Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generaties. Nieuwe website: Pensioen en levensloop. overzichtelijker, duidelijker, actueler. bepalen samen de toekomst"

Transcriptie

1 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 3, 2 e jaargang december 2005 Nieuwe website: overzichtelijker, duidelijker, actueler Pensioen en levensloop bepalen samen de toekomst

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Stand van zaken september Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op beleggings- en pensioengebied Nieuwe structuur Philips Pensioenfonds 6 Overzichtelijker, duidelijker, actueler 8 Compleet nieuwe website voor Philips Pensioenfonds Eén duidelijke plek voor al uw vragen! 10 Uitvoeringsorganisatie van Philips Pensioenfonds start met Klantenservice Breng de toekomst dichterbij 13 Stichting Pensioenkijker start campagne om pensioenbewustzijn onder jongeren te vergroten Pensioen en levensloop bepalen samen 14 de toekomst Wijzigingen in het Philips flex pensioen en introductie levensloopregeling Korte mededelingen 12 Puzzel 18 Werk hebben is integreren! 20 Drie Philips-gepensioneerden zetten zich in voor vluchtelingenorganisatie Stichting Emplooi Je kunt beter in de keuken zitten 22 dan in het restaurant Interview met Maarten van Herk en Gustav van Geloven, gepensioneerdenleden van het College van Beheer Colofon, Korte mededelingen en Agenda 24 2

3 Voorwoord Beste lezers, Verandering. Een begrip dat in deze uitgave van Generaties centraal staat. En dat begint eigenlijk al op deze pagina. Dit is namelijk de eerste keer dat u mijn naam onder het voorwoord ziet staan. Op 3 juni jongstleden ben ik Wim van Winden opgevolgd als directeur van Philips Pensioenfonds. De eerste maanden in mijn nieuwe functie stonden in het teken van veranderingen. Sinds 5 september 2005 werken we volgens de nieuwe structuur waarover u in april van dit jaar bent geïnformeerd. Hewitt Associates 1 heeft het pensioenbeheer overgenomen en Merrill Lynch 2 het vermogensbeheer. Bovendien is het Directiebureau van Philips Pensioenfonds opgericht. In deze uitgave van Generaties leest u er alles over. Jasper Kemme Veranderingen ook in de pensioenregelingen van Philips. De Wet Vut Prepensioen en Levensloop is in de Philips-CAO vertaald naar onder andere wijzigingen in het Philips flex pensioen en de introductie van een levensloopregeling. Over de wijzigingen in de flex-regeling vertellen wij u meer in het artikel vanaf pagina 14. Graag nodig ik u uit om Generaties te lezen, om weer helemaal op de hoogte te raken van de laatste ontwikkelingen zowel binnen onze organisatie als in de pensioenregelingen. Jasper Kemme directeur Philips Pensioenfonds 1 De volledige naam is Hewitt Associates Outsourcing B.V. 2 De volledige naam is Merrill Lynch Investment Managers (the Netherlands) B.V. 3

4 Stand van zaken september 2005 Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op beleggings- en pensioengebied In 2004 heeft Philips Pensioenfonds een nieuw beleggingsbeleid ingevoerd. Waarom dit nieuwe beleid en wat heeft het opgeleverd? Het jaar 2005 heeft op pensioengebied in het kader gestaan van de Wet VPL. Deze wet schrijft voor dat u fiscaal gezien vanaf 1 januari 2006 geen pensioen meer mag opbouwen dat ingaat vóór 65 jaar. Dit is in de CAO van Philips vertaald naar wijzigingen in de pensioenregelingen. Over de belangrijkste ontwikkelingen op beleggings- en pensioengebied tot en met september 2005 leest u meer in dit artikel. Dekkingsgraad Fonds en de risico s die er zijn. In onderstaande grafiek ziet u enerzijds de dekkingsgraad en anderzijds de Philips Pensioenfonds waardeert sinds 2004 zowel het vermogen (het totaal van alle beleggingen van het Pensioenfonds) als de pensioenverplichtingen (het totaal van alle uit te keren pensioenen, nu en in de toekomst) op de actuele marktwaarde. We noemen dit Fair Value. Voorheen werden de pensioenverplichtingen gewaardeerd (berekend) met een meer vaste rekenrente. Met de Fair Value -benadering voldoet het Fonds aan de nieuwe regelgeving die ingaat per 1 januari 2007 en heeft het ook veel beter zicht op de economische positie van het gemiddelde rekenrente. U ziet dat een daling van de rente invloed heeft op de hoogte van de dekkingsgraad. Daar waar de dekkingsgraad stijgt, ondanks een daling van de rente (mei/juni), zijn dusdanig goede beleggingsresultaten behaald, dat de negatieve invloed van de rente op de pensioenverplichtingen is gecompenseerd. Over de periode januari 2005 september 2005 hebben de beleggingsresultaten gezorgd voor een positieve invloed op de ontwikkeling van de dekkingsgraad: deze ging van 123,0 naar 123,8. 126,0 125,0 124,0 123,0 122,0 121,0 120,0 119,0 118,0 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 3,55 3,50 3,45 3,40 3,335 3,30 Dekkingsgraad Gemiddelde rekenrente dec 2004 jan 2005 feb 2005 mrt 2005 apr 2005 mei 2005 jun 2005 jul 2005 aug 2005 sept

5 Beleggingen Gewijzigd beleggingsbeleid In 2004 heeft Philips Pensioenfonds het beleggingsbeleid gewijzigd. Het doel van dit nieuwe beleggingsbeleid is het bereiken van een zo goed mogelijke balans tussen het beperken van de relevante risico s en de wens om een zo goed mogelijk indexatiebeleid te kunnen voeren. Hiervoor zijn de totale beleggingen onderverdeeld in een zogenoemde matching portefeuille en een return portefeuille. Matching portefeuille De matching portefeuille wordt uitsluitend belegd in vastrentende waarden waarvan de looptijdenstructuur is afgestemd op die van de verwachte pensioenuitkeringen. Hierdoor is deze portefeuille ook veel minder gevoelig voor veranderingen in de rentestanden. De omvang van deze portefeuille dient 75% van de pensioenverplichtingen te zijn. Over de eerste negen maanden van dit jaar werd een rendement van 9,9% gerealiseerd op de matching portefeuille, hetgeen iets beter was dan de procentuele ontwikkeling van de pensioenverplichtingen. Ook was dit beter dan het rendement van de voor de matching portefeuille bepaalde benchmark (9,7%). De daling van de rente in deze periode, vooral de lange rente, heeft een sterke invloed gehad op zowel het rendement van de matching portefeuille als de ontwikkeling van de pensioenverplichtingen. Pensioenen In de Wet Vut Prepensioen Levensloop (VPL) zijn nieuwe fiscale regels voor pensioenregelingen opgenomen. De nieuwe regels zullen per 1 januari 2006 van kracht worden. Bij Philips is als gevolg daarvan de volgende afspraak gemaakt: voor diegenen die geboren zijn op of na 1 januari 1950 (de deelnemers van 55 jaar of jonger) worden de pensioenregelingen aangepast. Het Philips flex pensioen wordt per 1 januari 2006 voor deze groep gewijzigd; hierover leest u alles in het artikel op pagina 14 tot en met 17. Voor werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1950 blijft de bestaande flex-regeling onverkort van kracht. Voor executives van Philips (voor hen is de CAO niet van toepassing) die per 1 januari 2005 jonger zijn dan 55 jaar, wijzigt per 1 januari 2006 de regeling eveneens. Nu geldt voor hen een eindloonregeling. Vanaf 1 januari 2006 is het nieuwe Philips Executives Pension Plan van kracht: een combinatie van een middelloonregeling (zoals het Philips flex pensioen) en een beschikbare premieregeling. Als de wijzigingen op u van toepassing zijn, dan bent u hier al over geïnformeerd, of u ontvangt binnenkort informatie. Return portefeuille De return portefeuille bestaat voornamelijk uit zakelijke waarden (aandelen en onroerend goed). Naast de financiering van het niet door de matching portefeuille gedekte deel van de verplichtingen, dient de return portefeuille voor het creëren van financiële middelen voor het indexatiebeleid. Over de periode tot en met september is een rendement gerealiseerd van 13,0%. Dit was beter dan het rendement van de voor de return portefeuille bepaalde benchmark (10,4%). Er is met name sprake van een sterke positieve ontwikkeling op de diverse aandelenmarkten. 5

6 Nieuwe structuur Philips Pensioenfonds In april 2005 bent u al geïnformeerd over aankomende veranderingen in de structuur van Philips Pensioenfonds. Sinds 5 september 2005 werkt het Pensioenfonds daadwerkelijk volgens deze nieuwe structuur. Philips Pensioenfonds heeft sinds die datum een eigen Directiebureau. Hewitt Associates heeft het pensioenbeheer overgenomen en Merrill Lynch het vermogensbeheer. Het beheer van de vastgoedportefeuille blijft aan Philips uitbesteed. Hoe ziet de nieuwe structuur eruit? College van Beheer Philips Pensioenfonds wordt bestuurd door het College van Beheer. Het College bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers (CAO-A en CAO-B) en de gepensioneerden. Het College van Beheer is verantwoordelijk voor het beleid van het Pensioenfonds. College van Beheer De eindverantwoordelijkheid van Philips Pensioenfonds ligt bij het College van Beheer, dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers (CAO-A en CAO-B) en de gepensioneerden. Directiebureau De voorbereiding van het beleid en de dagelijkse uitvoering hiervan zijn taken van het Directiebureau, dat wordt geleid door de directeur van Philips Pensioenfonds. Het Directiebureau besteedt uitvoerende werkzaamheden rond het pensioen- en vermogensbeheer uit aan de uitvoeringsorganisaties en ziet erop toe dat zij hun taken goed uitvoeren. Uitvoering pensioenbeheer De uitvoering van het pensioenbeheer was tot 5 september 2005 uitbesteed aan Philips Pensions Competence Center (PPCC), een onderdeel van Philips. De afdeling van PPCC die zich bezighield met pensioenen is per 5 september verkocht aan Hewitt Associates. Deze organisatie richt zich als een van haar kernactiviteiten op het uitvoeren van pensioenregelingen. Hewitt Associates is nu de pensioenuitvoerder van Philips Pensioenfonds. Wat betekent dat zoal? Hewitt Associates administreert de pensioenen, informeert de deelnemers over hun pensioen en betaalt de pensioenen uit. Als aangeslotene van Philips Pensioenfonds zult u in de praktijk daarom veel met deze organisatie te maken hebben. U zult er vele vertrouwde gezichten terugzien: pensioenmedewerkers van PPCC zijn overgegaan naar Hewitt Associates en houden zich (in Eindhoven) nog steeds bezig met de Philips-pensioenen. Uitvoering vermogensbeheer PPCC hield zich tot 5 september 2005 ook bezig met het vermogensbeheer van Philips Pensioenfonds. De afdeling van PPCC die het vermogensbeheer verzorgde, is per 5 september 2005 verkocht aan Merrill Lynch. Deze organisatie belegt nu het geld van Philips Pensioenfonds volgens de strikte richtlijnen die het College van Beheer heeft geformuleerd. Op de naleving ervan wordt toegezien door het Directiebureau in opdracht van het College van Beheer. Zo wordt onder meer gecontroleerd of de risico s die Merrill Lynch neemt binnen de afgesproken grenzen blijven. 6

7 Uitvoering beheer vastgoedportefeuille Het beheer van de vastgoedportefeuille (beleggingen in onroerend goed) van Philips Pensioenfonds is net als voorheen in handen van Philips Real Estate Investment Management (PREIM). PREIM was tot 5 september 2005 onderdeel van PPCC en is thans een dochtervennootschap van Philips Electronics Nederland. Dit is dus hetzelfde gebleven. Structuur Philips Pensioenfonds College van Beheer - Vier werkgeversleden - Zes werknemersleden - Twee gepensioneerdenleden Het Bestuur Eindverantwoordelijk Beleidsbepaling Directiebureau onder leiding van directeur Beleidsvoorbereiding - Operationele uitvoering van beleid - Uitbesteding en toezicht houden - Risicobeheer Pensioenbeheer Hewitt Associates Uitvoering pensioenregeling: o.a. administratie, voorlichting aan deelnemers, uitbetaling van pensioenen Vermogensbeheer Merrill Lynch Uitvoering vermogensbeheer op basis van beleggingsrichtlijnen vastgesteld door het College van Beheer Vermogensbeheer Vastgoed Philips Real Estate Investment Management Uitvoering vermogensbeheer voor wat betreft de vastgoedportefeuille op basis van beleggingsrichtlijnen vastgesteld door het College van Beheer Meer weten? Wilt u meer weten over hoe het Pensioenfonds werkt? Kijkt u dan op de website van Philips Pensioenfonds! Op vindt u uitgebreide informatie over de structuur van het Pensioenfonds en over de verschillende betrokken partijen. 7

8 Overzichtelijker, duidelijker, actueler Compleet nieuwe website voor Philips Pensioenfonds Welke invloed hebben de wijzigingen in de Philips-pensioenregelingen op mijn pensioen? Als ik mijn bijdrage aan de levensloopregeling inzet voor eerdere pensionering, wanneer kan ik dan met pensioen? Hoe zien de inhoudingen op mijn pensioen eruit vanaf 1 januari 2006? De nieuwe website van Philips Pensioenfonds geeft antwoord op uw vragen! Uw relevante informatie bij elkaar Philips Pensioenfonds heeft een nieuwe website. De nieuwe website zorgt ervoor dat u gemakkelijker vindt waar u naar op zoek bent. Hoe doen we dat? U kunt op de homepage al kiezen welke situatie op u van toepassing is. Bouwt u pensioen op, ontvangt u pensioen of wilt u meer weten over de organisatie Philips Pensioenfonds? De informatie die op u van toepassing is, vindt u overzichtelijk bij elkaar. Als u regelmatig de website bezoekt, weet u zeker dat u altijd over de meest actuele informatie beschikt. En als Philips-medewerker kunt u gebruikmaken van de Pensioenplanner om berekeningen te maken met uw persoonlijke informatie. Kortom: na een bezoek aan de website bent u goed op de hoogte van uw pensioensituatie. Zelf rekenen met uw pensioen Wilt u zien wat u tot nu toe heeft opgebouwd? Wilt u zien hoeveel uw pensioen bedraagt als u eerder met pensioen gaat? En hoeveel u dan eventueel in de levensloopregeling moet sparen? Dan is de Pensioenplanner een uitstekend hulpmiddel voor u! Er is veel veranderd in het pensioenlandschap in Nederland en in de CAO van Philips. Hierdoor is een toegenomen vraag ontstaan naar meer duidelijkheid over het te verwachten pensioenniveau. De Pensioenplanner moet ervoor zorgen dat u meer inzicht krijgt in uw persoonlijke pensioensituatie. U kunt de Pensioenplanner binnenkort raadplegen! 8

9 PENSIOEN OPBOUWEN PENSIOEN ONTVANGEN HET PENSIOENFONDS In dit gedeelte vindt u naast algemene informatie over uw pensioenregeling bij Philips, meer toegesneden informatie. Waar moet u bijvoorbeeld aan denken als u gaat samenwonen, of als u kinderen krijgt? Het gedeelte Pensioen ontvangen is bedoeld voor onze gepensioneerden. In dit gedeelte kunt u onder andere lezen wanneer uw pensioen wordt uitbetaald en of uw pensioen geïndexeerd wordt. Hier kunt u meer informatie vinden over Philips Pensioenfonds. Wie behartigt uw belangen in het College van Beheer? Welke publicaties heeft het Pensioenfonds uitgegeven? Waar kunt u terecht met vragen? Uw mening is wat waard Bij de opzet van de website is een aantal deelnemers betrokken. Op die manier hebben we uw wensen in de website meegenomen. Maar ook nu de website in de lucht is, horen we graag uw mening. En als u uw mening geeft vóór 15 januari 2006, dan maakt u kans op een leuke prijs. Dus breng een bezoek aan de website en geef uw mening via de enquête die u op de website vindt. Regelmatige bezoeker? Voeg dan de website van Philips Pensioenfonds toe aan uw Favorieten. Zo doet u dat: Ga naar Klik op Favorieten in de menubalk Kies voor de optie Toevoegen aan Favorieten Voeg de site toe door op OK te drukken Vanaf nu kunt u via Favorieten gemakkelijk de website openen! 9

10 Eén duidelijke plek voor al uw vragen! Uitvoeringsorganisatie van Philips Pensioenfonds start met Klantenservice Als uitvoeringsorganisatie van Philips Pensioenfonds hebben we de taak om de aangeslotenen van Philips Pensioenfonds zo goed mogelijk te helpen wanneer zij vragen hebben. Om dit beter gestroomlijnd te laten verlopen, is de afdeling Klantenservice in het leven geroepen. Aan het woord is Thijs van Geenen, manager van de afdeling Klantenservice bij Hewitt Associates. Er werkt een vast team van pensioenmedewerkers dat opgeleid is om uw persoonlijke vragen te beantwoorden. 10

11 Waarom is de oprichting van de Klantenservice belangrijk voor de aangeslotenen van Philips Pensioenfonds? De Klantenservice is opgericht om iedereen sneller en persoonlijker van dienst te kunnen zijn. Dit is belangrijk, omdat het aantal vragen sterk is toegenomen en ook de diversiteit aan vragen steeds groter wordt. Dit is een logisch gevolg van allerlei ontwikkelingen op pensioengebied. Pensioen staat immers de afgelopen jaren sterk in de schijnwerpers. Op allerlei vlakken in de wet en in CAO s worden wijzigingen in pensioenregelingen doorgevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen veel bewuster met pensioenen bezig zijn. Daarnaast wordt de maatschappij individualistischer en verhogen ontwikkelingen zoals internet en de toegankelijkheid van organisaties. U weet ons dus sneller te vinden en onze taak is dan om de beantwoording van al uw vragen ook op de juiste manier te stroomlijnen. Hoe zijn de eerste maanden verlopen? De afdeling is in juni gestart. De zomermaanden zijn erg hectisch geweest doordat de medewerkers volgens een nieuwe werkwijze met nieuwe systemen moesten werken. Ook kwamen er veel telefoontjes binnen, doordat er voor grote aantallen aangeslotenen pensioeninformatie is verstuurd. Nu we enkele maanden verder zijn, loopt alles stukken beter. En een nieuwe uitdaging staat alweer voor de deur: de nieuwe pensioenregeling die vanaf 1 januari 2006 geldt voor veel Philips-medewerkers. Hoe werkt de afdeling Klantenservice? De afdeling Klantenservice biedt u één duidelijke plek waar u met uw vragen terecht kunt. Er werkt een vast team van pensioenmedewerkers dat opgeleid is om uw persoonlijke vragen te beantwoorden. Als zij u niet direct een antwoord kunnen geven, laten zij weten wanneer u antwoord kunt verwachten. Het voordeel hiervan is dat we niet alleen de kwaliteit en de uniformiteit beter waarborgen, maar ook de snelheid van antwoorden. Actualiteit is heel belangrijk. Hoe wordt ingespeeld op de actualiteit? Actualiteit is heel belangrijk. Daarom komt het team iedere ochtend bij elkaar om te bespreken wat actueel is. Als er onverwachte vragen binnenkomen, kan en moet daar intern snel op geanticipeerd worden. We vragen dan een deskundige om de medewerkers van Klantenservice uitleg te geven over het onderwerp. Op deze manier kunnen wij u beter helpen. Daarnaast geven we (extra) informatie op het internet. Heldere communicatie is en blijft ontzettend belangrijk bij een onderwerp als pensioen. Heeft u vragen over uw pensioen? De medewerkers van afdeling Klantenservice zijn op werkdagen te bereiken op telefoonnummer van tot uur en van uur tot uur. 11

12 Korte mededelingen Verkorte versie financieringsovereenkomst (ABTN) De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) van Philips Pensioenfonds is in verkorte vorm uitgebracht. Bent u geïnteresseerd in de financiële opzet van het Pensioenfonds? Dan kunt u de verkorte versie van de ABTN downloaden van de website van Philips Pensioenfonds óf een geprinte versie aanvragen. Dit laatste kunt u doen per of per post (Hewitt Associates, afdeling Communicatie Pensioenen, Beukenlaan 143, 5616 VD Eindhoven) o.v.v. Verkorte ABTN. Wilt u bij uw aanvraag uw pensioen-/salarisnummer vermelden? College van Beheer: nieuwe gezichten Sinds het najaar van 2005 kent het College van Beheer een aantal nieuwe gezichten. Jan Snippe is als nieuw werkgeverslid toegetreden tot het College van Beheer. Onder de werknemersleden is Ernst Thoolen toegetreden. Gustav van Geloven is als nieuw gepensioneerdenlid in het College van Beheer opgenomen. Wilt u weten wie uw belangen behartigt in het College van Beheer? Op de website van Philips Pensioenfonds kunt u meer lezen over de collegeleden. Notulen Vergadering van Aangeslotenen 2005 U kunt de notulen van de Vergadering van Aangeslotenen van 18 mei 2005 aanvragen bij Hewitt Associates, de uitvoeringsorganisatie van Philips Pensioenfonds. Dit kunt u doen per of per post (Hewitt Associates, afdeling Communicatie Pensioenen, Beukenlaan 143, 5616 VD Eindhoven) o.v.v. Notulen Jaarvergadering. Wilt u bij uw aanvraag uw pensioen-/salarisnummer vermelden? Vergadering van Aangeslotenen: 23 mei 2006 Op 23 mei 2006 vindt de jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen plaats. Als u meer wilt weten over de recente ontwikkelingen bij Philips Pensioenfonds, vragen wilt stellen aan het College van Beheer of gewoon nieuwsgierig bent, reserveer deze datum dan alvast in uw agenda! 12

13 Breng de toekomst dichterbij Stichting Pensioenkijker start campagne om pensioenbewustzijn onder jongeren te vergroten Jongeren hebben hoge verwachtingen van hun pensioen. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de door de overheid gesubsidieerde Stichting Pensioenkijker.nl is uitgevoerd. Ook blijkt dat het pensioenbewustzijn onder jongeren vergroot zou moeten worden. Een tegenstrijdigheid dus. In dat pensioenbewustzijn wil de stichting dan ook graag verandering brengen. En dat doet ze door middel van de campagne Breng de toekomst dichterbij : een campagne om de aandacht van jongeren te vestigen op waar ze nu over na moeten denken om ook straks te kunnen genieten. De campagne is gericht op 25-jarigen die nog zo n 40 jaar werken voor de boeg hebben, om hen te stimuleren bewuste keuzes te maken voor later. Onder het motto Breng de toekomst dichterbij is daarom op 25 oktober 2005 de campagne van start gegaan die jongeren wijst op de wereld van Dit gebeurt via radiocommercials, sms-jes naar 25-jarigen en een prijsvraag. Hierbij worden de jongeren attent gemaakt op de website waar zij een van zichzelf uit de toekomst kunnen ophalen. Philips Pensioenfonds draagt een steentje bij Philips Pensioenfonds vindt het werk dat Stichting Pensioenkijker.nl doet erg belangrijk. Daarom heeft het Pensioenfonds een bijdrage geleverd aan deze campagne door op 25 oktober een ansichtkaart te sturen naar alle 23- tot 27-jarigen die bij Philips werkzaam zijn. Met de ansichtkaart probeert het Pensioenfonds de Philips-jongeren ook aan te zetten om na te denken over hun eigen pensioen. Pensioen staat ergens onderaan mijn lijstje Guillaume van Lamsweerde, 26 jaar, Projectmanager Supply Management Guillaume: Als je net start met je carrière komen er heel veel dingen op je af. Je bent daar dan erg druk mee bezig. Pensioen komt dan ergens onderaan op het lijstje te staan. Ik zou me eigenlijk meer bezig moeten houden met mijn pensioen. Zeker nu ik aan mijn toekomst ga bouwen. Ik wil namelijk een huis gaan kopen en dan is het wel belangrijk dat mijn financiële situatie in de toekomst ook zeker is. Ik spreek ook wel eens met collega s die bijna met pensioen gaan over de hoogte van hun pensioen. Dit valt mij erg tegen. Dan besef ik dat ik na moet gaan denken over mijn eigen pensioen. 13

14 Pensioen en levensloop bepalen samen de toekomst Wijzigingen in het Philips flex pensioen en introductie levensloopregeling Bent u geboren op of na 1 januari 1950? Dan heeft u te maken met de Wet Vut Prepensioen en Levensloop, kortweg VPL. Deze wet schrijft voor dat u fiscaal gezien vanaf 1 januari 2006 geen pensioen meer mag opbouwen dat ingaat vóór 65 jaar. Daarnaast wordt de nieuwe levensloopregeling geïntroduceerd. In de Philips-CAO zijn afspraken gemaakt rond deze nieuwe wettelijke randvoorwaarden. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2006 opnieuw wijzigingen worden doorgevoerd in het Philips flex pensioen. Wat betekenen deze wijzigingen? Hoe wordt u hierover geïnformeerd? In dit artikel leest u de belangrijkste informatie. Stoppen met werken rond 62,5 jaar blijft mogelijk U bouwt pensioen op in het Philips flex pensioen. Dit is een zogenaamde middelloonregeling. De structuur van deze regeling blijft ongewijzigd. Uw pensioenopbouw verloopt dus op dezelfde manier. Wel gaat de pensioenleeftijd naar 65 jaar, terwijl u nu pensioen opbouwt om op 62,5 jaar met pensioen te gaan. De afspraken zoals ze nu gemaakt zijn in de CAO, betekenen dat u toch rond 62,5 jaar kunt stoppen met werken. Voorwaarde hiervoor is dat u op 31 december 2005 in dienst bent van Philips. Hoe dat kan? Daarvoor zijn twee maatregelen getroffen: de pensioenopbouw wordt verbeterd; de levensloopregeling wordt geïntroduceerd met een bijdrage van Philips. Deze twee maatregelen zorgen ervoor dat het totale pakket vanaf 1 januari 2006 (pensioen- en levensloopregeling samen) gelijke pensioenuitkomsten geeft in vergelijking met de nu bestaande pensioenregeling. Hiernaast geven we meer uitleg over de twee maatregelen. Bent u geboren vóór 1 januari 1950? Dan zijn de wijzigingen in de pensioenregeling niet op u van toepassing. De Wet VPL heeft namelijk een overgangsmaatregel die zegt dat iedereen die vóór 1 januari 2005 al 55 jaar was, nog pensioen mag opbouwen dat ingaat vóór zijn 65-ste. Philips heeft van deze overgangsmaatregel gebruikgemaakt. Het pensioen zoals dat nu voor u geldt, blijft daarom voor u onverkort van kracht inclusief uw eventuele deelname aan de prepensioneringsregeling. 14

15 Verbetering pensioenopbouw De CAO-afspraken over uw pensioenregeling zijn: uw opgebouwde pensioenrechten blijven gehandhaafd; u krijgt een extra stukje vaste pensioenopbouw; er is een compensatie voor het gemis aan overbruggingsuitkering. Handhaving pensioenrechten Tot en met 31 december 2005 heeft u pensioen opgebouwd. Dit opgebouwde pensioen blijft gehandhaafd. Dat wil zeggen dat dit pensioen bij het Pensioenfonds blijft staan tot aan uw gekozen pensioenleeftijd. Op dit pensioen is nog steeds het (voorwaardelijke) indexatiebeleid 1 van toepassing dat geldt voor de actieve pensioenopbouw. De basis voor dit indexatiebeleid is de collectieve schaalaanpassing binnen Philips. Wellicht heeft u gespaard in de prepensioneringsregeling. U heeft dan een pensioenkapitaal, ofwel een persoonlijke pensioenspaarpot. Dit pensioenkapitaal blijft belegd tot aan uw pensioenleeftijd; op dat moment wordt voor het totale bedrag een pensioen aangekocht. U kunt geen nieuwe bijdragen meer doen in de prepensioneringsregeling, want dit is in de Wet VPL niet langer toegestaan. Wel kunt u nog wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop uw pensioenkapitaal belegd wordt. Extra vaste pensioenopbouw Hoeveel pensioen u opbouwt, is afhankelijk van de hoogte van uw jaarinkomen. De pensioenopbouw per jaar is 2% over uw jaarinkomen verminderd met een bedrag van (in 2006). Dit bedrag heet de franchise. De franchise wordt op uw jaarinkomen in mindering gebracht, omdat we rekening houden met de AOWuitkering die u krijgt van de overheid. Vanaf 1 januari 2006 gaat u een extra stukje pensioen opbouwen: 0,6% over de franchise. Dat betekent dus een extra pensioenopbouw van 84,60 per jaar. Compensatie overbruggingsuitkering Het Philips flex pensioen kent tot 2006 een overbruggingsuitkering. De ingangsleeftijd van het pensioen is namelijk 62,5 jaar en er is pas een AOW-uitkering vanaf 65 jaar. De overbruggingsuitkering is bedoeld om de 2,5 jaar te overbruggen waarin u nog geen AOW krijgt. Vanaf 1 januari 2006 is in de flex-regeling geen overbruggingsuitkering meer nodig, omdat de ingangsdatum van het pensioen 65 jaar wordt. Bovendien is het in de Wet VPL ook niet meer toegestaan overbruggingsuitkering op te bouwen. Om hiervoor een compensatie te geven is er een voorwaardelijke suppletietoeslag voor iedereen die ouder is dan 25 jaar. Hoeveel deze voor u bedraagt, ziet u op uw Persoonlijk Pensioenoverzicht dat u eind 2005 ontvangt. Lees verder op pagina De indexatie van uw pensioen is voorwaardelijk; er bestaat geen recht op indexatie en het is niet zeker of en in hoeverre in de toekomst een indexatie zal plaatsvinden. Er is geen geld gereserveerd voor indexatie. 8vragen & antwoorden over de voorwaardelijke suppletietoeslag 1. Wat is suppletietoeslag? De zogenoemde suppletietoeslag heeft betrekking op de overbruggingsuitkering. De suppletietoeslag is een tijdelijke uitkering die wordt uitgekeerd van 62,5 jaar tot 65 jaar, vergelijkbaar met de overbruggingsuitkering. In de flex-regeling werd deze overbruggingsuitkering opgebouwd tussen 50 en 62,5 jaar. Dat betekent dat iedereen die jonger is dan 50 jaar geen overbruggingsuitkering heeft opgebouwd. Voor dit gemis aan opbouw voor overbruggingsuitkering is een compensatie afgesproken in de CAO: de suppletietoeslag. Suppletie wil zeggen aanvulling : de suppletietoeslag is een aanvulling op de overbruggingsuitkering die reglementair is opgebouwd. De suppletietoeslag is een voorwaardelijk recht: elk jaar gedurende maximaal 15 jaar dat u in dienst bent van Philips wordt de suppletietoeslag voor een deel onvoorwaardelijk gemaakt en aan uw opgebouwde aanspraken toegevoegd. De maximale overbruggingsuitkering is op dit moment Wie heeft recht op suppletietoeslag? Deze toeslag wordt toegekend aan alle medewerkers die overgaan naar de nieuwe flex-regeling per 1 januari 2006 en die op de datum van overgang 25 jaar of ouder zijn. Medewerkers die in dienst komen na 31 december 2005, ontvangen geen suppletietoeslag. 15

16 3. Hoe wordt de suppletietoeslag opgebouwd? De bereikbare suppletietoeslag wordt per 31 december 2005 individueel vastgesteld en daarna opgebouwd over een periode van maximaal 15 jaar vanaf 1 januari Per jaar bouwt u 6,67% op van de bereikbare suppletietoeslag, zodat u na 15 jaar de volledige suppletietoeslag (15 x 6,67% = 100%) heeft opgebouwd. 4. Hoeveel bedraagt de suppletietoeslag? Hoeveel de volledige suppletietoeslag voor u bedraagt, is afhankelijk van uw leeftijd op 1 januari Hoe ouder u bent, hoe hoger de suppletietoeslag zal zijn. Aan de hand van een voorbeeld wordt toegelicht hoeveel de suppletietoeslag bedraagt: (ook weer zonder rekening te houden met een eventueel parttimepercentage) wordt dan in mindering gebracht op de op te bouwen suppletietoeslag. U ontvangt dan tussen 62,5 jaar en 65 jaar een deel overbruggingsuitkering aangevuld met de suppletietoeslag. 6. Wat betekent de voorwaardelijkheid van de suppletietoeslag? De suppletietoeslag wordt in 15 jaar opgebouwd. Als u binnen die 15 jaar uit dienst treedt, dan heeft u geen recht op de volledige suppletietoeslag. U krijgt dan een gedeelte daarvan. Ofwel: de voorwaarde voor de volledige suppletietoeslag is dat u nog 15 jaar in dienst bent bij Philips. Voortbordurend op het voorgaande betekent dit: Voorbeeld Stel, mevrouw Van Vliet wordt op 31 december jaar. Zij wordt verondersteld op 25 jaar in dienst te zijn getreden. De suppletietoeslag wordt dan als volgt berekend. 1. Eerst wordt het aantal jaren en maanden bepaald tussen de leeftijd per 31 december 2005 en 25 jaar. Voor mevrouw Van Vliet is dat = 20 jaar. 2. Het aantal jaren wordt vermenigvuldigd met 2,67% (afgerond) van de geldende overbruggingsuitkering ( ). Er wordt geen rekening gehouden met een eventueel parttimepercentage. Dit is de berekende suppletietoeslag. Voor mevrouw Van Vliet is dat 2,67% x 20 jaar x = De berekende suppletietoeslag wordt verminderd met uw per 1 januari 2006 reeds opgebouwde overbruggingsaanspraken. Voor mevrouw Van Vliet wordt de berekende suppletietoeslag verminderd met 0 ( ) omdat zij nog geen 50 jaar is en dus geen overbruggingsuitkering heeft opgebouwd. 4. Het bepaalde bedrag bij punt 3 ( 8.659) zal in 15 jaar worden opgebouwd. Dat wil zeggen elk jaar 6,67% van dit bedrag. Voorbeeld Als mevrouw Van Vliet na 3 jaar Philips verlaat, heeft zij opgebouwd: 3 x 6,67% x = (van 62,5 tot 65 jaar). Dit recht wordt dan in haar premievrije polis opgenomen naast de reguliere pensioenopbouw. De voorwaardelijkheid geldt niet als u uit dienst gaat in verband met pensionering. Als u tussen 60 en 62,5 jaar met pensioen gaat en de suppletietoeslag is nog niet voor 100% opgebouwd, zal het resterende deel ineens worden toegekend op de datum van pensionering. 7. Hoe wordt de suppletietoeslag geïndexeerd? De suppletietoeslag volgt het indexatiebeleid van Philips Pensioenfonds. De basis voor het indexatiebeleid is de collectieve schaalaanpassing bij Philips. 8. Hoe weet ik hoe hoog voor mij de suppletietoeslag is? Als u recht heeft op suppletietoeslag, dan ziet u op uw Persoonlijk Pensioenoverzicht hoe hoog het maximale bedrag is. Dit bedrag kunt u in 15 jaar opbouwen. Gaat u eerder uit dienst, dan krijgt u een gedeelte van dat bedrag. 5. Hoe zit het als ik ook al een overbruggingsuitkering heb opgebouwd? Als u op 1 januari 2006 ouder bent dan 50 jaar, heeft u ook al een stukje overbruggingsuitkering opgebouwd in de huidige flex-regeling. De fictieve overbruggingsuitkering die u vanaf 50 jaar zou hebben opgebouwd Meer rekenvoorbeelden van de suppletietoeslag vindt u op de website van Philips Pensioenfonds: 16

17 Plan uw toekomst zelf! Pensioen en levensloop samen bepalen dus hoe uw inkomensplaatje eruit ziet. De levensloopregeling kunt u onderbrengen bij de collectieve regeling van Philips of bij iedere andere bank of verzekeraar. Uw pensioenregeling is bij Philips Pensioenfonds ondergebracht. Philips Pensioenfonds biedt een pensioenplanner waarmee u deze twee samen kunt brengen om een totaaloverzicht te krijgen van uw toekomstige situatie. De Pensioenplanner kunt u binnenkort raadplegen via de website van Philips Pensioenfonds. Met uw persoonlijke inloggegevens haalt de planner uw gegevens op. U kunt vervolgens zien hoe uw huidige pensioensituatie eruit ziet. Én u kunt berekeningen maken: eerder of later met pensioen gaan, uw gespaarde levenslooptegoed inzetten voor eerdere pensionering en het resultaat zien van zelf sparen voor levensloopverlof voorafgaand aan pensionering. De Pensioenplanner geeft u antwoord op de vraag of en hoe u uw persoonlijke wensen kunt realiseren. Iedere Philips-medewerker kan de Pensioenplanner raadplegen, ongeacht uw geboortedatum! U ontvangt vanzelf de inloggegevens waarmee u toegang krijgt tot de planner. Philips draagt bij aan levensloopregeling Iedereen die werkzaam is binnen Nederland, kan vanaf 1 januari 2006 sparen in de levensloopregeling. Hiermee spaart u vanuit uw brutosalaris voor een periode van verlof. Als uw werkgever hiermee akkoord gaat, is het mogelijk om voorafgaand aan uw pensionering verlof op te nemen. Als u dat doet, gebruikt u uw levensloopregeling in feite voor vervroegde pensionering. In de CAO is afgesproken dat Philips voor iedere medewerker die op of na 1 januari 1950 is geboren, 2% van het pensioengevend inkomen in de levensloopregeling stort. Als u dat gespaarde bedrag vervolgens aanwendt voor vervroegde pensionering, kunt u omstreeks 62,5 jaar stoppen met werken. Let op! Dit geldt niet als u uw levenslooptegoed eerder voor andere verlofvormen gebruikt. U kunt dan nog steeds stoppen met werken op 62,5 jaar, maar uw pensioen wordt dan lager. Als u echter langer doorwerkt, wordt uw pensioen weer hoger. Indien u niet kiest voor deelname aan de levensloopregeling, ontvangt u de 2% bijdrage van Philips bij uw brutoloon. De levensloopregeling is geen product van Philips Pensioenfonds. Philips biedt een collectieve levensloopregeling aan via IAK-Aegon. Het staat u vrij om een andere levensloopuitvoerder te kiezen. Omdat de levensloopregeling kan worden gebruikt voor verlof voorafgaand aan pensionering, kunt u uw pensioen en de levensloopregeling echter niet helemaal los van elkaar zien. Philips Pensioenfonds heeft een pensioenplanner ontwikkeld om de twee regelingen bij elkaar te brengen (zie kader). Hoe wordt u geïnformeerd? Eind 2005 ontvangt u uw Persoonlijk Pensioenoverzicht. Dit overzicht geeft weer wat u aan pensioenrechten heeft opgebouwd en hoeveel pensioen u in de toekomst nog zult opbouwen. In de nieuwe situatie is de informatie over uw pensioen niet meer zo eenvoudig: het pensioen dat u heeft opgebouwd tot en met 2005 heeft immers een andere ingangsdatum dan het pensioen dat u vanaf 2006 gaat opbouwen. Daarom krijgt u tegelijk met uw pensioenoverzicht uw inloggegevens voor de Pensioenplanner. Met de planner kunt u namelijk zien hoe hoog uw pensioen wordt als u al uw pensioenrechten tezamen op een bepaalde leeftijd laat uitkeren inclusief uw eventuele bijdrage aan de levensloopregeling. Website De website van Philips Pensioenfonds geeft u bovendien een schat aan informatie over de nieuwe pensioenregeling. Zo vindt u er veelgestelde vragen en de antwoorden daarop, specifieke voorbeelden en achtergronden. Heeft u daarnaast nog vragen over de wijzigingen in uw pensioenregeling, neemt u dan contact op met de Klantenservice van Hewitt Associates. Over de levensloopregeling wordt u geïnformeerd door IAK-Aegon. 17

18 Puzzel Oplossing: Horizontaal: 1. Jaargeld toegekend na volbrachte diensttijd 7. slotwoord 11. kunsttaal 12. Tibetaans leeuwhondje 14. wees gegroet 16. vaste regel 18. grond om een huis 20. roofdier 22. deel v.e. fiets 24. azijn 27. rustteken in de muziek 28. betrekking 30. toestemming om thuis te blijven 31. de mensen 32. standplaats van een priester 34. houding 35. orkest 36. geladen atoom 37. nieuw (Latijn) 39. bladgroente 40. buisverlichting 41. rivier in Italië 42. aan boord de bereider van varkensvoer 46. overdreven 48. bolgewas 49. vlekkenwater 50. gunstige herziening 54. plus 55. als schilder was het geen sukkel 56. rondhout 57. hoofddeksel 59. lofdicht 60. vervolgens 62. jeugdpuistjes 64. dierengeluid 65. muzieksoort 66. onfris 68. voorzetsel 69. blok brandstof 71. triomf 72. maanstand 73. vochtig koud 74. vraaggesprek Deze puzzel is een combinatie van een kruiswoordraadsel en een cryptogram. De cryptische omschrijvingen zijn vet gedrukt puzzelland.com Verticaal: 2. Een zekere 3. muzieknoot 4. hetzelfde 5. hoofdhandvat 6. voorzetsel 7. spil 8. insect 9. onecht; 10. wijzigingen 13. shirtsponsor van PSV 15. verdragen 16. onderdeel van het internet 17. oogvocht 19. tovergodin 21. zomerse lekkernij 23. takje 25. meteen 26. sleepnet 29. ringvormig koraaleiland 30. tamme dieren 33. dochter van Cadmus 35. verlegen 38. voorzetsel 39. Afrikaanse stinkhagedis 41. Aziatische drukmachine 43. vlaktemaat 44. steuntouw 45. lof 46. ver 47. wapenbode 50. familielid 51. leervak op school 52. deurtje in een sluisdeur 53. ongeschonden 55. stokpaardje 58. personal computer 60. eindpunt voor een voetballer 61. zeewier 63. Griekse godin 65. sneeuwschaats 67. vroeger 70. persoonlijk vnw. 71. zoon 72. Chinese munt. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd e prijs: 3-daags arrangement naar Disneyland Resort Paris Disneyland Resort Paris, de meest betoverende en magische vakantiebestemming dicht bij huis! De hoofdprijs is een 3-daags arrangement voor 4 personen (2 volwassen en 2 kinderen) naar Disneyland Resort Paris, ter beschikking gesteld door Pelikaan Reizen en Wegnahetwerk.nl. 2e prijs: Overnachting in Design Hotel La Bergère te Maastricht Een nachtje verblijven in het eerste Design Hotel van de Benelux en s ochtends genieten van een heerlijk champagneontbijtbuffet. Dit arrangement wordt u aangeboden door Design Hotel La Bergère en Wegnahetwerk.nl. 3e prijs: Musical Ollie B. Bommel 4 entreekaarten voor de familiemusical De Trullenhoedster met Ollie B. Bommel en Tom Poes. Ook ontvangt u een cadeaupakket en een ontmoeting met de sterren! Deze prijs is ter beschikking gesteld door Opus One en Wegnahetwerk.nl. Uitgebreide informatie vindt u op Wat moet u hiervoor doen? Stuur uw oplossing voor 16 januari 2006 o.v.v. Puzzel Generaties per post naar de uitvoerder van Philips Pensioenfonds: Hewitt Associates, afdeling Communicatie Pensioenen, Beukenlaan 143, 5616 VD Eindhoven. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adresgegevens en pensioen-/salarisnummer. U kunt uw oplossing ook telefonisch inspreken via Dit kost u slechts 25 eurocent per minuut, dus nog minder dan een postzegel. Houd bij het inspreken uw pensioen-/salarisnummer bij de hand. 18

19 Niet gewonnen, toch een leuke prijs? Heeft u niet gewonnen? Gelukkig kunt u tegen een aantrekkelijk bedrag de te winnen arrangementen boeken. Speciaal voor lezers van Generaties! U kunt telefonisch reserveren via Pelikaan reizen: (tijdens kantooruren) o.v.v. Generaties-actie. Beleef de Magie van Disneyland Resort Paris! Verras uw kleinkinderen en neem ze mee naar Disneyland Resort Paris tijdens de Kinderen Gratis periode! Eén kind per volbetalende volwassene maakt dan gratis gebruik van hetzelfde arrangement. Grijp dit voordeel en geniet van een paar heerlijke dagen! Het arrangement omvat het volgende: 2 overnachtingen in een van onderstaande Disney-hotels o.b.v. logies & ontbijt Hopper ticket waarmee u 3 dagen onbeperkt toegang heeft tot Disneyland Resort Paris. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, kijk dan op of bel Santa Fe Cheyenne Sequoia Lodge Newport Bay 4 volwassenen volwassenen Kind (3 t/m 11 jaar) gratis gratis gratis gratis Actie geldig voor: 19, 21, 26, 28 februari en 3, 17 & 24 maart Prijzen per persoon, aanbieding niet geldig in combinatie met andere acties. Overnachting Design Hotel La Bergère In Maastricht ontmoet de Bourgondische traditie de verfrissende, moderne stijl van Design Hotel La Bergère, Nederlands eerste Member of Design Hotels. Zo veranderlijk als de seizoenen, verandert Design Hotel La Bergère zijn interieur. Niet alleen het interieur van La Bergère is bijzonder, maar ook de faciliteiten die het hotel biedt. Voor ontspanning van lichaam en geest kunt u sporten in La Gym en daarna tot rust komen in de comfortabele bibliotheekruimte La Byb. Bij het arrangement is inbegrepen: logies in een Designkamer uitgebreid champagneontbijtbuffet welkomstcocktail en tapas Maasmechelen Village Shopping guide & VIP invitation Familiemusical De Trullenhoedster met Ollie B. Bommel en Tom Poes! Deze musical is gebaseerd op een verhaal van Marten Toonder en is zaterdag 22 april (19.00 uur) en zondag 23 april (14.00 uur) te zien in Stadsschouwburg Eindhoven. Tot 3 weken voor speeldatum kunt u kaarten reserveren waarbij u 5 korting ontvangt. U betaalt dan 18 voor een volwassene en 13 voor een kind t/m 12 jaar. Kaarten kunt u bestellen via de kassa van de Stadsschouwburg: Vermeldt u bij uw reservering dat u gebruik wilt maken van de Wegnahetwerk-aanbieding. Op = op. Wilt u de musical in een andere plaats bezoeken? Kijk dan op de website van Philips Pensioenfonds voor meer informatie. Of bezoek Dit arrangement kunt u boeken voor 79 p.p.p.n. Dit tarief is exclusief city tax & service charge van 3,75 p.p.p.n. U kunt het arrangement telefonisch reserveren via o.v.v. Generaties-actie. 19

20 Actief gepensioneerd: wat doet een Philips-gepensioneerde zoal met zijn vrije tijd? Werk hebben is integreren! Drie Philips-gepensioneerden zetten zich in voor vluchtelingenorganisatie Stichting Emplooi Als je leven niet zeker is omdat je weerstand hebt tegen het regime of je bent gevlucht omdat je in de gevangenis gemarteld werd en je vlucht je land uit op zoek naar veiligheid dán heb je een enorme wilskracht om een nieuw bestaan op te bouwen. Dán ben je iemand met een persoonlijkheid en karakter. Onze ervaring is dat deze mensen heel goede werknemers zijn. Maar deze mensen komen uit een andere cultuur, dus ze moeten de kans krijgen om zich aan onze cultuur aan te passen. En wij willen ze daarbij graag helpen. Drie gepensioneerden die zich belangeloos inzetten voor Stichting Emplooi. Hoe is dat zo gekomen? Wat zijn hun drijfveren? We vroegen het aan Jan Wierts, Wicher Vos en Gerard Muusse, gedreven vrijwilligers bij Stichting Emplooi. Wij zijn zakelijke idealisten Jan Wierts was werkzaam als manager bij Philips en geniet sinds twee jaar van zijn pensioen. Jan wist van het bestaan van een organisatie die vluchtelingen aan het werk hielp. Op enig moment kwam hij de naam Emplooi in de krant tegen en toen waren de contacten snel gelegd. Wicher Vos is sinds vorig jaar officieel met pensioen. Vanuit zijn werk bij Philips reisde hij de hele wereld over. Daar kwam hij dus in aanraking met allerlei culturen. Culturen die hem enorm boeiden. De stap naar een stichting als Emplooi is dan al gauw gemaakt. Gerard komt vanuit de HRM-tak van Philips en heeft van daaruit vele raakvlakken met het werk van Emplooi. Ook was hij zo n 30 jaar als bestuurslid betrokken bij Amnesty International. Gerard: Mijn diepgaande interesse, zeg maar gerust passie voor andere culturen en het werken met mensen had mij al vóór mijn pensionering doen besluiten voor Emplooi te gaan werken. Gezamenlijke interesses die uiteindelijk hebben geleid tot de gezamenlijke inzet voor Stichting Emplooi. Noem ons maar zakelijke idealisten, aldus Gerard. Hoe helpen jullie bij Stichting Emplooi de vluchtelingen? Wicher: De mensen komen vaak via Vluchtelingenwerk Nederland bij ons voor een zogeheten intakegesprek. Tijdens zo n gesprek hebben we het dan over genoten opleidingen en het werkverleden. Alle mensen zijn erkende vluchtelingen en hebben dus de asielprocedure en de inburgeringcursus doorlopen. In principe spreken alle vluchtelingen Nederlands. Aan ons de taak om een passende opleiding of baan voor zo iemand te zoeken. 20

Generaties. Helpdesk. Jaarverslag Philips Pensioenfonds. Philips Pensions. Van prepensioen naar levensloop

Generaties. Helpdesk. Jaarverslag Philips Pensioenfonds. Philips Pensions. Van prepensioen naar levensloop Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 2, 2 e jaargang april 2005 Helpdesk Philips Pensions Van prepensioen naar levensloop Jaarverslag Philips Pensioenfonds

Nadere informatie

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006

Generaties. Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen. Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 6, 4 e jaargang mei 2007 Een terugblik op het dynamische jaar 2006 Pensioen is meer gericht op mannen dan op vrouwen

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders

Generaties. Extra. Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering anders Generaties is het informatiebulletin van STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS Generaties Nummer 19, 10 e jaargang oktober 2013 Extra editie Het Philips flex pensioen vernieuwd Pensioenleeftijd omhoog, financiering

Nadere informatie

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer:

Interview met Nico Leerkamp. Goed pensioenfondsbestuur. Interview met Rob van den Burg. Magazine I 2007 I Nr. 7. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2007 I Nr. 7 In dit nummer onder meer: Interview met Nico Leerkamp Goed pensioenfondsbestuur Interview met Rob van den Burg Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie?

Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie? Pensioenbewustzijn Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie? Financial Services Management Project 70 Auteurs Datum Evie Joosten 25 mei 2010 Paul Megens Maikel van

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer:

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2006 I Nr. 3 In dit nummer onder meer: Achtergrondinfo over de wet VPL De gewijzigde regeling Vragen en antwoorden Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN?

HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? Pensioenkrant Pensioenfonds Architectenbureaus Postbus 9251, 1006 AG Amsterdam, www.pensioenfondsarchitectenbureaus.nl HOE VEILIG IS ONS PENSIOEN? DEELNEMERS VRAGEN BESTUUR OM OPHELDERING Dekkingsgraden

Nadere informatie

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011

Alles wat u altijd wilde vragen... Pensioenstelsel op de schop? Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 9 Februari 2011 Alles wat u altijd wilde vragen... Een collega interviewt een bestuurslid Pensioenstelsel op de schop? Hoe ziet uw pensioen er

Nadere informatie

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement

Dit is de grote challenge! Een goed rendement en toch een dalende dekkingsgraad? Aanpassingen in het pensioenreglement Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 11 maart 2012 Dit is de grote challenge! Hoe bestuur en verantwoordingsorgaan elkaar in evenwicht houden Een goed rendement en toch een dalende

Nadere informatie

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC

Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Pensioenblad voor het cabinepersoneel van KLM/KLC Jaargang 13 mei 2014 DUURZAAM en DOORDACHT OVER RENDEMENT EN (DUURZAAM) BELeGGEN Bent u er ook bij op vrijdag 12 september? NOTEER IN UW AGENDA EN KIJK

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is

Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig. Voor mij is belangrijk wat er voor mijn kinderen geregeld is extra Voor de deelnemers van Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Pensioenslim magazine 12 Bewaarexemplaar!! Om van het leven te genieten heb je niet veel geld nodig Voor mij is belangrijk wat er

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er

Zoals we allemaal dagelijks in de media kunnen volgen is er 71 jaargang 18, maart 2008 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel In dit nummer: 18e jaargang, september 2008 Van de voorzitter 1 Van de redactie 2 Actie leden werving 3 Rectificatie

Nadere informatie

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

OVER MORGEN JUlI Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN JUlI 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Nieuw bestuur, nieuwe gezichten Nieuwe regels voor pensioenfondsen in zicht Een typische vrijdagavond is er voor

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds. Terug naar inhoudsopgave

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds. Terug naar inhoudsopgave Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds 2 Voorwoord Wij streven naar een duurzaam pensioen De pensioenen worden bij Philips Pensioenfonds in belangrijke

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie