HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP"

Transcriptie

1 HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP Sinds Fed voorzi er Ben Bernanke op 22 mei in een speech sprak over een mogelijk minder ruim monetair beleid in de VS, zijn niet alleen de kapitaalmarktrentes wereldwijd opgelopen, maar werden vooral de koersen in de opkomende markten hard geraakt. De afgelopen maanden verloren zowel aandelen als obliga es uit opkomende landen veel van hun waarde. Verscheidene opkomende valuta s presteren zwak. Wij denken dat een aantal belangrijke factoren een rol speelt in de correc- es in opkomende landen: een lager dan verwachte economische groei en lager dan eerder verwachte groeivooruitzichten voor bijna alle opkomende landen, plus een gedeeltelijke ommekeer van de enorme toevloed van goedkoop kapitaal dat de afgelopen jaren naar deze landen is gevloeid. Hoewel we ons bewust zijn van de koersdaling en de underperformance van deze regio in de afgelopen jd, denken we dat het voor de wat langere termijn juist een aantrekkelijk belegging kan zijn. We noemen wel een aantal uitdagingen voor de opkomende markten. Het is zeker waar dat de opkomende markten rela ef minder aantrekkelijk worden bij oplopende reële rentes in de ontwikkelde markten. Daarnaast zal de economische groei van China, de economische locomo ef voor veel opkomende landen (en de rest van de wereld) de komende jaren naar verwach ng afnemen. Dit neemt niet weg dat de opkomende markten ook de komende jaren naar verwach ng harder zullen groeien dan de ontwikkelde markten. Van beleggingen in opkomende markten wordt verwacht, dat zij op de lange termijn het groeitempo van de ontwikkelde markten overtreffen. Een jonger demografisch profiel, een steeds welvarender middenklasse, groeiende handel tussen opkomende landen onderling en de overgang naar een grotere focus op door binnenlandse consump e aangedreven groei, bieden in beginsel allemaal steun voor economisch succes en maken de weg vrij voor outperformance op de aandelenmarkten. SEQUOIA NIEUWSBRIEF Oktober 2013, NR. 4 Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

2 Ondanks de toegenomen onzekerheid op de financiële markten zijn de fundamentele lange termijn vooruitzichten voor opkomende markten naar onze mening onverminderd posi ef. De belangrijkste sterke punten ten opzichte van ontwikkelde markten zijn onder andere de evenwich ger huishoudboekjes, lagere schuldra o, kleine tekorten op de lopende rekening en begro ng. Daarnaast moeten beleggers beseffen dat de opkomende markten inmiddels meer dan de hel van de totale mondiale groei uitmaken. Het is daarom ook dat Sequoia Vermogensbeheer hee besloten om de beleggingen in de opkomende markten te handhaven in het afgelopen kwartaal.

3 De column van: Hans Hu en, Vermogensloods Wat gebeurt er in de Family Office? Het begrip Family Office is niet van vandaag of gisteren. Al in de 19e eeuw s ch en kapitaalkrach ge, Amerikaanse ondernemers speciale kantoren voor de con nuïteit in de financiële advisering en begeleiding van hun familieleden. Hans Hu en over het belang van exper se, aandacht en nabijheid In een steeds complexer financiële wereld vraagt familievermogen con nu onderhoud. Hetzelfde geldt voor bezit van verenigingen, s ch ngen en maatschappelijke instellingen. Vermogen is een kostbaar bezit, vraagt jd, aandacht en exper se. Als Family Officer en vermogensloods mag ik dat dagelijks in prak jk brengen. Het is mooi en relevant werk waarbij vaak meerdere genera es en tal van financiële en fiscale par jen betrokken zijn. Families en instellingen vragen advies, begeleiding en ondersteuning bij het beheer van hun kapitaal als daarvoor de kennis, jd of de aandacht ontbreekt. Het is al jd maatwerk en een kwes e van in goed overleg de financiële koers bepalen. Er moet in het hele vermogenspakket balans zijn tussen rendement en risico, zowel voor nu als voor straks. Dan komt het aan op beleggingen en effectenportefeuilles op koers houden, verzekeringen nalopen. Advies in belas ngzaken, schenken en nalatenschap. De prak jk leert dat zoiets niet tussen neus en lippen doorgaat. Familievermogen vraagt om exper se, aandacht en nabijheid. Mijn beroepsgroep, de Family Office, blij vaak wat buiten beeld omdat wij weinig adverteren en werken vanuit discre e en vertrouwen. Ik doe wat ook op de lange termijn in het belang van de klant is. Daarbij opereer ik op drie manieren: als financieel butler, als vermogensloods en als financieel regisseur. Al jd ona ankelijk, transparant toegewijd en integer. Als financieel butler bied ik vertrouwd advies en assisten e bij financiële beslissingen. Denk aan het creëren van armslag, overzicht en advies bij aankopen en investeringen die mogelijk worden overwogen. Het regelwerk en de administra e dat hieruit voortvloeit, is bij mij in vertrouwde handen. Als vermogensloods wijs ik klanten op de best begaanbare routes langs de financiële havens. Zo loods ik het vermogen langs de klippen volgens een in overleg bepaalde koers. Om ona ankelijk advies te blijven garanderen, verkoop ik zelf geen financiële producten. Zo blijf ik ook de kri sche tegenspeler voor alle betrokken par jen. Als financieel regisseur sta ik families en maatschappelijke instellingen bij met helder, ona ankelijk advies. Ik ben aanspreekpunt voor alle betrokken par jen en kri sche luis in de pels voor accountant, fiscalist, notaris, jurist, bank en vermogensbeheerder. Zo bewaar ik voor de klant de balans tussen rendement en risico voor nu en later. Uw opbrengst Vanuit inzicht en ervaring bied ik u: overzicht rust en permanente vermogensbegeleiding. U weet steeds waar u staat dankzij deskundige rapportages. U profiteert van minder administra eve last en u bent ervan verzekerd dat ik de ontwikkeling van uw vermogen bewaak en monitor.

4 Allround ondersteuning en regie Ondersteuning, advies en begeleiding van families bij het beheren van hun kapitaal. Daarom draait de Family Office. Deze ambachtelijke tak van financiële dienstverlening vraagt om gespecialiseerde èn allround kennis van onder meer inkomsten, private banking, onroerend goed, belas ngzaken, bedrijfsopvolging, schenken en nalatenschap. Ik heb op deze terreinen jarenlange ervaring en exper se opgebouwd. Daarom mogen klanten complete regie en coördina e van financiële en administra eve ac viteiten verwachten. Voor henzelf en voor de genera es na hen. Uit de prak jk: Hoe brengt een vermogensloods balans aan in uw vermogenspakket? De vrouw die belde, was naar mij verwezen door een vriendin. Haar man was een jdje geleden plotseling overleden. Hij was al jd de pater familias die steevast de financiële zaken verzorgde. Nu stond ze alleen voor allerlei financiële beslissingen. Haar kinderen wilde ze er niet mee las g vallen. Die waren er ook nog niet klaar voor, hadden het al druk genoeg en waren zelf ook niet goed thuis in de financiële wereld. Ze had het gevoel achter de feiten aan te lopen en geen sturing meer te kunnen geven. Dat maakte haar onzeker. Specialis sche adviseurs gaven wel raad, maar ieder op hun deelgebied. Niemand had het totaaloverzicht en uiteindelijk moest ze zelf toch de knoop doorhakken. En juist daarvan overzag ze niet al jd de consequen es. Niet zelden had ze ook enige reserve ten aanzien van deze service providers, wetende dat alleen de zon voor niets opgaat. De verantwoordelijkheid voor het familievermogen woog haar steeds zwaarder. Mevrouw had behoe e aan reflec e en iemand om mee te overleggen of te sparren. Bij de bank kon ze daarvoor niet terecht nu haar contactpersonen daar steeds wisselden. Mevrouw zocht een vertrouwenspersoon die haar op financieel gebied kon ondersteunen, begeleiden en werk uit handen kon nemen. Bij de vermogensloods is zij aan het goede adres. Ze kan met al haar vragen op financieel gebied bij mij terecht en zet advies om in concrete ac es en concrete doelen. Met mijn brede kennis en ervaring pak ik alles op. Ik regel en coördineer alles voor haar wat ook maar enigszins met financiën van doen hee. Ik ben haar secondant bij gesprekken met de bank, de fiscalist, de vermogensbeheerder en de notaris. Ik ga voor haar na of ze goed verzekerd is en of de contracten met de energie- of telefoonmaatschappij op maal zijn. Ik onderhandel zelfs bij haar garage over de aanschafprijs van een andere auto. Mevrouw hee nu weer inzicht en overzicht in haar financiële huishouding en voelt zich gesteund. Dit gee haar rust. Ze kan haar jd weer besteden aan zaken waaraan ze plezier belee. Haar vermogenspakket blij in balans. Vermogensloods Hans Hu en Klein Rome PA Bemmel +31(0) (0) hans.hu

5 Quantum Sa s Interna onale marktontwikkelingen. Het besluit van de FED om géén begin te maken met het a ouwen van haar s muleringsaankopen hee de markten verrast en werpt enkele belangrijke vragen op. Ondanks alle commo e geloven we niet dat er veel veranderd is. Dát er wordt afgebouwd is zeker; de vraag is alleen wanneer. Wij gaan er nu van uit dat de FED in december besluit om te gaan a ouwen. Voor de eurozone voorzien wij, ondanks het zwakkere begin van het derde kwartaal, de komende maanden een herstel van de export en de industriële produc e en een economische groei in een gema gd tempo. De onlangs gepubliceerde cijfers in de VS suggereren dat de economische groei in de komende maanden zal versnellen. Zo steeg de inkoopmanagersindex voor het district Philadelphia naar het hoogste niveau sinds Ondertussen beves gden de cijfers over de huizenmarkt dat de recente rentes jging het herstel niet al te sterk hee aangetast. De Azia sche markten reageerden posi ef op het besluit van de FED om te wachten met de a ouw van de s muleringsprogramma s. De voorlopige raming van de Chinese inkoopmanagersindex voor september gaf echter aan dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie verder aantrekt. Onze eerdere, in januari uitgesproken verwach ng ten aanzien van de Amerikaanse Dollar is vooralsnog niet uitgekomen. De wisselkoers van EUR/USD is vooral in september fors in het nadeel van het Quantum Sa s Fund in waarde verschoven. Het onverwachte uitstel van de tapering van Ben Bernanke is hier de reden van. Toelich ng bij de performance. De koers van het FundShare Sequoia Quantum Sa s Fund steeg in het derde kwartaal met 9,69%. (YTD +/+ 11,42%) De performance is helaas nega ef beïnvloed door de EUR/USD koers die in het afgelopen kwartaal (Q3) een verlies liet zien van 3,15%. Opvallend in dit kwartaal was de apprecia e van de Euro ten opzichte van de USD. Voor het gehele jaar gemeten komt de USD performance op een percentage van -2,30%. De Zwitserse Frank hee in diezelfde periode een verlies laten zien van -1,25%. Per einde kwartaal is het fondsvermogen als volgt verdeeld. Er wordt 7,0% in liquide middelen aangehouden. Verder is 31,9% belegd in Euro waarden en 2,6% in Zwitserse Franken. Het overige fondsvermogen wordt thans via dollars geïnvesteerd in zowel beleggingen in de VS als ook in Azië. Verdeling op basis van valuta Verdeling op basis van regio Beheer van de portefeuille. In het afgelopen kwartaal hebben wij afscheid genomen van o.a. Agrium en Syngenta. Beide bedrijven hadden te lijden van het uiteenspa en van het Belarussisch Kali-kartel, vooral de koers van Agrium is hierdoor terug gevallen. Verder zijn verkocht Koninklijke Olie en Inditex. De aandelenposi e van Fugro hebben wij gehalveerd. Heel recent hebben wij na de zware winstwaarschuwing de gehele aandelenposi e van BlackBerry (het voormalige Research in Mo on, RIM) verkocht. Aankopen voor het FundShare Sequoia Quantum Sa s Fund in het afgelopen kwartaal zijn: Gilead Sciences, ABB, BHP Billiton, Daimler en ASML Holding.

6 BENCHMARKS De sectorverdeling per einde kwartaal ziet er als volgt uit: Koers Y T D Ind ices MSCI World 1554,99 16,17% S&P ,28 17,75% DJ Euro Stoxx ,15 9,76% AEX Index 374,92 9,40% Nikkei 14455,80 39,06% DJ UBS Commodity Index 127,11-8,60% MSCI Europe 106,75 10,84% M SCI Emerging Markets 999,88-5,24% The Stoxx Europe ,46 11,01% Swiss Market Index 8022,60 17,59% IBEX 35 Index 9186,10 12,47% CAC 40 Index 4143,44 13,80% DAX Index 8594,40 12,90% Hang Seng Index 22859,86 0,90% BSE Sensex 30 Index 19379,77-0,24% Shanghai SE Composite 2174,67-4,16% V alut a EUR / USD 1,3528 2,54% EUR / JPY 132, ,89% EUR / GBp 0,8357-2,85% EUR / CHF 1,2234-1,28% Gro ndst o f f en Goud 1328,67-20,69% Zilver 21,69-28,52% Palladium 724,00 2,77% Dated Brent 108,04-1,50% WTI Crude 102,31 9,45% B ulkscheepvaart Baltic Dry Index 2046,00 192,70% R ent e EONIA 0,18 36,64% 1 M Euribor 0,13 17,43% 3 M Euribor 0,23 20,32% 6 M Euribor 0,34 6,25% 12 M Euribor 0,54-0,55% 2 YR Euro Swap 0,56 49,60% 5 YR Euro Swap 1,22 59,01% 7 YR Euro Swap 1,62 43,86% 10 YR Euro Swap 2,06 31,69% 15 YR Euro Swap 2,47 23,58% 30 YR Euro Swap 2,63 17,60% Koers update van: :06 Een posi e in een bedrijf in het fonds uitgelicht: BAIDU Baidu is opgericht in Het is de grootste Chineestalige internet zoekmachine, met meer dan adverteerders, meestal kleine en middelgrote bedrijven. Het bedrijf ontleent het grootste deel van haar inkomsten door het verstrekken van op online reclamebiedingen gebaseerde pay-for-performance service. Baidu.com geldt als de meest populaire website in China en behoort tot de top 10 in de wereld, op basis van verkeer op de site, bijgehouden door Alexa.com. Baidu's groeivooruitzichten zien er veelbelovend uit. Het bedrijf profiteert van de groeiende aantrekkingskracht van betaalde zoekopdrachten, zoals adverteerders die steeds meer uitgeven aan search adver sing om de aandacht van een s jgend aantal Chinese internetgebruikers vast te leggen die de zoekmachines omarmen als een onmisbare online tool. De gemiddelde uitgaven per klant van Baidu groeien gestaag in de afgelopen jaren, en we verwachten dat de jaarlijkse inkomsten groeien met dubbele cijfers als de voordelen van search adver sing duidelijker worden. Ondanks het dominant marktaandeel van Baidu zijn momenteel pas ongeveer klanten, een frac e van de 40 miljoen kleine en middelgrote bedrijven in China geregistreerd. Met zo n lage penetra egraad, is er een lange start- en landingsbaan voor de groei van de onderneming in de komende jaren. Baidu is enthousiast om haar invloed uit te breiden in de opkomende mobiele zoekmarkt en werkt samen met diverse smartphone makers om haar zoekdienst in de nieuwe handset modellen vooraf te installeren. Uitdagingen voor Baidu liggen in de snel groeiende wereld van mobiel internet, waar de meeste zoekmachines worstelen met een nieuwe reeks van de voorkeuren van de gebruikers, concurren e voor verkeer van een groot aantal mobiele toepassingen en gebrek aan aantrekkelijke verdienmodellen die adverteerders aanspreken. Risico 's Baidu s betaalde zoekmachine-business is kwetsbaar voor een scherpe economische vertraging, dit zou Baidu s klanten dwingen (kleine en middelgrote ondernemingen die het grootste deel van zijn klantenbestand behelzen) te gaan bezuinigen op reclame. Een hardere houding van toezichthouders op online content piraterij kan ook Baidu kwetsen.

7 Wat deed Sequoia O ewel waar is Sequoia Vermogensbeheer op dit moment mee bezig? Op dit moment is Sequoia bezig met het verder a ouwen van de Beschermde Waarden in de effectenportefeuilles. Sequoia maakt al geruime jd gebruik van deze garan estructuren in de portefeuille. Garan estructuren bestaan uit een combina e van obliga es en op es, en kennen op de einddatum een garan- e. De garan ewaarden die Sequoia in de portefeuilles hee opgenomen, kennen een garan e van 90% of 100% van de nominale waarde. Dit betekent dat u aan het einde van de loop jd dus minimaal 90% of 100% van de nominale waarde terugkrijgt. Mede door deze beleggingsinstrumenten neemt de beweeglijkheid (vola liteit) van de portefeuille af. De aantrekkelijkheid van deze Beschermde Waarden is naar onze mening op dit moment afgenomen. Dit komt door een aantal factoren: De huidige beurskoersen liggen ver boven de afgegeven garan ewaarde, die alleen op de einddatum geldt. Dit betekent dat het risico in deze beleggingen is toegenomen. De garan ewaarde wordt gevormd door een obliga e. Bij een s jgende rente zal de waarde van de obliga e afnemen. Hierin ligt naar ons idee bij de huidige lage rente een risico. Gezien de huidige lage marktrente zijn volgens Sequoia momenteel geen aantrekkelijke Beschermde Waarden in de markt te verkrijgen. Bovengenoemde factoren zijn er de oorzaak van dat Sequoia Vermogensbeheer hee besloten geleidelijk aan afscheid te gaan nemen van de Beschermde Waarden in de effectenportefeuilles. Prinsjesdag! De regering hee haar plannen voor 2014 bekendgemaakt. Deze plannen zijn zeer divers en hebben betrekking op wonen, zorg, ontslagvergoeding, schenken en werk en inkomen. Een voor ons opvallende maatregel is de verruiming van de schenkbelas ng. Met ingang van 1 oktober 2013 wordt jdelijk (tot 1 januari 2015) de vrijstelling van de schenkbelas ng verruimd. In het kort: iedereen mag van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal , vrij van schenkbelas ng. Deze moet dan wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld of een verbouwing van een eigen woning. Hee u al eerder in het verleden een schenking gedaan aan uw kind, waarbij gebruik is gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan mag u van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 nog eenmalig belas ngvrij schenken aan uw kind voor een bedrag van verminderd met de reeds genoten eenmalig verhoogde vrijstelling. Mocht u besluiten deze schenking te doen, let u er dan wel op hoe de hypotheekverstrekker omgaat met een eventuele boeterente. Natuurlijk adviseren wij u graag in deze.

8 Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Disclaimer: Sequoia Vermogensbeheer is een ona ankelijke financiële instelling waarvan de aandelen in het bezit zijn van de partners. Sequoia hee vergunningen van de AFM & DNB en staat onder controle van beide toezichthouders. Het eigen vermogen van Sequoia is meer dan toereikend om doorlopend aan de pruden ële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Jaarlijks maakt de Accountant de jaarrekening op en doet de controle conform eisen van DNB. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn. Sequoia onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posi es in en hee geen belangen in providers van ETF s. Het risico van onvoldoende financiële soliditeit is beperkt, omdat Sequoia uitsluitend voor rekening en risico van klanten acteert. De belangen van Sequoia lopen parallel met de belangen van de klanten omdat de omzet van Sequoia en de vermogensgroei van de klanten direct aan elkaar zijn gekoppeld. Bij tegenvallende inkomsten worden de uitgaven direct aangepast. De financiële soliditeit van Sequoia blij daarmee voldoen aan de eisen die DNB daaraan stelt. De research is samengesteld door Sequoia. Er kunnen aan de totale publica e geen rechten worden ontleend. Sequoia is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die u maakt op basis van deze publica es. Sequoia staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informa e en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan beleggingen zijn risico s verbonden. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garan e voor de toekomst.

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop De angst voor de tapering die de Fed had aangekondigd, zorgde kort na de jaarwisseling voor enige druk op de aandelenkoersen. Tevens deden beleggers risicovolle beleggingen

Nadere informatie

... Woordenlijst FOMC:

... Woordenlijst FOMC: Een goede start! Bijna niets is leuker dan om een beursjaar, en daarmee ook een nieuwsbrief te kunnen beginnen met goed nieuws! Maar het zal ook u niet zijn ontgaan, dat 2012 als beursjaar een flitsende

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Kwan ta eve verruiming In maart star e de Europese Centrale Bank met de kwan ta eve verruiming. Daarmee wordt bedoeld het maandelijks opkopen van voornamelijk staatobliga-

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Aan het begin van het kwartaal waarschuwde de BIS (Bank for Interna onal Se lements) voor financiële onevenwich gheden. Zij wees met name op de gevaren van een (te) ruim monetair

Nadere informatie

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust?

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Kwartaal Focus 3 e kwartaal 2015 Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Het afgelopen kwartaal stond vooral in het teken van de beslissing van de Fed over de langverwachte renteverhoging en de

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2009-30 september 2010. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009-30 september 2010 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2009

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 6 maart 2014 Rentevisie Update maart 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Op 18 december 2013 kondigde Ben Bernanke, de toenmalige

Nadere informatie

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN nummer 2 * juni 2015 Financieel advies en inzicht voor gevorderden * jaargang 10 FONDS NL Financiële doelen en de obstakels onderweg GIMME AN E GIMME M A T Ivar Roeleven praat met filmregisseur Rita Horst

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt

4e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt 4e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Volatiliteit zal verder toenemen nu eerste renteverhoging in VS dichterbij komt Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de nodige brandhaarden in de wereld waarbij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Sparinvest Ethical Global Value 8 Financiële Planning

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Sparinvest Ethical Global Value 8 Financiële Planning inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie mr. Anne M.C.A. Berger- de Klijn FFP Frank G.W.M. van den Bergh ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel prof. dr. Jacques

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nr.1/september 2011 Informatie & Advies WEALTH MANAGEMENT 3TIPS HET BEGINT BIJ

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Financiële markten 5 Beleggingsfonds 6 Financiële Planning 7 Beleggingsbeleid 8 Synchronisatie groei G7 inhoud redactie Frank G.W.M. van den Bergh Marleen A. Creton ir. Yvo J.E. Dahmen Bart Groot mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel Maaike K.F. Schrauwen hoofdredactie drs. Jacqueline B.M.

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht Zwitserleven Beleggingsfondsen Halfjaarbericht ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

Begin op tijd! Rabobank Maas en Leudal. Bedrijfsoverdracht: Het is tijd voor de Rabobank. Koop dit jaar nog een bril Pagina 6. Duurzaam beleggen loont

Begin op tijd! Rabobank Maas en Leudal. Bedrijfsoverdracht: Het is tijd voor de Rabobank. Koop dit jaar nog een bril Pagina 6. Duurzaam beleggen loont Rabobank Maas en Leudal jaargang 3, nummer 3, december 2008 Duurzaam beleggen loont Bij de Rabobank heeft u een ruime keuze uit duurzame beleggingsfondsen Pagina 2 Pagina 4 Enorme prijsverschillen tekenen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie