TOURNEE HANS VAN ASSUMBURG: Een boeiende roman over Nieuw-Guinea

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOURNEE HANS VAN ASSUMBURG: Een boeiende roman over Nieuw-Guinea"

Transcriptie

1

2 HANS VAN ASSUMBURG: TOURNEE Een boeiende roman over Nieuw-Guinea Door middel van deze goed geschreven roman maken we kennis met een ons totaal onbekende wereld en met de toestanden in het oerwoud van Nieuw- Guinea, een landstreek, waar de westerse beschaving nog niet is doorgedrongen. -. We worden geconfronteerd met de oerkrachten der schepping en vinden daarin verloren Evert Caldenhove, een jonge Nederlander. Hij is aangesteld als assistent van het Hoofd Plaatselijk Bestuur, Jaap van Weghen, en als zodanig wijken zijn levenservaringen wel heel sterk af van die, waaraan hij op huize Caldenhove" en in Amsterdam gewend raakte. De tochten door de rimboe, de heidense dansen, de vijandelijkheden, de primitieve staat van de bevolking, de voor een jonge, onervaren Nederlander vrijwel onoverkomelijke moeilijkheden bijzonder suggestief en boeiend wordt ons dit alles verteld. Het is dan ook een roman met vele spannende, aangrijpende momenten, waaruit wij leren welk een grote taak Nederland nog in Nieuw-Guinea heeft te vervullen. G. F. CALLENBACH N.V. NIJKERK

3 TOURNEE

4 HANS VAN ASSUMBURG TOURNEE G. F. CALLENBACH N.V. - UITGEVER - NIJKERK

5 Het schrijven van dit boek werd mij mogelijk gemaakt door mijn vriend Bram van Echt, die mij de gegevens er voor verstrekte. Voor zijn hulp en medewerking zeg ik hem hierbij van harte dank. H. v. A.

6

7 EERSTE HOOFDSTUK I In het breed-uitwaaierende licht van de morgenzon lag de Jautefabaai; het water rimpelloos en heldergroen tot in de schemer van de gele zandbodem, waarop hier en daar rotsblokken lagen, omwuifd door de lange, strelende vingers der wieren. Links en rechts waren de hellingen als een donkergroene, bijna zwarte omlijsting van de spiegel van de baai. Langs de oevers, scherp afstekend tegen de donkere bebossing der heuvels, stonden enkele palmen, rank en slank als met zichzelf ingenomen ballerina's. De hemel was fletsblauw met aan de horizon wat rosse wolkenvlagen; het ijle dons uit het bed van de jonge dag. Ondanks het vroege uur brandde de zon al fel op het landschap, schel blikkerend op de waterspiegel, heetwasemend op de dichte bebossing van de heuvels. Een smalle, lange vlerkprauw voer de spiegel van de baai aan scherven. De primitief versierde boeg, vlammend-gele buik van een hagedis, wier vraatzuchtig-woeste kop hoog boven het water oprees, trok een gouden V en waar de pagaai met korte, driftige slagen door het water stampte, sloeg het zonlicht in duizenden fonkelende diamantjes, streelend langs de boorden van het wankele vaartuig. Hoog op de op het vlondertje van de prauw gestapelde barang gedeukte, roestige blikken, kartonnen dozen omwikkeld met oude legerzeiltjes, rugzakken en koppels, alles bijeengebonden door ruw- 7

8 harde boomvezels tot pakken van ruim twintig kilo zat Evert Caldenhove, aspirant-controleur bij het Binnenlands Bestuur. Hij staarde naar de brede rug van Polisie Arnold, die voor op de smalle vlerkprauw was gezeten, met de tenen van zijn blote voeten om de rand van de uitgeholde boomstam geklemd. Polisie Arnold was niet de eerste de beste en hij accentueerde zijn waardigheid van politieman met een zware, Amerikaanse helm, welke hij, niet achtend op de brandende zon, op zijn zwarte kroeshaar had hangen. Op zijn rug bungelde een lichte karabijn en in het achterzakje van zijn verschoten khaki-broekje stak een patroonhouder met daarnaast een paar, in een flard krantenpapier gerolde, plukken inlandse touwtjestabak. Evert Caldenhove keek naar de regelmatige bewegingen, waarmee de Papoea de korte pagaai door het water schepte en hij zag het rollen van de spierbundels over de schouderbladen. Hij had een droog-kleverig gevoel in zijn mond en de punt van zijn tong schrijnde van de scherpe tabak, die hij zojuist gerookt had. Hij verlangde naar een teug koel water. Hij boog zich wat voorover en stak zijn hand in het lauwe zeewater en liet het tot boven zijn pols spoelen. Zijn lange, licht behaarde armen waren bedekt met fijne pareltjes zweet en hij voelde hoe het langs zijn nek in straaltjes zijn open shirt binnenliep. Evert Caldenhove voelde zich onzeker en dat zou hij voor geen geld ter wereld aan anderen hebben durven toegeven. In zijn herinnering trachtte hij het ogenblik te achterhalen, waarop zijn leven een zodanige wending had genomen, dat de reeks van de daarop volgende gebeurtenissen logisch beredeneerd kon worden tot op het moment, dat hij transpirerend en dorstig, op de bultige barang gezeten, in een prauw door Polisie Arnold over het spiegelgladde water van de Jautefa-baai werd gepagaaid. Hij geloofde, dat als hij dat ogenblik op heterdaad zou kunnen betrappen, de zin van de situatie, waarin hij verkeerde, voor hem begrijpelijk zou worden. 8

9 Er was zeker zo'n moment geweest, dat buiten hem om over dingen besliste, welke hij in de verste verte nooit geambieerd had. Ergens in zijn verleden was dus iets voorgevallen, waardoor hij nu aspirant-controleur bij het B.B. van de onderafdeling Hollandia was geworden en dat, terwijl hij tot voor twee maanden over Nieuw- Guinea gedacht noch gesproken had. Tenminste niet in de zin van: Daar zou ik wel eens heen willen!" Maar hij zat er. Levensgroot in een prauw en op weg naar kampong Nafri, van waaruit hij zijn eerste tournee als B.B.-ambtenaar door de oetan zou ondernemen met als eindpunt kampong Waris. Een beetje komisch was de situatie wel. Voor zover hij zich herinneren kon, had Evert Caldenhove zijn leven lang een vergeefse strijd tegen het avontuur gevoerd. In zijn diepste wezen had hij een afschuw van alles, wat hevig en emotioneel was, maar hij was er nimmer in geslaagd zijn leven zo in te richten, dat aan zijn verlangens naar een rustig, normaal burgermansbestaan tegemoet werd gekomen. Dat hij geen ridder van de droevige figuur was geworden, was te danken aan het gemak, waarmee hij zich wist aan te passen. Hij verbeet zijn angst en zijn afschuw, trad snel en doortastend op ten einde zich zo spoedig mogelijk te bevrijden van de situatie, welke hij niet gezocht, laat staan gewenst had. Dit had hem echter in brede kring de naam bezorgd een man te zijn, die niet voor één gat te vangen was. Evert Caldenhove?" zeiden ze. O die! Dat is een ijskouwe!" Zijn uiterlijk weersprak zijn ongewilde faam van Draufganger niet. Hij was groot en breed van gestalte. Hij had een vierkante, zongebruinde kop met golvende, donkerblonde haren en scherpe, grijze ogen. Zijn kin was breed, agressief bijna. Alleen zijn mond was wat week en vrouwelijk van lijn. Die mond heb je van je moeder," placht zijn vader altijd te zeggen. De rest heb je van mij." De oude heer Caldenhove was heel trots op zijn oudste zoon, die zo in alles zijn evenbeeld leek. 9

10 Hijzelf deed niets liever, dan woeste ritten op een paard maken door de uitgestrekte bossen rond Caldenhove", het fraaie buiten aan de noordrand van de Veluwe, dat door de bewoners van het nabijgelegen dorpje het kasteel" genoemd werd. En 's winters jaagde hij met zijn vrienden en zakenrelaties. Tot zijn veertigste jaar was de oude heer een vermetel alpinist geweest en niets en niemand kon hem weerhouden, als hij in het voorjaar naar Zwitserland of Zuid-Duitsland reisde, om, tezamen met beroemde gidsen, gedurfde bergtoeren te ondernemen. Evert's vader vermoedde niets van de innerlijke strijd, die zijn zoon telkenmale moest leveren als hij voor de een of andere onmogelijke situatie kwam te staan. Het kwam eenvoudig niet bij hem op er ook maar één ogenblik aan te twijfelen of Evert evenveel plezier had in gewaagde ondernemingen als hijzelf. Evert leek op hem en daarmee basta. Maar Evert zelf wist wel, dat hij zijn angst en zijn afkeer van het emotionele bij zijn moeder kon terugvinden. Zijn moeder was een lieve, zachte vrouw, die de roekeloosheden van haar man een huwelijk lang met een bevende glimlach om haar mond had aangezien. Zij was dolblij, dat de jaren haar echtgenoot op den duur weerhielden van veel wat haar vroeger de doodsschrik op het lijf gejaagd had. Zij genoot van de rust, die er langzamerhand voor in de plaats kwam. Haar tijd was eindelijk gekomen. Zij kon nu voor hem zijn wat zij al die jaren verlangd had te kunnen zijn, maar waartegen zijn bruisende vitaliteit zich altijd had verzet. De oude heer Caldenhove leerde op zijn beurt het genoegen van de huiselijkheid kennen en hij moest toegeven, dat het rustig thuiszitten, een sigaar roken, een kleine wandeling door het bos of een visite bij de notaris of de burgemeester ook zijn goede kanten had. Nu zijn lichaam de inspanningen van vroeger niet langer kon dragen, richtte zich zijn belangstelling geheel en al op zijn beide zoons. Zijn drie dochters interesseerden hem slechts in zoverre, als 10

11 zij in verband met schoonzoons gebracht moesten worden; als dat maar flinke kerels waren, die een goed glas wijn of een spannende jachtpartij konden waarderen, was het hem goed. De rest was zaak voor zijn vrouw, vond hij. Zijn beide zoons echter bekeek hij met heel andere ogen. Hij vond, dat Evert het meest op hem leek en daarom had hij een groot zwak voor hem. De jongste daarentegen, die de fijne lichaamsbouw van zijn moeder had, stelde hem hevig teleur. Karel ging theologie studeren en werd dominee in een klein Fries dorpje. De oude heer wist niet goed hoe hij het had. Hoewel hij een gelovig man was en trouw de dienst in het dorpskerkje bijwoonde, lag het ambt van predikant zover buiten zijn gedachtensfeer, dat hij het zijn jongste zoon bijna kwalijk nam. Evert daarentegen kwam geheel en al tegemoet aan het beeld, dat hij zich van een ideale zoon had gevormd. En het waren de omstandigheden, die er voor zorgden, dat Evert in zijn ogen die voortreffelijke zoon bleef. De eerste maal, dat Evert bewust de confrontatie met het avontuur beleefde, was in zijn zevende jaar. Hij was door zijn grootmoeder, die in Amsterdam aan een der grachten woonde, te logeren gevraagd. Zijn vader zou hem met de auto wegbrengen, maar op het laatste ogenblik was daar iets tussen gekomen en de oude heer Caldenhove had Evert zonder meer op de trein gezet. De groeten aan oma! Goeie reis, jong!" Hij was in Amsterdam aangekomen en niet, zoals zijn moeder vreesde, in Maastricht of Groningen. Maar tijdens de reis en toen hij kleintjes het Centraal Station uitstapte en overweldigd werd door de drukte van het verkeer in de stad, werd de aversie tegen het avontuur in hem geboren en tegelijkertijd ook het besef van de onafwendbaarheid. Zijn trots verzette er zich echter tegen ooit zijn gevoelens te laten blijken. Hij leerde zijn angst en zijn afkeer maskeren met voorgewende onverschilligheid en met een manier van doen als sprak eigenlijk alles vanzelf. Hij zocht het avontuur nimmer, maar hij was er zich van bewust, dat het altijd 11

12 op de loer lag om hem te overrompelen. De meest alledaagse dingen eindigden bij hem dikwijls in hevige gebeurtenissen. Hij werd voorzichtig en trachtte tevoren te peilen of er in een bepaalde daad mogelijkheden voor emotionele belevenissen verborgen zaten. Het had geen zin dit te doen, want op de een of andere manier wist het avontuur hem toch weer te vangen. Zijn vader was opgetogen en zijn moeder bezorgd; hijzelf in het begin gealarmeerd, later berustend. Zo verkreeg hij de roep nergens voor terug te deinzen, hoewel hij in werkelijkheid gevecht op gevecht met zichzelf moest leveren om de situaties de baas te blijven. Na zijn gymnasiumtijd ging hij indologie studeren in Amsterdam, meer omdat zijn vader er geestdriftig voor was, dan hijzelf. Het was de eerste keer in zijn leven, dat hij bewust toegaf aan iets, waarvan hij tevoren wist, dat het het loerende avontuur een kans zou geven. Zelf was hij liever letteren gaan studeren. Deze studie had zijn belangstelling en hij geloofde er zich een rustiger bestaan mee te scheppen dan met indologie. De Meidagen van 1940 vielen als stenen in de vijver van zijn leven. Hij weigerde, uit solidariteit met zijn vrienden en studiegenoten, de studenten-verklaring te tekenen en dook onder bij een goede kennis van zijn vader, die een klein buiten ergens in Drente bewoonde. De bezetting was voor hem een openlijke uitdaging van het avontuur, maar hij keerde zich af en sleet zijn dagen met lezen en studeren. Totdat hij op een avond de dominee van het naburige dorp een vriendendienst meende te bewijzen, door hem te helpen een paar zware pakken kranten naar een boerderij in de buurt te brengen. Een half jaar later was hij op weg naar Engeland, dwars door België en Frankrijk; één lange tocht vol adembenemende belevenissen met de ruige muur der Pyreneeën als sluitstuk. Via Spanje naar Engeland. Een jaar later werd hij ingedeeld bij de jachtvliegers, die na een succesvolle strijd om Brittannië de eskaders bommenwerpers op hun dood- en verderfbrengende tochten naar Duitsland escorteerden. Na de be- 12

13 vrijding werd hij driemaal gedecoreerd en hij schaamde zich diep, omdat hij al die tijd bang was geweest, verschrikkelijk bang. Maar het avontuur was onafwendbaar... Na zijn demobilisatie hervatte hij met een zucht van verlichting zijn studie, vastbesloten deze zolang mogelijk te rekken. Indologie scheen met de onzekere toestanden in Indonesië een vrijbrief voor verdere emoties. Het lukte hem aardig dat lanterfanten, hoewel zijn vader het met lede ogen aanzag. Een zoon, die de eeuwige student ging uithangen, beviel hem niet. Hij trachtte Evert met alle mogelijke argumenten te bewegen wat meer haast achter zijn studie te zetten, maar de verwarde sfeer in het na-oorlogse Europa zette weinig kracht aan zijn woorden bij. Toen ontmoette Evert op een toneelvoorstelling, die de studenten ten bate van de kankerbestrijding hadden georganiseerd, Heleen Geraerds. Zij studeerde rechten. Zij was klein en tenger van postuur, donker van uiterlijk met grote, bruine ogen, een kleine, rode mond en een matbleke teint. Zij had iets kwijnends zoals een tere, kostbare orchidee. Zij was langzaam in haar bewegingen op een charmant-verveelde manier en zij sprak steeds op gedempte toon als deed een te hard geluid haar onzegbaar veel pijn. Zij kleedde zich met uiterste zorg en verfijnde smaak. De eerste ontmoeting met Heleen Geraerds ervoer Evert Caldenhove als een openbaring. Hij verliefde zich in het mysterie van het emotieloze, dat rond deze jonge vrouw waarde en hij werd bezield van een hartstochtelijk verlangen haar aan zich te binden. Haar gracieuze apathie was als een stil, peilloos diep meer, waarin hij zich wilde baden. Hij maakte haar het hof en na enkele maanden reeds vroeg hij haar zijn vrouw te willen worden. Zij accepteerde zijn aanzoek met dezelfde onverstoorbare rust als waarmee zij zich zijn attenties liet welgevallen. Hij stelde haar voor, zo spoedig mogelijk na de verloving te gaan trouwen. Hij wilde, dat zij beiden hun studies zouden afbreken en 13

14 op Caldenhove" gaan wonen, waar zij van dat ogenblik af een rustig buitenleven zouden leiden. Met verwondering, even kenbaar aan het nauw merkbaar fronsen van haar fijne wenkbrauwen, luisterde zij naar zijn plannen en toen hij was uitgesproken en op haar antwoord wachtte, wees zij het voorstel zonder meer van de hand. Zij wilde wel buiten wonen, maar zeker niet in Nederland. Haar hele leven lang had zij het vochtige, kille klimaat van het land verfoeid. Door zijn indologische studie had hij het in zijn hand, haar mettertijd een woonplaats aan te bieden, waar zij niet het grootste deel van het jaar hoefde te rillen van kou. Bovendien was zij helemaal niet van zins haar eigen studie af te breken. Zij wilde wel verloven, maar met trouwen zou zij zeker wachten totdat zij haar meesterstitel had behaald. Haar woorden waren een streep door zijn rekening. Zij kwamen er op neer, dat, als het hem inderdaad ernst was met zijn aanzoek, hij moest zorgen zo spoedig mogelijk zijn studie te voltooien. Dan zou hij moeten solliciteren bij het departement met het verzoek mettertijd te worden uitgezonden, waarna hij dan gelegenheid zou hebben haar komst voor te bereiden en zijn proefschrift te schrijven. Misschien was dat het ogenblik geweest, waarop hij een andere weg had moeten inslaan. Hij stond op een tweesprong en hij koos de weg, waar hij aan het einde Heleen Geraerds meende te vinden. Hij vond Nieuw-Guinea... Hij studeerde binnen het jaar af en kreeg een plaats op het departement in afwachting van het ogenblik, waarop men hem zou uitzenden. Hij dacht aan Curagao en Heleen Geraerds zei: Het waait daar nogal, geloof ik." Zijn vader had zijn verloving met Heleen Geraerds zonder veel geestdrift begroet. Het enige lichtpunt, dat hij in de situatie vermocht te ontdekken, was het feit, dat Evert zijn slabakkerij aan de universiteit had laten varen en zich, waar het de keuze van zijn werk betrof, gelukkig weer een echte zoon van de oude Caldenhove 14

15 toonde. Maar voor de rest was zijn aanstaande schoondochter hem weinig sympathiek. Het is een saai wezen!" zei hij ronduit. Het is een plant, als je het mij vraagt. Zij lééft niet, zij vegeteert!" Ook Evert's moeder bleek, tot zijn niet geringe verbazing, weinig ingenomen te zijn met zijn verloofde. Zij zei het hem wel niet in zoveel woorden, maar het was aan haar te merken. Zij bleven op een afstand, niet alleen met Heleen, maar ook met haar familie. Heleen's vader was chirurg, een deftig, enigszins plechtstatig man en haar moeder was een klein, schuw en verlegen vrouwtje. Haar beide broers waren als de vader en haar jonger zusje was een mager, spichtig kind, dat in tranen uitbarstte als men haar onderzoekend aankeek, waarna zij stampvoetend de kamer uitrende. Het was bij een paar beleefdheidsbezoeken gebleven. Je moet het me maar niet kwalijk nemen, jong," zei de oude heer Caldenhove, maar voor mijn plezier ga ik niet in de kelder zitten als ik een sigaar wil roken." Toen, volkomen onverwachts, was het bericht gekomen, dat hij naar Nieuw-Guinea zou worden gezonden als aspirant-controleur bij het B.B. van de onderafdeling Hollandia. Voor de zoveelste maal in zijn leven had het avontuur hem weten te overrompelen en weer voerde hij een verbeten strijd tegen zijn angst voor het ongewisse. Heleen Geraerds keek een ogenblik heel bedenkelijk, toen zij het nieuws hoorde. Je kunt waarschijnlijk overplaatsing vragen als je er een tijdje hebt gezeten," zei ze en daarmee was voor haar de kwestie opgelost. Zij wist van Nieuw-Guinea precies evenveel als iedere andere Nederlander en dat was heel weinig. Zijn vader was opgetogen. Precies iets voor jou, jong!" riep hij uit. En je komt niet terug voor je minstens een stam koppensnellers gepacificeerd hebt!" Zijn moeder omringde hem met alle mogelijke zorgen en attenties. Hij werd er bijna verlegen onder. De laatste week voor zijn vertrek 15

16 was hij op Caldenhove" en iedere avond als hij naar bed ging, kwam zij hem even onderstoppen", zoals zij dat met een verlegenverontschuldigende glimlach zei. De laatste nacht, dat hij op Caldenhove" sliep, ging zij op de rand van zijn bed zitten en schreide even. Daarna gaf zij hem een klein, in marokijnleer gebonden zakbijbeltje. Vergeet Hem nooit, Evert!" fluisterde zij, terwijl zij hem welterusten kuste. Die middag had zijn vader de paarden gezadeld en zij hadden samen een lange rit door de bossen gemaakt. Het was koud, mistig herfstweer, de lucht was vol rinse geuren van rottende bladeren. Zij zwegen en luisterden naar het doffe stampen van de paardehóeven op de zachte bosgrond. Wiegend deinden zij mee met de paardelijven en boven het driftige knikken van de hoofden met de gespitste oren staarden zij voor zich uit. Zijn vader maakte slechts één opmerking. Dat van die koppensnellersstam was natuurlijk maar een grapje van me, jong! Je snapt me wel." Heleen was ook een paar dagen op Caldenhove" geweest. Tot grote verontwaardiging van zijn moeder en onthutste verbazing van zijn vader bleek zij haar dictaatcahiers te hebben meegebracht en iedere dag had zij een paar uur gestudeerd. Evert was haar daar dankbaar voor geweest. Haar onverstoorbaarheid egaliseerde zijn angst en het was hem mogelijk zijn houding van waar-maken-jullie-je-toch-druk-over" te hervinden. Per slot van rekening was er weinig verschil tussen een jongetje van zes jaar, dat op zijn dooie eentje naar Amsterdam reist en een jonge man, die per K.L.M, naar Nieuw-Guinea vliegt. Als je het op de keper beschouwde, was de laatste zelfs in het voordeel. Zijn vader bracht hem met de wagen naar Schiphol. Het afscheid van zijn moeder was kort. Het had geen zin er een drama van te maken. Je hebt het bijbeltje, jongen," zei ze. Goede reis en... en laat 18

17 gauw eens wat van je horen!" Toen was zij het huis in gevlucht. De oude heer Caldenhove reed als een razende Roeland naar Amsterdam. Er was geen reden voor, want ze zouden ook met een matig gangetje ruimschoots op tijd komen. Maar het was zo zijn manier om iets af te reageren. Hij had zich op Schiphol zover herwonnen, dat hij Evert gewoon de hand kon drukken. Schrijf maar eens gauw, jong! En laat je niet kisten!" Het vertrek was een droom. Heleen was er, rustig en onaangedaan als altijd; een oase temidden van de nerveuze vrienden, die allemaal waren komen opdagen om hem vaarwel te zeggen. Hij drukte handen, handen, handen. Hij zag gezichten, gezichten, gezichten. Hij zei dwaze, nietszeggende dingen op andere dwaze en nietszeggende dingen. En al die tijd was het of hij ergens buiten zichzelf stond en een lange, breedgeschouderde jongeman zag staan in een uniform, waarop trots een gouden streep rond de epauletten spande. Ten laatste bleven alleen zijn vader en Heleen over. Nou!" zei de oude heer Caldenhove schor. Nou!" De zakelijke luidsprekersstem van de omroepster waarschuwde, dat het tijd werd naar de douane te gaan. Toen sloeg Heleen Geraerds haar armen om zijn hals. En als het klimaat er niet helemaal is zoals in Nice, is het ook niet zo erg," fluisterde zij in zijn oor. Ik kom toch, Evert!" En het was het allerergste moment, toen hij tranen in Mar ogen zag. Hij was in Hollandia aangekomen, waar men hem met gemengde gevoelens ontving. Niemand begreep, waarom hij zo plotseling naar Nieuw-Guinea was gedirigeerd en niemand had een bericht van zijn komst gestuurd. Hij kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Bestuursambtenaren konden ze echter altijd gebruiken, maar omdat hij zo'n baroe 1 was, wisten ze de eerste weken 1 Nieuweling. 17

18 niet goed, wat ze met hem zouden beginnen. Hij moest eerst maar eens inburgeren, vonden zij en bij werd assistent van het H.P.B. * van Kota Baroe, Jaap van Weghen. Van het eerste ogenblik af, waarop Evert met Van Weghen kennis maakte, wist hij een vriend gevonden te hebben. Van Weghen was een grote, breedgeschouderde man van achter in de twintig. Hij had een wilskrachtig-intelligent gezicht, waarin twee donkere, bijna zwarte ogen stonden, waar gouden vonkjes doorheen schoten, als had hij voortdurend binnenpretjes. Hij was jaren geleden vanuit Parijs naar Boven-Digoel vertrokken, waar hij zich had ontpopt als een fantastisch oetanloper. Hij had een beruchte koppensnellersstam onder bestuur gebracht en was, korte tijd voor Evert's aankomst op Nieuw-Guinea, naar Hollandia overgeplaatst. Hij leefde daar betrekkelijk in een geestelijk isolement. De mensen van Kota Baroe waren over het algemeen wel geschikte orangs 2, maar de belangstelling ging meestal niet veel verder dan het dagelijkse werk. Er waren enkele vrouwen, die heimwee hadden, doch haar verlangen richtte zich voornamelijk op het comfort, dat zij in Holland gewend waren geweest en dat zij op Nieuw-Guinea zo node misten. De blanke gemeenschap van Kota Baroe speelde onder elkaar het bittere spel der surrogaten en voor velen was het contact met de Europese culturele wereld langzamerhand verloren gegaan» Er was een wat duf-burgerlijke interesse voor in de plaats gekomen. Van Weghen speelde het spel mee, met overgave zelfs, doch altijd met dat kleine tikje ironie, dat het spel nog juist scheidde van de ernst. Hij was misschien meer Parijzenaar dan Nederlander in zijn denken. In hem leefde de Europese geest nog wezenlijk, tastbaar bijna in zijn schier eindeloze alleenspraken, als hij 's avonds met Evert achter een glas bier zat. Het was het plan, dat Evert met Van Weghen op tournee zou gaan 1 Hoofd Plaatselijk Bestuur. 2 Mensen. 18

19 door het Zuidelijke District. Daar was al sinds jaren geen bestuursambtenaar geweest en het werd tijd, dat daar een inspectie-tocht werd ondernomen. Het zou tegelijk een prachtige vuurdoop voor Evert zijn. Van Weghen verheugde er zich op, weer eens, op echt ouderwetse manier, een paar weken oetan te trappen. Een welkome afwisseling in de dagelijkse kantoorsleur. Maar toen het ogenblik van vertrek was aangebroken, kwamen er een paar spoedzaken voor hem om af te handelen en hij besloot, dat Evert hem dan maar vooruit moest reizen. Je zult wel moeten," zei hij, want we hebben de kampongs al eeuwen geleden bericht gestuurd, dat we in aantocht zijn en het is al een paar maal gebeurd, dat er zo'n vijftig koelies vergeefs zes dagen door de blubber hebben lopen zwoegen om toean H.P.B, op te halen. Dat moet nu voorkomen worden." Maar het is toch waanzin," had Evert zwakjes geprotesteerd. Ik ken het land niet en ik heb nog nooit van mijn leven een stap in de rimboe gezet!" Van Weghen had maar wat zitten grinniken. Voor ons allemaal is het eens de eerste keer geweest, peer. Het zal wel wennen. En hulp krijg je onderweg in de kampongs wel. Ze lopen daar hun benen onder hun je-weet-wel vandaan als ze maar denken een wit voetje bij je te kunnen halen." En zo was Evert Caldenhove, met zijn tournee-barang en Polisie Arnold, in een wankele vlerkprauw gestapt op weg naar kampong Nafri. Hij voelde zich onzeker, omdat zijn afkeer van het avontuur onverminderd was, maar hij zou zijn tong liever hebben afgebeten, dan zijn onzekerheid ooit tegenover anderen te bekennen. Onzeker zijn was een luxe, welke hij zich af en toe permitteerde als hij alleen was. Hij was weer echt het jongetje van zes, dat door zijn vader op de trein wordt gezet: Goeie reis, jong! En doe de groeten aan oma!" ia

20 II Polisie Arnold draaide zich om, een brede grijns rond zijn blauwgrijze lippen. Hij wees recht vooruit. Kampong Nafri!" zei hij met zijn schorre stem. Evert zag enkele hutten, op hoge palen in het water gebouwd, langs de oever staan. Op het strand ontwaarde hij enige Papoea's, die kennelijk de aankomst van de prauw stonden af te wachten. Zij hadden voor deze bijzondere gelegenheid een broekje en een jasje aangetrokken. Evert ging rechtop zitten en veegde met zijn zakdoek over zijn bezwete voorhoofd. Zijn onzekerheid, zijn gedachten aan Heleen, aan zijn ouders, aan Van Weghen, het kantelde allemaal uit zijn bewustzijn weg. Kampong Nafri bleef over. Kampong Nafri... Bamboehutten, die de indruk wekten in een voortdurende, wiebelende beweging te zijn. Het waren architectonische dwaasheden, zoals ze daar op de dunne, lange palen boven het spiegelende water stonden. Op de oever wachtte een tiental mannen. Polisie Arnold pagaaide de prauw snel en handig naar de oever en sprong een paar meter van het strand overboord om het vaartuig naar de kant te trekken. De Papoea's schoten naderbij en hielpen Evert uitstappen. In de kampong was het stil. Vrouwen lagen naakt en roerloos voor de openingen der hutten op de grond. Zij sliepen of deden alsof. Een kind hief even nieuwsgierig het hoofd op, maar drukte zich meteen weer plat tegen de bodem. Behalve de tien, die hem opgewacht hadden, en bij wie zich de korano met enkele dorpsnotabelen bevond, zag Evert geen mannen. Een bang voorgevoel bekroop hem. Hij keek de korano strak aan. Er zouden twintig dragers zijn," zei hij streng. Er waren er maar zeven, die een eindje verderop zaten te wachten. 20

21 Waar zijn de anderen?" De korano wuifde met zijn hand in de richting van de hellingen. Weg, toean." Evert liep het huis van het kamponghoofd binnen en liet zich in een van de twee rieten stoelen zakken, die het huis rijk was. Het was er schemerig en benauwd. Er hingen lange, verkleurde slierten guirlandes en rood-wit-blauwe vlaggetjes met trieste feestelijkheid langs de lage zoldering. Tegen de wanden waren hier en daar foto's bevestigd, uit de tijd toen Hollandia door de Amerikanen bezet was. Een paar Papoea's bleven voor de deuropening staan en keken nieuwsgierig naar binnen. Een rauwe schreeuw van Polisie Arnold riep hen weg naar het strand, waar zij de barang uit de prauw moesten helpen lossen. Evert veegde opnieuw zijn bezwete voorhoofd af. Hij strekte zijn benen en staarde naar de punten van zijn schoenen. Lekkere boel!" zei hij halfluid. Zo schieten we wel op!" Hij knipte misnoegd met zijn vingers. Toen stond hij op en liep naar de deuropening, waar hij staan bleef, kijkend naar de sjouwende mannen bij de prauw op het strand. Twintig pakken, dacht hij. Zeven dragers... Dat zijn er dertien te weinig. Van Weghen zei nog, dat het rotjongens waren hier in Nafri. Hij trok zijn schouders op en haalde een pakje sigaretten uit zijn zak. Hij keerde zich om en liep terug naar de rieten leunstoel, die hard kraakte toen hij er zich in liet neervallen. Hij stak een sigaret op en blies de rook in een felle, blauwe pluim naar het lichtgat van de deur. Teruggaan naar Kota Baroe en het morgen nog eens proberen? De korano zijn huid vol schelden en hem dreigen met alles wat maar verschrikkelijk is als hij niet zorgt, dat er morgen twintig dragers staan aangetreden? Hij overwoog het even, maar de gedachte lokte hem niet aan. Hij had met Van Weghen gewed om een fles goede wijn, dat hij niet binnen de twee maanden zou terugkomen, geen groenkoorts zou 21

22 krijgen en zeker niet gek zou worden. Het was niet zozeer die weddenschap, die hem deed aarzelen naar Hollandia terug te keren als wel de gedachte, dat hij dan morgen weer opnieuw zou moeten beginnen, weer opnieuw zijn angst zou moeten overwinnen. Zijn eerste tournee was aangevangen. Hij zat in Nafri. Het was niet ver, goed, maar het was een begin. Teruggaan betekende een nederlaag, ook al had hij zo'n prachtige verontschuldiging aan de dertien dragers, die het vertikt hadden klaar te staan om voor tachtig cent per dag door de blubber van de oetan te sjouwen met twintig kilo op hun nek. Verder gaan dus? Hij stond weer op en liep naar buiten. De barang lag nu netjes opgestapeld op het strand. Twintig grote pakken. Geen vrachtje, dat je voor het gemak maar even onder je arm meeneemt. Hij smeet met een driftig gebaar zijn sigaret op de grond en zette er zijn hak op. Toen liep hij met grote passen naar het kamponghoofd toe, die met Polisie Arnold bij de barang stond. De anderen zaten een paar meter verder op hun hurken en staarden voor zich uit als ging de hele kwestie hun niets aan. Wanneer komen die dertien kerels terug?" vroeg hij op scherpe toon, toen hij vlak voor het kamponghoofd stond. De man week verschrikt een pas achteruit. Morgen, toean!" zei hij zwakjes. Morgen zeker!" Evert wendde zich tot Polisie Arnold. We gaan verder. Trommel die zeven bij elkaar. De barang wordt overgepakt. Alleen het hoognodige wordt meegenomen." Abrupt draaide hij zich weer om naar de korano. En die dertien lammelingen volgen morgen, begrepen? Met de pakken, die we in het kamponghuis zullen achterlaten. Er hangt wat boven je hoofd als het niet gebeurt." Saja, toean! Saja..." Het werd passen en meten. De volgorde van de dragers moest wor- 22

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier.

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. AKTE I Scène 1 In een Afrikaans dorpje staan wat hutjes en zijn de mensen bezig met alledaagse dingen: er wordt water gehaald, eten gemaakt, kinderen spelen buiten...

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

De jongen die niet griezelen kon

De jongen die niet griezelen kon De jongen die niet griezelen kon Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Als er verhalen verteld werden waar iedereen kippenvel van kreeg, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis.

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis. EEN MISTIGE AVOND IN OKTOBER Het was een mistige avond in oktober. Ik haat reizen! Zat ik maar lekker thuis in mijn luie stoel! Helaas, ahum, ik bevond mij in een aardedonker bos Wil je weten waarom? Luister!

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Het feest van de olifant

Het feest van de olifant Het feest van de olifant door Marike Jongsma In een land hier ver vandaan leefde eens een mooie olifant. Olifant had vele vrienden in het woud. Maar zijn vrienden hadden olifant al een poosje niet meer

Nadere informatie

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording:

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording: Het olifantenboekje het eigenwijze Fantje C.A. Leembruggen bron. W. van Hoeve, Deventer 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leem026olif01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [Het olifantenboekje.

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Tussen koppensnellers en krokodillen

Tussen koppensnellers en krokodillen Tussen koppensnellers en krokodillen Eerste druk, mei 2012 2012 Karien van Ditzhuijzen Illustraties en coverontwerp: Anneke van de Langkruis isbn: 978-90-484-2392-7 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers,

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

WOONARK Rikus Koops 2003

WOONARK Rikus Koops 2003 WOONARK Rikus Koops 2003 Hij woonde aan, of eerder op of in het water; maar hij zag de rivier nooit. Alle ramen in de woonboot die uitkeken over de rivier, had hij dichtgespijkerd met grote platen hout.

Nadere informatie

Ankie. het meisje uit de bossen van Karoetsja. Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin. blad 1

Ankie. het meisje uit de bossen van Karoetsja. Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin. blad 1 Ankie het meisje uit de bossen van Karoetsja Antoon Kersten ooit geschreven voor zijn kleindochter Karin blad 1 In een ver land, wel duizend kilometer hier vandaan, woonde Angelina. Haar moeder noemde

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen.

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. 6-9 jaar Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. Hij had

Nadere informatie

Parking - N E Je ziet hier een bord op het hek. Zet beide GROTE letters om in cijfers. Dit is A=... en B=...

Parking - N E Je ziet hier een bord op het hek. Zet beide GROTE letters om in cijfers. Dit is A=... en B=... Dit avontuur is eigenlijk bedoeld voor geo-kids. Leeftijd is niet zo belangrijk maar wij denken zo tussen de 6 en 12 jaar. Durf je het avontuur aan om samen met je ouders het raadsel van de schatkaart

Nadere informatie

Joachim en het Rode Paardenhoofd

Joachim en het Rode Paardenhoofd Joachim en het Rode Paardenhoofd Eerste druk, maart 2012 2012 Jurgen Heyn isbn: 978-90-484-2326-2 nur: 277 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

TONEELSTUK Hoe Zebra aan zijn strepen komt. Een Afrikaanse fabel over een onverstoorbare grazende zebra.

TONEELSTUK Hoe Zebra aan zijn strepen komt. Een Afrikaanse fabel over een onverstoorbare grazende zebra. TONEELSTUK Hoe Zebra aan zijn strepen komt. Een Afrikaanse fabel over een onverstoorbare grazende zebra. AKTE I Scène 1 Op een open grasvlakte in Afrika zijn dieren aan het grazen. Een zebra, twee antilopen,

Nadere informatie

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1 Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 2 ander werk van toon tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4

Televisie. binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_ indd 4 Televisie 4 binnenwerk_herrie 64 pagina s inclusief schutbladen_26 03 2014.indd 4 Weet jij wat ik nou weleens zou willen weten? riep Herrie. Ik zou weleens willen weten waarom ik weer geen televisie mag

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer

Sander Kloet. Elisha Mercelina. Het zwarte meer Sander Kloet koud zo voelt het hier. kil ik weet niet waar het vandaan komt het is geen kou. het is angst. angst voor de wereld angst voor de dag van morgen bang dat we dingen vergeten bang dat we dingen

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

Verhalen uit een ander rijk

Verhalen uit een ander rijk Verhalen uit een ander rijk Ana-Magdalena Zainea www.anderssamen.nl www.ana-magdalena.nl Titel: Verhalen uit een ander rijk Auteur: Ana-Magdalena Zainea Correctie: Bart Renaer en Dorien Ruben Illustraties

Nadere informatie

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon

Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Een gesprekje met God De kleine ziel en de zon Parabel geschreven door Neale Donald Walsch Ergens in de tijd was er een Zieltje, dat tegen God zei: Ik weet wie ik ben! God zei: Dat is heel mooi. Wie ben

Nadere informatie

Een felle bliksemflits zette het bos heel even in een spookachtig,

Een felle bliksemflits zette het bos heel even in een spookachtig, Een felle bliksemflits zette het bos heel even in een spookachtig, wit licht. Nauwelijks een tel later leek het alsof de hemel openbarstte. Een enorme donderslag deed de grond daveren en de bomen schudden.

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Rozen bij de thee. wolk in de plantenbakken aan het balkon. De hortensia s fleurden de muur op met

Rozen bij de thee. wolk in de plantenbakken aan het balkon. De hortensia s fleurden de muur op met Rozen bij de thee Het was een van die warme lenteochtenden. Ik gaf de planten op mijn balkonnetje water, terwijl ik ondertussen van het zonnetje genoot. Ik vond het geweldig om de planten zo weelderig

Nadere informatie

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen.

God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6. De berg op Genesis 22:1-8. God heeft me heel gelukkig gemaakt! Ze noemden hun zoon Izak. Dat betekent: lachen. 35 God houdt zijn belofte Genesis 21:1-6 Abraham wist dat God zich met Sodom en Gomorra aan Zijn woord gehouden had. Hij vertrouwde erop dat God Zijn belofte aan hem en Sara ook zou houden. Ze zouden een

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Andrea Voigt. Augustus in Parijs. Uitgeverij De Geus

Andrea Voigt. Augustus in Parijs. Uitgeverij De Geus Andrea Voigt Augustus in Parijs Uitgeverij De Geus I Loretta deed de deur open. Ze was op haar pantoffels. De roze lippenstift klonterde een beetje om haar mond en haar ogen waren zwartomlijnd. - Dat is

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

Copyright Tekst 2013 Linda Dielemans Copyright 2013 The House of Books, Vianen/Antwerpen

Copyright Tekst 2013 Linda Dielemans Copyright 2013 The House of Books, Vianen/Antwerpen LINDA DIELEMANS Copyright Tekst 2013 Linda Dielemans Copyright 2013 The House of Books, Vianen/Antwerpen Omslag: Wil Immink Design Binnenwerk: ZetSpiegel, Best ISBN 978 90 443 4027 3 ISBN e-book: 978 90

Nadere informatie

Ruth 1. Ruth en Noömi

Ruth 1. Ruth en Noömi Ruth 1 Ruth en Noömi Elimelech en zijn familie 1 Toen de rechters het land bestuurden, was er eens hongersnood in Juda. Daarom besloot een man uit Betlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn

Nadere informatie

tje was saai. Haar ouders hadden een caravan, waarmee ze ieder jaar in de zomer naar Frankrijk gingen. Ook voor deze zomer was de camping al

tje was saai. Haar ouders hadden een caravan, waarmee ze ieder jaar in de zomer naar Frankrijk gingen. Ook voor deze zomer was de camping al Hoofdstuk 1 Echt? Saartjes mond viel open van verbazing. Maar dat is supergoed nieuws! Ze sloeg haar armen om haar vriendin heen. Waaah, helemaal te gek. We gaan naar Frankrijk. Zon, zee, strand, leuke

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Joachim en het Rode Paardenhoofd

Joachim en het Rode Paardenhoofd Joachim en het Rode Paardenhoofd Eerste druk, maart 2012 2012 Jurgen Heyn isbn: 978-90-484-2326-2 nur: 277 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

Het meisje De volgende dag is de soldaat er niet. De negers zijn weer naar het front vertrokken, hoort ze de opgeluchte zuchten in het dorp. De sfeer verandert als blanke soldaten hen aflossen. De mensen

Nadere informatie

www.queridokinderboeken.nl

www.queridokinderboeken.nl www.queridokinderboeken.nl Copyright 2013 Joke van Leeuwen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Toen ze buiten stond, knipperde Sabien met haar ogen. Overal zag ze sneeuw en ijs, zelfs op de vijver en op de heuvel.

Toen ze buiten stond, knipperde Sabien met haar ogen. Overal zag ze sneeuw en ijs, zelfs op de vijver en op de heuvel. Aaoh, gaapte meneer Schildpad. Het wordt winter. Vooruit Sabien, je moet naar bed. Maar ik heb helemaal geen slaap, zei Sabien. Belachelijk! riep meneer Schildpad uit. Alle schildpadden slapen in de winter.

Nadere informatie

Mieke Lansbergen. Op een dag leek het me een goed idee om een offer te maken voor God. Uit dankbaarheid voor alles wat groeit, en omdat

Mieke Lansbergen. Op een dag leek het me een goed idee om een offer te maken voor God. Uit dankbaarheid voor alles wat groeit, en omdat Mieke Lansbergen Hallo? Ha! Zie je mij? Kijk! Kijk even naar mij. Ik ben Kaïn. Fijn dat ik even iemand tegenkom! Ik loop hier al een tijd te dwalen, en het is zo saai in je eentje. Ik kom daar vandaan.

Nadere informatie

H O O F D S T U K E E N Winterkind

H O O F D S T U K E E N Winterkind H O O F D S T U K E E N Winterkind A dara hield het meest van de winter, want als de wereld koud werd, kwam de ijsdraak. Ze wist niet helemaal zeker of de kou de ijsdraak meebracht, of de ijsdraak de

Nadere informatie

LATEN WE ZWEMMEN PAUL BAETEN GRONDA. kenden niets en het was warm. Ze liet het raam omlaag en keek naar buiten. Er stond zweet

LATEN WE ZWEMMEN PAUL BAETEN GRONDA. kenden niets en het was warm. Ze liet het raam omlaag en keek naar buiten. Er stond zweet LATEN WE ZWEMMEN PAUL BAETEN GRONDA WE WAREN VAN VER GEKOMEN. We kenden de lucht niet, we kenden geen straten. We kenden niets en het was warm. Ze liet het raam omlaag en keek naar buiten. Er stond zweet

Nadere informatie

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen.

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen. Oefening 1: Nodig: 2 personen en een boom of een huisdier: Zoek een plek op bij een boom of in de buurt bij je paard of ander huisdier waar je even niet gestoord wordt en veilig even je ogen dicht kunt

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS

Bijbel voor Kinderen. presenteert JONA EN DE GROTE VIS Bijbel voor Kinderen presenteert JONA EN DE GROTE VIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

David Grossman Uit de tijd vallen

David Grossman Uit de tijd vallen David Grossman Uit de tijd vallen Een verhaal in stemmen Vertaling Ruben Verhasselt Cossee Amsterdam stadschroniqueur: Als ze s avonds aan tafel zitten te eten, verandert plots het gezicht van de man.

Nadere informatie

Sambo, ga je mee? Leonard Roggeveen. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rogg009samb01_01/colofon.htm

Sambo, ga je mee? Leonard Roggeveen. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rogg009samb01_01/colofon.htm Sambo, ga je mee? Leonard Roggeveen bron G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., Den Haag/Batavia z.j. [1939] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rogg009samb01_01/colofon.htm 2005

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je.

Oud wit Prins de Vos. Ik wil je. Oud wit Prins de Vos Ik wil je. Het is het eerste berichtje dat ik vandaag van hem ontvang. De uren waarin het stil blijf zijn ondragelijk. Pas als ik de trilling in mijn broekzak voel begint mijn hart

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24.

LES 10. Sluipaanval. Doe Lees 1 Samuël 24. LES Sluipaanval Ben je wel eens gepest? Is er iemand die altijd vervelend tegen jou doet? Heb je ooit geprobeerd om die persoon terug te pakken? (Zie 1 Samuël 24; Patriarchen en Profeten, blz. 603-615)

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker

Een nagelaten bekentenis. Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Een nagelaten bekentenis Het bekende verhaal van Marcellus Emants, naverteld door Helene Bakker Moeilijke woorden zijn onderstreept. Ze worden uitgelegd in de woordenlijst op pagina 118. dit boek heeft

Nadere informatie

DE TIJD VOOR DE GEK ONDERBOUW

DE TIJD VOOR DE GEK ONDERBOUW DE TIJD VOOR DE GEK ONDERBOUW Thijs Goverde 1 De Tijd voor de gek Op een dag zei ik tegen mijn opa: Wat jammer dat jij al zo oud bent. Puh, zei opa nijdig. Drie en zestig is niet oud, hoor. Ik win van

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

2 Koningen 4:11-37 (nbv)

2 Koningen 4:11-37 (nbv) 2 Koningen 4:11-37 (nbv) 11 Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte i vertrek. 12 Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Sinterklaas

Nieuwsbrief van: Sinterklaas Sinterklaas Wat was het weer een mooi feest vandaag op Meander. Vanmorgen mochten we de Sint met zijn Pieten weer ontvangen en we stonden met de hele school klaar om hen te begroeten. Allemaal stralende

Nadere informatie

Het verhaal van. de bomen

Het verhaal van. de bomen Het verhaal van de bomen 24 Mr finney liep fluitend het bos in. Hij snoof een paar keer heel diep. Niets ruikt lekkerder dan een bos waar het net geregend heeft! Pinky Pepper zou het hier vast mooi vinden.

Nadere informatie

De minnaar van koningin Martha. Voor Martha Craenenburgh

De minnaar van koningin Martha. Voor Martha Craenenburgh De minnaar van koningin Martha Voor Martha Craenenburgh De minnaar van koningin Martha Er was eens een mooie koningin, haar naam was Martha. Ze was koningin van Craenenburgh. Koningin Martha woonde in

Nadere informatie

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty 3 Precies op dat moment kwam een klein wezentje het dorp binnengevlogen. Het werd langzaam donker

Nadere informatie

De bij die niet kon vliegen

De bij die niet kon vliegen De bij die niet kon vliegen De kleine bij zat in het gras en keek treurig om zich heen. Daar vlogen alle andere bijen af en aan. Hun kleine pootjes vol met stuifmeel, de mond vol met de nectar van de mooie

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

De wonder- baarlijke Merlijn

De wonder- baarlijke Merlijn De wonder- baarlijke Merlijn k weet niet hoe het bij jullie was, maar ik sprak al heel snel mijn eerste woordjes. Ik was niet veel meer dan een zuigeling toen ik al kon praten! Misschien was toen mijn

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

E H E I M G E H E I M H E I M

E H E I M G E H E I M H E I M I G E H E G E H M GEH EIM M E I Het geheim van de survivaltocht pssst! Weet jij een spannend geheim? Win een boek met jouw naam erop! www.hetgeheimvan.nl Ruben Prins Het geheim van de survivaltocht Tekeningen

Nadere informatie

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk

Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Een nieuwe vriendin, een nieuw tijdperk Ruud Macco De kieren van de deur lichtten oogverblindend op. De radio viel uit. De klap kwam zo n halve minuut later. Toen ik wakker werd, was het stil en donker.

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Bijlage 1: Luchtpost voor de kerstman van Brigitte Weninger. Luchtpost voor de kerstman 1

Bijlage 1: Luchtpost voor de kerstman van Brigitte Weninger. Luchtpost voor de kerstman 1 Bijlage 1: Luchtpost voor de kerstman van Brigitte Weninger Luchtpost voor de kerstman 1 Martijn en zijn moeder woonden in een dorpje hoog in de bergen. Ze waren arm. Martijn had geen vader. Martijns moeder

Nadere informatie