Versiedatum : Status : Definitief. Meerjarenbegroting. en bestuursformatieplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versiedatum : 17-04-2014 Status : Definitief. Meerjarenbegroting. en bestuursformatieplan"

Transcriptie

1 Versiedatum : Status : Definitief Meerjarenbegroting en bestuursformatieplan Schooljaar t/m en kalenderjaar

2 1. Inleiding Aanleiding Besluitvormingsproces en tijdpad Voorbehoud Strategisch beleid De organisatie Strategisch beleidsplan Uitgangspunten, Beleidskeuzen en Risico,s Inleiding Maatschappelijke ontwikkelingen Uitgangspunten en beleidskeuzen Risicoparagraaf Leerlingen Leerlingenaantal teldatum Gewichtenregeling Impulsgebieden Groeiformatie basisonderwijs Instandhouding van scholen Prognose leerlingenaantallen Meerjarenbegroting (totaal) Meerjarenbestuursformatieplan Inleiding Functiebouwwerk Functiemix Personeel Uitgangspunten meerjarenformatieplanning Overzicht meerjarenformatieplan Ontslagruimte en RDDF Ontslagruimte R.D.D.F.-afweging Overzicht beschikbare inkomsten en verplichtingen in euro s (per school) Conclusies van beleid / besluitvorming Formele vaststelling bestuursformatieplan Bijlagen Inzet formatie Amalia Astro school ** vertrouwelijk**fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie De Postiljon ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Koningin Wilhelmina school ** vertrouwelijk**fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Guido de Bres ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Gaspard de Coligny ** vertrouwelijk**fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Pagina 2 van 40

3 11.6. Inzet formatie De Werveling ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Da Costa ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Insinger ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Professor J Waterink ** vertrouwelijk**fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie De Bron ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Vervangingspool ** vertrouwelijk**. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Bovenschools ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 12. Afvloeiingslijst ** vertrouwelijk** Bijlage baten Bijlage lasten Bijlage bapo Bijlage Berekening werktijdfactor (WTF) Bedragen voor de lumpsumbekostiging Basisscholen Pagina 3 van 40

4 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Een van de redenen om een meerjarenbegroting inclusief bestuursformatieplannen op te stellen is de verplichting vanuit de CAO Primair Onderwijs om over een periode van 4 jaar een meerjarenformatiebeleid vast te stellen. Dit meerjarenformatiebeleid is gebaseerd op de meerjarenbegroting en deze wordt jaarlijks geactualiseerd in een (personele) bestuursbegroting/bestuursformatieplan (art 2.7 lid 1 CAO PO). In dit beleidsdocument worden de meerjarenbegroting en de meerjarenbestuursformatieplannen aan elkaar gekoppeld. Tevens wordt voorzien in de jaarlijkse actualisatie van de begroting en het bestuursformatieplan Besluitvormingsproces en tijdpad De meerjarenbegroting wordt jaarlijks in het najaar vastgesteld. De meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan zijn aan elkaar gekoppeld. Dit bestuursformatieplan sluit aan bij de gemaakte meerjarenbegroting. In het voorjaar wordt het bestuursformatieplan geactualiseerd, teneinde opnieuw na te gaan of de genomen stappen nog steeds gelden/ relevant zijn. Het bestuursformatieplan dient jaarlijks ter instemming aan de personeelsgeleding van de GMR te worden voorgelegd. Artikel 12, sub b van de WMS 2007 bepaalt dat het bevoegd gezag de voorafgaande instemming van de personeelsgeleding nodig heeft voor de "vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie." Onder formatie wordt het geheel van functies verstaan (structureel en eventueel projectmatig) en nadrukkelijk niet de indeling van leerkrachten over de groepen. Na instemming van het personeelsdeel van de GMR moet het bestuursformatieplan vóór 1 mei worden vastgesteld Voorbehoud Het bestuursformatieplan is opgesteld op grond van de op dit moment bekend gepubliceerde formatiebesluiten van het ministerie van OCW, van de gemeentelijke overheid en de op dit moment bekende reglementen van het Participatiefonds, het Vervangingsfonds en het Risicofonds, alsmede op overeenkomsten opgesteld door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (PO-raad) en de vakorganisaties en de CAO PO De incidentele baten in het kader van de bijzondere bekostiging jonge leerkrachten ( ) en de bijzondere en aanvullende bekostiging (2014) uit het Herfstakkoord zijn voor het bestuursformatieplan buiten beschouwing gelaten. Er is nog geen zicht op de wijze waarop deze middelen voor de schooljaren en verder zullen worden toegekend aan de scholen. Evenzo is er nog geen duidelijkheid welk deel ervan aan het personele deel en welk deel ervan aan het materiële deel van de bekostiging zal worden toegerekend. Pagina 4 van 40

5 De feitelijke budget- en personele berekeningen zijn gebaseerd op gegevens, aangereikt door Dyade Dienstverlening en het management van de school. De opgenomen prognoses van de leerlingaantallen voor de komende teldata zijn door de schooldirecteuren zo nauwkeurig mogelijk berekend op basis van de bij hen bekende gegevens. Het bestuursformatieplan is een momentopname; wijzigingen in regelgeving en/of personeel na vaststelling van dit plan - hebben invloed op het gestelde hierin. 2. Strategisch beleid 2.1. De organisatie Binnen de Stichting is sprake van een Beheermodel, waarbij het Stichtingsbestuur bestaat uit een algemeen bestuur met toezichthoudende taken en een dagelijks bestuur bestaande uit de directeur bestuurder als uitvoerder van het bestuursbeleid. De directeur - bestuurder is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van beleid en de dagelijkse coördinatie van de gang van zaken. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen algemeen bestuur, de directeur bestuurder en het directieberaad zijn vastgelegd in een managementstatuut. De Stichting is bevoegd gezag voor de volgende scholen: Amalia Astro Kon. Wilhelmina Parkstraat 30 Dalweg EE Baarn 3741AT Baarn Directeur: J. van der Vlies Directeur: F. van Oordt De Postiljon Guido de Bres Gen. Winkelmanstraat 111 Begoniastraat EC Soesterberg 3742TG Baarn Directeur: J. de Ronden Directeur: J. Visscher Gaspard de Coligny De Werveling Prof. Meijerslaan 3 Oude Utrechtseweg XG Baarn 3768CC Soest Directeur: E.Dam Directeur: K. Bezemer Da Costa Insinger Spoorstraat 3 Insingerstraat AJ Soest 3766MA Soest Directeur: P van de Velden Directeur: K.-J. de Swart Pagina 5 van 40

6 Prof. J. Waterink De Bron Smitsweg 40 Sweelinckstraat CT Soest 3766ED Soest Directeur : R. Spoelstra Directeur: E. Hordijk Het bestuursbureau Directeur Bestuurder: B.D. Sonnenberg Medewerker personeel: S. Wevers Medewerker financiën: T. Smith Medewerker secretariaat: K de Waard Medewerker onderhoud: J van Arkel 2.2. Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is een uitwerking van de strategische beleidsvisie. Deze is opgesteld voor de periode 1 januari januari In het strategisch beleidsplan van de stichting/ vereniging zijn de volgende zaken opgenomen: Missie Stichting PCBO Baarn Soest richt zich als organisatie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en normen, op de permanente ontwikkeling van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie. Visie De Stichting wil het beste uit alle leerlingen halen. Het streeft vanuit de protestants christelijke traditie naar het aanbieden van excellent onderwijs. Onze verbondenheid met die traditie geeft ons een open houding naar de ander in de breedste zin. Die open houding kenmerkt zich door betrokkenheid, verantwoordelijkheid, compassie, inspiratie, duurzaamheid, passie en lef. In de Bijbelse verhalen over Jezus worden we hierin aangespoord. Wij vinden in deze pluriforme samenleving de dialoog essentieel. Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek te gaan naar wat ons inspireert en bindt. Dit alles vertaalt zich in: het ontdekken en verwerven van de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid; het creëren van een werk en leefomgeving waarin leerlingen sociaal competent worden met verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld dichtbij, maar ook veraf. het volwaardig volwassen kunnen worden in een veilige, kansrijke leeromgeving; het bieden van een stevig fundament voor blijvend leren en ontwikkelen, zowel voor leerlingen als voor medewerkers; Pagina 6 van 40

7 het leren filteren van de juiste kennis en informatie om een goed oordeelvormend vermogen te ontwikkelen. De ambities die de organisatie hier aan verbonden heeft zijn: 1. In 2015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. 2. In 2015 heeft elke school een meetbare stap voorwaarts gezet richting haar eigen uitdagende doelen en resultaten met betrekking tot eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daarnaast heeft in 2015 één derde van onze scholen het predicaat topschool ontvangen. 3. Vanaf 2014 is onze Stichting financieel voorspelbaar en gezond. 4. In 2015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt In de afgelopen jaren heeft de stichting door de bezuinigingen en door lichte krimp stevig ingezet om de 3 e ambitie te realiseren. Dat is gelukt door grotendeels tijdelijke contracten niet te verlengen en ontstane vacatures intern op te lossen. De stichting heeft een mobiliteitsbeleid, waardoor jaarlijks ongeveer 14 personen van school veranderen. Hiervan is ongeveer de helft op vrijwillige basis en de andere helft op basis van aanpassingen binnen de school- en stichtingsformatie. Aangezien we nog steeds met krimp te maken hebben, zal dit beleid voorlopig worden gecontinueerd. Ook heeft de stichting een bovenformatieve pool gevormd. Daar gelden de volgende spelregels voor: a. noodzakelijk ook uit OOP ers. De directie blijft hier buiten; b. de poolleerkracht is inzetbaar op alle scholen van de stichting; c. een deel van de pool wordt ingezet voor langdurige ziektevervanging via de Vervangingspool; d. bij formatieve knelpunten op de oorspronkelijke school kan de poolleerkracht naar de eigen school worden teruggeplaatst; e. bij vacatures op de oorspronkelijke school heeft de poolleerkracht voorrang; f. leerkrachten met mobiliteitswensen kunnen op verzoek in de pool worden geplaatst. g. mobiliteitswensen worden bij passende vacature of passend formatief knelpunt gehonoreerd. h. leerkrachten die zich vrijwillig aanmelden voor de pool krijgen voorrang i. leerkrachten kunnen specifieke taken vanuit de pool inzetten op andere scholen. Te denken valt aan IB, bouwco, ICT, ICO e.d. j. indien een poolleerkracht gedetacheerd wil of kan worden bij een ander bestuur, heeft dit voorrang. Pagina 7 van 40

8 k. Indien een poolleerkracht bij een ander bestuur wil gaan werken, verlenen we alle medewerking. Specifiek op basis van verplichte plaatsing (willekeurige volgorde): kijken naar leeftijdsopbouw; kijken naar verdeling man / vrouw. (Minstens 2 mannen in de school); kijken naar sociale rol van de persoon binnen het team; kijken naar overschot of beperking inzetbaarheid. (Te veel OB, MB of BB); kijken naar overschot ambulante tijd; kijken naar vakspecialisten; kijken naar de kwaliteit van de leerkracht; excellente leerkracht of probleemleerkracht in goed overleg in de pool; 3. Uitgangspunten, Beleidskeuzen en Risico,s 3.1. Inleiding Het formatiebeleid hangt nauw samen met het financiële beleid: de personele formatie is immers de grootste uitgavenpost van een school. Bij de afweging van de beoogde formatie op schoolniveau zullen financiële mogelijkheden, ontwikkelingen van leerlingenaantallen en andere externe ontwikkelingen betrokken moeten worden Maatschappelijke ontwikkelingen Passend onderwijs De stichting is in het kader van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 formeel aangesloten bij samenwerkingsverband SWV De Eem. In de voorbereidende fase is door de stichting actief geparticipeerd in de opzet en ontwikkeling van het ondersteuningsplan (Zorgplan) van het SWV. In het ondersteuningsplan wordt gesproken over de volgende beleidsvoornemens: A. Basisondersteuning: een stevig fundament in het regulier onderwijs; B. Een duidelijke ondersteuningsroute in de regio; C. Efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning; D. Een dekkend netwerk aan voorzieningen; E. Een open en transparante samenwerking met ouders; F. Samenwerking met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. Dit vertaalt zich naar onze organisatie voor de periode 1 augustus augustus 2016 als volgt: 1. We werken aan het verbeteren van onze basisondersteuning op onze scholen. Voor uitwerking van het begrip en niveau basisondersteuning zie het Ondersteuningsplan. De verantwoordelijkheid ligt bij het stichtingsbestuur. De adviezen en ondersteuning worden geleverd door SWV De Eem; Pagina 8 van 40

9 2. Komende twee jaar blijft de financiering naar de scholen gehandhaafd conform het oude SWV / experimentregio RNPOE. Dat betekent een vergoeding van 55 per leerling; 3. De stichting heeft 2 dagen formatie extra begroot voor het werken met een bovenschoolse IB er voor 1 dag per week in Baarn en 1 dag per week in Soest. Deze persoon begeleidt en de Stichtingsscholen in relatie tot de ontwikkelingen vanuit het nieuwe SWV. Sociale Domein De transitie Jeugdzorg die landelijk is ingezet moet zijn beslag krijgen op 1 januari De Stichting in de persoon van de directeur bestuurder participeert in dit proces in zowel de gemeente Baarn, als de gemeente Soest. Welke directe consequenties dit heeft voor de stichting is nu nog niet te overzien. Ouderbetrokkenheid De komende twee jaar wordt door de stichting nadrukkelijker ingezet op ouderbetrokkenheid. Dit is een onderdeel van de 4 e ambitie gericht op een sterke educatieve partner. De start van deze gerichte ontwikkeling is gegeven op 19 maart tijdens de studiedag van de Stichting met als thema: Ouderbetrokkenheid Uitgangspunten en beleidskeuzen Hieronder de opsomming van de algemene uitgangspunten en gemaakte keuzes rondom het beleid formatie, financiën etc. De stichting hanteert de volgende uitgangspunten: Financiële uitgangspunten Bij de invoering van de lumpsumbekostiging heeft het schoolbestuur het volgende uitgangspunten gekozen: De scholen worden in formatie toebedeeld op grond van de T-1 systematiek, wat wil zeggen: Op grond van het aantal leerlingen op De school is bekostigingseenheid, maar de middelen worden op bestuursniveau toegekend en verdeeld. Dit is wettelijk zo geregeld; Het bestuur kent aan de scholen de lumpsumbekostinging toe op basis van het leerlingenaantal per school d.d Het bestuur behoudt het volledige PAM budget. Hierbij wordt gewaakt voor een te forse overhead. In het algemeen is het schoolbestuur van mening dat de inkomsten zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan het onderwijs op de scholen; Het bestuur bekostigt vanuit het PAM Budget de BAPO gelden, de ARBO dienst en het personeel dat vanuit de scholen als boventallig is geplaatst in de bovenformatieve pool; De in dit plan opgenomen loonkosten zijn gebaseerd op de door Dyade aangeleverde loonkostenbegroting met als peildatum 2013 conform de werkelijkheid aangepast per 1 januari 2014 door het bestuursbureau van de Stichting; Pagina 9 van 40

10 Zowel de personele- als materiële inkomsten, voor die kinderen waarbij sprake is van een leerling gebonden financiering ( rugzakje ), worden ingezet voor het desbetreffende kind; De inkomsten van het oude en (per 1 augustus 2014) nieuwe samenwerkingsverband, worden in de formatie van de scholen meegenomen. Personele uitgangspunten Ontslagbeleid Indien bij terugloop van beschikbare middelen, opheffing of fusie van een school of in het belang van een goed verloop van het onderwijs, herplaatsing van personeel dient plaats te vinden, geldt de regeling ontslagbeleid conform artikel 10.4 van de CAO-PO Het belangrijkste kenmerk van de regeling is dat de werkgever per categorie personeel een integrale afvloeiingslijst op bestuursniveau hanteert voor plaatsing in het RDDF en ontslag om formatieve redenen. Uitgangspunt voor de afvloeiingslijst is het aantal dienstjaren in het onderwijs. We onderscheiden vier personeelscategorieën: Directie. Onderwijsgevend personeel. Onderwijsondersteunend personeel. Personeel benoemd in projectformatie. Leerkrachten die belast zijn met activiteiten op een specifiek vakgebied (bewegingsonderwijs, muziekonderwijs, handvaardigheid etc.), worden niet beschouwd als een aparte categorie. Ook leerkrachten die belast zijn met specifieke taken (I.B., R.T., I.C.T. etc.), worden niet beschouwd als een aparte categorie. Het bestuur draagt zorg voor bemiddeling bij het plaatsen van personeel aan een school waar vacatures zijn. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met individuele wensen van de school en werknemer met dien verstande, dat het bestuur altijd kan overgaan tot eenzijdige plaatsing. De afvloeiingslijst ligt ter inzage op de school. Andere personele uitgangspunten Het beleid is erop gericht het reguliere personeel dat goed functioneert zo lang mogelijk in dienst te houden; In geval van terugloop van financiële middelen of om andere redenen gelden de bepalingen uit de CAO PO 2013; Personeel met een benoeming voor bepaalde tijd zal bij gebleken geschiktheid in principe na een jaar een benoeming voor onbepaalde tijd worden aangeboden mits er voldoende reguliere formatie beschikbaar is; Vacatures binnen de organisatie worden eerst intern aangeboden en dienen in eerste instantie ingevuld te worden door boventallig personeel of medewerkers die in aanmerking willen komen voor vrijwillige mobiliteit. Het komende jaar worden alleen tijdelijke/vervangingsvacatures extern aangeboden. Alleen in het geval van zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan Pagina 10 van 40

11 afgeweken worden; Personeel wordt alleen benoemd binnen de kaders van het functiebouwwerk dat is vastgesteld door het bestuur; Aandacht bij vacatureruimte voor de verhouding man-vrouw en oud-jong; Professionalisering van het management, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel is van groot belang voor de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Voor scholing zullen voldoende middelen beschikbaar gesteld worden; Bij een principiële afwijking van bovenstaande richtinggevende uitspraken zal overleg plaats vinden tussen bestuur en GMR, c.q. (school-)directie en GMR Risicoparagraaf De Stichting hanteert het programma NAR (Nederlands Adviesbureau Risicomanagement). Daarin zijn de risico voor onze stichting geformuleerd gericht op de verschillende domeinen van het Stichtingbeleidsplan. De risico s worden uitgedrukt in een financieel gevolg. Per risico is een maatregel vastgesteld om dit risico te verkleinen. Bij het domein personeel gaat het om: Gebeurtenis Kans Financieel Maatregel gevolg Ontslagdossiers 90% Sterkere sturing op ontslagdossiers Balans personeel en krimp 70% Sterke sturing op leerlingenaantallen en prognoses; Werving leerlingen per school; BAPO aanvragen 70% Inventariseren CAO ontwikkeling met beperkte bekostiging 50% Inbouwen flexibel personeelsbestand; onderzoek flexwerkers, detachering e.d. Benoemingsvolgorde Bij het aanbieden van vacatures dient de onderstaande volgorde gehanteerd te worden: 1. werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV waarbij aanpassing van het dienstverband nodig is; 2. werknemers wiens functie in het RDDF is geplaatst; 3. eigen wachtgelders in de zin van artikel 138 en 139 WPO respectievelijk artikel 132 en 133 WEC; 4. werknemers benoemd voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.3 en aangesteld op grond van artikel 4.3 van de CAO-PO 2013; 5. deeltijders als bedoeld in artikel 2.5 van de CAO-PO 2013; 6. werknemers die het compensatieverlof willen sparen ten behoeve van spaarverlof (artikel 2.1, achtste lid CAO-PO 2013); 7. werknemers die meer gewerkte uren willen compenseren in salaris (arti- Pagina 11 van 40

12 kel 2.1 negende lid CAO-PO 2013). Opeenvolgende dienstverbanden Vanaf de dag dat tussen dezelfde werkgever en werknemer aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste aanstelling als een aanstelling voor onbepaalde tijd. 4. Leerlingen 4.1. Leerlingenaantal teldatum De financiering van scholen is gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar. Dit is de reguliere teldatum. De lumpsumbekostiging voor het schooljaar is gebaseerd op de gegevens van de teldatum van 1 oktober Onderstaande tabel geeft de onderverdeling weer van de leerlingtelling op 1 oktober Er wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen van 4 t/m 7 jaar en Pagina 12 van 40

13 leerlingen van 8 jaar en ouder. Dit onderscheid komt tot uitdrukking in de bekostigingsindicatoren. Een onderbouwleerling levert meer formatie op dan een bovenbouwleerling Gewichtenregeling De gewichtenregeling in het basisonderwijs is een regeling die bepaalt hoeveel geld een basisschool krijgt voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. De reguliere bekostiging gaat ervan uit dat elke leerling voor 1,0 telt. Vervolgens beoordeelt de school of een leerling extra gewicht moet krijgen. Hangt er een gewicht aan een leerling, dan krijgt de school extra geld voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Deze regeling is van toepassing op de Professor J. Waterink school Impulsgebieden Scholen met achterstandsleerlingen die in postcodegebieden staan met lage inkomens en hoge werkloosheid (impulsgebieden), ontvangen extra geld ter bestrijding van onderwijs achterstanden. In dat geval wordt een bedrag toegekend voor elke gewichten leerling. Voor deze regeling geldt geen drempel. Deze regeling is van toepassing op de Professor J. Waterink school Groeiformatie basisonderwijs Op bestuursniveau wordt de groeidrempel berekend. Indien aan de groeidrempel wordt voldaan ontvangt het bestuur extra bekostiging. De groeidrempel is 13 leerlingen (mogelijk vanaf eerste schooldag tot en met 1 april van het schooljaar) bij groei en 26 leerlingen bij bijzondere groei (mogelijk vanaf 1 mei van het schooljaar). Het bevoegd gezag ontvangt bij 2335 leerlingen groeibekostiging. De verwachting is dat geen groeibekostiging ontvangen wordt Instandhouding van scholen Er kunnen verschillende redenen zijn om een school op te heffen. Eén van de belangrijkste daarvan is dat de school gedurende drie achtereenvolgende schooljaren minder leerlingen heeft geteld dan de opheffingsnorm. De opheffingsnorm van de gemeente Baarn is 124 leerlingen en van de gemeente Soest is 143 leerlingen. Pagina 13 van 40

14 De Professor J. Waterink school ligt met zijn leerlingenaantal onder de gemeentelijke opheffingsnorm. Op grond van de gemiddelde gewogen schoolgrootte (zgn. 10/6-norm) kan deze school in stand gehouden worden Prognose leerlingenaantallen Algemeen Als gevolg van demografische ontwikkelingen neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs de komende jaren sterk af. Dit blijkt uit een analyse van het sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO). Landelijk ligt de verwachte gemiddelde krimp op ongeveer 7%. Het prognosemodel bestaat uit publieke gegevens van DUO (leerlingentellingen en formatiedata), CBS (bevolkingsgegevens) en Planbureau voor de leefomgeving (bevolkingsprognose) Voor onze stichting zou dit betekenen voor de komende 5 jaar: Specifiek Omdat alleen uitgaan van statistische doorrekeningen van de leerlingenontwikkeling niet realistisch is, is onderstaand het overzicht opgenomen met de geprognosticeerde leerlingenaantallen, zoals deze door en in overleg met de schooldirecteuren zijn vastgesteld. Daarbij is hun specifieke kennis over de positie van de school, de bestaande leerling populatie, de wijk, de buurt en alle andere bekend zijnde omgevingsfactoren betrokken. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren gaat dalen, maar niet zo stringent als dat het voorspeld wordt door het SBO. Pagina 14 van 40

15 5. Meerjarenbegroting (totaal) De MJB is gebaseerd op het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober AA Post KWS GdB Gasp Werv Da Co Ins Wat Bron BSM Totaal Uitzonderingen op het uitgangspunt 2014: Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten is eruit gehaald voor de jaren Opgenomen in 2015, 2016, 2017 en 2018 de extra bijzondere bekostiging conform Ten opzichte van 2013 voor respectievelijk 90%, 90%, 100% en 110%. WervelingIn mindering gebracht 2 formatieplaatsen in 2016 en 2017 met betrekking tot bereiken pensioengerechtigde leeftijd Waterink In mindering gebracht 1 formatieplaats in 2016 en 2017 met betrekking tot bereiken pensioengerechtigde leeftijd KWS In mindering gebracht 1 formatieplaats in 2018 met betrekking tot bereiken pensioengerechtigde leeftijd BSM In mindering gebracht loonkosten A. van Oene en H. Visser alsmede de ontvangst met betrekking tot deze salarissen van WSNS BSM Personele lasten opgehoogd met 50,000 in verband met verlagen ontvangsten van het Vervangingsfonds en de Ziektewet van 150,000 naar 100,000. Personele baten zijn niet geïndexeerd. Materiële baten zijn niet geïndexeerd. Materiële lasten zijn jaarlijks verhoogd met 2% inflatiecorrectie Personele lasten zijn niet geïndexeerd, maar worden opgenomen in de risico-inventarisatie Ruzakgelden en arrangementen zijn begroot conform Personele kosten bij rugzakken en arrangementen vormen risico bij het verminderen of stoppen van deze rugzakgelden / arrangementsgelden.

16 6. Meerjarenbestuursformatieplan 6.1. Inleiding In dit onderdeel van het bestuursformatieplan wordt een vooruitblik gegeven naar de meerjarenformatieplanning. De meerjarenformatie is gebaseerd op het werkelijke leerlingenaantal van 1 oktober 2013 en de geprognosticeerde leerlingenaantallen van 1 oktober 2014, 2015, 2016 en De meerjarenberekening geeft inzicht in de beschikbare formatie en de bestaande personele verplichtingen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen de toekomstige formatieoverschotten of -tekorten bepaald worden. Rekening houdend met beleidsafspraken kunnen gedurende de komende jaren acties worden ondernomen. Het meerjarenformatiebeleid is een strategische vertaling van het totaal van de berekende formatie, het budget P en A en de overige personele geldstromen op organisatieniveau. Het beleid wordt jaarlijks in het bestuursformatieplan uitgewerkt. De bepalingen van de CAO-PO 2013 spelen hierbij een belangrijke rol. In het bestuursformatieplan moet de werkgever aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. In de beschikbare formatie wordt onderscheid gemaakt tussen: De door het bevoegd gezag structureel gewenste functies naar aard, niveau en omvang (de structurele formatie). Functies, die naar het oordeel van het bevoegd gezag nog slechts één schooljaar kunnen worden gehandhaafd, oftewel het risicodragend deel van de formatie (RDDF). Een functie in verband met een project waarvoor de werkgever of door derden gedurende drie of minder schooljaren uit additionele middelen formatie beschikbaar is gesteld en die door de werkgever niet in de structurele formatie is opgenomen (projectformatie). Het Participatiefonds hanteert voor projectformatie de volgende definitie: Projectformatie is formatie die nodig is om activiteiten uit te voeren die buiten het reguliere onderwijsprogramma staan. Vastgesteld wordt wat voor de scholen de komende vier jaar de gewenste formatie is. De omvang en soorten functies worden vervolgens vergeleken met de lopende verplichtingen. Is er een positief verschil dan is er sprake van bestedingsruimte. Is er sprake van een negatief verschil dan is er sprake van risicoformatie. Vervolgens bepaalt het bestuur of het gezien de beschikbare formatie en de mogelijke inzet van financiële reserves noodzakelijk is om functies op bestuursniveau in het RDDF te plaatsen. Vanuit de opgestelde afvloeiingslijst moet duidelijk worden welke personen in het risicodragend deel van de formatie geplaatst worden. Ontslag op formatieve gronden is slechts mogelijk als de gehele betrekking van het betrokken personeelslid wordt opgeheven. Deeltijdontslag is in het onderwijs niet toegestaan. Ook benoemingen in tijdelijke dienst kunnen niet zonder meer beëindigd worden.

17 Minimaal een jaar van tevoren moet worden vastgesteld welke personeelsleden met een benoeming voor onbepaalde tijd - met ontslag worden bedreigd. Ontslag zonder voorafgaande plaatsing gedurende een schooljaar in het rddf is niet mogelijk, tenzij sprake is van ontslag uit een vervangingsaanstelling of ontslag wegens niet-formatieve redenen. Plaatsing van personeel in het rddf vindt altijd plaats op grond van het vastgestelde bestuursformatieplan Functiebouwwerk In de CAO-PO 2013 is bepaald dat het bestuur en de personeelsgeleding van de GMR een afspraak maken over de invulling van het functiebouwwerk voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal dat op de school noodzakelijk wordt geacht. Dit wordt vastgelegd in het zogenoemde functieboek. De stichting onderkent de volgende functies met bijbehorende inschaling: 6.3. Functiemix In het verlengde van de aanpak van het dreigende lerarentekort en het versterken van de kwaliteit en de positie van de leerkracht is er vanaf 1 augustus 2010 een stapsgewijze invoering voorzien van de functiemix in het basisonderwijs. Op 1 augustus 2014 zal de functiemix volledig zijn ingevoerd. De werkgever Vanaf 1 augustus 2014 moet 40% uitbetaald worden in LB en 2% in LC. Zodoende ontstaat er op scholen een mix van LA-, LB- en LC-functies. kan met instemming van de PGMR de LC-functies budgettair neutraal omzetten in extra LB-functies. Daarbij moet de volgende richtlijn gehanteerd worden: 1% LC-functies komt overeen met 3% LB-functies en 2% LC-functies komt overeen met 6% LB-functies. Besloten is de LC-functie om te zetten naar LB-functies. Pagina 17 van 40

18 Doelstelling op schoolniveau: Bij de kolommen gerealiseerde LB- c.q. LC-functies is geen rekening gehouden met de voorwaarde 50%-lesgeven. Doelstelling op bestuursniveau: Alle besturen in het basisonderwijs moeten volgens bovenstaande schema s dezelfde functiemix bereiken. Met andere woorden: de (eind)percentages zijn voor alle schoolbesturen gelijk aan de landelijke doelstelling, ongeacht de uitgangspositie van de schoolbesturen. Het gaat dus niet om een groeidoelstelling, als er al een aantal LB-ers in dienst zijn, die voldoen aan de lesvoorwaarde, tellen deze mee Personeel Voor het kunnen bepalen van de toekomstige formatietekorten of - overschotten is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de personele verplichtingen, zowel de huidige als toekomstige verplichtingen. Door natuurlijk verloop, vrijwillige werktijdvermindering, opname van BAPO kan de omvang van de personele verplichtingen teruglopen. Om te komen tot juiste keuzes ten aanzien van de toekomstige noodzakelijke in- en uitstroom van personeel wordt aandacht besteed aan het verwachte verloop als gevolg van pensionering. Pagina 18 van 40

19 Pensionering / natuurlijk verloop In de CAO-PO 2013 is geregeld dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door het bereiken van de AOW-pensioengerechtigde leeftijd, en wel met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de AOWpensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Dit tenzij tussen werkgever en werknemer wordt overeengekomen dat het ontslag op een latere datum plaatsvindt. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. De regering wil de AOW-leeftijd na 2015 sneller verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 in Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar tevoren vastgesteld. De AOW-leeftijd na 2024 is afhankelijk van de levensverwachting. Tot en met 2015 geldt een stapsgewijze verhoging (zie tabel op de volgende pagina). Schema aanvang AOW-uitkering op basis van de wet 1 januari 2013 U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOWuitkering ingaat, is: voor 1 januari na 31 december 1947 en voor 1 december maand na 30 november 1948 en voor 1 november maanden na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober maanden na 30 september 1950 en voor 1 augustus maanden na 31 juli 1951 en voor 1 juni maanden na 31 mei 1952 en voor 1 april maanden na 31 maart 1953 en voor 1 januari na 31 december 1953 en voor 1 oktober maanden na 30 september 1954 en voor 1 juli maanden na 30 juni 1955 en voor 1 april maanden na 31 maart 1956 en voor 1 januari na 31 december nog niet bekend Onderstaand overzicht geeft inzicht in de personeelsleden die, op basis van bevenstaande tabel, tot 1 augustus 2018 hun AOW-pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Pagina 19 van 40

20 6.5. Uitgangspunten meerjarenformatieplanning Bij het opmaken van de meerjarenformatieplanning zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De voorlopige lumpsumprijzen voor het schooljaar (publicatie afd. DUO van september 2013) als uitgangspunt te nemen; In het overzicht is geen rekening gehouden met de GGL. Immers indien de GGL hoger wordt, wordt de lumpsumvergoeding ook hoger; De aanvullende formatie is zo goed als mogelijk ingeschat; De aangeleverde gegevens van de schooldirecteur; De huidige personele bezetting als basis te nemen; 6.6. Overzicht meerjarenformatieplan Pagina 20 van 40

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen

Bestuursformatieplan VCO Midden- en Midden- en Oost-Groningen 2013-2014 BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden

Nadere informatie

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen

Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN. VCO Oost-Groningen BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI

SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI SCHOLINGSBELEID PANTA RHEI 1 Inleiding De Stichting PANTA RHEI is in april 2006 van start gegaan na een fusie van De Jakobsladder, het Openbaar Onderwijs Leidschendam-Voorburg en de Stichting Katholiek

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer

Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Overdracht bekostiging ontoereikend budget sbo- en so scholen en grensverkeer Resume In de wet op Passend Onderwijs is opgenomen dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de overdracht van

Nadere informatie

3.12 Notitie Vervangingspool

3.12 Notitie Vervangingspool Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel 18 januari 2012 A (P)GMR 30 januari 2012 22 februari 2012 3.12 Notitie Vervangingspool Personeel/Notitie Vervangingspool Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET CHRISTELIJK BASIS-, SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. Nu appellante volgens de afvloeiingsvolgorde binnen haar functiecategorie degene

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs

Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Toelichting op de veranderingen in de kengetallen van samenwerkingsverbanden primair onderwijs Mei 2014 1. Inleiding In februari hebt u kengetallen van uw samenwerkingsverband ontvangen. Deze waren gebaseerd

Nadere informatie

Meerjarenbestuursformatieplan 2014-2018

Meerjarenbestuursformatieplan 2014-2018 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Meerjarenbestuursformatieplan 2014-2018 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 april 2014 na instemming door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen:

2. De werkgever kan het personeelslid zonder zijn instemming overplaatsen: Waalwijk, bulletin mei 2013 In verband met het formatietekort op de meeste scholen is na een vruchtbare samenwerking met de werkgroep van de GMR het beleid aangepast. Met deze extra bulletin willen wij

Nadere informatie

bestuursformatieplan 2015-2016 met meerjarenraming tot en met 2018-2019 ----------------------------------------

bestuursformatieplan 2015-2016 met meerjarenraming tot en met 2018-2019 ---------------------------------------- Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio bestuursformatieplan 2015-2016 met meerjarenraming tot en met 2018-2019 ---------------------------------------- April 2015 Inleiding Op

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Bestuurs- formatieplan 2016-2017

Bestuurs- formatieplan 2016-2017 Versiedatum : 24-03-16 Status : oncept-4 Bestuurs- formatieplan 2016-2017 STIHTING RK PEUTERSPEELZALEN RK PRIMAIR ONDERWIJS ULEMBORG SAMEN TALENTEN ONTPLOOIEN Meerjaren- Formatiebeleid ID ly',2,de Advles

Nadere informatie

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio

KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KADERNOTITIE FUNCTIEMIX KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur d.d.: Vastgesteld door het DTO d.d.: 14 juni 2010 Vastgesteld door de GMR d.d.: Geschreven door: projectgroep functiemix: Rita Gerritse

Nadere informatie

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1

Incidentele Beloning. Vastgesteld op 12 oktober 2009. met het oog op het kind 1 Incidentele Beloning Vastgesteld op 12 oktober 2009 Handtekening Handtekening Bestuurder Algemeen directeur met het oog op het kind 1 Inleiding Bij de oprichting van de stichting is het beloningsbeleid

Nadere informatie

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden;

1. de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden; Convenant flankerend beleid naar aanleiding van wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele bedragen van het leerlinggebonden budget.

Nadere informatie

RIS129017A_28-JUN-2005

RIS129017A_28-JUN-2005 Plan van aanpak betreffende aanwijzing rddf, behorend bij bestuursformatieplan openbaar primair onderwijs (inclusief expertise-centra) te Den Haag schooljaar 2005-2006 (Versie 20 juni 2005) Algemeen Ten

Nadere informatie

Meerjarig Bestuursformatieplan 2016-2020

Meerjarig Bestuursformatieplan 2016-2020 Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Meerjarig Bestuursformatieplan 2016-2020 Geschreven door L.J. van Heeren Biezenvijver 5 telefoon: 078-629 59 99 3297 GK PUTTERSHOEK email:vanheeren@acishw.nl

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen

Passend onderwijs. Lid van het dagelijks bestuur, Liesbeth Verheggen Passend onderwijs De AOb heeft zich uitgesproken vóór het behouden van zoveel mogelijk leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Maar de AOb voegde daar altijd aan toe dat passend onderwijs dan wel op

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND

OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND OVEREENKOMST SAMENWERKINGSVERBAND WSNS NOORDOOST FRIESLAND I. CONTRACTANTEN Algemene gegevens: Naam samenwerkingsverband: WSNS Noordoost Friesland (hierna swv) Aantal basisscholen: 41 Aantal speciale basisscholen:

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. [] ~ s t;.;hl:ng ~. Katltot"e ~ en - Prot~sl.;~nls Chrlst~!., Ie OndBrnijs Elndho\Cn o.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs

Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Normjaartaak Onderwijzend Personeel (OP) Primair Onderwijs Oktober 2006 Inhoudsopgave: Inleiding Normjaartaak en compensatieverlof Sparen voor sabbatsverlof Verzilveren van het compensatieverlof Sparen

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs 1. Algemene toelichting In dit mapje treft u cijfers aan die inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief van uw nieuwe samenwerkingsverband.

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014

Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 Toelichting op bekostiging samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs Januari 2014 1) Inleiding Hierbij treft u de geactualiseerde cijfers aan die inzicht geven in de kengetallen en het

Nadere informatie

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds?

Vervanging Directie De directeur is ziek. Welke vervangingsmogelijkheden biedt het Vervangingsfonds? Algemene Vereniging Schoolleiders In het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs Vervanging in de school In deze notitie vindt u van alles over de vervanging en de spelregels met het vervangingsfonds

Nadere informatie

Kaderregeling Vervangingsbeleid

Kaderregeling Vervangingsbeleid Kaderregeling Vervangingsbeleid Versie 1.2. December 2016 Geldig per 1 januari 2017 Status Voorlopige vaststelling College van Bestuur 07 november 2016 Positief advies werkgroep Cao 24 oktober 2016 Positief

Nadere informatie

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs

GMR, schoolbestuur en passend onderwijs GMR, schoolbestuur en passend onderwijs Jan de Vos Wms-congres-11-11-2015 ondersteuningsplan en onderdelen Wettelijk kader passend onderwijs in Wpo, Wvo en Wec en Wms organisatie en personeel ouders info

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Januari t/m September 2012 MANAGEMENTRAPPORTAGE Januari t/m September 2012 Stichting OPOCK blad 1 van 5 FINANCIËLE MANAGEMENTRAPPORTAGE Periode januari t/m september 2012 Inleiding / algemeen Hierbij bieden wij u de managementrapportage

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Versiedatum : Status : Concept-4. Bestuursformatieplan Meerjaren- Formatiebeleid

Versiedatum : Status : Concept-4. Bestuursformatieplan Meerjaren- Formatiebeleid Versiedatum : 21-12-2016 Status : Concept-4 Bestuursformatieplan 2017-2018 Meerjaren- Formatiebeleid 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Besluitvormingsproces en tijdpad... 3 1.3. Voorbehoud...

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017

Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Meerjarenbegroting Stichting Openbaar Basisonderwijs Alblasserdam 2014 t/m 2017 Opgesteld door: Dyade Dienstverlening Onderwijs Datum: 05-12-2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Opdracht en uitgangspunten...

Nadere informatie

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs

De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs De effecten van de WWZ voor het bijzonder onderwijs 28 september 2016 1. Inleiding Stichting Katholiek primair onderwijs Roosendaal is een schoolbestuur met 20 scholen voor primair onderwijs met o.a. 1

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014

BASISSCHOLEN < EEN MEE ONTWERPBEGROTING 2015. september 2014 BASISSCHOLEN < EEN N H E L D E R MEE l\werf ONTWERPBEGROTING 2015 september 2014 Toelichting bij ontwerpbegroting 2015 toelichting bij ontwerpbegroting 2Ü15 - pagina 2 1 - Inleiding. De ontwerpbegroting

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001

Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs met ingang van 1 augustus 2001 Mededelingen OCenW Herziening fre-tabel voor scholen voor primair onderwijs onderwijs met ingang Bestemd voor: de bevoegde gezagsorganen van: scholen voor basisonderwijs; speciale scholen voor basisonderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018

Geacht College van B&W Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp. 30 april 2015 Begroting 2015 en Meerjarenbegroting 2015-2018 Stichting Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp Bezoekadres Leeuwerikstraat 6 2352 ER Leiderdorp tel. 071 589 03 85 Postadres Postbus 104 2350 AC Leiderdorp Geacht College van B&W Geachte leden

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN Infomap Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 1.1. 10 jaar stichting 1.2. BestuursFormatiePlan 2014-2015 1.3. Identiteitsdocument 1.4. Uittreksel Kamer van Koophandel 1.5. Statuten oprichting Stichting 1.6. Statuten:

Nadere informatie

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS

Instemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS nstemmings- en adviesbevoegdheden (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ondersteuningsplanraad onder de WMS P O/L O L = instemming = advies = personeelsgeleding = ouders- en leerlinggeleding = oudergeleding

Nadere informatie

Invoering Functiemix

Invoering Functiemix Invoering Functiemix LA Convenant Leerkracht Beloning Voorwaarden Stimulans LB Inschaling Kwaliteitsinstrument Informatie voor leerkrachten 1 Beste leerkrachten van SKO De Gouw, Hierbij ontvangen jullie

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO)

Commissie als bedoeld in artikel 12.1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs (CAO PO) COMMISSIE VAN BEROEP VOOR HET KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS Beroep tegen RDDF-plaatsing. De Commissie van Beroep is bevoegd. Nu stellig te verwachten is dat in 2016 afgevloeid dient te worden met toepassing

Nadere informatie

Bestuursformatieplan Stichting OOP 2012-2013

Bestuursformatieplan Stichting OOP 2012-2013 Bestuursformatieplan Stichting OOP 2012-2013 Bfp OOP 2012-2013 v 15052011 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Doel 3 2. Arbeidsvoorwaarden 3 CAO 3 Voorstellen voor de nieuwe CAO 3 3. Lumpsum 4 4. Kaders

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital

Rapport. Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming. 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Behoort bij het besluit van de naad van /ļ- \ 1-13 SC13,04572 de griffier, Rapport Doorrekening kosten beëindiging Stichting Personeel de Stroming 4 november 2013 Ernst 8; Young - Human Capital Rapport

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1

Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013. Conceptversie 1.1 Tweede kwartaalrapportage exploitatie 2013 Conceptversie 1.1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Exploitatie tweede kwartaal 2013 en prognose exploitatie 2013 4 3. Toelichting exploitatie tweede kwartaal

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Regeling Werkgelegenheidsbeleid

Regeling Werkgelegenheidsbeleid Regeling Werkgelegenheidsbeleid Juni 2012 2 1: Participanten in de Regeling Werkgelegenheidsbeleid. Werkgever: Het Sticht. - werkgeversnummer 69447 Scholen: Het Sticht is het bevoegd gezag van: De Griffel

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen

Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen Nieuwsbrief CAO-PO September 2014 Opgesteld door Geeke Wolters en Frans Thomassen 1. Nieuwe cao PO Onderhandelaarsakkoord Zoals bij de meesten bekend zal zijn is er een onderhandelaarsakkoord over de nieuwe

Nadere informatie

Bestuursformatieplan 2013-2014 en meerjarenformatieplanning. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Bestuursformatieplan 2013-2014 en meerjarenformatieplanning. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Bestuursformatieplan 2013-2014 en meerjarenformatieplanning Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld OPO Noordenveld Groene Zoom 16 9301 SJ Roden Postbus 21 9300 AA Roden tel nr.: (050) 4065780 fax: (050)

Nadere informatie

!! "# $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1

!! # $ % & '!! ()*( +! $!! % $!, 1 "#$%& ' ()*( +$ %$ 1 Voorwoord '$- %$ - % %% % %$ $ -./ - 0 % % - % 1. /2 %$ $% - - 3-%4152 ' % 2 ' 1$ 6 (7()**3 43#()*)()**% 88*)9%(:()**5' 0# ' &$ * - %3# ' * ()*8 4152' 6 $ 4&5 6$ './ 6 $ $ ' $ 4 5

Nadere informatie

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst.

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17134 26 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2013, nr. JOZ/499515,

Nadere informatie

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt

Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Personeels- beleidsplan Stichting Brevoordt Versie 07-04-2016 1 Inleiding 1.1 Stichting Brevoordt De Stichting Brevoordt is een overkoepelende stichting waarbinnen acht schoolbesturen in gezamenlijkheid

Nadere informatie

BESTUURSFORMATIEPLAN SCOH SCHOOLJAAR 2014-2015

BESTUURSFORMATIEPLAN SCOH SCHOOLJAAR 2014-2015 BESTUURSFORMATIEPLAN SCOH SCHOOLJAAR 2014-2015 Den Haag, mei 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding 2 2 Personeelsopbouw SCOH 3 3 Leerlingen prognose 4 4 Ontwikkeling in de Rijksformatie 6 5. Overige ontwikkelingen

Nadere informatie

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs 1. Partijen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) PO-Raad VO-raad. Algemene Onderwijsbond CNV Onderwijs AVS CMHF 2. Looptijd

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur P.C. Basisschool Da Costaschool Soest. Het bestuur van Stichting PCBO Baarn-Soest zoekt voor de Da Costaschool een

Functieprofiel Directeur P.C. Basisschool Da Costaschool Soest. Het bestuur van Stichting PCBO Baarn-Soest zoekt voor de Da Costaschool een Functieprofiel Directeur P.C. Basisschool Da Costaschool Soest Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting PCBO Baarn-Soest Da Costaschool 0,8-1,0 FTE conform CAO-PO

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Meerjarenbestuursformatieplan

Meerjarenbestuursformatieplan Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Meerjarenbestuursformatieplan 2013-2017 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 april 2013 na goedkeuring van de Raad van Toezicht d.d.

Nadere informatie

Bestuursformatieplan 2013-2014 met meerjarenraming tot en met 2015-2016 ----------------------------------------

Bestuursformatieplan 2013-2014 met meerjarenraming tot en met 2015-2016 ---------------------------------------- Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Bestuursformatieplan 2013-2014 met meerjarenraming tot en met 2015-2016 ---------------------------------------- Mei 2013 Inleiding Op basis

Nadere informatie

pr sma Bestuursformatieplan Stichting Prisma 2013-2014 Bestuursformatieplari Stichting Prisma 2013-2014

pr sma Bestuursformatieplan Stichting Prisma 2013-2014 Bestuursformatieplari Stichting Prisma 2013-2014 pr sma Bestuursformatieplan Stichting Prisma 2013-2014 Bestuursformatieplari Stichting Prisma 2013-2014 Stichting Prisma 1F. Kennedylaan 8 5981 XC PANNINGEN Datum 17april 2013 Postbus 7192 Versie Definitief

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud

FAQ Subsidieregeling Jong en Oud FAQ Subsidieregeling Jong en Oud Aanvraag Vraag 1 Hoe is de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Jong en Oud ingericht? 2 Tot welke datum kan een aanvraag worden ingediend? 3 Kan ook voor indienstneming

Nadere informatie

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6

Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 Toelichting financiën bij hoofdstuk 6 1. Inleiding De invoering van passend onderwijs zorgt ook voor een totaal andere financieringssystematiek in het samenwerkingsverband. Bij de start is er sprake van

Nadere informatie

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas

Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas Stichting Katholiek Basisonderwijs De Veenplas 6.3 Deeltijdbanen Inhoud: blz. 1. Wat is deeltijdarbeid 2 2. Deeltijdarbeidbeleid 2 3. Omvang deeltijdbanen 2 4. Voorwaarden deeltijdarbeid 3 5.1 Schoolorganisatorische

Nadere informatie

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle /

TAAKBELEID. Krammer HE Brielle / TAAKBELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het taakbeleid dient er toe om alle taken die binnen de schoolorganisatie verricht moeten worden, evenredig en doelmatig over het

Nadere informatie

Bestuursformatieplan 2014-2015

Bestuursformatieplan 2014-2015 Bestuursformatieplan 2014-2015 De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95 2800 AB Gouda secretariaat@degroeiling.nl

Nadere informatie

Bekostiging van residentiële leerlingen

Bekostiging van residentiële leerlingen Bekostiging van residentiële leerlingen Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord.

Na respectieve raadplegingen zullen partijen uiterlijk 1 december 2008, dit onderhandelaarsakkoord omzetten in een definitief akkoord. Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2009 De Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) enerzijds en de Centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF anderzijds, verder te noemen partijen, hebben op 11 november 2008 de

Nadere informatie

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt.

Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Arbeidsduur en normjaartaak Werktijdfactor en dat wat daarbij komt. Definitief maart 2008 1/13 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Normjaartaak...3 3. Hoe ziet de invulling van de normjaartaak van een full-timer

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6

Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 BELONINGSBELEID & FUNCTIEMIX ( V E R S I E 1. 1 ) Beloningsbeleid en Functiemix PCPO Capelle-Krimpen versie 1.1 1/6 I NLEI DI NG In de notitie beloningsbeleid en de functiemix geeft het bestuur uitvoering

Nadere informatie