Certificatie van Vakbekwaamheid. Jo Coenen, voorzitter Examencommissie SKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificatie van Vakbekwaamheid. Jo Coenen, voorzitter Examencommissie SKK"

Transcriptie

1 Certificatie van Vakbekwaamheid Jo Coenen, voorzitter Examencommissie SKK

2 Opstellen praktijkverslag of scriptie Doelgroep: Cursisten IKT-2 en IKT-3, 2 e jaar Inleider: Jo Coenen, voorzitter Excom SKK Versie: 31 maart 2014

3 qintroductie qinleider qinleiding Introductie en Inleiding qdoel voorlichtingssessie qinleiding van en toelichting op de geldende criteria voor het opstellen van een praktijkverslag of scriptie (= werkstuk) qprogramma voorlichtingssessie

4 qinleiding qbrondocument qproces en criteria Programma (1) qberoepsprofiel I&K-2 resp. I&K-3 qkeuze onderwerp i.c. inspectieopdracht qaanzoeken begeleider qhoofdstructuur werkstuk

5 Programma (2) qaandachtspunten werkstuk qbeoordelingsaspecten werkstuk qoptioneel onderdeel van het programma qpositionering in de markt qvragen - algemeen qinteractieve rondvraag qoptioneel onderdeel van het programma qafsluiting

6 Brondocument (1) q Hobéon SKO Regelingen SKK qcertificatieschema SKK qactuele/geldige versie quitgave 12.1 (vaststellingsdatum ) qbelangrijkste onderdelen in relatie tot het thema opstellen werkstuk qpar. 1.3, en toepassingsgebied en beroepsprofiel I&K 2 en 3 qpar certificatie-eisen I&K-2 qpar certificatie-eisen I&K-3

7 Brondocument (2) q Belangrijkste onderdelen in relatie tot het thema opstellen werkstuk qpar aanmelding, met inbegrip van de werkstukbeoordeling door begeleider qpar werkstukbeoordeling door examencommissie SKK qpar herkansing werkstuk qbijlage 3 - eisen praktijkverslag (I&K-2) qbijlage 4 - eisen scriptie (I&K-3)

8 Brondocument (3) q Belangrijkste onderdelen in relatie tot het thema opstellen werkstuk qbeoordelingsformulier praktijkverslag (I&K-2) resp. scriptie (I&K-3) - door begeleider in te vullen (form skk-02a resp. skk-02b)

9 Beroepsprofiel (1) qinspectie- & keuringsdeskundige niveau 2 quitvoerend technicus qfunctioneert minimaal op MBO niveau qheeft tenminste drie jaar praktijkervaring op het vakgebied inspectie qfunctioneert als inspectie- en keuringsdeskundige op instructie en/of volgens algemeen erkende normatieve documenten qstelt vast en rapporteert of hetgeen is geïnspecteerd voldoet aan de van toepassing zijnde eisen

10 Beroepsprofiel (2) qinspectie- & keuringsdeskundige niveau 3 qis belast met de supervisie over de inspectiewerkzaamheden en/of uitvoerend technicus qfunctioneert minimaal op HBO niveau qheeft tenminste vier jaar praktijkervaring op het vakgebied inspectie qfunctioneert als inspectie- en keuringsdeskundige en is verder onder andere belast met organisatie, toezicht, instructie en/of begeleiding en/of met ontwikkeling, onderhoud, beoordeling en/of autorisatie van plannen, rapporten, procedures en/of specificaties

11 Beroepsprofiel (3) qinspectie- & keuringsdeskundige niveau 3 qvoert in het veld ook zelf inspectiewerkzaamheden uit en/of levert een directe bijdrage aan de ontwerpbeoordeling en/of de voorbereiding, uitvoering en/of afwikkeling van inspectiewerkzaamheden in de dagelijkse praktijk, met inbegrip van de beoordeling van het functioneren van bijbehorende kwaliteitsmanagementsystemen qbeoordeelt en rapporteert of hetgeen is geïnspecteerd beantwoordt aan de intentie van de van toepassing zijnde eisen

12 Keuze onderwerp (1) qinspectie- en keuringswerkzaamheden qin overeenstemming met de definitie voor de term inspectie overeenkomstig de geldende norm EN ISO/IEC qdefinitie inspectie qhet onderzoeken van een productontwerp, van een product, dienst, proces of installatie, en het vaststellen van overeenstemming ervan met specifieke eisen of, op grond van beroepsmatige oordeelsvorming, met algemene eisen

13 qinhoud Keuze onderwerp (2) qweergave van het - op een juiste wijze - toepassen van de opgedane theoretische kennis in de eigen praktijk van inspectie qpassende reflectie van het vakgebied inspectie in de breedte en diepgang op het - door de kandidaat - gewenste niveau i.c. I&K-2 resp. I&K-3 qgeen literatuur- of bureauonderzoek, geen afstudeerverslag of louter theoretische verhandeling

14 qrol kandidaat Keuze onderwerp (3) qde betreffende inspectiewerkzaamheden zijn voor het overgrote deel door de kandidaat zelf uitgevoerd qde kandidaat heeft in de betreffende inspectieopdracht op het - door de kandidaat - gewenste niveau i.c. I&K-2 resp. I&K-3 gefunctioneerd qactualiteit qop het tijdstip van initiële aanmelding niet ouder dan 4 jaar

15 Aanzoeken begeleider (1) qrol begeleider q(collegiale) vakinhoudelijke coach op het vakgebied inspectie (klankbordfunctie) qeerste beoordelaar werkstuk qbeoordelingsformulier praktijkverslag I&K-2 of scriptie I&K-3 in te vullen door de begeleider (ref.: form skk-02a of skk-02b) qafkomstig van binnen of van buiten de eigen organisatie qlet wel: rol van begeleider is aldus niet enkel een administratieve rol

16 Aanzoeken begeleider (2) qaanwijzing begeleider in overleg met het management van werkgever of opdrachtgever qcreëren draagvlak in organisatie qstimuleren en faciliteren in tijd en middelen

17 Hoofdstructuur werkstuk (1) qomslag qoriginele titel (weergave onderwerp en grenzen, beknopt en prikkelend) qrelevant plaatje (verfraaiing) qtitelblad qtitel en eventueel sub- of ondertitel qnaam auteur, organisatie, versie en/of datum qvoorwoord qgegevens aard van werkstuk, gegevens auteur, beoogde doelgroep en woord van dank

18 Hoofdstructuur werkstuk (2) qinhoudsopgave qtitels in overeenstemming met de titels in het eigenlijke werkstuk qsamenvatting qinformatieve beschrijving op hoofdpunten qbelangrijkste conclusies en aanbevelingen qmaximaal één pagina qverklarende en alfabetisch gerangschikte (uitvouwbare) lijst qbegrippen, afkortingen, symbolen en eenheden

19 Hoofdstructuur werkstuk (3) qinleiding qdefinitie opdracht (probleem-/vraagstelling) qdoel inspectieopdracht qheldere uitleg opbouw en inhoud werkstuk qorganisatie en rol kandidaat qorganogram en positie inspectie-eenheid qheersend kwaliteitsmanagementsysteem qfunctie en/of rol(len) qtaken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rapportagelijn(en) en escalatielijn(en)

20 Hoofdstructuur werkstuk (4) qintroductie object(en) (technisch product) qwerkingsprincipe qconstructieve uitvoering qfunctie in installatieverband qgebruiksomstandigheden qoverige bedrijfsomstandigheden (b.v. omgevingsinvloeden) qrelevante faal-/degradatiemechanismen qkenmerkende ontwerpgegevens qclassificatie c.q. indeling

21 Hoofdstructuur werkstuk (5) qintroductie object(en) (technisch product) qeventuele beveiligingsvoorzieningen qrelevante technische documentatie qrelevante achtergrondinformatie (historie)

22 Hoofdstructuur werkstuk (6) qanalyserende beschrijving inspectieproces qanalyserende vakinhoudelijke verhandeling qanalyserende schrijfstijl: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe qfocus op demonstreren van eigen betrokkenheid, eigen inbreng resp. eigen vakbekwaamheid op het vakgebied inspectie qvan toepassing zijnde eisen i.c. wet- en/of regelgeving, voorschriften, (inter-)nationale normen en/of (bedrijfs-)specificaties

23 Hoofdstructuur werkstuk (7) qanalyserende beschrijving inspectieproces qvoorbereiding en achtergronden, onder meer: qrelevante (technische) documentatie qheersend kwaliteitsmanagementsysteem betrokken partijen (b.v. EN ISO 9001 of 14001, EN ISO 3834, EN ISO/IEC of 17025) qinspectiestrategie, -programma en -plan qrol van overige direct betrokkenen qinspecteerbaarheid in de loop van het fabricage-/montage proces t/m de eindcontrole resp. in de gebruiksfase

24 Hoofdstructuur werkstuk (8) qanalyserende beschrijving inspectieproces qvoorbereiding en achtergronden, onder meer: qvoor inspectie relevante aspecten van toegepaste materialen, vormgevings- of verbindingstechnieken en/of -methoden resp. warmte- en/of oppervlaktebehandelingsmethoden en/of technieken qrelevante potentiële onvolkomenheden of faal-/degradatiemechanismen

25 Hoofdstructuur werkstuk (9) qanalyserende beschrijving inspectieproces qvoorbereiding en achtergronden, onder meer: qaard, omvang, tijdstip, methode (procedure of instructie), concrete en/of specifieke aanvaardbaarheidsmaatstaven en eventuele voorzorgsmaatregelen qtoegepaste onderzoeks- en/of beproevingsmethoden en/of -technieken, inclusief beknopte uitleg van mogelijkheden, beperkingen en/of geschiktheid

26 Hoofdstructuur werkstuk (10) qanalyserende beschrijving inspectieproces qvoorbereiding en achtergronden, onder meer: qbijwonen pre-inspection meeting (PIM) qopstellen, goedkeuren of autoriseren van kwaliteitsinspectieplan (QIP), productie-/ inspectie-/testplan (PITP) of herbeoordelingsplan (hb-plan) quitgevoerde inspecties c.q. onderzoeken en beproevingen resp. overzichtelijke en ondubbelzinnige rapportage van bevindingen, waarnemingen en resultaten

27 Hoofdstructuur werkstuk (11) qanalyserende beschrijving inspectieproces qtoetsing, beoordeling, analyse en oordeelsvorming in relatie tot de van toepassing zijnde eisen en aanvaardbaarheidsmaatstaven (normatieve documenten) en in het bijzonder de behandeling van de geconstateerde afwijkingen (aard, omvang en ernst) qoverwegingen, afwegingen en keuzes in de loop van het inspectieproces

28 Hoofdstructuur werkstuk (12) qanalyserende beschrijving inspectieproces qdeugdelijke standpunten, argumenten resp. adviezen qkritische beschouwing (I&K-2) resp. analyse en/of evaluatie (I&K-3) van de uitgevoerde inspectieopdracht q doelstelling: continu verbeteren qconclusie(s) qkort en helder antwoord op inspectieopdracht qop basis van gerapporteerde feiten

29 Hoofdstructuur werkstuk (13) qaanbevelingen (richtinggevend advies) qrelatie met conclusie, concreet en acceptabel qliteratuuroverzicht c.q. -opgave qgeraadpleegde literatuur (bronnen) qboeken, rapporten of dictaten qartikelen in vaktijdschriften q(elektronische) publicaties qbijlage(n) qmiddel om de kern van het werkstuk overzichtelijk en leesbaar te houden

30 Hoofdstructuur werkstuk (14) qbijlage(n) qtekst zonder raadplegen bijlagen begrijpelijk geheel qminimaal één (1) verwijzing in tekst naar iedere afzonderlijke bijlage qkenmerken bijlage(n) (b.v. Romeinse cijfers of hoofdletters) qinsluiten van eigen verslagen, notities, rapportages of afgetekende plannen, gericht op naspeurbaarheid van eigen betrokkenheid en eigen inbreng (= bewijsstukken)

31 Aandachtspunten werkstuk (1) qalgemeen qbehandeling van het vakgebied inspectie met een passende breedte en diepgang op desbetreffende niveau, t.w. I&K-2 of I&K-3 qplanmatige indeling (structuur) qlogische opbouw beschrijving qtaalgebruik (helder, bondig, kernachtig, grammaticaal correct en professioneel) qafbeeldingen/foto s, tabellen, grafieken, figuren en/of bijlagen (leesbaar, functioneel en - indien van toepassing - bronvermelding)

32 Aandachtspunten werkstuk (2) qalgemeen qscheiding in hoofd- en bijzaken resp. feiten en meningen qzorgvuldig, consistent, ondubbelzinnig qoverzichtelijk, goed leesbaar en geen slordigheden qomvang kern van het werkstuk - in de regel 15 á 30 pagina s (formaat A4) qin Nederlandse taal, tenzij met Hobéon SKO anders overeengekomen

33 Aandachtspunten werkstuk (3) qbeschrijving (inhoud) qorganisatie en functie of rol(len) kandidaat qdoel (inspectie-)opdracht, project of product (object) en rol kandidaat in context opdracht qvan toepassing zijnde eisen quitgevoerde inspecties (onderzoeken en/of beproevingen) qgeschiktheid (beperkingen) van toegepaste onderzoekmethode(n) of -technieken qresultaten uitgevoerde inspecties

34 Aandachtspunten werkstuk (4) qtoetsing (I&K-2) qtoetsing resultaten uitgevoerde inspecties aan van toepassing zijnde eisen (normen, voorschriften, specificaties) qbeschrijving behandeling van geconstateerde afwijkingen

35 Aandachtspunten werkstuk (5) qtoetsing/beoordeling/analyse (I&K-3) qtoetsing resultaten uitgevoerde inspecties aan van toepassing zijnde eisen (normen, voorschriften, specificaties) qbeoordeling geconstateerde of opgetreden afwijkingen en/of problemen met inbegrip van onderbouwde adviezen voor oplossingen en/of verbeteringen

36 Aandachtspunten werkstuk (6) qtoetsing/beoordeling/analyse (I&K-3) qkritische analyse toegepaste onderzoekmethode(n) en/of -technieken in relatie tot de resultaten van uitgevoerde onderzoeken en/of beproevingen resp. het inspectieproces, gericht op verbetering doelmatigheid en/of doeltreffendheid uitgevoerde inspecties en/of het inspectieproces

37 Aandachtspunten werkstuk (7) qkritische nabeschouwing (I&K-2) qkritische nabeschouwing van de resultaten van uitgevoerde inspecties resp. het inspectieproces, gericht op het verbeteren (effectiviteit), goedkoper maken (efficiëntie), vernieuwen (innovatie), vereenvoudigen (doelmatigheid) van inspecties en/of het inspectieproces

38 Aandachtspunten werkstuk (8) qanalyse en/of evaluatie van (I&K-3) qontwerp, fabricage en/of montagetechnieken (vervaardiging en samenbouw), beveiliging, gebruik, onderhoud of (periodieke) controles of inspecties van het product (object) resp. organisatie, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het product (object) en/of de organisatie

39 Aandachtspunten werkstuk (9) qconclusie(s) en aanbevelingen qconclusie(s) op basis van gerapporteerde feiten qaanbevelingen qliteratuuroverzicht qopgave geraadpleegde literatuur c.q. informatiebronnen qbijlage(n) qessentiële details met passende verwijzing qbewijsstukken (eigen rol, eigen inbreng c.q. werk en eigen betrokkenheid)

40 Positionering in de markt (1) qwet- en regelgeving in relatie tot eisen voor vakbekwaamheid van personen qwarenwetregeling Drukapparatuur, artikel 15 qschema voor Aanwijzing van en Toezicht op de Certificerings- en Keuringsinstellingen (CKI s) voor Drukapparatuur (WDA&T-DA)

41 Positionering in de markt (2) qnormen in relatie tot eisen voor vakbekwaamheid van personen qpraktijkregels voor Drukapparatuur (PRD of PRDA)

42 qvragen qalgemeen Vragen en Rondvraag qinteractieve rondvraag qstand van zaken oriëntatie en/of selectie onderwerp praktijkverslag of scriptie

43 qhartelijk dank voor quitnodiging qgetoonde aandacht Afsluiting qsucces bij qafwikkeling cursus- en certificatietraject qloopbaan (in de rol van gecertificeerd inspectie- en keuringsdeskundige)

Certificatie van Vakbekwaamheid. Jo Coenen, voorzitter Examencommissie SKK

Certificatie van Vakbekwaamheid. Jo Coenen, voorzitter Examencommissie SKK Certificatie van Vakbekwaamheid Jo Coenen, voorzitter Examencommissie SKK Opstellen praktijkverslag of scriptie Doelgroep: Cursisten IKT-2 en IKT-3, 2 e jaar Inleider: Jo Coenen, voorzitter Excom SKK Versie:

Nadere informatie

Hobéon SKO Regelingen SKK

Hobéon SKO Regelingen SKK Regelingen SKK Pagina 1 van 40 Registratieblad STATUS: VASTGESTELD REF. NR.: SKK VERSIE: 12.1 WERKINGSGEBIED: SKK CLASSIFICATIE: VRIJ TOEGANKELIJK TITEL: Hobéon SKO Regelingen SKK UITGAVE-OVERZICHT UITGAVE

Nadere informatie

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1

Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens 1 Examenlijn Diploma Examen Niveau Positionering Versie 1.2 Geldig Vastgesteld Juni 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel Administratief Rapporteren en Adviseren door Financials vergelijkbaar

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0

Beoordelingskader RgdBOEI Inspecteur Vastgoed, versie 2.0 Preambule Dit beoordelingskader is toegesneden op de praktijk van de RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed. De RgdBOEI Integraal Inspecteur Vastgoed functioneert in een context samen met een RgdBOEI Adviseur.

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking

Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Nederlandse Associatie voor Examinering 1 Beoordelingscriteria scriptie CBC: instructie en uitwerking Met de scriptie voor Compensation & Benefits Consultant (CBC) toont de kandidaat een onderbouwd advies

Nadere informatie

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1 RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor de Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is.

Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een onvoldoende is. Beoordelingsmodel scriptie De beoordelaars gaan niet over tot een eindbeoordeling indien een van de categorieën een is. Plan van aanpak 1.aanleiding (10 punten) Er is geen duidelijk omschreven aanleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 5, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410

Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Spotlight Meer duidelijkheid over samenstellingsopdrachten met komst Standaard 4410 Robert van der Glas - Statutaire compliance, Tax Reporting & Strategy De NBA heeft onlangs de herziene standaard uitgebracht

Nadere informatie

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur

WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR. Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur 1 WESA-SCHEMA DRUKAPPARATUUR Wet Specifieke Accreditatie Schema voor het Warenwetbesluit drukapparatuur Uitgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsomstandigheden Postbus 90801

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING Beoordeling paper Orginaliteit van het onderwerp. De inhoud is afgestemd op de informatiebehoefte van de opdrachtgever, aanwezigheid van een probleemstelling. Aangebrachte diepgang en breedte van behandeling.

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller De Theorie en de Praktijk Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: René Leijzer, LPCB Nederland De Regeling UPD

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA

Eisen Nederlands, vormgeving, APA. Pagina 1 van 10. Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Pagina 1 van 10 Eisen Nederlands, vormgeving en bronvermelding AMA Versie: 8 juni 2015 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Eisen Nederlands 3 Eisen vormgeving 4 Eisen bronvermelding 5 Procedure

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht.

Opm: Bij een onvoldoende beoordeling is het invullen van het veld opmerkingen door de begeleider verplicht. Beoordeling I: Het Plan van Aanpak (eerste versie) Datum: 1. Past het onderwerp in het profiel - aangeven bij welke vakken het werkstuk aansluit - zijn de vakken herkenbaar in het plan on ed Afspraken

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Kwaliteitsborging cursusmateriaal

Kwaliteitsborging cursusmateriaal Kwaliteitsborging cursusmateriaal Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/5 Beoordeling cursusmateriaal Permanente Educatie

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren

Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren Taken en competenties gecertificeerde secretarissen en coördinatoren NVAO 17 augustus 2010 Inhoud 1 Certificering 3 2 Taken en competenties 3 2.1 Rapport 3 2.2 Procesgang 4 2.3 Vaardigheden 5 3 Gedragscode

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr:

Hogeschool van Amsterdam opleiding IAM/CMD. Beoordelingsformulier afstudeerproject Ondertekening. handtekening. Student Studentnr: Beoordelingsformulier afstudeerproject 2011-12 Ondertekening naam handtekening Student Studentnr: Afstudeerdocent Tweede lezer Externe deskundige Organisatie: Datum Toelichting Het afstudeerproject bestaat

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen.

Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren of handhaven van beleidsterreinen en beleidsprocessen. Functiebeschrijving Functienaam Medewerker beleidsuitvoering II Normfunctienaam Medewerker beleidsuitvoering II Code Peildatum N03.03.04 1-1-2013 Functiereeks Beleid Het adviseren over, ontwikkelen, uitvoeren

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2016

Correctievoorschrift HAVO 2016 Correctievoorschrift HAVO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2016

Correctievoorschrift VWO 2016 Correctievoorschrift VWO 2016 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Schema s en schemabeheerders

Schema s en schemabeheerders Raad voor Accreditatie Schema s en schemabeheerders Wijzigingen per 1.1.2017 Ed Wieles, RvA Agenda Toelichting op het waarom van de wijzigingen; Wijzigingen in T033; Validatie; Introductie van BR012 en

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2017

Correctievoorschrift HAVO 2017 Correctievoorschrift HAVO 2017 tijdvak 1 Spaans Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Certificering HR Professional

Certificering HR Professional Certificering HR Professional Certificering HR Professional Het personeelsmanagement kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit, in de diepte en de breedte. De inhoud van het personeelsmanagement

Nadere informatie

Les 1: Vaktijdschriften: een eerste oriëntatie

Les 1: Vaktijdschriften: een eerste oriëntatie Les 1: Vaktijdschriften: een eerste oriëntatie Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Annemiek Hermans Bouwstenen voor leesbevordering

Nadere informatie

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA

Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Competentieprofiel afstudeerscriptiebegeleider RA Leeswijzer Het competentieprofiel in dit document beschrijft de rol, kerntaak, competenties en bijbehorende succescriteria van de afstudeerscriptiebegeleider.

Nadere informatie

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche

Reparatie Ex-motoren. Kwaliteitsslag binnen de branche Reparatie Ex-motoren Kwaliteitsslag binnen de branche Voorstellen Mark Ent Bestuurslid Vakgroep EMO van Uneto-VNI Lid normcommissie NEC31 Directeur SPIT elektromechanica BV Agenda Reparatie van Ex-motoren:

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

Beoordeling van het PWS

Beoordeling van het PWS Weging tussen de drie fasen: 25% projectvoorstel, 50% eindverslag, 25% presentatie (indien de presentatie het belangrijkste onderdeel is (toneelstuk, balletuitvoering, muziekuitvoering), dan telt de presentatie

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017

Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 Correctievoorschrift VMBO-KB 2017 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Aanleveren

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 3, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO 2015

Correctievoorschrift HAVO 2015 Correctievoorschrift HAVO 2015 tijdvak 1 Arabisch Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015

Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 Correctievoorschrift VMBO-KB 2015 tijdvak 1 Arabisch CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2013

Correctievoorschrift VWO 2013 Correctievoorschrift VWO 2013 tijdvak 1 Duits Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie