Stichting Federatie Zorginstellingen N.A. Onderzoek naar de personeels- en opleidingsbehoeften van de Curaçaose zorgsector

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Federatie Zorginstellingen N.A. Onderzoek naar de personeels- en opleidingsbehoeften van de Curaçaose zorgsector"

Transcriptie

1 Stichting Federatie Zorginstellingen N.A. Onderzoek naar de personeels- en opleidingsbehoeften van de Curaçaose zorgsector Curaçao, augustus 2007

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Kwantitatieve personeelsbehoefte Personeelsmobiliteit Functieschaarste Vergrijzing Instroombehoefte per functie Analyse kwalitatieve personeelsbehoefte Inleiding Maatschappelijke ontwikkelingen Behoefte aan zorgmedewerkers Opleidingsbehoeften van zorginstellingen Inleiding Belangrijkste bevindingen Aanbevelingen en resultaten brainstormsessie...10 Bijlage Uitwerking vragenlijst zorgopleidingen...i Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 2

3 1. Inleiding In 2003 heeft de Stichting SFZ van Zorginstellingen (SFZ) een onderzoek uitgevoerd naar de afstemming van vraag naar en aanbod van zorgpersoneel in de zorgsector. Aansluitend werd een workshop gehouden waarin de vraag centraal stond op welke wijze de geconstateerde mismatch aangepakt zou kunnen worden. Dit heeft onder andere tot de conclusie geleid dat de instroom van nieuw zorgpersoneel vanuit de lokale opleidingen nadere aandacht behoeft. Op basis hiervan heeft de SFZ in oktober 2006 een nieuw onderzoek opgestart met een tweeledig doel: (1) het updaten van gegevens m.b.t. de personeelsbehoeften (2) het vertalen van de personeelsbehoeften in concrete opleidingsbehoeften en het ontwikkelen van scenario s waarmee kan worden ingespeeld op deze opleidingsbehoeften. Tijdens het onderzoek stonden de volgende vragen centraal: 1. Wat zijn de huidige personeelsbehoeften (zowel kwantitatief als kwalitatief) van de Curaçaose zorginstellingen en hoe zullen deze zich de komende jaren gaan ontwikkelen? 2. Welke knelpunten liggen ten grondslag aan de bestaande en de te verwachten personeelschaarste (kwantitatief en kwalitatief) bij van de zorginstellingen die zijn aangesloten bij de SFZ? 3. Welke (reeds vervulde en nog niet vervulde) opleidingsbehoeften kunnen van het voorgaande worden afgeleid, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin? 4. In welke mate en op welke wijze voorzien de lokaal beschikbare (interne en externe) opleidingen in de opleidingsbehoeften van de zorginstellingen die zijn aangesloten bij de SFZ en wat zijn de verwachtingen hierover in de toekomst? 5. Op welke wijze kunnen waarborgen worden geschapen om te komen tot een opleidingsaanbod waarmee op betaalbare wijze wordt voorzien in de vraag naar opleidingen? Welke scenario s in termen van opleidingsstructuren en samenwerking tussen stakeholders zijn in dit kader denkbaar? Voor de beantwoording van vragen 1 t/m 3 zijn vragenlijsten ontworpen en per mail voorgelegd aan de directeuren van participerende instellingen. Voor beantwoording van vraag 4 zijn interviews gevoerd met directeuren. Ter beantwoording van vraag 5 is een directeurensessie georganiseerd waarin aan de hand van de voorlopige onderzoeksconclusies en aanbevelingen de mening van de directeuren van instellingen die zijn aangesloten bij de SFZ nader in kaart is gebracht. De aan het onderzoek participerende instellingen betroffen alle instellingen die zijn aangesloten bij de SFZ aangevuld met de Stichting Hugenholtz en het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 1

4 2. Kwantitatieve personeelsbehoefte Het vergaarde kwantitatief cijfermateriaal dateert van november Personeelsmobiliteit Uitstroompercentages algemeen In de onderstaande tabel is aangegeven hoeveel medewerkers werkzaam bij de participerende zorginstellingen deze instellingen in de onderzoeksperiode verlaten hebben. Dit ongeacht het antwoord op de vraag of deze beschikbaar bleven voor de zorgsector of niet. Uit de tabel blijkt dat ten opzichte van het jaar 2002 het personeelsverloop (= (bruto)uitstroompercentage) onder de groep van SFZ-instellingen met 2% is gedaald van 8% naar 6% in Het verloop is bij Sehos is daarentegen met 1% gestegen. Tabel 1 Personeelsleden in de Curaçaose zorgsector en (bruto)uitstroompercentage Instelling Okt.2005 Instroom Uitstroom Okt.2006 Uitstr.-% 2005/6 Uitstr.-% 2001/2 SFZ % 8% Sehos % 6% Totaal % 7% Hoogste uitstroompercentages naar functie In tabel 2 en 3 zijn de functies weergegeven met het hoogst gemeten uitstroompercentage. Een onderscheid is gemaakt tussen enerzijds de groep van SFZ-instellingen en anderzijds het Sehos. Opvallend is dat de functie hoofd verpleegkundige een relatief hoog uitstroompercentage laat zien, zowel bij de SFZ-instellingen als bij Sehos. Tabel 2 Top vijf van zorgfuncties SFZ met hoogste (bruto)uitstroom-% Functiecode Functienaam Personeel per okt.06 Uitstroom-% Fzc-41 Begeleider patiententransport 9 33% Fzc-29 Logopedist 3 25% Fzc-17 Groepsleider OBW 5 20% Fzc-12 Doktersassistent 5 20% Fzc-23 Hoofd verpleegkundige 10 18% Tabel 3 Top vijf van zorgfuncties Sehos met hoogste (bruto)uitstroom-% Functie-code Functienaam Personeel per okt.06 Uitstroom-% Fzc-08 Dietist 2 33% Fzc-23 Hoofd verpleegkundige 15 17% Fzc-49 Verpleegkundige 343 6% Fzc-54 Ziekenverzorgende 72 3% Uitstroompercentages naar instelling In tabel 4 is per instelling aangegeven welke functies de hoogste uitstroompercentages lieten zien, en tevens welk uitstroompercentage voor deze functie gold in 2001/2. Bij de SFZ-instellingen zijn hoge uitstroompercentages te zien voor groepsleiders (assistent) begeleiders en activiteitenbegeleiders en bij Sehos voor medewerkers financiële administratie en verpleegkundigen. Bij de SFZ-instellingen is er een relatief laag uitstroompercentage geconstateerd voor bejaardenverzorgenden en ziekenverzorgenden. Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 2

5 Tabel 4 (Bruto)uitstroompercentages van zorginstellingen Instelling Wie stroomt uit Uitstroom% 2005/2006 Uitstroom % 2001/2002 Betesda Act.begeleiders(50%), Hoofd 10% 17% verpleegkundigen (33%), Verpleegkundigen(33%) Ziekenverzorgenden(6%) SGR-groep Groepsleiders(12%) 8% MVI 5%, SZvGG 18% WGK 0% 3% STBB Begeleiders patiëntentransport (50%) 11% 10% Stichting Hugenholtz Ziekenverzorgenden (14%), Bejaardenverzorgenden (20%), Hoofd patiëntenzorg 11% Niet meegenomen Fundashon Sonrisa Activiteitenbegeleider (29%) 19% 11% Birgen di Rosario Bejaardenverzorgenden (2%), Lokatiemanagers 2% 1% (20%), Ziekenverz.(11%) Klinika Capriles Verpleegkundigen (7%), 5% 4% Ziekenverzorgenden (3%), Activiteitenbegeleider (14%) PSI Gedragswetenschapper (17%) 4% Niet meegenomen Sehos Diëtist (33%) 7% 5% Uitstroompercentages naar meest voorkomende functie In onderstaande tabellen zijn de meest voorkomende functies weergegeven met hun uitstroompercentage. Ook hier is een onderverdeling gemaakt tussen enerzijds de SFZ-instellingen en anderzijds het Sehos. Voor de SFZ-instellingen geldt dat de meeste van deze functies voor wat betreft de uitstroom een forse daling vertonen ten opzichte van 2001/2. Een uitzondering vormt de functie van bejaardenverzorgende die een stijging laat zien van nihil in 2001/2 tot 5% in 2005/6. Tabel 5 Meest voorkomende zorgfuncties SFZ en hun (bruto)uitstroompercentage Functiecode Functienaam Personeel per Verloop-% 2005/6 Verloop-% okt /2 Fzc-16 Groepsleider/(ass.) begeleider % 16% Fzc-54 Ziekenverzorgende 182 3% 9% Fzc-06 Bejaardenverzorgende 121 5% 0% Fzc-49 Verpleegkundige 117 7% 6% Fzc-02 Activiteiten-begeleider 65 9% 17% Fzc-15 Gezinsverzorgende/afd.ass. 61 0% Bij het Sehos is de functie van verpleegkundige de meest voorkomende zorgfunctie. De functie kent een relatief laag uitstroompercentage. Het verloop onder de ziekenverzorgenden is ten opzichte van 2001/2 enorm afgenomen, maar daarentegen is de mobiliteit van de functies medewerker financiële administratie en hoofd verpleegkundige aanzienlijk toegenomen. Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 3

6 Tabel 6 Functiecode Meest voorkomende zorgfuncties Sehos en hun (bruto)uitstroompercentage Functienaam Personeel per okt.06 Verloop-% Verloop-% 2005/6 2001/2 Fzc-49 Verpleegkundige 343 6% 6% Fzc-54 Ziekenverzorgende 72 3% 9% Fzc-01 Administratief 75 1% 4% medewerker Fzc-25 Keukenassistent 52 0% 3% Fzc-32 Mw huishoudelijke 46 10% 3% dienst Fzc-11 Secretaresse 44 2% 4% Fzc-34 Mw. Financiële 23 30% 0 administratie Fzc-12 Doktersassistent 27 0% 0 Fzc-23 Hoofd 18 17% 0 verpleegkundige Fzc-44 Technisch medewerker 18 0% Niet bekend Uitstroomplekken In tabel 7 wordt aangegeven waar het vertrekkende personeel terechtkomt. Hieruit kan worden afgeleid hoeveel van deze zorgmedewerkers beschikbaar blijven voor de zorgsector en hoeveel van hen elders hun toekomst zoeken. Het grootste deel van het uitgestroomde personeel treedt bij een andere zorgaanbieder op Curaçao in dienst; 70% van de uitstromers die op Curaçao blijven, blijft actief in de Curaçaose zorgsector. Dit percentage is wel lager t.o.v. dat van 2001/2 toen het nog 80% bedroeg. Ook de massale emigratie van zorgmedewerkers naar Nederland lijkt een halt toegeroepen te zijn; slechts 12% van de zorgmedewerkers stroomt uit naar Nederland ten opzichte van 35% in 2001/2002. De netto-uitstroom, gedefinieerd als alle uit zorginstellingen uitgestroomde medewerkers die niet beschikbaar blijven voor de Curaçaose zorgsector, wordt geraamd 2 à 4%. Dit percentage verschilt niet veel van de situatie in 2001/2 toe dit percentage werd berekend op 3.5%. Tabel 7 Uitstroomplekken Vertrek naar: Totaal 2005/6 2001/2 Op Curaçao 62 85% 65% In zorgsector 49 67% 43% In zorgsector, in opleiding 2 3% 9% Buiten zorgsector, 5 7% 3% Werkend Buiten zorgsector, Pensioen 6 8% 10% Naar Nederland 9 12% 35% Elders 2 3% 0% Subtotaal % 100% Onbekend 84 Totaal 157 Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 4

7 2.2. Functieschaarste Functieschaarste, oftewel het niet of met moeite ingevuld krijgen van bepaalde functies, doet zich momenteel voor bij de volgende instellingen: SGR-groep: programmabegeleiders, manager BBO, sectormanager wonen; STBB: wijkverpleegkundige, medewerker financiële administratie; Stichting Hugenholtz: ziekenverzorgende, technisch medewerker, hoofd zorgverlener, hoofd civiele dienst; Klinika Capriles: hoofd HRM, medewerker inkoop/magazijn. De overige zorginstellingen kennen geen noemenswaardige problemen bij het invullen van de personele zorgfuncties Vergrijzing In tabel 8 wordt aangegeven hoeveel medewerkers binnen nu en vijf jaar zullen uitstromen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. We zien dat voor wat betreft alle in het onderzoek meegenomen zorginstellingen steeds meer personen vanwege de pensioengerechtigde leeftijd de sector zal verlaten; het natuurlijk uitstroompercentage stijgt van 2.1% in 2006 tot 3.2% in Het gemiddelde uitstroompercentage over deze periode bedraagt voor 2.6%. Voorts geldt dat de het natuurlijk uitstroompercentage bij de SFZ in alle jaren steevast iets lager is dan dat bij het Sehos. Tabel 8 Natuurlijke uitstroompercentages Instelling FZCreferentiefuncties: functie-groep Aantal medew. met pensioeng. leeftijd in 2006 Aantal medew. met pensioeng. leeftijd in 2007 Aantal medew. met pensioeng. leeftijd in 2008 Aantal medew. met pensioeng. leeftijd in 2009 Aantal medew. met pensioeng. leeftijd in 2010 Aantal medew. met pensioeng. leeftijd in 2011 Natuurlijk uitstroom% SFZ Natuurlijk uitstroom% Sehos Natuurlijk uitstroom% Totaal 1.2% 1.2% 2.3% 2.3% 2.7% 2.6% 3.2% 2.8% 2.7% 3.5% 2.9% 3.8% 2.1% 1.9% 2.5% 2.8% 2.8% 3.2% 2.4. Instroombehoefte per functie De verwachte instroombehoefte is berekend op basis van de informatie, aangeleverd door de instellingen, inzake: - de bestaande vacatures; - te verwachten vroegtijdige uitstroom (op basis van uitstroom% ); - te verwachten natuurlijke uitstroom (pensioen). Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 5

8 In tabel 9 wordt aangegeven wat de functies zijn waaraan de SFZ-instellingen tussen nu en vijf jaar de meeste behoefte aan hebben en in tabel 10 voor wat betreft het Sehos. De enige functie waarnaar zowel bij de SFZ-instellingen als bij het Sehos behoefte aan is is de functie van verpleegkundige. Tabel 9 SFZ (Top 5) Functienaam Instroombehoefte Groepsleider (assistent begeleider/begeleider) 141 Ziekenverzorgende 78 Verpleegkundige 46 Activiteitenbegeleider 42 Bejaardenverzorgende 5 Tabel 10 Sehos (Top 5) Functienaam Instroombehoefte Verpleegkundige 152 Medewerker financiële administratie 35 Medewerker huishoudelijke dienst 32 Hoofd verpleegkundigen 18 Secretaresse/ Administratief medewerker 16 Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 6

9 3. Analyse kwalitatieve personeelsbehoefte 3.1. Inleiding Om inzicht te krijgen in de kwalificaties waaraan de zorgmedewerkers dienen te voldoen en welke maatschappelijke en/of andere ontwikkelingen hier volgens de directeuren invloed op hebben, hebben wij ook deze aspecten middels een vragenlijst aan hen voorgelegd. Ook de problemen die ondervonden worden bij de kwalitatieve invulling van functies en aan het beschikbaar krijgen en houden van kwalitatief goed personeel zijn nader onder de loep genomen Maatschappelijke ontwikkelingen De vraag naar zorg neemt, als gevolg van de toenemende vergrijzing, nog altijd toe. Daarbij legt de ontwikkeling van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg druk op de kwalificaties van personeel. De hogere eisen die de overheid stelt aan de zorg, al dan niet bekrachtigd in strengere wetgeving, maakt professionalisering van de zorg noodzakelijk, hetgeen eveneens de roep naar goed gekwalificeerd personeel groter maakt. Ook de toename van complexe zorgvormen op Curaçao, en de toenemende zorgzwaarte worden aangegeven als oorzaken van een grotere vraag naar gekwalificeerd personeel Behoefte aan zorgmedewerkers Gewenste kwalificaties zorgmedewerkers/-managers De in 3.2. genoemde maatschappelijke ontwikkelingen stellen hoge eisen aan de kwaliteit van de zorgmedewerkers. Ter verheldering welke kwalificaties van de zorgmedewerkers hiermee bedoeld worden antwoorden de directeuren desgevraagd dat het hier met name gaat om: Op uitvoerend niveau zorgmedewerkers op/met: MBO niveau met kennis en attitude van vraaggerichte zorg; ervaring in zorgverlening en zorgvernieuwingen aankunnend; MBO niveau met kennis en ervaring in methodische zorgverlening; de juiste wijze bejegening van cliënten in de zorg; een holistische mensvisie ten behoeve van het bedienen van niet-medische hulpvragen; een goed incasseringsvermogen om sociaal-economische problemen waar zorgmedewerkers mee in aanraking komen aan te kunnen. Op management niveau zorgmanagers: op HBO-niveau met kennis en attitude van vraaggerichte zorg; die personeel goed kunnen motiveren en stimuleren; met ervaring in verandermanagement. Kwalificaties die moeilijk verkrijgbaar zijn De behoefte aan zorgmedewerkers en zorgmanagers die voldoen aan bepaalde kwalificaties wordt in het licht van de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen steeds groter. Niet in alle gevallen is het echter makkelijk personeel te verkrijgen en/of te behouden dat voldoet aan de gewenste kwalificaties. Met name zorgmedewerkers die voldoen aan de hiernavolgende kwalificaties zijn moeilijk te verkrijgen (in volgorde van afnemende moeilijkheidsgraad van de invulling van de functies): zorgmedewerkers op HBO-niveau met kennis en attitude benodigd voor aanbieden vraaggerichte zorg (7 v.d. 10); ervaren zorgmedewerkers die vernieuwing aankunnen (6 v.d.10); zorgmanagers die kunnen motiveren en stimuleren (6 v.d. 10); sterke zorgmanagers met ervaring in verandermanagement (6 v.d. 10); Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 7

10 zorgmedewerkers met een behoorlijk incasseringsvermogen om de sociale problemen waar ze mee in aanraking komen aan te kunnen (6 v.d.10); zorgmedewerkers met een holistische mensvisie t.b.v. bedienen niet-medische hulpvragen (6 v.d. 10); zorgmedewerkers op MBO-niveau met kennis en attitude benodigd voor aanbieden vraaggerichte zorg (5 v.d.10); MBO personeel met kennis van en de juiste attitude voor methodische zorgverlening (5 v.d.10); zorgmedewerkers die de cliënten op de juiste wijze bejegenen (5 v.d.10). Knelpunten verkrijgen en behouden kwalitatief personeel Gevraagd naar de reden dat het zo moeilijk is zorgmedewerkers en/of zorgmanagers met de benodigde kwalificaties te vinden geven de directeuren aan: specialistische functies zijn lokaal niet of moeilijk op te vullen (7 v.d. 10); de huidige beloningsstructuur maakt de zorgsector onaantrekkelijk voor potentiële zorgmedewerkers (7 v.d.10); er zijn onvoldoende interne begeleidingsmogelijkheden (6 v.d.10). In mindere mate geeft men aan: onvoldoende interne opleidingsmogelijkheden (3 v.d.10); onvoldoende HRM-beleid binnen de instelling (3 v.d. 10). Een enkele instelling gaf aan de competentie om de theorie te kunnen vertalen naar de praktijk op de werkvloer te ervaren als grootste knelpunt bij het werven van kwalitatief goed personeel. Vergeleken met de resultaten van het onderzoek naar de personeelsschaarste in 2000/2001 blijkt de te lage instroom van niveau 2,3 of 4 niet langer een knelpunt te zijn, en ook de onderlinge samenwerking tussen zorginstellingen op het gebied van opleidingen wordt niet als mogelijk knelpunt ervaren. De toenmalig ervaren grote doorstroom van MBO-ers naar de verpleegkundige opleiding, waardoor MBO-ers nauwelijks voorhanden bleven voor de invulling van andere functies, wordt momenteel ook niet meer als probleemfactor aangegeven. Ook het imago van de zorgsector en de aantrekkelijkheid van de zorginstellingen als werkplek worden niet langer als drempels gezien voor het toetreden van zorgmedewerkers tot de zorgsector. Analyse grootste toeleverancier zorgmedewerkers zorgsector Curaçao De meeste zorgmedewerkers zijn afkomstig van: IFE (174 v.d medewerkers, totale aantal medewerkers in incl. niet-zorgmedewerkers) Eligia Martir (12 v.d. 2465). ZOG (11 v.d. 2465). Instituto Cuido pa Ansiano (2 v.d. 2465). Bureau Arends (1 v.d. 2465). Hogma (1 v.d. 2465). Het Wit-gele kruis geeft aan hier geen gegevens als zodanig van te registreren, maar dat de meeste zorgmedewerkers door IFE opgeleid zijn. Ook enkele van hen zijn in Nederland opgeleid. De SGR-groep en Stichting Birgen di Rosario (SBDR) houden deze gegevens momenteel ook niet bij, maar SBDR geeft aan dat de meerderheid door Eligia Martier is opgeleid. Thuiszorg Banda Bou geeft aan dat naast de medewerkers die lokaal zijn opgeleid (meerderheid IFE), 6 van de medewerkers in het buitenland zijn opgeleid. Stichting Hugenholtz heeft, naast de veelal bij IFE opgeleide medewerkers, 3 medewerkers nivo 3- ers en 1 HBO-V-er die in die in Nederland zijn opgeleid in dienst. Ook 5 bejaardenhelpenden hebben het huis-certifikaat behaald. Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 8

11 4. Opleidingsbehoeften van zorginstellingen 4.1. Inleiding Uit het onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoefte van de instellingen aangesloten bij de SFZ en het Sehos kan een bepaalde instroombehoefte en daaraan gerelateerde opleidingsbehoefte worden afgeleid. Om te onderzoeken of de bestaande opleidingsinstituten kwantitatief en kwalitatief aan deze opleidingsbehoefte kunnen voldoen is aan de directeuren van de participerende federatieinstellingen in een persoonlijk gesprek de mening gevraagd over de kwaliteit van de door de bestaande opleidingsinstituten geleverde stagiaires en afgestudeerden. In onderhavig hoofdstuk treft u de resultaten aan van dit onderzoek. In de bijlage treft u aanvullend de uitwerking van de vragenlijst zoals deze tijdens het interview werd gehanteerd Belangrijkste bevindingen 1. De grootste aanwas van nieuw zorgpersoneel (niveau 2,3,4) is afkomstig van de opleidingsinstituten IFE en Eligia Martir 2. Er heerst onder de groep van directeuren van zorginstellingen die zijn aangesloten bij de SFZ grote ontevredenheid over zowel de kwaliteit van de opleidingen van IFE als over de door haar afgeleverde studenten. 3. Directeuren zijn doorgaans duidelijk meer tevreden over de kwaliteit van Eligia Martir, ofschoon ook hier belangrijke mogelijkheden tot verbetering zich voordoen. 4. Gebrek aan een juiste attitude en beroepshouding, het ontbreken van de nodige diepgang in de opleiding m.b.t. het specifieke zorgveld en een gebrekkige aansluiting van theorie op praktijk vormen de belangrijkste kritiekpunten op de voornoemde opleidingsinstituten. 5. De voornoemde opleidingsinstituten doen momenteel weinig tot niets om te komen een (zorg)marktgericht opleidingsaanbod. 6. Voornoemde knelpunten vormen een dermate bedreiging voor de kwaliteit van geleverde zorg dat instellingen er een groot belang bij hebben dat deze knelpunten worden opgeheven. 7. De indruk bestaat dat vanuit de zorginstellingen de laatste jaren geen tot weinig serieuze pogingen zijn gedaan om richting te geven aan fundamentele verbeteringen van de kwaliteit van het opleidingsaanbod. 8. De indruk bestaat dat instellingen de problemen zelf min of meer in stand houden o.a. door een weinig kritische praktijkbegeleiding van stagelopende studenten. Zo bestaat de indruk dat onvoldoende prestatie zich niet vertaalt in onvoldoende beoordeling. 9. De SFZ is in potentie een krachtige speler die in staat moet zijn het aanbod van zorgopleidingen in belangrijke mate ten gunste van de zorginstellingen te beïnvloeden. 10. Ook de instellingen zouden zich, al dan niet in SFZ-verband, meer kunnen inspannen om druk uit te oefenen op de opleidingsinstituten om hogere kwaliteit te leveren. Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 9

12 4.3. Aanbevelingen en resultaten brainstormsessie Inleiding In een sessie gehouden op d.d. 17 augustus 2007 is een aantal aanbevelingen voorgelegd aan de directeuren van de SFZ. Vervolgens is nagegaan in hoeverre de directeuren zich konden vinden in deze voorlopige aanbevelingen waarmee een startpunt werd verkregen voor het voeren van een discussie over de volgende vragen: 1. Is de gewenste upgrading van de bestaande reguliere opleidingen (niveau 2, 3, 4) volgens de aangegeven prioriteiten mogelijk via de lokale opleidingsinstituten? a. Zo ja: onder welke voorwaarden? Welke rol dient de federatie te spelen? b. Zo nee: wat is het alternatief? Welke rol dient de federatie te spelen? 2. Zijn aanvullende opleidingstrajecten wenselijk? Waar denkt men dan concreet aan? In welke vorm (bijvoorbeeld BBL)? Door wie? Welke rol dient de federatie te spelen? In paragraaf u treft u de aanbevelingen volgend uit het onderzoek. In paragraaf treft u de resultaten aan van de discussie op grond van de hierboven vermelde vragen Aanbevelingen 1. De SFZ toont zich bereid om zich als een krachtige speler te ontwikkelen en vraagt hiertoe een duidelijk mandaat van de bij haar aangesloten instellingen. 2. SFZ ontwikkelt een standpunt m.b.t. de wijze waarop tot upgrading van de diverse reguliere opleidingen (niveau 2,3,4) kan worden gekomen, waarbij als prioriteiten gelden: a. verdieping in de opleiding naar stage-/zorgveld b. betere aansluiting van de theorie op de praktijk c. verbetering van de beroepshouding en attitude d. adequaat inspelen op toekomstige ontwikkelingen 3. SFZ bespreekt de resultaten van het onderzoek en haar visie met de opleidingsinstituten en de overheid. 4. SFZ gaat de mogelijkheden na om te komen tot nadere afspraken waaronder het voeren van structureel en resultaatgericht overleg met lokale opleidingsinstituten. 5. SFZ stelt een commissie zorgopleidingen in. De commissie wordt belast met het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten gericht op visierealisatie en rolversterking. Deze commissie wordt aangestuurd door de coördinator van het expertisecentrum Resultaten brainstormsessie directeuren Mogelijkheid om te komen tot upgrading via de lokale opleidingsinstituten Op de vraag of de gewenste upgrading van de bestaande reguliere opleidingen (niveau 2, 3, 4) volgens de aangegeven prioriteiten mogelijk is via de lokale opleidingsinstituten, antwoorden de directeuren enigszins voorzichtig. Geen van de directeuren geeft aan hier vooralsnog veel vertrouwen in te hebben. Ondanks dit matige vertrouwen in de opleidingsinstituten (in het bijzonder IFE), is de algehele conclusie dat de inspanningen van de SFZ er primair op gericht moeten zijn om deze instituten betere kwaliteit te laten afleveren. Er zijn op dit moment eenvoudigweg geen alternatieven voorhanden. Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 10

13 Ook steekt een aantal directeuren hiervoor deels de hand in eigen boezem, daar zij tot op heden zelf weinig hebben gedaan om kritisch op te treden tegen de tegenvallende prestaties van deze instituten. Een enkele instelling geeft aan zich allesbehalve een lerende organisatie te beschouwen waardoor zij ook niet in staat is een optimaal leerklimaat te scheppen binnen de eigen organisatie. De stagiaires worden door de praktijkbegeleiders vaak als een last beschouwd, en de eigen praktijkbegeleiders functioneren veelal niet zoals gewenst. De belangrijkste voorwaarden die de directeuren aan een mogelijk welslagen van de upgrading van de bestaande reguliere opleidingen stellen, zijn: Modernisering van het opleidingsaanbod: het opleidingsaanbod en de kwaliteit hiervan dient aan te sluiten op de wensen en behoeften van de instellingen. Hiertoe is het noodzakelijk dat de opleidingsinstituten bereidheid tonen in aanpassing van het curriculum op basis van input van de sector. Vernieuwing van het leerkrachtenkorps. Dit korps moet voldoen aan de eisen van de moderne zorg- en dienstverlening (up-to-date blijven met de laatste zorgvernieuwingen). Verbetering van de stagebegeleiding. De opleidingsinstituten moeten er blijk geven dat het optimaliseren van de stagebegeleiding een prioriteit vormt in het te voeren beleid. De SFZ ziet haar rol in het optimaliseren van het lokale aanbod van zorgopleidingen als volgt: De SFZ krijgen een stem in het curriculum van de opleidingsinstituten. De zorginstellingen van de SFZ krijgen inspraak in het eindproduct van de opleidingsinstituten. De SFZ dient hiertoe de eisen die de zorginstellingen stellen aan het eindproduct van de opleidingsinstituten duidelijk te formuleren en te communiceren aan de opleidingsinstituten. De SFZ wil een stimulerende rol spelen in het proces om te komen tot optimalisering van het lokale aanbod van zorgopleidingen. Aanvullende opleidingstrajecten Gevraagd naar de wenselijkheid van aanvullende opleidingstrajecten gaven enkele directeuren aan voorstander te zijn van het idee om afgestudeerde leerlingen aan te nemen als aspirant medewerkers en deze een aanvullend opleidingstraject van 1 of 2 jaar aan te bieden. Gedurende deze periode kan, zo mogelijk via het model van Beroeps Begeleidend Leren (BBL) de nodige verdieping en specialisatie plaatsvinden. Na succesvolle afronding wordt de medewerker in vaste dienst genomen. De opleiding kan gegoten worden in het model van competentiegericht leren, waarbij leerlingen moeten laten zien dat zij in staat zijn het geleerde in praktijk te brengen. De rol van de SFZ in deze is sterk initiërend. Vanuit het expertisecentrum of, in bredere zin, een toekomstige Commissie Zorgopleidingen dienen ideeën op dit vlak verder te worden uitgedacht, besproken in directeurenverband en uitgewerkt in concrete projectplannen. In de uitvoering kan worden samengewerkt met bestaande opleidingsinstituten, maar wel vanuit het model van vraaggericht opleiden. Tot slot De directeuren van de SFZ scharen zich achter de aanbevelingen zoals gedaan door de onderzoekers (zie paragraaf 4.3.2). Aanvullend hebben zij het volgende besloten: In de op te richten Commissie Zorgopleidingen van de SFZ nemen, naast de vertegenwoordiger van het expertisecentrum (enkele) directeuren van de federatie, zitting; Alle directeuren van de federatie zullen samen met de directeur van Stichting Hugenholtz en van het Sehos gezamenlijk in gesprek gaan met de lokale opleidingsinstituten om de resultaten van het opleidingsbehoeftenonderzoek te bespreken en te komen tot mogelijke afspraken omtrent verbetertrajecten; De Commissie Zorgopleidingen zal na de gesprekken met de lokale opleidingsinstituten in overleg met de directeuren van de federatie, Stichting Hugenholtz en Sehos bepalen in welke vorm het vervolgtraject gegoten dient te worden teneinde de gestelde doelen te bereiken. Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector 11

14 Bijlage Uitwerking vragenlijst zorgopleidingen 1. Van welke lokale (of niet lokale) opleidingsinstituten krijgt u stagiaires. IFE Ancilla Domini VSBO Eligia Martier SBO Ban Bria SBO Regina Pacis VSBO SGO/Jacq Ferrandi SBO HOGMA UNA Diverse Hogescholen uit Nederland met nadruk op paramedische opleidingen; daarnaast enkele opleidingen gericht op facilitair management In hoeverre bent u tevreden over kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding die vanuit de opleidingsinstituten wordt geboden. Waarom? / Waarom niet? Over het algemeen wordt gesteld dat de begeleiding vanuit de opleidingsinstituten als onvoldoende wordt ervaren. Daarbij moet worden aangemerkt dat begeleiding vanuit (V)SBO als beter wordt ervaren in relatie tot de begeleiding vanuit IFE. Contacten vanuit IFE zijn vooral gericht op aantallen stagiaires en planning, veel minder op de kwaliteit van de stages. 2. In hoeverre bent u tevreden over de contacten tussen uw instelling en de opleidingsinstituten? Waarom? / Waarom niet? Ten aanzien van de (V)SBO opleidingen wordt gesteld dat de begeleiding als voldoende wordt ervaren; docenten komen langs op de stageplek en hebben voldoende contact met de begeleiders. Vanuit IFE ontbreekt deze vorm van begeleiding bijna volledig. Er wordt wel gepoogd om hierover met IFE nieuwe afspraken te maken; tot nu toe is dit echter nog zonder resultaat Kijkend naar de aspecten van kennis, vaardigheden en attitude, kunt u aangeven in hoeverre de opleidingsinstituten voldoen aan uw wensen op dat gebied. 3. In hoeverre bent u tevreden over het kennisniveau van stagiaires van de opleidingsinstituten. Waarom? / Waarom niet? Het kennisniveau van de stagiaires verschilt, uiteraard allereerst op basis van de opleiding van waaruit men stage komt lopen. VSBO studenten zijn op hun niveau volgens de instellingen goed op kennisniveau, ten aanzien van stagiaires van IFE wordt het kennisniveau door iedereen als onvoldoende ervaren, met name op het gebied van specifieke kennis over het stageveld waar men stage loopt. Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector i

15 4. In hoeverre bent u tevreden over het kennisniveau van uitstromers vanuit de reguliere opleiding. Waarom? / Waarom niet? Kennisniveau IFE studenten (met name niveau 4) wordt door de instellingen als onvoldoende ervaren; met name op specifieke werkgebied van de instellingen. Instellingen hebben vaak nog geruime tijd (tot 1 jaar) nodig om jonge krachten op gewenste niveau te brengen, zodat zij daadwerkelijk zelfstandig kunnen werken 5. In hoeverre bent u tevreden over het niveau van vaardigheden van stagiaires vanuit de reguliere opleiding. Waarom? / Waarom niet? Het vaardighedenniveau wordt als voldoende ervaren; iedere student op zijn eigen opleidingsniveau. Er worden wel problemen ervaren op het gebied van communicatieve vaardigheden, die vaak te herleiden zijn tot gebrek aan vaardigheden op het gebied van attitude 6. In hoeverre bent u tevreden over het niveau van vaardigheden van uitstromers vanuit de reguliere opleiding. Waarom? / Waarom niet? Ligt gelijk aan vaardighedenniveau van stagiaires, problemen vooral op het vlak van communicatieve vaardigheden 7. In hoeverre bent u tevreden over het niveau van attitude van stagiaires vanuit de reguliere opleiding. Waarom? / Waarom niet? De attitude/motivatie van met name de IFE studenten wordt als zwaar onvoldoende ervaren. De meest basale principes rondom atitude/motivatie en werkhouding zijn onbekend bij de stagiaires. Studenten van (V)SBO lijken hier meer aandacht voor te hebben, hun attitude ligt dan ook op een hoger niveau. Deze stagiaires lijken dan ook beter gemotiveerd en geoutilleerd voor een beroep in de zorg 10. In hoeverre bent u tevreden over het niveau van attitude van uitstromers vanuit de reguliere opleiding. Waarom? / Waarom niet? Aspecten van attitude zijn bij uitstromers vanuit IFE niet op orde, hetgeen niet ondenkbaar was gezien de beantwoording van de vorige vraag. Ruwe omgang met patiënten/cliënten, gebrek aan loyaliteit aan de organisatie, niet of nauwelijks aanspreekbaar op gedrag zijn hier enkele voorbeelden van. Hoewel dezelfde problematiek wordt gesignaleerd bij studenten van andere opleidingen, geldt daar dat de instellingen ervaren dat zij beter beïnvloedbaar c.q. aanspreekbaar zijn op hun gedrag. Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector ii

16 M.b.t. nieuwe opleidingen 11. Zijn er opleidingen waar u momenteel een duidelijke behoefte aan heeft en waarin momenteel niet of moeilijk wordt voorzien? Nee, niet direct, verbetering is wel noodzakelijk, zeker op gebieden van attitude en verdieping van het vakgebied van de instelling 12. Hoe zou in deze behoefte mogelijk toch kunnen worden voorzien? Oplossingsrichtingen worden aangegeven, variërend van volledige huisopleidingen tot aanvullende opleidingen op het gebied van attitude en verdieping in het werkveld 13. Zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande waarvoor nieuwe c.q. andere scholing of opleiding voor uw medewerkers binnen een termijn van 3 jaren sterk gewenst is? Ja, het gaat hierbij om scholing gericht op het inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de volgende zorggebieden; - Psycho-educatie - Signaleringsplannen - Rehabilitatie - Cognitieve gedragstherapie - Belevingsgerichtte zorg - Psycho geriatrie - Thuiszorg - Nieuwe woonvormen binnen de zorg - Zorgplannen 14. Hoe zou in deze behoefte mogelijk kunnen worden voorzien? a. Eerste keus: b. (eventueel) Tweede keus: Instellingen geven aan oplossingen te zien in (meer) praktisch gericht onderwijs. Hierbij gaat het dan vooral om training on the job, praktijkonderwijs en in mindere mate theoretische varianten, zoals die nu voorhanden zijn. Waar opleidingsinstituten niet in staat c.q. toe bereid zijn deze varianten te omarmen zal creatief moeten worden gezocht naar alternatieven. Onderwijs dient meer gebaseerd te worden op principes van competentiegericht leren waarbij zeker voor de lagere niveaus onderwijs goede sturing en structurering onontbeerlijk lijkt Rapport Personeels- en Opleridingsbehoeften Zorgsector iii

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Quickscan ICT 2012 samenvatting

Quickscan ICT 2012 samenvatting Quickscan ICT 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de ICT sector KBB 2012.25 Curaçao, november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Organisatie van de care op Curaçao

Organisatie van de care op Curaçao Organisatie van de care op Curaçao Visiedocument Stichting Federatie Zorginstellingen Nederlandse Antillen Curaçao, oktober 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Kwaliteit van zorgverlening...1 3. Bestuurlijke

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Quickscan Bouw 2012 samenvatting

Quickscan Bouw 2012 samenvatting 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de bouw sector KBB 2012.26 Curaçao, mei 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven curaçao tel

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Regiorapportage Mobiliteitsbranche Eindhoven Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Eindhoven Summa College 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Regiorapportage Mobiliteitsbranche Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Dordrecht-Gorinchem-Zwijndrecht

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Regiorapportage Mobiliteitsbranche Gouda Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Gouda ID College 2012 2013 1 1. Kans op werk Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Rijnmond, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO

ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO ERVAREN WERKDRUK IN HET MBO onderzoeksverslag Rozemarijn van Toly, Annemarie Groot, Andrea Klaeijsen en Patricia Brouwer 01 AANLEIDING ONDERZOEK Er is recent veel aandacht voor werkdruk onder docenten;

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Doetinchem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Doetinchem Graafschap College 2012 2013 1 1.

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Regiorapportage Mobiliteitsbranche Rotterdam Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Rotterdam Albeda College / Zadkine 2012 2013 1

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aantal vooraanmeldingen voor 2 e graads opleiding stijgt, 1 e graads daalt en pabo blijft gelijk juni 2010 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groningen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groningen Noorderpoort College / Alfa-College

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

nieuwsbrief juni 2011

nieuwsbrief juni 2011 Continuïteit KBB Erkenning van Leerbedrijven Leermeestertrainingen Uitreiking Certificaten Leermeester VSBO / SBO Curaçao Workshops voor Praktijkbegeleiders Geslaagden SBO Continuïteit KBB In onze vorige

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Limburg Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Limburg, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011

Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Workshop Goed kan Beter V&VN congres 27 januari 2011 Doel van de workshop Inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie als leerbedrijf van goed naar beter gebracht kan worden. Kwaliteitsgebieden BPV

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten

ICT Barometer 26 april 2005. Inhoud. ICT-conjunctuur. ICT-bestedingen. ICT-projecten Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en resultaten ICT-projecten Jaargang 5 26 2005 ICTbarometer ICT Barometer 26 2005 Inhoud ICT-conjunctuur ICT-bestedingen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten in stages in Zorg en Welzijn Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Interculturele managementcompetenties

Interculturele managementcompetenties Handreiking Interculturele managementcompetenties Handreiking voor (opleidings)managers in het hsao HO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao Deelproject van het ZonMw programma

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer

Inhoudsopgave. Leeswijzer Inhoudsopgave Leeswijzer... 2 Deel I: Deelnemers mbo... 3 Deelnemers mbo Zorg... 3 Deelnemers mbo Welzijn... 4 Nieuwe instromers mbo Welzijn... 7 Deel III: Gediplomeerden mbo... 8 Gediplomeerden mbo Welzijn...

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

% Percentage gediplomeerd of in opleiding

% Percentage gediplomeerd of in opleiding Personeelssamenstelling Stichting Woonzorgcentrum Raffy Stand van zaken Juni 2017 Functies Functieniveau Aantal medewerkers % Percentage of in opleiding Toelichting (Para) Medisch 6 (VS) 3(2,28 fte) 33%

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 december 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 december 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleiding verkorte opleiding tot Kraamverzorgende Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Verkorte Kraamzorgopleiding...

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Lesbrief. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Lesbrief Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Inleiding Het aantrekkelijke van loopbaan en burgerschap is dat het voortdurend in beweging is. Onze samenleving is dynamisch; er vinden continu veranderingen

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

2016D27974 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2016D27974 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2016D27974 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Maritieme Toeleveringsindustrie Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland

Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland Rapportage audit Afasiecentrum Zeeland De Afasie Vereniging Nederland wil kwalitatief sterke afasiecentra met als doel optimale nazorg voor mensen met afasie. In 2009 is daarom in nauwe samenwerking met

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 Datum : 01-02-2011 Auteur : Versie : 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Vraagstelling 4. De onderzoeksresultaten. Samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting. Onderzoek

Samenvatting. Onderzoek Samenvatting Hierbij treft u de samenvatting aan van het rapport quickscan Bakkerij 2013. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Ontwikkeling in het kader van haar arbeidsmarktbeleid.

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Martine Groeneveld. Personalia. : Groeneveld Voornaam : Martine Geboortedatum : 5 mei 1982 Geboorteplaats : Utrecht. Profiel

Martine Groeneveld. Personalia. : Groeneveld Voornaam : Martine Geboortedatum : 5 mei 1982 Geboorteplaats : Utrecht. Profiel Martine Groeneveld Personalia Naam : Groeneveld Voornaam : Martine Geboortedatum : 5 mei 1982 Geboorteplaats : Utrecht Profiel Als ik iets aanpak, ga ik er voor de volle 100% voor om het tot een goed einde

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 496 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 december 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie