Speuren naar sporen. Dit project wordt gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Speuren naar sporen. Dit project wordt gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij"

Transcriptie

1 Speuren naar sporen Dit project wordt gefinancierd door het Departement Landbouw en Visserij

2 Natuuronderwijs in het basisonderwijs is situaties creëren waarin de leerlingen de kans krijgen om te ontdekken, te ervaren, te exploreren en al spelend te onderzoeken In een door mensen geconstrueerde wereld kan men zich moeilijk een situatie voorstellen die niet in mindere of meerdere mate een technische dimensie bezit. Dit is ook de wereld waarin jonge kinderen opgroeien en waarop ze zowel mentaal als materieel greep willen krijgen leren rekening houden met andere gezinsvormen dan het eigen gezin of in het eigen denken en handelen vormen van racisme en etnocentrisme leren onderkennen en vermijden De kinderen verwerven inzicht en worden vaardig in het omgaan met de dagelijkse of cyclische tijd en met de historische of lineaire tijd, Dit zijn enkele citaten uit de eindtermen voor het basisonderwijs rond natuur, techniek, ruimte, maatschappij, tijd, Het is voor leerkrachten niet altijd eenvoudig om met hun leerlingen deze eindtermen te behalen. Met dit beeldmateriaal willen wij jullie op weg helpen. Duidelijk beeldmateriaal is moeilijk te vinden, maar is heel belangrijk. We leven nu eenmaal in een visuele cultuur, waar beelden langer blijven hangen dan woorden. Het bijbehorende lesmateriaal is zo opgesteld dat de leerlingen op een leuke en speelse manier leren werken met het beeldmateriaal en kennis opdoen over landbouw, het gezinsleven, de natuur, Door realistische foto s aan te bieden willen wij een waarheidsgetrouw beeld geven van onze landbouw. Zo kunnen de kinderen zien hoe het er in werkelijkheid aan toegaat. Een varkensstal is niet kleurrijk, een varken is niet felroze en mest heeft niet alle kleuren van de regenboog. Bekijk de foto s met je leerlingen, steek je neus in de lucht en voor je het weet sta je al met je voeten in de aarde, op een echte boerderij. Wat kan je zoal verwachten? BOER in BEELD bestaat uit verschillende themareeksen. Elke reeks behandelt een bepaald aspect van de boerderij, een bepaalde teelt of diersoort. Een fotoreeks bestaat uit de volgende elementen: Tien tot vijftien basisfoto s, gedrukt op hard karton op A4-formaat. Op de achterkant van deze foto s vind je (voor)leesteksten, weetjes, opdrachtjes of zegswijzen. Bij elke reeks hoort ook een aanvullende reeks foto s die het thema verder uitdiepen. Deze foto s vind je in het klein op de achterkant van de basisfoto s. Je kan ze via de website bijbestellen of downloaden. Een lesboekje met meer uitleg over de te behalen eindtermen/ontwikkelingsdoelen, enkele suggesties en voorstellen voor lessen en de nodige achtergrondinformatie over het thema. De fotoreeksen, aangevuld met extra werkblaadjes, knutselopdrachten, tekenprenten enz. vind je ook terug op de website

3 Speuren naar sporen Inhoud Geen enkele groente is zo mysterieus als de champignon. Al van oudsher spreekt die tot de verbeelding. Eerst verbannen als woonplaatsen van heksen, later als delicatesse gegeerd door de rijken. Nu zijn champignons gelukkig voor ieders budget haalbaar, maar ook vandaag nog zijn er paddenstoelsoorten die enkel in de beste en duurste restaurants geserveerd worden. Denk maar aan de witte truffel. Maar waar komen die paddenstoelen nu vandaag? Worden ze in het wild geplukt of kun je ze gemakkelijk kweken? Hoe gaat dat dan in zijn werk? En wat heeft dit te maken met schimmel? Nieuwsgierig? In dit lespakket gaan we dieper in op de teelt van de klassieke champignon. Maak samen met de leerlingen kennis met deze mysterieuze duistere groente en ontdek de vele troeven van deze lekkernij. Doelgroep van dit lesmateriaal is de 2de graad van het basisonderwijs. Mits enkele (beperkte) aanpassingen is het ook bruikbaar in de 1ste en 3de graad. De fotofiches kunnen voor elke leeftijd gebruikt worden. Veel succes! Inhoud...1 Eindtermen...2 Teeltproces in kaart gebracht...4 Aan de slag...5 Enkele ideetjes om dit thema verder uit te diepen...9 Op de achtergrond, info voor de leerkracht...10 Pictogrammen Onderwijs/leergesprek kringgesprek zelfstandig werken partnerwerk groepswerk luisteren denken zoeken lezen lijmen knippen meten tekenen Dit lespakket werd ontwikkeld in het kader van het project Groenten in het duister, financieel ondersteund door de Vlaamse overheid. Aanvullend op dit lespakket werden er ook champignonteeltkits verdeeld onder de West-Vlaamse scholen

4 Eindtermen (1ste graad) Wereldoriëntatie De leerlingen 1.1 kunnen in een beperkte verzameling van mensen, dieren en planten gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden. 1.4 kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten en dieren in zijn omgeving beïnvloedt kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren. 2.6 kunnen aan de hand van een al dan niet zelfgemaakte eenvoudige werktekening of handleiding het geschikte materiaal en gereedschap kiezen en daarmee de constructieactiviteit stap voor stap juist en veilig uitvoeren. 5.8 kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand die voor kinderen herkenbaar is en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert. 5.9 tonen belangstelling voor het verleden, heden en toekomst, hier en elders. 7. kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Muzische vorming De leerlingen kunnen 1.3 beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan. 3.6 een aan de speelsituatie aangepaste en aangename spreektechniek ontwikkelen (articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) en verschillende verbale en nonverbale spelvormen improviseren. 3.7 genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel en dat van anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving. 5.1 beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen. 5.2 ervaren dat een visueel beeld, al dan niet vergezeld van een nieuw geluid, steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen. 5.5 eenvoudige audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken. De leerlingen kunnen op basis van hetzij de eigen mening, hetzij informatie uit andere bronnen de informatie beoordelen die voorkomt in 1.8 een discussie met bekende leeftijdgenoten. De leerlingen kunnen het gepaste taalregister hanteren als ze 2.1 aan leeftijdgenoten informatie over zichzelf verschaffen. 2.2 aan iemand om ontbrekende informatie vragen. 2.5 vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden. 2.7 bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden door leeftijdgenoten. De leerlingen kunnen de informatie ordenen die voorkomt in 3.5 voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en jeugdencyclopedieën. Sociale vaardigheden De leerlingen kunnen 1.2 in de omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 1.5 bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 1.6 kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 1.9 ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren. 2 in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven. 3 samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. Nederlands De leerlingen kunnen de informatie achterhalen in 1.3 een uiteenzetting of instructie van een medeleerling, bestemd voor de leerkracht

5 Overzicht van de fotofiches Het teeltproces in kaart gebracht Extra fiches Aan de slag Duistere groente: champignons Algemeen doel Kennismaking met de foto s, gericht informatie opzoeken Doelstellingen De leerlingen kunnen een eigen mening formuleren. De leerlingen kunnen een structuur of onderliggend verband zien en zaken ordenen op basis van dit verband. De leerlingen kunnen het verhaal lezen en begrijpen. De leerlingen kunnen vragen rond de champignonteelt beantwoorden. De leerlingen kunnen gericht op zoek gaan naar informatie. De leerlingen kunnen verslag uitbrengen van hun bevindingen of ervaringen. De leerlingen kunnen onder meer de volgende woorden begrijpen en gebruiken: mycelium, zwamvlok, teeltkist, compost, hoed, voet, sporen 1 Materiaal Foto s Speuren naar sporen: champignon Vragenfiche (zelf maken of downloaden via de website) Lesverloop Introductie Houd met de leerlingen een praatronde over de groenten die ze kennen en bespreek de manier waarop die geteeld worden. Schrijf enkele kernwoorden/-zinnen op een zijkant van het bord (zaaien, planten, oogsten, aarde bewerken, zaadjes, serres, ). Schrijf de titel van deze les, Speuren naar sporen, op het midden van het bord. Kern Laat de leerlingen eerst zelf zoeken waarom we bij champignons de titel Speuren naar sporen gebruiken. Laat ze ook verwoorden wat ze over champignons weten en of ze graag champignons lusten. Kennen ze ook andere paddenstoelen? 1 Zie woordenschatlijst

6 Toon hen de fiches en leg die vooraan in de klas. Verdeel de klas in groepjes van twee of drie en deel de vragen uit. Om de antwoorden te vinden mogen de leerlingen de fiches inkijken. Verbeter klassikaal de vragen en maak samen een teeltschema op het bord, onder de titel. Als alle vragen aan bod zijn gekomen, kun je bekijken welke kernwoorden die je in het begin van de les op het bord hebt geschreven overeenstemmen met wat de leerlingen nu weten. Vergelijk de teelt van de champignons met die van een andere groente. Daarbij zal opvallen dat er eigenlijk weinig overeenkomsten zijn. Slot Als afsluiter houd je nog een rondje met de leerlingen. Dit houdt in dat elke leerling één of twee dingen mag vertellen over de les: iets wat hij/zij heeft bijgeleerd, iets wat hem/ haar zal bijblijven of wat hem/haar verraste. Kern De leerlingen mogen in groepjes een gedicht voorbereiden over een of twee fiches. Zorg dat alle fiches uitgedeeld zijn; geef desnoods aan sommige groepjes twee fiches. De leerlingen moeten een klein gedichtje maken rond de fiche(s) die ze hebben. Ze moeten zo goed mogelijk de inhoud van de fiche naar voor brengen. Geef de kinderen daar even de tijd voor. Help hen waar nodig. De leerlingen kunnen nu groepje per groepje hun gedicht naar voor brengen. Slot Bespreek met de leerlingen welk gedicht zij het leukst/best vonden en waarom. Bundel alle gedichten zodat je er een boekje van kunt samenstellen, dat je later samen met de kinderen kunt illustreren. Poëtische champignons Algemeen doel De leerlingen bewust maken van hoe een tuinbouwer champignons teelt en wat daar bijzonder aan is. Doelstellingen De leerlingen kunnen een structuur of onderliggend verband zien en zaken ordenen op basis van dit verband. De leerlingen kunnen zich inleven in het leven van een champignonteler. De leerlingen kunnen een gedicht samenstellen aan de hand van een gegeven tekst. De leerlingen zien in dat de champignon een lange weg heeft afgelegd in de landbouwgeschiedenis. De leerlingen kunnen verslag uitbrengen van hun bevindingen of ervaringen. De leerlingen kunnen zich een mening vormen over een bepaalde uitspraak en deze mening ook argumenteren. Materiaal Foto s Speuren naar sporen Lesverloop Introductie Zoek het juiste champignonvakje Algemeen doel Evalueren wat de leerlingen geleerd hebben Doelstellingen De leerlingen kunnen plezier beleven aan een spelactiviteit. De leerlingen kunnen snel een beslissing nemen. De leerlingen kunnen dat wat ze geleerd hebben toepassen. De leerlingen kunnen tegen hun verlies. Materiaal Foto s Vragenlijst met de antwoorden Een prijs voor de winnaars Drie stevige kaarten met: heksenhuis, kabouterhuis, elfenhuis Lesverloop Introductie Zet de banken aan de kant en maak drie vakken waar de kinderen straks in moeten stappen. Leg in elk vak een kaart, zodat je een heksenhuis -vak, een kabouterhuis -vak en een elfenhuis -vak hebt. Hang de champignonfiches aan het bord en overloop met de kinderen nog eens het teeltproces

7 Kern Vertel de leerlingen dat de klas een quiz gaat spelen. Jij leest een vraag voor en geeft drie antwoorden. Daarna moeten ze in het vak gaan staan waarvan ze denken dat dit het juiste antwoord weergeeft. Wie in het verkeerde vak staat, gaat aan de kant zitten en doet niet meer mee. Wie bij de laatste vraag nog overblijft, is de winnaar. Slot Reik een prijs uit aan de winnaar. Vraag de leerlingen om samen de klas opnieuw op orde te brengen. Tip Knutsel eerst met de kinderen een champignon met hun naam op. In plaats van zelf in het vak te gaan staan, kunnen ze hun champignon in het juiste vak zetten. Ideeënbus Enkele ideetjes om dit thema verder uit te diepen - Een bezoek aan een echt landbouwbedrijf kan de leerlingen helpen om zich een levendiger beeld te vormen van de champignonteelt. Op vind je alvast een landbouwer die oesterzwammen teelt. Ook in het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw kun je gratis terecht voor een rondleiding in de champignonafdeling. Meer info vind je op - Zoek met de leerlingen enkele leuke gerechten met champignons. Misschien zit er in jouw klas wel een toekomstige chef-kok. - Maak als reporter een verslag over de ontdekking van de champignon. - Laat een leerling vooraan in de klas komen en fluister een woord in zijn/haar oor. Deze leerling moet nu dit woord op het bord tekenen terwijl de anderen het proberen te raden. Wie het woord juist geraden heeft, mag naar voren komen om ook een woord te tekenen. Mogelijke woorden: compost teeltkist hoed zwamvlok - Maak een kruiswoordpuzzel of woordzoeker met woorden uit de fiches. - Zoek een leuke melodie die je zelf hebt uitgevonden of van een bestaand liedje en maak er een plezant champignonlied van. - Steek zelf een poppenkast in elkaar en laat de kinderen met twee door hen gemaakte champignonpoppen hun geschiedenis vertellen. De ene kan een grotchampigon zijn en de andere een gewone champignon. - Verschillende kunstenaars hebben groenten en fruit geschilderd of getekend. Maak zoals een echte Rubens, Van Gogh, (met dezelfde schildertechniek) een stilleven van champignons. - Koop verschillende soorten paddenstoelen en laat de kinderen proeven. - Teken de teelt van de champignons uit in een stripverhaal en ontdek de nieuwe Hergé in de klas

8 Op de achtergrond, info voor de leerkracht Champignons, een bewogen geschiedenis De oorsprong van de paddenstoel was lange tijd in een groot mysterie gehuld. Van de ene dag op de andere lijken paddenstoelen uit het niets te verschijnen. Omdat de mensen vroeger het ontstaan van paddenstoelen niet konden verklaren, werden ze vaak aan het bovennatuurlijke toegeschreven. Zo had elke cultuur wel haar eigen verklaring over het ontstaan van paddenstoelen. In Mexico, India en het oude Griekenland vertelde men dat paddenstoelen uit inslaande bliksems ontstonden. Daarom zagen onze voorouders paddenstoelen als iets gevaarlijks en onaards, iets met angstaanjagende krachten. Bijgevolg speelden paddenstoelen ook vaak een rol in eeuwenoude rituelen. Andere culturen zagen in hun verhalen over het ontstaan van paddenstoelen dan weer een rol weggelegd voor hun goden. De Germanen bijvoorbeeld dachten dat vliegenzwammen ontstonden uit het bloedende schuim uit de monden van de paarden van Wodan en zijn gezellen. Een constante in de geschiedenis zijn de mysterieuze kringen van paddenstoelen, die werden toegeschreven aan dansende elfen of vergaderende heksen. Maar na een tijd ontdekten de mensen dat bepaalde paddenstoelen eetbaar waren en sommige giftig. En dat nog andere soorten hallucinaties opwekten. Hun vrees voor de paddenstoel verdween stilaan. Al eeuwenlang trekken mensen eropuit om paddenstoelen te plukken. In 1991 vonden alpinisten in de Italiaanse Alpen de overblijfselen van een man die een primitieve rugzak bij zich had. Daarin vonden ze behalve een niet-geïdentificeerde paddenstoel ook een ketting van gedroogde berkenzwammen. Deze zwam kon onder meer gebruikt worden als basisingrediënt voor thee die de weerstand verhoogt. Het bleek dat deze man ongeveer 3300 jaar voor het begin van onze jaartelling gestorven was. Van de duizenden geïdentificeerde grotere paddenstoelsoorten zijn er maar een dertigtal eetbaar en ongeveer evenveel enorm giftig. Daartussen zitten de soorten die nauwelijks smaak hebben tot echt afgrijselijk smaken, al is het onwaarschijnlijk dat je er schade van zult ondervinden. Het aantal soorten eetbare en smakelijke paddenstoelen is beperkt maar ze zijn gelukkig helemaal niet zeldzaam. Het kweken van champignons danken we aan een Franse boer die leefde rond Hij was een meloenteler die ontdekte dat er op zijn broeimest champignons groeiden. Hij besloot de champignons te commercialiseren, en zo was de Parijse champignon geboren. Rond 1800 ontdekte men dat er in ondergrondse steengroeven een goed klimaat heerste om champignons te kweken. Vanaf toen werden de champignons in grotten gekweekt. Champignons waren toen een delicatesse die enkel voor de elite betaalbaar was en die je alleen maar in de beste restaurants kon eten. Pas in 1950 ontstonden de eerste moderne champignonkwekerijen, met meerdere bovengrondse kweekruimtes. Hierdoor leerde stilletjes aan ook de gewone burger de champignon kennen. Nu wordt de champignon in elk warenhuis en elke groentewinkel verkocht, zowel vers als in blik of verwerkt in soep. De paddenstoel De paddenstoel bestaat uit twee grote delen: de zwamvlok en de paddenstoel zelf. De zwamvlok kun je vergelijken met de plant en de paddenstoel met de vrucht van die plant. Toch kunnen we helemaal niet van een plant spreken, aangezien de paddenstoel een schimmel is. Schimmels zijn organismes die uit schimmeldraden bestaan. Die schimmeldraden heten zwamvlokken of mycelia. Bij de meeste soorten bevindt de zwamvlok zich onder de grond, maar er zijn ook schimmelsoorten die in of op een plant of dier groeien. Dat zijn zogenaamde parasieten. Meeldauw is daar een gekende soort van in de landbouw. Deze schimmel tast de vruchten aan. Daarom moet de landbouwer de planten nauwgezet in de gaten houden en af en toe sproeien met schimmeldodende producten. De paddenstoel zelf bestaat uit verschillende delen: de hoed, de steel, de manchet of ring, en de beurs. In de hoed zit het hymenium. Dat is een vruchtbare laag die sporen produceert. Op het hymenium kunnen plaatjes of buisjes voorkomen. Champignons hebben plaatjes, eekhoorntjesbrood heeft buisjes. Wanneer de paddenstoelen nog jong zijn, zitten er één of twee vliezen over de hoed. Bij het rijpen scheuren die vliezen. De resten van het eerste vlies vormen de wratjes en stipjes die je bijvoorbeeld op de vliegenzwam kunt vinden. De resten van het tweede vlies vormen de ring of de manchet op de steel. De beurs is het zakje waarin de steel staat. Soms kan een zwamvlok in een ringvorm groeien. Dat noemt men een heksenkring. Dit gebeurt vooral bij oudere schimmeldraden die aan de binnenkant van de zwamvlok zitten en sterven. Zo ontstaat een ringvorm. Grondpaddenstoelen leven vooral van afgestorven materiaal. Paddenstoelen zoals zwavelkopjes, inktzwammen, oesterzwammen en elfenbankjes voeden zich met afstervend hout en tasten geen gezond hout aan. Hier hangt een geurtje De basis van de champignonteelt is compost. Dat is de voedingsbodem van de teelt. De compost wordt gemaakt van stro, kippen- en paardenmest, gips en veel water. Verder worden er geen chemicaliën gebruikt. Al deze producten worden gemengd. De compost moet daarna

9 fermenteren; dat is een vorm van vergisting. Vroeger werden de grondstoffen in de openlucht gemengd en gefermenteerd, wat voor heel wat geurhinder zorgde. De technieken verbeterden en nu gebeurt het composteren binnen in grote loodsen. De fermentatie duurt daardoor maar één week in plaats van drie weken in de openlucht. De composteringsbedrijven zuiveren ook de lucht om die van ammoniak en andere geurelementen te ontdoen. Dit draagt bij tot het milieu en tot goede relaties met de buurtbewoners. De champignonkwekers maken hun compost meestal niet zelf. Dit gebeurt door gespecialiseerde composteringsbedrijven. Is het nu mycelium of zwamvlok? Wanneer de compost klaar is, wordt die geënt. De champignon plant zich voort door middel van sporen. Uit die sporen ontwikkelt zich het mycelium. Het mycelium, ook wel zwamvlok genoemd, is een heel dun net van schimmeldraden. Omdat het veel te lang duurt om de sporen van een champignon te laten ontwikkelen tot een zwamvlok, gebruiken de telers het zogenaamde broed. Dit zijn graankorrels waar het champignonmycelium helemaal doorheen gegroeid is. Dit kunnen ze in gesloten zakken met filter (voor de ademhaling) laten groeien. Met dit broed wordt de champignoncompost geënt. Na het enten duurt het nog ongeveer 16 dagen tot het mycelium doorgroeit is in de compost. Dan gaat de compost naar de champignonkwekerijen. Over oogsten en vluchten Op champignonbedrijven wordt de compost in grote teeltbedden gedaan. Een teeltcel is ongeveer 200 m² groot. In één teeltcel gaat ongeveer kg compost. In de doorgroeide compost kunnen zich geen vruchtlichamen (paddenstoelen) vormen. Deze compost is niet vochtig genoeg. Daarom dekt de champignonteler de compost af met een deklaag van 5 cm aarde. De dekaarde kan een grote hoeveelheid water vasthouden die nodig is voor het groeien van de paddenstoelen. Een paddenstoel bestaat tenslotte uit 92% water. De bacteriën die in deze dekaarde leven, stimuleren het mycelium tot het vormen van champignons. Zonder die bacteriën komen er ook geen champignons. Wanneer de dekaarde volledig met mycelium doorgroeit is, wordt de kweekruimte geventileerd, waardoor de temperatuur daalt. Na ongeveer 5 dagen groeien dan uit het mycelium oogstklare champignons. Het proces van het afdekken tot het oogsten duurt ongeveer 3 weken. een vlucht. In de eerste vlucht kan men ongeveer 13 kg per m 2 plukken, in de tweede vlucht ongeveer 12 kg per m 2 en in de derde vlucht zo n 5 kg. Als je snel even rekent, is dat ongeveer 30 kg per m 2. De totale productieoppervlakte van een teeltcel is 200 m²; dat levert dus ongeveer 6000 kg op. Wanneer de champignons geplukt zijn, worden ze gesorteerd volgens grootte en dikte. Daarna worden ze naar de veiling gebracht, waar ze verkocht worden aan de groothandel. Soorten eetbare paddenstoelen Er bestaan enorm veel soorten paddenstoelen, maar slechts een aantal daarvan zijn eetbaar en lekker. De meest gekende soort is natuurlijk de champignon, maar er zijn er nog tal van andere soorten te verkrijgen in de winkel. De oesterzwam is een paddenstoel die ook gekweekt kan worden en die je vaak in de winkel vindt. Tegenwoordig worden er oesterzwammen gekweekt die geen sporen bevatten. Het is namelijk gebleken dat mensen allergisch kunnen reageren op de sporen. Oesterzwammen produceren een heel grote hoeveelheid sporen, die ze in één keer loslaten, en die sporen kunnen irriteren. Naast oesterzwammen en champignons zijn shiitake s ook paddenstoelen die gekweekt worden. Deze komen oorspronkelijk uit Azië en worden meer en meer hier geteeld. Een laatste nieuwigheid bij de telers is de paarse schijnridderzwam of pied-bleu. Behalve geteelde paddenstoelen zijn er natuurlijk ook bospaddenstoelen. Deze kunnen tot nog toe niet geteeld worden. De soorten die je in de winkel vindt, zijn wild geplukte paddenstoelen. Enkele gekende soorten zijn: de eierdooierzwam of girollen, grijze of gele cantharel, Pied de mouton of gele stekelzwam, Trompette des morts of hoorn des overvloeds, eekhoorntjesbrood of cepe, morielje en de alom gekende truffel. Ga nooit op je eentje paddenstoelen plukken zonder er een kenner bij te hebben. Het is namelijk heel moeilijk om eetbare paddenstoelen te herkennen. Pas dus op als je paddenstoelen wilt plukken, want ze zouden wel eens giftig of niet eetbaar kunnen zijn. Niet eetbaar wil zeggen dat ze niet dodelijk zijn als je ze opeet, maar wel bijvoorbeeld braakneigingen kunnen opwekken of koortsaanvallen teweegbrengen. Een vergiftiging betekent dat je ziek wordt en/of pijn krijgt als gevolg van het eten, drinken, inademen, op de huid of in de ogen krijgen van (te veel van) een schadelijke stof. De oogst gebeurt meestal manueel, althans voor de champignons die vers verkocht worden. Er wordt ook machinaal geoogst; deze champignons zijn bedoeld voor conserven. Het manueel oogsten vergt heel wat voorzichtigheid, want champignons zijn heel delicaat. Per uur kan één persoon zo n 15 à 18 kilo champignons plukken. Champignons groeien niet continu door, maar verschijnen in vluchten. Na de eerste vlucht kan men een tweede en een derde keer plukken. Elke keer dat men kan plukken noemt men

10 Bronnen Interessante adressen, websites, weetjes Op de website kun je werkblaadjes en bijkomende foto s downloaden en bestellen. Websites (champignonteelt) (foto s paddenstoelen) Weetjes Je kunt allerhande lesmateriaal gratis lenen in de provinciale uitleendiensten landbouw-educatie. Om te weten waar er een uitleendienst in je buurt is, surf je naar Je vindt er alle adressen en een overzicht van het beschikbare lesmateriaal. Breng ook eens een bezoek aan een boerderij. In de brochure Met de klas de boer op vind je zeker een boerderij in je buurt. Via de website kun je de folder verkrijgen. Scholen krijgen 30 euro subsidie voor een bezoek aan een van deze boerderijen. Weidepoort is dé portaalsite voor landbouw- en plattelandseducatie. Leerkrachten vinden er onder andere lespakketten en werkblaadjes, info over excursies en bezoekboerderijen. Via krijg je actuele informatie en de laatste nieuwtjes over de landbouw. De website heeft ook een educatief luik, waar je lesmateriaal kunt downloaden. Plattelandsklassen vzw heeft een aantal Grassprietjes uitgewerkt. Dit zijn educatieve tijdschriften over verschillende landbouw- en plattelandsthema s. Je kunt ze gratis downloaden op hun website Nuttige adressen Provinciehuis Olympia Landbouweducatie Koning Leopold III-laan Sint-Andries T Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingsinstituut voor Land- en Tuinbouw (POVLT) Ieperseweg Beitem/Rumbeke T

11

12 Dit lesmateriaal werd ontwikkeld door WAVI vzw (erkend centrum voor landbouweducatie) in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen. Voor algemene informatie over Boer in Beeld : Landbouweducatie Provinciehuis Olympia Koning Leopold III-laan Sint-Andries T E Colofon Redactie: Griet Dewaele, Bart Verhaeghen Opmaak: Grafische Dienst, Provincie West-Vlaanderen Foto s: Peter Cardoen, Centrum voor Agrarische Geschiedenis Speciale dank aan: - Heidi Vandekerkhove (Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en Tuinbouw) - Mia Verstraete, tekstchirurg, voor het vervolmaken van de eindteksten Meer info over de verschillende initiatieven van de provinciale dienst landbouweducatie vind je terug op de website Tekst en beeld van dit lespakket zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in het onderwijs. Voor gebruik door uitgevers en andere organisaties is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van deze tekst en beelden: Provinciebestuur West-Vlaanderen, Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III-laan 66, 8200 Sint-Andries. Dit project werd gefinancierd door het Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket Music for Life 2010 Laat een weeskind niet alleen Educatief pakket Beste leerkracht, Van 18 tot 24 december staat het Glazen Huis van Studio Brussel voor de eerste keer in Antwerpen. Tijdens deze jaarlijkse

Nadere informatie

Informatiepakket Omgaan met discriminatie. Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas

Informatiepakket Omgaan met discriminatie. Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas Informatiepakket Omgaan met discriminatie Materialen om met het thema discriminatie aan de slag te gaan in de klas 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding.. 3 4 Tips bij het bespreken van onderwerpen als discriminatie

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

M E T A N D E R E O G E N

M E T A N D E R E O G E N Lerarenhandleiding bij het videoanimatieproject voor groep 5 tot en met 8 van het primair onderwijs inhoud Voorwoord van het Rode Kruis 3 Over het project 4 Audiovisuele kunst en animatie 6 De educatie,

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1

Voorwoord. Voorwoord. Veel doe-plezier voor u en uw leerlingen! Werkmap wetenschapstheater blz. 1 Voorwoord Voorwoord Theatro Bricolo is een wetenschapstheater, dat zich richt tot 8- tot 10-jarigen. Aan de hand van een verhaal uit de leefwereld van de kinderen brengen twee acteurs op een ludieke en

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Over de bloesems en de bijtjes. Lespakket voor de tweede graad basisonderwijs: lesboek voor de leerkrachten

Over de bloesems en de bijtjes. Lespakket voor de tweede graad basisonderwijs: lesboek voor de leerkrachten Over de bloesems en de bijtjes Lespakket voor de tweede graad basisonderwijs: lesboek voor de leerkrachten 1 Lesboek voor de leerkrachten Dit lesboek bevat achtergrondinformatie en lesfiches rond de bijen

Nadere informatie

LUCHTVERONTREINIGING Vier lessen voor de doelgroep van 9- tot 11-jarigen

LUCHTVERONTREINIGING Vier lessen voor de doelgroep van 9- tot 11-jarigen LUCHTVERONTREINIGING Vier lessen voor de doelgroep van 9- tot 11-jarigen Cleaner AIR Better properelucht.be Het educatief pakket Luchtverontreiniging werd ontwikkeld voor het Basisonderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme

Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme Tis mcampus Aalst Studiegebied onderwijs Bachelor lager onderwijs - BALO Sociaal (v)aardig? De ontwikkeling van een spel rond sociale vaardigheden en pesten voor kinderen met en zonder autisme Academiejaar

Nadere informatie

Project voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs

Project voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs LOL ZoNder alcohol Project voor leerlingen van de derde graad lager onderwijs Didactisch concept Arteveldehogeschool Met dank aan de studenten bachelor lager onderwijs: Vicky Caekebeke, Lien Deboiserie,

Nadere informatie

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt

Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Doel 1: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijgt Subdoelen Leerlingen vinden het normaal dat er verschillen zijn tussen mensen (verschillende

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

Hier brandt. de lamp! Educatief pakket elektriciteit - 3e graad basisonderwijs

Hier brandt. de lamp! Educatief pakket elektriciteit - 3e graad basisonderwijs Educatief pakket elektriciteit - 3e graad basisonderwijs Hier brandt Doe-traject om elektriciteit aantrekkelijk te brengen tijdens het vak Wereldoriëntatie de lamp! Inhoud: 1. Inleiding 2. Opzet van het

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY 1 Mijn geheim online of offline 2 Een veilig wachtwoord kiezen 3 Denk na voor je klikt! 4 Netjes op het net 5 Talenten tonen op het internet 6 Doe ik het of doe ik het niet? 7 Draag zorg voor je e-reputatie

Nadere informatie

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV)

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te huur G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) handleiding voor de leerkracht Te downloaden via http://www.cteno.be/gast INLEIDENDE ACTIVITEIT WOONWANDELEN Neem

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 9: Actie! 1. Situering Dit is de afsluitende sessie van de reeks. Als je met je groep alle (of de meeste van) voorgaande

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Dingenliefde LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Dingenliefde. Arnhem

Dingenliefde LESPAKKET. Nederlands Openluchtmuseum. Dingenliefde. Arnhem Nederlands Openluchtmuseum Arnhem LESPAKKET Een project over sparen en verzamelen. Voor groep 6, 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het vmbo Docentenhandleiding en leerlingenmateriaal Over

Nadere informatie

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling In gesprek met het beeld en met elkaar Beschouwen en reflecteren met kinderen

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie