Herinrichting buitendomein BSGO De Mijlpaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herinrichting buitendomein BSGO De Mijlpaal"

Transcriptie

1 vergunningsaanvraag Herinrichting buitendomein BSGO De Mijlpaal Toelichtingsnota met plannen en foto s Freinetschool De Mijlpaal locatie van de geplande werken: Freinetschool De Mijlpaal Koninksemsteenweg Tongeren 1 afdeling, sectie D/4, nr aanvraag ingediend door: Scholengroep 13 Algemeen directeur A. Schurmans Oude Kerkhofweg Tongeren datum en handtekening:

2 Herinrichting buitendomein BSGO De Mijlpaal Toelichtingsnota met plannen en foto s 1

3 Inhoud Voorwerp van de aanvraag... 3 Ligging... 4 Beschrijving der geplande werken... 6 Herinrichting i.h.k.v. project Biodiversiteit op School... 6 Afbraak en herinrichting tribune... 6 Omlegging toegang voor zachte weggebruiker... 7 Kappen van gevaarlijke bomen... 8 Foto's (met aanduiding van de planningen)... 9 Overzicht opnameplaatsen van foto s... 9 Foto s en omschrijvingen Bijlagen

4 Voorwerp van de aanvraag Deze vergunningsaanvraag heeft uitsluitend betrekking op geplande werken op het buitendomein van de BSGO De Mijlpaal. Ze wordt enerzijds ingediend om het project Biodiversiteit op School: ons schooldomein levensruimte voor planten en dieren uit te kunnen voeren. Dit project wordt door de provincie gesubsidieerd voor 90%, de stad Tongeren is partner van dit project. De volledige subsidieaanvraag met begeleidende brochure, alsook de ontwerpschets van Plant & Houtgoed, basis van onze planningen, zijn als bijlage bij dit dossier gevoegd. Het dossier omvat naast niet-vergunningsplichtige aanplantingen en afbraak van verhardingen 1, ook de verhoging van de topografische variatie (aanleg speelheuvels en holle weg), de aanleg van een educatieve vijver met een door regenwater van de daken gevoede wadi als toeloop en de aanleg van een moestuin met bijhorend tuinhuisje (hier bestaat onduideljkheid over de vergunningsplicht). Anderzijds zou de school graag vanuit de Koninksemsteenweg een aparte en bruikbare, voldoende brede en trappenvrije toegang voor voetgangers en fietsers voorzien. De huidige situatie, waar voetgangers en fietsers tussen in- en uitrijdende auto's lopen, is erg onveilig. Het advies van de preventieadviseur van de school werd en wordt zowel bij planning als uitvoering gevraagd en opgevolgd. Enkele werken werden al uitgevoerd: het tuinhuisje een normaliter niet vergunningsplichtig onderdeel van deze planning is al geplaatst. De bij het uitgraven van de betonfundering vrij gekomen grond werd al op de toekomstige plaats van bestemming gelegd (speelheuvels), die wel vergunningsplichtig zijn. Toch leek het ons aangewezen de grond niet eerst ergens anders op te slaan, vandaar dat deze werken al uitgevoerd werden en we in het kader van deze vergunningsaanvraag hiervoor regularisatie vragen. Toen de schoolgebouwen neergezet werden, werd het hele terrein verhoogd 2, vandaar verwachten we geen verstoring van archeologisch waardevolle relikten door de geplande werken. 1 Volgens mondelinge informatie van de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Tongeren is de afbraak van verhardingen niet vergunningsplichtig. 2 Volgens mondelinge verklaring van buren. 3

5 Ligging Het gebied is volgens gewestplan gelegen in woongebied. Op het BPA Villawijk Romeinse Wallen is het aangeduid als zone voor openbaar nut, de strook langs de Koninksemsteenweg als zone voor parkeren en zone voor voortuinen. Een kopie van een uittreksel uit het kadastraal percelenplan is te vinden als bijlage. Kaart 1: Ligging van het gebied (in het groen)ten opzichte van de wijk en het stadscentrum (bron: Nationaal Geografisch Instituut Brussel: Tongeren 34/5. Schaal 1:10 000, herziening 1988) 4

6 Kaart 2: Namen en ligging van de omgevende straten (gebied in het rood) 5

7 Beschrijving der geplande werken Herinrichting i.h.k.v. project Biodiversiteit op School Vergunningsplichtige onderdelen van dit project zijn: verhoging topografische variatie (speelheuvels en -wallen, holle weg) vijver en wadi tuinhuis afbreken diverse stukken verharding en trapje tussen personeelsparking en kleutergebouw (voor bouwhoek, holle weg,...) Meer info omtrent deze onderdelen is te vinden in de begeleidende brochure bij de aanvraag projectsubsidie biodiversiteit, als bijlage bij deze vergunningsaanvraag. Niet expliciet vernoemd in de projectomschrijving is de aanleg van een infiltratiekuil voor het hemelwater dat op de bestaande verhardingen terecht komt, aangezien nog moet onderzocht worden of dit technisch haalbaar is. Deze kuil zou deel uitmaken van de actietitel verhoging topografische diversiteit en aanplant van heggen en houtkanten, aangezien een aangepaste beplanting met bv Zwarte els voorzien is. De aanleg van de heuvels en wallen gebeurt met materiaal afkomstig van het uitgraven van de waterelementen (vijver, wadi, infiltratiekuil), van de funderingen van nieuw aan te leggen wegen en verhardingen (betonfundament van tuinhuis, nieuwe toegang), van de holle weg, van de tribune (vervlakking maakt uitgraven nodig). Overbodig materiaal wordt door de aannemer afgevoerd. De terreinverhogingen bedragen ten opzichte van het bestaande maaiveld maximaal 1,30m. Afbraak en herinrichting tribune omschrijving De bestaande tribune zal afgebroken en vervangen worden door onregelmatig aangelegde begroeide (stapel-) muren. Deze worden zo aangelegd dat ze als zitbanken kunnen gebruikt worden bij evenementen, maar ook een uitdagend klim- en klauterparcours zijn voor kleuters en grotere leerlingen. Het is de bedoeling om de kringloopgedachte toe te passen bij de bouw van de stapelmuren en afbraakmateriaal ter plaatse in de stapelmuur te gebruiken (betondallen, stukken asfalt en beton). Voor voorbeelden verwijzen we naar de begeleidende brochure bij de aanvraag projectsubsidie biodiversiteit alsook naar de ontwerpschets van Plant & Houtgoed. 3 3 Afbraak verhardingen en bouw van de stapelmuur word voor financiële redenen van de Provincie niet gesubsidieerd. 6

8 redenen Voornaamste reden voor de aanpassing van de tribune is de veiligheid voor de spelende kinderen: De treden van de tribune zijn niet erg diep, zodat kinderen die daar spelen soms niet alleen maar een, maar meerdere treden tegelijk naar beneden tuimelen als ze vallen. Bijkomende redenen zijn van praktische aard: Nieuw aankomende toeschouwers kunnen niet achter de zittenden langslopen naar een vrije plaats. Aangezien de tribune aan vervanging toe is er komen meer en meer stenen los, en opnieuw vast metselen lukt niet voor lang achten we het zinvol een veiligere én beter te gebruiken oplossing te kiezen. Grote evenementen met publiek vinden niet zo dikwijls plaats dat een monofunctionele, voor dit doeleinde geoptimaliseerde tribune zinvol is. Vandaar de keuze om eerder een klim- en klauterparcours met begroeide stapelmuren aan te leggen, waar de leerlingen niet alleen dagelijks hun motoriek kunnen oefenen, maar ook ontdekkingen kunnen opdoen (kevers en andere insecten, hagedissen, verschillende soorten planten,...). Bij de aanleg ervan wordt er rekening mee gehouden dat dit klim- en klauterparcours dan wel ook als tribune kan gebruikt worden. Omlegging toegang voor zachte weggebruiker omschrijving De groenstrook tussen de omheining van het domein en de parking voor ouders langs de Koninksemsteenweg wordt omgevormd tot een voetpad en met palen afgebakend. Hiervoor moeten de drie bomen (Robinia pseudoacacia) die in deze strook staan gekapt worden. Deze zijn volgens de boomadviseur sowieso gevaarlijk. De nieuwe toegang vanuit Koninksemsteenweg is voorzien dicht bij de scheidingslijn met de buren rechts van het kleutergebouw (zuidwestelijke kant). De weg zal altijd minimum 1,3m afstand houden van de grens met de buren, dit om mogelijke hinder voor de buren zo beperkt mogelijk te kunnen houden. De verharding van de bestaande toegang zal afgebroken worden. Alle nieuwe verhardingen worden zo uitgevoerd dat het hemelwater kan insijpelen in de grond, zij het door waterdoorlatend betonsteen te gebruiken, zij het door insijpelen langs de randen te voorzien. De grens tussen de nieuwe ingang en het terrein van de buren zal in samenspraak met de buren worden ingericht (eventueel zichtscherm, haag). redenen Om de parkeerplaatsen langs de Koninksemsteenweg te kunnen gebruiken moeten de auto s over de stoep rijden, voetgangers lopen achter uitrijdende auto s langs, vooral kleuters zijn voor de bestuurders dan niet te zien. De plaatsen zijn niet voldoende lang, zodat geparkeerde auto s dikwijls gedeeltelijk of zelfs volledig de stoep die tussen parkeerplaatsen en straat loopt blokkeren. Voetgangers moeten op de straat uitwijken. 7

9 Door een stoep op het domein van de school te voorzien, tussen parkeerplaatsen en omheining van het schooldomein en deze zo af te bakenen dat hij niet kan ingepalmd worden door auto s, creëren we voor de voetgangers een veilige looproute. Momenteel moeten zachte weggebruikers komende vanuit de Koninksemsteenweg de parkeerplaats voor leerkrachten gebruiken om op het schoolplein te geraken. Dit zorgt voor heel wat onveiligheid: kleuters en peuters zijn vanuit een auto niet te zien als ze zich vlakbij het voertuig bevinden! De bestaande voetgangerspoort leidt enkele meters van de inrit weg ook alleen maar naar de parkeerplaats en is dus geen oplossing voor het probleem. De trappen zijn voor kinderwagens een onoverkomelijke hindernis, vandaar dat deze vrij smalle toegang sowieso nauwelijks gebruikt wordt. Om de nieuwe toegang geschikt te maken voor kinderwagens, fietsen, rolstoelen,... zal de bestaande trap langs de tribune afgebroken en vervangen worden door een helling, beginnende op ongeveer 3m afstand van de zuidwestelijke hoek van het kleutergebouw en afdalend tot op het niveau van de middelste speelplaats ( basketbalveld ). Kappen van gevaarlijke bomen Volgens de boomadviseur zijn er een tiental bomen op het domein die het niet goed doen en een gevaar kunnen vormen (voor de robinia s zie Visuele boomveiligheidsanalyse in bijlage). Voor deze vragen we een kapvergunning aan. Indien haalbaar, zal een ecologische kap gebeuren, de verticale stam zou dan nog enkele jaren behouden blijven en insecten, spechten, zwammen en andere dieren en planten als woon- en voederplaats dienen. Dit kan uiteraard niet voor de robinia s die moeten wijken om een veilig voetpad aan te leggen. Soort boom Robinia pseudoacacia aantal bomen 3 7 Alianthus altissima (Hemelboom) (gemiddelde) ouderdom jaar (?) jaar (?) (gemiddelde) omtrek van de stam op 1,5m boven de grond 164cm 115cm Op verschillende plaatsen van het domein zullen inheemse bomen aangeplant worden. Waar, hoeveel en welke soort is echter nog niet beslist, vandaar dat we momenteel een kapvergunning zonder heraanplanting aanvragen. 4 We gaan ervan uit dat de bomen werden aangeplant na afwerking van de schoolgebouwen in

10 Foto's (met aanduiding van de planningen) Overzicht opnameplaatsen van foto s 9

11 Foto s en omschrijvingen Foto 1: Tussen het nieuwe voetbalveld - op deze foto links achter het gebouw en voor de bomen doorlopend - en het verharde speelplein is de toekomstige infiltratiekuil aangeduid(wal niet aangeduid). Foto 2: Ligging van de infiltratiekuil van foto 1, van de andere kant gezien. De wal wordt van deze kant gezien ervoor aangelegd en bakent het voetbalveld af van de infiltratiekuil. 10

12 Foto 3: De wadi loopt vrij dicht bij het gebouw. Zo kunnen enerzijds de regenwaterafvoerbuizen van het dak op deze kant van het gebouw gemakkelijk op de wadi worden aangesloten. Anderzijds wordt de toegang voor de eigenaar van de populierenaanplant (rechts boven in de foto te zien) gevrijwaard. Foto 4: Ligging van de geplande vijver. 11

13 Foto 5: In het lichtgroen is de ligging van de wal aangeduid waar achter van hieruit gezien de zittreden van de tribune lopen. De toekomstige holle weg is in olijfgroen aangeduid. De bomen met rode kruisen zijn aan het afsterven en moeten om veiligheidsredenen gekapt worden. Indien haalbaar, zal een ecologische kap gebeuren, de verticale stam zou dan nog enkele jaren behouden blijven en insecten, spechten, zwammen en andere dieren planten als woon- en voederplaats dienen. Foto 6: De onderste en bovenste trede van de nieuwe tribune zijn in het geel aangeduid. Ze zullen vooren terugspringend uitgevoerd worden, met voegen en spleten, ze dienen vooral om te klimmen en klauteren en af en toe als zitplaats. De treden van de nieuwe tribune zullen om veiligheidsredenen ongeveer dubbel zo diep zijn als die van de bestaande tribune, waardoor het hoogste punt enkele meters naar achter schuift. Rechts in het lichtgroen is de wal tussen holle weg en tribune geschetst. 12

14 Foto 7: De trap wordt vervangen door een helling, die zich opsplitst in een directe weg naar de ingang van het kleutergebouw en de nieuwe ingang voor fietsers en voetgangers, zoals in het geel aangeduid. Foto 8: De grens met de buren (beukenhaag), met kippenweide en compostbakken ervoor, die deel uitmaken van de educatieve fruit- en groentenzone (nog in aanleg). 13

15 Foto 9: Zicht op de grens met de buren, boven voordat het tuinhuis gezet werd, beneden met het tuinhuis al op zijn plaats. Links van het tuinhuis komt een afdak. 14

16 Foto 10: Blik op de grens met de buren die langs de Linderstraat wonen, rechts aansluitend op foto 9. Een nieuwe speelheuvel met zitmuurtje en boom is aangeduid. Foto 11: Links is nog een stuk van de nog aan te leggen speelheuvel van foto 10 te zien. De bestaande heuvels moeten nog vergund worden. Een opgaande haag zal een zichtscherm naar de buren vormen. 15

17 Foto 12: Deze foto sluit rechts aan op foto 11, links is nog een stukje van de aangeduide haag (zichtscherm) en de speelheuvel met buis te zien. Foto 13: In het geel aangeduid: nieuwe helling van benedenspeelplaats (voor tribune, links van foto) naar kleuterspeelplaats en nieuwe toegang. De op de foto zichtbare oude betontegels worden afgebroken en door een groenstrook vervangen die het hoogteverschil overbrugt naar het verharde gedeelte van de kleuterspeelplaats. 16

18 Foto 14: Blik vanuit de bestaande kleuterspeelplaats naar de geplande nieuwe ingang met in het geel aangeduid de nieuwe ligging van verharding en wegen. De nieuwe helling loopt tot aan de hoek met de weg naar rechts. De lichtgroen ingekleurde verharding wordt groenzone. Foto 15: Alleen het geel gekleurde deel van de verharding op de kleuterspeelplaats wordt terug aangelegd. Rechts in geel de twee bovenste rijen zitplaatsen van de nieuwe tribune. De kleine uitkijkheuvel (lichtgroen) zal niet alleen kleuters boeien maar ook de toezichthouders een goed overzicht bezorgen. De holle weg (ligging in olijfgroen aangeduid) geeft uit op de benedenspeelplaats. 17

19 Foto 16: In de toekomst kan men zo langs de holle weg (olijfgroen) naar beneden kijken. Foto 17: De uitkijkheuvel van foto 15 nu met blik in richting tribune (nieuwe tribune niet aangeduid). 18

20 Foto 18: Tussen de speelheuvel met buis en de grens met de buren komt een opgaande haag als zichtscherm (zie foto s 11 en 12), niet aangeduid om de huidige situatie beter te kunnen tonen. Foto 19: Deze trap wordt nauwelijks gebruikt en daarom afgebroken. De muur links blijft hierbij behouden, de muur rechts valt weg (rood kruis). 19

21 Foto 20: In plaats van de trap komt een begroeide helling, de groen ingekleurde verharding valt weg. Ze wordt vervangen door verdichte en begroeide steenslag (halfverharding) en/of gazon. Foto 21: De met klimop overwoekerde boom (met rode kruis) is afstervende en dient (ecologisch) gekapt te worden. De oude voetgangerstoegang wordt overbodig, de verharding zal afgebroken worden. 20

22 Foto 22: Aan de Koninksemsteenweg komt een voetpad voor de omheining (geel aangeduid) om te vermijden dat de voetgangers achter de uitrijdende auto s moeten passeren. Hiervoor moeten enkele bomen wijken, die sowieso een veiligheidsrisico vormen (rode kruisen). De bestaande ingang voor zachte weggebruikers valt weg (bruin aangeduid). Hij schuift op naar rechts. Foto 23: Hier is duidelijk te zien dat de bestaande stoep gedeeltelijk door de parkerende auto s wordt geblokkeerd, de parkeerplaatsen zijn te kort. 21

23 Foto 24: Ligging van de nieuwe weg voor zachte weggebruikers. Foto 25: Hier, tussen bruin aangeduide muurstukken, komt de nieuwe ingang voor de zachte weggebruiker (nieuwe verharding in geel). 22

24 Foto 26: Zicht langs het kleutergebouw (links) over het traject van de nieuwe toegang voor zachte weggebruikers. Foto 27: Zie foto 26, iets meer in detail en uit een lichtjes andere hoek gefotografeerd. 23

25 Foto 28: De nieuwe weg van foto 24, van het andere uiteinde gezien, met de nieuwe toegang naar het domein rechts. Foto 29: De gele lijn geeft aan waar de nieuwe ingang voor de zachte weggebruiker zal liggen. 24

26 3 Foto 30: De personeelsparking zij dient tegelijkertijd als toegang voor voetgangers en fietsers vanuit Koninksemsteenweg. Voor de met rode kruisen gemarkeerde bomen wordt om veiligheidsredenen een kapvergunning aangevraagd (de 3 staat voor drie bomen achter elkaar, alleen de voorste boom is op de foto goed te zien). 25 Foto 31: Groen ingekleurd is het stuk verharding dat afgebroken zal worden om plaats te maken voor een infiltratiekuil en wal met opgaande haag ter afbakening van het nieuwe voetbalveld. De infiltratiekuil dient voor het hemelwater dat op de bestaande verhardingen valt tot nu toe loopt dit water samen met het afwater van de sanitaire inrichtingen naar de riolering.

27 Foto 32: Zie foto 31. De af te breken verharding rechts zal deel uitmaken van een gazon om te voetballen. Foto 33: Zicht van het domein naar de ingang Linderstraat. Hier zijn geen veranderingen voorzien. 26

28 Bijlagen 1. Kopie van uittreksel uit het kadastraal percelenplan 2. Subsidieaanvraag biodiversiteit met begeleidende brochure 3. Ontwerpschets van Plant & Houtgoed 4. Visuele boomveiligheidsanalyse 27

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB. Bundel Nr 127. Veilig ontwerpen van een eengezinswoning. Goede praktijkvoorbeelden DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2010 NAVB Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen van een eengezinswoning Goede praktijkvoorbeelden Inhoud Derde trimester 2010 Bundel Nr 127 Veilig ontwerpen

Nadere informatie

I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen

I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen Ontwerp van Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise I. Inleiding en algemene kritische beschouwingen 1. Hoe

Nadere informatie

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen

Stedenbouwkundige visie locatie Castor. Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Afdeling Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Plannen Stedenbouwkundige visie locatie Castor Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer

Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Aanleg rotonde Ruishornlaan - Uitermeer Startnotitie Gemeente Lisse Afdeling: IBOR Auteur: E. Rodewijk Datum: 7 november 2011 Status: DEFINITIEF 2 1. INLEIDING EN ACHTERGROND... 4 2. PROJECTOPDRACHT...

Nadere informatie

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam

Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Dijkversterking Merwededijk te Werkendam Veel gestelde vragen en antwoorden Over het ontwerp van variant 4: buitenwaartse versterking in combinatie met gedeeltelijke damwand...3 1. Bij de buitenwaartse

Nadere informatie

Bestemmingsplan Heiakker

Bestemmingsplan Heiakker Bestemmingsplan Heiakker Inhoud: Inhoud: Toelichting Bijlage Voorschriften Kaart 060415 blad 1 en blad 2 Procedure: 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 05 december 2006 Vastgesteld door de Raad d.d. 03

Nadere informatie

Onderzoek tot m.e.r.

Onderzoek tot m.e.r. Onderzoek tot m.e.r. RUP Zonevreemde bedrijven Balen Concept Gemeentebestuur Balen Dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Vredelaan 1 2490 Balen Grontmij Belgium Mechelen, 5 april 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1. door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011

Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1. door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011 Design Guide Fietshellingen en -bruggen versie 2.1 door ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv februari 2011 Haltemeubilair voor de Provincie Limburg: abri s, halteborden, hekwerken, verlichting

Nadere informatie

Toekomstverkenning Clara Kinderbos

Toekomstverkenning Clara Kinderbos Toekomstverkenning Clara Kinderbos i.o.v. Stichting Sint Clara Kinderbos - december 2012 Ruimtelijke Inrichting Speelnatuur Karnemelksloot 118 2806 BJ Gouda info@bureauris.nl www.bureauris.nl Clara Kinderbos

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN WOONWAGENTERREIN EIKAART 1. Bepalingen 1.1. Algemene bepalingen Deze zone wordt ingericht als woonwagenpark, waarbij een woonwagen gedefinieerd kan worden als een woongelegenheid,

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1

Kaderstellende Nota. Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350. Juni 2011. Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw Koelmalaan 350 Juni 2011 Kaderstellende Nota Herontwikkeling KPN-gebouw, versie 27 juni 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Plangebied.. 4 3. Vigerend

Nadere informatie

Handleiding Alles over fietsen

Handleiding Alles over fietsen Alles over fietsen Doel van deze handleiding 2 De voordelen van fietsen 2 Een veilig uitgeruste fietse 3 Handig materiaal voor onderweg 5 Basisverkeersregels voor fietsers 8 Onderhoud van de fiets 14 De

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische Sinds jaren maken vele Drongenaars zich zorgen en over de NMBSplannen voor de uitbreiding van spoorlijn 50A, die dwars door Drongen loopt. De uitbreiding van twee naar vier sporen gaat vanzelfsprekend

Nadere informatie

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht

De Internationalisering van de Jaarbeurs Utrecht Inhoudsopgave Voorwoord Inhoudsopgave 1. Ontwerpopgave 2. Verkenning 3. Stedenbouwkundig ontwerp 1.1 Locatie 1 1.2 Masterplan 1.3 Huidige plannen 2 3 1.4 Te ontwerpen product 3 2.1 Locatieanalyse 5 2.2

Nadere informatie

JANTJE BETON SPEEL AWARD 2012

JANTJE BETON SPEEL AWARD 2012 JANTJE BETON SPEEL AWARD 2012 47 BELEVING IN DE STOEP JOYCE FLENDRIE INTERIEURARCHITECT De stoep is over het algemeen een saaie grijze strook van betontegels. Hij dient als verkeersruimte voor voetgangers.

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes

een wadi voor de opvang van regenwater meer extreem natte periodes In gewone woonwijken verzamelt het regenwater zich vanaf daken en straten in de riolering, waarna het naar het oppervlaktewater of samen met het huishoudelijke afvalwater naar een rwzi stroomt. In het

Nadere informatie