Notitie Kwaliteitsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Kwaliteitsbeleid"

Transcriptie

1 Notitie Kwaliteitsbeleid Lichtenvoorde, februari 2006 Opgesteld door: dhr. A. Temming Projectmedewerker

2 1 Status Beleidsnotitie Kwaliteitsbeleid Auteur(s) A. Temming, projectmedewerker Datum Februari 2006 Datum bespreking MT 22 februari 2006 Datum vaststelling bestuurder 22 februari 2006 Datum bespreking Centrale Verwantenraad Datum bespreking Cliëntenraad Datum bespreking Ondernemingsraad 21 maart 2006 Datum evaluatie doelstelling Februari 2007 Datum evaluatie beleid Februari 2008 Effectbespreking van de totstandkoming van deze notitie Versie 1, februari 2006 AT 2

3 2 Inhoudsopgave 1 Status Inhoudsopgave Inleiding Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsmanagementsysteem Processen en borging Evaluaties en bijsturing Informatie en communicatie Planning Bronnen en geraadpleegde literatuur Bijlagen Versie 1, februari 2006 AT 3

4 3 Inleiding De notitie kwaliteitsbeleid van is afgeleid van het strategische beleid van de organisatie. Hierin is vastgelegd dat mensen met een (verstandelijke) beperking door De Lichtenvoorde als volwaardige burgers in de samenleving worden begeleid en desgewenst verzorgd. Op basis van het principe van vraaggestuurde dienstverlening heeft de cliënt zelf de regie over zijn of haar leven. Kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking is één van de peilers onder het kwaliteitsbeleid. Uitkomsten van kwaliteitsmetingen en/of evaluaties zullen steeds worden beoordeeld op basis van standaarden zoals deze vanuit kwaliteit van bestaan zijn geformuleerd. 1 De aanleiding voor het opstellen van kwaliteitsbeleid is enerzijds ingegeven door de eigen uitdrukkelijke wens om kwaliteit te leveren zoals strategisch is vastgelegd 2 maar aan de andere kant ook door externe motieven (ondermeer de eisen zorgkantoor, certificering en concurrentiepositie). De notitie beschrijft wat onder kwaliteitsbeleid wordt verstaan en welke externe norm wordt gehanteerd. Vervolgens wordt beschreven hoe dit beleid te verankeren in een zogenaamd kwaliteitsmanagementsysteem. De kern van dit systeem is dat binnen de organisatie de bedoelingen, werkwijzen en feitelijke uitvoering van alle betrokkenen zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek en de processen worden beheerst en systematisch wordt gestuurd. Dit is een cyclisch proces van voorbereiden, plannen, uitvoeren, toetsen en verbeteren. Als onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem worden aansluitend de begrippen processen en borging, evaluaties en bijsturing, de informatie & communicatie en tenslotte de planning beschreven. 1 Zie bijlage: standaarden stichting Perspectief 2 Bron: Koers Versie 1, februari 2006 AT 4

5 4 Kwaliteitsbeleid Wat is kwaliteit Kwaliteit heeft veel te maken met wat goed en wat niet goed is. Kwaliteit is uit te drukken in verschillende niveaus, van hele goede, naar goede, naar redelijke, naar matige, naar slechte kwaliteit. Tegelijk is kwaliteit echter geen absoluut gegeven, je kunt het vaak niet eenduidig meten en vastleggen. Het oordeel over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in een bepaalde situatie is afhankelijk van de omstandigheden en de betrokkenen. Wat de één in een bepaalde situatie als goed kan beoordelen, vindt een ander mogelijk matige kwaliteit. Zo n oordeel is namelijk de conclusie van een afweging op vele elementen. Definitie Kwaliteit van dienstverlening kan worden omschreven als de mate waarin de gerealiseerde dienstverlening voldoet aan de verwachtingen van cliënten en verwanten met in achtneming van de wettelijke kaders. Beleid Binnen is de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening een voortdurend punt van aandacht. Het werken aan kwaliteitsontwikkeling is beleidsmatig ingebed 3 en wordt ieder jaar concreet gemaakt in actieplannen op dit gebied. De bestuurder wijst middelen toe om de actieplannen, kwaliteitsjaarplannen, te kunnen realiseren. De ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het werken aan kwaliteit vindt plaats met alle betrokkenen: medewerkers, cliënten en verwanten. Verder vindt hierover afstemming plaats met de cliënten-vertegenwoordigingen, zorgverzekeraars/financiers en andere relevante partijen. In het beleid ten aanzien van kwaliteit worden in ieder geval de volgende elementen verwerkt: a. de zorg- en dienstverlening is gericht op het creëren van de juiste voorwaarden waaronder de kwaliteit van leven van mensen met een handicap kan worden geoptimaliseerd; b. tevredenheid van de cliënten is een belangrijk kernaspect; c. tevredenheid van medewerkers is een belangrijk kernaspect; d. tevredenheid van financiers, van overige instellingen in de zorgketen en van betrokken overheden en andere onderdelen van de samenleving (buurt, school, bedrijf) is een duidelijk punt van aandacht. 4 Externe norm: HKZ-certificatie 5 Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorgorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Om kwaliteit goed te kunnen beheersen heeft een organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) nodig. Zorginstellingen zijn daartoe ook wettelijk verplicht (Kwaliteitswet zorginstellingen). heeft gekozen voor een kwaliteitssysteem en certificering volgens het HKZ certificatieschema Organisaties voor Gehandicaptenzorg. Een HKZ-certificaat maakt zichtbaar dat het KMS getoetst is aan normen die speciaal voor die betreffende sector zijn ontwikkeld. Omdat HKZ de internationale ISO 9001 normen in haar eigen sectorspecifieke normen heeft verwerkt, is een HKZ-certificaat meteen ook een ISO 9001-certificaat. 3 Bron: Koers , hoofdstuk 9 4 Bron: MKG: Rubriek 2 5 HKZ: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Versie 1, februari 2006 AT 5

6 Certificatie is altijd tweeledig. Ten eerste wordt nagegaan wat er is afgesproken en hoe het mogelijk wordt gemaakt dat de afspraken door iedereen nagekomen kunnen worden (bijvoorbeeld d.m.v. werkinstructies/procedures en opleiding/training). Ten tweede wordt in de praktijk getoetst (door steekproeven in dossiers en interviews met uitvoerende medewerkers) of de afspraken ook worden nagekomen. Certificatie vereist dus een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem. De organisatie mag (behalve op kritische onderdelen) verbeterpunten hebben. Na de initiële certificatie wordt de organisatie minimaal jaarlijks getoetst (geaudit). Daarbij moet aantonen dat het KMS onderhouden en verbeterd wordt. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats. In het auditteam zit altijd een materiedeskundige uit het betreffende werkveld en een deskundige op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Een Certificatie-Instelling (CI) toetst of datgene wat op schrift staat ook daadwerkelijk in de praktijk gebeurt en of alle afspraken bekend zijn bij alle leidinggevenden en medewerkers. Kwaliteit: inhoud en systeem 6 Wanneer wordt gewerkt aan kwaliteit is het van belang bewust te zijn van het onderscheid tussen inhoud en systeem, tussen inhoudskwaliteit en systeemkwaliteit. De cliënt ervaart de inhoudskwaliteit van de zorg- en dienstverlening: het wat en hoe in de dagelijkse praktijk. Hierbij is het de bedoeling dat er sprake is van een balans tussen dat wat de cliënt vraagt en dat wat door de organisatie wordt geboden. Alles wat binnen wordt ondernomen, heeft tot doel dat de beoogde inhoudskwaliteit van de zorg- en dienstverlening tot stand komt. Dit gaat van de aandacht voor het zorgplan tot en met het personeelsfeest. Om tot de beoogde inhoudskwaliteit van de zorg- en dienstverlening te kunnen komen, moeten voorwaarden worden ingevuld die dit mogelijk maken. Plannen maken, een gebouw hebben, medewerkers hebben, werkwijzen en methodieken hanteren, methodisch en systematisch werken, aansturing van het werken, en dergelijke. Dit geheel van activiteiten is de systeemkwaliteit (lees: kwaliteitsmanagementsysteem) van De Lichtenvoorde. Door het vervullen van deze voorwaarden en het uitvoeren van dit soort activiteiten kan en zal de beoogde inhoudskwaliteit van de zorg- en dienstverlening tot stand komen. 6 Bron: MKG, publicatie VGN 2000 Versie 1, februari 2006 AT 6

7 5 Kwaliteitsmanagementsysteem Een kwaliteitsmanagementsysteem, verankerd in ons strategisch beleid, is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op een systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie. 7 Een Kwaliteitssysteem kan worden omschreven als: De georganiseerde zorgvuldigheid van werken waarmee de organisatie zorg draagt voor het realiseren van de beoogde kwaliteit van de zorg- en dienstverlening voor de cliënten. Concreet is het kwaliteitssysteem binnen de organisatie te vinden in de vastleggingen van bedoelingen en werkwijzen en de feitelijke manieren van doen van alle betrokkenen. 8 Met als leidraad het HKZ-Harmonisatiemodel bestaat het kwaliteitsmanagementsysteem van De Lichtenvoorde uit de volgenden onderdelen: - een kwaliteitshandboek, - documentenbeheer (DKS), - uitvoering interne audits, - procesbeheer middels de cirkel van Deming, - SMART(ie)-doelen. Leidraad: het HKZ-Harmonisatiemodel HKZ heeft een model ontwikkeld dat toepasbaar is op organisaties in zorg en welzijn, het zogenaamde Harmonisatiemodel. Centraal daarin staat het primaire proces. De processen in de tweede ring zijn ondersteunend en moeten goed geregeld zijn om het primaire proces naar behoren te laten verlopen. Het HKZ-Harmonisatiemodel vormt de basis van alle sectorspecifieke HKZ-certificatieschema s. 7 Bron HKZ 8 Bron MKG Versie 1, februari 2006 AT 7

8 In een zorgorganisatie zoals kun je verschillende processen onderscheiden, het primaire proces: (Intake, Uitvoering en Evaluatie), sturende processen (betrekking hebbend op organisatie- en personeelsbeleid) en ondersteunende processen (betreffende inkoop, documentbeheer e.d.). Ieder proces heeft een relatie met of invloed op andere processen. Het kwaliteitsbeleid binnen De Lichtenvoorde is gebaseerd op voornoemd harmonisatiemodel. Het kwaliteitshandboek, Het hebben van een kwaliteitshandboek is een norm van het HKZ certificatieschema (norm 9.2). Het kwaliteitshandboek is een hulpmiddel waarmee een organisatie kan aantonen welke zaken er geregeld zijn en welke er nog geregeld moeten worden. Een organisatie die in aanmerking wil komen voor een certificaat zal haar documenten moeten laten beoordelen, waaruit moet blijken of men aan de normen van het certificatieschema voldoet. Standaard bestaat het handboek uit de volgende onderdelen: Rubrieken HKZ Als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem worden de rubrieken van het HKZ certificatieschema gehanteerd: 1. Intake/indicatie 2. Uitvoering 3. Evaluatie en nazorg 4. Beleid en organisatie 5. Personeel 6. Onderzoek en ontwikkeling 7. Fysieke omgeving en gebouwen 8. Diensten door derden 9. documenten Procedures In een procedure wordt beschreven wie wat doet, wanneer en welke informatie daarbij benodigd is. De procedures zijn ter illustratie soms uitgewerkt in tekst en soms uitgewerkt in een stroomschema. Stroomschema Een stroomschema geeft weer welke actie volgt op een stap. De in de stroomschema s opgenomen symbolen beschrijven een activiteit, beslissing of een verbinding naar een andere procedure of bladzijde binnen het handboek. Normen De normen HKZ zijn onder meer gebaseerd op kwaliteitsbepalingen die zijn opgesteld binnen de sector. Daarnaast zijn de normen ontleend aan wettelijke bepalingen (waaronder de Kwaliteitswet Zorginstellingen) en aan de kwaliteitsbepalingen van de zijde van de cliënten binnen de gehandicaptenzorg. Van belang binnen het kwaliteitssysteem is dat de samenhang tussen de thema s en normen worden doorgrond. Deze samenhang is bijvoorbeeld te vinden in: 1. Het terugkomen van thema s en normen in meerdere rubrieken 2. De logische opeenvolgingen (keten) van normen binnen één rubriek, eventueel met relaties naar andere rubrieken 3. In één procesbeschrijving komen verschillende normen aan de orde 4. Verbetercycli Documentenbeheer DKS Kwaliteitsborging is binnen een organisatie een belangrijke voorwaarde voor succes. Documentbeheer is hier een wezenlijk onderdeel van. Met een digitaal documentbeheersysteem kan worden gezorgd voor een efficiënt en papierloos beheer van handboeken, procedures, richtlijnen, protocollen en werkinstructies. Binnen wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Documentmanagement voor KwaliteitsSystemen (DKS). Versie 1, februari 2006 AT 8

9 Eén van de belangrijkste voordelen van DKS is het gebruiksgemak. Met een duidelijke structuur en uitgebreide zoekmogelijkheden is het voor gebruikers eenvoudig om de documenten te vinden. Gepubliceerde documenten worden geraadpleegd via een browser. Gebruikers kunnen direct opmerkingen plaatsen en worden geattendeerd op recente wijzigingen. Dit nodigt uit tot lezen en levert een bijdrage aan de verbetercyclus. DKS verzekert de gebruiker dat hij of zij de laatste en gecontroleerde versie van documenten raadpleegt. Oude versies van documenten blijven echter altijd bewaard. Voor verdere omschrijving en toelichting kan verwezen worden naar de notitie Structuur en definities DKS. Uitvoering audits Een audit is een evaluatieonderzoek om vast te stellen of aan de eisen die de instelling aan zichzelf heeft gesteld (bijvoorbeeld voldoen aan het HKZ-schema) wordt voldaan. In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel namelijk norm: De essentie van beoordeling voor het verkrijgen van een certificaat is dat de organisatie kan aantonen dat zij de HKZ-normen binnen de eigen organisatie heeft verankerd (geborgd) en dat zij in staat is op een gestructureerde wijze verbeteringen te initiëren, te plannen, uit te voeren en te evalueren. Auditen kan worden onderverdeeld in een viertal onderscheidende elementen: Externe auditing door CI met als doel certificering (wederkerende cyclus van twee jaar); Externe auditing primaire proces; kwaliteitsevaluaties op cliëntniveau door stichting Perspectief; Deze audits worden reeds uitgevoerd, wel zal nog gekeken dienen te worden naar wat er met de uitkomsten is gedaan (verbetertrajecten) Externe auditing op relatieniveau; evalueren diverse externe relaties; Interne auditing organisatorische processen; cyclisch evalueren door een audit-team. Uitvoering van interne audits heeft als doel inzicht krijgen hoe onderdelen vanuit het kwaliteitshandboek in uitvoering zijn en/of er verbeterdoelen kunnen worden geformuleerd. De organisatie moet met geplande tussenpozen interne audits uitvoeren om vast te stellen of het kwaliteitsmanagementsysteem: - overeenkomt met de eisen die in het HKZ-schema verwoord zijn en de eisen die de organisatie zelf aan het kwaliteitsmanagementsysteem stelt; - doeltreffend is geïmplementeerd en onderhouden. Als het kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet en vastgesteld, is het tijd om te toetsen en te verbeteren. In het begin zal daarbij vooral getoetst worden of wordt voldaan aan de certificatie-eisen en of de processen worden uitgevoerd zoals afgesproken. Na verloop van tijd zal meer aandacht uitgaan naar de effectiviteit en efficiëntie van de processen. Als de interne audit uitwijst dat niet aan de certificatie-eisen of aan de eigen eisen en afspraken wordt voldaan, zullen op aangeven van de verantwoordelijk manager verbetermaatregelen worden getroffen. 10 Voor verdere informatie kan verwezen worden naar de notitie Uitvoering Audits. 9 Bron HKZ-certificatieschema 10 Bron HKZ Versie 1, februari 2006 AT 9

10 Cirkel van Deming Een dynamisch kwaliteitssysteem komt ondermeer tot stand door het consequent toepassen van de Cirkel van Deming ofwel de verbetercyclus. Een belangrijk effect van het toepassen van deze cirkel is het stimuleren van het methodisch en systematisch werken in de dagelijkse managementpraktijk. De Cirkel van Deming kent vier stappen: Stap 1: plan/bedoeling helder maken Stap 2: uitvoeren van de bedoelde activiteiten Stap 3: evalueren van de bedoeling en de uitvoering Stap 4: bijsturen van bedoeling dan wel uitvoering ter verbetering Het leidend principe is: Plan, Do, Check, Act (PDCA) SMART(ie)-doelen Tenslotte zal wat je wilt bereiken SMART gemaakt dienen te worden. Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden In de populaire versie wordt ook wel gesproken van SMARTIE waarbij de twee laatste letters staan voor: (I)nspirend en (E)ffectief. Versie 1, februari 2006 AT 10

11 6 Processen en borging Procesbenadering Een eerste stap in een kwaliteitsmanagementsysteem is om de processen in een logische samenhang vast te stellen en te beschrijven. Met wederom het HKZ-schema als leidraad kun je daarbinnen verschillende processen onderscheiden: - het primaire proces: (Intake, Uitvoering en Evaluatie), - sturende processen (betrekking hebbend op organisatie- en personeelsbeleid) - ondersteunende processen (betreffende inkoop, documentbeheer e.d.). Ieder proces heeft een relatie met of invloed op andere processen. 11 Een proces is een aantal activiteiten in een logische volgorde, gericht op het doelbewust totstandkomen van een product of dienst voor een klant. Kenmerken van een proces zijn: - Bestaat uit een serie opeenvolgende activiteiten; - Heeft een duidelijk begin en einde en dus ook een input en een output; - De verschillende activiteiten in een proces voegen steeds een stukje waarde toe; - Herhaalt zich en is dus in zekere zin routinematig. 12 Door de volgorde procesbeschrijving, toetsen en verbeteren, ontstaat zo een zichzelf corrigerend systeem. Werkzaamheden worden beschreven, vervolgens wordt er periodiek getoetst of het proces nog zo functioneert als het bedoeld is, waarna verbeteringen en aanpassingen op gecontroleerde wijze totstandkomen. Het managen van processen heeft betrekking op het beheersen van alle activiteiten binnen de organisatie die van invloed kunnen zijn op (het verbeteren van) de bedrijfsvoering: - Resultaatgericht werken; - Het sturen en beheersen van het proces van dienstverlening; - Het doorlichten en verbeteren van processen binnen de organisatie; - De structuur van de organisatie; - Beschrijving van processen binnen de dienstverlening; - Informatiestromen binnen de organisatie; - Evaluatievormen en klachtenbehandeling; - Aandacht voor innovatie; - Betrokkenheid van medewerkers bij veranderingen. Het werken volgens processen is niets anders dan het vastleggen hoe we werken. Aangevuld met een aantal procesbeheersingsmaatregelen (voorschriften en regels) wordt de trefzekerheid van het proces verhoogd en geborgd. Borging Het vastleggen van hoe we werken aangevuld met beheersingsmaatregelen kan worden omschreven als het borgen van wat is afgesproken. Tot zover is dit een statisch geheel. Dynamiek wordt gerealiseerd wanneer ook is geborgd hoe het verbeter- of innovatiemanagement is beschreven en geregeld. 11 Bron: HKZ 12 Bron: Presteren met processen, D.C. Dorr Versie 1, februari 2006 AT 11

12 Procesmodel kwaliteitsmanagementsysteem Zoals eerder beschreven heeft het managen van processen betrekking op het beheersen van alle activiteiten binnen de organisatie die van invloed kunnen zijn op (het verbeteren van) de bedrijfsvoering. Vraag daarbij is: waarom willen we dat eigenlijk? Binnen de visie op procesmanagement 13 worden drie begrippen genoemd die aansluiten bij de visie van : - Klantgerichtheid - Horizontaal organiseren - Empowerment en delegeren Klantgerichtheid De klantgerichtheid van kan binnen elk proces vertaald worden naar resultaat: waar heeft de klant behoefte aan. 14 Door bij de klant te beginnen is de basis gelegd voor een systematiek van processen die extern gericht is. Bij elk proces is bekend wie de klant is, het resultaat en wat de bedoeling van het proces is. De primaire processen (HKZ-rubrieken 1-3) staan hierbij centraal en ondersteunende processen slechts faciliterend. Horizontaal organiseren In tegenstelling tot een hiërarchische structuur is bij horizontaal organiseren (platte organisatie) de stroom van processen bepalend. De structuur volgt het proces waarbij de processen over meerdere geledingen of afdelingen heen lopen. Wanneer deze processen op elkaar aansluiten zullen medewerkers zich rondom deze processen organiseren (zelfsturende teams of procesteams). Empowerment en delegeren Bij procesbeschrijvingen zijn klanten, resultaten en proceskengetallen bekend. Daarmee wordt het mogelijk de zeggenschap over verscheidene processen over te dragen aan afdelingen, medewerkers of zelfsturende team s. Proceskengetallen stelt een manager in staat om als coach te fungeren. 13 Bron: Presteren met processen, D.C. Dorr 14 Zie: definitie kwaliteit pagina 5 Versie 1, februari 2006 AT 12

13 7 Evaluaties en bijsturing Met als uitgangspunt de auditsystematiek vinden er structureel binnen de organisatie evaluaties en bijsturingen plaats. De vormen van evaluaties en bijsturingen worden opgenomen in zogenaamde jaarplannen die voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar worden opgesteld. Jaarplannen 15 Een jaarplan kent standaard de volgende onderdelen: - Lopende innovatieve activiteiten Overzicht van innovatieve activiteiten die nog lopen of voor betreffend kalanderjaar worden voorzien. Van deze activiteiten wordt een beknopte omschrijving opgenomen aan de hand van de volgende aspecten: Resultaten:.. Tijdsplanning:. Implementatie:... Effectmeting en rapportage: Verantwoordelijke persoon: - Nieuwe verbeterprojecten vanuit kwaliteitsbeleid Hierbinnen worden alle verbeterprojecten opgesomd die voortkomen uit verschillende evaluatieonderzoeken van het kwaliteitsbeleid. Hierbij wordt een soortgelijke systematiek gebruik als onder voorgaand item. Voorbeelden kunnen zijn: klantgerichtheid, teamvorming, zorgplansystematiek, bereiken van nieuwe doelgroepen etc. - Nieuw evaluatieonderzoek Naast standaard gehanteerde kwaliteitsevaluaties worden hier mogelijke nieuwe evaluatieonderzoeken beschreven voor het bepaalde kalenderjaar. Voorbeelden kunnen zijn: teamtaken, informatievoorziening, administratieve processen etc. - De middelen Voor elk kalenderjaar wordt aangegeven welke tijd (uren en medewerkers) en financiële middelen beschikbaar staan voor betreffende activiteit. - De jaarkalender Een overzicht van alle onderwerpen die de organisatie op het gebied van het kwaliteitsbeleid in een bepaald kalenderjaar wil uitvoeren worden opgenomen in de jaarkalender. Daarmee wordt inzichtelijk wie, wat, waar en hoe verricht en welke vorm van rapportage, einddatum en verantwoordelijkheid daarbij is bepaald. Bijsturing Alle door middel van audits en verbeterprojecten verkregen bevindingen vormen de input voor bijsturing. Aandachtspunten worden omgezet in actiepunten die wederom tot een bepaald resultaat moeten leiden. 15 Bron: Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties, Cees van Zoest Versie 1, februari 2006 AT 13

14 8 Informatie en communicatie De wijze waarop communicatie verloopt, is heel bepalend voor de mate waarin kwaliteitszorg succesvol is. Communicatie is één van de sleutels tot het succesvol vorm geven van kwaliteitszorg. Een zorgvuldig communicatieproces is nodig om medewerkers enthousiast te maken en betrokken te houden bij de voorbereiding en uitvoering van verbeteracties. Wanneer het management bijvoorbeeld de resultaten uit evaluatieonderzoek, gehouden onder klanten, niet duidelijk aan de medewerkers presenteren en samen met hen bespreken zal hun betrokkenheid niet groot zijn en de bereidheid om de situatie te verbeteren nagenoeg ontbreken. 16 Voor het slagen van kwaliteitsbeleid resulterend in certificering is het essentieel dat kwaliteit zo snel mogelijk eigendom van de gehele organisatie wordt. Het betrekken van medewerkers vanaf de start en het informeren over het doel, de aanpak en de wijze waarop zij kunnen meewerken is essentieel. Regelmatige terugkoppeling over de stand van zaken, de knelpunten en het succes, hoe ideeën van medewerkers gebruikt zijn, verbeteringen etc. zal de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Een communicatieplan is dus een belangrijk onderdeel van de planning. 17 Communicatieplan De daarbij behorende acties en gebruikte media zijn: - Een bijeenkomst waarin de aftrap wordt verricht (doel: neuzen dezelfde kant uit en creëren draagvlak); - Bijeenkomst clusters (doel: idem) - Uitbrengen van een nieuwsbrief (doel informeren en naslag) - Uitbrengen van gadget (doel: ludieke opening) - Uitbrengen van informatie over DKS (informeren en handleiding) - Bijhouden van DKS - Regelmatige terugkoppeling via nieuwsbrieven (doel: betrokkenheid en draagvlak) - Werken met audits Informatisering Bij het functioneren van kwaliteitssystemen is gerichte aandacht voor het gebruik van informatisering wenselijk. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van computers kan veel informatie snel worden overgebracht naar de medewerkers en kan vooral het documentatiesysteem in de organisatie gedegen in elkaar worden gezet en van groot nut zijn voor de uitvoeringspraktijk bron: kwaliteitszorg, Cees van Zoest 17 Bron HKZ 18 Bron MKG Versie 1, februari 2006 AT 14

15 9 Planning Jaarlijks - Jaarplannen/jaarkalender door management en kwaliteitsfunctionaris - Interne audits door auditteam - Tussentijdse vervolgbezoeken door CI - Verbeterprojecten door management - Kwaliteitsevaluaties stichting Perspectief Cyclisch om de 3 jaar - Certificatie-evaluatie door CI Cyclisch om de 2 of 4 jaar - Evaluatie en waar nodig herformulering Visie en missie - Evaluatie en waar nodig herformulering Koers - Evaluatie en waar nodig herformulering Structuurnota - Evaluatie en waar nodig herformulering Kwaliteitsbeleid 10 Bronnen en geraadpleegde literatuur - HKC certificeringschema voor de gehandicaptenzorg, stichting HKZ - Model kwaliteitssysteem gehandicaptenzorg, VGN - Kwaliteitszorg voor non-profitorganisaties, C. van Zoest - Presteren met processen, D.C. Dorr - Balanced Scorecard & INK-managementmodel, Ahaus/Diepman - DKS / Document Manager, Infoland Versie 1, februari 2006 AT 15

16 11 Bijlagen Cirkel van Deming en de kwaliteitspiramide Definitie kwaliteit MKG en HKZ harmonisatiemodel Normen Kwaliteit van Bestaan stichting Perspectief Versie 1, februari 2006 AT 16

17 Cirkel van Deming en de kwaliteitspiramide Cirkel van Deming Een dynamisch kwaliteitssysteem komt ondermeer tot stand door het consequent toepassen van de Cirkel van Deming ofwel de verbetercyclus. Een belangrijk effect van het toepassen van deze cirkel is het stimuleren van het methodisch en systematisch werken in de dagelijkse managementpraktijk. Een ander belangrijk effect is het stimuleren van het nadenken. Het steeds opnieuw weer stellen van de basale vragen: Doen we nog de goede dingen en doen we die nog goed? De Cirkel van Deming kent vier stappen: Stap 1: plan/bedoeling helder maken Stap 2: uitvoeren van de bedoelde activiteiten Stap 3: evalueren van de bedoeling en de uitvoering Stap 4: bijsturen van bedoeling dan wel uitvoering ter verbetering Leidend principe: Plan, Do, Check, Act (PDCA) Bijsturen Plan /Bedoeling Evalueren Uitvoeren Kwaliteitspiramide Kwaliteitsmanagement dient verankerd te zijn in het beleid van de organisatie. Vanuit beleid en strategie wordt voor alle niveaus en voor alle functies in de organisatie duidelijk gemaakt om welke kwaliteitsdoelstellingen het feitelijk gaat. De leiding in de organisatie moet een visie hebben over de situatie waarin de organisatie in de komende jaren moet verkeren, die wordt uitgewerkt in een strategie van jaarlijkse verbeterpunten. Zij worden door het management voor elk niveau vertaald in specifieke en gedetailleerde concrete doelen en acties. De actieplannen op het ene niveau worden verbonden met de doelstellingen op het niveau daarboven. Het gaat daarbij om een organisatiebrede aanpak van verbeteringen en om het stellen van prioriteiten. Het is belangrijk om concreet en helder te weten waar je met je organisatie naar toe wilt: Beleid Visie&missie Doelstellingen Processen Koers en strategie Jaarplannen (clusters, team s) Aanpak en samenwerking Versie 1, februari 2006 AT 17

18 In deze samenhang wordt ook wel het 7-krachtenmodel 19 genoemd, samengevat: Noodzaak doet bewegen Visie geeft richting Succes doet geloven Spirit geeft kracht Structuren lokken uit Capaciteiten maken haalbaar Systemen bekrachtigen 19 Bron: 7-krachtenmodel Th.L.J. Thomassen Versie 1, februari 2006 AT 18

19 Definitie kwaliteit MKG en HKZ harmonisatiemodel Definitie Model Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg (VGN 2000) Kwaliteit is de mate van overeenstemming tussen het beoogde en het gerealiseerde kwaliteitsniveau in de zorg- en dienstverlening. Het beoogde kwaliteitsniveau is vooraf vastgesteld in samenspraak tussen cliënt en de organisatie. Het gerealiseerde kwaliteitsniveau wordt gemeten in de uitvoeringspraktijk. Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) Tijdens de Leidschendamconferentie van 1990 stelden zorgaanbieders, financiers en consumenten de noodzaak van samenhangend kwaliteitsbeleid vast. Dat heeft geleid tot twee concrete initiatieven: de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de oprichting van Stichting HKZ (1994). De wet verplicht instellingen om zorg van goede kwaliteit te leveren. De stichting faciliteert het veld om die kwaliteit te benoemen en toetsbaar te maken. In Stichting HKZ zijn de partijen van de Leidschendam-driehoek bestuurlijk vertegenwoordigd. Daarnaast is er een Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector ingericht, dat is erkend door de Raad voor Accreditatie. Het doel van Stichting HKZ is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in de sectoren zorg en welzijn. Opdat kwaliteit in de verschillende sectoren volgens eenzelfde systematiek beoordeeld wordt. Hierdoor wordt het begrip kwaliteit eenduidig. Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie van het kwaliteitssysteem. HKZ heeft certificatieschema s ontwikkeld en in voorbereiding voor diverse sectoren. Die schema s hebben allemaal dezelfde basis: het HKZ Harmonisatiemodel. HKZ harmonisatiemodel Onder auspiciën van het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector heeft HKZ in 1996 het Harmonisatiemodel voor Externe Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector ontwikkeld. Dit model vormt als het ware de blauwdruk voor alle HKZ-certificatieschema s. In negen rubrieken wordt het totaal aan processen in instellingen voor zorg en welzijn beschreven. Bij de ontwikkeling van een certificatieschema worden de rubrieken sectorspecifiek ingevuld. Het cliëntenperspectief staat centraal in het HKZ model. Het Harmonisatiemodel is begin 2002 herzien. Schematische weergave van het HKZ Harmonisatiemodel: Versie 1, februari 2006 AT 19

20 Normen Kwaliteit van Bestaan Stichting Perspectief Principes Stichting Perspectief baseert zich op de volgende principes: - mensen hebben zeggenschap over hun eigen leven - mensen zijn verbonden met familie, vrienden, collega s. - mensen maken deel uit van en dragen bij aan de samenleving - mensen respecteren elkaar - mensen leven in een veilige, vertrouwde omgeving - mensen kunnen zich ontwikkelen en hun persoonlijke doelstellingen bereiken Standaarden Evaluaties van Perspectief richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking. De basis van de evaluaties zijn de standaarden. In de standaarden staat beschreven waar Perspectief voor staat: een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen welkom is, deel aan heeft en aan kan bijdragen. Waar ieder zich verbonden voelt met andere mensen. Waar mensen zeggenschap hebben over hoe ze hun leven inrichten, zich gerespecteerd en veilig voelen. De standaarden zijn gebaseerd op onderzoeken in binnen- en buitenland en discussies in eigen kring met mensen met een handicap en hun familie en vrienden. ZEGGENSCHAP Mensen hebben zeggenschap over hun eigen leven. Ieder kan zich ontwikkelen in een richting die hij wil en door zijn keuzes, voorkeuren en leefstijl uitdrukking geven aan een eigen identiteit. Zeggenschap is uitgangspunt van het beleid. INCLUSIE Mensen zijn gewaardeerde burgers. Zij zijn verbonden met anderen, zoals familie, vrienden, kennissen, collega s. Zij maken deel uit van en dragen op unieke wijze bij aan de samenleving (inclusieve samenleving). RESPECT EN VEILIGHEID Mensen hebben respect voor elkaar. Mensen leven in een veilige, gezonde, vertrouwde omgeving. PERSOONLIJKE ONDERSTEUNING Mensen geven hun leven zelf vorm en inhoud en krijgen daarbij passende en geschikte ondersteuning in aansluiting op hun ondersteuningsbehoeftes. Versie 1, februari 2006 AT 20

In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4).

In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4). Uitvoering interne audits Inleiding In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4). De organisatie moet met geplande tussenpozen interne

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Onderbouwing HKZ-model versie 2008

Onderbouwing HKZ-model versie 2008 Onderbouwing HKZ-model versie 2008 HKZ is de basis > de basis voor kwaliteit > kwaliteit in de zorg > zorg voor mensen > mensen die zorg nodig hebben > mensen die kwaliteit verdienen > mensen die kwaliteit

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

ORGANISEREN BINNEN FM

ORGANISEREN BINNEN FM Marjon Klootwijk KWALITEITSDOCUMENTEN ORGANISEREN BINNEN FM De hoeveelheid documenten neemt alsmaar toe en het overzicht in het aantal en soorten documenten verdwijnt geleidelijk. De relaties of de interdependentie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen

Quick scan Ambulant begeleid wonen Quick scan Ambulant begeleid wonen 21-07-2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jarabee Inspectie jeugdzorg Juli 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting maken

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets

Checklist Audits. Inrichtingskader Improvement Model. Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Checklist Audits Inrichtingskader Improvement Model Zijn we klaar voor de HKZ- of ISO-audit? Eventueel een onderschrift met iets Van verbetermodel naar certificatie Het inrichtingskader van Novire heeft

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

HKZ-model 2010. 1 Inleiding

HKZ-model 2010. 1 Inleiding DC 59 HKZ-model 2010 1 Inleiding Het HKZ-model is een methode die gebruikt kan worden voor het kwaliteitsmanagementsysteem in een organisatie. De organisatie kan met behulp van dit model en na een audit

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Procesmanagement Werken met procedures, processen,

Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, Procesmanagement Werken met procedures, processen, 2 Organisatie van processen Het management moet bedrijfsdoelstellingen formuleren en verwezenlijken.

Nadere informatie

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg.

Onderwerpen. Perspectief van kwaliteit in de zorg. De keuze van het Kwaliteits-management-systeem. Certificering: ISO 9001 voor de Zorg. ISO 9001 voor de zorg: een bewuste keuze ir.drs. A. van der Star MSHE Normcommissie ISO 9001 Zorg NEN 1 februari 2011 Bijdragen: H. Dekker: Certificatie in de Zorg Onderwerpen Perspectief van kwaliteit

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Procesmanagement bij bibliotheken

Procesmanagement bij bibliotheken Stichting Certificering Openbare Bibliotheken Inhoud 1. Huidige stand van zaken kwaliteits- en procesmanagement - p. 3 2. Checklist bij kwaliteits- en procesmanagement - p. 4 3. Waarom kwaliteits- en procesmanagement

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006

Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Quick scan Ambulant begeleid wonen 22 mei 2006 Rapport n.a.v. het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Jeugdformaat (Nieuwe Parklaan) Inspectie jeugdzorg 30 mei 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Cursusrapportage: Kwaliteitsbewust werken. Datum:

Cursusrapportage: Kwaliteitsbewust werken. Datum: Cursusrapportage: Kwaliteitsbewust werken Datum: 11-08-2017 Inhoudsopgave: Cursusinformatie 1. Introductie kwaliteitsmanagementsysteem 1.1. Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem 2.Voordelen medewerker

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Naar HKZ; procesgericht of doelgericht?

Naar HKZ; procesgericht of doelgericht? Naar HKZ; procesgericht of doelgericht? Septa Management Group Scheepsmakershaven 34d 3011 VB Rotterdam Auteur: Johan ter Heegde Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vertrekpunt HKZ: documenten, processen of

Nadere informatie

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken.

Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. Kwaliteitszorg Inleiding: Kwaliteitszorg heeft tot doel om de medewerkers en de leiding van een organisatie bewust te maken van resultaatgericht werken. In de organisatie moet men met elkaar de vraag (durven)

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017

Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Managementreview kwaliteitsmanagementsysteem Sint Franciscus Mei 2017 Inleiding Sint Franciscus werkt volgens de gecertificeerde systematiek van PREZO, met een sleutelrol voor het proces van verbeteren

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie.

Geheel van beleidslijnen, procedures of eisen (normen) die worden gebruikt als referentie. Definities Accreditatie Accreditatie is de erkenning door een gezaghebbende organisatie dat een andere organisatie of persoon competent is om een bepaalde taak uit te voeren. De Raad voor Accreditatie

Nadere informatie

HKZ-certificering, nu en in de toekomst. Jojanneke Bolder Eric van Bavel

HKZ-certificering, nu en in de toekomst. Jojanneke Bolder Eric van Bavel HKZ-certificering, nu en in de toekomst Jojanneke Bolder Eric van Bavel Wedstrijd? I S O H K Z Welke spelregels? Inhoud Achtergronden HKZ/ISO Groepsopdracht Verschillen HKZ/ISO HKZ nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator

Kwaliteitseisen SEMH. René Ungerer SEMH coördinator Kwaliteitseisen SEMH René Ungerer SEMH coördinator Onderwerpen Totstandkoming erkenningsschema s Opbouw van de eisen Eisen aan kwaliteitsmanagement systeem Erkenningsschema s Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen?

Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Facit-Kwaliteitsbingo Mogen uw medewerkers ook meedoen? Tips: Noem bij het oplezen van de vragen niet het vraagnummer, de oplettende speler zal snel ontdekken dat deze ook op het bingo-formulier staan.

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden De (NEN-EN 15224): veel gestelde vragen en antwoorden Wat is de? Wat beschrijft de? Wat zijn de voordelen van de? Voor wie is de geschikt? De verschillende normen voor zorg en welzijn vergeleken Bent u

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Leeswijzer kwaliteitskader 2017 en bijbehorend toetsingskader

Leeswijzer kwaliteitskader 2017 en bijbehorend toetsingskader 1 Leeswijzer kwaliteitskader 2017 en bijbehorend toetsingskader 2 Kwaliteitskader 2017 Het kwaliteitskader 2017 is een richtinggevende leidraad. Het is geen afvinklijstje. Het kwaliteitskader stimuleert

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs.

Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Kwaliteitskeurmerk voor het Speciaal Onderwijs. Inhoud presentatie De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Implementatie norm en ISO-certificering bij de Ambelt Meerwaarde voor de Ambelt Rol van de externe

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden:

Aspecten van integrale kwaliteitszorg. Bij de verklaring van integrale kwaliteitszorg worden vijf aspecten onderscheiden: Modellenoverzicht kwaliteit H3 Wat is kwaliteit? De kwaliteit van een product of dienst, zowel intern als extern geleverd, is de mate, waarin het geheel van eigenschappen voldoet aan de gebruiksverwachtingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het

Opbrengstgericht besturen en leidinggeven is samen te vatten als: het stellen van doelen en het De strategische beleidscyclus en beleidsagenda van De Veenplas Opbrengstgericht systeemleiderschap! Aanpak t.b.v. de jaren 2012 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding De Veenplas ziet zichzelf als een lerende

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Hoe maken we interne audits effectiever?

Hoe maken we interne audits effectiever? Hoe maken we interne audits effectiever? Er gaat best wat tijd en energie zitten in interne kwaliteitsaudits. Je mag dus verwachten dat het ook wat oplevert. Gelukkig is dat vaak ook wel zo, zeker in de

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE)

QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) vrijwilligers info juni 2003 QUICK SCAN KWALITEITSZORG VRIJWILLIGERS ORGANISATIES (ZELFEVALUATIE) informatie voor deelnemende organisaties Inleiding Vrijwilligersorganisaties zijn organisaties in beweging.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 1 Beoordelingskader, ofwel hoe wij gekeken en geoordeeld hebben Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Uitgangspunten 2 3 Beoordelingscriteria 3 4 Hoe

Nadere informatie

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer

Auditstatuut. Systeemtoezicht Wegvervoer Auditstatuut Systeemtoezicht Wegvervoer Datum: 17 januari 2013 Status: vastgesteld versie 1.0 Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Audits 4 2.1 Systeemcriteria 4 3 Traject audit 5 3.1 Self-assessment

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie