"#!$##%!&'(')*+',!-*+.#/+!'!(0)1.',+! $00,!%#(*,00!2#,%0)!3##4(',!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""#!$##%!&'(')*+',!-*+.#/+!'!(0)1.',+! $00,!%#(*,00!2#,%0)!3##4(',!"

Transcriptie

1 ! "#!$##%!&'(')*+',!-*+.#/+!'!(0)1.',+! $00,!%#(*,00!2#,%0)!3##4(',! 5,%0)2#03!,'')!%0!)06'+*0!+/770,!#,%0),0(0)71.'4!0,!80%)*9:7)07/6+'+0,!8*,,0,! "0%0)6',%70!7#1*'6!0,+0)4)*70!!!! ;')*,!<',!%0)!='',! "#$%&'#'$((&)!*+,-.+/+0!! 12&'!3'45&)"4#&4#!6&%&)78'%!!! 98:$7#&4#!! 127&4%4'=!!!!! 0!(88)#!KLM.! ;!<8'8=&(&'#>&#&'":?822&'! ;!%)"F!G4(!H$'A&7%!

2 ,!"#$%&''(#)(*+$*',-.''/,&01*/'',20/&'(,300+14/5,!""#$""#%&& 6*$,0/&'(20'3,*#,&',4"#7%*$*/8,94/,1*:/,;4#$'(#$%&*',44/,&',<+'/,=/*9'(#*$'*$>,?0'/,*3, $0'+4##'/>,C3,A4&,0+,A'$,DE<,''/,%*$#$'3'/&,8'9%7&',-$007,3*$5,1''8'3('8'/,1'$,&%*&'7*:3', */#$(%)$*'#,A0'L,B4//''(L,B'73',$007#,*/8'2'$,3%//'/,B0(&'/>,M4,9'(700+,94/,$*:&,3(''8,*3, D'$,0/&'(B'(+,94/,&'2',#)(*+$*',301$,900($,%*$,1*:/,&48'7*:3#',+(43$*:3>,P'/,94/,1*:/, 0/&'(/'1*/8,'(900(,$',3*'2'/,900(,''/,#0)*47',1*##*',1'$,''/,)011'()*Q7',#$(4$'8*'>,6*$, B'$'/#)A4++'7*:3,0/&'(20'3>,;'$,/41',01&4$,A'$,"'/01''/,*/,4/&'(',B'#$'(#',74/&'/,47, B'(&,&%*&'7*:3,&4$,'(,9''7,$A'0('$*#)A,0/&'(20'3,*#,9'((*)A$L,144(,/08,/*'$,9''7,'1+*(*#)A, 0/&'(20'3,B44(0+,*3,30/,44/A43'/>,P/,*/,M'&'(74/&,*#,A'$,0/&'(B'(+,/08,144(,/'$,0/$&'3$, &00(,B'$'/#)A4++'(#L,7*:3$,A'$,B'7>,644(,7*:3$,/%,9'(4/&'(*/8,*/,$',301'/,R,*/,A'$,4"8'70+'/, @'&4/3'/,900(,&',0+'/A'*&,'/,#$*1%74/#,*/,&',4"8'70+'/,&(*',:44(>,D'$,B4#,''/,'(8,+('$$*8', 0/&'(20'3,*/$'('##4/$'L,+('$$*8'L,#01#,003,3(*$*#)A',8'#+('33'/,8'90'(&>,C3,B44(&''(,&', 101'/$'/,&4$,*3,&4$,/0&*8,A4&>,, C3,B'/#,%,9''7,+7'2*'(,1'$,A'$,7'2'/,94/,&'2',4"#$%&''(#)(*+$*'>,

3 '()"*%+",-./0&!""#$""#%& 1, 2.30(/.445(-& 6, 1, '(705%5(-& 8,!"!, #$%&'()(%*+,,!"-,./01&''234'&&(%*+ 5,!" ''38(9:'/+ ;, 9, :540#.4**#"(%0#;"0<& =, -"!+, <0=($&+'%4'/>/(3'+?, -"6, C')/(9D3/'3E&4$4'%+!,, -"F, G0%4'H4+!5, -",, <$2'%I$44(%*+!J, -"5, K'D(%(4('I'+>/01&''234'&&(%*+ -B, 6&, >(%0#;"0<+",;04& 91, 6"!, L'4A0)'+I$%+0%)'/:0'M+ -!, --, 6"6, K$4$I'/:$2'&(%*+ -6, 6"F, K$4$+$%$&N3'+ 9A, F"!, K'+/'3>0%)'%4'%+ -5, -?, F"6, G0//'&$4('+$%$&N3'+ -J, F"F, C'$%4800/)(%*+)''&I/$*'%+ 6B, 8, B"(C7*+50+D&%5+C*++50&0(&..(E0/075(-0(& 61,,"!, G0%=&E3('3+ 6!,,"-, K(3=E33('+ 6F,,"6, #$%1'I'&(%*'%+I00/+)'+>/$M4(9M+ 6,,,"F, #$%1'I'&(%*'%+I00/+I'/)'/+0%)'/:0'M+ 6,, :540#.4**#& 6A, F5G7.-0&1&H(I*J40&+"C5.7&0(4#0,#0(0*#+& 6K, F5G7.-0&9&!0#+,#05%5(-&/.(&%0&0(I*J40&/5.&:5(<0%'(&??, F5G7.-0&6&L"("4"(0&#07.450&/.(&"(.M).(<075G<0&0(&.M).(<075G<0&/.#5.E070(&5(&+,#05%5(-+%5.-#.3&?8,,,, V,

4 2.30(/.445(-& 0/&'(,M'&'(74/&#',#0)*47,'/$('+('/'%(#>,P(,*#,''/,('+(0&%)$*',8'1443$,94/,''/,0/&'(20'3, &4$,*/,VWIX,*#,9'((*)A$,0/&'(,!%#$(47*#)A',#0)*47,'/$('+('/'%(#>,, B44(&'9'(1''(&'(*/8>,D'$,144$#)A4++'7*:3',&0'7,#$44$,*/,&'2',0/&'(/'1*/8,900(0+L,1'$, 0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/,47#,''/,)011'()*''7,0/&'(/'1'(L,$',B'$'/,*//094$*'3(4)A$L, +(0F4)$*9*$'*$,'/,(*#*)0F44/944(&*/8>,D'$,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,34/,B0(&'/,01#)A('9'/, 47#,''/,144$#)A4++'7*:3',B44(&'0(*Q/$4$*',94/,&',0/&'(/'1'(,&*',''/,14N*1447, #A4('A07&'(,947%',&00(,1*&&'7,94/,B*/#$L,$'(B*:7,/0/F+(0"*$,0/&'(/'1*/8'/,8'(*)A$,2*:/,0+, &',#0)*47',&0'7#$'77*/8L,A'$,&*'/'/,94/,''/,8(0$',9'(#)A'*&'/A'*&,44/,#$43'A07&'(#,'/,&', 0/&'(/'1'(#)A4+,20(8$,&'(A479',900(,1''(,)01+7'N*$'*$,47#,8'9078,94/,&',9''790%&,44/, #$43'A07&'(#>,, 1'$A0&*'3'/,&*',0/$B*33'7&,2*:/,)011'()*Q7',0/&'(/'1*/8'/>,6',#0)*47',*1+4)$,34/,&', #0)*47,'/$'(+(*#',1'$'/,&00(,&'2',&',3B4/$*"*)'('/,'/,*/,8'7&,%*$,$',&(%33'/>,<1,&',*1+4)$, =*$,&',('#%7$4$'/,94/,A'$,0/&'(20'3,&4$,0/&'(,XI,M'&'(74/&#',#0)*47,'/$('+('/'%(#,*#, */,A'$,44/944(&'/,94/,&',(*#*)05#>,<03,9*/&'/,2',&4$,A'$,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,#$'(3,*#,'/, 0/&'(20'3,$0/'/,44/,&4$,'(,''/,('74$*',*#,$%##'/,A'$,0/&'(/'1'(#)A4+,'/,&',#0)*47', #$4/&,47#,8'9078,94/,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+L,$'(B*:7,*/,M'&'(74/&#',#0)*47,'/$'(+(*#'#,&'2', :%*#$,A'$,8'9078,2*:/,94/,A'$,)011'()*''7,0/&'(/'1'(#)A4+>,, &(*:9'/>,6',&01*/'',34/,/*'$,20/&'(,&',300+14/,*/,''/,#0)*47,'/$'(+(*#'>,6'2',)0/)7%#*', 0/&'(#$(''+$,&',20(8'/,&*',B0(&'/,8'%*$,*/,''/,0/&'(20'3,%*$,VWII,/44(,&',#0)*47,'/$'(+(*#', X,

5 @'7'11'(*/8,900(,&',8(0'*108'7*:3A'&'/,94/,#0)*47,'/$'(+(*#'#>,6',9(448,44/,&',#0)*47, '/$('+('/'%(#,*#,0",2',1''#$,8'&('9'/,B0(&'/,&00(,14N*147*#4$*',94/,A'$,8'241'/7*:3, 900(&''7,0",&00(,&',1*/*147*#4$*',94/,A'$,('74$*'9',900(&''7>,;'$,4/&'(',B00(&'/_,*#,A'$, 3%//'/,90(1'/,900(,9'(90780/&'(20'3>,,,,,,,,, ^,

6 1& '(705%5(-& 1.1 Aanleiding C/,1*:/,&48'7*:3#',B'(3,47#,D%14/,K'#0%()'#,O0/#%7$4/$,900(,''/,#0)*47,'/$('+('/'%(,1'(3, *3,&4$,&*$,$Y+',0/&'(/'1'(,''/,#)A44+,1'$,9*:",+0$'/,10'$,2*:/_,A*:,*#,''/,*&'47*#$,&*',&', /'1'/,4">,600(,2*)A,1''(,47#,0/&'(/'1'(,0+,$',#$'77'/L,A0+'/,&',M.<5#,,1''(,*/,A%/,'*8'/, )011'()*Q7',0/&'(/'1*/8'/,&*',+(*14*(,8'(*)A$,2*:/,0+,B*/#$14N*147*#4$*'>,6', 0/&'(/'1'/,B0(&$,0+,+(*:#,8'#$'7&,&00(,&',374/$'/,'/,''/,/*'%B',8'/'(4$*',B'(3/'1'(#L, &*',8(448,B*77'/,B'(3'/,900(,''/,0/&'(/'1*/8,1'$,''/,-#)A00/5,*1480>,C/,A'$,1*&&'/,94/, 0/&'(/'1*/8,#$'7$,144$#)A4++'7*:3',&0'7'/,900(0+L,'/,8'700"$,*/,''/,&%%(241',0+70##*/8, &00(,1*&&'7,94/,)011'()*Q7',1'$A0&*'3'/>,D'$,2*:/,#0)*447,8'&('9'/,0/&'(/'1'(#>,<", *&'47*#$'/,1'$,''/,)011'()*''7,$47'/$>,, 64$,#/*:9743,B44(,*&'47*#1','/,0/&'(/'1'(#)A4+,'7344(,0/$10'$'/,9*/&,*3,*/$'('##4/$>,D'$, 94/,4"/'1'/&',09'(A'*&#900(2*'/*/8'/>,6'/3,144(,44/,&',1*)(03('&*'$'/,94/,;%A4114&, b%/%#5,.(41''/,e4/3l,&*',*/1*&&'7#,c,1*7:0'/,37'*/',#$4($'/&',0/&'(/'1'(#,\b44(94/,dce, 9(0%B],44/,''/,1*)(03('&*'$,A''"$,8'A07+'/,\P73*/8$0/,H,D4($*84/L,VWWf]>,<",A'$, ('#$4%(4/$3'$'/,g*"$''/,94/,T41*',<7*9'(L,B44(,'73,:44(,9*:"$*'/,74#$*8',:0/8'('/,''/,/*'%B', &(*',#0)*47',&0'7'/,&*'/$_,&',4"947+(0&%)$*',B0(&$,$'(%88'&(0/8'/,&00(,&',9'(300+,94/, 748',+(*:#,A%*#(44&,'/,&'(8'7*:3',44/,$',#)A4""'/L,'/,'(,B0(&$,900(/41'7*:3,8'B'(3$,1'$, J,

7 8'#+4//'/,90'$,#$44/,1'$,'7344(`,C/,B'73',14$',2*:/,&',3'/1'(3'/,94/,&',&01*/'','/, 14(3$300+14/,$',A'(3'//'/,*/,&',#0)*47,'/$('+('/'%(`,6',14(3$300+14/,10'$,20(8'/, 900(,''/,80'&',+(*:#F3B47*$'*$,9'(A0%&*/8,20&4$,2*:/,374/$'/,$'(%8301'/L,$'(B*:7,&',&01*/'', $'9('&'/,$',A0%&'/>,6',9(448,*#,&4/,0",A'$,:%*#$,&',#%+'(*'%(',0/&'(/'1'(,1'$,''/,8(00$, 1.2 Probleemstelling $',1'$'/,*/,B'73',14$',)011'()*Q7','/,#0)*47',0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/,44/B'2*8,2*:/, 0/&'(,!%#$(47*#)A',#0)*47,'/$('+('/'%(#,'/,B4$,&',*/970'&,*#,94/,&'2',3'/1'(3'/,0+,&', 0/&'(20)A$,*#,0",'(,''/,+0#*$*'9',('74$*',*#,$%##'/,0/&'(/'1'(#)A4+#3'/1'(3'/,'/, 0$A'(,&'9'70+'&,/4$*0/#m>, C/,&'2',#)(*+$*',B0(&$,''/,44/#7%*$*/8,8'1443$,0+,A'$,0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>,\VWIX],&00(, O%+8'&M'+2$4'+:(9%+=022'/=(P&'+'%+30=($&'+0%)'/%'2'/3=A$>3M'%2'/M'%+$$%8':(*+1(9+ Q')'/&$%)3'+30=($&+'%4'/>/(3'3+'%+8$4+(3+)'+(%I&0')+I$%+)':'+$$%8':(*A'()+0>+)'+ 1')/(9D3>/'34$4('3R++ I> i4$,*#,''/,#0)*47,'/$'(+(*#'`, V> X> ^> #0)*47,'/$'(+(*#'`, h,

8 J> 1.3 Leeswijzer+ C/,A00"&#$%3,V,B0(&$,''/,9'(3'//*/8,8'8'9'/,94/,&',7*$'(4$%%(>,D*'(*/,B0(&$,4/$B00(&, 0/&'(20'3,A''"$,+744$#8'90/&'/>,;'$,('#%7$4$'/,&',94/,A'$,'1+*(*#)A,0/&'(20'3L,B'73',*/, A00"&#$%3,^,2*:/,0+8'/01'/L,B0(&$,4/$B00(&,8'8'9'/,0+,&',9*'(&',&''79(448>,6',9*:"&', 0+8'/01'/>,,,!"#$$%&'()*+,*-./$012'3./*04&$%*5446%47')$*764#%$$032$%%'()* c,

9 9& :540#.4**#"(%0#;"0<& C/,&*$,A00"&#$%3,B0(&$,*/,&',7*$'(4$%%(,''/,4/$B00(&,8'20)A$,0+,&',''(#$',&(*',&''79(48'/>, C/,&',''(#$',+4(48(44",B0(&$,*/,&',7*$'(4$%%(,8'20)A$,/44(,''/,&'"*/*$*',94/,''/,#0)*47, '/$'(+(*#'>,<03,B0(&$,4/$B00(&,8'8'9'/,0+,&',9(448,B4$,A'$,9'(#)A*7,*#,$%##'/,''/,#0)*47, '/$'(+(*#'L,144$#)A4++'7*:3,9'(4/$B00(&,0/&'(/'1'/,'/,''/,/0/F+(0"*$,0(84/*#4$*'>,C/, +(0"*$,#'$$*/8>,Z'(9078'/#,B0(&$,*/,&',7*$'(4$%%(,0/&'(20)A$,0+,B'73',B*:2',''/,#0)*47, '7344(,$',3%//'/,9'(8'7*:3'/>,D'$,A00"&#$%3,B0(&$,4"8'#70$'/,1'$,''/,#41'/94$$*/8,94/,&', 4/$B00(&'/,&*',&00(,1*&&'7,94/,A'$,7*$'(4$%%(0/&'(20'3,0+,&',&''79(48'/,2*:/,8'90/&'/>, 2.1 Social enterprise #0)*'$Y>,k0)*47,'/$('+('/'%(#A*+,*#,4##%1'&,$0,+74Y,$A',#41',(07',*/,)('4$*/8,#0)*47,B'47$A,*/, /0$,BA4$,&*#$*/8%*#A'#,#0)*47,0(84/*24$*0/#,"(01,)011'()*47,0/'#>,C$,*#,$A',*/$'/$*0/,4/&, &01*/4/)',0",+'()'*9'&,#0)*47,947%',)('4$*0/,09'(,')0/01*),947%',)('4$*0/,$A4$,*#,4, &*#$*/8%*#A*/8,"'4$%(',0",#0)*47,0(84/*24$*0/#,4/&,*/*$*4$*9'#>mL,#$'7$,D008'/&00(/,\VWII],*/, A44(,&0)$0(447,$A'#*#>,[*:,)0/)7%&''($,&%#,&4$,A'$,/*'$,202''(,844$,01,A'$,"'*$,&4$,20B'7, 144$#)A4++'7*:3',47#,)011'()*Q7',&0'7'/,B0(&'/,/48'#$(''"&L,144(,01,&',&01*/4/$*',94/, &',4)A$'(A0'&'>,D%&#0/,\VWWd],#+(''3$,09'(,-#0)*47,')0/01Y,0(84/*#4$*0/#5,\kP<5#],'/,#$'7$, )0(+0(4$*0/#L,A0B'9'(L,$A'*(,4##'$#,4(',A'7&,*/,$(%#$,"0(,$A',)0/#$*$%'/)Y,$A'Y,#'(9'L,4/&,4/Y, C/,&',7*$'(4$%%(,*#,/*'$,''/,94#$,017*:/&',&'"*/*$*',94/,#0)*47,'/$'(+(*#',$',9*/&'/>,Z078'/#, Z'(700+,H,D*77'/,\VWI^],*#,&',9'(#)A'*&'/A'*&,44/,&'"*/*$*'#,&*',B'('7&B*:&,B0(&'/, f,

10 8'A4/$''(&,3'/1'(3'/&,900(,&',:0/8',#')$0(>,C/,*'&'(,8'947,34/,8'#$'7&,B0(&'/,&4$,''/, &0'7'/,0(84/*#4$*'#,1'$,%*$#7%*$'/&,''/,144$#)A4++'7*:3',&0'7#$'77*/8,'/,)011'()*Q7', 0/&'(/'1*/8'/,1'$,%*$#7%*$'/&,''/,B*/#$0081'(3>,D'$,M'&'(74/&#,+74$"0(1,900(,k0)*47, '/$'(+(*#'#>,6',&(*','*8'/#)A4++'/,94/,''/,#0)*47,'/$'(+(*#',&*',2*:,A4/$'('/L,2*:/,\I], -'/$('+'/'%(*47,#+*(*$5,B0(&$,8'&'"*/*''(&,47#,4%$0/001L,')0/01*#)A,(*#*)0&(48'/&L, A0%&$,*/,&4$,&',0/&'(/'1*/8,A44(,4)$*9*$'*$'/,+(*14*(,B*:&$,44/,&',#0)*47',&0'7#$'77*/8>,6', 6',&'"*/*$*',&*',&',P%(0+'#',O011*##*',A4/$''($,301$,09'(''/,1'$,A'$,$Y+',#0)*47, '/$'(+(*#',&4$,*/,''/,44/$47,!/8'7#43#*#)A',74/&'/,B0(&$,44/8'&%*&,47#,''/,0/&'(/'1*/8, 1'$,''/,Z*/)'/$*44/#',8(0/&#748>,6'2',44/&%*&*/8,*#,4"8'7'*&,94/,&',g(4/#',A'*7*8',Z*/)'/$, 6'G4%7L,0(&'#$*)A$'(,'/,0(84/*#4$0(,94/,)A4(*$4$*'9',B'(3'/>,6',Z*/)'/$*44/#',8(0/&#748, B0(&$,*/,A'$,!%#$(47*#)A',0/&'(20'3,94/,;*7'#,'$,47>>,\VWIX],01#)A('9'/,47#,l4/, 0(84/*24$*0/47,B*&',947%'F&(*9'/,+A*70#0+AY,0",14/48'1'/$,$A4$,"0)%#'#,4,#0)*47,'/$'(+(*#', $#)A4++'7*:3,9'(4/$B00(&,0/&'(/'1'/,\4"8'30($,47#,;Z<],0",)0(+0(4$',#0)*47, d,

11 H,+(0"*$,)'/$(447>,Z078'/#,Z'(700+,H,D*77'/,\VWI^],*#,;Z<,''/,(4/&900(B44(&'L,$'(B*:7, #0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,''/,&0'7,*#>,Z00(,''/,0/&'(/'1*/8,&*',;Z<,+(43$*#''($L,2%77'/, +'0+7','/,+74/'$,0/&'(8'#)A*3$,2*:/,44/,&',44/&''7A0%&'(#B44(&'>,D'$,844$,A*'(,003,09'(, +4(4&0N,1'$,44/,&','/',34/$,A'$,*&'',&4$,B*/#$8'9'/&A'*&,A'$,00(#+(0/3'7*:3',&0'7,94/,''/, &4$,0/&'(/'1*/8'/,/*'$,477''/,')0/01*#)A','/$*$'*$'/,2*:/L,144(,003,144$#)A4++'7*:3', &'2',2B4(',#0)*47',9'(4/$B00(&'7*:3A'&'/,8'"*/4/)*'(&,3%//'/,B0(&'/>,D'$,''(#$',*#,''/, 6%%(2441,0/&'(/'1'/,9'(0/&'(#$'7$,&4$,&',0/&'(/'1'(,+'0+7'L,+74/'$,'/,+(0"*$,477'/,'9'/, &%*&'7*:3,&4$,A*:,''/,#$(4$'8*#)A',3'%2',10'$,143'/,$%##'/,'/'(2*:&#,+'0+7',H,+74/'$,'/, 4/&'(2*:&#,+(0"*$>,D'$,7*:&$,8''/,$B*:"'7,&4$,0/&'(/'1'(#,&00(,1*&&'7,94/,;Z<,'/,kOK,''/, \*/,$'8'/#$'77*/8,$0$,')0/01*#)A',B44(&')('4$*'],&*',&',#0)*47',0/&'(/'1'(#,0/&'(#)A'*&$, 94/,)011'()*Q7',0/&'(/'1'(#,\D008'/&00(/L,VWII]>, 2.2 Ondernemerschap '/,0/&'(20)A$_,"*/4/)*''7L,')0/01*#)AL,14/48'1'/$L,#0)*0708*'L,+#Y)A0708*'>,6',7*$'(4$%%(, 3'/1'(3'/,94/,0/&'(/'1'(#)A4+>,6'2',B0(&'/,P/$('+('/'%(*47,<(*'/$4$*0/,\4"8'30($,47#, (*#*)044/944(&*/8,'/,\X],+(0F4)$*9*$'*$,\O09*/,H,k7'9*/L,Idffq,K4%)AL,i*37%/&L,U%1+3*/,H, 6',(%%0I$4('M/$=A4,B0(&$,44/8'&%*&,47#,A'$,9*/&'/,94/,/*'%B',0+70##*/8'/,01,&', B*7,01,$','N+'(*1'/$'('/,1'$,&',*/$(0&%)$*',94/,/*'%B',+(0&%)$'/,'/,&*'/#$'/>,D'$,34/, 2*)A,003,%*$'/,*/,&',90(1,94/,$')A/0708*#)A,7'*&'(#)A4+,*/,/*'%B',+(0&%)$*'+(0)'##'/>,6', 44/844/,94/,2B4(',7'/*/8'/>,./0S$=4(I(4'(4,%*$,2*)A,47#,A'$,20'3'/,/44(,34/#'/>,6',"0)%#,*#,0+, &',$0'301#$,1'$,&',*/$(0&%)$*',94/,/*'%B',+(0&%)$'/,'/,&*'/#$'/,B44(1'',''/, 900(#+(0/8,B0(&$,8'/01'/,0+,&',)0/)%(('/$*','/,*/8'#+''7&,0+,''/,$0'301#$*8',9(448, \K4%)A,'$,47L,VWWd]>, Ondernemerschap in social enterprises P(,*#,''/,9'(#)A*7,$%##'/,&',P<,*/,''/,)011'()*Q7',0/&'(/'1*/8,'/,''/,/0/F+(0"*$, 0/&'(/'1*/8>,C/,&',/0/F+(0"*$,)0/$'N$,B0(&$,P<,01#)A('9'/,47#,l0/&'(/'1'(#4)$*9*$'*$'/, IW,

12 0/&'(/'1*/8'/,&',&(*',&*1'/#*'#,94/,P<,/*'$,8'(*)A$,2*:/,0+,')0/01*#)A',B44(&', 0/&'(/'1*/8'/,8'(*)A$,2*:/,0+,&',#0)*47',&0'7#$'77*/8L,A'$,&*'/'/,94/,''/,8(0$', 9'(#)A'*&'/A'*&,44/,#$43'A07&'(#,'/,&',"*/4/)*Q7',8'20/&A'*&,94/,&',0/&'(/'1*/8,\;0((*#, '$,47>L,VWII]>,M*'$,477''/,247,''/,/0/F+(0"*$,0/&'(/'1*/8,P<,10'$'/,44/B'/&'/,01,''/, 47>,\VWII],*77%#$(''($,+'(,&*1'/#*',&',&*'+'(',7448,94/,)01+7'N*$'*$_,, II,

13 A'$,8'/'('('/,94/,1''(,012'$,$'(B*:7,8'7*:3$*:&*8,&',#0)*47',1*##*',B0(&$,8'('47*#''(&>,P'/, +(0&%)$'/,0",&*'/#$'/,*/,&',14(3$,$',2'$$'/>,D%/,*//094$*'3(4)A$L,+(0F4)$*9*$'*$,'/,(*#*)0F 44/944(&*/8,2'$$'/,2',*/,0+,A'$,+(0&%)$,0",&',&*'/#$>,, ')0/01*),947%'#L,BA'('4#,#0)*47,1*##*0/#,4(',8(0%/&'&,*/,#0)*'$47,947%'#>,iA*7',+%(#%*/8, 4$$'/&*/8,$0,4,10(',/4((0B,#'$,0",#A4('A07&'(#L,+%(#%*/8,#0)*47,1*##*0/#,'N+4/&#,$A',"0)%#, $B''&',3'/1'(3,&4$,k1*$A,'$,47>,\VWIV],4##0)*''($,1'$,#0)*447,0/&'(/'1'(#)A4+,*#,''/, 0/&'(/'1'(,$',143'/,1'$,A44(,#0)*47',&0'78(0'+,*/,&',90(1,94/,B'(3/'1'(#,0", \;0*2'(,H,?(4)'YL,VWIW]>,, IV,

14 @'7'11'(*/8'/,*#,900(,&',8(0'*,94/,&',0/&'(/'1*/8'/>,6*$,*#,47$A4/#,&',1'/*/8,94/,&', +4($*:'/,&*',&00(,;)S*/#'Y,2*:/,8's/$'(9*'B&,900(,A%/,0/&'(20'3>,Z'(700+L,94/,6*:3L, &(*:"9''(,94/,''/,-('8%7*'('5,0/&'(/'1'(,*#,A'$,('47*#'('/,94/,B44(&'9'(1''(&'(*/8>,6', '/$('+('/'%(#,8''/,4)A$'(8(0/&,47#,0/&'(/'1'(L,9078'/#,&',0/&'(9(448&'/L,1'$,47#,8'9078, A'$,(4++0($,94/,;)S*/#'Y>,M44(,44/7'*&*/8,94/,A'$,(4++0($,94/,;)S*/#'Y,*#,A'$,+74$"0(1, k0)*47,p/$'(+(*#',*/,m'&'(74/&,94/,&',8(0/&,8'301'/l,1'$,47#,&0'7,a'$,9'(#$'(3'/,94/,&', #')$0(,'/,9'(8(0$'/,94/,&',144$#)A4++'7*:3',*1+4)$>, 6',)0/)7%#*'#,94/,A'$,;)S*/#'Y,0/&'(20'3,*/,M'&'(74/&,B0(&'/,0/&'(#$'%/&,&00(,''/, 0/&'(20'3,&4$,&00(,;*7'#,'$,47>,\VWIX],*/,!%#$(47*Q,0/&'(,#0)*47,'/$('+('/'%(#,*#,%*$8'90'(&>, 6',0/&'(20'3'(#,#$'7&'/,2*)A,&',9(448,0",#0)*47,'/$'(+(*#'#,1''(,0/&'(/'1'/&,10'$'/, IX,

15 @'$'(,+('#$''($,B4//''(,A'$,2*)A,+(04)$*'"L,*//094$*'",'/,(*#*)0F44/944(&'/&,0+#$'7$>,P'/, *//094$*'",0+,$',#$'77'/>,, Sociaal ondernemerschap 0/&'(/'1*/8,/*'$,+(*14*(,$',(*)A$'/,0+,')0/01*#)A',B44(&'9'(1''(&'(*/8L,144(,0+,''/, #0)*47',&0'7#$'77*/8>,6',9(448,*#,B4$,&'2',0/&'(/'1'(,'($0',&(*:"$,01,&'2',3'%2',$',143'/>,, P'/,4/$B00(&,0+,&'2',9(448,34/,B0(&'/,8'90/&'/,*/,&',#0)*47',+#Y)A0708*'L,B44(, ''/90%&*8',/4#$('9'/,94/,+'(#00/7*:3',('#%7$4$'/,\Z4/,U4/8'L,Iddd]>,6',4/47Y#',94/, */&*9*&%'7',3'%2'#,*/,-0%$)01',*/$'(&'+'/&'/$,#'$$*/8#5,$00/$,44/,&4$,1'/#'/,&%*&'7*:3', 9'(#)A*77'/,$0/'/,*/,&',900(3'%('/,900(,&',9'(&'7*/8,94/,&',('#%7$4$'/,900(,2*)A2'7",'/, (0/&',A''"$,8'302'/,900(,#41'/B'(3*/8>,6'8'/',&*',A''"$,8'302'/,900(,#41'/B'(3*/8, 0/$94/8$,&4/,#7')A$#,I,+%/$,\M0B43L,;>,H,k*81%/&L,S>L,IddX]>, 6',9'(#)A*77'/,*/,3'%2'#,&*',*/&*9*&%'/,*/,0%$)01',*/$'(&'+'/&'/$,#'$$*/8#,143'/L,2*:/, 9078'/#,<7'347/#,'$,47,\Iddh],$0',$',#)A(*:9'/,44/,9'(#)A*77'/,*/,&',0/&'(7*88'/&', 144$#)A4++'7*:3',B44(&',0(*Q/$4$*'#,94/,A'$,*/&*9*&%>,6',&(*',&01*/4/$',0(*Q/$4$*'#,&*',*/, 900(&''7q,=0%=E//'%4('L,1'$,/4&(%3,0+,&',1*/*147*#4$*',0",14N*147*#4$*',94/,A'$,('74$*'9', 900(&''7q,'/,(%)(I()E$&(32'L,1'$,/4&(%3,0+,&',14N*147*#4$*',94/,A'$,'*8'/,900(&''7,\Z4/, U4/8'L,Idddq,<7'347/#,'$,47L,Iddhq,;%(+AYL,K><>L,!)3'(14//L,S>,!>L,D4/&8(44"L,;>T>T>L,VWII]>, (*)A$,0+,14N*1447,8'241'/7*:3,900(&''7,'/,&',0(*Q/$4$*',&*',2*)A,(*)A$,0+,A'$,1*/*147*#'('/, 0/&'(7*88'/&',10$*94$*',900(,*'&'(,94/,&'2',0(*Q/$4$*'#,9'(#)A*77'/&>,P'/,1''(&'(A'*&,94/, &',1'/#'/,\Jde],A''"$,''/,900(3'%(,900(,A'$,/4#$('9'/,94/,8'241'/7*:3,900(&''7L,8'9078&, &00(,1'/#'/,&*','*8'/,900(&''7,14N*147*#4$*',/4#$('9'/,\XJe],\;%(+AY,'$,47>L,VWII]>, I^,

!! " # $ % $ & $ $ '' ())* " # " +

!!  # $ % $ & $ $ '' ())*  #  + !! "# %& ''())* " # "+ ,-". " " # % % % % & ' ( ) #* +%,',,(, -. / '' 34""!"44,5 2 '( "!-"",4""%6"3 7 &*,0,1 2% 3 (',4"-,5 8 (( 9,""!!,50-""3"4-:,-"!"3 ", 8 (* "!0,4;":,-"!3",-",,!

Nadere informatie

!" #$% & '! &! ( " # )

! #$% & '! &! (  # ) ! #$% &'! &! ( #) $%& ' (#!)*,#!! #$ $ %& $ $ % ' ( ))* (,)( #) * -. / * #%))*, // * 0 ** #,-&#.#,/ 0 * 12!!/3%&--#,/ 4 *5 &%.&&,-&&3#67&2 8 '. ))/1, )/1, 2 * #,-&#.#,/ &9%&2,&&,#,%&2,&!,!-:3&1!,&%!%&23$!3&.2#6;

Nadere informatie

>!DE!C==)%!FEGF! "#$%&'(()J(')+K#!! >!:!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!")*?+%(*?%&)(!R.O"S!

>!DE!C==)%!FEGF! #$%&'(()J(')+K#!! >!:<A+*=!6('()L=@'!MIHI! >!.@#)=$%)&*%&)(!O(*&)+%P!Q!)*?+%(*?%&)(!R.OS! "#$&'(()$*)+,+( "&(&) ;=&C >9=))+B3=)=? >DEC==)FEGF H()$+( >HGIE "#$&'(()J(')+K# >:6:2

Nadere informatie

ABB CDEBFD D B F BB DBF B

ABB CDEBFD D B F BB DBF B A BCBDEFEDF BE BFB A A BCBDEFEDF ABB CDEBFD D B F BB DBF B B B B B B B B B B AA Inhoudsopgave AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa

Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa Arbeidsmigranten uit Midden en OostEuropa Een profielschets van recente arbeidsmigranten uit de MOElanden A.M. Weltevrede J. de Boom S. Rezai L. Zuijderwijk G. Engbersen "#$%&'(%)"*+,$+.%,/%&&$+0$+12',0

Nadere informatie

!!!!! "#$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!!

!!!!! #$$%&'($)!!! *($+,--#$.#!/#-.&0&1#2#$!!!! "$$%&'($) *($+,--$./-.&0&12$ 34-%561%$7 $%$ &$''()*+', () -./$0(1, /$-++,2 3..4 5$2 64./4+--+ 78$4$' 9..4 ::4%+-$ ;'252('/A.('2)B $.'2

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden

008 - ALLE LANDEN. Codeboek Sagitta, onderdeel Transit 2015-08-25 1 / 60. Elementcode Omschrijving Verklaring / wettelijke omschrijving Bijzonderheden 008 - ALLE LANDEN AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL ANDORRA VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN+B62 AFGHANISTAN ANTIGUA EN BARBUDA ANGUILLA ALBANIE ARMENIE ANGOLA ANTARCTICA

Nadere informatie

Inkomende documenten - 38686

Inkomende documenten - 38686 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 10.. ayq, c,.y î.k j.. :. $..:.'. E.). R /l.k N D c o j'j/j ja L j A h.l te F-. :%'44 'C 1: Q U A L I T Y A S S U R A N E E LX'IL Burgemeester en Wethouders Gemeente

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.

Codeboek Sagitta, onderdeel Algemeen. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5. 101 - VN GEV GOEDEREN AAWWW Download PDF bestand, Deel 3 bevat coderingen (v.a. pag 267) http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ publicaties/2013/02/19/adr-2013-deel-1-5.html A14 - LEVERINGS-VOORW

Nadere informatie

Helpdesk uitwerkingen Hoofdstuk 1 Differentiëren

Helpdesk uitwerkingen Hoofdstuk 1 Differentiëren Netwerk e editie vwo B Hoofdstuk Differentiëren Etra oefeningen a c 9 8 f ( ) = f ( ) = 9 p( q) = q p ( q) = q 0 () t = = t () t = t = t t 0 9 6 9 0 a f ( ) = + 0 + f ( ) = 0 + 0 + 0= 0 6 g( ) = 7 g (

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

! #"$ #%& '%&)(*+,-,-.!%/ #% 021-3)3465#7'3 87#7'3)1 3 9;:= 1 3 : 3

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Extra oefening bij hoofdstuk 1

Extra oefening bij hoofdstuk 1 Era oefening ij hoofdsuk a Een goede venserinselling voor de funie f is : X min en X ma en Y min eny ma 0. Voor de funie g X min 0 en X ma 0 en Y min 0 eny ma 0. y 0 8 8 0 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veriale

Nadere informatie

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS

Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS Inhoudsopgave Tarievenlijst Zakelijke Mobiele Diensten MOBICROSS...1 1 Nationale Tarieven....2 1.1 Algemene prijs informatie...2 1.2 Buiten de bundel

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR

INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR INHOUDSOPGAVE BRANCHECODERINGEN ANVR Versie Branchecodes 2.0 d maart 2014 Gebaseerd op XML standaard 2.0 Zie volgende bladzijde of klik hier voor de Releasenotes voor deze versie Nummer en naam tabel Tabel

Nadere informatie

MAAKT BEKEND OOK BEMIND?

MAAKT BEKEND OOK BEMIND? MAAKTBEKENDOOKBEMIND? EENONDERZOEKNAARHETWINKELGEDRAGVANDEONLINECONSUMENT STROOMMediacommunicatieBV 21maart2011 J a v a s t r a a t 6 t e l e f o o n : 0 1 0 4 4 0 1 6 1 6 e m a i l : c o n t a c t @ s

Nadere informatie

)"#!$#! "+!! *$ %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& $'*"#!!!$! * " "#"*!)"!)* "! ")!!%!""$#" "! ""! "!$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*!

)#!$#! +!! *$ %0#   )&1$#% #! )&#! 3$$$$ #!!#)! $4#* & $'*#!!!$! *  #*!)!)* ! )!!%!$# ! ! !$ ;! *!//!* $<6!& &!$4#*! !!"#!## "$! ""%!#""#%&"$ '(") #!*%#$ '&*)")!# "!##"# )"#!$#! "+!! *$,-!&***$.// ##)!& %0"#" " "" )"&1$"#% ""#! )"&#! )"&&"#"2 $$, -&"")%!#!!*)"%!)!#"#&"$ 3"$$$$ #!!#)!" $4#* "& "*"")#!%#)#&"! "$!"!%#0"1$##!

Nadere informatie

#$ # % &' (# ' ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' ! -#.##% " )! +/

#$ # % &' (# ' ' %$! ###$ '*! +,  $ ' ! -#.##%  )! +/ !! " #$ # % &' (# ' )! ' %$! ###"$ '*! +, " $ ' (! +-! -#.##% " )! +/ 012 212! 1 31 " 4! 5! 5 (# '6( * 7! #$ # %&'6++ % )7 1 81 12 812 &! 5 ###$ # 9 6)/ 7 138 138 " !" ## $ % &!" '& ( $ $ )*

Nadere informatie

Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte

Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte Stamnr Rechtsvorm Naam Straat Huisnr Pkn Pka Plaats Dat afgifte Disclaimer Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland F02TRA: touroperators en reisbureaus. Handleiding Ed. 2010 (rev. 2014)

Activiteiten met het buitenland F02TRA: touroperators en reisbureaus. Handleiding Ed. 2010 (rev. 2014) Activiteiten met het buitenland F02TRA: touroperators en reisbureaus Handleiding Ed. 2010 (rev. 2014) Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

Unifid Communications; nit al l n v oor mul tinational s! Bn Smit 2008 1 Agnda Bdrijfsbhoftn T onm nd C om p l x itit a t is U nifid C om m u nic a tions U C p l a tform v oor l k ondrnm ing P rsnc & obil

Nadere informatie

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten

Activiteiten met het buitenland. F02CCI Betaalkaarten Activiteiten met het buitenland F02CCI Betaalkaarten Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

100 Vèl^s#:llende m odeii BRUXELLOISES

100 Vèl^s#:llende m odeii BRUXELLOISES !»M ï -u W D L D /x ll 5 ÄLAOZUD ââj x -! 33223 -- C* ÏMR OASJW VAN U TJÜJÜ VAN HT ÜO> JSUS -TJUJOüS D» - Xy Hl PuU X z p bl u lux «u ««p- z lzéélp» /é*» zl > l c llzé u z Ql l ö l l Wü U cz«bl&» < D»

Nadere informatie

EUCLIDES TIJDSCHRIFT VOOR DE DIDAC- TIEK DER EXACTE VAKKEN. Dr. E. j. DIJKSTERIIUIS AMSTERDAM. Dr. P. DE VAERE BRUSSEL. td)

EUCLIDES TIJDSCHRIFT VOOR DE DIDAC- TIEK DER EXACTE VAKKEN. Dr. E. j. DIJKSTERIIUIS AMSTERDAM. Dr. P. DE VAERE BRUSSEL. td) EUCLIDES TIJDSCHRIFT VOOR DE DIDAC- TIEK DER EXACTE VAKKEN ONDER LEIDING VAN J. H. SCHOGT EN P. WIJDENES Dr. H. J. E. BETH AMERSFOORT Dr. 0. C. OERRITS AMSTERDAM Dr. C. DE JONG, LEIDEN MET MEDEWERKINO

Nadere informatie

DESORPTIEKINETIEK VAN ORGANISCHE MICRO'S IABEXP1 irimenten MLTVELDGIiCONTAMINELRDHOI.IANDS-DIHPSI-DIMENT

DESORPTIEKINETIEK VAN ORGANISCHE MICRO'S IABEXP1 irimenten MLTVELDGIiCONTAMINELRDHOI.IANDS-DIHPSI-DIMENT DESORPTIEKINETIEK VAN ORGANISCHE MICRO'S IABEXP1 irimenten MLTVELDGIiCONTAMINELRDHOI.IANDS-DIHPSI-DIMENT WERKDOCUMENT 98.010X WATERSYSTEMEN CHEMEB EN ECOTOXTCOLOGIE CLUSTER MIEIEUCHEMIE H.RIGTERINK AquaSense

Nadere informatie

Nog de verschrikkelijke Zeeranip

Nog de verschrikkelijke Zeeranip nttw-ffflbrtrt n h " * v q w r h - v r 7 V T r «7 n f a B M r r T r T «/ ABONNEMENTPHU REDACTIE //MWMP 296E nl*vrrratfftn7v7frttr ftf-pjn Blrë Dr aandn *J? 250 Zs OO En jaar 000 Kdrlaad Dr aandn jsjss»

Nadere informatie