Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode RIZA Hoofdafdeling Informatie en Meettechnologie Laboratorium voor anorganische analyse Lab.Hoofd: mevr G.C.M.Tielens-Wester Werkdocument: X Door: S.T. van der Velde, G.C.M.Tielens-Wester, P.C.M.Frintrop Lelystad, juli 1995 n.b. De inhoud van dit werkdocument hoeft niet in overeenstemming te zijn met de visie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

2 INHOUDSOPGAVE 1 1. SAMENVATTING 2 2. DOEL 2.1 Doelstelling 2.2 Probleemstelling 3. ALGEMEEN 3.1 Beginsel De ionselectieve electrode voor bromide De gran plot methode 4. WERKWIJZE 4.1 Opzet van het onderzoek 4.2 Apparatuur Titrator Electroden 4.3 Chemicalien 5. RESULTATEN EN DISCUSSIE 5.1 Evaluatie huidige methode 5.2 Invloed van interferende ionen Chloride Jodide Cyanide 5.3 Analysekarakteristieken Detectiegrens en bepalingsgrens Herhaalbaarheid en recovery Lineairiteit Selectiviteit en matrixeffecten 5.4 Praktijkmonsters 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 6.1 Conclusies 6.2 Aanbevelingen 7. LITERATUUR 8. BIJLAGEN

3 1. SAMENVATTING Voor het onderzoek naar de waterkwaliteit in de Rijkswateren is het van belang om in oppervlaktewater lage gehaltes bromide te kunnen bepalen in de aanwezigheid van hoge concentraties chloride. Tevens is er vraag naar deze bepaling in afvalwater waarbij ook hoge gehaltes aan chloride aanwezig kunnen zijn Voor de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte en afvalwater is een methode ontwikkeld met behulp van een ionselectieve electrode en gran plot (meer punts standaard-additie). Tijdens de evaluatie van deze methode bleek dat deze niet geschikt is voor de bepaling van gehaltes kleiner dan enkele milligrammen per liter. Tevens bleek de in gebruik zijnde methode incorrect. De methode is daarop aangepast De invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide volgens de nieuwe methode is merkbaar wanneer de [Cl]:[Br] > 10. Uit de resultaten van de bepaling van het gehalte aan bromide in praktijkmonsters blijkt dat dit in de praktijk overeenkomt met een chlorideconcentratie van 100 mg/1. Wanneer er bromide bepaald moet worden in de aanwezigheid van chloride concentraties hoger dan 100 mg/1 dient er, indien mogelijk, verdunt te worden. Behalve chloride storen de parameters jodide en cyanide storen ook sterk op de bepaling van het gehalte aan bromide. Indien jodide en/of cyanide aanwezig is of verwacht kan worden in het monsters dient er naar een andere analysemethode gezocht te worden. De bepalingsgrens van de (nieuwe) methode voor de bepaling van het gehalte aan bromide is 1,2 mg/1. De recovery werd vastgesteld op 103 %. Het gehalte van een oplossing van 15 mg/1 bromide is met de Gran's plot methode bepaald. De correlatie van de lijn die vervolgens geconstrueerd kan worden is 0,

4 2. DOEL 2.1 Doelstelling Onderzoek naar de invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ionselectieve electrode en gran plot. Ook de invloed van de parameters jodide en cyanide zal in het onderzoek worden meegenomen. 2.2 Probleemstelling Voor het Milieumeetnet Rijkswateren is het van belang het gehalte aan bromide in het oppervlaktewater bij de meetstations Lobith en Eysden te kunnen bepalen. Het gehalte bromide dat in deze oppervlaktewaters verwacht kan worden, is hoogstens enkele milligrammen (zie tabel 2.1). Wel bevat het water hoge concentraties chloride die de bepaling van het gehalte bromide kan storen (zie tabel 2.1). Tabel 2.1, Gemiddeld gehalte aan bromide en chloride in Eysden en Lobith. Periode Plaats [Br] (mg/1) [Cl] (mg/1) t/m Eysden 0, Lobith 1, Naast de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlaktewaters is er ook vraag naar deze bepaling in afvalwater. Afvalwater kunnen ook hoge concentraties aan chloride bevatten die de bepaling van bromide kan storen. De in gebruikt zijnde methode is afgeleid van NEN 6476 en beschrijft de bepaling van het gehalte aan chloride in (afval)water door middel van een potentiometrische titratie met zilvernitraat. Daarbij kan bromide (en jodide) theoretisch worden onderscheiden van chloride. In werkdocument IX (7.1) wordt geconcludeerd dat de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlaktewaters volgens deze methode ongeschikt is in de aanwezigheid van hoge concentraties chloride.

5 Om de bepaling van gehalte aan bromide mogelijk te maken is er een methode ontwikkeld met behulp van een ionselectieve electrode en gran plot (meer punts standaard additie). De invloed van chloride (jodide en cyanide) op de bepaling van het gehalte bromide is echter nog niet onderzocht.

6 3. ALGEMEEN 3.1 Beginsel Voor de methode voor de bepaling van het gehalte van bromide met behulp van een potentiometrische eindpuntsindicatie wordt gebruikt gemaakt van een zilverelectrode met als referentieelectrode een kalomelelectrode met een dubbele liquid junction. Een nadeel van de zilverelectrode is dat deze niet ionselectief is. Andere parameters zoals chloride, jodide en cyanide zullen de bepaling van het gehalte bromide storen. Met een ionselectieve electrode is dit probleem grotendeels op te heffen. Bepaling van het gehalte bromide met behulp van een ionselectieve electrode worden uitgevoerd middels een directe meting. Het titratiesysteem zal dus eerst gecalibreerd moeten worden om gehaltebepaling mogelijk te maken. Omdat de bepaling van gehalte aan bromide zeer bei'nvloed kan worden door andere ionen in oplossing wordt er gekozen voor de gran plot methode. De gran plot methode is een meerpunts standaard additie. In de volgende paragrafen zal enige informatie over de ionselectieve electrode van bromide en de gran plot methode worden gegeven. Deze informatie is verkregen uit NPR 6500 (7.5) De ionselectieve electrode voor bromide De selectiviteit van een ionselectieve electrode wordt bepaald door de grote van de bijdrage van een interfererend ion aan de membraanpotentiaal. De membraanpotentiaal wordt beschreven met de vergelijking: E = E,, -RT/F ln(a B + K^1"" 1 ) waarin: E = membraanpotentiaal, in V; EQ = standaardmembraanpotentiaal bij de standaardactiviteit, in V; R = molaire gasconstante, in J/(K*mol); T = absolute temperatuur, in K; F = constante van Faraday, in C/mol; Kj = selectiviteitsverhouding van het ion i; a Br = activiteit in de meetoplossing van bromide, in mol/1; a^ = activiteit in de meetoplossing van het interferend ion i, in mol/1; Zj = ladingsgetal van het ion i, in mol/1.

7 De bijdrage van het interfererend ion i wordt aangegeven middels het quotient van de ionenactiviteit aj en de zogenaamde selectiviteitsverhouding Kj. In tabel 1 worden de selectiviteitsverhoudingen van enkele interfererende ionen voor de bromide electrode aangegeven. Tabel 3.1, Selectiviteitsverhoudingen van enkele storende ionen voor de ionselectieve electrode van bromide. interfererend ion selectiviteits verhouding t.o.v. bromide chloride 5 * 10 3 jodide 2 cyanide 1 hydroxide 1 * 10" 4 ammoniak 4 * 10' De selectiviteitsverhouding geeft informatie over de gevoeligheid van de electrode voor het interfererend ion ten opzichte van bromide. Uit de tabel is af te leiden dat de gevoeligheid van de electrode voor chloride 200 keer lager is dan voor bromide. Voor jodide is de electrode echter twee keer zo gevoelig!! Opmerking: Sulfide stoort altijd bij metingen met de ionselectieve electrode voor bromide. De concentratie van sulfide moet altijd kleiner zijn dan 10"* M De gran plot methode De methode van Gran's plot komt overeen met die van standaardadditie, maar gaat uit van meer standaardaddities, waardoor een hogere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt verkregen. Na elke additie wordt de potentiaal van de oplossing gemeten waarna de concentratie van het te meten ion berekend kan worden volgens de formule: V. 1 c ; = nc. Vj {lo^e" (nv./(v, + Vb ) + 1) - 1}

8 waarin: Cj = de concentratie van het te meten ion in het analysemonster, in mol/1; n = het aantal standaardaddities; c, = de concentratie van het te meten ion in de standaardoplossing, in mol/1; V, = het volume per additie toegevoegde standaardoplossing, in ml; V; = het volume van het analysemonster, in ml; E = de potentiaal, gemeten na n standaardaddities, in mv; E = de potentiaal, gemeten zonder standaardadditie, in mv; s = de electrodesteilheid, in mv; V b = het volume toegevoegde ionensterktebuffer. De concentratie van het te meten ion wordt gevonden door het rekenkundig gemiddelde te bepalen van de gevonden waarden. Opmerkingen: 1. De electrodesteilheid s wordt gedefinieerd als: s = E 2 - E, waarin: s = de electrodesteilheid, in mv; E, = de potentiaal, gemeten in de standaardoplossing met de laagste concentratie, in mv; E2 = de potentiaal, gemeten in de standaardoplossing met de hoogste concentratie, in mv. 2. Bij gebruik van de Gran's plot methode is het van belang gebruik te maken van een ionensterktebuffer. Dit is een oplossing met grote ionensterkte die wordt toegevoegd aan het monster en de calibratieoplossingen om een gelijke ionsterkte te bereiken.

9 4. WERKWIJZE 4.1 Opzet van het onderzoek. Voor het onderzoek naar de invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide zal de volgende werkwijze worden gehanteerd. 1. Evaluatie van de huidige methode zoals beschreven in Werkvoorschrift (7.2). 2. Het bepalen van de terugvindbaarheid van het gehalte aan bromide in waterige standaardoplossingen op verschillende concentratieniveau's in de aanwezig van de parameters chloride, jodide en cyanide op verschillende concentratieniveau's. 3. Bepaling van diverse karakteristieken van de bepaling van het gehalte aan bromide volgens SA 8141 (7.3) en 8135 (7.4). 4. Het uitvoeren van de bepaling van het gehalte aan bromide in praktijkmonsters in de aanwezigheid van chloride. Hiertoe worden aan praktijkmonsters met een bekende concentratie chloride, bromide geaddeerd, waarna de recovery wordt bepaald. 4.2 Apparatuur Titrator Er is gebruik gemaakt van een MTS 800 Multi-functioneel titratiesysteem van Radiometer (Kopenhagen, Denemarken). Dit systeem bestaat uit de volgende onderdelen: TTT 85 titrator; ABU 80 autoburet; SAC 80 monsterwisselaar; ION 85 ion analyzer; Alpha printer PRS 12+. Er wordt voor dit onderzoek geen gebruik gemaakt van de TTT 85 titrator. De ionanalyzer wordt gebruikt in de gran plot mode zodat metingen volgens de gran plot methode mogelijk zijn. De ABU 80 autoburet wordt voorzien van een buret met een volume van 2,5 ml. x

10 4.2.2 Electroden Als indikator electrode wordt een ionselectieve electrode gebruikt (Radiometer, F1022Br). De electrode bestaat uit een PVC-lichaam met waarin, in het uiteinde, een membraan aanwezig is, bestaand uit een zeer slecht oplosbaar zilverkristal. Enkele specificaties van de ionselectieve electrode zijn: Meetbereik 10 - IO" 6 M Br (MW Br = 79,9 g/mol) ph range 0 14 Temperatuur C Als referentie electrode wordt een kalomel-electrode gebruikt met een double liqiud junction (Radiometer, K701). Er wordt gebruik gemaakt van een electrode met een dubbele vloeistof brug om lekkage van kaliumchloride naar de meetoplossing uit te sluiten. Als tweede electrolyt wordt gebruik gemaakt van een kaliumnitraat oplossing. 4.3 Chemicalien Gedemineraliseerd water Kaliumbromide, Baker, p.a Natriumbromide, Baker, p.a Natriumnitraat, Baker, p.a Kaliumnitraat, Baker, p.a Kaliumchloride, Baker, p.a Kaliumjodide, Baker, p.a Kaliumcyanide, Baker, p.a.

11 5, UITVOERING, RESULTATEN EN DISCUSSIE 5.1 Evaluatie huidige methode De huidige methode voor de bepaling van het gehalte bromide wordt beschreven in het werkvoorschrift W De waarnemingen van de controles zoals die in de periode voor deze evaluatie zijn gevonden, worden gegeven in tabel 5.1. De ervaring leert dat om tot een goede waarneming van een controle te komen, de controle vaak meerdere malen herhaald moet worden. De gemiddelde waarden en standaard deviaties van de controles zoals gegeven in tabel 5.1 zijn dus verkregen uit geselecteerde waarnemingen. Om de oorzaak van de zo problematisch verlopende gehaltebepaling van bromide te achterhalen is de methode geevalueerd. Tabel 5.1,Resultaten controles voor de bepaling van het gehalte bromide. Gehalte controles (mg/1) theoretisch 0,5 1,0 2,0 X n S RSD (%) ,8 De resultaten van de evaluatie zijn, in volgorde van afhandelen, de volgende: Voor de bereiding van de stockstandaard en de stockcontrole moet een zeer kleine hoeveelheid van respectievelijk kaliumbromide (149.0 mg) en natriumbromide (128,8 mg) nauwkeuring worden afgewogen. Van bereide stockstandaarden en stockcontroles is het bromide gehalte bepaald volgens werkvoorschrift W In geen enkele van de oplossingen blijkt de theoretische waarde aanwezig te zijn. De afwijking loopt op tot 20%!! De fout die gemaakt wordt bij het inwegen en/of overspoelen werkt zeer sterk door in de eindconcentratie van de oplossing. Het volume van de buret die wordt gebruikt (25 ml) is erg groot in verhouding tot de volumina die worden toegevoegd voor de gran plot methode (0,5 ml). Het is beter te kiezen voor een buret met een kleiner volume. Omdat er 5 keer 0,5 ml wordt toegevoegd is een buretvolume van 2,5 ml voldoende. 10

12 Gevoeligheid van de electrode wordt, volgens de methode die in gebruik is, standaard ingesteld op 90 %. Met behulp van een 1 molaire bromide oplossing is de gevoeligheid van de electrode getest. De electrode moet een voor deze oplossing een potentiaal van ± 107 mv geven. Het blijkt dan dat de gevoeligheid van de electrode de 100 % benaderd. Het programma ingebracht in de ION 85 ion analyzer bevat een fout. Het volume dat ingebracht wordt dient 110 ml te zijn (100 ml monster + 10 ml ionenbuffer) in plaats van 100 ml. Hierdoor zal de percentuele afwijking van de theoretische waarde van lage concentraties groot zijn en kleiner worden naarmate de concentratie toeneemt. Zoals uit tabel 5.1 blijkt is de standaard deviatie van controle 0,5 mg/1 0,067. Uitgaande van deze standaard deviatie wordt de MDL 0,20 mg/1. Echter zoals al eerder bleek verloopt de gehaltebepaling van bromide zeer problematisch en zijn de waarnemingen verkregen in tabel 5.1 geselecteerde waarnemingen. Het is daarom aannemelijk dat de MDL groter is dan 0,2 mg/1. De huidige methode (W ) gaat uit van een gran plot met incrementen van 0,5 mg/1. Uitgaande van een MDL die ruim groter is dan 0,2 mg/1 zijn deze incrementen te klein. Incrementen van 5 mg/1 zijn realistischer. 5.2 De invloed van interferende ionen. Voor de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater wordt de invloed van de interfererende ionen chloride, jodide en cyanide bekeken. Voor de werkwijze wordt verwezen naar werkvoorschrift W Hr zijn enkele wijzigen ten opzichte van dit voorschrift. Er wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een stockstandaard van 1000 mg/1 bromide. Het concentratiegebied loopt tot 25 mg/1 in plaats van 2,5 mg/1. De stockcontrole bevat 1000 mg/1 bromide. De werkcontroles bevatten respectievelijk 5, 10, en 20 mg/1 bromide Chloride. Voor de toevoeging van chloride wordt gebruik gemaakt van een stockoplossing chloride die 1000 mg/1 bevat. 11

13 Tijdens de bereiding van de stockcontroles werden diverse volumina stockoplossing chloride toegevoegd, zodat de concentraties chloride zoals vermeld in tabel 5.2 werden verkregen. Het gehalte bromide van deze oplossingen werd met behulp van de ionselectieve electrode en gran plot bepaald. De resultaten van deze gehaltebepalingen worden gegeven in tabel 5.2. In bijlage 1 worden deze resultaten grafisch weergegeven. Tabel 5.2,Terugvindbaarheid van bromide in de aanwezigheid van chloride [Br] - 5 mg/1 [Br] = 10 mg/1 [Br] = 20 mg/1 [Cl] mg/1 mg/1 % mg/1 % mg/1 % Uit de resultaten zoals weergegeven in tabel 5.2 kan men de selectiviteitsverhouding voor bromide ten opzichte van chloride berekenen: selectiviteitsverhouding = [X] [Br], - [Br] 2 waarin, [X] = [Br], = [Br] 2 = concentratie in de oplossing van het storende ion X, in mg/1; gehaltebepaling van bromide in aanwezigheid van chloride, in mg/1; gehaltebepaling van bromide zonder de aanwezigheid van chloride, in mg/1. De berekende selectiviteitsverhoudingen van de bromide ionselectieve electrode in de aanwezigheid van 1000 mg/1 chloride worden gegeven in tabel 5.3. Hieruit blijkt dat de berekende selectiviteitsverhouding de selectiviteitsverhouding zoals gegeven in tabel 3.1 benaderd. De hier aangegeven selectiviteitsverhouding van de bromide-electrode voor chloride is

14 tabel 5.3, De berekende selectiviteitsverhoudingen bij een chlorideconcentratie van 1000 mg/1 [Br] in mg/1 Selectiviteitsverhouding In tabel 5.4 wordt het percentage terugvinding uitgezet tegen de verhouding tussen [Br] en [Cl]. Opvallend is dat deze verhouding het percentage terugvindbaarheid bepaald. De invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide wordt gestoord vanaf een verhouding van [Br]:[Cl] = 10. Grotere verhoudingen hebben een duidelijke invloed op de gehalte bepaling van bromide. Tabel 5.4, Terugvindbaarheid van bromide bij verschillende verhoudingen van bromide en chloride. [Br]:[Cl] Terugvindbaarheid (%) [Br] = 5 mg/1 [Br] = 10 mg/1 [Br] = 20 mg/ Jodide. Voor de toevoeging van jodide wordt gebruik gemaakt van een stockoplossing jodide die 250 mg/1 bevat. Tijdens de bereiding van de stockcontroles werden diverse volumina stockoplossing jodide toegevoegd, zodat de concentraties jodide zoals vermeld in tabel 5.5 werden verkregen. Het gehalte bromide van deze oplossingen werd met behulp van de ionselectieve electrode en gran plot bepaald. De resultaten van deze gehaltebepalingen worden gegeven in tabel 5.5. In bijlage 2 worden deze resultaten grafisch weergegeven. 13

15 Tabel 5.5,Terugvindbaarheid van bromide in de aanwezigheid van jodide m mg/1 [Br] = 5 mg/1 [Br] = 10 mg/1 [Br] = 20 mg/1 mg/1 % mg/1 % mg/1 % De berekende selectiviteitsverhoudingen (zie 5.2.1) van de bromide ionselectieve electrode in de aanwezigheid van 50 mg/1 jodide worden gegeven in tabel 5.6. Hieruit blijkt dat de berekende selectiviteitsverhouding niet overeenkomt met de selectiviteitsverhouding zoals gegeven in tabel 3.1.De hier aangeven selectiviteitsverhouding van de bromide-elecetrode voor jodide is 2.De ionselectieve electrode gedraagt zich in de aanwezigheid van jodide anders dan door de fabrikant wordt verondersteld. tabel 5.6, De berekende selectiviteitsverhoudingen jodideconcentratie van 50 mg/1 bij een [Br] in mg/1 Selectiviteitsverhouding Omdat de verhoudingen tussen bromide en jodide anders zijn gekozen als de verhoudingen tussen bromide en chloride is er geen goed beeld te krijgen over het percentage terugvindbaarheid bij verschillende verhoudingen. Uit de resultaten blijkt wel dat de invloed van jodide op de bepaling van het gehalte aan bromide al bij lage concentraties duidelijk merkbaar is. Het is echter aannemelijk dat jodide in oppervlakte- en afvalwater niet of in zeer lage concentraties voorkomt. Indien er wel jodide aanwezig kan zijn dan dient naar een andere analysemethode te worden gezocht. 14

16 5.2.3 Cyanide Voor de toevoeging van cyanide wordt gebruik gemaakt van een stockoplossing cyanide die 250 mg/1 bevat. Tijdens de bereiding van de stockcontroles werden diverse volumina stockoplossing cyanide toegevoegd, zodat de concentraties cyanide zoals vermeld in tabel 5.7 werden verkregen. Het gehalte bromide van deze oplossingen werd met behulp van de ionselectieve electrode en gran plot bepaald. De resultaten van deze gehaltebepalingen worden gegeven in tabel 5.7. In bijlage 3 worden deze resultaten grafisch weergegeven. Tabel 5.7, Terugvindbaarheid van bromide in de aanwezigheid van cyanide [Br] = 5 mg/1 [Br] = 10 mg/1 [Br] -= 20 mg/1 [CN] mg/1 mg/1 % mg/1 % mg/1 % De resultaten die gevonden worden voor de bepaling van het gehalte aan bromide in aanwezigheid van cyanide geeft een zeer onregelmatig beeld. De invloed van cyanide op de bepaling is niet zo consistent als de invloed van chloride en jodide. Een oorzaak hiervan kan zijn dat er geen rekening gehouden is met de ph van de oplossingen waardoor de aanwezigheid van cyanide anders is dan verondersteld. De resultaten zijn daarom minder betrouwbaar. Toch blijkt uit de resultaten dat cyanide een niet te onderschatten invloed heeft op de bepaling van het gehalte aan bromide. 5.3 Analvsekarakteristieken. Aan de hand van standaard aanwijzing SA 8141 en SA 8135 worden de analysekarakteristieken van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater bepaald voor de ionselectieve electrode met Gran's plot. 15

17 5.3.1 Detectiegrens en bepalingsgrens. Voor de bepaling van de detectie en bepalingsgrens wordt gebruik gemaakt van een praktijkmonster. Aan het praktijkmonster wordt op twee niveau's een additie gedaan, zodat de concentratie van het praktijkmonster rond het detectieniveau ligt. Er werd voor de bepaling van de detectie en bepalingsgrens gebruik gemaakt van het praktijkmonster met het labinfosnummer Het geschatte bepalingsniveau is ongeveer 3 mg/1 bromide. De addities die aan het praktijkmonster werden gedaan, zijn 2 mg/1 en 3 mg/ bromide. De resultaten die verkregen zijn voor de bepaling van de detectie- en bepalingsgrens worden gegeven in tabel 5.5. De ruwe data wordt gegeven in bijlage 4. Tabel 5.5 Detectie- en bepalingsgrens bromide fi in mg/1 x in mg/1 s in mg/1 n 3,0 2,68 0,16 2^ 2,0 1,77 0,059 6 Spooled 0,12 T * C Detectiegrens J "V-rllcd 0,36 mg/1 Bepalingsgrens io * s,,. 1,2 mg/ Herhaalbaarheid en recovery. De herhaalbaarheid wordt uitgevoerd met een praktijkmonster waarvan het bromide gehalte in het midden van de meetrange ligt, dwz tussen de 10 en 20 mg/1 bromide. De recovery wordt bepaald door aan het zelfde praktijkmonster een additie van bromide te doen. Voor het herhaalbaarheidsexperiment werd gebruik gemaakt van het praktijkmonster met labinfosnummer Het monster werd daartoe 20 keer verdund. Voor het recoveryexperiment werd aan het verdunde praktijkmonster 5 mg/1 bromide toegevoegd. De resultaten van het herhaalbaarheids- en recoveryexperiment worden gegeven in tabel 5.6. De ruwe date wordt gegeven in bijlage 5. 16

18 Tabel 5.6,Herhaalbaarheid en recovery bromide bepaling. x in mg/1 s in mg/1 n monster 14,09 0,142 7 monster + additie ,132 7 herhaalbaarheid (r) 0,40 bovengrens (b) 0,07 afronding (a) 0,01 recovery 103 % De recovery van de gehaltebepaling dient tussen de 70 en 110 % te liggen. Met een recovery van 103 % wordt aan deze grenzen voldaan Lineariteit. Voor de bepaling van het gehalte aan bromide met ionselectieve electrode wordt gebruik gemaakt van Gran's plot. Dit is een meer punts standaard additie (zie ).Voor elk monster wordt dus een ijklijn geconstrueerd. Om een beeld te krijgen van de lineariteit van de methode wordt van een controle oplossing elk punt geregistreerd en grafisch uitgezet. Om de lineariteit van de methode binnen het meetbereik te bepalen werd van een controleoplossing met 15 mg/1 bromide na elke additie het signaal geregistreerd. De gevonden signaalwaarden werden uitgezet tegen de additie (zie bijlage 6), waarna de correlatie en gevoeligheid berekend kunnen worden. De correlatie van de methode is voor de controle oplossing 15 mg/ Per additie van 5 mg/1 bromide is de potentiaalsprong mv, dwz de gevoeligheid is mv/mg*!" 1. De waarde van deze correlatiefactor en gevoeligheid zijn een indicatie. Afhankelijk van het matrix van het monster kan deze sterk verschillen Selectiviteit en matrixeffecten Voor de selectiviteit van de methode word verwezen naar tabel 3.1 waarin de selectiviteit van de electrode voor bromide ten opzichte van enkele andere parameters wordt aangegeven. De selectiviteit van de methode voor bromide in de aanwezigheid van chloride, jodide en cyanide is nader onderzocht. Hiervoor wordt verwezen naar 17

19 paragraaf 5.2.0pmerkelijk is dat, ondanks dat de selectiviteit voor bromide in de aanwezigheid van cyanide groter is dan in de aanwezigheid van jodide, dit niet blijkt uit de resultaten zoals beschreven in paragraaf 5.2. De storing door cyanide is meestal gelijk of groter dan de storing van jodide op de bepaling van het gehalte aan bromide. Een oorzaak hiervan kan de ph van de cyanideoplossingen zijn. Deze zijn niet gecontroleerd. Met de bepaling van de selectiviteit van de methode (electrode) worden eventuele matrixeffecten meteen onderkend. Tabel 3.1 geeft de parameters die bij de bepaling van het gehalte aan bromide matrixstoringen kunnen veroorzaken. Voor de parameters chloride, jodide en cyanide is dit nader onderzocht en beschreven in paragraaf Praktijkmonsters Met behulp van praktijkmonsters met een bekende concentratie chloride worden monster bereidt door additie van bromide. Tevens worden de praktijkmonsters geanalyseerd zonder additie van bromide. Uit de resultaten wordt de recovery van bromide berekend. Er werden een tiental parktijkmonsters (zie bijlage 7) uitgekozen met verschillende concentraties chloride. Hiervan werd 80 ml in een maatkolf van 100 ml gebracht waarna een additie van een bromide oplossing werd uitgevoerd. De maatkolf werd vervolgens aangevuld tot 100 ml. De additie van de bromide oplossing werden zo gekozen dat het gehalte aan bromide in de praktijkmonsters het gehele meetbereik beslaan. Tevens werden enkele hogere gehalten aan bromide geaddeerd om het effect van verdunning op het analyseresultaat te bepalen. De resultaten van de bepalingen van het gehalte aan bromide in deze praktijkmonsters worden gegeven in bijlage 7. Uit de resultaten blijkt dat de recovery van bromide in de praktijkmonsters m.u.v.2 monsters alien tussen de 70% en 110% vallen. Voor twee praktijkmonsters is de recovery 112%. In beide gevallen betreft het een praktijkmonster dat verdund moest worden a.g.v.een hoog chloride- en/of bromidegehalte. In de 3 gevallen waarbij de [Cl]:[Br] groter is dan 10 worden toch goede recoveries gevonden. In een geval is de recovery iets groter dan de toegestane grens van 110 %, nl 112%. Omdat hieruit blijkt dat de bepaling van bromide in de aanwezigheid van maximaal 100 mg/1 chloride goed verlopen, kan in de praktijk gesteld worden dat chloride concentraties vanaf 100 mg/1 de bepaling van het gehalte aan bromide storen. 18

20 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 6.1 Conclusies De methode zoals die tot op heden in gebruik is, dient aangepast te worden. In plaats van 5 maal een toevoeging van 0,5 ml 100 mg/1 (0,5 mg/1) met een 25 ml buret wordt 5 maal een toevoeging van 0,5 ml 1000 mg/1 (5,0 mg/1) met een 2,5 ml buret aanbevolen. Tevens dienen enkele instellingen van de ION 85 ionanalyzer aangepast te worden. De invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide volgens de nieuwe methode is merkbaar wanneer [Cl]:[Br] > 10. De invloed van jodide en cyanide op de bepaling van het gehalte aan bromide is zeer sterk. Concentraties jodide en cyanide van enkele milligrammen storen de bepaling van het gehalte aan bromide al merkbaar. Indien er jodide en/of cyanide in een watermonster verwacht kan worden dient er gezocht te worden naar een andere analysemethode. De detectiegrens voor de bepaling van het gehalte aan bromide is vastgesteld op 0,36 mg/1. De bepalingsgrens wordt dan vastgesteld op 1,2 mg/1 bromide. De recovery van de methode is bij een additie van 5 mg/1 bromide aan een praktijkmonster 103 %. De correlatie van de lineariteit is voor de additiebereik van 5 t/m 25 mg/1 bromide 0, voor een standaardoplossing van 15 mg/1. De gehaltes aan bromide, die aan praktijkmonsters met bekende concentratie chloride zijn toegevoegd, worden goed teruggevonden. In geval van twee uitzonderingen betreft het praktijkmonsters die verdund dienden te worden. De bepaling van het gehalte aan bromide in monsters met chlorideconcentraties kleiner dan 100 mg/1 kunnen goed worden uitgevoerd. In de praktijk zal daarom gesteld worden dat chloride concentraties groter dan 100 mg/1 de bepaling van het gehalte aan bromide storen. De bepaling van het gehalte aan bromide in watermonsters afkomstig van de bemonsteringspunten in Eysden en Lobith is niet mogelijk. De gehaltes aan bromide die aanwezig zijn in monsters afkomstig van deze bemonsteringspunten zijn te laag en de chloride concentraties zijn te hoog om een betrouwbaar en reproduceerbaar resultaat te leveren. 19

21 6.2 Aanbevelingen Voor bepaling van het gehalte bromide met de ionselectieve electrode en gran plot zal een andere range gekozen moeten worden. Een range met addities van 5 mg/1 tot 25 mg/1 ligt in een betere verhouding tot de gevoeligheid van de electrode. De methode en het werkvoorschrift zijn inmiddels aangepast. Om bromide in een laag concentratie gebied te kunnen bepalen zal naar een andere analysemethode gezocht moeten worden. Voor de gehaltebepaling van bromide in de aanwezigheid van jodide en/of zal een alternatief gezocht moeten worden, zoals ionchromatografie of electroforese. 20

22 7. LITERATUUR 7.1 werkdocument IX- Onderzoek naar de invloed van chloride en jodide bij de potentiometrisch bepaling van het gehalte aan bromide in water. - B. van Kleef, D. ten Hoorn Boer, P.C.M.Frintrop, Lelystad, januari Werkvoorschrift W Water - Potentiometrische bepaling van het gehalte aan bromide. - B. van Kleef, 5 September Standaard Aanwijzing SA Standaard aanwijzing voor het opstellen van analysekarakteristieken van chemische parameters. - H.F. Schuijn, 2 januari Standaard Aanwijzing SA Validatie van chromatografische analysemethoden - T. Zee, S. van Tol, P. Frintrop, 6 maart NPR Water, Grondslagen van en algemene richtlijnen voor het gebruik van ion-selectieve elektroden - l c druk juli ION85 Ion analyzer - User's Handbook - Radiometer Copenhagen 21

Achtergronddocument voor aanvulling van het habitatinstrument: 1. Flexibilisering invoer; 2. Onzekerheidsanalyse; 3. Validatie

Achtergronddocument voor aanvulling van het habitatinstrument: 1. Flexibilisering invoer; 2. Onzekerheidsanalyse; 3. Validatie Werkdocument Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Achtergronddocument voor aanvulling van het habitatinstrument: 1. Fleibilisering invoer; 2. Onzekerheidsanalyse; 3. Validatie G.E.M. van der Lee W.E.

Nadere informatie

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES

BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria Procedure BEPALING VAN DE MEETONZEKERHEID VOOR KWANTITATIEVE CHEMISCHE ANALYSES Datum van toepassing : zie datum goedkeuring

Nadere informatie

Vergelijking van atomaire fluorescentie en atomaire absorptie bij de bepaling van kwik in water volgens NEN 6445 en NEN 6449

Vergelijking van atomaire fluorescentie en atomaire absorptie bij de bepaling van kwik in water volgens NEN 6445 en NEN 6449 Vergelijking van atomaire fluorescentie en atomaire absorptie bij de bepaling van kwik in water volgens NEN 6445 en NEN 6449 RIZA Hoofdafdeling Informatie en Meettechnologie Laboratorium voor anorganische

Nadere informatie

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken Het arboconvenant banken werkt aan: Aandacht voor mens en werk Mens en werk in balans Goed en gezond werken Bewust omgaan met gezondheid Duur van het computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Deelrapport B: Toestand en trends Bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2012 Janneke Klein Joachim Rozemeijer Hans Peter Broers Bas van der Grift

Nadere informatie

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 J.M. de Kok 1201609-000 Deltares, 2010

Nadere informatie

RIVM rapport 680100004/2006

RIVM rapport 680100004/2006 RIVM rapport 684/26 Drainwaterkwaliteit in de kleigebieden in de periode 996-2 Evaluatie van een meetprogramma voor de inrichting van een monitoringnetwerk J.C. Rozemeijer, L.J.M. Boumans, B. Fraters TNO

Nadere informatie

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012

De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011. Datum 5 december 2012 De kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2011 Datum 5 december 2012 Status Definitief Colofon Inspectie Leefomgeving en Transport Water, Bodem en Bouwen Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Rijksinstituut

Nadere informatie

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013

Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater. Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater Tussenrapportage: update t/m 2013 Janneke Klein Joachim

Nadere informatie

Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen

Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen Datum 3 juli 2014 Status Update vastgesteld in MRE-bijeenkomst 26 juni 2014 Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol

Nadere informatie

Aangepaste tekstgedeelten zijn blauw gemarkeerd.

Aangepaste tekstgedeelten zijn blauw gemarkeerd. Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen Datum 3 juli 2014 Status Update vastgesteld in MRE-bijeenkomst 26 juni 2014 Aangepaste tekstgedeelten zijn blauw gemarkeerd. Richtlijn

Nadere informatie

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 De onderzoekslocatie Landsmeer... 7 1.3 Doelen

Nadere informatie

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland

Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Aart Overeem en Adri Buishand De Bilt, 2012 Technical report; TR-332 Statistiek van extreme gebiedsneerslag in Nederland Versie 1.0 Datum 4 mei 2012

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel

Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel ECN Beleidsstudies ECN-N--12-015 7 september 2012 Notitie Effecten van de afschaffing van NO x - emissiehandel Aan : Eva Thompson, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kopie aan : Arjan Plomp, Eppe

Nadere informatie

Meetmethod en NH 3 - emissie uit stallen

Meetmethod en NH 3 - emissie uit stallen Meetmethod en NH 3 - emissie uit stallen 2 Meetmethoden NH 3 -emissie uit stallen Werkgroep "Meetmethoden NH 3 -emissie uit stallen" Eindredactie: E.N.J. van Ouwerkerk (IMAG-DLO) Onderzoek inzake de mest-

Nadere informatie

Zink in stedelijk oppervlaktewater

Zink in stedelijk oppervlaktewater Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn www.tno.nl TNO-rapport

Nadere informatie

Arbeidsinspectie. A.N. van den Ameele. Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie

Arbeidsinspectie. A.N. van den Ameele. Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie Arbeidsinspectie Centraal Kantoor Afdeling Monitoring en Beleidsinformatie ALCOHOL EN WERK 2000 (Een herhalingsonderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot het alcoholbeleid in bedrijven in Nederland

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later

DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later DE 12-MAANDSZIEKEN VAN JANUARI 1998 arbeidsongeschiktheid, gezondheid, herbeoordeling en reïntegratie 2½ jaar later 15 januari 2001 Ir. C.G.L. van Deursen Bureau AS/tri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.:

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark

Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark TNO-rapport TNO 2013 R11279 Een overzicht van import en exportstromen in het Nederlandse personenwagenpark Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting

fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting Final l rereport fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting rapport 2011 33 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting rapport 2011 33 ISBN 978.90.5773.549.3 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL 033 460 32 00 FAX

Nadere informatie

WaterBODEMbeheer in Nederland:

WaterBODEMbeheer in Nederland: WaterBODEMbeheer in Nederland: Maatregelen Baggeren en Nutriënten (BAGGERNUT) - Metingen Interne Nutriëntenmobilisatie en Decompositie (MIND-BAGGERNUT) Eindrapportage 212 BIOGEOCHEMICAL WATER-MANAGEMENT

Nadere informatie

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders

Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Bepaling van de meetonzekerheid voor testen op voedingsmiddelen en veevoeders Peter Vermaercke 1 All copy rights obtained by FAVV/AFSCA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden

Nadere informatie

Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk

Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk Eindrapportage veldtesten, Energieprestaties van 5 warmtetechnieken bij woningen in de praktijk Energy Matters in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Colofon Projectnaam Veldtesten warmtetechnieken,

Nadere informatie

MASTER EÜROTRAC-PROJECTEN. /v*7 2- k 06&L/ Voortgangsrapport 1990-1992 JUU 1992 ECN-C- -92-041. B6IM8UTHII If THIS DOCUMENT $ 0IUMTEI mm MIES mmw oo

MASTER EÜROTRAC-PROJECTEN. /v*7 2- k 06&L/ Voortgangsrapport 1990-1992 JUU 1992 ECN-C- -92-041. B6IM8UTHII If THIS DOCUMENT $ 0IUMTEI mm MIES mmw oo /v*7 2- k 06&L/ JUU 1992 ECN-C- -92-041 cnngy mnmation EÜROTRAC-PROJECTEN Voortgangsrapport 1990-1992 J.SLAN:HA B.G.ARENDS G.P.WERS MASTER B6IM8UTHII If THIS DOCUMENT $ 0IUMTEI mm MIES mmw oo Het Energieonderzoek

Nadere informatie

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1

Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken. Robert Abrams P. 1/1 Statistische onzekerheid met betrekking tot microbiologische analysetechnieken Robert Abrams Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze presentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

Bemonstering voor rookgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren

Bemonstering voor rookgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht Bemonstering voor rookgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren Versie maart 2012 LUC/II/001 INHOUD Inhoud 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie