GRONDBEGINSELEN BOUWKUNDE VOOR TROPISCHE GEBIEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRONDBEGINSELEN BOUWKUNDE VOOR TROPISCHE GEBIEDEN"

Transcriptie

1

2 Werkma.p no. 2: GRONDBEGINSELEN BOUWKUNDE VOOR TROPISCHE GEBIEDEN Uitg.: SubcomrrUssie Microprojecten der Technische Hogeschool Eindhoven, Bureau Ontwikkelingssamenwerking, Postbus 513, EINDHOVEN. Eindhoven, Ie druk, juui 1972, 2e druk. april 1974, 3e druk, mei 1978.

3 De TR-Eindhoven heeft de activiteiten voor ontwikkelingssamenwerking gebundeld in de C.I.C.A. (committee for International Cooperation Activities). Een van de onderdelen van de C.I.C.A. is de Subcommissie Microprojecten, die gratis technische adviezen geeft aan ontwikkelingswerkers. De Subcommissie Microprojecten werkt met soortgelijke groepen elders in Nederland samen in de stichting TOOL, Mauritskade 61a, Amsterdam. 2

4 Voorwoord De werkmap "Grondbeginselen Bouwkunde voor Tropische Gebieden" verscheen reeds in 1959 als een aparte uitgave onder de titel "Van alles in een notedop". De samensteller H. Heijnes was werkzaam in het toenmalige Ned. Nieuw-Guinea. Dit verklaart het gebrnik van sommige plaatselijke namen. In overleg met de schrijver heeft de Subcommissie Microprojecten der Technische Hogeschool Eindhoven in 1972 een herziene drnk verzorgd. De derde druk bevat geen wijzigingen ten opzichte van de uitgave van juni De Subcommissie Microprojecten stelt zich ten doel door de uitgave van werkmappen goed bruikbare informatie ter beschikking te stellen aan veldwerkers in ontwikkelingslanden. De gebrniker zelf is de beste beoordelaar van de mate. waarin deze doeistelling bereikt wordt. De werkmappen kunnen aileen al door hun omvang nooit volledig zijn. Op- en aanmerkingen naar aanleidius ~an deze werkmap zijn bij de Subcommissie Microprojecten van harte welkom. Voor problemen die in daze werkmap niet voldoende zijn behandeld. kunt U bij de Subcommissie of bij de stichting TOOL advies vragen. Dr. M.L. van Vonderen- van Staveren. Subcommissie Microprojecten der Technische Hogeschool Eindhoven 3

5 Bij!let gebruill Een ieder die enige tijd in onrwikkelingsgebieden beeft gewerkt, zal wei eens de behoefte hebben gevoeit aan een beknopte eenvoudige en aan de landelijke omstandigheden aangepaste handleiding. Dit geldt niet aileen voor de technikus die met de autochtone partner samenwerkt onder soms primitieve omstandigheden. Ook mensen werkzaam in de agrarische en de medische sektor hebben wei eens te maken met bouwkundige problemen en vraagstukken i.v.m. hygiene en gezondheid. Bijgaande, uiteraard onvolledige en voor uitbreiding vatbaar zijnde<lessen, kunnen naar eigen inzicht en ervaring verder worden uitgewerkt. Initiatief, kreativiteit en doorzettingsvermogen zijn faktoren van belang bij het werk in een onrwikkelingsland. Het zal de aandachtige lezer duidelijk worden bij het doorlezen van de lessen, dat usast vak- technische. ook medische-, agrarische problemen en vraagstukken aan de orde komen. Hieruit moge blijken dat samenwerking tussen.. technische, medische en agrarische sektoren onderling van groot belang is in een ontwikkelingsgebied. Wij hopen dat de lessen van nut mogen blijken bij de voorlichting aan de bevolking in ontwikkelingsgebieden. Leusden, mei H. Heijnes Oud- direkteur bij het Nijverheidsonderwijs in Indonesia. 4

6 lnhoud Vak Materialenlrennis A. Soorten bomell. houtwiuning. grnei van de boom. enig : houisoorten, enig!! ziekten van hout. Het fooien en vellen. De doorsllcde. Bet zagen. Het stapelen; de gebreken van hout. Enige moderne m~terialen. Bamboe. rotan. Scbilderen. Voorbebandelen. lakken. politoeren. beitsen en in de blanke was zetten van hout. lets over kleurenleer. Kleurencombinaties Hang en s1uilwerk. Vak Materialenkennls B. V Ilk Constructieleer A. Het metselen en het werken met beton Vloercn in de kampong. Vormsteen van karang. Mogelijkheden met karang. Metsclen in de prllktijk Metsel en betonmortels, enigc samensteuingen. Algemcne begrippeo. Practiscbe wenken. Jets over spanningen. Verbindingen in de lengle. Verbindingen in de breedte. Staande verbindingelt Hoekverbindingen. lets over bet nlschrijven en bet bewcrken van hout Binllcndeurkozijn. Eni!!" bamboeconstructies. Het ~fschrijven van roddhout en bamboe. De constructie vad cen gabs gabs omwanding. Vak Conslruclielecr B. H~lfsleensverband. Staand,-erband. Koppenvcrband. Cyclopenverband. Breubteenverbal1d. Vorlllstcen en benamingen ar van. Con~tructies : 1. Halfstcensverband. 2. Hoek in halfsteensverband (vallelloe land). 3. Hoek in halfstecnsverband (.taande tand). blaclz bladz bladz bladz

7 Va!r Construcriclcer C. blad~ Vak Bouwlmudc A. Vak Bouwkunde B. Daken en dakbedekking. Enige dakvormen. Het zadeldak met galerij. Enige hangk~ppen. Constmetic van een eenvoudig spant + enige details. Bouwen in het binnenland. Het uitactten en watcrpassen met eenvoudige hulpmiddelen. De Sleek. Het uitzelten van de fundatie op de bouwp!ank. Detail doorsnede woonhuis met palenconstructie op poeren. Detail deorsnede weonhuis, constructie met gebruik maken van drums. Idem, construetie uiteinde der palen.. aanbranden". Idem, constructie van suanghout. Bouwen bij de grote plaatsen. Constructie hetonbekisting. Fundcring in breuksteenverband zender hekisting. Fundering stampbeton met en zender bekisting. Fundering met eenvoudige wapening. Detail fundering vlln een woonhuis met klampmuur. Gedeelte van een klampmuur in scheve projectie. h!adz b!ath Vak MaterialenkP.ru1b C. Math Maalregelen om woonhuis en inrichting Ie beschermen tegell witte mieren. A. Maatregelen oi] metsdwerk. B. Maatregelen blj houten palenconstructie. C. Maauegelen em het interieur te beschennen. Vak Hygiene en gczondheid A. b!adz Afvoer faecali!!n De natte beerkuil. De droge heerkuil De septictank met drain. Hurkdosct met inventaris VOOr de kampong. Vak Hygiene en gezondheid B. Drinkwater yoorzi~ning. Regenwater. Bronwater. Grendwater. blad?

8 Vak Hygiene en ge:rondbcid C. Het malariagevaar. Het vliegengevaar. Erfbeplanting en vitamincn. Vak Gereedscbap$kennis. bladz.lo De lichaamshouding. Bij schaven. het uit bet ru!g halen. het vlakken. het strijken, het van breed!e en van dikte maken vlm cen balk. Ons gereedschap en nog wal. De schaaf. De zaag. Vak Bouwkunde C. Vak Bouw"unde D. Heknopte sameuvatting. A. Het kamponghuis. B. Het stadswoonhuis. C. Schetsjes: Pas op voor bulldjirs. Pas lip voor overhangende rotsen. Pas op voor oude bomen. Ontwerpen vall w()omuizen Bijlagen: 1. Ontwerp kampong. 2. Constructie woonhuis. 3. Enige details type A. 4. IndeHug type A. 5. Woollhuir> type B. 6. De kerk. 7. De school. 8. De killderspeelplaats. 9. Badkamer hmkclose!. 10. \Voollhnis type C. 11. Woollhuis typo D. Lijst met houtsoorten Woordenlijst Ind.-Ned. (met toellchtillg). bladl biad::.! bladz hladz.126 bladz.127 7

9 Yak materialenkennis A &orten homen. Houtwinnlng. De groei van de boom. Enige houtsoortcn. Enlge ziekten van hout. Het rooien en vellen. de doorsnede. het zagen. bet stapelen. enige gebreken van hout. Enlge moderne materialen. He! materiaal bamboc. Het materiaal rotan. He! schilderen van hont, de voorbehandelillg ell hel lakken. het politoeren. het beitsen en het in de blanke was zelten van hout. lets over kleurenlecr. Kleurencombinaties. lets over hang en sluitwerk. 9

10 Er zijn drie grotc groepen homel! in de trol'cn: Snelten bornen: Ie. Lcoioomcn Ie. loofbomen; 2e. palmbomen; 3e. naaldbomen. Lo<>f~('!l;en dr~gcn bbderen. Van de 10ofbomcll is het harde taaie ijzerhout afkomstig ronls Marb~u en Suanghoat. Er )tijn 001: za.:h lc houl>oorten welke goed timmerhout leveren zoals TJln~" Ungaa-, Natak;-. Malol. Mersuwa- ell Meranti-hout.! zu!'l mee!' g~c:!,,: houtcoo11cn. Omd.::.~ er in de tropen llog geen ecnheid is in de hennming Vim houl. is het mocilij!: mccrdere houtsoorten te noemen, daar men hou:~ooften plaatselijk andere 118men geeft. 20. Po.Imoomen C~ palmboom in het algemccn is wnardcloos als t<.mmerhout. De pabnboom heeft wei een harde bast. Itet binncllsre val' de $tam bestaat echter Uil cen zachte vezelige massa. T oc1: i. het "oed de volgellde palmhomen (e onthouden. omdat verschillende aelen ":.n d,'z~ boola auttig xiin vtlor de k"mpongmaalschappij. Wanneet men voldoet :l311 de -/(:'iligh~jdsvoorli(;hriften. kan het mereriaal van de palmboom ook worden gd)!uikt ai, s((:igermuteriaal, 5choorwerk. cnx. bij het bouwen \1In huisjes. A. De klnpperboom De worlds: kunnen worden gebmi!:t als IOUW. De slam: tijdelijkc bruggctjcs en omheiningen. In gcspleten tocstand worden de latten toegepast om het opwaaicn van atap tegen te gun. De top: Het pal mie! uit de top van de boom wordt gehruikt als groente. De bladviunen: Tocgepas( als ruw vlechtwerk zoals manden. zakken. atap (dakbedckking). De bladnerf: &:zems (sapulidis). spelden. De vrucht: De vruchtwand geeft: touw. bezems. borstels. De harde viucbtwand: geefl houtskool (arang) en "lie mogclijke gebruiksvoorwerpen. De vrueltt wordt op verschillende manieren venverkt hij de rijsttafel. Uil de klappermelk vermengd met s(}da maakt men zeep. Wanneer de melk wonlt gekookt, krijgt men Idapperolie. Het klappervlees in rottende toestalld geeft bij uitpersen eveneens olie. AI. copra, - dit is de gedroogde djpe vrucht. wordt ze uitgevoerd naat Europa en wordt gebruikt bij de bereiding vall margarine. De klapperboom kan " keer per jaar vrucht geven. B. De Arenpalm Van deze palm. die nie! veel vcorkomt ill tropische landell is het bckende zwltrte touw (tali idjuk). Dit touw is ollver.lijtbaar en is uiat allcen ~'OOr huiselijk gebrtrik van OCtekcnis. maar is van groot bclang bii de woningbouw in de kalllpong, Waal geen druadnagels. schroeven of boutcn aallwezig zijn. 10

11 Het touw wordt gehruikt om bouwconstructies stevlg te maken. In de kampong ziel men soms zeer goode touwverbindlngen van tali idjuk. Houtwerk omwoeld met touw van de arenpaim wordt niet aangetast door witte mleren. De witte mieren hebben blijkbaar een ackeer van deze touwsoort. C. De sagopajm De sagopalm groelt voorai in moerassen en levert het volksvoedsel: sago. Sago wordt in talioze varlaties hereld gegete". De hoofdbladnerf geeft het fruie gaba gaba. Gaba.gaba wordt In de kampong toe gepast ais omwandlng, bij het maken van plafonds enz. De bladeren zijn geschikt ais dakbedekking. Het flo genoemde atap rumhla is duur. zamer dan ~e atap van de klapperhoom. D. De nibungpalm De harde hast van de nihungpalm wordt In de kampong gespleten toegepast hij vlcefen cn omwandingen. 3e. Tiematahomen (naaldhoom) Tjemambomen dragen: naalden. Voor zover bekend komt daze boom niel in grale hoeveelheden' voor, Omdat de homen ver, ~it elkaar staan, is de groci onregelmatig. Als tijdelijke omheining of ais brug ziet men daze houtsoort toegepast in de k2 'llyor.g. Houtwlnning De loofbomen welke het timmerhout leveren,. worden geveld of gerooid, Bij bel. vellen wordt de boolllslam even boven de grond!ngczaagd of met de bijl ingckeept. Bij het foolen wordt de hoomstam uitgegraven en worden de wortcls doorgeh::kt. Men!aat de boom omvallen in een bepualde richt!l1g, Drt moet met overleg gebeuren, zodat de boom niet beschadigt. Na het vellen of rooien wordt de boom >ehoon gemaakt; ontdaan 'van takken en worteleinde. De starn wordt direct ult het bos vervoero om aantasting door ziektekiemen te "oorkornen. Het is gewe:lst de bool~l' starn cen tijd "nit te logen" in het water. Op deze mjze worden de sch!ldelij!,e sappen welke in de boqjb..aanwezig zijn, ultgedreven, ".fp D" groci van de boos. In de tropen is de groeitijd vooral in het regenseizoen. Aan de doorsnede van de stam is duidelijk Ie zien, dat de boom elk jnar dlkker wordt. Elk jaar,"ormt zich Cell jaaning. Wanlleer de regens twee mnal de.nrkol1len, dan varmen zleh soms twee jaarringen. Op de doorsnede van de gevelde of gerooide slam is te zien hoe oud de boom is. Het jonge hout van cen boom is ol'gebouwd uit cellen. Deze be.taan uit celstof ell Zljll gc\'uld Illet voeh!. De hoeveelheid vocht in de cellcn ncernt tijden. de jaarlijkst' groeiperiode af, de rolstof verhardt en cen llieuwe hout!aag onstmt. Dat laabje houl noomcn we de janning. De julste tijd om een boom te vellen of te rooien is v66r de regen. doorkomen. De starn beva! op rut tijd.tip weinlg voedingsstoffen l rocht}. 11

12 Enigc houtsoorten IJzcrhout: M~rbauhout.: Is een taaie harde houtsoort en komi In grote hoeveelheden voor in lropische!l~biedcn. De kleur variecrt vall Heh! tot donkerbruin. soms roodbruln. Marbauhout alkomstlg van bomen. welke op kalk of rotsachtlge bodem groeien. is zeer duurzaam. doch moeilijk te bewerken. door het grote kalkgehalte. waardoot het gereedschap spoedig bot wordt. Marbauhout. niet alkomstig van kalkgrond Is vrij goed te hew(.'rken. Het &plijt gcmakkelijk. Daarom blj spijkeren en schroeven allljd \,)o:boren. li<larbauhout is :towel geschikt VOOl buiten a1s binnenwerk. Door de hardheid en taaie. dlchte struktuur. wordt het hout uiet aanget".t door witte mieren. Het bevat sappen, waardoor dit ongedierte wordt afgesehrikt. Deze sappen tasten ook ijzer aan. Bij eoniltructles uitgevoerd In marbauhout. zovecl mogelijk Ijzerwerk vermijden. Dus b.v. blj eeu kapconstructie uilgevoerd in marbauhout toognagels loepassen. Het suanghont is een haide moeilijk te bewerken houlsoort. Suangbout is Icer duurzaam. De measle, kostbare. ovcrgeblevcn etnografica is gemaakl van het onverwoestbare suanghout. De klen r is donltcrbruin lot :r<i'lirt. Deze houtsoort wordt in de!ropen l<l':llep".t blj wolllugcu bown de :lee. Suanghoul woldt niet aangetast door de paalworm of ander ongedierte. Het Is daarom aan Ie bevelen bij waterbouwkundige weiken. Zac:hte boutsoorte'n: Illlatoa is eeo zachte gemakkelijk te bewerken boutsoorl. De kleur is Iichtbruin tot grijs. Matoa is geschik! voor binnenwerk. Tjmabou\ is Olen moole rechtdradige zachte houtsoort. Door de fraaie tekening op het lans,hout is ail haul geschikt voor meubilair. De klaur is bruin-grill. In de tropen is Ijinahoul te verkrijgen in hreedte."l (ot 8(1 eln. Tjinahout leent zich voor blank welk. Narakihout is een tamelijk vaste houtsoort en wordl veel loegepast hil binnen_rk. De kleur is wit grljs. Dit hout is met duunaam. Ungoa is cen mooie houtsoort. Bruinaehtig van tint. Heeft een mooie tekening. wordt veel lregepasl bij wetken blnnenshuis. Mersawa komt in meerdere varieties \'oor. De kleur kan zijn. roodaehdg, geel of wil grijs. Het is vast en maio is echter niet duurzaam en is aan "werken" onderhevig. Toepassinll vooral bij binnenwerk. Merantibout heeft ongeveer dezelfde kleur en eigenschappen Ills mersawa. 12

13 Enige ziekten van het hout. A. Zwammen ontwikkelen zich hij voorkcur op het hout in donkere, yochtlge hoeken met stilstaande lucht. Het hout wordt langzamerhand zwart. vcllies! zijn samenhang en is als timmerhout waardeloos. B. Vuut. Het vuur ontstaat, omdat het nog voehlige hout onvakkundig wordt ge stapeld zander drooglatten. Het hout verstikt, wordt zwart. voze rotte plekken ant staan. C. Houtworm ook wei hubuk genoemd. tast het hout aan en verwoest l;el grondig. Vooral jons hout heef! in de tropen ve:;! te lijden rom dit 5chadelijke. Insect.. Aile zachtere houtsoorten in de tropen kumlen zeus bij voortdurende oontr6le worden aangetast door de witte mieren. Het is daarom goed altijd een bcschennende laag aan te brengen. of het hout vooraf Ie impregncreu. Het is voorts aan te bevelen getimmerten, meubilair. nimmer vast aan te brangen. Door speciale verbindingen toe te passen kan een construetie van hout gemakkelijk uitneembaar gemaakt worden. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in dit hoek. Het rooien en vellen van de boom Het klimaat, de bodem en de omgeving zijn van invloed bij de greei. de stlucluur en de kieur van het hout. Wanneer de boom op kalkgrond groei!. zien we bij het zagen van balken en planken op het langshout kalknesten. Dit is soms duidelijk te zien bij marbauhout. Wanneer de boom op cen zandecige bodem groeit, is het hout vaster, de jaarringen liggen dichter op elkaar. Hout afkomstig van zandgrond is over het aigemeen donkerder van tint. 8ij het velien of rooien van bomen _lire ons bet timmerbout leveren is het good bet voigende te onthouden: le. Op welke grond groelt de boom; kalk-. nnd- of kleigrond. 2e. Rechte. hoge stammen zijn heter geschil<t voor timmerhout, dan kromme stam men met veel takkeu. Die takken geven noesten of kwasten in het hout. Daardoor is het hout minder geschikt voor timmerhout. 3e. Alleenstaande bomen zijll meestal warrig, vertoncn soms scheuren. 'V~nneer de boom nan alle kanten blootgesteld is nan de wind, dan vertoond het hout gebreken zoals: achroefvormige groei. windseheuren, enz. 4e. Te jonge bomen geven slecht timmerhout. Te jonge bomen geven veel afval hout. We noemen dit spinthout. Omdat spinthout \'CCl voedingsstoffen bovat. wordt het door auedei ongedierte aangelnst. Daardoor ontstaan ziekten. Jong hout Is ook sterk aan krimpen en trekken ondorhevig. De boom geeft goed hout tussen een leeftijd vall jaar. 5e. De juiste tijd om een boom Ie "vellen" of te "rooien" in de tropen is vqor de regena.. doorkomen". De stam bevat op dit tijdstip weinig voedingsstoffen. 13

14 h el...,;'(911 e",,", e~ ICJOO(<!?Vl.... CJ"" de boov"v") "' =;~t1- --7"" ". ~..~ "'_ r---"- > - A = h.e:>1- I"'oo(e..., ~""' [.,00""",, 13 =- h <9[... '-"e?ii...-"\...,.a... boo"""'" 'De ~of ""=,,-"\ de? 600""'-' "';C,.::>IOC{C =C_ -:?ct'9i!?v"'\ J. =Ch=L-k"".-"\ De boo""",, C{QV"\ dip o... dp... c;!... fdp '1'f' dip p_j(,lc?...vi"f'ce r... l-""'f<p...,j,. <?odc::::ll d"",.::;-6,1'1 -"==(O=\-.. b""fc:i=ld4ip r"'c'h~tv'l9,-,,=1 L 14

15 b t J' ~Pl- h.ar<"1- "94e?... de;::> i~::::":3<"'r<",~ge..-"\ d tcl--l.. C>r'ee... (d. t 1,.; <F' L Ie er<>..-.l.. ="-' 1-0(' l-,:..v.,... et"'~=.::...rl ) b (J' de? "'ScLc:;::>(C"cs 1'~CJ e...-"\ d6=" j~= f">,..,'"",c:;j_'" c... I'!- C!"'1k,=C:::lHO (d.( ~6"'.L J:::'''''ge ~=G.. J..:;:>0,::;p,:"'L) 15

16 Het zagen vnn bout.,.krimpcn" en "trekken" noemen we In het Nederlands in het kurt: het n"''erken va" het hout. \Ve wcle.:j dat bet "werken" r.m hout mlnder wordt, wanneer de balken. plnnken en latt<on op vakkundige wijze uit de stam worden gezaagd. Omdat bout levend materiaal is, zal het ondanks aile voorzorgen zeals: ontschorsen van de starn, voorzichtig vervoer uit het bos, ultlogen, zagen, stapelen en drogen. altijd nag cen beetjc.. werkcn". Daarom dlenen we bij de constructie te zorgen am buiten het hart gezaagd hout Ie gebruikcn. 16

17 ~<pl l,...oul 701 oilrfd Po?"" lop[ov"l<3.-;jkp plaol~ 1~""G'vY1E?>'"lb.r he\... kjo......v~. ho~l l~ -../0<1'1 'Sl"'oc>L blj'de'"... o.--,i;.... 9boG,.l...,. G'... bif!,.,,,,,l VVloke... vcw'" """'~b(l::::il,i"'. C;opd L.-... V"Y"IG"t'OhcCo'L ko... L.~ g... ol"", hog'vppl_ ~~~ voorc l~ _L",J '\~r.jg:--,,,,,... "'-"c::r""... &:><P,<> Jp C;;i-aVV'lVVlG'V\ ~er-aord oc'9""... ~J, daat""vlgi uils~o~ 7'j:", c::b... ~(J... d...;z;e c;-la..."""p... ~<"'dev\ cae~aocad. 1)p ~J"-:ze """"OCt'-Of' balk..."" flo""'~~ o?... lou.6=',...,.:...il cl<p "'~<;:I"""'" ","",o,..de""'" VIa..., b&lclv'l<; dp do...,"'5'l...r...j.c'l,p. LJ<!"[..."k"";:"""'F~N~,,L-,..~~p,,","...,0... L-.o,,",,~...vo,...d[... 'VV'O""""""PPI"" ~o<-ll Of V'okkG-!.,..,d.~p...,...-~{'7!P C-liL de!'" c;~vv'\...vo... d[... "3e!"'7oogd. I"",!,.,/pL o[<3~pg"'-' V'V'IO,p1.. L-.o'-'I.. b(...l.l..e... L. Hi?f ~a... L -...v'o,..d~ 13r[ dip Jo,,",... t...r<><:-<c'li'e '-"0.,..., e~... e~""l.-' k di;;?.,.,&=v\...ve voocoac' t..g" 1o<!"'j?!-ekpt<"<?V'I I:' -.;el~e I"'~C""~-1~9 ""el. ~oc..l\ ,erokl: L.e>.v de? hoi"'l<!i1jp vo..., de. 6oc>...-v"'\ 17

18 dp~ai""l"2rjde -'a~ E"'c:PV"\ due;- afkj'd plav1lc,~ r>o...,dt

19 L- -z Ct <!?V'""\ ':::;~Clpel t!?v"""\ vo...-. ~o.::... L o~ ~C::~lP~('C"I9"" <5' L-:pldroC)(9.~""" I-~G''''-' C p <:300.,... VV'lc::::>c='l.. '" pl ko<=-' L V\,pL,. c>r.. de:"... ofc:.1cpcst-opgld. 1)p ~;""d...v'ioc?l "1 7ijcl~ ovv'\ 6'='.,... doc> ro d.:o hoc...ll-c;; k:t FG"I kc...l... V'le-~ 19

20 "-l o i.u l\:)... f\.. ft1 t-... '/'1.' ~ '~' ~ V r< 1: hid <L{) 1> (f'1 J. ( {~(\ <~~~~~~~~:\~::..:: J; ~J) ~ ~ ~\ r -, ~ ~ s' S\~ I~ ~ ~ ~~~ f t:;:... I/~'.. '- Q ~ ~ ~ ~ 1 IL l. 1 l~ Ti3' n j 1 Jl s lr '\ IL 1 (i\ d) ltl r~ l rll r-rrl\ ~ r '0 \,...-'---- ~ ~ ~ ra d' () i\. Q 1\\.11 I&,t!) 1\ n j rn cr ~~~~~~~~~~ a <b r s' -1\ s- 0 r r r \l.s- 1 '" ;al (\' S \- r ( ~ n ~ S.r 'U!L1 s- r~~ \\ ~ t t\ (n U n-s t D ~!l I) 1-..;rl] r t S G U 1 '} III 1J1\ t n- ~. 5 ~ \L ~ t 5\ ~ ~ r ~ J rn if (.:) ~ tp ll {L.f!a~(Q5 (! t.0j~j,~fia" posh - _.. - ill' p' I D'~" rid ~.. ~l 1 ti i ik~::"t.. ~'.~~ 1.0 t" ~ 6 t,. ~ r tj rtf, ~ ~ l",_,:c.._-"" "..:.c",~,o"",,,ifil!\w!l (r 'f. Q! 1 dl (i. ~ Q OC' -=::~.~.~.. c>..,.,l,,[~ 1 f" t ~ Q I).. ~ J ~ s.ifd' I ~.-" n r ;::.;::-~~~ ~i. 1 ~~ ~.~'.; S 'b \L r,f,jf- lblj LtX- ft t- 0 I\. ~ 1)..1 q ~ l ~ n < II? I\SlD[' ~~fr 5d)d3 ~ tl r -0 ill.. - ~ ({ '"" Ib ~~ ~ s! ~\ J ~) ~ < Q..lLf) td'~ ~ ~, J 5 \ ~\ ~ L II ~ "~~ -, s-~ ~ ~ (\. r 0 ~ u...11 rib ll t~ ~:J..T""\ \l,-r l) s ~!L r I".\ t. ~ ~l ~ i\.' j I ~ l s--

21 Enige nwdeme materialen. Triplex Triplex verhygt men door machinaal dunne Iaagjes hout van een boom te schillen. Het zijn drie dunne houtlagen die haaks op elkaar gelijmd zijn. Daardoor wordt het kromtreldcen voorkomen. Multiplex Multiplex bestaat uil meerdere houtlagen en wordt op dezelfde wijze sis triplex op elkaar gelijmd. Multiplex is te verkrijgen in dikten van 5 mm en meer. lambrizerlngen. omwandingen. plafonds. in de meubelindustrie enz. bij plafond- en wandbekleding. by vliegtuigbouw. soma speclaal bewerkt bij betonbekistingen. Bonrdplaten Er Ujn vele sootten boardplaten: hardboard. cardboard. softboard enz. Het is te verkrijgen in tal van lengten en breooten. Sommige sootten zljn ook bcstand tegen wecrsinvloeden en kunnen dus ook bij buitenwerk worden toegepast. Andere soorten heboon cen warmte- isolerende ",erking of houden het geluid legen, soms zljn de platen brandvrij. Nanr die verschiuendc eigenschappen kunnen boardplaten worden loegepast bij lambrizeringen, omwandingen. plafonds. in de meubelindustrlc enz. Boam bestaat in het algemeen uit houtvczels en graanvezels en wordt in moderne fabrieken gevormd en gepent tot platen. Spaanplaten in verschillcncle samcnstellingen en matcn verkrijsbsar. 21

22 ():) y O J fo.ql,- 11 :r:- N!L~O '0 CO t.o oxci) idrtl j j ) ( t) j i t -\ o fn >\ I'.l I'.l \1./ \!till() 11.. Jl 0 S-J ~ U) ~u fb '\ (\ I\) 5 'tl \} 0 III 0 ~ It) lij ~..::: "'k-f;jl,.,...\ I.) j.. til () () 1 S- ~U ~ < S-Oc IU ~ () N 1 0 ~ 1- Ib L}, D ~ III 0 D ~ j ) I~ (L ~ ~ R-o~ 1-)" n Q U o..tl.t '" '{)-r Ifl-.; lj ~) flj flll(} 6"'" 5 ~1.O J D..o!Lor Ib ~ } N fb ~ ) ~ -10 J N n "6 O-.J 1\)- 0, -\ 1\ r..r. f\ H1l... <-.1 IJ \ {II ~ I} ( ~ (...:~) i() { ] ll~t.o '{) D 5 n O~)D GI\)s- (D ti) j to ~ I{) ~ Pc or rf t ~ t. ~ fd JI C T ;;;-.\)1)], D ~ ~ )-0' ';-lljflj'g 'U) III!J-»)-0\ J (II 0 n ~ 1\1\1 ~.5 tj rt - \LO.> j t- 1\0- ~~~ ~ -~ '{)~ t IE?] ~ dl ~ I{)J~ ~ lj j_1l It\ ~ I\~t:" ~ ~ j ~ ()~ ~ U ~ N il r,~ ru (~"il-u' ~~ ~) ~ fx ~(tn ~t rr- '0 ~ ill&- J) J ~. Ps j S r) >< Pili -') I(} ) - ) I -.

23 Enkele bijzonderbeden over het materiaal bamboe. Bamboe behoott tot de grassoorten. Bamhoe komt op tal van plaatscn voar. Er zijn vele soorten bamboe. Bamboe groel! in grocpen. Sommige soorten zijn dun als een pijpesteel. anderen maken stengels van 3-4 meter iengte, bij cen diameter van em. Bamboo vlechtwerk, bilik genoemd in Indonesie, kan worden toegepast als omwanding bij bui:l:en in de kampong. Wannecr dit vlechtwetk lll1 link natgemaakt Ie zijn word! hepleisterd 1 : 3. dit is een dee! portland cement en drle delen zand vermengd met water. ontataat na verbarding een degelijke sterke wand. Men nuem! dit wanden van cement belazer. Op piaatsen waar veel bamboo gevonden wordt, past men bet toe bij wonlngbouw als steigers, ladders, schoormateriaal. Wanneer men goode verbindingen toepas! en men zich boudt aan de veiliglleidsvoorschriftcn, geeft bamboo een guedkope Iichte constructie. In de kampong worden de dikke bamboo's gebruikt als stijlen, meubilair euz. Het is gowens! zich daarbij te bouden ann de voorschriften genoemd op de volgende bjadzijden (zie verder schetsjes ill dit book). Aile bamboo bestemd voar bouwmateriaal dient vooraf.,uitgeloogd" te worden, om IllIntssling van booboek en ander ongedierte tegen te gaan. Het wordt daarom gadurende!wee tot drie maanden in stromend wllter gelegd. Het materiaa1 rotan. Hoewel het materisal rotan tot up dit ogenblik weinig toegepast wordt in de tropen zljn de mogelijkb~den vele. Rotan is een palmgcwas. Het groeii in.dichte bossen en heeft seberpe doarnen. In de kampong worden de lange dunne taaie stengels gebruikt als bindmateriaal bij huizenbouw. AI. vlechtwerk kan het rotan toegepast worden bij omwllndingen, 31 dan niet bepleistcrd. Bij het maken van meubilair nn rotan in talloze variaties worden toegepast. Rotan!tan ook worden toegepast bij bet maken van manden. In ianden waar veel rotan gevonden wordt maakt men verder nog' nuttigc gebruiks\,oorwerpen zoals b.v.: mattenkloppers. ruw gevlochten tapijten, standaards enz. Rotan dlent vaor bet gebruik.. uitgeloogd" te worden, om de schadelijke sappen nit te ddj\'lm. Het laat zich aanzieu dat het materiaal rotan in de toekomst in rropische gcbicd~n zal worden toegepast. Voor,1I wanneer straks daan'oor opgelcide rotanbewcrkers voldocnde ervaring bebben met dit fraaie matcriaal. 23

24 Het sehilderen vnn bout. In gebieden met een vochtig klimaat,. is bet nodig hout en ijzer te bed~kken met een beschermende laag. Hel bedekken van hout met een beschermende Inag noemen we: schiidercn. Wanneer hout bed~kt is met verf, kt.tn het vocht niet zo gemakkelijk binnendringen. Huizen en <llcubelen gaan veel langer mee, wanneer op gere&elde tijden cen verflaag opge bracht wordt. Vroeger mocsten de schilders zelf verf maken van grondstoffen om Ie sehllderen. Tegenwoordig is dnt niet meer nodig. 1n blikken van 1 kg en meer. kan men ane soorten en kleuren verf kapen. Voer het sehilderen dient men te controleren of het hout good droog is. Wanneer het hout nat is, kan het verstikkcn (rotten) onder de verflaag. Er zijn,ele soorten verf. zowel voor hout als voor ijzer. Verf voor bulten en binnenwerk. Verf voor harde en zaehte houtsoorten. Speciale verf voor meuhilair. voor :riekenhui:ten. Vcrf voor muren van steen en beton enz. Ben panr verfsoorten voor houtwerk worden hier genoemd: Grondverf 1. grondverf; 2. ffiatverf; 3. giansverf. Grondverf is grijs of wit. Voor buitenwerk past men meestal loodwitgrondverf too. Dit Iaatste i~ beter hestand tegen weersinvioeden. Voar hinncnwerk past men :rinkwit toe. Nieuw hout wordt eel's! in de grondverf gezet. Vaak staat in het bestek. dit zijn richtlijnen waar de aannemer :rich aan houden moet. dal houtwerk op bet houwwerk aangevoerd, in de grondverf dient Ie staan. De koxijnen. deuren en ramen moeten dus op de timmerfabriek of werkplaats in de grondver! worden gezet. Het gebeurt maar al Ie dikwijls dat deze artikelen op bet oouw\,"erk cen tijd in zan en regen staan. Dit is fout! Daarom wordt et een hescher mende lnag grondverl aangebracht. Hout bedekt met een laag grondverf kan nog "uitzweten", tetwijl het geen yacht meer opneemt. IVbtverf Matverf is te verkrijgen in tal van kleuren. Matverf is dof. Oneffenheden op het wetkstuk zijn bij toepassing \1In matverf niet zo xichthaar als bij glansvcrf. Het nadeel vlin matverf is, dat vull gemakkeujk bujft kleven op het verfoppervlak. Glausverf Glansverf is eveneens Ie verkrijgen in tal van variaties. Bij glansverf is het gewenst het hout good glad te schavcn, claar aile oneffenhedcn. b. v. sleeht opgeschaafd hout te zien zijn door de verflaag. Pillmuur en stopverf Plamnur en stopverf worden verkocht in bllkken. Plj1muur wordt uitgestreken op een ondcrlaag van grondverf. Bij good werk wordt ean dun laagje plamuur met 24

25 het plamuurmes opgehracht, eerst op de dwarsrichting, tenslotle op de langsrichting van het Ie scbilderen werkstuk. Stopverf word! aileen gehruikt om grote gaten (Iosee kwasten en spijkergaten) te stoppen. Ook bij stopverf: eerst cen onderlaag van grondverf aanbrengen. In tropische landen kunnen we het schildcrwerk in drie klassen verdelen: 1e k1as scbijdcrwerk. a. Het hout zonodig vooraf reinigen en vetvrij maken mel een lapje gedrenkt in benzine of met zeep oplosaing. Daama afspoelen met water. b. Eerste lang grondverhnet eeo ronde kwast ophrengen. c. Lang plamuur uitstrijken met ceo plamuurmes. Dit moet goed gelijkmatig, eersl dware, daama overlangs gebeuren. d. Naschuren met schuurpapier no. 2, een twcede laag grondverf. aanhrengen. Zonodig daze keer vermengen met een bectje verf van de aan te brangen deklaag. c. Licht schuren met schuurpapier no. 2. daarna afvegen met cen lap, tenslotte afscbilderen met glans of matverf (deklaag).. Soms is het nodig een tweede deklaag ann Ie brengen. Tussen b.c d e en f liggen steeds enkele droogdagen. 2e ldas schllderwerk. R. Het hout schoon en vetvrij maken. b. Grondveri aanbrengen. c. Berste deklaag. d. Tweede deklaag. Tussen b c.d., liggen eokele droogdagen. 3e k1as schilderwerk. n. Het hout schoon en vetvrij maken. b. Berste deklaag. c. Tweede deklaag. Tussen b en c Iiggen enkele droegdagen. Het is niet nodig op Ie merken dat le klas schilderwerk goed is. Vooral in gebieden met het warme, vochllge klimaat is het van belang degelijk schilderwerk te leveren. In de kampong waar verr moeilijk is te verkrijgen door grote afstanden en hoge onkosten, is men voorlopig tevreden. wanneer het huis een k1eur heef!. Toeh moe! IItt n in de kampong, voorsl wanneer in de toekomst betere huisjes worden gebouwd, aandacht besteden aan goed schilderwerk. Bij tweede en deree klas schilderwerk krijgt men.iecht werk. De veri wordt spoedig Ielijk. gaat blnderen, vacht komt onder de verfiaag, het hout verrol. Van gront belang is ten slotte het jaarlijks onderhoud. vooral bij buitenwerk, Eokele nuttige weol(en hij het schilderen van bout. 1. He! schijderva'k is een moo; maar moeilijk vak! Probeer goed werk te leveren. 2. Gebruik verf van cell bekende fabrick. Er zijn tegtnwoordig vele goede soortel! \'Crf in de handel. Die verfsoorten hebben speciale eigenschappen. Bij het mengen 25

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc.

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. NIEUW Rigips TopStuc Stap-voor-stap handleiding Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. www.rigips.nl DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO! Stukadoren

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Zelf schilderen. Schilderen Schilderen van nieuw hout Schilderen van geverfd hout Schilderen van radiatoren Sausen Kwaliteitseisen

Zelf schilderen. Schilderen Schilderen van nieuw hout Schilderen van geverfd hout Schilderen van radiatoren Sausen Kwaliteitseisen Zelf schilderen Schilderen Schilderen van nieuw hout Schilderen van geverfd hout Schilderen van radiatoren Sausen Kwaliteitseisen Zelf schilderen 2 Het interieur van de woning verfraaien? Een ander verfje,

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Claystone instructies 2017

Claystone instructies 2017 Claystone instructies 017 INSTALLATIESTAPPEN Voorbereiding van de ondergrond... 1 Voorbereiding voor de installatie op tegels... Producttoepassing... Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels Het gelijkmaken

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Massief houten tafelbladen

Massief houten tafelbladen Massief houten tafelbladen Boomstamtafels uit één stuk hout We kunnen massief houten tafelbladen op maat voor u leveren. Direct uit voorraad. Messcherpe tarieven door eigen import. Eiken, Padouk, Vuren,

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M²

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² 1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² Voor horizontale en verticale vlakken, alle soorten dekvloeren, beton, anhydriet, gips, betonblokken, hout, tegels of aardewerk. PRIMER MORTEL PIGMENT IMPREGNEER SEALER 1 liter

Nadere informatie

hout Zo kunt u zelf Overzicht producten Stappenplannen

hout Zo kunt u zelf Overzicht producten Stappenplannen hout Zo kunt u zelf houtproblemen Productinformatie oplossen Overzicht producten Stappenplannen Houtvuller Heeft u een beschadigde deur of een verrot kozijn? In deze folder vindt u hulp om de meest voorkomende

Nadere informatie

Montagevoorschrift BUVA Hardglas Luifel

Montagevoorschrift BUVA Hardglas Luifel Montagevoorschrift BUVA hardglas luifel Inhoudsopgave Benaming Blad Algemene informatie Blad 1 Vervoer Blad 1 Voorbereiding Blad 2 Montage Blad 3 Afwerking Blad 3 Onderhoud en reinigingsvoorschriften RVS

Nadere informatie

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe het dek van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem.

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe het dek van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. pagina 1 van 5 OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe het dek van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. TOEPASSING EN GEBRUIKSDOEL Dit systeem kan direct

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO BB 2004

Examenopgaven VMBO BB 2004 Examenopgaven VMBO BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9:00-10:30 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 44 vragen.

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13.30-15.00 uur BOUWTECHNIEK-METSELEN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 44 vragen.

Nadere informatie

Parket- of tegelvloer

Parket- of tegelvloer Kluswijzer voor het leggen van een parket- of tegelvloer Een harde vloer van parket of tegels c.q. plavuizen aanleggen is behalve fraai ook duurzaam. Parket Er bestaan drie soorten parket:: lamelparket,

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Masaka 29/10/2017. Goeie morgen,

Masaka 29/10/2017. Goeie morgen, Masaka 29/10/2017 Goeie morgen, Om maar met de deur in huis te vallen, ondertussen zijn we weer verder aan het bouwen aan onze school in Kaganda Uganda. Ieder jaar een stapje dichter naar het einde toe,

Nadere informatie

DOUGLAS BUDGET OVERKAPPING. * Handleiding Douglas/larix budgetoverkapping

DOUGLAS BUDGET OVERKAPPING. * Handleiding Douglas/larix budgetoverkapping * Handleiding Douglas/larix budgetoverkapping Gefeliciteerd met de aankoop van uw Douglas/lariks Budget Overkapping, een een DIY (Do It Yourself) bouwpakket bestaande uit losse larix / douglas onderdelen

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. bouwtechniek-schilderen CSPE BB. gedurende 670 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Examen VMBO-BB. bouwtechniek-schilderen CSPE BB. gedurende 670 minuten. Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Examen VMBO-BB 2012 gedurende 670 minuten bouwtechniek-schilderen CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen bijlagen, een uitwerkbijlage en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Massief houten tafelbladen

Massief houten tafelbladen Massief houten tafelbladen Boomstamtafels uit één stuk hout We kunnen massief houten tafelbladen op maat voor u leveren. Direct uit voorraad. Messcherpe tarieven door eigen import. Eiken, Padouk, Vuren,

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment

Als alles glad moet verlopen. Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Als alles glad moet verlopen Het nieuwe Brillux pleisterassortiment Grondig vernieuwd Brillux pleister Achter elk perfect oppervlak gaat een perfecte voorbereiding schuil. Om deze belangrijke werkzaamheden

Nadere informatie

Syelemen. 1. Oude verflagen verwllderen. 4. Na doorhardlng (ca. 30 mln.) afnemen met een doek gedrenkt In DAF oplosser (109299). 5. Droog schuren.

Syelemen. 1. Oude verflagen verwllderen. 4. Na doorhardlng (ca. 30 mln.) afnemen met een doek gedrenkt In DAF oplosser (109299). 5. Droog schuren. :;'fi*"'""ruct'es Lakreparatles l. oo LAKREPARATIES PRODUKT: DAF METAALPI-AMUUR DAF beetelnummer 1093ft2 DAF Metaalplamuur ls een met het mes op te brengen plamuur voor de auto-lndustrle, autospultinrichtlngen,

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Tablethouder Praktijkopdracht

Tablethouder Praktijkopdracht Tablethouder c n o C t p e In deze praktijkopdracht ga je een houder maken voor een tablet of ipad. Misschien voor je eigen tablet, of voor iemand die je kent. De houder maak je van hardhout. In overleg

Nadere informatie

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal.

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal. Handleiding Het werken met een polyester mal. Hoekseize 3 8711 HR WORKUM tel.: 0515-543556 info@polymat.nl www.polymat.nl. Het werken met een polyester mal. 1. Info vooraf 2. Mallen bouw en plug. 3. het

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Boek van de week: 1; Een huis bouwen 2;De bouwvakker 3; Op de bouwplaats 4; Een hol voor mol Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat

Nadere informatie

MAAK JE BAKKEN & ANDERE MATERIALEN

MAAK JE BAKKEN & ANDERE MATERIALEN Stap 3: MAAK JE BAKKEN & ANDERE MATERIALEN Voor je Makkelijke Moestuin gebruik je bakken die je bovenop de bestaande grond zet. Vervolgens vul je die met Makkelijke Moestuin mix. Omdat je planten minimaal

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering.

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. binnen toepassen Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. Nee Bestaat de ondergrond uit baksteen, betonsteen of betonblokken? Ja Ja Pas weber.dry inject toe. A Controleer

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste wand- en plafondbekleding

Zo kiest u de juiste wand- en plafondbekleding hout Zo kiest u de juiste wand- en plafondbekleding Kant en klare wand- en plafondbekleding MDF en houten schroten om zelf af te werken Bekleding van wanden en plafonds in vochtige ruimtes Wand- en plafondbekleding

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Houten boten

VERFSYSTEMEN Houten boten VERFSYSTEMEN Houten boten Hout onder de waterlijn Hout boven de waterlijn Hout dek Hout opbouw Hout interieur Hout transparant, kleurloos Hout transparant, karaat Hout transparant, kleurloos 1k www.de-ijssel-coatings.nl

Nadere informatie

Massief houten tafelbladen

Massief houten tafelbladen Massief houten tafelbladen Boomstamtafels uit één stuk hout We kunnen massief houten tafelbladen op maat voor u leveren. Direct uit voorraad. Messcherpe tarieven door eigen import. Eiken, Padouk, Vuren,

Nadere informatie

INSTALLATIESTAPPEN NB: ClayStone is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina).

INSTALLATIESTAPPEN NB: ClayStone is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina). Perfectino ClayStone instructies INSTALLATIESTAPPEN Voorbereiding van de ondergrond... 1 Voorbereiding voor de installatie op tegels... 2 Producttoepassing... 2 Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels

Nadere informatie

Lijm & Kit. Nummer 24

Lijm & Kit. Nummer 24 Nummer 24 Art.nr. 912689 Lijmen en kitten indelen naar gebruiksdoel is nauwelijks mogelijk, want iedere moderne lijm of kit heeft een veelheid aan gebruiksdoelen. Welke lijm bij uitstek geschikt is voor

Nadere informatie

Jurgen Vansteenkiste : Atlas Atheneum Gistel. Dwarse doorsnede van een boomstam

Jurgen Vansteenkiste : Atlas Atheneum Gistel. Dwarse doorsnede van een boomstam Jurgen Vansteenkiste : Atlas Atheneum Gistel Dwarse doorsnede van een boomstam Spinthout (licht) en kernhout (donker) Spinthout is het niet-verkernde hout van een boom: het bevindt zich tussen het kernhout

Nadere informatie

BOUWEN VAN EEN ZEEPKIST

BOUWEN VAN EEN ZEEPKIST www.detitanen.be Sint-Denijs BOUWEN VAN EEN ZEEPKIST Hoe bouw ik een zeepkist? * Ook nu is een nostalgische zelfgemaakte zeepkist voor kinderen nog altijd felbegeerd speelgoed. Het stuurwiel is slechts

Nadere informatie

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur.

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. PRODUCT Omschrijving: Samenstelling: Verpakking: Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. Zand, klei en mogelijk stro. 25 kg zak, 1.000

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Wandverwarming in de Noordoostpolder.

Wandverwarming in de Noordoostpolder. Wandverwarming in de Noordoostpolder. Na dat we de tekeningen klaar hadden voor onze aanbouw, kwamen we tot de conclusie dat we te weinig ruimte haddeen voor het plaatsen van radiatoren, zonder dat ze

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Zelf uw woning isoleren

Zelf uw woning isoleren kluswijzer Isoleren Zelf uw woning isoleren In Nederland staat isolatie hoog op de lijst van klussen in huis. Geen wonder! Vooral s winters blijken veel woningen een isolatiebeurt te kunnen gebruiken.

Nadere informatie

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG

Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG Bepaling van de stijfheidsmatrix voor rechthoekige kokers. Ir. F.E. Veldpaus TG3 64-28 -I- -2 - -3- -4- -5- L - 6- -7-4 C 8 9 -6- -9- -ti- (%= -4 (x=- p, -/2 - -13- -/4 - - /6- -/6- -/7- '/ I y= f u.

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN. Stalen jachten. Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur

VERFSYSTEMEN. Stalen jachten. Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur VERFSYSTEMEN Stalen jachten Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur www.de-ijssel-coatings.nl december 2011 JACHTEN - STAAL INHOUD De IJssel Coatings B.V.

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Bouwkundige elementen. Hout: introductie

Bouwkundige elementen. Hout: introductie Bouwkundige elementen Hout: introductie Pergola Schutting Deur Vlonder, steiger, damwand Brug De houtzagerij 8 De opbouw van hout 9 Hout voor productie Kernhout Het binnenste hout van de boom is duurzamer

Nadere informatie

KOLIBRI Reparatie en onderhoud

KOLIBRI Reparatie en onderhoud KOLIBRI Reparatie en onderhoud Inleiding Conventionele systemen Twee componenten systemen Nieuwe kolibries Aanvullende informatie www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 pagina 1 van 7 INHOUD De IJssel

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP

NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP NATURAL B U I L D I N G HENNEPBETON MONTAGEGIDS GEREEDSCHAP 1. VOORZORGSMAATREGELEN Deze gids beschrijft de techniek van het aanbrengen van hennepbeton met IsoHemp-producten. Alle gegevens dienen ter ondersteuning

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten VERFSYSTEMEN Woodcore jachten Woodcore onder de waterlijn Woodcore boven de waterlijn Woodcore dek Woodcore opbouw Woodcore interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN WOODCORE EPOXY INHOUD

Nadere informatie

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING :

HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : HET PLAATSEN VAN DUBBELE BEGLAZING : Het plaatsen van dubbele beglazing moet voldoen aan bepaalde normen, zoals NEN3576 en NPR3577. Dit zijn normen ( eisen ) waarin precies omschreven wordt hoe dubbele

Nadere informatie

BORSTELS, ROLLEN EN MASKING TAPE WELKE GEBRUIKEN. De Waegenaere NV

BORSTELS, ROLLEN EN MASKING TAPE WELKE GEBRUIKEN. De Waegenaere NV BORSTELS, ROLLEN EN MASKING TAPE WELKE GEBRUIKEN De Waegenaere NV Bieke Borstels, Rollen en Masking tape Borstels Een nieuwe verfborstel kan je even over grof schuurpapier strijken om losse haren kwijt

Nadere informatie

Cursus beenbewerken algemeen Ans Nieuwenburg - Bron

Cursus beenbewerken algemeen Ans Nieuwenburg - Bron Cursus beenbewerken algemeen Ans Nieuwenburg - Bron Nauw verwant aan been zijn: Ivoor Structuur is zichtbaar bij dwars- en langsdoorsnee. Gewei net als been bedekt. Er is verschil in Hert- en Rendiergewei.

Nadere informatie

Inhoud. Sealer 18. Primer 19. Krijtverf 6-7. Boenwas Krijtwas 20. Kalkverf 8-9. Gevelverf 21. Matte Lak 10-11. Kleurenkaart 22-23.

Inhoud. Sealer 18. Primer 19. Krijtverf 6-7. Boenwas Krijtwas 20. Kalkverf 8-9. Gevelverf 21. Matte Lak 10-11. Kleurenkaart 22-23. Inhoud Krijtverf 6-7 Kalkverf 8-9 Matte Lak 10-11 Lakken 12-13 Sealer 18 Primer 19 Boenwas Krijtwas 20 Gevelverf 21 Kleurenkaart 22-23 Contactgegevens 24 Vloerverf 14-15 Betonlook Verf 16 Betonlook Stuc

Nadere informatie

TO PROTEC. VAN origine was ze statig donkerblauw, REDACTIEZEILBOOT

TO PROTEC. VAN origine was ze statig donkerblauw, REDACTIEZEILBOOT REDACTIEZEILBOOT TO PROTEC Wie een mooi houten schip heeft of mooi hout aan z n schip heeft wil dat mooi houden. Dat kan maar op één manier: conserveren met verf of lak. Zo ook de Marina. Eenmaal weer

Nadere informatie

Zelf stukadoren. Stukadoren De voorbereidingen De mortel aanbrengen Scheuren dichten Kwaliteitseisen

Zelf stukadoren. Stukadoren De voorbereidingen De mortel aanbrengen Scheuren dichten Kwaliteitseisen Zelf stukadoren Stukadoren De voorbereidingen De mortel aanbrengen Scheuren dichten Kwaliteitseisen Zelf stukadoren 2 3 Het interieur van de woning verfraaien? Een ander verfje, een nieuw behangetje, daar

Nadere informatie

VOEGWERK. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444

VOEGWERK. Mathieu Peters. Fontys PTH Eindhoven. Studentennummer: 2073444 VOEGWERK Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven Studentennummer: 2073444 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2. ALGEMEEN 2.1 Metselvoegen... 3 2.2 Voorbehandeling van de muren... 4 2.3 Keuze voegspecie...

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

LM310 Tegelmortel. wit. Productomschrijving. Toepassing. Speciale eigenschappen. Leveringsvorm. Houdbaarheid/opslag.

LM310 Tegelmortel. wit. Productomschrijving. Toepassing. Speciale eigenschappen. Leveringsvorm. Houdbaarheid/opslag. LM310 Tegelmortel wit Productomschrijving Witte tegelmortel met kalk en dichte toeslagmiddelen en additieven welke stabiliteit, sterkte en de verwerkingsstabiliteit bevorderen. Toepassing Tegelmortel LM310

Nadere informatie

Howto: Huidskleur in olieverf Auteur: Alb Datum: 29/01/2009

Howto: Huidskleur in olieverf Auteur: Alb Datum: 29/01/2009 Deze buste had ik reeds deels geschilderd met acrylverf als demonstratie op FACTS vorig jaar. Uiteindelijk was ik weer niet tevreden over het resultaat + dat er nog enige beschadigingen waren Reparaties

Nadere informatie

Beton storten en metselen. Nummer 20

Beton storten en metselen. Nummer 20 Nummer 20 Art.nr. 910252 In deze KlusZó beschrijven we stapgewijs waar u rekening mee moet houden als u beton gaat storten of gaat metselen. We hebben voor u in onze winkel ook een checklist met benodigdheden,

Nadere informatie

1. Bestudeer de werktekeningen Bestudeer de werktekeningen met de titel Tablethouder en nummer

1. Bestudeer de werktekeningen Bestudeer de werktekeningen met de titel Tablethouder en nummer In deze praktijkopdracht ga je een houder maken voor een tablet of ipad. Misschien voor je eigen tablet, of voor iemand die je kent. De houder maak je van hardhout. In overleg met je docent kun je bijvoorbeeld

Nadere informatie

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

OMSCHRIJVING 2K houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat, binnen en buiten toepasbaar.

OMSCHRIJVING 2K houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat, binnen en buiten toepasbaar. W360 ALGEMEEN 2K Houtreparatiepasta OMSCHRIJVING 2K houtreparatiepasta op basis van urethaan-acrylaat, binnen en buiten toepasbaar. TOEPASSING Handige 2in1 koker Uitstekende hechting Perfect schuurbaar

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

Handleiding verwerking Beton Ciré Originale

Handleiding verwerking Beton Ciré Originale Handleiding verwerking Beton Ciré Originale BCO Pagina 1 Inhoud: - Wat is Beton Ciré Originale - Voorbereiding Ondergrond o Wanden o Vloeren o Meubels en aanrechtbladen - Aanbrengen en afwerken BCO Pagina

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend.

De hierna volgende tekst is een afdruk van de beschrijving met conclusie(s) en tekening(en), zoals deze op bovengenoemde datum werd ingediend. Prijs ƒ 3,- OCTROOIRAAD Jk&n Jfe'S&s NEDERLAND Ter inzage gelegde _ ^ Octrooiaanvrage Nr. 7 3 0 6 3 5 2 Int. Cl. E 04 c 1/40 // G 21 c 11/00, B 32 t 13/12, B 28 b 19/00. Indieningsdatum: 7 mei 1973, Datum

Nadere informatie

Loungebank van pallets

Loungebank van pallets Loungebank van pallets Loungebank van pallets Materialen Gereedschap Schroeven Verf Houtlijm watervast Pallet Tuinplanken Potlood Schuurmachine Hamer Beitel Rolmaat Afkortzaag Verfrollers Winkelhaak Accuboormachine

Nadere informatie

10. ZINKEN EN DRIJVEN Experimenteer met de volgende stoffen! Zet een kruisje in de juiste kolom!

10. ZINKEN EN DRIJVEN Experimenteer met de volgende stoffen! Zet een kruisje in de juiste kolom! 10. ZINKEN EN DRIJVEN Experimenteer met de volgende stoffen! Zet een kruisje in de juiste kolom! steen hout was piepschuim kurk stukje beton stof zinken drijven Wat kan je zeggen over het soortelijk gewicht

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op beton

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op beton REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Stalen jachten

VERFSYSTEMEN Stalen jachten VERFSYSTEMEN Stalen jachten Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN - STAAL INHOUD De IJssel Coatings B.V.

Nadere informatie

Schilderen van deuren en kozijnen

Schilderen van deuren en kozijnen Schilderen van deuren en kozijnen Schilderen van deuren en kozijnen Materialen Gereedschap Plamuur Afplaktape Lak Ontvetter Emmer Verfbakken Plamuurmes Spons Borstel Schuurpapier schuurspons Roerstok http://bit.ly/29reybn

Nadere informatie

Papier recyclen. Inlage

Papier recyclen. Inlage Inlage A1 Papier maken Voor deze opdracht heb je de volgende materialen nodig: A - 1 Drielenzige loep B - 3 Bladen viltpapier C - 1 Reinigingsdoek D - 1 Zeef E - 1 Scheprand F - Stapel oude kranten G -

Nadere informatie

Douglas Overkappingen STANDAARD EN MAATWERK UIT EIGEN PRODUCTIE

Douglas Overkappingen STANDAARD EN MAATWERK UIT EIGEN PRODUCTIE Douglas Overkappingen STANDAARD EN MAATWERK UIT EIGEN PRODUCTIE vanaf de vroege voorjaarzon Douglas Platdak Overkapping Mooie platdak overkapping van duurzaam Douglas hout. Geschikt om in te richten als

Nadere informatie

Plaatmateriaal. Productinformatie. Folder 68 6.9

Plaatmateriaal. Productinformatie. Folder 68 6.9 Plaatmateriaal Productinformatie Folder 68 6.9 Plaatmateriaal Plaatmateriaal is een veelzijdig materiaal dat zowel voor decoratieve als constructieve doeleinden geschikt is. GAMMA heeft voor iedere toepassing

Nadere informatie

Hygroscopische eigenschappen

Hygroscopische eigenschappen 2013/12 Hout Hygroscopische eigenschappen Hout en vocht Hout is een natuurproduct dat na droging en verwerking gevoelig blijft voor vocht. Dit betekent dat het kan uitzetten en krimpen. Gebeurt dit ongelijkmatig,

Nadere informatie