Jaarverslag 2014 INTOS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 INTOS"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 INTOS

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken Wsw Sociaal verslag Personeelsbestand Wachtlijst Wsw Aanmeldingen Wsw Wachtlijst 2014 Wachtlijstbeheer (Her-)indicatieprocedure Begeleidingsteam Scholing en vorming Ziekteverzuim KAM: Kwaliteit, ARBO, Milieu INTOS Commercieel Productie Groen/BuitenWerk Facilitair Financieel verslag Algemeen Personeel Omzet en kosten Rijksvergoeding en gemeentelijke bedragen Investeringen Tabellen Bijlagen Organogram Verklaring afkortingen Colofon 3

4 4

5 Voorwoord Algemeen Inclusief werken Bij het schrijven van dit jaarverslag is de participatiewet, start 1 januari 2015, alweer enige maanden een feit. Inclusief werken is het motto. Iedereen doet mee. Een geweldige gedachte achter deze wet. Binnen de participatiewet komen er de komende tien jaar nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap; bij het bedrijfsleven en bij de overheid. Met de komst van de participatiewet is dan ook de Wet Sociale Werkvoorziening komen te vervallen. De mensen welke een arbeidsovereenkomst hadden per 31 december 2014 in het kader van de sociale werkvoorziening blijven hun contract met rechten en plichten behouden maar krijgen er geen collega s meer bij. Door natuurlijk verloop zullen deze arbeidscontracten de komende decennia tot het verleden gaan behoren. Daarmee wordt bereikt dat een ieder die gebruik maakt van de dienstverlening welke de participatiewet biedt over dezelfde rechten en plichten beschikt zodat er landelijk geen verschillen in benadering kunnen bestaan. Dus nu zijn de werkgevers in de beide sectoren, markt en overheid aan zet om nieuwe banen voor arbeidsgehandicapten te creëren en de Stichting INTOS kan hen daarbij ondersteunen bij het matchen van werknemers of het samen met de werkgever zoeken naar vormen van job-carving en job-creation. Winst dus voor iedereen. Niet alleen in financieel opzicht maar vooral maatschappelijk rendement. Wij zijn ervan overtuigd dat als deze gedachte uiteindelijk zo volledig mogelijk kan worden gerealiseerd iedereen hier zijn vruchten van kan plukken. Participatie? Ook in de uitvoering INTOS heeft de afgelopen jaren al geanticipeerd op bovenstaande veranderingen en koers gezet naar een arbeidsontwikkelbedrijf voor de regio waarin bovenstaande ontwikkelingen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en andere stakeholders, een plek kunnen krijgen. INTOS zit in de dagbesteding/re-integratie en beschut werk en verleent tevens diensten aan maatschappelijke projecten zoals de voedselbank en kleding-inzameling. INTOS is ervan overtuigd dat met het zoeken naar synergie met de verschillende stake holders in- en extern, de dienstverlening en dus participatie naar en van de burger gewaarborgd kan worden binnen financieel verantwoorde kaders met een maximum aan maatschappelijk rendement. INTOS zet in haar toekomstvisie in op groei van dienstverlening omdat de verwachting is dat de vraag, welke bij de gemeenten komt te liggen, alleen maar toeneemt. INTOS is klaar om hier actief aan deel te nemen. Niet alleen als INTOS, maar eventueel ook als speler in regionale samenwerking waarvan wij de versterking van kracht in uitvoering alleen maar toejuichen. Deze ontwikkelingen en de nieuwe koers zijn tot uiting gekomen in een nieuw aanvalsplan dat door alle stakeholders is goedgekeurd. Resultaten Ook in 2014 heeft INTOS conform de vooraf gestelde verwachtingen gepresteerd en laten zien dat zij met succes is omgeturnd tot een volwaardig arbeidsontwikkelbedrijf. Financieel heeft dit geresulteerd in een bijdrage van de gemeenten van ,--. Dit is conform hetgeen was begroot. Voor dit bedrag heeft INTOS zijn infrastructuur ingezet om meer dan 750 personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen in verschillende vormen van dienstverlening met als uiteindelijk doel om ze weer te participeren naar arbeid. Hierbij betreft het 342 medewerkers met een Wsw dienstverband, 100 in het kader van arbeidsmatige dagbesteding en ruim 300 in het kader van een re-integratie traject. In 2014 heeft dit geleid tot een uitstroom van 33 kandidaten naar geheel of gedeeltelijk betaald werk. Deze resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze stakeholders. Kernelement is consequent dat de infrastructuur van INTOS optimaal wordt benut voor het realiseren van onze doelstellingen en het vinden van de meest passende werkplek voor onze doelgroep. INTOS is namelijk gericht op het vinden en aanbieden van werk. Jan Noij Plv. Directeur 5

6 Algemeen Missie, visie In 2014 heeft INTOS het aanvalsplan geëvalueerd. Hierbij is gebleken dat INTOS met succes is omgeturnd naar een arbeidsontwikkelbedrijf. Met de komst van de nieuwe participatiewet en de reeds ingezette koers naar een arbeidsontwikkelbedrijf heeft dit in 2014 geleid tot het nieuwe aanvalsplan waarbij INTOS het leer- en werkbedrijf voor de Noordelijke Maasvallei wordt. Hierin past ook een nieuwe missie en visie. Hernieuwde Missie INTOS is het LEER- en WERKBEDRIJF in de regio voor alle mensen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk. Dit kan uiteenlopen van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk tot en met het volledig re-integreren naar regulier werk. Visie in hoofdlijnen INTOS is ervan overtuigd dat de reeds ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren verder doorgezet moeten worden en INTOS als LEER EN WERK BE- DRIJF t.b.v. arbeid verder kan groeien in de regio. Om dit te bewerkstelligen creëert en investeert INTOS in een infrastructuur die voor deze hele range van ondersteuning een passende oplossing kan bieden. Dit alles zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met alle overige partijen en lokale bedrijven die een verantwoordelijkheid hebben in de begeleiding van deze mensen. Kernelementen hierbij zijn: A. Gericht op het bieden en verzorgen van werk dat verdienvermogen heeft in de markt. Dit leidt tot een beter financieel resultaat en is noodzakelijk voor het in stand houden van de infrastructuur/dienstverlening. Daarnaast leidt dit tot de grootste kans op reguliere uitstroom. Zonder dit verdienvermogen heeft INTOS geen bestaansrecht. B. Het bieden van een diversiteit aan dienstverlening voor de complete doelgroep vanuit een individuele benadering van de cliënt waardoor deze zijn verdienvermogen zo optimaal mogelijk verwezenlijkt. C. Het optimaal benutten van de fysieke en kennisinfrastructuur: o In nauwe samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en andere Sw-bedrijven; o Uitbreiden en onderhouden van het lokale werkgeversnetwerk in samenwerking met de regionale werkgeversservicepunten. Dit alles vanuit een kosteneffectieve en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. In de komende jaren gaat INTOS steeds meer toegroeien naar een integraal onderdeel van de sociale diensten in de regio en als verlengstuk voor het bedrijfsleven bij de uitvoering van de participatiewet. INTOS stelt zich ten doel om deze dienstverlening te verrichten binnen de budgettaire kaders die de Participatiewet en de WMO daarvoor bieden. 6

7 Verslag Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) De samenstelling van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur IWGM is naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen gewijzigd. Op 3 juli traden af: E.H.C. Vandermeulen (voorzitter); I.D.A.M. Voncken; H.W.M. van den Bogaert; W.F.J. Meij en L.M.J. Barten. Vanaf 3 juli 2014 bestaat het bestuur uit: P.J.H.M. de Koning, voorzitter (ook voorzitter DB) P.J.J. Lucassen (ook DB) C.G.P.M. Peters (ook DB) G.J.M. Wienhoven E.H.C. Vandermeulen J.J.I.M. Noij, plaatsvervanger directeur INTOS B. Hulskotte, secretaris Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2014, net als het Algemeen Bestuur vijf maal. De volgende punten kwamen aan de orde: Samenstelling Algemeen en Dagelijks Bestuur Begroting IWGM 2015 Aanstellen voorzitter Algemeen en Dagelijks Verdeelmodellen Participatiewet Bestuur en rolverdeling AB-DB Evaluatie Aanvalsplan INTOS Jaarrekening 2013 Stichting INTOS Aanwijzingsbesluit Uitvoeringsorganisatie Wsw Jaarrekening GR-IWGM 2013/controleprotocol/ Wachtlijst Wsw INTOS zienswijze gemeenteraden/accountantscontrole Wijziging financiering overeenkomst BNG Jaarverslag INTOS 2014 Samenwerking WAA-INTOS-NLW Begroting INTOS 2015 Verslag Ondernemingsraad De OR verkiezingscommissie heeft vorig jaar verkiezingen voor de OR uitgeschreven, daar de termijn van de toenmalige OR verlopen was. Er zijn weer zeven leden bereid gevonden om zitting te nemen in de OR. Hiervan zijn er 2 vakbondslid (waarvan 1 reeds zittend OR lid) en 5 niet via de vakbond aangeleverd (waarvan 3 reeds zittende OR leden). De nieuwe leden zijn Wilma Bertrams, Toon Hermens en François de Vree. De oude ARBO commissie, waarin zowel leden namens de onderneming als namens de ondernemingsraad zitting hadden, is eind 2014 opgeheven waarna door het MT aan de OR is gevraagd om een ARBO commissie op te gaan zetten. De oude ARBO commissie was geen commissie van de OR maar van het bedrijf. Een ja in de Arbo commissie was nog geen ja van de OR. Hierop heeft de OR een vaste commissies ingesteld te weten de commissie voor VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu). In deze commissie worden specifieke onderwerpen behandeld en geeft de commissie advies aan de OR. Zo hoeven niet alle OR-leden zich overal intensief in alle onderwerpen te verdiepen, wat het werken van de OR efficiënter maakt. Adviesaanvragen Er zijn adviesaanvragen ontvangen voor: Samenwerking INTOS-Buitendienst gemeente Gennep Aanpassing ICT structuur Voorfinanciering MSD Instemmingsaanvragen Er zijn instemmingaanvragen ontvangen voor: RVT en feestdagen 2015 regeling woon-werkverkeer INTOS aanvulling privacyreglement INTOS cameratoezicht INTOS agressieprotocol INTOS inwerkbeleid INTOS klachtenreglement INTOS methodiek Risico Inventarisatie INTOS Bovenstaande aanvragen zijn positief beoordeeld. Voor de adviesaanvraag inzake de samenwerking INTOS- Buitendienst gemeente Gennep is overleg geweest met de Ondernemingsraad van de gemeente Gennep. Beide ondernemingsraden (hierna genoemd: de OR-en) hebben in dat overleg hun standpunten afgestemd, met ruimte voor nuancering op ieders eigen aandachtsgebied. De OR-en hebben ieder voor zich advies uitgebracht aan de eigen WOR-bestuurder. Voor de OR INTOS was het verstevigen van de samenwerking met de gemeente Gennep op meerdere gebieden een reden om positief te adviseren, om hiermee het bestaansrecht van INTOS te bekrachtigen. De OR steunt de bestuurder van INTOS graag in het meedenken en werken om de toekomst van INTOS en de medewerkers daarbij te garanderen. Vera van de Lest Secretaris OR INTOS 7

8 klant of werknemer centraal te stellen. De dienstverlening van de organisatie is daa de uitvoering van de taken op het terrein van arbeidsontwikkeling is de missie leide e inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling en bemid is: Met arbeidsontwikkeling biedt INTOS als mensgerichte organisatie passend we rbeidsmarkt, met een waarbij afstand tot wij de uitgaan arbeidsmarkt van een en bevordert sluitende hun aanpak ontwikkeling van inactief naar arbeid. naar egulier werk, Arbeidsontwikkeling anders via leerwerkplekken of op vrijwilligersplekken bij instell De inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling en bemiddeling aatschappelijk INTOS heeft zich nuttige in 2014 verder activiteiten. ontwikkeld als arbeids- Inactiviteit werk aan mensen is geen met een optie. afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsmarkt, ontwikkelbedrijf in de waarbij regio. Het wij netwerk uitgaan van opdrachtgevers en werkgevers heeft zich opnieuw uitgebreid van een en bevordert sluitende hun ontwikkeling aanpak van naar arbeid. inactief naar actie en regulier werk, anders via leerwerkplekken of op vrijwilligersplekken bij instellingen constateren dat INTOS hierdoor steeds minder gezien De inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling competent en bemiddeling en gekwalificeerd naar de arbeids- per anuit de wordt vraag als een van traditioneel de Wsw-bedrijf. arbeidsmarkt Daarnaast is IN- naar maatschappelijk TOS in 2014 aangesloten nuttige bij het activiteiten. Werkgevers service Inactiviteit markt, waarbij is geen wij uitgaan optie. van een sluitende aanpak e talenten punt van de Arbeidsmarktregio mensen met Venlo een en Nijmegen. afstand van tot inactief de arbeidsmarkt naar actief. Bij voorkeur zodat in regulier deze werk, aan esultaten Er wordt zoveel mogelijk inhoud gegeven aan het uitgangspunt om arbeidsontwikkeling voor iedere cliënt of werknemer centraal te stellen. De dienstverlening van de organisatie is daar op ingericht. Bij de uitvoering van de taken op het terrein van arbeidsontwikkeling is de gekwalificeerd personeel ontwikkelt INTOS de talenten ierna volgt missie een leidend. overzicht Deze missie is: van Met arbeidsontwikkeling biedt INTOS als mensgerichte organisatie passend deze aansluiten op de vraag. de resultaten van mensen van met de een uitgevoerde afstand tot arbeidsmarkt re-integratie zodat Resultaten en toelichting op de ingezette dienstverlening. antal cliënten Aantal trajecten Resultaten anders via leerwerkplekken of op vrijwilligersplekken bij instellingen of andere maatschappelijk nuttige activiteiten. Inactiviteit is geen optie. Vanuit de vraag van de arbeidsmarkt naar competent en gekwalificeerd personee de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat deze aansluite Vanuit de vraag van de arbeidsmarkt naar competent en Hierna volgt een overzicht van de resultaten van de uitgevoerde re-integratietraje een toelichting op de ingezette dienstverlening. Aantal cliënten Hierna volgt een overzicht van de resultaten van de uitgevoerde re-integratietrajecten in 2014 met een toelichting op de ingezette dienstverlening. Aantal cliënten Aantal trajecten 2014 Aantal trajecten Gennep Mook Bergen Iro/soc activering UWV AWBZ Overige commercieel In totaal heeft INTOS naast de Wsw populatie in unieke cliënten in traject gehad. Het merendeel van deze cliënten was van de gemeente Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. Het valt op dat vooral het aantal Gennep cliënten vanuit Mook de gemeente Bergen Gennep sterk Iro/soc is toegenomen. activering Dit heeft UWV te maken AWBZ met de samenwerkingsovereenkomst totaal tussen heeft de gemeente INTOS Gennep naast en INTOS de waarin WSW is afgesproken populatie dat iedere in 2014 bijstand 313 cliënt unieke van de gemeente cliënten i Overige commercieel In Gennep een traject aangeboden krijgt via INTOS. Daarnaast heeft Mook besloten om een groot gedeelte van het Het participatiebudget merendeel in te van zetten deze op dienstverlening cliënten door was INTOS. van In kwartaalrapportages de gemeente worden Gennep, de resultaten Mook van en M de dienstverlening vastgelegd en doorgesproken. totaal Bergen. heeft Het INTOS valt op naast dat vooral de WSW het aantal populatie cliënten in vanuit 2014 de 313 gemeente unieke Genn cliën 8 et merendeel toegenomen. van Dit deze heeft cliënten maken was met van de samenwerkingsovereenkomst de gemeente Gennep, Mook tuss

9 De cliënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte (70%) in trede 1 en 2 van de participatieladder. Dit deel van de cliënten heeft als uiteindelijk einddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatieladder (85%). Uitstroom gedeelte van het participatiebudget in te zetten op dienstverlening door INTOS. In kwartaalrapportages worden de resultaten van de dienstverlening vastgelegd en doorgesproken. Positie op de participatieladder liënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte in t icipatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als u doel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatie room De cliënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte in trede 1 en participatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als uiteindelijk einddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatieladder (85 Uitstroom Positie op de participatieladder 60% Positie op Positie de participatieladder 50% op de participatieladder 40% 30% Positie op de participatieladder 20% 10% 60% 0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uitstroom 2014 De cliënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte in trede 1 en 2 van participatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als uiteindelijk Uitstroom 2014 einddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatieladder (85%). Uitstroom Uitstroom Uitstroom regulier wsw verhuisd overige regulier regulier wsw wsw verhuisd verhuisd onderwijs Zorg/ziekte Zorg/ziekte overige overige In 2014 zijn voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen in totaal 120 trajecten beëindigd. Hiervan zijn 35 cliënten geheel of gedeeltelijk uitgestroomd naar reguliere arbeid en 14 cliënten doorgestroomd naar de Wsw. Dit betekent dat een uitstroom naar geheel of gedeeltelijk betaalde arbeid is gerealiseerd van 20%

10 erkplek Werkplek Werkplek 17% Werkplek 17% 48% 35% 48% 35% an de cliënten Partners die op nog bij INTOS in traject zitten is 51 % telijk geplaatst bij een externe opdrachtgever. 17% hierva Om mensen gezonder te laten leven en activeren vanuit een isolement is INTOS meerdere samenwerkingen deeltelijk geplaatst bij een externe opdrachtgever. 17% hiervan wor aangegaan. Naast de samenwerking met Fitland is INTOS samen met ESP gestart met een pilot. Zij richten zich taald waardoor waardoor naast het fysieke de aspect de kans kans ook op op het op psychische uitstroom onderdeel in naar combinatie naar reguliere met reguliere de belemmeringen arbeid arbeid die (geheel mensen (geo ervaren om niet te kunnen werken. Het resulteerde in een actievere houding van werkzoekenden en een gezondere levensstijl. INTOS stelt zich actief op in de markt van re-integratie en zoekt de verbreding in de doelgroep. Daarnaast ondersteunt INTOS meerdere lokale initiatieven zoals de voedselbank, kledingbank, ONS TEAM en de rmijn mogelijk is. is. rtners Van de cliënten die op nog bij INTOS in traject zaten is 51% geheel of gedeeltelijk geplaatst bij een externe opdrachtgever. intern 17% hiervan wordt extern hiervoor onbetaald ook waardoor extern de kans op betaald uitstroom naar reguliere arbeid (geheel of gedeeltelijk) op termijn mogelijk is. cliënten die op nog bij INTOS in traject zitten rs intern extern onbetaald extern betaald vrijwilligersvacaturebank. Allemaal voorbeelden waar mensen met een afstand worden ingezet om aan arbeidsontwikkeling te doen. INTOS is in 2014 de taaltrainingen voor het ROC gaan faciliteren met de bedoeling dit in de toekomst uit te breiden naar Inburgering. Hierbij gaat INTOS uit van al werkende de taal leren en minder achter de computer. In 2015 zal dit verder doorontwikkeld worden. m mensen gezonder te laten leven en te activeren vanuit een isolem nsen gezonder te laten leven en te activeren vanuit een i menwerkingen aangegaan. Naast de samenwerking met Fitland is IN werkingen lot samen met aangegaan. ESP. Zij richten Naast zich naast de samenwerking het fysieke aspect met ook Fitlan op he men derdeel met in combinatie ESP. Zij richten met de zich belemmeringen naast het fysieke die mensen aspect ervaren ook o erken. Het resulteerde in een actiever houding van werkzoekende e eel in combinatie met de belemmeringen die mensen erv. Het resulteerde in een actiever houding van werkzoeke 10 vensstijl. INTOS stelt zich actief op in de markt van re-integratie en zo

11 Onze aanpak De reden van de succesvolle resultaten hebben alles te maken met de manier waarop wij cliënten begeleiden, direct aan het werk zetten en de korte lijnen met onze diverse opdrachtgevers. De volgende instrumenten spelen daarbij een belangrijke rol. (Praktijk) Diagnose Een deel van de cliënten die in aanmerking komen voor dienstverlening kunnen niet direct bemiddeld worden naar de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de situatie van de cliënt. INTOS werkt met verschillende methodieken, waaronder de methodiek MELBA en de methodiek AVEM om naar de cliënt te kunnen kijken vanuit verschillende objectieve invalshoeken. Het werken met diagnose instrumenten stelt de consulenten in staat om methodisch te werken. Naast de methodieken die INTOS gebruikt leert de ervaring dat de beste diagnose gesteld kan worden nadat iemand letterlijk in de praktijk aan het werk gaat. In samenspraak met werkbegeleiding stelt de consulent in een werkopdracht heldere doelen op waardoor mogelijke belemmeringen worden weggenomen. Training/opleiding De afgelopen jaren hebben opleidingen/ trainingen een steeds belangrijkere rol gekregen binnen INTOS. Naast het inrichten van een eigen leslokaal binnen INTOS heeft dat ook geresulteerd in het ontwikkelen van een eigen methodische cursus solliciteren/jobhunten. Deze groepstrainingen zijn aangepast op de verscheidenheid aan doelgroepen die binnen INTOS worden aangemeld. De modules zijn verdeeld in praktische en theoretische lessen. In de theorieles worden deelnemers meegenomen in de sollicitatievaardigheden die nodig zijn om jezelf bij een werkgever goed te presenteren. In de praktijklessen worden die werkgevers benaderd en gaan ze op zoek naar geschikte vacatures ondersteund door ervaren reintegratieconsulenten. In 2014 zijn we ook gestart met het structureel aanbieden van hef/reach en BT trainingen die uiteindelijk worden afgesloten met een certificaat. Deze worden 2 keer per jaar aangeboden voor een groep van minimaal 6 kandidaten. De trainingen worden breed ingezet en zijn voor iedereen toegankelijk. Zo heeft INTOS in een outplacement traject voor een reguliere werkgever deze trainingen ingezet om mensen op weg te helpen. Daarnaast hebben Proschool leerlingen gebruikt gemaakt van een op-maat-training richting solliciteren. Beiden projecten zijn succesvol afgerond. Het groepsgewijs leren levert een andere dynamiek op bij mensen en resulteert in een actievere houding. Naast deze trainingen zet INTOS waar nodig in op een opleiding op maat. Hierbij is een baangarantie of een reële kans op uitstroom wel noodzakelijk. Bemiddeling naar regulier werk Arbeidsontwikkeling is bedoeld om cliënten dichtbij de arbeidsmarkt te brengen en te bemiddelen naar de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te realiseren heeft INTOS bij het aannemen van nieuwe re-integratieconsulenten gekozen voor personen met een groot netwerk in de regio en een verleden in de uitzendbranche. Deze commerciële insteek heeft in 2013 gezorgd voor een uitstroom naar regulier werk die ruim hoger ligt dan het landelijk gemiddelde en heeft zich in 2014 duidelijk voortgezet. Ook de aansluiting bij het Werkgeversservicepunt (WSP) Venlo en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft bijgedragen aan meer inzicht in bedrijven en vacatures in een groot gebied. Bieden van leer- werkplekken INTOS werkt vanuit de filosofie dat werken loont. We streven er naar om zoveel mogelijk, het liefst alle, cliënten zo snel mogelijk na de start van hun traject werk (met behoud van uitkering) aan te bieden. Het aanbieden van werk is een belangrijke stap in het traject van een cliënt. Door de cliënt te zien werken, te begeleiden en te coachen kunnen we de kansen op de arbeidsmarkt goed inschatten, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en er direct voor zorgen dat een cliënt participeert. We bieden werk aan in een brede omgeving. Dat wil zeggen dat cliënten werkzaamheden verrichten op allerlei verschillende plekken. INTOS heeft vanaf 2012 een aparte afdeling ingericht waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals dat ook binnen een regulier bedrijf gebeurd. Het tempo ligt een stuk hoger dan op de andere afdelingen en er is ook sprake van een zekere werkdruk. Deze manier van werken is ideaal als leer- werkplek. Hiermee wordt de weerstand bij cliënten van een hoger niveau weggenomen en het imago van INTOS is daarmee in positieve zin veranderd. De afgelopen periode zijn dan ook verschillende cliënten via deze werkplek weer in het arbeidsritme gekomen en hebben uiteindelijk een reguliere baan gevonden. Het is opvallend te zien hoe gemakkelijk de diverse doelgroepen met elkaar integreren. Het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel nemen sterk toe. Deze aanpak heeft geresulteerd in nieuwe plaatsingen bij in totaal 60 reguliere, regionale werkgevers. 11

12 Detacheren/Begeleid werken Wsw Detacheringen Medewerk(st)ers van INTOS kunnen worden gedetacheerd bij diverse inleners in de regio. Hierbij moet worden gedacht aan o.a. overheid- en zorginstellingen, maar ook aan het midden- en kleinbedrijf. Veelal zijn dit inleners welke maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. INTOS heeft de afgelopen jaren ingezet op groei van het aantal medewerkers die via detacheringen werken. Het aantal detacheringen is in 2013 gegroeid van 36 naar 45 medewerkers, waarbij opvalt dat steeds meer kandidaten gedeeltelijk gedetacheerd gaan worden. Dat betekent dat ze voor een aantal uren ook nog werkzaamheden binnen de muren van INTOS uitvoeren. Groepsdetachering/ Werken op locatie Het speerpunt in de beweging van binnen naar buiten ligt vooral op het Werken Op Locatie (WOL) en groepsdetachering. Bij WOL is het werken in groepsverband onder begeleiding van INTOS-professionals op locatie van derden. Bij groepsdetachering vallen de mensen onder de begeleiding van het inlenende bedrijf en worden ze ondersteund door een jobcoach van INTOS. INTOS kent inmiddels WOL-werkzaamheden in het Groen, Grijs en Facilitair. De groepsdetacheringen vinden veelal bij logistieke-, industriële- en productieomgevingen plaats. In 2014 heeft zich dit gestabiliseerd. Begeleid werken Vanaf 2011 kregen medewerkers met een advies begeleid werken voorrang op de wachtlijst. Dit had tot gevolg dat er steeds meer mensen bij reguliere werkgevers geplaatst konden worden. Bij begeleid werken neemt een werkgever de Wsw-kandidaat in dienst en ontvangt afhankelijk van de loonwaarde een loonkostensubsidie. Dit is de laatste stap die een Wsw-medewerker kan bewandelen voordat hij regulier uitstroomt. Werkgevers zijn steeds vaker op zoek naar flexibiliteit en nemen daardoor steeds minder vaak medewerkers in dienst en kiezen voor detacheren. De rol van de reintegratieconsulenten is daardoor wezenlijk veranderd. Zij moeten constant alert zijn en inspelen op de specifieke wensen van de werkgever. INTOS wordt steeds vaker ingezet om pieken binnen de organisatie op te pakken of de vakantieperiodes op te vangen. In 2014 is het aantal detacheringen gestegen, maar is er een afname in het begeleid werken. Dit heeft te maken met het feit dat bedrijven eerder kiezen voor de flexibele manier van werken welke detacheren met zich meebrengt. Resultaten detacheringen/begeleid werken Wsw Soort werk Aantal 2014 (stand ) Begeleid werk 7 Detachering 46 Groepsdetachering 12 Totaal 65 Totale omzet detacheringen in 2014 is euro. 12

13 Sociaal verslag De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) houdt zich bezig met het totale mensproces en is mede verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling. We adviseren het managementteam ten aanzien hiervan en implementeren de meest passende structuren. Ook zijn we belast met de uitvoering van het personeelsmanagement in de ruimste zin van het woord. Denk hierbij aan zaken als personeelsbeheer, het verzorgen van managementrapportages, beleidsadvisering, wachtlijstbeheer, her-indicaties, rechtspositieregelingen, ziekteverzuim (o.a. Wet Verbetering Poortwachter), lief en leed, alsmede scholing en diagnostiek. Na de revisie van het functieboek voor de hoofdgroep Productie in 2013 kwamen in het huidige verslagjaar de functieboeken voor Facilitair en Logistiek aan de beurt. Hiermee zijn nagenoeg alle functies voor Wsw- Beschut weer up-to-date. Bijzonder voor INTOS was het gegeven dat in 2014 maar liefst twee medewerkers hun 50-jarig dienstverband mochten vieren. Dit gaf de jaarlijkse gezamenlijke jubileumviering extra cachet. In het jaar 2014 is wederom de complete Wsw-populatie van INTOS doorgelicht door middel van de Werkladderscan. Uit deze scan is opnieuw gebleken dat IN- TOS een buitenbeentje is in Wsw-land. Onze populatie is gemiddeld zwakker, ouder en anderszins arbeidsgehandicapt dan die van onze collega SW-organisaties. Een groot deel van het personeelsbestand van INTOS mag niet in staat worden geacht om door te stromen naar een plaatsing buiten de beschutte setting van het werkbedrijf. Uit de scores van de werkladderscan en het overzicht van de daadwerkelijke plaatsingen blijkt dat deze nagenoeg volledig met elkaar overeenkomen waardoor we kunnen constateren, dat het overgrote deel van onze Wsw-populatie op zijn plek zit. In 2014 leverden we als afdeling een forse bijdrage aan de voorbereidingen voor een zgn. shared service center. Dit beoogt een verregaande samenwerking tussen de afdelingen FEZ en P&O met als doel om de dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast bereidde P&O zich voor op de ontwikkelingen met betrekking tot de oprichting van Buitenwerk, de Participatiewet, de Wet Werk en Zekerheid en de Modernisering van de Ziektewet. In 2014 werden alle gebruikers van het georganiseerd vervoer beoordeeld op de noodzaak daarvan. Deze exercitie werd in nauwe samenwerking met onze Arbo-dienst uitgevoerd. 13

14 Personeelsbestand Het Wsw-personeelsbestand bestond op 31 december 2014 uit totaal 342 personen. Vanaf 2009 wordt een taakstelling per individuele gemeente vastgesteld. De taakstelling voor de gemeente Gennep was bepaald op 223,13 SE s, waarvan gemiddeld 9,53 SE s werkzaam waren bij een andere Wsw-organisatie. Gemiddeld zijn er bij INTOS over ,02 SE s gerealiseerd. Daarmee kwam de totale realisatie van Gennep op 222,55. Voor het jaar 2015 is de taakstelling voor de gemeente Gennep in oktober 2014 geraamd op 215,5 SE s. De definitieve taakstelling 2015 wordt op zijn vroegst in mei 2015 gepubliceerd, waardoor het lastig is om hierop tijdig en adequaat te anticiperen. De gemeente Mook en Middelaar kreeg voor het jaar 2014 een taakstelling toegewezen van 32,36 SE s, waarvan per , 26,36 SE s bij INTOS en 5,33 SE s elders werkzaam zijn. Gemiddeld gerealiseerd over 2013 zijn 31,69 SE s. De onderrealisatie is volledig te verklaren door de zeer beperkte wachtlijst van de gemeente Mook. De geraamde taakstelling voor 2015 gaat voor Mook 33,6 SE s bedragen en gaat hiermee tegen de dalende trend in. Mogelijk levert de definitieve vaststelling in de loop van 2015 toch nog een bijstelling naar beneden op. Door gewijzigde pensioenleeftijden kent Mook gedurende de komende jaren niet of nauwelijks uitstroom, waardoor het gevaar voor toekomstige overrealisatie bij het volledig benutten van de plaatsingsruimte reëel zou zijn. Vanuit de tien zogenoemde buitengemeenten (gemeenten die niet onder de Gemeenschappelijke Regeling Gennep, Mook en Middelaar vallen) zijn gemiddeld 50,16 SE s (58 personen) over 2014 gerealiseerd. In het verslagjaar kwamen 30 nieuwe Wsw-medewerkers de gelederen van INTOS versterken. Wsw Medewerkers In dienst per Wsw Medewerkers In dienst per Industrieel Detacheringen/WOL Begeleid Werken Totaal (volledig) Industrieel Detacheringen/WOL Begeleid Werken Totaal (volledig) De 342 Wsw-medewerkers zijn verdeeld over de volgende handicapcategorieën: matig: 286 (271)* ernstig: 56 (57)* * tussen haakjes het jaar

15 Wsw-medewerkers verdeeld naar handicap: Handicapcode Personen % Lichamelijk gehandicapt Licht verstandelijk beperkt Matig verstandelijk beperkt Psychische beperking Overigen gehandicapt (visueel, motorisch etc.) 12 3 INTOS ervaart een langzame, maar gestage daling van het aantal verstandelijk gehandicapte Wsw-medewerkers ten gunste van een instroom van personen met een psychische- of lichamelijke beperking. In toenemende mate zien wij ook medewerkers met een combinatie van beperkingen (b.v. psychisch en verstandelijk/ zwakbegaafd). In het jaar 2014 verlieten 16 personen met een Wswdienstverband het bedrijf: 3 medewerkers i.v.m. aflopen contract; 2 medewerkers namen op eigen verzoek ontslag; 1 medewerker is overleden 8 medewerkers zijn met (pre)pensioen gegaan; 1 medewerker einde Begeleid Werken, terug op wachtlijst 1 medewerker i.v.m. het niet meer tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening behoren; Bij de Stichting INTOS hadden ultimo 31 december 2014, 37 personen (33,19 FTE s) een dienstverband. Plaatsingen werkvormen per : Plaatsingen Wsw-populatie personen Intern beschut 253 Werken op locatie (WOL) 43 Extern individueel 39 Begeleid werken 7 Regulier 0 Totaal 342 Werkladderscan populatie per : Werkladderscan Wsw-populatie personen Intern beschut Trede 0 97 Intern geplaatst Trede 1 en Werken op locatie (WOL) Trede 3 31 Extern individueel/ begeleid werken 41 Regulier 4 Nader te bepalen 14 Totaal

16 Wachtlijst Wsw Het jaar 2014 was het laatste jaar waarin inwoners van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar zich konden aanmelden als kandidaat voor een Wsw-indicering. Vanaf 2015 is de regeling gesloten voor nieuwe instroom. Beide gemeenten hebben getracht om in 2014 zoveel mogelijk wachtlijstkandidaten binnen de mogelijkheden van de gemeentelijke taakstelling- te plaatsen, maar op resteerde toch nog een aantal geindiceerden aan wie geen Wsw-dienstverband kon worden aangeboden. Zij zullen door tussenkomst van INTOS actief bemiddeld gaan worden in het kader van de Participatiewet. INTOS verzorgde voor de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar het administratief en juridisch beheer van de Wsw-wachtlijsten. INTOS bood deze wachtlijstkandidaten tevens activerende begeleiding aan.. Aanmeldingen Wsw Wachtlijst 2014 Voor Gennep waren er 18 aanmeldingen voor de Wsw Wachtlijst in 2014, voor Mook en Middelaar waren dit er 3. Wachtlijstbeheer Ondanks een lichte stijging van het aantal aanmeldingen is het gelukt om de wachtlijst ten opzichte van het jaar 2013 fors te laten dalen. Overzicht wachtlijst 31 december 2014 Aantal Wachtlijst Gennep 14 (31)* Wachtlijst Gennep 8 (8) Begeleid Werken Wachtlijst Mook 1 (3) Wachtlijst Mook Begeleid Werken 1 (1) * Tussen haakjes situatie per

17 (Her-)indicatieprocedure De (her)indicaties voor de Wet Sociale Werkvoorziening worden verzorgd door de UWV-Werkbedrijven in Nijmegen (inwoners gemeente Mook en Middelaar) en Venlo (inwoners gemeente Gennep). INTOS heeft echter wel een zeer belangrijke rol in het aanleveren van informatie welke voor de (her)-indicatie van belang kan zijn. Aantal indicaties herindicaties met 7 ondergrens 43 met 0 ondergrens 37 met 3 ondergrens 52 met 3 ondergrens 37 met 1 ondergrens In 2014 hebben minder medewerkers met een zgn. ondergrensindicatie INTOS verlaten, maar is veel vaker een ontslag gerealiseerd via b.v. een zgn. vaststellingsovereenkomst of een verkorte WIA-procedure. Begeleidingsteam De toegenomen diversiteit en complexiteit van onze doelgroepen uit zowel Wsw, WWB en UWV-trajecten, de hogere eisen vanuit het (her)indicatieproces, alsmede het belang van het behalen van duurzame trajectresultaten, leiden tot een grotere aandacht voor het begeleidingsproces van onze werknemers. Hierdoor wordt de inbreng van het Begeleidingsteam uitgebreider en belangrijker. Dit multidisciplinaire team komt gemiddeld eens per vier weken bij elkaar. Het bestaat uit het hoofd P&O, de behandelend re-integratieconsulent van INTOS, de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsmaatschappelijk werker en, ad hoc en voor zover noodzakelijk, een vertegenwoordiger van de te bespreken medewerker en diens werkleiding. Steeds vaker schuiven ook consulenten/cliëntmanagers van de gemeenten, vertegenwoordigers van begeleidingsorganisaties zoals Prismaas, MEE en Dichterbij, verslavingszorg, schuldhulpverlening e.a. aan bij deze periodieke bijeenkomsten. Ze praten over zaken als aanpassing van de werktijden, werkplek, werktempo en werkplekbegeleiding. Daarnaast komt het belang van een goed evenwicht tussen de driehoek wonen, werken en vrije tijd steeds vaker aan bod. Binnen het kader van in-, door- en uitstroom worden de individuele mogelijkheden besproken. Uitermate delicaat is de behandeling van de ondergrenzers. Vaak oudere Wsw-medewerkers met een verstandelijke beperking, die jarenlang hun beste krachten aan INTOS gaven, maar nu niet meer aan de minimale criteria van de Wsw kunnen voldoen. Een uitstroomtraject vraagt om een professionele aanpak en uiteraard een zeer zorgvuldige onderbouwing. 17

18 Scholing en vorming Omdat scholing en vorming strategische middelen zijn voor de organisatie om de ontwikkeling, door- en uitstroommogelijkheden van de medewerkers én reintegratie van cliënten te bevorderen, heeft INTOS een progressief opleidings- en trainingsbeleid. INTOS manifesteert zich steeds nadrukkelijker als een arbeidsontwikkelbedrijf voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Na een zorgvuldige intake en diagnose wordt middels individuele trajectbegeleiding gewerkt aan het verwerven van algemene werknemersvaardigheden en competenties en daar waar mogelijk ook aan vakvaardigheden (beroepscompetenties). De leerstijl wordt veelal gekenmerkt door praktijkleren en is vooral gericht op het verkrijgen van startkwalificaties. Vroeger werden opleidingen meestal ingekocht bij de Wsw branchevereniging. Tegenwoordig proberen we een betere aansluiting te krijgen met de reguliere arbeidsmarkt en zijn de contacten met de regionale ROC s geïntensiveerd. We zien steeds vaker dat in het kader van re-integratietrajecten zogenaamde BBLopleidingen (eventueel in aangepaste vorm) worden gevolgd. Om diverse redenen bleek het ook belangrijk om in company trainingen te kunnen verzorgen. Hiervoor is een eigen klaslokaal ingericht, compleet met een tiental computers. Middels het train de trainer -principe zijn enkele re-integratieconsulenten opgeleid tot docent, zodat INTOS nu in staat is om zowel klassikaal als door middel van e-learning opleidingen te verzorgen. Belangrijk zijn ook de sollicitatietrainingen welke door INTOS worden verzorgd. Medewerkers in begeleidende en ondersteunende functies hebben in het verslagjaar generieke en individuele scholing gevolgd, toegespitst op ontwikkelingsgericht werken (o.a. Melba, IDA en WPO (werkplekopleiden)), Omgaan met Agressie (OMA) en Psychische handicaps en vakgerichte verdieping. Extra aandacht in verband met het laatste ging uit naar de afdelingen Facilitair en Groen. Onderkenning van het belang van veiligheid en gezondheid wordt onderstreept door de trainingen voor EHBO, VCA en BHV. Scholing is ook een belangrijke voorwaarde voor een verantwoorde bedrijfsvoering en een voorwaarde om aan vigerende kwaliteitseisen (ISO en GMP) te voldoen. INTOS is gecertificeerd re-integratiebedrijf en de borging hiervan vereist continue (bij)scholing van onze medewerkers, re-integratieconsulenten en leidinggevenden. De procedures voor opleiding en training zijn inmiddels opgenomen in het kwaliteitmanagementsysteem (KMS). Als erkend leerbedrijf ( Zorg en Welzijn, Administratie, Facilitair en Groen ) met een aantal gecertificeerde praktijkopleiders en jobcoaches in dienst heeft INTOS regelmatig leerlingen van de ROC s en het VMBO te gast, omdat we het tot onze taak rekenen kansarme (jonge) mensen uit de regio de gelegenheid te bieden om vaardigheden op te doen of kennis te laten maken met de diverse facetten van het werken in een bedrijfsmatige omgeving. Gelet op haar specifieke karakter en doelstelling ontvangt INTOS jaarlijks ook een aanzienlijk aantal stagiaires uit het VSO-onderwijs. Tenslotte heeft INTOS aan enkele HBO-studenten bedrijfseconomie de mogelijkheid geboden om d.m.v. een beroepsvoorbereidende stage of afstudeeropdracht praktijkervaring op te doen. 18

19 Ziekteverzuim INTOS steekt landelijk gezien nog steeds gunstig af ten opzichte van de collega Wsw-bedrijven. We hebben een gemiddeld verzuimpercentage van 9,5 % (8,3 % in 2013), terwijl de benchmark hier een percentage van 12,2 % (12,9 % in 2013) tegenover zet. Er zijn in Nederland slechts een beperkt aantal Wsworganisatie s met een lager verzuimpercentage dan INTOS. Het relatief lage verzuim is vooral toe te schrijven aan het grote aantal werknemers met een verstandelijke beperking, hoewel ook bij hen het verzuim toeneemt door de vergrijzing en de gevolgen van vermaatschappelijking. Ook met de gemiddelde verzuimduur steken we niet ongunstig af ten opzichte van de collega bedrijven. IN- TOS heeft een gemiddelde verzuimduur van 11,5 dagen per jaar per medewerker (11,01 dagen in 2013), ten opzichte van het landelijk gemiddelde dat vorig jaar 25,3 dagen per medewerker bedroeg. Qua meldingsfrequentie onderscheiden wij ons niet in positieve zin ten opzichte van het landelijk beeld. Bij INTOS is sprake van een meldingsfrequentie van 1,87 keer per jaar (1,9 in 2013) terwijl de landelijke frequentie (1,74) zelfs iets lager is. Wij constateren dat de Wsw-werknemers van INTOS gedurende de laatste jaren gemiddeld vaker en korter ziek zijn dan in het verleden. Toename van frequent kortdurend verzuim noopt tot alertheid in de toekomst. Het ziekteverzuim Wsw laat vanaf 2006 het volgende beeld zien: ,6% 8,2% 10,28% 9,99% 11,3% 10,3% 9,2% 8,3% 9,5% Het personeel in dienst van de Stichting INTOS kende inclusief het 2e ziektejaar een verzuimpercentage van 4,6 %. (5,5 % in 2013). De benchmark toont hierbij een sectoraal percentage van 6,2. De gemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 1,01 per medewerker per jaar (1,38 in 2013) en de gemiddelde verzuimduur bleek 13,9 dagen per melding te zijn. (in 2013: 12,1 dagen per melding) 19

20 KAM: Kwaliteit, ARBO, Milieu Kwaliteit In 2014 is INTOS verder gegaan met de ontwikkeling van een beheersingsmechanisme voor het managementsysteem. Het beheersingsmechanisme is ingericht om missie en visie van een organisatie te vertalen in daadwerkelijke (operationele) acties. De (operationele) acties zijn opgezet tezamen met meetbare indicatoren, die ondersteuning bieden bij het inzicht verkrijgen en bijsturen van de gekozen strategie. De meetbare indicatoren worden ieder kwartaal gerapporteerd. Op basis van deze indicatoren wordt het beleid indien gewenst bijgestuurd. Interne audits Er zijn in 2014 interne audits gehouden volgens een vooropgestelde jaarplanning. De audits hadden betrekking op de procedures, regelingen etc. die gericht zijn op het primaire proces van INTOS. Het doel van de audits was het onderzoeken van de werking van de opgestelde procedures, regelingen etc. en daar waar gewenst verbeteringen aan te brengen. De audits hebben er toe bijgedragen dat er verbeteringen zijn doorgevoerd en opgenomen in het KMS. Externe audits In 2014 is heeft een 2 daags toetsingsonderzoek door Bureau Veritas in het kader van de ISO 9001 certificering plaatsgevonden. Dit toetsingsonderzoek wordt driejaarlijks gehouden en heeft als doel ons kwaliteitssysteem te toetsen aan de ISO 9001 norm. Tijdens de audits zijn er 2 minors aan het licht gekomen. Deze minors zijn voortvarend opgepakt en verholpen. De audit heeft er toe geleid dat het ISO certificaat opnieuw is verlengd. Verder is in 2014 een externe audit gehouden in het kader van de GMP vergunning. De audit is afgenomen in oktober door de Inspectie van de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. INTOS heeft de audit met vlag en wimpel doorstaan, er zijn door de auditoren een paar kleine opmerkingen gemaakt om de GMP status van INTOS in de toekomst op een nog hoger niveau te krijgen. Speciale aandacht hierbij ging uit naar de samenwerking en het gebruik maken van de expertises van de opdrachtgever (MSD). De verbeterpunten zijn inmiddels in een plan van aanpak opgenomen. Hiermee is INTOS in samenwerking met MSD voortvarend aan de slag gegaan en zijn deze vervolgens ter uitvoering gebracht. Verder heeft er in 2014 een bezoek van de Inspectie plaats gevonden naar de arbeidsomstandigheden bij INTOS. Deze inspectie is afgenomen door de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens deze inspectie zijn enkele tekortkomingen aan het licht gekomen. INTOS heeft deze voortvarend opgepakt. Inmiddels zijn verbeteringen doorgevoerd in de te volgen procedures en werkwijze binnen de gestelde termijn opgelost. Deze tekortkomingen hebben overigens niet geleid tot een sanctionering van de inspectie. Klachten Het aantal klachten in 2014 is iets toegenomen. De klachten deden zich voor bij productieactiviteiten. In 2014 zijn er geen klachten binnen gekomen met betrekking tot de arbeidsontwikkeling. Voor de lichte toename in het aantal klachten bij de productieactiviteiten zijn geen aanwijsbare oorzaken te definiëren. bereikt door verbeteringen die zijn doorgevoerd in met name de te volgen procedures en werkwijzen. De klachten vinden hun oorsprong in de productieactiviteiten voor de diergeneesmiddelen industrie, automobiel industrie en verpakkingswerkzaamheden voor hygiënische producten. 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 Voorwoord In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de laatste taken die Vixia nog uitvoerde in het kader van de verticale mensontwikkeling over te dragen aan de gemeenten,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

Goed Werknemerschap: een buiten -kans!

Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Goed Werknemerschap: een buiten -kans! Meerjarenplan 2009-2011 31 maart 2009 Externe versie Reg.nr. 956471 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Strategie en beleid 3 2.1. Missie en visie 3 2.2. Speerpunten Combiwerk

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie