Versiedatum : Status : Definitief. Meerjarenbegroting. en bestuursformatieplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versiedatum : 17-04-2014 Status : Definitief. Meerjarenbegroting. en bestuursformatieplan"

Transcriptie

1 Versiedatum : Status : Definitief Meerjarenbegroting en bestuursformatieplan Schooljaar t/m en kalenderjaar

2 1. Inleiding Aanleiding Besluitvormingsproces en tijdpad Voorbehoud Strategisch beleid De organisatie Strategisch beleidsplan Uitgangspunten, Beleidskeuzen en Risico,s Inleiding Maatschappelijke ontwikkelingen Uitgangspunten en beleidskeuzen Risicoparagraaf Leerlingen Leerlingenaantal teldatum Gewichtenregeling Impulsgebieden Groeiformatie basisonderwijs Instandhouding van scholen Prognose leerlingenaantallen Meerjarenbegroting (totaal) Meerjarenbestuursformatieplan Inleiding Functiebouwwerk Functiemix Personeel Uitgangspunten meerjarenformatieplanning Overzicht meerjarenformatieplan Ontslagruimte en RDDF Ontslagruimte R.D.D.F.-afweging Overzicht beschikbare inkomsten en verplichtingen in euro s (per school) Conclusies van beleid / besluitvorming Formele vaststelling bestuursformatieplan Bijlagen Inzet formatie Amalia Astro school ** vertrouwelijk**fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie De Postiljon ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Koningin Wilhelmina school ** vertrouwelijk**fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Guido de Bres ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Gaspard de Coligny ** vertrouwelijk**fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Pagina 2 van 40

3 11.6. Inzet formatie De Werveling ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Da Costa ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Insinger ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Professor J Waterink ** vertrouwelijk**fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie De Bron ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Vervangingspool ** vertrouwelijk**. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Inzet formatie Bovenschools ** vertrouwelijk**... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 12. Afvloeiingslijst ** vertrouwelijk** Bijlage baten Bijlage lasten Bijlage bapo Bijlage Berekening werktijdfactor (WTF) Bedragen voor de lumpsumbekostiging Basisscholen Pagina 3 van 40

4 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Een van de redenen om een meerjarenbegroting inclusief bestuursformatieplannen op te stellen is de verplichting vanuit de CAO Primair Onderwijs om over een periode van 4 jaar een meerjarenformatiebeleid vast te stellen. Dit meerjarenformatiebeleid is gebaseerd op de meerjarenbegroting en deze wordt jaarlijks geactualiseerd in een (personele) bestuursbegroting/bestuursformatieplan (art 2.7 lid 1 CAO PO). In dit beleidsdocument worden de meerjarenbegroting en de meerjarenbestuursformatieplannen aan elkaar gekoppeld. Tevens wordt voorzien in de jaarlijkse actualisatie van de begroting en het bestuursformatieplan Besluitvormingsproces en tijdpad De meerjarenbegroting wordt jaarlijks in het najaar vastgesteld. De meerjarenbegroting en het bestuursformatieplan zijn aan elkaar gekoppeld. Dit bestuursformatieplan sluit aan bij de gemaakte meerjarenbegroting. In het voorjaar wordt het bestuursformatieplan geactualiseerd, teneinde opnieuw na te gaan of de genomen stappen nog steeds gelden/ relevant zijn. Het bestuursformatieplan dient jaarlijks ter instemming aan de personeelsgeleding van de GMR te worden voorgelegd. Artikel 12, sub b van de WMS 2007 bepaalt dat het bevoegd gezag de voorafgaande instemming van de personeelsgeleding nodig heeft voor de "vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie." Onder formatie wordt het geheel van functies verstaan (structureel en eventueel projectmatig) en nadrukkelijk niet de indeling van leerkrachten over de groepen. Na instemming van het personeelsdeel van de GMR moet het bestuursformatieplan vóór 1 mei worden vastgesteld Voorbehoud Het bestuursformatieplan is opgesteld op grond van de op dit moment bekend gepubliceerde formatiebesluiten van het ministerie van OCW, van de gemeentelijke overheid en de op dit moment bekende reglementen van het Participatiefonds, het Vervangingsfonds en het Risicofonds, alsmede op overeenkomsten opgesteld door de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (PO-raad) en de vakorganisaties en de CAO PO De incidentele baten in het kader van de bijzondere bekostiging jonge leerkrachten ( ) en de bijzondere en aanvullende bekostiging (2014) uit het Herfstakkoord zijn voor het bestuursformatieplan buiten beschouwing gelaten. Er is nog geen zicht op de wijze waarop deze middelen voor de schooljaren en verder zullen worden toegekend aan de scholen. Evenzo is er nog geen duidelijkheid welk deel ervan aan het personele deel en welk deel ervan aan het materiële deel van de bekostiging zal worden toegerekend. Pagina 4 van 40

5 De feitelijke budget- en personele berekeningen zijn gebaseerd op gegevens, aangereikt door Dyade Dienstverlening en het management van de school. De opgenomen prognoses van de leerlingaantallen voor de komende teldata zijn door de schooldirecteuren zo nauwkeurig mogelijk berekend op basis van de bij hen bekende gegevens. Het bestuursformatieplan is een momentopname; wijzigingen in regelgeving en/of personeel na vaststelling van dit plan - hebben invloed op het gestelde hierin. 2. Strategisch beleid 2.1. De organisatie Binnen de Stichting is sprake van een Beheermodel, waarbij het Stichtingsbestuur bestaat uit een algemeen bestuur met toezichthoudende taken en een dagelijks bestuur bestaande uit de directeur bestuurder als uitvoerder van het bestuursbeleid. De directeur - bestuurder is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van beleid en de dagelijkse coördinatie van de gang van zaken. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen algemeen bestuur, de directeur bestuurder en het directieberaad zijn vastgelegd in een managementstatuut. De Stichting is bevoegd gezag voor de volgende scholen: Amalia Astro Kon. Wilhelmina Parkstraat 30 Dalweg EE Baarn 3741AT Baarn Directeur: J. van der Vlies Directeur: F. van Oordt De Postiljon Guido de Bres Gen. Winkelmanstraat 111 Begoniastraat EC Soesterberg 3742TG Baarn Directeur: J. de Ronden Directeur: J. Visscher Gaspard de Coligny De Werveling Prof. Meijerslaan 3 Oude Utrechtseweg XG Baarn 3768CC Soest Directeur: E.Dam Directeur: K. Bezemer Da Costa Insinger Spoorstraat 3 Insingerstraat AJ Soest 3766MA Soest Directeur: P van de Velden Directeur: K.-J. de Swart Pagina 5 van 40

6 Prof. J. Waterink De Bron Smitsweg 40 Sweelinckstraat CT Soest 3766ED Soest Directeur : R. Spoelstra Directeur: E. Hordijk Het bestuursbureau Directeur Bestuurder: B.D. Sonnenberg Medewerker personeel: S. Wevers Medewerker financiën: T. Smith Medewerker secretariaat: K de Waard Medewerker onderhoud: J van Arkel 2.2. Strategisch beleidsplan Het strategisch beleidsplan is een uitwerking van de strategische beleidsvisie. Deze is opgesteld voor de periode 1 januari januari In het strategisch beleidsplan van de stichting/ vereniging zijn de volgende zaken opgenomen: Missie Stichting PCBO Baarn Soest richt zich als organisatie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en normen, op de permanente ontwikkeling van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie. Visie De Stichting wil het beste uit alle leerlingen halen. Het streeft vanuit de protestants christelijke traditie naar het aanbieden van excellent onderwijs. Onze verbondenheid met die traditie geeft ons een open houding naar de ander in de breedste zin. Die open houding kenmerkt zich door betrokkenheid, verantwoordelijkheid, compassie, inspiratie, duurzaamheid, passie en lef. In de Bijbelse verhalen over Jezus worden we hierin aangespoord. Wij vinden in deze pluriforme samenleving de dialoog essentieel. Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek te gaan naar wat ons inspireert en bindt. Dit alles vertaalt zich in: het ontdekken en verwerven van de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid; het creëren van een werk en leefomgeving waarin leerlingen sociaal competent worden met verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld dichtbij, maar ook veraf. het volwaardig volwassen kunnen worden in een veilige, kansrijke leeromgeving; het bieden van een stevig fundament voor blijvend leren en ontwikkelen, zowel voor leerlingen als voor medewerkers; Pagina 6 van 40

7 het leren filteren van de juiste kennis en informatie om een goed oordeelvormend vermogen te ontwikkelen. De ambities die de organisatie hier aan verbonden heeft zijn: 1. In 2015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. 2. In 2015 heeft elke school een meetbare stap voorwaarts gezet richting haar eigen uitdagende doelen en resultaten met betrekking tot eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daarnaast heeft in 2015 één derde van onze scholen het predicaat topschool ontvangen. 3. Vanaf 2014 is onze Stichting financieel voorspelbaar en gezond. 4. In 2015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt In de afgelopen jaren heeft de stichting door de bezuinigingen en door lichte krimp stevig ingezet om de 3 e ambitie te realiseren. Dat is gelukt door grotendeels tijdelijke contracten niet te verlengen en ontstane vacatures intern op te lossen. De stichting heeft een mobiliteitsbeleid, waardoor jaarlijks ongeveer 14 personen van school veranderen. Hiervan is ongeveer de helft op vrijwillige basis en de andere helft op basis van aanpassingen binnen de school- en stichtingsformatie. Aangezien we nog steeds met krimp te maken hebben, zal dit beleid voorlopig worden gecontinueerd. Ook heeft de stichting een bovenformatieve pool gevormd. Daar gelden de volgende spelregels voor: a. noodzakelijk ook uit OOP ers. De directie blijft hier buiten; b. de poolleerkracht is inzetbaar op alle scholen van de stichting; c. een deel van de pool wordt ingezet voor langdurige ziektevervanging via de Vervangingspool; d. bij formatieve knelpunten op de oorspronkelijke school kan de poolleerkracht naar de eigen school worden teruggeplaatst; e. bij vacatures op de oorspronkelijke school heeft de poolleerkracht voorrang; f. leerkrachten met mobiliteitswensen kunnen op verzoek in de pool worden geplaatst. g. mobiliteitswensen worden bij passende vacature of passend formatief knelpunt gehonoreerd. h. leerkrachten die zich vrijwillig aanmelden voor de pool krijgen voorrang i. leerkrachten kunnen specifieke taken vanuit de pool inzetten op andere scholen. Te denken valt aan IB, bouwco, ICT, ICO e.d. j. indien een poolleerkracht gedetacheerd wil of kan worden bij een ander bestuur, heeft dit voorrang. Pagina 7 van 40

8 k. Indien een poolleerkracht bij een ander bestuur wil gaan werken, verlenen we alle medewerking. Specifiek op basis van verplichte plaatsing (willekeurige volgorde): kijken naar leeftijdsopbouw; kijken naar verdeling man / vrouw. (Minstens 2 mannen in de school); kijken naar sociale rol van de persoon binnen het team; kijken naar overschot of beperking inzetbaarheid. (Te veel OB, MB of BB); kijken naar overschot ambulante tijd; kijken naar vakspecialisten; kijken naar de kwaliteit van de leerkracht; excellente leerkracht of probleemleerkracht in goed overleg in de pool; 3. Uitgangspunten, Beleidskeuzen en Risico,s 3.1. Inleiding Het formatiebeleid hangt nauw samen met het financiële beleid: de personele formatie is immers de grootste uitgavenpost van een school. Bij de afweging van de beoogde formatie op schoolniveau zullen financiële mogelijkheden, ontwikkelingen van leerlingenaantallen en andere externe ontwikkelingen betrokken moeten worden Maatschappelijke ontwikkelingen Passend onderwijs De stichting is in het kader van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 formeel aangesloten bij samenwerkingsverband SWV De Eem. In de voorbereidende fase is door de stichting actief geparticipeerd in de opzet en ontwikkeling van het ondersteuningsplan (Zorgplan) van het SWV. In het ondersteuningsplan wordt gesproken over de volgende beleidsvoornemens: A. Basisondersteuning: een stevig fundament in het regulier onderwijs; B. Een duidelijke ondersteuningsroute in de regio; C. Efficiënte en gerichte toewijzing van extra onderwijsondersteuning; D. Een dekkend netwerk aan voorzieningen; E. Een open en transparante samenwerking met ouders; F. Samenwerking met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid. Dit vertaalt zich naar onze organisatie voor de periode 1 augustus augustus 2016 als volgt: 1. We werken aan het verbeteren van onze basisondersteuning op onze scholen. Voor uitwerking van het begrip en niveau basisondersteuning zie het Ondersteuningsplan. De verantwoordelijkheid ligt bij het stichtingsbestuur. De adviezen en ondersteuning worden geleverd door SWV De Eem; Pagina 8 van 40

9 2. Komende twee jaar blijft de financiering naar de scholen gehandhaafd conform het oude SWV / experimentregio RNPOE. Dat betekent een vergoeding van 55 per leerling; 3. De stichting heeft 2 dagen formatie extra begroot voor het werken met een bovenschoolse IB er voor 1 dag per week in Baarn en 1 dag per week in Soest. Deze persoon begeleidt en de Stichtingsscholen in relatie tot de ontwikkelingen vanuit het nieuwe SWV. Sociale Domein De transitie Jeugdzorg die landelijk is ingezet moet zijn beslag krijgen op 1 januari De Stichting in de persoon van de directeur bestuurder participeert in dit proces in zowel de gemeente Baarn, als de gemeente Soest. Welke directe consequenties dit heeft voor de stichting is nu nog niet te overzien. Ouderbetrokkenheid De komende twee jaar wordt door de stichting nadrukkelijker ingezet op ouderbetrokkenheid. Dit is een onderdeel van de 4 e ambitie gericht op een sterke educatieve partner. De start van deze gerichte ontwikkeling is gegeven op 19 maart tijdens de studiedag van de Stichting met als thema: Ouderbetrokkenheid Uitgangspunten en beleidskeuzen Hieronder de opsomming van de algemene uitgangspunten en gemaakte keuzes rondom het beleid formatie, financiën etc. De stichting hanteert de volgende uitgangspunten: Financiële uitgangspunten Bij de invoering van de lumpsumbekostiging heeft het schoolbestuur het volgende uitgangspunten gekozen: De scholen worden in formatie toebedeeld op grond van de T-1 systematiek, wat wil zeggen: Op grond van het aantal leerlingen op De school is bekostigingseenheid, maar de middelen worden op bestuursniveau toegekend en verdeeld. Dit is wettelijk zo geregeld; Het bestuur kent aan de scholen de lumpsumbekostinging toe op basis van het leerlingenaantal per school d.d Het bestuur behoudt het volledige PAM budget. Hierbij wordt gewaakt voor een te forse overhead. In het algemeen is het schoolbestuur van mening dat de inkomsten zoveel mogelijk ten goede moeten komen aan het onderwijs op de scholen; Het bestuur bekostigt vanuit het PAM Budget de BAPO gelden, de ARBO dienst en het personeel dat vanuit de scholen als boventallig is geplaatst in de bovenformatieve pool; De in dit plan opgenomen loonkosten zijn gebaseerd op de door Dyade aangeleverde loonkostenbegroting met als peildatum 2013 conform de werkelijkheid aangepast per 1 januari 2014 door het bestuursbureau van de Stichting; Pagina 9 van 40

10 Zowel de personele- als materiële inkomsten, voor die kinderen waarbij sprake is van een leerling gebonden financiering ( rugzakje ), worden ingezet voor het desbetreffende kind; De inkomsten van het oude en (per 1 augustus 2014) nieuwe samenwerkingsverband, worden in de formatie van de scholen meegenomen. Personele uitgangspunten Ontslagbeleid Indien bij terugloop van beschikbare middelen, opheffing of fusie van een school of in het belang van een goed verloop van het onderwijs, herplaatsing van personeel dient plaats te vinden, geldt de regeling ontslagbeleid conform artikel 10.4 van de CAO-PO Het belangrijkste kenmerk van de regeling is dat de werkgever per categorie personeel een integrale afvloeiingslijst op bestuursniveau hanteert voor plaatsing in het RDDF en ontslag om formatieve redenen. Uitgangspunt voor de afvloeiingslijst is het aantal dienstjaren in het onderwijs. We onderscheiden vier personeelscategorieën: Directie. Onderwijsgevend personeel. Onderwijsondersteunend personeel. Personeel benoemd in projectformatie. Leerkrachten die belast zijn met activiteiten op een specifiek vakgebied (bewegingsonderwijs, muziekonderwijs, handvaardigheid etc.), worden niet beschouwd als een aparte categorie. Ook leerkrachten die belast zijn met specifieke taken (I.B., R.T., I.C.T. etc.), worden niet beschouwd als een aparte categorie. Het bestuur draagt zorg voor bemiddeling bij het plaatsen van personeel aan een school waar vacatures zijn. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met individuele wensen van de school en werknemer met dien verstande, dat het bestuur altijd kan overgaan tot eenzijdige plaatsing. De afvloeiingslijst ligt ter inzage op de school. Andere personele uitgangspunten Het beleid is erop gericht het reguliere personeel dat goed functioneert zo lang mogelijk in dienst te houden; In geval van terugloop van financiële middelen of om andere redenen gelden de bepalingen uit de CAO PO 2013; Personeel met een benoeming voor bepaalde tijd zal bij gebleken geschiktheid in principe na een jaar een benoeming voor onbepaalde tijd worden aangeboden mits er voldoende reguliere formatie beschikbaar is; Vacatures binnen de organisatie worden eerst intern aangeboden en dienen in eerste instantie ingevuld te worden door boventallig personeel of medewerkers die in aanmerking willen komen voor vrijwillige mobiliteit. Het komende jaar worden alleen tijdelijke/vervangingsvacatures extern aangeboden. Alleen in het geval van zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan Pagina 10 van 40

11 afgeweken worden; Personeel wordt alleen benoemd binnen de kaders van het functiebouwwerk dat is vastgesteld door het bestuur; Aandacht bij vacatureruimte voor de verhouding man-vrouw en oud-jong; Professionalisering van het management, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel is van groot belang voor de onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Voor scholing zullen voldoende middelen beschikbaar gesteld worden; Bij een principiële afwijking van bovenstaande richtinggevende uitspraken zal overleg plaats vinden tussen bestuur en GMR, c.q. (school-)directie en GMR Risicoparagraaf De Stichting hanteert het programma NAR (Nederlands Adviesbureau Risicomanagement). Daarin zijn de risico voor onze stichting geformuleerd gericht op de verschillende domeinen van het Stichtingbeleidsplan. De risico s worden uitgedrukt in een financieel gevolg. Per risico is een maatregel vastgesteld om dit risico te verkleinen. Bij het domein personeel gaat het om: Gebeurtenis Kans Financieel Maatregel gevolg Ontslagdossiers 90% Sterkere sturing op ontslagdossiers Balans personeel en krimp 70% Sterke sturing op leerlingenaantallen en prognoses; Werving leerlingen per school; BAPO aanvragen 70% Inventariseren CAO ontwikkeling met beperkte bekostiging 50% Inbouwen flexibel personeelsbestand; onderzoek flexwerkers, detachering e.d. Benoemingsvolgorde Bij het aanbieden van vacatures dient de onderstaande volgorde gehanteerd te worden: 1. werknemers die voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard door UWV waarbij aanpassing van het dienstverband nodig is; 2. werknemers wiens functie in het RDDF is geplaatst; 3. eigen wachtgelders in de zin van artikel 138 en 139 WPO respectievelijk artikel 132 en 133 WEC; 4. werknemers benoemd voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.3 en aangesteld op grond van artikel 4.3 van de CAO-PO 2013; 5. deeltijders als bedoeld in artikel 2.5 van de CAO-PO 2013; 6. werknemers die het compensatieverlof willen sparen ten behoeve van spaarverlof (artikel 2.1, achtste lid CAO-PO 2013); 7. werknemers die meer gewerkte uren willen compenseren in salaris (arti- Pagina 11 van 40

12 kel 2.1 negende lid CAO-PO 2013). Opeenvolgende dienstverbanden Vanaf de dag dat tussen dezelfde werkgever en werknemer aanstellingen voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste aanstelling als een aanstelling voor onbepaalde tijd. 4. Leerlingen 4.1. Leerlingenaantal teldatum De financiering van scholen is gebaseerd op het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar. Dit is de reguliere teldatum. De lumpsumbekostiging voor het schooljaar is gebaseerd op de gegevens van de teldatum van 1 oktober Onderstaande tabel geeft de onderverdeling weer van de leerlingtelling op 1 oktober Er wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen van 4 t/m 7 jaar en Pagina 12 van 40

13 leerlingen van 8 jaar en ouder. Dit onderscheid komt tot uitdrukking in de bekostigingsindicatoren. Een onderbouwleerling levert meer formatie op dan een bovenbouwleerling Gewichtenregeling De gewichtenregeling in het basisonderwijs is een regeling die bepaalt hoeveel geld een basisschool krijgt voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. De reguliere bekostiging gaat ervan uit dat elke leerling voor 1,0 telt. Vervolgens beoordeelt de school of een leerling extra gewicht moet krijgen. Hangt er een gewicht aan een leerling, dan krijgt de school extra geld voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Deze regeling is van toepassing op de Professor J. Waterink school Impulsgebieden Scholen met achterstandsleerlingen die in postcodegebieden staan met lage inkomens en hoge werkloosheid (impulsgebieden), ontvangen extra geld ter bestrijding van onderwijs achterstanden. In dat geval wordt een bedrag toegekend voor elke gewichten leerling. Voor deze regeling geldt geen drempel. Deze regeling is van toepassing op de Professor J. Waterink school Groeiformatie basisonderwijs Op bestuursniveau wordt de groeidrempel berekend. Indien aan de groeidrempel wordt voldaan ontvangt het bestuur extra bekostiging. De groeidrempel is 13 leerlingen (mogelijk vanaf eerste schooldag tot en met 1 april van het schooljaar) bij groei en 26 leerlingen bij bijzondere groei (mogelijk vanaf 1 mei van het schooljaar). Het bevoegd gezag ontvangt bij 2335 leerlingen groeibekostiging. De verwachting is dat geen groeibekostiging ontvangen wordt Instandhouding van scholen Er kunnen verschillende redenen zijn om een school op te heffen. Eén van de belangrijkste daarvan is dat de school gedurende drie achtereenvolgende schooljaren minder leerlingen heeft geteld dan de opheffingsnorm. De opheffingsnorm van de gemeente Baarn is 124 leerlingen en van de gemeente Soest is 143 leerlingen. Pagina 13 van 40

14 De Professor J. Waterink school ligt met zijn leerlingenaantal onder de gemeentelijke opheffingsnorm. Op grond van de gemiddelde gewogen schoolgrootte (zgn. 10/6-norm) kan deze school in stand gehouden worden Prognose leerlingenaantallen Algemeen Als gevolg van demografische ontwikkelingen neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs de komende jaren sterk af. Dit blijkt uit een analyse van het sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO). Landelijk ligt de verwachte gemiddelde krimp op ongeveer 7%. Het prognosemodel bestaat uit publieke gegevens van DUO (leerlingentellingen en formatiedata), CBS (bevolkingsgegevens) en Planbureau voor de leefomgeving (bevolkingsprognose) Voor onze stichting zou dit betekenen voor de komende 5 jaar: Specifiek Omdat alleen uitgaan van statistische doorrekeningen van de leerlingenontwikkeling niet realistisch is, is onderstaand het overzicht opgenomen met de geprognosticeerde leerlingenaantallen, zoals deze door en in overleg met de schooldirecteuren zijn vastgesteld. Daarbij is hun specifieke kennis over de positie van de school, de bestaande leerling populatie, de wijk, de buurt en alle andere bekend zijnde omgevingsfactoren betrokken. De verwachting is dat het aantal leerlingen de komende jaren gaat dalen, maar niet zo stringent als dat het voorspeld wordt door het SBO. Pagina 14 van 40

15 5. Meerjarenbegroting (totaal) De MJB is gebaseerd op het aantal leerlingen op teldatum 1 oktober AA Post KWS GdB Gasp Werv Da Co Ins Wat Bron BSM Totaal Uitzonderingen op het uitgangspunt 2014: Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten is eruit gehaald voor de jaren Opgenomen in 2015, 2016, 2017 en 2018 de extra bijzondere bekostiging conform Ten opzichte van 2013 voor respectievelijk 90%, 90%, 100% en 110%. WervelingIn mindering gebracht 2 formatieplaatsen in 2016 en 2017 met betrekking tot bereiken pensioengerechtigde leeftijd Waterink In mindering gebracht 1 formatieplaats in 2016 en 2017 met betrekking tot bereiken pensioengerechtigde leeftijd KWS In mindering gebracht 1 formatieplaats in 2018 met betrekking tot bereiken pensioengerechtigde leeftijd BSM In mindering gebracht loonkosten A. van Oene en H. Visser alsmede de ontvangst met betrekking tot deze salarissen van WSNS BSM Personele lasten opgehoogd met 50,000 in verband met verlagen ontvangsten van het Vervangingsfonds en de Ziektewet van 150,000 naar 100,000. Personele baten zijn niet geïndexeerd. Materiële baten zijn niet geïndexeerd. Materiële lasten zijn jaarlijks verhoogd met 2% inflatiecorrectie Personele lasten zijn niet geïndexeerd, maar worden opgenomen in de risico-inventarisatie Ruzakgelden en arrangementen zijn begroot conform Personele kosten bij rugzakken en arrangementen vormen risico bij het verminderen of stoppen van deze rugzakgelden / arrangementsgelden.

16 6. Meerjarenbestuursformatieplan 6.1. Inleiding In dit onderdeel van het bestuursformatieplan wordt een vooruitblik gegeven naar de meerjarenformatieplanning. De meerjarenformatie is gebaseerd op het werkelijke leerlingenaantal van 1 oktober 2013 en de geprognosticeerde leerlingenaantallen van 1 oktober 2014, 2015, 2016 en De meerjarenberekening geeft inzicht in de beschikbare formatie en de bestaande personele verplichtingen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen de toekomstige formatieoverschotten of -tekorten bepaald worden. Rekening houdend met beleidsafspraken kunnen gedurende de komende jaren acties worden ondernomen. Het meerjarenformatiebeleid is een strategische vertaling van het totaal van de berekende formatie, het budget P en A en de overige personele geldstromen op organisatieniveau. Het beleid wordt jaarlijks in het bestuursformatieplan uitgewerkt. De bepalingen van de CAO-PO 2013 spelen hierbij een belangrijke rol. In het bestuursformatieplan moet de werkgever aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. In de beschikbare formatie wordt onderscheid gemaakt tussen: De door het bevoegd gezag structureel gewenste functies naar aard, niveau en omvang (de structurele formatie). Functies, die naar het oordeel van het bevoegd gezag nog slechts één schooljaar kunnen worden gehandhaafd, oftewel het risicodragend deel van de formatie (RDDF). Een functie in verband met een project waarvoor de werkgever of door derden gedurende drie of minder schooljaren uit additionele middelen formatie beschikbaar is gesteld en die door de werkgever niet in de structurele formatie is opgenomen (projectformatie). Het Participatiefonds hanteert voor projectformatie de volgende definitie: Projectformatie is formatie die nodig is om activiteiten uit te voeren die buiten het reguliere onderwijsprogramma staan. Vastgesteld wordt wat voor de scholen de komende vier jaar de gewenste formatie is. De omvang en soorten functies worden vervolgens vergeleken met de lopende verplichtingen. Is er een positief verschil dan is er sprake van bestedingsruimte. Is er sprake van een negatief verschil dan is er sprake van risicoformatie. Vervolgens bepaalt het bestuur of het gezien de beschikbare formatie en de mogelijke inzet van financiële reserves noodzakelijk is om functies op bestuursniveau in het RDDF te plaatsen. Vanuit de opgestelde afvloeiingslijst moet duidelijk worden welke personen in het risicodragend deel van de formatie geplaatst worden. Ontslag op formatieve gronden is slechts mogelijk als de gehele betrekking van het betrokken personeelslid wordt opgeheven. Deeltijdontslag is in het onderwijs niet toegestaan. Ook benoemingen in tijdelijke dienst kunnen niet zonder meer beëindigd worden.

17 Minimaal een jaar van tevoren moet worden vastgesteld welke personeelsleden met een benoeming voor onbepaalde tijd - met ontslag worden bedreigd. Ontslag zonder voorafgaande plaatsing gedurende een schooljaar in het rddf is niet mogelijk, tenzij sprake is van ontslag uit een vervangingsaanstelling of ontslag wegens niet-formatieve redenen. Plaatsing van personeel in het rddf vindt altijd plaats op grond van het vastgestelde bestuursformatieplan Functiebouwwerk In de CAO-PO 2013 is bepaald dat het bestuur en de personeelsgeleding van de GMR een afspraak maken over de invulling van het functiebouwwerk voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal dat op de school noodzakelijk wordt geacht. Dit wordt vastgelegd in het zogenoemde functieboek. De stichting onderkent de volgende functies met bijbehorende inschaling: 6.3. Functiemix In het verlengde van de aanpak van het dreigende lerarentekort en het versterken van de kwaliteit en de positie van de leerkracht is er vanaf 1 augustus 2010 een stapsgewijze invoering voorzien van de functiemix in het basisonderwijs. Op 1 augustus 2014 zal de functiemix volledig zijn ingevoerd. De werkgever Vanaf 1 augustus 2014 moet 40% uitbetaald worden in LB en 2% in LC. Zodoende ontstaat er op scholen een mix van LA-, LB- en LC-functies. kan met instemming van de PGMR de LC-functies budgettair neutraal omzetten in extra LB-functies. Daarbij moet de volgende richtlijn gehanteerd worden: 1% LC-functies komt overeen met 3% LB-functies en 2% LC-functies komt overeen met 6% LB-functies. Besloten is de LC-functie om te zetten naar LB-functies. Pagina 17 van 40

18 Doelstelling op schoolniveau: Bij de kolommen gerealiseerde LB- c.q. LC-functies is geen rekening gehouden met de voorwaarde 50%-lesgeven. Doelstelling op bestuursniveau: Alle besturen in het basisonderwijs moeten volgens bovenstaande schema s dezelfde functiemix bereiken. Met andere woorden: de (eind)percentages zijn voor alle schoolbesturen gelijk aan de landelijke doelstelling, ongeacht de uitgangspositie van de schoolbesturen. Het gaat dus niet om een groeidoelstelling, als er al een aantal LB-ers in dienst zijn, die voldoen aan de lesvoorwaarde, tellen deze mee Personeel Voor het kunnen bepalen van de toekomstige formatietekorten of - overschotten is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de personele verplichtingen, zowel de huidige als toekomstige verplichtingen. Door natuurlijk verloop, vrijwillige werktijdvermindering, opname van BAPO kan de omvang van de personele verplichtingen teruglopen. Om te komen tot juiste keuzes ten aanzien van de toekomstige noodzakelijke in- en uitstroom van personeel wordt aandacht besteed aan het verwachte verloop als gevolg van pensionering. Pagina 18 van 40

19 Pensionering / natuurlijk verloop In de CAO-PO 2013 is geregeld dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door het bereiken van de AOW-pensioengerechtigde leeftijd, en wel met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin de AOWpensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. Dit tenzij tussen werkgever en werknemer wordt overeengekomen dat het ontslag op een latere datum plaatsvindt. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. De regering wil de AOW-leeftijd na 2015 sneller verhogen naar 66 jaar in 2018 en 67 in Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd steeds 5 jaar tevoren vastgesteld. De AOW-leeftijd na 2024 is afhankelijk van de levensverwachting. Tot en met 2015 geldt een stapsgewijze verhoging (zie tabel op de volgende pagina). Schema aanvang AOW-uitkering op basis van de wet 1 januari 2013 U bent geboren: U krijgt AOW in: Uw leeftijd als uw AOWuitkering ingaat, is: voor 1 januari na 31 december 1947 en voor 1 december maand na 30 november 1948 en voor 1 november maanden na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober maanden na 30 september 1950 en voor 1 augustus maanden na 31 juli 1951 en voor 1 juni maanden na 31 mei 1952 en voor 1 april maanden na 31 maart 1953 en voor 1 januari na 31 december 1953 en voor 1 oktober maanden na 30 september 1954 en voor 1 juli maanden na 30 juni 1955 en voor 1 april maanden na 31 maart 1956 en voor 1 januari na 31 december nog niet bekend Onderstaand overzicht geeft inzicht in de personeelsleden die, op basis van bevenstaande tabel, tot 1 augustus 2018 hun AOW-pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Pagina 19 van 40

20 6.5. Uitgangspunten meerjarenformatieplanning Bij het opmaken van de meerjarenformatieplanning zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De voorlopige lumpsumprijzen voor het schooljaar (publicatie afd. DUO van september 2013) als uitgangspunt te nemen; In het overzicht is geen rekening gehouden met de GGL. Immers indien de GGL hoger wordt, wordt de lumpsumvergoeding ook hoger; De aanvullende formatie is zo goed als mogelijk ingeschat; De aangeleverde gegevens van de schooldirecteur; De huidige personele bezetting als basis te nemen; 6.6. Overzicht meerjarenformatieplan Pagina 20 van 40

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017

Stichting Sirius. Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Meerjarenbegroting 2014-2017 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Leerlingprognose...

Nadere informatie

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013

@ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE. 15 mei 2013 @ FLANKEREND MOBILITEITSBELEID STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS ENSCHEDE 15 mei 2013 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1. INLEIDING 1 1.1 AANLEIDING FLANKEREND MOBILITEITSBELEID 1 2. OVEREENKOMST 3 2.1 ARTIKEL 1: DEFINITIES

Nadere informatie

Passie voor leren! begroting en scholingsplan

Passie voor leren! begroting en scholingsplan Passie voor leren! begroting en scholingsplan 2014-2015 1 Passie voor leren! Hierbij bieden we u met genoegen de begroting en het scholingsplan 2014-2015 aan. We hebben de begroting en het scholingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad,

Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren. datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011. Geachte gemeenteraad, Gemeenteraad Slochteren Postbus 13 9620 AA Slochteren datum 04-06-2012 betreft jaarverslag 2011 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het Jaarverslag 2011 van Stichting OPOS. Via dit jaarverslag krijgt

Nadere informatie

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie.

Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. Onderzoek verzelfstandiging bestuur openbaar primair onderwijs Deventer. Rapportage quick scan risicoanalyse personele en materiële exploitatie. drs Karsten Hiemstra 7 februari 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15

Voorwoord - 3. Relatie tussen het strategisch beleidsplan en de begroting - 10. Risicoparagraaf bij de begroting - 15 exploitatiebegroting 2015 en 20152018 Inhoudsopgave Voorwoord 3 De begroting 2015 5 Planning en controlcyclus 5 Toelichting op de cyclus 5 De financiële administratie 7 De bekostigingssystematiek in het

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College,

Gemeente Haarlem College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 511 2003 PB HAARLEM. Geacht College, ^ sterk in leren Spaarnesant Spaarnesant Richard Holkade 14-16 Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023 543 01 00 F 023 543 0! 9! E info@spaarnesant.nl I vvww.spaarnesant.nl Gemeente Haarlem College van Burgemeesters

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Meerjaren Begroting 2015-2018

Meerjaren Begroting 2015-2018 Meerjaren Begroting 2015-2018 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 Beleidsontwikkelingen 6 Doelen en activiteiten 9 Personeel 15 Begroting 2015-2018 21 - Inleiding 22 - Balans incl. toelichting 29 - Staat van baten

Nadere informatie

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT

KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT KADERS WERKGELEGENHEIDSBELEID TALENT 1 juli 2013 Versie 1.1 Kaders Werkgelegenheidsbeleid Talent Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting 3 2. Begripsbepalingen 3 3. Het doel van het document Kaders

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita 200415 1

SECTORPLAN PO PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA. Projectplan Transvita 200415 1 PROJECTPLAN REGIONAAL TRANSFERCENTRUM TRANSVITA Projectplan Transvita 200415 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding en samenvatting 2 Wat is onze missie en visie? 3 Wat zijn onze doelstellingen? 4 Waarom doen we

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen

Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen Jaarverslag 2013 Stichting Omnisscholen SAMENVATTING In 2013 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden binnen de Omnisscholen. Zo zijn de Omnisscholen verzelfstandigd, is er een sociaal plan uitgevoerd,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

Sociaal Plan. Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio Sociaal Plan Stg. Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Participanten in de Regeling 4 Hoofdstuk 2: Begrippenlijst 5 Hoofdstuk 3: Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling 1-10-2009. Bapo en het jaarverslag

In deze uitgave o.a. Jaargang 2010 / nr 2. Meer MR en GMR aangelegenheden. Controle gewichten leerlingtelling 1-10-2009. Bapo en het jaarverslag Jaargang 2010 / nr 2 In deze uitgave o.a. De bezuinigingen in het onderwijs leiden tot veel gepuzzel. Ondertussen gaan de gewone dingen gewoon door. Met enige aanloopperikelen die er bij lijken te horen-

Nadere informatie

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid

Mobiliteit en overplaatsingsbeleid Mobiliteit en overplaatsingsbeleid De Groeiling De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs Gouda en omstreken Bestuurskantoor De Groeiling Aalberseplein 5 Postbus 95

Nadere informatie

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion

De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion De toekomst van het basisonderwijs in de gemeente Venray. Een second opinion Oktober 2010 Onderzoek uitgevoerd door: Stichting SROL Onder verantwoording van: Ir. W.J.G. Fincken Bestuurder Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie