DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE STUWENDE WERKGELEGENHEID IN HET IJSSELMEERGEBIED door Drs. L.H.J. Verhoef Aco aug.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE STUWENDE WERKGELEGENHEID IN HET IJSSELMEERGEBIED door Drs. L.H.J. Verhoef. 1978-217 Aco aug."

Transcriptie

1 W E R K D O C U M E N T DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE STUWENDE WERKGELEGENHEID IN HET IJSSELMEERGEBIED door Drs. L.H.J. Verhoef Aco aug. \ kl, J I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O ~ D E R S S M E D I N G H U I S

2 i 1: INLEIDING Voor de toekomstige werkgelegenheidssituatie in het IJsselmeergebied zijn niet alleen de ontwikkelingen binnen het gebied van belang, maar ook daarbuiten, met name in de gebieden direct grenzend aan de,ijsselmeerpolders. Alvorens na te gaan of de toekomstige werkgelegenheidscijfers, zoals die door Spierings/Johnson berekend zijn, resel geacht kunnen worden, geven wij eerst een beeld van de economische processen die voor de werkgelegenheid in de IJsselmeerpolders van belang geacht kunnen worden. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de landbouw is daarbij buiten beschouwing gelaten. Om tot een juiste beschrijving te komen moeten we de bedrijven in een gebied onderscheiden in: Regionaal-verzorgende bedrijven. --- Voor de afzet van de goederen en diensten zijn ze afhankelijk van de regionaal aanwezige bevolking. De ontwikkeling van deze bedrijven is vooral afhankelijk van de bevolkingsontwikkeling en bevolkingsstructuur.,2. Regionaal-stuwende bedriiven. --- De afzet Gan de goederen en diensten: vindt slechts ten dele plaats.binnen de regio. De locatie wordt dan niet zozeer gekozen vanwege de bevolkingsgrootte of bevolkingsstructuur (hoewel deze laatste grootheden indirect we1 een rol kunnen spelen bij de locatiekeuze, b.v. door arbeidsmarkt, aanwezige i'nfrastructuur etc.), maar meer vanwege de specifieke locatievoordelen, die een bepaalde vestigingsplaats biedt. Het is duidelijk dat de stuwende bedrijven een grotere vrijheid hebben ten aanzien van een vestigingsplaats of her-vestigingsplaats dan de verzorgende bedrijven. Dit leidt er echter obk toe, dat een locale of regionale overheid bij het bepalen van haar toekomstige werkgelegenheidssituatie hier minder vat op heeft dan bij de bepaling van de werkgelegenheidscijfers in de verzorgende bedrijven (zo.men a1 de werkgelegenheidsontwikkeling nauwkeurig kan bepalen): De regionaal-stuwende werkgelegenheid in de IJsselmeerpolders komt nog voornamelijk tot stand via 'overloop' van bedrijven uit de omringende gebieden. 1n' de toekomst kunnen daar door, interne ontwikkelingen veranderingen in komen, b.v. door de aarileg van eentweede Nationale iuchthaven in de Markerwaard. Voor de nabije toekomst is echter de overloop van bedrijven uit het. Zuidelijk Randgebied van de IJsselmeerpolders het belangrijkst voor de ontwikkeling van de, regionaal-stuwende werkgelegenheid. Ten aanzien van die overloop van bedrijven is naast het Gooi met name de Amsterdamse agglomeratie van belang. In de toekomst kan ook nog het Eemland een rol daarbij gaan spelen. In de hierna volgende paragriaf zullen we aan he economische ontwikkelingen in de laatste drie gebieden enige aandacht besteden.

3 2. DE ONTWIKKELINGEN IN HET ZUIDELIJK RANDGEBIED VAN DE IJSSELMEERPOLDERS 2.1. Amsterdam en omstreken (cijfers ontiee'nd aan het voorontwerp structuurplan Amsterdam) Voor de overloop van bedrijven uit het 'oude land' is voor de IJsselmeerpolders, en daarbij met name voor Almere en Lelystad, het vertrek van bedrijven uit Amsterdam van belang. Zoals nu zovele urbane centra in de geindustrialiseerde wereld, loopt in Amsterdam het aantal arbeidsplaatsen gestaag terug. Tussen 1966 en 1976 bedroegde afname van het aantal arbeidsplaatsen in Amsterdam meer dan oftewel van in 1966 tot in Het aantal bedrijven dat hierbij betrokkedwas, bedroeg (van in 1966 tot in 1976). Het verlies van arbeidsplaatsen werd voor 56% veroorzaakt door de inkrimping van bestaande bedrijven en voor 44% door vertrek. Gemiddeld gingen door vertrek per jaar 3363 arbeidsplaatsen verloren gedurende de periode Wat waren nu de redenen tot'vertrek van bedrijven? Uit tal van onderzoeken 'die' hiernaar geho~den werd, bleek dat de twee belangrijkste factoren waren: ruimtegebrek en congestie. Daarnaast werden veelal genoemd: - veranderingen in de aard'van het ruimtegebruik - veranderingen in het afzetgebied (met name bij de verzorgende bedrijvigheid) - overheidsmaatregelen. Tegenover deze daling van arbeidsplaatsen in Amsterdam, welke de afgelopen jaren 1,5% van het totale aantal bedroeg, staat een toename van het aantal arbeidsplaatsen in de regio van'circa 2,5%. De cijfers uit de hierna volgende tabel I illustreren een en ander. Een onderscheid is gemaakt tussen Amsterdam.An de omringende regio en tussen de mutaties die in beide gebieden plaatsvonden in de periode en tussen Tussen 1966 en 1973 was er in het rayon Amsterdam, met name in de secundaire sector, sprake van een teruggang in arbeidsplaatsen. In de dienstensector nam de werkgelegenheid weliswaar ook af, maar binnen de sector waren er grote verschillen waarneembaar. Met name in de contactgevoelige bedrijvigheid (bank/verzekeringswezen - zakelijke en maatschappeli jke dienstverlening), steeg in deze periode het aantal arbeidsplaatsen. In de omringende regio was over de gehele linie gedurinde de periode sprake van eentoename. De stijging was het grootst in de contactgevoelige bedrijvigheid (relatief gezien zelfs groter dan in Amsterdam). ~edurende de periode treedt een kentering in deze ontwikkeling op. In het rayon Amsterdam is dan over de gehele linie sprake van een afname van de werkgelegenheid. Zelfs bij de contactgevoelige bedrijven is dan sprake van verlies. In de omringende regio is in deze periode bij bepaalde sectoren sprake van een teruggang, met name in de secundaire sector. In de contactgevoelige bedrijvigheid is er echter nog steeds sprake van groei. Gezien deze ontwikkeling is er sprakevan een sterke verandering in de werkgelegenheidsstructuur van Amsterdam. Men mag echter niet stellen, dat er sprake is van een tertiarisatie van her Amsterdamse bedrijfsleven, hoogstens is hier sprake van een relatieve toename van de tertiaire werkgelegenheid ten gevolge van een'sterkere afname van de secundaire sector.

4 ., * m 0- m N, a- -0mN m N m 0" 0" NmONN I I I I I.OONrn"l -,...,.- --*a I I I I I FNUNrn u-mmn 0"0"1*1)1) a"..-m OOONO "l.i +I + 0-m-N r.aana... - u m u m ~ ~ u m - ~ a a a m c. r.--mm "lomorn mammm TTrnN" mu-.nu... - N , u + u m o N-m-h rl 0 c m W.4 rl al 01 0 uc 0.2 u U.4.d"lYY a.uu U MY1 "l W 0 C k ~.dua $3.:.5:.rl W W U "l.c.c c M3 u C W U.4 lo $ U U W 0 W us W > U M U f i 2: j.2 C I W a c Yal"l(IIM m N.-F Mal m d I.:? 2 p '0 Y 0 UW C U 4 C W "l -ma c Y N W W Y UU4.d o m.d.nu rl a-4 W u "l-.f3 al u e s Y m a C Y m C W A - 7 m o Y m 2 rd.4 CSUA o N+

5 Van de bedrijven, die de gemeente Amsterdam verlieten, vond meer dan de helft (gemeten aan het aantal arbeidsplaatsen) een nieuwe vestigingsplaats binnen 30 km rond Amsterdam. 85% bleef binnen de Randstad. De trek richtte zich vnl. op het gebied ten zuiden van Amsterdam. Slechts 104 van de naar de directe omgeving verplaatste bedrijven vestigde zich ten noorden van het Noordzeekanaal. Naast verschillen in intensiteit van vertrekrichting is er ook sprake van een verschil in aard. De bedrijven, die naar het noorden verhuisden kwamen voornamelijk uit de industrizle sector, die naar het zuiden in tertiaire sector. Hoe de ontwikkeling van de bezette arbeidsplaatsen in de onderscheiden rayons van de Amsterdamse regio verliep laat tabel 2 zien. Het is echter niet zo, dat de groei van de werkgelegenheid in de omringende regio uitsluitend het gevolg is van vertrek van bedrijven uit de hoofdstad. Voor 113 wordt de groei veroorzaakt door bedrijfsverplaatsingen vanuir Amsterdam en voor 213 door autonome ontwikkelingen. Naast "push" factoren, d.w.2. factoren die aanleiding hebben gegeven tot vertrek vanuit Amsterdam zijn er in het "pull" factoren werkzaam in de omliggende regio, die aanleiding hebben gegeven tot hervestiging van een bedrijf op een bepaalde lokatie. Een belangrijke "pull" factor is de aanwezigheid van bedrijfsterrein. Toch mag die niet als de enige factor aangewezen worden. Dit valt a1 af te leiden uit de vertrekrichting van de Amsterdamse bedrijven. Vergeleken met het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal beschikt het noorden over meer mogelijkheden tot vestigingen. Toch richt de trek zich op het zuiden. Wat zijn hiervan de redenen? Uit onderzoeken die hiernaar verricht zijn kwamen in willekeurige volgorde 0.a. naar voren: I. goede verkeersligging; 2. goede bereikbaarheid van het afzetgebied (Randstad); 3. goede bereikbaarheid van de noodzakelijke contacten in Amsterdam; 4. een gedifferentieerde arbeidsmarkt;

6 5. de nabijheid van een luchthaven; 6. representativiteit van de omgeving.(m:n. voor de kantorensector); 7. psychologische barri2res.t.a.v. vestiging in het noorden; 8. aanwezigheid van bepaalde bedrijven. De vraag is of de uiteindelijke vestigingsplaats overeen komt met de voorkeuren voor een bepaalde vestigingsplaats. Naar de vestigingsplaatsvoorkeuren werd door het Instituut voor Sociale Komunikatie (1976) een onderzoek gehouden. Uit dit onderzoek bleek dat28% het Gooi en Utrecht noemde. Het feit dat in het werkelijk gerealiseerde cijfers aanzienlijk lager ligt bewijst dat naast het zuiden ook het zuid-oosten een goed potentieel vestigingsgebied is. Deze constatering, die overeenkomst met de uitkomsten van een onderzoek dat door Pellenbarg is gehouden, is met name voor de positie van Almere van belang. Hoewel wens en uiteindelijk resultaat sterk uiteen kunnen lopen is het toch aardig om te-zien hoe Amsterdam haar ontwikkeling ziet tot het jaar 2000 (tabel 3). Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen in de gemeente Amsterdam in industrie, bouw en dienstverlening industrie bow diensten totaal Bron: StructuurplanAmsterdam deel C. De spreiding van de werkgelegenheid zet zich aldus bovenstaande tabel voort, hoewel het tempo ervan wat afneemt. Vanaf de jaren '90 zal er dan een stabilisatie optreden. In samenhang met de ontwikkeling voor het Amsterdamse grondgebied heeft men ook getracht een kwantitatieve uitwerking te geven van de wenselijke ontwikkeling van de regio. De resultaten hiervan zijn weergegeven in een arbeidsmarktbalans voor de regio (tabel 4)., Tabel 4. Arbeidsmarktbalans voor de regio Amsterdam (1975/2000) bevolking arbeidspl. pendel saldo I Amsterdam (aggl.) Zaanstreek Waterland OOO Meerlanden Gooi- en Almere Vechtstreek Totaal Bron: ~tructuurdlan gemeente Amsterdam

7 Afgezien van de situatie weergegeven voor Almere in het jaar 2000 (de bevolkingsgrootte is te laag ingeschat) blijkt dat de werkgelegenheid zich minder spreidt dan de bevolking. De prognose zoals hiervoor weergegeven gaat er vanuit dat t.a.v. de ecnomische ontwikkeling aan Amsterdam, c.q. de Amsterdamkeagglomeratie, een oplaad- en uitzendfunctie kan worden toegeschreven. Deze functies zijn eigen aan de "filtering-down" theorie zoals door Thomson beschreven. In deze theorie vormen grootstedelijke gebieden door de aanwezigheid van een ruime gedifferentieerde arbeidsmarkt en een "industrial mix" innovatiecentra, waar de beginnende produktie een ideale vestigingsplaats vindt. Door deze eigenschappen pefent een dergelijk grootstedelijke produktie-milieu aantrekkingskracht uit op bedrijvigheid van buitenaf (meest* buitenland). Aan dit proces wat gekarakteriseerd wordt door ' het multiplier-effect ontleend het grootstedelijk gebied haar oplaadfunctie. Aan het proces worden echter beperkingen van fysieke aard gesteld. Er ontstaateen concurrent'e om de ruimte welke als gevolg heeft dat minder hoogwaardige functies door functies van een hoger niveau worden verdreven. Het "dure" grootstedelijke produktie-milieu (duur in de zin van ar- beidsgrond en bedrijfsgebouwkosten) wordt dan ingewisseld voor een I, goedkoper" produktie-milieu. Dit afstoten van bedrijvigheidvalt onder de uitzendfunctie van een stad. Zo lang nu Amsterdam haar oplaadfunctie kan blijven behouden kan zij werkgelegenheid afstoten naar haar omgeving met een goedkoper produktie-milieu. Gezien de groeicijfers van de nationale economie tot 1990 is de kans gering, dat Amsterdam op korte termijn haar oplaadfunctie verliest. Anders ligt de situatie na Ten gevolge van de verwachte economische ontwikkelingen mag de kans, dat Amsterdam haar oplaadfunctie en daardoor haar,uitzendfunctie verliest, niet gering geacht worden. De economische ontwikkelingen waarop gedoeld wordt zijn: 1. de terugloop in de groei volgens var B v/h W.R.R.-rapport; 2. de concurrentie die de Randstad als vestigingsgebied voor hoogwaardige functies ondervindt vanuit nabijgelegen grootstedelijke gebieden in het buitenland (m.n. Brussel). Wanneer Arnsterdam~haar oplaadfuncties verliest, ligt het in de lijn der verwachting, dat ze veel meer dan thans het geval is zal trachten de nog aanwezige bedrijvigheid vast te houden. Zou Almere voor 1990 niet voldoende werkgelegenheid hebben aangetrokken dan zou het volgens Amsterdam verwachte pendelsaldo voor Almere in een dergelijke situatie bewaarheid kunnen worden. Hoewel Amsterdam Lelystad bij haar prognoses weggelaten heeft moet gevreesd worden dat bij een verlies van Amsterdams oplaadfunctie de gevolgen voor' Lelystad wellicht nog ernstiger zullen zijn, omdat ze nu a1 moeite heeft bedrijven uit Amsterdam aan te trekken. Het is derhalve noodzakelijk dat het IJsselmeergebied, voordat Amsterdam de kans loopt haar oplaad- en uitzendfunctie te verliezen, zoveel mogelijk bedrijven aantrekt. Vooral Almere dient daarbij gezien de gunstige ligging t.0.v. Amsterdam een leidende rol te spelen. Wil men in de jaren na 2000 bereiken dat het IJsselmeergebied geen negatief pendelsaldo heeft dan moet men tot 1990 ervoor zorgen dat het pendelsaldo van Almere sterk positief is. De tekorten, die in Almere maar vooral de overige kernen in de Zuidelijke IJsselmeerpolders en eventueel de Markewaard na 1990 ontstaan door bevolkingstoename, kunnen dan opgevangen worden.

8 We-keren nu terug naar de werkgelegenheidscijfers zoals die door Amsterdam zijn weergegeven in tabel 3.. HQe denkt Amsterdam nu op korte termijn haar werkgelegenheid vast te houden zodat er een stabilisatie van het aantal arbeidsplaatsen optreedt. Allereerst door verbetering te brengen in de stedelijke structuur waardoor de stad als vestigingsplaats weer gunstig wordt. en tweede door de aanleg en uitgifte van bedrijfsterrein aan de rand van de stad. Ten dienste van de secundaire sector wordt 40% van het westelijk havengebied voor activiteiten binnen deze sector bestemd. Voor de tertiaire sector bestaan er mogelijkheden op het bedrijfsterrein Amstel 111 en het oostelijk havengebied. Deze ontwikkeling behoeft voor Almere geen ongunstige gevolgen te hebben bij het aantrekken van Amsterdamse bedrijven: I. ligt Almere binnen de intra-metropolitane invloedssfeer van.. Amsterdam; 2. heeft Almere dezelfde vestigingsplaatsvoordelen als het Zuidelijke Randgebied van Amsterdam; 3. kan Almere in tegenstelling tot Amsterdam en de Zuidelijke Randgemeenten aan economisch gebondenen huisves ting bieden. Almere met echter zoals gezegd trachten zoveel mogelijk arbeidsplaatsen v66r 1990 veilig te stellen zodat het IJsselmeergebied'niet af- hankelijk is van het a1 dan niet verliezen van de oplaad; functie van Amsterdam.... i 2.2. Het Gooi en Omstreken uitzend- De ontwikkelingen'in Het Gooi zijn met name voor Almere vanbelang. Reeds nu bestaat ca. 113 van de aanmeldingen voor vestiging in Almere uit Gooise bedrijven. De structuur- en ontwikkelingen van de stuwende ~erk~elegenheid in Het Gooi:en omstreken'(we1ke voor "overloop" naar de polders van belang zijn) worden beschreven door Abcouwer in Flevobericht nr Uit dit rapport blijkt, dat het aantal stuwende bedrijven in de periode met 29% is afgenomen. Het aantal werkzame personen daarentegen nam met 18% toe, hetgeen duidt op een schaalvergroting. In tegenstelling tot Amsterdam is in Het Gooi we1 sprake van een tertiarisatie. De volgende cijfers uit de periode geven dit aan: Het aantal industrigle bedrijven nam met 34% af, her aantal arbeidsplaatsen in de secundaire sector steeg met 2,7%. Het aantal stuwende bedrijven in de dienstverlening nam met 22% af. Het aantal arbeidsplaatsen in de tertiaire sector steeg met 82%. De afname van de werkgelegenheid komt vooral op rekening van bedrijfsver~laatsingen. Zo ging in de periode ,8% van de gemiddelde ~erk~elegenheid verloren doo,r ver~laatsingen tegen 8,6% door opheffingen. Het zijn vooral de grote bedrijven, die worden verplaatst, hetgeen a1 wijst op een ruimtegebrek in de Gooise regio..uit de enqugte wordt dit nogmaals duidelijk: Ruimtegebrek (57%), Arbeidsmarktverhoudingen (23%) worden als voornaamste verplaatsingsoorzaken aangegeven. Tot nu toe vond de verplaatsing voornamelijk.plaats in westelijke richting. De gunstige ligging (tussen Het Gooi en Amsterdam) en de beschikbaarheid van grond zullen hieraan we1 voornamelijk debet zijn. Een uitbreiding in oostelijke richting was niet mogelijk, doordat men ook daar (Eemland) met ruimtegebrek te kampen had. De ontwikkeling van Almere kan voor vele bedrijven in Het Gooi een Oplossing zijn; Niet alleen ligt het op korte afstand van de grote ceqtra in Het Gooi (15 km), ook zal men daar in de toekomst'kunnen beschikken over een ruimere arbeidsmarkt en over huisvesting voor het personeel (iets waaraan men in Het Gooi niet kan voorzien).

9 Dit alles maakt Almere voor Gooise ondernemers zeer aantrekkelijk. Het potentiaal waaruit geputkan worden is niet onaanzienlijk. Uit het onderzoek bleek dat 13,7% van de geznqucteerde stuwende bedrijven zich geheel willen verplaatsen en 5,2% gedeeltelijk. Gezien de wensen t.a.v. een nieuwe vestigingsplaats komt Abcouwer tot de conclusie, dat Almere zich'het best kan richten op de'gooise diensten (wat gunstig is gezien de toekomstige bevolkingsopbouw) en Lelystad op de Gooise industrie. De druk vanuit Het Gooi op de Zuidelijke IJsselmeerpolders zal in de toekomst nog groter kunnen worden wanneer de RW.6 en een nieuwe oeververbinding via de Stichtse Brug tot stand is gekomen. De onzekerheid ten aanzien vanhet aantrekken van bedrijven in de toekomst is bij Gooise bedrijven geringer dan bij Amsterdamse. De oorzaak hiervan ligt in de reeds eerder genoemde oplaad- en uitzendfunctie van de agglomeratie Amsterdam. Wanneer de oplaadfunctie zou ophouden te bestaan dan:zou dat inhouden, dat het verdringingsproces, dat ten grondslag ligt aan de uitzendfunctie ook ophouden te bestaan. Het Gooi heeft deze functie niet of nauwelijks en haar "overloop" is voornamelijk te wijten aan ruimtegebrek. Dit laatste nu zal gezien de druk op het gebied voorlopig niet ophouden te bestaan Het Eemlandgebied "Overloop" van bedrijven uit dit gebied, dat als centrum Amersfoort heeft, naar de IJsselmeerpolders komt op dit moment nog maar sporadisch voor. Toch kan het Eemlandgebied in de toekomst we1 van belang worden, wanneer door de tot itandkoming van de Stichtse Brug er een betere verbinding tussen beide gebieden wordt bewerkstelligd. Evenals Het Gooi is het Eemlandgebied een regio waar de bedrijven met een nijpend ruimtegebrek te kampen hebben. In de meeste Eemlandge- : meenten worden slechts bedrijven uit de eigen gemeente op de (collectieve) bedrijfsterreinen toegelaten (een uitzondering vormt Leusden wat betreft de kwartaire sector). In Amersfoort, het belangrijkste werkgelegenheidscentrum, is alle grond op de bedrijfsterreinen uitgegeven. De gemeente heeft een lange wachtlijst van bedrijven uit de binnenstad, die zich op het nog te ontwikkelen bedrijfsterrein "De Hoef" willen vestigen. Slechts voor een beperkt aantal Amersfoortse It bedrijven (de zgn. urgentiegevallen'!) zal op dit terrein plaats zijn. De overige bedrijven zullen bij vestigingsplaatsverandering een lokatie buiten het gebied meten zoeken. Naast de regio Veenendaal komen Almere en in mindere mate Lelystad dan in aanmerking, omdat uitbreiding in oostelijke richting (N. Veluwe) door provinciale richtlijnen moeilijk zo niet uitgesloten geacht moeten worden. Tot nu toe hebben we ons beperkt tot de ontwikkeling in de directe aangrenzende gebieden. Daarnaast moet ook vestiging van bedrijven uit andere delen van Nederland niet verontachtzaamd worden. Het gaat dan voornamelijk om bedrijven, die door schaal- en afzetmarktvergroting een centrale lokatie wensen. Gezien de geringe kansen daartoe in het Zuidelijk Randgebied van Amsterdam, Het Gooi en Eemland gooit Almere en in mindere mate ~elystad daarbij hoge ogen Conclusie Voor de vestiging van stuwende werkgelegenheid is het IJsselmeergebied op de korte termijn voornamelijk nog aangewezen op de "overloop" vanuit de aangrenzende gebieden in west Nederland. De Amsterdamse agglomeratie vormt daarbij het belangrijkste herkomstgebied gevolgd door het Gooi.

10 In de toekomst kunnen ook de Eemlandgemeenten een belangrijke bron gaan vormen. Almere heeft van de kernen in het IJsselmeergebied het gunstigste uitgangspunt, niet alleen door de ligging binnen het intraurbane stadsgewest, maar ook door de gunstige verkeersgeografische lokatie, waardoor alle delen van het land goed bereikbaar zijn. Bij 'het gereedkomen van de RW 6 en de Stichtse Brug kan dit laatste aspect ook voor Lelystad in belangrijke mate gaan gelden. De bedrijfsvestiging vanuit de Amsterdamse agglomeratie heeft vergeleken met die vanuit het Gooi en in de toekomst eventueel vanuit her Eemland een ander karakter. De vestiging vanuit Amsterdam komt voort uit verdringingsprocessen, die een gevolg kunnen zijn van de oplaaden uitzendfunctie. Relatief lager gekwalificeerde arbeid wordt daarbij afgesloten. De vestiging vanuit het Gooi en het Eemland is een gevolg van een algemeen ruimtegebrek. De kans moet echter rezel ge'acht worden, dat Amsterdam na 1990 aanzienlijk minder bedrijven zal afstoten dan,thans nog het geval is. Dit'. als gevolg van het ve'rlieien van de oplaad- en uitzendfunctie. Voor de werkgelegenheidssituatie is men dan aangewezen op de groei van de aanwezige bedrijvigheid en de uitbreiding van de verzorgende sector ten gevolge van de bevolkingsgroei. Omdat de groei.in deze twee laatste soorten van bedrijvigheid onvoldoende geacht moet worden om de groei van de beroepsbevolking op te kunnen vangen is het noodzakelijk dat nog v66r 1990 de basis wordt gelegd voor een evenwichtige werkgelegenheidsbalans in 2000 en de jaren daarna; Met name Almere met gezien de gunstige ligging daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. Van de kernen in het IJsselmeergebied kan Almere voor 1990 een hoog positief pendelsaldo bereiken. Dit saldo moet dan voldoende geacht worden om de tekorten die met name na 1990 ontstaan in de rest van de ~uidelijke IJsselmeerpolders en de Markerwaard gedeeltelijk op te vangen. ~ierbij wordt dan uitgegaan van een ~arkerwaardsituatie' zondereen Tweede Nationale Luchthaven (T.N.L.). Over een situatie naeteen T.N.L. wordt in de volgende paragraaf ingegaan. De N.O. Polder is tot nu toe buiten beschouwing gelaten vanwege de perifere ligging waardoor,de invloed van ontwikkelingen in Flevoland en de Markerwaard op de N.O. Polder gering geacht moeten worden. De N.O. Polder is derhalve voor haar toekomst vnl. aangewezen op autonome ontwikkelingen. Hoewel Lelystad en Almere zoveel mogelijk bedrijven dienen aan te trekken het komende decennium,.dientmenbij het werkgelegenheidsbeleid met name aandacht te besteden aan de hoger gekwalificeerde werkgelegenheid in de tertiare en kwartaire sector. De kans bestaat anders, dat het kruisforensisme aan het eind van deze eeuw te grote vormen gaat aannemen. Bij kruisforensisme gaat het om het verschijnsel, sat enerzijds een grote pendelstroom de woonplaats verlaat om elders te werken en anderzijds een grote pendelstroom van buitenaf in die plaats een werkkring heeft. Dit is dan een.gevolg van oververtegenwoordiging van hogere inkomensgro,epen en een ondervertegenwoordiging van hogere gekwalificeerde arbeid in de subcentra van de grote stad. In de city is deze situatie precies andersom. Gezien de groei van de bevolkingscentra in de Zuidelijke IJsselmeerpolders en de Markerwaard en het afnemen van de overloop van met name hoger gekwalificeerde arbeid na 1990 ten gevolge van het verlies van de uitzendfunctie van Amsterdam kan dit kruisforensisme na dit tijdstip alleen nog maar toenemen.

11 3. DE INTERNE ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN VAN HET IJSSELMEERGEBIED Tot nu toe zijn we er nog steeds van.:uit gegaan, da't de ontwikkeling van de stuwende werkgelegenheid in het IJsselmeergebied voornamelijk bepaald wordt door overloop vanuit het omringende gebied. Een geheel andere ontwikkeling zou zich in de toekomst kunnen gaan volstrekken, wanneer men in de Markerwaard zou overgaan op de aanleg van een T.N.L. In de nota "~erkennin~en Markerwaard" haalt men een rapport aan van de P.T.L. waarin een prognose wordt gedaan ten aanzien van de werkgelegenheid in de Markerwaard met een T.N.L. voor Men komt tot arbeidsplaatsen in de directe werkgelegenheid en in de indirecte sfeer. Dit totaal van arbeidsplaatsen in 2000 zal tot 2025 wellicht zijn uitgegroeid tot Wanneer dat gerealiseerd kan worden betekent dit een extrabevolkingstoename in de drie Zuidelijke IJsselmeerpolders van ca Wat betekent het voor de totale werkgelegenheid in het gebied? De Zuidelijke IJsselmeerpolders en de Markerwaard zullen dan aan meer mensen ~erk~elegenheid bieden dan aan beroepsbevolking voorhanden is. Dit betekent een positief pendelsaldo. De pendel zal zich men name richten op Almere en de kernen in de Markewaard. Lelystad zou een licht positief pendelsaldo te zien kunnen geven. De vraag is echter of een realisatie van een T.N.L. regel geacht mag worden. Merkwaardig is in dit verband ook de opmerking, die in de W.R.R.-nota "De komende 25 jaar" staat op blz. 198:...! De meest in aanmerking komende plaats lijkt die bij Zevenbergen. Deze plaats ligt meer voor de hand dan de andere in de "Vestigingsplaatsanalyse Tweede Nationale ~uchthaven" (1974) als kanshebbend overgebleven lokatie, de Markerwaard. Zevenbergen kan namelijk beter de functie van Zestienhoven overnemen en ligt gunstiger ten opzichte van de bevolkingsconcentra- ties in ons land en in Belgig. Het vervoer van de luchthaven zou in de I, orde van grootte van het huidige Schiphol kunnen liggen.... Het is derhalve beter dat men bij het bepalen van het werkgelegenheidsbeleid voor de komende jaren uitgaat van een toekomstige situatie zonder T.N.L.

Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat. Bureau Louter

Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat. Bureau Louter Indicatoren lokale en regionale verschillen in investeringsklimaat Een exploratief onderzoek Bureau Louter Auteurs: Peter Louter (Bureau Louter) Pim van Eikeren (Bureau Louter) Pieter Tordoir (Ruimtelijk

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Vele steden maken nog geen Randstad

Vele steden maken nog geen Randstad Vele steden maken nog geen Randstad NAi Uitgevers Eerdere publicaties Files en de ruimtelijke inrichting van Nederland Hilbers et al. (2006) isbn 90 5662 5519 Betaalbaarheid van koopwoningen en de ruimtelijke

Nadere informatie

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren

Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Op naar een vraaggestuurde kantorenmarkt Inzicht in gebruikerswensen kantoren Rapportage fase 1 - thema Locatie Mei 2013 Uitgevoerd in opdracht van CoreNet Global Benelux en beroepsvereniging Facility

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3

1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN. Eind concept versie 1.3 1 e fase MER KNOOPPUNT HOEVELAKEN Eind concept versie 1.3 Inhoudsopgave Samenvatting A. Inleiding... 5 B. De problematiek en de doelen... 6 C. De oplossingen vergeleken... 8 D. Hoe nu verder?... 12 Leeswijzer

Nadere informatie

Ba eren tuss fl wonen en werken

Ba eren tuss fl wonen en werken Ba eren tuss fl wonen en werken Een onderzoek naar mobiliteitsreduktie in de vervoerregio Groningen via aanpassingen van de woon-werkbalans L. Trip P. Ike H.Voogd s t, - lt- Balanceren tussen Wonen en

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig

De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig De arbeidstijdverkorting die niet doorging en andere lessen uit de jaren tachtig Paul de Beer Hoewel de diepte van de huidige economische recessie vergelijkbaar is met die van de jaren tachtig van de vorige

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners

Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen. de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners Leefbaarheid Schipholregio: meer dan geluid alleen de resultaten van een enquête onder bewoners In opdracht

Nadere informatie

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw?

Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? 2014 Core kantorenlocaties: wat bepaalt de huurprijs van een kantoorgebouw? Master in Science of Real Estate Amsterdam School of Real Estate René de Heus Begeleider: de heer drs. A.R. Marquard 2 e beoordelaar:

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

Verschillen tussen uitzendondernemingen

Verschillen tussen uitzendondernemingen Verschillen tussen uitzendondernemingen drs. M.E. Winnubst drs. B. van der Linden drs. P. Vroonhof Zoetermeer, september 2013 ISBN : 978-90-371-1080-7 Rapportnummer : A201342 Dit onderzoek is mede gefinancierd

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede.

Kosten per student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking. Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser. Enschede. Kosten per student Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking Ben Jongbloed Carlo Salerno Frans Kaiser Enschede Juni 2003 Kenmerk: C3BJ227 Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie