CITES en Traditionele Chinese Medicijnen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CITES en Traditionele Chinese Medicijnen"

Transcriptie

1 CITES en Traditionele Chinese Medicijnen Mens en Natuur in Balans CITES and Traditional Chinese Medicines People and Nature in Balance 1

2 2

3 Traditioneel Chinese medicijnen en de natuur De traditioneel Chinese geneeskunst is een geneeswijze waar miljoenen mensen over de hele wereld baat bij hebben. Voor de productie van de traditioneel Chinese medicijnen (TCM) worden voornamelijk bestanddelen van dieren of planten gebruikt. Een aantal van deze soorten komt nog volop in het wild voor. Echter, in deze tijd waarin de mens zoveel ruimte in beslag neemt, wordt het voortbestaan van sommige soorten dieren en planten ernstig bedreigd. TCM is gebaseerd op de eeuwenoude Chinese filosofie van de samenhang tussen mens en natuur en de helende werking van de natuur op de gezondheid van mensen. De internationale wetgeving rond bedreigde dieren en planten is op diezelfde gedachte gebaseerd. Deze streeft een evenwicht na waarbij mens en natuur met elkaar in harmonie kunnen leven. Nederlands 3 Traditional Chinese medicines and Nature Schubdier / Pangolin Traditional Chinese medicine is a form of treatment from which millions of people all over the world benefit. Traditional Chinese medicines (TCM) are mainly produced with ingredients from animals or plants. A number of these species is found in abundant numbers in the wild. But nowadays, people occupy so much space that the survival of some animal and plant species is in serious danger. TCM is based on the age-old Chinese philosophy of the coherence between people and nature, and the beneficial effect of nature on human health. International legislation on threatened plants and animals is based on the same philosophy: it seeks a balance in which people and nature can live in harmony. English

4 Om het duurzaam gebruik van onze kostbare natuurlijke hulpbronnen te waarborgen, wordt de internationale handel in medicijnen die bedreigde soorten bevatten gereguleerd door de Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES). Nederland heeft een eigen wetgeving waarin de CITES-afspraken zijn opgenomen. Deze folder geeft een overzicht van de in Nederland geldende wetgeving met betrekking tot handel in bedreigde dieren en planten én in delen of producten hiervan en geeft enkele voorbeelden van beschermde soorten die tot op heden zijn aangetroffen in TCM. CITES CITES is een internationaal verdrag waarbij meer dan 150 landen zich hebben aangesloten. Dit verdrag bevat afspraken over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten en delen of producten hiervan, om overexploitatie te voorkomen. Deze soorten zijn op lijsten (appendices) geplaatst. 4 Orchidee / Orchid In order to guarantee the sustainable use of earth s precious natural resources, international trade in medicines containing endangered species is regulated by the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES). The Netherlands has its own legislation which implements the CITES agreements. This brochure gives a survey of the Dutch regulations on the trade in (parts of) threatened animals and plants or products thereof, and also gives some examples of protected species that have so far been found in TCM. CITES CITES is an international treaty with more than 150 member countries. To prevent over-exploitation, the CITES treaty contains agreements on the international trade in threatened plant and animal species and their parts or products. The species in question are given in lists (appendices).

5 Lijst I (appendix I) omvat meer dan 800 soorten die met uitsterven worden bedreigd. Er bestaat dan ook een streng verbod op de internationale commerciële handel in uit het wild afkomstige exemplaren van deze soorten. Lijst II (appendix II) omvat meer dan soorten die op dit moment niet direct met uitsterven worden bedreigd, maar die door ongelimiteerde internationale handel wel bedreigd kunnen worden. Daarom wordt voor deze soorten de handel gereguleerd door een vergunningsysteem met bijvoorbeeld specifieke quota en de controle daarop. Internationale handel in exemplaren van (of producten van/met) deze soorten is toegestaan, maar alleen als daarvoor - per zending - vergunningen zijn verleend. Lijst III (appendix III) omvat soorten waaraan een land van herkomst bescherming wil bieden om te voorkomen dat deze door internationale handel uitsterven in dat land. Voor handel in exemplaren van (of producten van/met) deze soorten is - per zending - een exportvergunning of een certificaat van oorsprong nodig, samen met een kennisgeving van invoer bij invoer in Nederland. 5 Orchidee / Orchid List I (appendix I) lists over 800 species that are threatened with extinction. There is a strict ban on commercial international trade in specimens of wild origin of these species. List II (appendix II) lists over 29,000 species that are not immediately threatened with extinction, but may become so if unlimited international trade continues. Trade is therefore regulated for these species by means of a licence or permit system (with for example specific quotas) that is subject to control. International trade in specimens of (products of/with) these species is allowed, but only if permits have been granted for each consignment. List III (appendix III) lists species to which a member country wants to give protection in order to prevent their extinction in that country as a consequence of international trade. Trade in specimens of (or products of/with) these species requires an export permit or a certificate of authenticity for each consignment, together with a notification of import when imported into the Netherlands.

6 CITES is in de regel van toepassing op levende en dode planten en dieren en op delen van dergelijke planten en dieren. Dus ook op producten die van zulke planten of dieren zijn vervaardigd of elementen ervan bevatten. Soms echter zijn delen van planten en dieren uitgezonderd, soms zijn bepaalde verwerkingsstadia uitgezonderd. Zo is bijvoorbeeld de ginsengwortel wel beschermd, maar thee waarin ginseng is verwerkt niet. Dergelijke vrijstellingen zijn specifiek genoemd in de CITES-bijlagen (annotaties). Nederlandse wetgeving De Nederlandse wetgeving is gebaseerd op de Europese regelgeving waarvan de bijlagen A, B, C en D nauw samenhangen met de lijsten I, II en III van CITES. Kort samengevat komt het erop neer dat Europa (en daarmee ook Nederland) wel strenger, maar niet minder streng dan CITES kan zijn. Eén van die strengere maatregelen is dat bij invoer altijd én een CITESuitvoervergunning of certificaat van oorsprong én een CITES-invoervergunning (voor bijlage A en B) of een kennisgeving van invoer (voor bijlage C) nodig is. Voor de soorten op bijlage D is alleen een kennisgeving van invoer nodig. Saiga antilope / Saiga Antelope 6 CITES generally applies to dead and alive plants and animals as well as to parts of such plants and animals. This means that it also applies to products that are made of such plants or animals or contain parts thereof. However, parts of plants and animals are sometimes exempted, sometimes certain processing stages are exempted. For example, the ginseng root is protected, but tea containing ginseng is not. Such exemptions are specifically mentioned in the CITES appendices (annotations). Dutch Legislation Dutch legislation is based on European legislation and includes annexes A, B, C and D which are closely connected with CITES lists I, II and III. In short: Dutch legislation can be stricter, but not less strict than CITES. One of these stricter measures is that importing always requires a CITES export permit or certificate of origin together with a CITES import permit (for annexes A and B) or a notification of import (for annex C). For annex D species only a notification of import is required.

7 Let op: ook als een medicijn geen bestanddelen van beschermde dieren of planten bevat, maar dit wel op het etiket van de verpakking staat vermeld, moeten er CITES-documenten bij een invoerzending aanwezig zijn! Indien een medicijn wordt aangetroffen dat een bestanddeel bevat afkomstig van een beschermde dier- of plantensoort, zonder dat daarbij de juiste vergunningen worden getoond, wordt het product direct in beslag genomen. De douane, Algemene Inspectiedienst (AID) of de politie maakt vervolgens een proces-verbaal op en afhankelijk van de ernst van de zaak (o.a. afhankelijk van de beschermde status van de betreffende soort plant of dier) volgt een gerechtelijke procedure waar een geldboete (voor bedrijven een boete van maximaal euro en/of zelfs een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar) op kan volgen. Voor particulieren is dit een boete van maximaal euro en/of zelfs een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar. Neushoorn / Rhinoceros 7 NOTE: even if a medicine does not contain any elements of protected flora or fauna but indicates such on the package label, the CITES documents must accompany the consignment. If a medicine contains an element from a protected plant or animal without the proper documents, the products will be confiscated immediately. The customs, the AID (General Inspectorate) or the police will then draw up a statement and, depending on the seriousness (which depends again on the protection status of the plant or animal species in question), the case will be brought to trial, to be followed by a fine (for enterprises a fine of 454,000 euro at the most and/or even a prison sentence of up to 6 years). Private individuals can get a fine up to 45,000 euro and/or face imprisonment for a maximum of 3 years.

8 Het is van belang te weten dat het Nederlandse recht ervan uitgaat dat eenieder de wet kent. Ook degenen die per ongeluk de wet overtreden door een (product van een) beschermde plant of dier te importeren worden vervolgd. De overheid wil graag voorkomen dat vanwege onwetendheid de wet wordt overtreden. Deze folder en de meer uitgebreide brochure CITES en traditionele medicijnen: mens en natuur in balans helpen daarbij. Meer weten? Deze folder is ook verkrijgbaar in het Nederlands/Chinees. Daarnaast kunt u voor meer uitgebreide informatie de brochure CITES en traditionele medicijnen: mens en natuur in balans aanvragen of downloaden van internet: of In de brochure wordt meer in detail de wetgeving rond bedreigde dieren en planten toegelicht. De brochure is verkrijgbaar in Engels/Nederlands/ Chinees. Bovengenoemde brochure of meerdere exemplaren van deze folder kunt u bestellen door te bellen met: LASER/CITES-bureau, tel.: (078) Ginseng / Ginseng It is important to know that according to Dutch law everybody is supposed to know the law. Even those who have accidentally broken the law by importing a (product of) a protected plant or animal will be prosecuted. The authorities try to avoid that people break the law out of ignorance. This brochure and a more extensive booklet called CITES and traditional medicines: people and nature in balance may prove to be helpful. More information This brochure is also available in Dutch/Chinese. In addition, you can apply for the booklet CITES and traditional medicines: people and nature in balance for more detailed information. You can also download the text from Internet: or The booklet explains in detail the legislation on threatened animals and plants. The booklet is available in English/Dutch/Chinese. The above mentioned booklet or several copies of this brochure can be ordered by calling LASER/CITES-bureau, telephone: +31(0)

9 Aanvraagformulieren voor vergunningen kunt u downloaden van de internetsite of telefonisch aanvragen bij het CITESbureau van LASER. Aan de informatie in deze brochures kunnen geen rechten worden ontleend. Als u twijfelt of voor een medicijn met plantaardige of dierlijke ingrediënten in Nederland een vergunning nodig is, kunt u de internetsite van het CITES-bureau bezoeken (www.minlnv.nl/cites) of contact opnemen met: LASER Dordrecht, CITES-bureau Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht, tel.: (078) Application forms for permits can be downloaded from the Internet site or contact the LASER CITES-bureau by telephone. No rights may be derived from the information in this brochure. If you are not sure whether a permit is required for a medicine with botanical or animal ingredients in the Netherlands, please go to the Internet site of the CITES-bureau (www.minlnv.nl/cites) or contact: LASER Dordrecht, CITES-bureau P.O. box 1191, 3300 BD Dordrecht telephone: +31(0) Tijger / Tiger

10 Overige websites met meer informatie: voor informatie over CITES. geeft een overzicht van soorten in de bijlagen van CITES en de Europese verordening. bevat informatie over de Nederlandse regelgeving. Voor nadere informatie en voor het aanvragen van vergunningen kunt u contact opnemen met het CITES-bureau. en over het natuurbeschermingswerk van het Wereld Natuur Fonds. 10 Muskushert / Muskdeer Other websites with further information: for information about CITES. gives a survey of species mentioned in the CITES appendices and the European regulations. has information on Dutch legislation. Please contact the CITES-bureau for further information and for requesting permits. and about the World Wide Fund for Nature s work on nature conservation.

11 (de website in het Chinees: en de website in het Japans: informeert over het door het Wereld Natuur Fonds gesteunde werk van TRAFFIC. TRAFFIC volgt de handel in bedreigde dier- en plantensoorten, brengt smokkelroutes in kaart en signaleert welke landen te weinig optreden tegen de illegale handel. 11 Muskushert / Muskdeer (the website in Chinese is: and the website in Japanese is: gives information on TRAFFIC s work, which is supported by the World Wide Fund for Nature. TRAFFIC monitors the trade in threatened animals and plants species, maps out smuggling routes and points out what countries take insufficient action against illegal trade.

12 Voorbeelden van in TCM aangetroffen beschermde dier- en plantensoorten Op de volgende pagina s vindt u een tweetal TCM-overzichten van tot op heden in de handel aangetroffen medicijnen, die delen van dier- of plantensoorten bevatten die beschermd zijn. Deze lijsten zijn niet volledig en als u niet zeker weet of er een beschermd dier- of plantensoort in uw bestelde product zit, neem dan contact op met de exporteur of kijk op: 12 Zeeschildpad / Sea turtle Examples of the protected animal and plant species found in TCM The following pages give two overviews of TCM containing parts of protected animals or plants, which have so far been found in trading activities. These lists are not complete, and if you are not sure whether the product you ordered contains parts of protected animals or plants, please contact the exporter or consult:

13 Enkele voorbeelden van beschermde diersoorten, aangetroffen in (traditionele) Chinese medicijnen Some examples of protected animal species found in (traditional) Chinese medicines Latijnse naam Soort geneeswijze Latijns/farmaceutisch Pin-Yin naam Gewone naam Wettelijke status Scientific Kind of medicine Latin/pharmaceutical Pin-Yin name Common name Legal status (latin) name Panthera tigris TCM Os Tigris Hu Gu Tijger/Tiger Cites I EU annex A Rhinocerotidae TCM (Cornu) Xi Jiao Neushoorn/ Cites I EU annex A Rhinocerotis Rhinoceros Chelonidae TCM (Carapax) Dai mao Zeeschildpad/ Cites I EU annex A Eretmochelys Sea turtle Elephantidae TCM (Dens) Elephantis Xiang Ya Olifant/Elephant Cites I/II EU annex A/B Ursidae TCM (Fel) Ursi Xiong Dan Beer/Bear Cites I/II EU annex A/B Moschus specimen TCM Moschus She Xiang Muskushert/ Cites I/II EU annex A/B Musk deer Crocodylia TCM Krokodil/Crocodile Cites I/II EU annex A/B Saiga tatarica TCM Saigae Tataricae Ling Yang Jiao Saiga antilope/ Cites II EU annex B (Cornu Antelopis) Saiga antelope 13 Macaca mulatta TCM (Calculus) Macaca Hou Zao Makaak/Macaques Cites II EU annex B Manis spp. TCM (Squama) Manitis Chuan Shan Jia Schubdier/Pangolin Cites II EU annex B Cuora spp. TCM Zoetwater-Cites II EU annex B doosschildpad/ Freshwater Box turtle Naja naja TCM, Homeopathy Brilcobra / Cites II EU annex B Common cobra Syngnathidae TCM Hippocampus Hai Ma Zeepaardjes/ EU annex D 1 Genus Seahorses Hippocampus 1 Alleen levende en complete of in essentie complete dode exemplaren. 1 Only live specimens and complete, or essentially complete dead specimens.

14 Enkele voorbeelden van beschermde plantensoorten, aangetroffen in (traditionele) Chinese medicijnen Some examples of protected plant species found in (traditional) Chinese medicines Latijnse naam Soort geneeswijze Latijns/farmaceutisch Pin-Yin naam Gewone naam Wettelijke status Scientific Kind of medicine Latin/pharmaceutical Pin-Yin name Common name Legal status (latin) name Saussurea TCM, Ayurveda (Radix) Mu Xiang Costuswortel/ Cites I EU annex A costus/lappa Aucklandiae Costus root Dendrobium spp. TCM Herba Dendrobii Shi Hu Orchidee / Orchid Cites I/II EU annex A/B Aloe spp. TCM Aloë / Aloe Cites I/II EU annex A/B 1 Gastrodia elata TCM (Rhizoma) Gastrodiae Tian Ma Orchidee / Orchid Cites II EU annex B Cibotium TCM (Rhizoma) Cibotii Gou Ji Boomvaren specie/ Cites II EU annex B barometz Tree fern specie Cistanche TCM (Herba) Cistanches Rou Cong Rong Desert living Cistanche Cites II EU annex B deserticola 4 14 Nardostachys TCM, Ayurveda (Radix) Nardotacys Gan Song Indian Nard/ Spikenard Cites II EU annex B grandiflora 4 jatamansi Panax TCM, Ayurveda, (Radix) Panacis Xi Yang Shen American ginseng Cites II EU annex B 2 quinquefolius Homeopathy, Quinquefolii Phytotherapy Panax ginseng TCM, Ayurveda, (Radix) Ginseng Ren Shen Ginseng Cites II EU annex B 3 Homeopathy, Phytotherapy Picrorhiza TCM, Ayurveda (rhizoma) Picrorhizea Katuki / Kutki Cites II EU annex B kurrooa 4 Podophyllum TCM Podophylii Emodi Tao Er Qi Himalayan May apple Cites II EU annex B hexandrum (=emodi) 4 Bletilla striata TCM (Tuber/Rhizoma) Bai Ji Orchidee / Orchid/ Cites II EU Annex B Bletillae Hyacinth Bletilla Purple ground orchid 1 Van Aloë Vera (Barbadensis) zijn de bladeren uitgesloten van bescherming. 2 Alleen wortels en als wortel herkenbare delen. 3 Alleen wortels van Russische populatie. 4 Van deze soorten zijn de chemische en farmaceutische afgeleiden vrijgesteld. 1 Aloë Vera (Barbadensis) leaves are excluded from protection. 2 Only the roots and parts recognisable as root. 3 Only the roots of the Russian population. 4 Chemical and pharmaceutical derivatives are exempted.

15 Indien EU-bijlage A/B vermeld staat, betekent het dat onder de groep bepaalde populaties of soorten onder bijlage A en andere populaties of soorten onder bijlage B vallen. Medicijnen waarin (delen van) planten of dieren zijn verwerkt die op EU-bijlage A staan en die uit het wild afkomstig zijn, mogen NIET in Nederland worden geïmporteerd voor commerciële doeleinden. In het geval van neushoornhoorn en tijgerbotten en de daarmee vervaardigde producten is import en bezit geheel verboden (dit geldt voor gefokte en wilde exemplaren). Medicijnen waarin (delen van) planten of dieren zijn verwerkt die op EU-bijlage B staan of van (delen van) aantoonbaar gekweekte planten die op EU-bijlage A staan, mogen alleen met de juiste vergunningen in Nederland worden geïmporteerd. Uitzondering op deze regel vormen de genoemde panaxplanten; daarvan zijn alleen de wortel en de herkenbare delen ervan beschermd en dan alleen bepaalde populaties. Indien Cites I/II vermeld staat, betekent dit dat onder de groep bepaalde populaties of soorten onder lijst I en andere populaties of soorten onder lijst II vallen. 15 The indication EU annex A/B means that the populations or species comes under annex A and other populations or species come under annex B. Medicines containing (parts of) plant or animal species listed on the EU annex A that are found in the wild, are NOT ALLOWED to be imported into the Netherlands for commercial purposes. In the case of products containing rhino horn and tiger bones and products made from them, importation and possession is entirely forbidden (this applies both to bred specimens and wild specimens). Medicines containing (parts of) plant or animal species listed in the EU annex B or containing (parts of) evidently cultivated plants listed in EU annex B or of (parts of) cultivated plants listed in EU annex A can only be imported into the Netherlands on presentation of the appropriate permits. Exceptions to this rule are the Panax plants, of which only the roots and the recognisable parts are protected in certain populations. If CITES I/II is mentioned it means that in this group given populations or species come under List I, and other populations or species come under list II.

16 Voor meer informatie over CITES-regelgeving kunt u contact opnemen met: LASER/CITES-bureau, Postbus 1119, 3300 BD Dordrecht Tel , For further information on CITES legislation, please contact: LASER/CITES-office, P.O. box 1119, 3300 BD Dordrecht, The Netherlands Phone +31 (0) , Februari/February 2002 Deze folder is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van: This brochure has been realised in co-operation with: Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is onder meer verantwoordelijk voor beleid, regelgeving en internationale samenwerking ten aanzien van de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. The Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries is, amongst other things, responsible for legislation and international co-operation concerning the trade in endangered animal and plant species. Het CITES-bureau is de administratieve instantie voor de uitvoering van CITES in Nederland. Dit bureau, verantwoordelijk voor de vergunningverlening, is ondergebracht bij LASER. The CITES bureau is the administrative body for the implementation of CITES in the Netherlands. The bureau is responsible for the issue of permits and is accommodated by LASER. 16 LASER is een agentschap van het ministerie van LNV. LASER verzorgt meer dan 150 (subsidie)regelingen op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij. LASER voert zo ook de regelingen van CITES uit. LASER is an agency of the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries. LASER takes care of legislation (including subsidies) in the field of agriculture, nature management and fisheries. It also carries out CITES regulations. De Algemene Inspectie Dienst (AID) is - als onderdeel van het ministerie van LNV - verantwoordelijk voor de (coördinatie van de) handhaving van de regelgeving op het gebied van de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. The AID Inspectorate, a division of the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries, is responsible for (the coordination of) the enforcement of legislation on trade in endangered animal and plant species. De politie handhaaft de openbare orde en naleving van wetten. Zo ook wetten die gelden op het gebied van handel in en bezit van (delen van) dier- en plantensoorten of producten ervan. Hiertoe werkt zij nauw samen met de AID. The police maintain public order and compliance with the law. This includes legislation in the field of trade in and possession of (parts of) animals and plants or products. They work closely together with the AID Inspectorate. Het Wereld Natuur Fonds wil de afbraak van de natuurlijke soortenrijkdom aan planten en dieren op aarde stoppen en - waar mogelijk - herstellen met als streven een leefbare aarde waar de mens in harmonie met de natuur leeft. WWF s mission is to stop the degration of the planet s natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature. TRAFFIC volgt de handel in bedreigde dier- en plantensoorten, brengt smokkelroutes in kaart en signaleert welke landen te weinig optreden tegen de illegale handel. TRAFFIC actively monitors and investigates wildlife trade and seeks out which countries take insufficient action against illegal trade.

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad

Het basisexamen inburgering in het buitenland. The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad Het basisexamen inburgering in het buitenland The Dutch Civic Integration Examination Abroad 02 The Dutch Civic

Nadere informatie

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh

Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations. 21 August 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations 21 August 2013 This newsletter is sent by NautaDutilh Legislation Dutch financial markets - future financial supervision regulations

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens

Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen. IND registration for EU citizens Inschrijving bij de IND voor EU-onderdanen IND registration for EU citizens Personen met de nationaliteit van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland (behalve Bulgarije en Roemenië) die langer dan drie

Nadere informatie

Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland

Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland Filteren van kinderporno op internet Een verkenning van technieken en reguleringen in binnen- en buitenland W.Ph. Stol H.W.K. Kaspersen J. Kerstens E.R. Leukfeldt A.R. Lodder 26 mei 2008 Deze studie is

Nadere informatie

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH

Whitepaper Regelgeving medische alarmering conform MDD, WMH en BMH 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INTRODUCTIE... 2 3 MANAGEMENTSAMENVATTING... 3 3.1 MANAGEMENTSAMENVATTING, CONCLUSIES EN IMPLICATIES... 4 3.2 DEFINITIES... 5 4 EXTENDING FUNCTIONALITY BEYOND THE

Nadere informatie

Patient data for health research

Patient data for health research Patient data for A discussion paper on anonymisation procedures for the use of patient data for incorporating: Zorggegevens voor zorgonderzoek De TTP als panacee? mr. Evert-Ben van Veen October 2011 The

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

Formulier Startende onderneming Bv, nv of andere rechtspersoon

Formulier Startende onderneming Bv, nv of andere rechtspersoon Formulier Startende onderneming Bv, nv of andere rechtspersoon Form Starting enterprise Private Limited Liability Company, Public Limited Liability Company or other legal entity Over dit formulier About

Nadere informatie

Screening: tussen hoop en hype

Screening: tussen hoop en hype Screening: tussen hoop en hype Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Voorzitter Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Screening: tussen hoop en

Nadere informatie

information on your aow-pension

information on your aow-pension information on your aow-pension Your AOW pension Informatie over uw AOW-pensioen Table of contents Introduction 1 1 Who is insured under the AOW scheme 2 2 What are the AOW entitlements 2 3 How much AOW

Nadere informatie

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software:

2. Functie-updates en inhoudelijke updates op de Software: NORTON-LICENTIEOVEREENKOMST Norton AntiVirus för Mac of Norton Internet Security för Mac BELANGRIJK: LEES DE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST ("LICENTIEOVEREENKOMST") AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U

Nadere informatie

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Inhoudsopgave CoMensha, Hoe nu verder? Informatie voor slachtoffers van mensenhandel. Deze folder is

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Pensioen. het buitenland

Pensioen. het buitenland Pensioen ontvangen in het buitenland Receiving pension abroad Welke informatie is van belang als u niet in Nederland woont? Stichting Philips Pensioenfonds What information is important if you do not live

Nadere informatie

Financial Markets Amendment Decree 2014 - Inducement ban for investment firms. 18 December 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh

Financial Markets Amendment Decree 2014 - Inducement ban for investment firms. 18 December 2013. This newsletter is sent by NautaDutilh Financial Markets Amendment Decree 2014 - Inducement 18 December 2013 ban for investment firms This newsletter is sent by NautaDutilh Financial Markets Amendment Decree 2014 - Inducement ban for investment

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY

11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY 11 JULY 2014. argen-x N.V. INSIDER TRADING POLICY CONTENT OF THE INSIDER TRADING POLICY INTRODUCTION...3 CHAPTER I SCOPE AND DEFINITIONS...3 1. DEFINITIONS...3 2. SCOPE...3 CHAPTER II GENERAL PROHIBITIONS...3

Nadere informatie

Monitoronderzoek EU-GHS/CLP 2013. Eindrapportage

Monitoronderzoek EU-GHS/CLP 2013. Eindrapportage Monitoronderzoek EU-GHS/CLP 2013 Eindrapportage Colofon Auteurs Dr. Jaco Westra Dr. Kees Le Blansch Bureau KLB Postbus 137 2501 CC Den Haag Telefoon: +31 (0)70 302 58 30 Fax: +31 (0)70 302 58 39 E-mail:

Nadere informatie

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants

Migrating to Flanders Starterskit for family migrants Migrating to Flanders Starterskit for family migrants, Migreren naar Vlaanderen Starterspakket voor familiemigranten Met steun van het Europees Integratiefonds With the support of the European Integration

Nadere informatie

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen TNO-rapport TNO 2014 R11049 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 16 juli 2014 Auteur(s) Tijs van den Broek,

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Slachtofferhulp in Sint Maarten

Slachtofferhulp in Sint Maarten Slachtofferhulp in Sint Maarten Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar de hulp aan slachtoffers van delicten en naar de verankering van hun positie in de wetgeving Slachtofferhulp

Nadere informatie

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG. www.igz.nl KORTSCHRIFT. Handel in geneesmiddelen via internet

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG. www.igz.nl KORTSCHRIFT. Handel in geneesmiddelen via internet STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG www.igz.nl KORTSCHRIFT Handel in geneesmiddelen via internet Den Haag, augustus 2004 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom in de Antwerpse Zoo

Welkom in de Antwerpse Zoo N 52 April Mei Avril Mai 2005 Maandelijks/Mensuel - afgiftekantoor Gent X Toelating tot sluiting Gent X 3/224 BELGIË - BELGIQUE P.B. Gent X 3/4145 P E R I O D I C A L F O R P U B L I C M A N A G E M E

Nadere informatie

Resultaatgerelateerde beloningssystemen voor advocaten

Resultaatgerelateerde beloningssystemen voor advocaten Resultaatgerelateerde beloningssystemen voor advocaten Een vergelijkende beschrijving van beloningssystemen voor advocaten in een aantal landen van de Europese Unie en Hong Kong Eindrapport Kenmerk 1347/5381972/05

Nadere informatie

Samenvatting mr. L.A.R. Siemerink. De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten

Samenvatting mr. L.A.R. Siemerink. De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten Samenvatting mr. L.A.R. Siemerink De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten Om gebruik te kunnen maken van het internet sluit een consument een overeenkomst met een ISP. Daarbij maken

Nadere informatie

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER HANDLEIDING DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor de aanschaf van het Freecom Dual Drive

Nadere informatie