Economische aspecten van gewaarborgde kwaliteit in de voedingssector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische aspecten van gewaarborgde kwaliteit in de voedingssector"

Transcriptie

1 1 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar Economische aspecten van gewaarborgde kwaliteit in de voedingssector Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de economische wetenschappen Anna-Maria De Jaeghere Onder leiding van Prof. dr. Ir. J. Viaene

2 1

3 1 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar Economische aspecten van gewaarborgde kwaliteit in de voedingssector Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de economische wetenschappen De Jaeghere Anna-Maria Onder leiding van Prof. dr. Ir. J. Viaene

4 1 Permission

5 WOORD VOORAF In dit dankwoord wens ik mij te richten tot een aantal personen die mij geholpen en gesteund hebben bij de realisatie van deze thesis. Vooreerst wens ik mijn promotor Prof. dr. Ir. Jacques Viaene bedanken, die mij de kans gegeven heeft en mij hierin begeleid heeft, om dit interessante onderwerp uit te diepen. Vervolgens had ik graag de heer Nolet, van Viangros en de heer Crismer, van Charleroi Salaisons, bedankt voor hun tijd die ze vrij maakten en hun enthousiasme waarmee ze mij geholpen hebben bij het uitvoeren van mijn onderzoek. Verder wens ik ook mijn familie te bedanken voor hun morele steun bij het schrijven van deze eindverhandeling. In het bijzonder zou ik mij willen richten tot mijn ouders en grootouders die me de kans gegeven hebben om deze studies aan te vatten en die me steeds bijgestaan hebben tijdens mijn jaren als student. Tot slot wil ik mijn vriend Mathieu bedanken voor het vele naleeswerk en de grote steun tijdens het vervolmaken van deze thesis. Anna-Maria De Jaeghere Gent, 29 april 2007 I

6 INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... I INHOUDSOPGAVE...II LIJST MET FIGUREN... IV INLEIDING... 1 DEEL1: LITERATUUR... 4 HOOFDSTUK 1: De voedingsindustrie Definitie Korte historiek Structuur en kenmerken van de voedingsindustrie Samengevat HOOFDSTUK 2: Kwaliteit Definities Principes omtrent voedselkwaliteit Voedselveiligheid Samengevat HOOFDSTUK 3: Producenten en kwaliteitsmanagementsystemen van gewaarborgde kwaliteit Kwaliteitsmanagement Concepten of systemen voor kwaliteitscontrole Schema s van gewaarborgde kwaliteit Kosten-batenanalyse Samengevat HOOFDSTUK 4: Consumenten en informatiemanagementsystemen van gewaarborgde kwaliteit Consumententrends in de voedingssector Het keuzegedrag van de consumenten Food marketing Betalingsbereidheid of Willingness To Pay (WTP) Samengevat II

7 DEEL 2: JURIDISCH REFERENTIEKADER VOOR VOEDSELKWALITEIT HOOFDSTUK 5: Europese wetgeving Richtlijn 93/43/EEG, inzake levensmiddelenhygiëne Witboek over voedselveiligheid Leidraad voor de implementatie van het Witboek ( implementation guidance ) Verordening (EG) nr. 852/ Van boer tot bord Een Europees kwaliteitslabel voor de toekomst? HOOFDSTUK 6: Belgische wetgeving Koninklijk Besluit van 7 februari Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV (4 februari 2000) Koninklijk Besluit betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen, 14 november HOOFDSTUK 7: Wetgeving in de praktijk De stappen in het overeenstemmingsproces De hindernissen in het overeenstemmingsproces Samengevat DEEL 3: ONDERZOEK IN VLEESVERWERKENDE ONDERNEMINGEN De bedrijven: Viangros en Charleroi Salaisons De visies op de voedingssector De visies op kwaliteitsmanagementsystemen De visies op informatiemanagementsystemen De visies op de wetgeving Samengevat ALGEMEEN BESLUIT BIBLIOGRAFIE...V BIJLAGEN...V III

8 LIJST MET FIGUREN Figuur 1: Structuur van de thesis 2 Figuur 2: Kwaliteitsdimensies en de verbonden kwaliteits-managementsystemen 25 IV

9 INLEIDING De interesse door zowel de overheid als door de consumenten voor voedselveiligheid en voedselkwaliteit is sinds de jaren 80 gestegen. Deze evolutie werd het laatste decennium versterkt door de opeenvolging van meerdere voedselcrisissen die de Europese en Belgische voedingsindustrie ondergingen (Andersen et al., 2005). Zo werd Europa in 1996 geteisterd door de gekke koeienziekte (Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE), kende Nederland in 1997 de varkenspest, maakte België in 1999 de dioxinecrisis mee en een tijdelijke verbanning van producten van Coca Cola. Verder werden in Europa in 2001 meerdere gevallen van mond- en klauwzeer ontdekt en meer recentelijk maakte Europa de vogelgriep door (Grunert, 2002, Gellynck et al., 2006 en Luning et al., 2006). Onderzoek wees uit dat dergelijke voedselcrisissen in de eerste plaats op lange termijn schade kunnen toebrengen aan de marktvraag. In tweede instantie kan het de geloofwaardigheid van wetgevende instellingen en voedselbedrijven aantasten (Grunert, 2002). De reden hiervoor kan gevonden worden in het feit dat de voedingsindustrie van vandaag vraaggedreven is, waarbij de consumenten veel bewuster omgaan met hun consumptie van voedsel (Barendsz, 1998, Verhaegen, 2002 en Gellynck et al., 2006). Hierbij ontwikkelt zich een steeds kritischere consument met een grote vraag naar voedselveiligheid en voedselkwaliteit (Luning et al., 2002 en Verbeke, 2005) Uit voorgaande paragraaf blijkt dat innovatie in de voedingsindustrie noodzakelijk was. Om op de stijgende bekommernissen van de consument een antwoord te kunnen bieden, vond een evolutie plaats naar het waarborgen van kwaliteit, waarbij de inefficiëntie erkent wordt dat gepaard gaat met het wachten tot fouten, risico s of gevaren opduiken (Avermaete et al., 2002 en Davis et al., 2003). Het is dus van belang, zowel voor de overheid als voor de voedingsindustrie zelf, om preventief op te treden en een kader te creëren waarin fouten, risico s of gevaren op tijd onderschept worden en waarin corrigerende acties mogelijk zijn (Luning et al., 2002 en Davis et al., 2003). Deze evolutie van kwaliteitswaarborging draagt twee grote economische gevolgen in zich. In de eerste plaats zal de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in de voedingsindustrie moeten opgebouwd worden ten aanzien van de consument. Hierin kan het ontstaan en het groeiend belang van informatiemanagementsystemen gekaderd worden waarbij food marketing een belangrijke plaats inneemt. Ten tweede kan vastgesteld worden dat ondernemingen en producenten in toenemende mate kwaliteitssystemen en schema s implementeren om zo de consumenten te overtuigen van de geleverde kwaliteit. Het invoeren van elk systeem gaat eveneens gepaard met economische aspecten. Zo moet bij informatiemanagementsystemen rekening gehouden worden met de betalingsbereidheid van de consument en bij kwaliteitsmanagementsystemen moet een kosten-batenanalyse opgemaakt worden. 1

10 Onderzoeksvraag en probleemstelling De onderzoeksvraag van deze thesis kan omschreven worden als Welke economische aspecten van gewaarborgde kwaliteit kunnen waargenomen worden in de voedingssector? In de voedingssector is het waarborgen van kwaliteit van essentieel belang. De vraag hierbij vanuit een economisch perspectief is hoe er door producenten getracht wordt om de voorwaarden die consumenten stellen betreffende productkwaliteit af te stemmen op de eigenschappen die door producenten aan hun producten meegegeven wordt. Methodologie Figuur 1, die een sterke vereenvoudiging van de realiteit schetst, geeft de structuur van deze thesis weer. Figuur 1: Structuur van de thesis DE VOEDINGSSECTOR LANDBOUW Grondstoffen VOEDINGINDUSTRIE Verwerking Producent RETAIL Verkoop Consument Kwaliteits- Managementsystemen Informatie- Managementsystemen Inputs: grondstoffen en goederen Feedback: vragen en beïnvloedende trends 2

11 In deel 1 van de thesis wordt alles binnen de ovaal van de voedingssector besproken. De invloed van de overheid zal in deel 2 behandeld worden. In het derde deel zal een toets met de realiteit plaatsvinden door onderzoek in de vleesverwerkende industrie. In deel 1 van de thesis, de literatuurstudie, zal dieper ingegaan worden op de voedingssector. Het eerste hoofdstuk zal de voedingssector als geheel behandelen waarin de geschetste structuur, zoals in figuur 1 weergegeven wordt, duidelijk zal worden. In het volgende hoofdstuk zullen de concepten voedselkwaliteit en voedselveiligheid gedefinieerd worden. Het derde hoofdstuk zal zich concentreren op de producenten en hoe zij kwaliteit wensen te waarborgen aan de hand van kwaliteitsmanagementsystemen. Tot slot zal nagegaan worden hoe consumenten geïnformeerd worden over die kwaliteit door middel van informatiemanagementsystemen. Er kan opgemerkt worden dat de voedingssector door de overheid en de wetgeving van deze laatste beïnvloed wordt. Hier zal dieper op ingegaan worden in het tweede deel van deze thesis. In hoofdstuk 5 wordt vooreerst de Europese wetgeving weergegeven. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de Belgische wetgeving. In het slotstuk van dit deel, het zevende hoofdstuk, wordt de wetgeving getoetst aan de praktijk. In het derde deel van de thesis zal onderzoek plaatsvinden in de vleesdistributie waarbij onderzocht wordt hoe vleesverwerkende bedrijven het waarborgen van kwaliteit uitwerken. Deze thesis zal afgesloten worden met een algemeen besluit en enkele conclusies. Wanneer deze thesis gelezen wordt, moet evenwel rekening gehouden worden met enkele vereenvoudigingen die plaatsvonden ten opzichte van de realiteit. Zo wordt in de literatuurstudie van de voedingssector abstractie gemaakt van alle inputs die niet afkomstig zijn van de landbouw. Er wordt ook steeds uitgegaan van de gemiddelde consument, wanneer over consumenten gesproken wordt. De voedingssector is onderhevig aan meerdere invloeden dan enkel deze van de wetgever. Wanneer het juridisch referentiekader geschetst wordt, in deel 2 van de literatuurstudie, worden enkel de belangrijkste evoluties op wetgevend vlak weergegeven die noodzakelijk zijn om de naar voor gebrachte literatuur correct te kunnen kaderen. Tot slot zou kunnen gesteld worden dat wat betreft het onderzoekend gedeelte van deze thesis, het naar de toekomst toe aangewezen is om dit op meer uitgebreide schaal uit te voeren en eveneens aan te vullen met een kwantitatief onderzoek. 3

12 DEEL1: LITERATUUR Deel 1 van deze thesis beslaat een literatuurstudie waarin de voedingssector, en voornamelijk de voedingsindustrie uitgediept zal worden. Dit zal gebeuren aan de hand van vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zal de voedingsindustrie geschetst worden in de context van de voedingssector. Vooreerst moet de voedingsindustrie gedefiniëerd worden en daarna wordt een korte historiek weergegeven. In het derde onderdeel komen de structuur met de landbouw, de verwerking en de retail aan bod evenals de typische kenmerken van de industrie. Tot slot wordt dit hoofdstuk kort samengevat. Het tweede hoofdstuk zal dieper ingaan op kwaliteit. Het is immers zeer belangrijk om die goed te definiëren, vandaar dat in het eerste onderdeel een overzicht gegeven wordt van meerdere kwaliteitsdefinities. Daarnaast worden enkele principes omtrent voedselkwaliteit weergegeven. Gezien het grote belang van voedselveiligheid om tot voedselkwaliteit te komen wordt hier het derde deel van het hoofdstuk aan gewijd. Om te besluiten wordt het hoofdstuk kort samengevat. Het derde hoofdstuk van de literatuur zal aandacht schenken aan kwaliteitsmanagementsystemen. Vooreerst wordt het begrip kwaliteitsmanagement toegelicht. Daarna komen drie concepten of systemen voor kwaliteitscontrole aan bod. Het zijn respectievelijk het HACCP-systeem, de ISOstandaarden en het Total Quality Management. In het derde onderdeel worden schema s voor gewaarborgde kwaliteit besproken. Er zal hierbij telkens een business-to-business schema en een business to consumer schema uitgediept worden. Gezien het voor ondernemingen economisch gezien interessant is om kosten-batenanalyse te maken betreffende het kwaliteitsmanagement, wordt dit aspect vervolgens uitgewerkt. Tot slot wordt het hoofdstuk kort samengevat. Het vierde en laatste hoofdstuk van de literatuurstudie wordt gewijd aan informatiemanagementsystemen. In het eerste en tweede onderdeel worden consumententrends en het keuzegedrag van de consumenten naar voor gebracht. Deze tonen de noodzakelijkheid aan van informatie. Food marketing beslaat vervolgens het volgende onderdeel en tracht op deze noodzaak een antwoord te bieden. Dit gebeurt door informatieverschaffing, labelling al dan niet met traceerbaarheidsinformatie en merken. Ook hier wordt een economisch aspect belicht, met name de betalingsbereidheid van de consumenten. Tot slot wordt het hoofstuk kort samengevat. 4

13 HOOFDSTUK 1: De voedingsindustrie In dit onderdeel wordt de voedingsindustrie, en bijgevolg het kader van deze thesis, beschreven. Vooreerst wordt de voedingsindustrie gedefinieerd. Vervolgens wordt een korte historiek geschetst. In het derde punt wordt dieper ingegaan op de structuur van de voedingssector waarin zal blijken hoe de voedingsindustrie dient gekaderd te worden in het groter geheel van de voedingssector. In dat derde onderdeel komen ook enkele de typische kenmerken van de voedingsindustrie aan bod. Tot slot wordt het hoofdstuk kort samengevat. 1.1 Definitie De voedingsindustrie wordt door de Europese Commissie (1993) als volgt gedefinieerd: [De voedingsindustrie is een] cluster van bedrijven dat grondstoffen, hoofdzakelijk afkomstig van de landbouw, transformeert in (voedings-)producten met als doelstelling het inspelen op, en het bevredigen van, de behoeften van de consument. In deze definitie ligt voornamelijk de nadruk op de transformatie van landbouwgoederen naar voedingsproducten voor de consumenten. De bedrijfstak die producten voortbrengt voor menselijke en dierlijke voeding, is de omschrijving die gehanteerd wordt door de Belgische federatie van de Voedingsindustrie. Hier staat de productie van voeding voor mens en dier centraal. De voedingsindustrie kan ook bekeken worden als het geheel van de voedsel-, drank- en tabakindustrie. Alle bedrijven die landbouwproducten verwerken en voedselproducten vervaardigen kunnen volgens deze benadering ondergebracht worden in de voedingsindustrie (Gellynck, 2002). De voedingsindustrie omvat bijgevolg een grote verscheidenheid aan activiteiten, waarvan het gemeenschappelijke element kan teruggevonden worden in het einddoel. Dit doel is de uiteindelijke voedselconsumptie (Audroing, 1995), waarbij getracht wordt de behoeften van de eindconsument te bevredigen (Verbeek et al., 2003). Het is ook vanuit deze optiek dat de voedingsindustrie in deze thesis benaderd zal worden. 5

14 1.2 Korte historiek De geschiedenis van de voedingsindustrie is in te delen in drie grote evolutiefasen. Tot het einde van de 19 de eeuw wordt gesproken van de pre-industriële fase, de industrialisatiefase vindt plaats rond het eerste driekwart van de 20 ste eeuw. Pas sinds de laatste 25 jaar van de 20 ste eeuw kan gesproken worden van de industriële maturiteitsfase (Verbeek et al., 2003). Tot de tweede helft van de 18 de eeuw leeft een grote meerderheid van de bevolking op het platteland, waarbij de landbouw, en eventuele andere activiteiten gericht zijn op het overleven van het gezin. Hier komt echter verandering in door demografische verschuivingen en ontwikkelingen in de landbouw (Vanhaute et al., 2005). De bevolkingsgroei is het resultaat van een hoog geboortecijfer en een laag sterftecijfer. Deze demografische wijziging is evenwel slechts mogelijk wanneer ook de landbouwopbrengsten uitbreiden. Dit wordt in onze gebieden toegewezen aan verbeteringen in de landbouw, intensievere veeteelt, een efficiënter bedrijfsbeheer maar vooral aan de introductie van nieuwe gewassen en nieuwe methodes van wisselbouw. Toch blijft in Vlaanderen en Brabant de landbouwproductie een familieaangelegenheid waarbij zelfvoorziening centraal staat. Echter door de stijging van de lasten en vooral door de explosieve groei van de pacht, wordt het commercialiseren van de eigen productie een noodzaak. De boer wordt er toe aangezet een deel van zijn productie op de markt te brengen, zelfs als dit voor zijn gezin tot onvoldoende levensmiddelen zou leiden. Op deze onvrijwillige manier ontstaan dan lokale en regionale markten met plaatselijke landbouwproducten. Deze markten creëren nieuwe lokale functies zoals kleinhandelaars en transporteurs, die als tussenpersonen optreden tussen de boer en de consument. Temeer omdat deze laatste zich steeds meer in de groeiende steden zal vestigen (Vanhaute et al., 2005). In deze evolutie zou het prille ontstaan van de voedingsindustrie kunnen gevonden worden waarbij de producerende boer zijn producten op de markt brengt, via meerdere schakels in de voedselketen. Deze producten worden door consumenten gevraagd en gekocht ten einde te voorzien in hun behoeftes. In de industriële fase is er een overgang waar te nemen van het ambachtelijke naar het industriële, waarbij de verwerking van producten overheerst. Hierin is de opkomst van internationale groepen en oligopolies te situeren (Verbeek et al., 2003). Tegelijk ondervindt de distributiesector een toenemend belang aan marketing en wordt ze geconfronteerd met een consument die vragende partij is naar meer diversiteit, smaak en kwaliteit. Deze laatste evolutie is mee ingegeven door het gestegen beschikbaar consumenteninkomen (Verbeek et al., 2003). Hier moet echter wel gewezen worden op de wet van Engel. Deze stelt voor basisproducten dat wanneer het inkomen stijgt de uitgaven voor voeding zullen stijgen. Deze laatste stijgen evenwel minder evenredig wanneer het normale goederen betreft. Het komt er voor de producenten dus op aan in te spelen op die specifieke vragen van diversiteit, smaak en kwaliteit van de consument. 6

15 Producenten gaan zich in de derde fase, de industriële maturiteitsfase, richten op efficiëntie, kostenbesparing en nieuwe groeimogelijkheden. Ondertussen moet ook rekening gehouden worden met een consument die peilt naar productiemethoden, veiligheid, kwaliteit en gezondheid. Het consumptiepatroon evolueert en wordt beïnvloed door het levensritme, de levensstijl en de wijzigende samenstelling van de bevolking (Verbeek et al., 2003). Bij gebrek aan tijd moeten maaltijden snel en gemakkelijk te bereiden zijn en tegelijk een rijkelijk smakenpallet bieden tegen een betaalbare prijs (EUFIC, 2002a). Door de stijgende afstand tussen grondstof en eindproduct in deze fase, worden maatregelen met betrekking tot voedselkwaliteit en voedselveiligheid belangrijk. 1.3 Structuur en kenmerken van de voedingsindustrie De voedingsindustrie is van essentieel belang, zoals in de piramide van Maslow wordt aangetoond, gezien het de mensen voorziet in één van de basisbehoeften, met name voeding. Ook vanuit een economische invalshoek is de voedingsindustrie uitermate belangrijk. De voedingsindustrie is op Europees niveau in termen van productiewaarde de grootste verwerkende nijverheid. Wat betreft de tewerkstelling staat ze op de tweede plaats en ze bekleedt de derde positie op het vlak van toegevoegde waarde. Verder levert ze een positieve bijdrage tot de Europese handelsbalans (Gellynck, 2002). Wanneer gekeken wordt op Belgisch niveau, kunnen gelijkaardige resultaten vastgesteld worden betreffende het belang voor de Belgische economie (Avermaete et al., 2002). De voedingsindustrie neemt in België, net zoals op Europees niveau, de tweede plaats in betreffende de tewerkstelling. Hier is vast te stellen dat brood & banket en de vleesindustrie voor ruim 45% van de werkgelegenheid instaan. Wanneer echter de productiewaarde van de voedingsindustrie beschouwd wordt, wordt waargenomen dat deze in België slechts een derde plaats heeft in de totale Belgische industrie. Toch zorgt de voedingsindustrie ook op nationaal niveau voor een overschot op de handelsbalans (Verbeek et al., 2003) Structuur van de voedingssector Wanneer de structuur van de voedingssector beschouwd wordt, kan eenvoudig gesteld worden dat de grondstoffen, die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de landbouw, verwerkt worden in de voedingsindustrie en vervolgens op de markt voor consumenten gebracht worden. 7

16 a. De landbouw De basis voor de voedingsindustrie is, zoals aangetoond in het historische overzicht, terug te vinden in de landbouw. Ongeveer één derde van de input voor de voedingsindustrie is afkomstig van de landbouw (Gellynck, 2002). Bijgevolg is het duidelijk dat de voedingsindustrie en de landbouw sterk afhankelijk zijn van elkaar en elkaar eveneens wederzijds beïnvloeden. Hierdoor wordt de ketenbenadering bekomen waarin alle onderdelen van de voedingsindustrie, vanaf de boer tot de consument, met elkaar verbonden zijn. In de landbouw kunnen enkele opmerkelijke trends vastgesteld worden, die er voor zorgen dat de boeren nieuwe productietechnieken en marketingkanalen hanteren. Op deze wijze zal de landbouw zich anders positioneren in de voedingsindustrie. Een eerste trend zit vervat in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (CAP, Common Agricultural Policy) dat er voor zorgt dat de prijzen een neerwaartse druk ondervinden (Vannoppen et al., 2004). Dit kent bijgevolg een negatieve weerslag op het inkomen van de boeren, hoewel de overheid intervenieert aan de hand van een directe inkomensondersteuning. Deze laatste kunnen hun inkomen slechts in beperkte mate opkrikken gezien de verzadiging van de voedselmarkten (Verhaegen, 2002) en de grote wetgevende druk die een verdere intensivering van de landbouw aan banden legt (Vannoppen et al., 2004). In dit kader wordt duidelijk dat boeren aangewezen zijn op nieuwe productietechnieken om hun inkomen te verhogen. Ten tweede kan opgemerkt worden dat de landbouw met een negatief imago kampt. Dit is zeker in Vlaanderen het geval, waar de publieke opinie de landbouw vooral als vervuilend en destructief beschouwt (Vannoppen et al., 2004). De vele voedselcrisissen zullen hier zeker toe bijgedragen hebben, alsook de groeiende afstand tussen boer en consument. Hier zullen boeren trachten op in te spelen door gebruik te maken van marketingkanalen om de consumenten te overtuigen van hun producten. Berry (2006) stelt in dit verband dat sommigen de techniek van on-farm selling de uitgelezen kans vinden om hun specialiteiten aan te bieden. Een laatste trend wijst op de toegenomen industrialisatie en het hieruit volgende verlies van appreciatie voor de werkzaamheden van de boer (Vannoppen et al., 2004). Een toegenomen concentratie en specialisatie wordt waargenomen ingevolge schaaleffecten, waardoor het aantal landbouwbedrijven daalt en de gemiddelde grootte van de bedrijven stijgt (Gellynck, 2002). Landbouwers zijn in deze vernieuwde landbouwstructuur aangewezen op nieuwe productietechnieken om competitief te blijven. 8

17 Naast deze trends wordt duidelijk dat wijzigingen in de voedingssector ook impact hebben op de landbouw. De boer wordt in stijgende mate geconfronteerd met de wetgeving en de vereisten ervan (Verhaegen, 2002). Ook is een verregaande samenwerking en integratie op het vlak van bijvoorbeeld hygiëne en voedselveiligheid op te merken (Verbeek et al., 2003). Deze aspecten wijzen op een eerste factor waarbij de voedingsindustrie een invloed heeft op de landbouw. De boer ondervindt namelijk een verlies van zijn autonomie. Een tweede effect gaat uit van een toegenomen concentratie in de voedingsindustrie waardoor de druk op de landbouwer vergroot. De boeren kunnen hierop reageren door zich te verenigen en samen te werken om op afdoende wijze hun onderhandelingspositie te versterken. Ook wordt de sector gedwongen om zich marktgerichter op te stellen en afspraken te maken met de voedingsindustrie (Gellynck, 2002). b. De verwerking Wanneer de grondstoffen aanwezig zijn, kan de voedingsindustrie overgaan tot de verwerking van deze basisproducten. De verwerking kan opgedeeld worden in twee categorieën: een primaire en een secundaire verwerking (Verbeek et al., 2003). In de eerste fase worden grondstoffen verwerkt tot intermediaire producten. Een klein deel hiervan is evenwel reeds bestemd voor eindconsumptie. Het overgrote deel van de tussenproducten wordt verder bewerkt en verwerkt tot samengestelde voedingsproducten in de tweede verwerkingsfase. Na die secundaire verwerking komen ook deze producten op de markt van de consumenten (Verbeek et al., 2003). Wanneer gekeken wordt naar de grote industrieën in Europa kan vastgesteld worden dat in Frankrijk en Nederland de eerste verwerking domineert, terwijl in het Verenigd Koninkrijk de secundaire verwerking primeert. In Duitsland zijn zowel de eerste als tweede verwerking sterk aanwezig in de voedingssector (Gellynck, 2002). De Belgische voedingsindustrie wordt in veel sectoren gedomineerd door een klein aantal grote ondernemingen, hoofdzakelijk buitenlandse multinationals. Deze worden omringd door een zeer groot aantal kleine en middelgrote ondernemingen (KMO s) die zich vooral richten op de locale markt (Gellynck, 2002). Op basis van een aantal criteria, met name aantal werknemers, omzet of balanstotaal, wordt vastgelegd of een onderneming al dan niet een KMO is (Richtlijn, 2003/361/EC). Verder kunnen de KMO s opgedeeld worden in drie soorten ondernemingen, de middelgrote, de kleine en de micro-ondernemingen. De middelgrote ondernemingen, dit zijn de grootste KMO s, 9

18 stellen tussen de 50 en 250 werknemers te werk, verwezenlijken een omzet van kleiner of gelijk aan 50 miljoen Euro of hebben een balanstotaal van kleiner of gelijk aan 43 miljoen Euro. Analoog kan gesteld worden voor de kleine ondernemingen dat ze tussen de 10 en 50 werknemers hebben en een omzet of een balanstotaal van maximaal 10 miljoen Euro realiseren. Het werknemersbestand van de kleinste KMO s, de micro-ondernemingen, is kleiner dan 10 en ze hebben een omzet of een balanstotaal van maximum 2 miljoen Euro (Richtlijn, 2003/361/EC). Voor België kan in de voedingsindustrie gewezen worden op de aanwezigheid van multinationals zoals Masterfoods of Nestlé. Wat betreft KMO s die voedsel verwerken, kan bijvoorbeeld het belang van streekproducten aangetoond worden. Deze organisatie binnen de verwerkende sectoren van de voedingsindustrie wordt beïnvloed door de omgeving waarbinnen de industrie opereert. Hier zijn trends zoals globalisering, technologische vooruitgang, overheidsbeleid en evoluerende consumentenverwachtingen vast te stellen. Deze zorgen bijgevolg voor een al dan niet intreden of uittreden van nieuwe bedrijven, voor fusies en overnames en voor de beslissing tot het uitbreiden of verleggen van productieactiviteiten (Gellynck, 2002). c. Retail Wanneer de grondstoffen verwerkt zijn tot finale consumptiegoederen, dan komen deze laatste terecht in de retail, waar de consument en zijn verlangens van primordiaal belang zijn. De retailers stellen bijgevolg de link voor tussen de voedingsproducerende bedrijven en de finale consumenten (Luning et al., 2002). Het is bijgevolg interessant om eerst vier grote algemene trends naar voor te brengen die zich voordoen bij de consumenten. In de eerste plaats is een spectaculaire stijging in de vraag naar do-it-for-me-food of convenience food op te merken. Hierbij wordt dan verwezen naar onder andere kant-en-klare maaltijden, diepvriesgerechten en afhaalmenu s (Sperber, 1998, Verbeek et al., 2003 en Wall, 2005). Dergelijke maaltijden hebben gemeen dat ze enerzijds gemakkelijk en snel zijn (Verbeek et al., 2003), maar anderzijds neemt de complexiteit van het voedingsproduct toe (Luning et al., 2002). Deze eerste trend is toe te schrijven aan de wijzigende rol van de man en de vrouw in de samenleving, het toegenomen levensritme, de gewijzigde levensstijl en de vergrijzing van de bevolking (Verbeek et al., 2003, Atkins et al., 2001 en Fearne et al., 1996). Een tweede trend is de vraag naar superieure smaak en gesofisticeerd voedsel. De consument gaat hier op zoek naar een rijkelijk smakenpallet, waarbij de appreciatie voor de buitenlandse keuken stijgt. Deze evolutie is volgens Verbeek et al. (2003) vooral een gevolg van de toegenomen mobiliteit van de mensen, de gestegen technologiegraad in de voedingsindustrie en het groter beschikbaar inkomen 10

19 (Blaylock et al., 1999). De verkleuring van de samenleving kan hier misschien ook toe bijdragen, gezien allochtonen hun eetcultuur en smaken introduceren in de huidige maatschappij. De derde trend kan gevonden worden in de vraag naar een meer uitgebalanceerde en gezondere voeding (Andersen et al., 2005). Dit valt dan te koppelen aan een grotere bewustwording wat betreft de voeding (Luning et al., 2002). Met uitgebalanceerde voeding wordt gedoeld op zowel de hoeveelheden als op de diversiteit. De consument heeft zowel oog voor de hoeveelheid voedsel die hij consumeert als voor de variatie bij wat hij eet (Verbeek et al., 2003 en Andersen et al., 2005). De retailers zullen hier bijgevolg moeten op inspelen door hun assortiment op een voldoende en kwalitatieve manier uit te breiden. Hierbij mogen ze evenwel het gezondheidsaspect niet uit het oog verliezen, gezien de consument op zoek is naar voedsel met natuurlijke, gezonde en onschadelijke bestanddelen (Vannoppen et al.,2004). In het licht van deze evolutie kan de vraag naar light- en bioproducten gesitueerd worden. In 2004 kocht 69 procent van de Belgen minstens 1 keer een biologisch versproduct (www.bioforum.be). In 2005 kon een stijgend aantal gezinnen, dat bioproducten koopt, vastgesteld worden (www.vilt.be). Ondanks deze positieve cijfers beslaat het marktaandeel van biologische versproducten in de totale gezinsbestedingen slechts 1.5 procent (Van Bellegem, 2006). Wanneer de omzet van de bioproductie uitgezet wordt ten opzichte van de totale verwerkende sector, kan de kleinschaligheid van de bioproductie opgemerkt worden. Deze bedraagt slechts 0.34 procent van de totale omzet van de verwerkende sector (www.vilt.be). Toch blijkt dat de retailers deze markt van bioproducten niet links hebben laten liggen, daar 60 procent van de omzet van biologische versproducten gerealiseerd wordt via supermarkten. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden bij Delhaize, die als eerste biologische producten opnam in haar assortiment. In 1997 introduceerde ze zelfs een bio Delhaize label (persbericht Delhaize, 1 juni 2005). In maart 2007 ging Delhaize nog een stap verder door het introduceren van De gezonde wandeling in haar winkels. Op deze manier tracht ze de consument te voorzien van informatie en promoties omtrent gezonde voeding en wordt deze bijgevolg geholpen bij het uitzoeken van uitgebalanceerde en gezondere voeding (Belga Press Release, 12 maart 2007). Gezien de voedselproductie steeds complexer wordt en verder van de consument staat, heeft deze laatste weinig kennis en inzicht in de voedingsindustrie. Dit leidt dan tot een vierde trend, die een toenemende onzekerheid (Vannoppen et al., 2004) en een kritischere consument inhoudt (Luning et al., 2002 en Verbeke, 2005). Deze trend werd verder in de hand gewerkt door de verschillende voedselcrisissen. De vraag naar voedingskwaliteit en voedselveiligheid vloeit uit deze laatste trend voort. In de volgende hoofdstukken zal blijken dat de retailers hierop proberen in te spelen aan de hand van kwaliteitsmanagementsystemen en informatiemanagementsystemen. Zo zullen ze kwaliteitsstandaarden implementeren en de transparantie verhogen door middel van certificaten of labels (Gellynck et al., 2006). Er kan eveneens opgemerkt worden dat ook de overheid op die 11

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN

OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING VAN FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VAKGROEP BELEIDSINFORMATIE, OPERATIONEEL BEHEER EN TECHNOLOGIEBELEID Academiejaar 2003-2004 OPPORTUNITEITEN EN KNELPUNTEN BIJ DE TOEPASSING

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher

WOORD VOORAF. Bedankt voor jullie hulp en steun: ze zal niet snel vergeten worden! Karen Dejaegher WOORD VOORAF Ter afsluiting van mijn studies Handelsingenieur, optie Technologie aan de Universiteit Hasselt (voormalig Limburgs Universitair Centrum) schreef ik deze eindverhandeling. Het onderwerp van

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö cê~åâ=mfb`el`hf éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê==

Nadere informatie

Coaching: De confrontatie tussen de theorie en de praktijk van het bedrijfsleven

Coaching: De confrontatie tussen de theorie en de praktijk van het bedrijfsleven HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT HANDELSWETENSCHAPPEN EN BESTUURSKUNDE Opleiding Handelswetenschappen Coaching: De confrontatie tussen de theorie en de praktijk van het bedrijfsleven Licentiaatsverhandeling

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

«Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt»

«Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt» «Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt» Van Leemputten Geert Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen.

Nadere informatie

De Accountant als Adviseur

De Accountant als Adviseur UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De Accountant als Adviseur Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen

Nadere informatie

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå

båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå båçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çé=çáéêéå~êíëjéê~âíáàâéå=áå= sä~~åçéêéå iáòé=mfgmlmp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=düáëä~áå=elr_bk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê=

Nadere informatie

GEINTEGREERD FACILITY MANAGEMENT

GEINTEGREERD FACILITY MANAGEMENT UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008-2009 GEINTEGREERD FACILITY MANAGEMENT Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

Sustainable Supply Chain Management

Sustainable Supply Chain Management UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Sustainable Supply Chain Management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste Economische

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie in Marokko, Algerije en Tunesië

De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie in Marokko, Algerije en Tunesië De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie in Marokko, Algerije en Tunesië 1 Oktober 2013 De ontwikkeling van retail en voedselverwerkende industrie in Marokko, Algerije en Tunesië Oktober

Nadere informatie

Marketing in de non-profitsector

Marketing in de non-profitsector KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN Marketing in de non-profitsector Invloed van de interactieve media op de communicatie: Oxfam als casestudy

Nadere informatie

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Eindrapport Dr. Hans De Steur, Msc. Sofie Lagast, Prof. Dr. Xavier Gellynck Oktober, 2014 1

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven Kwalitatief onderzoek Said Chakri 0467182 Masterproef aangeboden

Nadere informatie

oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk

oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk hçëíéå~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéå=áå=aáéééåäééâ=éå=_áäòéå=íkökîk=iáàå=n=î~å= ÜÉí=pé~êí~Åìëéä~å hêáëíçñ=a~ë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=iççé=sbobb`h ÅçJéêçãçíçê=W aé=üééê=táã=j^okbccb

Nadere informatie

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Toon Grupping Marijn Verdult Masterproef

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van handelsingenieur door: Stefanie GRAULUS

Nadere informatie

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie