Thuis in de wereld At home in the world

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thuis in de wereld At home in the world"

Transcriptie

1 Thuis in de wereld At home in the world Erasmus 2013 Strategiedocument Strategy document Erasmus Universiteit Rotterdam

2 At home in the world ERASMUS, ROTERODAMI NATUS, 1466 This motto attributed by all to world citizen Erasmus is not a literal citation, but a free interpretation of statements Erasmus made at various moments during his life. Emeritus professor Jan van Herwaarden says that with a little imagination the statement can be derived from correspondence between Erasmus and the Swiss reformer Zwingli in 1522 in which Erasmus says I want to be a citizen of the world, later followed in 1523 by: I want to be a citizen of the world, not of a city. In 1529 Erasmus once again refers to the role of the homeland in a letter to his Antwerp business minder: ubi bene, ibi patria, freely translated where you feel comfortable, that is your home. Nor in his adagium Quaevis terra patria is there a statement from Erasmus, but a reference to the quoting of Socrates via a Greek oracular saying (recorded from tradition): the whole earth is one s homeland. Thuis in de wereld ERASMUS, ROTERODAMI NATUS, 1466 Dit motto dat alom aan wereldburger Erasmus wordt toegedicht is geen letterlijk citaat maar een vrije interpretatie op basis van uitspraken die Erasmus op uiteenlopende momenten in zijn leven heeft gedaan. Emeritus hoogleraar Jan van Herwaarden stelt dat de uitspraak met enige fantasie kan worden ontleend aan een briefwisseling tussen Erasmus en de Zwitserse hervormer Zwingli in 1522 waarin Erasmus stelt ik wil een burger van de wereld zijn, later in 1523 gevolgd door ik wil een burger van de wereld zijn en niet van een stad. In 1529 refereert Erasmus opnieuw aan de rol van het vaderland in een schrijven aan zijn Antwerpse zaakwaarnemer: ubi bene, ibi patria, vrij vertaald waar je je lekker voelt daar is je vaderland. Ook in zijn adagium Quaevis terra patria is geen sprake van een uitspraak van Erasmus, maar van een verwijzing naar het citeren van Socrates via een (uit overlevering opgetekende) Griekse orakelspreuk: de hele aarde is het vaderland.

3 Contents Inhoud Foreword 4 5 Voorwoord Ch.1 Erasmus 2007: who are we? 8 H1 Erasmus 2007: wie zijn wij? Ch.2 Social questions: what do we face? 12 H2 Maatschappelijke vragen: wat komt op ons af? Ch.3 Erasmus 2013: what do we want to be? 22 H3 Erasmus 2013: wat willen we zijn Ch.4 Education: a differentiated package for multicoloured talent 32 H4 Onderwijs: gedifferentieerd aanbod voor veelkleurig talent Ch.5 Research: strengthen and valorise selectively 40 H5 Onderzoek: selectief versterken en valoriseren Ch.6 Haven Rotterdam 48 H6 Thuishaven Rotterdam Ch.7 International campus 54 H7 Internationale campus Ch.8 Economic and social valorisation 58 H8 Economische en maatschappelijke valorisatie Ch.9 Finances 64 H9 Financiën Ch.10 Working on implementation 76 H10 Werken aan uitvoering Annex 1: Achieved results of the Strategic Plan Bijlage 1: Behaalde resultaten Strategisch Plan

4 Foreword At the initiative of several enterprising Rotterdam businessmen the Nederlandse Handels- Hoogeschool (or Netherlands School of Commerce) was founded in Enterprise and focus on society are therefore in our university s genes. In the 1960s, the School of Law and the Faculty of Social Sciences were founded, in later decades followed by Philosophy, History and Arts and Business Administration. The Rotterdam Medical Faculty was also founded in the 1960s. In 1973, the Rotterdam Medical Faculty and the Netherlands School of Commerce joined to form Erasmus University Rotterdam (EUR). This vision document marks the period from the present to the centennial of our university in It is the result of a broad discussion within our institution about developments in higher education, the strengths and weaknesses of the EUR, the differences and the cohesion between the faculties, and our ambitions for the coming years. All relevant documents from this discussion can be found on the website The conclusions of the discussion have been laid down in this strategy document. It describes our ambition to further develop the EUR into a world-class international university firmly rooted in the city. In 2013, our institution will be a proud, driven university that cultivates relevant talent for the good of mankind and society and produces relevant knowledge, plays in the Champions League and is connected with the city of Rotterdam. But the document does not limit itself to just describing this ambition. The importance of this strategic document is also that ambitions are translated into a strategic agenda. An implementation plan will be drawn up in 2008 on the basis of this agenda, in which all objectives will be linked to actors and time schemes. This document therefore expresses the - typically Rotterdam - idea that ambitions only have meaning once they are converted into concrete actions. This strategy document has been put together by both the Executive Board and the deans. The document has garnered the approval of the University Council and has been approved by the Supervisory Board. The Executive Board and the deans take joint responsibility for the implementation of the strategy. But this implementation will only be successful if everyone within our institution is inspired to make a contribution. May this document be our common agenda for the coming years. Jan Willem Oosterwijk MSc Chairman of the Executive Board 4

5 Voorwoord In 1913 werd op initiatief van enkele ondernemende Rotterdamse zakenlieden de Nederlandse Handels-Hoogeschool gesticht. Ondernemerschap en gerichtheid op de samenleving zitten daarmee in de genen van onze universiteit. In de jaren 60 van de twintigste eeuw werden de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen opgericht, in latere decennia volgden Wijsbegeerte, Historische en Kunstwetenschappen en Bedrijfskunde. In de jaren 60 werd tevens de Medische Faculteit Rotterdam ingesteld. In 1973 gingen de Medische Faculteit Rotterdam en de Nederlandse Economische Hogeschool samen verder als Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Dit visiedocument markeert de periode vanaf heden tot het eeuwfeest van onze universiteit in Het is het resultaat van een breed binnen onze instelling gevoerde discussie over ontwikkelingen in het hoger onderwijs, over de sterktes en zwaktes van de EUR, over de verschillen en de samenhang tussen faculteiten, en over onze ambities voor de komende jaren. Alle relevante documenten uit deze discussie zijn te raadplegen op de website De conclusies van de discussie zijn in dit strategiedocument neergelegd. Het beschrijft onze ambitie om de EUR verder te ontwikkelen tot een internationale, in de stad gewortelde universiteit van wereldklasse. Onze instelling is in 2013 een trotse, gedreven universiteit die voor mens en samenleving relevant talent kweekt en relevante kennis produceert, in de Champions League speelt en met Rotterdam verbonden is. Maar het blijft niet slechts bij de beschrijving van die ambitie. De betekenis van het strategisch document is ook dat ambities zijn vertaald in een strategische agenda. Op basis van deze agenda wordt in 2008 een uitvoeringsplan opgesteld, waarin alle doelstellingen zijn verbonden met actoren en termijnen. Uit dit document spreekt dus de - typisch Rotterdamse - opvatting dat ambities pas betekenis krijgen als ze worden omgezet in concrete acties. Dit strategiedocument is opgesteld door het College van Bestuur én de decanen. Het document heeft instemming verworven van de Universiteitsraad en is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het college en de decanen nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Maar die uitvoering zal slechts dán succesvol zijn als allen binnen onze instelling geïnspireerd zijn om hun bijdragen te leveren. Moge dit document onze gezamenlijke agenda voor de komende jaren zijn. Drs. Jan Willem Oosterwijk voorzitter College van Bestuur 5

6 Erasmus 2013 MOTTO At home in the world Erasmus, Roterodami natus, 1466 MISSION To cultivate talent and produce knowledge at the academic level to benefit mankind, business and society, internationally, nationally and regionally PROFILE On the basis of an excellent reputation in the areas of economics, business administration and health, strengthened by law, social sciences, history and arts and philosophy, the EUR will be navigating its own course in the coming years as: melting pot for talent with excellent Dutch and English-language bachelor s programmes as the basis for leading international master s specialisations at the interface of economics, health and society focused on excellent fundamental and applied research firmly rooted in Rotterdam for students in every phase of their lives and from various cultural backgrounds in an open and inspiring learning and working environment. 6

7 Erasmus 2013 MOTTO Thuis in de wereld Erasmus, Roterodami natus, 1466 MISSIE Voor mens, bedrijf en samenleving, internationaal, nationaal en regionaal kweken we talent en produceren we kennis op academisch niveau PROFIEL Op basis van een uitstekende reputatie op de terreinen Economie, Bedrijfskunde en Gezondheid, versterkt met Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Historische en Kunstwetenschappen en Wijsbegeerte, vaart de EUR in de komende jaren haar eigen koers als: smeltkroes voor talent met uitstekende Nederlands- en Engelstalige bacheloropleidingen als basis voor internationaal trendsettende masterspecialisaties op het snijvlak van economie, gezondheid en maatschappij geënt op uitstekend fundamenteel en toegepast onderzoek met een stevige verankering in Rotterdam voor studenten in alle levensfasen en van diverse culturele achtergronden in een open en inspirerende leer- en werkomgeving. 7

8 1 Erasmus 2007: who are we? Erasmus 2007: wie zijn wij?

9 FOCUS ON A SELECT NUMBER OF DISCIPLINES EUR houses a select number of disciplines, with a concentration in the areas of Medicine and Health, Economics and Business Administration, Law, Culture and Society. The university derives its strength from excellent education and research in the individual areas and from challenging connections between these disciplines, as well as substantive cooperation with institutions for higher vocational education (HBO). Expanding disciplines or institutional connections with HBO institutions are not on the agenda. MELTING POT OF CULTURES The largest share of our bachelor s students comes from Rotterdam and environs. A relatively large share of these students is of non-western descent. Of all Dutch universities, the student populations of the Free University Amsterdam (VU) and the EUR are characterised by the most diversity. Traditionally EUR also has a relatively large number of international students, partly because of the English-language bachelor s degree programmes International Business Administration and International Bachelor in Economics and Business Economics, and because of a number of English-language master s degree programmes. 2,400 international students of more than 100 nationalities study at Erasmus University, making the student population a true melting pot of cultures. FOCUS OP EEN SELECT AANTAL DISCIPLINES De EUR herbergt een select aantal disciplines, met concentratie op de terreinen Geneeskunde en Gezondheid, Economie en Bedrijfskunde, Recht, Cultuur en Maatschappij. De universiteit ontleent haar kracht aan uitstekend onderwijs en onderzoek op de afzonderlijke terreinen en op uitdagende verbindingen tussen deze disciplines, alsmede op inhoudelijke samenwerking met instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Uitbreiding van disciplines of institutionele verbinding met instellingen voor hoger beroepsonderwijs staan niet op de agenda. SMELTKROES VAN CULTUREN Het grootste deel van onze bachelorstudenten komt uit Rotterdam en omstreken. Een relatief groot deel van die studenten is van niet-westerse herkomst. Van alle Nederlandse universiteiten kenmerken de studentenpopulaties van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en van de EUR zich door de grootste diversiteit. Van oudsher heeft de EUR ook relatief veel internationale studenten, onder meer door de Engelstalige bacheloropleidingen International Business Administration en International Bachelor Economics and Business Economics, en door een aantal Engelstalige masteropleidingen. Aan de Erasmus Universiteit studeren 2400 internationale studenten van meer dan 100 nationaliteiten. De studentenpopulatie is daarmee een ware smeltkroes van culturen. 9

10 1 ERASMUS 2007: WHO ARE WE? CLEAR ORIENTATION ON SOCIETY From its founding as the Netherlands School of Commerce, the institution s clear social orientation has been an essential characteristic of EUR. This orientation is reflected among other things in the applied research in areas like logistics, safety, sustainability, health, social quality, and integration. It is also evidenced by the fact that a relatively high number of alumni ultimately end up in leadership positions in the business sector and in government, and by the strong (market) position of EUR in postgraduate education. Providing expertise for the management of complex changes and contributing to solving complex social issues are in our university s very DNA. INTERNATIONAL LEADER IN RESEARCH IN A NUMBER OF AREAS A number of research groups in the area of Medicine (including Cardiovascular research, Neurosciences, Genetics/Cellular biology, Oncology), Economics (econometrics in the group Economics of healthcare), Business Administration (Innovation), Law (Law and Economics), Psychology (the Cognitive Psychology of Learning) and Philosophy and Early Modern History (Erasmus Centre for Early Modern Studies) belong to the top in Europe, and in the world in some cases. The quality of research cannot be said to be of the same level in all areas in the non-medical disciplines however. This emerges from the limited number of veni, vidi and vici subsidies secured, and from the results in the second flow (indirect government) funding, among other things. BROAD RANGE OF EDUCATION The Dutch-language bachelor s degree programmes of EUR are on average of a good level, with the exception of a few programmes (business administration, criminology, psychology), which are among the best in the Netherlands. A number of master s degree programmes are developing into leading programmes internationally. EUR is Dutch market leader in postgraduate education, both in size and in quality of education. WOUDESTEIN AND HOBOKEN Woudestein offers adequate and predominantly functional accommodation in many respects for the non-medical disciplines at EUR. The campus has too much the character of a day campus, where work and study takes place primarily during office hours. Hoboken houses Erasmus MC. Both locations will undergo major renovation within the next 15 years. REALISATION OF STRATEGIC PLAN The Strategic Plan centred on three topics: concentration on the three domains, high quality education, and concentration of spearheads in top research. The objectives that were set focused on these topics. Most of the objectives have since been achieved. Some aspects have not yet been adequately addressed and are on the agenda for the coming years. This includes topics like effecting an increase in study completion rates, more attention to international accreditation, strengthening the personnel policy and further development of an internationally leading campus. You can find more information about the results achieved with regard to Strategic Plan in the annex (page 84). 10

11 ERASMUS 2007: WIE ZIJN WIJ? 1 UITGESPROKEN ORIËNTATIE OP DE SAMENLEVING Vanaf haar ontstaan als Nederlandsche Handels-Hoogeschool is de uitgesproken maatschappelijke oriëntatie een wezenlijk kenmerk van de EUR. Deze oriëntatie blijkt onder meer uit toegepast onderzoek op terreinen als logistiek, veiligheid, duurzaamheid, gezondheid, sociale kwaliteit en integratie. Daarnaast blijkt zij uit het feit dat relatief veel alumni uiteindelijk terechtkomen in leidinggevende posities in het bedrijfsleven en bij de overheid, en uit de sterke (markt)positie van de EUR in postinitieel onderwijs. Het leveren van expertise voor het management van complexe veranderingen en het bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken zit in het dna van onze universiteit. OP EEN AANTAL TERREINEN INTERNATIONALE TOP IN HET ONDERZOEK Een aantal onderzoeksgroepen op het gebied van de Geneeskunde (waaronder: Cardiovasculair onderzoek, Neurosciences, Genetica/Celbiologie, Oncologie), Economie (econometrie in de groep Economie van de gezondheidszorg), Bedrijfskunde (Innovatie), Rechten (Law and Economics), Psychologie (de Cognitieve Psychologie van het Leren) en Wijsbegeerte en Vroeg Moderne Geschiedenis (Erasmus Center for Early Modern Studies) behoort tot de Europese top, en in enkele gevallen tot de wereldtop. In de niet-medische disciplines is de kwaliteit van onderzoek nog lang niet op alle terreinen goed genoeg. Dat blijkt onder meer uit de beperkte toekenningen van veni-, vidi- en vici-subsidies, en uit de resultaten in de tweede geldstroom. BREED ONDERWIJSAANBOD De Nederlandstalige bacheloropleidingen van de EUR zijn van een gemiddeld goed niveau, met uitzondering van enkele opleidingen (Bedrijfskunde, Criminologie, Psychologie) die tot de Nederlandse top behoren. Een aantal masteropleidingen ontwikkelt zich tot internationaal toonaangevende opleidingen. De EUR is Nederlands marktleider in postinitieel onderwijs, zowel in omvang als in kwaliteit van het onderwijs. WOUDESTEIN EN HOBOKEN Woudestein biedt in menig opzicht een adequaat en overwegend functioneel onderkomen voor de niet-medische disciplines van de EUR. De campus heeft te veel het karakter van een dagcampus, waar vooral tijdens kantooruren gewerkt en gestudeerd wordt. Hoboken is het onderkomen van het Erasmus MC. Beide locaties zullen in de komende vijftien jaar ingrijpend worden gemoderniseerd. REALISATIE STRATEGISCH PLAN In het Strategisch Plan stonden drie thema s centraal: concentratie op de drie domeinen, onderwijs van hoge kwaliteit en concentratie van speerpunten in toponderzoek. De gestelde doelen richtten zich op deze thema s. Inmiddels is het merendeel van de doelstellingen gerealiseerd. Sommige onderwerpen zijn nog niet voldoende opgepakt en staan voor de komende jaren op de agenda. Het betreft onder meer onderwerpen als sturen op verhoging van onderwijsrendementen, meer aandacht voor internationale accreditatie, versterken van het personeelsbeleid en verdere ontwikkeling van een internationaal toonaangevende campus. Meer informatie over de behaalde resultaten met betrekking tot het Strategisch Plan vindt u in de bijlage (pagina 85). 11

12 2 Social questions: what do we face? Maatschappelijke vragen: wat komt op ons af?

13 New groups of students signing up The number of students in higher education in the Netherlands is expected to increase by more than 20% by More than is the case now, the Dutch student population will consist of women, students from a variety of cultural backgrounds, students who already have a higher vocational education degree and life-long learners. The number of international students and academics is on the rise due to the growing international orientation of education and research. About 60% of our students now come from Rotterdam and the surrounding area. Cultural diversity within this group will also increase in the coming years. For EUR the challenge is to offer good and appealing education for larger culturally diverse groups from the immediate environment as well as for new groups of international students. Higher education is becoming more competitive International higher education is becoming more competitive. Highly talented individuals (from students to professors, from office managers to executives) seem increasingly to choose universities and schools with a consistently high position on the relevant rankings (both academic and media-driven). International ranking and benchmarking are increasingly becoming a part of the functioning of universities, not only with regard to the academic domain but also for the support staff and physical infrastructure. Measuring university performance - in all areas - against the international yardstick will become a more important part of university practice than it is today. Nieuwe groepen studenten dienen zich aan Het aantal studenten in het Nederlandse hoger onderwijs zal naar verwachting tot 2013 met meer dan 20% stijgen. Meer dan nu zal de Nederlandse studentenpopulatie bestaan uit vrouwen, studenten met een verscheidenheid aan culturele achtergronden, stapelaars en life-long learners. Het aantal internationale studenten en wetenschappers neemt toe onder invloed van een groeiende internationale oriëntatie van onderwijs en onderzoek. Ongeveer 60% van de studenten van de EUR komt nu uit de directe omgeving. Ook binnen die groep zal in de komende jaren de culturele diversiteit verder toenemen. Voor de EUR is het de uitdaging om goed en aantrekkelijk onderwijs te bieden voor grotere groepen met grotere culturele diversiteit uit de directe omgeving als wel voor nieuwe groepen internationale studenten. Het hoger onderwijs wordt competitiever Het internationale hoger onderwijs wordt competitiever. Toptalent (van student tot hoogleraar, van officemanager tot executive) lijkt in toenemende mate af te komen op universiteiten en scholen met een consistent hoge internationale positie in de relevante (zowel wetenschappelijk als mediagedreven) rankings. Internationale ranking en benchmarking worden in toenemende mate onderdeel van het functioneren van universiteiten, niet alleen in het academische domein maar ook voor de ondersteunende staf en de fysieke infrastructuur. Meer dan nu wordt het - op alle terreinen - ijken van de universitaire prestaties langs de internationale meetlat onderdeel van de universitaire praktijk. 13

14 2 SOCIAL QUESTIONS: WHAT DO WE FACE? Knowledge development is taking place in a new way The relationship between knowledge producers and knowledge users is changing. 1 The traditional linear knowledge model, starting with generic scientific knowledge and theory followed by specific applications, is being abandoned and replaced by new, more iterative and interactive concepts of knowledge production which focus on different forms of communication, cooperation, co-creation and emancipation of knowledge users. Increasing demand for knowledge workers There is an increasing demand for knowledge workers with academic and professional competences and skills. There is a growing conviction that modern society s ability to discover, develop and apply talent and knowledge is of crucial importance to the preservation of prosperity and welfare. The combined effects of the dejuvenation and ageing of the population mean there is an increasing scarcity of talent. More than ever before tracking down and developing talent is a principal social task. Within this context, the demand for knowledge is reflected in a different way in different areas. 1 See for example KennisCoCreatie, Samenspel tussen wetenschap en praktijk, a publication from the Advisory council for research on spatial planning, nature and the environment (RMNO), June

15 MAATSCHAPPELIJKE VRAGEN: WAT KOMT ER OP ONS AF? 2 Kennisontwikkeling vindt op nieuwe wijze plaats De relatie tussen kennisproducenten en kennisgebruikers verandert. 1 Het klassieke lineaire kennismodel, startend bij generieke wetenschappelijke kennis en theorie gevolgd door specifieke toepassingen, wordt verlaten en vervangen door nieuwe, meer iteratieve en interactieve concepten van kennisproductie waarbij andere vormen van communicatie, samenwerking, co-creatie en emancipatie van kennisgebruikers centraal staan. Stijgende vraag naar kenniswerkers Er is een stijgende vraag naar kenniswerkers met academische en professionele competenties en vaardigheden. De overtuiging groeit dat het vermogen van een moderne samenleving om talent en kennis te ontdekken, tot ontwikkeling te brengen en toe te passen, van cruciaal belang is voor het behoud van welvaart en welzijn. Door de combinatie van ontgroening en vergrijzing is er toenemende schaarste aan talent. Meer dan ooit tevoren is het opsporen en ontwikkelen van talent een voorname maatschappelijke opgave. Binnen deze context uit zich de vraag naar kennis op verschillende wijze op verschillende terreinen. 1 Zie bijvoorbeeld KennisCoCreatie, Samenspel tussen wetenschap en praktijk, publicatie van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek, juni

16 2 SOCIAL QUESTIONS: WHAT DO WE FACE? RESEARCH Increasing complexity of social issues High quality fundamental research is at the root of all research and education activities at the university. Helping explain and solve complex social issues increasingly requires the ability to create connections between mono-disciplinary knowledge and insights. It is precisely at the interface of disciplines that space for innovation and renewal is created. Increasing competition and performance measurements Scientific knowledge and skills must prove themselves on a playing field of ever tougher international competition. Along with this, more and more research is taking place in an international context. Scientific quality is increasingly tested against international benchmarks. The strength of research programmes and results in international rankings and benchmarking translate into opportunities to secure international research funding and boost EUR s ability to attract top level researchers from the Netherlands and abroad. Increasing attention for careers and accreditation An important part of the competition between institutions takes place in the recruitment of top academics and top support professionals. Universities that want to compete internationally are consequently compelled to offer academics and support professionals an attractive working environment in every phase of their career. More and more institutions around the globe are changing over to an accredited support structure. Increasing attention to visibility and impact of research Recognising and properly evaluating the social value of research is in the spotlight at the moment. The need to increase the visibility and impact of scientific research during researchers careers has grown considerably as a result. The traditional knowledge production model is supplemented with notions of accessibility, visibility, and impact of knowledge on science and society. 1 1 See for example Zichtbaar maken van maatschappelijke relevantie van kennis, Practical Guide to the sci_quest method for university and higher vocational education publications from VSNU, NWO, COS, KNAW, HBO council / June

17 MAATSCHAPPELIJKE VRAGEN: WAT KOMT ER OP ONS AF? 2 ONDERZOEKEN Toenemende complexiteit van maatschappelijke vraagstukken Fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit ligt ten grondslag aan alle onderzoeks- en onderwijsactiviteiten van de universiteit. Het bijdragen aan de verklaring en oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken vraagt in toenemende mate om het vermogen om monodisciplinaire kennis en inzichten met elkaar te verbinden. Juist op het snijvlak van disciplines ontstaat ruimte voor innovatie en vernieuwing. Toenemende aandacht voor carrières en accreditatie Competitie tussen instellingen voltrekt zich in belangrijke mate door competitie bij de werving van topacademici en topsupport-professionals. Universiteiten die internationaal willen meetellen, zijn hierdoor genoodzaakt om wetenschappers en support-professionals in iedere fase van de carrière een aantrekkelijke werkomgeving te bieden. Instellingen gaan internationaal steeds meer over op een geaccrediteerde supportstructuur. Toenemende competitie en prestatiemetingen Wetenschappelijke kennis en kunde moet zich bewijzen in een speelveld van almaar scherpere internationale competitie. Daarbij vindt steeds meer onderzoek plaats in internationaal verband. Wetenschappelijke kwaliteit wordt steeds vaker aan internationale benchmarks getoetst. Kracht van onderzoeksprogramma s en resultaten van internationale rankings en benchmarking vertalen zich in kansen op internationale financiering van onderzoek en aantrekkingskracht van de EUR op toponderzoekers uit binnen- en buitenland. Toenemende aandacht voor zichtbaarheid en impact van onderzoek Het herkennen en op een juiste wijze beoordelen van de maatschappelijke waarde van onderzoek staat volop in de belangstelling. De behoefte om de zichtbaarheid en impact van wetenschappelijke onderzoek gedurende de carrière van onderzoekers te vergroten, is daardoor sterk gegroeid. Het traditionele kennisproductiemodel wordt aangevuld met noties van toegankelijkheid, zichtbaarheid en impact van de kennis op wetenschap en samenleving. 1 1 Zie bijvoorbeeld Zichtbaar maken van maatschappelijke relevantie van kennis, Gids voor de praktijk van de sci_quest methode voor universiteit en hbo_uitgaven van VSNU, NWO, COS, KNAW, HBO-raad, juni

18 2 SOCIAL QUESTIONS: WHAT DO WE FACE? EDUCATION Rising student numbers in higher education The rapid growth in the number of students in Dutch higher education underlines the importance of good referral systems within education. For universities this means that they must make their own academic profile more specific and give students a clear picture of the opportunities and risks of a university study. In addition, they must make good agreements with secondary schools and higher vocational schools to ensure that every student ends up in the right place. The range of degree programmes must also be developed in such a way that suitable university training is available to various groups of students. Open borders, new markets Partly because of the introduction of the bachelor s-master s structure, a European educational space is rapidly developing, with elements like competition for the best students, competition for academic talent and competition and cooperation between institutions. In addition, there is an increasing demand for education from Asia and South America. Universities must therefore focus on areas in which they deliver distinguished quality internationally. The government stimulates internationalisation and differentiation The policy of the national government is aimed at educating more students for the international labour market. In addition to a higher influx of students, this also means reducing drop-out rates through measures like smaller-scale forms of education, study support and more customised education. A larger degree of differentiation makes it possible to respond to talent among students, fight the student culture of settling for mediocre marks, and give specific attention to weaker student groups. Programmes with proven quality are expected to be rewarded. Training will boost the level of teachers. New demands on quality The development of an international university education market also entails that quality must be accounted for on an international basis. Development of an authoritative international system of quality assurance and growing attention for (inter)national benchmarking place demands on internal quality assurance systems and on the information on which they are based. Life-long learning A sizeable market for life-long learning is developing. In the coming years the demand for advanced education and training of knowledge workers, managers and executives is expected to grow considerably, both from the business sector and the government. 18

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur

school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur school HKU College afstudeerrichting Thera Jonker, directeur Cross over HKU Master Crossover Creativity Hoe komen we hiertoe als kunsthogeschool? Er was eens Kunstonderwijs 30 jaar geleden Creërend vermogen

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM 30.11.2016 THEMA STORY MERKWAARDEN Ons Utrecht DNA. Wat ons gedrag bepaalt. Bright Inspiring Welcoming Connecting slim, smart vitaal persoonlijk verbinden innovatief

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS.

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSCHAPPEN LERARENOPLEIDING MAATSCHAPPIJLEER EN MAATSCHAPPIJWETENSSCHAPPEN Na je master Sociologie,

Nadere informatie

TU Delft: Joint Research Centres aanwezig waar het er toe doet

TU Delft: Joint Research Centres aanwezig waar het er toe doet TU Delft: Joint Research Centres aanwezig waar het er toe doet 5 March 2009 Delft University of Technology Challenge the future Grootste technische universiteit van NL TU engineers & technology utilized

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum In September 2008, Erasmus MC has implemented the Bachelor/Masters structure (BaMa) in its regular medical curriculum (codename ErasmusArts 2008

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs Sturing onderwijspraktijk door kwaliteitszorg UGent Directiecongres Secundair onderwijs Bisdom Gent 14 oktober 2015 Luc Van de Poele Directie Onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Universiteit

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership.

Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership. Dutch Employers Cooperation Programme, a public-private partnership www.decp.nl 10 years of Management of Learning The Maastricht University took the right decision! June 30, 2017 This is me Jos van Erp

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

OER/TER ADDENDA ( )

OER/TER ADDENDA ( ) OER/TER ADDENDA (21-11-2017) Regarding: Teaching and Examination Regulations Master s degree programmes The new text: p. 170 Programme: Executive Master of Finance and Control/EMFC Year: 2 sem course title

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

HET IR-LANDSCHAP IN NEDERLAND

HET IR-LANDSCHAP IN NEDERLAND HET IR-LANDSCHAP IN NEDERLAND RESULTATEN VAN EEN VRAGENIJST-ONDERZOEK AD SCHEEPERS Wat is IR eigenlijk? wikipedia Institutional research is a broad category of work done at schools, colleges and universities

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Learning from Videos in Open Online Education

Learning from Videos in Open Online Education Learning from Videos in Open Online Education Tim van der Zee Email: t.van.der.zee@iclon.leidenuniv.nl Twitter: @Research_Tim Website & Blog: www.timvanderzee.com Videos in online education Videos

Nadere informatie

Profileren met open en online onderwijs

Profileren met open en online onderwijs Profileren met open en online onderwijs Keuze MOOC platform - op weg naar succes Ulrike Wild, WageningenUR If we will speak of MOOCs over 5 years, we don't know. But there will be a legacy and lasting

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Klantbeleving als service strategie

Klantbeleving als service strategie Middagseminar Klantbeleving als service strategie 20 juni 2013, Utrecht Wat we al wisten over klantbeleving 1. Klanten denken op een irrationele, niet-lineaire manier; 2. Klanten kunnen hun denken en gedrag

Nadere informatie

en een Licht Verstandelijke Beperking Linda M. van Mourik

en een Licht Verstandelijke Beperking Linda M. van Mourik De Invloed van een Autoritatieve Opvoedstijl op Risicogedrag en de Mediërende Rol van de Hechtingsrelatie bij Adolescenten met een Autismespectrumstoornis en een Licht Verstandelijke Beperking The Influence

Nadere informatie

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1

TU Delft Library. Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek th Seminar of the LIBER Architecture Group 1 TU Delft Library Educate. Innovate. Create. Wilma van Wezenbeek 16.04.2010 15 th Seminar of the 1 Facts & figures (1) Delft University of Technology Students > Technical University > 15,000 (14% abroad)

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie