Jaarverslag inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. inhoudsopgave"

Transcriptie

1

2

3 Jaarverslag 2011 inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding/bestuursverslag 6 Programma Vertegenwoordiging en samenhang 12 Programma Digitale innovatie 15 Programma Opleidingen 18 Programma Onderzoek en kennisdeling 20 Programma Maatschappelijke verankering 26 Programma Certificering 26 Programma Aangepast lezen 28 Jaarcijfers SIOB Inleiding jaarrekening/ waarderingsgrondslagen 31 Balans per 31 december Functionele exploitatierekening Toelichting bij de balans 36 Toelichting op de functionele exploitatierekening 41 Prestatieverantwoording 2011 (Model III) 46 Toelichting bij prestatieverantwoording 47

4 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken voorwoord 2011: een jaar waarin het SIOB het voornemen had een vastere inbedding in het bestel te verwerven. Uiteraard is het vooral aan anderen om zich een oordeel te vormen of dat al gelukt is; het SIOB zelf is tevreden over wat er in 2011 bereikt is. Relatief laat in het jaar ben ik aangetreden als directeur. Ik trof bij het SIOB actieve en bevlogen collega s aan die toegewijd, vakbekwaam maar vooral ook resultaatgericht hun programma s managen en uitvoeren. Dat is een goede basis om op voort te bouwen. Het team programmamanagers heeft de organisatie in de periode voor mijn komst prima ondersteund. Ik hoop daar de rol van leider aan toe te voegen die een startende organisatie als het SIOB in haar beginfase nou eenmaal nodig heeft; die de visie uitdraagt, die het voortouw neemt en die consistent optreedt in een veld waarin soms verdeeldheid dreigt. Er is in 2011 hard gewerkt om een visie voor de bibliotheek in 2016 vast te stellen waaruit de taken van het SIOB zijn afgeleid. Dit zal leiden tot een Meerjarenbeleidsplan Vooruitlopend daarop heeft het SIOB het voortouw genomen in een aantal ontwikkelingen, zoals de inrichting van een plan voor de Bibliotheek op school en mediawijsheid, een plan voor de aanpak van laaggeletterdheid, de uitrol van meer producten voor aangepast lezen en de start van een landelijk collectiebeleid. Daarnaast is er bij de landelijke uitvoering van niet-digitale diensten stevig ingezet op samenwerking met de SSPN (Stichting Samenwerkende Provinciale Serviceorganisaties Nederland). 4

5 Jaarverslag 2011 Een opsteker was het besluit dat het SIOB vanaf 2012 de opdrachttaak voor Digitale innovatie krijgt, waarmee het instituut zijn positie in de bibliotheeksector kan versterken. Het vooruitzicht dat het SIOB deze opdrachttaak zal gaan uitvoeren heeft geleid tot diverse activiteiten in nauwe samenwerking met Bibliotheek.nl. Samen zetten we bijvoorbeeld een projectmanagementsysteem op dat de transparantie van de landelijke projecten bevordert. Daarnaast hebben de directeuren van de VOB, het SIOB en Bibliotheek.nl veel aandacht gegeven aan de onderlinge afbakening van verantwoordelijkheden, die heeft geleid tot een gezamenlijke discussie met het veld tijdens de Bibliotheektweedaagse in Groningen. Onverwacht was de mededeling dat het SIOB vanaf 2013 een bezuiniging van 50 procent zou worden opgelegd. Hoe kan een instituut, dat net start, zich nu bewijzen als het daar de middelen niet voor krijgt? De opdracht van het SIOB, een sterk stelsel, een groter bereik, is op diverse terreinen al meer zichtbaar geworden. We zijn er nog niet, maar als we de kans grijpen om alles wat er nu gezaaid is tot wasdom te brengen uiteraard in nauwe samenwerking met alle partijen in de sector dan wordt die vastere inbedding van het SIOB in het bestel een feit. Maria Heijne, directeur 5

6 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken inleiding/ bestuursverslag Een jaar na oprichting komt het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken op de kaart. Er wordt vanuit de sector steeds vaker gevraagd om regie, visie en beslissingen. De verhoudingen met de VOB en het ministerie van OCW zijn zich steeds meer aan het uitkristalliseren. Hierdoor kunnen we elkaar nog meer versterken en aanvullen. De opdrachttaak Digitale innovatie zal het SIOB vanaf 2012 ondersteunen in zijn richtinggevende en regisserende rol binnen het stelsel. In 2011 is met succes een aanvraag hiervoor ingediend bij het ministerie van OCW. Inmiddels is het de sector duidelijk geworden dat het SIOB vanaf 2012 werkelijk de regie voert. We zijn opdrachtgever, monitoren het stelsel en regisseren via de programma s. Om deze zakelijkheid en transparantie kracht bij te zetten is in 2011 gewerkt aan het invoeren van een projectsystematiek. Door middel van deze systematiek zal het SIOB in staat zijn om een goed en actueel inzicht te geven in zijn projecten en het bereiken van de doelstellingen. Het managementteam van het SIOB heeft het vertrek van de vorige directeur opgevangen in de periode tot 1 augustus Om stilstand te voorkomen is in voorbereiding op de komst van de nieuwe directeur gewerkt aan de positionering van het instituut en aan een meerjarenvisie. Na het aantreden van de nieuwe directeur is, op basis van de contouren van de visie, een beleidsplan opgesteld voor de periode De werkelijkheid rondom bibliotheken dwingt tot herbezinning van de taken. Termen als gezamenlijk, kostenbesparend, landelijke regie, landelijk geld en duidelijkheid over de positie van de Provinciale Serviceorganisaties worden steeds vaker benoemd. Het SIOB voert onderzoeken uit en gebruikt deze als bouwstenen voor de programma s die nu en in de toekomst worden uitgevoerd om het stelsel te versterken. Over het te voeren beleid blijven we in gesprek met alle partners, zodat de taak van het SIOB gedragen wordt. De visie vormt het kader waarop de activiteiten van het SIOB worden gebaseerd. In het visietraject zijn externe deskundigen betrokken. Aan hen is een omgevingsverkenning en het resultaat van een SWOT-analyse voorgelegd. Ook is hen gevraagd om een oordeel te geven over de thema s die door het SIOB als voorlopige speerpunten zijn geïdentificeerd. inleiding/bestuursverslag 6

7 Jaarverslag 2011 De belangrijkste punten van de visie zijn op de Bibliotheektweedaagse in Groningen gecommuniceerd. Het definitieve document wordt begin 2012 verwacht. Directie en Raad van Toezicht De directie en het bestuur van het SIOB bestaat uit de directeur en de bestuurder en bestond in 2011 uit de volgende personen: De heer T.G. van Dijk QC Mevrouw drs. M.A.M. Heijne De Raad van Toezicht van het SIOB bestond in 2011 uit de volgende personen: De heer mr. F.H.G. de Grave, voorzitter Mevrouw prof. Dr. V.A.J. Frissen, lid Mevrouw drs. J.S. Calff, lid De heer J.H.M. van Velzen, lid De heer dr. J.A. Brandenbarg, lid Cultural Governance Het SIOB volgt de Code Cultural Governance. Als besturingsmodel is het raad-van-toezichtmodel gekozen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de directeur/bestuurder die belast is met het besturen van het sectorinstituut en de raad van toezicht die als taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Het sectorinstituut past de Principes en Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance toe. Financiële resultaten Het jaar 2011 werd positief afgesloten. Het resultaat zal, volgens het bestemmingsvoorstel dat in de jaarrekening staat, worden toegevoegd aan het eigen vermogen en aan de bestemmingsfondsen van het ministerie van OCW. Hieronder volgt een kort overzicht met een toelichting op het financieel resultaat. Lasten Budget Realisatie Verschil Indirecte kosten Communicatie Vertegenwoordiging en samenhang Onderzoek en kennisdeling Digitale innovatie Maatschappelijke verankering Opleiding Certificering Aangepast lezen Totaal lasten Baten Rentebaten Subsidie OCW aangepast lezen Subsidie OCW regulier Baten derden Totaal baten Totaal baten minus lasten Toelichting op budget en realisatie SIOB 2011 Baten De baten bij het SIOB bestaan uit de subsidie van het ministerie van OCW voor de reguliere taken en voor aangepast lezen. Daarnaast zijn er inkomsten uit detachering en vanuit de Bibliotheektweedaagse. 7 inleiding/bestuursverslag

8 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Indirecte kosten De indirecte kosten bestaan uit de salariskosten, kantoorkosten etc. Alle indirecte kosten worden doorbelast naar de programmalijnen en verdeeld over de stelseltaken. Op deze wijze is de verantwoording naar het ministerie van OCW in beheerslasten en activiteitenlasten vormgegeven. Programma Vertegenwoordiging en samenhang De gemaakte kosten bestaan uit de inzet van een international officer voor de VOB, het SIOB en FOBID (Netherlands Library Forum). Verdere kosten bestaan uit de vertegenwoordiging van het SIOB bij o.a. de IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) en Eblida (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). Ook is een bijdrage aan het jubileumcongres Information in e-motion gedaan. Voor het project Innovatienetwerken zijn activiteiten betaald voor Innodating (website, animatie etc.) Daarnaast is op het project Samenwerking bestuurslagen de inzet van de toezichthouders geboekt. Programma Onderzoek en kennisdeling In 2011 zijn kosten gemaakt voor het klantsegmentatieonderzoek, marktonderzoek boekenvak, ontwikkeling kennisbank, bezuinigingsonderzoek, het project Meten maatschappelijke opbrengsten, de Bibliotheektweedaagse, het hoogleraarschap en de sectorvisie. Er is een bijdrage geleverd aan onderzoeksproject Oosterwijs (OB Gouda), het Dinalogproject (Rijksuniversiteit Groningen) en is er een aantal publicaties betaald (o.a. Een bredere blik op lezen). De onderbesteding van dit programma komt door lagere kosten bij de totstandkoming van het visiedocument (begroot , realisatie ). Een deel van de werkzaamheden is verschoven en zal niet in dit boekjaar maar in 2012 kosten geven. Programma Digitale innovatie De gemaakte kosten bestaan uit de ontwikkeling van de projectsystematiek volgens welke het SIOB en Bibliotheek.nl gaan werken. Ook is er een onderzoek uitgevoerd door Thaesis, mede ten behoeve van het visietraject. Het SIOB heeft een bedrag van 2,1 mln. als bijdrage aan Bibliotheek.nl verstrekt voor twee projecten (mediacampagne en projectaanbesteding Open index). Er resteert een onderbesteding van Programma Maatschappelijke verankering De kosten bestaan uit het uitgevoerde onderzoek en de publicatie van De aanpak van laaggeletterdheid door openbare bibliotheken, kosten gemaakt voor de special Mediawijsheid en het project de Bibliotheek op school. Er is een onderbesteding op het project Mediawijsheid. Inmiddels is er een businesscase gemaakt voor komende twee jaren op basis waarvan een reële kostenbegroting gemaakt kan worden. Programma Opleidingen De prognose voor Opleidingen is naar beneden bijgesteld omdat er minder ontwikkeld hoeft te worden. Er worden nog kosten verwacht voor de ontwikkeling van onderwijsprogramma s voor mbo en hbo. Ook de kosten voor de LibrarySchool en het traineeprogramma van de VNG worden uit dit programma betaald. De onderbesteding bedraagt in totaal Programma Certificering De kosten voor het programma Certificering zijn nagenoeg gelijk aan het budget. Het betreft hier voornamelijk kosten voor de certificering van de openbare bibliotheken ( ). Een bedrag van is besteed aan het project Keurmerk informatiearchitectuur (RFID). Het project Wetgeving kent een besteding van Voor de PSO-certificering zijn geen kosten gemaakt in Dit is ook meteen de verklaring voor de onderbesteding. Programma Aangepast lezen Het budget voor het programma Aangepast lezen is als subsidie voor de periode toegekend. Er is in 2011 meer subsidie ontvangen dan dat er kosten zijn gemaakt. Het teveel aan subsidie is geboekt als kortlopende schuld waardoor er in 2011 geen overschot of tekort ontstaat. De activiteiten zijn volgens planning uitgevoerd, maar een aantal partijen (CBB en het Loket aangepast-lezen) bleek de afrekening tegen een lager btw-tarief te kunnen doen dan was begroot. Hierdoor is een voordeel ontstaan. inleiding/bestuursverslag 8

9 Jaarverslag 2011 Ontwikkeling van de indirecte kosten 2011 Tabel 2: Overzicht budget en realisatie SIOB 2011 indirecte kosten Indirecte kosten Budget Realisatie Verschil Kantoorkosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Salariskosten Externe inhuur Advieskosten Reiskosten Deskundigheidsbevordering Overige personeelskosten (salarisverwerking/arbo/bhv) Accountantskosten Totaal Kantoorkosten Het gaat hier om kosten voor onderhoud van meubilair, licentiekosten software, reparatie en onderhoud van computerapparatuur, verzekeringen en bankkosten, kantoorgoederen, kopieerkosten, telefonie, arbo en vakliteratuur. Conform de afspraken is het oude gedeelde contract voor de kopieermachines omgezet in een nieuw contract per organisatie. Er zijn extra kosten gemaakt in verband met de realisatie van de nieuwe ICT-omgeving. Voorheen kon het SIOB nog gebruik maken van licenties die het deelde met de VOB en Bibliotheek.nl. In 2011 zijn de benodigde licenties voor software aangeschaft op eigen naam. De telefoniekosten ( ) zijn lager uitgevallen dan begroot ( ) en de abonnementen zijn in de loop van 2011 beter afgestemd op het gebruik, waardoor hoge kosten voor te hoog dataverbruik zijn afgenomen. Ook op andere posten als kantoorbehoeften en administratiekosten is in 2011 minder uitgegeven dan begroot en ook minder dan in Huisvestingskosten De huisvestingskosten omvatten naast de huurlasten ook posten zoals beveiliging en schoonmaak. Met ingang van het tweede kwartaal zijn de huurkosten voor het SIOB gestegen als gevolg van de extra ruimte die we in gebruik hebben genomen. Ook zijn er extra kosten gemaakt vanwege de bouwtechnische aanpassingen die verband houden met de interne verhuizing (zoals aanleg koffiepunten, indeling van kantoorruimte etc.) Afschrijvingen Het betreft hier de afschrijvingen op de in 2011 aangeschafte ICT-omgeving (apparatuur en implementatiekosten serveromgeving). Het merendeel van de ICT wordt als abonnementsdienst afgenomen. De mogelijkheid voor versnelde aflossing bleek in 2011 niet beschikbaar. De gebruiksduur van de apparatuur is aangepast naar drie jaar. Salariskosten en premies De salariskosten zijn conform verwachting. Wel zijn er in december nog extra kosten gemaakt in verband met een prepensioen. Voor deze extra kosten is een voorziening getroffen bij de jaarrekening De kosten worden met een bestemmingsvoorstel in de jaarrekening verwerkt. Externe inhuur De externe inhuur bestaat uit de vervanging van één van de programmamanagers, ondersteuning voor personeelszaken (één dag per twee weken) en vervanging voor de administrateur begin Inmiddels is de vervanging van de programmamanager beëindigd vanwege volledige re-integratie. Er zijn in 2011 geen extra kosten voor externe inhuur gemaakt voor de werkzaamheden die samenhangen met de opdrachttaak. 9 inleiding/bestuursverslag

10 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Advieskosten Het gaat hier om een plaatsingsfee als afronding van het outplacementtraject van de communicatieadviseur, dat in 2010 is ingezet. De verwachte extra kosten in verband met de taakopdracht van het SIOB zullen pas in 2012 worden gerealiseerd. Reiskosten De reiskosten zijn toegenomen. Het grootste deel betreft reiskosten woon-werkverkeer. Dit houdt verband met onverwacht hogere kosten van een aantal nieuwe medewerkers. Deskundigheidsbevordering De kosten in 2011 bestaan deels uit coaching en deels uit bijeenkomsten in het kader van programmamanagement en individuele opleidingstrajecten. Overige personeelskosten Het gaat hier om kosten voor de salarisverwerking, arbo, kerstpakket, wervingskosten (advertenties, begeleiding), afscheid, etc. Er werden meer kosten gemaakt voor de arbo (ziektebegeleiding) dan oorspronkelijk was begroot. Ook bleek de salarisverwerker de facturatie over 2010 niet op orde te hebben, waardoor er nog facturen volgden over Inmiddels is er een contract gesloten met een nieuwe salarisverwerker die qua organisatie beter aansluit bij het SIOB en die bovendien voordeliger is. De wervingskosten zijn lager uitgevallen in 2011 omdat er minder gebruik is gemaakt van wervingsbureaus en omdat er op een andere manier geadverteerd is (meer via online media zoals LinkedIn, Twitter en vacaturesites en minder via landelijke dagbladen). Accountantskosten Het betreft hier de kosten voor de controle van de jaarrekening. De interim-controle volgt in oktober. Liquiditeit De liquiditeitspositie van het SIOB is goed. Dit houdt mede verband met de onderbesteding in Deze tegoeden zijn tijdelijk gestort op een depositorekening of op de bestuursspaarrekening. Toelichting op het al dan niet realiseren van activiteiten De toelichting op de activiteiten wordt in de onderstaande programmaonderdelen weergegeven. Het SIOB heeft in 2011 een subsidieaanvraag ingediend voor de opdrachttaak Digitale innovatie en de voorbereiding voor de instellingssubsidie (basisinfrastructuur) in de periode De continuïteit van het SIOB is afhankelijk van de toekenning van deze subsidies. Huisvesting Het SIOB is zich aan het oriënteren op nieuwe huisvesting. De huidige huisvesting wordt gedeeld met de VOB en Stichting Bibliotheek.nl. Het huurcontract loopt in 2013 af. Omdat het subsidieplafond voor de periode is verlaagd zal het SIOB kijken naar goedkopere huisvesting. De eisen zijn in kaart gebracht en houden rekening met de situatie na ICT Het SIOB ziet toe op de activiteiten van Bibliotheek.nl en andere betrokken partijen die met overheidsmiddelen digitale innovaties ontwikkelen. Het SIOB vervult hierbij een richtinggevende en regisserende rol. Deze rol is door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt door het SIOB met ingang van 2012 te mandateren om projectsubsidies te verstrekken ten behoeve van de opdrachttaak Digitale innovatie. In voorbereiding op deze taak is in 2011 gewerkt aan het invoeren van een projectsystematiek waarbij de ICT een grote ondersteunende rol heeft. Gekozen is voor een oplossing van Principal Toolbox in combinatie met Exact software. De systematiek wordt gezamenlijk met Bibliotheek.nl ingevoerd om de sturing, beheersing en verantwoording van de projecten en activiteiten (van zowel Bibliotheek.nl als SIOB) te verbeteren. De projectleiding is in handen gelegd van Cap Gemini, de systematiek zal in 2012 operationeel worden. Daarnaast is het SIOB in 2011 overgestapt op een systeem waarbij er sprake is van een private-cloudoplossing. Door hier inleiding/bestuursverslag 10

11 Jaarverslag 2011 voor te kiezen kan het SIOB zich concentreren op zijn hoofdtaken en heeft het de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. De migratie is zonder problemen verlopen. Personeel In 2011 is er geworven voor een nieuwe directeur en twee programmamedewerkers. In 2011 is een programmamedewerker met pensioen gegaan. In verband met ziekte is er tijdelijk ingehuurd voor de vervanging van een programmamanager en de administrateur. Verdere inhuur bestaat uit een projectleider en een projectsecretaris voor het project de Bibliotheek op school. Ook zijn er in 2011 twee trainees aan de slag geweest bij het SIOB in het kader van het VNG-traineeprogramma. De communicatiefunctie is in 2011 uitgevoerd door twee externe adviseurs. Arbo Het SIOB had in 2011 een aantal langdurig zieken. Deze zijn inmiddels volledig hersteld. Eind 2011 waren zij allen weer aan het werk. Er is een werkplekinventarisatie geweest en er is nieuwe software geïnstalleerd om RSI te voorkomen. Communicatie Concrete resultaten in 2011 zijn communicatie over de visie, de Bibliotheek op school, de competentie-index en opleidingen, de Bibliotheektweedaagse 2011, de promotie van innovatie en de promotie van de digitale bibliotheek. Daarnaast heeft het SIOB dit jaar twee nieuwe (deel)sites gelanceerd. is een vernieuwing van de oude site; is een deelsite waar mensen uit het bibliotheekveld vernieuwende en grensverleggende project(idee)en kunnen aanmelden voor steun van het SIOB. De website werd dit jaar keer bezocht. Sinds augustus maakt het SIOB een digitale nieuwsbrief voor 180 abonnees. Daarnaast kunnen mensen zich nog steeds via RSS abonneren op het nieuws van het SIOB. 11 inleiding/bestuursverslag

12 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken programma vertegenwoordiging en samenhang Het SIOB heeft een coördinerende rol bij de samenwerking tussen bibliotheken in binnen- en buitenland. Een goede afstemming is immers noodzakelijk, niet alleen voor de promotie van de sector, maar ook voor een goede samenwerking tussen bibliotheken in binnen- en buitenland, het goed uitvoeren van beleid en het stimuleren van innovatie. Dit wordt gecoördineerd door de directeur, die sinds haar aantreden in augustus 2011 de sector dan ook in diverse gremia vertegenwoordigt. Het Sectorinstituut heeft in het meerjarenplan enkele speerpunten geformuleerd om dit programma te realiseren: internationale vertegenwoordiging en promotie; samenwerking binnen het stelsel en de hiervoor benodigde inbedding van landelijk beleid; het stimuleren van innovatienetwerken. In 2011 heeft dit geleid tot onderstaande resultaten. Internationale vertegenwoordiging en promotie Het SIOB blijft goed op de hoogte van internationale ontwikkelingen in de bibliotheekwereld en zoekt naar manieren om aansluiting te vinden bij de internationale standaarden voor bibliotheken. Het financiert voor dit doel de inzet van een medewerker bij FOBID, the Netherlands Library Forum. Daarnaast neemt de directeur deel aan internationale netwerken zoals IFLA, Eblida en NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe). Dit gebeurt in goede afstemming met haar collega van de VOB en de vertegenwoordiger van het ministerie van OCW, die beiden ook een rol spelen op het internationale terrein. Vanuit het SIOB-programma Onderzoek en kennisdeling wordt een actieve bijdrage geleverd aan werkgroepen bij IFLA. Samenwerking binnen het stelsel en inbedding van landelijk beleid De sector telt een groot aantal instellingen die alle vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan de werking van het bestel. Vanwege de dreiging van versnippering is het SIOB de partij die activiteiten onderneemt om vanuit een visie op landelijke samenwerking partijen bij elkaar te brengen. Van belang is om essentiële taken voor de sector te waarborgen. programma vertegenwoordiging en samenhang 12

13 Jaarverslag 2011 Samenwerking SIOB, VOB en Bibliotheek.nl Een van de activiteiten in het beleidsplan is de vorming en uitvoering van een collectieve agenda. In 2011 is door de huidige directies uitgesproken dat helderheid over de afbakening van verantwoordelijkheden tussen het SIOB, de VOB en Bibliotheek.nl noodzakelijk is, maar dat een collectieve agenda misschien niet het doel moet zijn. Wel is door de drie directies een overzicht gemaakt van de verantwoordelijkheden die elk van de drie op zich neemt op de diverse werkterreinen. Dit overzicht is gepresenteerd in een gezamenlijke sessie op de Bibliotheektweedaagse in december Visie en Beleidsplan Onder invloed van de ontwikkeling van de digitale infrastructuur wordt een heldere visie op de betekenis van bibliotheken in de fysieke en digitale omgeving steeds belangrijker. Het SIOB heeft in 2011 de aanzet gegeven tot het vastleggen van een visie die in 2012 wordt gepubliceerd. Tevens vormt deze de opmaat tot een Meerjarenbeleidsplan dat begin 2012 wordt opgeleverd en de nadruk legt op de taken van het SIOB in het bestel: bestuurlijk en inhoudelijk. Om de organisatorische, financiële en juridische randvoorwaarden rondom de digitale innovatie in beeld te brengen heeft het SIOB in de voorbereidende fase van het visietraject een verkenning laten opstellen. De inhoudelijke hoofdlijnen van het visiedocument van het SIOB zijn gepresenteerd op de Bibliotheektweedaagse en vervolgens besproken tijdens twee bijeenkomsten met de belangrijkste stakeholders, waaronder het ministerie van OCW, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de SSPN (Stichting Samenwerkende PSO s Nederland), Bibliotheek.nl, de VOB en de NLBB (Vereniging van leesgehandicapten). De reacties vormden een waardevolle inbreng en worden meegenomen in het definitieve visiedocument. Landelijke samenwerking Het SIOB speelde in 2011 een belangrijke rol in de monitoring van Bibliotheek.nl. De samenwerkingsrelatie met Bibliotheek.nl is veranderd in de aanloop naar de overdracht van de aansturing van Bibliotheek.nl van het ministerie van OCW naar het SIOB, in de vorm van een opdrachttaak in Het SIOB heeft ook zijn rol in het bestuur van Bibliotheek.nl gewijzigd door de formele relatie te verbreken met de leden die op aanwijzing van het SIOB in het bestuur zitting hadden. In 2011 heeft het SIOB actief aansluiting gezocht bij de SSPN om een model te ontwikkelen voor een landelijk aangestuurde uitvoering van niet-digitale diensten (zoals de Bibliotheek op school, de retailformule en kennisdelen). Dit moet leiden tot een situatie waarin het SIOB de verantwoording neemt voor (ontwikkeling van) landelijk beleid en de SSPN voor de bijbehorende uitvoering en beheer. In 2012 zal dit verder tot ontwikkeling gebracht worden. Tenslotte heeft het SIOB de relaties met actoren uit de andere (bibliotheek)sectoren verder uitgebouwd. Het belang van samenwerking met organisaties als de KB (Koninklijke Bibliotheek) en de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren), maar ook met organisaties op gebied van erfgoed, onderwijs, media, omroep, muziek etc., is evident wanneer het gaat om het bouwen van één digitale infrastructuur. Collectiebeleid In 2011 bleek in het veld de belangstelling voor regie op het gebied van collectiebeleid te groeien. Reden voor SIOB om dit onderwerp actief ter hand te nemen. Ten behoeve van het Meerjarenbeleidsplan is een positionering van het SIOB voorbereid. In 2012 zal een programmamanager de positie van het SIOB uitwerken. Ook dit is een onderwerp dat binnen de afspraken met de SSPN kan gaan vallen. Wetgeving SIOB heeft een rol gespeeld in de totstandkoming van de brief Actualisering bibliotheekwetgeving (Tweede Kamer, , 28330, nr. 51) waarin de hoofdlijnen van de nieuwe bibliotheekwetgeving beschreven staan. De brief is op 7 december door het ministerie van 13 programma vertegenwoordiging en samenhang

14 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken OCW aangeboden aan de Tweede Kamer. Het SIOB wordt betrokken bij het uitwerken van de diverse onderwerpen die uiteindelijk voor wetgeving in aanmerking komen. Het SIOB is gevraagd de lead te nemen bij de volgende onderwerpen: één digitale bibliotheek, collectiebeleid, bekostiging e-content en nieuwe regels voor lidmaatschap en contributie. Uiteraard wordt het SIOB geacht alle stakeholders per onderwerp bij elkaar te brengen. Het stimuleren van innovatienetwerken Het SIOB heeft de opdracht om innovatienetwerken (uit) te bouwen in de bibliotheeksector en in de aanpalende sectoren. In 2011 is de ontwikkeling van het kennis- en innovatienetwerk gestart. Op de Bibliotheektweedaagse 2011 is een model opgeleverd van het functioneren van het innovatienetwerk. Diverse PSO s hebben al werkende systemen voor kennisdelen. In 2011 zijn de activiteiten gericht op het creëren van draagvlak bij deze organisaties, om op basis van de beste elementen uit hun systemen te komen tot een landelijk opererend platform voor kennisdelen. Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt, zodat het platform kan worden gebouwd. programma vertegenwoordiging en samenhang 14

15 Jaarverslag 2011 programma digitale innovatie Dankzij het internet en andere nieuwe media zijn burgers in staat om snel en op ieder gewenst moment informatie te zoeken en te vinden. Het informatieaanbod is oneindig, maar kan ook overweldigend zijn. Deze ontwikkelingen bieden de openbare bibliotheken nieuwe mogelijkheden om hun maatschappelijke betekenis te laten zien, door gebruikers een kader en een context te bieden. Tegelijkertijd veranderen echter ook de eisen aan de dienstverlening. Het SIOB schept de voorwaarden voor bibliotheken om optimaal in te spelen op de veranderende informatiebehoeften van de gebruikers. Met het programma digitale innovatie wil het SIOB het stelsel versterken door te investeren in digitale innovatie, zodat bibliotheken een groter publiek zullen bereiken. Opdrachttaak Het SIOB zal per 2012 de opdrachttaak van het ministerie van OCW krijgen om de digitale innovatie van de bibliotheken te regisseren. Hiermee wordt het SIOB verantwoordelijk voor de inhoud van de landelijke digitale innovatie, waarbij Bibliotheek.nl de taken uit zal voeren in opdracht van het SIOB. Monitoring Bibliotheek.nl De digitale innovaties worden ontwikkeld door verschillende partijen. Bibliotheek.nl is een van de belangrijkste uitvoerders van de digitale innovaties. Monitoring van Bibliotheek.nl is nodig om te kunnen bepalen in hoeverre de doelen waarvoor Bibliotheek.nl is opgericht worden gerealiseerd en om het ministerie van OCW in staat te stellen om eventueel bij te sturen. In de eerste helft van 2011 heeft het SIOB een kritisch advies uitgebracht over de voortgang van de activiteiten bij Bibliotheek.nl in In 2011 richtte het project zich op verdere formalisering van de monitorfunctie: het formuleren van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer; het opzetten van een managementsysteem voor het programma; het opstellen van een verantwoordingscyclus; 15 programma digitale innovatie

Voorwoord 5. Exploitatierekening in één oogopslag 8. Bestuursverslag 10

Voorwoord 5. Exploitatierekening in één oogopslag 8. Bestuursverslag 10 Jaarverslag 2014 Voorwoord 5 Exploitatierekening in één oogopslag 8 Bestuursverslag 10 1 Bedrijfsvoering 11 1.1 Integratie met de Koninklijke Bibliotheek 11 1.2 Cultural governance 12 1.3 Herinrichting

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012

Stichting Bibliotheek.nl. Jaarverslag 2012 Stichting Bibliotheek.nl Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Deel 1: Bestuursverslag Pag. 3 1. Voorwoord Pag. 4 2. Algemeen Pag. 5 3. Terugblik 2010-2012 Pag. 7 4. Activiteitenverslag 2012 Pag. 14 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen

Jaarplan en Begroting. Raad voor Werk en Inkomen Jaarplan en Begroting 2008 Raad voor Werk en Inkomen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Jaarplan 2008...4 2.1. Hoofdlijnen begroting...4 2.2. Wettelijke taken...5 2.3. Advies en facilitering...5 2.3.1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel. Een uitgelezen kans. Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. Utrecht, 15 juni 2010

Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel. Een uitgelezen kans. Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. Utrecht, 15 juni 2010 Adviescommissie Utrechts Bibliotheekstelsel Een uitgelezen kans Advies bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht Utrecht, 15 juni 2010 Inhoud Samenvatting 4 1..Opdracht adviescommissie 7 2..Omgeving en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking

Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Jaarverslag Aangepast Lezen 2013 Algemene lectuurvoorziening voor mensen met een leesbeperking Colofon Contactpersoon: Marja Geevers, geevers@siob.nl mei 2014 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief

Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief Zonder kaft en ezelsoren? Bibliotheekfuncties in nieuw perspectief 1 e fase Experttraject Bibliotheek van de Toekomst Gemeente Eindhoven / Openbare Bibliotheek Eindhoven PBF Innovatie Peter van Eijk Jannie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie