Herinrichting buitendomein BSGO De Mijlpaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herinrichting buitendomein BSGO De Mijlpaal"

Transcriptie

1 vergunningsaanvraag Herinrichting buitendomein BSGO De Mijlpaal Toelichtingsnota met plannen en foto s Freinetschool De Mijlpaal locatie van de geplande werken: Freinetschool De Mijlpaal Koninksemsteenweg Tongeren 1 afdeling, sectie D/4, nr aanvraag ingediend door: Scholengroep 13 Algemeen directeur A. Schurmans Oude Kerkhofweg Tongeren datum en handtekening:

2 Herinrichting buitendomein BSGO De Mijlpaal Toelichtingsnota met plannen en foto s 1

3 Inhoud Voorwerp van de aanvraag... 3 Ligging... 4 Beschrijving der geplande werken... 6 Herinrichting i.h.k.v. project Biodiversiteit op School... 6 Afbraak en herinrichting tribune... 6 Omlegging toegang voor zachte weggebruiker... 7 Kappen van gevaarlijke bomen... 8 Foto's (met aanduiding van de planningen)... 9 Overzicht opnameplaatsen van foto s... 9 Foto s en omschrijvingen Bijlagen

4 Voorwerp van de aanvraag Deze vergunningsaanvraag heeft uitsluitend betrekking op geplande werken op het buitendomein van de BSGO De Mijlpaal. Ze wordt enerzijds ingediend om het project Biodiversiteit op School: ons schooldomein levensruimte voor planten en dieren uit te kunnen voeren. Dit project wordt door de provincie gesubsidieerd voor 90%, de stad Tongeren is partner van dit project. De volledige subsidieaanvraag met begeleidende brochure, alsook de ontwerpschets van Plant & Houtgoed, basis van onze planningen, zijn als bijlage bij dit dossier gevoegd. Het dossier omvat naast niet-vergunningsplichtige aanplantingen en afbraak van verhardingen 1, ook de verhoging van de topografische variatie (aanleg speelheuvels en holle weg), de aanleg van een educatieve vijver met een door regenwater van de daken gevoede wadi als toeloop en de aanleg van een moestuin met bijhorend tuinhuisje (hier bestaat onduideljkheid over de vergunningsplicht). Anderzijds zou de school graag vanuit de Koninksemsteenweg een aparte en bruikbare, voldoende brede en trappenvrije toegang voor voetgangers en fietsers voorzien. De huidige situatie, waar voetgangers en fietsers tussen in- en uitrijdende auto's lopen, is erg onveilig. Het advies van de preventieadviseur van de school werd en wordt zowel bij planning als uitvoering gevraagd en opgevolgd. Enkele werken werden al uitgevoerd: het tuinhuisje een normaliter niet vergunningsplichtig onderdeel van deze planning is al geplaatst. De bij het uitgraven van de betonfundering vrij gekomen grond werd al op de toekomstige plaats van bestemming gelegd (speelheuvels), die wel vergunningsplichtig zijn. Toch leek het ons aangewezen de grond niet eerst ergens anders op te slaan, vandaar dat deze werken al uitgevoerd werden en we in het kader van deze vergunningsaanvraag hiervoor regularisatie vragen. Toen de schoolgebouwen neergezet werden, werd het hele terrein verhoogd 2, vandaar verwachten we geen verstoring van archeologisch waardevolle relikten door de geplande werken. 1 Volgens mondelinge informatie van de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Tongeren is de afbraak van verhardingen niet vergunningsplichtig. 2 Volgens mondelinge verklaring van buren. 3

5 Ligging Het gebied is volgens gewestplan gelegen in woongebied. Op het BPA Villawijk Romeinse Wallen is het aangeduid als zone voor openbaar nut, de strook langs de Koninksemsteenweg als zone voor parkeren en zone voor voortuinen. Een kopie van een uittreksel uit het kadastraal percelenplan is te vinden als bijlage. Kaart 1: Ligging van het gebied (in het groen)ten opzichte van de wijk en het stadscentrum (bron: Nationaal Geografisch Instituut Brussel: Tongeren 34/5. Schaal 1:10 000, herziening 1988) 4

6 Kaart 2: Namen en ligging van de omgevende straten (gebied in het rood) 5

7 Beschrijving der geplande werken Herinrichting i.h.k.v. project Biodiversiteit op School Vergunningsplichtige onderdelen van dit project zijn: verhoging topografische variatie (speelheuvels en -wallen, holle weg) vijver en wadi tuinhuis afbreken diverse stukken verharding en trapje tussen personeelsparking en kleutergebouw (voor bouwhoek, holle weg,...) Meer info omtrent deze onderdelen is te vinden in de begeleidende brochure bij de aanvraag projectsubsidie biodiversiteit, als bijlage bij deze vergunningsaanvraag. Niet expliciet vernoemd in de projectomschrijving is de aanleg van een infiltratiekuil voor het hemelwater dat op de bestaande verhardingen terecht komt, aangezien nog moet onderzocht worden of dit technisch haalbaar is. Deze kuil zou deel uitmaken van de actietitel verhoging topografische diversiteit en aanplant van heggen en houtkanten, aangezien een aangepaste beplanting met bv Zwarte els voorzien is. De aanleg van de heuvels en wallen gebeurt met materiaal afkomstig van het uitgraven van de waterelementen (vijver, wadi, infiltratiekuil), van de funderingen van nieuw aan te leggen wegen en verhardingen (betonfundament van tuinhuis, nieuwe toegang), van de holle weg, van de tribune (vervlakking maakt uitgraven nodig). Overbodig materiaal wordt door de aannemer afgevoerd. De terreinverhogingen bedragen ten opzichte van het bestaande maaiveld maximaal 1,30m. Afbraak en herinrichting tribune omschrijving De bestaande tribune zal afgebroken en vervangen worden door onregelmatig aangelegde begroeide (stapel-) muren. Deze worden zo aangelegd dat ze als zitbanken kunnen gebruikt worden bij evenementen, maar ook een uitdagend klim- en klauterparcours zijn voor kleuters en grotere leerlingen. Het is de bedoeling om de kringloopgedachte toe te passen bij de bouw van de stapelmuren en afbraakmateriaal ter plaatse in de stapelmuur te gebruiken (betondallen, stukken asfalt en beton). Voor voorbeelden verwijzen we naar de begeleidende brochure bij de aanvraag projectsubsidie biodiversiteit alsook naar de ontwerpschets van Plant & Houtgoed. 3 3 Afbraak verhardingen en bouw van de stapelmuur word voor financiële redenen van de Provincie niet gesubsidieerd. 6

8 redenen Voornaamste reden voor de aanpassing van de tribune is de veiligheid voor de spelende kinderen: De treden van de tribune zijn niet erg diep, zodat kinderen die daar spelen soms niet alleen maar een, maar meerdere treden tegelijk naar beneden tuimelen als ze vallen. Bijkomende redenen zijn van praktische aard: Nieuw aankomende toeschouwers kunnen niet achter de zittenden langslopen naar een vrije plaats. Aangezien de tribune aan vervanging toe is er komen meer en meer stenen los, en opnieuw vast metselen lukt niet voor lang achten we het zinvol een veiligere én beter te gebruiken oplossing te kiezen. Grote evenementen met publiek vinden niet zo dikwijls plaats dat een monofunctionele, voor dit doeleinde geoptimaliseerde tribune zinvol is. Vandaar de keuze om eerder een klim- en klauterparcours met begroeide stapelmuren aan te leggen, waar de leerlingen niet alleen dagelijks hun motoriek kunnen oefenen, maar ook ontdekkingen kunnen opdoen (kevers en andere insecten, hagedissen, verschillende soorten planten,...). Bij de aanleg ervan wordt er rekening mee gehouden dat dit klim- en klauterparcours dan wel ook als tribune kan gebruikt worden. Omlegging toegang voor zachte weggebruiker omschrijving De groenstrook tussen de omheining van het domein en de parking voor ouders langs de Koninksemsteenweg wordt omgevormd tot een voetpad en met palen afgebakend. Hiervoor moeten de drie bomen (Robinia pseudoacacia) die in deze strook staan gekapt worden. Deze zijn volgens de boomadviseur sowieso gevaarlijk. De nieuwe toegang vanuit Koninksemsteenweg is voorzien dicht bij de scheidingslijn met de buren rechts van het kleutergebouw (zuidwestelijke kant). De weg zal altijd minimum 1,3m afstand houden van de grens met de buren, dit om mogelijke hinder voor de buren zo beperkt mogelijk te kunnen houden. De verharding van de bestaande toegang zal afgebroken worden. Alle nieuwe verhardingen worden zo uitgevoerd dat het hemelwater kan insijpelen in de grond, zij het door waterdoorlatend betonsteen te gebruiken, zij het door insijpelen langs de randen te voorzien. De grens tussen de nieuwe ingang en het terrein van de buren zal in samenspraak met de buren worden ingericht (eventueel zichtscherm, haag). redenen Om de parkeerplaatsen langs de Koninksemsteenweg te kunnen gebruiken moeten de auto s over de stoep rijden, voetgangers lopen achter uitrijdende auto s langs, vooral kleuters zijn voor de bestuurders dan niet te zien. De plaatsen zijn niet voldoende lang, zodat geparkeerde auto s dikwijls gedeeltelijk of zelfs volledig de stoep die tussen parkeerplaatsen en straat loopt blokkeren. Voetgangers moeten op de straat uitwijken. 7

9 Door een stoep op het domein van de school te voorzien, tussen parkeerplaatsen en omheining van het schooldomein en deze zo af te bakenen dat hij niet kan ingepalmd worden door auto s, creëren we voor de voetgangers een veilige looproute. Momenteel moeten zachte weggebruikers komende vanuit de Koninksemsteenweg de parkeerplaats voor leerkrachten gebruiken om op het schoolplein te geraken. Dit zorgt voor heel wat onveiligheid: kleuters en peuters zijn vanuit een auto niet te zien als ze zich vlakbij het voertuig bevinden! De bestaande voetgangerspoort leidt enkele meters van de inrit weg ook alleen maar naar de parkeerplaats en is dus geen oplossing voor het probleem. De trappen zijn voor kinderwagens een onoverkomelijke hindernis, vandaar dat deze vrij smalle toegang sowieso nauwelijks gebruikt wordt. Om de nieuwe toegang geschikt te maken voor kinderwagens, fietsen, rolstoelen,... zal de bestaande trap langs de tribune afgebroken en vervangen worden door een helling, beginnende op ongeveer 3m afstand van de zuidwestelijke hoek van het kleutergebouw en afdalend tot op het niveau van de middelste speelplaats ( basketbalveld ). Kappen van gevaarlijke bomen Volgens de boomadviseur zijn er een tiental bomen op het domein die het niet goed doen en een gevaar kunnen vormen (voor de robinia s zie Visuele boomveiligheidsanalyse in bijlage). Voor deze vragen we een kapvergunning aan. Indien haalbaar, zal een ecologische kap gebeuren, de verticale stam zou dan nog enkele jaren behouden blijven en insecten, spechten, zwammen en andere dieren en planten als woon- en voederplaats dienen. Dit kan uiteraard niet voor de robinia s die moeten wijken om een veilig voetpad aan te leggen. Soort boom Robinia pseudoacacia aantal bomen 3 7 Alianthus altissima (Hemelboom) (gemiddelde) ouderdom jaar (?) jaar (?) (gemiddelde) omtrek van de stam op 1,5m boven de grond 164cm 115cm Op verschillende plaatsen van het domein zullen inheemse bomen aangeplant worden. Waar, hoeveel en welke soort is echter nog niet beslist, vandaar dat we momenteel een kapvergunning zonder heraanplanting aanvragen. 4 We gaan ervan uit dat de bomen werden aangeplant na afwerking van de schoolgebouwen in

10 Foto's (met aanduiding van de planningen) Overzicht opnameplaatsen van foto s 9

11 Foto s en omschrijvingen Foto 1: Tussen het nieuwe voetbalveld - op deze foto links achter het gebouw en voor de bomen doorlopend - en het verharde speelplein is de toekomstige infiltratiekuil aangeduid(wal niet aangeduid). Foto 2: Ligging van de infiltratiekuil van foto 1, van de andere kant gezien. De wal wordt van deze kant gezien ervoor aangelegd en bakent het voetbalveld af van de infiltratiekuil. 10

12 Foto 3: De wadi loopt vrij dicht bij het gebouw. Zo kunnen enerzijds de regenwaterafvoerbuizen van het dak op deze kant van het gebouw gemakkelijk op de wadi worden aangesloten. Anderzijds wordt de toegang voor de eigenaar van de populierenaanplant (rechts boven in de foto te zien) gevrijwaard. Foto 4: Ligging van de geplande vijver. 11

13 Foto 5: In het lichtgroen is de ligging van de wal aangeduid waar achter van hieruit gezien de zittreden van de tribune lopen. De toekomstige holle weg is in olijfgroen aangeduid. De bomen met rode kruisen zijn aan het afsterven en moeten om veiligheidsredenen gekapt worden. Indien haalbaar, zal een ecologische kap gebeuren, de verticale stam zou dan nog enkele jaren behouden blijven en insecten, spechten, zwammen en andere dieren planten als woon- en voederplaats dienen. Foto 6: De onderste en bovenste trede van de nieuwe tribune zijn in het geel aangeduid. Ze zullen vooren terugspringend uitgevoerd worden, met voegen en spleten, ze dienen vooral om te klimmen en klauteren en af en toe als zitplaats. De treden van de nieuwe tribune zullen om veiligheidsredenen ongeveer dubbel zo diep zijn als die van de bestaande tribune, waardoor het hoogste punt enkele meters naar achter schuift. Rechts in het lichtgroen is de wal tussen holle weg en tribune geschetst. 12

14 Foto 7: De trap wordt vervangen door een helling, die zich opsplitst in een directe weg naar de ingang van het kleutergebouw en de nieuwe ingang voor fietsers en voetgangers, zoals in het geel aangeduid. Foto 8: De grens met de buren (beukenhaag), met kippenweide en compostbakken ervoor, die deel uitmaken van de educatieve fruit- en groentenzone (nog in aanleg). 13

15 Foto 9: Zicht op de grens met de buren, boven voordat het tuinhuis gezet werd, beneden met het tuinhuis al op zijn plaats. Links van het tuinhuis komt een afdak. 14

16 Foto 10: Blik op de grens met de buren die langs de Linderstraat wonen, rechts aansluitend op foto 9. Een nieuwe speelheuvel met zitmuurtje en boom is aangeduid. Foto 11: Links is nog een stuk van de nog aan te leggen speelheuvel van foto 10 te zien. De bestaande heuvels moeten nog vergund worden. Een opgaande haag zal een zichtscherm naar de buren vormen. 15

17 Foto 12: Deze foto sluit rechts aan op foto 11, links is nog een stukje van de aangeduide haag (zichtscherm) en de speelheuvel met buis te zien. Foto 13: In het geel aangeduid: nieuwe helling van benedenspeelplaats (voor tribune, links van foto) naar kleuterspeelplaats en nieuwe toegang. De op de foto zichtbare oude betontegels worden afgebroken en door een groenstrook vervangen die het hoogteverschil overbrugt naar het verharde gedeelte van de kleuterspeelplaats. 16

18 Foto 14: Blik vanuit de bestaande kleuterspeelplaats naar de geplande nieuwe ingang met in het geel aangeduid de nieuwe ligging van verharding en wegen. De nieuwe helling loopt tot aan de hoek met de weg naar rechts. De lichtgroen ingekleurde verharding wordt groenzone. Foto 15: Alleen het geel gekleurde deel van de verharding op de kleuterspeelplaats wordt terug aangelegd. Rechts in geel de twee bovenste rijen zitplaatsen van de nieuwe tribune. De kleine uitkijkheuvel (lichtgroen) zal niet alleen kleuters boeien maar ook de toezichthouders een goed overzicht bezorgen. De holle weg (ligging in olijfgroen aangeduid) geeft uit op de benedenspeelplaats. 17

19 Foto 16: In de toekomst kan men zo langs de holle weg (olijfgroen) naar beneden kijken. Foto 17: De uitkijkheuvel van foto 15 nu met blik in richting tribune (nieuwe tribune niet aangeduid). 18

20 Foto 18: Tussen de speelheuvel met buis en de grens met de buren komt een opgaande haag als zichtscherm (zie foto s 11 en 12), niet aangeduid om de huidige situatie beter te kunnen tonen. Foto 19: Deze trap wordt nauwelijks gebruikt en daarom afgebroken. De muur links blijft hierbij behouden, de muur rechts valt weg (rood kruis). 19

21 Foto 20: In plaats van de trap komt een begroeide helling, de groen ingekleurde verharding valt weg. Ze wordt vervangen door verdichte en begroeide steenslag (halfverharding) en/of gazon. Foto 21: De met klimop overwoekerde boom (met rode kruis) is afstervende en dient (ecologisch) gekapt te worden. De oude voetgangerstoegang wordt overbodig, de verharding zal afgebroken worden. 20

22 Foto 22: Aan de Koninksemsteenweg komt een voetpad voor de omheining (geel aangeduid) om te vermijden dat de voetgangers achter de uitrijdende auto s moeten passeren. Hiervoor moeten enkele bomen wijken, die sowieso een veiligheidsrisico vormen (rode kruisen). De bestaande ingang voor zachte weggebruikers valt weg (bruin aangeduid). Hij schuift op naar rechts. Foto 23: Hier is duidelijk te zien dat de bestaande stoep gedeeltelijk door de parkerende auto s wordt geblokkeerd, de parkeerplaatsen zijn te kort. 21

23 Foto 24: Ligging van de nieuwe weg voor zachte weggebruikers. Foto 25: Hier, tussen bruin aangeduide muurstukken, komt de nieuwe ingang voor de zachte weggebruiker (nieuwe verharding in geel). 22

24 Foto 26: Zicht langs het kleutergebouw (links) over het traject van de nieuwe toegang voor zachte weggebruikers. Foto 27: Zie foto 26, iets meer in detail en uit een lichtjes andere hoek gefotografeerd. 23

25 Foto 28: De nieuwe weg van foto 24, van het andere uiteinde gezien, met de nieuwe toegang naar het domein rechts. Foto 29: De gele lijn geeft aan waar de nieuwe ingang voor de zachte weggebruiker zal liggen. 24

26 3 Foto 30: De personeelsparking zij dient tegelijkertijd als toegang voor voetgangers en fietsers vanuit Koninksemsteenweg. Voor de met rode kruisen gemarkeerde bomen wordt om veiligheidsredenen een kapvergunning aangevraagd (de 3 staat voor drie bomen achter elkaar, alleen de voorste boom is op de foto goed te zien). 25 Foto 31: Groen ingekleurd is het stuk verharding dat afgebroken zal worden om plaats te maken voor een infiltratiekuil en wal met opgaande haag ter afbakening van het nieuwe voetbalveld. De infiltratiekuil dient voor het hemelwater dat op de bestaande verhardingen valt tot nu toe loopt dit water samen met het afwater van de sanitaire inrichtingen naar de riolering.

27 Foto 32: Zie foto 31. De af te breken verharding rechts zal deel uitmaken van een gazon om te voetballen. Foto 33: Zicht van het domein naar de ingang Linderstraat. Hier zijn geen veranderingen voorzien. 26

28 Bijlagen 1. Kopie van uittreksel uit het kadastraal percelenplan 2. Subsidieaanvraag biodiversiteit met begeleidende brochure 3. Ontwerpschets van Plant & Houtgoed 4. Visuele boomveiligheidsanalyse 27

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

Het Landhuis Regionaal infokantoor

Het Landhuis Regionaal infokantoor Het Landhuis Regionaal infokantoor www.toerismekleinbrabant.be info@tkbs.be 03 899 28 68 Boomstraat 1 2880 Bornem Het infokantoor is gelegen op de Markt in Borne Er zijn in de onmiddellijke omgeving parkeerplaatsen

Nadere informatie

G e m e e n t e W i n g e n e B P A P a n n a e r s h o e k

G e m e e n t e W i n g e n e B P A P a n n a e r s h o e k baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be G e m e e n t e W i n g e n e B P A P a n n a e r s h o e k h e r z i e n i n g o n t w e r p o k t o b e r 2 0 0 6 algemeen

Nadere informatie

REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN)

REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN) NOTA REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN) Datum: 1 september 2010 REPORTAGE: DE APPELTUIN (LEUVEN) 1 september 2010 pagina 1 > 10 1 Freinetschool De Appeltuin 1.1 KORT Adres Weldadigheidsstraat 74 3000 Leuven

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing

Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing 12 juli 2012 Beeldkwaliteitplan Heuvelse Hof Waalre Openbare ruimte en bebouwing Projectontwikkelaar Stedenbouwkundig bureau Architectenbureau Inventarisatie Stedenbouwkundig plan Beeldkwaliteit openbare

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 oktober 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00793 Onderwerp: Aanvraag om stedenbouwkundige vergunning nr. 2015/01099 - zaak van de wegen - Goedkeuring

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE stad brugge communicatiedienst Aan de bewoners/eigenaars van de panden van het Admiraal Keyesplein, van de Vindictivestraat, de Wielingenstraat en de Blokschepenstraat 8380 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Regenwater leid je niet om de tuin!

Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater leid je niet om de tuin! Regenwater is te waardevol om direct het riool in te laten lopen. Vang het op en gebruik het goed. Kijk voor tips op www.denhaag.nl/water Regenwater leid je niet om

Nadere informatie

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos

Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Aanvraag van een kapmachtiging voor bomen en struiken in een privébos Agentschap voor Natuur en Bos Albert II-laan 20, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 81 02 Fax 02 553 81 05 E-mail: anb@vlaanderen.be ANB-01-20071015

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen )

SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen ) BIJLAGE 2 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen ) Te sturen naar het Stadsbestuur van Geraardsbergen,

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute project verkorte lus Donkmeer Toerisme Oost-Vlaanderen

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute project verkorte lus Donkmeer Toerisme Oost-Vlaanderen toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke wandelingen Donkmeer wandelroute verkorte lus Donkmeer Provincie Oost-Vlaanderen Toerisme Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ATO Driegaaienstraat

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Malpertuus Gent: omgevingswerken

Malpertuus Gent: omgevingswerken Malpertuus Gent: omgevingswerken ism bureau Cnockaert & Architettura 2001-2007 ontwerp 2004 uitvoering fase 1 (voetpad Brugsesteenweg) 2007-2013 uitvoering fase 2 (wegenis, wijkplein, buurttuin, natuurrijk

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers

PROTOCOL BTB. Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers PROTOCOL BTB Bereikbaarheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid. Standaardisering stoepverlagers Een handleiding voor Werkvoorbereiding, Onderhoud en Uitvoering Opsteller : P. van der Linden Afdeling : Afdeling

Nadere informatie

Tuinvorm voorbeeld 1

Tuinvorm voorbeeld 1 0 Tuinvorm voorbeeld. Timer: per 0 m² gazonoppervlakte, programmeer één werkuur per dag. Bijvoorbeeld: voor een tuin van 00 m², programmeer de robotmaaier van.00 tot.00 of van.00 tot.00 en opnieuw van.00

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

Definitief ontwerp voor het park Glaskloksingel. Harnaschpolder Delft November 2013

Definitief ontwerp voor het park Glaskloksingel. Harnaschpolder Delft November 2013 Definitief ontwerp voor het park Glaskloksingel Harnaschpolder Delft November 2013 Het park is op te vatten als een interactie tussen deze ingrediënten die allemaal gelijkwaardig zijn en te samen het object

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden?

Vraag 4 Wordt er rekening gehouden met de omliggende woningen en is er een regeling voor ontstane schade tgv de bouwwerkzaamheden? Reactieformulieren informatieavond Dijsselbloem/turnhal A. Planning Vraag 1 Is er duidelijkheid in de planning te geven? Activiteit Planning Opstellen Programma van eisen Juli 2014 Augustus 2014 Aanbesteding

Nadere informatie

Historische identiteit van de plek

Historische identiteit van de plek Schetsontwerp In het schetsontwerp is het model veld op diverse onderdelen verder uitgewerkt. Basisprincipe voor de zonering van het terrein vormt het contrast tussen het groene parkgedeelte en het hoger

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

Nieuws uit Sint-Bernadette

Nieuws uit Sint-Bernadette Nieuws uit Sint-Bernadette De komende jaren staat heel wat te gebeuren in uw wijk. Lees in deze brochure alles over de belangrijkste projecten. november 2014 Renovatie school Gustaaf Callier Na enkele

Nadere informatie

Dossier Verkeersenquête 2012-2013

Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Motivatie dossier Zoals scholen in andere gemeenten in ons land, heeft ook onze school te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Dit heeft als gevolg dat wij

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

NATUURSPEELOMGEVING OOSTERVELDSCHOOL UFFELTE

NATUURSPEELOMGEVING OOSTERVELDSCHOOL UFFELTE NATUURSPEELOMGEVING OOSTERVELDSCHOOL UFFELTE Schetsontwerp Natuurspeelomgeving Oosterveldschool Uffelte Opdrachtgever adres Tel. E-mail: aangeboden door:, Appelscha, Nederland in samenwerking met Ruurd

Nadere informatie

Schouwrapport openbare ruimte Hoekwierde 15 oktober 2011 Aanvulling 12 november 2011. Paul Weber Alfred Kok Ton Huijz

Schouwrapport openbare ruimte Hoekwierde 15 oktober 2011 Aanvulling 12 november 2011. Paul Weber Alfred Kok Ton Huijz Schouwrapport openbare ruimte Hoekwierde 15 oktober 2011 Aanvulling 12 november 2011 Paul Weber Alfred Kok Ton Huijz Achtergrond en doel van deze schouw. In oktober 2009 is door de gemeente in de Hoekwierde

Nadere informatie

Mw. Henny. en verslag) Mw. Henny. hccnet.nl)

Mw. Henny. en verslag) Mw. Henny. hccnet.nl) Adviesrapport Uitkomsten van de schouw Turbo-Rotonde Soestdijkerstraatweg Oostereind (De kruising Surinamelaan/Soestdijkerstraatweg/Nieuwe ingang ziekenhuis is nog niet klaar) 11 juni 2013 Opgesteld door:

Nadere informatie

ORGANISEER JOUW PRAKTIJKLES OVER DE DODE HOEK BIJ VRACHTWAGENS. www.letopvoordedodehoek.be LET OP VOOR DE DODE HOEK

ORGANISEER JOUW PRAKTIJKLES OVER DE DODE HOEK BIJ VRACHTWAGENS. www.letopvoordedodehoek.be LET OP VOOR DE DODE HOEK ORGANISEER JOUW PRAKTIJKLES OVER DE DODE HOEK BIJ VRACHTWAGENS LET OP VOOR DE www.letopvoordedodehoek.be DODE HOEK INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Praktijkles in en rond een echte vrachtwagen Praktijk- en

Nadere informatie

Toezeggingen. Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft:

Toezeggingen. Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, R. Reuvekamp Van: Albert IJbema Datum: 30 januari 2013 Betreft: bomen Hoofdstraat Portefeuillehouder: de heer S. Lok Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes

Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Verslag inloopavond herinrichting openbaar gebied rond Park Bolnes Op woensdag 23 september 2015 heeft de gemeente een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van het openbaar gebied van de Van

Nadere informatie

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen

Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Stedelijk aanmoedigingsreglement inzake de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij bestaande particuliere gebouwen Artikel 1 - Definities Hemelwater Hemelwaterinstallatie Horizontale dakoppervlakte Verharde

Nadere informatie

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien.

een extra visuele versmalling en veilig fietsverkeer. voorzien. mobiliteit Het bedrijventerrein wordt fietsvriendelijk ontsloten via de Hoogmolenstraat, de Deerlijkseweg en de oude spoorwegbedding. Loodrecht op de Hoogmolenstraat komen twee groene assen met bomenrijen

Nadere informatie

Kinkerstraat + Elandsgracht = een geheel

Kinkerstraat + Elandsgracht = een geheel concept 20-12-2006 Kinkerstraat + Elandsgracht = een geheel met de Appeltjesmarkt als aantrekkelijke verbinding 1/7 Inleiding De stadsradiaal Kinkerstraat-Elandsgracht is een belangrijke loop- en fietsroute

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken?

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken? FOTO S: TUINEN VAN APPELTERN met een levende omheining De omheining van een levende tuin leeft mee. Deze biedt beschutting, maar is ook toegankelijk voor kleine dieren. Van oude stenen bijvoorbeeld, zijn

Nadere informatie

Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras

Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras Groot onderhoud Bovenweg Sint Pancras Reacties, opmerkingen en vragen. Gemeentelijke reactie. Aanpassingen van het plan. Vastgesteld door college van B&W van de gemeente Langedijk d.d. 4 maart 2014. Reacties,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuw sbrief van de gemeente Hellendoorn met informatie over de Noordzuid verbinding Bekijk deze nieuw sbrief in je brow ser Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuwsbrief over Noordzuidverbinding

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Geraardsbergen project

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Geraardsbergen project toegankelijkheid project Toegankelijke fietsroute Geraardsbergen Opdrachtgever Provincie Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ato Driegaaienstraat 160 9100 Sint Niklaas Tel : 03 / 780.35.36 Fax

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten.

Input en antwoorden n.a.v. het Reactieformulier Ontwerp Project Kolksloot Projectleider: Wim Wilms CONTACT: kolksloot@over-gemeenten. Vraag 1: Continue wateroverlast in de kruipruimte bij regen, graag onderzoeken waardoor dit gebeurd. De vermoedelijk oorzaak is dat de grond onder de woning, net als de overige grond, in de loop van de

Nadere informatie

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg

Verkeersmemorandum. Voorwoord. Algemene opmerkingen: VAN BLADELSTRAAT. Kruispunt OLV-straat met Blokweg Verkeersmemorandum Voorwoord Dit verkeersmemorandum werd opgesteld door vertegenwoordigers van de Ouderraden van de Scholengemeenschap De Kraal, met vestigingen in de Van Bladelstraat, Elststraat, Schaffelkantstraat

Nadere informatie

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN

STEDELIJK AANMOEDIGINGSREGLEMENT INZAKE DE AANLEG VAN EEN HEMELWATERINSTALLATIE BIJ BESTAANDE PARTICULIERE GEBOUWEN Artikel 1 - Definities Hemelwater Verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (in niet-verontreinigde toestand) Hemelwaterinstallatie Het geheel van een reservoir voor het opvangen

Nadere informatie

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat"

RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat Provincie ANTWERPEN Stad MORTSEL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Agfa-Gevaert deel Roderveldlaan-Lode Vissenaekenstraat" Verordenend deel RUP Stedenbouwkundige voorschriften datum versie 4-05-09 aanpassingen

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG

OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG OVERZICHT REACTIES ONTWERP VOORBURGSEWEG Nr. Binnengekomen reactie Reactie gemeente Aanpassing plan 1 Klinkers eerder laten eindigen t.h.v. Wordt meegenomen. nummer 3. 2 Het fietspad zo breed mogelijk

Nadere informatie

schetsopzet Donders! denkers in tuinen www.denkers in tuinen.nl info@denkersintuinen.nl HOOGAKKERLAAN 62 7314EM APELDOORN Tel:055 57 62 319

schetsopzet Donders! denkers in tuinen www.denkers in tuinen.nl info@denkersintuinen.nl HOOGAKKERLAAN 62 7314EM APELDOORN Tel:055 57 62 319 www..nl schetsopzet Omgevingskaart Klantreferentie: 2469182 Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 2469182 3176 www..nl 4 4a 3175 0 m 125 m 625 m Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500 Hier bevindt

Nadere informatie

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid

Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Voorlopig ontwerp Herinrichting Platte Daken Zuid Programma 1. Het project 2. Voorlopig plan 3. Van der Duyn van Maasdamstraat 4. Van Hogendorpstraat en plein 5. Van Limburg Stirumstraat 6. Werkzaamheden

Nadere informatie

Groene SCHOOL speelplaats EEN VIRTUELE WANDELING IN BEELDEN

Groene SCHOOL speelplaats EEN VIRTUELE WANDELING IN BEELDEN Groene SCHOOL speelplaats EEN VIRTUELE WANDELING IN BEELDEN Basisschool Prins Dries, Antwerpen De kleurige natuur-muur geeft sfeer aan de bouwspeelplek Gevelgroen, groenten- en bloembakken verzorgd door

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN

VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING PARKEERNORM BIJ WOONGELEGENHEDEN, VERKAVELINGEN, INDUSTRIE EN WERKPLAATSEN PROCEDURE DATUM Voorontwerp toelichting motivering opmaak en korte inhoud 3 juni 2013

Nadere informatie

CHECKLIST WENSEN & EISEN

CHECKLIST WENSEN & EISEN ... COLLEGE OPEN NA SCHOOL! VOOR DE VERNIEUWING VAN HET SCHOOLPLEIN VO & MBO PAGINA 2 INLEIDING GEBRUIK VAN HET SCHOOLPLEIN Onderstaande afbeelding is afkomstig uit het informatiedocument De Jantje Beton

Nadere informatie

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten

Opmerking algemeen. te vinden onder wwww.breda.nl/bredaberichten Opmerking algemeen Vraag / opmerking Gegevens op de website niet vindbaar. Bomen deel 1; Allerheiligenweg tot 141. Vindt parkeerhavens lelijk, kan dit niet anders? De hele laan graag op dezelfde manier

Nadere informatie

Stand van zaken en planning der werken

Stand van zaken en planning der werken Lebbeke Stand van zaken en planning der werken Projectnummer: 20000 Projectnaam: Aansluiting Tinenhoek - Terhagen Laatste update: 08 april 2014 Duur van de werken Startdatum: 22 oktober 2012 Vermoedelijke

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het domein Zorgvliet, gelegen op het grondgebied van de

Nadere informatie

Slooijer tuinontwerp advies bureau www.doehetzelf-tuin.nl

Slooijer tuinontwerp advies bureau www.doehetzelf-tuin.nl Een tuin aanleggen lijkt vrij simpel, maar er komt veel bij kijken. Deze folder zet alle aandachts punten voor u op een rij. Grondwerk De basis voor een goede tuin, om in de toekomst problemen te voorkomen

Nadere informatie

Biodiversiteit op school

Biodiversiteit op school Begeleidende brochure bij de aanvraag projectsubsidie biodiversiteit Biodiversiteit op school Ons schooldomein levensruimte voor dieren en planten Freinetschool De Mijlpaal Freinetschool De Mijlpaal Koninksemsteenweg

Nadere informatie

PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp van

Nadere informatie

Toegankelijke verenigingen

Toegankelijke verenigingen Schouwlijst Toegankelijke verenigingen Week van de Toegankelijkheid 6-11 oktober 2014 blauw: c:100 m:70 y:0 k:10 rood: c:15 m:100 y:65 k:5 Inleiding In en rond de Week van de Toegankelijkheid vragen belangenbehartigers

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute project Zuidlede wandellus

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute project Zuidlede wandellus toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke wandelingen Siesmeers - Zuidlede wandelroute Zuidlede wandellus Provincie Oost-Vlaanderen Toerisme Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ATO

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Naar aanleiding van de avond met de klankbordgroep is de keuze gemaakt om te zoeken naar avontuurlijk spelen / spelen in het groen in plaats van het

Naar aanleiding van de avond met de klankbordgroep is de keuze gemaakt om te zoeken naar avontuurlijk spelen / spelen in het groen in plaats van het 1 2 Naar aanleiding van de avond met de klankbordgroep is de keuze gemaakt om te zoeken naar avontuurlijk spelen / spelen in het groen in plaats van het traditionele spelen. Ook is op die avond gesproken

Nadere informatie

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker

Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Auteur Els Smith Onderwerp Toegankelijkheid gemeente Geertruidenberg Advies Toegankelijkheid Heereplein en trap winkelcentrum het Anker Door Visio Zicht op Toegankelijkheid: Els Smith In opdracht van en

Nadere informatie

Veilig in het verkeer

Veilig in het verkeer Veilig in het verkeer Hoe begeeft iemand met een visusbeperking zich in het verkeer en hoe ga je daar als fietser mee om? Met dank aan Blindenzorg Licht en Liefde voor de inbreng en beide personen met

Nadere informatie

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Eeklo project

toegankelijkheid Toegankelijkheidsadvies Toegankelijke fietsroute Eeklo project toegankelijkheid project Opdrachtgever Toegankelijke fietsroute Eeklo Provincie Oost-Vlaanderen Toegankelijkheidsadvies v.z.w. ato Driegaaienstraat 160 9100 Sint Niklaas Tel : 03 / 780.35.36 Fax : 03 /

Nadere informatie

Parkeren op eigen terrein

Parkeren op eigen terrein Parkeren op eigen terrein Het Noordwestelijk Villagebied is een bijzonder deel van Hilversum. Een combinatie van historische villaparken en wijken, met een uitgesproken groen karakter. Niet voor niets

Nadere informatie

percelen cultuurgrond

percelen cultuurgrond percelen cultuurgrond gelegen aan de Cromvoirtsedijk te Cromvoirt, ter grootte van 4.77.90 ha Koopsom: Nader overeen te komen Inhoud Kadastrale informatie Omschrijving Bestemmingsplan Verordening Ruimte

Nadere informatie

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Cradle to Cradle in de praktijk Tuinen

Cradle to Cradle in de praktijk Tuinen Cradle to Cradle in de praktijk Tuinen Mei 2009 Programma: Introductie WissingTuinen Wat is Cradle to Cradle? Cradle to Cradle in de praktijk Even voorstellen Ons kantoor in Megchelen: Ontwerp & Advies

Nadere informatie

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid

SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en Veiligheid SCHOUWVERSLAG 21 mei 2015 Verkeer, Groen en VUTTER De Meerheuvel, De Bloemendaal, De Beverspijken Beverspijken Viaduct Essent Stroom Regelmatig glas op de weg. Graffiti (hangplek functie) Hek kapot /

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie