"#!$##%!&'(')*+',!-*+.#/+!'!(0)1.',+! $00,!%#(*,00!2#,%0)!3##4(',!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#!$##%!&'(')*+',!-*+.#/+!'!(0)1.',+! $00,!%#(*,00!2#,%0)!3##4(',!"

Transcriptie

1 ! "#!$##%!&'(')*+',!-*+.#/+!'!(0)1.',+! $00,!%#(*,00!2#,%0)!3##4(',! 5,%0)2#03!,'')!%0!)06'+*0!+/770,!#,%0),0(0)71.'4!0,!80%)*9:7)07/6+'+0,!8*,,0,! "0%0)6',%70!7#1*'6!0,+0)4)*70!!!! ;')*,!<',!%0)!='',! "#$%&'#'$((&)!*+,-.+/+0!! 12&'!3'45&)"4#&4#!6&%&)78'%!!! 98:$7#&4#!! 127&4%4'=!!!!! 0!(88)#!KLM.! ;!<8'8=&(&'#>&#&'":?822&'! ;!%)"F!G4(!H$'A&7%!

2 ,!"#$%&''(#)(*+$*',-.''/,&01*/'',20/&'(,300+14/5,!""#$""#%&& 6*$,0/&'(20'3,*#,&',4"#7%*$*/8,94/,1*:/,;4#$'(#$%&*',44/,&',<+'/,=/*9'(#*$'*$>,?0'/,*3, $0'+4##'/>,C3,A4&,0+,A'$,DE<,''/,%*$#$'3'/&,8'9%7&',-$007,3*$5,1''8'3('8'/,1'$,&%*&'7*:3', */#$(%)$*'#,A0'L,B4//''(L,B'73',$007#,*/8'2'$,3%//'/,B0(&'/>,M4,9'(700+,94/,$*:&,3(''8,*3, D'$,0/&'(B'(+,94/,&'2',#)(*+$*',301$,900($,%*$,1*:/,&48'7*:3#',+(43$*:3>,P'/,94/,1*:/, 0/&'(/'1*/8,'(900(,$',3*'2'/,900(,''/,#0)*47',1*##*',1'$,''/,)011'()*Q7',#$(4$'8*'>,6*$, B'$'/#)A4++'7*:3,0/&'(20'3>,;'$,/41',01&4$,A'$,"'/01''/,*/,4/&'(',B'#$'(#',74/&'/,47, B'(&,&%*&'7*:3,&4$,'(,9''7,$A'0('$*#)A,0/&'(20'3,*#,9'((*)A$L,144(,/08,/*'$,9''7,'1+*(*#)A, 0/&'(20'3,B44(0+,*3,30/,44/A43'/>,P/,*/,M'&'(74/&,*#,A'$,0/&'(B'(+,/08,144(,/'$,0/$&'3$, &00(,B'$'/#)A4++'(#L,7*:3$,A'$,B'7>,644(,7*:3$,/%,9'(4/&'(*/8,*/,$',301'/,R,*/,A'$,4"8'70+'/, @'&4/3'/,900(,&',0+'/A'*&,'/,#$*1%74/#,*/,&',4"8'70+'/,&(*',:44(>,D'$,B4#,''/,'(8,+('$$*8', 0/&'(20'3,*/$'('##4/$'L,+('$$*8'L,#01#,003,3(*$*#)A',8'#+('33'/,8'90'(&>,C3,B44(&''(,&', 101'/$'/,&4$,*3,&4$,/0&*8,A4&>,, C3,B'/#,%,9''7,+7'2*'(,1'$,A'$,7'2'/,94/,&'2',4"#$%&''(#)(*+$*'>,

3 '()"*%+",-./0&!""#$""#%& 1, 2.30(/.445(-& 6, 1, '(705%5(-& 8,!"!, #$%&'()(%*+,,!"-,./01&''234'&&(%*+ 5,!" ''38(9:'/+ ;, 9, :540#.4**#"(%0#;"0<& =, -"!+, <0=($&+'%4'/>/(3'+?, -"6, C')/(9D3/'3E&4$4'%+!,, -"F, G0%4'H4+!5, -",, <$2'%I$44(%*+!J, -"5, K'D(%(4('I'+>/01&''234'&&(%*+ -B, 6&, >(%0#;"0<+",;04& 91, 6"!, L'4A0)'+I$%+0%)'/:0'M+ -!, --, 6"6, K$4$I'/:$2'&(%*+ -6, 6"F, K$4$+$%$&N3'+ 9A, F"!, K'+/'3>0%)'%4'%+ -5, -?, F"6, G0//'&$4('+$%$&N3'+ -J, F"F, C'$%4800/)(%*+)''&I/$*'%+ 6B, 8, B"(C7*+50+D&%5+C*++50&0(&..(E0/075(-0(& 61,,"!, G0%=&E3('3+ 6!,,"-, K(3=E33('+ 6F,,"6, #$%1'I'&(%*'%+I00/+)'+>/$M4(9M+ 6,,,"F, #$%1'I'&(%*'%+I00/+I'/)'/+0%)'/:0'M+ 6,, :540#.4**#& 6A, F5G7.-0&1&H(I*J40&+"C5.7&0(4#0,#0(0*#+& 6K, F5G7.-0&9&!0#+,#05%5(-&/.(&%0&0(I*J40&/5.&:5(<0%'(&??, F5G7.-0&6&L"("4"(0&#07.450&/.(&"(.M).(<075G<0&0(&.M).(<075G<0&/.#5.E070(&5(&+,#05%5(-+%5.-#.3&?8,,,, V,

4 2.30(/.445(-& 0/&'(,M'&'(74/&#',#0)*47,'/$('+('/'%(#>,P(,*#,''/,('+(0&%)$*',8'1443$,94/,''/,0/&'(20'3, &4$,*/,VWIX,*#,9'((*)A$,0/&'(,!%#$(47*#)A',#0)*47,'/$('+('/'%(#>,, B44(&'9'(1''(&'(*/8>,D'$,144$#)A4++'7*:3',&0'7,#$44$,*/,&'2',0/&'(/'1*/8,900(0+L,1'$, 0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/,47#,''/,)011'()*''7,0/&'(/'1'(L,$',B'$'/,*//094$*'3(4)A$L, +(0F4)$*9*$'*$,'/,(*#*)0F44/944(&*/8>,D'$,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,34/,B0(&'/,01#)A('9'/, 47#,''/,144$#)A4++'7*:3',B44(&'0(*Q/$4$*',94/,&',0/&'(/'1'(,&*',''/,14N*1447, #A4('A07&'(,947%',&00(,1*&&'7,94/,B*/#$L,$'(B*:7,/0/F+(0"*$,0/&'(/'1*/8'/,8'(*)A$,2*:/,0+, &',#0)*47',&0'7#$'77*/8L,A'$,&*'/'/,94/,''/,8(0$',9'(#)A'*&'/A'*&,44/,#$43'A07&'(#,'/,&', 0/&'(/'1'(#)A4+,20(8$,&'(A479',900(,1''(,)01+7'N*$'*$,47#,8'9078,94/,&',9''790%&,44/, #$43'A07&'(#>,, 1'$A0&*'3'/,&*',0/$B*33'7&,2*:/,)011'()*Q7',0/&'(/'1*/8'/>,6',#0)*47',*1+4)$,34/,&', #0)*47,'/$'(+(*#',1'$'/,&00(,&'2',&',3B4/$*"*)'('/,'/,*/,8'7&,%*$,$',&(%33'/>,<1,&',*1+4)$, =*$,&',('#%7$4$'/,94/,A'$,0/&'(20'3,&4$,0/&'(,XI,M'&'(74/&#',#0)*47,'/$('+('/'%(#,*#, */,A'$,44/944(&'/,94/,&',(*#*)05#>,<03,9*/&'/,2',&4$,A'$,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,#$'(3,*#,'/, 0/&'(20'3,$0/'/,44/,&4$,'(,''/,('74$*',*#,$%##'/,A'$,0/&'(/'1'(#)A4+,'/,&',#0)*47', #$4/&,47#,8'9078,94/,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+L,$'(B*:7,*/,M'&'(74/&#',#0)*47,'/$'(+(*#'#,&'2', :%*#$,A'$,8'9078,2*:/,94/,A'$,)011'()*''7,0/&'(/'1'(#)A4+>,, &(*:9'/>,6',&01*/'',34/,/*'$,20/&'(,&',300+14/,*/,''/,#0)*47,'/$'(+(*#'>,6'2',)0/)7%#*', 0/&'(#$(''+$,&',20(8'/,&*',B0(&'/,8'%*$,*/,''/,0/&'(20'3,%*$,VWII,/44(,&',#0)*47,'/$'(+(*#', X,

5 @'7'11'(*/8,900(,&',8(0'*108'7*:3A'&'/,94/,#0)*47,'/$'(+(*#'#>,6',9(448,44/,&',#0)*47, '/$('+('/'%(#,*#,0",2',1''#$,8'&('9'/,B0(&'/,&00(,14N*147*#4$*',94/,A'$,8'241'/7*:3, 900(&''7,0",&00(,&',1*/*147*#4$*',94/,A'$,('74$*'9',900(&''7>,;'$,4/&'(',B00(&'/_,*#,A'$, 3%//'/,90(1'/,900(,9'(90780/&'(20'3>,,,,,,,,, ^,

6 1& '(705%5(-& 1.1 Aanleiding C/,1*:/,&48'7*:3#',B'(3,47#,D%14/,K'#0%()'#,O0/#%7$4/$,900(,''/,#0)*47,'/$('+('/'%(,1'(3, *3,&4$,&*$,$Y+',0/&'(/'1'(,''/,#)A44+,1'$,9*:",+0$'/,10'$,2*:/_,A*:,*#,''/,*&'47*#$,&*',&', /'1'/,4">,600(,2*)A,1''(,47#,0/&'(/'1'(,0+,$',#$'77'/L,A0+'/,&',M.<5#,,1''(,*/,A%/,'*8'/, )011'()*Q7',0/&'(/'1*/8'/,&*',+(*14*(,8'(*)A$,2*:/,0+,B*/#$14N*147*#4$*'>,6', 0/&'(/'1'/,B0(&$,0+,+(*:#,8'#$'7&,&00(,&',374/$'/,'/,''/,/*'%B',8'/'(4$*',B'(3/'1'(#L, &*',8(448,B*77'/,B'(3'/,900(,''/,0/&'(/'1*/8,1'$,''/,-#)A00/5,*1480>,C/,A'$,1*&&'/,94/, 0/&'(/'1*/8,#$'7$,144$#)A4++'7*:3',&0'7'/,900(0+L,'/,8'700"$,*/,''/,&%%(241',0+70##*/8, &00(,1*&&'7,94/,)011'()*Q7',1'$A0&*'3'/>,D'$,2*:/,#0)*447,8'&('9'/,0/&'(/'1'(#>,<", *&'47*#$'/,1'$,''/,)011'()*''7,$47'/$>,, 64$,#/*:9743,B44(,*&'47*#1','/,0/&'(/'1'(#)A4+,'7344(,0/$10'$'/,9*/&,*3,*/$'('##4/$>,D'$, 94/,4"/'1'/&',09'(A'*&#900(2*'/*/8'/>,6'/3,144(,44/,&',1*)(03('&*'$'/,94/,;%A4114&, b%/%#5,.(41''/,e4/3l,&*',*/1*&&'7#,c,1*7:0'/,37'*/',#$4($'/&',0/&'(/'1'(#,\b44(94/,dce, 9(0%B],44/,''/,1*)(03('&*'$,A''"$,8'A07+'/,\P73*/8$0/,H,D4($*84/L,VWWf]>,<",A'$, ('#$4%(4/$3'$'/,g*"$''/,94/,T41*',<7*9'(L,B44(,'73,:44(,9*:"$*'/,74#$*8',:0/8'('/,''/,/*'%B', &(*',#0)*47',&0'7'/,&*'/$_,&',4"947+(0&%)$*',B0(&$,$'(%88'&(0/8'/,&00(,&',9'(300+,94/, 748',+(*:#,A%*#(44&,'/,&'(8'7*:3',44/,$',#)A4""'/L,'/,'(,B0(&$,900(/41'7*:3,8'B'(3$,1'$, J,

7 8'#+4//'/,90'$,#$44/,1'$,'7344(`,C/,B'73',14$',2*:/,&',3'/1'(3'/,94/,&',&01*/'','/, 14(3$300+14/,$',A'(3'//'/,*/,&',#0)*47,'/$('+('/'%(`,6',14(3$300+14/,10'$,20(8'/, 900(,''/,80'&',+(*:#F3B47*$'*$,9'(A0%&*/8,20&4$,2*:/,374/$'/,$'(%8301'/L,$'(B*:7,&',&01*/'', $'9('&'/,$',A0%&'/>,6',9(448,*#,&4/,0",A'$,:%*#$,&',#%+'(*'%(',0/&'(/'1'(,1'$,''/,8(00$, 1.2 Probleemstelling $',1'$'/,*/,B'73',14$',)011'()*Q7','/,#0)*47',0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/,44/B'2*8,2*:/, 0/&'(,!%#$(47*#)A',#0)*47,'/$('+('/'%(#,'/,B4$,&',*/970'&,*#,94/,&'2',3'/1'(3'/,0+,&', 0/&'(20)A$,*#,0",'(,''/,+0#*$*'9',('74$*',*#,$%##'/,0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/,'/, 0$A'(,&'9'70+'&,/4$*0/#m>, C/,&'2',#)(*+$*',B0(&$,''/,44/#7%*$*/8,8'1443$,0+,A'$,0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>,\VWIX],&00(, O%+8'&M'+2$4'+:(9%+=022'/=(P&'+'%+30=($&'+0%)'/%'2'/3=A$>3M'%2'/M'%+$$%8':(*+1(9+ Q')'/&$%)3'+30=($&+'%4'/>/(3'3+'%+8$4+(3+)'+(%I&0')+I$%+)':'+$$%8':(*A'()+0>+)'+ 1')/(9D3>/'34$4('3R++ I> i4$,*#,''/,#0)*47,'/$'(+(*#'`, V> X> ^> #0)*47,'/$'(+(*#'`, h,

8 J> 1.3 Leeswijzer+ C/,A00"&#$%3,V,B0(&$,''/,9'(3'//*/8,8'8'9'/,94/,&',7*$'(4$%%(>,D*'(*/,B0(&$,4/$B00(&, 0/&'(20'3,A''"$,+744$#8'90/&'/>,;'$,('#%7$4$'/,&',94/,A'$,'1+*(*#)A,0/&'(20'3L,B'73',*/, A00"&#$%3,^,2*:/,0+8'/01'/L,B0(&$,4/$B00(&,8'8'9'/,0+,&',9*'(&',&''79(448>,6',9*:"&', 0+8'/01'/>,,,!"#$$%&'()*+,*-./$012'3./*04&$%*5446%47')$*764#%$$032$%%'()* c,

9 9& :540#.4**#"(%0#;"0<& C/,&*$,A00"&#$%3,B0(&$,*/,&',7*$'(4$%%(,''/,4/$B00(&,8'20)A$,0+,&',''(#$',&(*',&''79(48'/>, C/,&',''(#$',+4(48(44",B0(&$,*/,&',7*$'(4$%%(,8'20)A$,/44(,''/,&'"*/*$*',94/,''/,#0)*47, '/$'(+(*#'>,<03,B0(&$,4/$B00(&,8'8'9'/,0+,&',9(448,B4$,A'$,9'(#)A*7,*#,$%##'/,''/,#0)*47, '/$'(+(*#'L,144$#)A4++'7*:3,9'(4/$B00(&,0/&'(/'1'/,'/,''/,/0/F+(0"*$,0(84/*#4$*'>,C/, +(0"*$,#'$$*/8>,Z'(9078'/#,B0(&$,*/,&',7*$'(4$%%(,0/&'(20)A$,0+,B'73',B*:2',''/,#0)*47, '7344(,$',3%//'/,9'(8'7*:3'/>,D'$,A00"&#$%3,B0(&$,4"8'#70$'/,1'$,''/,#41'/94$$*/8,94/,&', 4/$B00(&'/,&*',&00(,1*&&'7,94/,A'$,7*$'(4$%%(0/&'(20'3,0+,&',&''79(48'/,2*:/,8'90/&'/>, 2.1 Social enterprise #0)*'$Y>,k0)*47,'/$('+('/'%(#A*+,*#,4##%1'&,$0,+74Y,$A',#41',(07',*/,)('4$*/8,#0)*47,B'47$A,*/, /0$,BA4$,&*#$*/8%*#A'#,#0)*47,0(84/*24$*0/#,"(01,)011'()*47,0/'#>,C$,*#,$A',*/$'/$*0/,4/&, &01*/4/)',0",+'()'*9'&,#0)*47,947%',)('4$*0/,09'(,')0/01*),947%',)('4$*0/,$A4$,*#,4, &*#$*/8%*#A*/8,"'4$%(',0",#0)*47,0(84/*24$*0/#,4/&,*/*$*4$*9'#>mL,#$'7$,D008'/&00(/,\VWII],*/, A44(,&0)$0(447,$A'#*#>,[*:,)0/)7%&''($,&%#,&4$,A'$,/*'$,202''(,844$,01,A'$,"'*$,&4$,20B'7, 144$#)A4++'7*:3',47#,)011'()*Q7',&0'7'/,B0(&'/,/48'#$(''"&L,144(,01,&',&01*/4/$*',94/, &',4)A$'(A0'&'>,D%&#0/,\VWWd],#+(''3$,09'(,-#0)*47,')0/01Y,0(84/*#4$*0/#5,\kP<5#],'/,#$'7$, )0(+0(4$*0/#L,A0B'9'(L,$A'*(,4##'$#,4(',A'7&,*/,$(%#$,"0(,$A',)0/#$*$%'/)Y,$A'Y,#'(9'L,4/&,4/Y, C/,&',7*$'(4$%%(,*#,/*'$,''/,94#$,017*:/&',&'"*/*$*',94/,#0)*47,'/$'(+(*#',$',9*/&'/>,Z078'/#, Z'(700+,H,D*77'/,\VWI^],*#,&',9'(#)A'*&'/A'*&,44/,&'"*/*$*'#,&*',B'('7&B*:&,B0(&'/, f,

10 8'A4/$''(&,3'/1'(3'/&,900(,&',:0/8',#')$0(>,C/,*'&'(,8'947,34/,8'#$'7&,B0(&'/,&4$,''/, &0'7'/,0(84/*#4$*'#,1'$,%*$#7%*$'/&,''/,144$#)A4++'7*:3',&0'7#$'77*/8,'/,)011'()*Q7', 0/&'(/'1*/8'/,1'$,%*$#7%*$'/&,''/,B*/#$0081'(3>,D'$,M'&'(74/&#,+74$"0(1,900(,k0)*47, '/$'(+(*#'#>,6',&(*','*8'/#)A4++'/,94/,''/,#0)*47,'/$'(+(*#',&*',2*:,A4/$'('/L,2*:/,\I], -'/$('+'/'%(*47,#+*(*$5,B0(&$,8'&'"*/*''(&,47#,4%$0/001L,')0/01*#)A,(*#*)0&(48'/&L, A0%&$,*/,&4$,&',0/&'(/'1*/8,A44(,4)$*9*$'*$'/,+(*14*(,B*:&$,44/,&',#0)*47',&0'7#$'77*/8>,6', 6',&'"*/*$*',&*',&',P%(0+'#',O011*##*',A4/$''($,301$,09'(''/,1'$,A'$,$Y+',#0)*47, '/$'(+(*#',&4$,*/,''/,44/$47,!/8'7#43#*#)A',74/&'/,B0(&$,44/8'&%*&,47#,''/,0/&'(/'1*/8, 1'$,''/,Z*/)'/$*44/#',8(0/&#748>,6'2',44/&%*&*/8,*#,4"8'7'*&,94/,&',g(4/#',A'*7*8',Z*/)'/$, 6'G4%7L,0(&'#$*)A$'(,'/,0(84/*#4$0(,94/,)A4(*$4$*'9',B'(3'/>,6',Z*/)'/$*44/#',8(0/&#748, B0(&$,*/,A'$,!%#$(47*#)A',0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>>,\VWIX],01#)A('9'/,47#,l4/, 0(84/*24$*0/47,B*&',947%'F&(*9'/,+A*70#0+AY,0",14/48'1'/$,$A4$,"0)%#'#,4,#0)*47,'/$'(+(*#', $#)A4++'7*:3,9'(4/$B00(&,0/&'(/'1'/,\4"8'30($,47#,;Z<],0",)0(+0(4$',#0)*47, d,

11 H,+(0"*$,)'/$(447>,Z078'/#,Z'(700+,H,D*77'/,\VWI^],*#,;Z<,''/,(4/&900(B44(&'L,$'(B*:7, #0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,''/,&0'7,*#>,Z00(,''/,0/&'(/'1*/8,&*',;Z<,+(43$*#''($L,2%77'/, +'0+7','/,+74/'$,0/&'(8'#)A*3$,2*:/,44/,&',44/&''7A0%&'(#B44(&'>,D'$,844$,A*'(,003,09'(, +4(4&0N,1'$,44/,&','/',34/$,A'$,*&'',&4$,B*/#$8'9'/&A'*&,A'$,00(#+(0/3'7*:3',&0'7,94/,''/, &4$,0/&'(/'1*/8'/,/*'$,477''/,')0/01*#)A','/$*$'*$'/,2*:/L,144(,003,144$#)A4++'7*:3', &'2',2B4(',#0)*47',9'(4/$B00(&'7*:3A'&'/,8'"*/4/)*'(&,3%//'/,B0(&'/>,D'$,''(#$',*#,''/, 6%%(2441,0/&'(/'1'/,9'(0/&'(#$'7$,&4$,&',0/&'(/'1'(,+'0+7'L,+74/'$,'/,+(0"*$,477'/,'9'/, &%*&'7*:3,&4$,A*:,''/,#$(4$'8*#)A',3'%2',10'$,143'/,$%##'/,'/'(2*:&#,+'0+7',H,+74/'$,'/, 4/&'(2*:&#,+(0"*$>,D'$,7*:&$,8''/,$B*:"'7,&4$,0/&'(/'1'(#,&00(,1*&&'7,94/,;Z<,'/,kOK,''/, \*/,$'8'/#$'77*/8,$0$,')0/01*#)A',B44(&')('4$*'],&*',&',#0)*47',0/&'(/'1'(#,0/&'(#)A'*&$, 94/,)011'()*Q7',0/&'(/'1'(#,\D008'/&00(/L,VWII]>, 2.2 Ondernemerschap '/,0/&'(20)A$_,"*/4/)*''7L,')0/01*#)AL,14/48'1'/$L,#0)*0708*'L,+#Y)A0708*'>,6',7*$'(4$%%(, 3'/1'(3'/,94/,0/&'(/'1'(#)A4+>,6'2',B0(&'/,P/$('+('/'%(*47,<(*'/$4$*0/,\4"8'30($,47#, (*#*)044/944(&*/8,'/,\X],+(0F4)$*9*$'*$,\O09*/,H,k7'9*/L,Idffq,K4%)AL,i*37%/&L,U%1+3*/,H, 6',(%%0I$4('M/$=A4,B0(&$,44/8'&%*&,47#,A'$,9*/&'/,94/,/*'%B',0+70##*/8'/,01,&', B*7,01,$','N+'(*1'/$'('/,1'$,&',*/$(0&%)$*',94/,/*'%B',+(0&%)$'/,'/,&*'/#$'/>,D'$,34/, 2*)A,003,%*$'/,*/,&',90(1,94/,$')A/0708*#)A,7'*&'(#)A4+,*/,/*'%B',+(0&%)$*'+(0)'##'/>,6', 44/844/,94/,2B4(',7'/*/8'/>,./0S$=4(I(4'(4,%*$,2*)A,47#,A'$,20'3'/,/44(,34/#'/>,6',"0)%#,*#,0+, &',$0'301#$,1'$,&',*/$(0&%)$*',94/,/*'%B',+(0&%)$'/,'/,&*'/#$'/,B44(1'',''/, 900(#+(0/8,B0(&$,8'/01'/,0+,&',)0/)%(('/$*','/,*/8'#+''7&,0+,''/,$0'301#$*8',9(448, \K4%)A,'$,47L,VWWd]>, Ondernemerschap in social enterprises P(,*#,''/,9'(#)A*7,$%##'/,&',P<,*/,''/,)011'()*Q7',0/&'(/'1*/8,'/,''/,/0/F+(0"*$, 0/&'(/'1*/8>,C/,&',/0/F+(0"*$,)0/$'N$,B0(&$,P<,01#)A('9'/,47#,l0/&'(/'1'(#4)$*9*$'*$'/, IW,

12 0/&'(/'1*/8'/,&',&(*',&*1'/#*'#,94/,P<,/*'$,8'(*)A$,2*:/,0+,')0/01*#)A',B44(&', 0/&'(/'1*/8'/,8'(*)A$,2*:/,0+,&',#0)*47',&0'7#$'77*/8L,A'$,&*'/'/,94/,''/,8(0$', 9'(#)A'*&'/A'*&,44/,#$43'A07&'(#,'/,&',"*/4/)*Q7',8'20/&A'*&,94/,&',0/&'(/'1*/8,\;0((*#, '$,47>L,VWII]>,M*'$,477''/,247,''/,/0/F+(0"*$,0/&'(/'1*/8,P<,10'$'/,44/B'/&'/,01,''/, 47>,\VWII],*77%#$(''($,+'(,&*1'/#*',&',&*'+'(',7448,94/,)01+7'N*$'*$_,, II,

13 A'$,8'/'('('/,94/,1''(,012'$,$'(B*:7,8'7*:3$*:&*8,&',#0)*47',1*##*',B0(&$,8'('47*#''(&>,P'/, +(0&%)$'/,0",&*'/#$'/,*/,&',14(3$,$',2'$$'/>,D%/,*//094$*'3(4)A$L,+(0F4)$*9*$'*$,'/,(*#*)0F 44/944(&*/8,2'$$'/,2',*/,0+,A'$,+(0&%)$,0",&',&*'/#$>,, ')0/01*),947%'#L,BA'('4#,#0)*47,1*##*0/#,4(',8(0%/&'&,*/,#0)*'$47,947%'#>,iA*7',+%(#%*/8, 4$$'/&*/8,$0,4,10(',/4((0B,#'$,0",#A4('A07&'(#L,+%(#%*/8,#0)*47,1*##*0/#,'N+4/&#,$A',"0)%#, $B''&',3'/1'(3,&4$,k1*$A,'$,47>,\VWIV],4##0)*''($,1'$,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,*#,''/, 0/&'(/'1'(,$',143'/,1'$,A44(,#0)*47',&0'78(0'+,*/,&',90(1,94/,B'(3/'1'(#,0", \;0*2'(,H,?(4)'YL,VWIW]>,, IV,

14 @'7'11'(*/8'/,*#,900(,&',8(0'*,94/,&',0/&'(/'1*/8'/>,6*$,*#,47$A4/#,&',1'/*/8,94/,&', +4($*:'/,&*',&00(,;)S*/#'Y,2*:/,8's/$'(9*'B&,900(,A%/,0/&'(20'3>,Z'(700+L,94/,6*:3L, &(*:"9''(,94/,''/,-('8%7*'('5,0/&'(/'1'(,*#,A'$,('47*#'('/,94/,B44(&'9'(1''(&'(*/8>,6', '/$('+('/'%(#,8''/,4)A$'(8(0/&,47#,0/&'(/'1'(L,9078'/#,&',0/&'(9(448&'/L,1'$,47#,8'9078, A'$,(4++0($,94/,;)S*/#'Y>,M44(,44/7'*&*/8,94/,A'$,(4++0($,94/,;)S*/#'Y,*#,A'$,+74$"0(1, k0)*47,p/$'(+(*#',*/,m'&'(74/&,94/,&',8(0/&,8'301'/l,1'$,47#,&0'7,a'$,9'(#$'(3'/,94/,&', #')$0(,'/,9'(8(0$'/,94/,&',144$#)A4++'7*:3',*1+4)$>, 6',)0/)7%#*'#,94/,A'$,;)S*/#'Y,0/&'(20'3,*/,M'&'(74/&,B0(&'/,0/&'(#$'%/&,&00(,''/, 0/&'(20'3,&4$,&00(,;*7'#,'$,47>,\VWIX],*/,!%#$(47*Q,0/&'(,#0)*47,'/$('+('/'%(#,*#,%*$8'90'(&>, 6',0/&'(20'3'(#,#$'7&'/,2*)A,&',9(448,0",#0)*47,'/$'(+(*#'#,1''(,0/&'(/'1'/&,10'$'/, IX,

15 @'$'(,+('#$''($,B4//''(,A'$,2*)A,+(04)$*'"L,*//094$*'",'/,(*#*)0F44/944(&'/&,0+#$'7$>,P'/, *//094$*'",0+,$',#$'77'/>,, Sociaal ondernemerschap 0/&'(/'1*/8,/*'$,+(*14*(,$',(*)A$'/,0+,')0/01*#)A',B44(&'9'(1''(&'(*/8L,144(,0+,''/, #0)*47',&0'7#$'77*/8>,6',9(448,*#,B4$,&'2',0/&'(/'1'(,'($0',&(*:"$,01,&'2',3'%2',$',143'/>,, P'/,4/$B00(&,0+,&'2',9(448,34/,B0(&'/,8'90/&'/,*/,&',#0)*47',+#Y)A0708*'L,B44(, ''/90%&*8',/4#$('9'/,94/,+'(#00/7*:3',('#%7$4$'/,\Z4/,U4/8'L,Iddd]>,6',4/47Y#',94/, */&*9*&%'7',3'%2'#,*/,-0%$)01',*/$'(&'+'/&'/$,#'$$*/8#5,$00/$,44/,&4$,1'/#'/,&%*&'7*:3', 9'(#)A*77'/,$0/'/,*/,&',900(3'%('/,900(,&',9'(&'7*/8,94/,&',('#%7$4$'/,900(,2*)A2'7",'/, (0/&',A''"$,8'302'/,900(,#41'/B'(3*/8>,6'8'/',&*',A''"$,8'302'/,900(,#41'/B'(3*/8, 0/$94/8$,&4/,#7')A$#,I,+%/$,\M0B43L,;>,H,k*81%/&L,S>L,IddX]>, 6',9'(#)A*77'/,*/,3'%2'#,&*',*/&*9*&%'/,*/,0%$)01',*/$'(&'+'/&'/$,#'$$*/8#,143'/L,2*:/, 9078'/#,<7'347/#,'$,47,\Iddh],$0',$',#)A(*:9'/,44/,9'(#)A*77'/,*/,&',0/&'(7*88'/&', 144$#)A4++'7*:3',B44(&',0(*Q/$4$*'#,94/,A'$,*/&*9*&%>,6',&(*',&01*/4/$',0(*Q/$4$*'#,&*',*/, 900(&''7q,=0%=E//'%4('L,1'$,/4&(%3,0+,&',1*/*147*#4$*',0",14N*147*#4$*',94/,A'$,('74$*'9', 900(&''7q,'/,(%)(I()E$&(32'L,1'$,/4&(%3,0+,&',14N*147*#4$*',94/,A'$,'*8'/,900(&''7,\Z4/, U4/8'L,Idddq,<7'347/#,'$,47L,Iddhq,;%(+AYL,K><>L,!)3'(14//L,S>,!>L,D4/&8(44"L,;>T>T>L,VWII]>, (*)A$,0+,14N*1447,8'241'/7*:3,900(&''7,'/,&',0(*Q/$4$*',&*',2*)A,(*)A$,0+,A'$,1*/*147*#'('/, 0/&'(7*88'/&',10$*94$*',900(,*'&'(,94/,&'2',0(*Q/$4$*'#,9'(#)A*77'/&>,P'/,1''(&'(A'*&,94/, &',1'/#'/,\Jde],A''"$,''/,900(3'%(,900(,A'$,/4#$('9'/,94/,8'241'/7*:3,900(&''7L,8'9078&, &00(,1'/#'/,&*','*8'/,900(&''7,14N*147*#4$*',/4#$('9'/,\XJe],\;%(+AY,'$,47>L,VWII]>, I^,

16 6',10$*94$*',94/,''/,)011'()*''7,0/&'(/'1'(,*#,8'(*)A$,0+,&0'7'/,2047#,2'7"('47*#4$*'L, "*/4/)*''7,#%))'#L,+'(#00/7*:3',8(0'*L,#$4$%#,'/,4%$0/01*'>,!7,&'2',10$*94$*'#,(*)A$'/,2*)A,0+, &',0/&'(/'1'/&',*/&*9*&%q,A%/,(*:3&01L,B'72*:/L,+'(#00/7*:3',0/$B*33'7*/8L,$'9('&'/A'*&L, 2.3 Bedrijfsresultaten 8'1'$'/,*/,"*/4/)*Q7','/,/*'$F"*/4/)*Q7',*/&*)4$0('/>,C/,&',:4('/,-dW,94/,&',90(*8',''%B,B'(&, &',E474/)'&,k)0(',O4(&,\4"8'30($,47#,EkO],8's/$(0&%)''(&,&00(,S4+74/,H,M0($0/L,B44(1'', ''/,9'(#)A%*9*/8,+744$#90/&,94/,A'$,1'$'/,94/,30($',$'(1*:/,('#%7$4$'/,/44(,&',74/8', +(0)'#,'/,0/$B*33'7*/8,'/,8(0'*>,K'#%7$4$'/,09'(,A'$,9'(7'&'/,R,14(3$44/&''7L, 9'(300+)*:"'(#L,('/&'1'/$,0+,*/9'#$'(*/8'/L,/'$$0B*/#$L,+'(#0/''7#9'(700+,R,B0(&'/, ;'(#'('4%L,VWWW]>,, '/,)0/)7%&''(&'/,''/,+0#*$*'9',('74$*',$%##'/,&',$B''>,6',P<,&*1'/#*'#,*/,47,&'2', 2*:/,8'1'$'/,*/,&(*',)4$'80(*'Q/_,8'+'()*+*''(&',/*'$F"*/4/)*Q7',('#%7$4$'/L,8'+'()*+*''(&', @'&(*:"#('#%7$4$'/,94/,&',0/&'(/'1*/8>,6'2',+0#*$*'9',('74$*',8'7&$,1'$,/41',900(,37'*/', 0/&'(/'1*/8'/,$0$,JW,1'&'B'(3'(#>,, P'/,94/,"4)$0('/,&*',A'$,900(,#0)*47,'/$'(+(*#'#,)01+7'N'(,1443$L,*#,A'$,"'*$,&4$,2*:,&00(,A%/, [',10'$'/,44/$0/'/,B4$,A%/,('#%7$4$'/,2*:/,*/,')0/01*#)A'L,#0)*47','/,')0708*#)A',$'(1'/>, */,Idd^],*#,&4$,0/&'(/'1*/8'/,/*'$,477''/,A%/,+('#$4$*'#,20%&'/,10'$'/,$0/'/,*/, 8'/0'1&]>,644(/44#$,20%&'/,2',9'(4/$B00(&*/8,4",10'$'/,7'88'/,09'(,A0',#0)*447,'/, B4//''(,#0)*47','/,')0708*#)A',+(0"*$,H,70##,4))0%/$,B0(&$,$0'8'90'8&,44/,&',')0/01*#)A', IJ,

17 P(,*#,&4/,003,/08,''/,9'(#)A*7,$%##'/,&',-&0,/0,A4(15,94(*4/$,94/,+'0+7'L,+74/'$L,+(0"*$,\1'$, 0/&'(/'1'/],'/,&',94(*4/$,B44(*/,#0)*47,*1+4)$,900(0+,B0(&$,8'#$'7&>,C/,&',-&0,/0,A4(15, +(0&%)$*',+(0)'#>, P'/,#0)*47,'/$'(+(*#',34/,&',#0)*47',*1+4)$,94/,&',0/&'(/'1*/8,1'$'/,&00(,&'2',$', 3B4/$*"*)'('/,'/,*/,8'7&,%*$,$',&(%33'/>,<1,&',*1+4)$,$',3%//'/,1'$'/L,10'$,&',#0)*47, B0(&'/,900(,A'$,1'$'/,94/,&',#0)*47',*1+4)$L,2047#,k0)*47,K'$%(/,0/,C/9'#$1'/$,\4"8'30($, 47#,kK<C]L,;44$#)A4++'7*:3',S0#$'/,E4$'/,!/47Y#',\4"8'30($,47#,;SE!]L,C1+4)$,K'+0($*/8,4/&, C/9'#$1'/$,k$4/&4(&#,\4"8'30($,47#,CKCk],0",?007#,4/&,K'#0%()'#,"0(,!##'##*/8,k0)*47,C1+4)$, \4"8'30($,47#,?K!kC]>,C/,M'&'(74/&,B0(&'/,&',''(#$',$B'',9443,$0'8'+4#$,&00(,#0)*47, D*'(0/&'(,B0(&$,30($,''/,$0'7*)A$*/8,8'8'9'/,0+,&'2',1'$A0&*'3'/>, )0/$4/$',B44(&'>,D'$,9'(#)A*7,$%##'/,&',;SE!,'/,kK<C,*#,&4$,kK<C,2*)A,3'/1'(3$,&00(, 0/&'(20'3,&00(,'N$'(/',+4($*:'/,\P)0(Y#,H,Z'(B'*:,T0/3'(,C/#$*$%%$L,VWWf]>, 2.4 Context D'$,0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>,\VWIX],*#,9'((*)A$,*/,!%#$(47*Q,0/&'(,&44(,8'9'#$*8&',#0)*47, '/$'(+(*#'#>,<1,''/,80'&',9'(8'7*:3*/8,$',3%//'/,143'/,$%##'/,&',0/&'(20'3'/,*#,A'$,&%#, 9'(241'7&>,6',)0/$'N$,94/,&',#0)*47,'/$('+('/'%(,B0(&$,8'90(1&,&00(,&',+07*$*'3'L, Ih,

18 %*$&48*/8'/L,1'$,''/,('74$*'",2B433',09'(A'*&L,*/,''/,)%7$%%(,&*',0/&'(/'1'(#)A4+, 44/10'&*8$,0",0+,25/,1*/#$,/*'$,*/+'(3$L,'/,1'$,8%/#$*8',:%(*&*#)A','/,"*#)47',B'$8'9*/8>, U4/8',$*:&,&''&,&',0/$B*33'7*/8,94/,P%(0+4,47#,)0/$*/'/$,0/&'(,900(,&*',94/,&',Z'('/*8&', k$4$'/,'/,&',k09:'$,=/*'l,144(,#*/&#,a'$,%*$''/9477'/,94/,&',k09:'$,=/*',a''"$,''/,'n+4/#*', /44(,A'$,00#$'/,+744$#8'90/&'/,B44(1'',''/,+07*$*'3','/,')0/01*#)A',('8*0,94/,B'('7&, 4/&'(',('8*05#,47#,!2*QL,U4$*:/#,!1'(*34,'/,M00(&,!1'(*34>,P73*/8$0/,H,D4($*84/,\VWWf],2*'/, &*$,47#,''/,108'7*:3,8'9078,94/,&',/400(708#',#0)*47',)0/$(4)$'/,&*',*/,9''7,94/,&'2',74/&'/, )'/$(47',(07>,, &00(8'1443$>, & N*+4#.75O& P0%0#7.(%& Q",*7.450& VVLJ,1*7:0'/, IhLd,1*7:0'/, L0%5..(&700M45G%& Xf,:44(, ^V,:44(, L5-#.(40(& JLc^nIWWW,*/B0/'(#, ILdcnIWWW,*/B0/'(#, R#E.(5+.450& fde, fxe, R54-./0(&-0;"(%)05%+;"#-& de,eeg,\vwii], IVe,EEG\VWII], R54-./0(&"(%0#$5G+& he,eeg,\vwii], he,eeg,\vwii], F0/"7<5(-+%007&304&"E0+54.+& Vce,\VWWf], Ide,\VWWf], S0#<7""+)05%& JLce, flxe, FFQ&,0#&)""M%&/.(&%0&E0/"7<5(-& =kt,^x>www, =kt,^x>www, '(M7.450& VL^, VLJ,!"#$$%&'()*I,*-212'32'$J$(*!E3261%':*$(*K$&$6%1(&*L8A+CM;*<64(,*NO!*P46%&*Q1.2<44J* Australië 6',!%#$(47*#)A',')0/01*',A''"$,''/,)0/$*/%',8(0'*,&00(8'1443$,'/,B0(&$,8'3'/1'(3$,&00(, "*/4/)*''7,#Y#$''1>,6',9(448,/44(,8(0/&#$0""'/,'/,'/'(8*',%*$,!2*Q,'/,900(47,OA*/4,*#,#/'7, 8'8(0'*&L,B4$,20(8&',900(,*/9'#$'(*/8'/,'/,8(0'*,*/,&','N+0($,94/,8(0/&#$0""'/>,6',A08',!%#$(47*#)A',&0774(,A''"$,''/,/'84$*'",'""')$,0+,&',9'(B'(3*/8#*/&%#$(*',94/,A'$,74/&>,D'$, 8(00$#$',&''7,94/,&',')0/01*',B0(&$,8'90(1&,&00(,&',&*'/#$'/#')$0(L,&*',80'&,*#,900(, B'('7&B*:&,#$*:8'/&',8(0/&#$0"+(*:2'/>,6',44/B'2*8A'*&,94/,''/,8(0$',&*9'(#*$'*$,44/, Ic,

19 &*'/#$'/>,6'2',0+'/#$'77*/8,A''"$,8'20(8&,900(,9'(A008&',+(0&%)$*9*$'*$L,44/A0%&'/&', C/,VWIW,A''"$,A'$,g!kPk,0/&'(20'3,+744$#8'90/&'/_,g*/&*/8,!%#$(47*45#,k0)*47,P/$'(+(*#', 9''747,0+,703447,0",('8*0/447,/*9'4%,'/,&',8(00$#$',4"/'1'(,94/,&',+(0&%)$'/,'/,&*'/#$'/, 0/&'(/'1*/8'/L,144(,B'*/*8,)0/$4)$'/,1'$,)011'()*Q7',0/&'(/'1*/8'/>,!7#,8'9078,94/, &*'/#$9'(7'/*/8>,P'/,94/,&',%*$&48*/8'/,&*',2*:,#*8/47'('/,*#,&4$,'(8,/08,0/907&0'/&',#+(43', /*'%BA'*&,94/,&',$'(1*/0708*'L,'/,A'$,"'*$,&4$,A'$,/*'$,4%$014$*#)A,B0(&$,8'A')A$,44/,''/, O077Y'(L,<5O0//0(,H,!/&'(#0/L,VWIW]>,, D'$,0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>,\VWIX],B44(*/,*#,8'3'3'/,/44(,&',('74$*',$%##'/,)011'()*''7, '/$'(+(*#'#,*/,!%#$(47*QL,*#,''/,9'(9078,8'B''#$,0+,A'$,g!kPk,0/&'(20'3>,6',0/&'(20'3'(#, #*8/*"*)4/$L,144(,B'7,+0#*$*'">,6',('74$*',$%##'/,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,'/,#0)*47', Nederland 4)$*9*$'*$,*#,8'(*)A$,0+,&',90'&*/8#1*&&'7'/*/&%#$(*'L,)A'1*','/,07*'(4""*/48'>,P'/,#$'(3, 09'(#)A0$$'/,900(,&',90'&#'79'(B'(3'/&',*/&%#$(*','/,900(,&','N+0($>,6',M'&'(74/&#', "*/4/)*Q7',#')$0(,A''"$,8(0$',374++'/,0+8'70+'/,47#,8'9078,94/,&',B'('7&B*:&',"*/4/)*Q7', 4"A4/3'7*:3,94/,''/,*/$'(/4$*0/47',"*/4/)*Q7',#')$0(,'/,&',*/$'(/4$*0/47',A4/&'7>,D'$,8'9078, If,

20 P)A$'(L,&',%*$849'/,44/,#0)*47',%*$3'(*/8'/,2*:/,003,$0'8'/01'/L,47#,8'9078,94/,''/,#$*:8*/8, ;)S*/#'Y,A''"$,*/,VWII,0/&'(20'3,9'((*)A$,/44(,#0)*47',0/&'(/'1*/8'/,*/,M'&'(74/&>,[*:, #)A4479'(8(0$*/8,0",#Y#$''19'(4/&'(*/8,\2*',003,A00"&#$%3,V>X]>,6',8'1*&&'7&',0194/8,94/, &',M'&'(74/&#',k0)*47,P/$'(+(*#',*#,('74$*'",37'*/,1'$,''/,$0$47',012'$,94/,I>^,1*7:4(&,'/, 900(B00(&,94/,&',k0)*47,P/$'(+(*#',;0/*$0(,VWI^,&4$,&',#0)*47,'/$'(+(*#',#')$0(,/*'$,477''/, 94/,144$#)A4++'7*:3',B44(&'L,144(,003,94/,')0/01*#)A',B44(&',*#>,[*:,20(8'/L,$'8'/,&', ')0/01*#)A',$('/&,*/L,900(,B'(38'7'8'/A'*&#8(0'*,'/,$0/'/,44/,&4$,A'$,0+70##'/,94/, 644(/44#$,/0'1$,A*:,&',k0)*47,P/$'(+(*#',;0/*$0(,''/,B44(&'907,&0)%1'/$L,B4/$,A'$,*#, 2.5 Samenvatting P'/,#0)*47,'/$'(+(*#',*#,''/,0/&'(/'1*/8,&*',20B'7,)011'()*Q7',47#,#0)*47',0", 144$#)A4++'7*:3',&0'7#$'77*/8'/,/4#$(''"$>,6',#0)*47',0",144$#)A4++'7*:3',&0'7#$'77*/8'/, #$44/,900(0+>,6',)011'()*Q7',&0'7#$'77*/8'/,20(8'/,900(,&',*/301#$'/,B44(1'',&',#0)*47', 0",144$#)A4++'7*:3',&0'7#$'77*/8'/,B0(&'/,9'(B'2'/7*:3$>,D*'(1'',*#,''/,4/$B00(&,8'8'9'/, 0+,&',''(#$',&''79(448,%*$,A00"&#$%3,I>V>,6''79(448,V,844$,09'(,&',3'/1'(3'/,94/, )011'()*''7,'/,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+>,E*:,)011'()*''7,'/,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+, A0('/,&'2'7"&',3'/1'(3'/_,*//094$*'3(4)A$L,(*#*)0F44/944(&*/8,'/,+(0F4)$*9*$'*$>,6', ''/,#0)*47,'/$('+('/'%(,/4#$(''"$L,*#,$'(%8,$',2*'/,*/,&',0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/>,6'2', Id,

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! ( # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!! # $ % $ & $ $ '' ())* # + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1

Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1 Uitwerking Opgaven Formele talen, grammaticas en automaten Week 1 Bas Westerbaan bas@westerbaan.name 24 april 2012 1 Opgave 1.1 Een goed en voldoende antwoord is: L 1 = L 2, want L 1 en L 2 zijn alle woorden

Nadere informatie

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN Economische impact, bezoekersprofiel en beleving WERELDKAMPIOENSCHAPPEN EN BAANWIELRENNEN 2011 Economische impact, bezoekersprofiel en beleving 866.6(!"#$%& ' ()*+,./& 01/'()+2&3 /+& 3 /+&45,63% 2'() % /('72 8/+&,6, 9*9 + * 3,(277$( 2":";"# +& 0)1 6

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen

Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen 08 Exponenten en Gemengde opgaven logaritmen Lijnen en cirkels bladzijde a k p // l p, dus p + p p p + (p + )(p + ) (p )(p ) p + 6p + p 6p + 8 p p b k p l p, dus rc kp rc lp p + p p p + p p p + p p p p

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

x y C. von Schwartzenberg 1/22 = + = Zie de lijnen in de figuur hiernaast. Zie de grafiek van k in de figuur rechts hiernaast. 2b

x y C. von Schwartzenberg 1/22 = + = Zie de lijnen in de figuur hiernaast. Zie de grafiek van k in de figuur rechts hiernaast. 2b G&R vwo D deel C von Schwartzenberg / a k: = x gaat door (0, ) ( 0 = ) en (, ) ( = ) l : x = 6 gaat door (0, ) (0 = 6) en (, 0) ( 0 = 6) Zie de lijnen in de figuur hiernaast b = x x = of x = of x = 6 of

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Extra oefeningen: de cirkel

Extra oefeningen: de cirkel Extra oefeningen: de cirkel 1. Gegeven een cirkel met middelpunt M en straal r 5 cm en. De lengte van de raaklijnstukken PA PB uit een punt P aan deze cirkel bedraagt 1 cm. Bereken de afstand PM. () PAM

Nadere informatie

dan liggen C en D op dezelfde cirkelboog AB (constante hoek) dus A, B, C en D liggen op één cirkel, dus ABCD is een koordenvierhoek

dan liggen C en D op dezelfde cirkelboog AB (constante hoek) dus A, B, C en D liggen op één cirkel, dus ABCD is een koordenvierhoek . Omtrekshoeken en middelpuntshoeken Opgave : ACB is constant Opgave : a. * b. * c. ACB AMB Opgave 3: a. * b. de drie cirkels gaan door één punt c. de drie lijnstukken gaan door één punt Opgave 4: a. Teken

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

De wiskunde achter knopen

De wiskunde achter knopen De wiskunde achter knopen Leve de Wiskunde! Jasper Stokman UvA May 3, 2009 Jasper Stokman (UvA) De wiskunde achter knopen May 3, 2009 1 / 24 Een wiskundige knoop Een wiskundige knoop is een gesloten lus

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Kansrekening

Hoofdstuk 4 Kansrekening Hoofdstuk 4 Kansrekening Marnix Van Daele MarnixVanDaele@UGentbe Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent Kansrekening p 1/29 Gebeurtenissen experiment : gooien met een dobbelsteen

Nadere informatie

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6 Inhoud eindtoets Eindtoets Introductie 2 Opgaven 3 Terugkoppeling 6 1 Formele talen en automaten Eindtoets I N T R O D U C T I E Deze eindtoets is bedoeld als voorbereiding op het tentamen van de cursus

Nadere informatie

Blok 3 - Vaardigheden

Blok 3 - Vaardigheden Blok - Vaardigheden ladzijde 7 a x+ x+ 6 6x x 6 7 k ( k+ ) 7 k k+ k k c c 9 6c+ c c d ( r 7) 6r 6r r 9 e t + + t??? Geen oplossing. f ( ) 8( + ) 8 7 8 g ( x ) x+ ( x ) x+ x+ x 9x 8 x h x+ ( 6x+ ) 6 x+

Nadere informatie

Vlakke Meetkunde. Les 1 Congruentie en gelijkvormig

Vlakke Meetkunde. Les 1 Congruentie en gelijkvormig Vlakke Meetkunde Les 1 Congruentie en gelijkvormig (Deze les sluit aan bij het paragraaf 1 van Vlakke Meetkunde van de Wageningse Methode. Vlakke Meetkunde kun je downloaden vanaf de site van de Open Universiteit.

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

3. VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2009

3. VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2009 3. VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2009 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing, winning en opslag op het territoir gedurende 2008 staan in onderstaande tabellen vermeld.

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Vervallen/Afstand gedaan

Vervallen/Afstand gedaan 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2012 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2011 staan in

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003

BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 BLOKBOEK METAJURIDICA 2003 VOORWOORD Schema METAJURIDICA TAKEN GRONDBEGRIPPEN 2 BIJEENKOMST 1 BIJEENKOMST 2 BIJEENKOMST 3 BIJEENKOMST 4 DE MODERNE TIJD 14 BIJEENKOMST 5 BIJEENKOMST 6 DE FRANSE REVOLUTIE

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8

Oktober Maandelijks tijdschrift 48 ste jaargang Nr 8 O 2016 M cf 48 N 8 Gzz M 11.11.11 w p w cp c c. V pp 40.000 c c ww. D 11.11.11 p zz. Gz c, 1946 p Wz 1948 U Rc M. Gz z w é c c c. 1,3 Tc f zz. V 1,3 w zz. W zz, c. I 100. Oc D z z. 90% z, w c 12% z. D

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande G Lya Sk Sak ak Waa a a h c D a k aa H.!! v ch j z k j a a D w a S. f h aav! b b v f hv 1 Sa a va vch. Sch z h jk! S v k vaaf 3 j aa! E a v kj. K h va aa j aa b ba h a jbaaj. K ka h f ch h vaa. 2. k j

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Producten, machten en ontbinden in factoren

Producten, machten en ontbinden in factoren Joke Smit College Producten, machten en ontbinden in factoren Voor cursisten uit de volgende klassen: alle Havo en VWO klassen (wiskunde, wiskunde A en wiskunde B) Wat kun je oefenen? 1. Het uitrekenen

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 9 juni 2012

Uitwerkingen toets 9 juni 2012 Uitwerkingen toets 9 juni 0 Opgave. Voor positieve gehele getallen a en b definiëren we a b = a b ggd(a, b). Bewijs dat voor elk geheel getal n > geldt: n is een priemmacht (d.w.z. dat n te schrijven is

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

Automaten. Informatica, UvA. Yde Venema

Automaten. Informatica, UvA. Yde Venema Automaten Informatica, UvA Yde Venema i Inhoud Inleiding 1 1 Formele talen en reguliere expressies 2 1.1 Formele talen.................................... 2 1.2 Reguliere expressies................................

Nadere informatie

Inversie. r 2 P Q. P Q =

Inversie. r 2 P Q. P Q = Inversie Zij O een punt in het vlak en zij r > 0 een reëel getal. De inversie I O,r met centrum O en straal r is de afbeelding vlak \ {O} vlak \ {O} die als volgt wordt gedefinieerd: I O,r (P ) het unieke

Nadere informatie

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT

1. INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT KLAS 4N VECTOREN . INLEIDING: DE KOERS VAN EEN BOOT. Boot vaart van Roe naar Tui via Rul. De koersgegevens zijn: van Roe naar Rul: 0, 5 km van Rul naar Tui: 40, 5 km a. Wat zijn de koersgegevens als de

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

WISKUNDE-ESTAFETTE RU 2006 Antwoorden

WISKUNDE-ESTAFETTE RU 2006 Antwoorden WISKUNDE-ESTAFETTE RU 2006 Antwoorden 1 V 1 8 en 12 V 2 7 en 11 V 3 6 en 10 V 4 5 en 9 2 5040 opstellingen 3 De zijde is 37 4 α = 100 5 10, 2 liter 6 De volgorde is 2, 5, 3, 4, 1 7 30 euro 8 De straal

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland Vii bib ijd d Gi Gdd Apd, Bid 1 pp 6 i 2016 D di pp v d Gi d Ii d i Gdd d. D v di ii ppv i i Apd. Op 5, 6 7 i Apd z. Z vid p 5 i d ppi p p Mpi, ijd d p 6 i pp i Apd p z p 7 i d. O v v id z fij ij vp zij

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

Referentie. cartridge

Referentie. cartridge Canon erentie INKJET Canon 1600(40) Bk Virgin PG-40 BL 8141176 0.50 Canon 1600(41) Col Virgin CL-41 COL 8141180 0.50 Canon 200 Bc-02 BC-02/BX-2 8140620 - Canon Cl-51 Col Virgin CL-51 COL 8141182 0.25 Canon

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

Uitwerkingen Combinatoriek Hoofdstuk 1 vwo A/C deel 1

Uitwerkingen Combinatoriek Hoofdstuk 1 vwo A/C deel 1 Uitwerkingen Combinatoriek Hoofdstuk 1 vwo A/C deel 1 1. a. Er zijn in totaal 6 mogelijkheden. Te berekenen met het product 2. 3 = 6 mogelijkheden. Voordeel : makkelijker te tekenen. Nadeel : Het aantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanleiding 2. Analyse 3. Ambitie 4. Aanpak 5. Aanbevelingen 6. Colofon 7. Bijlage rapport SEOR 8

Inhoudsopgave. Aanleiding 2. Analyse 3. Ambitie 4. Aanpak 5. Aanbevelingen 6. Colofon 7. Bijlage rapport SEOR 8 Inhoudsopgave Aanleiding 2 Analyse 3 Ambitie 4 Aanpak 5 Aanbevelingen 6 Colofon 7 Bijlage rapport SEOR 8 Aanleiding INZET LOONT! Eén op de tien Rotterdammers maakt nog niet volledig gebruik van zijn talenten.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

C + E = 180 ( AEBC is een koordenvierhoek)

C + E = 180 ( AEBC is een koordenvierhoek) G&R vwo B deel 4 1 Bewijzen in de vlakke meetkunde C von Schwartzenberg 1/16 1 Vermoeden: ACB is constant (in figuur 11 als punt C over de bovenste boog AB loopt) a * 3a * b * 3b Vermoeden: De drie cirkels

Nadere informatie

Externe personeelsmobiliteit van de Diensten van de Vlaamse Overheid (DVO) naar een lokaal bestuur

Externe personeelsmobiliteit van de Diensten van de Vlaamse Overheid (DVO) naar een lokaal bestuur 1 Externe personeelsmobiliteit van de Diensten van de Vlaamse Overheid (DVO) naar een lokaal bestuur Overzichtstabel overeenstemmende niveaus, rangen, graden, functionele loopbanen (fulo s) en salarisschalen

Nadere informatie

Laat men ook transversalen toe buiten de driehoek, dan behoren bij één waarde van v 1 telkens twee transversalen l 1 en l 2. Men kan ze onderscheiden

Laat men ook transversalen toe buiten de driehoek, dan behoren bij één waarde van v 1 telkens twee transversalen l 1 en l 2. Men kan ze onderscheiden Lesbrief 6 Meetkunde 1 Hoektransversalen in een driehoek ABC is een driehoek. Een lijn l door een hoekpunt A van de driehoek heet een hoektransversaal van A. We zullen onderzoeken onder welke voorwaarden

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP Het uitwisselen van inventarisatiegegevens betreffende visueel rioolonderzoek tussen de en de uitvoerder van het onderzoek volgens NBN EN 13508-2: Het BEFDSS formaat voor het uitwisselen van gegevens betreffende

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& ' ( (! ) ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS

Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning A12b/B10a OvS Opsporing A12d OvS Winning A15a OvS Naam deelneming Type deelneming Ingangsdatum A12a OvS Winning 27-10-2005 A12b/B10a OvS Opsporing 17-1-2008 A12d OvS Winning 27-10-2005 A15a OvS Winning 1-1-2013 A18a OvS Winning 27-10-2005 A18c OvS Winning

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 26 maart 2010 3 4 10 11 30 33 37! 42 " 60 # 62 $%& 64 ' 65 !"#!$!%%"! #&'# &!%' %!#%! (%)*% %##+,%!#,% ##! &%%'#& %%%& -* &+- &,.,$/%0 2% #%%"02 #%%#+#! %#!!&#%!% #%%! 3##%%4%! #%%' 5$#

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Strategisch Vastgoed i V Pi E A FJ T 023 511 3418 E-i: F@ Z/ 2012/418433 T ië: 1 K i i i 2 Lij i ii b i & -i 8 ji 2013 EL: i i i i cqi ij i i-i bjc i bi c & c : 1 A i bi i ; 2 c ij i i-i ij cii ii b 3 i cii ii : i i i ii i

Nadere informatie

!"#$%&'(%")*+,- !"#$%&#'()*"'+,+)-,.'(/,) -./'%/")0-

!#$%&'(%)*+,- !#$%&#'()*'+,+)-,.'(/,) -./'%/)0- !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, -./'/"0-0&'1,/2##'34 5'617'83&3+9 7&6+:,"691,39 5,61;&3,/+,6&3?',#,6:$9& @$,3-,6A,6 0'(.&,/;&3+,6B3&&C !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, B/&9D 7>EF!F 23+,6A'89'39#,//'34D

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

! "###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6

! ###$ , &' 4 5#( 6 * 0<95( 6 ! "###$ % &''!()*+, --. /*. 01 232 &' 4 5#( 6 7 809##:04;< :

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

#$ # % &' (# ' ' %$! ###$ '*! +, $ ' ! -#.##% )! +/ !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/ 012 212! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % )7 1 81 12 812 &! 5 ###$ # 9 6)/ 7 138 138 " !" ## $ % &!" '& ( $ $ )*

Nadere informatie

1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2016

1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2016 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2016 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2015 staan in

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels Cabri-werkblad Apollonius-cirkels 1. Doel We zullen in dit werkblad kennismaken met de zogenoemde Apollonius-cirkels [1] van een driehoek. Daarvoor moeten ook enkele eigenschappen van (binnen- en buiten)bissectrices

Nadere informatie

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!"##$ ' % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!##$ ' % $ - %)*)+ ( $ $./ 0 $,%. 1 !"##$ % &'!"##$ ' (! ( "%)*)+",$ % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1 % '$ * '$ $#! % $ % &! 2 '3 3 (4 3 *%5(*"!)6274 32 5,335#2',8 33 5,363# *2 36 *%5(*"!),(&%"',23 6 59**627,(&%"',#',24 6 :,,(#924 62./5"!),;28

Nadere informatie

Ik voel me een enorme gelukzak. Enerzijds

Ik voel me een enorme gelukzak. Enerzijds INTERVIEW Ik ben een geweldige gelukzak 08 09 De finale: heldendood voor de beschaving, zo heet de nieuwste theatervoorstelling van Chokri Ben Chikha. Maar de Gentse theatermaker met Tunesische roots heeft

Nadere informatie

!"#$%&'()*'+)"#,'(#-"+#.)(/"%0"1$".#! 0)(("(#-"+#2"3&)*4-"#&",'(&"()*5"1"(!

!#$%&'()*'+)#,'(#-+#.)(/%01$.#! 0)(((#-+#23&)*4-#&,'(&()*51(! #$%&'()'*+,$-.&./)((0 *(1#/./)+$-(2('(0+$-#**(0 #$%&'()*'+)#,'(#-+#.)(/%01$.# 0)(((#-+#23&)*4-#&,'(&()*51( 6(#'('37*#8+#/#9$4:*#$;#/#$:/%

Nadere informatie