waterstaat t getijdewateren theek 712

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "waterstaat t getijdewateren -5713 theek 712"

Transcriptie

1 waterstaat t getijdewateren theek 712

2 v 0

3 t3 io9o& ZWARE MINERALEN AMELAND BP Rijks Geologische Dienst Uitgebracht onder briefnummer Richard Holkade , d.d. 6 juli 1992 aan Postbus 157 Rijkswaterstaat, Dienst 2000 AD HAARLEM Getijdewateren te 's-gravenhage

4 t rijkswaterstaw] 1 dienst getijdewareo 1 bibliotheek I--573 IJ INHOUDSOPGAVE Inleiding... Werkwijze.. 2 Geologie... 3 Berekening zware mineralen inhoud 5 Genese... 8 Conclusies en aanbevelingen 10 Literatuur Figuren Profiel JARKUS-raai Bij lagen la en ib. Volumeberekening. Zware mineralen analyse. Geochemische analyse met de XRF-methode; hoofd-elementen (gewichtspercentages). Geochemische analyse met de XRF-methode; sporen-elementen (ppm). Gemeten (zware min 1) en berekende (zware min 2 en 3, zie tekst) percentages zware mineralen en het percentage opake mineralen. Standaardsamenstelling van de belangrijkste op Ameland gevonden mineralen (Deer et al., 1966). Zware mineralen voorraad (m 3m 2 ) in de boringen.

5 1. INLEIDING Op het strand van Ameland komen zware mineralenconcentraties voor over een lengte van enkele kilometers. Doel van dit onderzoek is tweeledig: - het inventariseren van hoeveelheid en soort zware mineralen in het gebied tussen de strandpalen 16.5 en 20.5, - een verklaring geven van het ontstaan van deze concentratie. De opdracht tot het uitvoeren van het onderzoek werd verleend door de Hoofdingenieur - direkteur van Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren bij brief WS d.d. 27 februari De uitvoering van het veldonderzoek vond plaats door medewerkers van distrikt Noord van de Rijks Geologische Dienst (R.G.D.). De boringen werden uitgevoerd en bemonsterd door S. de Vries en A.D. Warkor in de week van 2 tot en met 6 maart Het uitzetten van de lokaties en het meten van de hoogte van de boringen werd verzorgd door medewerkers van de Dienstkring Waddeneilanden van RWS-direktie Friesland. De laboratoriumverwerking van de geochemische monsters gebeurde onder verantwoordelijkheid van Dr. G.T. Klaver, die ook de paragraaf geochemische analyse van dit rapport samenstelde, van de zware mineralenmonsters door A.W. Burger, beiden werkzaam bij de hoofdafdeling Wetenschappelijk Laboratorium van de R.G.D. Drs. R. Hillen begeleidde het project namens de opdrachtgever. Drs. J.H.A. Bosch voerde de projectleiding namens de R.G.D., terwijl hij ook het rapport samenstelde. 1

6 2. WERKWIJZE Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de JARKUS-raaien tussen de Rijksstrandpalen en op het eiland Ameland. De afstand tussen de boorlokaties in een raai bedraagt 10 m, met tegen de duinvoet één of twee lokaties extra met 5 m tussenruimte (zie bijlage 7). De hoogte van de lokaties is door middel van een waterpassing vastgelegd. De boringen zijn uitgevoerd met een zogenaamde Edelmanboor, terwijl een enkele boring met een zuigboor (van der Staay-boor) dieper is doorgezet. In totaal zijn 173 boringen uitgevoerd tot een diepte variërend van 0.60 tot 2.50 m. De boring werd beëindigd op het niveau waar geen of weinig zware mineralen aanwezig waren, meestal in de laag "geel zand" (zie par. 3). Van elke boring is een beschrijving gemaakt, waarbij met name aan de schatting van het percentage zware mineralen speciale aandacht werd besteed. Hierbij werden als standaard schattingskaarten gebruikt, zoals die in Soil Color Charts (b.v. Kazuyuki Kawai, 1 970) gepresenteerd worden. Bij het verzamelen van monsters voor het laboratoriumonderzoek werden lagen geselecteerd met uiteenlopende gehalten aan zware mineralen: de in het veld geschatte percentages varieerden van iets minder dan 10 tot 80%. Doel van het laboratoriumonderzoek is om zowel een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de veldschattingen als van het percentage van de aanwezige soorten mineralen. De geochemische bepaling van hoofd- en sporenelementen van het gehele monster is uitgevoerd door Caleb Brett-laboratorium te Liverpool (U.K.). De optische inventarisatie van de zware mineralen fraktie werd verzorgd door het Sediment-petrologisch Laboratorium van de R.G.D. Meting van de zware mineralen inhoud is radiometrisch uitgevoerd door het Kernfysisch Versneller Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen (zie de Meijer, 1992). De als bijlage 7 toegevoegde kaart heeft als X- en Y-assen de hoofdstrandpalen en de afstanden in de JARKUS-raaien daar loodrecht op. Omdat bij paal 20 de strandpalenlijn een knik maakt is door deze assen-keuze de weergave van de boorpunten in de JARKUS-raaien en enigszins ongelukkig; hoewel dat niet uit de kaart blijkt zijn ook deze raaien doorgezet tot aan de duinvoet.

7 3. GEOLOGIE Op het bestudeerde gedeelte van het strand is in de boringen uitsluitend zand aangetroffen; er zijn geen klei-, leem- of veenlagen aanwezig. Het zand is over het algemeen zeer homogeen van samenstelling. De zandmediaan is meestal 160 pm, en variëert van 150 tot 180 pm. Alleen in de meest westelijke gelegen raai is het zand veel grover (360 pm); dit zand is hier als suppietie aangevoerd. De enige regelmatig terugkerende variatie bestaat uit een kleurverschil: grijze tot bruingrijze zanden rusten op geelgekleurde zanden, die soms roestviekken bevatten. Op de overgang van de twee pakketten worden vaak enkele schelpen gevonden. Belangrijker is dat in het gele zand bijna geen zware mineralen aanrijkingen voorkomen, dit in tegenstelling tot het grijze zand. In figuur 1 zijn de boringen uit de JARKUS-raai in een profiel weergegeven. De doorgetrokken lijn in het profiel scheidt de twee hierboven beschreven eenheden. De concentratie van de aangetroffen zware mineralen bedraagt volgens de veldschatting maximaal 80%. Door een aantal putjes te graven kon worden vastgesteld dat in de zone langs de duinvoet de lagen in de Iengterichting van het strand over grotere afstand te vervolgen zijn dan in de richting hier loodrecht op. Vanuit de waarnemingen in de boringen is het niet mogelijk om individuele mineraal-lagen te vervolgen. De hoogteligging van het grensvlak tussen het gele en het grijze zand ligt in de meeste raaien over een afstand van 60 m vanuit de duinvoet hoger dan 0.75 m +NAP (in de zone meer dan 180 m van de hoofdpaal) en over een afstand van 20 m hoger dan 1.25 m + NAP (vanaf 220 m van de hoofdpaal). De vormingsomstandigheden van het grijze zware mineralen houdende zand zijn, ook al vanwege het voorkomen van de zware mineralen aanrijkingen, duidelijk. In figuur 1 is de gemiddelde hoogwaterstand van de laatste 10 jaar aangeven: 0.87 m +NAP. Het grootste deel van de zware mineralen afzettingen komt boven de GHW-lijn voor (verg. bijt. 7). De hoogste concentraties zware mineralen worden aan de duinvoet aangetroffen, op een hoogte van meer dan 2.50 m +NAP. Deze waarnemingen laten zien dat concentratie van zware mineralen vooral plaats vindt gedurende stormen, waarbij een grote verhoging van de waterstand optreedt. Golven die op het strand breken brengen het zand in suspensie waarbij sortering naar soortelijk gewicht optreedt (zie par. 5). De laag geel zand is tijdens een eerdere fase van de strandvorming afgezet. Hierop wijst de, zij het geringe, aanwezigheid van de zware mineralen en de textuur, die gelijk is aan die van het grijze zand. Hoe groot het verschil in ouderdom is kan niet worden vastgesteld. De vraag wat de herkomst van de zware mineralen aanrijking is, is niet met zekerheid te beantwoorden. De drie potentiële bronnen zijn aanvoer uit zee, omwerking van oudere strandafzettingen en erosie van het duin. Alleen de laatste vormingswijze is getalsmatig te

8 0 Zware Mineralen Ameland 1RIJKS 6EOLOGISCHE DIENST - HAARLEM %Zware mineralen :2S 16O zandmediaan I0f1e1 Jarkusraal t DISTRICT NOORD - OOSTERWOLDE MOM k1m: A.G.P. BAi(MOT.: J.H.A. Iuc 0 JDAT PMO.tT UP 10006

9 benaderen. Tijdens de stormen van 1989 en 1990 is tussen de strandpalen 11.0 en 22.0 ongeveer m 3 duinzand afgeslagen (med. Ir. A. Prakken). In het traject tussen de palen 16.4 en 20.4 bedroeg de afslag m. Bij een percentage zware mineralen van 1 % levert dit een voorraad van 3740 m 3 zware fractie op. 4

10 4. BEREKENING ZWARE MINERALEN INHOUD In bijlage 2 staan de uitkomsten vermeld van de bepaling van het percentage zware mineralen. Dit percentage geeft het gewicht van de zware mineralen fraktie ten opzichte van het gewicht van het totale monster. Vergelijking van de laboratorium-uitkomsten met de veldschattingen van het mineralen-percentage laat zien dat deze niet ver uiteen lopen. Wat betreft de hoge percentages zijn de veldschattingen ongeveer 10 % te laag, wat betreft de lage percentages is de afwijking groter, maar niet eenduidig hoger of lager. In het algemeen is de veldschatting een goede benadering van het aanwezige percentage zware mineralen. De volumeberekening is uitgevoerd door per boring per laag het geschatte percentage zware mineralen te vermenigvuldigen met de dikte van de laag. Per boring worden de laagtotalen bij elkaar opgeteld, waarbij het resultaat wordt uitgedrukt in een volume (m 3 ) per m 2. Als voorbeeld voor deze rekenwijze gaan we uit van boring (links in fig. 1); 30 cm zand met 10 % en 10 cm zand met 20 % zware mineralen levert een totaal voorraad van = m3m2. Elke boring wordt als representatief beschouwd voor een cel met een lengte van 200 m en een breedte van 5 of 10 m, dit afhankelijk van de afstand tot de volgende boring in dezelfde raai. Door de oppervlakte (m 2) van de cel te vermenigvuldigen met het berekende volume per m 2 wordt het totaal aanwezig volume (m 3 ) zware mineralen per cel berekend. De totale voorraad, gebaseerd op de in de boringen aangetroffen zware mineralen percentages, bedraagt ongeveer m 3 zware mineralen (zie bijlage 1). Dit volume vergeleken met het volume zware mineralen dat vrijgekomen kan zijn bij de duinafslag geeft aan dat slechts een klein gedeelte (10-15%) van de zware mineralen voorraad van deze bron afkomstig kan zijn. De rest is afkomstig uit zanden van strand en vooroever, die tijdens de stormen op het strand in twee frakties werden gescheiden, waarvan de zware fractie achterbleef. In de uitkomsten van de zware mineralen analyse (bijl. 2) is het totaal van de doorzichtige mineralen op 1 00% gesteld en is het percentage opake (niet-doorzichtige) mineralen uitgedrukt als percentage van de groep doorzichtige mineralen. De geanalyseerde korrelgrootte-fraktie loopt van 63 tot 500 pm. Een voor alle monsters uitgevoerde korrelgrootteanalyse laat zien dat meer dan 99% van het sediment in deze fraktie valt. Van alle mineraalsoorten komt granaat het meeste voor. Daarnaast zijn epidoot en zirkoon het meest frequent aangetroffen. Andere mineralen zijn in percentages van minder dan 5% aanwezig. Resultaten geochemische analyse In de bijlagen 3 en 4 zijn de geochemische analyses van de twaalf bestudeerde monsters weergegeven. Een negatieve waarde voor LOl (gloeiverlies) is een gevolg van de oxidatie van FeO naar Fe 20 3 tijdens de verhitting. De lage totalen in bijlage 3 zijn een gevolg van de extreem hoge sporenelementen gehaltes, met name van het element Zr, in een aantal monsters (bijlage 5

11 4). Het Si0 2 percentage in de geanalyseerde zanden varieert tussen de 35 en 90% (bijlage 3). Het monster met het laagste Si0 2 percentage (ZWAM 06) heeft de hoogste gehaltes aan Zr, Fe 2 0 3, Ti0 2 en MnO. Deze elementen zijn afkomstig van de zware mineralen fractie (verg. bijl. 6) en niet van kwarts en veidspaat (lichte fractie, niet weergegeven in bijlage 6). Met name het percentage Ti0 2 is opvallend hoog, hetgeen wijst op een hoog percentage ilmeniet en rutiel. Het monster met het hoogste Si0 2 percentage (ZWAM 05) heeft de laagste gehaltes aan Zr, Fe 203, Ti0 2 en MnO. Vergelijking met bijlage 6 laat zien dat dit monster dan ook vrijwel geen zware mineralen bevat. K 2 0 geeft precies het omgekeerde beeld ten opzichte van bovengenoemde elementen: een hoog gehalte in ZWAM 05 en vrijwel geen K 20 in ZWAM 06. Uit bijlage 6 blijkt dat de zware mineralen in deze zanden geen K 2 0 bevatten en dus alle K 20 uit de lichte fractie, met name van K-veldspaten, afkomstig is. Uit bovenstaande volgt dat K 20 een goede maat vormt voor de lichte fractie en MnO, Si0 21 Fe 20 3 en Ti0 2 voor de zware fractie. Doordat MnO zowel in granaat als ilmeniet zit is dit element hoogstwaarschijnlijk de beste indicator voor het percentage zware mineralen. Zware mineralen gehaltes In bijlage 5 zijn de gehaltes aan zware mineralen, bepaald via de bromoform methode, weergegeven in rij 1. In rij 2 zijn voor elk monster de percentages zware mineralen berekend door er van uit te gaan dat alle K 20 in de lichte fractie zit en dat monster ZWAM 05 voor 1 00% uit lichte fractie bestaat. Vergelijking van de rijen 1 en 2 geeft aan dat er een goede overeenkomst bestaat voor die monsters die veel zware mineralen bevatten. Voor de monsters met lage percentages zware mineralen is de variatie van K-veldspaten in de lichte fractie de oorzaak van de verschillen. Voor de berekening van de percentages in rij 3 is er vanuit gegaan dat monster ZWAM 06 compleet uit zware fractie bestaat en dat MnO alleen in de zware fractie zit. Vergelijking van de rijen 1 en 3 geeft aan dat er een goede overeenkomst bestaat tussen deze methodes behalve voor de monsters met hele hoge waarde aan zware mineralen. Dit komt doordat monster ZWAM 06 niet geheel uit zware mineralen bestaat en daardoor de MnO concentratie in de zware fractie iets hoger dan 1.25% ligt. Uit bovenstaande vergelijking volgt, dat de bromoform methode betrouwbare percentages zware mineralen levert. Bovendien laat deze vingeroefening zien dat met een chemische analyse van het totale sediment ook een goede schatting gemaakt kan worden, vooral als er daarnaast nog een chemische analyse van de zware mineraal fractie gemaakt is. Gehalte zirkoon

12 Met het gemeten gehalte Zr (bijlage 4) kunnen de gewichtspercentages van het mineraal zirkoon berekend worden. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat alle gemeten zirkoon in het mineraal zirkoon zit. De omrekening gaat als volgt: gew. % min. Zirkoon= oom Zr * mol, gew. zirkoon * atm. gew. Zr In bijlage 4 zijn deze percentages weergegeven. Vergelijking met de via de optische methode bepaalde waarden is niet mogelijk omdat de grootte van de zirkonen in de zanden niet bekend is. Als we er van uit gaan dat alle mineraalkorrels in de zware fractie even groot zijn en het zelfde soortelijk gewicht hebben dan is het percentage in de optisch getelde fractie duidelijk te laag. De oorzaak hiervan is niet bekend. Gehalte ilmeniet en rutiel De percentages rutiel en ilmeniet kunnen niet afzonderlijk uitgerekend worden. Uit bijlage 6 is af te leiden dat Ti0 2 alleen in rutiel en de opake mineralen, met name in ilmeniet, zit. Uit de tellingen (bijlage 6) blijkt dat er maximaal 20% opake mineralen in deze zanden zit. Deze fractie moet grotendeels uit ilmeniet bestaan, omdat anders het percentage Fe 20 3 te hoog uitkomt. Uit deze overwegingen volgt dat Ti0 2 vrijwel geheel in de mineralen ilmeniet en rutiel moet zitten. Exacte percentages kunnen alleen uitgerekend worden als de individuele chemische samenstelling van de zware mineralen in deze zanden met een microprobe gemeten is. Conclusies De chemische indicatoren, m.n. K 20 en MnO, die gebruikt zijn om het percentage zware mineralen in de Amelandse strandzanden te schatten, geven waarden die goed overeenkomen met de waarden gevonden met de bromoform methode. De gevonden zware mineralen associatie geeft aan dat Ti0 2 vrijwel geheel in ilmeniet en rutiel moet zitten. Via de chemische analysen kan het percentage zirkoon exact berekend worden. Dit varieert van 0.4 tot 16.7 procent. '1

13 5. GENESE De aanrijking van zware mineralen is het resultaat van een proces dat onder hoog-energetische omstandigheden, met name bij zware storm, op het strand aktief is. Het is in de volgende stappen op te delen (KUDRASS, 1 987); rz MagneFI d.26 d2 7 - Incom'g Wi EleaC7h, ackwash FIm Szng DQ een golf, die op het zand breekt, neemt in suspensie zware en lichte mineralen korrels mee, deze korrels sedimenteren volgens hun bezinkingssnelheid; in één populatie komen grotere lichte en kleinere zware korrels voor, met de teruglopende golf worden vooral de grote, dus lichte, korrels meegenomen, de kleine, zwaardere korrels blijven liggen. Niet alleen het soortelijk gewicht maar ook de vorm van de korrel speelt een rol bij het al dan niet blijven liggen van korrels (KOMAR & WANG, 1984 en WINKELMOLEN & VEENSTRA, 1980). Op het strand vindt aanrijking plaats van granaat, zirkoon, ilmeniet, magnetiet en rutiel, terwijl lichtere en hoekiger (zware) mineralen als epidoot, augiet en hoornblende meestal niet op het strand worden geconcentreerd. Van de Nijldelta is bekend dat deze mineralen door de longshore current worden meegenomen en op de vooroever overgerepresenteerd zijn (FRIHY & KOMAR,1991). Wanneer dit natuurlijke proces lange tijd opereert kunnen grote hoeveelheden zware mineralen gescheiden worden. Zo zijn de economisch interessante zware mineralen voorkomens in Australië, Nieuw Zeeland en Japan grotendeels van holocene ouderdom. Onderzoek in Australië en in Mozambique laat zien dat op de shelf begraven oudere, vooral Pleistocene, strandwallen geen economisch interessant exploitatiedoel vormen. Door erosie is de

14 bovenkant van de strandwal, waarin minerale aanrijkingen aanwezig waren, getrunceerd, over een groot gebied verspreid en gedeeltelijk opgenomen in de holocene strandwalsystemen. Zware mineralen concentraties komen voor op stranden die aan erosie onderhevig zijn. Op uitbouwende kusten komen ze niet voor. Waarom de aanrijkingen niet wegspoelen is geen onderwerp dat door de onderzoekers uitputtend is onderzocht. Een belangrijke factor is de relatief lage snelheid waarmee de aanrijking in de richting van de longshore current wordt meegenomen (FRIHY & KOMAR, 1991). Als deconcentratie eenmaal gevormd is zal deze alleen bij zeer zware stormen sterk worden verplaatst. Overigens stelden KOMAR & WANG (1 984) vast dat in een strand-placer in een baai aan de Oregon-kust een seizoenseffect optrad; in de winter ziet het strand donker van de zware mineralen, terwijl in de zomer door toevoer van zand uit de kustzone het strand wordt opgehoogd met kwartszand. Tijdens de volgende erosiefase blijft de tegelijk met het kwartszand meegevoerde zware fraktie op het strand achter. De concentratie van zware mineralen op het strand van Ameland is duidelijk het resultaat van omwerking van zanden tijdens stormen. Daarbij waren de energetische omstandigheden (o.a. golfhoogte, windrichting, waterhoogte) dusdanig dat de lichte fraktie van het zand werd afgevoerd, terwijl de zware fraktie grotendeels achterbleef. Wanneer deze energie-balans niet in evenwicht is zal het materiaal in haar totaliteit worden afgevoerd (onder zeer hoog-energetische omstandigheden), dan wel geen concentratie plaats vinden. Later worden zware mineralen ook door de wind weggevoerd. De monsters ZWAM01 en 05 (zie bijl. 2) zijn afkomstig uit eolische afzettingen, die aan de duinvoet bemonsterd zijn. Het proces van concentratie is waarschijnlijk ook aktief bij minder hoge waterstanden. De hoge concentraties, gevonden in boring (zie figuur 1) lager op het strand, zijn ontstaan bij de erosie van een strandklifje als gevolg van de omwerking van strandzand. Het monitoren van enkele JARKUS-raaien in het onderzoeksgebied zou, zeker nu hier binnenkort een zandsuppletie wordt uitgevoerd, materiaal kunnen leveren voor een verdere uitwerking van deze vormingstheorie.

15 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN - Vergelijking van de veldschattingen van het zware mineralen percentage met de uitkomsten van het laboratorium-onderzoek laat zien dat er een goede overeenkomst tussen beide bestaat. - Het volume zware mineralen in het onderzoeksgebied bedraagt ongeveer m 3. - De zware mineralen zijn slechts ten dele (10-15%) afkomstig uit de zanden, die afgevoerd zijn ten gevolge van de kustafslag in het studiegebied tijdens de stormen in 1989 en De chemische indicatoren, m.n. K 20 en MnO, die gebruikt zijn om het percentage zware mineralen in de Amelandse strandzanden te schatten, geven waarden die goed overeenkomen met de waarden gevonden met de bromoform methode. - Nu binnenkort in het bestudeerde gebied een zandsuppletie uitgevoerd gaat worden bestaat de mogelijkheid in een aantal JARKUS-raaien de veranderingen in de morfologie van het strandoppervlak en in de erosiediepte te monitoren. Hiermee zou een beter inzicht kunnen ontstaan in de dynamiek van sedimentaire processen, die op het strand aktief zijn en in de herkomst van de zware mineralen. Oosterwolde, 3 juli 1992 De samensteller, De Direkteur, namens deze t 'rs. J.H.A.Bosch Districtsgeoloog Dr. R.T.E. Schuttenhelm Hoofd Stafafdeling PTG 10

16 7. LITERATUUR Deer, W.A., R.A. Howie & J. Zussman (1966) Introduction to the rock forming minerals. Longmans, London, 528 p. Frihy, O.E. & P.D. Komar (1991) Patterns of beach-sand sorting and shoreline erosion on the Nile Delta. Journal of Sedimentary Petrology, vol. 61, pp Komar, P.D. & C. Wang (1984) Processes of selective grain transport and the formation of beach placers. Journal of Geology, vol. 92, pp Kudrass, H.R. (1987) Sedimentary models to estimate the heavy-mineral potential of shelf sediments. In: P.G. Teleki, M.R. Dobson & J.R. Moore (eds); Marine minerals, NATO ASI series C, Math.phys.sciences, vol. 194, Reidel, Dordrecht, pp Meijer, R.J. de (1992) Radiometric properties of the heavy-mineral beach deposit on Ameland. Concept-rapport, 12 p. Winkelmolen, A.M. & H.J. Veenstra (1980) The effect of a storm surge on near-shore sediments in the Ameland-Schiermonnikoog area (Northern Netherlands). Geologie en Mijnbouw, vol. 59, pp

17 fst voorr. atst voorr. ra.ai paal no nap m3rn2 cel m3cel raai paal fl0 nap m3rr.2 cel rn3cel () ) () ') s P (i) t )) ) ) ) n O.igo jç, A WO C , lo = '' t 1-1') j '.) ic' 31C, »' » d Bijlage 1 a. Volumeberekening.

18 afst voorr. afst voorr. raai paal no nap m3rn2 cel m3cel raaj paal r.o nap rt4312 cl ni3cl s ) ) ( IB ) lo IAS t) ) $ (4.40( :1:a.3l m ») (:)o o.t:oo s ) Bijlage ib. Volumeberekening.

19 c ( w d - c t- w 0. -D c m C 0 t- E U) 0) C c +. Cci 9- > E ci, 0. N ci) C 0 o ci) W C ci, t- o.0.- C 0 o N.. cci cci w c cci E. 0. o zwam zwam zwam zwam zwam zwam zwam zwam zwam zwam zwam zwam Bijlage 2. Zware mineralen analyse

20 Monster ZWANOI. ZWAN02 ZWAN03 ZWAN04 ZWANO5 ZWAN06 Si02 A1203 Ti02 Fe203 MgO CaO Na 20 K20 MnO P205 LOl Totaal Monster ZWAN07 ZWAN08 ZWAN09 ZWAN10 ZWAN11 ZWAN12 Si A Ti Fe MgO CaO Na ,57 K MnO P LOl Totaal Bijlage 3. Geochemische analyse met de XRF-methode; hoofd-elementen (gewichtsperc.).

21 Monster Ba Ce Co Cr Cu La Nb Ni Pb Rb Sc Sr Th U Y Zr %Zircon ZWAN01 ZWAN02 ZWAN ZWAN04 ZWANOS ZWAN Monster ZWAN07 ZWAN0B ZWAN09 ZWAN1O ZWAN11 ZWAN12 Ba Ce Co Cr Cu La Nb Ni Pb R.b Sc Sr Th U Y Zr %Zircon Bijlage 4. Geochemische analyse met de XRF-methode; sporen-elementen (ppm).

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010

Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven. Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 Monitoring baggerspecieverspreiding Eemshaven Periode november 2009 tot juni 2010 J.M. de Kok 1201609-000 Deltares, 2010

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/32576

Nadere informatie

Algenatlas IJsselmeer 2003

Algenatlas IJsselmeer 2003 Algenatlas IJsselmeer 23 Algenatlas IJsselmeer 23 Colofon Uitgave: Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied, Meet- en Informatiedienst (RWS-IJG-PAM) Data: SeaWiFS beelden (NASA), MERIS beelden (ESA),

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Verkenning natuurwaarden Borkumse Stenen. project Aanvullende Beschermde Gebieden. O.G. Bos & A. Paijmans.

IMARES Wageningen UR. Verkenning natuurwaarden Borkumse Stenen. project Aanvullende Beschermde Gebieden. O.G. Bos & A. Paijmans. Verkenning natuurwaarden Borkumse Stenen project Aanvullende Beschermde Gebieden O.G. Bos & A. Paijmans Rapport C137/12 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

Nadere informatie

Zink in stedelijk oppervlaktewater

Zink in stedelijk oppervlaktewater Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn www.tno.nl TNO-rapport

Nadere informatie

Gebouwschade Loppersum

Gebouwschade Loppersum Gebouwschade Loppersum Drs. G. de Lange ir. N.G.C. van Oostrom Drs. S. Dortland Ir. H. Borsje (TNO) Ir. S.A.J. de Richemont (TNO) 1202097-000 Deltares, 2011 Titel Gebouwschade Loppersum Opdrachtgever

Nadere informatie

Monitoring droogteonderzoek veenkaden

Monitoring droogteonderzoek veenkaden Monitoring droogteonderzoek veenkaden Eindrapportage ing. G. de Vries Mede gefinancierd door: 1203255-006 Deltares, 2012, B Titel Monitoring droogteonderzoek veenkaden Opdrachtgever Stichting IJkdijk

Nadere informatie

Bodemdaling door Aardgaswinning

Bodemdaling door Aardgaswinning Statusrapport 2010 en Prognose tot het jaar 2070 September 2010 Bodemdaling door Aardgaswinning NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe EP Document Nummer: EP201006302236 Document

Nadere informatie

Daniël de Jong Andries Krol Fredi Wörtche

Daniël de Jong Andries Krol Fredi Wörtche D R P S Daniël de Jong Andries Krol Fredi Wörtche Profielwerkstuk D.R.O.P.S. Dynamic Rain Observation and Parameterization System Daniël de Jong Andries Krol Fredi Wörtche Atheneum 6 meneer P. Wolfs Daniël

Nadere informatie

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer

ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer ingenieursbureau Land Postbus 303 6710 BH EDE T: 0318-437 639 F: 0318-438 710 Kwaliteitsbaggeren Landsmeer Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Aanleiding... 7 1.2 De onderzoekslocatie Landsmeer... 7 1.3 Doelen

Nadere informatie

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken Het arboconvenant banken werkt aan: Aandacht voor mens en werk Mens en werk in balans Goed en gezond werken Bewust omgaan met gezondheid Duur van het computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en

Nadere informatie

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum: Harlingen 19 november 2013, Kenmerk: EG/13266

Nadere informatie

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG

WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSYSTEEMANALYSE VOOR ONDERZOEK GEBOUWSCHADE BODEMDALINGSGEBIED NEDMAG WATERSCHAP HUNZE EN AA'S 10 januari 2013 076815886:A - Definitief C01022.100266.0200 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Probleemstelling...

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen planologie Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER

VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER definitiestudie VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER RAPPORT 2009 11 Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer definitiestudie RAPPORT

Nadere informatie

Toetsingskader CO 2 opslag

Toetsingskader CO 2 opslag E I N D R A P P O R T Toetsingskader CO 2 opslag Beoordeling van een aangereikte screening methode en toepassing op een selectie van mogelijke opslaglocaties voor CO 2 Auteur: Peter van der Gaag - Holland

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies?

Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? September G. Trouwborst, S.W. Hogewoning en C.S. Pot Minder belichten Phalaenopsis zonder productieverlies? September G. Trouwborst, S.W. Hogewoning,

Nadere informatie

Ontwerpnormen fijnzandige aquifers

Ontwerpnormen fijnzandige aquifers Ontwerpnormen fijnzandige aquifers Deelrapport Werkpakket I Penvoerder onderzoek: IF Technology Velperweg 37 Postbus 605 6800 AP ARNHEM T 026-35 35 555 F 026-35 35 599 E info@iftechnology.nl Consortiumleden:

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de economische impact van de recreatietoervaart op een regionale economie

Een verkennend onderzoek naar de economische impact van de recreatietoervaart op een regionale economie Een verkennend onderzoek naar de economische impact van de recreatietoervaart op een regionale economie Een onderzoek naar het in kaart brengen van een mogelijke bijdrage van de recreatietoervaart in de

Nadere informatie

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

De betekenis van robuustheid

De betekenis van robuustheid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. De betekenis van robuustheid Robuustheid in kosten-batenanalyses van weginfrastructuur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie