Jaarverslag 2014 INTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 INTOS"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 INTOS

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken Wsw Sociaal verslag Personeelsbestand Wachtlijst Wsw Aanmeldingen Wsw Wachtlijst 2014 Wachtlijstbeheer (Her-)indicatieprocedure Begeleidingsteam Scholing en vorming Ziekteverzuim KAM: Kwaliteit, ARBO, Milieu INTOS Commercieel Productie Groen/BuitenWerk Facilitair Financieel verslag Algemeen Personeel Omzet en kosten Rijksvergoeding en gemeentelijke bedragen Investeringen Tabellen Bijlagen Organogram Verklaring afkortingen Colofon 3

4 4

5 Voorwoord Algemeen Inclusief werken Bij het schrijven van dit jaarverslag is de participatiewet, start 1 januari 2015, alweer enige maanden een feit. Inclusief werken is het motto. Iedereen doet mee. Een geweldige gedachte achter deze wet. Binnen de participatiewet komen er de komende tien jaar nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap; bij het bedrijfsleven en bij de overheid. Met de komst van de participatiewet is dan ook de Wet Sociale Werkvoorziening komen te vervallen. De mensen welke een arbeidsovereenkomst hadden per 31 december 2014 in het kader van de sociale werkvoorziening blijven hun contract met rechten en plichten behouden maar krijgen er geen collega s meer bij. Door natuurlijk verloop zullen deze arbeidscontracten de komende decennia tot het verleden gaan behoren. Daarmee wordt bereikt dat een ieder die gebruik maakt van de dienstverlening welke de participatiewet biedt over dezelfde rechten en plichten beschikt zodat er landelijk geen verschillen in benadering kunnen bestaan. Dus nu zijn de werkgevers in de beide sectoren, markt en overheid aan zet om nieuwe banen voor arbeidsgehandicapten te creëren en de Stichting INTOS kan hen daarbij ondersteunen bij het matchen van werknemers of het samen met de werkgever zoeken naar vormen van job-carving en job-creation. Winst dus voor iedereen. Niet alleen in financieel opzicht maar vooral maatschappelijk rendement. Wij zijn ervan overtuigd dat als deze gedachte uiteindelijk zo volledig mogelijk kan worden gerealiseerd iedereen hier zijn vruchten van kan plukken. Participatie? Ook in de uitvoering INTOS heeft de afgelopen jaren al geanticipeerd op bovenstaande veranderingen en koers gezet naar een arbeidsontwikkelbedrijf voor de regio waarin bovenstaande ontwikkelingen, in nauwe samenwerking met de gemeenten en andere stakeholders, een plek kunnen krijgen. INTOS zit in de dagbesteding/re-integratie en beschut werk en verleent tevens diensten aan maatschappelijke projecten zoals de voedselbank en kleding-inzameling. INTOS is ervan overtuigd dat met het zoeken naar synergie met de verschillende stake holders in- en extern, de dienstverlening en dus participatie naar en van de burger gewaarborgd kan worden binnen financieel verantwoorde kaders met een maximum aan maatschappelijk rendement. INTOS zet in haar toekomstvisie in op groei van dienstverlening omdat de verwachting is dat de vraag, welke bij de gemeenten komt te liggen, alleen maar toeneemt. INTOS is klaar om hier actief aan deel te nemen. Niet alleen als INTOS, maar eventueel ook als speler in regionale samenwerking waarvan wij de versterking van kracht in uitvoering alleen maar toejuichen. Deze ontwikkelingen en de nieuwe koers zijn tot uiting gekomen in een nieuw aanvalsplan dat door alle stakeholders is goedgekeurd. Resultaten Ook in 2014 heeft INTOS conform de vooraf gestelde verwachtingen gepresteerd en laten zien dat zij met succes is omgeturnd tot een volwaardig arbeidsontwikkelbedrijf. Financieel heeft dit geresulteerd in een bijdrage van de gemeenten van ,--. Dit is conform hetgeen was begroot. Voor dit bedrag heeft INTOS zijn infrastructuur ingezet om meer dan 750 personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen in verschillende vormen van dienstverlening met als uiteindelijk doel om ze weer te participeren naar arbeid. Hierbij betreft het 342 medewerkers met een Wsw dienstverband, 100 in het kader van arbeidsmatige dagbesteding en ruim 300 in het kader van een re-integratie traject. In 2014 heeft dit geleid tot een uitstroom van 33 kandidaten naar geheel of gedeeltelijk betaald werk. Deze resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze stakeholders. Kernelement is consequent dat de infrastructuur van INTOS optimaal wordt benut voor het realiseren van onze doelstellingen en het vinden van de meest passende werkplek voor onze doelgroep. INTOS is namelijk gericht op het vinden en aanbieden van werk. Jan Noij Plv. Directeur 5

6 Algemeen Missie, visie In 2014 heeft INTOS het aanvalsplan geëvalueerd. Hierbij is gebleken dat INTOS met succes is omgeturnd naar een arbeidsontwikkelbedrijf. Met de komst van de nieuwe participatiewet en de reeds ingezette koers naar een arbeidsontwikkelbedrijf heeft dit in 2014 geleid tot het nieuwe aanvalsplan waarbij INTOS het leer- en werkbedrijf voor de Noordelijke Maasvallei wordt. Hierin past ook een nieuwe missie en visie. Hernieuwde Missie INTOS is het LEER- en WERKBEDRIJF in de regio voor alle mensen die voor kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben op het gebied van werk. Dit kan uiteenlopen van arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk tot en met het volledig re-integreren naar regulier werk. Visie in hoofdlijnen INTOS is ervan overtuigd dat de reeds ingezette ontwikkelingen van de afgelopen jaren verder doorgezet moeten worden en INTOS als LEER EN WERK BE- DRIJF t.b.v. arbeid verder kan groeien in de regio. Om dit te bewerkstelligen creëert en investeert INTOS in een infrastructuur die voor deze hele range van ondersteuning een passende oplossing kan bieden. Dit alles zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met alle overige partijen en lokale bedrijven die een verantwoordelijkheid hebben in de begeleiding van deze mensen. Kernelementen hierbij zijn: A. Gericht op het bieden en verzorgen van werk dat verdienvermogen heeft in de markt. Dit leidt tot een beter financieel resultaat en is noodzakelijk voor het in stand houden van de infrastructuur/dienstverlening. Daarnaast leidt dit tot de grootste kans op reguliere uitstroom. Zonder dit verdienvermogen heeft INTOS geen bestaansrecht. B. Het bieden van een diversiteit aan dienstverlening voor de complete doelgroep vanuit een individuele benadering van de cliënt waardoor deze zijn verdienvermogen zo optimaal mogelijk verwezenlijkt. C. Het optimaal benutten van de fysieke en kennisinfrastructuur: o In nauwe samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en andere Sw-bedrijven; o Uitbreiden en onderhouden van het lokale werkgeversnetwerk in samenwerking met de regionale werkgeversservicepunten. Dit alles vanuit een kosteneffectieve en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. In de komende jaren gaat INTOS steeds meer toegroeien naar een integraal onderdeel van de sociale diensten in de regio en als verlengstuk voor het bedrijfsleven bij de uitvoering van de participatiewet. INTOS stelt zich ten doel om deze dienstverlening te verrichten binnen de budgettaire kaders die de Participatiewet en de WMO daarvoor bieden. 6

7 Verslag Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) De samenstelling van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur IWGM is naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen gewijzigd. Op 3 juli traden af: E.H.C. Vandermeulen (voorzitter); I.D.A.M. Voncken; H.W.M. van den Bogaert; W.F.J. Meij en L.M.J. Barten. Vanaf 3 juli 2014 bestaat het bestuur uit: P.J.H.M. de Koning, voorzitter (ook voorzitter DB) P.J.J. Lucassen (ook DB) C.G.P.M. Peters (ook DB) G.J.M. Wienhoven E.H.C. Vandermeulen J.J.I.M. Noij, plaatsvervanger directeur INTOS B. Hulskotte, secretaris Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2014, net als het Algemeen Bestuur vijf maal. De volgende punten kwamen aan de orde: Samenstelling Algemeen en Dagelijks Bestuur Begroting IWGM 2015 Aanstellen voorzitter Algemeen en Dagelijks Verdeelmodellen Participatiewet Bestuur en rolverdeling AB-DB Evaluatie Aanvalsplan INTOS Jaarrekening 2013 Stichting INTOS Aanwijzingsbesluit Uitvoeringsorganisatie Wsw Jaarrekening GR-IWGM 2013/controleprotocol/ Wachtlijst Wsw INTOS zienswijze gemeenteraden/accountantscontrole Wijziging financiering overeenkomst BNG Jaarverslag INTOS 2014 Samenwerking WAA-INTOS-NLW Begroting INTOS 2015 Verslag Ondernemingsraad De OR verkiezingscommissie heeft vorig jaar verkiezingen voor de OR uitgeschreven, daar de termijn van de toenmalige OR verlopen was. Er zijn weer zeven leden bereid gevonden om zitting te nemen in de OR. Hiervan zijn er 2 vakbondslid (waarvan 1 reeds zittend OR lid) en 5 niet via de vakbond aangeleverd (waarvan 3 reeds zittende OR leden). De nieuwe leden zijn Wilma Bertrams, Toon Hermens en François de Vree. De oude ARBO commissie, waarin zowel leden namens de onderneming als namens de ondernemingsraad zitting hadden, is eind 2014 opgeheven waarna door het MT aan de OR is gevraagd om een ARBO commissie op te gaan zetten. De oude ARBO commissie was geen commissie van de OR maar van het bedrijf. Een ja in de Arbo commissie was nog geen ja van de OR. Hierop heeft de OR een vaste commissies ingesteld te weten de commissie voor VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu). In deze commissie worden specifieke onderwerpen behandeld en geeft de commissie advies aan de OR. Zo hoeven niet alle OR-leden zich overal intensief in alle onderwerpen te verdiepen, wat het werken van de OR efficiënter maakt. Adviesaanvragen Er zijn adviesaanvragen ontvangen voor: Samenwerking INTOS-Buitendienst gemeente Gennep Aanpassing ICT structuur Voorfinanciering MSD Instemmingsaanvragen Er zijn instemmingaanvragen ontvangen voor: RVT en feestdagen 2015 regeling woon-werkverkeer INTOS aanvulling privacyreglement INTOS cameratoezicht INTOS agressieprotocol INTOS inwerkbeleid INTOS klachtenreglement INTOS methodiek Risico Inventarisatie INTOS Bovenstaande aanvragen zijn positief beoordeeld. Voor de adviesaanvraag inzake de samenwerking INTOS- Buitendienst gemeente Gennep is overleg geweest met de Ondernemingsraad van de gemeente Gennep. Beide ondernemingsraden (hierna genoemd: de OR-en) hebben in dat overleg hun standpunten afgestemd, met ruimte voor nuancering op ieders eigen aandachtsgebied. De OR-en hebben ieder voor zich advies uitgebracht aan de eigen WOR-bestuurder. Voor de OR INTOS was het verstevigen van de samenwerking met de gemeente Gennep op meerdere gebieden een reden om positief te adviseren, om hiermee het bestaansrecht van INTOS te bekrachtigen. De OR steunt de bestuurder van INTOS graag in het meedenken en werken om de toekomst van INTOS en de medewerkers daarbij te garanderen. Vera van de Lest Secretaris OR INTOS 7

8 klant of werknemer centraal te stellen. De dienstverlening van de organisatie is daa de uitvoering van de taken op het terrein van arbeidsontwikkeling is de missie leide e inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling en bemid is: Met arbeidsontwikkeling biedt INTOS als mensgerichte organisatie passend we rbeidsmarkt, met een waarbij afstand tot wij de uitgaan arbeidsmarkt van een en bevordert sluitende hun aanpak ontwikkeling van inactief naar arbeid. naar egulier werk, Arbeidsontwikkeling anders via leerwerkplekken of op vrijwilligersplekken bij instell De inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling en bemiddeling aatschappelijk INTOS heeft zich nuttige in 2014 verder activiteiten. ontwikkeld als arbeids- Inactiviteit werk aan mensen is geen met een optie. afstand tot de arbeidsmarkt arbeidsmarkt, ontwikkelbedrijf in de waarbij regio. Het wij netwerk uitgaan van opdrachtgevers en werkgevers heeft zich opnieuw uitgebreid van een en bevordert sluitende hun ontwikkeling aanpak van naar arbeid. inactief naar actie en regulier werk, anders via leerwerkplekken of op vrijwilligersplekken bij instellingen constateren dat INTOS hierdoor steeds minder gezien De inrichting van onze organisatie is gericht op arbeidsontwikkeling competent en bemiddeling en gekwalificeerd naar de arbeids- per anuit de wordt vraag als een van traditioneel de Wsw-bedrijf. arbeidsmarkt Daarnaast is IN- naar maatschappelijk TOS in 2014 aangesloten nuttige bij het activiteiten. Werkgevers service Inactiviteit markt, waarbij is geen wij uitgaan optie. van een sluitende aanpak e talenten punt van de Arbeidsmarktregio mensen met Venlo een en Nijmegen. afstand van tot inactief de arbeidsmarkt naar actief. Bij voorkeur zodat in regulier deze werk, aan esultaten Er wordt zoveel mogelijk inhoud gegeven aan het uitgangspunt om arbeidsontwikkeling voor iedere cliënt of werknemer centraal te stellen. De dienstverlening van de organisatie is daar op ingericht. Bij de uitvoering van de taken op het terrein van arbeidsontwikkeling is de gekwalificeerd personeel ontwikkelt INTOS de talenten ierna volgt missie een leidend. overzicht Deze missie is: van Met arbeidsontwikkeling biedt INTOS als mensgerichte organisatie passend deze aansluiten op de vraag. de resultaten van mensen van met de een uitgevoerde afstand tot arbeidsmarkt re-integratie zodat Resultaten en toelichting op de ingezette dienstverlening. antal cliënten Aantal trajecten Resultaten anders via leerwerkplekken of op vrijwilligersplekken bij instellingen of andere maatschappelijk nuttige activiteiten. Inactiviteit is geen optie. Vanuit de vraag van de arbeidsmarkt naar competent en gekwalificeerd personee de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zodat deze aansluite Vanuit de vraag van de arbeidsmarkt naar competent en Hierna volgt een overzicht van de resultaten van de uitgevoerde re-integratietraje een toelichting op de ingezette dienstverlening. Aantal cliënten Hierna volgt een overzicht van de resultaten van de uitgevoerde re-integratietrajecten in 2014 met een toelichting op de ingezette dienstverlening. Aantal cliënten Aantal trajecten 2014 Aantal trajecten Gennep Mook Bergen Iro/soc activering UWV AWBZ Overige commercieel In totaal heeft INTOS naast de Wsw populatie in unieke cliënten in traject gehad. Het merendeel van deze cliënten was van de gemeente Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. Het valt op dat vooral het aantal Gennep cliënten vanuit Mook de gemeente Bergen Gennep sterk Iro/soc is toegenomen. activering Dit heeft UWV te maken AWBZ met de samenwerkingsovereenkomst totaal tussen heeft de gemeente INTOS Gennep naast en INTOS de waarin WSW is afgesproken populatie dat iedere in 2014 bijstand 313 cliënt unieke van de gemeente cliënten i Overige commercieel In Gennep een traject aangeboden krijgt via INTOS. Daarnaast heeft Mook besloten om een groot gedeelte van het Het participatiebudget merendeel in te van zetten deze op dienstverlening cliënten door was INTOS. van In kwartaalrapportages de gemeente worden Gennep, de resultaten Mook van en M de dienstverlening vastgelegd en doorgesproken. totaal Bergen. heeft Het INTOS valt op naast dat vooral de WSW het aantal populatie cliënten in vanuit 2014 de 313 gemeente unieke Genn cliën 8 et merendeel toegenomen. van Dit deze heeft cliënten maken was met van de samenwerkingsovereenkomst de gemeente Gennep, Mook tuss

9 De cliënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte (70%) in trede 1 en 2 van de participatieladder. Dit deel van de cliënten heeft als uiteindelijk einddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatieladder (85%). Uitstroom gedeelte van het participatiebudget in te zetten op dienstverlening door INTOS. In kwartaalrapportages worden de resultaten van de dienstverlening vastgelegd en doorgesproken. Positie op de participatieladder liënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte in t icipatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als u doel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatie room De cliënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte in trede 1 en participatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als uiteindelijk einddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatieladder (85 Uitstroom Positie op de participatieladder 60% Positie op Positie de participatieladder 50% op de participatieladder 40% 30% Positie op de participatieladder 20% 10% 60% 0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uitstroom 2014 De cliënten die bij ons binnenkomen zitten voor het grootste gedeelte in trede 1 en 2 van participatieladder (70%). Het grootste gedeelte van de cliënten heeft als uiteindelijk Uitstroom 2014 einddoel voor het traject om te komen op trede 4 of 5 van de participatieladder (85%). Uitstroom Uitstroom Uitstroom regulier wsw verhuisd overige regulier regulier wsw wsw verhuisd verhuisd onderwijs Zorg/ziekte Zorg/ziekte overige overige In 2014 zijn voor de gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Bergen in totaal 120 trajecten beëindigd. Hiervan zijn 35 cliënten geheel of gedeeltelijk uitgestroomd naar reguliere arbeid en 14 cliënten doorgestroomd naar de Wsw. Dit betekent dat een uitstroom naar geheel of gedeeltelijk betaalde arbeid is gerealiseerd van 20%

10 erkplek Werkplek Werkplek 17% Werkplek 17% 48% 35% 48% 35% an de cliënten Partners die op nog bij INTOS in traject zitten is 51 % telijk geplaatst bij een externe opdrachtgever. 17% hierva Om mensen gezonder te laten leven en activeren vanuit een isolement is INTOS meerdere samenwerkingen deeltelijk geplaatst bij een externe opdrachtgever. 17% hiervan wor aangegaan. Naast de samenwerking met Fitland is INTOS samen met ESP gestart met een pilot. Zij richten zich taald waardoor waardoor naast het fysieke de aspect de kans kans ook op op het op psychische uitstroom onderdeel in naar combinatie naar reguliere met reguliere de belemmeringen arbeid arbeid die (geheel mensen (geo ervaren om niet te kunnen werken. Het resulteerde in een actievere houding van werkzoekenden en een gezondere levensstijl. INTOS stelt zich actief op in de markt van re-integratie en zoekt de verbreding in de doelgroep. Daarnaast ondersteunt INTOS meerdere lokale initiatieven zoals de voedselbank, kledingbank, ONS TEAM en de rmijn mogelijk is. is. rtners Van de cliënten die op nog bij INTOS in traject zaten is 51% geheel of gedeeltelijk geplaatst bij een externe opdrachtgever. intern 17% hiervan wordt extern hiervoor onbetaald ook waardoor extern de kans op betaald uitstroom naar reguliere arbeid (geheel of gedeeltelijk) op termijn mogelijk is. cliënten die op nog bij INTOS in traject zitten rs intern extern onbetaald extern betaald vrijwilligersvacaturebank. Allemaal voorbeelden waar mensen met een afstand worden ingezet om aan arbeidsontwikkeling te doen. INTOS is in 2014 de taaltrainingen voor het ROC gaan faciliteren met de bedoeling dit in de toekomst uit te breiden naar Inburgering. Hierbij gaat INTOS uit van al werkende de taal leren en minder achter de computer. In 2015 zal dit verder doorontwikkeld worden. m mensen gezonder te laten leven en te activeren vanuit een isolem nsen gezonder te laten leven en te activeren vanuit een i menwerkingen aangegaan. Naast de samenwerking met Fitland is IN werkingen lot samen met aangegaan. ESP. Zij richten Naast zich naast de samenwerking het fysieke aspect met ook Fitlan op he men derdeel met in combinatie ESP. Zij richten met de zich belemmeringen naast het fysieke die mensen aspect ervaren ook o erken. Het resulteerde in een actiever houding van werkzoekende e eel in combinatie met de belemmeringen die mensen erv. Het resulteerde in een actiever houding van werkzoeke 10 vensstijl. INTOS stelt zich actief op in de markt van re-integratie en zo

11 Onze aanpak De reden van de succesvolle resultaten hebben alles te maken met de manier waarop wij cliënten begeleiden, direct aan het werk zetten en de korte lijnen met onze diverse opdrachtgevers. De volgende instrumenten spelen daarbij een belangrijke rol. (Praktijk) Diagnose Een deel van de cliënten die in aanmerking komen voor dienstverlening kunnen niet direct bemiddeld worden naar de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er nader onderzoek moet worden gedaan naar de situatie van de cliënt. INTOS werkt met verschillende methodieken, waaronder de methodiek MELBA en de methodiek AVEM om naar de cliënt te kunnen kijken vanuit verschillende objectieve invalshoeken. Het werken met diagnose instrumenten stelt de consulenten in staat om methodisch te werken. Naast de methodieken die INTOS gebruikt leert de ervaring dat de beste diagnose gesteld kan worden nadat iemand letterlijk in de praktijk aan het werk gaat. In samenspraak met werkbegeleiding stelt de consulent in een werkopdracht heldere doelen op waardoor mogelijke belemmeringen worden weggenomen. Training/opleiding De afgelopen jaren hebben opleidingen/ trainingen een steeds belangrijkere rol gekregen binnen INTOS. Naast het inrichten van een eigen leslokaal binnen INTOS heeft dat ook geresulteerd in het ontwikkelen van een eigen methodische cursus solliciteren/jobhunten. Deze groepstrainingen zijn aangepast op de verscheidenheid aan doelgroepen die binnen INTOS worden aangemeld. De modules zijn verdeeld in praktische en theoretische lessen. In de theorieles worden deelnemers meegenomen in de sollicitatievaardigheden die nodig zijn om jezelf bij een werkgever goed te presenteren. In de praktijklessen worden die werkgevers benaderd en gaan ze op zoek naar geschikte vacatures ondersteund door ervaren reintegratieconsulenten. In 2014 zijn we ook gestart met het structureel aanbieden van hef/reach en BT trainingen die uiteindelijk worden afgesloten met een certificaat. Deze worden 2 keer per jaar aangeboden voor een groep van minimaal 6 kandidaten. De trainingen worden breed ingezet en zijn voor iedereen toegankelijk. Zo heeft INTOS in een outplacement traject voor een reguliere werkgever deze trainingen ingezet om mensen op weg te helpen. Daarnaast hebben Proschool leerlingen gebruikt gemaakt van een op-maat-training richting solliciteren. Beiden projecten zijn succesvol afgerond. Het groepsgewijs leren levert een andere dynamiek op bij mensen en resulteert in een actievere houding. Naast deze trainingen zet INTOS waar nodig in op een opleiding op maat. Hierbij is een baangarantie of een reële kans op uitstroom wel noodzakelijk. Bemiddeling naar regulier werk Arbeidsontwikkeling is bedoeld om cliënten dichtbij de arbeidsmarkt te brengen en te bemiddelen naar de reguliere arbeidsmarkt. Om dit te realiseren heeft INTOS bij het aannemen van nieuwe re-integratieconsulenten gekozen voor personen met een groot netwerk in de regio en een verleden in de uitzendbranche. Deze commerciële insteek heeft in 2013 gezorgd voor een uitstroom naar regulier werk die ruim hoger ligt dan het landelijk gemiddelde en heeft zich in 2014 duidelijk voortgezet. Ook de aansluiting bij het Werkgeversservicepunt (WSP) Venlo en het werkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft bijgedragen aan meer inzicht in bedrijven en vacatures in een groot gebied. Bieden van leer- werkplekken INTOS werkt vanuit de filosofie dat werken loont. We streven er naar om zoveel mogelijk, het liefst alle, cliënten zo snel mogelijk na de start van hun traject werk (met behoud van uitkering) aan te bieden. Het aanbieden van werk is een belangrijke stap in het traject van een cliënt. Door de cliënt te zien werken, te begeleiden en te coachen kunnen we de kansen op de arbeidsmarkt goed inschatten, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen en er direct voor zorgen dat een cliënt participeert. We bieden werk aan in een brede omgeving. Dat wil zeggen dat cliënten werkzaamheden verrichten op allerlei verschillende plekken. INTOS heeft vanaf 2012 een aparte afdeling ingericht waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals dat ook binnen een regulier bedrijf gebeurd. Het tempo ligt een stuk hoger dan op de andere afdelingen en er is ook sprake van een zekere werkdruk. Deze manier van werken is ideaal als leer- werkplek. Hiermee wordt de weerstand bij cliënten van een hoger niveau weggenomen en het imago van INTOS is daarmee in positieve zin veranderd. De afgelopen periode zijn dan ook verschillende cliënten via deze werkplek weer in het arbeidsritme gekomen en hebben uiteindelijk een reguliere baan gevonden. Het is opvallend te zien hoe gemakkelijk de diverse doelgroepen met elkaar integreren. Het zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel nemen sterk toe. Deze aanpak heeft geresulteerd in nieuwe plaatsingen bij in totaal 60 reguliere, regionale werkgevers. 11

12 Detacheren/Begeleid werken Wsw Detacheringen Medewerk(st)ers van INTOS kunnen worden gedetacheerd bij diverse inleners in de regio. Hierbij moet worden gedacht aan o.a. overheid- en zorginstellingen, maar ook aan het midden- en kleinbedrijf. Veelal zijn dit inleners welke maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. INTOS heeft de afgelopen jaren ingezet op groei van het aantal medewerkers die via detacheringen werken. Het aantal detacheringen is in 2013 gegroeid van 36 naar 45 medewerkers, waarbij opvalt dat steeds meer kandidaten gedeeltelijk gedetacheerd gaan worden. Dat betekent dat ze voor een aantal uren ook nog werkzaamheden binnen de muren van INTOS uitvoeren. Groepsdetachering/ Werken op locatie Het speerpunt in de beweging van binnen naar buiten ligt vooral op het Werken Op Locatie (WOL) en groepsdetachering. Bij WOL is het werken in groepsverband onder begeleiding van INTOS-professionals op locatie van derden. Bij groepsdetachering vallen de mensen onder de begeleiding van het inlenende bedrijf en worden ze ondersteund door een jobcoach van INTOS. INTOS kent inmiddels WOL-werkzaamheden in het Groen, Grijs en Facilitair. De groepsdetacheringen vinden veelal bij logistieke-, industriële- en productieomgevingen plaats. In 2014 heeft zich dit gestabiliseerd. Begeleid werken Vanaf 2011 kregen medewerkers met een advies begeleid werken voorrang op de wachtlijst. Dit had tot gevolg dat er steeds meer mensen bij reguliere werkgevers geplaatst konden worden. Bij begeleid werken neemt een werkgever de Wsw-kandidaat in dienst en ontvangt afhankelijk van de loonwaarde een loonkostensubsidie. Dit is de laatste stap die een Wsw-medewerker kan bewandelen voordat hij regulier uitstroomt. Werkgevers zijn steeds vaker op zoek naar flexibiliteit en nemen daardoor steeds minder vaak medewerkers in dienst en kiezen voor detacheren. De rol van de reintegratieconsulenten is daardoor wezenlijk veranderd. Zij moeten constant alert zijn en inspelen op de specifieke wensen van de werkgever. INTOS wordt steeds vaker ingezet om pieken binnen de organisatie op te pakken of de vakantieperiodes op te vangen. In 2014 is het aantal detacheringen gestegen, maar is er een afname in het begeleid werken. Dit heeft te maken met het feit dat bedrijven eerder kiezen voor de flexibele manier van werken welke detacheren met zich meebrengt. Resultaten detacheringen/begeleid werken Wsw Soort werk Aantal 2014 (stand ) Begeleid werk 7 Detachering 46 Groepsdetachering 12 Totaal 65 Totale omzet detacheringen in 2014 is euro. 12

13 Sociaal verslag De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) houdt zich bezig met het totale mensproces en is mede verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling. We adviseren het managementteam ten aanzien hiervan en implementeren de meest passende structuren. Ook zijn we belast met de uitvoering van het personeelsmanagement in de ruimste zin van het woord. Denk hierbij aan zaken als personeelsbeheer, het verzorgen van managementrapportages, beleidsadvisering, wachtlijstbeheer, her-indicaties, rechtspositieregelingen, ziekteverzuim (o.a. Wet Verbetering Poortwachter), lief en leed, alsmede scholing en diagnostiek. Na de revisie van het functieboek voor de hoofdgroep Productie in 2013 kwamen in het huidige verslagjaar de functieboeken voor Facilitair en Logistiek aan de beurt. Hiermee zijn nagenoeg alle functies voor Wsw- Beschut weer up-to-date. Bijzonder voor INTOS was het gegeven dat in 2014 maar liefst twee medewerkers hun 50-jarig dienstverband mochten vieren. Dit gaf de jaarlijkse gezamenlijke jubileumviering extra cachet. In het jaar 2014 is wederom de complete Wsw-populatie van INTOS doorgelicht door middel van de Werkladderscan. Uit deze scan is opnieuw gebleken dat IN- TOS een buitenbeentje is in Wsw-land. Onze populatie is gemiddeld zwakker, ouder en anderszins arbeidsgehandicapt dan die van onze collega SW-organisaties. Een groot deel van het personeelsbestand van INTOS mag niet in staat worden geacht om door te stromen naar een plaatsing buiten de beschutte setting van het werkbedrijf. Uit de scores van de werkladderscan en het overzicht van de daadwerkelijke plaatsingen blijkt dat deze nagenoeg volledig met elkaar overeenkomen waardoor we kunnen constateren, dat het overgrote deel van onze Wsw-populatie op zijn plek zit. In 2014 leverden we als afdeling een forse bijdrage aan de voorbereidingen voor een zgn. shared service center. Dit beoogt een verregaande samenwerking tussen de afdelingen FEZ en P&O met als doel om de dienstverlening te optimaliseren. Daarnaast bereidde P&O zich voor op de ontwikkelingen met betrekking tot de oprichting van Buitenwerk, de Participatiewet, de Wet Werk en Zekerheid en de Modernisering van de Ziektewet. In 2014 werden alle gebruikers van het georganiseerd vervoer beoordeeld op de noodzaak daarvan. Deze exercitie werd in nauwe samenwerking met onze Arbo-dienst uitgevoerd. 13

14 Personeelsbestand Het Wsw-personeelsbestand bestond op 31 december 2014 uit totaal 342 personen. Vanaf 2009 wordt een taakstelling per individuele gemeente vastgesteld. De taakstelling voor de gemeente Gennep was bepaald op 223,13 SE s, waarvan gemiddeld 9,53 SE s werkzaam waren bij een andere Wsw-organisatie. Gemiddeld zijn er bij INTOS over ,02 SE s gerealiseerd. Daarmee kwam de totale realisatie van Gennep op 222,55. Voor het jaar 2015 is de taakstelling voor de gemeente Gennep in oktober 2014 geraamd op 215,5 SE s. De definitieve taakstelling 2015 wordt op zijn vroegst in mei 2015 gepubliceerd, waardoor het lastig is om hierop tijdig en adequaat te anticiperen. De gemeente Mook en Middelaar kreeg voor het jaar 2014 een taakstelling toegewezen van 32,36 SE s, waarvan per , 26,36 SE s bij INTOS en 5,33 SE s elders werkzaam zijn. Gemiddeld gerealiseerd over 2013 zijn 31,69 SE s. De onderrealisatie is volledig te verklaren door de zeer beperkte wachtlijst van de gemeente Mook. De geraamde taakstelling voor 2015 gaat voor Mook 33,6 SE s bedragen en gaat hiermee tegen de dalende trend in. Mogelijk levert de definitieve vaststelling in de loop van 2015 toch nog een bijstelling naar beneden op. Door gewijzigde pensioenleeftijden kent Mook gedurende de komende jaren niet of nauwelijks uitstroom, waardoor het gevaar voor toekomstige overrealisatie bij het volledig benutten van de plaatsingsruimte reëel zou zijn. Vanuit de tien zogenoemde buitengemeenten (gemeenten die niet onder de Gemeenschappelijke Regeling Gennep, Mook en Middelaar vallen) zijn gemiddeld 50,16 SE s (58 personen) over 2014 gerealiseerd. In het verslagjaar kwamen 30 nieuwe Wsw-medewerkers de gelederen van INTOS versterken. Wsw Medewerkers In dienst per Wsw Medewerkers In dienst per Industrieel Detacheringen/WOL Begeleid Werken Totaal (volledig) Industrieel Detacheringen/WOL Begeleid Werken Totaal (volledig) De 342 Wsw-medewerkers zijn verdeeld over de volgende handicapcategorieën: matig: 286 (271)* ernstig: 56 (57)* * tussen haakjes het jaar

15 Wsw-medewerkers verdeeld naar handicap: Handicapcode Personen % Lichamelijk gehandicapt Licht verstandelijk beperkt Matig verstandelijk beperkt Psychische beperking Overigen gehandicapt (visueel, motorisch etc.) 12 3 INTOS ervaart een langzame, maar gestage daling van het aantal verstandelijk gehandicapte Wsw-medewerkers ten gunste van een instroom van personen met een psychische- of lichamelijke beperking. In toenemende mate zien wij ook medewerkers met een combinatie van beperkingen (b.v. psychisch en verstandelijk/ zwakbegaafd). In het jaar 2014 verlieten 16 personen met een Wswdienstverband het bedrijf: 3 medewerkers i.v.m. aflopen contract; 2 medewerkers namen op eigen verzoek ontslag; 1 medewerker is overleden 8 medewerkers zijn met (pre)pensioen gegaan; 1 medewerker einde Begeleid Werken, terug op wachtlijst 1 medewerker i.v.m. het niet meer tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening behoren; Bij de Stichting INTOS hadden ultimo 31 december 2014, 37 personen (33,19 FTE s) een dienstverband. Plaatsingen werkvormen per : Plaatsingen Wsw-populatie personen Intern beschut 253 Werken op locatie (WOL) 43 Extern individueel 39 Begeleid werken 7 Regulier 0 Totaal 342 Werkladderscan populatie per : Werkladderscan Wsw-populatie personen Intern beschut Trede 0 97 Intern geplaatst Trede 1 en Werken op locatie (WOL) Trede 3 31 Extern individueel/ begeleid werken 41 Regulier 4 Nader te bepalen 14 Totaal

16 Wachtlijst Wsw Het jaar 2014 was het laatste jaar waarin inwoners van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar zich konden aanmelden als kandidaat voor een Wsw-indicering. Vanaf 2015 is de regeling gesloten voor nieuwe instroom. Beide gemeenten hebben getracht om in 2014 zoveel mogelijk wachtlijstkandidaten binnen de mogelijkheden van de gemeentelijke taakstelling- te plaatsen, maar op resteerde toch nog een aantal geindiceerden aan wie geen Wsw-dienstverband kon worden aangeboden. Zij zullen door tussenkomst van INTOS actief bemiddeld gaan worden in het kader van de Participatiewet. INTOS verzorgde voor de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar het administratief en juridisch beheer van de Wsw-wachtlijsten. INTOS bood deze wachtlijstkandidaten tevens activerende begeleiding aan.. Aanmeldingen Wsw Wachtlijst 2014 Voor Gennep waren er 18 aanmeldingen voor de Wsw Wachtlijst in 2014, voor Mook en Middelaar waren dit er 3. Wachtlijstbeheer Ondanks een lichte stijging van het aantal aanmeldingen is het gelukt om de wachtlijst ten opzichte van het jaar 2013 fors te laten dalen. Overzicht wachtlijst 31 december 2014 Aantal Wachtlijst Gennep 14 (31)* Wachtlijst Gennep 8 (8) Begeleid Werken Wachtlijst Mook 1 (3) Wachtlijst Mook Begeleid Werken 1 (1) * Tussen haakjes situatie per

17 (Her-)indicatieprocedure De (her)indicaties voor de Wet Sociale Werkvoorziening worden verzorgd door de UWV-Werkbedrijven in Nijmegen (inwoners gemeente Mook en Middelaar) en Venlo (inwoners gemeente Gennep). INTOS heeft echter wel een zeer belangrijke rol in het aanleveren van informatie welke voor de (her)-indicatie van belang kan zijn. Aantal indicaties herindicaties met 7 ondergrens 43 met 0 ondergrens 37 met 3 ondergrens 52 met 3 ondergrens 37 met 1 ondergrens In 2014 hebben minder medewerkers met een zgn. ondergrensindicatie INTOS verlaten, maar is veel vaker een ontslag gerealiseerd via b.v. een zgn. vaststellingsovereenkomst of een verkorte WIA-procedure. Begeleidingsteam De toegenomen diversiteit en complexiteit van onze doelgroepen uit zowel Wsw, WWB en UWV-trajecten, de hogere eisen vanuit het (her)indicatieproces, alsmede het belang van het behalen van duurzame trajectresultaten, leiden tot een grotere aandacht voor het begeleidingsproces van onze werknemers. Hierdoor wordt de inbreng van het Begeleidingsteam uitgebreider en belangrijker. Dit multidisciplinaire team komt gemiddeld eens per vier weken bij elkaar. Het bestaat uit het hoofd P&O, de behandelend re-integratieconsulent van INTOS, de bedrijfsverpleegkundige/bedrijfsmaatschappelijk werker en, ad hoc en voor zover noodzakelijk, een vertegenwoordiger van de te bespreken medewerker en diens werkleiding. Steeds vaker schuiven ook consulenten/cliëntmanagers van de gemeenten, vertegenwoordigers van begeleidingsorganisaties zoals Prismaas, MEE en Dichterbij, verslavingszorg, schuldhulpverlening e.a. aan bij deze periodieke bijeenkomsten. Ze praten over zaken als aanpassing van de werktijden, werkplek, werktempo en werkplekbegeleiding. Daarnaast komt het belang van een goed evenwicht tussen de driehoek wonen, werken en vrije tijd steeds vaker aan bod. Binnen het kader van in-, door- en uitstroom worden de individuele mogelijkheden besproken. Uitermate delicaat is de behandeling van de ondergrenzers. Vaak oudere Wsw-medewerkers met een verstandelijke beperking, die jarenlang hun beste krachten aan INTOS gaven, maar nu niet meer aan de minimale criteria van de Wsw kunnen voldoen. Een uitstroomtraject vraagt om een professionele aanpak en uiteraard een zeer zorgvuldige onderbouwing. 17

18 Scholing en vorming Omdat scholing en vorming strategische middelen zijn voor de organisatie om de ontwikkeling, door- en uitstroommogelijkheden van de medewerkers én reintegratie van cliënten te bevorderen, heeft INTOS een progressief opleidings- en trainingsbeleid. INTOS manifesteert zich steeds nadrukkelijker als een arbeidsontwikkelbedrijf voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Na een zorgvuldige intake en diagnose wordt middels individuele trajectbegeleiding gewerkt aan het verwerven van algemene werknemersvaardigheden en competenties en daar waar mogelijk ook aan vakvaardigheden (beroepscompetenties). De leerstijl wordt veelal gekenmerkt door praktijkleren en is vooral gericht op het verkrijgen van startkwalificaties. Vroeger werden opleidingen meestal ingekocht bij de Wsw branchevereniging. Tegenwoordig proberen we een betere aansluiting te krijgen met de reguliere arbeidsmarkt en zijn de contacten met de regionale ROC s geïntensiveerd. We zien steeds vaker dat in het kader van re-integratietrajecten zogenaamde BBLopleidingen (eventueel in aangepaste vorm) worden gevolgd. Om diverse redenen bleek het ook belangrijk om in company trainingen te kunnen verzorgen. Hiervoor is een eigen klaslokaal ingericht, compleet met een tiental computers. Middels het train de trainer -principe zijn enkele re-integratieconsulenten opgeleid tot docent, zodat INTOS nu in staat is om zowel klassikaal als door middel van e-learning opleidingen te verzorgen. Belangrijk zijn ook de sollicitatietrainingen welke door INTOS worden verzorgd. Medewerkers in begeleidende en ondersteunende functies hebben in het verslagjaar generieke en individuele scholing gevolgd, toegespitst op ontwikkelingsgericht werken (o.a. Melba, IDA en WPO (werkplekopleiden)), Omgaan met Agressie (OMA) en Psychische handicaps en vakgerichte verdieping. Extra aandacht in verband met het laatste ging uit naar de afdelingen Facilitair en Groen. Onderkenning van het belang van veiligheid en gezondheid wordt onderstreept door de trainingen voor EHBO, VCA en BHV. Scholing is ook een belangrijke voorwaarde voor een verantwoorde bedrijfsvoering en een voorwaarde om aan vigerende kwaliteitseisen (ISO en GMP) te voldoen. INTOS is gecertificeerd re-integratiebedrijf en de borging hiervan vereist continue (bij)scholing van onze medewerkers, re-integratieconsulenten en leidinggevenden. De procedures voor opleiding en training zijn inmiddels opgenomen in het kwaliteitmanagementsysteem (KMS). Als erkend leerbedrijf ( Zorg en Welzijn, Administratie, Facilitair en Groen ) met een aantal gecertificeerde praktijkopleiders en jobcoaches in dienst heeft INTOS regelmatig leerlingen van de ROC s en het VMBO te gast, omdat we het tot onze taak rekenen kansarme (jonge) mensen uit de regio de gelegenheid te bieden om vaardigheden op te doen of kennis te laten maken met de diverse facetten van het werken in een bedrijfsmatige omgeving. Gelet op haar specifieke karakter en doelstelling ontvangt INTOS jaarlijks ook een aanzienlijk aantal stagiaires uit het VSO-onderwijs. Tenslotte heeft INTOS aan enkele HBO-studenten bedrijfseconomie de mogelijkheid geboden om d.m.v. een beroepsvoorbereidende stage of afstudeeropdracht praktijkervaring op te doen. 18

19 Ziekteverzuim INTOS steekt landelijk gezien nog steeds gunstig af ten opzichte van de collega Wsw-bedrijven. We hebben een gemiddeld verzuimpercentage van 9,5 % (8,3 % in 2013), terwijl de benchmark hier een percentage van 12,2 % (12,9 % in 2013) tegenover zet. Er zijn in Nederland slechts een beperkt aantal Wsworganisatie s met een lager verzuimpercentage dan INTOS. Het relatief lage verzuim is vooral toe te schrijven aan het grote aantal werknemers met een verstandelijke beperking, hoewel ook bij hen het verzuim toeneemt door de vergrijzing en de gevolgen van vermaatschappelijking. Ook met de gemiddelde verzuimduur steken we niet ongunstig af ten opzichte van de collega bedrijven. IN- TOS heeft een gemiddelde verzuimduur van 11,5 dagen per jaar per medewerker (11,01 dagen in 2013), ten opzichte van het landelijk gemiddelde dat vorig jaar 25,3 dagen per medewerker bedroeg. Qua meldingsfrequentie onderscheiden wij ons niet in positieve zin ten opzichte van het landelijk beeld. Bij INTOS is sprake van een meldingsfrequentie van 1,87 keer per jaar (1,9 in 2013) terwijl de landelijke frequentie (1,74) zelfs iets lager is. Wij constateren dat de Wsw-werknemers van INTOS gedurende de laatste jaren gemiddeld vaker en korter ziek zijn dan in het verleden. Toename van frequent kortdurend verzuim noopt tot alertheid in de toekomst. Het ziekteverzuim Wsw laat vanaf 2006 het volgende beeld zien: ,6% 8,2% 10,28% 9,99% 11,3% 10,3% 9,2% 8,3% 9,5% Het personeel in dienst van de Stichting INTOS kende inclusief het 2e ziektejaar een verzuimpercentage van 4,6 %. (5,5 % in 2013). De benchmark toont hierbij een sectoraal percentage van 6,2. De gemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 1,01 per medewerker per jaar (1,38 in 2013) en de gemiddelde verzuimduur bleek 13,9 dagen per melding te zijn. (in 2013: 12,1 dagen per melding) 19

20 KAM: Kwaliteit, ARBO, Milieu Kwaliteit In 2014 is INTOS verder gegaan met de ontwikkeling van een beheersingsmechanisme voor het managementsysteem. Het beheersingsmechanisme is ingericht om missie en visie van een organisatie te vertalen in daadwerkelijke (operationele) acties. De (operationele) acties zijn opgezet tezamen met meetbare indicatoren, die ondersteuning bieden bij het inzicht verkrijgen en bijsturen van de gekozen strategie. De meetbare indicatoren worden ieder kwartaal gerapporteerd. Op basis van deze indicatoren wordt het beleid indien gewenst bijgestuurd. Interne audits Er zijn in 2014 interne audits gehouden volgens een vooropgestelde jaarplanning. De audits hadden betrekking op de procedures, regelingen etc. die gericht zijn op het primaire proces van INTOS. Het doel van de audits was het onderzoeken van de werking van de opgestelde procedures, regelingen etc. en daar waar gewenst verbeteringen aan te brengen. De audits hebben er toe bijgedragen dat er verbeteringen zijn doorgevoerd en opgenomen in het KMS. Externe audits In 2014 is heeft een 2 daags toetsingsonderzoek door Bureau Veritas in het kader van de ISO 9001 certificering plaatsgevonden. Dit toetsingsonderzoek wordt driejaarlijks gehouden en heeft als doel ons kwaliteitssysteem te toetsen aan de ISO 9001 norm. Tijdens de audits zijn er 2 minors aan het licht gekomen. Deze minors zijn voortvarend opgepakt en verholpen. De audit heeft er toe geleid dat het ISO certificaat opnieuw is verlengd. Verder is in 2014 een externe audit gehouden in het kader van de GMP vergunning. De audit is afgenomen in oktober door de Inspectie van de Gezondheidszorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. INTOS heeft de audit met vlag en wimpel doorstaan, er zijn door de auditoren een paar kleine opmerkingen gemaakt om de GMP status van INTOS in de toekomst op een nog hoger niveau te krijgen. Speciale aandacht hierbij ging uit naar de samenwerking en het gebruik maken van de expertises van de opdrachtgever (MSD). De verbeterpunten zijn inmiddels in een plan van aanpak opgenomen. Hiermee is INTOS in samenwerking met MSD voortvarend aan de slag gegaan en zijn deze vervolgens ter uitvoering gebracht. Verder heeft er in 2014 een bezoek van de Inspectie plaats gevonden naar de arbeidsomstandigheden bij INTOS. Deze inspectie is afgenomen door de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens deze inspectie zijn enkele tekortkomingen aan het licht gekomen. INTOS heeft deze voortvarend opgepakt. Inmiddels zijn verbeteringen doorgevoerd in de te volgen procedures en werkwijze binnen de gestelde termijn opgelost. Deze tekortkomingen hebben overigens niet geleid tot een sanctionering van de inspectie. Klachten Het aantal klachten in 2014 is iets toegenomen. De klachten deden zich voor bij productieactiviteiten. In 2014 zijn er geen klachten binnen gekomen met betrekking tot de arbeidsontwikkeling. Voor de lichte toename in het aantal klachten bij de productieactiviteiten zijn geen aanwijsbare oorzaken te definiëren. bereikt door verbeteringen die zijn doorgevoerd in met name de te volgen procedures en werkwijzen. De klachten vinden hun oorsprong in de productieactiviteiten voor de diergeneesmiddelen industrie, automobiel industrie en verpakkingswerkzaamheden voor hygiënische producten. 20

Jaarverslag 2013 INTOS

Jaarverslag 2013 INTOS Jaarverslag 2013 INTOS Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie, scope Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Ik trok een streep; tot hier, nooit ga ik verder dan hier.

Ik trok een streep; tot hier, nooit ga ik verder dan hier. Ik trok een streep; tot hier, nooit ga ik verder dan hier. Toen ik verder ging trok ik een nieuwe streep, en nog een streep. De zon scheen en overal zag ik mensen, haastig en ernstig, en iedereen trok

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Begroting 2015. Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Begroting 2015 Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) Gennep, 08-05-2014 1 Inhoud Inleiding 3 2015 4 Paragrafen 5 Programmabegroting 2015 7 Toelichting programmabegroting 8

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 INTOS

Jaarverslag 2016 INTOS Jaarverslag 2016 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 9 14 19 21 25 26 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP UPDATE STRATEGISCHE KOERS JULI 2017 IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt kansen aan mensen die het zonder onze steun niet redden

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215

Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie. email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 Leonard Steetsel Directeur IBN Arbeidsintegratie email: lsteetsel@ibn.nl website: www.ibn.nl telefoon: 0413-282215 IBN uitvoeringsregie, begeleiding en ontwikkeling van mensen Even wat getallen Landelijk

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD

Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet. Door : Jan Klerks Controller WSD Detacheren & Uitzenden Anticiperen op Participatiewet Door : Jan Klerks Controller WSD Aanleiding Participatiewet Stop instroom SW Nieuwe positionering WSD Wat doen we met nieuwe brede doelgroep Wat kan

Nadere informatie

Informatie voor bedrijven CLO. Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden

Informatie voor bedrijven CLO. Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden Informatie voor bedrijven CLO Begeleid werken Werken naar eigen mogelijkheden SDW SDW is in de regio West-Brabant een specialist in de dienstverlening aan een zeer uiteenlopende groep van mensen met een

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Kader van het regionaal arbeidsontwikkelbedrijf Voorne-Putten Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 24 februari 2014 Sector: Inwonerszaken Team : Werk, Inkomen & Service Ingekomen d.d. Adviesnr. 91440 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen door:

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

AANVALSPLAN INTOS

AANVALSPLAN INTOS AANVALSPLAN INTOS 2015-2018 leer- en werkbedrijf in de noordelijke maasvallei Participatiewet Detachering Arbeidsmatige dagbesteding WMO Maatschappelijke organisatie Wajong Versie 9 Inhoudsopgave 1. Voorwoord

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

De detacheringswijzer. Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk?

De detacheringswijzer. Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk? De detacheringswijzer Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk? De detacheringswijzer Publiek detacheren onder de Participatiewet: ongewenst of juist noodzakelijk? Publiek

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. De voorzitter van de Commissie Samenleving. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Samenleving Uw brief

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B25 Onderwerp: Jaarrekening 2015 MGR Rijk van Nijmegen Datum B&W-vergadering: 24 mei 2016 Datum raadsvergadering: 16 juni 2016 Datum carrousel: nvt Portefeuillehouder: J.G.M.

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen

De markt beweegt verder Rechte tellingen. Rapport: nog te verschijnen De markt beweegt verder Rechte tellingen Rapport: nog te verschijnen September 2010 Projectnummer: 09/516 V. Veldhuis, MSc drs T.J. Veerman m.m.v. drs. D.A.G. Arts J.W. van Egmond AStri Beleidsonderzoek

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag

BELEIDSREGELS PARTICIPATIE Behorend bij de Participatieverordening Grondslag BELEIDSREGELS PARTICIPATIE 2015 Behorend bij de Participatieverordening 2015 Grondslag Artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet. Artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Nota Nieuw Beschut Werk Brummen INT

Nota Nieuw Beschut Werk Brummen INT Nota Nieuw Beschut Werk Brummen 2017 2018 INT16.2655 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beschut Werk... 6 4. Criteria ten aanzien van de doelgroep en de voorziening... 6 5. Financiering...

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie