DE INVLOED VAN DEN LANDBOUW OP DE ZEDEN, E TAAL EN LETTERKUNDE DER ATJÈHERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE INVLOED VAN DEN LANDBOUW OP DE ZEDEN, E TAAL EN LETTERKUNDE DER ATJÈHERS"

Transcriptie

1 DE INVLOED VAN DEN LANDBOUW OP DE ZEDEN, E TAAL EN LETTERKUNDE DER ATJÈHERS J. J. C. H. VAN WAARDENBURG

2 De invloed van den Landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers ^* voor ' TAAL- LAND- & VOLKENKUNDE van

3

4 e De invloed van den Landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Letteren en Wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op gezag van den Rector Magnificus Prof. Dr. J. van der Hoeve, Hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde, voor de Vereenigde Faculteiten der Rechtsgeleerdheid en der Letteren en Wijsbegeerte, te verdedigen op Vrijdag 4 December 1936 des namiddags te drie uur DOOR JAN JULIUS CORNELIS HENDRIK VAN WAARDENBURG GEBORENJÈfcJtATAVIA GEDRUKT TE LEIDEN BIJ N.V. DUBBEL'DEMAN'S BOEKHANDEL

5 Promotor: Prof. Dr. Ph. S. VAN RONKEL ^

6

7 Inleiding, pg KORTE INHOUD Hoofdstuk I, pg De Atjèhsche Keunongs De rijstbouw Het bewerken van het rijstveld Kweekbedden Uitzaaiing Uitplanten Groeiperioden Vijanden van de rijst en hun bestrijding Drogen, pellen en wannen Volksgeloof en gebruiken in verband met de rijstcultuur De pepercultuur De suikerrietcultuur en andere cultures 2. De plaats der landbouwproducten in het familieleven Peungklèh Verstooting Zwangerschap Het kind Hoofdschering Besnijdenis Doorboren der oorlellen Tandvijling Dood, lijkbezorging Rijststrooiing Bespuwen en besproeien Offers en andere bijgeloovige gebruiken 3. De land- en tuinbouw in het recht In het Adatrecht In het Moslimsch recht Godsgerichten. Hoofdstuk II, pg Invloed op de taal Gezegden, beeldspraak en kinderrijmpjes, betrekking hebbende op de rijst de sirih de klapper de peper de suiker de pinang de pisang - de tabak Spreekwoorden, betrekking hebbende op de rijst de klapper de peper de suiker de pinang Raadsels, betrekking hebbende op de rijst de sirih de klapper de pisang Speciale woorden 2. Ethnographie de rijst de sirih de klapper en de pinang Gezegden, beeldspraak, spreekwoorden, raadsels, enz. ontleend aan de rijst de sirih de klapper de peper de suiker Uitingen van innerlijken drang pantöns hikajats over een landbouwkundig onderwerp hikajats. niet met een landbouwkundig onderwerp als hoofdthema. Hoofdstuk III, pg Atjèhsche tekst der Hikajat Asaj Padé Vertaling en toelichting Fragment uit de Haba Padé met vertaling.

8

9 s INLEIDING. Motto : PANGOELÈË HAREUKAT MEUGOË." De voornaamste broodwinning is de landbouw. Voor de Inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indië, zoo voor den Atjèher, is de landbouw het hoofdmiddel van bestaan. De in 1930 in het gewest gehouden volkstelling wees uit, dat 70 % van het totaal aantal mannelijke beroepsbeoefenaars x ) landbouwer is. Dit percentage is buiten de hoofdplaatsen, waar vele Atjèhers een nering hebben dan wel als bediende of koeli gevestigd zijn, veel grooter. Het wekt dan ook geen verbazing, dat dit hoofdmiddel van bestaan, hetwelk niet alleen den landbouw in engen zin, maar ook den tuinbouw en de cultuur van overjarige gewassen omvat, op het leven en de levensuitingen van het individu een bepaald stempel drukt, dat het bijkans zijn geheele denken in beslag neemt, hetgeen tot uiting komt in zijn letterkunde, zijn taal, maar vooral in zijn zeden en gewoonten. Die levensuitingen zijn bovendien sterk beïnvloed door zijn levenshouding ten aanzien van het bij hem ingewortelde geloof aan bepaalde krachten (dynamisme), zielen en geesten (animisme), pantheïsme en religie. Het is voor ons onderwerp voldoende, aan te stippen, dat het geloof aan krachten in elk voorwerp, plant, dier en mensch, dynamisme" en de practische toepassing dier krachten, magie" wordt genoemd. De magische kracht, die men een plant toeschrijft, oefent, zoo denkt men, op de omgeving een bepaalde werking uit. De vrees voor die werking maakt, dat men maatregelen treft, opdat die krachten zich niet losmaken" of, dat men zich daartegen tracht te verweren door diverse middelen toe te passen. Men neemt die krachten bij een plant o.m. aan op grond van de uiterlijk waarneembare groeikracht, de voedende eigenschappen, dan wel het vermogen om zich te vermenigvuldigen. Onder animisme verstaat Tylor, de grondlegger van de studie der geestelijke begrippen bij primitieve volken, alles wat betrekking heeft op geestelijke zaken en wezens, als de verpersoonlijking van de geestelijke in tegenstelling met de stoffelijke gedachten. 1) Volkstelling 1930 deel IV. Dit relatief geringe aantal is een gevolg van het feit, dat ter Oostkust van Atjèh veel Inlanders in de Europeesche landbouwcultures hun brood verdienen. Het percentage bedraagt daar 55 per 100 beroepsbeoefenaars.

10 2 Het animisme" berust volgens Dr. G. A. Wilken *) op het dogma, dat alles in de natuur een ziel of geest heeft, die in staat is het voorwerp te verlaten, vrij rond te waren, onbelichaamd voort te leven of in andere lichamen over te gaan. Andere geleerden nemen niet aan, dat het animisme een primitieve philosophie of religie is, daar het onaannemelijk wordt geacht, dat de primitieve mensch reeds onderscheid maakte tusschen lichaam en ziel. Vele vroeger animistisch genoemde verschijnselen deelden zij in onder dynamisme en daemonologie. Interessant is wat Dr. van der Leeuw 2 ), die in het animisme ook geen primitieve religie ziet, schrijft: Als algemeene theorie aangaande den oorsprong der religie, is het animisme dus wel onhoudbaar gebleken. Het heeft evenwel recht op een naam als afzonderlijk verschijnsel en wel een, ook religieus, uiterst belangrijk verschijnsel, wanneer men den term beperkt tot de bezieling door een persoonlijk gedachte geest of ziel. Dan behoudt het een sterk eigen karakter tegenover de verschillende soorten van dynamisme. Overal waar onder den druk van de emotie van het da- gelijksch leven, van de noodzaak om te eten, de crisis van den hongersnood, de ramp van de droogte, aan de met kracht geladen machten der omgeving een persoonlijk wilsleven wordt toegeschreven, daar vinden wij animisme". Voor een beter inzicht in allerlei levensuitingen en gebruiken der Atjèhers, waarmede wij in dit hoofdstuk nader zullen kennismaken, en welke de Europeaan in het algemeen als bijgeloof" beschouwt, is een korte uiteenzetting van de begrippen waaronder deze verschijnselen vallen, niet overbodig. Hetgeen om magische redenen verboden is, noemt men pantang". Het in Polynésie en Melanesië bestaande begrip taboe" komt overeen met het Atjèhsche paloë", door een onbegrepen, onvoorzien ongeluk getroffen worden. Een pantang voorschrift tracht het paloë te voorkomen. Andere pantang voorschriften echter berusten op de vrees voor gelijkenis of betoovering. Frazer 3 ) onderscheidt de tooverij bij primitieve volken in 1. die, welke op de wet der gelijkenis en 2. die, welke op de wet van het contact berusten. 1. Het gelijke brengt het gelijke voort; door te imiteeren kan men een bepaald gewenscht effect sorteeren. 1) Het Animisme bij de volken van den Indischen Archipel. 2) Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis, V.U.B ) Vgl. J. G. Frazer, The Magic art, dl. I pg. 111.

11 3 2. Zaken, die met elkaar in aanraking zijn geweest, blijven op elkaar inwerken, ook al is het lichamelijk contact verbroken. Door tooverij nu tracht men iets te bereiken; pantang voorschriften trachten iets te voorkomen. Tooverij noemt hij derhalve positieve", pantangs negatieve" magie. Ook dient nog aan het peusidjoeëf" (verkoelen) een korte beschouwing te worden gewijd. Koud of koel (sidjoeëp) beteekent in de meeste tropische landen ook geluk, rust, vrede; heet (seu-oeëm) is hetzelfde als onheilaanbrengend". Wanneer derhalve heete" invloeden te verwachten zijn, of indien iemand daaraan heeft blootgestaan, wendt men verkoelingsmiddelen aan ter neutralisatie of bezwering dier heete invloeden. Op eiken leeftijd staat de mensch daaraan bloot; het peusidjoeë? komt dan ook op alle leeftijden voor. Tot verkoelingsmiddelen behooren gepelde en ongepelde rijst (breuëh padé), 2 rauwe eieren en een kom met water, waarin een weinig rijstemeel (teupöng taweuë). In dit vocht bevinden zich eenige verkoelende plantjes: 1) on sisidjoeë?, 2) on manèg manoë en 3) naleuëng sambö; soms worden daaraan toegevoegd 4) on kala en 5) pineung mirah. Deze plantjes worden tot een kwast samen gebonden en hiermede wordt de te verkoelen persoon (c.q. het object) besprenkeld. Daarna wordt deze ook nog wel met gele kleefrijst achter de ooren gestreken (peusoenténg). Later zal zich nog de gelegenheid voordoen de transmigratieleer in het kort te behandelen (vide pg. 16). Om thans terug te keeren tot ons onderwerp. De landbouw wordt in het bekende gezegde: seumajang pangoelèë ibadat, meugoë pangoelèë hareukat" (de ritueele godsdienstoefening is het voornaamste bestanddeel van den godsdienst, de landbouw de voornaamste bron van broodwinning), zelfs met den godsdienst, als geestelijk voedsel, in één adem genoemd. Zelfs daar, waar men in Atjèh typische visschersdorpen aantreft, wordt door de bevolking landbouw gedreven. Gedurende de Westmoesson (April October) is ter Westkust, gedurende de Oostmoesson, ter Oost- en Noordkust de vischvangst welhaast onmogelijk door het ruwe weer en de visschers houden zich in dezen gedwongen rusttijd met den teelt van één- en meerjarige gewassen bezig. Zoo is het ook met de veebezitters gesteld; ook deze zijn voor het grootste deel landbouwer. Van een stand van veebezitters kan men in Atjèh zeker niet spreken. Bij de beschrijving van den landbouw in hoofdstuk I is het landbouwkundig en cultuurtechnisch overzicht achterwege gelaten. Hiervoor raadplege men o.m. de in Atjèh onder leiding van den landbouwvoorlichtmgsdienst uitgegeven Soerat chabar tani" 1928 en 1929.

12 4 In verband met het vorenstaande, wordt tot doel gesteld, in dit proefschrift aan te toonen, dat het Atjèhsche volk, levende onder den ban van het geloof aan hoogere en onbegrepen machten, in groote mate den invloed heeft ondergaan van zijn voornaamste bestaansmiddel: den landbouw en op welke wijze deze invloed tot uiting komt: a. in de vele eigenaardige en anders onverklaarbare gebruiken, die het familie- en gampongleven beheerschen en die hun stempel drukken op de psyche der bevolking. b. in de taal, die vele uitdrukkingen, beeldspraak, spreekwoorden en raadsels bevat, daaraan ontleend. c. in de letterkunde, die vrijwel in alle op schrift gestelde en mondeling overgeleverde stof de onmiskenbare sporen daarvan draagt. Wij stellen ons in deze verhandeling tot taak, het bovenomschreven doel te bereiken door: 1. in hoofdstuk I een korte beschrijving te geven van den landbouw en de bij de uitoefening daarvan in acht te nemen voorschriften, alsmede het gebruik van bepaalde producten bij belangrijke gebeurtenissen in het familieen gampongleven. 2. in hoofdstuk II een zoo volledig mogelijke opsomming te geven van in de taal en in de litteratuur voorkomende gezegden, beeldspraak, enz., op den landbouw betrekking hebbende. 3. als letterkundig sluitstuk in hoofdstuk III een vertaling met commentaar te geven van een, de bovengenoemde invloeden typeerend Atjèhsch letterkundig product, hetwelk speciaal aan den landbouw is gewijd, de Hikajat Asaj Padé", van een zekeren zich aneu? Pakèh noemenden persoon uit de gampong Lam-Teumèn.

13 HOOFDSTUK I. 1. DE LANDBOUW EN DE BIJ DE UITOEFENING DAARVAN IN ACHT GENOMEN GEBRUIKEN. Voor een groot deel van het gewest is de landbouw, meer speciaal de rijstbouw, het hoofdmiddel van bestaan en de rijst het voedingsgewas bij uitnemendheid. Op het eerste slaat het Atjèhsche gezegde: pangoelèë hareukat meugoë" (de landbouw is de meester aller broodwinning), op het tweede de uitspraak: kaja meuih hana meusampé, kaja padé meusampöreuna" (rijkdom aan goud is niet voldoende, rijkdom aan rijst is volmaakt). Aangezien het rijstbedrijf ten nauwste samenhangt met de wisseling der jaargetijden en de Mohammedaansche maankalender voor dat doel onbruikbaar is, hebben de Atjehers een eigen overgeleverden moessonkalender, die met de zon gelijken tred houdt en het jaar berekent naar den stand van de maan ten opzichte van het sterrenbeeld de Schorpioen (kala). Zij spreken van de keunongs (feitelijk geraakt", fig. ontmoeting", hier van de maan met een bepaalde ster uit den Schorpioen) van beide genoemde hemellichamen en vonden zekere regelmaat in het aantal dagen dat telkens de nieuwe maan van de daarop volgende keunong scheidt. Zoo'n keunong doet zich om de 27V 3 dag voor, terwijl d maanmaand 29^2 dag telt. Een zonnejaar telt 13, soms, ongeveer om de 3 jaren, 14 keunongs. De Atjehers nemen, zich volkomen bewust van het begaan eener onnauwkeurigheid, aan, dat de maanddatum van elke keunong juist twee dagen minder is dan die harer voorgangster. Zij beginnen de reeks keunongs steeds met 23. De keunongs 1 ) zijn: 1. Keunong doea plöh lhèë, 23; komt ongeveer overeen met onze maand Januari. 2. Keunong doea plöh sa, 21 ; begin van de moesém loeaih blang, van braak liggen van het veld. De oogst is geheel binnen; het veld mag als gemeene weide worden beschouwd. 3. Keunong sikoereuëng blaih, Keunong toedjöh blaih, Keunong limong blaih, Keunong lhèë blaih, 13; algemeene ploegtijd; einde van 1) Vide over de keunongs uitvoerig: De Atjehers deel I pag. 265 en vlg. van Dr. C. Snouck Hurgronje.

14 r 6 de moesém loeaih biang en begin van de moesém pitjes of kot biang, het gesloten veld, den tijd voor het bewerken van het veld. 7. Keunong siblaih, 11; begin van den padizaaitijd; keunong siblaih taboe djareuëng, keunong sikoereuëng taboe rata" (in de keunong 11 wordt hier en daar, in de keunong 9 overal gezaaid). 8. Keunong sikoereuëng, 9; algemeene zaaitijd. 9. Keunong toedjöh, Keunong limong, Keunong lhèë, Keunong sa, 1; de tijd van zware regens. 13. Keunong tanggilép, naam, die soms aan de niet medegerekende, wijl niet waarneembare, 13de keunong wordt gegeven; komt ongeveer met onze maand November overeen. De Pleïaden of zevensterren" of vele menschen" (oereuëng Ie) treden wel eens in de plaats van den Schorpioen. Dit sterrenbeeld is daarom zoo geschikt om nu en dan voor den Schorpioen in te springen, wijl het aan den hemel juist tegenover dit sterrenbeeld staat en dus dikwijls te zien is, wanneer de waarneming der Kala onmogelijk of door een gedeeltelijk bewolkten hemel moeilijk is. Wij hebben in het voorgaande gezien, dat de Atjehers voor hun landbouw een bepaalden moessonkalender bezitten en zullen aan de hand hiervan overgaan tot de behandeling der verschillende cultures. De aard van het onderwerp dwingt deze behandeling zoo kort mogelijk te houden. Uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden, verbonden aan den rijstbouw, van af het gereedmaken van den grond tot aan het opschuren van het product, vindt men in Kreemers Atjèh" deel I pag. 440 en vlg. A. De rijstbouw. De rijstbouw wordt gedreven op geïrrigeerde (oemong) en op niet geïrrigeerde gronden (ladang), de z.g. natte en droge rijstbouw. In het algemeen verstaat men onder ladang een leeggekapt stuk grond in het bosch. Het omhakken der boomen (teubang) is een zwaar werk. Na 44 dagen drogen wordt op den laatsten Woensdag der Mohammedaansche maand het hout in brand gestoken. (Het geldt anders juist als pantang" om op dezen dag het veld te bewerken, vide pg. 10). De rijstbouw op ladang's heeft door uitpoting (tadjöp) plaats. De stok, waarmede de pootgaten (oeroeë?) gemaakt worden, is puntig en heet doegaj". Wanneer de bodem door

15 Het bewerken van het rijstveld. Kweekbedden 7 de eerste regens wat week is geworden, maakt men de pootgaten en werpt in elk daarvan wat zaad. In Atjèh wordt dit werk zoowel door mannen als vrouwen verricht. (In sommige streken van Nederlandsch-Indië o.a. in de Residentie Palembang, onderafd. Pasemahlanden is dit uitsluitend mannenwerk. De pootstok heeft daar den vorm van het mannelijk schaamdeel. En het is alleen de vrouw, die uitzaait). *) De geïrrigeerde rijstvelden zijn dikwijls terrasvormig, opdat het water gemakkelijk van de hoogere naar de lagere terreinen kan vloeien. Het spreekt vanzelf, dat dit alleen mogelijk is in geaccidenteerd terrein. Daar, waar het te bevloeien terrein vlak is, legt men de leiding in ophooging liefst dwars daardoor heen aan en zorgt door opstuwing, dat het waterniveau hooger komt dan het land en men het water op willekeurige plaatsen kan aftappen. Één of meer afvoerleidingen regelen den afvoer. Een complex van rijstvelden, die een aaneengeschakeld geheel vormen (b.v. bij één gampong behooren), heet in Atjèh blang". Zulke blang's hebben verschillende namen, meestal genoemd naar een of andere nabij gelegen gampong. Het bewerken van het rijstveld heet poeboeët oemong". Zijn de waterwerken bij irrigëerbare sawah's in orde, dan wordt het water eenige dagen achtereen op het veld toegelaten om den grond drassig te maken, voor men met de grondbewerking begint. Wat het omwerken van den bodem betreft, dit geschiedt door ploegen (meu^oeë), waarna de zaaipadi rechtstreeks kan worden uitgezaaid. Hierop volgt een tweede maal ploegen meu : oeë teumaboe), om de korrels in den grond te werken. Ook geschiedt het omwerken middels een ijzeren hark met houten steel (tjangköj), een zwaar en tijdroovend werk, dat men tjeumangköj noemt. Een derde methode bestaat hieruit, dat men den grond door buffels laat omwoelen (poeblöh), lett. buffelen", doch zulks geschiedt alleen bij een drassigen bodem en daar, waar men veel buffels aantreft. Het kweekbed, waarop men de zaailingen van de rijst (seuneulong) kweekt, met de bedoeling die later op het plantveld over te planten, heet in Groot Atjèh lheuë seuneulong" en ter Oostkust neudoeë^". Men heeft voor het kweeken van de zaailingen der rijst zoowel natte als droge kweekbedden; in het algemeen worden de eerste verkozen, omdat de zaailingen gemakkelijker kunnen worden uitgetrokken, als de planttijd daar is. Uitzaaiing. Men P as * t>ü de uitzaaiing op het kweekbed tweeërlei zaaiwijze toe, die men de droge en de natte zaaiing zou kunnen 1) Vgl. W. Hoven Animistische gebruiken in Pasemah, Kol. Tijdschrift 1925.

16 Ultplanten. Groeiperioden. Vijanden van de rijst en hun bestrijding. 8 noemen. Bij de droge zaaiing wordt de droge zaaipadi eenvoudig over het kweekbed uitgestrooid (taboe of teumaboe, soms ook seupeuë of seupreuë?). Bij de natte zaaiing worden de eerst tot ontkieming (moemiëng) gebrachte natte korrels op het kweekbed uitgezaaid. Indien de zaailingen er goed voorstaan, trekt men op den 44sten dag na het zaaien de plantbibit uit het kweekbed (bot) en plant die den volgenden dag op het plantveld over. Het uitzaaien en het uitplanten geschiedt in Groot Atjèh zoowel door mannen als vrouwen. Aan de hierboven in het kort vermelde werkzaamheden wordt in het algemeen veel zorg en toewijding besteed, vooral omdat men den landbouw als een heilig bedrijf beschouwt en de padi een persoonlijk bestaan toekent. De landman onderscheidt n.l. verschillende levens- of groeiperioden van de rijst: Ie 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e stadium: de z.g. zuigelingen leeftijd. De plantjes hebben hun eerste bladeren gevormd, stadium: de periode, waarin de rijst sexueel rijp, doch nog maagdelijk heet te zijn. stadium: de tijd, dat zich ringen van fijne haartjes vertoonen aan den stengel op de plaatsen, waar de blaadjes uitschieten. stadium: de te voren platte padistengel neemt den ronden vorm aan. stadium: de periode van zwangerschap; de bevruchting van de padibloesem heeft plaats gehad, stadium: de tijd, dat de aar uit den top van de plant te voorschijn komt. stadium: het tijdperk, dat de korrels nog slechts vloeibare in plaats van vaste bestanddeelen inhouden, stadium: wanneer de aren zich gaan buigen als de staartvederbos van een haan. stadium: de korrels krijgen een vasten inhoud, stadium: de aren worden geel en het rijstveld krijgt het aanzien van de volle gele maan", stadium : de padi is egaal geel, maar nog niet volkomen rijpstadium: de padi is ten volle rijp, dus oogstklaar. 12e Nu mag men het oogsten niet meer uitstellen, daar de padi anders reuntah" zou worden, d.w.z., dat bij het snijden de korrels afvallen en de aren breken. De Atjèher hoopt door het brengen van offers en het houden van kandoeri's *) (offermalen), dat er zegen zal rusten op zijn arbeid, zijn veld en dat alle heete en gevaarlijke 1) Gemeenschappelijke maaltijden met een godsdienstig karakter worden in Atjè.b zoowel kandoeri" als kanoeri" genoemd.

17 invloeden zullen worden gebannen. Ook tegen andere dan bovenaardsche vijanden moet hij een steeds wederkeerenden strijd voeren. Veldmuizen en geusöng's (een onaangenaam riekend insect, op Java walang sangit" geheeten) bestrijdt hij met op papier geschreven formules (adjeumat), die in een bamboe gestoken in het rijstveld geplant w r orden. Begint de padi te bloeien, dan worden op de sawah's eenvoudige bamboe wachthuisjes, met een dak van atap of bladeren, opgericht, om daarin vertoevende, het gewas te bewaken (keumiët padé). Uit die huisjes loopen lange rotan touwen (taloë ajeuëm padé), waaraan allerlei zaken, als droge pisangbladeren, oude lappen, enz. hangen. Als men in het huisje aan deze touwen trekt, worden de vogels opgeschrikt en verjaagd. Voor hetzelfde doel maakt men ook wel gebruik van lawaai makende windmolentjes. Het oogsten, het dorsenen, het zuiveren, het meten van de opbrengst en het opschuren van de padi wordt in het werk van Kreemer *) uitvoerig beschreven. Er valt daaromtrent in verband met ons onderwerp niets bijzonders te vermelden. Drogen, De geoogste rijst wordt ongepeld bewaard. Naar behoefte pellen en worc^ hiervan een bepaalde hoeveelheid afgenomen en voor het gebruik gedroogd, gepeld en gewand. nn ' Het stampen is bepaaldelijk het werk van vrouwen. Als regel gebruikt men daarvoor een z.g. djeungki, soms ook een stampblok (leusöng djaroë). De djeungki staat meestal onder het huis. In de meeste gampongs vindt men maar een paar djeungki's, die meestal tot aller gebruik beschikbaar zijn. Het is een typisch tafereeltje, dat zoo'n troepje rijststampende vrouwen den toeschouwer biedt. Na de eerste stamping, waarbij het grootste deel van de padi ontbolsterd is, gaat men tot wannen over. De wan is min of meer driezij dig van vorm met afgeronde hoeken. De drie sagi's (lhèë sagoë), waaruit Groot Atjèh bestaat, hebben den vorm van zoo'n wan en de monding der Atjèh rivier ligt bij den eenigszins spits toeloopenden mond dier wan. Bij het wannen van de rijst, mag een vrouw, die moeder is, de punt der wan niet naar haar huis richten om te voorkomen, dat haar kind een verre reis zal ondernemen. Volksgeloof Dat de landbouw in het algemeen en de rijstbouw in het en bijzonder bij de Atjehers een heilig en profetisch werk is,... waarop niet alleen zegen in deze wereld rust, maar dat ook georuiken j o o n j n ^ anc}ere wereld medebrengt, zal blijken uit de Hiin verband kajat Asaj Padé", waarin o.m. de oorsprong der rijst wordt met de verklaard. rijstcultuur. ^n hoofdstuk III zal, zooals in de Inleiding reeds werd vermeld, een vertaling van deze hikajat met commentaar volgen. 1) Vgl. J. Kreemer, Atjèh dl. I pg. 456 en vlg. 9

18 10 Het ontbreekt bij de Atjehers niet aan allerlei padigebruiken om onheil af te weren, of om geluk te bevorderen. Er zijn onder die gebruiken, welke aan den Javaanschen eeredienst van Nji Sri herinneren, maar deze is in Atjèh absoluut onbekend.!) Dat de rijst ook in Atjèh als een persoon wordt voorgesteld, blijkt o.m. uit de voorstelling, dat de levensgeest van dit gewas (seumangat padé) evenals bij den mensch tijdelijk ontvlieden en verdwijnen kan, waarvan ziekte het directe gevolg is. De Atjehers leeren hun kinderen dan ook, nooit ruw met rijst om te gaan (die b.v. niet weg te werpen), omdat anders de seumangat verloren gaat (gadóh seumangat). Uit de namen van de opeenvolgende stadiën in den rijstgroei (zuigelingen leeftijd, de maagdelijke leeftijd en de zwangerschap), bleek ook reeds, dat men de rijst een persoonlijk bestaan toekent. De eerste veldkandoeri heeft in Groot Atjèh plaats op het einde van de moesém loeaih blang, ongeveer één maand voor men met het ploegen aanvangt (in keunong 17). Men beoogt daarmede de geheimzinnige machten gunstig te stemmen en zoodoende het welzijn van het gemeenschappelijk veld, dat pas zijn oogst geleverd heeft, ook voor den volgenden oogst te waarborgen. Middels vrijwillige bijdragen (ripè) der gampongbewoners komt het benoodigde daarvoor bijeen. Er wordt een buffel geslacht, maar overigens zijn deze offermaaltijden heel eenvoudig. Na de kanoeri is het werken op het rijstveld drie dagen verboden, pantang". De eerste werkzaamheden worden verricht door een persoon, die min of meer voor godsdienstig en ter zake kundig doorgaat, een z.g. malém, bekend ook met het berekenen van gunstige tijdstippen (koetika). Met geheel kaal geschoren hoofd gaat hij te middernacht naar het veld, omdat hij ten stelligste iedere ontmoeting met mensch of dier, die zijn tocht vergeefs zou maken, moet trachten te vermijden. Met zijn kapmes trekt hij eenige strepen over den akker, als maakte hij de eerste ploegvoren, prevelt een doe : a en keert daarna huiswaarts. Deze eerste inwijding der werkzaamheden, welke aan het ploegen voorafgaat noemt men poephön blang". De landbouwer gelooft onvoorwaardelijk, dat het welslagen zijner aanplanting afhankelijk is van den dag en den datum, waarop men het werk aanvangt. Vooreerst is alle veldarbeid op Vrijdag door de adat verboden (pantang). Verder geldt de laatste Woensdag van iedere maand (raboe abéh of raboe keuneulheuëh) in het algemeen als onheilspellend (neuhaih). 1) Vgl. over Nji Sri Dr. C. Snouck Hurgronje, De Atjehers dl. I pg. 288.

19 11 In Atjèh gelden de 6de, 12de, 16de, 17de, 22ste, 26ste eener maand als goede, de 3de, 5de, 8ste, 14de, 21ste, 25ste en 28ste als slechte dagen, om het werk te beginnen. Merkwaardig is, dat hier de voorkeur voor het onevene niet aanwezig is. Ook voor het bezaaien van het veld en de uitzaaiing in het kweekbed kiest men een gunstigen dag en behoort men op de hoogte te zijn van den toestand der geheimzinnige machten in de lucht op den dag, die men voor het werk uitgekozen heeft. Het werk wordt, zooals dit bij elke belangrijke zaak volgens traditie behoort te geschieden, met het zeggen van béseumilah" (in naam van Allah) aangevangen en het eerste zaad strooit men in Westelijke richting, de z.g. kiblat, waarheen men zich ook bij de ritueele godsdienstoefening moet richten. Een zevental der zaailingen, die na het uitplanten in het kweekbed overblijven, worden om een staak op de oemong bijeengeplant; deze heeten poephön, of ook wel inong padé (de moeder padi). Als de rijst in het maagdelijke" stadium komt, geeft men in Groot Atjèh de tweede kanoeri blang (in keunong 23 of 21), die tot doel heeft alle heete, gevaarlijke invloeden te bezweren en die ongeveer gelijk is aan de eerste kanoeri. Wanneer de padi niet voorspoedig groeit, of bij het optreden van een aardbeving of andere rampen, houdt men een kandoeri apam, of kandoeri kanji uit vrees, dat anders de ziel uit de padi zal gaan. Als de rijst hoogzwanger" is (de korrels komen dan uit), legt men hier en daar, doch lang niet overal in Atjèh, zoetigheden op de sawahdijkjes neer, de essentie waarvan door de rijst zal worden genoten. Vanaf het oogenblik, dat de padi op de kweekbedden is uitgezaaid, tot aan den oogst, gelden allerlei pantang's. O.a. mag, nadat de zaaipadi is uitgestrooid, tot zij haar vollen wasdom heeft bereikt, de eigenaar van het veld gedurende zonsondergang niets uit huis weggeven. Ook mag hij gedurende die periode geen bamboe branden, daar anders de aren zonder inhoud zouden blijven (sroh poeléh), des avonds niet met een fakkel (soea) van droge klapperbladeren (boebeuë) naar het veld gaan, om te voorkomen, dat de bladeren van de rijst zouden verdorren, enz. Zoolang er padi op het veld staat, mogen zijn vrouwelijke verwanten het haar niet los op den rug dragen (öf geureubang), opdat de kaf j es der korrels niet zullen openbarsten en haar inhoud zoodoende niet verloren zal gaan. Als het zaad is uitgestrooid, mag men geen bamboe naar het rijstveld brengen, opdat de halmen niet rechtop (sanggöng) blijven staan, wanneer het oogenblik daar is, dat ze zich tengevolge van hun kostbaren inhoud moeten gaan buigen.

20 12 Het planten van rijst mag niet geschieden bij hoogwater (ië paseuëng), daar anders de rijst zou breken (patah breuëh); ook moet men daarbij zorgen voor een goed gevulde maag (troë), ten einde goed gevulde aren te verkrijgen. Bij de padischoven dient men er voor te waken, dat geen gehoornd vee daartegenaan stoot, aangezien dat nadeelig zou werken op den uitslag van den oogst. Het opschuren van rijst moet geschieden bij wassende maan (boeleuën éf), daar bij afnemende maan (boeleuën trön) de rijstvoorraad sterk zou verminderen. Voordat de bergplaats wordt gesloten, plaatst men boven op de padi een kom met het eerste water, dat men op dien dag uit de put schepte (ië keudab) ; zooals dit onbewogen water, hoopt men, dat ook de opgeschuurde rijst onbewogen zal blijven. Heeft men een doode in huis gehad, dan mag men de in dat huis aanwezige padi niet voor bibit gebruiken, daar de kiem dan wellicht ook dood is. Bij nagenoeg al deze pantangvoorschriften komt de grondgedachte der sympathie (analogie) sterk naar voren. Één dag voor het begin van den oogst snijden de Atjèhsche vrouwen gewoonlijk een tiental halmen (moe) van het veld, die ze tot een bosje samenbinden. Deze eerstelingen van den oogst (peunoephön), worden in een wit doekje gewikkeld, even boven wierookdamp gehouden en dan ergens in huis opgehangen. Na het opschuren van de rijst legt men de peunoephön benevens een rauw ei en een bosje verkoelende plantjes naast de kom met ië keudab". Gaat men weer tot planten over, dan wordt de peunoephön met de zaadpadi vermengd. Telkens wanneer men met de kaj (als maat gebezigden halven klapperdop) uit den voorraad gepelde rijst schept, laat men daarin een weinig achter, dat men weer in de eumpang (rijstzak) terugstort, opdat deze nimmer geheel ledig zij. In een land, waar de landbouw een zoo voorname plaats inneemt, zijn uiteraard allerlei middelen bekend, om wanneer de aanhoudende droogte voor het gewas schadelijk dreigt te worden, regen te maken" of te lokken". Te dien einde gaan o.m. een troep oude vrouwen door de noodige kinderen vergezeld, gewapend met klapperdoppen, die tegen elkaar geslagen worden, rond. Daarbij is het volgende gebed in zwang: Heer God, geef twee druppels water, de padi is al dood, Heer God, geef twee druppels water." In een deel der XXV moekims houdt men in den tijd, dat de padi water noodig heeft, een kandoeri bij een waterwei Eumpèë Bliëng" genaamd. Daarvoor wordt een witte buffel geslacht, welks kop men bij het naar huis gaan in de wel

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013

Intochtslied. Thema van de dienst : Schepping. Organist/piano : Jan Bremer. Mededelingen van de kerkenraad. Zondag 4 Augustus 2013 Zondag 4 Augustus 2013 Thema van de dienst : Schepping Voorganger : ds. J.W. Stam Organist/piano : Jan Bremer Mededelingen van de kerkenraad Lied: Ps. 19: 1 en 2 >> Intochtslied vers 2 >> 1 2. God heeft

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Het vasten van de maand Ramadan

Het vasten van de maand Ramadan Het vasten van de maand Ramadan De voorwaarden voor degenen die verplicht zijn om te vasten: Het vasten is verplicht voor iedere Moslim die, veranwoordelijk*, gezond van geest is en het vasten wel kan

Nadere informatie

Welke kracht geeft het gebed aan jong en oud?

Welke kracht geeft het gebed aan jong en oud? Zacharia en de late regen. Welke kracht geeft het gebed aan jong en oud? Jakobus 5:16 Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Wat je doet met bidden is dat je jezelf aansluit op

Nadere informatie

SIMSON, GODS STERKE MAN

SIMSON, GODS STERKE MAN Bijbel voor Kinderen presenteert SIMSON, GODS STERKE MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Het Koninkrijk Gods. Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6

Het Koninkrijk Gods. Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6 Het Koninkrijk Gods Synopsis van de evangeliën volgens Matteüs 8, 19, 20 en 22, Marcus 10, Lukas 10, 17 en 18 en Johannes 6 Dit toneel is samengesteld uit een selectie van de meest sprekende dialogen uit

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Genisis. Sekhem Iset. Ritueel : Cirkel van Schorpioenen

Genisis. Sekhem Iset. Ritueel : Cirkel van Schorpioenen Ritueel : Cirkel van Schorpioenen Sekhem Iset 2016 Genisis.: Isian Witchcraft. Dit ritueel is gebaseerd op het verhaal van Isis en de zeven schorpioenen. Deze mythe staat neergeschreven op de Metternichstèle

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013

Oasemoment Onze Vader Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Oasemoment "Onze Vader" Emmaüsparochie - donderdag 17 oktober 2013 Muziek Inleiding en evangelietekst In het hoofdstuk 6 van zijn evangelie laat de apostel Mattheüs Jezus aan het woord over hoe we horen

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Liturgie 12 maart 2017 Biddag

Liturgie 12 maart 2017 Biddag Liturgie 12 maart 2017 Biddag Voor arbeid die ik doe, Wilt U de krachten geven Voor alles wat ik zaai, Wilt U de groeikracht geven Voor woorden die ik spreek, Wilt U de harten openen. Dat k vruchtbaar

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

Mededeeling van den heer B. H. Danser op de vergadering van 6 April 1915.

Mededeeling van den heer B. H. Danser op de vergadering van 6 April 1915. 57 Mededeeling van den heer B. H. Danser op de vergadering van 6 April 1915. Dames en Heeren, Naar aanleiding van de opgave van eenige voor ons land nieuwe of zeldzame Rumex- bastaarden in de wel bekende

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

De geel gearceerde woorden staan op een Bingo-kaart die aan de kinderen is uitgedeeld. Als de kinderen Bingo hebben, roepen ze Amen

De geel gearceerde woorden staan op een Bingo-kaart die aan de kinderen is uitgedeeld. Als de kinderen Bingo hebben, roepen ze Amen Overdenking zondag 13 maart 2016, KSG-dienst, in de Terskflierkerk 5 e zondag 40 dagentijd Wat maakt mij sterk? Lezing Rechters 16: 15-20 Door ds. A.J.Wouda De geel gearceerde woorden staan op een Bingo-kaart

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1 - 1 - Goddelijke natuur 2 Petrus 1 We slaan de bijbel open bij 2 Petrus 1 en we gaan onze aandacht richten op de eerste elf verzen daarvan. Het is opmerkelijk dat Petrus in zijn brieven het niet heeft

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

zondag 28 augustus 2016 EREDIENST MET VIERING HEILIG AVONDMAAL

zondag 28 augustus 2016 EREDIENST MET VIERING HEILIG AVONDMAAL zondag 28 augustus 2016 EREDIENST MET VIERING HEILIG AVONDMAAL Voorganger: ds. H. van Dijk, Bussum Gastvrouw: Annie Visser Lector: Annie Visser Diaken: Willy Hoekstra Organist: Jan de Vries Koster: Henk

Nadere informatie

SIMSON, GODS STERKE MAN

SIMSON, GODS STERKE MAN Online Bijbel voor kinderen presenteert SIMSON, GODS STERKE MAN Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Bijgedragen door Johfrael Tuesday 14 April 2009 Laatst bijgewerkt op Tuesday 14 April 2009 in de Geest van Gebed Noveen tot de H. Teresia van het kindje

Nadere informatie

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 EERSTE ZONDAG NA PASEN OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Allen gaan staan Groet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader van Christus, onze Heer Amen Bemoediging:

Nadere informatie

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 DE MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de

Nadere informatie

De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden.

De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden. De oordelen. 1. Het oordeel over de zonden. 2. Het oordeel over de werken. 3. Het oordeel over de volken. 4. Het oordeel over de doden. Hierbij de volgende vragen: Wie voert het oordeel uit? Over welke

Nadere informatie

zondag 7 februari 2016 Voorganger: ds. J. Eertink uit Rijssen Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Ineke ten Brug Lector: Jenny Senkeldam

zondag 7 februari 2016 Voorganger: ds. J. Eertink uit Rijssen Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Ineke ten Brug Lector: Jenny Senkeldam zondag 7 februari 2016 Voorganger: ds. J. Eertink uit Rijssen Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Ineke ten Brug Lector: Jenny Senkeldam Voorzang: Lied 666 1 en 2 Welkom Welkom Mededelingen

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens

Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens Zondag 33 Vraag 88: Waarin bestaat de ware bekering van de mens? Antwoord: In het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens Zondag 33 Vraag 89: Wat is het afsterven van de oude mens?` Antwoord:

Nadere informatie

Andreaskerk zondag 16 oktober :00 uur. Thema: Sprakeloos ORDE VAN DIENST

Andreaskerk zondag 16 oktober :00 uur. Thema: Sprakeloos ORDE VAN DIENST Andreaskerk zondag 16 oktober 2016 19:00 uur Thema: Sprakeloos ORDE VAN DIENST Intochtslied psalm 100 1) Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein,

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 Wiskunde A1,2 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 25 mei 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 19 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Lijdensweek 1: Vrouwen onder het oude verbond ontmoeten

Lijdensweek 1: Vrouwen onder het oude verbond ontmoeten Lijdensweek 1: Vrouwen onder het oude verbond ontmoeten Zondag: Bedekking voor Eva Lees Genesis 3:1-15, 21-24 Direct na de zondeval merken Adam en Eva dat ze naakt zijn. Dat betekent niet zozeer dat ze

Nadere informatie

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE.

Psalmen 36:7 8. uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. Psalmen 36:7 8 7 uw gerech*gheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost Gij, HERE. 8 Hoe kostelijk is uw goeder*erenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Evenbeeld van God blok A - nivo 2 - avond 1

Evenbeeld van God blok A - nivo 2 - avond 1 Evenbeeld van God blok A - nivo 2 - avond 1 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Geschapen naar Gods Beeld - woordweb 19.25 Bespreken Genesis 1: 26-28 / psalm 8 19.35 Ik ben Gods Beeld dus..

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

EEN GROOT VERLIES WAT HEBBEN WE VERLOREN DOOR DE ZONDEVAL? 2/16

EEN GROOT VERLIES WAT HEBBEN WE VERLOREN DOOR DE ZONDEVAL? 2/16 EEN GROOT VERLIES WAT HEBBEN WE VERLOREN DOOR DE ZONDEVAL? 2/16 EEN GROOT VERLIES De schepping De zondeval 3/16 De schepping (1) Genesis 1:27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!?

Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Wat zegt Hij nu!?! Voor wat, hoort wat!? Is God nu ook al zo!? Ma$eüs 6:14-15 14 Want indien gij de mensen hun overtredingen vergee;, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; 15 maar indien gij de mensen niet

Nadere informatie

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de

1. Wat is vervuld worden met de Geest? 2. Wat is het verschil tussen een christen die wel met de Geest vervuld is en een christen die niet met de Efeze 5:15-20 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. A. Groeneveld Organist: Simon Marbus Koster: Bert de Bruin Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Verhalen uit een ander rijk

Verhalen uit een ander rijk Verhalen uit een ander rijk Ana-Magdalena Zainea www.anderssamen.nl www.ana-magdalena.nl Titel: Verhalen uit een ander rijk Auteur: Ana-Magdalena Zainea Correctie: Bart Renaer en Dorien Ruben Illustraties

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Begin van het moestuinseizoen

Begin van het moestuinseizoen Begin van het moestuinseizoen 1. Buiten Zaaien in volle grond Algemene regel : de hoeveelheid aarde waarmee je het zaadje bedekt, mag maximaal drie maal de breedte van het zaad zijn. Zaai periode : is

Nadere informatie

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Omgaan met geld Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Geef je niet dan leef je niet! Karakter van God: Hij is een Gever!! Wat van God komt past bij het leven Geld speelt voor ieder een belangrijke rol.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Bijbel voor Kinderen presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Spreuken, van Bastiaan Oostendorp - April 2016

Spreuken, van Bastiaan Oostendorp - April 2016 Spreuken, van Bastiaan Oostendorp - April 2016 Laat stilte uw leidraad zijn, Laat de weg tot mythe worden, Laat de legende verteld worden als vrucht voor later. Goden geven gunsten, in ruil voor strijd

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Woordenschat les 8.1. Vervuilde grond?

Woordenschat les 8.1. Vervuilde grond? Woordenschat les 8.1 Vervuilde grond? Afgraven en de afgraving Afgraven is de grond of aarde weghalen door te graven. De afgraving is de plaats waar de grond wordt weggenomen. Boren We boren een gat in

Nadere informatie

1 Joël, de zoon van Petuel, was een profeet. De Heer sprak tegen hem. Nu volgt wat Joël van de Heer moest zeggen.

1 Joël, de zoon van Petuel, was een profeet. De Heer sprak tegen hem. Nu volgt wat Joël van de Heer moest zeggen. Joël 1 1 Joël, de zoon van Petuel, was een profeet. De Heer sprak tegen hem. Nu volgt wat Joël van de Heer moest zeggen. De Heer straft zijn volk Sprinkhanen hebben alles opgegeten 2-4 Leiders en inwoners

Nadere informatie

De jeugd is als een bloem die wordt afgesneden

De jeugd is als een bloem die wordt afgesneden De jeugd is als een bloem die wordt afgesneden Hij komt voort als een bloem, en wordt afgesneden. (Job 14:2) In deze woorden wordt het leven van de mens vergeleken met een bloem, een mooi, sierlijk deel

Nadere informatie

Wat kreeg de profeet Zacharia in de vierde droom te zien?

Wat kreeg de profeet Zacharia in de vierde droom te zien? De profeet Zacharia en de vijfde droom. Wat kreeg de profeet Zacharia in de vierde droom te zien? Zacharia 4:1-3 1 En de Engel, Die met mij sprak, kwam weer; en Hij wekte mij op, gelijk een man die van

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164

Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164 Lezen : Matteüs 5 : 1-16 Tekst : Matteüs 5 : 3-10 Lied 21 : 1, 5 en 6 Psalm 1 Gezang 163 Gezang 164 JAC 12-16 ORGANISEERD: VRIJDAG 07 NOVEMBER 19:30 Verzamelen in het Ichtus Hus Deelname 2,- (drinken

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd.

Bezinning. Je mag op de bloem die je gekregen hebt een wens zetten, een voornemen voor deze vastentijd. Bezinning Thema Andes, harmonie, schepping Aankleding Op de grond ligt een Wipalavlag of een mooie doek met erop een ondiepe schaal. Bij het binnenkomen krijgt iedereen een kommetje water, een brandend

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Wonderlijk gemaakt Zondag 25 januari 2015 9.00 uur Oude Kerk

Wonderlijk gemaakt Zondag 25 januari 2015 9.00 uur Oude Kerk LITURGIE VOOR DE KERK EN SCHOOL-THEMADIENST In samenwerking met de Julianaschool Wonderlijk gemaakt Zondag 25 januari 2015 9.00 uur Oude Kerk Welkom en bekendmakingen Intochtslied (schoolpsalm): Psalm

Nadere informatie

Online Bijbel voor kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR

Online Bijbel voor kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Online Bijbel voor kinderen presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit Het

Nadere informatie

WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA

WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA Toen onderzoekers meer dan 100 jaar geleden voor het eerst een gorilla zagen, schrokken ze zich een ongeluk. Dat is ook niet zo gek! Een gorilla kan er gevaarlijk uitzien. Vooral

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

ORDE van DIENST voor zondag 24 september BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP aan u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen

ORDE van DIENST voor zondag 24 september BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP aan u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen ORDE van DIENST voor zondag 24 september 2017 BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP aan Daniël Jacobus Kleijn 8 juni 2017 te Tiel 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen voorganger: ds. G.J.Krol organist:

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Genisis. Nijlwater maken. Sekhem Iset. Dit ritueel beschrijft hoe iemand op het magische pad het heilig Nijlwater van Isis kan creëren.

Genisis. Nijlwater maken. Sekhem Iset. Dit ritueel beschrijft hoe iemand op het magische pad het heilig Nijlwater van Isis kan creëren. Nijlwater maken. Sekhem Iset 2015 Genisis.: Isian Witchcraft. Dit ritueel beschrijft hoe iemand op het magische pad het heilig Nijlwater van Isis kan creëren. - http://www.genisis.nl] - www.facebook.com/genesofisis]

Nadere informatie

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Met medewerking van Deo Gratias Voorganger : ds. Jaap Jonk Orgelspel: Stefan Potman De Voorbereiding Orgelspel Woord van welkom Moment van stilte Aansteken van

Nadere informatie

Alles is verschrikkelijk vermoeiend De zon komt op, gaat onder met een zucht Niets is origineel en niets is boeiend Het is allemaal gebakken lucht

Alles is verschrikkelijk vermoeiend De zon komt op, gaat onder met een zucht Niets is origineel en niets is boeiend Het is allemaal gebakken lucht Joh. 3:16 Prediker 1 Als de zin ontbreekt Wat geeft je dan een goed gevoel Lucht en leegte, waar ga je heen, wat is het doel Als de zin ontbreekt bij je gezwoeg onder de zon Bouw je een luchtkasteel, je

Nadere informatie