Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode"

Transcriptie

1 Onderzoek naar de selectiviteit van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ion-selectieve electrode RIZA Hoofdafdeling Informatie en Meettechnologie Laboratorium voor anorganische analyse Lab.Hoofd: mevr G.C.M.Tielens-Wester Werkdocument: X Door: S.T. van der Velde, G.C.M.Tielens-Wester, P.C.M.Frintrop Lelystad, juli 1995 n.b. De inhoud van dit werkdocument hoeft niet in overeenstemming te zijn met de visie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

2 INHOUDSOPGAVE 1 1. SAMENVATTING 2 2. DOEL 2.1 Doelstelling 2.2 Probleemstelling 3. ALGEMEEN 3.1 Beginsel De ionselectieve electrode voor bromide De gran plot methode 4. WERKWIJZE 4.1 Opzet van het onderzoek 4.2 Apparatuur Titrator Electroden 4.3 Chemicalien 5. RESULTATEN EN DISCUSSIE 5.1 Evaluatie huidige methode 5.2 Invloed van interferende ionen Chloride Jodide Cyanide 5.3 Analysekarakteristieken Detectiegrens en bepalingsgrens Herhaalbaarheid en recovery Lineairiteit Selectiviteit en matrixeffecten 5.4 Praktijkmonsters 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 6.1 Conclusies 6.2 Aanbevelingen 7. LITERATUUR 8. BIJLAGEN

3 1. SAMENVATTING Voor het onderzoek naar de waterkwaliteit in de Rijkswateren is het van belang om in oppervlaktewater lage gehaltes bromide te kunnen bepalen in de aanwezigheid van hoge concentraties chloride. Tevens is er vraag naar deze bepaling in afvalwater waarbij ook hoge gehaltes aan chloride aanwezig kunnen zijn Voor de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte en afvalwater is een methode ontwikkeld met behulp van een ionselectieve electrode en gran plot (meer punts standaard-additie). Tijdens de evaluatie van deze methode bleek dat deze niet geschikt is voor de bepaling van gehaltes kleiner dan enkele milligrammen per liter. Tevens bleek de in gebruik zijnde methode incorrect. De methode is daarop aangepast De invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide volgens de nieuwe methode is merkbaar wanneer de [Cl]:[Br] > 10. Uit de resultaten van de bepaling van het gehalte aan bromide in praktijkmonsters blijkt dat dit in de praktijk overeenkomt met een chlorideconcentratie van 100 mg/1. Wanneer er bromide bepaald moet worden in de aanwezigheid van chloride concentraties hoger dan 100 mg/1 dient er, indien mogelijk, verdunt te worden. Behalve chloride storen de parameters jodide en cyanide storen ook sterk op de bepaling van het gehalte aan bromide. Indien jodide en/of cyanide aanwezig is of verwacht kan worden in het monsters dient er naar een andere analysemethode gezocht te worden. De bepalingsgrens van de (nieuwe) methode voor de bepaling van het gehalte aan bromide is 1,2 mg/1. De recovery werd vastgesteld op 103 %. Het gehalte van een oplossing van 15 mg/1 bromide is met de Gran's plot methode bepaald. De correlatie van de lijn die vervolgens geconstrueerd kan worden is 0,

4 2. DOEL 2.1 Doelstelling Onderzoek naar de invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater met behulp van een ionselectieve electrode en gran plot. Ook de invloed van de parameters jodide en cyanide zal in het onderzoek worden meegenomen. 2.2 Probleemstelling Voor het Milieumeetnet Rijkswateren is het van belang het gehalte aan bromide in het oppervlaktewater bij de meetstations Lobith en Eysden te kunnen bepalen. Het gehalte bromide dat in deze oppervlaktewaters verwacht kan worden, is hoogstens enkele milligrammen (zie tabel 2.1). Wel bevat het water hoge concentraties chloride die de bepaling van het gehalte bromide kan storen (zie tabel 2.1). Tabel 2.1, Gemiddeld gehalte aan bromide en chloride in Eysden en Lobith. Periode Plaats [Br] (mg/1) [Cl] (mg/1) t/m Eysden 0, Lobith 1, Naast de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlaktewaters is er ook vraag naar deze bepaling in afvalwater. Afvalwater kunnen ook hoge concentraties aan chloride bevatten die de bepaling van bromide kan storen. De in gebruikt zijnde methode is afgeleid van NEN 6476 en beschrijft de bepaling van het gehalte aan chloride in (afval)water door middel van een potentiometrische titratie met zilvernitraat. Daarbij kan bromide (en jodide) theoretisch worden onderscheiden van chloride. In werkdocument IX (7.1) wordt geconcludeerd dat de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlaktewaters volgens deze methode ongeschikt is in de aanwezigheid van hoge concentraties chloride.

5 Om de bepaling van gehalte aan bromide mogelijk te maken is er een methode ontwikkeld met behulp van een ionselectieve electrode en gran plot (meer punts standaard additie). De invloed van chloride (jodide en cyanide) op de bepaling van het gehalte bromide is echter nog niet onderzocht.

6 3. ALGEMEEN 3.1 Beginsel Voor de methode voor de bepaling van het gehalte van bromide met behulp van een potentiometrische eindpuntsindicatie wordt gebruikt gemaakt van een zilverelectrode met als referentieelectrode een kalomelelectrode met een dubbele liquid junction. Een nadeel van de zilverelectrode is dat deze niet ionselectief is. Andere parameters zoals chloride, jodide en cyanide zullen de bepaling van het gehalte bromide storen. Met een ionselectieve electrode is dit probleem grotendeels op te heffen. Bepaling van het gehalte bromide met behulp van een ionselectieve electrode worden uitgevoerd middels een directe meting. Het titratiesysteem zal dus eerst gecalibreerd moeten worden om gehaltebepaling mogelijk te maken. Omdat de bepaling van gehalte aan bromide zeer bei'nvloed kan worden door andere ionen in oplossing wordt er gekozen voor de gran plot methode. De gran plot methode is een meerpunts standaard additie. In de volgende paragrafen zal enige informatie over de ionselectieve electrode van bromide en de gran plot methode worden gegeven. Deze informatie is verkregen uit NPR 6500 (7.5) De ionselectieve electrode voor bromide De selectiviteit van een ionselectieve electrode wordt bepaald door de grote van de bijdrage van een interfererend ion aan de membraanpotentiaal. De membraanpotentiaal wordt beschreven met de vergelijking: E = E,, -RT/F ln(a B + K^1"" 1 ) waarin: E = membraanpotentiaal, in V; EQ = standaardmembraanpotentiaal bij de standaardactiviteit, in V; R = molaire gasconstante, in J/(K*mol); T = absolute temperatuur, in K; F = constante van Faraday, in C/mol; Kj = selectiviteitsverhouding van het ion i; a Br = activiteit in de meetoplossing van bromide, in mol/1; a^ = activiteit in de meetoplossing van het interferend ion i, in mol/1; Zj = ladingsgetal van het ion i, in mol/1.

7 De bijdrage van het interfererend ion i wordt aangegeven middels het quotient van de ionenactiviteit aj en de zogenaamde selectiviteitsverhouding Kj. In tabel 1 worden de selectiviteitsverhoudingen van enkele interfererende ionen voor de bromide electrode aangegeven. Tabel 3.1, Selectiviteitsverhoudingen van enkele storende ionen voor de ionselectieve electrode van bromide. interfererend ion selectiviteits verhouding t.o.v. bromide chloride 5 * 10 3 jodide 2 cyanide 1 hydroxide 1 * 10" 4 ammoniak 4 * 10' De selectiviteitsverhouding geeft informatie over de gevoeligheid van de electrode voor het interfererend ion ten opzichte van bromide. Uit de tabel is af te leiden dat de gevoeligheid van de electrode voor chloride 200 keer lager is dan voor bromide. Voor jodide is de electrode echter twee keer zo gevoelig!! Opmerking: Sulfide stoort altijd bij metingen met de ionselectieve electrode voor bromide. De concentratie van sulfide moet altijd kleiner zijn dan 10"* M De gran plot methode De methode van Gran's plot komt overeen met die van standaardadditie, maar gaat uit van meer standaardaddities, waardoor een hogere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt verkregen. Na elke additie wordt de potentiaal van de oplossing gemeten waarna de concentratie van het te meten ion berekend kan worden volgens de formule: V. 1 c ; = nc. Vj {lo^e" (nv./(v, + Vb ) + 1) - 1}

8 waarin: Cj = de concentratie van het te meten ion in het analysemonster, in mol/1; n = het aantal standaardaddities; c, = de concentratie van het te meten ion in de standaardoplossing, in mol/1; V, = het volume per additie toegevoegde standaardoplossing, in ml; V; = het volume van het analysemonster, in ml; E = de potentiaal, gemeten na n standaardaddities, in mv; E = de potentiaal, gemeten zonder standaardadditie, in mv; s = de electrodesteilheid, in mv; V b = het volume toegevoegde ionensterktebuffer. De concentratie van het te meten ion wordt gevonden door het rekenkundig gemiddelde te bepalen van de gevonden waarden. Opmerkingen: 1. De electrodesteilheid s wordt gedefinieerd als: s = E 2 - E, waarin: s = de electrodesteilheid, in mv; E, = de potentiaal, gemeten in de standaardoplossing met de laagste concentratie, in mv; E2 = de potentiaal, gemeten in de standaardoplossing met de hoogste concentratie, in mv. 2. Bij gebruik van de Gran's plot methode is het van belang gebruik te maken van een ionensterktebuffer. Dit is een oplossing met grote ionensterkte die wordt toegevoegd aan het monster en de calibratieoplossingen om een gelijke ionsterkte te bereiken.

9 4. WERKWIJZE 4.1 Opzet van het onderzoek. Voor het onderzoek naar de invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide zal de volgende werkwijze worden gehanteerd. 1. Evaluatie van de huidige methode zoals beschreven in Werkvoorschrift (7.2). 2. Het bepalen van de terugvindbaarheid van het gehalte aan bromide in waterige standaardoplossingen op verschillende concentratieniveau's in de aanwezig van de parameters chloride, jodide en cyanide op verschillende concentratieniveau's. 3. Bepaling van diverse karakteristieken van de bepaling van het gehalte aan bromide volgens SA 8141 (7.3) en 8135 (7.4). 4. Het uitvoeren van de bepaling van het gehalte aan bromide in praktijkmonsters in de aanwezigheid van chloride. Hiertoe worden aan praktijkmonsters met een bekende concentratie chloride, bromide geaddeerd, waarna de recovery wordt bepaald. 4.2 Apparatuur Titrator Er is gebruik gemaakt van een MTS 800 Multi-functioneel titratiesysteem van Radiometer (Kopenhagen, Denemarken). Dit systeem bestaat uit de volgende onderdelen: TTT 85 titrator; ABU 80 autoburet; SAC 80 monsterwisselaar; ION 85 ion analyzer; Alpha printer PRS 12+. Er wordt voor dit onderzoek geen gebruik gemaakt van de TTT 85 titrator. De ionanalyzer wordt gebruikt in de gran plot mode zodat metingen volgens de gran plot methode mogelijk zijn. De ABU 80 autoburet wordt voorzien van een buret met een volume van 2,5 ml. x

10 4.2.2 Electroden Als indikator electrode wordt een ionselectieve electrode gebruikt (Radiometer, F1022Br). De electrode bestaat uit een PVC-lichaam met waarin, in het uiteinde, een membraan aanwezig is, bestaand uit een zeer slecht oplosbaar zilverkristal. Enkele specificaties van de ionselectieve electrode zijn: Meetbereik 10 - IO" 6 M Br (MW Br = 79,9 g/mol) ph range 0 14 Temperatuur C Als referentie electrode wordt een kalomel-electrode gebruikt met een double liqiud junction (Radiometer, K701). Er wordt gebruik gemaakt van een electrode met een dubbele vloeistof brug om lekkage van kaliumchloride naar de meetoplossing uit te sluiten. Als tweede electrolyt wordt gebruik gemaakt van een kaliumnitraat oplossing. 4.3 Chemicalien Gedemineraliseerd water Kaliumbromide, Baker, p.a Natriumbromide, Baker, p.a Natriumnitraat, Baker, p.a Kaliumnitraat, Baker, p.a Kaliumchloride, Baker, p.a Kaliumjodide, Baker, p.a Kaliumcyanide, Baker, p.a.

11 5, UITVOERING, RESULTATEN EN DISCUSSIE 5.1 Evaluatie huidige methode De huidige methode voor de bepaling van het gehalte bromide wordt beschreven in het werkvoorschrift W De waarnemingen van de controles zoals die in de periode voor deze evaluatie zijn gevonden, worden gegeven in tabel 5.1. De ervaring leert dat om tot een goede waarneming van een controle te komen, de controle vaak meerdere malen herhaald moet worden. De gemiddelde waarden en standaard deviaties van de controles zoals gegeven in tabel 5.1 zijn dus verkregen uit geselecteerde waarnemingen. Om de oorzaak van de zo problematisch verlopende gehaltebepaling van bromide te achterhalen is de methode geevalueerd. Tabel 5.1,Resultaten controles voor de bepaling van het gehalte bromide. Gehalte controles (mg/1) theoretisch 0,5 1,0 2,0 X n S RSD (%) ,8 De resultaten van de evaluatie zijn, in volgorde van afhandelen, de volgende: Voor de bereiding van de stockstandaard en de stockcontrole moet een zeer kleine hoeveelheid van respectievelijk kaliumbromide (149.0 mg) en natriumbromide (128,8 mg) nauwkeuring worden afgewogen. Van bereide stockstandaarden en stockcontroles is het bromide gehalte bepaald volgens werkvoorschrift W In geen enkele van de oplossingen blijkt de theoretische waarde aanwezig te zijn. De afwijking loopt op tot 20%!! De fout die gemaakt wordt bij het inwegen en/of overspoelen werkt zeer sterk door in de eindconcentratie van de oplossing. Het volume van de buret die wordt gebruikt (25 ml) is erg groot in verhouding tot de volumina die worden toegevoegd voor de gran plot methode (0,5 ml). Het is beter te kiezen voor een buret met een kleiner volume. Omdat er 5 keer 0,5 ml wordt toegevoegd is een buretvolume van 2,5 ml voldoende. 10

12 Gevoeligheid van de electrode wordt, volgens de methode die in gebruik is, standaard ingesteld op 90 %. Met behulp van een 1 molaire bromide oplossing is de gevoeligheid van de electrode getest. De electrode moet een voor deze oplossing een potentiaal van ± 107 mv geven. Het blijkt dan dat de gevoeligheid van de electrode de 100 % benaderd. Het programma ingebracht in de ION 85 ion analyzer bevat een fout. Het volume dat ingebracht wordt dient 110 ml te zijn (100 ml monster + 10 ml ionenbuffer) in plaats van 100 ml. Hierdoor zal de percentuele afwijking van de theoretische waarde van lage concentraties groot zijn en kleiner worden naarmate de concentratie toeneemt. Zoals uit tabel 5.1 blijkt is de standaard deviatie van controle 0,5 mg/1 0,067. Uitgaande van deze standaard deviatie wordt de MDL 0,20 mg/1. Echter zoals al eerder bleek verloopt de gehaltebepaling van bromide zeer problematisch en zijn de waarnemingen verkregen in tabel 5.1 geselecteerde waarnemingen. Het is daarom aannemelijk dat de MDL groter is dan 0,2 mg/1. De huidige methode (W ) gaat uit van een gran plot met incrementen van 0,5 mg/1. Uitgaande van een MDL die ruim groter is dan 0,2 mg/1 zijn deze incrementen te klein. Incrementen van 5 mg/1 zijn realistischer. 5.2 De invloed van interferende ionen. Voor de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater wordt de invloed van de interfererende ionen chloride, jodide en cyanide bekeken. Voor de werkwijze wordt verwezen naar werkvoorschrift W Hr zijn enkele wijzigen ten opzichte van dit voorschrift. Er wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een stockstandaard van 1000 mg/1 bromide. Het concentratiegebied loopt tot 25 mg/1 in plaats van 2,5 mg/1. De stockcontrole bevat 1000 mg/1 bromide. De werkcontroles bevatten respectievelijk 5, 10, en 20 mg/1 bromide Chloride. Voor de toevoeging van chloride wordt gebruik gemaakt van een stockoplossing chloride die 1000 mg/1 bevat. 11

13 Tijdens de bereiding van de stockcontroles werden diverse volumina stockoplossing chloride toegevoegd, zodat de concentraties chloride zoals vermeld in tabel 5.2 werden verkregen. Het gehalte bromide van deze oplossingen werd met behulp van de ionselectieve electrode en gran plot bepaald. De resultaten van deze gehaltebepalingen worden gegeven in tabel 5.2. In bijlage 1 worden deze resultaten grafisch weergegeven. Tabel 5.2,Terugvindbaarheid van bromide in de aanwezigheid van chloride [Br] - 5 mg/1 [Br] = 10 mg/1 [Br] = 20 mg/1 [Cl] mg/1 mg/1 % mg/1 % mg/1 % Uit de resultaten zoals weergegeven in tabel 5.2 kan men de selectiviteitsverhouding voor bromide ten opzichte van chloride berekenen: selectiviteitsverhouding = [X] [Br], - [Br] 2 waarin, [X] = [Br], = [Br] 2 = concentratie in de oplossing van het storende ion X, in mg/1; gehaltebepaling van bromide in aanwezigheid van chloride, in mg/1; gehaltebepaling van bromide zonder de aanwezigheid van chloride, in mg/1. De berekende selectiviteitsverhoudingen van de bromide ionselectieve electrode in de aanwezigheid van 1000 mg/1 chloride worden gegeven in tabel 5.3. Hieruit blijkt dat de berekende selectiviteitsverhouding de selectiviteitsverhouding zoals gegeven in tabel 3.1 benaderd. De hier aangegeven selectiviteitsverhouding van de bromide-electrode voor chloride is

14 tabel 5.3, De berekende selectiviteitsverhoudingen bij een chlorideconcentratie van 1000 mg/1 [Br] in mg/1 Selectiviteitsverhouding In tabel 5.4 wordt het percentage terugvinding uitgezet tegen de verhouding tussen [Br] en [Cl]. Opvallend is dat deze verhouding het percentage terugvindbaarheid bepaald. De invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide wordt gestoord vanaf een verhouding van [Br]:[Cl] = 10. Grotere verhoudingen hebben een duidelijke invloed op de gehalte bepaling van bromide. Tabel 5.4, Terugvindbaarheid van bromide bij verschillende verhoudingen van bromide en chloride. [Br]:[Cl] Terugvindbaarheid (%) [Br] = 5 mg/1 [Br] = 10 mg/1 [Br] = 20 mg/ Jodide. Voor de toevoeging van jodide wordt gebruik gemaakt van een stockoplossing jodide die 250 mg/1 bevat. Tijdens de bereiding van de stockcontroles werden diverse volumina stockoplossing jodide toegevoegd, zodat de concentraties jodide zoals vermeld in tabel 5.5 werden verkregen. Het gehalte bromide van deze oplossingen werd met behulp van de ionselectieve electrode en gran plot bepaald. De resultaten van deze gehaltebepalingen worden gegeven in tabel 5.5. In bijlage 2 worden deze resultaten grafisch weergegeven. 13

15 Tabel 5.5,Terugvindbaarheid van bromide in de aanwezigheid van jodide m mg/1 [Br] = 5 mg/1 [Br] = 10 mg/1 [Br] = 20 mg/1 mg/1 % mg/1 % mg/1 % De berekende selectiviteitsverhoudingen (zie 5.2.1) van de bromide ionselectieve electrode in de aanwezigheid van 50 mg/1 jodide worden gegeven in tabel 5.6. Hieruit blijkt dat de berekende selectiviteitsverhouding niet overeenkomt met de selectiviteitsverhouding zoals gegeven in tabel 3.1.De hier aangeven selectiviteitsverhouding van de bromide-elecetrode voor jodide is 2.De ionselectieve electrode gedraagt zich in de aanwezigheid van jodide anders dan door de fabrikant wordt verondersteld. tabel 5.6, De berekende selectiviteitsverhoudingen jodideconcentratie van 50 mg/1 bij een [Br] in mg/1 Selectiviteitsverhouding Omdat de verhoudingen tussen bromide en jodide anders zijn gekozen als de verhoudingen tussen bromide en chloride is er geen goed beeld te krijgen over het percentage terugvindbaarheid bij verschillende verhoudingen. Uit de resultaten blijkt wel dat de invloed van jodide op de bepaling van het gehalte aan bromide al bij lage concentraties duidelijk merkbaar is. Het is echter aannemelijk dat jodide in oppervlakte- en afvalwater niet of in zeer lage concentraties voorkomt. Indien er wel jodide aanwezig kan zijn dan dient naar een andere analysemethode te worden gezocht. 14

16 5.2.3 Cyanide Voor de toevoeging van cyanide wordt gebruik gemaakt van een stockoplossing cyanide die 250 mg/1 bevat. Tijdens de bereiding van de stockcontroles werden diverse volumina stockoplossing cyanide toegevoegd, zodat de concentraties cyanide zoals vermeld in tabel 5.7 werden verkregen. Het gehalte bromide van deze oplossingen werd met behulp van de ionselectieve electrode en gran plot bepaald. De resultaten van deze gehaltebepalingen worden gegeven in tabel 5.7. In bijlage 3 worden deze resultaten grafisch weergegeven. Tabel 5.7, Terugvindbaarheid van bromide in de aanwezigheid van cyanide [Br] = 5 mg/1 [Br] = 10 mg/1 [Br] -= 20 mg/1 [CN] mg/1 mg/1 % mg/1 % mg/1 % De resultaten die gevonden worden voor de bepaling van het gehalte aan bromide in aanwezigheid van cyanide geeft een zeer onregelmatig beeld. De invloed van cyanide op de bepaling is niet zo consistent als de invloed van chloride en jodide. Een oorzaak hiervan kan zijn dat er geen rekening gehouden is met de ph van de oplossingen waardoor de aanwezigheid van cyanide anders is dan verondersteld. De resultaten zijn daarom minder betrouwbaar. Toch blijkt uit de resultaten dat cyanide een niet te onderschatten invloed heeft op de bepaling van het gehalte aan bromide. 5.3 Analvsekarakteristieken. Aan de hand van standaard aanwijzing SA 8141 en SA 8135 worden de analysekarakteristieken van de bepaling van het gehalte aan bromide in oppervlakte- en afvalwater bepaald voor de ionselectieve electrode met Gran's plot. 15

17 5.3.1 Detectiegrens en bepalingsgrens. Voor de bepaling van de detectie en bepalingsgrens wordt gebruik gemaakt van een praktijkmonster. Aan het praktijkmonster wordt op twee niveau's een additie gedaan, zodat de concentratie van het praktijkmonster rond het detectieniveau ligt. Er werd voor de bepaling van de detectie en bepalingsgrens gebruik gemaakt van het praktijkmonster met het labinfosnummer Het geschatte bepalingsniveau is ongeveer 3 mg/1 bromide. De addities die aan het praktijkmonster werden gedaan, zijn 2 mg/1 en 3 mg/ bromide. De resultaten die verkregen zijn voor de bepaling van de detectie- en bepalingsgrens worden gegeven in tabel 5.5. De ruwe data wordt gegeven in bijlage 4. Tabel 5.5 Detectie- en bepalingsgrens bromide fi in mg/1 x in mg/1 s in mg/1 n 3,0 2,68 0,16 2^ 2,0 1,77 0,059 6 Spooled 0,12 T * C Detectiegrens J "V-rllcd 0,36 mg/1 Bepalingsgrens io * s,,. 1,2 mg/ Herhaalbaarheid en recovery. De herhaalbaarheid wordt uitgevoerd met een praktijkmonster waarvan het bromide gehalte in het midden van de meetrange ligt, dwz tussen de 10 en 20 mg/1 bromide. De recovery wordt bepaald door aan het zelfde praktijkmonster een additie van bromide te doen. Voor het herhaalbaarheidsexperiment werd gebruik gemaakt van het praktijkmonster met labinfosnummer Het monster werd daartoe 20 keer verdund. Voor het recoveryexperiment werd aan het verdunde praktijkmonster 5 mg/1 bromide toegevoegd. De resultaten van het herhaalbaarheids- en recoveryexperiment worden gegeven in tabel 5.6. De ruwe date wordt gegeven in bijlage 5. 16

18 Tabel 5.6,Herhaalbaarheid en recovery bromide bepaling. x in mg/1 s in mg/1 n monster 14,09 0,142 7 monster + additie ,132 7 herhaalbaarheid (r) 0,40 bovengrens (b) 0,07 afronding (a) 0,01 recovery 103 % De recovery van de gehaltebepaling dient tussen de 70 en 110 % te liggen. Met een recovery van 103 % wordt aan deze grenzen voldaan Lineariteit. Voor de bepaling van het gehalte aan bromide met ionselectieve electrode wordt gebruik gemaakt van Gran's plot. Dit is een meer punts standaard additie (zie ).Voor elk monster wordt dus een ijklijn geconstrueerd. Om een beeld te krijgen van de lineariteit van de methode wordt van een controle oplossing elk punt geregistreerd en grafisch uitgezet. Om de lineariteit van de methode binnen het meetbereik te bepalen werd van een controleoplossing met 15 mg/1 bromide na elke additie het signaal geregistreerd. De gevonden signaalwaarden werden uitgezet tegen de additie (zie bijlage 6), waarna de correlatie en gevoeligheid berekend kunnen worden. De correlatie van de methode is voor de controle oplossing 15 mg/ Per additie van 5 mg/1 bromide is de potentiaalsprong mv, dwz de gevoeligheid is mv/mg*!" 1. De waarde van deze correlatiefactor en gevoeligheid zijn een indicatie. Afhankelijk van het matrix van het monster kan deze sterk verschillen Selectiviteit en matrixeffecten Voor de selectiviteit van de methode word verwezen naar tabel 3.1 waarin de selectiviteit van de electrode voor bromide ten opzichte van enkele andere parameters wordt aangegeven. De selectiviteit van de methode voor bromide in de aanwezigheid van chloride, jodide en cyanide is nader onderzocht. Hiervoor wordt verwezen naar 17

19 paragraaf 5.2.0pmerkelijk is dat, ondanks dat de selectiviteit voor bromide in de aanwezigheid van cyanide groter is dan in de aanwezigheid van jodide, dit niet blijkt uit de resultaten zoals beschreven in paragraaf 5.2. De storing door cyanide is meestal gelijk of groter dan de storing van jodide op de bepaling van het gehalte aan bromide. Een oorzaak hiervan kan de ph van de cyanideoplossingen zijn. Deze zijn niet gecontroleerd. Met de bepaling van de selectiviteit van de methode (electrode) worden eventuele matrixeffecten meteen onderkend. Tabel 3.1 geeft de parameters die bij de bepaling van het gehalte aan bromide matrixstoringen kunnen veroorzaken. Voor de parameters chloride, jodide en cyanide is dit nader onderzocht en beschreven in paragraaf Praktijkmonsters Met behulp van praktijkmonsters met een bekende concentratie chloride worden monster bereidt door additie van bromide. Tevens worden de praktijkmonsters geanalyseerd zonder additie van bromide. Uit de resultaten wordt de recovery van bromide berekend. Er werden een tiental parktijkmonsters (zie bijlage 7) uitgekozen met verschillende concentraties chloride. Hiervan werd 80 ml in een maatkolf van 100 ml gebracht waarna een additie van een bromide oplossing werd uitgevoerd. De maatkolf werd vervolgens aangevuld tot 100 ml. De additie van de bromide oplossing werden zo gekozen dat het gehalte aan bromide in de praktijkmonsters het gehele meetbereik beslaan. Tevens werden enkele hogere gehalten aan bromide geaddeerd om het effect van verdunning op het analyseresultaat te bepalen. De resultaten van de bepalingen van het gehalte aan bromide in deze praktijkmonsters worden gegeven in bijlage 7. Uit de resultaten blijkt dat de recovery van bromide in de praktijkmonsters m.u.v.2 monsters alien tussen de 70% en 110% vallen. Voor twee praktijkmonsters is de recovery 112%. In beide gevallen betreft het een praktijkmonster dat verdund moest worden a.g.v.een hoog chloride- en/of bromidegehalte. In de 3 gevallen waarbij de [Cl]:[Br] groter is dan 10 worden toch goede recoveries gevonden. In een geval is de recovery iets groter dan de toegestane grens van 110 %, nl 112%. Omdat hieruit blijkt dat de bepaling van bromide in de aanwezigheid van maximaal 100 mg/1 chloride goed verlopen, kan in de praktijk gesteld worden dat chloride concentraties vanaf 100 mg/1 de bepaling van het gehalte aan bromide storen. 18

20 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 6.1 Conclusies De methode zoals die tot op heden in gebruik is, dient aangepast te worden. In plaats van 5 maal een toevoeging van 0,5 ml 100 mg/1 (0,5 mg/1) met een 25 ml buret wordt 5 maal een toevoeging van 0,5 ml 1000 mg/1 (5,0 mg/1) met een 2,5 ml buret aanbevolen. Tevens dienen enkele instellingen van de ION 85 ionanalyzer aangepast te worden. De invloed van chloride op de bepaling van het gehalte aan bromide volgens de nieuwe methode is merkbaar wanneer [Cl]:[Br] > 10. De invloed van jodide en cyanide op de bepaling van het gehalte aan bromide is zeer sterk. Concentraties jodide en cyanide van enkele milligrammen storen de bepaling van het gehalte aan bromide al merkbaar. Indien er jodide en/of cyanide in een watermonster verwacht kan worden dient er gezocht te worden naar een andere analysemethode. De detectiegrens voor de bepaling van het gehalte aan bromide is vastgesteld op 0,36 mg/1. De bepalingsgrens wordt dan vastgesteld op 1,2 mg/1 bromide. De recovery van de methode is bij een additie van 5 mg/1 bromide aan een praktijkmonster 103 %. De correlatie van de lineariteit is voor de additiebereik van 5 t/m 25 mg/1 bromide 0, voor een standaardoplossing van 15 mg/1. De gehaltes aan bromide, die aan praktijkmonsters met bekende concentratie chloride zijn toegevoegd, worden goed teruggevonden. In geval van twee uitzonderingen betreft het praktijkmonsters die verdund dienden te worden. De bepaling van het gehalte aan bromide in monsters met chlorideconcentraties kleiner dan 100 mg/1 kunnen goed worden uitgevoerd. In de praktijk zal daarom gesteld worden dat chloride concentraties groter dan 100 mg/1 de bepaling van het gehalte aan bromide storen. De bepaling van het gehalte aan bromide in watermonsters afkomstig van de bemonsteringspunten in Eysden en Lobith is niet mogelijk. De gehaltes aan bromide die aanwezig zijn in monsters afkomstig van deze bemonsteringspunten zijn te laag en de chloride concentraties zijn te hoog om een betrouwbaar en reproduceerbaar resultaat te leveren. 19

21 6.2 Aanbevelingen Voor bepaling van het gehalte bromide met de ionselectieve electrode en gran plot zal een andere range gekozen moeten worden. Een range met addities van 5 mg/1 tot 25 mg/1 ligt in een betere verhouding tot de gevoeligheid van de electrode. De methode en het werkvoorschrift zijn inmiddels aangepast. Om bromide in een laag concentratie gebied te kunnen bepalen zal naar een andere analysemethode gezocht moeten worden. Voor de gehaltebepaling van bromide in de aanwezigheid van jodide en/of zal een alternatief gezocht moeten worden, zoals ionchromatografie of electroforese. 20

22 7. LITERATUUR 7.1 werkdocument IX- Onderzoek naar de invloed van chloride en jodide bij de potentiometrisch bepaling van het gehalte aan bromide in water. - B. van Kleef, D. ten Hoorn Boer, P.C.M.Frintrop, Lelystad, januari Werkvoorschrift W Water - Potentiometrische bepaling van het gehalte aan bromide. - B. van Kleef, 5 September Standaard Aanwijzing SA Standaard aanwijzing voor het opstellen van analysekarakteristieken van chemische parameters. - H.F. Schuijn, 2 januari Standaard Aanwijzing SA Validatie van chromatografische analysemethoden - T. Zee, S. van Tol, P. Frintrop, 6 maart NPR Water, Grondslagen van en algemene richtlijnen voor het gebruik van ion-selectieve elektroden - l c druk juli ION85 Ion analyzer - User's Handbook - Radiometer Copenhagen 21

Vergelijking analyse-methoden, ter bepaling van natrium, kalium, calcium en magnesium in oppervlaktewater

Vergelijking analyse-methoden, ter bepaling van natrium, kalium, calcium en magnesium in oppervlaktewater Vergelijking analyse-methoden, ter bepaling van natrium, kalium, calcium en magnesium in oppervlaktewater ICP-AES tov "traditionele" methoden door: Marcel Kotte maart 1999 Werkdocumentn : 99.73X INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

- Validatiedossier - Bepaling van de lipofiele groep toxinen in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT...

- Validatiedossier - Bepaling van de lipofiele groep toxinen in mosselen met gebruik van UPLC-MS/MS 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT... 1 INTRODUCTIE...1 2 MATRIX EFFECT...1 3 LINEARITEIT...2 4 JUISTHEID EN HELHAARBARHEID...5 4.1 Juistheid... 5 4.2 Juistheid van meervoudige analyses van gecertificeerd referentiemateriaal (CRM)... 5 4.3

Nadere informatie

Serie-test LCW 510 Chloor/Ozon

Serie-test LCW 510 Chloor/Ozon LET OP NIEUW! De actuele uitgavedatum vindt u bij de werkwijze resp. de meting. Let a.u.b. op het punt Let op (zie onder). Serie-test Principe Oxidatiemiddelen reageren met diethyl-p-fenyleendiamine (DPD),

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION SECTIE - SECTION: microscopie/mycotoxines VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 5 Argentometrie bladzijde 1

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 5 Argentometrie bladzijde 1 Hoofdstuk 5 Argentometrie bladzijde 1 Opgave 1 Bereken met behulp van het oplosbaarheidsproduct de oplosbaarheid (g/l) in zuiver water bij kamertemperatuur, van: a CuBr K s = 5,2 x 10-9 CuBr Cu + + Br

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN DE CFA BEPALING VAN VRU CYANIDE M.B.V. EEN SKALAR DOORSTROOMANALYSESYSTEEM.

IMPLEMENTATIE VAN DE CFA BEPALING VAN VRU CYANIDE M.B.V. EEN SKALAR DOORSTROOMANALYSESYSTEEM. IMPLEMENTATIE VAN DE CFA BEPALING VAN VRU CYANIDE M.B.V. EEN SKALAR DOORSTROOMANALYSESYSTEEM. Werkdocument: 92.106X RIZA Hoofdafdeling Informatie en Ontwikkeling Laboratorium voor algemene chemie Door:

Nadere informatie

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA

A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU. Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater. 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Een ad-hoc Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR) voor aluminium in oppervlaktewater 26 april 2002 RIZA A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND BV MILIEU Barbarossastraat

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption MET-FLVVT-096

Nadere informatie

Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte

Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte februari 2009 Pagina 1 van 7 WAC/III/D/022 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR EN MATERIAAL... 4 5 REAGENTIA EN OPLOSSINGEN...

Nadere informatie

Bepaling van Totaal Organische Koolstof (TOC) en/of Opgeloste Organische Koolstof (DOC) in water

Bepaling van Totaal Organische Koolstof (TOC) en/of Opgeloste Organische Koolstof (DOC) in water Bepaling van Totaal Organische Koolstof (TOC) en/of Opgeloste Organische Koolstof (DOC) in water januari 2005 1/6 WAC/III/D/050 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR

Nadere informatie

Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) mei 2011 Pagina 1 van 10 WAC/III/D/020 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 MONSTERBEWARING... 4 5 APPARATUUR EN MATERIAAL...

Nadere informatie

Ontwikkeling nieuwe minerale olie standaard RIVM-NMi-001

Ontwikkeling nieuwe minerale olie standaard RIVM-NMi-001 Ontwikkeling nieuwe minerale olie standaard RIVM-NMi-001 Michel van Son NMi Van Swinden Laboratorium B.V. Afdeling MDKV+CH Datum: 22 juni 2007 Rapportcode: S-CH.07.11 De werkzaamheden die worden beschreven

Nadere informatie

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid

Bepaling van de elektrische geleidbaarheid Bepaling van de elektrische geleidbaarheid april 2006 Pagina 1 van 8 WAC/III/A/004 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 2.1 SPECIFIEKE GELEIDBAARHEID, ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID (γ)... 3 2.2

Nadere informatie

SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM

SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM SPECTROFOTOMETRISCHE BEPALING VAN HET ORGANISCH KOOLSTOFGEHALTE IN BODEM 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze methode beschrijft de spectrofotometrische bepaling van het organisch koolstofgehalte in bodem

Nadere informatie

Potentiometrische bepaling van sulfide

Potentiometrische bepaling van sulfide Potentiometrische bepaling van sulfide mei 2008 Pagina 1 van 8 WAC/III/C/040 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR EN MATERIAAL... 3 5 REAGENTIA EN OPLOSSINGEN...

Nadere informatie

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/WATER GELEIDBAARHEID 1 TOEPASSINGSGEBIED GELEIDBAARHEID Deze procedure beschrijft de bepaling van de elektrische geleidbaarheid in water (bijvoorbeeld grondwater, eluaten, ). De beschreven methode is bruikbaar voor alle types

Nadere informatie

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT. microgolfontsluiting (FLVVG-I-MET-190)

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT. microgolfontsluiting (FLVVG-I-MET-190) VALIDATIERAPPORT Analysemethode Voeding - Kwantitatieve bepaling van aluminium met ICP-OES na microgolfontsluiting (FLVVG-I-MET-190) Techniek Microgolfontsluiting - ICP-OES Matrix / matrixgroep Levensmiddelen:

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 8 UV-VIS spectrometrie bladzijde 1

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 8 UV-VIS spectrometrie bladzijde 1 Hoofdstuk 8 UV-VIS spectrometrie bladzijde 1 Opgave 1 Welke kleur heeft een stof die: a blauw licht absorbeert? Complementaire kleur: oranje. b paars licht absorbeert? Complementaire kleur: geel. c blauw

Nadere informatie

ICP-MS als alternatieve methode voor de analyse van metaien in oppervlaktewater

ICP-MS als alternatieve methode voor de analyse van metaien in oppervlaktewater ICP-MS als alternatieve methode voor de analyse van metaien in oppervlaktewater Rend de Brouwer Kees Miermans John Maaskant 20 januari 1999 Werkdocumentnr: 99.0 LjX 1. Inleiding: IMLA analyseert metaien

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Project: NAUTILUS Werkdocument: RIKZ/OS-98.145X Ministerie van Verkeer en Waterstaat In opdracht van: Directie Noordzee Directie Zuid-Holland

Nadere informatie

BUFFEROPLOSSINGEN. Inleiding

BUFFEROPLOSSINGEN. Inleiding BUFFEROPLOSSINGEN Inleiding Zowel in de analytische chemie als in de biochemie is het van belang de ph van een oplossing te regelen. Denk bijvoorbeeld aan een complexometrische titratie met behulp van

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 17 Potentiometrie bladzijde 1

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 17 Potentiometrie bladzijde 1 Hoofdstuk 17 Potentiometrie bladzijde 1 Opgave 1 Stel dat we twee referentie-elektroden in een oplossing dompelen en de spanning meten, hoe groot is dan de spanning tussen de onderstaande combinaties?

Nadere informatie

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION

VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION VALIDATIERAPPORT RAPPORT DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Datum laatste aanpassing / Date du dernière adaption Bepaling

Nadere informatie

REKENVOORBEELDEN. http://www.emis.vito.be Ministerieel besluit van 14 mei 2007 --- Belgisch Staatsblad van 06 juli 2007 1 PRESTATIEKENMERKEN

REKENVOORBEELDEN. http://www.emis.vito.be Ministerieel besluit van 14 mei 2007 --- Belgisch Staatsblad van 06 juli 2007 1 PRESTATIEKENMERKEN 1 PRESTATIEKENMERKEN 1.1 Bepaling van PCB s in olie met GC-MS REKENVOORBEELDEN Bepalingsmethode: verdunning van olie in hexaan, zuivering op gecombineerde zure silica/basische silica, DMSO/hexaan partitie,

Nadere informatie

2 Concentratie in oplossingen

2 Concentratie in oplossingen 2 Concentratie in oplossingen 2.1 Concentratiebegrippen gehalte Er zijn veel manieren om de samenstelling van een mengsel op te geven. De samenstelling van voedingsmiddelen staat op de verpakking vermeld.

Nadere informatie

Meten en Maken 1. Toets Harris 26-04-2010

Meten en Maken 1. Toets Harris 26-04-2010 Meten en Maken 1 Toets Harris 26-04-2010 Deze toets bestaat uit vier opgaven die even zwaar tellen. De vier opgaven bestaan allemaal uit deelvragen. Maak elke opgave op een apart antwoordblad. Dit maakt

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Validatie van conserveringstermijn van nitriet en nitraat+nitriet in oppervlaktewater en afvalwater Waterschap Groot Salland Oktober 2003

Validatie van conserveringstermijn van nitriet en nitraat+nitriet in oppervlaktewater en afvalwater Waterschap Groot Salland Oktober 2003 Validatie van conserveringstermijn van nitriet en nitraat+nitriet in oppervlaktewater en afvalwater Oktober 2003 Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

LCA addista. Kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging. Standaardoplossing Uitgave 99/06. Dr. Lange ringonderzoek. Uitgave 99/06

LCA addista. Kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging. Standaardoplossing Uitgave 99/06. Dr. Lange ringonderzoek. Uitgave 99/06 Dr. Lange ringonderzoek Controle van het analysesysteem en de werkwijze -intern- Aanbevolen meetfrequentie Bij routinebepalingen: iedere 10e analyse (persoonsafhankelijk), maar tenminste 1 maal per maand

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van anionen

Methoden voor de bepaling van anionen Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Versie november 2014 WAC/III/C Inhoud INHOUD 1 Drinkwater 3 2 Afvalwater 5 3 Grondwater 8 4 Oppervlaktewater 10 Voor de conservering en behandeling

Nadere informatie

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT

SECTIE : Anorganische chemie VALIDATIERAPPORT VALIDATIERAPPORT Analysemethode Techniek Water Kwantitatieve bepaling van anionen in drinkwater met ionchromatografie (FLVVG-I-MET-217) Ionchromatograaf Matrix / matrixgroep Voor menselijke consumptie

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven uit: BASISCHEMIE voor het MLO ISBN 9789077423875, 3 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 10 Concentratie bladzijde 1

Uitwerkingen van de opgaven uit: BASISCHEMIE voor het MLO ISBN 9789077423875, 3 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 10 Concentratie bladzijde 1 Hoofdstuk 10 Concentratie bladzijde 1 Opgave 1 rekenformule: c(b) = ------- toepassen: n B V opl. Bereken de analytische concentratie (mol/l) in elk van de volgende oplossingen: a 5,00 mol NaCl in 5,00

Nadere informatie

Bepaling van het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse

Bepaling van het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse Bepaling van het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse februari 2012 Pagina 1 van 5 WAC/III/C/030 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 AANVULLINGEN BIJ ISO 14403:2002... 3 3 DEFINITIES...

Nadere informatie

Bepaling van de buffercapaciteit

Bepaling van de buffercapaciteit WAC Bepaling van de buffercapaciteit februari 2012 Pagina 1 van 8 WAC/III/A/006 WAC INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 DEFINITIES... 4 4 OPMERKINGEN... 4 5 APPARATUUR EN MATERIAAL... 5 5.1

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN MOLBEREKENINGEN

OEFENOPGAVEN MOLBEREKENINGEN OEFENOPGAVEN MOLBEREKENINGEN * = voor VWO Salmiak, NH 4 Cl(s), kan gemaakt worden door waterstofchloride, HCl(g), te laten reageren met ammoniak, NH 3 (g) 01 Wat is de chemische naam voor salmiak? 02 Geef

Nadere informatie

Bepaling van de buffercapaciteit

Bepaling van de buffercapaciteit Bepaling van de buffercapaciteit november 2008 Pagina 1 van 7 WAC/III/A/006 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 4 4 APPARATUUR EN MATERIAAL... 4 4.1 MATERIAAL... 4 4.2 APPARATUUR...

Nadere informatie

Raming van de kleur volgens de Pt-Co schaal

Raming van de kleur volgens de Pt-Co schaal Raming van de kleur volgens de Pt-Co schaal januari 2006 1/5 WAC/II/A/002 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR EN MATERIAAL... 3 4.1 APPARATUUR... 3 4.2 MATERIAAL...

Nadere informatie

Geleidbaarheid. Ministerieel besluit van 29 jan Belgisch Staatsblad van 18 feb 2015

Geleidbaarheid.  Ministerieel besluit van 29 jan Belgisch Staatsblad van 18 feb 2015 Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemdecreet Versie april 2006 CMA/2/I/A.2 Inhoud INHOUD 1 Toepassingsgebied 3 2 Definities 3 2.1 Specifieke geleidbaarheid,

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 4 Oxidimetrie bladzijde 1

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 4 Oxidimetrie bladzijde 1 Hoofdstuk 4 Oxidimetrie bladzijde 1 Opgave 1 Hoe groot is het oxidatiegetal van elk atoom in de onderstaande deeltjes? Uitgangspunten: H = +1 O = 2 metaalion (K + ) krijgt ionlading. som van de ladingen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport van validatie van conserveringstermijn van totaal en vrij cyanide in grond.

Onderzoeksrapport van validatie van conserveringstermijn van totaal en vrij cyanide in grond. Onderzoeksrapport van validatie van conserveringstermijn van totaal en vrij cyanide in grond. Analytico Milieu B.V. November 2003 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING.. 4 3. BESCHRIJVING PROEFOPZET.

Nadere informatie

Opgave 1. Opgave 2. b En bij een verbruik van 10 ml? Dan wordt de procentuele onnauwkeurigheid 2 x zo groot: 0,03 / 20 x 100% = 0,3% Opgave 3

Opgave 1. Opgave 2. b En bij een verbruik van 10 ml? Dan wordt de procentuele onnauwkeurigheid 2 x zo groot: 0,03 / 20 x 100% = 0,3% Opgave 3 Hoofdstuk 13 Titratieberekeningen bladzijde 1 Opgave 1 Wat is het theoretisch eindpunt? Het theoretisch eindpunt is het titratievolume waarbij de bedoelde reactie precies is afgelopen. En wat is dan het

Nadere informatie

toelatingsexamen-geneeskunde.be Vraag 2 Wat is de ph van een zwakke base in een waterige oplossing met een concentratie van 0,1 M?

toelatingsexamen-geneeskunde.be Vraag 2 Wat is de ph van een zwakke base in een waterige oplossing met een concentratie van 0,1 M? Chemie juli 2009 Laatste wijziging: 31/07/09 Gebaseerd op vragen uit het examen. Vraag 1 Geef de structuurformule van nitriet. A. B. C. D. Vraag 2 Wat is de ph van een zwakke base in een waterige oplossing

Nadere informatie

b een oxiderende vlam te verkrijgen? Een oxiderende vlam bevat meer zuurstof dan voor de verbranding nodig is. Dus: meer zuurstof (lucht) toevoeren.

b een oxiderende vlam te verkrijgen? Een oxiderende vlam bevat meer zuurstof dan voor de verbranding nodig is. Dus: meer zuurstof (lucht) toevoeren. Hoofdstuk 9 Atomaire absorptie spectrometrie (AAS) bladzijde 1 Opgave 1 Wat wordt bedoeld met absorptielijn en emissielijn? Als we het over AAS hebben: het spectrum van een element bestaat uit licht van

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET WATER IN HET ZWEMBAD "DE HOUTRIB" IN LELYSTAD IN 1979 door. S. de Jong Abw 79. maart

DE KWALITEIT VAN HET WATER IN HET ZWEMBAD DE HOUTRIB IN LELYSTAD IN 1979 door. S. de Jong Abw 79. maart W E R K D O C U M E N T DE KWALTET VAN HET WATER N HET ZWEMBAD "DE HOUTRB" N LELYSTAD N 1979 door S. de Jong 1980-Abw 79 maart D E N S T V O O R D E J S S E L N E E R P O L D E R S S M E D N G H U S L

Nadere informatie

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster.

Meten en Monitoren. Weet wat je meet. Startsymposium Expertisecentrum PFOS. Virtualisatie project Omegam Eline Klooster. Meten en Monitoren Weet wat je meet Inhoud presentatie Omegam Laboratoria Proces ontwikkelen analyse methoden De analyse /PFOA Prestatiekenmerken /PFOA bij Omegam De praktijk : Weet wat je meet Omegam

Nadere informatie

Validatie van een UV-methode voor de bepaling van ketamine (als HCl) in ampullen

Validatie van een UV-methode voor de bepaling van ketamine (als HCl) in ampullen Validatie van een UV-methode voor de bepaling van ketamine (als HCl) in ampullen A.M.Kleinhout-van Vuuren. Laboratorium apotheek Ziekenhuis Gelderse Vallei, postbus 9025, 6710 HN Ede. Samenvatting In ziekenhuis

Nadere informatie

Onderwerp: Vergelijkend onderzoek tussen spectrofotometrische en HPLC bepaling van natamycine.

Onderwerp: Vergelijkend onderzoek tussen spectrofotometrische en HPLC bepaling van natamycine. Lnh. 80 Additieven Verslag 80G18 80.61 Daturn 1980-11- 10 Pr.nr. 7.476 Project: Method en voor het aantonen en bepalen van schimmelwerende middelen. Onderwerp: Vergelijkend onderzoek tussen spectrofotometrische

Nadere informatie

Bepaling van ammoniakale stikstof door destillatie en titratie

Bepaling van ammoniakale stikstof door destillatie en titratie Bepaling van ammoniakale stikstof door destillatie en titratie februari 2012 Pagina 1 van 6 WAC/III/E/022 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 MATERIAAL... 3 4.1 MATERIAAL...

Nadere informatie

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek

Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond- en grondwateronderzoek SIKB Protocol 3140 Aanvullend III 1 2 3 40 Dit document, versie 1, is op april 06 vrijgegeven voor een openbare kritiekronde door

Nadere informatie

validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC.

validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC. validatie in de klinisch farmaceutische analyse nader bekeken t.b.v. HPLC. Ziekenhuis Rijnstate Laboratorium Apotheek Sjaak Melchers Wagnerlaan 55 Postbus 9555 9800 TA Arnhem Bij het opzetten van een kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Vaste mest en vaste behandelde mest Ammoniumstikstof

Vaste mest en vaste behandelde mest Ammoniumstikstof Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder in het kader van het mestdecreet Vaste mest en vaste behandelde mest stikstof Versie november 2015 BAM/deel 4/05 1 PRINCIPE Voor de bepaling

Nadere informatie

Validatierapport 2 ICP-MS bepaling van Ag, Al f B f Ba r Be, Co r Mo, Se f Sb f Sn, Tl, U en V in water

Validatierapport 2 ICP-MS bepaling van Ag, Al f B f Ba r Be, Co r Mo, Se f Sb f Sn, Tl, U en V in water Validatierapport 2 ICP-MS bepaling van Ag, Al f B f Ba r Be, Co r Mo, Se f Sb f Sn, Tl, U en V in water RIZA Hoofdafdeling Informatie en Meettechnologie Laboratorium voor anorganische analyse Hoofd IMLA:

Nadere informatie

Validatierapport. Validatie van de bepaling van minerale olie in afvalwater m.b.v. GC-FID.

Validatierapport. Validatie van de bepaling van minerale olie in afvalwater m.b.v. GC-FID. RIJKSWATERSTAAT Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling Validatierapport Validatie van de bepaling van minerale olie in afvalwater m.b.v. GC-FID. Documentnummer 2001.035X

Nadere informatie

Standaardadditie Methode. en Interne Standaard Methode. D.Bax

Standaardadditie Methode. en Interne Standaard Methode. D.Bax Standaardadditie Methode en Interne Standaard Methode D.Bax Uitgave: Universiteit Utrecht, Faculteit Scheikunde 6e druk (2001) File: SAD01.DOC t/m SAD05.DOC Inhoud Standaardadditie-methode 1. Inleiding

Nadere informatie

Wat is een ph meting?

Wat is een ph meting? Basics of. ph Wat is een ph meting? ph = zuurgraad van een vloeistof ph = potentia Hydrogenii / pondus Hydrogenii mv potentiaal in een ph-meetelektrode opgewekt door waterstof ionen (H + ) ten opzichte

Nadere informatie

Veevoeder Ruw eiwit ONTWERPMETHODE ONTWERPMETHODE ONTWERPMETHODE

Veevoeder Ruw eiwit ONTWERPMETHODE ONTWERPMETHODE ONTWERPMETHODE Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder in het kader van het mestdecreet Veevoeder Versie juni 2014 BAM/deel 2/05 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Het gehalte aan ruw eiwit in diervoeders

Nadere informatie

ADSORBEERBARE ORGANISCHE HALOGEENVERBINDINGEN (AOX) IN WATER

ADSORBEERBARE ORGANISCHE HALOGEENVERBINDINGEN (AOX) IN WATER ADSORBEERBARE ORGANISCHE HALOGEENVERBINDINGEN (AOX) IN WATER 1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Bepaling van aan aktieve kool adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) in waters die meer dan 10 g/l

Nadere informatie

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC)

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-005 I-MET-FLVVT-005 BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Versie 04 Datum van toepassing 2014-01-27

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35778 20 december 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 december 2013, nr. 458764, houdende wijziging

Nadere informatie

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Aviva-systeem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode

Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Aviva-systeem. Inleiding. I. NAUWKEURIGHEID Methode Nauwkeurigheid en precisie van het Accu-Chek Aviva-systeem Inleiding De nauwkeurigheid van het systeem is beoordeeld conform de norm ISO 15197:2003. Van een externe diabeteskliniek werd capillair bloed

Nadere informatie

Fysische Chemie en Kinetiek 2009-2010

Fysische Chemie en Kinetiek 2009-2010 Fysische Chemie en Kinetiek 009-010 Deeltentamen 01 3 oktober 009, 9:00-1:00 Naam: Studentnummer: Dit is de enige originele versie van jouw tentamen. Het bevat dit voorblad en de opgaven. Waar nodig word

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters

Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters Mfnlsterie van Verkeer ed Waterstaat Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters nr. 723.00.E001 Serie en ISSN nr. 1383-6749. Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband tussen specialistische

Nadere informatie

Diervoeders - Bepaling van sulfadimidine-na - HPLC. RSVnr A0148, DAMcode 0800302, editie nr. 4, 07-07-94; Bijlagen zijn niet bijgevoegd.

Diervoeders - Bepaling van sulfadimidine-na - HPLC. RSVnr A0148, DAMcode 0800302, editie nr. 4, 07-07-94; Bijlagen zijn niet bijgevoegd. Stofnaam Type methode Te onderzoeken in Minimum bepaalbaarheidsgrens Herhaalbaarheid Reproduceer-baarheid Categorie Titel Sulfadimidine-natrium HPLC Mengvoeders 20 mg/kg 7 % bij 200-600 mg/kg 1,5-2 x herhaalbaarheid

Nadere informatie

Kuvettentest LCK 320 IJzer 2+/3+

Kuvettentest LCK 320 IJzer 2+/3+ LET OP NIEUW! De actuele uitgavedatum vindt u bij de werkwijze resp. de meting. Kuvettentest /3+ Principe IJzer(II)-ionen vormen met 1.10-fenantroline een oranjerode complexe verbinding. IJzer(III)-ionen

Nadere informatie

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD ANTWOORDENBUNDEL TEST 1 13 APRIL 13, 2010. Land:

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD ANTWOORDENBUNDEL TEST 1 13 APRIL 13, 2010. Land: EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD ANTWOORDENBUNDEL TEST 1 13 APRIL 13, 2010 Land: Team: Namen en handtekeningen 1 OPDRACHT 1 Relatieve vochtigheid van de lucht 1.1: Het dauwpunt is (noteer ook de eenheid)

Nadere informatie

Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter

Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter september 2011 Pagina 1 van 5 WAC/III/D/002 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR

Nadere informatie

De termijn tussen monsterneming (direct gevolgd door conservering) en het moment van zekerstellen van het gehalte.

De termijn tussen monsterneming (direct gevolgd door conservering) en het moment van zekerstellen van het gehalte. Notitie Datum: 3 november 2014 Onderwerp: Watermonsters nemen en conserveren Algemeen Dit document beschrijft de flessen, conservering en de werkwijze voor het vullen van watermonsters. De conservering

Nadere informatie

Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water

Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water Versie januari 2012 WAC/IV/B/005 Inhoud INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED 3 2 PRINCIPE 3

Nadere informatie

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van nitraatstikstof

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van nitraatstikstof - Bemonsterings- en analysehodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van nitraatstikstof VERSIE 3.1 juni 2010 Pagina 1 van 5 BAM/deel 1/04 1 PRINIPE Voor de bepaling van nitraatstikstof

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 11 Fluorimetrie bladzijde 1

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 11 Fluorimetrie bladzijde 1 Hoofdstuk 11 Fluorimetrie bladzijde 1 Opgave 1 Welke van de in afbeelding 11.7 getoonde moleculen zullen vermoedelijk fluoresceren en welke niet? Het zijn vooral moleculen met weinig vrije draaibaarheid,

Nadere informatie

BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN

BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-091 I-MET-FLVVT-091 BEPALING VAN DOXYCYCLINE, TETRACYCLINE, OXYTETRACYCLINE EN CHLOORTETRACYCLINE IN DIERENVOEDERS

Nadere informatie

Weet je het nog? Welke bewerking moet in afbeelding 21.1 langs elke pijl staan?

Weet je het nog? Welke bewerking moet in afbeelding 21.1 langs elke pijl staan? Hoofdstuk 21 Chemisch rekenen (4) bladzijde 1 Opgave 1 Weet je het nog? Welke bewerking moet in afbeelding 21.1 langs elke pijl staan? Opgave 2 We lossen op: 25,0 g NaCl in een maatkolf tot 100 ml. De

Nadere informatie

BEPALING VAN DE ZUURGRAAD IN GROND EN/OF OPPER- VLAKTEWATER M.B.V. EEN PH-METER

BEPALING VAN DE ZUURGRAAD IN GROND EN/OF OPPER- VLAKTEWATER M.B.V. EEN PH-METER 5 10 Protocol 2004 15 BEPALING VAN DE ZUURGRAAD IN GROND EN/OF OPPER- VLAKTEWATER M.B.V. EEN PH-METER 20 25 30 35 40 45 Versie 2.0, 27-9-2001 Pagina 1 van 9 50 Inhoud 1 PLAATS VAN DIT PROTOCOL IN HET KWALITEITSZORGSYSTEEM...3

Nadere informatie

Schoonmaakvalidatie. Door Nicole Vink en Annemarie van Diepen

Schoonmaakvalidatie. Door Nicole Vink en Annemarie van Diepen Schoonmaakvalidatie Door Nicole Vink en Annemarie van Diepen Inhoud Schoonmaakprocedure Risico-analyse Keuze worst case product Berekening MTR Controle effectiviteit schoonmaakprogramma Keuze en validatie

Nadere informatie

Meten en Maken 1. Toets Harris

Meten en Maken 1. Toets Harris Meten en Maken 1 Toets Harris 20-04-2009 Deze toets bestaat uit vier opgaven die even zwaar tellen. De vier opgaven bestaan allemaal uit deelvragen. Maak elke opgave op een apart antwoordblad. Dit maakt

Nadere informatie

Wanda Guedens en Monique Reynders. Universiteit Hasselt, België

Wanda Guedens en Monique Reynders. Universiteit Hasselt, België Wanda Guedens en Monique Reynders Universiteit Hasselt, België Van chemisch experiment tot wiskundig model Hoe chemie en wiskunde elkaars maatje worden Data-analyse komt neer op het zoeken naar onderlinge

Nadere informatie

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 3 Acidimetrie bladzijde 1

Uitwerkingen van de opgaven uit: CHEMISCHE ANALYSE ISBN , 1 e druk, Uitgeverij Syntax Media Hoofdstuk 3 Acidimetrie bladzijde 1 Hoofdstuk 3 Acidimetrie bladzijde 1 Opgave 1 a We titreren HCl met NaOH. Welke van de boven gegeven indicatoren kunnen we gebruiken? Elke genoemde indicator, de phverandering gaat ongeveer van ph = 3 tot

Nadere informatie

Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor

Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Meting ter plaatse van temperatuur, ph, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor Versie november 2013

Nadere informatie

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/VASTE AFVALSTOFFEN FLUORIDE

ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN/VASTE AFVALSTOFFEN FLUORIDE 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED FLUORIDE Bepaling van het totale fluoride gehalte in vaste en pasteuze afvalstoffen. Het beschreven analyseprocédé is toepasbaar indien het fluoride gehalte in het te analyseren

Nadere informatie

Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28

Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-055 I-MET-FLVVT-055 BEPALING VAN RUW VET IN DIERENVOEDERS Versie 03 Datum van toepassing 2014-04-28 Opgesteld

Nadere informatie

Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik () Versie oktober 2012 WAC/III/D/020 INHOUD Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 3 2 PRINCIPE 3 3 OPMERKINGEN

Nadere informatie

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION

VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION VALIDATIEPLAN PLAN DE VALIDATION Analysemethode Méthode d analyse Techniek Technique Matrix / matrixgroep Matrice / Groupe de matrices Type validatie Type de validation Verantwoordelijke (Naam en functie)

Nadere informatie

Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV)

Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik () Versie november 2016 WAC/III/D/020 INHOUD Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED 3 2 PRINCIPE 3 3 OPMERKINGEN

Nadere informatie

Meten en Maken 1. Toets Herkansing Harris

Meten en Maken 1. Toets Herkansing Harris Meten en Maken 1 Toets Herkansing Harris 03-07-2008 Deze toets bestaat uit vier opgaven die allemaal even zwaar tellen. De vier opgaven bestaan allemaal uit deelvragen. Maak de opgaven op de antwoordbladen,

Nadere informatie

Methoden voor de bepaling van groepsparameters

Methoden voor de bepaling van groepsparameters Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water Methoden voor de bepaling van groepsparameters Versie november 2016 WAC/III/D Inhoud INHOUD 1 Drinkwater 3 2 Afvalwater 5 3 Grondwater 8 4

Nadere informatie

ZUUR-BASE BUFFERS Samenvatting voor het VWO

ZUUR-BASE BUFFERS Samenvatting voor het VWO ZUUR-BASE BUFFERS Samenvatting voor het VWO versie december 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Wat is een buffer? 3. Hoe werkt een buffer? 4. Geconjugeerd zuur/base-paar 5. De ph van een buffer De volgende

Nadere informatie

Voorbeeldverslag Enzymatisch gekatalyseerde ontbinding gevolgd door het kwantitatief meten van gasvolumes

Voorbeeldverslag Enzymatisch gekatalyseerde ontbinding gevolgd door het kwantitatief meten van gasvolumes Practicum Grondslagen van de Chemie Naam: Richting: 1 e ba (Samengewerkt met: ) Datum:. Voorbeeldverslag Enzymatisch gekatalyseerde ontbinding gevolgd door het kwantitatief meten van gasvolumes Doelstellingen

Nadere informatie

ALKALINITEIT/ZUURTEGRAAD (BUFFERCAPACITEIT)

ALKALINITEIT/ZUURTEGRAAD (BUFFERCAPACITEIT) 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED ALKALINITEIT/ZUURTEGRAAD (BUFFERCAPACITEIT) De aciditeit of zuurtegraad is een maat voor de capaciteit van het water om OH - te neutraliseren. De basiciteit of alkaliniteit

Nadere informatie

Gassnelheid en volume metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de meting voor gassnelheid en volume

Gassnelheid en volume metingen. Deze code van goede meetpraktijk beschrijft de toegepaste. werkwijze bij de meting voor gassnelheid en volume Code van goede meetpraktijk van de VKL (Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen) Wat doet de VKL? De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) heeft ten doel, binnen de kaders van de Europese en Nationale wet-

Nadere informatie

Bepaling van petroleumether extraheerbare stoffen in water

Bepaling van petroleumether extraheerbare stoffen in water Bepaling van petroleumether extraheerbare stoffen in water Januari 2012 1/5 WAC/IV/B/005 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR, MATERIAAL EN REAGENTIA... 3 4.1

Nadere informatie

Conductometrie 1 R. Waarin [R] = Ω en [G]= Ω -1 = S (Siemens)

Conductometrie 1 R. Waarin [R] = Ω en [G]= Ω -1 = S (Siemens) Conductometrie Conductometrie of geleidbaarheidsmeting is een van de elektrochemische analysemethoden. In de conductometrie wordt gekeken naar het gemak waarmee elektrische stroom door een oplossing geleid

Nadere informatie

Extraheerbare organische halogeenverbindingen in water (EOX)

Extraheerbare organische halogeenverbindingen in water (EOX) Extraheerbare organische halogeenverbindingen in water (EOX) Januari 2012 1/8 WAC/IV/B/010 INHOUD 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 PRINCIPE... 3 3 OPMERKINGEN... 3 4 APPARATUUR EN MATERIAAL... 3 4.1 APPARATUUR...

Nadere informatie

On-line bewaking van Cu en Ag concentraties met de Silco sensor

On-line bewaking van Cu en Ag concentraties met de Silco sensor On-line bewaking van Cu en Ag concentraties met de Silco sensor Presentatie: Nikolaj Walraven 2 juni 213 Doelstelling Het (door)ontwikkelen en testen van een sensor Silco sensor genaamd- ten behoeve van:

Nadere informatie

Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest Ammoniumstikstof

Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest Ammoniumstikstof Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder in het kader van het mestdecreet Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest stikstof Versie november 2015 BAM/deel 3/05 1 PRINCIPE De bepaling

Nadere informatie

Foutenberekeningen Allround-laboranten

Foutenberekeningen Allround-laboranten Allround-laboranten Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEERDOELEN :... 3 1. INLEIDING.... 4 2. DE ABSOLUTE FOUT... 5 3. DE KOW-METHODE... 6 4. DE RELATIEVE FOUT... 6 5. GROOTHEDEN VERMENIGVULDIGEN EN DELEN....

Nadere informatie

Implementatie en validatie ICP-AES, IRIS INTREPID II XDL DUO

Implementatie en validatie ICP-AES, IRIS INTREPID II XDL DUO Ministerie van Verkeer en Waterstaat Implementatie en validatie ICP-AES, IRIS INTREPID II XDL DUO Deel II: Ce, La, Nd, Pr, Sa, Tl, Pb, Cu en W in afvalwater Wietske de Haan Werkdocument: 2004.165X RIZA-IMLA,

Nadere informatie

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag.

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. KEURING KUNSTGRASVELDEN Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. eindrapport Opdrachtgever / Client RecyBEM B.V. t.a.v. de heer drs. C. van Oostenrijk Postbus 418 2260 AK LEIDSCHENDAM

Nadere informatie