"#!$##%!&'(')*+',!-*+.#/+!'!(0)1.',+! $00,!%#(*,00!2#,%0)!3##4(',!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#!$##%!&'(')*+',!-*+.#/+!'!(0)1.',+! $00,!%#(*,00!2#,%0)!3##4(',!"

Transcriptie

1 ! "#!$##%!&'(')*+',!-*+.#/+!'!(0)1.',+! $00,!%#(*,00!2#,%0)!3##4(',! 5,%0)2#03!,'')!%0!)06'+*0!+/770,!#,%0),0(0)71.'4!0,!80%)*9:7)07/6+'+0,!8*,,0,! "0%0)6',%70!7#1*'6!0,+0)4)*70!!!! ;')*,!<',!%0)!='',! "#$%&'#'$((&)!*+,-.+/+0!! 12&'!3'45&)"4#&4#!6&%&)78'%!!! 98:$7#&4#!! 127&4%4'=!!!!! 0!(88)#!KLM.! ;!<8'8=&(&'#>&#&'":?822&'! ;!%)"F!G4(!H$'A&7%!

2 ,!"#$%&''(#)(*+$*',-.''/,&01*/'',20/&'(,300+14/5,!""#$""#%&& 6*$,0/&'(20'3,*#,&',4"#7%*$*/8,94/,1*:/,;4#$'(#$%&*',44/,&',<+'/,=/*9'(#*$'*$>,?0'/,*3, $0'+4##'/>,C3,A4&,0+,A'$,DE<,''/,%*$#$'3'/&,8'9%7&',-$007,3*$5,1''8'3('8'/,1'$,&%*&'7*:3', */#$(%)$*'#,A0'L,B4//''(L,B'73',$007#,*/8'2'$,3%//'/,B0(&'/>,M4,9'(700+,94/,$*:&,3(''8,*3, D'$,0/&'(B'(+,94/,&'2',#)(*+$*',301$,900($,%*$,1*:/,&48'7*:3#',+(43$*:3>,P'/,94/,1*:/, 0/&'(/'1*/8,'(900(,$',3*'2'/,900(,''/,#0)*47',1*##*',1'$,''/,)011'()*Q7',#$(4$'8*'>,6*$, B'$'/#)A4++'7*:3,0/&'(20'3>,;'$,/41',01&4$,A'$,"'/01''/,*/,4/&'(',B'#$'(#',74/&'/,47, B'(&,&%*&'7*:3,&4$,'(,9''7,$A'0('$*#)A,0/&'(20'3,*#,9'((*)A$L,144(,/08,/*'$,9''7,'1+*(*#)A, 0/&'(20'3,B44(0+,*3,30/,44/A43'/>,P/,*/,M'&'(74/&,*#,A'$,0/&'(B'(+,/08,144(,/'$,0/$&'3$, &00(,B'$'/#)A4++'(#L,7*:3$,A'$,B'7>,644(,7*:3$,/%,9'(4/&'(*/8,*/,$',301'/,R,*/,A'$,4"8'70+'/, @'&4/3'/,900(,&',0+'/A'*&,'/,#$*1%74/#,*/,&',4"8'70+'/,&(*',:44(>,D'$,B4#,''/,'(8,+('$$*8', 0/&'(20'3,*/$'('##4/$'L,+('$$*8'L,#01#,003,3(*$*#)A',8'#+('33'/,8'90'(&>,C3,B44(&''(,&', 101'/$'/,&4$,*3,&4$,/0&*8,A4&>,, C3,B'/#,%,9''7,+7'2*'(,1'$,A'$,7'2'/,94/,&'2',4"#$%&''(#)(*+$*'>,

3 '()"*%+",-./0&!""#$""#%& 1, 2.30(/.445(-& 6, 1, '(705%5(-& 8,!"!, #$%&'()(%*+,,!"-,./01&''234'&&(%*+ 5,!" ''38(9:'/+ ;, 9, :540#.4**#"(%0#;"0<& =, -"!+, <0=($&+'%4'/>/(3'+?, -"6, C')/(9D3/'3E&4$4'%+!,, -"F, G0%4'H4+!5, -",, <$2'%I$44(%*+!J, -"5, K'D(%(4('I'+>/01&''234'&&(%*+ -B, 6&, >(%0#;"0<+",;04& 91, 6"!, L'4A0)'+I$%+0%)'/:0'M+ -!, --, 6"6, K$4$I'/:$2'&(%*+ -6, 6"F, K$4$+$%$&N3'+ 9A, F"!, K'+/'3>0%)'%4'%+ -5, -?, F"6, G0//'&$4('+$%$&N3'+ -J, F"F, C'$%4800/)(%*+)''&I/$*'%+ 6B, 8, B"(C7*+50+D&%5+C*++50&0(&..(E0/075(-0(& 61,,"!, G0%=&E3('3+ 6!,,"-, K(3=E33('+ 6F,,"6, #$%1'I'&(%*'%+I00/+)'+>/$M4(9M+ 6,,,"F, #$%1'I'&(%*'%+I00/+I'/)'/+0%)'/:0'M+ 6,, :540#.4**#& 6A, F5G7.-0&1&H(I*J40&+"C5.7&0(4#0,#0(0*#+& 6K, F5G7.-0&9&!0#+,#05%5(-&/.(&%0&0(I*J40&/5.&:5(<0%'(&??, F5G7.-0&6&L"("4"(0&#07.450&/.(&"(.M).(<075G<0&0(&.M).(<075G<0&/.#5.E070(&5(&+,#05%5(-+%5.-#.3&?8,,,, V,

4 2.30(/.445(-& 0/&'(,M'&'(74/&#',#0)*47,'/$('+('/'%(#>,P(,*#,''/,('+(0&%)$*',8'1443$,94/,''/,0/&'(20'3, &4$,*/,VWIX,*#,9'((*)A$,0/&'(,!%#$(47*#)A',#0)*47,'/$('+('/'%(#>,, B44(&'9'(1''(&'(*/8>,D'$,144$#)A4++'7*:3',&0'7,#$44$,*/,&'2',0/&'(/'1*/8,900(0+L,1'$, 0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/,47#,''/,)011'()*''7,0/&'(/'1'(L,$',B'$'/,*//094$*'3(4)A$L, +(0F4)$*9*$'*$,'/,(*#*)0F44/944(&*/8>,D'$,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,34/,B0(&'/,01#)A('9'/, 47#,''/,144$#)A4++'7*:3',B44(&'0(*Q/$4$*',94/,&',0/&'(/'1'(,&*',''/,14N*1447, #A4('A07&'(,947%',&00(,1*&&'7,94/,B*/#$L,$'(B*:7,/0/F+(0"*$,0/&'(/'1*/8'/,8'(*)A$,2*:/,0+, &',#0)*47',&0'7#$'77*/8L,A'$,&*'/'/,94/,''/,8(0$',9'(#)A'*&'/A'*&,44/,#$43'A07&'(#,'/,&', 0/&'(/'1'(#)A4+,20(8$,&'(A479',900(,1''(,)01+7'N*$'*$,47#,8'9078,94/,&',9''790%&,44/, #$43'A07&'(#>,, 1'$A0&*'3'/,&*',0/$B*33'7&,2*:/,)011'()*Q7',0/&'(/'1*/8'/>,6',#0)*47',*1+4)$,34/,&', #0)*47,'/$'(+(*#',1'$'/,&00(,&'2',&',3B4/$*"*)'('/,'/,*/,8'7&,%*$,$',&(%33'/>,<1,&',*1+4)$, =*$,&',('#%7$4$'/,94/,A'$,0/&'(20'3,&4$,0/&'(,XI,M'&'(74/&#',#0)*47,'/$('+('/'%(#,*#, */,A'$,44/944(&'/,94/,&',(*#*)05#>,<03,9*/&'/,2',&4$,A'$,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,#$'(3,*#,'/, 0/&'(20'3,$0/'/,44/,&4$,'(,''/,('74$*',*#,$%##'/,A'$,0/&'(/'1'(#)A4+,'/,&',#0)*47', #$4/&,47#,8'9078,94/,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+L,$'(B*:7,*/,M'&'(74/&#',#0)*47,'/$'(+(*#'#,&'2', :%*#$,A'$,8'9078,2*:/,94/,A'$,)011'()*''7,0/&'(/'1'(#)A4+>,, &(*:9'/>,6',&01*/'',34/,/*'$,20/&'(,&',300+14/,*/,''/,#0)*47,'/$'(+(*#'>,6'2',)0/)7%#*', 0/&'(#$(''+$,&',20(8'/,&*',B0(&'/,8'%*$,*/,''/,0/&'(20'3,%*$,VWII,/44(,&',#0)*47,'/$'(+(*#', X,

5 @'7'11'(*/8,900(,&',8(0'*108'7*:3A'&'/,94/,#0)*47,'/$'(+(*#'#>,6',9(448,44/,&',#0)*47, '/$('+('/'%(#,*#,0",2',1''#$,8'&('9'/,B0(&'/,&00(,14N*147*#4$*',94/,A'$,8'241'/7*:3, 900(&''7,0",&00(,&',1*/*147*#4$*',94/,A'$,('74$*'9',900(&''7>,;'$,4/&'(',B00(&'/_,*#,A'$, 3%//'/,90(1'/,900(,9'(90780/&'(20'3>,,,,,,,,, ^,

6 1& '(705%5(-& 1.1 Aanleiding C/,1*:/,&48'7*:3#',B'(3,47#,D%14/,K'#0%()'#,O0/#%7$4/$,900(,''/,#0)*47,'/$('+('/'%(,1'(3, *3,&4$,&*$,$Y+',0/&'(/'1'(,''/,#)A44+,1'$,9*:",+0$'/,10'$,2*:/_,A*:,*#,''/,*&'47*#$,&*',&', /'1'/,4">,600(,2*)A,1''(,47#,0/&'(/'1'(,0+,$',#$'77'/L,A0+'/,&',M.<5#,,1''(,*/,A%/,'*8'/, )011'()*Q7',0/&'(/'1*/8'/,&*',+(*14*(,8'(*)A$,2*:/,0+,B*/#$14N*147*#4$*'>,6', 0/&'(/'1'/,B0(&$,0+,+(*:#,8'#$'7&,&00(,&',374/$'/,'/,''/,/*'%B',8'/'(4$*',B'(3/'1'(#L, &*',8(448,B*77'/,B'(3'/,900(,''/,0/&'(/'1*/8,1'$,''/,-#)A00/5,*1480>,C/,A'$,1*&&'/,94/, 0/&'(/'1*/8,#$'7$,144$#)A4++'7*:3',&0'7'/,900(0+L,'/,8'700"$,*/,''/,&%%(241',0+70##*/8, &00(,1*&&'7,94/,)011'()*Q7',1'$A0&*'3'/>,D'$,2*:/,#0)*447,8'&('9'/,0/&'(/'1'(#>,<", *&'47*#$'/,1'$,''/,)011'()*''7,$47'/$>,, 64$,#/*:9743,B44(,*&'47*#1','/,0/&'(/'1'(#)A4+,'7344(,0/$10'$'/,9*/&,*3,*/$'('##4/$>,D'$, 94/,4"/'1'/&',09'(A'*&#900(2*'/*/8'/>,6'/3,144(,44/,&',1*)(03('&*'$'/,94/,;%A4114&, b%/%#5,.(41''/,e4/3l,&*',*/1*&&'7#,c,1*7:0'/,37'*/',#$4($'/&',0/&'(/'1'(#,\b44(94/,dce, 9(0%B],44/,''/,1*)(03('&*'$,A''"$,8'A07+'/,\P73*/8$0/,H,D4($*84/L,VWWf]>,<",A'$, ('#$4%(4/$3'$'/,g*"$''/,94/,T41*',<7*9'(L,B44(,'73,:44(,9*:"$*'/,74#$*8',:0/8'('/,''/,/*'%B', &(*',#0)*47',&0'7'/,&*'/$_,&',4"947+(0&%)$*',B0(&$,$'(%88'&(0/8'/,&00(,&',9'(300+,94/, 748',+(*:#,A%*#(44&,'/,&'(8'7*:3',44/,$',#)A4""'/L,'/,'(,B0(&$,900(/41'7*:3,8'B'(3$,1'$, J,

7 8'#+4//'/,90'$,#$44/,1'$,'7344(`,C/,B'73',14$',2*:/,&',3'/1'(3'/,94/,&',&01*/'','/, 14(3$300+14/,$',A'(3'//'/,*/,&',#0)*47,'/$('+('/'%(`,6',14(3$300+14/,10'$,20(8'/, 900(,''/,80'&',+(*:#F3B47*$'*$,9'(A0%&*/8,20&4$,2*:/,374/$'/,$'(%8301'/L,$'(B*:7,&',&01*/'', $'9('&'/,$',A0%&'/>,6',9(448,*#,&4/,0",A'$,:%*#$,&',#%+'(*'%(',0/&'(/'1'(,1'$,''/,8(00$, 1.2 Probleemstelling $',1'$'/,*/,B'73',14$',)011'()*Q7','/,#0)*47',0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/,44/B'2*8,2*:/, 0/&'(,!%#$(47*#)A',#0)*47,'/$('+('/'%(#,'/,B4$,&',*/970'&,*#,94/,&'2',3'/1'(3'/,0+,&', 0/&'(20)A$,*#,0",'(,''/,+0#*$*'9',('74$*',*#,$%##'/,0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/,'/, 0$A'(,&'9'70+'&,/4$*0/#m>, C/,&'2',#)(*+$*',B0(&$,''/,44/#7%*$*/8,8'1443$,0+,A'$,0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>,\VWIX],&00(, O%+8'&M'+2$4'+:(9%+=022'/=(P&'+'%+30=($&'+0%)'/%'2'/3=A$>3M'%2'/M'%+$$%8':(*+1(9+ Q')'/&$%)3'+30=($&+'%4'/>/(3'3+'%+8$4+(3+)'+(%I&0')+I$%+)':'+$$%8':(*A'()+0>+)'+ 1')/(9D3>/'34$4('3R++ I> i4$,*#,''/,#0)*47,'/$'(+(*#'`, V> X> ^> #0)*47,'/$'(+(*#'`, h,

8 J> 1.3 Leeswijzer+ C/,A00"&#$%3,V,B0(&$,''/,9'(3'//*/8,8'8'9'/,94/,&',7*$'(4$%%(>,D*'(*/,B0(&$,4/$B00(&, 0/&'(20'3,A''"$,+744$#8'90/&'/>,;'$,('#%7$4$'/,&',94/,A'$,'1+*(*#)A,0/&'(20'3L,B'73',*/, A00"&#$%3,^,2*:/,0+8'/01'/L,B0(&$,4/$B00(&,8'8'9'/,0+,&',9*'(&',&''79(448>,6',9*:"&', 0+8'/01'/>,,,!"#$$%&'()*+,*-./$012'3./*04&$%*5446%47')$*764#%$$032$%%'()* c,

9 9& :540#.4**#"(%0#;"0<& C/,&*$,A00"&#$%3,B0(&$,*/,&',7*$'(4$%%(,''/,4/$B00(&,8'20)A$,0+,&',''(#$',&(*',&''79(48'/>, C/,&',''(#$',+4(48(44",B0(&$,*/,&',7*$'(4$%%(,8'20)A$,/44(,''/,&'"*/*$*',94/,''/,#0)*47, '/$'(+(*#'>,<03,B0(&$,4/$B00(&,8'8'9'/,0+,&',9(448,B4$,A'$,9'(#)A*7,*#,$%##'/,''/,#0)*47, '/$'(+(*#'L,144$#)A4++'7*:3,9'(4/$B00(&,0/&'(/'1'/,'/,''/,/0/F+(0"*$,0(84/*#4$*'>,C/, +(0"*$,#'$$*/8>,Z'(9078'/#,B0(&$,*/,&',7*$'(4$%%(,0/&'(20)A$,0+,B'73',B*:2',''/,#0)*47, '7344(,$',3%//'/,9'(8'7*:3'/>,D'$,A00"&#$%3,B0(&$,4"8'#70$'/,1'$,''/,#41'/94$$*/8,94/,&', 4/$B00(&'/,&*',&00(,1*&&'7,94/,A'$,7*$'(4$%%(0/&'(20'3,0+,&',&''79(48'/,2*:/,8'90/&'/>, 2.1 Social enterprise #0)*'$Y>,k0)*47,'/$('+('/'%(#A*+,*#,4##%1'&,$0,+74Y,$A',#41',(07',*/,)('4$*/8,#0)*47,B'47$A,*/, /0$,BA4$,&*#$*/8%*#A'#,#0)*47,0(84/*24$*0/#,"(01,)011'()*47,0/'#>,C$,*#,$A',*/$'/$*0/,4/&, &01*/4/)',0",+'()'*9'&,#0)*47,947%',)('4$*0/,09'(,')0/01*),947%',)('4$*0/,$A4$,*#,4, &*#$*/8%*#A*/8,"'4$%(',0",#0)*47,0(84/*24$*0/#,4/&,*/*$*4$*9'#>mL,#$'7$,D008'/&00(/,\VWII],*/, A44(,&0)$0(447,$A'#*#>,[*:,)0/)7%&''($,&%#,&4$,A'$,/*'$,202''(,844$,01,A'$,"'*$,&4$,20B'7, 144$#)A4++'7*:3',47#,)011'()*Q7',&0'7'/,B0(&'/,/48'#$(''"&L,144(,01,&',&01*/4/$*',94/, &',4)A$'(A0'&'>,D%&#0/,\VWWd],#+(''3$,09'(,-#0)*47,')0/01Y,0(84/*#4$*0/#5,\kP<5#],'/,#$'7$, )0(+0(4$*0/#L,A0B'9'(L,$A'*(,4##'$#,4(',A'7&,*/,$(%#$,"0(,$A',)0/#$*$%'/)Y,$A'Y,#'(9'L,4/&,4/Y, C/,&',7*$'(4$%%(,*#,/*'$,''/,94#$,017*:/&',&'"*/*$*',94/,#0)*47,'/$'(+(*#',$',9*/&'/>,Z078'/#, Z'(700+,H,D*77'/,\VWI^],*#,&',9'(#)A'*&'/A'*&,44/,&'"*/*$*'#,&*',B'('7&B*:&,B0(&'/, f,

10 8'A4/$''(&,3'/1'(3'/&,900(,&',:0/8',#')$0(>,C/,*'&'(,8'947,34/,8'#$'7&,B0(&'/,&4$,''/, &0'7'/,0(84/*#4$*'#,1'$,%*$#7%*$'/&,''/,144$#)A4++'7*:3',&0'7#$'77*/8,'/,)011'()*Q7', 0/&'(/'1*/8'/,1'$,%*$#7%*$'/&,''/,B*/#$0081'(3>,D'$,M'&'(74/&#,+74$"0(1,900(,k0)*47, '/$'(+(*#'#>,6',&(*','*8'/#)A4++'/,94/,''/,#0)*47,'/$'(+(*#',&*',2*:,A4/$'('/L,2*:/,\I], -'/$('+'/'%(*47,#+*(*$5,B0(&$,8'&'"*/*''(&,47#,4%$0/001L,')0/01*#)A,(*#*)0&(48'/&L, A0%&$,*/,&4$,&',0/&'(/'1*/8,A44(,4)$*9*$'*$'/,+(*14*(,B*:&$,44/,&',#0)*47',&0'7#$'77*/8>,6', 6',&'"*/*$*',&*',&',P%(0+'#',O011*##*',A4/$''($,301$,09'(''/,1'$,A'$,$Y+',#0)*47, '/$'(+(*#',&4$,*/,''/,44/$47,!/8'7#43#*#)A',74/&'/,B0(&$,44/8'&%*&,47#,''/,0/&'(/'1*/8, 1'$,''/,Z*/)'/$*44/#',8(0/&#748>,6'2',44/&%*&*/8,*#,4"8'7'*&,94/,&',g(4/#',A'*7*8',Z*/)'/$, 6'G4%7L,0(&'#$*)A$'(,'/,0(84/*#4$0(,94/,)A4(*$4$*'9',B'(3'/>,6',Z*/)'/$*44/#',8(0/&#748, B0(&$,*/,A'$,!%#$(47*#)A',0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>>,\VWIX],01#)A('9'/,47#,l4/, 0(84/*24$*0/47,B*&',947%'F&(*9'/,+A*70#0+AY,0",14/48'1'/$,$A4$,"0)%#'#,4,#0)*47,'/$'(+(*#', $#)A4++'7*:3,9'(4/$B00(&,0/&'(/'1'/,\4"8'30($,47#,;Z<],0",)0(+0(4$',#0)*47, d,

11 H,+(0"*$,)'/$(447>,Z078'/#,Z'(700+,H,D*77'/,\VWI^],*#,;Z<,''/,(4/&900(B44(&'L,$'(B*:7, #0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,''/,&0'7,*#>,Z00(,''/,0/&'(/'1*/8,&*',;Z<,+(43$*#''($L,2%77'/, +'0+7','/,+74/'$,0/&'(8'#)A*3$,2*:/,44/,&',44/&''7A0%&'(#B44(&'>,D'$,844$,A*'(,003,09'(, +4(4&0N,1'$,44/,&','/',34/$,A'$,*&'',&4$,B*/#$8'9'/&A'*&,A'$,00(#+(0/3'7*:3',&0'7,94/,''/, &4$,0/&'(/'1*/8'/,/*'$,477''/,')0/01*#)A','/$*$'*$'/,2*:/L,144(,003,144$#)A4++'7*:3', &'2',2B4(',#0)*47',9'(4/$B00(&'7*:3A'&'/,8'"*/4/)*'(&,3%//'/,B0(&'/>,D'$,''(#$',*#,''/, 6%%(2441,0/&'(/'1'/,9'(0/&'(#$'7$,&4$,&',0/&'(/'1'(,+'0+7'L,+74/'$,'/,+(0"*$,477'/,'9'/, &%*&'7*:3,&4$,A*:,''/,#$(4$'8*#)A',3'%2',10'$,143'/,$%##'/,'/'(2*:&#,+'0+7',H,+74/'$,'/, 4/&'(2*:&#,+(0"*$>,D'$,7*:&$,8''/,$B*:"'7,&4$,0/&'(/'1'(#,&00(,1*&&'7,94/,;Z<,'/,kOK,''/, \*/,$'8'/#$'77*/8,$0$,')0/01*#)A',B44(&')('4$*'],&*',&',#0)*47',0/&'(/'1'(#,0/&'(#)A'*&$, 94/,)011'()*Q7',0/&'(/'1'(#,\D008'/&00(/L,VWII]>, 2.2 Ondernemerschap '/,0/&'(20)A$_,"*/4/)*''7L,')0/01*#)AL,14/48'1'/$L,#0)*0708*'L,+#Y)A0708*'>,6',7*$'(4$%%(, 3'/1'(3'/,94/,0/&'(/'1'(#)A4+>,6'2',B0(&'/,P/$('+('/'%(*47,<(*'/$4$*0/,\4"8'30($,47#, (*#*)044/944(&*/8,'/,\X],+(0F4)$*9*$'*$,\O09*/,H,k7'9*/L,Idffq,K4%)AL,i*37%/&L,U%1+3*/,H, 6',(%%0I$4('M/$=A4,B0(&$,44/8'&%*&,47#,A'$,9*/&'/,94/,/*'%B',0+70##*/8'/,01,&', B*7,01,$','N+'(*1'/$'('/,1'$,&',*/$(0&%)$*',94/,/*'%B',+(0&%)$'/,'/,&*'/#$'/>,D'$,34/, 2*)A,003,%*$'/,*/,&',90(1,94/,$')A/0708*#)A,7'*&'(#)A4+,*/,/*'%B',+(0&%)$*'+(0)'##'/>,6', 44/844/,94/,2B4(',7'/*/8'/>,./0S$=4(I(4'(4,%*$,2*)A,47#,A'$,20'3'/,/44(,34/#'/>,6',"0)%#,*#,0+, &',$0'301#$,1'$,&',*/$(0&%)$*',94/,/*'%B',+(0&%)$'/,'/,&*'/#$'/,B44(1'',''/, 900(#+(0/8,B0(&$,8'/01'/,0+,&',)0/)%(('/$*','/,*/8'#+''7&,0+,''/,$0'301#$*8',9(448, \K4%)A,'$,47L,VWWd]>, Ondernemerschap in social enterprises P(,*#,''/,9'(#)A*7,$%##'/,&',P<,*/,''/,)011'()*Q7',0/&'(/'1*/8,'/,''/,/0/F+(0"*$, 0/&'(/'1*/8>,C/,&',/0/F+(0"*$,)0/$'N$,B0(&$,P<,01#)A('9'/,47#,l0/&'(/'1'(#4)$*9*$'*$'/, IW,

12 0/&'(/'1*/8'/,&',&(*',&*1'/#*'#,94/,P<,/*'$,8'(*)A$,2*:/,0+,')0/01*#)A',B44(&', 0/&'(/'1*/8'/,8'(*)A$,2*:/,0+,&',#0)*47',&0'7#$'77*/8L,A'$,&*'/'/,94/,''/,8(0$', 9'(#)A'*&'/A'*&,44/,#$43'A07&'(#,'/,&',"*/4/)*Q7',8'20/&A'*&,94/,&',0/&'(/'1*/8,\;0((*#, '$,47>L,VWII]>,M*'$,477''/,247,''/,/0/F+(0"*$,0/&'(/'1*/8,P<,10'$'/,44/B'/&'/,01,''/, 47>,\VWII],*77%#$(''($,+'(,&*1'/#*',&',&*'+'(',7448,94/,)01+7'N*$'*$_,, II,

13 A'$,8'/'('('/,94/,1''(,012'$,$'(B*:7,8'7*:3$*:&*8,&',#0)*47',1*##*',B0(&$,8'('47*#''(&>,P'/, +(0&%)$'/,0",&*'/#$'/,*/,&',14(3$,$',2'$$'/>,D%/,*//094$*'3(4)A$L,+(0F4)$*9*$'*$,'/,(*#*)0F 44/944(&*/8,2'$$'/,2',*/,0+,A'$,+(0&%)$,0",&',&*'/#$>,, ')0/01*),947%'#L,BA'('4#,#0)*47,1*##*0/#,4(',8(0%/&'&,*/,#0)*'$47,947%'#>,iA*7',+%(#%*/8, 4$$'/&*/8,$0,4,10(',/4((0B,#'$,0",#A4('A07&'(#L,+%(#%*/8,#0)*47,1*##*0/#,'N+4/&#,$A',"0)%#, $B''&',3'/1'(3,&4$,k1*$A,'$,47>,\VWIV],4##0)*''($,1'$,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,*#,''/, 0/&'(/'1'(,$',143'/,1'$,A44(,#0)*47',&0'78(0'+,*/,&',90(1,94/,B'(3/'1'(#,0", \;0*2'(,H,?(4)'YL,VWIW]>,, IV,

14 @'7'11'(*/8'/,*#,900(,&',8(0'*,94/,&',0/&'(/'1*/8'/>,6*$,*#,47$A4/#,&',1'/*/8,94/,&', +4($*:'/,&*',&00(,;)S*/#'Y,2*:/,8's/$'(9*'B&,900(,A%/,0/&'(20'3>,Z'(700+L,94/,6*:3L, &(*:"9''(,94/,''/,-('8%7*'('5,0/&'(/'1'(,*#,A'$,('47*#'('/,94/,B44(&'9'(1''(&'(*/8>,6', '/$('+('/'%(#,8''/,4)A$'(8(0/&,47#,0/&'(/'1'(L,9078'/#,&',0/&'(9(448&'/L,1'$,47#,8'9078, A'$,(4++0($,94/,;)S*/#'Y>,M44(,44/7'*&*/8,94/,A'$,(4++0($,94/,;)S*/#'Y,*#,A'$,+74$"0(1, k0)*47,p/$'(+(*#',*/,m'&'(74/&,94/,&',8(0/&,8'301'/l,1'$,47#,&0'7,a'$,9'(#$'(3'/,94/,&', #')$0(,'/,9'(8(0$'/,94/,&',144$#)A4++'7*:3',*1+4)$>, 6',)0/)7%#*'#,94/,A'$,;)S*/#'Y,0/&'(20'3,*/,M'&'(74/&,B0(&'/,0/&'(#$'%/&,&00(,''/, 0/&'(20'3,&4$,&00(,;*7'#,'$,47>,\VWIX],*/,!%#$(47*Q,0/&'(,#0)*47,'/$('+('/'%(#,*#,%*$8'90'(&>, 6',0/&'(20'3'(#,#$'7&'/,2*)A,&',9(448,0",#0)*47,'/$'(+(*#'#,1''(,0/&'(/'1'/&,10'$'/, IX,

15 @'$'(,+('#$''($,B4//''(,A'$,2*)A,+(04)$*'"L,*//094$*'",'/,(*#*)0F44/944(&'/&,0+#$'7$>,P'/, *//094$*'",0+,$',#$'77'/>,, Sociaal ondernemerschap 0/&'(/'1*/8,/*'$,+(*14*(,$',(*)A$'/,0+,')0/01*#)A',B44(&'9'(1''(&'(*/8L,144(,0+,''/, #0)*47',&0'7#$'77*/8>,6',9(448,*#,B4$,&'2',0/&'(/'1'(,'($0',&(*:"$,01,&'2',3'%2',$',143'/>,, P'/,4/$B00(&,0+,&'2',9(448,34/,B0(&'/,8'90/&'/,*/,&',#0)*47',+#Y)A0708*'L,B44(, ''/90%&*8',/4#$('9'/,94/,+'(#00/7*:3',('#%7$4$'/,\Z4/,U4/8'L,Iddd]>,6',4/47Y#',94/, */&*9*&%'7',3'%2'#,*/,-0%$)01',*/$'(&'+'/&'/$,#'$$*/8#5,$00/$,44/,&4$,1'/#'/,&%*&'7*:3', 9'(#)A*77'/,$0/'/,*/,&',900(3'%('/,900(,&',9'(&'7*/8,94/,&',('#%7$4$'/,900(,2*)A2'7",'/, (0/&',A''"$,8'302'/,900(,#41'/B'(3*/8>,6'8'/',&*',A''"$,8'302'/,900(,#41'/B'(3*/8, 0/$94/8$,&4/,#7')A$#,I,+%/$,\M0B43L,;>,H,k*81%/&L,S>L,IddX]>, 6',9'(#)A*77'/,*/,3'%2'#,&*',*/&*9*&%'/,*/,0%$)01',*/$'(&'+'/&'/$,#'$$*/8#,143'/L,2*:/, 9078'/#,<7'347/#,'$,47,\Iddh],$0',$',#)A(*:9'/,44/,9'(#)A*77'/,*/,&',0/&'(7*88'/&', 144$#)A4++'7*:3',B44(&',0(*Q/$4$*'#,94/,A'$,*/&*9*&%>,6',&(*',&01*/4/$',0(*Q/$4$*'#,&*',*/, 900(&''7q,=0%=E//'%4('L,1'$,/4&(%3,0+,&',1*/*147*#4$*',0",14N*147*#4$*',94/,A'$,('74$*'9', 900(&''7q,'/,(%)(I()E$&(32'L,1'$,/4&(%3,0+,&',14N*147*#4$*',94/,A'$,'*8'/,900(&''7,\Z4/, U4/8'L,Idddq,<7'347/#,'$,47L,Iddhq,;%(+AYL,K><>L,!)3'(14//L,S>,!>L,D4/&8(44"L,;>T>T>L,VWII]>, (*)A$,0+,14N*1447,8'241'/7*:3,900(&''7,'/,&',0(*Q/$4$*',&*',2*)A,(*)A$,0+,A'$,1*/*147*#'('/, 0/&'(7*88'/&',10$*94$*',900(,*'&'(,94/,&'2',0(*Q/$4$*'#,9'(#)A*77'/&>,P'/,1''(&'(A'*&,94/, &',1'/#'/,\Jde],A''"$,''/,900(3'%(,900(,A'$,/4#$('9'/,94/,8'241'/7*:3,900(&''7L,8'9078&, &00(,1'/#'/,&*','*8'/,900(&''7,14N*147*#4$*',/4#$('9'/,\XJe],\;%(+AY,'$,47>L,VWII]>, I^,

16 6',10$*94$*',94/,''/,)011'()*''7,0/&'(/'1'(,*#,8'(*)A$,0+,&0'7'/,2047#,2'7"('47*#4$*'L, "*/4/)*''7,#%))'#L,+'(#00/7*:3',8(0'*L,#$4$%#,'/,4%$0/01*'>,!7,&'2',10$*94$*'#,(*)A$'/,2*)A,0+, &',0/&'(/'1'/&',*/&*9*&%q,A%/,(*:3&01L,B'72*:/L,+'(#00/7*:3',0/$B*33'7*/8L,$'9('&'/A'*&L, 2.3 Bedrijfsresultaten 8'1'$'/,*/,"*/4/)*Q7','/,/*'$F"*/4/)*Q7',*/&*)4$0('/>,C/,&',:4('/,-dW,94/,&',90(*8',''%B,B'(&, &',E474/)'&,k)0(',O4(&,\4"8'30($,47#,EkO],8's/$(0&%)''(&,&00(,S4+74/,H,M0($0/L,B44(1'', ''/,9'(#)A%*9*/8,+744$#90/&,94/,A'$,1'$'/,94/,30($',$'(1*:/,('#%7$4$'/,/44(,&',74/8', +(0)'#,'/,0/$B*33'7*/8,'/,8(0'*>,K'#%7$4$'/,09'(,A'$,9'(7'&'/,R,14(3$44/&''7L, 9'(300+)*:"'(#L,('/&'1'/$,0+,*/9'#$'(*/8'/L,/'$$0B*/#$L,+'(#0/''7#9'(700+,R,B0(&'/, ;'(#'('4%L,VWWW]>,, '/,)0/)7%&''(&'/,''/,+0#*$*'9',('74$*',$%##'/,&',$B''>,6',P<,&*1'/#*'#,*/,47,&'2', 2*:/,8'1'$'/,*/,&(*',)4$'80(*'Q/_,8'+'()*+*''(&',/*'$F"*/4/)*Q7',('#%7$4$'/L,8'+'()*+*''(&', @'&(*:"#('#%7$4$'/,94/,&',0/&'(/'1*/8>,6'2',+0#*$*'9',('74$*',8'7&$,1'$,/41',900(,37'*/', 0/&'(/'1*/8'/,$0$,JW,1'&'B'(3'(#>,, P'/,94/,"4)$0('/,&*',A'$,900(,#0)*47,'/$'(+(*#'#,)01+7'N'(,1443$L,*#,A'$,"'*$,&4$,2*:,&00(,A%/, [',10'$'/,44/$0/'/,B4$,A%/,('#%7$4$'/,2*:/,*/,')0/01*#)A'L,#0)*47','/,')0708*#)A',$'(1'/>, */,Idd^],*#,&4$,0/&'(/'1*/8'/,/*'$,477''/,A%/,+('#$4$*'#,20%&'/,10'$'/,$0/'/,*/, 8'/0'1&]>,644(/44#$,20%&'/,2',9'(4/$B00(&*/8,4",10'$'/,7'88'/,09'(,A0',#0)*447,'/, B4//''(,#0)*47','/,')0708*#)A',+(0"*$,H,70##,4))0%/$,B0(&$,$0'8'90'8&,44/,&',')0/01*#)A', IJ,

17 P(,*#,&4/,003,/08,''/,9'(#)A*7,$%##'/,&',-&0,/0,A4(15,94(*4/$,94/,+'0+7'L,+74/'$L,+(0"*$,\1'$, 0/&'(/'1'/],'/,&',94(*4/$,B44(*/,#0)*47,*1+4)$,900(0+,B0(&$,8'#$'7&>,C/,&',-&0,/0,A4(15, +(0&%)$*',+(0)'#>, P'/,#0)*47,'/$'(+(*#',34/,&',#0)*47',*1+4)$,94/,&',0/&'(/'1*/8,1'$'/,&00(,&'2',$', 3B4/$*"*)'('/,'/,*/,8'7&,%*$,$',&(%33'/>,<1,&',*1+4)$,$',3%//'/,1'$'/L,10'$,&',#0)*47, B0(&'/,900(,A'$,1'$'/,94/,&',#0)*47',*1+4)$L,2047#,k0)*47,K'$%(/,0/,C/9'#$1'/$,\4"8'30($, 47#,kK<C]L,;44$#)A4++'7*:3',S0#$'/,E4$'/,!/47Y#',\4"8'30($,47#,;SE!]L,C1+4)$,K'+0($*/8,4/&, C/9'#$1'/$,k$4/&4(&#,\4"8'30($,47#,CKCk],0",?007#,4/&,K'#0%()'#,"0(,!##'##*/8,k0)*47,C1+4)$, \4"8'30($,47#,?K!kC]>,C/,M'&'(74/&,B0(&'/,&',''(#$',$B'',9443,$0'8'+4#$,&00(,#0)*47, D*'(0/&'(,B0(&$,30($,''/,$0'7*)A$*/8,8'8'9'/,0+,&'2',1'$A0&*'3'/>, )0/$4/$',B44(&'>,D'$,9'(#)A*7,$%##'/,&',;SE!,'/,kK<C,*#,&4$,kK<C,2*)A,3'/1'(3$,&00(, 0/&'(20'3,&00(,'N$'(/',+4($*:'/,\P)0(Y#,H,Z'(B'*:,T0/3'(,C/#$*$%%$L,VWWf]>, 2.4 Context D'$,0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>,\VWIX],*#,9'((*)A$,*/,!%#$(47*Q,0/&'(,&44(,8'9'#$*8&',#0)*47, '/$'(+(*#'#>,<1,''/,80'&',9'(8'7*:3*/8,$',3%//'/,143'/,$%##'/,&',0/&'(20'3'/,*#,A'$,&%#, 9'(241'7&>,6',)0/$'N$,94/,&',#0)*47,'/$('+('/'%(,B0(&$,8'90(1&,&00(,&',+07*$*'3'L, Ih,

18 %*$&48*/8'/L,1'$,''/,('74$*'",2B433',09'(A'*&L,*/,''/,)%7$%%(,&*',0/&'(/'1'(#)A4+, 44/10'&*8$,0",0+,25/,1*/#$,/*'$,*/+'(3$L,'/,1'$,8%/#$*8',:%(*&*#)A','/,"*#)47',B'$8'9*/8>, U4/8',$*:&,&''&,&',0/$B*33'7*/8,94/,P%(0+4,47#,)0/$*/'/$,0/&'(,900(,&*',94/,&',Z'('/*8&', k$4$'/,'/,&',k09:'$,=/*'l,144(,#*/&#,a'$,%*$''/9477'/,94/,&',k09:'$,=/*',a''"$,''/,'n+4/#*', /44(,A'$,00#$'/,+744$#8'90/&'/,B44(1'',''/,+07*$*'3','/,')0/01*#)A',('8*0,94/,B'('7&, 4/&'(',('8*05#,47#,!2*QL,U4$*:/#,!1'(*34,'/,M00(&,!1'(*34>,P73*/8$0/,H,D4($*84/,\VWWf],2*'/, &*$,47#,''/,108'7*:3,8'9078,94/,&',/400(708#',#0)*47',)0/$(4)$'/,&*',*/,9''7,94/,&'2',74/&'/, )'/$(47',(07>,, &00(8'1443$>, & N*+4#.75O& P0%0#7.(%& Q",*7.450& VVLJ,1*7:0'/, IhLd,1*7:0'/, L0%5..(&700M45G%& Xf,:44(, ^V,:44(, L5-#.(40(& JLc^nIWWW,*/B0/'(#, ILdcnIWWW,*/B0/'(#, R#E.(5+.450& fde, fxe, R54-./0(&-0;"(%)05%+;"#-& de,eeg,\vwii], IVe,EEG\VWII], R54-./0(&"(%0#$5G+& he,eeg,\vwii], he,eeg,\vwii], F0/"7<5(-+%007&304&"E0+54.+& Vce,\VWWf], Ide,\VWWf], S0#<7""+)05%& JLce, flxe, FFQ&,0#&)""M%&/.(&%0&E0/"7<5(-& =kt,^x>www, =kt,^x>www, '(M7.450& VL^, VLJ,!"#$$%&'()*I,*-212'32'$J$(*!E3261%':*$(*K$&$6%1(&*L8A+CM;*<64(,*NO!*P46%&*Q1.2<44J* Australië 6',!%#$(47*#)A',')0/01*',A''"$,''/,)0/$*/%',8(0'*,&00(8'1443$,'/,B0(&$,8'3'/1'(3$,&00(, "*/4/)*''7,#Y#$''1>,6',9(448,/44(,8(0/&#$0""'/,'/,'/'(8*',%*$,!2*Q,'/,900(47,OA*/4,*#,#/'7, 8'8(0'*&L,B4$,20(8&',900(,*/9'#$'(*/8'/,'/,8(0'*,*/,&','N+0($,94/,8(0/&#$0""'/>,6',A08',!%#$(47*#)A',&0774(,A''"$,''/,/'84$*'",'""')$,0+,&',9'(B'(3*/8#*/&%#$(*',94/,A'$,74/&>,D'$, 8(00$#$',&''7,94/,&',')0/01*',B0(&$,8'90(1&,&00(,&',&*'/#$'/#')$0(L,&*',80'&,*#,900(, B'('7&B*:&,#$*:8'/&',8(0/&#$0"+(*:2'/>,6',44/B'2*8A'*&,94/,''/,8(0$',&*9'(#*$'*$,44/, Ic,

19 &*'/#$'/>,6'2',0+'/#$'77*/8,A''"$,8'20(8&,900(,9'(A008&',+(0&%)$*9*$'*$L,44/A0%&'/&', C/,VWIW,A''"$,A'$,g!kPk,0/&'(20'3,+744$#8'90/&'/_,g*/&*/8,!%#$(47*45#,k0)*47,P/$'(+(*#', 9''747,0+,703447,0",('8*0/447,/*9'4%,'/,&',8(00$#$',4"/'1'(,94/,&',+(0&%)$'/,'/,&*'/#$'/, 0/&'(/'1*/8'/L,144(,B'*/*8,)0/$4)$'/,1'$,)011'()*Q7',0/&'(/'1*/8'/>,!7#,8'9078,94/, &*'/#$9'(7'/*/8>,P'/,94/,&',%*$&48*/8'/,&*',2*:,#*8/47'('/,*#,&4$,'(8,/08,0/907&0'/&',#+(43', /*'%BA'*&,94/,&',$'(1*/0708*'L,'/,A'$,"'*$,&4$,A'$,/*'$,4%$014$*#)A,B0(&$,8'A')A$,44/,''/, O077Y'(L,<5O0//0(,H,!/&'(#0/L,VWIW]>,, D'$,0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>,\VWIX],B44(*/,*#,8'3'3'/,/44(,&',('74$*',$%##'/,)011'()*''7, '/$'(+(*#'#,*/,!%#$(47*QL,*#,''/,9'(9078,8'B''#$,0+,A'$,g!kPk,0/&'(20'3>,6',0/&'(20'3'(#, #*8/*"*)4/$L,144(,B'7,+0#*$*'">,6',('74$*',$%##'/,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,'/,#0)*47', Nederland 4)$*9*$'*$,*#,8'(*)A$,0+,&',90'&*/8#1*&&'7'/*/&%#$(*'L,)A'1*','/,07*'(4""*/48'>,P'/,#$'(3, 09'(#)A0$$'/,900(,&',90'&#'79'(B'(3'/&',*/&%#$(*','/,900(,&','N+0($>,6',M'&'(74/&#', "*/4/)*Q7',#')$0(,A''"$,8(0$',374++'/,0+8'70+'/,47#,8'9078,94/,&',B'('7&B*:&',"*/4/)*Q7', 4"A4/3'7*:3,94/,''/,*/$'(/4$*0/47',"*/4/)*Q7',#')$0(,'/,&',*/$'(/4$*0/47',A4/&'7>,D'$,8'9078, If,

20 P)A$'(L,&',%*$849'/,44/,#0)*47',%*$3'(*/8'/,2*:/,003,$0'8'/01'/L,47#,8'9078,94/,''/,#$*:8*/8, ;)S*/#'Y,A''"$,*/,VWII,0/&'(20'3,9'((*)A$,/44(,#0)*47',0/&'(/'1*/8'/,*/,M'&'(74/&>,[*:, #)A4479'(8(0$*/8,0",#Y#$''19'(4/&'(*/8,\2*',003,A00"&#$%3,V>X]>,6',8'1*&&'7&',0194/8,94/, &',M'&'(74/&#',k0)*47,P/$'(+(*#',*#,('74$*'",37'*/,1'$,''/,$0$47',012'$,94/,I>^,1*7:4(&,'/, 900(B00(&,94/,&',k0)*47,P/$'(+(*#',;0/*$0(,VWI^,&4$,&',#0)*47,'/$'(+(*#',#')$0(,/*'$,477''/, 94/,144$#)A4++'7*:3',B44(&'L,144(,003,94/,')0/01*#)A',B44(&',*#>,[*:,20(8'/L,$'8'/,&', ')0/01*#)A',$('/&,*/L,900(,B'(38'7'8'/A'*&#8(0'*,'/,$0/'/,44/,&4$,A'$,0+70##'/,94/, 644(/44#$,/0'1$,A*:,&',k0)*47,P/$'(+(*#',;0/*$0(,''/,B44(&'907,&0)%1'/$L,B4/$,A'$,*#, 2.5 Samenvatting P'/,#0)*47,'/$'(+(*#',*#,''/,0/&'(/'1*/8,&*',20B'7,)011'()*Q7',47#,#0)*47',0", 144$#)A4++'7*:3',&0'7#$'77*/8'/,/4#$(''"$>,6',#0)*47',0",144$#)A4++'7*:3',&0'7#$'77*/8'/, #$44/,900(0+>,6',)011'()*Q7',&0'7#$'77*/8'/,20(8'/,900(,&',*/301#$'/,B44(1'',&',#0)*47', 0",144$#)A4++'7*:3',&0'7#$'77*/8'/,B0(&'/,9'(B'2'/7*:3$>,D*'(1'',*#,''/,4/$B00(&,8'8'9'/, 0+,&',''(#$',&''79(448,%*$,A00"&#$%3,I>V>,6''79(448,V,844$,09'(,&',3'/1'(3'/,94/, )011'()*''7,'/,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+>,E*:,)011'()*''7,'/,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+, A0('/,&'2'7"&',3'/1'(3'/_,*//094$*'3(4)A$L,(*#*)0F44/944(&*/8,'/,+(0F4)$*9*$'*$>,6', ''/,#0)*47,'/$('+('/'%(,/4#$(''"$L,*#,$'(%8,$',2*'/,*/,&',0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/>,6'2', Id,

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! ( # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!! # $ % $ & $ $ '' ())* # + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

" & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! (

 & & ' & & &#$$% & &' ' ( (! ( ! "#$$% " & & & & &#$$% & &! Voorwoord ) * +, - & )*.!& /. & 0 & 2 3 * 4 4 5! 6 ) 7 89 : 8: 4 7 0 ;& < )= : & * 0 ; > #? Inhoudsopgave Abstract...iv Samenvatting...v Aanleiding tot Verandering en Onderzoek...

Nadere informatie

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?"$$ * *? * 5#! @ %(, ! "#$ %!"#

& $ &'() *'!'+(, 4'8 9 : +& &;<& = > $$ $ 9?$$ * *? * 5#! @ %(, ! #$ %!# & $ &'() '!'+(,,- './(01-/23)/)) 4'./(01-/23)2-) 4 56 57 4'8 9 : +& &; $$ $ : 9?"$$ $? 5#! "#$%&'$( $')) $+%" &# %$( @ %(, A7 -$(.%&'.).')/".+%0 1 2 $$$% %$% / 8! & ' ( $3(#( 4 # 5!.4 $ (! ( 4( 4

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Extra oefeningen: de cirkel

Extra oefeningen: de cirkel Extra oefeningen: de cirkel 1. Gegeven een cirkel met middelpunt M en straal r 5 cm en. De lengte van de raaklijnstukken PA PB uit een punt P aan deze cirkel bedraagt 1 cm. Bereken de afstand PM. () PAM

Nadere informatie

! "#$%%& ' "()' *++,-*++.

! #$%%& ' ()' *++,-*++. $ %&''( ) &*%+, ' ' - %&*,%. ' $ %,'! "#$%%& ' "()' *++,-*++. "(/#&!!"#" &0"!"#$## %!&' $'!"$!(!")&*#+,- %!&&!#.# )&*#/&! #/.0"1!! 2!"#$## 3 /#!,$#$!( '###4& # ## &$##$ #3 /(!"#$## $5!4 # 6!" # 74!84&$#

Nadere informatie

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a.

De wissel-eigenschap voor vermenigvuldigen Vermenigvuldigen kan in omgekeerde volgorde gebeuren, want voor ieder paar getallen a enbgeldt: a b=b a. 98 Algebra 3.3 Variabelen 3.3.1 Inleiding F= 9 5 15+32= 27+32=59 15 C= 59 F In de inleidende tekst aan het begin van dit hoofdstuk staat een afkorting waarmee de temperatuur in graden Celsius in graden

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Kansrekening

Hoofdstuk 4 Kansrekening Hoofdstuk 4 Kansrekening Marnix Van Daele MarnixVanDaele@UGentbe Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica Universiteit Gent Kansrekening p 1/29 Gebeurtenissen experiment : gooien met een dobbelsteen

Nadere informatie

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6

Inhoud eindtoets. Eindtoets. Introductie 2. Opgaven 3. Terugkoppeling 6 Inhoud eindtoets Eindtoets Introductie 2 Opgaven 3 Terugkoppeling 6 1 Formele talen en automaten Eindtoets I N T R O D U C T I E Deze eindtoets is bedoeld als voorbereiding op het tentamen van de cursus

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25

x 2x x 4x x 1x x 8x x x 12 = 0 G&R vwo B deel 1 1 Vergelijkingen en ongelijkheden C. von Schwartzenberg 1/25 C. von Schwartzenberg 1/ 1 I, II, IV en V zijn tweedegraadsvergelijkingen. (de hoogste macht van is steeds ; te zien na wegwerken haakjes?) (III is een eerstegraadsvergelijking en VI is een derdegraadsvergelijking)

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

! $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013

Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed. Thijs Ringelberg, 2013 Strandjutten Op zoek naar wat rest na de komst van De Vloed Thijs Ringelberg, 2013 Inhoud Proloog pag. 4 Eerste Akte. Het Schrijven. pag. 5 1.1 Welke keuzes moet ik maken /1.2 voordat ik begin aan het

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !!" # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / #

# # *,, 0' )' # %.' 4#.& 5 / /& ', .67 !! # $ # %&' ( * + &# # $ %&' # - # # , # ) # # # # &',' .,# / / /. /, #,'' / # !!" $ % ( %) * + $ % ( - ).. -. ( 1-1%. $ 23 4 +. ( * ) %. 4. 5.67 89 :* 8 )* ; ;< !! " $ %!! ( )( *! 6 "!! 5-67 - (= + 7 67 > )41. *?@ >* -. A. - > ) 7 BA4* + * A -

Nadere informatie

Vervallen/Afstand gedaan

Vervallen/Afstand gedaan 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2012 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2011 staan in

Nadere informatie

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $

GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ ! "# GGD-Richtlijn Ventilatie Scholen definitieve versie 20-12- 2006, actualisatie febr. 2008 $ !"#!$ %& ' (!)(!#(!)(!*( %+ $& '( $$ )( $% )*&+,! ($-! %& %& '&, %$ -./010.2&, %% 0&3. (!$/) %+ 4& 56&( 4$

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande

Gemeente Lelystad Speelplek Strak park Warande G Lya Sk Sak ak Waa a a h c D a k aa H.!! v ch j z k j a a D w a S. f h aav! b b v f hv 1 Sa a va vch. Sch z h jk! S v k vaaf 3 j aa! E a v kj. K h va aa j aa b ba h a jbaaj. K ka h f ch h vaa. 2. k j

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aanleiding 2. Analyse 3. Ambitie 4. Aanpak 5. Aanbevelingen 6. Colofon 7. Bijlage rapport SEOR 8

Inhoudsopgave. Aanleiding 2. Analyse 3. Ambitie 4. Aanpak 5. Aanbevelingen 6. Colofon 7. Bijlage rapport SEOR 8 Inhoudsopgave Aanleiding 2 Analyse 3 Ambitie 4 Aanpak 5 Aanbevelingen 6 Colofon 7 Bijlage rapport SEOR 8 Aanleiding INZET LOONT! Eén op de tien Rotterdammers maakt nog niet volledig gebruik van zijn talenten.

Nadere informatie

Producten, machten en ontbinden in factoren

Producten, machten en ontbinden in factoren Joke Smit College Producten, machten en ontbinden in factoren Voor cursisten uit de volgende klassen: alle Havo en VWO klassen (wiskunde, wiskunde A en wiskunde B) Wat kun je oefenen? 1. Het uitrekenen

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

Uitwerkingen toets 9 juni 2012

Uitwerkingen toets 9 juni 2012 Uitwerkingen toets 9 juni 0 Opgave. Voor positieve gehele getallen a en b definiëren we a b = a b ggd(a, b). Bewijs dat voor elk geheel getal n > geldt: n is een priemmacht (d.w.z. dat n te schrijven is

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

aanspreekbaarheid goud?

aanspreekbaarheid goud? aanspreekbaarheid goud? De mogelijkheden van regionale online aanspreekbaarheid binnen JAC Menen onder de loep. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Bachelor in het Sociaal werk Afstudeerrichting

Nadere informatie

WISKUNDE-ESTAFETTE RU 2006 Antwoorden

WISKUNDE-ESTAFETTE RU 2006 Antwoorden WISKUNDE-ESTAFETTE RU 2006 Antwoorden 1 V 1 8 en 12 V 2 7 en 11 V 3 6 en 10 V 4 5 en 9 2 5040 opstellingen 3 De zijde is 37 4 α = 100 5 10, 2 liter 6 De volgorde is 2, 5, 3, 4, 1 7 30 euro 8 De straal

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta

Nulsituatie grondwater in Hollandse Delta J 2008 cp b. z zj p zj f. Zj b j b b. VV 20 b 2006 2007 c bb. z b : B V p z zc c p b. - 2007 f pjc b. pjc b b. pjc, z p ( c). : pc b (p b ) f. b bj pb. pc ( bj c) j bj zj b c zj zj pc. cc j z pb. cp bb

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

Externe personeelsmobiliteit van de Diensten van de Vlaamse Overheid (DVO) naar een lokaal bestuur

Externe personeelsmobiliteit van de Diensten van de Vlaamse Overheid (DVO) naar een lokaal bestuur 1 Externe personeelsmobiliteit van de Diensten van de Vlaamse Overheid (DVO) naar een lokaal bestuur Overzichtstabel overeenstemmende niveaus, rangen, graden, functionele loopbanen (fulo s) en salarisschalen

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

C + E = 180 ( AEBC is een koordenvierhoek)

C + E = 180 ( AEBC is een koordenvierhoek) G&R vwo B deel 4 1 Bewijzen in de vlakke meetkunde C von Schwartzenberg 1/16 1 Vermoeden: ACB is constant (in figuur 11 als punt C over de bovenste boog AB loopt) a * 3a * b * 3b Vermoeden: De drie cirkels

Nadere informatie

On-line aanvraag van bouwvergunningen

On-line aanvraag van bouwvergunningen Habi_deel_omslag Meijer 6-2-2006 16:11 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik On-line aanvraag van bouwvergunningen Nederlandse ontwikkelingen in Europees perspectief dr. F. Meijer !"#$% %%!"### #! &'!""!

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen?

e-learning Research Reeks Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? e-learning Research Reeks 6 Digitaal portfolio De hype voorbij of optimisme met grenzen? ! "#!!$$ %!"!"&''!!!"!"" '! () * +,,,* * -. $ /0 1 3 45 6 708!9:&#'9 ;9!!!# 7/%9,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 51 Besluit van 30 januari 2015 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger onderwijs 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1

GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 GPS - ZOEKTOCHT Handleiding GROEP 1 Waar moet ik naar op zoek? GEOCACHING Geocaching is een buitensport en spel, waarbij je een GPS-ontvanger gebruikt om ergens ter wereld een zogenaamde cache (schat)

Nadere informatie

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland

Veilig en bereikbaar tijdens de Giro Gelderland V bb j G G Ap, h / O-O 1 pp 6 216 pp G I w G. pp Ap. Op 5, 6 7 Ap z. Z p 5 pp p p h Mp, j p 6 h pp Ap p z p 7. O h z fj j p zj fp. Z Ap jj bb. jj w f f bp bb zj. A p z wj - bw, w, bz, hp, jw pf - p wjz

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Pioniers in place making

Pioniers in place making Habi_deel_omslag lupi 5-3-2007 16:52 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Pioniers in place making Proeftuin IJburg Tineke Lupi Annemarijn Walberg Sako Musterd !"#$ %& '()*+, #'-.&/.. 0#'-.&/./ 12!3 4"""3!3

Nadere informatie

& ' "" ( " (! )" " ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 "! "

& ' ( (! ) ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 ! #$$% & ' ( ( ) *+ ', --$$&.. /01( 2*$%,+3-43536 1 6 7% 77 7% 7# 8 7% 7- & 7, 75 9 74 #7 #7 / : #7 ## / #7 #- ( ; < ## #5 8 #- #6 / < #- #3 = #- #% / = 0> #5 #,? #5 #4 #6 #7$ #6 #% -7 2 #% -# 2 -$ -- 02

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Beleggers en wonen en zorg

Beleggers en wonen en zorg Habi_deel_4_vegter 42 :45 Pagina Vernieuwend Ruimtegebruik Beleggers en wonen en zorg Onderzoek naar investeringen van institutionele beleggers in woonzorgcombinaties voor ouderen Maaike Vegter " # $

Nadere informatie

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus

CEVA-DRIEHOEKEN. Eindwerk wiskunde 2010. Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi. Soetemans Dokus CEVA-DRIEHOEKEN Eindwerk wiskunde 010 Heilige-Drievuldigheidscollege 6WeWIi Soetemans Dokus Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Info over Giovanni Ceva... 4 1.. Wat zijn Ceva-driehoeken?... 4 1.3. Enkele voorbeelden...

Nadere informatie

#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

#$ # % &' (# ' ' %$! ###$ '*! +, $ ' ! -#.##% )! +/ !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/ 012 212! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % )7 1 81 12 812 &! 5 ###$ # 9 6)/ 7 138 138 " !" ## $ % &!" '& ( $ $ )*

Nadere informatie

Bijlage 2 - Discrepanties

Bijlage 2 - Discrepanties Bijlage 2 - Discrepanties BAG Discrepanties ID GEBRUIK_1 GEBRUIK_2 GEBRUIK_3 BESTNAAM Openbare_r Huisnr Huislr Toev Postcode_cPostcode_l VERBLIJFSO Opmerkingen Huidig_geb BAGt Veld_inven 1 woonfunctie

Nadere informatie

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8.

glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) metselwerk: Tilburg (rood gemeleerd) metselwerk: Tilburg (rood) bk. nok 8. dakpannen rood, passend bij steen 9.657 glas tot aan vloer doorvalveilig (gelaagd) RAL 733 8.88 7.56 A-a8 A-a9 ventilatie dmv open stootvoegen A-c3 A-c4 segment hefdeur volkernpaneel A-a5 A-a6 A-a6 A-a7

Nadere informatie

!"#!!"$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&

!#!!$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%& !#!!$& ''()*+&,!#!$!)-..'! ) #*/- 0.+!$. -1 &!)'.!+1 2 +'.)''.)##!$-!.3.'4)1 2& 35 73 81 22 7 98: 2; 7 ;& > ;2 -#?@ ;2& ) &A ;22 3 &A ;2; ) && ;21 && ''()*+2,!.!#!$3.'4)/2AAB!

Nadere informatie

!"#$%&'(%")*+,- !"#$%&#'()*"'+,+)-,.'(/,) -./'%/")0-

!#$%&'(%)*+,- !#$%&#'()*'+,+)-,.'(/,) -./'%/)0- !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, -./'/"0-0&'1,/2##'34 5'617'83&3+9 7&6+:,"691,39 5,61;&3,/+,6&3?',#,6:$9& @$,3-,6A,6 0'(.&,/;&3+,6B3&&C !"#$&'("*+,-!"#$&#'(*"'+,+-,.'(/, B/&9D 7>EF!F 23+,6A'89'39#,//'34D

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP

Cursief gedrukte coderingen zijn niet verplicht en dienen enkel in de toepasselijke gevallen te worden ingevuld. 15/02/2007 1 / 5 BRRC / FP Het uitwisselen van inventarisatiegegevens betreffende visueel rioolonderzoek tussen de en de uitvoerder van het onderzoek volgens NBN EN 13508-2: Het BEFDSS formaat voor het uitwisselen van gegevens betreffende

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2004-2005 ONDERZOEK NAAR DE AANTREKKELIJKHEID EN DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE TER PROMOTIE VAN FYSIEKE ACTIVITEIT EN

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#  )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! * #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels

Cabri-werkblad. Apollonius-cirkels Cabri-werkblad Apollonius-cirkels 1. Doel We zullen in dit werkblad kennismaken met de zogenoemde Apollonius-cirkels [1] van een driehoek. Daarvoor moeten ook enkele eigenschappen van (binnen- en buiten)bissectrices

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 278 Wet van 24 juni 2015 tot wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario

De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario ! "# $ %&'(&&) De industrie in 2002-2004: De economie achter het scenario * +, *, -$'' ' * (&&( (&&).(&&/ 0 1 (&&) downloaden 2 '* % 2 / ( $ ** " (% $ 3 (%% ' 3 (%( 4* 3 (%) ** ' %% (%/ $ * (&&) (&&/ %%

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij

Alles over. blad voor jonge dierenbeschermers. hulp aan dieren. 6 kinder boekenweek: 11 Stickeralbum. 12 Een kijkje bij A v 5 : b 2 0 1 1 3 2 6 b: Tbb V v 11 Scb c! 12 E b TV- N N K v b v bc 1 P I v A E K z K v v b V z W c E I T b z v c z E,,, z z v, v E v, b, z c W v y (z c L T )! W bc v f z D Lcy v D 4 Lcy c, b T z y

Nadere informatie

Uitleg codes uit aanbod geluidwerende voorzieningen. Datum 10 januari 2014

Uitleg codes uit aanbod geluidwerende voorzieningen. Datum 10 januari 2014 Uitleg codes uit aanbod geluidwerende voorzieningen Datum 10 januari 2014 Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud Telefoon 023-530 1619 Uitgevoerd door Project Gevelisolatie

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

PIN-Cracking. Anne Eggels & Aukje Boef. 21 juni 2012 Where innovation starts

PIN-Cracking. Anne Eggels & Aukje Boef. 21 juni 2012 Where innovation starts PIN-Cracking Anne Eggels & Aukje Boef 21 juni 212 Where innovation starts Inhoud 2/23 Uitleg probleem Kleine herhaling vorige presentatie Codes kraken aan de hand van bewegingen Statistieken Conclusie

Nadere informatie

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!"##$ ' % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1

Parameterbeheer van drives over PROFIBUS DP en ETHERNET TCP/IP % &'!##$ ' % $ - %)*)+ ( $ $./ 0 $,%. 1 !"##$ % &'!"##$ ' (! ( "%)*)+",$ % $ - "%)*)+" ( $ $./ 0 $,%. 1 % '$ * '$ $#! % $ % &! 2 '3 3 (4 3 *%5(*"!)6274 32 5,335#2',8 33 5,363# *2 36 *%5(*"!),(&%"',23 6 59**627,(&%"',#',24 6 :,,(#924 62./5"!),;28

Nadere informatie

Gerichte lengtes spelen o.a. een rol bij de stelling van Ceva en Menelaos en komen in deel 3 aan de orde.

Gerichte lengtes spelen o.a. een rol bij de stelling van Ceva en Menelaos en komen in deel 3 aan de orde. Meetkunde gerichte hoeken, driehoeksongelijkheid, Ravi, gerichte lengtes Trainingsweekend, 16 februari 2008 Als je een meetkundig probleem aan het oplossen bent, stuit je vaak op verschillende oplossingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 100 Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie

Nadere informatie

bruist juli/augustus zomer 2012 vakantie puzzelmagazine Bewaarexemplaar veel leuke prijzen winnen www.nederlandbruist.nl bruist

bruist juli/augustus zomer 2012 vakantie puzzelmagazine Bewaarexemplaar veel leuke prijzen winnen www.nederlandbruist.nl bruist b j/ zm 2012 vk zzmz Bxm v k jz.b. b Ay Tmb K b Zmbb, v b b. Ok k. W v 13.00-18.00, k 1 3 k v 12.00-18.00 fk. V 184 E-L T (076) 503 52 17 06 29 05 55 41.mb. Pzz & W! Ifm bj j zvzk Ifm v! bj j zvzk v! Vb

Nadere informatie

Een kijkje in het brein van je baby

Een kijkje in het brein van je baby 25 Ontwikkelingstips Een kijkje in het brein van je baby Oei, ik groei!!!!!!!!!!! #$#%#&'! #$%&'(#)*&$+*,'-./0+ 12*'*34(5633$%$7*3-' 869'-3')$.:(;*$

Nadere informatie

!""#$%&'!"#$%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'!& /23425/"!-6$-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-.

!#$%&'!#$%&'()*+,())&*+ ,#)--.-/'0.&1-/-/)--.-/'!& /23425/!-6$-#7/(-89(7#%.&& %#6-:8-#-*-%&#-.-#67*6-8'-. ""#%&'"#%&'()*+,("))&*+ ",#)--.-/'0.&1"-/-/)--.-/'& /23425/"-6-#7/(-89(7#"%".&& %#"6-:"8-#"-*-%&#-.-#67*6-8'-. &",8-#*:"/;7-#*67/7.&61

Nadere informatie

Samenvatting rapportage rijdende camera. Rapportnummer : 34200289 Opdrachtgever : Gem. Leidschendam - Voorburg Locatie : Leidschendam

Samenvatting rapportage rijdende camera. Rapportnummer : 34200289 Opdrachtgever : Gem. Leidschendam - Voorburg Locatie : Leidschendam Samenvatting rapportage rijdende camera Rapportnummer : 34200289 Opdrachtgever : Gem. Leidschendam - Voorburg Locatie : Leidschendam vandervalk+degroot ABC Westland 231 2685 DC POELDIJK Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Begraafregister Begraafplaats Tongerseweg 2014

Begraafregister Begraafplaats Tongerseweg 2014 Begraafregister Begraafplaats Tongerseweg 2014 Datum begraven Datum Overlijden 03-01-2014 21-11-2013 H. Kuzelj JJ\127\-\UN 10-12-2030 03-01-2014 24-12-2013 J.J.M. Scheren J\13\A\B 03-01-2034 03-01-2014

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

Reguliere Expressies

Reguliere Expressies Reguliere Expressies Een reguliere expressie (regexp, regex, regxp) is een string (een woord) die, volgens bepaalde syntaxregels, een verzameling strings (een taal) beschrijft Reguliere expressies worden

Nadere informatie

!"#$%&"'("#)**'#+","-,%%$."#/0-.1,"-**%.&0.*&10*%*+-2>

!#$%&'(#)**'#+,-,%%$.#/0-.1,-**%.&0.*&10*%*+-2> !"#$%&'(#)%"*#+%#+&,"-**%. /01-.+%#+&2%"&3%++%"%(&%(&4#$*5%6%%"+% 7+-2#%6%5#%2&8"19%:.:6#%&%(&;-(*+?":@:+:"A&?":BC&D"C&4E33FG&F3E87!%"90(2%.#(6&00(6%5:2%(

Nadere informatie

!"# $ $ % % " $# & $' $ ( & ) * ) *$# & " $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $

!# $ $ % % $# & $' $ ( & ) * ) *$# & $ + &, & & $ - && $- $# & ' $ %$+ ' %&%&. $# + %% %/!# 0 $ 1 & $2 $3 % 0!# 0% & $ % % 4 5$6 & 1+0 % $ !"# % % " # ' ( ) * ) *# " +, - - # ' %+ ' %%. # + %% %/!# 0 1 2 3 % 0!# 0% % % 4 56 1+0 % / !"# % " ' ' ( ) + 7 7 ( 7 8! 9 : ( ; < 1 8 * +(, --+(./ ') = 7 ' 7 8 + 8 : > 7

Nadere informatie

De Stelling van Pascal Inhoud

De Stelling van Pascal Inhoud De Stelling van Pascal Inhoud 1 Inleiding De stelling van Pascal voor een cirkel en ellips 3 De stelling van Pascal voor hyperbolen en parabolen 4 De stelling van Pappus 5 Een bewijs van Jan van IJzeren

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt

Het relatieblad van Severinus. Vrijwilligers en de Oranjemarkt S MAART 2015 TEBERE V O O K 2014 25000 O B W 1999 éé Vh O 27! BIJZONER IN SAMENLEVEN h hh O h h O S O O 120 B h V h h W K 27 T! 1 K J B K K I h h h I h h h h h S- S S I 2015 h M 2015 2017 Z h S- 2 13 2015

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT OKTOBER 5 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h! DE MOOISTE WOONWINKEL C w g wj. B Mch z +. Lv v fw, pg, z,. D zw ch. Afg: 8789 c. 99,-.. W Cy. Lv v fg. Tv w gj. 55 c. 599,-.. Ef Cy. M. Lv

Nadere informatie

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm

Enquê tê mobiêlê têlêfonischê bêrêikbaarhêid Gorinchêm Enquê tê mbiêlê têlêfnischê bêrêikbaarhêid Grinchêm Geeft het mbiele netwerk in de binnenstad van Grinchem bij individuele gebruikers prblemen f is het een grter prbleem? Aanleiding Stadsbelang Grinchem

Nadere informatie

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing

20-12-2007 woonfunctie KHS-BB-2.00 bouwbesluittoetsing project: Kleine Houtstraat 92-96 / Haarlem opdrachtgever: v.d. Doe & Partners BV betreft: tekeningenlijst BB datum: 20-12-2007 BE-tek (bestaande tekeningen) Voor bestaande tekeningen verwijzen wij naar

Nadere informatie

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer

SportBoard Formaat Locatie Adres Postcode Plaats Provincie GPS Latitude GPS Longitude Org Sel SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730 BF Heren SportBoard 29,7 x 42 cm Basic Fit Aalsmeer Molenvlietweg 18A 1432 GW Aalsmeer NH 52.26649 4.77730

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT NOVEMBER 05 - CARRE WONEN EN SLAPEN B.V. Th j h DE MOOISTE WOONWINKEL Gf f w 3 Wpgmm S. D S. Lvb v fmg, h. Afmg: 404563 cm. 685,-.. Emf S. Lvb v fmg, h. Afmg: 76 cm. 380,-. 3. Em V. Lvb

Nadere informatie

Brand Faculteit Bouwkunde TU Delft

Brand Faculteit Bouwkunde TU Delft Brand Faculteit Bouwkunde TU Delft Van lekkage tot instorting Onderzoek naar de brand aan de Faculteit Bouwkunde op 13 mei 2008 Afstudeeropdracht Wiebe Scheffer (0815856) Jeroen van de Werfhorst (0815846)

Nadere informatie

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming

Nadere informatie

AS2_object_code 1 van 5

AS2_object_code 1 van 5 AS2_object_code 1 van 5 INVESTERINGSKOSTEN 1 GRONDKOSTEN m² TO 1A verwerving m² TO 1A.01 aankoopsom terrein 1A.02 kosten beschrijf 1A.03 kosten tussenpersonen 1A.04 taxaties 1A.05 grondonderzoek bij verwerving

Nadere informatie