Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven"

Transcriptie

1 DAVID Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven Sofie Van den Eynde FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA TIENSESTRAAT 41 B-3000 LEUVEN

2 Versie 2.0 Wettelijk depot D/2001/9.213/6 Antwerpen-Leuven, augustus 2001 Website DAVID-project: adres: 2

3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 I. INLEIDING... 5 II. Het OAIS-Reference Model... 6 A. Achtergrond... 6 B. Waarom OAIS als uitgangspunt?... 6 III. Public Key Infrastructure: Definities en technische achtergrond... 8 A. Een digitale handtekening, wat is dat?... 8 A.1 Hashing... 8 A.2 Asymmetrische Cryptografie... 9 A.3 Handtekening-generatie...11 A.4 Handtekening-verificatie...11 A.5 Tussenbesluit...11 B. Public Key Infrastructure...12 C. PKI in tien vragen en antwoorden...14 IV. Wat moet er precies bewaard worden voor de bewaring op lange termijn van digitale informatie?...18 A. Inhoud...19 B. Voorstellingsinformatie...19 B.1 Fysieke laag...20 B.1.1 Beschrijving...20 B.1.2 Te archiveren metadata...21 B.2 Binaire laag...21 B.2.1 Beschrijving...21 B.2.2 Te archiveren metadata...21 B.3 Structuurlaag...22 B.3.1 Beschrijving...22 B.3.2 Te archiveren metadata...23 B.4 Objectlaag...23 B.4.1 Beschrijving...23 B.4.2 Te archiveren metadata...24 B.5 Applicatielaag...25 B.5.1 Beschrijving...25 B.5.2 Te archiveren metadata...25 C. interpretatieve informatie

4 C.1 Authenticiteits- en integriteitsgaranderende informatie...26 C.2 Herkomst van het informatieobject...27 C.3 Semantische informatie...27 C.4 Contextinformatie...28 D. pakketinformatie...28 E. pakketbeschrijving...28 V. De verschillende fases van het digitale archiveringsproces in kaart gebracht aan de hand van het OAIS Reference Model...29 A. De spelers in het veld...30 A.1 De archiefvormer...30 A.2 De klant...30 A.3 De archiefinstelling...30 B. Vier fases...34 B.1 Invoer...34 B.1.1 Verschillende soorten informatiepakketten...34 B.1.2 Taken van de archiefinstelling tijdens de invoerfase...35 B.2 Opslag...50 B.2.1 Archivering voor permanente bewaring...50 B.2.2 Migratie / Emulatie...51 B.2.3 Maken van veiligheidskopieën van gearchiveerd informatiepakket...53 B.2.4 Ontoegankelijk maken van de gearchiveerde informatiepakketten...53 B.3 Toegang en Data Management...54 B.3.1 Onderhoud Data Management Databank...54 B.3.2 Ontvangen van een vraag tot raadpleging...54 B.3.3 Samenstellen van toegankelijk gemaakt informatiepakket...55 B.3.4 Ter beschikking stellen van een toegankelijk gemaakt informatiepakket...55 B.3.5 Mogelijk maken van validering van de raadplegingsoperatie...58 B.4 Beleid...59 Besluit: De rol van PKI bij digitale archieven

5 I. INLEIDING Dit rapport heeft in de eerste plaats als bedoeling om te onderzoeken hoe PKI (Public Key Infrastructure) een rol kan spelen bij de archivering van digitale informatie. PKI is een kader van procedures, policies, personeel en applicaties, gebaseerd op Public Key Cryptography, aan de hand waarvan digitale informatie(stromen) kan (kunnen) beveiligd worden. Doorgaans vindt men de volgende definitie terug: PKI is een systeem dat aan gebruikers van elektronische communicatiemiddelen digitale sleutelparen (telkens bestaande uit een private key en een public key) ter beschikking stelt, aan de hand waarvan zij hun elektronische communicatie kunnen beveiligen en authentificeren. Deze definitie sluit vooral goed aan bij een e-commerce scenario, waarbij de communicatiepartners elkaar voordien nooit ontmoet hebben. Het gebrek aan vertrouwen in de gebruikte technologieën en de onzekerheid omtrent de juridische gevolgen verbonden aan elektronische rechtshandelingen, heeft tot op vandaag het gebruik van elektronische informatie voor belangrijke transacties, zoals het sluiten van contracten via het Internet, in belangrijke mate afgeremd. Het is in deze context dat de recente juridische erkenning van de elektronische handtekening moet bekeken worden. 1 Het communicatieaspect is echter niet altijd aanwezig wanneer men digitale informatie gaat archiveren. De toepassing van PKI in een archiveringscontext, noopt daarom tot een uitbreiding van de klassieke definitie. 2 De techniek van de digitale handtekening is één van de vele toepassingen van Public Key Cryptography. 3 De digitale handtekening is een techniek die kan ingezet worden telkens wanneer de origine en de integriteit van digitale informatie moet vastgelegd worden. Voor digitale archieven zijn deze eigenschappen natuurlijk van het allergrootste belang. Om het nut van PKI in het algemeen en van de digitale handtekening in het bijzonder te evalueren voor de archiefwereld, is het nodig om een inzicht te krijgen in het proces van digitale archivering en de stappen die daarbij moeten gezet worden. We trachten in dit rapport op een zo begrijpelijk mogelijke wijze in kaart te brengen welke acties er allemaal moeten ondernomen worden om digitale informatie op een efficiënte manier te bewaren met oog voor de problemen die zich op lange termijn zullen voordoen, en gaan daarbij na waar in het proces de integriteit en de originaliteit van de te archiveren digitale informatie aan de orde is. Hiervoor lieten we ons inspireren door het OAIS- Reference model DUMORTIER, J. en VAN DEN EYNDE, S., De juridische erkenning van de elektronische handtekening, Computerrecht, 2001, nr. 4. Beschikbaar op: Door het gebrek aan uniforme PKI-standaarden op dit moment, vindt men zoveel verschillende definities terug van PKI als er betrokkenen zijn. Het communicatie-aspect komt echter steeds opnieuw terug. Zie A Practical Guide to Public Key Infrastructure, Xcert International, 1999; 5

6 Eerst zullen we schetsen waarom deze bijna-standaard een goed uitgangspunt vormt om de levensloop van een digitaal archiefstuk van bij de archiefvormer tot bij de klant in kaart te brengen. Vervolgens proberen we uit te leggen wat de techniek van de digitale handtekening precies inhoudt en waarvoor deze techniek kan ingezet worden. Meteen zal duidelijk worden dat er een hele Public Key Infrastructure nodig is voor het gebruik van de digitale handtekening door archiefdiensten. II. HET OAIS-REFERENCE MODEL A. ACHTERGROND Het Open Archival Information System is een model dat tot stand is gekomen in de schoot van het Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) en de International Standardization Organization (ISO). Het CCSDS werd in 1982 opgericht door verschillende ruimtevaartorganisaties, waaronder NASA, met als doel zich bezig te houden met problemen rond informatiesystemen in de ruimtevaartsector. Sinds de jaren 60 hadden deze organisaties te kampen met verschillende technologische evoluties. In 1990 ging het CCSDS een samenwerking aan met ISO en werd lid van het technisch comité 20 (aircraft and space vehicles), subcomité 13 (space data and information transfer systems). ISO richtte zich tot SC 13 met het voorstel om een standaard te ontwikkelen met betrekking tot de archivering op lange termijn van digitale gegevens in het algemeen en met betrekking tot gegevens verzameld in het kader van de ruimtevaart in het bijzonder. Het CCSDS trad op als coördinator bij het ontwerpen van een Recommendation. Er werd geopteerd voor de ontwikkeling van een Reference Model met de bedoeling om algemene concepten en termen te definiëren. Het model spitst zich niet enkel toe op de ruimtevaartgemeenschap, maar richt zich tot alle disciplines die te maken hebben met de bewaring op lange termijn van digitale data, o.a. de archiefwereld, maar ook digitale bibliotheken, wetenschappelijke informatie- en documentatiecentra, bedrijven enz. Het model richt zich tot verschillende groepen: ontwerpers van archiefsystemen, de gebruikers van digitale archieven (zowel de archiefvormers als de klanten), de personen die het beleid bepalen inzake archivering (bijv. de wetgever) en de ontwikkelaars van archiefstandaarden. B. WAAROM OAIS ALS UITGANGSPUNT? Waarom kiezen we het OAIS Reference Model als uitgangspunt om in kaart te brengen waar PKI zijn diensten kan bewijzen ten aanzien van een digitaal archief? Hiervoor zijn verschillende redenen: 1. Het OAIS Reference Model is goed onthaald door de verschillende disciplines die te maken hebben met de bewaring van digitale informatie op lange termijn. Heel wat digitale initiatieven o.a. uit de 6

7 bibliotheekwereld 4, maar ook uit de archiefwereld, hebben het model geïmplementeerd voor de digitale bewaring van hun collecties. De bekendste organisatie uit de archiefsector die dit model aangenomen heeft is NARA, the U.S. National Archives and Records Administration. NARA inventariseert, bewaart en verschaft toegang tot de digitale documenten die aangemaakt worden door de verschillende departementen van de federale overheid van de Verenigde Staten. Men kan dus verwachten dat het OAIS Reference Model nadrukkelijk aanwezig zal zijn in heel wat toekomstige initiatieven met betrekking tot digitale archivering. 2. Het OAIS Reference Model is op dit moment een ISO ontwerp-standaard. Het werd voor goedkeuring overgemaakt aan ISO. Er wordt verwacht dat het binnen afzienbare termijn als volwaardige ISO-standaard zal aangenomen worden. Momenteel heeft het de status van CCSDS Red Book, wat wil zeggen dat het een Draft Recommendation is, die open staat voor commentaar. De term Open slaat op het feit dat het model tot stand is gekomen in publieke fora en dat het open staat voor beoordeling door iedereen. Het slaat geenszins op het feit dat een archief dat aan het model beantwoordt, onbeperkt toegankelijk zou zijn voor alle klanten. 3. Het hoge abstractieniveau van het OAIS Reference Model en het technologie-neutraal karakter maken het tot een uiterst geschikt middel om uit te leggen waaraan een digitaal archief moet voldoen om voldoende waarborgen te bieden voor leesbaarheid en toegankelijkheid op lange termijn, onafhankelijk van de praktische en technische organisatie van de archiefinstelling. Het is dan ook geen model dat onmiddellijk kan geïmplementeerd worden. Het is een organisatiemodel dat op alle mogelijke archieven kan toegepast worden, geen kant-en-klaar draaiboek voor het uittekenen van een digitaal ondersteunde archieffunctie in een bepaalde organisatie. Als algemeen uitgangspunt is een dergelijk model erg bruikbaar, aangezien er niet één beste oplossing bestaat voor de archivering van digitale informatie. Er zal archiefinstelling per archiefinstelling en afhankelijk van de te archiveren informatie in een concreet geval, moeten bekeken worden hoe er aan de hand van het model voor een passende oplossing kan gekozen worden. 5 Daarvoor zullen er verschillende archivistische en technologische keuzes moeten gemaakt worden. Indien een archiefinstelling beslist om PKI te implementeren, zal er een PKI-model op maat van de archiefinstelling moeten uitgetekend worden, geïnspireerd door de gemaakte keuzes. 4 5 O.a. het Nedlib-project (Networked European Deposit Library). Dit project wordt gefinancierd door het Telematics Applications Programme van de Europese Commissie en het wordt geleid door de Koninklijke Nationale Bibliotheek van Nederland. Een van de resultaten van dit project is de ontwikkeling van een model voor de ontwikkeling van een Deposit System for Electronic Publications (DSEP), gebaseerd op het OAISmodel. De bedoeling was om de vereisten in kaart te brengen waaraan alle bibliotheken moeten voldoen, om zo tot een algemeen ontwerp te komen dat kan geïmplementeerd worden met oog voor de concrete situatie van de betreffende bibliotheek. Ook digitale archiveringprojecten hebben ervoor gekozen om het OAISmodel toe te passen, zoals het Cedars-project in het Verenigd Koninkrijk (http://www.leeds.ac.uk/cedars ). BAAK, P. en KOENEN, K., Het geheugen als actieve kracht. De archieffunctie binnen de digitale overheid, Programma Digitale Duurzaamheid, Den Haag, 1999, 13. 7

8 III. PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE: DEFINITIES EN TECHNISCHE ACHTERGROND A. EEN DIGITALE HANDTEKENING, WAT IS DAT? Een digitale handtekening is een techniek waarmee het mogelijk is om elektronische informatie te beveiligen op een manier waardoor zowel de origine van de informatie, als de integriteit van de informatie, kan worden geverifieerd. Het proces aan de hand waarvan de origine en de integriteit van informatie wordt gegarandeerd, wordt authentificatie genoemd. In de digitale wereld is de authentificatie van elektronische informatie uitermate belangrijk. Wanneer er geen zekerheid bestaat over de origine en de integriteit van elektronische informatie, kan er geen sprake zijn van vertrouwen. In de veronderstelling dat de archivaris opereert in open netwerkomgeving, waar de communicatiepartners elkaar nooit voordien ontmoet hebben, zoals op het Internet, is vertrouwen een noodzakelijke voorwaarde om digitale archiefstukken uit te wisselen (archiefvormer archiefinstelling, archiefinstelling klant). De techniek van de digitale handtekening kan gebruikt worden om allerlei soorten elektronische informatie te authentificeren, zoals s, software, webpagina s enz. In sommige gevallen komt het gebruik van de techniek van de digitale handtekening erg dicht bij de traditionele handgeschreven handtekening, bijv. bij de authentificatie van elektronische contracten. De digitale handtekening is een klein, versleuteld computerbestand (een geheel van elektronische gegevens) dat aan de te authentificeren elektronische informatie wordt gehecht. Dit computerbestand wordt verkregen door twee bewerkingen uit te voeren op de elektronische informatie: hashing en versleuteling. Om uit te leggen wat een digitale handtekening is, gaan we uit van een communicatiescenario, en nemen we aan dat de elektronische informatie die men wil authentificeren een elektronisch bericht is, dat door een verzender naar een bestemmeling wordt gestuurd. A.1 Hashing Hashing is een techniek waarmee men elektronische informatie kan herleiden tot een unieke code van een beperkte lengte. Aan de hand van een hashing-algoritme (wiskundige functie) wordt er een hashing-code berekend voor het elektronisch bericht, ook wel de fingerprint genoemd. Net zoals een vingerafdruk, is de hashing-code uniek. Wanneer er tijdens de transfer ook maar één character zou veranderd worden aan het elektronisch bericht, dan levert dit een totaal andere hashing-code op. Door opnieuw de hashing-operatie uit te voeren op het elektronisch bericht, kan men dus controleren of de inhoud van het bericht intussen is gewijzigd. 8

9 We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld. Stel dat we de inhoud van dit rapport als de inhoud van een elektronisch bericht op een beveiligde manier willen versturen. Het hashing-algoritme voor dit rapport zou er als volgt kunnen uitzien: vervang elke letter van het alfabet door een getal en herschrijf dit rapport aan de hand van de getallen die met de letters overeenstemmen. Tel vervolgens al die getallen op en begin opnieuw te tellen vanaf nul telkens als de som van die getallen één miljoen wordt. Uiteindelijk zal er een getal overblijven dat kleiner is dan 1 miljoen. Dat getal is de hashingcode. Als je echter één letter in de tekst van dit rapport zou veranderen, dan ziet de hashing-code er totaal anders uit. Het is duidelijk dat dit hashing-algoritme te eenvoudig is om voldoende zekerheid te bieden. Hashingcodes mogen niet voorspelbaar zijn. Dit wil zeggen dat het onmogelijk moet zijn om de hashing-code te voorspellen aan de hand van een bepaalde bewerking op een document bijv. het veranderen van gewone letters in hoofdletters. Het hashing-algoritme moet met andere woorden voldoende complex zijn. Bovendien moet de kans dat er hash-collisions worden gevonden, verwaarloosbaar klein zijn. Twee documenten die dezelfde hashing-code opleveren, moet statistisch gezien onmogelijk zijn. Alleen dan kan men er zeker van zijn dat het elektronisch bericht werkelijk ongewijzigd is gebleven. A.2 Asymmetrische Cryptografie De digitale handtekening is een techniek die gebaseerd is op cryptografie. Cryptografie is de wetenschap die onderzoekt hoe elektronische bestanden kunnen beveiligd worden. De meest bekende toepassing van cryptografie is het versleutelen (encryptie) van de inhoud van elektronische bestanden. Met encryptie wordt bedoeld het omzetten van een bepaalde boodschap van de oorspronkelijke en voor de mens begrijpbare tekst (de plaintext ) in een voor niet-ingewijden onverstaanbare tekst (de ciphertekst ). De omgekeerde operatie noemt men decryptie of ontsleuteling. Het versleutelen en ontsleutelen van het elektronisch bericht, gebeurt aan de hand van een geheime sleutel, die enkel de communicatiepartners kennen. Door de inhoud van het elektronisch bericht te versleutelen, voorkomt men dat anderen dan de communicatiepartners de inhoud van het bericht kunnen lezen. Bovendien weet men zeker dat ieder versleuteld bericht dat kan ontsleuteld worden met de geheime sleutel, afkomstig is van de andere partij, aangezien alleen de communicatiepartners de geheime sleutel kennen. Dit systeem, waarbij één geheime sleutel gedeeld wordt door de communicatiepartners, wordt symmetrische cryptografie genoemd. Symmetrische cryptografie heeft echter vele nadelen en is niet geschikt voor de beveiliging van elektronische communicatie in een open netwerkomgeving, zoals het Internet. De communicatiepartners moeten elkaar contacteren om de geheime sleutel uit te wisselen. Elektronische handel op het Internet zal echter veelal tussen onbekende partners plaatsvinden, die slechts eenmalige handelsrelaties met elkaar aanknopen. Tijdens deze uitwisseling kan de geheime sleutel ook onderschept worden door een derde. Bovendien zijn er steeds twee partijen in het bezit van de geheime sleutel, waardoor de éne communicatiepartner zich kan voordoen als de andere. Door het gezamenlijk gebruik van dezelfde sleutel heeft men dus nog geen volledige zekerheid over de identiteit van de afzender. Tenslotte zijn er op het Internet een oneindig aantal afzenders en bestemmelingen, waardoor elke afzender voor elke bestemmeling een afzonderlijke geheime sleutel nodig heeft. 9

10 Symmetrische cryptografie is niet de enige vorm van cryptografie. Het versleutelen en ontsleutelen van het bericht kan ook met twee verschillende sleutels gebeuren. Dan spreekt men van asymmetrische cryptografie. 6 De publieke sleutel is voor iedereen openbaar, en kan geraadpleegd worden in een soort elektronische gids waarin alle publieke sleutels van de deelnemers in het netwerk gepubliceerd worden. De private sleutel daarentegen is enkel aan de eigenaar ervan bekend. Nie mand mag dus zijn private sleutel bekend maken. Dit kan men vergelijken met de code van een bankkaart. Eigen aan asymmetrische cryptografie is nu dat een boodschap die met een bepaalde publieke sleutel versleuteld is, enkel met de overeenkomstige private sleutel kan ontcijferd worden. Daarom spreekt men van sleutelpaar. Om de inhoud van elektronische berichten te versleutelen met asymmetrische cryptografie, gaat men dan als volgt te werk: 1. De verzender zoekt de publieke sleutel van de bestemmeling op in de elektronische gids en gebruikt die publieke sleutel om het bericht te versleutelen. 2. Enkel de bestemmeling kan het bericht ontcijferen, want niemand anders beschikt over de private sleutel die bij de gebruikte publieke sleutel hoort. Door gebruik te maken van een sleutelpaar, kan het volstaan om voor iedere deelnemer in het netwerk een sleutelpaar te voorzien. De deelnemer kan dan telkens opnieuw hetzelfde sleutelpaar gebruiken, wie hij ook als communicatiepartner heeft op dat moment. Asymmetrische cryptografie was oorspronkelijk bestemd om de inhoud van elektronische berichten te versleutelen, zodanig dat niemand buiten de bestemmeling de inhoud van deze elektronische berichten zou kunnen lezen. Na verloop van tijd bleek dat ook andere toepassingen mogelijk waren, bijv. door de verzender te laten versleutelen met zijn eigen private sleutel in plaats van met de publieke sleutel van de bestemmeling. De publieke en de private sleutel kunnen beiden gebruikt worden, zowel om te versleutelen als om te ontsleutelen. Hun functies zijn onderling verwisselbaar. Dit leidde tot de techniek van de digitale handtekening. Op het eerste zicht lijkt het een dwaas idee om het bericht te versleutelen met de eigen private sleutel. Iedereen heeft immers toegang tot de publieke sleutel van de verzender, waardoor iedereen het bericht kan ontsleutelen en kan lezen. Deze werkwijze biedt echter zekerheid over de authenticiteit van elektronische berichten. Wanneer de publieke sleutel van de verzender past op het met de private sleutel versleutelde bericht, kan de bestemmeling er op vertrouwen dat het bericht afkomstig is van de beweerde verzender, aangezien alleen de verzender zijn eigen private sleutel kent. Met behulp van de techniek van de digitale handtekening kan het elektronisch verkeer plaatsvinden zonder dat de partijen elkaar voordien ontmoet hebben. 6 Dit wordt ook wel Public Key Cryptography genoemd (staat tegenover Private Key Cryptography), omdat er gebruikt wordt gemaakt van een sleutel die door iedereen gekend is en dus publiek is. 10

11 A.3 Handtekening-generatie Een digitale handtekening wordt als volgt gecreëerd: 1. Voor het elektronisch bericht dat moet geauthentificeerd worden (een tekstbestand, software, een website enz), wordt er door de computer van de verzender een hashing-code berekend, die het resultaat is van een wiskundige bewerking gebaseerd op een hashing-algoritme. Deze hashingcode is de digitale vingerafdruk van het bericht. 2. Vervolgens versleutelt de verzender de hashing-code met zijn eigen private sleutel. Het resultaat van deze bewerking noemt men de digitale handtekening. De digitale handtekening wordt toegevoegd aan het bericht, en samen worden ze naar de bestemmeling verstuurd. Om het bericht te kunnen authentificeren, is het niet nodig om het bericht zelf in geëncrypteerde vorm te versturen. De authenticiteit van het bericht wordt geverifieerd aan de hand van de digitale handtekening. Deze verificatie gebeurt onafhankelijk van de vorm (leesbaar / geëncrypteerd) van het bericht. A.4 Handtekening-verificatie Om de authenticiteit van het bericht na te gaan, moet de digitale handtekening geverifieerd worden door de bestemmeling. Dit gebeurt als volgt: 1. De bestemmeling heeft het bericht (in principe in leesbare vorm) samen met de digitale handtekening ontvangen. De computer van de bestemmeling gaat nu opnieuw de hashing-code berekenen voor het ontvangen bericht. Is het resultaat hetzelfde als de hashing-code die de verzender meestuurde, dan zijn de gegevens intact gebleven. Indien er tijdens de transfer immers ook maar één character zou gewijzigd zijn, dan zou de berekening door de bestemmeling een andere hashing-code hebben opgeleverd. 2. De hashing-code die de verzender meestuurt, bereikt de bestemmeling in versleutelde vorm nl. als digitale handtekening. Aan de hand van de publieke sleutel van de verzender, die hij in een elektronische gids opzoekt, kan de bestemmeling nagaan of de versleuteling van de hashing-code wel degelijk met de private sleutel van de verzender is doorgevoerd, en bijgevolg of het bericht afkomstig is van de beweerde verzender. A.5 Tussenbesluit Public Key Cryptography kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. De vertrouwelijkheid of ontoegankelijkheid van digitale informatie kan ermee bekomen worden. De versleuteling dient dan te gebeuren aan de hand van de publieke sleutel. Wordt de digitale informatie versleuteld met de private sleutel, dan is er sprake van de digitale handtekeningtechniek. Uit de beschrijving blijkt dat een digitale handtekening kan ingeschakeld worden, telkens wanneer de origine en de integriteit van digitale informatie moeten gewaarborgd worden. 11

12 Het communicatiescenario is de klassieke wijze om de werking van de techniek van de digitale handtekening te beschrijven. Het is van belang om in te zien dat de techniek van de digitale handtekening ook haar diensten kan bewijzen ten aanzien van digitale informatie die opgeslagen is, zonder dat er sprake is van het verzenden van deze informatie over één of ander telecommunicatienetwerk. De origine en de integriteit van een archiefstuk dat zich in een archiefbeheerssysteem bevindt, kunnen net zo goed gewaarborgd worden met deze techniek. B. PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE De authentificatieprocedure aan de hand van de techniek van de digitale handtekening, is gebaseerd op het vermoeden dat de publieke sleutel werkelijk toebehoort aan de verzender. Dit vermoeden is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het risico bestaat dat iemand een sleutelpaar genereert en de publieke sleutel in de elektronische gids plaatst onder iemand anders naam. Op die manier kan men zich uitgeven voor iemand anders. Bovendien bestaat er geen band tussen het sleutelpaar op zich en een welbepaalde identiteit. Het sleutelpaar is gewoon een wiskundige functie. Daarom moet er zekerheid kunnen bestaan dat de publieke sleutel werkelijk toebehoort aan de persoon waarvan beweerd wordt dat hij de informatie versleuteld heeft. Er is dus meer nodig dan twee sleutels om de origine van digitale informatie, voor zeker te kunnen vaststellen: een Public Key Infrastructure. Om deze problemen op te lossen, werkt men met zgn. certificaten. Een certificaat is een soort digitale identiteitskaart. De gebruikers van het netwerk komen overeen dat iemand certificaten gaat uitreiken. De instantie die daarvoor wordt aangeduid, noemt men de certificatie-autoriteit (CA). De CA wordt door alle gebruikers beschouwd als een onpartijdige en betrouwbare derde. In de Internetwereld wordt deze derde Trusted Third Party of TTP genoemd. De CA controleert de identiteit van de eigenaar van de publieke sleutel en bevestigt in het certificaat de band tussen de publieke sleutel en deze identiteit. Ook een organisatie kan eigenaar zijn van een publieke sleutel, waarmee zij zich in het elektronisch verkeer kan kenbaar maken. De band met de private sleutel hoeft in het certificaat niet nog eens apart vastgelegd te worden, vermits de private sleutel onafscheidelijk met de publieke sleutel verbonden is. Hoe gaat dit nu in zijn werk en hoe ziet zo n certificaat eruit? Bij de aanvang van haar activiteiten, zal de CA haar eigen sleutelpaar genereren, dat eveneens bestaat uit een publieke en een private sleutel. Met de private sleutel zal de CA het certificaat als volgt creëren: Om de identiteit te controleren, zal de CA doorgaans aan de certificaat-aanvrager (bijv. de archivaris of de archiefvormer) verzoeken om documenten voor te leggen die zijn identiteit bewijzen. Het zijn deze identiteitsgegevens die worden gecertificeerd. Wanneer het een natuurlijke persoon betreft, kan het gaan om de naam, de nationaliteit, het adres, de functie die een bepaalde persoon in een organisatie uitoefent enz. Ook een pasfoto, het paspoortnummer of vingerafdrukken kunnen een opgenomen worden in het certificaat. 12

13 De identiteitsgegevens worden samen met informatie over de publieke sleutel van de certificaathouder getekend met de private sleutel van de CA. De CA zal dit enkel doen wanneer zij de identiteit van de certificaat-aanvrager heeft gecontroleerd en vastgesteld heeft dat het sleutelpaar werkelijk aan hem toebehoort. Het resultaat noemt men het certificaat. Het certificaat geeft met andere woorden aan wat het sleutelpaar voortaan bewijst. De CA zendt het certificaat naar de certificaat-aanvrager en houdt er zelf ook een exemplaar van bij. Wanneer een certificaat-houder digitale informatie wil authentificeren, voegt hij zijn certificaat toe aan de digitale informatie en de voor deze digitale informatie berekende digitale handtekening. De bestemmeling van de digitale informatie zal het certificaat verifiëren aan de hand van de publieke sleutel van de CA, net zoals een digitale handtekening geverifieerd wordt aan de hand van de publieke sleutel van de certificaat-houder. De publieke sleutel van de CA moet daarom ook openbaar worden gemaakt. Hierdoor weet de bestemmeling zeker door welke CA het certificaat werd uitgereikt. Wanneer hij die CA vertrouwt, zal hij de band tussen de publieke sleutel en de identiteit, zoals die in het certificaat door de CA is vastgelegd, aannemen. Men moet een onderscheid maken tussen identiteitscertificaten en kenmerkcertificaten. Identiteitscertificaten bewijzen de identiteit van de gebruiker (een natuurlijke persoon, een nietnatuurlijke persoon, een computerprogramma, een server enz.). Kenmerkcertificaten bewijzen een kenmerk van een titularis, zoals een hoedanigheid (bijv. een archivaris), een functie (bijv. medewerker bij het stadsarchief Antwerpen), een mandaat (bijv. het recht om archiefstukken aan klanten te overhandigen ter raadpleging). Het onderscheid tussen deze twee soorten certificaten is nuttig omdat de authentificatie van digitale informatie soms gebeurt op basis van de loutere identiteit van een persoon, soms op basis van de identiteit in combinatie met één of meer kenmerken, en soms louter op basis van één of meerdere kenmerken zonder verwijzing naar de identiteit. Het is mogelijk dat de certificatie van de identiteit van de certificaat-aanvrager niet gebeurt door de CA, die in dat geval enkel de certificatie van de publieke sleutel voor zijn rekening neemt. De certificatie van de identiteit gebeurt dan door een zgn. registratie-autoriteit (RA), waar de CA dan verder op vertrouwt bij het uitreiken van een certificaat. Buiten de typische identificatie en registratie functies van CAs, worden er ook andere diensten in verband met digitale handtekeningen geleverd door Trusted Third Parties, zoals diensten in verband met sleutelbeheer (bijv. het aanmaken van sleutelparen, het personaliseren van smart cards), tijdsstempeldiensten 7, directory diensten 8 enz. Het is duidelijk dat er naast sleutelparen een hele infrastructuur nodig is om authenticiteit te garanderen in een elektronische omgeving. Dit kader, Publieke Sleutel Infrastructuur genoemd, dat bestaat uit een combinatie van hardware, software en procedures, is een kader waarbinnen men allerlei diensten gebaseerd op publieke sleutel cryptografie kan implementeren, en biedt een oplossing voor 7 8 Tijdsstempeldiensten kunnen aan de hand van een tijdsstempel de datum en zelfs het uur van een elektronische transactie vaststellen, of de datum of het uur van het bestaan van bepaalde elektronische informatie, zoals een digitale handtekening. Een directory service is een dienst die databanken met certificaten en andere relevante informatie met betrekking tot het elektronische authentificatiesysteem, on-line ter beschikking stelt. 13

14 o.m. sleutelbeheer, beheer van certificaten, toegang tot de registers enz. PKI is een belangrijk onderdeel van een beveiliging van de ICT omgeving. C. PKI IN TIEN VRAGEN EN ANTWOORDEN Waar haal ik mijn sleutelpaar? Er zijn twee mogelijkheden: De gebruiker kan zelf zijn sleutelpaar genereren door een speciaal cryptografie programma te installeren. Asymmetrische algoritmes zijn ook op het Internet publiek beschikbaar. De laatste versies Internetbrowsers (MS Internet Explorer, Netscape) hebben de mogelijkheid zelfs ingebouwd om sleutelparen te genereren. Deze methode heeft als voordeel dat de private sleutel nooit door iemand anders dan de gebruiker gekend is, maar vereist wel een zekere expertise in hoofde van de gebruiker. Het sleutelpaar kan ook aangemaakt worden door een derde partij. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van het elektronisch bankieren, waarbij de meeste banken aan hun cliënten een sleutelpaar meegeven. Maar ook in open netwerken, zoals het Internet, kan hiervoor een beroep worden gedaan op een derde partij. Het is dan een certificatie -autoriteit of een dienst die instaat voor sleutelbeheer, die het sleutelpaar genereert. De derde partij moet de private sleutel op een beveiligde manier aan de gebruikers overhandigen (manueel of elektronisch). Ook moet alle informatie die betrekking heeft op de creatie van het sleutelpaar, evenals het sleutelpaar zelf, vernietigd worden, zodat alleen de gebruiker uiteindelijk de private sleutel kent. Voor welke methode er ook gekozen wordt, het is van belang om in te zien dat de sleutels op geregelde tijdstippen moeten vervangen worden, zodanig dat de mogelijkheden voor derden om de sleutels te ontcijferen, beperkt blijven. De cryptografische algoritmes die gebruikt worden om de inhoud van de documenten te versleutelen, zijn dermate complex dat het statistisch gezien onmogelijk is om de sleutel te kraken. Zelfs indien men de snelste computers zou inzetten om via de methode van key exhaustion (het systematische en uitputtend gebruiken van alle mogelijke sleutels) uit een gekende publieke sleutel de corresponderende geheime sleutel af te leiden, dan nog zou het duizenden jaren duren om de private sleutel te vinden. De techniek staat echter niet stil, waardoor computers steeds sneller worden en algoritmes bijgevolg steeds makkelijker te kraken zijn. Op het moment dat een sleutelpaar gegenereerd wordt, staat het reeds vast dat het sleutelpaar ergens in de toekomst op een vrij gemakkelijke manier zal kunnen gekraakt worden. Cryptografen volgen de ontwikkelingen op dit vlak nauwgezet op, en proberen in kaart te brengen wanneer een sleutelpaar niet meer veilig is. De technologische evolutie is meteen ook de reden waarom een certificaat slechts gedurende een bepaalde periode geldig is. Dit is de periode waarbinnen men voorziet dat de sleutels niet zullen kunnen gekraakt worden. 14

15 Kan iemand met mijn private sleutel in mijn plaats digitale informatie authentificeren? Het is duidelijk dat de techniek van de digitale handtekening staat of valt met het geheim houden van de private sleutel. Zodra de gebruiker zijn sleutelpaar ontvangen heeft of gecreëerd heeft, is het van het grootste belang dat hij de private sleutel geheim houdt. Wanneer een derde toch toegang zou krijgen tot de private sleutel, dan kan hij deze gebruiken om in naam van de gebruiker een elektronisch bericht te authentificeren. Voor het slagen van een Publieke Sleutel Infrastructuur, die volledig berust op vertrouwen, is het van groot belang dat de private sleutel nooit aan derden wordt doorgegeven en dat hij wordt beschermd tegen diefstal en ongeoorloofd gebruik. 9 Hoe moet ik mijn private sleutel dan veilig bewaren? Betrouwbare authentificatie hangt af van de beveiliging van de private sleutel. Wanneer de private sleutel niet op een veilige, ontoegankelijke manier bewaard wordt, dan kunnen de digitale handtekeningen die er mee gecreëerd zijn, niet vertrouwd worden. Cryptografische sleutels zijn zo complex dat de gebruiker ze niet zelf kan onthouden, zoals men bijv. een pincode kan onthouden. De private sleutel moet dus op de éne of de andere drager bewaard worden. De private sleutel kan bewaard worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Toegangscontrole gebeurt dan via het ingeven van een paswoord of via een kaartlezer. Het nadeel van deze opslagmethode is echter de immobiliteit van de private sleutel. De gebruiker zal steeds zijn eigen computer nodig hebben om zijn digitale handtekening toe te voegen aan een elektronisch bestand. Daarom is het vaak beter om de private sleutel op een mobiele drager te plaatsen, zoals een smart card. Een smart card is een plastieken kaart met een ingebouwde chip waarop allerlei gegevens kunnen vastgelegd worden, die voor uiteenlopende applicaties kunnen gebruikt worden. De chip bevat o.a. ook een microprocessor. De informatie op de smart card wordt voorlopig nog beveiligd door paswoorden. In de toekomst zal dit wellicht gebeuren met behulp van biometrische kenmerken van een persoon, zoals vingerafdrukken. Dit is veel veiliger dan paswoorden, die gemakkelijk kunnen doorgegeven of gekraakt worden. Weinig computers zijn op dit moment reeds uitgerust met kaartlezers voor smart cards. Hoe verkrijg ik de publieke sleutel van de persoon die de digitale informatie geauthentificeerd heeft met behulp van een digitale handtekening? De bestemmeling heeft de publieke sleutel van de ander nodig om de authenticiteit van de digitale handtekening te controleren. De publieke sleutel kan toegevoegd zijn aan de digitale handtekening en 9 Ook vanuit juridisch oogpunt is dit van groot belang, gezien het feit dat de techniek van de digitale handtekening kan gebruikt worden om een elektronische handtekening in juridische zin te plaatsen, en gezien de rechtsgevolgen die de wet daar aan verleent (zie DUMORTIER, J. en VAN DEN EYNDE, S., De juridische erkenning van de elektronische handtekening, Computerrecht, 2001, afl. 4, beschikbaar op Geeft men zijn private sleutel prijs aan een derde, dan kan deze in naam van de ware eigenaar documenten ondertekenen. 15

16 is dan terug te vinden in het certificaat. Het is ook mogelijk dat de publieke sleutel moet opgehaald worden in een publiek toegankelijke databank, die bijv. via het Internet toegankelijk is gemaakt. Het communicatieprogramma van de bestemmeling, bijv. het programma, zal meestal automatisch de digitale handtekening controleren door de relevante databanken te doorzoeken. Hoe controleert de CA de identiteit van de certificaat-aanvrager? Sommige certificaten worden afgegeven na een simpele controle van het adres van de certificaat-aanvrager. De garanties zijn hierbij minimaal, en een dergelijk certificaat kan dan ook enkel gebruikt worden om aan te tonen dat men steeds met dezelfde persoon te maken heeft. Men kan er geenszins uit afleiden dat het gaat om een echt bestaande persoon, waarvan de identiteit overeen komt met de identiteit van de certificaat-houder. Iedereen kan immers via een adres een andere identiteit aannemen. Andere certificaten worden pas uitgereikt nadat er voldoende bewijs werd verkregen van naam, adres en de andere identiteitsgegevens, die via het on-line registratieformulier door de certificaat-aanvrager werden verschaft. Dit bewijs wordt vaak bekomen door een beroep te doen op databanken met persoonsgegevens die in handen zijn van derden. De beste identiteitscontrole is natuurlijk om de persoonlijke verschijning te eisen van de certificaataanvrager. Sommige CAs vragen dat de certificaat-aanvrager persoonlijk met zijn aanvraag naar een notaris zou stappen, die dan de identiteit moet controleren en bevestigen. Andere CAs vereisen dan weer dat de certificaat-aanvrager zich persoonlijk aanbiedt bij een vertegenwoordiger van de CA met de nodige identiteitsbewijzen. Wat is de inhoud van een digitaal certificaat? Een digitaal certificaat kan alle soorten informatie bevatten die nodig is om de certificaat-houder te identificeren. Meestal bevat het de naam (of het kenmerk) van de certificaat-houder, diens publieke sleutel, de vervaldatum van het certificaat (gebaseerd op de voorspellingen van cryptografen), de naam van de CA die het certificaat heeft afgeleverd en een serienummer. Soms kan er nog andere informatie toegevoegd zijn, zoals beperkingen op het gebruik van het sleutelpaar of andere identiteitsgegevens buiten de naam, zoals het adres. Wat is de vorm van een digitaal certificaat? Opdat certificaten automatisch zouden kunnen gecontroleerd worden door de computer van de bestemmeling, is het van belang dat zij allemaal op dezelfde wijze zijn opgebouwd. Daarom is het nodig dat de CAs de internationale standaarden volgen, die zeer precies beschrijven welke elementen een certificaat allemaal moet bevatten. De opkomende standaard voor certificaten is het x.509 certificatenformaat. Deze standaard beschrijft precies welke binaire data er in het certificaat moeten 16

17 voorkomen. Momenteel is het x.509 formaat voor zgn. gekwalificeerde certificaten 10 voorgedragen als standaard. 11 De verschillende componenten van een certificaat zien er volgens deze standaard als volgt uit: versie van het certificaat, serienummer van het certificaat, algoritme waarmee de CA het certificaat versleuteld heeft, de naam van de CA, geldigheidsduur van het certificaat (bestaat uit twee data, nl. de eerste en de laatste dag waarop het certificaat geldig is), de naam van de certificaathouder, informatie over de publieke sleutel van de certificaat-houder en tenslotte het certificaat van de CA als die er een heeft. Zijn er omstandighede n waarin ik een certificaat niet mag vertrouwen, zelfs binnen de aangegeven geldigheidsduur? Er bestaan vele omstandigheden waarin iemands certificaat niet meer mag gebruikt worden, ook al is de geldigheidsperiode nog niet verstreken. Indien het toch verder gebruikt wordt, mag het niet meer vertrouwd worden. Dit is bijv. het geval wanneer er twijfel is ontstaan over de vertrouwelijkheid van de private sleutel, of wanneer de in het certificaat opgenomen gegevens niet meer met de werkelijkheid overeenstemmen bijv. wanneer de archivaris zijn functie verlaten heeft. In dat geval is de band tussen het sleutelpaar en de identiteit of het kenmerk permanent of tijdelijk verbroken, waardoor de digitale handtekening niet meer kan geauthentificeerd worden. Hoe weet ik of ik een certificaat nog kan vertrouwen? Wanneer een certificaat gecompromitteerd is door een van de omstandigheden vermeld onder de vorige vraag, dan moet de certificaat-houder het certificaat herroepen. Wanneer de CA aanwijzingen heeft dat het certificaat werd afgeleverd op grond van identiteitsgegevens die niet met de werkelijkheid overeenstemmen, dan zal de CA het certificaat uit eigen beweging herroepen. Er bestaan voor de bestemmeling twee manieren om na te gaan of hij het certificaat kan vertrouwen. Het komt er op aan na te gaan of het certificaat geldig was op het moment dat de digitale handtekening gecreëerd werd. De bestemmeling kan gebruik maken van zgn. Certificate Revocation Lists (CRLs). Dit zijn lijsten die de herroeping van de door haar uitgereikte certificaten openbaar maken, en die door de CA van minuut tot minuut worden bijgewerkt en on-line worden ter beschikking gesteld. De controle bestaat er dan in dat de bestemmeling nagaat of het serienummer van het certificaat voorkomt in de lijst. Het spreekt voor zich dat de CA iedere herroeping zo snel mogelijk moet opnemen in de lijst, zodat de periode tussen de herroeping en de publicatie van de herroeping zo kort mogelijk wordt gehouden. De Gekwalificeerde certificaten zijn certificaten die voldoen aan de voorwaarden beschreven in bijlage II van de wet van 14 juni 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. Zie VAN DEN EYNDE, S., Digitale archivering: een juridische stand van zaken vanuit Belgisch perspectief. Deel 1, Leuven, ICRI, 2001, 87 p. RFC (Request for Comment) nr

18 bestemmeling zal het certificaat immers vertrouwen, als de herroeping niet in de lijst is opgenomen. Deze methode wordt door de CAs het meest gehanteerd. De bestemmeling kan ook een beroep doen op een Online Certificate Service Provider. Hij stelt dan aan de CA de vraag of het certificaat met dat serienummer op dat moment nog geldig is en krijgt in real-time een antwoord van de certificate status server. Hiermee heb je echter geen zekerheid over de geldigheid van het certificaat op het moment van de creatie van de digitale handtekening. Hoe korter de tijd is tussen de creatie van de digitale handtekening en het verkrijgen van een antwoord, des te groter wordt het vermoeden dat dit wel zo was. Waarom zou ik de CA van mijn communicatiepartner vertrouwen? Wanneer een gebruiker, wiens publieke sleutel gecertificeerd is door een CA, veilig informatie wil uitwisselen met een persoon, wiens sleutel gecertificeerd is door een andere CA, moeten beide gebruikers elkaars CA vertrouwen. Een manier om dit vertrouwen te verkrijgen, is via het systeem van cross-certification, waarbij beide CAs elkaars publieke sleutel certificeren. Een andere mogelijkheid is dat de twee CAs gecertificeerd worden door een derde CA, die dan optreedt als root-ca. Dit levert een hiërarchische CA-structuur op. De gemakkelijkste en meest voorkomende oplossing bestaat er in dat de CA de eigen publieke sleutel certificeert en deze op de eigen website plaatst. Self-certification is mogelijk omdat de CAs die hier een beroep op doen, kunnen voortgaan op het vertrouwen dat zij inboezemen op basis van hun andere activiteiten, zoals het aanbieden van financiële diensten. IV. WAT MOET ER PRECIES BEWAARD WORDEN VOOR DE BEWARING OP LANGE TERMIJN VAN DIGITALE INFORMATIE? 12 In de papieren wereld is de papieren drager datgene wat men in eerste instantie bewaart. Het bewaren van kwalitatief goed papier in goede staat is de enige en tevens een voldoende bewerking om de informatie die het bevat veilig te stellen voor de toekomst. In een digitale wereld gaat het echter niet op om de drager gelijk te stellen met de te bewaren informatie. 13 Wanneer de juiste maatregelen genomen worden bij de archivering, overleeft digitale informatie immers de drager waarop zij is opgeslagen. De drager kan slechts gedurende een relatief korte termijn bewaard worden, omdat de Dit deel kwam tot stand met de hulp van de onderzoeksgroep Document Architecturen van de afdeling Toegepaste Electronica en Optiek van de K.U.Leuven. Dit is te wijten aan het feit dat bewaartermijnen de levensduur van digitale dragers te boven gaan. Dat de digitale drager tijdens de bewaartermijn moet vervangen worden, staat op voorhand reeds vast. Bij papier is dit veel minder zeker. Zeker wanneer er een goede kwaliteit van papier werd gekozen (o.a. papier met een lage zuurtegraad) en dit papier in goede omstandigheden wordt bewaard, kan dit zelfs enkele eeuwen meegaan. Bewaartermijnen blijven meestal ver onder de levensduur van papier. 18

19 levensduur ervan, evenals van de hardware die nodig is om de drager te lezen, beperkt zijn. Een essentieel inzicht bij de bewaring van digitale informatie moet daarom zijn dat de bewaring zich enkel richt op de pure inhoud, meer bepaald op de data die deze inhoud voorstellen. In een digitale omgeving zullen die data steeds uit bitreeksen bestaan. Het zijn deze bitreeksen waarvoor de archivaris zorg moet dragen en niet meer zozeer voor de drager zelf. Het voorwerp van de bewaring heeft zich in de digitale wereld verlegd van de drager naar de data zelf. 14 Voor de bewaring op lange termijn van digitale informatie is het uiteraard niet voldoende dat enkel die bitreeks geïdentificeerd en bewaard wordt in het archiefbeheerssysteem, die de informatie voorstelt waarvan de bewaring beoogd wordt. Opdat deze informatie voor een onbepaalde termijn efficiënt in zijn oorspronkelijke staat voorhanden zou zijn, moet er veel meer bewaard worden dan de inhoud alleen. Al deze informatie over de inhoud waarvan de bewaring beoogd wordt, noemt men metadata. Het komt er dus op aan om een informatiepakket samen te stellen dat alle elementen bevat die noodzakelijk zijn om de inhoud leesbaar en beschikbaar te houden op lange termijn. Hoe zo n informatiepakket er idealiter uitziet, bekijken we in de volgende secties. In deel V analyseren we de verschillende fases bij de werking van een archiefbeheers systeem dat gebruik wil maken van het OAIS-model. Vooraf moet er opgemerkt worden dat de informatie die nodig is voor de lange termijn bewaring van digitale informatie (de inhoud), ook meestal bitreeksen zijn. 15 Voorafgaand aan de archivering moeten er dus verschillende bitreeksen geïdentificeerd, geselecteerd en eventueel door de archivaris aangelegd worden. A. INHOUD Op de eerste plaats moet natuurlijk de informatie waarvan de bewaring beoogd wordt, zijnde de inhoud, geïdentificeerd worden. Wat wil men bewaren: een tekst, een bericht, meerdere databanken enz.? Voor de geselecteerde inhoud moet het achterliggende data-object geïdentificeerd worden. Data zijn de voorstellingsvorm van informatie en kunnen cijfers, letters, symbolen (leesbaar voor de mens) of bits (onleesbaar voor de mens) zijn. In een digitale omgeving zullen de data steeds bits zijn. De bitreeks die de te archiveren informatie voorstelt, moet uiteraard bewaard worden. B. VOORSTELLINGSINFORMATIE ²In een papieren omgeving vallen de data en de informatie samen: het geheel van de data is onmiddellijk begrijpelijk voor de mens. In een digitale omgeving is dit anders. Het geheel van bits moet eerst door een PC vertaald worden naar voor de mens begrijpelijke tekens. Bij de archivering van Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen zorg moet besteed worden aan de digitale drager. Immers, ook al staat de te bewaren informatie in principe los van elke drager, toch vergt het bestaan van een digitaal archiefstuk vanuit praktisch oogpunt een drager die de digitale informatie tijdelijk vasthoudt. In sommige gevallen zou men ervoor kunnen opteren deze bijkomende informatie als hard copy te bewaren, omdat zij steeds moet beschikbaar blijven. Het is natuurlijk de uitdaging om te zorgen dat ook de heel belangrijke gegevens op lange termijn in digitale vorm kunnen bewaard worden, zodat er uiteindelijk niets meer op papier moet bijgehouden worden. 19

20 de inhoud moeten er bijgevolg maatregelen genomen worden die ervoor zorgen dat de bits die deze inhoud voorstellen, nog terug kunnen omgevormd worden naar voor de mens begrijpbare informatie. Dit is de problematiek van de leesbaarheid van de digitale informatie op korte termijn, ook wel de presenteerbaarheid genoemd. Met korte termijn bedoelen we dat de gearchiveerde digitale informatie vanaf het moment van de archivering (en op ieder moment daarna) leesbaar moet kunnen zijn. De impact van de veranderende technologie wordt in dit stadium nog niet mee in overweging genomen. Alle metadata die nodig zijn om de data leesbaar te houden op korte termijn, noemt men in het OAISmodel de voorstellingsinformatie. De voorstellingsinformatie maakt het mogelijk om de bits te herleiden naar voor de mens algemeen bekende data, zoals cijfers, letters, symbolen enz. De voorstellingsinformatie voegt dus betekenis toe aan de bits en deze informatie moet toelaten om de bitreeks te converteren in meer betekenisvolle informatie. Er moet een lange weg afgelegd worden van de data die op de drager staan naar de voor de mens begrijpelijke boodschap. In de informaticawereld wordt dit gewoonlijk voorgesteld aan de hand van vijf lagen van software, die nodig zijn om deze omzetting te kunnen voltooien. 16 Elke hogere laag van software is afhankelijk van de resultaten van de bewerkingen in de lagere lagen. B.1 Fysieke laag B.1.1 Beschrijving Alle digitale informatie, al dan niet reeds gearchiveerd, staat hoe dan ook op een drager. Door het ongrijpbare en vluchtige karakter van digitale informatie, lijkt deze enkel te bestaan op het beeldscherm dat als tijdelijke drager fungeert. Toch is er steeds een drager die deze informatie op een meer permanente wijze vasthoudt. 17 De drager van gearchiveerde informatie hangt af van de wijze waarop de informatie werd gearchiveerd. Het is mogelijk dat de informatie op een externe drager werd gezet voor archiveringsdoeleinden bijv. op een CD-rom (= een optische drager) of op een diskette (= een magnetische drager). In de toekomst zal digitale informatie echter vooral in een netwerkomgeving gearchiveerd worden. 18 De drager is dan bijv. de harde schijf van de server. De functie van de fysieke laag bestaat erin om de informatie die op de drager staat, om te zetten naar een drageronafhankelijke bitreeks. De wijze waarop de informatie op de drager is weergegeven, kan immers niet door de computer gelezen worden. In het geval van een optische drager, gaat het bijv. om kleine kuiltjes in de schijf. Op een magnetische drager is de informatie voorgesteld aan de hand van magnetische ladingen. 19 De software die gebruikt wordt in de fysieke laag, zegt dus hoe je de bitreeks Reference Model for an Open Archival Information System, annex E. VAN DEN EYNDE, S., Digitale archivering: een juridische stand van zaken. Deel 1, Leuven, ICRI, 2001, 58. Nu al zijn er enkele archieven die in een netwerkomgeving opereren. Zie het Finse EVA -project (Acquisition and archiving of electronic records network publications), Optische dragers zijn dragers van informatie die op een schijf wordt vastgelegd in de vorm van kleine kuiltjes, die bij het inlezen door een laserstraal wordt afgetast. De lichtreflecties worden omgezet in een elektrisch signaal dat de oorspronkelijke data reproduceert. Optische dragers hebben twee grote voordelen nl. hun informatiedichtheid en bijgevolg hun hoge opslagcapaciteit en de contactloze uitlezing van de data, 20

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Encryptiebeleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Archiveren van e-mail

Archiveren van e-mail DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Sofie Van den Eynde FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA TIENSESTRAAT 41 B-3000 LEUVEN Versie 1.0 Wettelijk depot D/2001/9.213/5

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen

Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen Datum 27 juli2015 Colofon Versienummer 4.1 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

IT Beveiliging. Thomas Van De Steene Pieter Sijmons Nils Van Butsel

IT Beveiliging. Thomas Van De Steene Pieter Sijmons Nils Van Butsel IT Beveiliging Thomas Van De Steene Pieter Sijmons Nils Van Butsel PROJECT eid SCH ICT2 25/03/2010 Inhoudsopgave Overzicht 3 Toepassingen 3 Structuur en organisatie 4 Structuur 4 Organisatie 4 Certificaten

Nadere informatie

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT Versie: 1.6 Datum: 19 mei 2007 De sleutel tot succes? Voorwoord Ter afsluiting van onze studie EDP-audit aan de vrije Universiteit amsterdam

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Archiveren van websites

Archiveren van websites DAVID Archiveren van websites Filip Boudrez Sofie Van den Eynde FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR INFORMATICA TIENSESTRAAT 41 B-3000 LEUVEN RECHT EN Versie 1.0 Wettelijk depot

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

So far so good, maar wat ziet de ontvanger?

So far so good, maar wat ziet de ontvanger? 1 We wensen een met de eid ondertekende mail te versturen; in dit geval een mail van een @skynet.be account naar een @cevi.be account en daarna omgekeerd. Na het opstellen van de mail (+) activeren we

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Leuven Katholieke Universiteit Leuven Faculteiten Wetenschappen en Toegepaste Wetenschappen BEVEILIGING VAN MEDISCHE INFORMATIESYSTEMEN Tim DENOULET Mathieu DESMET Eindverhandeling aangeboden tot het behalen

Nadere informatie

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen.

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. FILIP BOUDREZ, 2006 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. KWALITEITSVEREISTEN VOOR EEN 9 ARCHIVERINGSPROCEDURE VOOR E-MAILS 2.1 Juridisch kader 9

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief

De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid. Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief De kosten van duurzame digitale toegankelijkheid Een scriptie over besparen op de kosten van het permanent bewaren van digitaal archief Thijs Hessling Amsterdam, april 2010 2 Hogeschool van Amsterdam,

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Versie 3.7

Datum 19 december 2013 Versie 3.7 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum 19 december 2013 Versie 3.7 Colofon Versienummer

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken

Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken Project : SURFworks Projectjaar : 2012 Projectmanager : Jocelyn Manderveld Auteur(s) : Wouter Bokhove, Maarten Wegdam Reviewer(s) Opleverdatum

Nadere informatie

Privacy & security in de cloud

Privacy & security in de cloud 1 Privacy & security in de cloud een verkenning van tools en technieken 2 3 Samenvatting Dit document beschrijft een verkenning van tools en technieken die de beveiliging en privacy van clouddiensten ondersteunen.

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Bestands en schijfencryptie

Bestands en schijfencryptie Bestands en schijfencryptie Een onderzoek naar de toepasbaarheid binnen SURFnet bv. Marya Steenman & Thijs van den Berg 4 juli 2005 Masteropleiding Systeem- en Netwerkbeheer Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie