Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen."

Transcriptie

1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Documentatie voor een ISO kwaliteitsmanagementsysteem Ronald Spruit

2 Documentatie voor een ISO 9001-kwaliteitsmanagementsysteem

3 Documentatie voor een ISO kwaliteitsmanagementsysteem Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, 2010

4 Colofon Auteur Ronald Spruit, NEN Advies Managementsystemen Met medewerking van: Ariette Kroeders, NEN Advies Managementsystemen Vormgeving Kade 05, Eindhoven 4e geheel herziene druk, e geheel herziene druk, 2010 ISBN NUR 800 UIT 61 ICS Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, 2010 Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking. Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven. Nederlands Normalisatie-instituut Vlinderweg 6, Postbus 5059, 2600 GB Delft Telefoon (015) , Fax (015)

5 Voorwoord Deze praktijkgids is een bewerking van de in 2002 verschenen NEN-praktijkgids Procedures voor ISO 9000:2000. Omdat een kwaliteitsmanagementsysteem uit meer belangrijke documenten bestaat dan enkel procedures, is het onderwerp van deze gids verbreed. Alle vereiste documenten worden besproken. Daarnaast wordt wat dieper ingegaan op het kwaliteitshandboek, de proceduredocumenten, de werkinstructies en de kwaliteitsregistraties. Daarbij ligt de nadruk op hoe u daar zo praktisch mogelijk mee om kunt gaan, zonder de effectiviteit van het gehele systeem te verliezen. Hoewel ISO 9001 nog voor velen synoniem staat voor bureaucratie en vooral veel (gedocumenteerde) procedures, blijkt keer op keer dat effectieve kwaliteitsmanagementsystemen juist uit een beperkte hoeveelheid documenten bestaan. Het doel van deze gids is niet om u te dwingen een minimaal kwaliteitshandboek op te stellen. Wél om u een zorgvuldige afweging te laten maken welke documenten echt noodzakelijk zijn om tot een effectieve bedrijfsvoering te komen. Deze praktijkgids is geen handleiding voor het opzetten en invoeren van een kwaliteitsmanagement systeem. Zie daarvoor deel 3 ( Werken met ISO 9001 ) uit de reeks KAM-management. Deze gids is meer een aanvulling of een verdieping op Werken met ISO 9001 en bevat een groot aantal voorbeelden die u kunnen inspireren bij het opzetten of verbeteren van uw managementsysteem. Dit zijn bewust eenvoudige, fictieve voorbeelden en geen beschrijvingen van praktijksituaties. Het gaat erom dat u inzicht krijgt in uw eigen processen ; beschrijvingen van praktijksituaties zouden u op het idee kunnen brengen dat uw eigen proces niet goed is. Een kwaliteitshandboek is een beschrijving van úw kwaliteitsmanagementsysteem. De enige fout die bij het documenteren kan worden gemaakt is dat de documentatie niet overeenkomt met de werkelijke processen in uw organisatie. Deze praktijkgids is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers die binnen organisaties verantwoordelijk zijn of te maken hebben met het opzetten, invoeren en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem. De gids is bruikbaar voor organisaties in de profitsector én in de non-profitsector, zowel in kleine, middelgrote als grote organisaties. 5

6 Een belangrijk dankwoord is op zijn plaats aan de vele grote en kleine organisaties die NEN Advies heeft mogen begeleiden. De knelpunten waar we met hen een oplossing voor hebben gevonden, waren de belangrijkste inspiratiebron voor deze gids. Dankzij hen hebben we goed inzicht gekregen in de problematiek waar ook vele andere organisaties mee te maken hebben. Ik hoop en verwacht dat de toepassing van ISO 9001, zoals in deze praktijkgids is toegelicht, u helpt bij het blijvend vergroten van de klantgerichtheid van uw organisatie. Delft, november 2010 Ronald Spruit Consultant NEN Advies Managementsystemen 6

7 Inhoud 1 ISO 9001 en documentatie Inleiding Welke documenten kent ISO 9001? Beleidsdocumenten Kwaliteitshandboek Proceduredocumenten Werkinstructies Kwaliteitsplannen Specificaties Externe documentatie Kwaliteitsregistraties Documentatie en bureaucratie De valkuilen Inleiding Problemen bij de invoering van ISO Kwaliteitshandboek Inleiding Het kwaliteitshandboek in ISO Het opstellen van een kwaliteitshandboek Voor wie is het handboek bedoeld? Opmaak van het kwaliteitshandboek Inhoud van het kwaliteitshandboek Wel of niet verplichte documenten Inrichting van het kwaliteitshandboek

8 3 Proceduredocumenten Inleiding Terminologie en definities Procesmodel Processchema Procesbeschrijvingen Bijzondere processen Gedocumenteerde procedures in ISO Taakverdeling opstellen procesbeschrijvingen Bepalen benodigde procesbeschrijvingen Globale stappen uitwerken procesbeschrijvingen Kritieke processtappen herkennen Kritieke processtappen beheersen Opmaak van procesbeschrijvingen Indeling van procesbeschrijvingen Taalgebruik in procesbeschrijvingen Vormgeving van procesbeschrijvingen Werkinstructies Inleiding Terminologie en definities Werkinstructies in ISO Taakverdeling opstellen werkinstructies Bepalen benodigde werkinstructies Alternatieven voor werkinstructies Opmaak van werkinstructies Indeling van werkinstructies Taalgebruik in werkinstructies Vormgeving van werkinstructies Gebruik van digitale hulpmiddelen Kwaliteitsregistraties Inleiding Terminologie en definities Hoe kwaliteitsregistraties op te zetten? Benodigde gegevens

9 5.3.2 Verantwoordelijkheid voor registreren Wijze van registreren Welke kwaliteitsregistraties vereist ISO 9001? Documentbeheer en archivering Waarom documenten beheren? Wat houdt documentbeheer in? Welke documenten beheren? Uitgangspunten voor documentbeheer Bewaarplaats van documenten Documenten Kwaliteitsregistraties Externe documenten Informatie over documenten Identificatiekenmerken Elementen uit de documentinhoud Relatie met processen Relatie met personen Toegankelijkheid en distributie Wijzigingen Digitaal beheer van documenten Bijlagen 1 Literatuur inhoudsopgaven Symbolen stroomschema en van vormgeving procesbeschrijvingen Vergelijking procesbeschrijvingen en werkinstructies Ondersteunende richtlijnen

10 10

11 1 ISO 9001 en documentatie Inleiding Het begrip document is in de norm NEN-EN-ISO 9000 Kwaliteitsmanagementsystemen Grondbeginselen en verklarende woordenlijst gedefinieerd als informatie en haar gegevensdrager. Deze definitie laat in het midden om welk type gegevensdrager het gaat. In de praktijk kan een document naast een geschreven tekst op papier net zo goed een geluidsopname, een foto of een filmopname zijn waarop informatie is vastgelegd. Het grootste deel van de documentatie wordt echter gebruikt om teksten of tekeningen vast te leggen, hetzij op papier hetzij digitaal. De normcommissie die verantwoordelijk is voor het opstellen van ISO 9001, is ervan overtuigd dat een kwaliteitsmanagementsysteem niet mag leiden tot overbodige documenten of bureaucratie. Een groot nadeel van documentatie is dat wat is vastgelegd aan veroudering onderhevig is. Toch vereist ISO 9001 een aantal documenten. Waarvoor zijn documenten nodig? De toepassing van ISO 9001 helpt een organisatie met het opzetten van een systeem waarmee ze op consistente wijze in staat is producten of diensten te leveren die aan de eisen van klanten voldoen. Hiertoe moet de organisatie haar processen op een beheerste wijze uitvoeren. Documentatie maakt het mogelijk om de doelen te communiceren, consistentie te bereiken in het handelen en prestaties aantoonbaar te maken. Documenten zijn een middel om processen te beheersen. Een aantal andere voordelen valt te noemen, zonder hierbij de illusie te hebben volledig te zijn: verbintenis aan afspraken; meer onderling begrip; het wekken van vertrouwen bij externe partijen; ISO 9001 en documentatie 11

12 het voldoen aan wettelijke en andere externe eisen; het kunnen laten beoordelen van de werkwijze; basis voor kwaliteitsverbetering; het opbouwen van collectieve competenties. ISO 9001 geeft slechts aan welke documenten een organisatie moet opstellen of moet overwegen op te stellen. Handvatten voor wat er in deze documenten moet worden opgenomen, worden niet gegeven. ISO/TR Guidelines for quality management system documentation is een richtlijn die deze handvatten wel geeft. We zullen dan ook veelvuldig refereren aan deze richtlijn. Het doel van deze praktijkgids is om u te helpen een goede afweging te maken welke documenten voor uw kwaliteitsmanagementsysteem noodzakelijk zijn en welke u beter achterwege kunt laten. Deze praktijkgids is geen handleiding om de procesbenadering in te voeren binnen uw organisatie. 1.2 Welke documenten kent ISO 9001? Ongeacht het gekozen medium zijn de volgende documenten te onderscheiden: Kwaliteitshandboek Beleidsdocumenten Proceduredocumenten Werkinstructies (inclusief formulieren) Kwaliteitsplannen Specificaties Externe documenten Kwaliteitsregistraties Het is belangrijk om te beseffen dat niet al deze documenten noodzakelijk zijn in iedere organisatie. Ook de omvang van deze documenten kan variëren. Het is aan u om de juiste keuzes te maken voor uw organisatie. In figuur 1 is te zien hoe in ISO 9000 het begrip document wordt gedefinieerd. 12 ISO 9001 en documentatie

13 informatie betekenisvolle informatie document informatie en haar gegevensdrager 1 proceduredocument specificatie document dat eisen kenbaar maakt kwaliteitshandboek document dat het kwaliteitsmanagement systeem van een organisatie specifi ceert kwaliteitsplan document dat specifi ceert welke procedures en bijbehorende middelen door wie en wanneer voor een specifi ek project, product, proces of contract moeten worden toegepast registratie document waarin bereikte resultaten kenbaar zijn gemaakt of waarin het bewijs wordt geleverd van uitgevoerde activiteiten Figuur 1 Schematische weergave uit ISO De invoering van ISO 9001 mag niet leiden tot overbodige documenten. Als een organisatie in zekere mate succesvol is en overgaat tot de invoering van ISO 9001, is het onlogisch om plotseling een substantiële hoeveelheid documenten op te stellen. Als deze voorheen niet nodig waren om succesvol te zijn, waarom zouden ze dat dan nu ineens wel zijn? Bij de invoering van ISO 9001 in een gemiddelde organisatie zouden de volgende documenten niet tot nauwelijks hoeven te worden opgesteld: werkinstructies, kwaliteitsplannen, specifi caties, externe documenten en kwaliteitsregistraties. Als deze documenten namelijk noodzakelijk waren om structureel te werken aan het verhogen van klanttevredenheid, zouden ze al in een eerder stadium zijn opgesteld. Het kwaliteitshandboek, de beleidsdocumenten en proceduredocu menten vragen wat meer aandacht. Dit hoofdstuk geeft een globaal beeld van de verschillende soorten documenten. Hoofdstuk 2 gaat nader in op het kwaliteitshandboek. De hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan dieper in op respectievelijk proceduredocumenten, werkinstructies en kwaliteitsregistraties Beleidsdocumenten In de beleidsdocumenten is vastgelegd welke bedoelingen de directie heeft op het gebied van kwaliteit. De beleidsdocumenten zijn bedoeld om de medewerkers van de organisatie inzicht te geven in wat de directie verstaat onder kwaliteit en wat zij wil bereiken op dit terrein. ISO 9001 en documentatie 13

14 De volgende zaken moeten zijn vastgelegd: kwaliteitsbeleid; kwaliteitsdoelstellingen. Het kwaliteitsbeleid is in de praktijk het document waarin de intenties van de directie zijn beschreven. Een beleidsdocument hoeft zeker niet te bestaan uit een lijvig boekwerk van dertig pagina s. In het kwaliteitsbeleid is het juist van belang dat de directie keuzes maakt. De directie moet bepalen welke kwaliteitsaspecten het belangrijkst zijn om succesvol te zijn. Hierbij moet ze rekening houden met de verwachtingen van de voornaamste klantgroepen. De kwaliteitsdoelstellingen objectiveren het prestatieniveau dat de directie nastreeft in de processen. De directie moet dus vooraf duidelijk maken wanneer ze vindt dat de werkzaamheden goed (genoeg) zijn uitgevoerd. De kwaliteitsdoelstellingen vertellen de medewerkers in heldere cijfers welk prestatieniveau nodig is om aan de verwachtingen van de klanten te voldoen. In combinatie met het kwaliteitsbeleid geven de doelstellingen de medewerkers duidelijkheid over wat er van hen wordt verwacht bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Een veelvoorkomend misverstand is dat veel organisaties denken dat ISO 9001 hier verbeterdoelstellingen vereist. Dit is niet het geval. Kwaliteitsdoelstellingen markeren een permanent niveau. Mocht echter in de praktijk blijken dat dit niveau niet voldoende is om klanten tevreden te stellen, dan moet de organisatie besluiten de kwaliteitsdoelstellingen aan te passen. Hiervoor kan men een verbeterdoelstelling formuleren. Ook voor deze documenten geldt dat de wijze van vastlegging kan variëren. De beleidsdocumenten kunnen in tekstvorm, maar net zo goed in een digitale diapresentatie of (in samenvatting) op posters of op andere wijze worden vastgelegd Kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek is de beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het omvat alle documenten die nodig zijn om het systeem effectief toe te passen en te onderhouden. Bekijk uw kwaliteitsmanagementsysteem als ieder ander systeem dat in uw organisatie als hulpmiddel wordt ingezet. Om een systeem optimaal te kunnen gebruiken, zijn er verschillende handleidingen beschikbaar. Denk aan een gebruikershandleiding of een onderhoudsvoorschrift. Om uw kwaliteitsmanagementsysteem optimaal te benutten heeft u dus vergelijkbare documentatie nodig. Om aan ISO 9001 te voldoen, moet u beschikken over een kwaliteitshandboek. 14 ISO 9001 en documentatie

15 In hoofdstuk 2 staat meer over hoe om te gaan met het kwaliteitshandboek Proceduredocumenten Ook zonder kwaliteitshandboek zullen binnen de organisatie processen verlopen. En in veel gevallen zullen deze ook nog wel effectief verlopen. Om echter op gestructureerde wijze te kunnen werken aan procesverbetering, zal er inzicht moeten zijn in de activiteiten binnen de organisatie. Dit inzicht wordt gevormd door de proceduredocumenten, ofwel de processchema s, procesbeschrijvingen en procedures. Een procedure is volgens ISO 9000 een gespecificeerde werkwijze voor het uitvoeren van een activiteit of een proces. Procedures zijn al dan niet gedocumenteerd. Is dit het geval, dan wordt veelal de term beschreven procedure of (schriftelijk) vastgelegde procedure gebruikt. Het lastige van deze definitie is dat het begrip proces op verschillende abstractieniveaus kan worden beschouwd. Een ander lastig punt is dat ISO 9001 vereist dat de organisatie zelf bepaalt welke gedocumenteerde procedures naast de zes verplichte noodzakelijk zijn. In paragraaf 3.3 leest u welke procedures gedocumenteerd moeten zijn. In hoofdstuk 3 staat meer over hoe om te gaan met proceduredocumenten Werkinstructies Er kunnen situaties zijn dat het van het grootste belang is dat activiteiten of processen op een specifieke wijze worden uitgevoerd. Als het niet volgens een vaste werkwijze uitvoeren van een activiteit of proces tot significante risico s leidt, dan kan een organisatie ertoe overgaan om gebruik te maken van werkinstructies. Werkinstructies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het beschrijven van noodzakelijke handelingen en controles bij processen zoals: het instellen en controleren van machines; het invoeren van gegevens en de controle daarvan voor dataverwerking. Een werkinstructie kan worden gezien als een bijzonder type procesbeschrijving. Werkinstructies verschillen op twee punten van procedures en procesbeschrijvingen: ISO 9001 en documentatie 15

16 Bestelformulier Stuur naar: NEN Uitgeverij t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Uitgeverij Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. UIT 61:2010 nl Praktijkgids Documentatie voor een ISO kwaliteitsmanagementsysteem Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Stel uw vraag aan Klantenservice Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Uitgeverij, t.a.v. afdeling Marketing Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2015, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie

Overstappen op de nieuwe ISO 9000-serie Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview

Nederlandse norm. NEN 3434 (nl) Informatietechnologie - Applicatiemanagement - Eisen aan applicatiemanagement Preview Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering

Nederlandse Technische Afspraak. NTA 8101 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen toegespitst op het onderwijs - Definiëring en rubricering Nederlandse Technische Afspraak Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik

Nadere informatie

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview

Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN 2748 (nl) Termen voor facilitaire voorzieningen Rubricering en definiëring Preview Vervangt NEN 2748:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014

NPR 5313 (nl) Computerruimten en datacenters. Nederlandse praktijkrichtlijn ICS 35.020, 35.160, 91.040.20. Januari 2014 NPR NPR iew Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006

Symbols for safety precautions on escape and rescue plans augustus 2006 ICS 01.080.30; 13.220.01 Commentaar vóór 1 december 2006 Nederlandse Ontwerp norm NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden Publicatie uitsluitend voor commentaar Symbols for safety precautions on escape and rescue

Nadere informatie

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work

Nederlandse technische afspraak NTA 8031. (nl) Registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. Registration of accidents at work Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl)

Nederlandse Technische Afspraak NTA 8130. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Ontwerp norm NEN 6059-1

Ontwerp norm NEN 6059-1 Nederlandse Ontwerp norm NEN 6059-1 Beoordeling brandveiligheid bouwwerken - Deel 1: Nulmeting brandveiligheid bouwwerken Publicatie uitsluitend voor commentaar Assessment of fire safety of buildings -

Nadere informatie

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006

Voorbeeld. Thuiszorgorganisaties, Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen. Preview. certificatieschema. versie 2006 Voorbeeld Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009

Voorbeeld. Preview. Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599. Vlakglas voor gebouwen - Voorbeeldberekeningen volgens ontwerp NEN 2608:2009 Nederlandse Ontwerp praktijkrichtlijn NPR 3599 Vlakglas voor gebouwen - berekeningen volgens ontwerp NEN 608:009 Publicatie uitsluitend voor commentaar Glass in building - Example calculations in accordance

Nadere informatie

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Vloeibare zuurstof. Preview GEVAARLIJKE STOFFEN PUBLICATIEREEKS. Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN 9 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp

Voorbeeld. norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar. Preview. Ontwerp Nederlandse Ontwerp norm NEN 7239 Gasdrukregelaars voor huisaansluitingen voor inlaatdrukken (MOP u ) tot 100 mbar Publicatie uitsluitend voor commentaar Gas pressure regulators for domestic installations

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en)

Nederlandse norm NEN-ISO 22310. (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269)

Praktijkinstructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) instructie Helpdesk 3 (ICT08.3/CREBO:53269) pi.ict08.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. CATS CM editie 2014: Contractmanagement voor opdrachtgever en leverancier Copyright protected. Use is for Single Users only

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Onderstaand artikel is in verkorte vorm verschenen in het blad Informatie

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en)

Nederlandse norm. NEN-ISO/IEC 20000-3 (en) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening

Bestuurlijke informatievoorziening Bestuurlijke informatievoorziening W. Leijnse Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: istockphoto Eventuele op- en aanmerkingen over

Nadere informatie

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management

Service Desk Opzetten en inrichten van IT-Service Management Delivery en Service Support en beschrijft de processen die een centrale rol spelen binnen IT Service Management. Met deze uitgave krijgen studenten een goed inzicht in de hoofdzaken die van belang zijn

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Information Security Management

Nadere informatie