobéon SKO Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van dit dossier zijn voorbehouden

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Herziening ISO/IEC 17021

Herziening ISO/IEC 17021 Herziening ISO/IEC 17021 Versie 2006 Versie 2011 Conformiteitsbeoordeling Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren. Aanpassingen en overgangsmodaliteiten Brussel

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012

Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Marktconsultatie Inspectieproces Bedrijfsfunctie Waterkeringen April 2012 Versiehistorie Versie Status Datum Auteur Toelichting 0.1 Template 1-04-2012 G.M.Moser 0.2 15-04-2012 M. de Groot 0.3 16-04-2012

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen

Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen 1 Onderwijs- en examenreglement (OER) NIVE Opleidingen Inhoud Inleiding... 4 A Algemeen deel... 4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Examens... 5 2.1 Exameneisen

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays.

Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Handleiding voor gecertificeerd ISO 9001:2000 laboratoria bij uitvoering van bioassays. Algemene

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System. Afstudeerrapport. Delft, 19 april 2005 J.H.C.

Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System. Afstudeerrapport. Delft, 19 april 2005 J.H.C. Via meten en weten naar verbeteren Een ontwerp van een Vendor Rating System Afstudeerrapport Delft, 19 april 2005 J.H.C. Hazewinkel Via meten en weten naar verbeteren, Een ontwerp van een Vendor Rating

Nadere informatie

Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors

Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors KBvG Normen voor Kwaliteit v6.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Toetsing 1.2 Referentiedocumenten 1.3 Definities Pagina 5 5 5 5 2 Toetsingscriteria 3 Uitvoeren

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie