H E T O E R D. bewakingsverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H E T O E R D. bewakingsverslag"

Transcriptie

1 H E T O E R D bewakingsverslag

2 Inhoudsopgave blz. Korte kenschets 1 Taak en doelstelling 2 1. Inleiding 3 2. Omschrijving van het gebied Inventarisatie Beschrijving broedvogels Niet-broedvogels Lijst van broed- en niet broedvogels Hoogwatertellingen Zoogdieren en Amfibieën Insekten Flora Mollusken Overige waarnemingen Ringgegevens Vliegtuigen Recreatie Literatuurlijst 47

3 1 NATUURGEBIED HET OERD Eigendom : Dienst der Domeinen Beheerd door : "It Fryske Gea", provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland. Huize Olterterp, Van Harinxmaweg 17, 9246 TL Olterterp. Ligging : Oostelijk gedeelte van Ameland, bestaande uit een deel van de Oerderduinen, Het Oerd, de kwelder "De Hon" en een aangrenzend gedeelte van het wad. Totale oppervlakte : 870 ha (waarvan 600 ha natuurgebied en 270 ha watervogelreservaat). Topografische krt : 2c/2d 1 : west 1 : Begrenzing gebied Noordzijde : Vanaf paal langs de zuidzijde van het Spijkerpad tot de N.A.M. locatie, vervolgens om de N.A.M. locatie tot strandpaal 23, dan in rechte lijn naar strandpaal 24 en hiervandaan in noordelijke richting tot de waterlijn; verder langs de waterlijn in oostelijke richting tot de coördinaat x = y = Oost- en zuidzijde : Een gebroken lijn gevormd door de coördinaten x = y = (H); x = y = (L); x = y = (J); x = y = (K); x = y = (L) en vervolgens naar de rijksgrens op het zuidelijke deel van het Oerd (M). Westzijde : Vanaf de rijksgrens op het zuidelijk deel van het Oerd, langs de oostkant van het pad en uitzichtplateau op de Oerdblinkert; vervolgens langs de oostkant van het fietspad tot de splitsing van het fietspad in westelijke en noordelijke richting. Vanaf deze splitsing langs de noordkant van het fietspad met werkweg in westelijke richting tot de oostkant van het noord-zuid lopende pad dat uitkomt bij strandpaal Uitzondering : Van het boven begrensde gebied is het fietspad vanaf de splitsing naar de Oerdblinkert tot het Spijkerpad nabij strandpaal uitgezonderd. Bodemtype : Mariene zandgrond met in het duingebied jong kalkarm dekzand en op de kwelder jonge zeeklei. Toegankelijkheid : Vrij toegankelijk, afgezien van een gedeelte dat in het broed- en trekseizoen afgesloten is als broedvogelreservaat (van 15/3 tot 15/8) en hoogwatervluchtplaats (van 15/3 tot 15/9). Wel is dit reservaat toegankelijk via een wandelroute en excursies.

4 2 TAAK EN DOELSTELLING De taak van "It Fryske Gea" op Oost-Ameland is het beheer en onderhoud als natuurreservaat d.w.z. - bewaking als broedgebied en pleisterplaats (wetland); - inventarisatie van flora en fauna (broedvogels en winter- en trekvogels); - excursies flora, fauna (broedvogels, winter- en trekvogels) en landschap; - begeleiding van het publiek (openstelling, bebording, wandelroutes e.d.); - onderzoek (vegetatie-ontwikkeling, ontwikkeling fauna); - bescherming van de natuurwaarden; - het herstellen van optredende verstuivingen ten gevolge van recreatie-schade; - het gebied vrijhouden van zwerfvuil of anderszins; - alle werkzaamheden die voor bovengenoemde maatregelen noodzakelijk zijn. Doelstelling: - maximaal instandhouden en/of vergroten van de natuurwaarden; - spontane ontwikkeling van flora en fauna; - bevorderen van het natuurlijk verloop van de vegetatiesuccessie. Personeel: een vaste functionaris (R. Kiewiet). Verantwoordelijk voor: - het dagelijks beheer in het terrein; - regelen van werkzaamheden en inventarisaties e.d. door derden; - contactpersoon voor "It Fryske Gea" op Ameland (diverse instanties, o.a. Domeinen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Gemeente Ameland, Rijkspolitie, Vogelwacht, Wildbeheerseenheid Ameland, Jachtcombinatie). Overig personeel: tijdens broed- en recreatieseizoen (15-3/15-9) F. Oud, Buren en L. de Ree, Nes. Als vrijwillige oproepkracht: A. de Boer, Nes.

5 3 1 INLEIDING Hieronder vindt u enkele feiten dan wel gebeurtenissen die dit jaar gespeeld hebben op het Oerd en de Hon op Ameland of die daarmee verband houden. - 6 januari. De Heidemij doet i.v.m. de bodemdaling i.o.v. de N.A.M. hoogtemetingen op Oost-Ameland. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 2 weken in beslag en overleg is geweest over het gebruik van het gebied. - 7 januari. R.W.S. vraagt toestemming om door hun aannemer helm op de Hon te steken. Dit voor het kustonderhoud elders. Na beoordeling is dit goed bevonden januari. Stormvloedcontrole. I.v.m. het monitoringsproject bodemdaling Ameland wordt er na elke stormdag een visuele controle uitgevoerd hoe het gesteld is met de aldaar zijnde geulen e.d januari. Stormvloedcontrole januari. Vergadering met de beheersdiensten op Ameland en de beide vogelwachten. Gesproken wordt er over de broedresultaten en de recreatiedruk c.q. verstoringen januari. Werkgroep Uitvoering milieuwetgeving Ameland (W.U.M.A.) vergadering. Het toezicht op het milieu, alsmede het handhaven van de milieuwetten op Ameland wordt uitgevoerd door verschillende diensten. Om de werkzaamheden in dit kader beter op elkaar af te kunnen stemmen is er een werkgroep ingesteld van milieuopsporingsambtenaren. Het doel van deze werkgroep is om een beter en een meer op elkaar afgestemd functionerend apparaat te krijgen, zodat niet langs elkaar heen gewerkt wordt. Activiteiten kunnen zo beter op elkaar afgestemd worden en men kan elkaar informeren over de problemen die men in de praktijk tegenkomt. Zitting hierin hebben Rijkswaterstaat, Waterschap, N.B.L.F., Staatsbosbeheer, Rijkspolitie, Gemeente en It Fryske Gea januari. Een strandjutter gaat in de fout en rijdt door de verbodsborden van gemotoriseerd verkeer over de kwelder van de Hon, waardoor er zeer diepe sporen achterblijven en 24 januari. Stormvloedcontrole januari. I.v.m. aangespoeld nieuw hout op het strand en de Hon nemen jutters massaal bezit van de Hon met gemotoriseerd verkeer. Vele diepe tractorsporen op de Hon januari. Stormvloedcontrole januari. Ondanks eerder gemaakte afspraken gaat een N.A.M.-helicopter langs de verkeerde route. Tijd en richting zijn genoteerd en e.e.a. wordt meegenomen in het jaarlijkse evaluatiegesprek met de N.A.M.

6 4-28 januari. T.v.-opname van de R.V.U. op het Oerd. Informatie wordt gegeven over het onderwerp "Boren in de Waddenzee". - 1 februari. I.v.m. het monitoringsproject bodemdaling Ameland worden 56 waterpeilbuizen opgemeten. Dit gebeurt maandelijks. - 8 februari. Vergadering Natuurwerkgroep. - 9 februari. Overleg met het V.V.V. aangaande de excursies op het Oerd februari. T.v.-opname van de R.V.U. op het Oerd. Informatie wordt gegeven over de recreatie en het verloop hiervan februari. Stormvloedcontrole. Door de zware storm is er veel duinafslag op de Hon februari. Henk Vos van N.B.L.F. Leeuwarden bij ons op werkbezoek februari. Waterpeilbuizen opgemeten. - 2 maart. W.U.M.A.-vergadering maart. Voorlichting gegeven over I.F.G. Ameland op de lokale radio maart. Begin van de bewaking van het natuurreservaat. Het reservaat wordt voor een gedeelte afgesloten voor publiek d.m.v. borden. De eerste 14 dagen wordt besteed aan het verwijderen van plastic aanspoelsel uit de Noordzee maart. Overleg met het Natuurcentrum aangaande het muizenonderzoek. - 17, 18 en 19 maart. Muizenonderzoek Oerd. Door het Natuurcentrum wordt een onderzoek uitgevoerd naar de muizenpopulatie op Ameland. De hoofddoelstelling van het project luidt: het onderzoeken van de beschikbaarheid van muizen als stapelvoedsel voor de lokale broedpopulatie roofvogels op Ameland en de invloed die verschillende inrichtingsmaatregelen d.m.v. de landinrichting kunnen hebben op de fourageerfunctie van de deelgebieden. Voor het terrein van It Fryske Gea wordt mankracht ingezet door It Fryske Gea zelf. Het onderzoek zal in totaal 5 jaar plaatsvinden. Op het Oerd en de Hon zijn 2 proefvlakken (van de totaal 11 proefvlakken op geheel Ameland) uitgezet. Per proefvlak zijn 10 groepen van 5 klapvallen uitgezet. Direct daarna wordt de vangst inclusief de administratie bij het Natuurcentrum ingeleverd. Daar worden de muizen gedetermineerd op soort, sekse, leeftijd, gewicht en reproductiestaat. Het Natuurcentrum houdt It Fryske Gea via een tussentijdse verslaglegging op de hoogte maart. Aan 8 Duitse journalisten wordt informatie en voorlichting gegeven over het Oerd.

7 5-19 maart. Dhr. J. v.d. Veen van de N.A.M. doet hoogtemetingen i.v.m. de bodemdaling. Nu het reservaat gesloten is vanwege het broedseizoen zijn wij niet gelukkig met de gekozen tijd. I.v.m. de belangrijkheid van dit onderzoek is toch medewerking verleend maart. Overleg met R.W.S. over meerdere actuele zaken maart. Vogelwachtvergadering maart. D.m.v. het halfjaarlijks overleg in de Beheersoverleggroep worden de activiteiten van It Fryske Gea op Ameland toegelicht naar de bevolking en andere beheersdiensten maart. Vergadering Natuurcentrum met de beheersdiensten maart. De meetploeg van de N.A.M. rijdt ondanks eerdere afspraken toch in verboden gebied en maakt diepe sporen op de kwelder maart. Jaarlijks overleg met R.W.S. Omdat I.F.G. en R.W.S. beide een gedeelte van het Oerd beheren is het wenselijk dat e.e.a. met elkaar wordt doorgesproken. Gesproken is over het onderzoek bodemdaling, zaken uit de beheersoverleggroep en de milieu-overleggroep. Tevens is de route langs het Spijkerpad bij de "washover" besproken. Van onze kant zien we graag dat dit gebied - mede omdat het meerdere keren per jaar wordt weggeslagen en weer dichtstuift, waardoor het door een brandweerauto of ziekenwagen onbegaanbaar is en blijft - op een natuurlijke wijze zich ontwikkeld. Tevens is dit de rand van de stormmeeuwkolonie en is door ons van de "wash-over" een vegetatiekartering gemaakt. Afgesproken is om t.z.t. hier een oplossing voor te zoeken d.m.v. een alternatieve route o.i.d. Na de vergadering vond er een veldbezoek plaats op het Oerd maart. Waterpeilbuizen opgemeten. - 2 en 3 april. Meegewerkt is er aan een reewildtelling georganiseerd door de Wildbeheerseenheid Ameland april. Overleg met de schipper van de patrouilleboot De Krukel van N.B.L.F. over meerdere natuurbeschermingswetzaken op Oost-Ameland april. Loonbedrijf Spoelstra haalt 560 kg plastic aanspoelsel van de Hon dat in de loop der weken is opgezocht door de vogelwachters/bewakers en aangespoeld is op ons natuurterrein april. Overleg met het Natuurcentrum over meerdere zaken april. 3 Duitse helicopters dringen ongemerkt het Nederlandse luchtruim binnen en vliegen zeer laag, zodat ze niet op het radarscherm te zien zijn, over het Oerd wat nogal wat verstoring bij de vogels teweeg brengt. Contact is opgenomen met meerdere vliegvelden.

8 6-30 april. Waterpeilbuizen opgemeten. - 4 mei. Informeel overleg met de kantonnier van R.W.S. dhr. J. Oud over het te voeren beleid van I.F.G.; o.a. is de wash-over bezocht. - 5 mei. De patrouilleboot De Krukel van N.B.L.F. vangt een reebok op het rif bij de Engelsmanplaat, die op het punt stond om te verdrinken. Na vangst is het dier uitgezet op het Oerd. - 6 mei. Overleg met een strandritvergunninghouder die met toeristen ons gebied op de Hon bezoekt. Nieuwe spelregels zijn afgesproken. - 7 mei. Overleg met de Vrije Universiteit van Amsterdam over een onderzoek van hen naar "oogduincomplexen" op het Oerd mei. I.v.m. de bodemdaling wordt het jaarlijkse fotopanorama van de Hon gemaakt. Op 3 verschillende punten wordt het gebied vastgelegd door een fotopanorama. Dit wordt elk jaar herhaald, waarna men optisch kan bezien welke veranderingen plaatsvinden in het gebied mei. Overleg met loonbedrijf Spoelstra over verschillende uit te voeren werkzaamheden mei. Overleg met Natuurcentrum over meerdere zaken mei. W.U.M.A.-vergadering mei. Overleg met R.W.S. over het afbouwen van het helmsteken op de Hon voor onderhoudswerk elders. I.v.m. de doelstelling van dit gebied is dit niet meer mogelijk mei. Vanaf nu krijgen we de beschikking over 3 telefoons/portofoons en 1 telefoon/mobilofoon mei. Overleg met J. v.d. Veen van de N.A.M. over de waterpeilbuizen mei. Voorlichting gegeven aan studenten van het Sint Bonifatius College te Utrecht over bodemdaling mei. I.v.m. de natuurbeschermingswet op de Hon wordt daar door de toenemende recreatiedruk een 2e observatiewagen geplaatst mei. I.v.m. de beheersmaatregel t.a.v. de Zilvermeeuwen is samen met de Vogelwacht Nes/Buren weer begonnen met het rapen van eieren op die plaatsen waar ze niet gewenst zijn mei. De medewerkers van het Vogelopvangcentrum te Ureterp komen bij ons voor een werkbezoek.

9 7-26 mei. Overleg met de Heidemij aangaande de uit te voeren werkzaamheden in het kader van het monitoringsproject bodemdaling mei. Waterpeilbuizen opgemeten mei. Dhr. H. Donner van de Universiteit te Amsterdam doet 2 weken onderzoek naar nachtvlinders in het gebied mei. Kobeizoeken op de Hon. - 1 juni. Bespreking met het Natuurcentrum over de uit te voeren muizencensus. - 1 juni. Overleg met J. v.d. Veen van de N.A.M. over hoogtemetingen in het gebied. - 4 juni. Onderzoek naar teken op het Oerd door de Universiteit van Groningen. - 5 juni. Overleg met dhr. M. Ho van de N.A.M. over de uit te voeren werkzaamheden i.v.m. het bodemdalingsproject. - 5 juni. Overleg met dhr. T. de Meulmeester van de Meetkundige Dienst die een aantal weken aanwezig is voor een vegetatiekartering. - 7 juni. Een t.v.-ploeg wordt begeleid voor opnamen op het Oerd. - 9 juni. Soms worden er strandtractorritten op de verkeerde plaatsen waargenomen en worden toeristen op de verkeerde plaatsen uitgezet wat verstoring teweeg brengt. Hierover is contact geweest met de Gemeente, die de vergunningen verstrekt juni. Kobeizoeken op de Hon juni. I.v.m. de vele overtredingen die jaarlijks op de smalle kwelder langs het Oerd worden geconstateerd is hier na veel wikken en wegen een draad gespannen om ze zo te begeleiden naar de wandelroute. Voor het eerst in de geschiedenis gebruikt I.F.G. op Ameland draad om de toerist te begeleiden. Het kon beperkt blijven tot 50 m gladde draad juni. Overleg met de schipper van de patrouilleboot De Krukel van N.B.L.F. over meerdere zaken juni. Waterpeilbuizen opgemeten juni. W.U.M.A.-vergadering. - 1 juli. Een t.v.-ploeg van de R.V.U. komt op bezoek en vraagt om informatie over het gebied t.a.v. de natuur en recreatie. - 5 juli. De N.A.M. maakt een extra meting voor het monitoringsproject.

10 8-6 juli. Een shovel die is ingezet voor de meting van het monitoringsproject wordt op de verkeerde plaats aangetroffen waar het niet toegestaan is voor gemotoriseerd verkeer. - 13, 14 en 15 juli. Muizencensus juli. Waterpeilbuizen opgemeten. - 2 augustus. Overleg met R.W.S. en de imker die zijn bijenkasten heeft staan in de natuurgebieden op Ameland om e.e.a. officieel te regelen in een vergunning augustus. Journalist W. Eikelboom van het Friesch Dagblad op bezoek augustus. Einde bewaking Oerd. De verbodsborden worden weggehaald en het gebied is weer vrij toegankelijk voor toeristen. De kwelder en de hoogwatervluchtplaats op de Hon blijven vanwege de kwetsbaarheid van het gebied nog een maand gesloten augustus. Dhr. T. de Meulmeester van de Meetkundige Dienst te Delft doet 2 weken vegetatie-opname op het Oerd augustus. Overleg met de Vlinderwerkgroep Friesland. Besloten wordt o.a. dat onze verzamelde gegevens ook voor hun werkgroep gebruikt kunnen worden augustus. Waterpeilbuizen opgemeten augustus. Dhr. K. Dijkema van het I.B.N. is een aantal dagen in het gebied geweest voor vegetatie-opname augustus. Het Waterloopkundig Laboratorium is een aantal dagen in het gebied geweest voor het monitoringsproject. Controle wordt uitgevoerd op de peilbuizen en de opslibbingsplaten. - 7 september. W.U.M.A.-vergadering. - 8 september. Evaluatiegesprek met de N.A.M., K.L.M. en N.B.L.F. over de helicoptervluchten naar de boorlocaties op zee. Te gast waren we bij S.B.B. Terschelling, waarna een veldbezoek werd afgelegd. - 9 september. Alle medewerkers van I.F.G. brengen hun jaarlijkse bijeenkomst op Ameland door, waar o.a. een terreinbezoek wordt afgelegd september. Einde bewaking Hon september. Waterpeilbuizen opgemeten september. Overleg met de Vlinderstichting i.v.m. onze wekelijkse opname van de vlinderroute.

11 9-13, 14 en 15 oktober. Muizencensus oktober. Aan de studenten van de Universiteit Amsterdam is voorlichting en begeleiding gegeven voor hun onderzoek naar "oogduincomplexen" op het Oerd oktober. Aan dhr. Nieuwenhuis van het I.B.N. is informatie verstrekt over kleine zoogdieren op het Oerd oktober. Waterpeilbuizen opgemeten. - 2 november. W.U.M.A.-vergadering. - 3 november. Beheersoverleggroep-vergadering. D.m.v. het halfjaarlijks overleg in de B.O.G. worden de activiteiten van I.F.G. op Ameland toegelicht naar de bevolking en de andere beheersdiensten. - 4 november. Vergadering met het Natuurcentrum. N.a.v. de notitie "Uitvoering terreingebonden educatieve activiteiten" wordt e.e.a. geëvalueerd november. Aanvang rattenbestrijding. In overleg met de gemeente wordt jaarlijks het hoge aantal Bruine ratten geëlimineerd in het kader van de volksgezondheid november. Stormvloedcontrole Hon november. Waterpeilbuizen opgemeten. - 9 december. Stormvloedcontrole Hon december. Stormvloedcontrole Hon december. W.U.M.A.-vergadering. - 21, 22 en 23 december. Cursus bijgewoond over communicatie en conflictbeheersing op de politie-opleidingschool te Harlingen. R.T. Kiewiet Terreinopzichter

12 10 2 OMSCHRIJVING VAN HET GEBIED Het gebied bestaat uit een duingebied, de Oerderduinen, Het Oerd (behalve het gedeelte dat in het bezit is van N.V. de Vennoot) een aansluitend kweldergebied, de gehele Hon en een aangrenzend gedeelte van het wad. De totale grootte van het gebied is 870 ha, waarvan een gedeelte in het broedseizoen is afgesloten. Het duingebied De Oerderduinen maakten vroeger deel uit van een aaneengesloten duinenrij. In een periode van afbraak ontstonden de Amelander slenkdoorbraken. Drie grote duincomplexen bleven over nl. het Hollumer-, Ballumer-, Nesser- en het Oerderduinencomplex. In een volgende periode overwon de zandaanvoer de afbraak en mede door menselijk ingrijpen ontstond weer een aaneengesloten geheel. De Oerderduinen zijn meer dan 400 jaar oud. Op een kaart van 1573 stond hier reeds een duincomplex afgebeeld. Ten zuiden van de huidige Oerder Blinkert (hoogste punt van Ameland, 24 meter hoog) heeft vermoedelijk het dorp Oerd gelegen. Er liep waarschijnlijk nog een duinenrij ten zuiden om dit dorp heen (nu wad). In de loop der tijden hebben zich grote verschuivingen voorgedaan. De oudste duinen in het Oerdcomplex zijn meer dan 200 jaar oud. In het beschermde gebied hebben de kern van "het hoogland" (met toppen tot 16 meter) en de duinen in het zuid-oosten van het reservaat (tot 12 meter) deze ouderdom. Ook de duinenrij langs het wad heeft een behoorlijke ouderdom, nl. 120 jaar. Van 1854 tot 1910 breidde het oude duingebied zich langzaam naar het noorden uit. Dit gedeelte vormt de uitlopers van "het hoogland" en sluit aan de zuidkant enkele lage duinvalleien in. Na de aanleg van de Kooi-Oerd-Stuif (van ) ontwikkelden zich vrij snel nieuwe duinketens ten noorden van "het hoogland" die naar het zuidoosten afbuigt en de grootste vallei van het reservaat insluit. Deze duinenrij is nog tamelijk grillig van vorm met weinig grote hoogteverschillen. Oorzaak van deze kenmerken is dat zich niet lang daarna (1930) noordelijk hiervan een nieuwe duinenrij begon te ontwikkelen. Dit is de noordelijkste duinformatie van het reservaat. Ten noorden van het gebied heeft de tendens van duinvorming zich nog jaren voortgezet, tot In 1960 is men begonnen met de aanleg van een nieuwe stuifdijk langs de Noordzee, welke plaatselijk jonge duintjes verbond en werd verlengd tot paal 23 (1962) waar op dit moment een boorlocatie door de N.A.M. is geplaatst. Oostelijk van paal 23 ontwikkelt zich nu een nieuw duinveld dat door de stormen aan veel verandering onderhevig is. Aan de plantengroei is de ouderdom van de duinen vaak af te lezen. Het komt echter ook voor dat zich in de oudere gedeelten secundaire duinvorming ontwikkelt, wat weer een jonge plantengroei tot gevolg heeft. Ook door kalkgehaltebepalingen kan met de ouderdom soms vaststellen. De jonge Noord-europese duingebieden zijn tamelijk kalkarm, de Zuideuropese kalkrijk. Nederland ligt op de grens van deze twee gebieden. Het waddendistrict is primair kalkarm, het duindistrict kalkrijk. De oostpunt van Ameland lijkt echter overeen te komen met Schiermonnikoog en is primair vrij kalkrijk. De oudere duinen worden steeds kalkarmer. Een uitzondering vormt de meeuwenkolonie. Door de aanvoer van schelpenresten is het kalkgehalte hier weer hoger.

13 11 De Kwelder De vorm van de oostpunt van Ameland is aan voortdurende verandering onderhevig. In het begin van deze eeuw breidde de zandplaat zich naar het oosten uit. Het kweldergedeelte van het reservaat is eigenlijk in twee gedeelten te verdelen. Het eerste gedeelte tot ongeveer paal 23 is jong en het gedeelte vanaf paal 23 zeer jong. Het oostelijke gedeelte van de Hon is eigenlijk geen kwelder te noemen maar een strandvlakte met sikkelduinen. In 1949 was het hele gebied ten oosten van de duinen nog een kale zandplaat. Na de voltooiing van de stuifdijk tot paal 23 (het zogenaamde Spijkerpad) vormde zich het eerste kweldergedeelte. Door de aanleg van de stuifdijk werd de zandplaat minder vaak overspoeld. Bovendien liep de zandplaat nu alleen van de wadzijde onder water (met uitzondering van zeer zware stormvloeden). Daar de zee hier veel rustiger is kon zich een sliblaagje op het zand afzetten. Hierop vestigde zich een pioniervegetatie (soorten-arm) die het slib vasthield en de stroomsnelheid verder afremde, waardoor een versnelde ophoging plaatsvond. Hierna kwam het terrein boven de gemiddeld hoogwaterlijn te liggen, waardoor het zoutgehalte afnam en ze voor andere plantesoorten geschikt en dus veel soortenrijker werd. Dit eerste kweldergedeelte wordt gekenmerkt doordat aan de kustlijn erosie plaatsvindt. Er ontstaat een miniatuurklif en direct aan het wad grenzen plantengemeenschappen die kenmerkend zijn voor de hoge kwelder (Rood zwenkgras, Strandkweek, Engels gras). De geulen die in dit gedeelte voorkomen zijn smal en hebben steile wanden. Na de ontwikkeling van Biestarwegrasduintjes ten oosten van paal 23 vond ook op dit gedeelte van de zandplaat kweldervorming plaats. De kwelder op de Hon heeft een vrij smalle en tamelijk abrupte overgang van een wat hogere kwelder met veel Rood zwenkgras naar het wad toe. In een meer centraal gelegen depressie ligt een vegetatie met Lamsoor en Zeeweegbree. In noordelijke richting is er een geleidelijke overgang naar een pionierduinvegetatie.

14 12 3 INVENTARISATIE Ook dit jaar is het gehele beheersgebied van It Fryske Gea weer geïnventariseerd. Samen met de gegevens van het reservaat is dit hieronder vermeld. Door locatie op zangen territoriumgedrag hebben we soorten en aantallen kunnen bepalen. Ook zijn er van bepaalde soorten (bijv. Kauw en Fazant) zo nauwkeurig mogelijke schattingen gemaakt, omdat deze soorten op zang- en territoriumgedrag moeilijk zijn te inventariseren Beschrijving broedvogels 1. Bergeend Van deze soort hebben we het aantal broedparen geschat op 95, waarvan 33 in het buitengebied (niet afgesloten gebied). Dit is gelijk aan het aantal van vorig jaar. De eerste jongen werden pas op 30 juli gesignaleerd. 2. Wilde eend Op 25 april werd het eerste nest gevonden aan de noordkant van het reservaat met 4 eieren. Totaal aantal 30 stuks. 3. Eidereend Op 14 april werd het eerste nest met 4 eieren gevonden. Totaal aantal van 200 waarvan 152 op de Hon. Ten opzichte van vorig jaar is dit een daling van 10%. De eerste jongen werden op 23 mei gesignaleerd. 4. Krakeend 2 broedparen van deze soort. Eén tussen vallei 1 en 2 en één aan de zuidkant van het gebied. 5. Slobeend 3 broedparen van de Slobeend. Alle 3 op de Hon. 6. Blauwe kiekendief 1 broedgeval van deze soort. Op 4 mei werd een nest met 1 ei gevonden dat later verdwenen was. Dezelfde vogel nestelde ook op een andere plaats waar later op 18 mei 2 eieren gevonden werden. Op 15 juni bleek dat het legsel mislukt was. 7. Bruine kiekendief 3 broedgevallen van de Bruine kiekendief excl. 1 broedpoging bij het ratelbosje (waarschijnlijk dezelfde vogel in vallei 1). 1 nest in vallei 6 bevatte 20 april 1 ei. Op 6 juni waren er vier jongen die op 20 juni allen geringd zijn. 1 nest bevond zich op het eind van het Oerd en bevatte 1 ei. Bij controle op 15 mei bleek dit verlaten te zijn. 1 nest vonden we op 19 april met 3 eieren. Op 28 mei waren er vier jongen en 1 ei. Op 15 juni zijn 3 jongen geringd, waarbij bleek dat de andere jongen opgegeten waren door hun soortgenoten.

15 13 8. Fazant De Fazant werd geïnventariseerd naar het aantal kraaiende hanen in het gebied. Wetende dat elke haan 5 à 6 hennen bij zich heeft komen we uit op 60 broedparen. Op 22 april werd op de kwelder een nest met 17 eieren gevonden. Reeds op 25 april werden de eerste jongen gezien. 9. Scholekster De Scholekster is een talrijke broedvogel op Oost-Ameland. Totaal 151 broedparen. 10. Kievit Van deze vogel werden 2 broedparen gelokaliseerd. 11. Wulp Dit aantal blijft jaarlijks redelijk stabiel. Totaal 11 broedgevallen. Op 8 september was er een albinowulp op het wad aanwezig. 12. Tureluur Totaal 7 broedparen. Allen op de Hon. 13. Grutto Vanaf april werd 1 paar waargenomen op de Hon, dat ook tot broeden is gekomen. Het bleef bij 1 broedgeval. 14. Zilvermeeuw Het eerste nest met 2 eieren werd op 26 april gevonden in het hart van de kolonie. In het kader van de beheersmaatregel Zilvermeeuwen zijn er in 3 perioden totaal 721 nesten met 1403 eieren verstoord op Oost-Ameland. Ook zijn voor het broedvogelmonitoringsproject voor het internationale Waddengebied 4 proefvlakken van elk 1 ha groot uitgezet. De broedparen in de proefvlakken zijn nauwkeurig geteld. In de proefvlakken op de Hon werden totaal 127 broedparen geteld. In de proefvlakken in de oude meeuwenkolonie werden totaal 326 broedparen geteld. Omgerekend is dit 22% minder dan vorig jaar. Omgeslagen over de gehele meeuwenkolonie kunnen we dan stellen dat het totaal aantal broedparen 2558 is. 15. Stormmeeuw Het aantal broedgevallen van de Stormmeeuw komt op 115, waarvan 54 op de Hon. 16. Kokmeeuw Totaal 50 broedparen. Allen op de Hon. 17. Britse kleine mantelmeeuw Het aantal broedgevallen is Holenduif Totaal 20 broedparen.

16 Houtduif Totaal 24 broedparen. 20. Koekoek Vanaf 29 april werd de Koekoek waargenomen. Er was 1 broedgeval. 21. Velduil Totaal 3 broedgevallen. Het eerste nest met 2 eieren werd op 13 april gevonden. Op 25 maart werd een dood exemplaar in vallei 6 gevonden. 22. Veldleeuwerik Totaal 26 broedparen. Allen op de Hon. Dit is een achteruitgang van 15 t.o.v. vorig jaar. 23. Zwarte kraai 1 broedgeval in vallei 5 op zijn oud nest. Hier heeft 2 jaar terug nog een Torenvalk gebroed. 24. Kauw Totaal zijn er 52 broedgevallen geschat. De eerste eieren werden op 4 mei gevonden. 25. Ekster Totaal 18 broedgevallen. 26. Tapuit De eerste Tapuit werd op 25 maart waargenomen. Op 12 mei werden samen met veel Paapjes veel Tapuiten waargenomen op doortrek. Totaal 19 broedgevallen. 27. Winterkoning Voor het eerst op 15 maart zingend waargenomen. Totaal 36 broedgevallen. 28. Sprinkhaanrietzanger Deze soort werd voor het eerst waargenomen op 22 april. Totaal 7 broedgevallen. 29. Bosrietzanger Er is de laatste jaren een toename van de Bosrietzanger. Voor het eerst gehoord op 7 mei in vallei 1. Totaal 22 broedgevallen. 30. Rietzanger Voor het eerst zingend waargenomen op 23 april. We kwamen op 8 broedgevallen. 31. Spotvogel Totaal 1 broedgeval.

17 Grasmus Voor het eerst zingend waargenomen op 28 april. Totaal 36 broedgevallen. 33. Braamsluiper Op 24 april zingend waargenomen. Totaal 20 broedgevallen. 34. Fitis Op 8 april zingend waargenomen. Op 10 mei werd een broedende Fitis met ring waargenomen in de Orchisvallei. Vorig jaar werd een Fitis met ring waargenomen in vallei 3. Totaal 61 broedgevallen. 35. Heggemus Voor het eerst zingend waargenomen op 26 maart. Totaal 4 broedgevallen. 36. Graspieper Vanaf 15 maart zingend waargenomen op de Hon. Totaal 50 broedgevallen, waarvan 18 op de Hon. 37. Roodborsttapuit Voor het eerst op 14 april waargenomen in het buitengebied. Op 11 juni werden 3 jongen gezien. Totaal 1 broedgeval. 38. Witte kwikstaart Totaal 3 broedgevallen. 39. Kneu Op 13 april werden tussen doortrekkende Beflijsters ook groepjes Kneuen waargenomen. Totaal 10 broedgevallen. 40. Rietgors Op 23 april voor het eerst zingend waargenomen. Totaal 9 broedgevallen. 41. Nachtegaal Voor het eerst gezien op 14 april en voor het eerst gehoord op 15 april. Totaal 7 broedgevallen. 42. Grauwe vliegenvanger Voor het eerst op 11 mei waargenomen. We kwamen op 5 broedgevallen. 43. Tuinfluiter Voor het eerst zingend waargenomen op 9 mei in vallei 4. Totaal 9 broedgevallen.

18 Roodmus Voor het eerst op 5 juni zingend waargenomen. Totaal 1 broedgeval. 45. Zwartkop Op 2 april voor het eerst gezien. Totaal 7 broedgevallen. 46. Kleine karekiet Totaal 4 broedgevallen. 47. Tjiftjaf Op 2 april voor het eerst gehoord. Totaal 4 broedgevallen. 48. Merel Op 3 april zingend waargenomen, terwijl er op die dag in alle valleien verschillende Merels op doortrek aanwezig waren. Totaal 7 broedparen. 49. Kluut Vanaf 1 maart aanwezig op de Hon. Eerste eieren op 22 mei gevonden. Totaal 9 broedgevallen. 50. Visdief Totaal 41 broedparen. Eerste jongen op 19 juni gezien. Op 2 juli waren allen weer vertrokken. 51. Noordse stern Totaal 4 broedparen.

19 17 Het aantal broedparen 1. Bergeend Wilde eend Eidereend Krakeend 2 5. Slobeend 3 6. Blauwe kiekendief 1 7. Bruine kiekendief 3 8. Fazant Scholekster Kievit Wulp Tureluur Grutto Zilvermeeuw Stormmeeuw Kokmeeuw Britse kleine mantelmeeuw Holenduif Houtduif Koekoek Velduil Veldleeuwerik Zwarte kraai Kauw Ekster Tapuit Winterkoning Sprinkhaanrietzanger Bosrietzanger Rietzanger Spotvogel Grasmus Braamsluiper Fitis Heggemus Graspieper Roodborsttapuit Witte kwikstaart Kneu Rietgors Nachtegaal Grauwe vliegenvanger Tuinfluiter Roodmus Zwartkop Kleine karekiet Tjiftjaf Merel Kluut Visdief Noordse stern 4

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

T O E R D. bewakingsverslag

T O E R D. bewakingsverslag T O E R D bewakingsverslag 1 9 9 8 Inhoudsopgave 2 blz. 1. Inleiding 3 - Korte kenschets 3 - Taak en doelstelling 4 - Personeel en vrijwilligers 4 2. Omschrijving van het gebied 5 3. Overzicht gebeurtenissen

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Gegevens bijgewerkt tot 12.12.2008 1. Toelichting Lijst A: alle soorten, uitgenomen die van Lijst B Lijst B: soorten die mogelijk, waarschijnlijk

Nadere informatie

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Roodhalsfuut 3 Fuut 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls Pijlstormvogel 3 Noordse

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal Sectie cursisten In de "nieuwe zakgids vogels" wordt bij veel vogelsoorten helaas verkeerde informatie weergegeven over hun voorkomen in Nederland. In de tabel hieronder vind je de juiste gegevens. Broedvogels

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND Vlinder Bont zandoogje Sterke toename Vogel Lepelaar Sterke toename Vogel Kolgans Sterke toename Vogel Appelvink Sterke

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008)

NIEUWSBRIEF 5-2008 (begin november 2008) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

Afgelopen maanden maart en april 2012:

Afgelopen maanden maart en april 2012: IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Winnaar Natuur- en Milieuprijs 2009 provincie Utrecht oördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten

Nadere informatie

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder).

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder). Introductie Nu er nog een paar weken te gaan zijn voor het einde van de tweede broedvogelperiode is er nog net even tijd voor een nieuwsbrief. Veel tellers hebben ondanks het matige weer de meeste van

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Vogellijst Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT

Vogellijst Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT Soort / Datum 29.jun 30.jun 1.jul 2.jul 3.jul 4.jul 5.jul 6.jul 7.jul / TOT Roodkeelduiker Parelduiker Ijsduiker Geelsnavelduiker Kuifduiker Geoorde Fuut Dodaars 1 1 1 1 Fuut 1 1 1 1 Roodhalsfuut Noordse

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden

Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Bijlage C. Instandhoudingsdoelen Nederlandse Natura 2000- gebieden Waddenzee Habitat H1110A H1140A Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) Slik- en zandplaten, (getijdengebied) Behoud oppervlakte

Nadere informatie

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1 Aziatische Steenpatrijs 3 x x x Patrijs 1 x Kwartel 1 x Casarca 3 x x x Krakeend 2 x x Wilde eend 6 x x x x x x Slobeend 1 x Zomertaling 2 x x Wintertaling 1 x Krooneend 2 x x Tafeleend 3 x x x Kuifeend

Nadere informatie

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Beste sympathisanten, leden, vrienden, We hebben net de balans van de binnen gebrachte dieren in afgewerkt, zijn wat cijfers

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren.

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN 1975. door: G.J. A.M. Gerritsen. Hottinga. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. y Inleiding f- De inventarisatie van de Hoenwaard maakt deel uit van het onderzoek,

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 160 records Middelpunt < 1km2 Middelpunt 1km2-5km2 Middelpunt > 5km2 Vlak schaal 1 : 5000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Vaatplanten Vogels Zoogdieren Amfibieën

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 3 2. Gebiedsbeschrijving... 4 Luchtfoto

Nadere informatie

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 31 januari 2015 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Weekendje Texel oktober 2016

Weekendje Texel oktober 2016 Weekendje Texel 14 17 oktober 2016 Terwijl een deel van onze vogelwerkgroep de vogels van Andalusië aan het ontdekken was, nam een gezellig groepje van 6 van onze leden deel aan het inmiddels traditionele

Nadere informatie

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Inhoudsopgave 1. Contact leggen 3 1.1 Inloggen op www.sovon.nl 3 1.2 Controleer uw informatie 3 2. Aan de slag 4 2.1 Naar WSN

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009)

NIEUWSBRIEF 5-2009 (vierde jaargang, oktober 2009) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6

Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 6 Maart

Nadere informatie

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp In het najaar van 2006 is er voor het eerst geteld aan de Oolmansweg. Door bebouwing in de zuidwesthoek van het recreatieterrein Bussloo moest er een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF (vierde jaargang, augustus 2009)

NIEUWSBRIEF (vierde jaargang, augustus 2009) IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten Tel.: 033-2983147, E-mail: smeets.foto@casema.nl Rabobank

Nadere informatie

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid

Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Wintertelling 2012/13 voor de Vogelatlas in Noord Holland Noord en Zuid Tussen 1 december 2012 en 1 maart 2013 zijn tientallen tellers in Noord Holland Noord en Zuid druk geweest met de wintertellingen

Nadere informatie

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen 1 Dodaars X X X X 2 Fuut X X X 3 Roze Pelikaan X X 4 Kroeskoppelikaan X X 5 Aalscholver X X X

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008 Broedvogelinventarisatie Wijchens Meer-west,Wijchen 2008 Hans Hollander, 2008 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl 2 Inhoud INHOUD... 3 1 INLEIDING... 4 2 GEBIEDSBESCHRIJVING...

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver Inventarisatieverslag 2016 Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver in opdracht van de drie terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten

Nadere informatie

BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam. 1980-80 Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo

BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam. 1980-80 Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT RESULTATEN VAN EEN VERKENNENDE BROEDVOGEL- INVENTARISATIE IN HET NATUURTERREIN HET HARDERBROEK door W. Dubbeldam 1980-80 Abw maart R 13381 X 7t

Nadere informatie

Nieuwsbrief PTT December 2013

Nieuwsbrief PTT December 2013 Nieuwsbrief PTT December 13 Beste tellers, Vanwege de start van het veldwerk voor de nieuwe atlas, was ik als coördinator een jaar geleden best benauwd voor verminderde belangstelling voor het PTT. Afgelopen

Nadere informatie

Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden

Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden 2006 Bosuil Inleiding: In begin 2006 is een hernieuwde poging gedaan om de natuur inventarisaties die in het verleden een belangrijke plaats innamen

Nadere informatie

Natuur en landschap van Witharen in 2008

Natuur en landschap van Witharen in 2008 Natuur en landschap van Witharen in 2008 C. Zoon Versie 5 8 augustus 2008 Inleiding Witharen is een buurtschap in het noorden van de gemeente Ommen. In het zuidwesten wordt het begrensd door het Varsenerveld

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen

Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen Symposium Op reis op de Boschplaat, 30 mei 2017 Over (broed)vogels in veranderende landschappen Kees Koffijberg Sovon Vogelonderzoek Nederland 2 / 23 Boschplaat op reis, 30.05.2017 Vogels zijn belangrijke

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012 Hans Molenaar VWG De Steltkluut September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling...

Nadere informatie

15 ton ds. 7,5 ton ds. Bron: Opbrengst in kg ds per ha. kg meetmelk per ha

15 ton ds. 7,5 ton ds. Bron: Opbrengst in kg ds per ha. kg meetmelk per ha 1 2 17500 Opbrengst in kg ds per ha 15000 12500 10000 7500 15 ton ds 7,5 ton ds 5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 kg meetmelk per ha Bron: 3 Onkruid Vers gras Verschil VEM (Voederwaarde)

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Tellers: D.Schoppers, A. Vanderspoel, J. de Vries, W. Woudman, M. Werkman, J. De Bruin, M.Wijnhold Inhoud: 1. Samenvatting 2. Methode: territoria

Nadere informatie

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit.

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit. 14 december 2010 Ons traditionele eindejaar dagtripje naar Zeeland met een groepje (8 tal) vogelliefhebbers van IVN Oirschot vogelgroep. We vertrekken al in het donker om op tijd tussen de vogels te zitten

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 29 ste BROEDVOGELINVENTARISATIE -2006 Het natuurreservaat Blokkersdijk (100ha groot) ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone, de Expressweg

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2014

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2014 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2014 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012

Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012 Monitoring Natuurgebied Kerkeveld, Wijchen 2012 Hans Hollander 14 september 2012 Rapport 19 ir. Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl Overige publicaties: 1 Hollander,

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2013

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2013 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2013 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

FALSTERBO (Zweden) 18-25 september 1999

FALSTERBO (Zweden) 18-25 september 1999 FALSTERBO (Zweden) 18-25 september 1999 Deelnemers: Guido Orbie, Rik Vandekerkhove, Patrick Keirsebilck, Valérie Goethals Andere birdwatchers te Falsterbo: Pol Prinsen (Wielewaal Turnhout), Henk Kastelijns

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14. Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011

Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14. Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011 Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14 Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011 ir. Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl Overige publicaties:

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 WIJNAND VAN DEN BOSCH (wijnand.vandenbosch@ziggo.nl) KO KATSMAN (ko.katsman@ziggo.nl) Inleiding: In de winter van 2015-2016 bereikte ons het verzoek om de

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

! " #! " "$ % &'%&()#" & )+&, %!, )* -$)* $, . )*/ ))) & )2 &, " & ") * '34( '5+(! "'!2%( && % &5" )+ & "&" "$& "&& ) * % " " 5" & "$)* & )!

!  #!  $ % &'%&()# & )+&, %!, )* -$)* $, . )*/ ))) & )2 &,  & ) * '34( '5+(! '!2%( && % &5 )+ & & $& && ) * %   5 & $)* & )! ! #! $ % '%(# '$(* +, %!, * -$* $,. */ 0,-1* $ 2, * '34( '5+(! '!2%( % 5 + $ * % 5 * $*! 62 7*$ 8 97$ : ; * < = ; 5345+!2%* 5 %!, * $ % 7 $ 5'!2>( '!>(* < $ 1 # *$! * / $

Nadere informatie

Augustusexcursie naar de Rieselfelder.

Augustusexcursie naar de Rieselfelder. Augustusexcursie naar de Rieselfelder. Volgens de kalender stond op zaterdag 30 augustus een groepsexcursie naar het Lauwersmeer gepland. Er hadden zich 11 deelnemers aangemeld en het plan was om met 3

Nadere informatie

Voortoets Wet natuurbescherming

Voortoets Wet natuurbescherming BK Ingenieurs B.V. Voortoets Wet natuurbescherming projectnummer 170730 Westervoortsedijk 73 Arnhem Postbus 264 1970 AG IJmuiden 088 321 25 60 info@bkingenieurs.nl www.bkingenieurs.nl BANK NL12ABNA0580551261

Nadere informatie

Jubileum excursie Helgoland, een impressie Tjarda de Koe

Jubileum excursie Helgoland, een impressie Tjarda de Koe Jubileum excursie Helgoland, een impressie Tjarda de Koe Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de VWG was er van 21 tot 23 september een excursie naar Helgoland. Helgoland ligt in de Noordzee,

Nadere informatie

Oostenrijk 10-18 juni 2012

Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk, 10-18 juni 2012 Doel van de reis, de Grossglockner Hochalpenstrasse in de Alpen Route We reden vanuit Nederland richting München naar Greding. Vervolgens door naar

Nadere informatie

Oeverplanten in Lelystad

Oeverplanten in Lelystad Oeverplanten in Lelystad Inleiding Lelystad is rijk aan water. Binnen de bebouwde kom is een blauwe dooradering aanwezig van talloze wateren. Om de waterbergingscapaciteit te vergroten en de leefomgeving

Nadere informatie

Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien.

Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien. IT HEIDENSKIP BLOEIT Lijst van gevonden wilde planten. Onderstaande wilde planten waren op de wilde bloemententoonstelling IT HEIDENSKIP BLOEIT, 23 en 24 mei 2009 in It Heidenskip te zien. Deze planten

Nadere informatie

Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach

Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach Big year in de gemeente Leeuwarden 2015 Een race om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen de gemeente Leeuwarden te zien in 2015 Door Jeroen Breidenbach Sinds 2010 woon en studeer ik in Leeuwarden. Mijn

Nadere informatie

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen

Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Vogels van Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter van 2012/13 Symen Deuzeman & Willem van Mamen Sovon-rapport 2013/47 Vogels in Aersoltweerde in het broedseizoen van 2012 en de winter

Nadere informatie

Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 7

Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 7 Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 7 Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen in 1951 Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer

Nadere informatie

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer)

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) 2 Spaanse Keizerarend, Monfragüe, Extremadura, Spanje, 1

Nadere informatie

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16. 016 EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.001 5 6 Kleine Kistkooi 16.001.002 Vuurgoudhaantje 016 16.001 5 6

Nadere informatie

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2013 N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2013 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 31 januari 2014 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Reizen met een Plus in de Kaukasus!

Reizen met een Plus in de Kaukasus! Reizen met een Plus in de Kaukasus! FOTOBOEK GEORGIË VOGELREIS 15 T/M 26 SEPTEMBER 2012 KAUKASUS PLUS REIZEN DEELNEMERS Jan Benoist Huub Don Menno Korbijn Martin van Leest Peter Mende Paulien van Ommen

Nadere informatie

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Hoofdgroep Soort Kooi Aantal jaar gevraagd 15.001.001 Europese Kanarie Wildkleur Man 2 2 15.001.002 Europese Kanarie Wildkleur Pop 2 2 15.001.003 Citroensijs Wildkleur

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gebied 3 3. Werkwijze 4 4. Resultaten: 5 4.1 Resultaten BMP 2006 5 4.2 Vergelijking vorige tellingen 6 4.3 Soortbespreking 8 4.4 Overige waarnemingen 9 4.5 Zoogdieren 9

Nadere informatie

Van aalscholver tot zwarte zee-eend.

Van aalscholver tot zwarte zee-eend. Van aalscholver tot zwarte zee-eend. Voor de 8 e keer werd dit jaar een meerdaagse excursie voor de leden van de vogelwerkgroep Losser georganiseerd. Van 8-11 november zwierven 19 VWG-leden door Zeeland

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 528 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 10000 25 april 2017 11:29:05 1 Auteur: Arnold van der Staak Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2016

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2016 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2016 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Verslag Vogelreis Estland mei 15 VWG Alphen a/d Rijn

Verslag Vogelreis Estland mei 15 VWG Alphen a/d Rijn Verslag Vogelreis Estland mei 15 VWG Alphen a/d Rijn Hierbij volgt het verslag van de fantastische vogelreis die wij maakten naar Estland. Wij zijn: Stef Strik, Dick Warmerdam, Dinky van Berkel, Lies van

Nadere informatie

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen.

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Handleiding tellingen Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Als er onduidelijkheden zijn over

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 SITUERING: Blokkersdijk is circa 100ha groot. Het reservaat ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone,

Nadere informatie

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop Vogelwerkgroep de Kempen Broedvogelinventarisatie Goorloop 2 INLEIDING In 2 is het natuurgebied de Goorloop op broedvogels geïnventariseerd door een aantal leden van Vogelwerkgroep de Kempen. Deze inventarisatie

Nadere informatie

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding Broedvogelmonitoring Meijendel F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag Inleiding Dit verslag vat de resultaten samen van de broedvogelmonitoring in Meijendel in. Tevens

Nadere informatie

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 1 2 A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 3 4 A&W-rapport 996 Inventarisatie

Nadere informatie

Afgelopen maanden september en oktober 2010:

Afgelopen maanden september en oktober 2010: IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Winnaar Natuur- en Milieuprijs 2009 provincie Utrecht Coördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 104 records Middelpunt < 1km² Middelpunt 1km² - 5km² Middelpunt > 5km² Vlak schaal 1 : 50000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Alle FF-wet tab. II Rode Lijst FF-wet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.19 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2012

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2012 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2012 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie