Inhoud. Voorwoord. Winteravonden met Aelmans. Nieuwsbrief 24 / november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Voorwoord. Winteravonden met Aelmans. Nieuwsbrief 24 / november 2007"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 24 / november 2007 Inhoud 1 Voorwoord / Winteravonden met Aelmans 2 Pacht nu in het burgerlijk wetboek 3 Actualiteiten regelingen 4 (on)mogelijk bouwen in het Limburgse buitengebied?! 5 Energielabel: bedrijfswoning wel, stallen niet? 6 Aelmans op de internationale Horti Fair 7 Websites scoren met gebruiksvriendelijkheid 8 Openstelling PSAN en PSN Terugbetaling bedrijfstoeslag Vrijstelling schuimaarde en champost vervalt 9 Mestvergisting passé? 10 Meer sturing door overheid gewenst op woningmarkt 11 Nu óók gecertificeerd asbestadvies 12 Glastuinder Roland Gielen: Verviervoudiging bedrijfsomvang Voorwoord Her en der wordt weer opgelucht adem gehaald. De economie gaat vooruit en de agrarische sector lift daar een stuk op mee. Diverse sectoren verdienen (eindelijk) weer wat geld. De magere jaren in de akkerbouw, de lage melkprijzen in combinatie met torenhoge quotumprijzen in de melkveehouderij, het lijkt allemaal voorbij. Bovendien staan alle seinen op groen! Ik wil echter waken voor te veel optimisme. Ik constateer nog steeds ontwikkelingen die me grote zorgen baren. In diverse sectoren is het (nog steeds) kommer en kwel en moeten de ondernemers alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Tal van onkostenposten stijgen explosief. Denkt u maar aan de kosten voor grondstoffen, rente, arbeid en grond. Naar mijn mening ligt er nu de uitdaging om de landbouw weer op dé agenda te krijgen. We zien wat een klein tekort op de aardappel-, graan- of zuivelmarkt teweegbrengt. Laat de politiek daaruit lering trekken door het beperkt aantal ondernemers, dat bereid is in de agrarische sector te investeren, te koesteren. Volgens mij kan dat het beste door ze binnen duidelijke kaders en randvoorwaarden te faciliteren. Dit met als doel: een gezonde toekomst voor agrarische ondernemers, het buitengebied en de BV Nederland. Jo Aelmans Een ander punt dat me zorgen baart is bedrijfsontwikkeling. Deze gaat op veel plaatsen veel te langzaam. Met de regelmaat van de klok lanceert de overheid nieuw beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en welzijn. Het gevolg is vaak dat als je de ene vergunning hebt de ander al verouderd of verlopen is. Verder moeten gedane investeringen te snel worden afgeschreven. Een ontwikkeling die absoluut moet stoppen, anders is ondernemend Nederland ten dode opgeschreven. Verder steekt de overheid veel te weinig een helpende hand toe aan (jonge) agrariërs om hun bedrijf te ontwikkelen. Onder het mom van Brussel staat dit niet toe zijn tal van regelingen om ondernemersinvesteringen te stimuleren afgeschaft. Stimuleringsmaatregelen die hiervoor in de plaats zijn gekomen vallen grotendeels toe aan natuur, milieu, water en dierwelzijn. Natuurlijk zijn deze zaken belangrijk en door de sector in het verleden wellicht wat veel uit het oog verloren, maar de overheid kan ook doordraven. Een krachtige agrarische sector is nodig zowel als leverancier van een leefbaar buitengebied als voor leverancier voor veilig en betaalbaar voedsel. De overheidsmaatregelen van de afgelopen jaren, die veel weg hebben van ondernemertje pesten, helpen de ondernemers niet écht vooruit. Winteravonden met Aelmans Ook komend winterseizoen kunt u een beroep op ons doen om een inleiding of lezing te verzorgen voor uw studieclub. We hebben diverse interessante programma s; enkele voorbeelden daarvan zijn: actualiteiten en inspelen op het GLB beleid de PSAN/PSN subsidies in combinatie met de gewijzigde Natuurschoonwet het nieuwe ruimtelijk beleid de nieuwe EPN keuringen voor woningen / bedrijfsgebouwen fiscaliteiten rondom bedrijfsovername Kortom ook in groepsverband zijn wij u graag van dienst. Neemt u gerust contact op voor meer informatie.

2 Pacht nu in het Burgerlijk Wetboek Sinds 1 september 2007 zijn de nieuwe pachtregels opgenomen onder titel vijf in boek zeven van het Burgerlijk Wetboek. Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee. De belangrijkste ten opzichte van de oude Pachtwet zijn: het vervallen van de 65-jarige leeftijd van pachter als zijnde opzeggingsgrond van de pachtovereenkomst; de invoering van geliberaliseerde pacht bij los land ter vervanging van de eenmalige pacht; de toevoeging van de term bedrijfsmatig aan het begrip landbouw ; versoepeling van het voorkeursrecht van de pachter ingeval van verkoop aan een veilige verpachter ; pachtprijzenbesluit Op deze plek geven wij u een korte toelichting op deze belangrijkste wijzigingen. 65 jarige pachter De opzeggingsgrond in verband met het bereiken van de 65 jarige leeftijd door de pachter is vervallen. Op grond van de oude Pachtwet kon de automatische verlenging van de pachtovereenkomst met de wettelijke duur van 6 jaar gestuit worden op basis van het feit dat pachter in de lopende pachtperiode of in de verlengingsperiode de 65-jarige leeftijd bereikt. Kortdurende pacht De bijzonder kortdurende pacht is in de nieuwe wetgeving ontdaan van de maximale termijn waarover deze pachtvorm kan worden toegepast. In oude Pachtwet was sprake van maximaal 12 jaar gezien vanuit de positie van de eigenaar. Verpachtingen op deze basis voor een periode langer dan 6 jaar worden nu, net als bij reguliere pacht, onderworpen aan een prijstoets door de Grondkamer. Bedrijfsmatige landbouw Van pacht is sprake indien de verpachter een onroerende zaak aan de pachter in gebruik geeft ter uitoefening van de landbouw, terwijl pachter zich verbindt tot een tegenprestatie. Tot zover niets nieuws. De nieuwe pachtregeling heeft het begrip landbouw nu voorzien van een extra kwalificatie, namelijk dat de landbouw door pachter op een bedrijfsmatige wijze moet worden uitgeoefend. Omdat vervolgens geen definitie is gegeven van bedrijfsmatige exploitatie zal jurisprudentie over dit begrip verder uitsluitsel gaan geven. De jurisprudentie komt er sowieso omdat het niet bedrijfsmatig uitoefenen van de landbouw voor verpachter een opzeggingsgrond is. Voorkeursrecht In de oude pachtwet heeft de pachter het voorkeursrecht van koop en moet de verpachter zijn voornemen tot verkoop aan pachter eenduidig kenbaar maken. Dit voorkeursrecht kan de verpachter in de nieuwe regeling omzeilen wanneer de verpachter verkoopt aan een veilige verpachter (bijvoorbeeld een institutionele belegger, stichting enz.). Dit uiteraard onder voortzetting van de bestaande pachtovereenkomst. De nieuwe eigenaar verstrekt de pachter een verklaring waarin hij afstand doet van de bevoegdheid om de pachtovereenkomst op te zeggen wegens voorgenomen eigen gebruik. Voor de pachter blijft het opletten, zeker daar waar het gaat om een substantieel pachtareaal. De opzet om (op termijn) te komen tot pachtbeëindiging is via overdrachten in familieverband niet uitgesloten. Pachtprijs Bij het vaststellen van de maximaal toelaatbare pachtprijs zijn we weer terug bij de situatie van vóór Als uitgangspunt geldt namelijk het opbrengend vermogen van de grond terwijl de maximale pachtprijs wordt bepaald door 2 % van de waarde van de grond vrij van pacht. In het pachtprijzenbesluit is het aantal pachtregio s teruggebracht van twintig naar acht. Op 1 september 2007 is de ministeriële regeling pachtprijzen, die invulling geeft aan het pachtprijzenbesluit, ingegaan. Deze werkt rechtstreeks door in bestaande pachtovereenkomsten. Dit betekent dat verhogingen (voor 2

3 het zuidelijk weidegebied maximaal 25 %) ingaan bij het pachtjaar dat na 1 september 2007 van start gaat. Deze verhoging is van toepassing op de nu geldende pachtprijs, terwijl het maximum wordt bepaald door 2% van de waarde van de grond vrij van pacht. De verpachter kan afstand doen van (een deel van) de verhoging door dit aan pachter schriftelijk mee te delen. De pachter kan de Grondkamer verzoeken om de maximaal toelaatbare pachtprijs vast te stellen. De eerstgenoemde mogelijkheid zal zich naar verwachting slechts zelden voordoen terwijl de tweede mogelijkheid wél mogelijkheden biedt tot herziening van de pachtprijs ingeval van gewijzigde omstandigheden -die van invloed zijn op het gebruik-, doch voor het overige geen effect hebben. Opzegging De termijn van opzegging van een pachtovereenkomst is verruimd. Opzegging is mogelijk tot aan de ingang van het laatste jaar van de lopende pachtperiode. Anders dan in het oude recht dient de opzegging gepaard te gaan met de reden van opzegging. Met het nu voorliggende resultaat is er nauwelijks sprake van een fundamentele wijziging van pachtregelingen. Naar verwachting blijft de behoefte om hierin alsnog verandering in aan te brengen uit. Wél zullen, op basis van jurisprudentie, nog aanwezige onduidelijkheden opgeheven moeten worden. Hierbij valt te denken aan de toetsingscriteria voor bedrijfsmatig en de kwalificatie van een veilige verpachter. Wat verder rest is een fikse pachtprijsverhoging! Jan Horsmans Actualiteiten regelingen Bedrijfsspecifieke excretie Wij bevinden ons inmiddels in het tweede jaar van het nieuwe mestbeleid, het stelsel van gebruiksnormen. Na de afsluiting van het jaar 2006 en de start van 2007, blijkt voor een aantal melkveehouders dat ze, ondanks hun deelname aan de derogatie, zich alsnog op het randje bevinden van het wel of niet afvoeren van dierlijke mest. Een oplossing is mogelijk het berekenen van een bedrijfsspecifieke excretienorm. Het opstellen van een bedrijfsspecifieke excretie komt in grote lijnen overeen met het bekende Minasstelsel (aan- en afvoer mineralen). Een belangrijk verschil is dat u vóór het openmaken van de kuilen, per kuil één monster moet nemen. Bovendien moet u per 1 januari en 31 december de beginvoorraden respectievelijk eindvoorraden van het aanwezige ruwvoer en krachtvoer vaststellen. Bij een gunstig resultaat kunt u als melkveehouder de gunstigere norm hanteren voor de stikstofen fosfaatproductie van uw dieren dan de forfaitaire norm. In een aantal gevallen hoeft u dan geen dierlijke mest af te voeren. Misschien kunt u zelfs nog mest aanvoeren. Per saldo kan de bedrijfsspecifieke excretie leiden tot een interessant financieel voordeel. Wilt u weten of de bedrijfsspecifieke excretie ook voor u leidt tot een financieel voordeel, dan staan wij u graag ter zijde voor het opstellen van deze berekening. Om te bepalen of daadwerkelijk sprake is van een voordeel kunnen wij, met behulp van een aantal vastgestelde uitgangspunten, voor u een prognose maken. Vanaf het jaar 2008 kunt u, indien tijdig monsters genomen zijn van alle aanwezige kuilen vóór ingebruikname, daadwerkelijk rekenen met de bedrijfsspecifieke excretie. Mocht achteraf blijken dat voor uw bedrijf de forfaitaire normen toch gunstiger uitpakken dan de bedrijfsspecifieke excretie, dan kunt u dan alsnog kiezen voor het opstellen van de mestberekening op basis van forfaitaire normen! Melkveehouders adviseren wij derhalve om nu al actie te ondernemen. Derogatie 2008 Bedrijven die in 2008 gebruik willen maken van derogatie, moeten zich hiervoor vóór 1 december 2007 aanmelden. Bedrijven kunnen zich nu al aanmelden. Dit kan zowel schriftelijk als elektronisch. Alleen bedrijven die al aan derogatie meededen krijgen automatisch een aanmeldformulier. Alle overige bedrijven krijgen geen aanmeldformulier en zullen dus zelf actie moeten ondernemen willen ze in 2008 voor derogatie in aanmerking komen. Fabienne van Hoven-Beusmans, Ettien Eijssen en Marita Kreuels 3

4 (on)mogelijk bouwen in het Limburgse buitengebied?! Bouwen van een woning of een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied is niet zo maar mogelijk. De provincie Limburg hanteert het voor-wat-hoort-wat-principe als het gaat om het bouwen buiten de daarvoor vastgestelde gebieden, de rode contouren rondom kernen. In Noord- en Midden Limburg is onder meer via de Ruimte voor Ruimte regeling invulling gegeven aan dit principe. In ruil voor een tegenprestatie (stallensloop) kan een woning worden gebouwd. VORm Ondanks dat het Ruimte voor Ruimte project nu in een afrondende fase verkeert blijft het bouwen van een woning in het buitengebied mogelijk. Al enkele jaren kent de provincie Limburg het zogenaamde contourenbeleid. Dit beleid maakt onderscheid tussen ontwikkelingen binnen de opgestelde contouren en ontwikkelingen daarbuiten. Voor het ontwikkelen van niet-agrarische functies als wonen buiten de contouren gelden voorwaarden en dient u een tegenprestatie te leveren. Hierbij maakt de provincie gebruik van de Verhandelbare Ontwikkelingsrechten methode; kortweg VORm. Uw bouwplan en VORm Heeft u plannen voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning of een ander niet agrarisch gebouw in het buitengebied? De VORm regeling biedt u daartoe onder voorwaarden de mogelijkheid. Het begint natuurlijk met een concreet bouwplan. Vervolgens zult u voor de uitvoering van dit bouwplan een tegenprestatie moeten leveren. Deze tegenprestatie bestaat voor een woning uit het realiseren van circa 2 hectare duurzame natuur op grond binnen de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) waarover u beschikt. Hiervoor kunt u eigen grond met die status inbrengen of dergelijke grond aankopen. Financieel betekent dit de aanlegkosten voor natuur en de waardevermindering van de grond/aankoop van grond. U dient te begroten op een kostenpost voor uw woningbouwplan van minimaal circa ,-. Niet iedereen beschikt over grond binnen de POG. Daarom gaan nu stemmen op om te bezien of het geldbedrag dat staat voor de tegenprestatie niet in een (gemeente) fonds kan worden gestort. De overheid kan deze gelden vervolgens aanwenden voor het realiseren van maatschappelijke doelen. Het is nog onduidelijk of deze constructie vanuit juridisch oogpunt is toegestaan. Ruimtelijke procedure Los van de VORm-regeling moet u ook altijd een ruimtelijke procedure doorlopen voor het verkrijgen van een vrijstelling of bestemmingsplanwijziging. Daarnaast moet u goed letten op milieuhygiënische belemmeringen zoals geurcirkels van naburige agrarische bedrijven. Uw bouwplan, de tegenprestatie en de te volgen ruimtelijke procedure zult u goed met de gemeente en provincie moeten bespreken. Is dit allemaal geregeld dan staat weinig de realisatie van uw woning nog in de weg. Zoals u ziet, een scala aan regels maakt bouwen in het buitengebied (on-)mogelijk. Wilt u meer informatie of denkt u begeleiding nodig te hebben om uw bouwplan te realiseren, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag met raad en daad bij. Harm Arts 4

5 Energielabel: bedrijfswoning wel, stallen niet? Vanaf 1 januari 2008 moet u bij de bouw, verkoop en verhuur van een gebouw op het moment van transactie een energielabel kunnen overleggen. Het energielabel is al bekend uit de automobiel- en witgoedbranche. Het belangrijkste argument van de Europese Unie om de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) van kracht te laten zijn, is dat zij minder afhankelijk wil zijn van energie- import. Op basis van het Kyoto-verdrag uit 1997 heeft Nederland bovendien de taak de broeikasgassen (CO 2 ) vóór 2020 met 30% te verminderen. Uiteindelijk moet deze richtlijn leiden tot een verbetering van de energieprestatie van alle gebouwen binnen de EU. De richtlijn voorziet in: eisen met betrekking tot een algemeen kader voor de berekening van een geïntegreerde energieprestatie van gebouwen; minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen; minimumeisen voor de energieprestatie van bestaande grote gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden; energiecertificering van gebouwen; regelmatige keuring van cv-ketels en airconditioningsystemen in gebouwen en een eenmalige totale keuring van verwarmingsinstallaties waarvan de ketel ouder is dan 15 jaar. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Denk hierbij aan verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het certificaat is maximaal tien jaar geldig. Het energieprestatiecertificaat gaat vergezeld van een lijst met mogelijke (vrijwillige) maatregelen die de energetische kwaliteit van het gebouw verbeteren. Het uitvoeren van deze maatregelen verlaagt de energierekening. Met het oog op de stijgende energieprijzen is het doorrekenen van de investeringen vaak snel lonend. Energielabel agrarische gebouwen Een agrarisch bedrijfscomplex, met bijvoorbeeld een bedrijfswoning, boerderijwinkel, kantoor en kantine met kleedruimte en sanitair, koelcellen, loods en veestallen zal gedeeltelijk voorzien moeten worden van het energielabel. Voor koelcellen, loods en stallen hoeft u bij verkoop (voorlopig) geen label te overleggen. Ook monumenten, tuinbouwkassen, garages en werkplaatsen zijn uitgesloten van het verplichte energielabel. Overigens wordt bij nieuwbouw, in het belang van de exploitatielasten, van kassen en stallen de energielasten door de ondernemer zelf al vroegtijdig in het ontwerp betrokken. Lasten-lusten De invoering van het energieprestatiecertificaat brengt naast extra administratieve lasten ook lusten met zich mee. En wel op het vlak van energiebesparing, werkgelegenheid, omzet en investeringen. Met het oog op beperking van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven hoeven gebouwen waarvoor een EPC-berekening is of wordt opgesteld in het kader van de bouwaanvraag, niet te beschikken over een energielabel. Deze berekening geldt gedurende maximaal tien jaar na vergunningverlening als energieprestatiecertificaat. De berekening mag maximaal tien jaar oud zijn. Notarieel De notaris controleert bij het passeren van de koopakte of het energielabel beschikbaar is. In de modelaktes van de notariële beroepsorganisatie wordt de certificatieverplichting een aandachtspunt. Er zijn geen sancties als er geen certificaat bij een verkoop aanwezig is. In een circulaire van de Koninklijke Notarieel Beroepsorganisatie, stelt deze organisatie: Ziet de koper om hem moverende redenen af van het certificaat, dan is het niet aan de notaris zijn medewerking aan het passeren van de leveringsakte te weigeren. De schade die dit met zich brengt, staat niet in verhouding tot het ontbreken van het certificaat. Hoe de rol van de notaris precies wordt vormgegeven is nog niet bekend. VROM werkt momenteel aan een circulaire. Op de vraag of het label op enig moment ingezet gaat worden als pressiemiddel, antwoordde milieuminister Jacqueline Cramer als volgt: Kijk, we willen het in eerste instantie proberen via vrijwillige inzet. Maar als dat op een gegeven moment onvoldoende werkt, gaan we een wet instellen dat huizen, gefaseerd in de tijd, bijvoorbeeld niet minder dan energielabel D mogen hebben. Je moet instrumenten achter de hand hebben, die wat dwingender zijn. Laten we proberen hier met z n allen enthousiasme voor te kweken. Ik hoop dat het iets wordt waar mensen elkaar op gaan aanspreken. Meer informatie Bart Huijts S 5

6 Aelmans op de internationale Horti Fair Net als ieder ander die geïnteresseerd is in de nieuwste ontwikkelingen in de tuinbouw heeft ook Aelmans de Hortifair bezocht en daarbij een aantal wetenswaardigheden voor u verzameld. Uiteraard betreft het zaken waar wij ons voor u mee bezighouden: bouwprojecten in de glastuinbouw, vergunningen, ontwerpen, techniek, begeleiding en energie. Gaasboxx De gaasboxx is bestemd voor ondergrondse regenwateropslag voor het geval dat opslagruimte elders op het perceel een probleem is. De gaasboxx is tevens geschikt voor warm wateropslag tot 80 graden Celsius. De gaasboxx bestaat uit polypropyleen gaaspanelen die door middel van het mannetje-vrouwtje principe in elkaar geklikt worden. Hij is goed bestand tegen basen en zuren, zeer sterk, beschikt over een hoge drukbelasting en heeft een oneindige levensduur. De gaasboxx wordt ingepakt in bescherm- en waterdichte folie en dienst vervolgens als degelijke waterbuffer. Elektrische ketel De elektrische ketel produceert warmte op het moment dat er een overschot aan elektriciteit is op het elektriciteitsnet. Netwerkbeheerder Tennet geeft voor het wegwerken van dit overschot op bepaalde uren geld toe. Dit is een aanvulling op de overige installaties, zoals een WKK en gasketel om elektriciteit en warmte te produceren. Met name voor bedrijven die een aanzienlijk deel van hun warmte opwekken met een gasgestookte ketel en geen grote belichtingsbehoefte hebben kan een elektrische ketel een interessante optie zijn. Veerblok Het PDI Vario Veerblok (voor in nieuwe scherminstallaties) waarborgt alle goede eigenschappen van het bestaande Veerblok en gaat nog verder. Met het PDI Vario Veerblok is het mogelijk om (vocht-)kieren te creëren daar waar u maar wilt. Het PDI Vario Veerblok is in te stellen in zes verschillende standen, waardoor in de kas stapsgewijs een verschil in kieren gerealiseerd kan worden (bijvoorbeeld van de gevel tot het middenpad). Dit kan zorgen voor een optimaler klimaat in de kas tijdens het openen van uw installatie. Twinlight Wordt de Twinlight onderbouw van kassenbouwer P.L.J. Bom de nieuwe norm voor hoge kassen? Door deze nieuwe vorm van constructie van een onderbouw zijn nu poothoogtes van negen tot tien meter realiseerbaar. De kaskolom bestaat uit een verticaal vakwerk en loopt taps naar beneden toe. De kopkolom is eveneens een vertikaal gemonteerde tralie. Momenteel wordt de eerste kas met Twinlight onderbouw ( m²) gebouwd bij komkommerteler Van Lipzig in Grubbenvorst. Verrassend genoeg is deze onderbouw tevens te zien op de stand van Maurice Kassenbouw. Navraag links en rechts levert aardige verhalen op, waarbij je de vraag gaat stellen: was Bom de eerste met dit idee? Is het dek met de onderbouw werkelijk de meest lichte kas die er is bij die poothoogtes? LED-verlichting De tendens is dat steeds meer bedrijven over gaan op assimilatiebelichting, steeds grotere oppervlakten worden belicht en dat de lichtintensiteit verder toeneemt. TNO onderzoekt momenteel de mogelijkheden van LED-verlichting. De voordelen die dit heeft ten opzichte van de gebruikelijke lampen: de lichtkleur kan worden afgestemd op de behoefte van de plant, vanwege het koude licht is meer belichting mogelijk zonder te hoge warmteontwikkeling, kleinere kans op brand, de lichtoutput is regelbaar met behoud van een hoog omzettingsrendement, de LED s zijn klein en kunnen dus gemakkelijk verwerkt worden in bijvoorbeeld schermdoek of kasconstructie, hebben een lange levensduur en energiebesparing is mogelijk door het pulseren. Hans Verdonschot 6

7 Websites scoren met gebruiksvriendelijkheid Introductietekst Selectie USP s Selectie producten alg. voorwaarden Welkom Waarom VCS Hoe werkt VCS Directe hulp Abonnementen Veelgestelde vragen disclaimer sitemap Overzicht USP s Expertises Klanttevredenheid c.q. service monitor Computer APK Controle en advies Inventarisatie, checks en advies Beveiliging Beveiligen / tune-up Data rescue Virussen/spyware/spam, security en data recovery Installatie software Installeren, configureren en updaten Configuratie WIFI Installatie hardware In-/ombouwen, reparatie en (netwerk-)aanleg Back-up Online Back-up Automatische Back-up Online / offline back-up en data recovery Expertises Klanttevredenheid (cijfers / grafiek) Overzicht werkwijze, dekking en diensten met verwijzingen naar product-/abonnementspagina s Algemene support Diverse overige zaken Aanpak / werkwijze Dekking / locaties Doelgroep / diensten Virus / spyware Configureren / personaliseren Hardware installatie Koppeling naar abonnementspagina s waar de nadruk / voorkeur op ligt m.b.t. verkoop door VCS FAQ-onderdeel met antwoorden op onderstaande onderwerpen dan wel verwijzingen naar relevante website-pagina s Wie / wat / waar / wanneer Prijzen Doelgroep / voor wie Expertises Voorwaarden Contactmogelijkheden Bereikbaarheid Garanties Business Brons Business Zilver Business Goud Marktplaats.nl, Speurders.nl en AgriHolland.nl. Wie heeft er nog niet van gehoord of ze met een bezoek vereert? Het zijn voorbeelden van websites die goed scoren bij het publiek. Ze hebben echter tevens gemeen dat ze geen toonbeeld van grafisch ontwerp zijn. Het succes wordt hier namelijk vooral bepaald door de gebruiksvriendelijkheid. Hoe is het met uw website gesteld? Uiteenlopende zaken zijn van belang voor een (bedrijfs-)website. Enkele criteria zijn de vorm, de inhoud, de structuur en in welke mate het geheel gebruiksvriendelijk is. Vaak wordt gedacht dat de betreffende punten ook in de genoemde volgorde meetellen voor de geslaagdheid van het eindresultaat. Op de eerst plaats komt de vorm en de inhoud; daar gaat het toch om? De praktijk leert ons dat juist gebruiksvriendelijke websites het meest worden gewaardeerd door de bezoeker. De reden ligt voor de hand: mensen bezoeken een website om informatie te vergaren. Meer moeite doen om de gewenste informatie te vinden betekent verlies van tijd en mogelijk zelfs het niet bereiken van het doel van de bezoeker. En juist bij het medium internet heeft de mens weinig geduld. Uit onderzoek blijkt dat wanneer de bezoeker binnen 3 muisklikken zijn doel niet heeft bereikt, hij of zij het voor gezien houdt. Hetzelfde gebeurt zodra de laadtijd van een pagina meer dan een 6-tal seconden bedraagt. Specialist boeken (a.d.h.v. geïntegreerde boekmodule Guidion) Boekformulier t.a.v. Viking Direct en Telefoonnummer Viking Direct Structuur en eenvoud De juiste informatie moet gestructureerd en op de meest logische wijze beschikbaar zijn op uw website. Werk vanuit het oogpunt van de bezoeker; die kijkt met een andere bril naar de site dan de organisatie achter de online presentatie. Het is tevens van belang het geheel eenvoudig te houden. Overrompel de bezoeker niet met veel keuzes. Hou een navigatiemenu bondig en wees zuinig met tekst. Diepgang en details kunnen aan bod komen op eventuele achterliggende pagina s. Een vaak toegepaste techniek voor webteksten is het gebruik van het piramidemodel. Begin met de conclusie en ga richting het eind van de tekst in op de details. Ook bij een beknopte tekst is het van belang de informatie correct te presenteren. Het werken met veel paragrafen, inleidende kopjes en vetgedrukte delen tekst maakt het geheel beter leesbaar. Internetters scannen een tekst vaak in hoog tempo in plaats van alles rustig te lezen. Het toepassen van de genoemde technieken zorgt voor een lagere tijdbesteding op de website -en een hogere waardering ervan. Techniek Ook onder de motorkap van de website zitten diverse aandachtspunten die de gebruiksvriendelijkheid ten goede komen. Door het toepassen van bepaalde technieken en werkwijzen wordt de website op de eerste plaats toegankelijker voor zoekmachines. Het gevolg is een betere indexering van de beschikbare informatie en daardoor een hogere plaats in de zoekresultaten. Op de tweede plaats zullen dergelijke technische ingrepen het aantal platformen vergroten waarmee de bezoeker een website benadert. Het geheel komt beter in beeld op mobiele apparatuur, afgestemd op het scherm c.q. toestel van de gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan een PDA of mobiele telefoon met internettoegang. Visitekaartje Gebruiksvriendelijkheid en een mooi ontwerp gaan zonder meer samen. Naast informatievoorziening dient een website natuurlijk ook als digitaal visitekaartje. Een plaats waar soms zelfs de eerste indruk van een bedrijf wordt gevormd. Een goede website combineert daarom de huisstijl van de organisatie naadloos met hetgeen tekstueel gecommuniceerd dient te worden. Wellicht roept het een en ander vragen op zodra u het gestelde reflecteert op uw eigen online presentatie. Als u twijfelt over de effectiviteit van uw website, maak dan gerust eens vrijblijvend een afspraak om uw site door te lichten. U zult versteld staan van de betrekkelijk eenvoudige mogelijkheden. Martijn Hoes 7

8 Herinrichting Mergelland-Oost Het Plan van Toedeling Mergelland-Oost is ter visie gegaan! Van 17 september tot en met 31 oktober 2007 heeft het Plan van Toedeling van de herinrichting Mergelland-Oost ter inzage gelegen. U heeft nog tot en met 14 november a.s. de tijd om uw bezwaar in te dienen! Maak gebruik van uw rechten, anders is de toedeling definitief. Onze gespecialiseerde adviseurs -met veel kennis over zowel het gebied als de wetgeving- helpen u graag. Openstelling PSAN en PSN De provincies stellen van 15 november 2007 tot en met 14 januari 2008 het Programma Beheer 2008 open voor de Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) en de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN). Dienst Regelingen voert de regelingen uit. DLG is nog altijd de controleur van deze regelingen in het veld. Wij hebben geconstateerd dat DLG het afgelopen jaar alle aanvragen van voorgaande jaren streng heeft gecontroleerd. Indien na controle bleek dat de aangevraagde beheerseenheid in het veld niet conform aanvraag was, bijvoorbeeld een afwijking in het aantal meters knipheg, dan werd de aanvraag hierop aangepast. Dit betekende in de meeste gevallen terugbetalen van teveel ontvangen subsidie plus een bijbehorende sanctie. Om problemen te voorkomen adviseren wij u derhalve bij het indienen van een aanvraag de juiste meters/oppervlakte te meten en de intekening goed te controleren. Aanvragers waarvan de SAN/SN overeenkomst in 2008 afloopt en de overeenkomst willen verlengen, dienen in deze aanvraagperiode een nieuwe aanvraag in te dienen. Heeft u belangstelling om deel te nemen aan deze regeling, dan kunt u met ons een afspraak maken voor een gratis oriënterend gesprek. Wij kunnen u daarbij adviseren welke pakketten in uw situatie mogelijk zijn en informeren over de bijbehorende vergoedingen. Ook aspecten als inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, gevolgen voor mestaanwending, benutting toeslagrechten en dergelijke zullen we in ogenschouw nemen. Laat u goed informeren over de kansen en de (on)mogelijkheden van deze regelingen. Terugbetaling bedrijfstoeslag Mogelijk heeft u onlangs een brief van Dienst Regelingen (DR) ontvangen met als onderwerp vaststelling bedrijfstoeslag Met deze brief informeert DR u over twee kortingen van respectievelijk 1% en 1,5% op de bedrijfstoeslag. Dit betreft een terugbetaling als gevolg van Europese kortingen. Omdat uitbetaling van de bedrijfstoeslag vóór de uitvoering van de tweede generieke korting heeft plaatsgevonden, heeft DR waarschijnlijk teveel bedrijfstoeslag op uw bankrekening overgemaakt. Bedraagt de teveel ontvangen bedrijfstoeslag meer dan 100,- dan moet u deze terugbetalen. Dit kan op twee manieren: 1. U laat DR het bedrag verrekenen met toekomstige betalingen. Pas op: u betaalt over het openstaande bedrag 6% rente! 2. Binnen 10 dagen na dagtekening van de brief betaalt u het openstaande bedrag (zonder rentekosten) terug. Aangezien DR in haar brief niet aangeeft hoeveel bedrijfstoeslag u moet terugbetalen, dient u dit zelf te berekenen. U kunt dit doen door de netto toegekende bedrijfstoeslag in het overzicht bij de brief te vergelijken met het bedrag in de door u in juli ontvangen brief over de betaling van de bedrijfstoeslag. Vrijstelling schuimaarde en champost vervalt Vanaf 1 januari 2008 moet u het aangevoerde fosfaat uit schuimaarde voor 100% meetellen. Dit betekent ook dat u het fosfaat uit schuimaarde die u in 2007 heeft aangevoerd maar in 2008 gaat aanwenden, voor 100% moet meetellen. Deze schuimaarde moet u uiteraard ook als voorraad opgeven. Wilt u nog gebruikmaken van de mogelijkheid om, binnen de gebruiksnormen, extra fosfaat aan te wenden? Bemest uw land dan vóór 1 januari 2008 met schuimaarde en profiteer zo van de 50% fosfaatvrijstelling. In de huidige wetgeving valt champost onder dierlijke mest. Dit betekent dat u in de periode van 1 september tot 1 februari géén champost mag aanwenden op zand- of lössgronden. Op dit moment geldt voor deze periode echter een vrijstelling voor het gebruik van champost op bouwland op zand- en lössgronden. Deze vrijstelling loopt af per 1 januari Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2008 alleen in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus champost mag uitrijden op bouwland op zand- en lössgronden. Er gelden dan geen uitzonderingen meer voor het gebruik van champost en zijn de uitrijbepalingen van dierlijke mest van toepassing. Fosfaatgebruiksnorm Op 1 januari 2008 wordt de fosfaatgebruiksnorm voor grasland en bouwland verder naar beneden bijgesteld. Voor grasland komt deze norm dan uit op 100 kg fosfaat per hectare, voor bouwland gaat deze norm naar 85 kg fosfaat per hectare. In combinatie met het vervallen van de fosfaatvrijstelling voor schuimaarde is dit een behoorlijke verlaging van de hoeveelheid fosfaat, dat u op uw grond mag aanwenden. Let daarom goed op bij uw aanvoer/gebruik. Ettien Eijssen en Marita Kreuels 8

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland Te Koop Zwaardweg, Midden Schouwen 3.24.05 ha bouwland 3.24.05 hectare bouwland Betreft een perceel bouwland gelegen aan de Zwaardweg te Kerkwerve. Middelzware gemakkelijk bewerkbare kleigrond. Afslibbaarheid

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Asbest en uw woning. waar je thuis bent...

Asbest en uw woning. waar je thuis bent... Asbest en uw woning waar je thuis bent... Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen. Asbest heeft een microscopisch kleine vezelstructuur en komt vooral voor in oudere

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw?

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw? AGRO Actualiteiten Inhoud: INHOUD: Subsidies: Uw asbestdak als energiebron? GLB 2014: Huidige regels, lager budget Gaat u voor een duurzame stal? Subsidie Milieuvriendelijke investeringen in aantocht!

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen (wijziging)

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen (wijziging) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1014 27 juni 2014 Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen (wijziging) Besluit van Gedeputeerde Staten der

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

Te Koop Landbouwgrond Gelegen aan de Castersedijk te Hapert Perceelgrootte 0.51.30 hectare

Te Koop Landbouwgrond Gelegen aan de Castersedijk te Hapert Perceelgrootte 0.51.30 hectare Te Koop Landbouwgrond Gelegen aan de Castersedijk te Hapert Perceelgrootte 0.51.30 hectare 0.51.30 hectare landbouwgrond Langwerpig nagenoeg rechthoekig perceel landbouwgrond. Perceel is aan de westzijde

Nadere informatie

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht

Ad 1 Uitleg van (wettelijke) begrippen rondom pacht en het verschil tussen reguliere en geliberaliseerde pacht Notitie pachtbeleid Inleiding In het buitengebied heeft de gemeente Bergen veel eigendommen. Deze eigendommen bestaan uit landbouwgronden, bossen en natuurterreinen. De gemeente heeft ongeveer 600 ha.

Nadere informatie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010 Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Financieren Duurzame energie binnen Rabobank Groep Maatwerk Sustainability naast Food

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Asbest bestaat uit kleine vezels die kanker kunnen veroorzaken als ze worden ingeademd. Sind 1 juli 1993 is het verboden asbest of

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard

Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Informatiebijeenkomst Glastuinbouw Hoeksche Waard Deel 1 1. Introductie 2. Achtergrond regelingen: Glas voor Glas Rood voor Rood 3. Regelingen in de praktijk 4. Toelichting wijziging provinciale verordening

Nadere informatie

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies

Vaillant & rendement. Technisch Project Advies Vaillant & rendement Technisch Project Advies meer rendement van uw project? Begin bij Vaillant Technisch Project Advies tijdige inschakeling TPA Uw winst Hoe blijven we samen aan de voortdurend aangescherpte

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer

Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergronden Koeien & Kansen - KringloopWijzer Achtergrond BEX (Koeien &Kansen) Samenwerking binnen K&K Voorgesteld mestbeleid NL- EU Samen inspelen op ontwikkelingen uit markt en maatschappij Kringloop

Nadere informatie

Asbest Feiten, risico s en maatregelen

Asbest Feiten, risico s en maatregelen Asbest Feiten, risico s en maatregelen Asbest in woonhuizen De feiten op een rij Asbest is een veel besproken onderwerp, ook in de media. We zetten graag voor u de feiten op een rij. Om te beginnen met

Nadere informatie

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen Grond voor boeren Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013 Erik Somsen a.s.r. landelijk vastgoed Belegger in grond voor a.s.r. solide lange termijnbelegging veilige verpachter Grootste

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie Burgemeester Sweenslaan 19 te Leidschendam

Vrijblijvende objectinformatie Burgemeester Sweenslaan 19 te Leidschendam Vrijblijvende objectinformatie Burgemeester Sweenslaan 19 te Leidschendam Te koop vrijstaande winkelruimte van ca. 160 m² Pagina 1 van 10 Algemene informatie Te koop Burgemeester Sweenslaan 19 te Leidschendam

Nadere informatie

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel?

De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? De staat van de woningmarkt: is alles op orde of is er nog werk aan de winkel? Peter Boelhouwer 18-05-2017 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Visie minister Blok: we zijn klaar

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Biobased economy in het Groene Hart

Biobased economy in het Groene Hart Biobased economy in het Groene Hart Energie & Bio/Groen Gas 27 juni 2013, Langeraar, Michiel van Galen Inhoud Landelijke doelen energie en beleid Stimuleringsbeleid Groen Gas Het proces Stand van zaken

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest

water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest water lucht energie woning keuring brand beveiliging asbest strooming Strooming onderzoekt, adviseert en beheert Strooming is specialist op het gebied van onderzoek, advies en beheer aangaande water, lucht

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

Nadere regels subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013

Nadere regels subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 CVDR Officiële uitgave van Flevoland. Nr. CVDR302541_2 29 november 2016 Nadere regels subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland, Overwegende: dat

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

Wijziging Regeling pachtprijzen

Wijziging Regeling pachtprijzen LNV Wijziging Regeling pachtprijzen Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 november 2007, nr. TRCJZ/2007/3679, houdende wijziging van de Regeling pachtprijzen Gelet op

Nadere informatie

Wat is asbest? Soorten asbest

Wat is asbest? Soorten asbest Asbest. Wat is het? Is het gevaarlijk? Waar zit het? Wat kan ik doen als ik het in huis tegenkom? Zijn er regels? Dit zijn vragen die bij veel mensen leven. Asbest is een materiaal met s. In deze folder

Nadere informatie

Helder over asbest. Alles over het onderzoek, de risico s en acties. thuis in Deventer

Helder over asbest. Alles over het onderzoek, de risico s en acties. thuis in Deventer Helder over asbest Alles over het onderzoek, de risico s en acties. thuis in Deventer Over asbest Rentree staat voor prettig wonen in Deventer. En dat is natuurlijk ook veilig en gezond wonen. Daarom vinden

Nadere informatie

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007

vervallen Pachtwet; onderbrenging pacht in het Burgerlijk Wetboek en nieuw Pachtprijzenbesluit 2007 Samenvatting: Inleiding: Op 1 september j.l. is de Pachtwet vervallen. Vanaf dit moment zijn de pachtregels ondergebracht in het Burgerlijk Wetboek (titel 7.5). Tevens is op 1 september 2007 het nieuwe

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning Asbest Informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning 3 Asbest Asbest, soms gevaarlijk, soms niet Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk

Nadere informatie

Energy Services heeft nieuws voor u!

Energy Services heeft nieuws voor u! Energy Services heeft nieuws voor u! Mobiele App voor uw Energiezaken Energiebesparende technieken en duurzame energie Nieuwe website, met nog meer informatie Energiebesparing in kantoren, bedrijfshallen

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

als er asbest in uw woning zit

als er asbest in uw woning zit als er asbest in uw woning zit Veel van onze woningen zijn gebouwd voor 1993. Dit betekent dat er in veel van onze woningen asbest kan zitten. Lefier wil voor al haar huurders een gezonde woonomgeving.

Nadere informatie

Watervlierstraat 31 te Den Haag

Watervlierstraat 31 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Watervlierstraat 31 te Den Haag Te huur / Te koop: Kantoor-/ praktijk-/ bedrijfsruimte Pagina 1 van 12 Algemene informatie Te huur Watervlierstraat 31 te Den Haag Algemeen

Nadere informatie

Asbest. Informatie over onze woningen

Asbest. Informatie over onze woningen Asbest Informatie over onze woningen beleid: september 2011, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

Zinkwerf 21-23 te Den Haag

Zinkwerf 21-23 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie Zinkwerf 21-23 te Den Haag Te koop bedrijfs- en kantoorruimte van ca. 840 m² Pagina 1 van 12 Algemene informatie Te koop Zinkwerf 21-23 te Den Haag Algemeen Op het bedrijventerrein

Nadere informatie

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2)

De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) De toekomst van het Nederlands woonbeleid (deel 2) Fiscale behandeling eigen woning Nederland kent een lange traditie van woonbeleid. Betaalbaarheid (prijs), beschikbaarheid (aanbod, volume) en kwaliteit

Nadere informatie

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen Wat u moet weten over asbest Asbest: feiten, risico s en maatregelen Waar komt asbest het vaakst voor in en om woningen? Vuistregels voor asbest Samen werken aan wonen Asbest: feiten, risico s en maatregelen

Nadere informatie

33124 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP

33124 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP 33124 Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen Plenaire behandeling, 27 juni 2012, eerste termijn SP MdV, Een energielabel is geen doel op zich. Het feitelijke doel is energiebesparing. Dat doel wordt

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015

Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 2015 Subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe 205 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 9-2-205) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

Algen en Groen Gas Een duurzame en rendabele combinatie!

Algen en Groen Gas Een duurzame en rendabele combinatie! Algen en Groen Gas Een duurzame en rendabele combinatie! www.omegagreen.nl Bert Knol Omega Green B.V. 27 september 2017 Omega Green B.V. Omega Green B.V. is opgericht in 2014 met het doel het algenteelt

Nadere informatie

ASBEST TOTAAL HERSTEL

ASBEST TOTAAL HERSTEL Inventarisatie Verwijdering Herstel INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Asbest: Veilig aan de slag! Asbest

Nadere informatie

Te Koop Landbouwgrond Oude Grintweg te Oirschot Perceelgrootte hectare

Te Koop Landbouwgrond Oude Grintweg te Oirschot Perceelgrootte hectare Te Koop Landbouwgrond Oude Grintweg te Oirschot Perceelgrootte 1.86.25 hectare Perceel landbouwgrond ter grootte van 1.86.25 hectare, gelegen in het buitengebied van Oirschot, nabij de hoek Oude Grintweg

Nadere informatie

Mestverwerking in De Peel

Mestverwerking in De Peel Mestverwerking in De Peel Mestverwerking Jan van Hoof, Jeanne Stoks, Wim Verbruggen Maart 2012 Agenda Doel van de avond Wat is mest? Wat is het mestprobleem? Waar komt mest vandaan? Hoeveel mest is er?

Nadere informatie

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied

Koen Nieuwenhuis. Advies-specialist voor het Buitengebied Koen Nieuwenhuis Advies-specialist voor het Buitengebied Kort voorstellen Problematiek asbestdaken Wetgeving Tijdig voorsorteren 2024 Subsidiemogelijkheden Zonnepanelen ja of nee? De Asbesttrein 1-1-2016

Nadere informatie

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k.

Kooiweg 2 Zwolle. Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Kooiweg 2 Zwolle Vraagprijs: 324.500,00 k.k. Op een mooie locatie gelegen in het buitengebied van Zwolle ligt dit agrarisch bedrijf, welke ook geschikt is voor een particulier. De boerderij is zeer centraal

Nadere informatie

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 FACTSHEET Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 DOOR Stivas Noord-Holland VOOR Gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord Haarlemmermeer, Stivas Noord-Holland DOELEN VAN HET ONDERZOEK Via bedrijfsinventarisatie:

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

besluiten: Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 juni 2014, nr / tot wijziging van de

besluiten: Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 juni 2014, nr / tot wijziging van de Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 juni 2014, nr. 90143/369537 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop Noord-Holland. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER ASBEST

ALLES WAT U MOET WETEN OVER ASBEST IN 2017 GROOTSCHALIGE ASBEST- INVENTARISATIE ALLES WAT U MOET WETEN OVER ASBEST In sommige situaties is asbest gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn. Daarom ontvangt u deze folder. Hierin

Nadere informatie

Het nieuwe pachtsysteem. Bijeenkomst LTO Noord

Het nieuwe pachtsysteem. Bijeenkomst LTO Noord Het nieuwe pachtsysteem Bijeenkomst LTO Noord Programma Inleiding door Arnold Michielsen - Evaluatie pachtregelgeving: rapport Bruil - Akkoord Spelderholt en vervolg Gelegenheid tot het stellen van vragen

Nadere informatie

De ka(n)s voor energie: The Big Picture

De ka(n)s voor energie: The Big Picture De ka(n)s voor energie: The Big Picture Eric Poot, Wageningen UR Glastuinbouw eric.poot@wur.nl Toekomst Glastuinbouw 2 keer meer met 2 keer minder 1 De Ka(n)s voor energie Ondernemers Overheden Kennisinstellingen

Nadere informatie

Asbest. Informatie over onze woningen

Asbest. Informatie over onze woningen Asbest Informatie over onze woningen beleid: september 2011, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens

Nadere informatie

t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) Fax 0031 (0)

t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) Fax 0031 (0) Dé Agrarisch Specialist!!! t Gantvoort BV Makelaars & Adviseurs Postbus 38 7120 AA Aalten Gantvoortweg 4 a, Aalten Tel 0031 (0) 543 47 69 80 Fax 0031 (0) 543 47 60 24 E-mail info@gantvoort.nl Website www.gantvoort.nl

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders?

Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? Wat brengt 2015 voor huizenbezitters en huurders? De rente op een restschuld wordt langer aftrekbaar, de maximale hypotheekrente-aftrek gaat verder omlaag en elke huizenbezitter krijgt een energielabel.

Nadere informatie

Implementatie. stand van zaken. Harry Boschloo, Plv. hoofd Energiebeleid Gebouwde Omgeving. Energielabel-ontbijt, Renovatiebeurs, 6 maart 2012

Implementatie. stand van zaken. Harry Boschloo, Plv. hoofd Energiebeleid Gebouwde Omgeving. Energielabel-ontbijt, Renovatiebeurs, 6 maart 2012 Implementatie herziene EPBD: een stand van zaken Harry Boschloo, Plv. hoofd Energiebeleid Gebouwde Omgeving Energielabel-ontbijt, Renovatiebeurs, 6 maart 2012 8 maart 2012 Inhoud Context energiebeleid

Nadere informatie

Belangrijke informatie over asbest

Belangrijke informatie over asbest Belangrijke informatie over asbest Wat is asbest? Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Asbest

Nadere informatie

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW

ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW Besparen en verduurzamen ENERGIE BESPAREN EN VERDUURZAMEN IN DE GLASTUINBOUW Over Kas als Energiebron Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma voor de glastuinbouw met als doel de uitstoot

Nadere informatie

Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database

Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database Inhoud 1. Inloggen op Mijn Kringloopwijzer... 3 1.1 Machtigingen... 3 2. Invullen van de Kringloopwijzer... 4 3. Bedrijf... 5 4. Klimaat...

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie Dekkershoek 21 te Den Haag Te koop zelfstandige bedrijfsruimte van circa 160 m²

Vrijblijvende objectinformatie Dekkershoek 21 te Den Haag Te koop zelfstandige bedrijfsruimte van circa 160 m² Vrijblijvende objectinformatie Dekkershoek 21 te Den Haag Te koop zelfstandige bedrijfsruimte van circa 160 m² Pagina 1 van 10 Algemene informatie Te koop Dekkershoek 21 te Den Haag Algemeen Op het bedrijventerrein

Nadere informatie

als er asbest in uw woning zit

als er asbest in uw woning zit als er asbest in uw woning zit Veel van onze woningen zijn gebouwd voor 1994. Dit betekent dat er in veel van onze woningen asbest kan zitten. Lefier wil voor al haar huurders een gezonde woonomgeving.

Nadere informatie

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34760 19 juni 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 juni 2017, nr. WJZ/17057603, houdende

Nadere informatie

Asbest. informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Asbest. informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning Asbest informatie over wat u moet weten over asbest in en om uw woning A sbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn.

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Asbest, uw en onze zorg

Asbest, uw en onze zorg Asbest, uw en onze zorg Asbest, uw en onze zorg Nijestee wil voor al haar huurders een gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om u te informeren over asbest. Asbest is helaas nog steeds

Nadere informatie

Informatie over asbest in en om uw woning

Informatie over asbest in en om uw woning Informatie over asbest in en om uw woning Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk, maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn. In deze folder leest u

Nadere informatie

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn.

Energiebesparing. Betonkernactivering. Programma. Energiebesparing EPBD. Energy Performance Building Directive. Europese richtlijn. Programma Energiebesparing & Betonkernactivering Energiebesparing Europa Nederland Besparingspotentieel Specialisten gevraagd? Betonkernactivering Publicatie Leergang Kees Arkesteijn 1 2 Energiebesparing

Nadere informatie

Informatie over asbest in uw woning

Informatie over asbest in uw woning Informatie over asbest in uw woning Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn. Daarom ontvangt u deze brochure. U

Nadere informatie

Objectinformatie Amsterdamsestraatweg 203 3551 CB Utrecht

Objectinformatie Amsterdamsestraatweg 203 3551 CB Utrecht Objectinformatie Amsterdamsestraatweg 203 3551 CB Utrecht ERA Makelaardij Van der Meer & De Bree Biltstraat 473, 3572 AX Utrecht, Tel. 030-2317041, mail: info@meer.nl, site: www.meer.nl fax 030-2333635

Nadere informatie

GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT

GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT 12 GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij Greenportkas ondernemer Joep Raemakers hoog aangeschreven. De ondernemer wil tomaten telen, de uitputting

Nadere informatie

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie!

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie! Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk!? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari 2017 Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Ruwvoerproductie en economie! KLW Actualiteit: Managementinstrument

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Ontwerp-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2008/3190, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek

PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek PACHTOVEREENKOMST Volgens titel 7.5 artikel 395 van het Burgerlijk Wetboek Verpachter Pachter Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe, vertegenwoordigd door de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe,

Nadere informatie

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST. VEILIGHEID. GEZONDHEID. BOUWMATERIAAL. SINDS 1993 VERBODEN. Asbest Wat is asbest? Wat is asbest? Is het gevaarlijk? Waar zit het in? Asbest

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Dahliastraat 33 MADE Bouwgrond. Vraagprijs 225.000,00 vrij op naam

Dahliastraat 33 MADE Bouwgrond. Vraagprijs 225.000,00 vrij op naam Dahliastraat 33 MADE Bouwgrond Vraagprijs 225.000,00 vrij op naam Mooi gelegen bouwkavel van 455m2 in de populaire nieuwbouwwijk Prinsenpolder aan de Dahliastraat 33 te Made. Bouwvergunning is reeds verstrekt,

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Nieuwe Energie Aanboren. PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011

Nieuwe Energie Aanboren. PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011 Nieuwe Energie Aanboren PvdA Aanvalsplan Aardwarmte 17 februari 2011 Verduurzaming van onze energievoorziening hapert De zekerstelling van onze energievoorziening is één van de grootste uitdagingen voor

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster?

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? Drs ing Teus van Eck Biomassabijeenkomst Bodegraven, 7 mei 2009 Warmte is de grootste post in de

Nadere informatie

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Jennie van der Kolk, Alterra Helmond, 22-02-13 Nico Verdoes, Livestock Research Inhoud presentatie Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Asbest. Informatie over asbest in en om uw woning

Asbest. Informatie over asbest in en om uw woning Asbest Informatie over asbest in en om uw woning Asbest. Dat klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk maar vaak niet. Dat kan verwarrend zijn. Daarom ontvangt u deze

Nadere informatie