Verslag vergadering Regieraad Bouw Brabant Zeeland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering Regieraad Bouw Brabant Zeeland"

Transcriptie

1 Verslag vergadering Regieraad Bouw Brabant Zeeland Datum: Auteur: J. van der Loop Aanwezigen: Y. de Boer (VZ) Provincie Brabant E. Aertsen Provincie Brabant P. Backx Heijmans H. Geertman Huybregts Relou C. van Luxemburg Provincie Brabant J. Robberse Rijkswaterstaat C. Schönknecht-Vermeulen Provincie Zeeland F. Stienen Gemeente Helmond R. Tönissen Avans Hogeschool B. van Berkel Avans Hogeschool P. Vos R. Meyboom Regieraad Bouw Brabant Zeeland J. van der Loop Regieraad Bouw Brabant Zeeland J. van Burgsteden Gemeente Veghel met kennisgeving M. van Campen BZW met kennisgeving R. Lauwerier Gemeente Tilburg met kennisgeving K. Nipius Waterschap Brabantse met kennisgeving Delta 1. Opening en mededelingen Terugkoppeling avond Regionale Deal met Minister Blok Men was zeer verrast over de toegankelijkheid van Minister Blok. Zijn bereidheid om te luisteren en toezeggingen te doen werden zeer gewaardeerd. Voor de aanwezige vernieuwers, die op een andere manier met corporatiebezit (willen) omgaan, deed de Minister de toezegging een afspraak met het ministerie te zullen faciliteren. Daar zou Meindert Smallenbroek dan ook bij moeten zijn. Het gesprek duurde 1,5 uur en betrof meerdere mensen. De minister was blij dat er niet om geld gevraagd werd. Een verzoek van Stadlander, die graag zelf woningen wil financieren om uit te kunnen ponden, werd evenwel afgewezen. Door een goede voorbereiding werkte alles op de avond naar wens. 2. Verslag d.d. 7 november 2013 Het verslag wordt goedgekeurd. Pagina 1 van 6

2 3. Onderwijs René Tönissen Organisatie De organisatiestructuur in het onderwijs is plat. Er zijn 20 academies die redelijk autonoom zijn. Die academies zijn geclusterd naar gelijksoortige opleidingen. Bouwkunde, Civiele Techniek, Bouwtechnische Bedrijfskunde, Bouwmanagemant en Vastgoed. Voorheen beconcurreerden de verschillende richtingen elkaar, dat is nu niet meer aan de orde. In de loop der jaren zijn veel verschillende opleidingen ontstaan. Teveel, vindt iedereen. Er is momenteel daarom diepgaande discussie om het aantal opleidingen te halveren van 64 naar 32. Sommige opleidingen houden op te bestaan, bijvoorbeeld Bouwtechnische Bedrijfskunde. Een aantal hoofdopleidingen blijft bestaan. Opleidingen moeten voortdurend vernieuwen. In 2015 wordt een nieuw curriculum gestart. Dat moet integraal en multidisciplinair zijn. Duurzaamheid is ook integraal. Tegenwoordig weten we niet meer zo heel goed waarvoor we onze studenten opleiden, want de wereld is minder voorspelbaar geworden. Studenten moeten vooral tools krijgen waarmee ze verder kunnen. De halfwaardetijd van kennis is lager geworden. Koppeling met praktijk - algemeen Er vindt steeds meer onderzoek plaats in het HBO. Praktijkgericht onderzoek is echt heel anders dan op de universiteiten. Het gaat om het vermarkten van wetenschappelijke resultaten, om de transfer van nieuwe ideeën naar de praktijk. Er wordt ook steeds meer in Hogeschoolverband gepromoveerd. Het beroepenveld staat op het HBO altijd scherp in het vizier, dat is waar de studenten voor opgeleid worden. Op alle mogelijke manieren wordt het buiten naar binnen gehaald. De werkveldadviesraad is een belangrijk voorbeeld daarvan. Koppeling met praktijk - specifiek Emile Quanjel, Lector Innovatie Bouwproces en Techniek, initieert veel nieuwe activteiten. Zijn bedoeling is om crossovers met andere aandachtsgebieden te genereren. Voornaamste aandachtspunten van hem zijn Lean Green en BIM. Daarnaast werkt hij aan subsidieprojecten in het kader van RAAK. Onderwerpen worden per thema geclusterd. Studenten werken aan onderwerpen en delen kennis. Zo ontstaan ook onderwerpen voor vervolgonderzoek. Er wordt samen met Hogeschool Zeeland onderzoek gedaan naar de biobased economy. Pagina 2 van 6

3 Er is nu een minor bestaande bouw, die gaat over naoorlogse portieketageflats. Met drie corporaties is contact gezocht. Deze drie corporaties leveren twee casussen aan. De studenten worden opgeleid om particulieren thuis te kunnen adviseren, o.a. in samenwerking met de regionale milieudienst en op basis van eigen onderzoek. Veel bedrijven zijn ook bezig met dit type woningbouw. Studenten verkennen hoe je in een aantal dagen de woning naar Nul op de Meter kunt renoveren. Hoe ga je om met bestaande woningbouw? is de centrale vraag daarbij. Er is een aantal vakdocenten die goed zijn in binnenklimaat. Specifiek op dat gebied is Lisje Schellen actief. Haar stelling is dat een specifiek binnenklimaat kan leiden tot afvallen. Zie een NRC-artikel hierover daterend begin februari. Reacties Jannita Robberse: hoe zitten en hoe (snel) komen trends als krimp in het curriculum? René Tönissen: er is altijd een na-ijl effect. De eerste studenten van nieuwe vakken komen pas in 2019 op de markt. Vernieuwing moet veel meer zitten in de manier waarop kritische reflective practitioners opgeleid worden. In hoeverre kunnen studenten op andere manieren omgaan met de materie? Dat kan niet door slechts een vak toe te voegen. Hans Geertman is positief verrast over deze zoektocht, hoewel wel kritisch over een andere HBO, namelijk Fontys. De samenwerking met de bouwsector en Bouwend Nederland verloopt goed, bijvoorbeeld ook in het duale traject met BouwTalent. Wel moet gezegd dat de beschreven onzekerheid over de toekomst niet alleen leeft bij Avans, maar ook evenzogoed bij de bedrijven. De instroom van voldoende studenten is een zorg; zeker ook in toekomst. René Tönissen geeft hierop aan dat het inzetten op techniek via campagnes niet goed werkt. Met een lange adem wordt hier gewerkt aan het verhogen van het aantal instromers. Carla Schönknecht-Vermeulen: Op dit moment bestaat er een aanbod dat niet gewenst is. In Zeeland zullen woningen per jaar gesloopt moeten worden. Daarvoor zal er echt in een andere richting gedacht moeten worden. Bij woningcorporaties en particulieren zijn er inmiddels zichtbare ontwikkelingen. Wat zouden de hogescholen hiermee kunnen doen? Acties: Gezamenlijke acties tussen hogescholen en Regieraad kunnen zijn: Werken aan flexibel curriculum Verbinden om goed in te kunnen spelen op actuele vraagstukken vanuit bedrijfsleven Actiepunt: alle Regieraadleden mailen 3 actuele thema s naar René Tönissen Pagina 3 van 6

4 4. Follow up Regionale Deal In de bijgevoegde sheets staat een opsomming van de gebeurtenissen. Sinds November 2013 is het e.e.a. gebeurd ten bate van de Regionale Deal: Uitnodiging van Minister Blok voor een (ambtelijk) gesprek. Ondersteuning van Energiesprong (Ivo Opstelten) rondom financieringsvraag. Dashboard klantwaarde ontwikkeld. Rabobank (lokaal) heeft per laten weten niet deel te nemen. ING heeft een uitnodiging tot gesprek gegeven. Drenthe, Enschede, Leeuwarden, Assen willen ook pilot. Ellen van Acht (Kuub), die veel hiervan tot stand heeft gebracht, moet vanwege beperkte tijd keuzes maken. De focus ligt daarbij op de financiering en het zorgen voor een soepel lopende vergunning traject. Een uitdaging voor de komende tijd is om deze Regionale Deal te verankeren bij het ministerie. Hier zal in het gesprek met BZK op worden ingegaan. 5. Agendapunten Masterclass voor wethouders Tip om mede te delen dat er binnen Bouwend Nederland een aanbestedingsinstituut is. Aanbestedingsdocumenten kunnen we altijd laten screenen bij aanbestedingsinstituut. Hans Geertman merkt op dat masterclass mogelijk niet goed woord is, anderzijds: masterclass suggereert dat de mensen die er komen al veel weten. Brief wethouders Handtekening is gezet maar brief is nog niet weg. Woninggeddeelte omvat dit. Het is ontstaan uit RR en platform wonen. BNL komt met een Infra brief. Evaluatie Fair Play Convenant 2 jaar geleden is dit afgesloten tussen overheid en infrabouwers. Zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers klagen steen en been over vechtgedrag. Fairplay convenant was een oproep aan partijen. Actiepunt: Carla Schönknecht-Vermeulen het Fair Play Convenant sturen. 6. Werkgroepen Presentaties van de projectgroepen Projectgroep Professioneel Opdrachtgever - Opdrachtnemerschap Vorig jaar is een workshop Systeemgerichte Contractbeheersing (voor grote infrastructurele projecten) gegeven. Mensen vonden dit weliswaar interessant, maar voor de meesten gaat dit een brug te ver: het is complexe materie. Pagina 4 van 6

5 Daarom wordt de aandacht nu gericht op een workshop die voor een bredere doelgroep interessant is: Innovatief Aanbesteden, waaronder: uitvragen op basis van EMVI en geïntegreerd contracteren op basis van UAV-gc. Dit zal plaatsvinden in september en zal worden aangekondigd tijdens de Masterclass voor wethouders op 9 juli. Zie voor meer informatie de bijgevoegde sheets hierover. De Regieraad gaat akkoord met dit voorstel. Projectgroep Verandermanagement De projectgroep Verandermanagement organiseert in de eerste helft van een bijeenkomst voor beleidsambtenaren rondom de gemeentelijke speelruimte bij het sturen op innovatie en duurzaamheid bij wijk(her)ontwikkeling. Theoretische onderwerpen op de agenda zijn prestatiegarantie, juridische ruimte, dynamische planning, woonlastenbenadering, circulaire economie en vraag-aanbodinteractie. De case die gebruikt zal worden is het vanuit het niets willen neerleggen van een smart grid. Het gaat er ook om: durven dingen te willen en gaan doen waarvan mensen vooraf denken dat het niet kan. Zie voor meer informatie de bijgevoegde sheets. De Regieraad gaat akkoord met dit voorstel. 7. Leden Regieraad en Bemensing Zeeland Zeeland is op dit moment minder betrokken dan wenselijk. Daarom: gaan de werkgroepen ook bijeenkomsten in Zeeland houden; en worden activiteiten parallel georganiseerd in Oost Brabant, Midden Brabant en Zeeland. Bemensing De werkgroepen Vastgoed en Bouw hebben behoefte aan meer mensen. Piet Backx geeft aan dat meer evenwicht in het team wenselijk is. Actiepunt: Bemensing en samenstelling regieraad volgende keer op agenda. 8. W.v.t.t.k. Duidelijke communicatie Frans Stienen: ambtenaren worden steeds voorzichtiger. Je hebt je gemeenteraad hard nodig. Alles moet dus goed worden uitgelegd. Daarbij moet je de randen op durven zoeken. Het College durft inmiddels zelfs meer dan de raad. Tussen Pagina 5 van 6

6 droom en daad staat de gemeenteraad. Dat moet heel goed worden opgepakt. Verdere juridificering is nodig, en vervolgens ook verificatie middels contraexpertise. Dat zou meer duidelijkheid moeten geven en lef kunnen losmaken. Verkoop slechte woningen Hans Geertman merkt op dat in Eindhoven portieketageflats voor 70% van de waarde verkocht worden. Het is jammer dat corporaties slechte woningen verkopen. Kunnen we dit bijstellen of bijbuigen? Hoe gaat Aedes hiermee om? Actiepunt: Beleid(sadvies) over verkoop slechte woningen inwinnen bij Aedes en Platform31 (notitie Gespikkeld Bezit ) 9. Rondvraag & sluiting Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn of haar inbreng. De datum voor de volgende Regieraadvergadering is: 12 juni van uur bij Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te s-hertogenbosch. Er zijn geen vragen meer. Kenmerk Actiehouder Omschrijving Deadline 7 november november november 2013 José/René Tönissen Onderwijs op de agenda Allen/José van der Loop en René Meyboom René Meyboom, José, Mari, Niek Alle leden Masterclass voor wethouders April Notitie voor verkiezingsprogramma s met Platform Wonen mailen 3 actuele thema s naar René Tönissen Januari April José Carla Schönknecht-Vermeulen het Fair Play Convenant sturen Maart José Bemensing en samenstelling regieraad volgende keer op agenda Juni José/René Beleid(sadvies) over verkoop slechte woningen inwinnen bij Aedes en Platform31 (notitie Gespikkeld Bezit ) April Pagina 6 van 6

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden PERSOONLIJK Rinus Zebregts heeft 30 jaar ervaring in de energiewereld. Daarbij, zegt hij, heeft hij energie over. Deze energie zet hij graag in om met mensen

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

Zorgtechnologie in de schoolbanken

Zorgtechnologie in de schoolbanken 2014 Zorgtechnologie in de schoolbanken D. Morcus Onderwijsgroep Tilburg 13-01-2014 1 De toekomst van zorgopleidingen van het ROC Tilburg D. Morcus, 2048925 Tilburg, 2014 Opleiding: gezondheidszorg technologie,

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Datum 23-10-2013 Auteurs: Sebas Veeke Abe Vleeming INHOUD INLEIDING... 3 DE DRIE PIJLERS... 4 INTERNE PROCESSEN... 7 KEURMERK EN ZWARTBOEK MEDEZEGGENSCHAP...

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur

Geachte raadsleden, Vriendelijke groet, Claudio Bruggink. Secretaris-directeur Onderwerp: T.a.v. gemeenteraad: resultaat rekenkameronderzoek provinciaal toezicht op de gemeentefinanciën Geachte raadsleden, Onlangs hebben wij ons rapport Overijssels financieel toezicht: meerwaarde

Nadere informatie

Minister Plasterk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties PB 20011 2500 EA Den Haag

Minister Plasterk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties PB 20011 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011, 2500 EA DEN HAAG Minister Plasterk Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties PB 20011 2500 EA Den Haag Transitiecommissie Sociaal Domein p/a Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning Gemeente Drimmelen In opdracht van Gemeente Drimmelen Opgesteld

Nadere informatie

Tweede rapportage Juni 2013

Tweede rapportage Juni 2013 Tweede rapportage Juni 2013 De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd is een onafhankelijke commissie ingesteld door de Rijksoverheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal

Nadere informatie

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH.

Gevraagd besluit: instemmen met het proces om te komen tot de Investeringsstrategie MRDH. Gewijzigde agenda 3 e openbare vergadering algemeen bestuur Woensdag 29 april 2015, aanvang 13.45 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Naar #communicatie 2.0 @Diemen

Naar #communicatie 2.0 @Diemen Naar #communicatie 2.0 @Diemen Onderzoek naar communicatiebeleid en social media Rekenkamer Diemen Eindrapport 15 juli 2013 Directeur: Drs. G.T. (Geeske) Wildeman Plv directeur: Drs. J. H. W. (Hans) Oostendorp

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken

Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken Gemeenten in beweging! Leren van regionale mobiliteitsnetwerken 1 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Experiment Breda Begroot. startnotitie

Experiment Breda Begroot. startnotitie Experiment Breda Begroot startnotitie 1 1. Inwoners mee laten kiezen: zo help je Breda vooruit! Breda Begroot is een zoektocht. Een zoektocht naar een nieuwe relatie tussen het bestuur van Breda (de gemeenteraad

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie