FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert ( ) Promotor:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FACULTEIT. de politie: politiezone Gent. tens Nele. door Mert (00707617) Promotor:"

Transcriptie

1 FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID de Agressiee tegen politie: perceptie van politieambtenarenn binnen politiezone Gent. Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad van Master in de criminologische wetenschappen door Mert tens Nele ( ) Academiejaar Promotor: Prof. dr. VANDER BEKEN Tom Commissarissen: Prof. dr. PAUWELS Lieven DE BONDT Wendy 1

2 Trefwoordenlijst: Politie Agressie Opleiding Politiezone Gent Geweld 2

3 Verklaring inzake toegankelijkheid van de masterproef criminologische wetenschappen Ondergetekende, MERTENS Nele ( ).... geeft hierbij aan derden, zijnde andere personen dan de promotor (en eventuele co-promotor), de commissarissen of leden van de examencommissie van de master in de criminologische wetenschappen, [de toelating] [geen toelating] (schrappen wat niet past) om deze masterproef in te zien, deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of er, indien beschikbaar, een elektronische kopie van te bekomen, waarbij deze derden er uiteraard slechts zullen kunnen naar verwijzen of uit citeren mits zij correct en volledig de bron vermelden. Deze verklaring wordt in zoveel exemplaren opgemaakt als het aantal exemplaren waarin de masterproef moet worden ingediend, en dient in elk van die exemplaren ingebonden onmiddellijk na het titelblad. Datum: 16/05/2010 Handtekening: 3

4 Woord vooraf Deze masterproef werd geschreven in het kader van het behalen van de graad van Master in de criminologische wetenschappen. In dit voorwoord wens ik mijn dank te betuigen aan alle personen die bijgedragen hebben tot het realiseren van dit werk. Vooreerst wens ik Prof. dr. Tom Vander Beken te bedanken voor het aanvaarden van het promotorschap van deze masterproef. In het bijzonder wens ik mijn collega s te bedanken die zich gewillig lieten interviewen. Ook commissaris Erik Naudts en mevrouw Pascale Verschuere wens ik mijn dank te betuigen voor hun inbreng. Mijn ouders, broers en schoonzussen wens ik te bedanken voor de steun die ik de afgelopen weken, maanden en zelfs jaren, heb gekregen zodat ik niet alleen deze masterproef, maar tevens mijn hele studie Criminologie tot een goed einde kon brengen. Tot slot dank ik iedereen die mij met raad en daad heeft bijgestaan, zowel in goede als in kwade dagen. 4

5 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Deel 1: Agressie tegen politie Theoretische luik... 9 Inleiding Agressie: begripsomschrijving Individueel psychologische benadering Frustratie agressie theorie Sociaal psychologische benaderingswijze Oorzaken van agressie Psychopathologie Frustratie agressie Instrumentele agressie Geweldmonopolie van de politie Geweld gehanteerd door de politie Dwang aangewend door de politie Studies over geweld tegen politie Inleiding Korea Frankrijk Nederland Politiezone Gent Wettelijke reactie op agressie Inleiding Wetgeving inzake geweld op het werk Inleiding Europese regelgeving inzake welzijn op het werk (1957) Welzijnswet GPI 48: Omzendbrief betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten (2006) Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (2007) GPI 62: omzendbrief betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (2008) Regelgeving inzake welzijn op het werk binnen de Federale Politie Regelgeving inzake welzijn op het werk binnen politiezone Gent Dienst Personeelszorg Administratieve verplichting binnen politiezone Gent Formulier B Comité voor preventie en bescherming op het werk Belgisch Wetgeving inzake geweld tegen politie Belgisch Strafwetboek Weerspannigheid (art. 269 SW. ev.) Smaad (art ev.) Wijziging van het Strafwetboek in Opleiding geweldbeheersing

6 GPI 48 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten (2006) Geweldbeheersing Basisniveau GPI 62 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (2008) Besluit Deel 2: Perceptie van agressie binnen PZ Gent Inleiding Methodologie Casestudy Semi gestructureerde interviews Steekproeftrekking Achtergrond van de onderzoeker Foutenbronnen Introductie van het interview Topiclijst Het interview Administratieve formulieren (B. 80) Resultaten Perceptie van geweld Omgaan met geweld Gevolgen van geweld Opleiding Formulieren B Besluit Deel 3: Algemeen besluit Deel 4: Bibliografie Boeken Artikels Gesprekken Wetgeving Websites Overige Deel 5: Bijlagen Bijlage 1: Cijfergegevens Koreaans onderzoek Bijlage 2: Cijfergegevens Personeelszorg Bijlage 3: formulier B Bijlage 4: Vragen gesteld tijdens het interview Bijlage 5: Gegevens van de respondenten Bijlage 6: Cijfermateriaal inzake formulieren B

7 Inleiding Geweld tegen politie met 14 procent gestegen sinds 2000 kopt De Standaard begin De Morgen meldt dat er steeds meer politiemensen werkonbekwaam zijn door agressie. 2 Agressie door derden ten aanzien van geüniformeerde diensten komt blijkbaar alsmaar meer voor. Elke week lijken de media te rapporteren over gevallen van agressie waarbij de politie, het ziekenwagenpersoneel, het personeel van De Lijn of de NMBS betrokken zijn. 3 Velen hebben de mond vol van agressief gedrag door de politie, maar gezien de recente rellen in Brussel, waarbij allochtone bendes zich massaal tegen de politie keren, en de zonet aangehaalde voorbeelden, gaan er meer stemmen op om het agressief gedrag van de burger ten op opzichte van de politie in vraag te stellen. Tot op heden is er meer onderzoek naar agressie door de politie te vinden dan onderzoek naar geweld en agressie tegen politiediensten. De Nederlandse socioloog Jaap Timmer stelt in zijn boek Politiegeweld: geweldgebruik van en tegen politie in Nederland 4, dat geweld door burgers tegen politie niet of onvoldoende geregistreerd wordt, waardoor er ook geen gegevens voor handen zijn inzake de omvang van het probleem. In een artikel uit Windesheim Brabants Dagblad pleit Timmer voor een betere analyse van gewelddelicten tegen politie, zodat er meer lering uit kan worden uit getrokken. 5 Ook in de praktijk erkent men meer en meer deze problematiek. In Mechelen waren er recentelijk ook problemen waarbij de politie werd aangevallen. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, pleit voor nultolerantie in zijn stad, want: Wie aan de politie raakt, raakt aan de staat, aan de stad en aan het gerecht en dat is onduldbaar. Geweld tegen de politie is onaanvaardbaar. 6 De afgelopen jaren heeft men zowel in de praktijk als op wetgevend vlak veel aandacht besteed aan de burger als slachtoffer van misdrijven, calamiteiten, zware incidenten en andere. Bij een goede slachtofferzorg hoort echter ook een adequate opvang door de hulpverleners. Politiemensen zijn vaak de eerste hulpverleners waarmee het slachtoffer in aanraking komt en de manier waarop politie omgaat met stressvolle en agressieve situaties heeft dan ook consequenties voor de opvang en begeleiding van het slachtoffer. De centrale 1 Geweld tegen politie met 14 procent gestegen sinds 2000, De Standaard, 12/01/2010 [WWW]. 2 Steeds meer agenten werkonbekwaam door agressie, De Morgen, 05/03/2010 [WWW]. 3 CAES, J., FONTEYN, E., e.a., Handleiding Welzijn op het werk: Stapsgewijs naar een beleid voor agressiebeheersing, december 2009, p.4. 4 TIMMER, J., Politiegeweld: Geweldgebruik van en tegen politie in Nederland, Kluwer, 2005, p Strenger optreden tegen geweld tegen politie, Brabants Dagblad, 26/05/ Somers voert nultolerantie in voor geweld tegen politie, Open VLD, 16/03/

8 onderzoeksvraag in deze masterproef is dan ook welke noden en verwachtingen hebben politiemensen ten aanzien van agressie op de werkvloer. Deze onderzoeksvraag kunnen we opdelen in verschillende deelvragen: (1) Wat wordt gedefinieerd en ervaren als agressie? (2) Welke strategieën zijn er ontwikkeld om met die agressie om te gaan? (3) Welke gevolgen heeft agressie op het dagdagelijkse (professioneel) leven van politiemensen? en (4) Kan men zich voorbereiden op agressie? Deze masterproef bestaat uit twee luiken waarbij aan de hand van divers onderzoeksmateriaal bovenstaande vragen worden beantwoord. Het eerste luik van deze proef is voornamelijk een literatuurstudie waarbij ik me baseer op internationale en nationale literatuur om na te gaan hoe stress, geweld en agressie formeel worden gedefinieerd. Vervolgens geef ik een overzicht over nationaal en internationaal onderzoek naar agressie tegen politie en hoe politiemensen hiermee omgaan. Op het einde van dit eerste luik geef ik weer welke wetgevende reacties er zijn ontwikkeld over agressie tegen politiemensen. Het tweede luik van deze masterproef bevat het empirisch onderzoek dat werd uitgevoerd binnen de politiezone Gent. Het materiaal van dit onderzoek is verzameld aan de hand van semi-gestructureerde interviews met interventie-inspecteurs en een analyse van de formulieren B80. Met dit formulier meldt iedere medewerker elke confrontatie met geweld. In de gesprekken staat centraal wat deze inspecteurs als agressief gedrag beschouwen, hoe ze omgaan met agressie, in welke mate ze tevreden zijn over de zorg en opvang die hen wordt aangeboden en hoe agressie een invloed heeft op hun (professioneel) leven? In de analyse zal ik nagaan welke verschillen en gelijkenissen er zijn tussen de inspecteurs in de manier waarop ze agressie definiëren en ermee omgaan en hoe ze het politioneel beleid ten aanzien van agressie evalueren. In de conclusie van deze masterproef koppel ik mijn resultaten uit de literatuur en het eigen onderzoek terug naar de centrale onderzoeksvraag, i.e. welke noden en verwachtingen leven er bij politie-inspecteurs die in de uitvoering van hun werk geconfronteerd worden met agressie. Daarbij zal ik enkele aanbevelingen formuleren naar beleid toe. 8

9 Deel 1: Agressie tegen politie Theoretische luik Inleiding Deze masterproef handelt over agressie tegen politie. Daarom is het belangrijk eerst het begrip agressie te definiëren. Verder wordt onder deze paragraaf de invulling van het geweldmonopolie van de politie en het begrip dwang nader omschreven. Hierbij wordt zowel met het internationale als het nationale niveau rekening gehouden. In het volgende hoofdstuk van dit onderdeel wordt er nagegaan welke kennis er reeds voor handen is over agressie tegen de politie. Ik onderzoek of er wetenschappelijk onderzoek voor handen is uit andere landen. In het derde hoofdstuk van dit theoretische luik worden de reacties op het geweld tegen politie naderbij bekeken. Hierbij wordt de Welzijnswet beschreven en tevens de strafrechtelijke opvolging van geweld tegen politie, aangezien er enkele wetswijzigingen werden doorgevoerd. Een laatste onderdeel van het derde hoofdstuk handelt over de training en opleiding die de politie-inspecteur krijgt inzake geweldbeheersing met en zonder vuurwapen. Dit onderdeel toont aan hoe de politie het personeel voorbereidt op het gebruik van geweld. 1. Agressie: begripsomschrijving Er zijn verschillende stromingen van waaruit men het fenomeen agressie theoretisch kan benaderen. In deze paragraaf zullen er drie worden besproken, met name de individueelpsychologische, de frustratie-agressie en de sociaal-psychologische benaderingswijze Individueel-psychologische benadering Het werk van Sigmund Freud was een tijd lang toonaangevend. Hij benadert het fenomeen agressie op een individueel-psychologische wijze, waarbij het wordt opgevat als een aangeboren kracht die binnen de persoon werkzaam is. De neiging om te doden en te vernietigen, zit in de mens verankerd en kan volgens Freud nooit worden uitgebannen, maar het is wel mogelijk om ze van richting te veranderen. 7 7 WIEGMAN, O., BAARDA, B. en SEYDEL, E., Agressie en criminaliteit, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982, p.10. 9

10 Wanneer er echter druk wordt uitgeoefend op de persoon, bijvoorbeeld in de vorm van maatschappelijke sancties, dan wordt de destructieve kracht geactiveerd, met als gevolg dat er gewelddaden en zelfs zelfdestructie zullen optreden. Volgens Freud moet agressie opgevat worden als een aangeboren kracht die binnen de persoon werkzaam is. Hierbij is het echter moeilijk na te gaan of het optreden van agressief gedrag het gevolg is van die interne krachten. In de theorie van Freud neemt de catharsis-hypothese een centrale plaats in. Catharsis betekent reiniging of loutering. Er wordt verondersteld dat de mens beschikt over een bepaalde hoeveelheid energie die ontladen moet worden. Wanneer deze ontlading is gebeurd, zal ook de agressieve energie een acceptabel niveau hebben bereikt. Freud heeft hiermee niet willen beweren dat men zijn agressie ongebreideld mag uiten. Integendeel, hij is van oordeel dat de cultuur zich tegen agressie moet weren. Hij benadrukt daarbij de positieve rol die de zogenaamde vredelievende elite hierin kan spelen 8. Er moet worden opgemerkt dat de agressiedaad niet op zichzelf staat en niet los kan gezien worden van de sociale context waarin ze plaatsvindt. Agressie kan niet als een individuele zaak beschouwd worden, omdat er steeds een tegenpartij is, ofwel een persoon ofwel de eigendom van een persoon. In de catharsis-hypothese daarentegen wordt met het slachtoffer en de sociale omgeving op geen enkel moment rekening gehouden Frustratie-agressie theorie Het werk van Freud heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de frustratie-agressie hypothese van Dollard. In 1939 hebben Dollard en collega s het boek Agression and Frustration uitgebracht. Het is een van de invloedrijkste werken inzake agressie. Dit boek poneert twee stellingen die samen de frustratie-agressie hypothese vormen. Ten eerste stelt de hypothese dat frustratie ontstaat doordat het individu wordt belet een vooropgezet doel te bereiken, wat steeds tot agressie leidt. Ten tweede stelt de hypothese dat alle vormen van agressie voortkomen uit frustratie. 10 Ze gaan er niet meer zoals Freud van uit dat agressie alleen een aangeboren kracht is die binnen de persoon werkzaam is, maar ze hechten groot belang aan omgevingsfactoren WIEGMAN, O., BAARDA, B. en SEYDEL, E., Agressie en criminaliteit, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982, p Ibid., p BREHM, S., KASSIN, S., FEIN, S., MERVIELDE, I. en VAN HIEL, A., Sociale Psychologie, Academia Press, Gent, 2006, p WIEGMAN, O., BAARDA, B. en SEYDEL, E., Agressie en criminaliteit, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982, p

11 Van frustratie is sprake als een persoon belemmerd wordt of zich belemmerd voelt in het bereiken van een bepaald doel. Eenmaal men gefrustreerd is, is de kans groot dat hij agressief gedrag zal vertonen. Een belangrijke aanname van deze hypothese is dat elke verhindering van een agressieve handeling eveneens agressie oproept, die op zijn beurt leidt tot een verhoging van agressie. De agressiedaad heeft daarbij tot doel een persoon of een object te kwetsen. Agressie wordt niet steeds veruiterlijkt in fysieke gewelddaden, het kan ook aanwezig zijn in gefantaseerde dagdromen of wraakplannen. 12 Deze hypothese haalt tevens de verplaatsing (displacement) van de agressie aan onder bepaalde omstandigheden. Hierbij richt men zijn agressie niet alleen naar de oorzaak van de frustratie, maar ook tegen personen die niets met de frustratie te maken hebben. Als voorbeeld wordt gegeven: men heeft een discussie gehad met de baas op het werk en s avonds gaat men vitten op de partner. De partner moet de frustratie van de werkdiscussie bekopen. 13 Leonard Berkowitz heeft als aanhanger van de frustratie-agressie hypothese toch enkele opmerkingen bij deze theorie. Volgens hem moet frustratie niet steeds leiden tot agressie en is frustratie niet steeds aanwezig wanneer er agressief gedrag wordt vertoond. Agressie is veel complexer dan Dollard liet uitschijnen. Berkowitz haalt de emotionele toestand van de agressor (woede of algemene arousal ) aan als trigger voor agressie Sociaal-psychologische benaderingswijze Als laatste in de reeks beschouwingen zal agressie in het kader van de sociaal-psychologische benaderingswijze worden toegelicht. Het belang van de sociale context waarin een agressiedaad wordt begaan, wordt hier benadrukt. In deze theorie wordt zowel het individuele als het contextuele aspect betrokken. Arnold Buss definieert agressie als: een handeling waarbij schadelijke prikkels aan een ander organisme worden toegebracht 15. Hierbij wordt specifiek geformuleerd dat de agressie tegen een ander moet gericht zijn, zelfmoord en andere vormen van zelfvernietiging wordt door Buss niet gezien als daden van agressie, door Freud en de frustratie-agressie theoretici daarintegen wel. Tevens wordt het begrip intentie niet in de definitie opgenomen. Hij heeft dit uit praktische overwegingen gedaan, om die reden hebben Wiegman, Baarda en Seydel agressie als volgt geherdefinieerd: een daad waarbij iemand een andere of andere personen 12 WIEGMAN, O., BAARDA, B. en SEYDEL, E., Agressie en criminaliteit, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982, p BREHM, S., KASSIN, S., FEIN, S., MERVIELDE, I. en VAN HIEL, A., Sociale Psychologie, Academia Press, Gent, 2006, p WIEGMAN, O., BAARDA, B. en SEYDEL, E., Agressie en criminaliteit, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982, p Ibid., p

12 benadeelt of kwetst, terwijl die persoon van tevoren zou moeten weten dat zijn gedrag negatieve gevolgen voor de andere(n) heeft. 16 In deze definitie staat centraal dat een agressiedaad zich steeds afspeelt in een sociale context. Men spreekt in deze theorie ook over een indirecte vorm van agressie. Hiermee bedoelt men dat het slachtoffer niet aanwezig is wanneer de agressieve daden worden gesteld, wanneer bijvoorbeeld het bezit van iemand anders wordt beschadigd en de bezitter niet aanwezig is ten tijde van de beschadigingen. Ook roddelen is een vorm van indirecte agressie. De agressie wordt hierbij op verbale wijze geuit. Onder deze definitie van agressie valt een breed scala van gedragingen, zoals de meeste vormen van crimineel gedrag, maar ook vele in het dagelijkse leven frequent voorkomende gedragingen, zoals spotten en afkraken. 17 In deze masterproef wordt deze laatste theorie onderschreven. Men gaat er ook van uit dat agressie tegen iemand, in dit geval de politie-inspecteur, wordt gepleegd, met de intentie deze te kwetsen. De motieven hiervoor liggen zowel in de agressor als in de omgeving Oorzaken van agressie Agressie is op te vatten als een complex verschijnsel dat door vele factoren wordt bepaald en waarbij verschillende doelstellingen worden nagestreefd. Men kan drie oorzaken van agressie onderscheiden: psychopathologie, frustratie en instrumentele agressie Psychopathologie Men verklaart agressie aan de hand van psychiatrische ziektebeelden. Er zijn verschillende psychiatrische beelden die aanleiding kunnen geven tot agressie. Iemand kan tijdens een psychose, een toestand waarin dingen worden waargenomen die er objectief gezien niet zijn, gewelddadig worden. Men kan stemmen horen die hen opdrachten geven. Agressie bij mensen met een psychische stoornis is het gevolg van een innerlijk proces, waarop de omgeving maar geringe invloed heeft. Iemand die stemmen hoort en daaraan gehoorzaamt door een ander kwaad te doen, reageert niet in de eerste plaats op het gedrag van een ander. 16 WIEGMAN, O., BAARDA, B. en SEYDEL, E., Agressie en criminaliteit, Van Loghum Slaterus, Deventer, 1982, p Ibid., p

13 Hij handelt vanuit een innerlijke drang. Het slachtoffer is eerder slachtoffer van het toeval, men is op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. 18 Deze oorzaak van agressie valt buiten de definitie van agressie die in deze proef wordt gehanteerd, gezien hier geen sprake is van moedwilligheid. De agressor heeft geen vat op het gedrag. Dit onderdeel werd volledigheidshalve toegevoegd Frustratie-agressie Agressie kan een directe reactie zijn op wat iemand is overkomen. Hij voelt zich tekort gedaan, niet begrepen of miskend. Hier wordt dan gesproken over frustratie-agressie, omdat frustraties bij de agressor de aanleiding vormen voor zijn gedrag. Frustratie-agressie kan ondermeer veroorzaakt worden door regelgeving en procedures te stellen boven de belangen van de burger of door deze burger respectloos en onverschillig te behandelen. Het gedrag is voornamelijk emotioneel. 19 Met deze agressie komen de inspecteurs veel in contact, aangezien de burgers gefrustreerd raken door de lange en logge justitiële procedures Instrumentele agressie Met de instrumentele agressie wenst de agressor iets te bereiken met zijn agressie. Agressie wordt als het ware als instrument gebruikt om een vooropgesteld doel te bereiken door te manipuleren of te dreigen. Men is er zich van bewust dat wanneer men dergelijk gedrag stelt, het doel zal worden bereikt. Deze vorm van agressie is resultaatgericht. Wanneer men in het verleden succes had met dergelijk gedrag, zal men het niet nalaten dit gedrag nogmaals te stellen om terug zijn zin te krijgen. Een andere persoon die vaststelt dat dergelijk gedrag succesvol blijkt, zal zich uitgenodigd voelen om dat gedrag te kopiëren. Wanneer niemand optreedt tegen dit gedrag, zal het in stand worden gehouden, waardoor meer personen of organisaties slachtoffer zullen worden KLAASSEN, A., Agressiebeheersing, Kluwer, 2003, Rotterdam, p Ibid., p Ibid., p

14 Om zijn doel te bereiken zal men niet alleen fysieke agressie aanwenden, men zal tevens gebruik maken van verbale agressie, zoals schelden of van psychologische agressie, zoals roddelen. 21 Politiemensen worden vaak met deze vorm van agressie geconfronteerd. Men dient daarom stil te staan bij de reactie die moet worden gegeven op agressie en geweld tegen politie. De wetgever moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen en aan de burger duidelijk maken dat dergelijk gedrag ongehoord is en dat er ook een bestraffing op staat wanneer men zich hier schuldig aan maakt. Hoe men in België hierop reageert en handelt, wordt in het derde deel van dit theoretische gedeelte verder uitgewerkt Geweldmonopolie van de politie Een staat verbiedt in principe het gebruik van geweld door zijn onderdanen en geven het recht om geweld toe te passen aan de openbare macht waar de politie deel van uitmaken. 22 De politie is de uitvoerder van het wettelijk monopolie op het gebruik van geweld door de overheid. Wanneer we de politiediensten internationaal vergelijken, dan blijkt het geweldsmonopolie de enige constante te zijn. 23 Wanneer een politie-inspecteur gebruik maakt van geweld en eventueel van zijn bewapening, moet er wel rekening gehouden worden met de bepalingen in de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992 (verder WPA). Daarin staat nauwgezet omschreven wat wettelijk geweld inhoudt. Bij het aanwenden van geweld moet de politieambtenaar drie principes hoog in het vaandel dragen: proportionaliteit, legaliteit en opportuniteit. Geweld kan op twee manier opgevat worden. Ten eerste geweld waar men als politieambtenaar aan bloot wordt gesteld en ten tweede, geweld dat de politieambtenaar soms moet aanwenden om zijn functie uit te oefenen. Hier zal enkel het geweld en de dwang die de politie kan en mag gebruiken, worden besproken. Lager in deze masterproef wordt er dieper ingegaan op agressie tegen de politie aan de hand van de wettelijke bepalingen. 21 KLAASSEN, A., Agressiebeheersing, Kluwer, 2003, Rotterdam, p geraadpleegd op 26/04/ PYL, G., Juridische, praktische en ethische aspecten van de geweldbeheersing Opleiding specialisten, Brussel, 13/02/2009, p

15 Geweld gehanteerd door de politie Onder geweld dat toegepast wordt door de politieambtenaren kan men verstaan: elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis, uitgeoefend op personen, zaken of dieren 24. Het gebruik van geweld staat zeer duidelijk bepaalt in de WPA onder artikel : Bij het vervullen van zijn opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie kan elke politieambtenaar, rekening houdend met de risico's die zulks meebrengt, geweld gebruiken om een wettig doel na te streven dat niet op een andere wijze kan worden bereikt. Elk gebruik van geweld moet redelijk zijn en in verhouding tot het nagestreefde doel. Aan elk gebruik van geweld gaat een waarschuwing vooraf, tenzij dit gebruik daardoor onwerkzaam zou worden. Gezien het gebruik van geweld inhoudt, dat er enkele fundamentele vrijheden van de burger worden ingeperkt, is het noodzakelijk dat geweld goed omschreven staat. Hieronder vallen tevens alle technieken teneinde een persoon te neutraliseren, gaande van de gewone aanmaning, het eenvoudig vastnemen, de armklem tot de doding. Alle daden van materiële dwang om een persoon te vatten of om zich over een zaak meester te maken (bijvoorbeeld intrappen van een deur of inslaan van een venster). Elk gebruik van wapens en vuurwapens. Elk gebruik van een bijzonder middel waaronder het gebruik van spijkereggen, waterkanonnen en zelfs het gebruik van peperspray valt. 26 Er zijn vier vormen van geweld te onderscheiden, namelijk het fysiek geweld (de aantasting van de fysieke integriteit), het psychisch geweld (het uitoefenen van druk op mensen door ze angst aan te jagen), het verbaal geweld (schelden en dreigen) en het structureel geweld (het situeert zich binnen het kader van ongelijkheid tussen personen binnen de samenleving). 27 Geweld aangewend door politiepersoneel veronderstelt het gebruik van een dwangmatige kracht. Het vrijwillig ondergaan van een beperking van een fundamenteel recht is het gevolg van dwang, maar niet van geweld. Geweld veronderstelt een inbreuk op een fundamenteel recht of vrijheid waarbij een fysieke of psychische dwang wordt uitgeoefend van meer dan geringe betekenis. Wanneer dit geweld wordt uitgeoefend volgens wettelijke en ethische principes is er sprake van rechtmatig handelen. Daarenboven dient de politieambtenaar, naast het gebruik van fysieke kracht, bij de uitoefening van geweld, in principe gebruik te maken 24 PYL, G., Juridische, praktische en ethische aspecten van de geweldbeheersing Opleiding specialisten, Brussel, Politie, 13/02/2009, p X, Wet op het Politieambt, 05/08/ X, Opleiding geweldbeheersing deel I definities, wettelijke basis en deontologie: Politionele deontologie, Vast comité voor pedagogische ondersteuning, Brussel, 23/04/2006, p Ibid., p

16 van de middelen die hem daartoe door de bevoegde overheden ter beschikking werden gesteld, zgn. de bewaping Dwang aangewend door de politie Onder dwang wordt verstaan, iedere maatregel (bevel, vraag, terechtwijzing, fysiek en psychisch geweld, enz.) die een verplichting, een verbod of een gebod inhoudt, die een mens ertoe verplicht iets te doen of te laten. Dwang als politiemaatregel betekent dus het gebruik van een bepaalde autoriteit en een bepaalde capaciteit om een gegeven weerstand te overwinnen. De aard en de omvang van die weerstand zal bepalen in hoeverre dwang legaal of illegaal is, geoorloofd of niet geoorloofd is. 29 Het begrip dwang moet in ruime zin geïnterpreteerd worden. Dwangmiddelen gaan van het oppakken van een persoon tot het gebruik van het waterkanon en pepperspray. Ook het tot stilstand brengen van een voertuig en het binnendringen van een gebouw worden als dwang beschouwd. Bepaalde vormen van niet-fysieke dwang vallen hier ook onder zoals bijvoorbeeld het preventief plaatsen van een dranghekken. Zelfs het eenvoudig interpelleren van een persoon is reeds een dwangmiddel. 30 Onder het begrip dwangmiddel verstaat men niet alleen de materiële dwang in de zin van fysiek of psychisch geweld, maar ook de aantasting van de individuele vrijheden, zoals de vrijheidsberoving, de identiteitscontroles, de fouilleringen, het boeien, de inbeslagneming en de huiszoeking PYL, G., Juridische, praktische en ethische aspecten van de geweldbeheersing Opleiding specialisten, Brussel, 13/02/2009, p Ibid., p X, Cursus Geweldbeheersing Deel I, definities, wettelijke basis en deontologie Politionele deontologie Politie, Brussel, 12/05/2006, p PYL, G., Juridische, praktische en ethische aspecten van de geweldbeheersing Opleiding specialisten, Brussel, Politie, 13/02/2009, p

17 2. Studies over geweld tegen politie Inleiding Het gebruik van geweld door de politie, maar vooral het misbruik van geweld door de politie, was vaak het studieonderwerp voor onderzoekers. De klemtoon lag vooral op het voorkomen van excessief gebruik van geweld door de politie en hoe kon men de burger het beste beschermen. Ook in de media werd vooral melding gemaakt van politiebrutaliteiten en vuurwapengebruik door de politie. Er is evenwel opmerkelijk dat er een groot gebrek is aan studies die het geweld van de burger tegen de politie in kaart brengen. 32 Hieromtrent werd een studie gemaakt in Korea, die hieronder wordt uitgelegd. Tevens werd cijfermateriaal gevonden inzake geweld tegen de politie in Frankrijk, maar geen uitgebreid onderzoek. In Nederland heeft de Universiteit van Utrecht onderzoek ter zake verricht. In België werd nog geen uitgebreide studie gedaan inzake geweld tegen de politie. Er werd enkel cijfermateriaal aangetroffen in de jaarverslagen van de politiezone Gent Korea Uit een studie over geweld van burgers tegen de Koreaanse politie uit 2007 blijkt dat er veel agressie is tegen hen. In het onderzoek worden twee categorieën onderscheiden, reactief en proactief geweld. Met reactief geweld bedoelt men geweld aangewend door de burger als reactie op de tussenkomst van de politie, het geweld treedt op wanneer de politie overgaat tot het arresteren van een verdachte. Met proactief geweld bedoelt men dat de agressor geweld gebruikt zonder dat er een aanwijsbare reden kan gegeven worden. Het is belangrijk om stil te staan bij het begrip proactief geweld, omdat het kan wijzen op het negatieve beeld dat het Koreaanse publiek heeft van hun politie. Wanneer men reeds in contact kwam met de Koreaanse politie, is het mogelijk dat men een negatieve perceptie heeft van het korps en dat kan werken als een katalysator voor geweld. Men kan pas het proactief geweld goed verklaren en begrijpen, wanneer men voldoende notie heeft van hoe de Koreaanse burger de politie ziet. Als de burger de politie beschouwt als corrupt en oneerlijk, heeft dat een invloed op de reactie van de burger naar de politie ROH, S. en CHOO, T., Citizen violence against Korean Police, Crime and Justice International, maart/april 2007, p Ibid., p

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

GEWELD TEGEN WERKNEMERS IN DE (SEMI-)OPENBARE RUIMTE

GEWELD TEGEN WERKNEMERS IN DE (SEMI-)OPENBARE RUIMTE GEWELD TEGEN WERKNEMERS IN DE (SEMI-)OPENBARE RUIMTE Bureau Driessen Geweld tegen werknemers in de (semi-)openbare ruimte GEWELD TEGEN WERKNEMERS IN DE (SEMI-)OPENBARE RUIMTE Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie.

De rechten van de arrestant. Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. De rechten van de arrestant Informerende brochure door de Liga voor Mensenrechten over de rechten van burgers in contact met de politie. Voorwoord Als je regelmatig deelneemt aan betogingen of vormen van

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Pesten. op het werk. www.aclvb.be

Pesten. op het werk. www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be Pesten op het werk www.aclvb.be D/1831/2009/7/16000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Inhoud Woord vooraf... 4 Inleiding... 5 1. Wat is pesten?... 7 1.

Nadere informatie

Scholieren Over Mishandeling

Scholieren Over Mishandeling Scholieren Over Mishandeling Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs Prof.dr. F. Lamers-Winkelman Prof.dr. N.W. Slot Dr.

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak Onderzoek voor Veilige Publieke Taak 2007-2009 - 2011 Manja Abraham Sander Flight Willemijn Roorda Agressie en geweld tegen werknemers met een

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang Tot het huwelijk gedwongen een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang A D V I E S De ACVZ De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken is een bij

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen

Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen Is de zorg gegrond? Analyse van het feitenonderzoek aan de basis van ingrijpende jeugdzorgbeslissingen de Kinderombudsman, 10 december 2013 KOM/008/2013 Woord vooraf Elk kind heeft het recht om te wonen

Nadere informatie

Over de grens. Een empirische studie naar arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd

Over de grens. Een empirische studie naar arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd Over de grens Een empirische studie naar arbeidsgerelateerd geweld tegen politiemensen in werk- en privétijd Politieacademie 2014 Over de grens Een empirische studie naar arbeidsgerelateerd geweld tegen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Zelfredzaamheid bij rampen en crises Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Freya Newton Houten, augustus 2010 1 COLOFON Studie Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bestuurskunde

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie