Definities en afkortingen (bijlage bij CP DigiNotar gekwalificeerd )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definities en afkortingen (bijlage bij CP DigiNotar gekwalificeerd 2.16.528.1.1001.1.2)"

Transcriptie

1 Definities en afkortingen (bijlage bij CP DigiNotar gekwalificeerd ) Abonnee (=Cliënt=Subscriber) De natuurlijke persoon of rechtspersoon of groep van natuurlijke en/of rechtspersonen die als zodanig aan het rechtsverkeer deelnemen, waarmee DigiNotar of een DigiNotar TTP notaris een overeenkomst heeft gesloten om een of meerdere gekwalificeerde Certificaten te leveren. Algoritme Een verzameling instructies die stap voor stap uitgevoerd dienen te worden om een rekenkundig proces uit te voeren of een specifiek type problemen op te lossen. Asymmetrisch sleutelpaar Een publieke en private sleutel binnen de public key cryptografie die wiskundig met elkaar zijn verbonden zodanig dat de publieke sleutel en de private sleutel elkaars tegenhanger zijn. Wordt de ene sleutel gebruikt om te versleutelen, dan móet de andere gebruikt worden om te ontsleutelen en omgekeerd. Authenticatie (ook: Authentificatie) 1. Het controleren van iemands identiteit, voordat informatieoverdracht plaatsvindt. 2. Het controleren van de juistheid van een boodschap of afzender. Authenticiteitcertificaat Een Certificaat dat, afhankelijk van de specifieke toepassing, wordt gebruikt voor authenticatie of elektronische identificatie. Biometrie Een techniek voor persoonsherkenning of verificatie aan de hand van een uniek lichamelijk kenmerk. Bijvoorbeeld: irisscan, vingerafdruk, gezichtsherkenning. Certificaat Een elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een elektronische handtekening aan een bepaalde persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt. Certificaatgeldigheidsduur Het tijdsinterval gedurende welke de Certification Authority garandeert dat zij informatie betreffende de status van een Certificaat onderhoudt. Certificaathouder Een entiteit die geïdentificeerd wordt in een Certificaat als de houder van de private sleutel behorend bij de publieke sleutel die in het Certificaat gegeven wordt. Certificate Policy - CP Een benoemde verzameling regels die de toepasbaarheid van een Certificaat aangeeft voor een bepaalde gemeenschap en/of toepassingsklasse met gemeenschappelijke beveiligingseisen.

2 Certificate Revocation List - CRL Een openbaar toegankelijke en te raadplegen lijst (databank) van ingetrokken Certificaten, beschikbaar gesteld, ondertekend en onder verantwoordelijkheid vallend van DigiNotar. Certificatiedienstverlener (Certification Service Provider - CSP) Een natuurlijke of rechtspersoon die Certificaten afgeeft of andere diensten in verband met elektronische handtekeningen verleent. De CSP heeft als functie het verstrekken en beheren van Certificaten en sleutelinformatie, met inbegrip van de hiervoor voorziene dragers (smartcards). De CSP heeft tevens de eindverantwoordelijkheid voor het leveren van de certificatiediensten. In het kader van dit CPS is DigiNotar B.V. (Kamer van Koophandel nummer ), de CSP. DigiNotar B.V. voert zelf de CA functie uit, terwijl de RA functie wordt uitgevoerd door de DigiNotar TTP notariskantoren. Certification Authority - CA Een entiteit die door één of meer eindgebruikers wordt vertrouwd om Certificaten te maken en toe te wijzen en/of de sleutels voor eindgebruikers aan te maken. De CA is de organisatie die feitelijk Certificaten genereert en intrekt. Het functioneren als CA is een deelactiviteit die onder de verantwoordelijkheid van de CSP wordt uitgevoerd. Certificate Practice Statement - CPS Het document dat de door de CSP gevolgde procedures en getroffen maatregelen ten aanzien van alle aspecten van de dienstverlening voor de uitgifte van certificaten beschrijft. Het CPS beschrijft daarmee op welke wijze de CSP voldoet aan de eisen zoals gesteld in de van toepassing zijnde Certificate Policy. Certificate Service Provider - CSP Zie certificatiedienstverlener. Cliënt (=Abonnee=Subscriber) Zie Abonnee. DigiNotar De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DigiNotar B.V. met Kamer van Koophandel nummer DigiNotar TTP notaris Een bij het DigiNotar samenwerkingsverband aangesloten notariskantoor dat notariële TTP diensten verricht zoals de RA functie bij de afgifte van Certificaten. Elektronische handtekening Een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authenticatie.

3 Encryptie Proces waarmee gegevens met behulp van een wiskundig algoritme en een sleutelpaar worden versleuteld, zodat deze onleesbaar worden voor onbevoegden. EESSI - European Electronic Signature Standardization Initiative Een workshop op Europees niveau met als taak het vormgeven van de concretisering via standaardisatieafspraken van de Europese Richtlijn 1999/93/EG voor elektronische handtekeningen. ETSI - European Telecommunications Standards Institute Een organisatie die verantwoordelijk is voor het bepalen van standaarden en normen op telecommunicatiegebied die geldig zijn voor geheel Europa. Europese Richtlijn Het document 1999/93/EG van het Europees parlement en de Raad, d.d.13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (Publicatieblad nr. L013 d.d. 19/01/2000, p.12-20). Geavanceerde elektronische handtekening Een elektronische handtekening die voldoet aan de volgende eisen: a) Zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden; b) Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren; c) Zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; d) Zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord. Feestdag(en) Goede Vrijdag, Pasen (1 e en 2 e Paasdag), Hemelvaartsdag, Pinksteren (1 e en 2 e Pinksterdag), Koninginnedag (30 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Nieuwjaarsdag (1 januari), Kerstmis (25 en 26 december). Gebruiker(s) De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie door of namens Cliënt de bevoegdheid is verleend om feitelijk van de geleverde DigiNotar Services gebruik te maken. De Gebruiker is niet noodzakelijkerwijs de Cliënt. Gekwalificeerd certificaat Een Certificaat dat voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, tweede lid van de Telecommunicatiewet, en is afgegeven door een Certificatiedienstverlener die voldoet aan de eisen, gesteld krachtens artikel 18.15, eerste lid van de Telecommunicatiewet. Gekwalificeerde elektronische handtekening Een elektronische handtekening die voldoet aan de volgende eisen: a) Zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden; b) Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

4 c) Zij komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden; d) Zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord; e) Zij is gebaseerd op een Gekwalificeerd certificaat als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel dd Telecommunicatiewet; en f) Zij is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel gg Telecommunicatiewet. Handtekeningcertificaat Een Certificaat dat wordt gebruikt bij het plaatsen van een elektronische handtekening. Hashfunctie Een functie die een bericht van willekeurige lengte omzet in een reeks met een vaste lengte en voldoet aan de volgende voorwaarden: a) Het is rekentechnisch onuitvoerbaar om voor een gegeven uitvoer een invoer te vinden die deze uitvoer als resultaat heeft; b) Het is rekentechnisch onuitvoerbaar om voor een gegeven invoer een tweede invoer te vinden die dezelfde uitvoer als resultaat heeft. Hashwaarde Het resultaat (uitvoer) van een hashfunctie. Identificatie Het vaststellen van de identiteit van een persoon. Indirecte fysieke verschijning Een begrip dat wordt gebruikt wanneer de identiteitcontrole van een persoon niet geschiedt met behulp van persoonlijke aanwezigheid van die persoon, maar in plaats daarvan met behulp van middelen waarmee dezelfde zekerheid kan worden verkregen als bij persoonlijke aanwezigheid. Integriteit De zekerheid dat gegevens volledig zijn en niet zijn gewijzigd, ongeacht of dat opzettelijk, niet opzettelijk door menselijk toedoen of anderszins is gebeurd. Key archiving De opslag van (een kopie van) een private sleutel, waarbij deze bij DigiNotar c.q. een DigiNotar TTP notaris in bewaring wordt gegeven. Indien noodzakelijk kunnen daartoe geautoriseerde betrokkenen toegang krijgen tot de sleutel. De sleutel bedoeld voor het zetten van een gekwalificeerde elektronische handtekening wordt niet in bewaring genomen.

5 Key-recovery De techniek waarbij de sleutel die nodig is om een vercijferd bericht te ontcijferen per bericht te herleiden is door een derde partij. LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Het door of in opdracht van DigiNotar samengesteld en onderhouden bestand waarin de door DigiNotar afgegeven Certificaten zijn opgenomen. Middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen Zie "Signature Creation Device". OID - Object Identifier Een rij van getallen die op unieke wijze en permanent een object aanduidt. Ondertekenaar Degene die een middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel ff Telecommunicatiewet gebruikt. OCSP - Online Certificate Status Protocol Het standaard protocol dat gebruikt wordt om Certificaten online (en real time) te controleren. PINcode Een strikt persoonlijke code die de Certificaathouder in staat stelt het aan hem ter beschikking gestelde Certificaat te activeren en de bij zijn Certificaat behorende Private sleutel te gebruiken. De PINcode is strikt persoonlijk en dient door de Certificaathouder geheim te worden gehouden. Pinmailer Middel waarmee de strikt persoonlijke PINcode behorende bij de Private sleutel in een gesloten niet voor anderen dan (na opening) de Certificaathouder leesbare toestand toegezonden wordt. Private sleutel De sleutel van een asymmetrisch sleutelpaar die alleen bekend dient te zijn bij de houder ervan, die strikt geheim moet worden gehouden door de rechtmatige houder ervan en die uniek verbonden is met het andere deel van het sleutelpaar, de zogenaamde Publieke sleutel. De Private sleutel kan worden gebruikt om een Elektronische handtekening te creëren of om encrypte elektronische informatie weer leesbaar te maken. PKI - Public Key Infrastructure Een samenstel van architectuur, techniek, organisatie, procedures en regels, gebaseerd op public key cryptografie. Het doel is het hiermee mogelijk maken van betrouwbare elektronische communicatie en betrouwbare elektronische dienstverlening.

6 Publieke sleutel De sleutel van een asymmetrisch sleutelpaar die publiekelijk bekend kan worden gemaakt. De publieke sleutel wordt gebruikt voor de controle van de identiteit van de eigenaar van het asymmetrisch sleutelpaar, voor de controle van de elektronische handtekening van de eigenaar van het asymmetrisch sleutelpaar en voor het vercijferen van informatie Registration Authority - RA Een entiteit binnen de verantwoordelijkheid van de CSP. Een Registration Authority zorgt voor de verwerking van certificaataanvragen en alle daarbij behorende taken waarbij de verificatie van de identiteit van de Certificaathouder de belangrijkste is. Ze geeft -na de verificatie- opdracht aan de Certification Authoritie voor de productie van certificaten. Relying Party Zie "Vertrouwende partij". Revocation status information Informatie die nodig is om op een zeker moment de geldigheid van een Certificaat te kunnen aantonen. Deze informatie kan beschikbaar gesteld worden bijvoorbeeld door middel van een Online Certificate Status Protocol of Certification Revocation Lists. Het CPS geeft de mate van actualiteit aan van de betreffende methode. Revocation Passphrase Een unieke strikt persoonlijke code die in combinatie met het Certificaat wordt afgegeven waarmee een verzoek kan worden gedaan tot intrekking van het Certificaat. Root (Stam) Het centrale gedeelte van een (PKI-) hiërarchie waaraan de gehele hiërarchie en haar betrouwbaarheidsniveau is opgehangen. Root certificate Zie Stamcertificaat. Secure Signature Creation Device - SSCD (Veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen) Een middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen dat voldoet aan de eisen gesteld krachtens artikel 18.17, eerste lid van de Telecommunicatiewet. Signature Creation Device - SCD (Middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen) Geconfigureerde software of hardware die wordt gebruikt om de gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen te implementeren.

7 Sleutelpaar In een asymmetrisch cryptografisch systeem is dit een private sleutel en zijn wiskundig verbonden publieke sleutel. Deze hebben de eigenschap dat met behulp van de publieke sleutel een elektronische handtekening kan worden geverifieerd die met een private sleutel is gemaakt. In het geval van encryptie betekent deze eigenschap dat informatie die met de publieke sleutel is vercijferd met behulp van de private sleutel kan worden ontcijferd (of andersom). Stamcertificaat (Root certificate) Het Certificaat van de Root-CA. Dit is het Certificaat behorend bij de plek waar het vertrouwen zijn oorsprong vindt. Er is geen hoger liggende CA waaraan het vertrouwen wordt ontleend. Dit Certificaat wordt door de houder (binnen de PKI van DigiNotar is dit DigiNotar) zelf ondertekend. Alle onderliggende certificaten worden uitgegeven door de houder van het Stamcertificaat. Token Een beveiligd stukje hardware of software waarop de private sleutels van de eindgebruiker opgeslagen worden. Een token kan ook cryptografische berekeningen uitvoeren. Voorbeelden van een hardtoken zijn een smartcard en een USB-token. Voorbeeld van een softtoken is een floppydisk. Ten behoeve van de gekwalificeerde elektronische handtekening worden uitsluitend hardtokens gebruikt die aan de betreffende voorschriften voldoen. Trusted Third Party - TTP Zie Certificatiedienstverlener. Valideren Het controleren van Certificaten op: - de status; het al dan niet ingetrokken zijn van het Certificaat; - het al dan niet verlopen zijn van de geldigheidstermijn; - gebruiksbeperkingen. Veilig middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen Zie "Secure Signature Creation Device". Vertrouwelijkheidcertificaat Een Certificaat dat wordt gebruikt bij encryptie van elektronische berichten. Vertrouwende partij (Relying Party) De natuurlijke of rechtspersoon die ontvanger is van een Certificaat en die handelt in vertrouwen op dat Certificaat. Wachtwoord Een combinatie van cijfers, letters dan wel tekens die de Certificaathouder, die het Sleutelpaar zelf genereert, ter beveiliging toekent aan de door hem gegenereerde Private sleutel.

8 Werkdag(en) Kalenderdagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen, gedurende 52 weken per jaar waarop de beschreven serviceverlening zal worden verricht.

Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen

Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen Programma van Eisen deel 4: Definities en Afkortingen Datum 27 juli2015 Colofon Versienummer 4.1 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52

Nadere informatie

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2

Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8. Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 Certification Practice Statement OID: 2.16.528.1.1003.1.5.8 Datum : 18 april 2012 Versie : 1.2 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2012 Document Controle Pagina Title Certification Practice Statement Creator Marcel

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's

Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Certification Practice Statement (CPS) voor Elektronisch Gewaarmerkt Document (EGD) uitgegeven door KvK Nederland namens KvK's Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 25 februari 2004 KvK Nederland Eerste definitieve

Nadere informatie

Datum 19 december 2013 Versie 3.7

Datum 19 december 2013 Versie 3.7 CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT (CPS) Policy Authority PKIoverheid voor certificaten uit te geven door de Policy Authority van de PKI voor de overheid Datum 19 december 2013 Versie 3.7 Colofon Versienummer

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIo

Certification Practice Statement PKIo Certification Practice Statement PKIo Datum Versie OID : 18 Februari 2015 : 1.5 : 2.16.528.1.1003.1.5.8 COPYRIGHT DIGIDENTITY 2015 Digidentity 2015 CPS v1.5 Certification Practice Statement PKIoverheid.docx

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid Getronics Nederland bv Getronics Nederland BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 [0]55 577 88 22 F +31 [0]55 577 54 60 I pki.getronicspinkroccade.nl

Nadere informatie

Certification Practice Statement BAPI

Certification Practice Statement BAPI Certification Practice Statement BAPI KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) agentschap versie 4.1, definitief Den Haag, 1 oktober 2008 Postadres Het UZI-register is een onderdeel Postbus 16114 van het, agentschap van het 2500 BC DEN HAAG

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) UZI-register Versie 5.7 Datum 23 februari 2015 Status Definitief (UZ52.01) Inhoud 1 Introductie 10 1.1 UZI-register en producten 10 1.1.1 Introductie UZI-register

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

Certification Practice Statement (CPS)

Certification Practice Statement (CPS) Certification Practice Statement (CPS) ZOVAR Versie 2.9 Datum 9 december 2014 Status Definitief (ZV23.02) Colofon Organisatie CIBG Bezoekadres: Wijnhaven 16 2511 GA Den Haag Servicedesk Postbus 16114

Nadere informatie

Aanvullende eisen PKIoverheid

Aanvullende eisen PKIoverheid Aanvullende eisen verheid Datum 05 januari 2015 Programma van Eisen deel 3 Aanvullende eisen verheid januari 2015 Colofon Versienummer 4.0 Contactpersoon Policy Authority verheid Organisatie Logius Bezoekadres

Nadere informatie

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Encryptiebeleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

RDW Dienst Wegverkeer CP$

RDW Dienst Wegverkeer CP$ RDW Dienst Wegverkeer CP$ RDW Certification Practice Statement RDW Europaweg 205 2711 ER ZOETERMEER Postbus 777 2700 AT ZOETERMEER Maart 2014 Pagina opzettelijk leeg gelaten. This page intentionally left

Nadere informatie

Aandachtspunten PKIoverheid

Aandachtspunten PKIoverheid Aandachtspunten PKIoverheid Tips en aanbevelingen bij PKIoverheid-certificaten en PKI-enabled applicaties Auteur GBO.overheid / PKIoverheid Versie Versie 1.0 Status Definitief Den Haag, 18 oktober 2007

Nadere informatie

Certification Practice Statement

Certification Practice Statement Certification Practice Statement Versie 6.2 Hilde Oomen 1 Dit document 5 1.1 Naam en identificatie 5 1.2 Revisie 5 1.3 Toegankelijkheid 5 1.4 Beheer 5 1.4.1 Contactgegevens 5 2 Publicatie en elektronische

Nadere informatie

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG 1 van 33 Versiebeheer 2014 2.9 November 2014 Nummer Datum Opmerkingen Auteur(s) 1.0 mei 2003 Eerste versie VECOZO 2.0 september Tweede versie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees. Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees Versie 3.3

Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees. Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees Versie 3.3 Overeenkomst voor GlobalSign-abonnees Versie 3.3 Dit document is een vertaling van de oorspronkelijk Engelse tekst. De originele versie is te vinden op www.globalsign.com/repository/. In het geval dat

Nadere informatie

PKI Vlaanderen. Vlaamse overheid Issuing CA 1 Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement

PKI Vlaanderen. Vlaamse overheid Issuing CA 1 Verklaring met betrekking tot de certificatiepraktijk Certificate Practice Statement ICT-veiligheidsbeleid Gemeenschappelijke ICT-Dienstverlening e-ib Boudewijnlaan 30, blok 4A, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553.13.00 - Fax. (02)553.13.15 E-mail: security.officer@vlaanderen.be PKI Vlaanderen Vlaamse

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3h: Certificate Policy Server Certificaten Domein Private Services

Programma van Eisen deel 3h: Certificate Policy Server Certificaten Domein Private Services Programma van Eisen deel 3h: Certificate Policy Server Certificaten Domein Private Services Datum 05 januari 2015 Domein Private services (g1): Server 2.16.528.1.1003.1.2.8.6 Pagina 1 van 37 Colofon Versienummer

Nadere informatie

PKI. ICT-handreiking

PKI. ICT-handreiking PKI ICT-handreiking Voorwoord Voor het uitwisselen van gegevens binnen overheden is door ICTU de OverheidsServiceBus (OSB) ontworpen. Een set van communicatiestandaarden voor berichten. Het is belangrijk

Nadere informatie

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier

CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Auteur KPN en CreAim CreAim PKIoverheid Toelichting en instructie Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten webformulier Domein Organisatie rapport Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Toelichting Beroepsgebonden

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten

Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Gebruik en Achtergrond Digikoppeling Certificaten Versie 1.1 Datum 6 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Begrippenlijst eid Afsprakenstelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 14

Begrippenlijst eid Afsprakenstelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 14 Begrippenlijst eid Afsprakenstelsel programma eid Versie: 1.0 Datum: 21 januari 2014 Status: Definitief Pagina 1 van 14 Colofon Programma eid Deelproject Afsprakenstelsel Bezoekadres: Herman Gorterstraat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 581 Nationaal TTP-project Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Programma van Eisen deel 3f: Certificate Policy Extended Validation

Programma van Eisen deel 3f: Certificate Policy Extended Validation Programma van Eisen deel 3f: Certificate Policy Extended Validation Datum 05 januari 2015 EV policy OID 2.16.528.1.1003.1.2.7 Pagina 1 van 38 Colofon Versienummer 4.0 Contactpersoon Policy Authority PKIoverheid

Nadere informatie

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT Versie: 1.6 Datum: 19 mei 2007 De sleutel tot succes? Voorwoord Ter afsluiting van onze studie EDP-audit aan de vrije Universiteit amsterdam

Nadere informatie