ADVIESRAPPORT BSC CITG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIESRAPPORT BSC CITG"

Transcriptie

1 ADVIESRAPPORT BSC CITG

2 MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Leeswijzer 3 Lezersgroep 3 Bronnen 4 INLEIDING: HET PROBLEEM 5 Centrale Vraag 5 DOELSTELLINGEN VAN DE BACHELOR CIVIEL 5 Profiel van de civiel ingenieur Qanu rapport DIDACTISCHE UITGANGSPUNTEN 6 Vaardigheden en aantrekkelijk onderwijs 7 Doelgroep 7 Leerlijnen 8 Studeerbaarheid 8 Voortgang 9 Randvoorwaarden 9 Minoren 10 VERANDERMANAGEMENT/ONDERWIJSINNOVATIE 10 CONCLUSIES 10 2

3 Managementsamenvatting Dit rapport, geschreven in opdracht van de Bachelor Directeur Onderwijs van Civiele Techniek, is een kritische beschouwing van de curriculumherziening van de bachelorfase. De centrale vraag is: is het huidige herzieningsvoorstel dat gemaakt is op basis van het adviesrapport een goede keuze voor Civiele Techniek, of is er reden om tot verdere bijstelling te komen? In hoofdlijn zouden wij de herzieners willen adviseren het perspectief van de student nadrukkelijker in beeld te brengen waar het gaat om aantrekkelijkheid en studeerbaarheid van het curriculum. Het valt ons op, dat in het herziene curriculum een veel sterkere nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van theoretische en fundamentele kennis. Hierdoor kan er gevaar zijn dat er minder aandacht wordt besteed aan vaardighedenontwikkeling. Vanwege deze verschuiving is het van bijzonder belang aantrekkelijkheid in het oog te houden. Dit om te voorkomen dat studenten die in potentie voldoende capaciteiten hebben, voortijdig afhaken omdat zij motivatie verliezen. Wij adviseren dus expliciet aandacht te besteden aan de vraag wat studenten motiveert, en dit te verwerken in colleges en de curriculumopzet. Verder vragen wij ons af of het programma voldoende studeerbaar is. Het opvoeren van het aantal toetsmomenten, zoals de commissie adviseert, zal de studeerbaarheid ten goede komen. Er zijn daarnaast andere mogelijkheden denkbaar, zoals het inzichtelijk maken van de relevantie van het geleerde m.b.t. de beroepspraktijk en het leggen van een inhoudelijke verbinding tussen fundamentele vakken en discipline gerichte vakken. Wij adviseren daarop te letten bij de daadwerkelijke inrichting van de vakken. Leeswijzer In de inleiding wordt de kwestie van de bachelorherziening van de studie civiele Techniek geschetst. Vervolgens komen de doelstellingen van de bachelor Civiele Techniek aan de orde, afgezet tegen het profiel van de civiel ingenieur zoals dat naar voren komt in het Qanu rapport In het hoofdstuk Didactische Uitgangspunten bespreken wij alle belangrijke didactische peilers van het curriculum aan de hand van genoemde bronnen. Hierbij zetten wij eventueel kritische kanttekeningen, signaleren lacunes, stellen vragen en bieden advies. In het hoofdstuk Verandermanagement/onderwijsinnovatie wordt aandacht besteed aan het draagvlak voor onderwijsveranderingen. Lezersgroep Dit rapport is geschreven ten behoeve van de (Bachelor) Onderwijsdirecteur en alle direct/indirect betrokkenen bij de bachelorherziening van Civiele Techniek. 3

4 Bronnen: - Eindrapport Evaluatiecommissie Curriculum BSc CT (feb. 2008) - Alle hout kan timmerhout worden, voorstel BSc programma CT operationeel vanaf (Ertsen, Sanders; 29 mei 2008) - Steigerhout wordt hergebruikt, uitwerking nieuw BSc programma CT (Ertsen; juni 2008) - Jaarverslag CITG, Qanu verslag visitatie Blue print Bachelor Curriculum herziening Lucht en Ruimtevaart - Bech, K (2007), verandermanagement, Zaltbommel; Thema - Nedermeijer, J. & Pilot, A. (2000), Beroepscompetenties en academische vorming in het hoger onderwijs - Smit, G.N. (2008), Alumni 4

5 Inleiding: het probleem Deze curriculumherziening is ingegeven door de volgende geconstateerde aandachtspunten/vraagstukken: - de minor moet ingevoerd worden (vijfde semester moet hiervoor worden leeggeruimd) - de harde knip wordt vanaf sept ingevoerd: hierdoor komt prioriteit te liggen bij doorstroming van BSc naar MSc - knelpunten in het huidige programma zijn: studeerbaarheid, struikelvakken, overlap tussen vakken, keuze moment ed. - voor uitgangspunten herziening: zie blz. 2 Alle hout De herzieningscommissie is op grond hiervan tot de conclusie gekomen dat een partiële herziening van het BSc programma noodzakelijk is. Daarbij heeft de commissie zich gericht op de drie functies die het BSc curriculum heeft: het leggen van een fundament voor kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en de oriëntatie op het werkveld. Op basis van interviews in het veld en met studenten oordeelt de commissie dat ruimte gevonden kan worden in dat gedeelte van het curriculum dat zich richt op oriëntatie op de verschillende vakgebieden. Daarnaast kan er ruimte worden gecreëerd door het keuzemoment (MSc-track) te vervroegen. Centrale Vraag: Door de bachelor onderwijsdirecteur dhr M. Ertsen is ons verzocht opnieuw te kijken naar het voorgenomen besluit om de bachelor te herzien en feedback daarover terug te koppelen. De vraag is dan ook op: is het huidige aangepaste curriculum voorstel dat gemaakt is op basis van het adviesrapport (ad1 bronnnen) een goede keuze voor CITG, of is er reden om tot een verdere bijstelling te komen? Doelstellingen van de Bachelor Civiele Techniek Uit het eindrapport blijkt dat er wordt gekozen voor een brede Bachelor voorbereidend op de Master studie op de TU dan wel elders. Er wordt in principe rekening gehouden met de mogelijkheid van uitstroom na de bachelor, echter in het programma zal daar geen rekening mee worden gehouden in het vaste programma, hooguit in de minor. Volgens de studie in het beroepenveld is de kracht van de academische bachelor de gefundeerde en specialistische/theoretische kennis van de afgestudeerde civiel technisch ingenieur. Opvallend is dat juist de student/doelgroep aangeeft moeite te hebben met de specialistische en fundamentele kennis. De belangrijkste redenen voor deze problemen zijn studeerbaarheid/motivatie en plaats van vakken in het huidige programma. Kantekening is dat het aantal geraadpleegde studenten niet bijzonder groot is. 5

6 Zie uitgangspunten (par. 3) In het voorstel voor het nieuwe BSc curriculum is de nadruk komen te liggen op de fundamentele vakken en de clustering hiervan. Dit sluit aan bij de informatie uit interviews met het beroepenveld (hoofddocument) waaruit blijkt dat het werkveld wenst dat ingenieurs theoretisch sterk zijn. Zie 3.4 Alle hout..: punten die als sterk worden aangeduid in het veld worden versterkt. Hiermee wordt nog meer ingezet op een technisch fundamenteel profiel tegenover breed en een meer management gericht profiel. Het onderscheid met UT Civiele Techniek wordt daarmee ook versterkt (Qanu, 2007). De vraag is of Delft beoogt ingenieurs als specialisten op te leiden of ze ook een kans wil bieden om zich breder te ontwikkelen en een meer managementachtig profiel te realiseren binnen een nog steeds zwaar technisch fundamentele opleiding. Recent onderzoek (promotie Gillian Smits TU Delft, 22 oktober 2008) toont aan dat ingenieurs met management vaardigheden een grotere kans hebben op een succesvolle carrière in termen van salaris en doorgroei potentieel op de arbeidsmarkt. Hoewel dit onderzoek de ingenieur beschouwt die een vijfjarig programma heeft afgerond, blijft de vraag gerechtvaardigd in hoeverre er met het nieuwe CT BSc curriculum niet wordt ingezet op een te eenzijdig profiel en/of er niet meer marge zit in de uitwerking van de eindtermen aansluitend bij het onderstaand opgenomen Qanu Profiel. Profiel van de civiel ingenieur Qanu rapport 2007 Noodzakelijke technische diepgang in kennis als grote analytische en ontwerpvaardigheid hebben, en bovendien in staat zijn in de breedte systematisch verbindingen te leggen met aanpalende disciplines als economie, ruimtelijke ordening, bedrijfskunde en het recht. Dat wil dus zeggen dat enerzijds verdieping van (technische) kennis aan de orde is, simpelweg omdat deze kennis steeds meer groeit en complexer wordt. Anderzijds is er sprake van verbreding als gevolg van de multidisciplinaire en internationale omgevingen waarbinnen civiel ingenieurs moeten werken. Innovaties in kennis en kunde hangen samen met verbeteringen in het technologische vermogen: Theoretische en methodisch doorgronden van complexe samenhangen, Kundigheid in het ontwerpen en evalueren van alternatieve oplossingen, Inzicht in de groeiende complexiteit van uitvoerings- en beheervragen en Ontwikkeling van methoden en vaardigheden om daarmee om te gaan. Ontwikkeling ten behoeve van het functioneren in multidisciplinaire/multiculturele teams 6

7 Didactische uitgangspunten In de nieuwe bachelor wordt er voor gekozen alleen te focussen op aanpassingen aan de inhoud van de verschillende bijgestelde vakken om zo min mogelijk overhoop te halen en alleen hier en daar een experiment uit te voeren. Dit is ons inziens een gemiste kans. Vakken die herontwerp behoeven omdat het aantal ECTS navenant toe of afneemt, of omdat de leerlijn en de toegeleverde kennis is bijgesteld, zijn er juist bij gebaat een gemeenschappelijk didactische visie te realiseren. Dit bevordert de samenhang in het programma en waarborgt dat er niet opnieuw een didactische vernieuwingsslag gemaakt hoeft te worden in de zeer nabije toekomst. De doelstellingen geuit in het adviesrapport, naast het Qanu profiel zouden hiervoor voldoende aanknopingspunten kunnen bieden. Enkele aspecten die van essentieel belang zijn voor curriculum vernieuwing en die tevens in meer of mindere mate aan de orde zijn gekomen in de advies/ondersteunende documenten zullen hier kort besproken worden. Het betreft: de inbedding van vaardigheden in het onderwijs, het helder hebben van het profiel van de doelgroep en de afstemming daarop, de leerlijnen versterken dan wel aanpassen naar gelang de visie, studeerbaarheid/monitoring en de invulling van de randvoorwaarden voor de aanpassing van het curriculum. Vaardigheden en aantrekkelijk onderwijs Zeker nu er in het nieuwe programma minder vanzelfsprekende aandacht is voor vaardighedenontwikkeling en meer nadruk wordt gelegd op de theoretische/fundamentele technische kennis is het aanbieden van aantrekkelijk onderwijs als basisvoorwaarde om de motivatie van de gemiddelde student vast te houden een belangrijk aandachtspunt. Hier en daar een ictexperiment zal dat onvoldoende kunnen borgen, maar zal wel een belangrijk ondersteuning kunnen blijken bij het dynamischer maken van het onderwijs. Ook is het niet duidelijk in hoeverre er nog aan brede vaardigheden zoals projectmanagement vaardigheden, teamwork skills, communicatieve vaardigheden aandacht wordt besteed, of en hoe worden deze geïntegreerd en geborgd in de ontwerpopdracht? Is een studentportfolio tbv. Het zichtbaarmaken van de ontwerpvaardigheden wellicht een optie om deze lijnen stevig neer te zetten? Ad 4.2 algemene denk vakken. Bij vaardigheden-vakken is de grootste krimp gerealiseerd. Vragen daarbij: is er een vaardighedenlijn aangaande ontwerpen en construeren, waarbij de voortgang wordt beoordeeld? Een student portfolio zoals door de Qanu commissie is geadviseerd zou daarbij een hulpmiddel kunnen zijn. Doelgroep Het is onduidelijk waardoor de huidige studenten gemotiveerd worden in het curriculum. Niet in de zin wat de studenten als positief of negatief ervaren in het huidige curriculum want dat is bevraagd. Het draait hier om de vraag waarom studenten warm lopen voor civiele techniek. Wat ontbreekt is een studentprofiel, aan de hand waarvan aantrekkelijkheid van het curriculum bepaald kan worden. Hoe kan de instromende civieler getypeerd worden? Een voorbeeld: VWO leerling die bovengemiddeld scoort op beta-gebied, thuis wonend, weinig sociale contacten, object gericht of 7

8 juist niet? Wat wordt er concreet gedaan om te zorgen dat het curriculum aansluit bij de interesse, capaciteiten en verwachtingen van de studenten? Ze samen laten ploeteren voor een goed doel? De tutoren kunnen ook een belangrijke ondersteuning leveren aan de studenten door ze niet alleen inhoudelijk te coachen maar ook samen na te laten denken over waar ze vast lopen in het onderwijs, wat ze nodig hebben om verder te kunnen, en wie/of wat daarbij kan helpen. De student voelt zich tegelijkertijd gezien/gehoord, waardoor het ploeteren minder erg wordt en de studiemotivatie wellicht een boost krijgt. Leerlijnen Vraag is ook of de leerlijnen die in het huidige programma zijn opgezet voldoende geborgd blijven. Huidige leerlingen Qanu rapport 2007 Ter concretisering van de eindtermen is bij het inrichten van het BSc-programma een aantal lijnen in het programma gedefinieerd, die vanaf het eerste tot en met het derde jaar door het curriculum lopen. Dit zijn: 1. de waterlijn; 2. de infrastructuurlijn; 3. de ontwerplijn; 4. de constructieve lijn en 5. de bètawetenschappelijke lijn. Hoewel het goed is om te kiezen voor leerlijnen om de programmatische opbouw te versterken, kan het ook beperkend werken: Studenten moeten een vak hebben afgerond voor zij kunnen doorstromen naar een volgend vak Er is minder flexibiliteit in (de te volgen leerpaden) van studenten omdat er ook kruislings vakkennis wordt vereist om verder te kunnen. Dat is een reden om vanuit het oogpunt van studeerbaarheid ook te kijken naar welke oplossingen hiertegenover kunnen staan. Ad 4.6 Alle hout..: een eindwerkstuk van 10 punten is klein t.o.v. bijv. 3mE, L&R en Bouwkunde (15 ECTS punten, zijn wel overwegend eindwerken in groepen). Juist een ruimer aantal ECTS in de eindopdracht geeft de student meer flexibiliteit zijn interessegebied te adresseren op een academisch niveau. Studeerbaarheid Oplossingsrichtingen waarbij men bij een studeerbaar curriculum aan kan denken worden hieronder genoemd. Let wel het zijn een aantal oplossingsrichtingen die mogelijk zijn en zeker niet alle. Vanwege het rendementsvraagstuk is het wel zaak expliciet aandacht te besteden aan deze component en haar op te nemen in de didactische filosofie die uiteindelijk wordt neergezet. Studeerbaarheid wordt onder andere gerealiseerd door: Zoals door de adviescommissie genoemd het inbouwen van meer toetsmomenten; 8

9 Een andere betreft regelmaat in de activiteiten en op te leveren producten, ondersteund door passende tools ter ondersteuning van de leeractiviteiten en planning van de leeractiviteiten. Kleinschaligheid en laagdrempeligheid in contact student/docent Oefenen van Complexe vaardigheden in studentgecentreerd onderwijs Relevantie/link met de praktijk zichtbaar maken in leerdoelen/activiteiten voor de student Inhoudelijke Samenhang programma duidelijk maken aan student (rode draad) door onder andere een inhoudelijke link te maken tussen fundamentele vakken en discipline gerichte vakken en de daaraan gekoppelde vaardigheden. Het clusteren van ontwerpvakken vergroot de flexibiliteit van de studenten. Er is echter niet gekozen voor bijv. een modulaire structuur maar voor een traditionele opbouw. Een modulestructuur kan de doorstroming verbeteren (bijv. 2 modules van gelijke zwaarte tegelijkertijd aanbieden: hierdoor hebben studenten twee mogelijkheden om vakken te halen). Voortgang In hoeverre wordt de voortgang van de student gevolgd op de volgende punten: Is er een duidelijk beleid voor (zelf) selectie geformuleerd? Krijgt een student in voldoende mate informatie en overlegmogelijkheden aangeboden om zijn of haar voortgang te bespreken? Biedt het rooster de student voldoende flexibiliteit voor inhalen, herkansen en, indien relevant, afstandsleren en duaal leren? Het huidige eerste jaar wordt volgens het Qanu rapport al als zwaar beoordeeld. Welke ondersteuning kunnen de studenten bij een nog zwaarder eerste jaar verwachten? Zie ook het eerder kopje over studievoortgang en doelgroep. Er vindt een aanzienlijke verzwaring van het eerste jaar plaats: het curriculum kan hierdoor minder aantrekkelijk worden voor studenten. Er vindt waarschijnlijk eerder een selectie van goede studenten plaats, maar het is niet zonder meer motiverend. Wellicht jaagt dit studenten die het in potentie wel zouden kunnen weg. Hoe kun je CT voldoende aantrekkelijk houden voor eerstejaars studenten? Randvoorwaarden: Welke zijn de randvoorwaarden waarmee het programma ontworpen en uitgevoerd dienen te worden: A. Instroom studenten B. Beschikbare faciliteiten C. Staff (wp/obp) /Student Ratio D. Cultuur binnen de faculteit open/gesloten 9

10 Minoren: De major is kleiner gemaakt om ruimte te creëren voor de minor. In de vroegere analyses lijken de minoren gebruikt te gaan worden om deficiënties weg te werken. Dit is tegen CvB besluit. In Alle hout (3.8) staat echter dat minoren een afgerond geheel zullen vormen. De minoren zullen geen onderdeel van het CT BSc programma zijn, anders dan dat een student er een gedaan moet hebben. Welke dat is, staat de student vrij. Bij de minoren is het van belang in de gaten te houden dat het brede minoren betreffen, waarin je als niet civieler kunt instromen. Verdiepende minoren ter voorbereiding op de master worden door CvB afgeraden. Verandermanagement/onderwijsinnovatie Een verandering in onderwijs hoe klein of groot ook vraagt om gedegen voorbereiding in mondelinge en schriftelijke communicatie van zowel het management als de werkvloer. In de eerste plaats is het belangrijk vast te stellen wat het draagvlak is voor komende verandering bij de verschillende stakeholders en daar een passende strategie van implementatie bij te kiezen. Met name in het onderwijs is het belangrijk aandacht te besteden aan de volgende implementatie punten: Goed en vroegtijdig informeren docenten over Organisatorische inrichting (taken, verantwoordelijkheden bevoegdheden, samenwerking, stimulering) Bespreken van tussen producten met docenten door het creëren van mijlpalen. Wanneer is de verandering begonnen, hoeveel tijd per interventie is er en wat is de marge tot een deadline. (hoe ga je tussentijdse successen vieren) Voorzien in een tijdelijk informatie bulletin/website/studiedagen. Hoe wordt de informatie gedeeld, vastgelegd en gecommuniceerd naar andere betrokkenen. Projectmatig werken in docententeams om tot verandering van vakinhoud te komen Experimenteren met nieuwe onderwijsmethoden Reserveren van voldoende tijd voor ontwikkelwerk (facilitering in tijd/geld) Grote betrokkenheid management realiseren Procesmatige ondersteuning in het traject (advies, scholing, uitvoeren ondersteunende klussen) Conclusies Naar aanleiding van onze bevindingen bevelen wij aan op zo n kort mogelijke termijn en in overleg met betrokkenen een heldere visie te formuleren op de didactische invulling van het onderwijs rekening houdend met het profiel van de student en de eindtermen van de BSc. Deze visie zal leidend zijn voor de verdere invulling van de ontwerplijn, de constructielijn en wellicht de vormgeving van extensiever onderwijs. Graag zullen wij daarover van gedachten wisselen. 10

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

1. Voorbereiden. Horizontaal doorlopende leerlijn. Verticaal doorlopende leerlijn. 3. Uitvoeren

1. Voorbereiden. Horizontaal doorlopende leerlijn. Verticaal doorlopende leerlijn. 3. Uitvoeren Verticaal doorlopende leerlijn Beleidscyclus Om de doorlopende leerlijn een stevige basis te bieden, is het van belang dat het een fundamentele plek krijgt in het beleidsplan. Tevens is het belangrijk

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school

Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Plan van aanpak: werken met Acadin in je eigen groep en je school Inleiding Je wilt gaan werken met Acadin. Het is aan te raden direct met een collega samen te werken. Ook is het goed Acadin als thema

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy

Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Naar een nieuw opleidingsmodel voor de Bachelor Accountancy Inleiding Op 9 maart 2015 zijn, tijdens het middagprogramma van de tweedaagse, 3 verschillende scenario s besproken voor de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie

Opleiding Chemische Presentatie titel Technologie Opleiding Chemische Presentatie Technologie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Rotterdam, 08 sep 2011 Wat (toekomstige) ingenieurs en management moeten weten van Energie efficiency ALLES!!!!! Chemische Technologie

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarplan

Jaarverslag & Jaarplan Jaarverslag 2016-2017 & Jaarplan 2018-2019 School/College: Onderwijsdirecteur: Overzicht Opleidingen/tracks:

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

GEDRAGSMANAGEMENT. Inleiding. Het model. Poppe Persoonlijk Bas Poppe: 06 250 30 221 www.baspoppe.nl info@baspoppe.nl

GEDRAGSMANAGEMENT. Inleiding. Het model. Poppe Persoonlijk Bas Poppe: 06 250 30 221 www.baspoppe.nl info@baspoppe.nl GEDRAGSMANAGEMENT Dit kennisitem gaat over gedrag en wat er komt kijken bij gedragsverandering. Bronnen: Gedragsmanagement, Prof.dr. Theo B. C. Poiesz, 1999; Samenvatting boek en college, A.H.S. Poppe,

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

Curriculumherziening TB

Curriculumherziening TB Curriculumherziening TB Het curriculum van de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde gaat op de schop. Waarom is dat, wat gaat er veranderen en wanneer gebeurt dat? In dit documentje staat het belangrijkste

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht

Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Opleidingscommissies Hogeschool Utrecht Feiten en cijfers 40 (gemeenschappelijke) opleidingscommissies 280 studenten / 30 docenten Vergoeding: 40 euro per vergadering, max. 10 vergaderingen (studenten)

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

- Ontwikkeling innovatief onderwijs vierde jaar opleiding communicatie - 13 april, Saskia Houben

- Ontwikkeling innovatief onderwijs vierde jaar opleiding communicatie - 13 april, Saskia Houben - Ontwikkeling innovatief onderwijs vierde jaar opleiding communicatie - 13 april, Saskia Houben Onze ideeën onderwijs geven dat past bij de studiefase van de student; qua inhoud en didactiek structurele

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs"

SAMENVATTING ONDERZOEK Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs" Doel- en probleemstelling SLO speelt als het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een belangrijke rol in het vertalen

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK

forum beroepsonderwijs. DEC 6 dilemma s pittige discussies constructieve uitkomsten én hilarische momenten 1 oktober 2015 @THNK forum beroepsonderwijs 1 oktober 2015 @THNK Vindt u ook wat van het beroepsonderwijs? Praat mee! De volgende bijeenkomst vindt plaats op: n e x t DEC 3 Terugblik op het eerste Forum op 1 oktober met als

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak

samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak samenvatting 1. Context, opdracht en aanpak In de afgelopen jaren zijn steeds meer opleidingen in het Nederlands hoger onderwijs geheel of gedeeltelijk Engelstalig geworden. Deze ontwikkeling is het sterkst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d.

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d. se a ccr editat eor ga ní sat e Besluit Besluit strekkende tot het toekennen van het bijzonder kenmerk Ondernemen aan de minor Sport Business lnnovatie van de hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen

Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Auditrapport HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Opleiding: School: Bedrijfskunde MER Instituut voor Bedrijfskunde Auditdatum: 23-06-2015 HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen Data Datum

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft 1 Digitalisering 1. Waar staan we? 2. Waarom digitaliseren? De vraagkant 3. Studiesucces 4.

Nadere informatie

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor

Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Leerlijn Professionele Vaardigheden in de Bachelor Gezondheidswetenschappen - Faculteit der Aard- en levenswetenschappen Projectvoorstel 2! Concept 0.6 "# n.v.t. $# 24 maanden!! dr. Willemieke Kroeze (docent;

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS)

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Wouter van Egmond Studieadviseur van BSc. en MSc. opleidingen in het Levenswetenschappen domein www.rug.nl/voas VOAS - 11/19/2017 1 Taken studieadviseur

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE TECHNISCHE NATUURKUNDE

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE TECHNISCHE NATUURKUNDE UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE TECHNISCHE NATUURKUNDE BACHELORPROGRAMMA TECHNISCHE NATUURKUNDE In de Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Natuurkunde draait het om het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Wetenschap en techniekonderwijs op

Wetenschap en techniekonderwijs op Inleiding verzorgt ervarings- en ontwikkelingsgericht onderwijs. Wij bieden de kinderen basisvaardigheden waarmee ze de wereld om hen heen leren kennen. Wetenschap en techniek (W&T) worden steeds belangrijker

Nadere informatie

ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur,

ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur, ondernemingsraad HMC Rotterdam, 10 oktober 2013 Betreft: OR Kaderbrief 2013 Geacht College van Bestuur, Door middel van deze kaderbrief wil de OR vanuit haar rol graag een positieve bijdrage leveren aan

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod

Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel. Uw vraag. Ons aanbod Plan van aanpak (offerte) jeugdbeleid gemeente Son & Breugel De gemeente Son en Breugel heeft in het collegeprogramma 2002 2006 opgenomen dat zij een nieuwe nota integraal jeugdbeleid zal ontwikkelen.

Nadere informatie