CITES en Traditionele Chinese Medicijnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CITES en Traditionele Chinese Medicijnen"

Transcriptie

1 CITES en Traditionele Chinese Medicijnen Mens en Natuur in Balans CITES and Traditional Chinese Medicines People and Nature in Balance 1

2 2

3 Traditioneel Chinese medicijnen en de natuur De traditioneel Chinese geneeskunst is een geneeswijze waar miljoenen mensen over de hele wereld baat bij hebben. Voor de productie van de traditioneel Chinese medicijnen (TCM) worden voornamelijk bestanddelen van dieren of planten gebruikt. Een aantal van deze soorten komt nog volop in het wild voor. Echter, in deze tijd waarin de mens zoveel ruimte in beslag neemt, wordt het voortbestaan van sommige soorten dieren en planten ernstig bedreigd. TCM is gebaseerd op de eeuwenoude Chinese filosofie van de samenhang tussen mens en natuur en de helende werking van de natuur op de gezondheid van mensen. De internationale wetgeving rond bedreigde dieren en planten is op diezelfde gedachte gebaseerd. Deze streeft een evenwicht na waarbij mens en natuur met elkaar in harmonie kunnen leven. Nederlands 3 Traditional Chinese medicines and Nature Schubdier / Pangolin Traditional Chinese medicine is a form of treatment from which millions of people all over the world benefit. Traditional Chinese medicines (TCM) are mainly produced with ingredients from animals or plants. A number of these species is found in abundant numbers in the wild. But nowadays, people occupy so much space that the survival of some animal and plant species is in serious danger. TCM is based on the age-old Chinese philosophy of the coherence between people and nature, and the beneficial effect of nature on human health. International legislation on threatened plants and animals is based on the same philosophy: it seeks a balance in which people and nature can live in harmony. English

4 Om het duurzaam gebruik van onze kostbare natuurlijke hulpbronnen te waarborgen, wordt de internationale handel in medicijnen die bedreigde soorten bevatten gereguleerd door de Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES). Nederland heeft een eigen wetgeving waarin de CITES-afspraken zijn opgenomen. Deze folder geeft een overzicht van de in Nederland geldende wetgeving met betrekking tot handel in bedreigde dieren en planten én in delen of producten hiervan en geeft enkele voorbeelden van beschermde soorten die tot op heden zijn aangetroffen in TCM. CITES CITES is een internationaal verdrag waarbij meer dan 150 landen zich hebben aangesloten. Dit verdrag bevat afspraken over de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten en delen of producten hiervan, om overexploitatie te voorkomen. Deze soorten zijn op lijsten (appendices) geplaatst. 4 Orchidee / Orchid In order to guarantee the sustainable use of earth s precious natural resources, international trade in medicines containing endangered species is regulated by the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES). The Netherlands has its own legislation which implements the CITES agreements. This brochure gives a survey of the Dutch regulations on the trade in (parts of) threatened animals and plants or products thereof, and also gives some examples of protected species that have so far been found in TCM. CITES CITES is an international treaty with more than 150 member countries. To prevent over-exploitation, the CITES treaty contains agreements on the international trade in threatened plant and animal species and their parts or products. The species in question are given in lists (appendices).

5 Lijst I (appendix I) omvat meer dan 800 soorten die met uitsterven worden bedreigd. Er bestaat dan ook een streng verbod op de internationale commerciële handel in uit het wild afkomstige exemplaren van deze soorten. Lijst II (appendix II) omvat meer dan soorten die op dit moment niet direct met uitsterven worden bedreigd, maar die door ongelimiteerde internationale handel wel bedreigd kunnen worden. Daarom wordt voor deze soorten de handel gereguleerd door een vergunningsysteem met bijvoorbeeld specifieke quota en de controle daarop. Internationale handel in exemplaren van (of producten van/met) deze soorten is toegestaan, maar alleen als daarvoor - per zending - vergunningen zijn verleend. Lijst III (appendix III) omvat soorten waaraan een land van herkomst bescherming wil bieden om te voorkomen dat deze door internationale handel uitsterven in dat land. Voor handel in exemplaren van (of producten van/met) deze soorten is - per zending - een exportvergunning of een certificaat van oorsprong nodig, samen met een kennisgeving van invoer bij invoer in Nederland. 5 Orchidee / Orchid List I (appendix I) lists over 800 species that are threatened with extinction. There is a strict ban on commercial international trade in specimens of wild origin of these species. List II (appendix II) lists over 29,000 species that are not immediately threatened with extinction, but may become so if unlimited international trade continues. Trade is therefore regulated for these species by means of a licence or permit system (with for example specific quotas) that is subject to control. International trade in specimens of (products of/with) these species is allowed, but only if permits have been granted for each consignment. List III (appendix III) lists species to which a member country wants to give protection in order to prevent their extinction in that country as a consequence of international trade. Trade in specimens of (or products of/with) these species requires an export permit or a certificate of authenticity for each consignment, together with a notification of import when imported into the Netherlands.

6 CITES is in de regel van toepassing op levende en dode planten en dieren en op delen van dergelijke planten en dieren. Dus ook op producten die van zulke planten of dieren zijn vervaardigd of elementen ervan bevatten. Soms echter zijn delen van planten en dieren uitgezonderd, soms zijn bepaalde verwerkingsstadia uitgezonderd. Zo is bijvoorbeeld de ginsengwortel wel beschermd, maar thee waarin ginseng is verwerkt niet. Dergelijke vrijstellingen zijn specifiek genoemd in de CITES-bijlagen (annotaties). Nederlandse wetgeving De Nederlandse wetgeving is gebaseerd op de Europese regelgeving waarvan de bijlagen A, B, C en D nauw samenhangen met de lijsten I, II en III van CITES. Kort samengevat komt het erop neer dat Europa (en daarmee ook Nederland) wel strenger, maar niet minder streng dan CITES kan zijn. Eén van die strengere maatregelen is dat bij invoer altijd én een CITESuitvoervergunning of certificaat van oorsprong én een CITES-invoervergunning (voor bijlage A en B) of een kennisgeving van invoer (voor bijlage C) nodig is. Voor de soorten op bijlage D is alleen een kennisgeving van invoer nodig. Saiga antilope / Saiga Antelope 6 CITES generally applies to dead and alive plants and animals as well as to parts of such plants and animals. This means that it also applies to products that are made of such plants or animals or contain parts thereof. However, parts of plants and animals are sometimes exempted, sometimes certain processing stages are exempted. For example, the ginseng root is protected, but tea containing ginseng is not. Such exemptions are specifically mentioned in the CITES appendices (annotations). Dutch Legislation Dutch legislation is based on European legislation and includes annexes A, B, C and D which are closely connected with CITES lists I, II and III. In short: Dutch legislation can be stricter, but not less strict than CITES. One of these stricter measures is that importing always requires a CITES export permit or certificate of origin together with a CITES import permit (for annexes A and B) or a notification of import (for annex C). For annex D species only a notification of import is required.

7 Let op: ook als een medicijn geen bestanddelen van beschermde dieren of planten bevat, maar dit wel op het etiket van de verpakking staat vermeld, moeten er CITES-documenten bij een invoerzending aanwezig zijn! Indien een medicijn wordt aangetroffen dat een bestanddeel bevat afkomstig van een beschermde dier- of plantensoort, zonder dat daarbij de juiste vergunningen worden getoond, wordt het product direct in beslag genomen. De douane, Algemene Inspectiedienst (AID) of de politie maakt vervolgens een proces-verbaal op en afhankelijk van de ernst van de zaak (o.a. afhankelijk van de beschermde status van de betreffende soort plant of dier) volgt een gerechtelijke procedure waar een geldboete (voor bedrijven een boete van maximaal euro en/of zelfs een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar) op kan volgen. Voor particulieren is dit een boete van maximaal euro en/of zelfs een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar. Neushoorn / Rhinoceros 7 NOTE: even if a medicine does not contain any elements of protected flora or fauna but indicates such on the package label, the CITES documents must accompany the consignment. If a medicine contains an element from a protected plant or animal without the proper documents, the products will be confiscated immediately. The customs, the AID (General Inspectorate) or the police will then draw up a statement and, depending on the seriousness (which depends again on the protection status of the plant or animal species in question), the case will be brought to trial, to be followed by a fine (for enterprises a fine of 454,000 euro at the most and/or even a prison sentence of up to 6 years). Private individuals can get a fine up to 45,000 euro and/or face imprisonment for a maximum of 3 years.

8 Het is van belang te weten dat het Nederlandse recht ervan uitgaat dat eenieder de wet kent. Ook degenen die per ongeluk de wet overtreden door een (product van een) beschermde plant of dier te importeren worden vervolgd. De overheid wil graag voorkomen dat vanwege onwetendheid de wet wordt overtreden. Deze folder en de meer uitgebreide brochure CITES en traditionele medicijnen: mens en natuur in balans helpen daarbij. Meer weten? Deze folder is ook verkrijgbaar in het Nederlands/Chinees. Daarnaast kunt u voor meer uitgebreide informatie de brochure CITES en traditionele medicijnen: mens en natuur in balans aanvragen of downloaden van internet: of In de brochure wordt meer in detail de wetgeving rond bedreigde dieren en planten toegelicht. De brochure is verkrijgbaar in Engels/Nederlands/ Chinees. Bovengenoemde brochure of meerdere exemplaren van deze folder kunt u bestellen door te bellen met: LASER/CITES-bureau, tel.: (078) Ginseng / Ginseng It is important to know that according to Dutch law everybody is supposed to know the law. Even those who have accidentally broken the law by importing a (product of) a protected plant or animal will be prosecuted. The authorities try to avoid that people break the law out of ignorance. This brochure and a more extensive booklet called CITES and traditional medicines: people and nature in balance may prove to be helpful. More information This brochure is also available in Dutch/Chinese. In addition, you can apply for the booklet CITES and traditional medicines: people and nature in balance for more detailed information. You can also download the text from Internet: or The booklet explains in detail the legislation on threatened animals and plants. The booklet is available in English/Dutch/Chinese. The above mentioned booklet or several copies of this brochure can be ordered by calling LASER/CITES-bureau, telephone: +31(0)

9 Aanvraagformulieren voor vergunningen kunt u downloaden van de internetsite of telefonisch aanvragen bij het CITESbureau van LASER. Aan de informatie in deze brochures kunnen geen rechten worden ontleend. Als u twijfelt of voor een medicijn met plantaardige of dierlijke ingrediënten in Nederland een vergunning nodig is, kunt u de internetsite van het CITES-bureau bezoeken (www.minlnv.nl/cites) of contact opnemen met: LASER Dordrecht, CITES-bureau Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht, tel.: (078) Application forms for permits can be downloaded from the Internet site or contact the LASER CITES-bureau by telephone. No rights may be derived from the information in this brochure. If you are not sure whether a permit is required for a medicine with botanical or animal ingredients in the Netherlands, please go to the Internet site of the CITES-bureau (www.minlnv.nl/cites) or contact: LASER Dordrecht, CITES-bureau P.O. box 1191, 3300 BD Dordrecht telephone: +31(0) Tijger / Tiger

10 Overige websites met meer informatie: voor informatie over CITES. geeft een overzicht van soorten in de bijlagen van CITES en de Europese verordening. bevat informatie over de Nederlandse regelgeving. Voor nadere informatie en voor het aanvragen van vergunningen kunt u contact opnemen met het CITES-bureau. en over het natuurbeschermingswerk van het Wereld Natuur Fonds. 10 Muskushert / Muskdeer Other websites with further information: for information about CITES. gives a survey of species mentioned in the CITES appendices and the European regulations. has information on Dutch legislation. Please contact the CITES-bureau for further information and for requesting permits. and about the World Wide Fund for Nature s work on nature conservation.

11 (de website in het Chinees: en de website in het Japans: informeert over het door het Wereld Natuur Fonds gesteunde werk van TRAFFIC. TRAFFIC volgt de handel in bedreigde dier- en plantensoorten, brengt smokkelroutes in kaart en signaleert welke landen te weinig optreden tegen de illegale handel. 11 Muskushert / Muskdeer (the website in Chinese is: and the website in Japanese is: gives information on TRAFFIC s work, which is supported by the World Wide Fund for Nature. TRAFFIC monitors the trade in threatened animals and plants species, maps out smuggling routes and points out what countries take insufficient action against illegal trade.

12 Voorbeelden van in TCM aangetroffen beschermde dier- en plantensoorten Op de volgende pagina s vindt u een tweetal TCM-overzichten van tot op heden in de handel aangetroffen medicijnen, die delen van dier- of plantensoorten bevatten die beschermd zijn. Deze lijsten zijn niet volledig en als u niet zeker weet of er een beschermd dier- of plantensoort in uw bestelde product zit, neem dan contact op met de exporteur of kijk op: 12 Zeeschildpad / Sea turtle Examples of the protected animal and plant species found in TCM The following pages give two overviews of TCM containing parts of protected animals or plants, which have so far been found in trading activities. These lists are not complete, and if you are not sure whether the product you ordered contains parts of protected animals or plants, please contact the exporter or consult:

13 Enkele voorbeelden van beschermde diersoorten, aangetroffen in (traditionele) Chinese medicijnen Some examples of protected animal species found in (traditional) Chinese medicines Latijnse naam Soort geneeswijze Latijns/farmaceutisch Pin-Yin naam Gewone naam Wettelijke status Scientific Kind of medicine Latin/pharmaceutical Pin-Yin name Common name Legal status (latin) name Panthera tigris TCM Os Tigris Hu Gu Tijger/Tiger Cites I EU annex A Rhinocerotidae TCM (Cornu) Xi Jiao Neushoorn/ Cites I EU annex A Rhinocerotis Rhinoceros Chelonidae TCM (Carapax) Dai mao Zeeschildpad/ Cites I EU annex A Eretmochelys Sea turtle Elephantidae TCM (Dens) Elephantis Xiang Ya Olifant/Elephant Cites I/II EU annex A/B Ursidae TCM (Fel) Ursi Xiong Dan Beer/Bear Cites I/II EU annex A/B Moschus specimen TCM Moschus She Xiang Muskushert/ Cites I/II EU annex A/B Musk deer Crocodylia TCM Krokodil/Crocodile Cites I/II EU annex A/B Saiga tatarica TCM Saigae Tataricae Ling Yang Jiao Saiga antilope/ Cites II EU annex B (Cornu Antelopis) Saiga antelope 13 Macaca mulatta TCM (Calculus) Macaca Hou Zao Makaak/Macaques Cites II EU annex B Manis spp. TCM (Squama) Manitis Chuan Shan Jia Schubdier/Pangolin Cites II EU annex B Cuora spp. TCM Zoetwater-Cites II EU annex B doosschildpad/ Freshwater Box turtle Naja naja TCM, Homeopathy Brilcobra / Cites II EU annex B Common cobra Syngnathidae TCM Hippocampus Hai Ma Zeepaardjes/ EU annex D 1 Genus Seahorses Hippocampus 1 Alleen levende en complete of in essentie complete dode exemplaren. 1 Only live specimens and complete, or essentially complete dead specimens.

14 Enkele voorbeelden van beschermde plantensoorten, aangetroffen in (traditionele) Chinese medicijnen Some examples of protected plant species found in (traditional) Chinese medicines Latijnse naam Soort geneeswijze Latijns/farmaceutisch Pin-Yin naam Gewone naam Wettelijke status Scientific Kind of medicine Latin/pharmaceutical Pin-Yin name Common name Legal status (latin) name Saussurea TCM, Ayurveda (Radix) Mu Xiang Costuswortel/ Cites I EU annex A costus/lappa Aucklandiae Costus root Dendrobium spp. TCM Herba Dendrobii Shi Hu Orchidee / Orchid Cites I/II EU annex A/B Aloe spp. TCM Aloë / Aloe Cites I/II EU annex A/B 1 Gastrodia elata TCM (Rhizoma) Gastrodiae Tian Ma Orchidee / Orchid Cites II EU annex B Cibotium TCM (Rhizoma) Cibotii Gou Ji Boomvaren specie/ Cites II EU annex B barometz Tree fern specie Cistanche TCM (Herba) Cistanches Rou Cong Rong Desert living Cistanche Cites II EU annex B deserticola 4 14 Nardostachys TCM, Ayurveda (Radix) Nardotacys Gan Song Indian Nard/ Spikenard Cites II EU annex B grandiflora 4 jatamansi Panax TCM, Ayurveda, (Radix) Panacis Xi Yang Shen American ginseng Cites II EU annex B 2 quinquefolius Homeopathy, Quinquefolii Phytotherapy Panax ginseng TCM, Ayurveda, (Radix) Ginseng Ren Shen Ginseng Cites II EU annex B 3 Homeopathy, Phytotherapy Picrorhiza TCM, Ayurveda (rhizoma) Picrorhizea Katuki / Kutki Cites II EU annex B kurrooa 4 Podophyllum TCM Podophylii Emodi Tao Er Qi Himalayan May apple Cites II EU annex B hexandrum (=emodi) 4 Bletilla striata TCM (Tuber/Rhizoma) Bai Ji Orchidee / Orchid/ Cites II EU Annex B Bletillae Hyacinth Bletilla Purple ground orchid 1 Van Aloë Vera (Barbadensis) zijn de bladeren uitgesloten van bescherming. 2 Alleen wortels en als wortel herkenbare delen. 3 Alleen wortels van Russische populatie. 4 Van deze soorten zijn de chemische en farmaceutische afgeleiden vrijgesteld. 1 Aloë Vera (Barbadensis) leaves are excluded from protection. 2 Only the roots and parts recognisable as root. 3 Only the roots of the Russian population. 4 Chemical and pharmaceutical derivatives are exempted.

15 Indien EU-bijlage A/B vermeld staat, betekent het dat onder de groep bepaalde populaties of soorten onder bijlage A en andere populaties of soorten onder bijlage B vallen. Medicijnen waarin (delen van) planten of dieren zijn verwerkt die op EU-bijlage A staan en die uit het wild afkomstig zijn, mogen NIET in Nederland worden geïmporteerd voor commerciële doeleinden. In het geval van neushoornhoorn en tijgerbotten en de daarmee vervaardigde producten is import en bezit geheel verboden (dit geldt voor gefokte en wilde exemplaren). Medicijnen waarin (delen van) planten of dieren zijn verwerkt die op EU-bijlage B staan of van (delen van) aantoonbaar gekweekte planten die op EU-bijlage A staan, mogen alleen met de juiste vergunningen in Nederland worden geïmporteerd. Uitzondering op deze regel vormen de genoemde panaxplanten; daarvan zijn alleen de wortel en de herkenbare delen ervan beschermd en dan alleen bepaalde populaties. Indien Cites I/II vermeld staat, betekent dit dat onder de groep bepaalde populaties of soorten onder lijst I en andere populaties of soorten onder lijst II vallen. 15 The indication EU annex A/B means that the populations or species comes under annex A and other populations or species come under annex B. Medicines containing (parts of) plant or animal species listed on the EU annex A that are found in the wild, are NOT ALLOWED to be imported into the Netherlands for commercial purposes. In the case of products containing rhino horn and tiger bones and products made from them, importation and possession is entirely forbidden (this applies both to bred specimens and wild specimens). Medicines containing (parts of) plant or animal species listed in the EU annex B or containing (parts of) evidently cultivated plants listed in EU annex B or of (parts of) cultivated plants listed in EU annex A can only be imported into the Netherlands on presentation of the appropriate permits. Exceptions to this rule are the Panax plants, of which only the roots and the recognisable parts are protected in certain populations. If CITES I/II is mentioned it means that in this group given populations or species come under List I, and other populations or species come under list II.

16 Voor meer informatie over CITES-regelgeving kunt u contact opnemen met: LASER/CITES-bureau, Postbus 1119, 3300 BD Dordrecht Tel , For further information on CITES legislation, please contact: LASER/CITES-office, P.O. box 1119, 3300 BD Dordrecht, The Netherlands Phone +31 (0) , Februari/February 2002 Deze folder is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van: This brochure has been realised in co-operation with: Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is onder meer verantwoordelijk voor beleid, regelgeving en internationale samenwerking ten aanzien van de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. The Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries is, amongst other things, responsible for legislation and international co-operation concerning the trade in endangered animal and plant species. Het CITES-bureau is de administratieve instantie voor de uitvoering van CITES in Nederland. Dit bureau, verantwoordelijk voor de vergunningverlening, is ondergebracht bij LASER. The CITES bureau is the administrative body for the implementation of CITES in the Netherlands. The bureau is responsible for the issue of permits and is accommodated by LASER. 16 LASER is een agentschap van het ministerie van LNV. LASER verzorgt meer dan 150 (subsidie)regelingen op het gebied van landbouw, natuurbeheer en visserij. LASER voert zo ook de regelingen van CITES uit. LASER is an agency of the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries. LASER takes care of legislation (including subsidies) in the field of agriculture, nature management and fisheries. It also carries out CITES regulations. De Algemene Inspectie Dienst (AID) is - als onderdeel van het ministerie van LNV - verantwoordelijk voor de (coördinatie van de) handhaving van de regelgeving op het gebied van de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. The AID Inspectorate, a division of the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries, is responsible for (the coordination of) the enforcement of legislation on trade in endangered animal and plant species. De politie handhaaft de openbare orde en naleving van wetten. Zo ook wetten die gelden op het gebied van handel in en bezit van (delen van) dier- en plantensoorten of producten ervan. Hiertoe werkt zij nauw samen met de AID. The police maintain public order and compliance with the law. This includes legislation in the field of trade in and possession of (parts of) animals and plants or products. They work closely together with the AID Inspectorate. Het Wereld Natuur Fonds wil de afbraak van de natuurlijke soortenrijkdom aan planten en dieren op aarde stoppen en - waar mogelijk - herstellen met als streven een leefbare aarde waar de mens in harmonie met de natuur leeft. WWF s mission is to stop the degration of the planet s natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature. TRAFFIC volgt de handel in bedreigde dier- en plantensoorten, brengt smokkelroutes in kaart en signaleert welke landen te weinig optreden tegen de illegale handel. TRAFFIC actively monitors and investigates wildlife trade and seeks out which countries take insufficient action against illegal trade.

CITES en Traditionele Chinese Medicijnen. Mens en Natuur in Balans

CITES en Traditionele Chinese Medicijnen. Mens en Natuur in Balans CITES en Traditionele Chinese Medicijnen Mens en Natuur in Balans 1 2 Traditioneel Chinese medicijnen en de natuur De traditioneel Chinese geneeskunst is een geneeswijze waar miljoenen mensen over de hele

Nadere informatie

Museums en CITES in Nederland

Museums en CITES in Nederland www.cites.org 1 Museums en CITES in Nederland Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Copyright NL CITES SA CC08/218 Overeenkomst inzake de Internationale Handel

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

Handel in bedreigde dieren en planten Het CITES-verdrag in de praktijk

Handel in bedreigde dieren en planten Het CITES-verdrag in de praktijk Themablad Traffic/Cites 01-10-2002 13:50 Pagina 4 Hans Extra HD:WERELD NATUUR FONDS:0201017 Themablad Traffic/Cites:DOCU Handel in bedreigde dieren en planten Het CITES-verdrag in de praktijk Al eeuwenlang

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden

Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden Stad met een hart Deze folder gaat over de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Deze plant groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen

Nadere informatie

Infoblad. Reizen met beschermde dier- en plantensoorten Persoonlijk bezit, jachttrofeeën en souvenirs

Infoblad. Reizen met beschermde dier- en plantensoorten Persoonlijk bezit, jachttrofeeën en souvenirs Persoonlijk bezit, jachttreeën en souvenirs Waarom dit infoblad? In veel huishoudens zijn producten van beschermde dier- plantensoorten te vinden. Denk bijvoorbeeld aan dat antieke ivoren beeldje dat uit

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012

Informatiefolder. Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Informatiefolder Het afschaffen van kinderbijschrijvingen in paspoorten en andere reisdocumenten met ingang van 26 juni 2012 Kinderbijschrijvingen worden afgeschaft Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Infoblad Reizen met persoonlijk bezit, jachttrofeeën en souvenirs

Infoblad Reizen met persoonlijk bezit, jachttrofeeën en souvenirs Infoblad Reizen met persoonlijk bezit, jachttrofeeën en souvenirs Waarom dit infoblad? In veel huishoudens zijn producten van beschermde dier- of plantensoorten te vinden. Denk bijvoorbeeld aan dat antieke

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0055 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer termoz CN 8 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Kunststof verbindingen voor gebruik in beton en metselwerk Beoogd

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

INFOBLAD 3/2009 Europese aal

INFOBLAD 3/2009 Europese aal INFOBLAD 3/2009 Inhoud: Waarom dit Infoblad? 2 Wet- en regelgeving 2 Vergunningen en certificaten 2 Handel met landen buiten de EG 3 Aal gevangen vanaf 13 maart 2009 3 Aal gevangen voor 13 maart 2009 4

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 2+ PRESTATIEVERKLARING Nr. 0003 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer Inslag anker EA II 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (lichte lasten) Beoogd

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Welke functies moeten ingevuld worden?

Welke functies moeten ingevuld worden? Welke functies moeten ingevuld worden? De herziene Wod van papier naar praktijk! Jan-Bas Prins 17 juni 2014 Relevante documenten Europa 2010/63/EU EC Implementation, interpretation and terminology of Directive

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

INFOBLAD. Algemene toelichting CITES. Waarom dit infoblad? Dit infoblad is voor iedereen die wil weten wat CITES precies inhoudt.

INFOBLAD. Algemene toelichting CITES. Waarom dit infoblad? Dit infoblad is voor iedereen die wil weten wat CITES precies inhoudt. INFOBLAD Waarom dit infoblad? Dit infoblad is voor iedereen die wil weten wat CITES precies inhoudt. In dit infoblad leest u: - wat CITES is - hoe CITES internationaal, Europees en nationaal werkt - hoe

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands

Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public health workforce: An assessment in the Netherlands UvA-DARE (Digital Academic Repository) The public health workforce: An assessment in the Netherlands Jambroes, M. Link to publication Citation for published version (APA): Jambroes, M. (2015). The public

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij

Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelij Collectief Inclusief Opbouw Inclusief onderwijs; wat is het? Inclusief onderwijs; waarom? Inclusief onderwijs; waarom niet? De nationale context De internationale vergelijking De internationale context

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Find Neighbor Polygons in a Layer

Find Neighbor Polygons in a Layer Find Neighbor Polygons in a Layer QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Dick Groskamp This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://dare.uva.nl/document/446446 File ID 446446 Filename Titlepage SOURCE (OR PART OF THE FOLLOWING SOURCE):

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie