Verkort jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort jaarverslag. Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland"

Transcriptie

1 2010 Verkort jaarverslag

2 In dit verkort jaarverslag 2010 kunt u kennis nemen van de volgende onderwerpen: 1. Voorwoord van de voorzitter en secretaris: 2010 was opnieuw een turbulent jaar! 2. Interne organisatie van uw pensioenfonds: wie zorgt er eigenlijk voor uw pensioen? 3. Kerncijfers 2010: uw pensioenfonds in vogelvlucht 4. Vermogensbeheer: 2010 was een moeilijk maar positief jaar 5. Hoe gaat het met ons herstelplan? 6. Beheerste kosten 7. Hoe staat het met onze toeslag? 8. Wat doet PSLN aan Goed pensioenfondsbestuur? 9. Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? 10. Ontwikkelingen in 2011 In een column van de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan kunt u de mening van dit orgaan van (PSLN) over de activiteiten van het pensioenfonds in 2010 nalezen. Alle bedragen in dit verkorte jaarverslag zijn vermeld in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Voorwoord van de voorzitter en secretaris: was opnieuw een turbulent jaar. Decennia lang was pensioen een saai onderwerp: niet interessant en het kwam wel goed. De laatste jaren is pensioen bijna dagelijkse kost in de media. Het verhogen van de pensioenleeftijd, de betaalbaarheid van pensioenen in de toekomst, het waarde- of welvaartsvast houden van pensioenen, de omgang met allerlei risico s en de goede en efficiënte besturing van pensioenfondsen passeren regelmatig de revue. Het verslagjaar 2010 kunnen we opnieuw als een turbulent jaar beschouwen. Door middel van dit verkorte jaarverslag geven wij u een beknopt overzicht van de gebeurtenissen. We brengen u op de hoogte van de belangrijkste resultaten en de ontwikkelingen bij PSLN gedurende Daarnaast gaan we ook in op de ontwikkelingen die voor 2011 verwacht worden. 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% dec 09 Dekkingsgraad (zie linker as) jan 10 feb 10 mrt 10 apr 10 mei 10 jun 10 jul 10 Rentetermijnstructuur (RTS, zie rechter as) aug 10 sep 10 oct 10 nov 10 dec 10 Voor PSLN leek het in 2009 ingezette herstel zich in 2010 voort te zetten. Echter ondanks goede beleggingsresultaten kwam de dekkingsgraad (de graadmeter voor de financiële positie van het fonds) opnieuw onder druk te staan (zie grafiek). Dit had meerdere oorzaken. 4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 2,6% 2,4% 2,2% 2,0% Herstelplan (vanaf okt 2010: aangepast herstelplan) 2

3 In het verslagjaar 2010 hadden de pensioenfondsen opnieuw te maken met een (zeer) lage rentestand waardoor de verplichting de zogenoemde voorziening om (toekomstige) pensioenen uit te kunnen keren is gestegen. Verder hebben we in Nederland te maken met een stijging van de levensverwachting waardoor er langer pensioen dient te worden uitgekeerd. Ook dit heeft in het verslagjaar opnieuw geleid tot een verhoging van de voorziening. In 2009 was hiervoor al een extra voorziening genomen. Na het verschijnen van de definitieve overlevingstafels moesten we in september 2010 hier opnieuw een extra voorziening voor nemen. In combinatie met een daling van de rente in de zomermaanden, verkeerde PSLN hierdoor vlak na de zomermaanden in een dekkingstekort en daalde de dekkingsgraad zelfs weer onder de 100%. In augustus bereikte de dekkingsgraad een dieptepunt van 93%. Gelukkig trad in september een keerpunt op in de renteontwikkeling en het laatste kwartaal van 2010 zette de trend van weer stijgende rente door en het jaar kon worden afgesloten met een dekkingsgraad van 107%. Door de stijging van de levensverwachting en een sterke daling van de rente gedurende 2010 liep PSLN achter op het herstelpad, zoals dat was vastgesteld in het 3-jarige korte termijn herstelplan. PSLN heeft daarom gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het 3-jarige korte termijn herstelplan aan te passen in een 5-jarig korte termijn herstelplan. Dit gewijzigde herstelplan is in december 2010 ingediend en begin 2011 door DNB akkoord bevonden. Zoals in de hierboven aangegeven ontwikkelingen al duidelijk wordt is het beheersen van de risico s en het vinden van de juiste balans tussen rendement en risico bij het bestuur de eerste prioriteit. Het beheersen van de (financiële) risico s heeft continue onze aandacht. Om over dat alles ook tijdig en helder te communiceren naar onze deelnemers is zeker niet de minste uitdaging. Het blijft tenslotte wel uw pensioen en u heeft er alle recht op dat wij zo goed mogelijk uitleggen hoe wij dat zo goed mogelijk beheren. Het feit dat u als deelnemer en pensioengerechtigde steeds meer betrokken bent bij uw pensioenfonds ervaren wij als grote winst. Wij zullen in de toekomst dan ook alle middelen gebruiken om u betrokken te houden bij de ontwikkelingen van het pensioenfonds. Hierbij zal zeker ook een verbetering en uitbreiding van onze website behulpzaam zijn. Voor iedereen die zich verder wil verdiepen in financiële details of het beleid van het bestuur, is op onze website (www.pensioenfondssaralee.nl) ook een volledig jaarverslag over 2010 beschikbaar. Een geprinte versie kunt u tevens opvragen bij het bestuursbureau. Namens het bestuur van PSLN Catharien van Mierlo, voorzitter Roel Burema, secretaris 3

4 Interne organisatie van uw pensioenfonds: 2wie zorgt er eigenlijk voor uw pensioen? Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het pensioenfonds. Het dagelijks bestuur (DB) en een drietal commissies nemen de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de vier belangrijkste deelterreinen: - Algemene zaken en voorbereiding bestuursvergaderingen: het dagelijks bestuur; - Vermogensbeheer en balansmanagement: de beleggingscommissie; - Communicatie en informatievoorziening: de commissie communicatie; - Goed pensioenfondsbestuur: de commissie PensionFund Governance (PFG commissie). Het dagelijks bestuur en de commissies worden hierbij ondersteund door het bestuursbureau dat verder is uitgebreid om onder meer te voorzien in verdere inbedding van het risicomanagement en verbetering fondsinformatie naar alle deelnemers. Er zijn op dit moment totaal 5 personen werkzaam bij het bestuursbureau (zie foto). Het pensioenfonds heeft contracten met een tiental externe partijen waaraan onderdelen van de uitvoering zijn uitbesteed. Het bestuur is daarbij eindverantwoordelijk voor zowel het beleid* als de uitvoering. Door een aantal commissies waarvan werknemers van het bestuursbureau, op deelterreinen deskundige werknemers van Sara Lee en bestuursleden van het pensioenfonds deel uit maken, zijn meerdere bestuursleden direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken rondom het pensioenfonds. Daarmee is de interne organisatie geënt op de eisen die aan het pensioenfonds worden gesteld. De samenstelling van het bestuur is in 2010 gewijzigd. In juni 2010 eindigde de zittingstermijn van de heer Henk Kramer (namens pensioengerechtigden). Het betreffende bestuurslid heeft kenbaar gemaakt zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe zittingstermijn. In overleg is besloten het einde van de zittingstermijn te stellen op 1 oktober Ook vanaf deze plaats willen we Henk danken voor zijn bijdragen. Door de Vereniging Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE) is de heer Albert Six voorgedragen als nieuw bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Door de pensioengerechtigden zijn geen andere kandidaten voorgedragen, waarna Albert Six is benoemd en formeel per 1 oktober 2010 is toegetreden tot het bestuur. * De inhoud van pensioenregeling zelf is voor het pensioenfonds een gegeven. De kenmerken van de pensioenregeling worden in het overleg tussen de onderneming en de vakbonden afgesproken. 4

5 3Kerncijfers 2010: uw pensioenfonds in vogelvlucht Pensioen gaat over (uitgesteld) inkomen van mensen. Voor hoeveel mensen regelt PSLN dit (uitgestelde) inkomen? TOTAAL DEELNEMERS Pensioengerechtigd (41%) Actieven (22%) Premievrije deelnemers (37%) In 2010 werd PSLN opnieuw een stukje grijzer qua gemiddelde leeftijd en verhouding tussen actieve deelnemers en pensioengerechtigden. - De groep van pensioengerechtigden is ongeveer 41% van het totaal aantal deelnemers; mensen ontvangen maandelijks een uitkering van het pensioenfonds; - Totaal werd in 2010 een bruto bedrag van 56 miljoen als pensioen uitgekeerd. De groep pensioengerechtigden bestaat uit deelnemers die vroegpensioen ontvangen, deelnemers die ouderdomspensioen ontvangen, deelnemers die partnerpensioen ontvangen en enkele wezen die een wezenpensioen ontvangen. Uitgekeerde bruto pensioenen 60 in miljoenen euro s

6 De actieve deelnemers (ofwel 22% van het totaal) zijn grotendeels medewerkers in Nederlandse dienst, voor zover zij een pensioenregeling Coffee & Tea of Household and Body Care hebben. Maar hierin zijn ook groepen voormalige medewerkers, bijvoorbeeld met een outplacementregeling bij Randstad, een Overgangsregeling Uittreden, een Transitional Services Agreement (verkochte bedrijfsonderdelen zoals Body Care), een Ouderenregeling bij KDE of arbeidsongeschikten van wie het arbeidscontract met KDE inmiddels is verbroken. Ook enkele honderden postactieve deelnemers (bijvoorbeeld vroegpensioeners) bouwen nog steeds 65-plus pensioen op, maar deze groep wordt niet meegeteld bij de actieve deelnemers. KDE heeft in 2010 voor de middelloonregeling een pensioenpremie van ongeveer 30 miljoen aan PSLN afgedragen. Voor de BPR regeling was de premie ongeveer 2,5 miljoen. Omdat de dekkingsgraad per 31 december 2010 hoger ligt dan het wettelijk minimum vereist niveau van 104,2% is er geen sprake van een dekkingstekort. KDE is hierdoor in 2011 geen extra pensioenstorting ( herstelpremie ) aan het pensioenfonds verschuldigd. Ontvangen premie in miljoenen euro s De hoge premie in 2009 wordt veroorzaakt door de extra storting in verband met het herstelplan (ruim 32 miljoen). Vanaf 2010 wordt het dalende aantal actieve deelnemers ook steeds meer merkbaar in het absolute premiebedrag. De Premievrije deelnemers (ook wel slapers genoemd) bouwen geen pensioen meer op en zijn ook nog niet pensioengerechtigd. Deze groep bestaat uit ruim voormalige medewerkers, die geen waardeoverdracht hebben (kunnen) laten uitvoeren. 6

7 Resultaat Het resultaat over 2010 bedroeg 14,4 miljoen negatief. De baten waren 134,4 miljoen (2009: 223,7 miljoen) en de lasten waren 148,8 miljoen (2009: 85,4 miljoen). De samenstelling van dit resultaat over 2010 in vergelijking met 2009 is op hoofdlijn als volgt: baten Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers) 2010 lasten res baten Pensioenuitkeringen 2009 lasten res. Resultaat Premiebijdragen BPR Pensioenuitvoeringskosten Beleggingsresultaten Wijziging voorziening Totaal Baten Totaal Lasten De ontwikkeling van de belangrijkste balansposten in de periode 2008 tot en met 2010 is in de volgende grafiek zichtbaar gemaakt. Balansposten in miljoenen euro s beleggingen verplichtingen beleggingen verplichtingen beleggingen verplichtingen 1200 De buffer van het pensioenfonds is in 2010 door het negatieve resultaat van 14,4 miljoen gedaald. Het pensioenfonds heeft per 31 december 2010 nog 77 miljoen meer in kas dan de waarde van de verplichtingen. Deze buffer was eind 2009 ruim 91 miljoen. Dergelijke niveau s zijn onvoldoende om volgens de wettelijke regels als gezond pensioenfonds te worden gezien. In de situatie van PSLN kunnen we pas van een gezond fonds spreken bij een buffer van ongeveer 160 miljoen (eind 2010). De kerncijfers van de beleggingen zijn onder punt 4 en 5 opgenomen. 7

8 4Vermogensbeheer: 2010 was een moeilijk maar positief jaar Pensioenfondsen moeten bij het beheren van het vermogen rekening houden met enerzijds de lange termijn doelstellingen en anderzijds de korte termijn risico s. Hoe groter de vergrijzing van een pensioenfonds, hoe belangrijker het is om het vermogensbeheer goed af te stemmen op de aangegane verplichtingen. De invloed van de premie op het totaal van het vermogen wordt relatief immers steeds kleiner. De beleggingscommissie van PSLN vervult daarbij een belangrijke sturende rol om het door het bestuur voor de lange termijn vastgestelde strategische beleid te realiseren. Bovendien controleert de commissie de mandaten die worden uitgevoerd door diverse gespecialiseerde vermogensbeheerders en past deze waar nodig aan. Wat heeft 2010 PSLN gebracht? In 2010 waren de economische omstandigheden nog zeer onzeker te noemen. Economen zijn het oneens over de vraag of de ontwikkelde landen wederom in een recessie zullen belanden. Zeker is dat het globale economische herstel wat aan het afnemen is. Men maakt zich hierbij voornamelijk zorgen over de Amerikaanse economie. Binnen Europa doen voornamelijk Duitsland en Frankrijk het goed. Er zijn en blijven grote zorgen over Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje, de zogenoemde PIIGS landen. In de eerste helft van 2010 hebben we de Griekse Staatsleningen geleidelijk uit de portefeuille verkocht en de Europese landen, met uitzondering van Frankrijk, Duitsland en Nederland fors gereduceerd. Vanaf april 2011 zijn alle Staatsleningen in de beleggingsmix van PSLN in deze 3 landen ondergebracht. De ontwikkeling van belangrijke parameters voor het fonds in 2010: De bewegelijkheid op de rentemarkten is in 2010 hoog en de korte rente is nog steeds hoger dan de lange rente (dit is te zien in de dekkingsgraad grafiek); De aandelenmarkten lieten kleine plussen zien en lijken momenteel binnen een kleinere band breedte te bewegen; Valutakoersen worden steeds beweeglijker; Een relatief hoge olieprijs binnen een bandbreedte van 70 tot iets meer dan 100 dollar. De inflatieverwachtingen waren laag, maar hebben de laatste maanden wel een stijgende tendens. De opkomende markten laten de hoogste economische groei zien, voornamelijk Azië en Latijns Amerika hebben het in 2010 goed gedaan; De prijzen van grondstoffen, zoals goud en bv ook koffie lopen flink op. Hoe gaat PSLN om met al die onzekerheden? Volgens sommige mensen biedt het sparen van pensioen meer zekerheid dan het beleggen van dit pensioengeld. Met een spaarrekening of deposito zou het belegde vermogen inderdaad wel worden beschermd, maar dit zou op langere termijn veel te weinig opleveren om de pensioenverplichtingen, lang leven effecten en beoogde toeslagverlening te kunnen financieren. Risico moet worden gelopen om voldoende geld te genereren om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen en het financieren van toeslagen mogelijk te maken. Bij de vooruitberekeningen die aan deze doelstellingen beantwoorden gaan we uit van een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 5%. Een sturingsmiddel is de strategische asset allocatie (SAA). Dit is de voor de lange termijn na te streven beleggingsmix, welke hoort bij de situatie van PSLN. Hierbij wordt uitgegaan van een optimale afweging tussen risico (ofwel een stabiele dekkingsgraad, zodat de kans op een tekort voldoende klein is) en rendement (ofwel een voldoende hoge dekkingsgraad, zodat de kans op het verlenen van toeslagen in voldoende mate aan de ambitie tegemoet komt). In de huidige situatie van een herstelplan mag er geen risico worden toegevoegd aan de beleggingen van PSLN, waardoor er soms dient te worden afgeweken van de SAA. 8

9 Overzicht van de categorieën waarin PSLN belegt: Categorie Eind 2010 (%) Eind 2009 (%) Matching-portefeuille Return-portefeuille met onderverdeling: Aandelen ontwikkelde markten Aandelen opkomende markten Vastgoed beleggingen Grondstoffen Cash / Deposito s / Overig Totaal Begrippen Returnportefeuille: het deel van de portefeuille dat gespreid in zakelijke waarden wordt belegd. Doel hiervan is om het op lange termijn benodigde rendement te behalen, waardoor in de toekomst middelen beschikbaar kunnen blijven komen om de kosten voor toeslagen voor inactieve deelnemers te kunnen betalen. Matchingportefeuille: het deel van de portefeuille waarmee het (rente)risico op de balans wordt beperkt, met als doel om de risico s op korte termijn beheersbaar te houden. Dit wordt gedaan met bedrijfsobligaties, langlopende staatsleningen en rente instrumenten met lange looptijden (intrest rate swaps en swaptions), die als doel hebben om de balans van het pensioenfonds minder gevoelig te maken voor renteschommelingen. Hoe zit het met de afdekking van het renterisico? Afdekking van het renterisico vindt plaats binnen de Matching - portefeuille. Doel is om 75% van het renterisico op de balans af te dekken. Een minimum afdekkingsniveau van 50% leverde acceptabele risico s in de uitgevoerde stress testen. In 2010 was door het langer leven en de lage rente de rentegevoeligheid van de verplichtingen groter geworden. Daarom zijn extra rente-instrumenten ingezet om boven de 50% afdekking te blijven De realisatie van de renteafdekking per 31 december 2010 is 53,1%. De stap naar 75% renteafdekking kan nog steeds niet worden gemaakt omdat de rente zich op veel te lage niveaus beweegt. De ontwikkelingen worden echter nauwkeurig gevolgd waarbij tevens andere mogelijkheden om de risico s in de stress testen te beperken worden betrokken. Welke specifieke wijzigingen heeft PSLN in 2010 uitgevoerd? Naast het behalen van rendement speelt maatschappelijk verantwoord beleggen een belangrijke rol in het beleggingsbeleid van PSLN. Het beleid is er op gericht investeringen te voorkomen in bedrijven die kinderof dwangarbeid toepassen, vernietigingswapens produceren, geen rekening houden met duurzaam milieu beheer en meer van dergelijke aspecten. De doelstelling van het fonds blijft uiteraard leidend en mag zo min mogelijk worden benadeeld. Bij het pensioenfonds heet dit Social Responsible Investments (SRI). De twee bestaande aandelenportefeuille s in ontwikkelde markten zijn geanalyseerd en in lijn gebracht met het SRI-beleid. Dit heeft er toe geleid dat wij een algemeen actief mandaat hebben omgezet naar een passief SRI-mandaat en dat een ander mandaat is ondergebracht bij een vermogensbeheerder die zich heeft gespecialiseerd in SRI-fondsen. 9

10 Welk rendement heeft het vermogen in 2010 opgeleverd? Het behaalde rendement bedroeg per saldo +9,3% (2009: +15,3%). Het behaalde rendement in 2009 en 2010 per beleggingscategorie luidt als volgt: Categorie Rendement Rendement Benchmark Benchmark Obligaties + 5,8% + 6,9% + 5,2% + 5,8% + 0,6% + 1,1% Aandelen *) + 21,3% + 28,3% + 18,9% + 2,1% + 2,4% + 0,2% Vastgoed Beleggingen + 10,0% + 51,4% + 18,1% + 44,3% - 8,1% + 7,1% Totaal ex valuta afdekking + 10,9% + 15,3% + 10,5% + 15,1% + 0,4% + 0,2% Valuta afdekking - 1,6% - 1,6% Inclusief valuta afdekking + 9,3% + 15,3% + 8,9% + 15,1% + 0,4% + 0,2% *) inclusief Aandelen opkomende markten en Grondstoffen. 10

11 5Hoe gaat het met ons herstelplan? Eind 2008 verkeert PSLN in een dekkingstekort en heeft daardoor sinds 1 januari 2009 te maken met een herstelplan. De dekkingsgraad belandde in augustus 2010 op een dieptepunt van 93%, wat fors onder het herstelpad lag. Redenen: voornamelijk de daling van de rentemaatstaf gedurende de eerste 8 maanden van 2010 tot een historisch laag niveau, maar ook de extra voorziening die nodig was om de langere levensverwachting op te vangen. Het bestuur heeft er voor gekozen om alsnog gebruik te maken van de mogelijkheid om het 3-jarig korte termijn herstelplan om te zetten in een 5-jarig korte termijn herstelplan. Hiermee heeft het bestuur het risico op het korten van rechten verminderd. Dit gewijzigde herstelplan is in december 2010 ingediend en begin 2011 door DNB akkoord bevonden. Doordat de rente in het laatste kwartaal weer fors omhoog ging, loopt het pensioenfonds nu behoorlijk voor op het nieuwe herstelpad. Uiteraard blijven we alert op de ontwikkelingen, en zullen u op de hoogte houden via onze periodieke Nieuwsbrieven of informatie op de website. 6Beheerste uitvoeringskosten In de transparante opstelling naar de deelnemers past ook transparantie over de uitvoeringskosten van het pensioenfonds. Grofweg zijn deze op te delen in de kosten ten behoeve van het beheer van het vermogen en de kosten van de gehele organisatie inclusief de pensioenadministratie, toezichtskosten, advieskosten en verslaglegging. Voor het vermogensbeheer zijn totaal ongeveer 10 partijen (inclusief de administratie, rapportages en advisering) ingehuurd. De totale kosten inclusief BTW bedragen in (2009: 3.100). Voor de pensioenuitvoeringskosten in brede zin werden in kosten gemaakt (2009: 1.731). In vergelijking met andere pensioenfondsen en verzekeraars is sprake van beheerste kosten. 7Hoe staat het met onze toeslagen? Voor het verlenen van toeslagen wordt onderscheid gemaakt tussen actieve deelnemers enerzijds en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden (inactieven) anderzijds. De toeslagen voor de inactieve deelnemers zijn voorwaardelijk en worden gefinancierd uit de middelen van PSLN. De maatstaf hiervoor is de afgeleide consumentenprijsindex met peildatum oktober. Volgens de interne richtlijn start gedeeltelijk indexatie op een dekkingsgraad van 110%, maar een bestuursbesluit is uiteindelijk bepalend voor de mate waarin toekenning kan plaatsvinden. De CPI afgeleid per oktober 2010 bedroeg 1,38%. Omdat de dekkingsgraad eind 2010 onder de 110% lag, heeft het bestuur besloten de maatstaf niet te volgen en de inactieve deelnemers geen toeslag toe te kennen in verband met gebrek aan financiële middelen. Voor de actieve deelnemers geldt sinds de invoering van de middelloonregeling in 2004 een indexatie op basis van de betreffende CAO-verhoging in het voorafgaande kalenderjaar. Deze indexatie is onvoorwaardelijk en de kosten hiervan zijn begrepen in de kostendekkende premie van het betreffende jaar. Per 1 januari 2011 is het indexatiepercentage voor actieve deelnemers vastgesteld op 1,1% (CAO C&T) en 1,65% (CAO H&BC). 11

12 8Wat doet PSLN aan Goed pensioenfondsbestuur? Het goed besturen van een pensioenfonds vormt een steeds complexere aangelegenheid en stelt steeds hogere eisen aan de bestuurders van een pensioenfonds. Goed Pensioenfondsbestuur oftewel Pension Fund Governance (PFG) is een verzamelnaam voor alles wat met een goed functionerend pensioenfonds te maken heeft. De kernthema s van PFG zijn: zorgvuldig bestuur, goed functioneren van individuele bestuursleden, en het bestuur als geheel, adequaat intern toezicht, open en transparante wijze van verantwoording en bevordering van deskundigheid en integriteit. PSLN heeft in 2010 uitgebreide aandacht besteed aan uiteenlopende PFG-onderwerpen. De inbedding van integraal risicomanagement systeem heeft in 2010 een duidelijke impuls gekregen. De laatste jaren hebben de financiële en operationele risico s al veel aandacht gekregen. Inbedding van risicomanagement bij PSLN zal de komende jaren veel aandacht blijven krijgen. Het gaat daarbij om zowel harde risico s (bijvoorbeeld financiële of operationele risico s) als zachte risico s zoals fraude of reputatieschade. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de methode voor analyse van risico s bij financiële ondernemingen die door De Nederlandsche Bank wordt gehanteerd. PSLN geeft invulling aan zorgvuldig bestuur door bij alle beleidsbeslissingen evenwichtige belangenafweging voorop te stellen. Waar het gaat om de participaties tijdens bestuursvergaderingen kan worden geconstateerd dat ieder bestuurslid zich voldoende voorbereidt op de vergaderingen en de te nemen besluiten. Verder is vastgesteld dat ieder bestuurslid actief aan de discussie deelneemt. Daarnaast zijn er in 2010 diverse activiteiten geweest ter bevordering van de deskundigheid van de bestuursleden. Het bestuur ziet intern toezicht door onafhankelijke deskundigen als een mogelijkheid om de interne bestuursprocessen, besluitvormingsprocedures en de maatregelen ter beheersing van risico s verder te verbeteren. Het bestuur legt verantwoording af aan de belanghebbenden door middel van het jaarverslag. Het tussentijds communiceren van bestuursbesluiten gebeurt vooral door hier aandacht aan te geven in de Nieuwsbrief pensioen, welke in 2010 drie keer is verschenen. 12

13 9Hoe houden we het allemaal begrijpelijk? Het maatschappelijk belang van pensioen wordt steeds groter. Communicatie is een essentieel onderdeel van de uitvoering bij PSLN geworden. Wij streven ernaar om u op het juiste moment de juiste informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier te verstrekken. PSLN is al enkele jaren bezig om niet alleen het gebruikelijke pensioenoverzicht te verstrekken, maar ook uitleg aan - en maatwerk voor - deelnemers te leveren. Doel hiervan is om u pensioenbewust te maken en onterechte verwachtingen en mogelijke teleurstellingen te voorkomen. Onze communicatie leggen wij vast in een communicatieplan en wij voeren de hieruit voortvloeiende acties uit, zoals het Uniform Pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. Onze algemene insteek is u bij belangrijke wijzigingen dit niet alleen via de nieuwsbrief door te geven, maar u ook zoveel mogelijk via bijeenkomsten de wijzigingen met u te bespreken. In het jaar 2010 hebben wij de deelnemers uitgebreid geïnformeerd over de financiële positie van PSLN en periodiek op de hoogte gebracht van allerlei relevante ontwikkelingen door middel van onze Nieuwsbrief. Onze website vormt een steeds belangrijker onderdeel van de communicatie over uw pensioen. Zo kunt u op de website gebruik maken van een pensioenplanner. Op dit moment werken wij aan een verdere uitbreiding en professionalisering van de website. U kunt bovendien gebruik maken van en de BPR deelnemers van het webportal bij ABN AMRO. Afgelopen jaar is ook veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in individuele gesprekken met medewerkers van het Pensioenbureau geïnformeerd te worden over uw persoonlijke pensioensituatie. Verklaring van het verantwoordingsorgaan Door Cees Schipper: voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. Er is een Verantwoordingsorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Het Verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over het handelen van het bestuur van PSLN, het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar en de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben. Voor de uitvoering van haar taak neemt het Verantwoordingsorgaan deel aan workshops en krijgt zij inzicht in relevante stukken zoals bijvoorbeeld de notulen van bestuursvergaderingen. Op basis van de beschikbaar gestelde informatie concludeert het Verantwoordingsorgaan dat het bestuur in het verslagjaar 2010 haar taken en bevoegdheden op een juiste wijze heeft uitgevoerd. Voor meer informatie: zie de Verklaring van het Verantwoordingsorgaan in het jaarverslag. 13

14 10Ontwikkelingen in 2011 De afhankelijkheid van de kwetsbare economische markten blijft een punt van zorg en maakt op dit moment elke voorspelling over de ontwikkeling van onze financiële situatie onmogelijk. Bij het afronden van het jaarverslag werd bekend dat de sociale partners overeenstemming hebben bereikt over een versobering van de C&T pensioenregeling per 1 april De voorbereiding en implementatie hiervan heeft al veel inspanning gekost en zal ook verder in 2011 nog veel tijd vragen om zorgvuldig in te voeren. Omdat hierover medio juni een apart Informatiebulletin is verschenen, gaan we op dit onderwerp hier niet inhoudelijk in. Op landelijk niveau is zeer recent door de Stichting voor de Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid invulling gegeven aan het Pensioenakkoord. Duidelijk is dat dit voor de toekomst van onze regeling ook grote invloed zal hebben. Wat wij u toezeggen is dat we de pensioenmiddelen op gedegen wijze zullen blijven beheren en u geïnformeerd houden over alle belangrijke ontwikkelingen. 14

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland

Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Stichting Pensioenfonds Sara Lee Nederland Verkort Jaarverslag 2011 - verkort jaarverslag 2011 - In dit verkort jaarverslag 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Voorwoord: we gaan andere tijden tegemoet! Wie zorgt

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter

Verkort jaarverslag Woord van de voorzitter Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2015 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Derde kwartaal juli 2013 t/m 30 september 2013 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2013-1 juli 2013 t/m 30 september 2013 Nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,3% naar 120,3% Beleggingsrendement is 1,8% Het belegd vermogen

Nadere informatie

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2014 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 samenvatting van het jaarverslag In het Jaarverslag 2014 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Nieuws IN DIT N U M M E R O.A.: In deze pensioenkrant blikken we. financiële positie van het fonds. terug op Wat zijn de belang-

Nieuws IN DIT N U M M E R O.A.: In deze pensioenkrant blikken we. financiële positie van het fonds. terug op Wat zijn de belang- Total de Schuytgraaf in Arnhem Pensioenkrant Total Pensioenfonds In deze pensioenkrant blikken we financiële positie van het fonds. terug op 2015. Wat zijn de belang- Het is niet mogelijk geweest om een

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 AUGUSTUS 2012 In dit Jaarbericht legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland verantwoording af voor het in 2011 gevoerde beleid.

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd

Reservetekort weggewerkt, pensioenen verhoogd Verkort jaarverslag 2013 In dit verkorte jaarverslag 2013 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2013 en

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers

POPULAIR JAARVERSLAG. Financiële situatie. Beleggingen. De organisatie. Veranderingen. Communicatie. 2014 in cijfers POPULAIR JAARVERSLAG 2014 Financiële situatie Beleggingen De organisatie Veranderingen Communicatie 2014 in cijfers 2 Pensioenfonds UWV heeft in 2014 veel aandacht besteed aan de toekomst van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10

1.1 Datum in herstel (dd.mm.jj) 31.12.14 1.2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 10 Staat/formulier K0 blad 2 Datum in herstel (ddmmjj) 2 2 Gekozen hersteltermijn (in jaren) 0 Onderbouwing gekozen hersteltermijn Er is voor een termijn van 0 jaar gekozen omdat een relatief lange termijn

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

POPULAIR JAARVERSLAG 2013

POPULAIR JAARVERSLAG 2013 POPULAIR JAARVERSLAG 2013 2 Het herstel van onze financiële positie blijft absolute topprioriteit. Twee gezichten Het jaar 2013, maar ook 2014 dat nog grotendeels voor ons ligt, kent twee gezichten. Enerzijds

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Verkorte kerngegevens fonds

Verkorte kerngegevens fonds Samenvatting jaarverslag 2010 Deze samenvatting is een ingekorte versie van het Jaar verslag 2010 van Pensioenfonds Horeca & Catering (PH&C). Hierin leest u over de belangrijkste onderwerpen en ontwikkelingen

Nadere informatie

2013 g versla t Jaar Verkor

2013 g versla t Jaar Verkor 2013 Verkort Jaarverslag Voorwoord Hierbij bieden we je 1 een verkort jaarverslag aan. Je vindt hierin een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van ons pensioenfonds in het jaar 2013. Het jaar 2013

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen

Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Verklaring beleggingsresultaten en verlaging pensioenen Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Randstad heeft medio februari 2014 moeten besluiten tot het doorvoeren van een pijnlijke maatregel. Om de

Nadere informatie

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda

Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Bijlage 17 e Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Croda Toelichting en aanvullende onderwerpen Indexatie Bij indexatie streeft het bestuur er naar om de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Een eerlijke kijk op de huidige positie Gebaseerd op het jaarverslag over 201 en recente ontwikkelingen Hoe werkt ons pensioenfonds voor jou? Financiële positie

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector

Algemene Vergadering 22 juni Stichting Pensioenfonds Protector Algemene Vergadering 22 juni 2015 Stichting Pensioenfonds Protector Agenda Opening Ton van der Linden Notulencommissie instellen Gerda Shultz Jaarverslag Protector Gerda Shultz Status update website /

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1

Kwartaalbericht 2015. Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3. Kwartaalbericht 3e kwartaal 2015 1 Kwartaalbericht 2015 Samenvatting ING CDC Pensioenfonds communiceert over de resultaten van Q3 Als je werkt bij ING Bank voert ING CDC Pensioenfonds vanaf 1 januari 2014* jouw huidige pensioenregeling

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2015

Verkort jaarverslag 2015 Verkort jaarverslag 2015 Wat waren in 2015 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2015. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Verkort jaarverslag SBZ 2011

Verkort jaarverslag SBZ 2011 Verkort jaarverslag SBZ 2011 uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Verkort jaarverslag SBZ 2011 1 Voorwoord Hoe ging het in 2011 met SBZ? In het complete jaarverslag 2011 gaan

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2014 AUGUSTUS 2015 In dit Jaarbericht over 2014 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2015 AUGUSTUS 2016 In dit Jaarbericht over 2015 legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland op hoofdlijnen verantwoording af voor het

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 30 september 2010

Deelnemersvergadering 30 september 2010 Deelnemersvergadering 30 september 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 17 september 2009 3. Jaarverslag 2009 goedkeuring en decharge 4. Stijgende

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie