Jaarverslag inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011. inhoudsopgave"

Transcriptie

1

2

3 Jaarverslag 2011 inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding/bestuursverslag 6 Programma Vertegenwoordiging en samenhang 12 Programma Digitale innovatie 15 Programma Opleidingen 18 Programma Onderzoek en kennisdeling 20 Programma Maatschappelijke verankering 26 Programma Certificering 26 Programma Aangepast lezen 28 Jaarcijfers SIOB Inleiding jaarrekening/ waarderingsgrondslagen 31 Balans per 31 december Functionele exploitatierekening Toelichting bij de balans 36 Toelichting op de functionele exploitatierekening 41 Prestatieverantwoording 2011 (Model III) 46 Toelichting bij prestatieverantwoording 47

4 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken voorwoord 2011: een jaar waarin het SIOB het voornemen had een vastere inbedding in het bestel te verwerven. Uiteraard is het vooral aan anderen om zich een oordeel te vormen of dat al gelukt is; het SIOB zelf is tevreden over wat er in 2011 bereikt is. Relatief laat in het jaar ben ik aangetreden als directeur. Ik trof bij het SIOB actieve en bevlogen collega s aan die toegewijd, vakbekwaam maar vooral ook resultaatgericht hun programma s managen en uitvoeren. Dat is een goede basis om op voort te bouwen. Het team programmamanagers heeft de organisatie in de periode voor mijn komst prima ondersteund. Ik hoop daar de rol van leider aan toe te voegen die een startende organisatie als het SIOB in haar beginfase nou eenmaal nodig heeft; die de visie uitdraagt, die het voortouw neemt en die consistent optreedt in een veld waarin soms verdeeldheid dreigt. Er is in 2011 hard gewerkt om een visie voor de bibliotheek in 2016 vast te stellen waaruit de taken van het SIOB zijn afgeleid. Dit zal leiden tot een Meerjarenbeleidsplan Vooruitlopend daarop heeft het SIOB het voortouw genomen in een aantal ontwikkelingen, zoals de inrichting van een plan voor de Bibliotheek op school en mediawijsheid, een plan voor de aanpak van laaggeletterdheid, de uitrol van meer producten voor aangepast lezen en de start van een landelijk collectiebeleid. Daarnaast is er bij de landelijke uitvoering van niet-digitale diensten stevig ingezet op samenwerking met de SSPN (Stichting Samenwerkende Provinciale Serviceorganisaties Nederland). 4

5 Jaarverslag 2011 Een opsteker was het besluit dat het SIOB vanaf 2012 de opdrachttaak voor Digitale innovatie krijgt, waarmee het instituut zijn positie in de bibliotheeksector kan versterken. Het vooruitzicht dat het SIOB deze opdrachttaak zal gaan uitvoeren heeft geleid tot diverse activiteiten in nauwe samenwerking met Bibliotheek.nl. Samen zetten we bijvoorbeeld een projectmanagementsysteem op dat de transparantie van de landelijke projecten bevordert. Daarnaast hebben de directeuren van de VOB, het SIOB en Bibliotheek.nl veel aandacht gegeven aan de onderlinge afbakening van verantwoordelijkheden, die heeft geleid tot een gezamenlijke discussie met het veld tijdens de Bibliotheektweedaagse in Groningen. Onverwacht was de mededeling dat het SIOB vanaf 2013 een bezuiniging van 50 procent zou worden opgelegd. Hoe kan een instituut, dat net start, zich nu bewijzen als het daar de middelen niet voor krijgt? De opdracht van het SIOB, een sterk stelsel, een groter bereik, is op diverse terreinen al meer zichtbaar geworden. We zijn er nog niet, maar als we de kans grijpen om alles wat er nu gezaaid is tot wasdom te brengen uiteraard in nauwe samenwerking met alle partijen in de sector dan wordt die vastere inbedding van het SIOB in het bestel een feit. Maria Heijne, directeur 5

6 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken inleiding/ bestuursverslag Een jaar na oprichting komt het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken op de kaart. Er wordt vanuit de sector steeds vaker gevraagd om regie, visie en beslissingen. De verhoudingen met de VOB en het ministerie van OCW zijn zich steeds meer aan het uitkristalliseren. Hierdoor kunnen we elkaar nog meer versterken en aanvullen. De opdrachttaak Digitale innovatie zal het SIOB vanaf 2012 ondersteunen in zijn richtinggevende en regisserende rol binnen het stelsel. In 2011 is met succes een aanvraag hiervoor ingediend bij het ministerie van OCW. Inmiddels is het de sector duidelijk geworden dat het SIOB vanaf 2012 werkelijk de regie voert. We zijn opdrachtgever, monitoren het stelsel en regisseren via de programma s. Om deze zakelijkheid en transparantie kracht bij te zetten is in 2011 gewerkt aan het invoeren van een projectsystematiek. Door middel van deze systematiek zal het SIOB in staat zijn om een goed en actueel inzicht te geven in zijn projecten en het bereiken van de doelstellingen. Het managementteam van het SIOB heeft het vertrek van de vorige directeur opgevangen in de periode tot 1 augustus Om stilstand te voorkomen is in voorbereiding op de komst van de nieuwe directeur gewerkt aan de positionering van het instituut en aan een meerjarenvisie. Na het aantreden van de nieuwe directeur is, op basis van de contouren van de visie, een beleidsplan opgesteld voor de periode De werkelijkheid rondom bibliotheken dwingt tot herbezinning van de taken. Termen als gezamenlijk, kostenbesparend, landelijke regie, landelijk geld en duidelijkheid over de positie van de Provinciale Serviceorganisaties worden steeds vaker benoemd. Het SIOB voert onderzoeken uit en gebruikt deze als bouwstenen voor de programma s die nu en in de toekomst worden uitgevoerd om het stelsel te versterken. Over het te voeren beleid blijven we in gesprek met alle partners, zodat de taak van het SIOB gedragen wordt. De visie vormt het kader waarop de activiteiten van het SIOB worden gebaseerd. In het visietraject zijn externe deskundigen betrokken. Aan hen is een omgevingsverkenning en het resultaat van een SWOT-analyse voorgelegd. Ook is hen gevraagd om een oordeel te geven over de thema s die door het SIOB als voorlopige speerpunten zijn geïdentificeerd. inleiding/bestuursverslag 6

7 Jaarverslag 2011 De belangrijkste punten van de visie zijn op de Bibliotheektweedaagse in Groningen gecommuniceerd. Het definitieve document wordt begin 2012 verwacht. Directie en Raad van Toezicht De directie en het bestuur van het SIOB bestaat uit de directeur en de bestuurder en bestond in 2011 uit de volgende personen: De heer T.G. van Dijk QC Mevrouw drs. M.A.M. Heijne De Raad van Toezicht van het SIOB bestond in 2011 uit de volgende personen: De heer mr. F.H.G. de Grave, voorzitter Mevrouw prof. Dr. V.A.J. Frissen, lid Mevrouw drs. J.S. Calff, lid De heer J.H.M. van Velzen, lid De heer dr. J.A. Brandenbarg, lid Cultural Governance Het SIOB volgt de Code Cultural Governance. Als besturingsmodel is het raad-van-toezichtmodel gekozen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de directeur/bestuurder die belast is met het besturen van het sectorinstituut en de raad van toezicht die als taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Het sectorinstituut past de Principes en Best Practice-bepalingen van de Code Cultural Governance toe. Financiële resultaten Het jaar 2011 werd positief afgesloten. Het resultaat zal, volgens het bestemmingsvoorstel dat in de jaarrekening staat, worden toegevoegd aan het eigen vermogen en aan de bestemmingsfondsen van het ministerie van OCW. Hieronder volgt een kort overzicht met een toelichting op het financieel resultaat. Lasten Budget Realisatie Verschil Indirecte kosten Communicatie Vertegenwoordiging en samenhang Onderzoek en kennisdeling Digitale innovatie Maatschappelijke verankering Opleiding Certificering Aangepast lezen Totaal lasten Baten Rentebaten Subsidie OCW aangepast lezen Subsidie OCW regulier Baten derden Totaal baten Totaal baten minus lasten Toelichting op budget en realisatie SIOB 2011 Baten De baten bij het SIOB bestaan uit de subsidie van het ministerie van OCW voor de reguliere taken en voor aangepast lezen. Daarnaast zijn er inkomsten uit detachering en vanuit de Bibliotheektweedaagse. 7 inleiding/bestuursverslag

8 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Indirecte kosten De indirecte kosten bestaan uit de salariskosten, kantoorkosten etc. Alle indirecte kosten worden doorbelast naar de programmalijnen en verdeeld over de stelseltaken. Op deze wijze is de verantwoording naar het ministerie van OCW in beheerslasten en activiteitenlasten vormgegeven. Programma Vertegenwoordiging en samenhang De gemaakte kosten bestaan uit de inzet van een international officer voor de VOB, het SIOB en FOBID (Netherlands Library Forum). Verdere kosten bestaan uit de vertegenwoordiging van het SIOB bij o.a. de IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) en Eblida (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations). Ook is een bijdrage aan het jubileumcongres Information in e-motion gedaan. Voor het project Innovatienetwerken zijn activiteiten betaald voor Innodating (website, animatie etc.) Daarnaast is op het project Samenwerking bestuurslagen de inzet van de toezichthouders geboekt. Programma Onderzoek en kennisdeling In 2011 zijn kosten gemaakt voor het klantsegmentatieonderzoek, marktonderzoek boekenvak, ontwikkeling kennisbank, bezuinigingsonderzoek, het project Meten maatschappelijke opbrengsten, de Bibliotheektweedaagse, het hoogleraarschap en de sectorvisie. Er is een bijdrage geleverd aan onderzoeksproject Oosterwijs (OB Gouda), het Dinalogproject (Rijksuniversiteit Groningen) en is er een aantal publicaties betaald (o.a. Een bredere blik op lezen). De onderbesteding van dit programma komt door lagere kosten bij de totstandkoming van het visiedocument (begroot , realisatie ). Een deel van de werkzaamheden is verschoven en zal niet in dit boekjaar maar in 2012 kosten geven. Programma Digitale innovatie De gemaakte kosten bestaan uit de ontwikkeling van de projectsystematiek volgens welke het SIOB en Bibliotheek.nl gaan werken. Ook is er een onderzoek uitgevoerd door Thaesis, mede ten behoeve van het visietraject. Het SIOB heeft een bedrag van 2,1 mln. als bijdrage aan Bibliotheek.nl verstrekt voor twee projecten (mediacampagne en projectaanbesteding Open index). Er resteert een onderbesteding van Programma Maatschappelijke verankering De kosten bestaan uit het uitgevoerde onderzoek en de publicatie van De aanpak van laaggeletterdheid door openbare bibliotheken, kosten gemaakt voor de special Mediawijsheid en het project de Bibliotheek op school. Er is een onderbesteding op het project Mediawijsheid. Inmiddels is er een businesscase gemaakt voor komende twee jaren op basis waarvan een reële kostenbegroting gemaakt kan worden. Programma Opleidingen De prognose voor Opleidingen is naar beneden bijgesteld omdat er minder ontwikkeld hoeft te worden. Er worden nog kosten verwacht voor de ontwikkeling van onderwijsprogramma s voor mbo en hbo. Ook de kosten voor de LibrarySchool en het traineeprogramma van de VNG worden uit dit programma betaald. De onderbesteding bedraagt in totaal Programma Certificering De kosten voor het programma Certificering zijn nagenoeg gelijk aan het budget. Het betreft hier voornamelijk kosten voor de certificering van de openbare bibliotheken ( ). Een bedrag van is besteed aan het project Keurmerk informatiearchitectuur (RFID). Het project Wetgeving kent een besteding van Voor de PSO-certificering zijn geen kosten gemaakt in Dit is ook meteen de verklaring voor de onderbesteding. Programma Aangepast lezen Het budget voor het programma Aangepast lezen is als subsidie voor de periode toegekend. Er is in 2011 meer subsidie ontvangen dan dat er kosten zijn gemaakt. Het teveel aan subsidie is geboekt als kortlopende schuld waardoor er in 2011 geen overschot of tekort ontstaat. De activiteiten zijn volgens planning uitgevoerd, maar een aantal partijen (CBB en het Loket aangepast-lezen) bleek de afrekening tegen een lager btw-tarief te kunnen doen dan was begroot. Hierdoor is een voordeel ontstaan. inleiding/bestuursverslag 8

9 Jaarverslag 2011 Ontwikkeling van de indirecte kosten 2011 Tabel 2: Overzicht budget en realisatie SIOB 2011 indirecte kosten Indirecte kosten Budget Realisatie Verschil Kantoorkosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Salariskosten Externe inhuur Advieskosten Reiskosten Deskundigheidsbevordering Overige personeelskosten (salarisverwerking/arbo/bhv) Accountantskosten Totaal Kantoorkosten Het gaat hier om kosten voor onderhoud van meubilair, licentiekosten software, reparatie en onderhoud van computerapparatuur, verzekeringen en bankkosten, kantoorgoederen, kopieerkosten, telefonie, arbo en vakliteratuur. Conform de afspraken is het oude gedeelde contract voor de kopieermachines omgezet in een nieuw contract per organisatie. Er zijn extra kosten gemaakt in verband met de realisatie van de nieuwe ICT-omgeving. Voorheen kon het SIOB nog gebruik maken van licenties die het deelde met de VOB en Bibliotheek.nl. In 2011 zijn de benodigde licenties voor software aangeschaft op eigen naam. De telefoniekosten ( ) zijn lager uitgevallen dan begroot ( ) en de abonnementen zijn in de loop van 2011 beter afgestemd op het gebruik, waardoor hoge kosten voor te hoog dataverbruik zijn afgenomen. Ook op andere posten als kantoorbehoeften en administratiekosten is in 2011 minder uitgegeven dan begroot en ook minder dan in Huisvestingskosten De huisvestingskosten omvatten naast de huurlasten ook posten zoals beveiliging en schoonmaak. Met ingang van het tweede kwartaal zijn de huurkosten voor het SIOB gestegen als gevolg van de extra ruimte die we in gebruik hebben genomen. Ook zijn er extra kosten gemaakt vanwege de bouwtechnische aanpassingen die verband houden met de interne verhuizing (zoals aanleg koffiepunten, indeling van kantoorruimte etc.) Afschrijvingen Het betreft hier de afschrijvingen op de in 2011 aangeschafte ICT-omgeving (apparatuur en implementatiekosten serveromgeving). Het merendeel van de ICT wordt als abonnementsdienst afgenomen. De mogelijkheid voor versnelde aflossing bleek in 2011 niet beschikbaar. De gebruiksduur van de apparatuur is aangepast naar drie jaar. Salariskosten en premies De salariskosten zijn conform verwachting. Wel zijn er in december nog extra kosten gemaakt in verband met een prepensioen. Voor deze extra kosten is een voorziening getroffen bij de jaarrekening De kosten worden met een bestemmingsvoorstel in de jaarrekening verwerkt. Externe inhuur De externe inhuur bestaat uit de vervanging van één van de programmamanagers, ondersteuning voor personeelszaken (één dag per twee weken) en vervanging voor de administrateur begin Inmiddels is de vervanging van de programmamanager beëindigd vanwege volledige re-integratie. Er zijn in 2011 geen extra kosten voor externe inhuur gemaakt voor de werkzaamheden die samenhangen met de opdrachttaak. 9 inleiding/bestuursverslag

10 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Advieskosten Het gaat hier om een plaatsingsfee als afronding van het outplacementtraject van de communicatieadviseur, dat in 2010 is ingezet. De verwachte extra kosten in verband met de taakopdracht van het SIOB zullen pas in 2012 worden gerealiseerd. Reiskosten De reiskosten zijn toegenomen. Het grootste deel betreft reiskosten woon-werkverkeer. Dit houdt verband met onverwacht hogere kosten van een aantal nieuwe medewerkers. Deskundigheidsbevordering De kosten in 2011 bestaan deels uit coaching en deels uit bijeenkomsten in het kader van programmamanagement en individuele opleidingstrajecten. Overige personeelskosten Het gaat hier om kosten voor de salarisverwerking, arbo, kerstpakket, wervingskosten (advertenties, begeleiding), afscheid, etc. Er werden meer kosten gemaakt voor de arbo (ziektebegeleiding) dan oorspronkelijk was begroot. Ook bleek de salarisverwerker de facturatie over 2010 niet op orde te hebben, waardoor er nog facturen volgden over Inmiddels is er een contract gesloten met een nieuwe salarisverwerker die qua organisatie beter aansluit bij het SIOB en die bovendien voordeliger is. De wervingskosten zijn lager uitgevallen in 2011 omdat er minder gebruik is gemaakt van wervingsbureaus en omdat er op een andere manier geadverteerd is (meer via online media zoals LinkedIn, Twitter en vacaturesites en minder via landelijke dagbladen). Accountantskosten Het betreft hier de kosten voor de controle van de jaarrekening. De interim-controle volgt in oktober. Liquiditeit De liquiditeitspositie van het SIOB is goed. Dit houdt mede verband met de onderbesteding in Deze tegoeden zijn tijdelijk gestort op een depositorekening of op de bestuursspaarrekening. Toelichting op het al dan niet realiseren van activiteiten De toelichting op de activiteiten wordt in de onderstaande programmaonderdelen weergegeven. Het SIOB heeft in 2011 een subsidieaanvraag ingediend voor de opdrachttaak Digitale innovatie en de voorbereiding voor de instellingssubsidie (basisinfrastructuur) in de periode De continuïteit van het SIOB is afhankelijk van de toekenning van deze subsidies. Huisvesting Het SIOB is zich aan het oriënteren op nieuwe huisvesting. De huidige huisvesting wordt gedeeld met de VOB en Stichting Bibliotheek.nl. Het huurcontract loopt in 2013 af. Omdat het subsidieplafond voor de periode is verlaagd zal het SIOB kijken naar goedkopere huisvesting. De eisen zijn in kaart gebracht en houden rekening met de situatie na ICT Het SIOB ziet toe op de activiteiten van Bibliotheek.nl en andere betrokken partijen die met overheidsmiddelen digitale innovaties ontwikkelen. Het SIOB vervult hierbij een richtinggevende en regisserende rol. Deze rol is door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt door het SIOB met ingang van 2012 te mandateren om projectsubsidies te verstrekken ten behoeve van de opdrachttaak Digitale innovatie. In voorbereiding op deze taak is in 2011 gewerkt aan het invoeren van een projectsystematiek waarbij de ICT een grote ondersteunende rol heeft. Gekozen is voor een oplossing van Principal Toolbox in combinatie met Exact software. De systematiek wordt gezamenlijk met Bibliotheek.nl ingevoerd om de sturing, beheersing en verantwoording van de projecten en activiteiten (van zowel Bibliotheek.nl als SIOB) te verbeteren. De projectleiding is in handen gelegd van Cap Gemini, de systematiek zal in 2012 operationeel worden. Daarnaast is het SIOB in 2011 overgestapt op een systeem waarbij er sprake is van een private-cloudoplossing. Door hier inleiding/bestuursverslag 10

11 Jaarverslag 2011 voor te kiezen kan het SIOB zich concentreren op zijn hoofdtaken en heeft het de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken. De migratie is zonder problemen verlopen. Personeel In 2011 is er geworven voor een nieuwe directeur en twee programmamedewerkers. In 2011 is een programmamedewerker met pensioen gegaan. In verband met ziekte is er tijdelijk ingehuurd voor de vervanging van een programmamanager en de administrateur. Verdere inhuur bestaat uit een projectleider en een projectsecretaris voor het project de Bibliotheek op school. Ook zijn er in 2011 twee trainees aan de slag geweest bij het SIOB in het kader van het VNG-traineeprogramma. De communicatiefunctie is in 2011 uitgevoerd door twee externe adviseurs. Arbo Het SIOB had in 2011 een aantal langdurig zieken. Deze zijn inmiddels volledig hersteld. Eind 2011 waren zij allen weer aan het werk. Er is een werkplekinventarisatie geweest en er is nieuwe software geïnstalleerd om RSI te voorkomen. Communicatie Concrete resultaten in 2011 zijn communicatie over de visie, de Bibliotheek op school, de competentie-index en opleidingen, de Bibliotheektweedaagse 2011, de promotie van innovatie en de promotie van de digitale bibliotheek. Daarnaast heeft het SIOB dit jaar twee nieuwe (deel)sites gelanceerd. is een vernieuwing van de oude site; is een deelsite waar mensen uit het bibliotheekveld vernieuwende en grensverleggende project(idee)en kunnen aanmelden voor steun van het SIOB. De website werd dit jaar keer bezocht. Sinds augustus maakt het SIOB een digitale nieuwsbrief voor 180 abonnees. Daarnaast kunnen mensen zich nog steeds via RSS abonneren op het nieuws van het SIOB. 11 inleiding/bestuursverslag

12 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken programma vertegenwoordiging en samenhang Het SIOB heeft een coördinerende rol bij de samenwerking tussen bibliotheken in binnen- en buitenland. Een goede afstemming is immers noodzakelijk, niet alleen voor de promotie van de sector, maar ook voor een goede samenwerking tussen bibliotheken in binnen- en buitenland, het goed uitvoeren van beleid en het stimuleren van innovatie. Dit wordt gecoördineerd door de directeur, die sinds haar aantreden in augustus 2011 de sector dan ook in diverse gremia vertegenwoordigt. Het Sectorinstituut heeft in het meerjarenplan enkele speerpunten geformuleerd om dit programma te realiseren: internationale vertegenwoordiging en promotie; samenwerking binnen het stelsel en de hiervoor benodigde inbedding van landelijk beleid; het stimuleren van innovatienetwerken. In 2011 heeft dit geleid tot onderstaande resultaten. Internationale vertegenwoordiging en promotie Het SIOB blijft goed op de hoogte van internationale ontwikkelingen in de bibliotheekwereld en zoekt naar manieren om aansluiting te vinden bij de internationale standaarden voor bibliotheken. Het financiert voor dit doel de inzet van een medewerker bij FOBID, the Netherlands Library Forum. Daarnaast neemt de directeur deel aan internationale netwerken zoals IFLA, Eblida en NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe). Dit gebeurt in goede afstemming met haar collega van de VOB en de vertegenwoordiger van het ministerie van OCW, die beiden ook een rol spelen op het internationale terrein. Vanuit het SIOB-programma Onderzoek en kennisdeling wordt een actieve bijdrage geleverd aan werkgroepen bij IFLA. Samenwerking binnen het stelsel en inbedding van landelijk beleid De sector telt een groot aantal instellingen die alle vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan de werking van het bestel. Vanwege de dreiging van versnippering is het SIOB de partij die activiteiten onderneemt om vanuit een visie op landelijke samenwerking partijen bij elkaar te brengen. Van belang is om essentiële taken voor de sector te waarborgen. programma vertegenwoordiging en samenhang 12

13 Jaarverslag 2011 Samenwerking SIOB, VOB en Bibliotheek.nl Een van de activiteiten in het beleidsplan is de vorming en uitvoering van een collectieve agenda. In 2011 is door de huidige directies uitgesproken dat helderheid over de afbakening van verantwoordelijkheden tussen het SIOB, de VOB en Bibliotheek.nl noodzakelijk is, maar dat een collectieve agenda misschien niet het doel moet zijn. Wel is door de drie directies een overzicht gemaakt van de verantwoordelijkheden die elk van de drie op zich neemt op de diverse werkterreinen. Dit overzicht is gepresenteerd in een gezamenlijke sessie op de Bibliotheektweedaagse in december Visie en Beleidsplan Onder invloed van de ontwikkeling van de digitale infrastructuur wordt een heldere visie op de betekenis van bibliotheken in de fysieke en digitale omgeving steeds belangrijker. Het SIOB heeft in 2011 de aanzet gegeven tot het vastleggen van een visie die in 2012 wordt gepubliceerd. Tevens vormt deze de opmaat tot een Meerjarenbeleidsplan dat begin 2012 wordt opgeleverd en de nadruk legt op de taken van het SIOB in het bestel: bestuurlijk en inhoudelijk. Om de organisatorische, financiële en juridische randvoorwaarden rondom de digitale innovatie in beeld te brengen heeft het SIOB in de voorbereidende fase van het visietraject een verkenning laten opstellen. De inhoudelijke hoofdlijnen van het visiedocument van het SIOB zijn gepresenteerd op de Bibliotheektweedaagse en vervolgens besproken tijdens twee bijeenkomsten met de belangrijkste stakeholders, waaronder het ministerie van OCW, de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), de SSPN (Stichting Samenwerkende PSO s Nederland), Bibliotheek.nl, de VOB en de NLBB (Vereniging van leesgehandicapten). De reacties vormden een waardevolle inbreng en worden meegenomen in het definitieve visiedocument. Landelijke samenwerking Het SIOB speelde in 2011 een belangrijke rol in de monitoring van Bibliotheek.nl. De samenwerkingsrelatie met Bibliotheek.nl is veranderd in de aanloop naar de overdracht van de aansturing van Bibliotheek.nl van het ministerie van OCW naar het SIOB, in de vorm van een opdrachttaak in Het SIOB heeft ook zijn rol in het bestuur van Bibliotheek.nl gewijzigd door de formele relatie te verbreken met de leden die op aanwijzing van het SIOB in het bestuur zitting hadden. In 2011 heeft het SIOB actief aansluiting gezocht bij de SSPN om een model te ontwikkelen voor een landelijk aangestuurde uitvoering van niet-digitale diensten (zoals de Bibliotheek op school, de retailformule en kennisdelen). Dit moet leiden tot een situatie waarin het SIOB de verantwoording neemt voor (ontwikkeling van) landelijk beleid en de SSPN voor de bijbehorende uitvoering en beheer. In 2012 zal dit verder tot ontwikkeling gebracht worden. Tenslotte heeft het SIOB de relaties met actoren uit de andere (bibliotheek)sectoren verder uitgebouwd. Het belang van samenwerking met organisaties als de KB (Koninklijke Bibliotheek) en de DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren), maar ook met organisaties op gebied van erfgoed, onderwijs, media, omroep, muziek etc., is evident wanneer het gaat om het bouwen van één digitale infrastructuur. Collectiebeleid In 2011 bleek in het veld de belangstelling voor regie op het gebied van collectiebeleid te groeien. Reden voor SIOB om dit onderwerp actief ter hand te nemen. Ten behoeve van het Meerjarenbeleidsplan is een positionering van het SIOB voorbereid. In 2012 zal een programmamanager de positie van het SIOB uitwerken. Ook dit is een onderwerp dat binnen de afspraken met de SSPN kan gaan vallen. Wetgeving SIOB heeft een rol gespeeld in de totstandkoming van de brief Actualisering bibliotheekwetgeving (Tweede Kamer, , 28330, nr. 51) waarin de hoofdlijnen van de nieuwe bibliotheekwetgeving beschreven staan. De brief is op 7 december door het ministerie van 13 programma vertegenwoordiging en samenhang

14 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken OCW aangeboden aan de Tweede Kamer. Het SIOB wordt betrokken bij het uitwerken van de diverse onderwerpen die uiteindelijk voor wetgeving in aanmerking komen. Het SIOB is gevraagd de lead te nemen bij de volgende onderwerpen: één digitale bibliotheek, collectiebeleid, bekostiging e-content en nieuwe regels voor lidmaatschap en contributie. Uiteraard wordt het SIOB geacht alle stakeholders per onderwerp bij elkaar te brengen. Het stimuleren van innovatienetwerken Het SIOB heeft de opdracht om innovatienetwerken (uit) te bouwen in de bibliotheeksector en in de aanpalende sectoren. In 2011 is de ontwikkeling van het kennis- en innovatienetwerk gestart. Op de Bibliotheektweedaagse 2011 is een model opgeleverd van het functioneren van het innovatienetwerk. Diverse PSO s hebben al werkende systemen voor kennisdelen. In 2011 zijn de activiteiten gericht op het creëren van draagvlak bij deze organisaties, om op basis van de beste elementen uit hun systemen te komen tot een landelijk opererend platform voor kennisdelen. Hierover is inmiddels overeenstemming bereikt, zodat het platform kan worden gebouwd. programma vertegenwoordiging en samenhang 14

15 Jaarverslag 2011 programma digitale innovatie Dankzij het internet en andere nieuwe media zijn burgers in staat om snel en op ieder gewenst moment informatie te zoeken en te vinden. Het informatieaanbod is oneindig, maar kan ook overweldigend zijn. Deze ontwikkelingen bieden de openbare bibliotheken nieuwe mogelijkheden om hun maatschappelijke betekenis te laten zien, door gebruikers een kader en een context te bieden. Tegelijkertijd veranderen echter ook de eisen aan de dienstverlening. Het SIOB schept de voorwaarden voor bibliotheken om optimaal in te spelen op de veranderende informatiebehoeften van de gebruikers. Met het programma digitale innovatie wil het SIOB het stelsel versterken door te investeren in digitale innovatie, zodat bibliotheken een groter publiek zullen bereiken. Opdrachttaak Het SIOB zal per 2012 de opdrachttaak van het ministerie van OCW krijgen om de digitale innovatie van de bibliotheken te regisseren. Hiermee wordt het SIOB verantwoordelijk voor de inhoud van de landelijke digitale innovatie, waarbij Bibliotheek.nl de taken uit zal voeren in opdracht van het SIOB. Monitoring Bibliotheek.nl De digitale innovaties worden ontwikkeld door verschillende partijen. Bibliotheek.nl is een van de belangrijkste uitvoerders van de digitale innovaties. Monitoring van Bibliotheek.nl is nodig om te kunnen bepalen in hoeverre de doelen waarvoor Bibliotheek.nl is opgericht worden gerealiseerd en om het ministerie van OCW in staat te stellen om eventueel bij te sturen. In de eerste helft van 2011 heeft het SIOB een kritisch advies uitgebracht over de voortgang van de activiteiten bij Bibliotheek.nl in In 2011 richtte het project zich op verdere formalisering van de monitorfunctie: het formuleren van de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer; het opzetten van een managementsysteem voor het programma; het opstellen van een verantwoordingscyclus; 15 programma digitale innovatie

16 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken het adviseren van het ministerie van OCW over sturingsmaatregelen rondom Bibliotheek.nl; het formuleren van een visie op digitale innovatie als basis voor de opdrachttaak. Vanaf eind 2011 gebeurt het monitoren van Bibliotheek.nl volgens een vaste verantwoordingssystematiek die met Bibliotheek.nl is overeengekomen. Gestart is met het maken en beoordelen van businesscases voor alle projecten die de komende periode op stapel staan. Dat werpt inmiddels zijn vruchten af. Het verduidelijkt de rollen en de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en nemer en het is zichtbaar in de projectresultaten van Bibliotheek.nl. Daarnaast bouwt het SIOB kennis op en het benodigde netwerk om goed te kunnen oordelen over de verdere ontwikkeling van Bibliotheek.nl. Ook is het SIOB inhoudelijk en strategisch overlegpartner en adviseur van het ministerie van OCW over Bibliotheek.nl. Om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zuiver te houden hebben de bestuursleden van het SIOB vanaf 2012 niet langer namens het SIOB een zetel in het bestuur van Bibliotheek.nl. In de eerste helft van 2011 heeft het SIOB de innovatieprojecten van het ministerie van OCW, die (onder andere) door Bibliotheek.nl werden uitgevoerd, op inhoud en opschaalbaarheid gevolgd en heeft daarover in juli advies uitgebracht. De meeste projecten bleken opschaalbaar en bruikbaar te zijn voor de toekomst en het ministerie van OCW heeft de adviezen van het SIOB gevolgd. De projecten zijn inmiddels geïntegreerd in het jaarplan Digitale innovatie Een aantal projecten is afgerond, andere lopen nog. Infrastructuur Dit project heeft als doel het realiseren van een digitale infrastructuur via Bibliotheek.nl. De taak van het SIOB richt zich op toetsen en afstemmen van de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn bij de totstandkoming van de infrastructuur. De programmagelden zijn bedoeld om dit te faciliteren. De ontwikkelingen die in 2010 in gang zijn gezet, zijn doorgezet en uitgebreid. Eind 2011 waren er aansluitbare digitale onderdelen gereed die voor april 2012 bij de eerste groep bibliotheken worden aangesloten. In 2011 werd een innovatieagenda opgesteld, vanuit de gedachte dat het SIOB gedelegeerd opdrachtgever is voor infrastructuur en innovatieprojecten in opdracht van het ministerie van OCW. Deze agenda en het jaarplan van Bibliotheek.nl vormen de basis van het ingediende jaarplan Digitale innovatie Daarnaast werd de samenwerking met de KB (Koninklijke Bibliotheek) en DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren) verkend op het gebied van infrastructurele ontwikkelingen. SIOB heeft input geleverd voor de plannen rondom de Gemeenschappelijke Infrastructuur (GII) met de UKB (samenwerkingsverband Universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek). Ook de bestuurlijke varianten zijn verkend. Dit heeft nog niet geleid tot nieuwe ontwikkelingen. In lijn met de wens van SIOB om semantisch zoeken mogelijk te maken in de toekomst is door Bibliotheek.nl een businesscase voor een Open Index geschreven en zijn programmagelden toegekend. De zo te ontwikkelen NBC plus vormt de basis om formele en informele bronnen te doorzoeken en context aan content te verbinden. Het is de ruggengraat die collecties aan elkaar verbindt en daarmee verbindingen mogelijk maakt tussen de content van openbare bibliotheken, de KB en later wellicht ook van andere partijen in het culturele veld. De aanbesteding is gestart. Bibliotheek.nl verwacht in het eerste kwartaal van 2012 een keuze te maken uit de leveranciers en eind 2012 een werkend systeem op te leveren. Organisatie vulling Nationale Bibliotheek Catalogus In 2011 werd gestreefd naar het maken van duurzame afspraken met diverse partijen over het verkrijgen van de metagegevens en over de wijze waarop deze gegevens mogen worden benut voor toepassingen in Bibliotheek.nl. De belangrijkste landelijke partijen die betrokken zijn bij de vulling van de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) zijn bevraagd op hun wensen rond de NBC. Dit heeft geresulteerd in een advies in 2010 aan het SIOB hoe de vulling van de NBC kan worden aangepakt en programma digitale innovatie 16

17 Jaarverslag 2011 welke partijen daar op korte termijn een rol in willen spelen. Het advies is gevolgd door een analyse van de kostenstructuur rond producten op het gebied van metadata en infrastructuur. Deze analyse is opgesteld door Bibliotheek.nl, de VOB en het SIOB. De zo verkregen informatie is gedeeld met de Stuurgroep Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur (GII). Binnen dat gremium worden verdere ontwikkelingen voorbereid en SIOB zal in 2012 gaan deelnemen aan deze stuurgroep. Promotie digitale diensten Om het publiek bekend te maken met wat de moderne bibliotheek te bieden heeft, is een crossmediale campagne nodig. Deze kan van start gaan wanneer de basisfaciliteiten van de digitale infrastructuur zijn geïnstalleerd in alle bibliotheken. Het SIOB streeft ernaar om gebruikers bekend maken met de bibliotheek in haar vernieuwde vorm, waarin digitale dienstverlening een belangrijke plaats inneemt. Ook richt het zich op vergroting van het bereik en het gebruik van de diensten die de bibliotheek biedt, ook onder specifieke doelgroepen zoals die van onderwijs en aangepast lezen. 17 programma digitale innovatie

18 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken programma opleidingen Publicaties De publicaties Nieuwe bibliotheken, nieuwe competenties en Nieuwe bibliotheken, nieuwe competenties: op weg naar een passend opleidingsaanbod zijn gepresenteerd tijdens de Expertmeeting die de Opleidingscommissie FOBID in oktober 2011 organiseerde. In brochurevorm zijn de publicaties (oplage van 750 ex.) onder alle bibliotheken verspreid. Introductiecolleges Bibliotheektweedaagse Tijdens de Bibliotheektweedaagse zijn introductiecolleges verzorgd door projectleiders van het mbo- en hbo-project. Doel van deze colleges was om bibliotheken breed te informeren over de (ver)nieuwde opleidingsprogramma s en om de inschrijfprocedures te starten. In onze sterk veranderende samenleving willen burgers actief kunnen deelnemen en bijdragen aan de kenniseconomie. Met een goed toegankelijke en geïntegreerde bibliotheek- en informatiefunctie fungeert de bibliotheek als wegwijzer die bijdraagt aan goed geïnformeerde, mediawijze burgers die in deze informatiemaatschappij hun weg kunnen vinden. Als gevolg van veranderingen zoals de toenemende digitalisering verandert de behoefte van burgers aan informatie en de wijze waarop zij het eigen informatieproces vormgeven. Competenties Binnen het bibliotheekveld vinden momenteel tal van ontwikkelingen plaats om een toekomstbestendige bibliotheekfunctie vorm te geven. Van het personeel vraagt deze veranderende bibliotheekfunctie andere competenties zoals: Toenemende aandacht voor innovatiekracht; Cultureel ondernemerschap; Het kunnen benoemen van de maatschappelijke waarde van de bibliotheekfunctie; Actieve vormgeving van bestuurlijke processen en strategische netwerken; Adaptatievermogen aan digitale informatieprocessen; Het realiseren van een adequate aansluiting op veranderende gebruikersbehoeften. Een ander aandachtspunt is de uitstroom van personeel, die als gevolg van de vergrijzing de komende jaren zal oplopen tot 40 procent. Onderzoek naar bibliotheekfuncties en competenties In nauwe afstemming met het programma Onderzoek en kennisdeling van het SIOB is het onderzoeksrapport Nieuwe bibliotheken, nieuwe competenties verschenen. Dit onderzoek is uitgangspunt voor het beleid voor het programma Opleidingen van het SIOB voor de komende jaren. Op basis van dit onderzoek is vervolgens een nieuwe competentieindex Nieuwe bibliotheken, nieuwe competenties: op weg naar een passend opleidingsaanbod voor het bibliotheekveld ontwikkeld. Deze geeft een eenduidig beeld van de competenties die professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het toekomstige bibliotheekveld. programma opleidingen 18

19 Jaarverslag 2011 De index is tot stand gekomen in nauw overleg met vertegenwoordigers uit de HRMcommissie van de VOB en de landelijke werkgroep Opleidingen. Het bestuur van de VOB heeft met instemming kennis genomen van de compententie-index en beveelt alle branchepartijen aan hem in te zetten als basis voor het HRM- en opleidingsbeleid. Strategische allianties Om een toekomstbestendige opleidingsinfrastructuur vorm te geven is het SIOB strategische allianties aangegaan met partijen uit het bibliotheekveld en uit de onderwijswereld. Hiermee worden vraag en aanbod dichter bij elkaar gebracht. Binnen de bibliotheekbranche zijn met name het management van de VOB, de HRMcommissie en de landelijke werkgroep Opleidingen actief betrokken bij het vaststellen van de opleidingsbehoeften en het creëren van draagvlak. Daarnaast maakt het SIOB deel uit van de FOBID Opleidingscommissie, waarin ook de Koninklijke Bibliotheek en Universiteitsbibliotheken participeren. Doel van deze alliantie is om de samenwerking met deze bibliotheken ook op het gebied van opleidingen te versterken. Marketingmodule In 2011 heeft het SIOB de wens van de VOB gehonoreerd om bibliotheken te ondersteunen bij het inzetten van marketing voor het promoten van hun activiteiten. Het leverde een bijdrage aan de opleidingsmodule Marketing, specifiek voor openbare bibliotheken. Inmiddels hebben de kandidaten hun marketingplannen gepresenteerd en zijn de meeste deelnemers geslaagd. Aan de opleiding hebben 23 bibliotheken deelgenomen. Met het onderwijsveld zijn via het landelijk overleg IDV/IDM, waarin de roc s, de hogescholen en ECABO (kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de economisch/ admini stratieve, ICT- en veiligheidsberoepen) participeren, op strategisch niveau verbindingen gelegd zodat ook gezamenlijk gebouwd kan worden aan een landelijke opleidingsinfrastructuur. Met de competentie-index als uitgangspunt is een aantal projecten gestart dat op verschillende opleidingsniveaus resulteert in een vernieuwd curriculum. Mbo In de zomer van 2011 is het mbo-project gestart. Het doel is om de bestaande opleidingstrajecten op mbo-niveau zodanig te vernieuwen dat zij nauw aansluiten op de competentie-index. Daarnaast wordt een betere doorstroming van mbo- naar hbo-niveau bewerkstelligd door inhoudelijke verbindingen te maken met het landelijk ingestelde AD(Associate-degree)-programma. De eerste resultaten zijn tijdens de Bibliotheektweedaagse in december 2011 gepresenteerd. Inmiddels is het curriculum Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL, een combinatie van leren en werken) op de benoemde domeinen mediawijsheid, leesbevordering, didactische vaardigheden en ondernemerschap vernieuwd. Deelnemers zijn geworven en begin 2012 zullen verspreid over het land bij de verschillende roc s vijf opleidingstrajecten starten. Hbo Hogeschool Saxion heeft in het najaar van 2011 een projectleider aangesteld die verantwoordelijk is voor het herschrijven van het curriculum op AD- en Bachelorniveau voor bibliotheekmedewerkers. Hierna zal het bijbehorende onderwijsprogramma op landelijke schaal ontwikkeld en uitgevoerd worden. Tevens geeft dit vorm aan de infrastructuur voor Levenlang Leren, een programma waarin de persoonlijke ontwikkeling van bibliotheek medewerkers centraal staat. Directie/management Leiderschapsprogramma Met de VOB zijn de eerste verkenningen gedaan voor de vormgeving van een leiderschapsprogramma op directie- en managementniveau. De gedachte is om talentvolle professionals kennis te laten maken met de bestuurlijke aspecten van het besturen en runnen van een moderne bibliotheek. De opleiding zal het karakter hebben van een master in public administration. Dit wordt in 2012 in nauwe samenwerking met de VOB concreet uitgewerkt. LibrarySchool De contacten met de LibrarySchool hebben in 2011 nog niet geleid tot verdere samenwerking. 19 programma opleidingen

20 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken programma onderzoek en kennisdeling Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk; ontwikkeling van het bibliotheeklandschap in de periode De gemeentelijke bezuinigingen op het openbare bibliotheekwerk leiden tot meer en uiteenlopende verschijningsvormen van de bibliotheek. Niet alleen verschilt de hoogte van de bezuinigingen sterk per gemeente. Ook bieden de bibliotheken ieder op eigen manier de bezuinigingen het hoofd. Daarmee bevestigt het vervolgonderzoek Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk de in 2010 ingezette tendens dat de bezuinigingen een bedreiging vormen voor de innovatiekracht van de openbare bibliotheken. Dit is de conclusie van het SIOB op basis van dit (jaarlijks uit te voeren) vervolgonderzoek Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk, ontwikkeling van het bibliotheeklandschap in de periode van Kasperkovitz Beleids onderzoek. Een eerder onderzoek werd gedaan in De digitalisering van de media en informatie stelt de bibliotheeksector voor grote uitdagingen. Haar traditionele missie mensen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling zal de openbare bibliotheek met nieuwe middelen vorm moeten geven. Een actueel beeld van de bibliotheeksector in deze veranderende omgeving is daarom van groot belang voor allen die hierbij betrokken zijn. Het programma Onderzoek en kennisdeling van het SIOB brengt in kaart wat de positie is van de sector als geheel, wat zijn sterke en zwakke kanten zijn en waar de kansen en bedreigingen liggen. Deze analyse vormt de basis voor de formulering van de overige programma s. Het belang van onderzoek Om het kennisniveau van de sector te versterken doet het SIOB zelf onderzoek en laat het onderzoek uitvoeren. Het SIOB wil een partner zijn die anderen laat delen in zijn kennis. Daarnaast maakt het graag gebruik van de kennis van anderen. Zo wordt het kennisniveau verhoogd en kunnen gefundeerde uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van het stelsel en de verdere ontwikkeling tot een sterk stelsel met een groter bereik. Het programma Onderzoek en kennisdeling formuleert niet alleen de thema s voor de programma s. Het zorgt er ook voor dat de (maatschappelijke) effecten van ieder programma zorgvuldig in kaart worden gebracht, zodat met deze kennis de opzet en uitvoering van de programma s kan worden bijgesteld. Programmaonderzoek Om de kwaliteit en effectiviteit van de eigen programma s te versterken laat het SIOB onderzoek uitvoeren of voert het zelf onderzoek uit. Frank Huysmans heeft zijn taak als programmamanager neergelegd en het SIOB kijkt uit naar een onderzoeker om het programma te versterken. In 2011 heeft het SIOB een onderzoeksagenda voor een langere periode gemaakt, met daarin aandachtspunten die door alle programma s gebruikt kunnen worden. Een vervolgonderzoek over gemeentelijke bezuinigingen op bibliotheekwerk, waarvan de resultaten programma onderzoek en kennisdeling 20

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatierapport Kunstraad Groningen Steller M.M.A. Blom De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 62 50 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6616761 Datum Uw brief van

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 BijB 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 6 2 Resultaten 2.1 Wordt de Code toegepast? 2.2 Met welk besturingsmodel wordt gewerkt? 2.3 Welke thema s uit de Code hebben

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287

Coöperatie Bergen BreedBand u.a. Financieel Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave. KvK: 59428287 Coöperatie Bergen BreedBand u.a. KvK: 59428287 Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Balans per 31 december 2014... 3 Resultaten over 2014... 4 Begroting 2015... 5 Vooruitzichten... 6

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT Beslisdocument Investeringsdossier 2018 BIJLAGE 4 CONCEPT-OPDRACHT STICHTING 2018EINDHOVEN BRABANT 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018 Culturele

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Meerjarenplan 2013-2016. Datum: 16 juli 2012 Versie: 1.0

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Meerjarenplan 2013-2016. Datum: 16 juli 2012 Versie: 1.0 Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Meerjarenplan 2013-2016 Datum: 16 juli 2012 Versie: 1.0 1 Inhoud 1. Inleiding...4 1.1 Achtergrond...4 1.2 Doel document...4 1.3 Leeswijzer...4 2. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Collectieplan

Uitvoeringsagenda Collectieplan Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan Goedkeuring klankbordgroep Vastgesteld DV KB Inhoud 1. Aanleiding 2. Overzicht clusters

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken

Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken Auditrapportage 3 e ronde Certificeringsnorm Openbare Bibliotheken Rapportage van resultaten naar aanleiding van de certificeringsaudit gehouden op in Opgesteld door: Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A.

Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. Jaarrekening 2016 Coöperatie Deltaplan Dementie U.A. 24 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 2. Balans per 31 december 2016 3. Staat van baten en lasten 2016 4. Grondslagen 5. Toelichting op de balans

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Directeur onderzoeksinstituut

Directeur onderzoeksinstituut Directeur onderzoeks Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het van het en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen het, uitgaande van het faculteitsplan

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Regeling Lokale Netwerken

Regeling Lokale Netwerken Regeling Lokale Netwerken Binnen de BNA functioneren vanaf 2017 lokale netwerken. Deze netwerken opereren vanuit een door de landelijke organisatie gedragen missie, waaraan lokaal (en regionaal) vorm en

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota)

Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan (Contourennota) Notitie ter aanvulling op en nadere uitwerking van de nota Contouren strategisch beleidsplan 2015 2017 (Contourennota) Vereniging in een veranderende samenleving Bij de verdere doordenking van het voornemen

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 14 november 2014 Van Lily Knibbeler/Mireille

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

2009 (kenmerk MLB/LB/ ), onderschrijf ik. Datum. Onze referentie Pagina 2 van 6

2009 (kenmerk MLB/LB/ ), onderschrijf ik. Datum. Onze referentie Pagina 2 van 6 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Sectorinstituut Openbare Bibliotheken DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Betreft 6 december 2010 Reactie

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De heer T. Kok p/a Cool Capital BV Singel 53 1012 VD AMSTERDAM Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079) 323 Telefax (079) 323

Nadere informatie

Opgeleverde producten Handig met Internet

Opgeleverde producten Handig met Internet Opgeleverde producten Handig met Internet Subsidieregeling Mediawijsheid 2009 Periode: mei 2009 maart 2010 Datum: 19 maart 2010 Door: Karlien Dijkstra, projectleider Handig met Internet bij SeniorWeb 1

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp oprichten Stichting WIJ Groningen Steller A.E. Broekens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 93 45 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk 6260425 Datum Uw brief van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Concept / mr. Gerda van Hekesen +31 (0) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) T.a.v. de heer drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE Datum Onderwerp 3 oktober 2017 Advies over Concessiebeleidsplan RPO Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) (bedragen x 1.000) 2016 2015 2016 2015 ACTIVA PASSIVA Vaste activa Groepsvermogen 4.096 3.898 Immateriële vaste activa 240 102 Materiële

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Consumer Insights Projectplan Aug 2013

Consumer Insights Projectplan Aug 2013 Consumer Insights Projectplan Aug 2013 Colofon Eelke Bosman (bosman@siob.nl) Deze publicatie is een projectplan van het SIOB. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berusten

Nadere informatie

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management

ROAD MAP VOOR HET CONCRETISEREN EN HET IMPLEMENTEREN VAN DE STRATEGIE Strategisch performance management De road map is erop gericht om het beoogde succes van een organisatie (de strategische ambitie) te helpen maken. De road map gaat in op hoe de weg naar het succes expliciet en concreet te maken Jan Scheffer

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie