Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School"

Transcriptie

1 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Hobéon Certificering BV Datum: 31 augustus 2010 Auditteam: R.J.M. van der Hoorn MBA CMC Prof.dr.ir. Th.P. van der Weide Dr. J. Bruinsma G. Boshuizen Secretaris: Mr. J.A. Frederik CMC MBCS

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING INTEGRAAL ADVIES SAMENVATTENDE BEOORDELING 3 2. INLEIDING 7 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 9 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER Doelstellingen opleiding 11 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 11 Facet 1.2. Niveau: Master 15 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Programma 18 Facet 2.1. Eisen HBO 18 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 22 Facet 2.3. Samenhang programma 25 Facet 2.4. Studielast 26 Facet 2.5. Instroom 28 Facet 2.6. Duur Inzet van personeel 31 Facet 3.1. Eisen HBO 31 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 32 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 36 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 36 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 39 Facet 5.1. Evaluatie resultaten 39 Facet 5.2. Betrekken medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Condities voor continuïteit 42 Facet 6.1. Afstudeergarantie 42 Facet 6.2. Investeringen 43 Facet 6.3. Financiele voorzieningen OORDEELSCHEMA 45 BIJLAGE I PROGRAMMA EN GESPREKSPARTNERS BIJLAGE II CURRICULA VITAE EN ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARINGEN AUDITOREN BIJLAGE III WERKWIJZE, BEOORDELINGSPROCEDURE EN BESLISREGELS HOBÉON BIJLAGE IV GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN

6 Algemene gegevens Naam van de instelling: NCOI Business School Naam van de opleiding: Master of Business Information Varianten van de opleiding: deeltijd en duaal De opleiding zal worden aangeboden in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Naam VBI: Hobéon Certificering bv Datum visitatie: 7 april 2010 Datum adviesrapport 31 augustus 2010 Beoordelingskader Het NVAO Beoordelingskader Toets Nieuwe Opleidingen TNO bevat de onderwerpen en de facetten waarop Hobéon zich bij de beoordeling van een nieuwe opleiding moet richten, alsmede de criteria aan de hand waarvan moet worden bepaald of de basiskwaliteit van de betreffende opleiding voldoende is. Hobéon Certificering heeft de NVAO-criteria nader geconcretiseerd in indicatoren, vastgelegd in het Beoordelingskader Toets Nieuwe Opleidingen TNO en hier toegepast. Samenstelling auditpanel Het auditpanel bestond uit de volgende personen: R.J.M. van der Hoorn MBA CMC (lead auditor) Rob van der Hoorn studeerde bedrijfseconomie (heao), bedrijfskunde en MBA. Sinds 1994 is hij mede eigenaar van de Hobéon Groep. Hiervoor was hij onder andere financieel interim directeur van een branche organisatie, interim directeur bij een gemeente in de Randstad en interim directie voorzitter van een economische faculteit van een hogeschool. Prof.dr.ir. Th.P. van der Weide Professor van der Weide heeft wis- en natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en is in 1980 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Op dit moment is hij hoogleraar in Information Retrieval and Information Systems (IRIS) bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dr. J. Bruinsma Jan Bruinsma is na zijn Wis- en Natuurkunde studie werkzaam geweest aan De Vrije Universiteit ( ) in de theoretische kernfysica. Naast deze onderzoekstaak was hij verantwoordelijk voor de automatisering van het Natuurkundig Laboratorium. Van 1977 tot 1987 werkte hij bij Rijkswaterstaat in de civiele techniek (maritieme constructies, duinverdediging en slibbeweging) en bij de Dienst Informatie Verwerking (geïntegreerde applicatiesystemen). Vanaf 1987 is hij werkzaam bij de ING als manager bij diverse IT afdelingen (infrastructuur, systeemontwikkeling, vendormanagement). Mr. J.A. Frederik CMC MBCS Hans Frederik studeerde Nederlands Recht en Organisatiekunde. Van was hij als beleidsadviseur verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en aansluitend programmaleider opleiden ITO-C2000 bij ITO, een agentschap van het Ministerie BZK. G. Boshuizen Gerritjan heeft al bijna twintig jaar ervaring als systeemontwerper, beheerder, analist en consultant bij bedrijven als Fokker Aircraft, Data Process, ING, Baan en CODA. Op dit moment is hij in de afrondende fase van de opleiding Master of Informatics van Hogeschool Utrecht

7 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo master opleiding Business Information, deeltijd en duaal, verzorgd door NCOI Business School, in al haar locaties te accrediteren. Het betreft een nieuwe opleiding. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd. Context van deze beoordeling De beoordeling van de hbo masteropleiding Business Information heeft plaatsgevonden met inachtneming van de beoordelingsgeschiedenis van deze opleiding. Hobéon Certificering baseert het advies tot accreditatie mede op de volgende overwegingen: Algemeen beeld In de afgelopen jaren is NCOI Opleidingsgroep uitgegroeid tot een brede bedrijfsopleider met erkende opleidingen en vaardigheidsgerichte trainingen op diverse gebieden. NCOI wil een passend programma bieden voor werkend Nederland. Het aanbod is afgestemd op vragen van aankomende studenten en de behoefte van de arbeidsmarkt. De start van de opleiding Master Business Information (MBI) is een van de initiatieven in dit verband. Deze opleiding sluit in de doorlopende leerlijn van NCOI aan op de Bachelor Bedrijfskundige Informatica (in 2005 geaccrediteerd) en Technische Informatica van NCOI. De toenemende penetratie van ICT binnen het business domein vereist een verdere professionalisering van ICT. In 2007 is de eerste versie van deze opleiding onder de naam Master Management van ICT en Innovatie bij de NVAO ingediend. Uit de audit in 2008 bleek dat de relatie Doelstellingen en Programma alsook de Samenhang van het programma tekort schoot. Ook dekte de naam van de opleiding het programma onvoldoende. Met name de focus op ICT als doorbraakstrategie en als motor van innovatie kwam in het curriculum onvoldoende naar voren. Op basis van deze uitkomst is het beroepsprofiel aangescherpt, de benchmark onder andere aanbieders en naar internationale standaarden uitgebreid, het curriculum uitgebreid met strategisch ICT vakken en zijn aanpassingen in de literatuur doorgevoerd. Verder is de Raad van advies van deze opleiding versterkt. Dit heeft in 2009 geresulteerd in het indienen van een nieuwe opzet van het programma onder de naam Master of Business Information dat in mei 2009 door hetzelfde panel van NVAO is beoordeeld. Het panel gaf in juli aan een positief advies te willen uitbrengen. Het NVAO bestuur nam dit advies niet over omdat er vragen werden gesteld bij het te realiseren niveau van de opleiding. Het NVAO bestuur concludeerde dat de kwaliteit van de werkplekken, als leeromgeving in het kader van de opleiding, divers is en de borging van het leren op de werkplek door de opleiding nog te weinig concrete invulling had gekregen. Onvoldoende duidelijk was wat en hoe het geleerde in de praktijk bijdraagt aan het realiseren van de eindkwalificaties van de opleiding. NCOI dient vanuit het Actief Leer Principe juist het leren op de werkplek sterk te kunnen verantwoorden. Het panel heeft vervolgens een aanvullend onderzoek uitgevoerd door middel van het analyseren van gemaakte eindopdrachten door al ingestroomde studenten. NCOI heeft voorafgaande aan dit onderzoek nog aanvullende stukken ingediend ten aanzien van het invoeren van een portfolio voor de masteropleidingen en het document Toetsbeleid van de Business School. Het panel kwam uiteindelijk tot een negatief oordeel over het gerealiseerde niveau van de opdrachten en de opleiding. Hierop heeft NCOI besloten de aanvraag definitief in te trekken en een nieuwe opleiding te ontwerpen waarin een aantal maatregelen zijn getroffen om het niveau van de opleiding en de borging van het leerproces op de werkplek te garanderen. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 1

8 Doorgevoerde verbeteringen in de toetsing De opleiding heeft per september 2010 het werken met een portfolio ingevoerd. In het document Toetsbeleid heeft de NCOI Business School beschreven op welke wijze er aan de borging van het leren op de werkplek invulling wordt gegeven. In het portfolio worden de praktijkopdrachten en portfolio opdrachten toegevoegd die beoordeeld worden door de docent en een portfoliobeoordelaar. De kwaliteit van de werkplek van de student wordt vanaf 2010 in het toelatingsproces extra getoetst door middel van een opleidingsverklaring van de werkgever. Hiermee wordt dus ook extra geborgd dat de werkplek van de student hem de mogelijkheid biedt om op Masterniveau opdrachten te maken. Verder is in 2009 het proces van toetsontwikkeling geprofessionaliseerd door de oprichting van een afdeling Toetsontwikkeling waarbij met gebruik van toetsplannen en toetsmatrijzen en het betrekken van meer meelezers bij de ontwikkeling van toetsen beter wordt gewaarborgd zodat de toetsen het vereiste niveau hebben. NCOI zal door IOWO steekproefsgewijze controles van toetsen op het niveau van de Bachelor- en Master-studenten laten uitvoeren. Er heeft een aanscherping van de visie op leren van NCOI plaatsgevonden: de aangescherpte visie op leren is in dit document opgenomen. Hierin heeft het leren (en het meten van dat leren) in de werkplek een duidelijke plaats gekregen. Toetsing leunt daarnaast niet volledig op eindopdrachten op de werkplek doordat er voor een aantal masterclasses examencases worden afgenomen die door de opleiding worden verstrekt en er gewerkt wordt met praktijkopdrachten, onderzoeksopdrachten gerelateerd aan wetenschappelijke artikelen. Doorgevoerde verbeteringen in de inhoud en het niveau De NCOI Business School heeft een heldere visie op onderzoek geformuleerd die de aanpak van onderzoekvaardigheden gedurende de opleiding beschrijft. In de onderzoekfilosofie is beschreven dat er in het studiemateriaal op basis van de interventiecyclus onderzoekvaardigheden opdrachten worden toegevoegd. Dit betekent dat studenten als onderdeel van hun eindopdracht kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksopdrachten uitvoeren. Daarnaast zijn in het studiemateriaal opdrachten toegevoegd waarbij studenten aan de slag gaan met de analyse en interpretatie van wetenschappelijke artikelen. Doorgevoerde verbeteringen ten aanzien van personeel In de Visie op Onderzoek is weergegeven dat er beleid is ontwikkeld om meer gepromoveerde docenten te betrekken, naast de samenwerking met twee universiteiten. De raden van advies worden daarbij intensief ingezet bij het mee-beoordelen van scripties zodat ook op deze wijze het niveau van de opleiding gewaarborgd wordt. Het kerndocententeam is uitgebreid en bestaat nu uit 2 kerndocenten. Hierdoor is nog meer inhoudelijke expertise bij het programma betrokken. Het beroeps- en competentieprofiel is herzien en sluit goed aan op het vernieuwde curriculum van de opleiding waarin ketenregie de rode draad vormt. De aanpassingen in het curriculum hebben daarnaast geleid tot een verdere verzwaring van de literatuur van de opleiding wat het niveau van de opleiding ten goede komt. Doorgevoerde verbeteringen in de kwaliteitsborging Daarnaast is met de invoering van het systeem van integrale kwaliteitszorg met jaarlijkse student- en docentpanels, alumnionderzoeken, studenttevredenheidonderzoeken en docentevaluaties het meten van het niveau en de aansluiting van opleidingen sterk verbeterd. Dit geeft veel mogelijkheden om snel verbeteringen in de opleidingen door te voeren. Huidige studenten Huidige studenten maken van hetzelfde verbeterde studiemateriaal gebruik als nieuwe studenten. Dit betekent dat ze extra portfolio opdrachten en onderzoeksopdrachten maken die standaard in het materiaal zijn opgenomen. Voor studenten die zich in het eerste jaar van hun opleiding bevinden wordt een integrale examencasus aan het einde van de eerste fase toegevoegd. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 2

9 Op deze manier wordt gewaarborgd dat studenten het gewenste niveau hebben bereikt. Voor studenten in het tweede jaar van hun opleiding wordt een integrale casus aan het einde van de tweede fase toegevoegd als aanvulling op de scriptie. Daarmee wordt getoetst of de learning outcomes, het eindniveau van de opleiding, wordt bereikt. Onderzoek en internationalisering Recent heeft NCOI de inrichting van een onderzoeksfaculteit in gang gezet, met als voornaamste doel onderzoek meer in te bedden in de onderwijsprogramma s, en dus ook in de hbo-master BI. In een separate notitie Onderzoek heeft de instelling het panel dat de generieke audit heeft uitgevoerd, geïnformeerd over de wijze waarop de onderzoeksfaculteit gestalte krijgt. Uit de notitie blijkt ondermeer dat de onderzoeksfaculteit strategisch zal worden aangestuurd door een Faculteitsraad, waarin zowel een aantal hoogleraren alsook de algemeen directeur van NCOI zitting hebben. De hoogleraren van de Faculteitsraad bestrijken de opleidingsdomeinen van zowel de NCOI Business School als de Hogeschool NCOI. Aan de onderzoeksfaciliteit wordt leiding gegeven door de directeur Onderzoek & Internationalisering, waarvoor per 1 juli 2010 Prof. Dr. Anton Cozijnsen (VU), voor een taakomvang van 0,3 FTE, is aangesteld. De Faculteitsraad geeft richting aan de directeur onderzoek & internationalisering, de directeur onderwijs en de directeur kwaliteit & erkenningen, waardoor onderwijs, onderzoek en kwaliteit samenhang krijgen en op elkaar blijven afgestemd. De directeur onderzoek & internationalisering is verantwoordelijk voor de kerntaken van de onderzoeksfaculteit en geeft daarnaast leiding aan onderzoek (in onderwijsaanbod en -uitvoering), kennisontwikkeling (publicaties), promotiebeleid en promovendi, en consultancy (contractonderzoek voor met name MKB). Voor de onderzoeksfaculteit heeft NCOI onder andere de volgende kerntaken geformuleerd: het inventariseren van leemtes op het gebied van accreditatie, die structureel verbetering behoeven; het selecteren en uitwerken van speerpuntprogramma s op onderzoeksgebied, zoals bijv. Leiderschap; het ontwikkelen van onderzoeksmateriaal ten behoeve van kerndocenten en docenten; het adviseren van docenten/scriptiebegeleiders m.b.t. onderzoeksmethodologie en het leveren van bijdragen aan onderzoekscurricula; het stimuleren van (kern)docenten in het leveren van publicaties; het bieden van promotiemogelijkheden aan (kern)docenten. In het kader van internationalisering richt de onderzoeksfaculteit zich ook op: het regisseren van de (internationale) kenniscommunity; het onderhouden van samenwerkingsrelaties met Nederlandse, maar ook met buitenlandse, hogescholen en universiteiten. Samenvattend Naar het oordeel van het auditpanel is de opleiding t.o.v. vorige versies die afgekeurd zijn door de NVAO, verbeterd door de theoretische basis te versterken en de borging van het leerproces op de werkplek te verbeteren Samenvattende beoordeling Hobéon Certificering baseert het advies tot positieve beoordeling van de hbo masteropleiding Business Information op de volgende overwegingen: Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 3

10 Onderwerp Doelstellingen: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid: Er is een adequaat beroeps en competentieprofiel ontwikkeld, waarbij een goede analyse van het werkveld heeft plaatsgevonden en landelijke en internationale standaarden zijn vergeleken, welke past bij de internationaal geaccepteerde kwalificaties. Onderwerp Programma: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid: De relatie met het beroepenveld is goed ontwikkeld. Er is sprake van een curriculum waarin naast de theorie ook de praktijk centraal staat. Door middel van het studiemateriaal en onderzoekgerichte opdrachten wordt de verbinding gelegd met actuele ontwikkelingen. Studenten maken vanuit hun werk zelf onderdeel uit van het beroepenveld. De docenten zijn allen afkomstig uit het beroepenveld. Daarnaast heeft de opleiding een brede Raad van Advies, waarin werkvelddeskundigen vertegenwoordigd zijn. Deze werkvelddeskundigen worden ook ingezet bij afstudeergesprekken. De competenties zijn adequaat vertaald in beheersingsindicatoren per masterclass. De relatie tussen de doelstellingen en de inhoud van de opleiding wordt aan studenten gecommuniceerd door middel van studiewijzers en studiegidsen. De samenhang in de opleiding is geborgd door bij de ontwikkeling van studiemateriaal uit te gaan van een vaste ontwikkelcyclus volgens vaste werkprocedures en daarbij regelmatig is afgestemd met het inhoudsteam over de aansluiting tussen vorm en inhoud van leerdoelen en toets vormen. De studielast is een reële last. De zwaarte van het programma is in overeenstemming met de kaders (60 ECTS). De studeerbaarheid van het programma blijkt goed, mede op basis van opgedane ervaring vanuit de bestaande geaccrediteerde MBA-opleiding. Vorm en inhoud van het programma sluiten goed aan bij de vooropleiding en/of de inhoudelijke ervaring van de student. Het NCOI voert een transparant toelatingsbeleid, dat is vastgelegd in het centrale onderwijs- en examenreglement. De instelling voldoet op dit punt aan de wettelijke vereisten. De opleiding voldoet aan de formele eisen voor de omvang van het curriculum. Onderwerp Inzet van Personeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De opleiding heeft de beschikking over een team van docenten die adequaat een band met de beroepspraktijk heeft en onderhoudt. De opleiding heeft de beschikking over voldoende docenten van de gewenste kwaliteit om het onderwijs te verzorgen. Het docententeam maakt een verfrissende indruk, erg enthousiast, een heldere visie en het is duidelijk dat ze de beoogde interactie met de studenten aankunnen en dat ze in staat zijn in hun lessen de ervaringen van de studenten te verwerken. Er wordt vanaf najaar 2009 intensiever gewerkt aan het houden van persoonlijke voortgangsgesprekken (PVG). Verslagen van deze gesprekken worden opgenomen in het docentdossier. Vanuit de rollenmatrix worden per rol trainingen verzorgd, die de kwaliteit van onder andere docenten verder ten goede komt. Onderwerp Voorzieningen: voldoende Het oordeel van het auditpanel over beide facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Zowel de leslocaties als de andere voorzieningen zijn goed afgestemd op de eisen die werkende studenten aan studiefaciliteiten en bereikbaarheid stellen. Er is voorzien in voldoende personele capaciteit voor studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten met het oog op studievoortgang. Deze voorzieningen Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 4

11 zijn het gehele jaar beschikbaar. Docenten zijn ook buiten de bijeenkomsten via e-connect bereikbaar. Onderwerp Interne Kwaliteitszorg: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De opleiding hecht grote waarde aan het bewaken en borgen van processen. De kwaliteitscyclus (ISO) van NCOI voldoet aan de gestelde eisen. De wijze van evalueren borgt het signaleren van eventuele onvolkomenheden voldoende. De opleiding heeft een adequaat kwaliteitszorgsysteem waarbij onderzoek om stakeholders van binnen en buiten de organisatie te betrekken. Hun oordeel vormt de aanleiding tot verbetermaatregelen. Onderwerp Resultaten: voldoende Het oordeel van het auditpanel over beide facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De NCOI biedt een afstudeergarantie, vastgelegd in onder meer de algemene voorwaarden van de NCOI en in het OER. De instelling kan de vereiste startinvestering opbrengen en kan de exploitatie ook op langere termijn volhouden. De financiële voorzieningen voor de gecalculeerde negatieve resultaten zijn voldoende voor dekking van de aanloopverliezen, zoals is gebleken uit de door NCOI overhandigde bedrijfsgegevens. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 5

12 Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 6

13 2. INLEIDING Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo master opleiding Business Information, verzorgd door NCOI Business School. De opleiding wordt aangeboden in de varianten deeltijd en duaal. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door het Accreditatie document Toets Nieuwe Opleiding Master of Business Information (Management Review) en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs van 14 februari 2003 De audit heeft plaatsgevonden op 7 april Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage 1. Het auditpanel werd gevormd door de heren R.J.M. van der Hoorn MBA CMC, mr. J.A. Frederik CMC, prof.dr.ir. Th.P. van der Weide, dr. J. Bruinsma en G. Boshuizen. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. Panelleden Werkvelddeskundigheid Vakdeskundigheid / internationale deskundigheid Onderwijsdeskundigheid Visitatie/audit deskundigheid / kwaliteitszorg Student-gebonden deskundigheid R.J.M. van der Hoorn MBA CMC X X X Prof.dr.ir. Th.P. van der Weide X X Dr. J. Bruinsma X X X Mr. J.A. Frederik CMC X X X G. Boshuizen X Aanpak bij gemeenschappelijke kenmerken Hobéon Certificering beoordeelt zoveel mogelijk facetten en onderwerpen uit het NVAObeoordelingskader, op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau. Specifieke aspecten die per cluster, opleiding en/of opleidingsvariant afzonderlijk en zelfstandig zijn beschreven, worden telkens op dat niveau beoordeeld. Door de gemeenschappelijke aspecten slechts eenmaal te beoordelen, op het niveau waarop ze worden aangestuurd en geborgd, wordt de accreditatielast voor de daaronder liggende niveaus beperkt. De wijze waarop NCOI het onderwijsbeleid, het kwaliteitszorgsysteem en het personeelsbeleid vanuit de centrale organisatie heeft georganiseerd, is onderwerp van een beoordeling door middel van een generieke audit. Deze generieke audit heeft op 26 januari 2010 plaatsgevonden. In algemene zin is het panel dat de generieke audit heeft uitgevoerd van oordeel dat het beleid zoals op centraal niveau ontwikkeld en aangestuurd door NCOI op zichzelf accreditatiewaardig is, en dus een stevige basis vormt voor de uitvoering van de afzonderlijke opleidingsaudits. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 7

14 In de beoordeling van de opleidingen zal de focus vooral liggen op inhoud en programma, maar ook op de wijze waarop het centrale beleid binnen de afzonderlijke opleidingen vorm krijgt. Afhankelijk van de in dit rapport per onderwerp vermelde bevindingen, zullen sommige aspecten slechts steekproefsgewijs, andere nog aanvullend en incidenteel nog weer volledig worden meegenomen in de opleidingsaudits. Daar waar in dit rapport gebruik wordt gemaakt van de bevindingen uit de generieke audit zal dit worden vermeld. Karakteristiek van de instelling De NCOI Opleidingsgroep is een door het Ministerie van OCW aangewezen onderwijsinstelling die deeltijdopleidingen en duale opleidingen verzorgt voor werkenden met tenminste twee jaar werkervaring. Het aanbod aan contactonderwijs bestaat uit ruim 550 verschillende opleidingen en trainingen. De instelling beschikt over meer dan 1200 actieve trainers en docenten, die onderwijs verzorgen op 26 locaties in heel Nederland. Het hoofdkantoor is gelegen in Hilversum; daar werken ca. 260 medewerkers aan de planning, ontwikkeling en organisatie van het gehele opleidingsaanbod. De NCOI Opleidingsgroep, waaronder de Hogeschool NCOI (bachelors) en de NCOI Business School (masters), is op het gebied van deeltijdse en duale opleidingen één van de grootste particuliere aanbieders van Nederland. NCOI Opleidingsgroep NCOI is een kwaliteitsinstituut. We stellen zeer hoge eisen aan de kwaliteit van docenten die voor NCOI mogen werken. Dat is sterk onderscheidend in de aanpak van NCOI. Door strenge selectie en strikte toepassing van kwaliteitscriteria, biedt NCOI bovengemiddelde kwaliteit. Bovendien wil NCOI een goede programmakwaliteit leveren, met externe erkenningen. Daarnaast wil NCOI organisatorisch sterk zijn in logistiek en processen. NCOI Opleidingsgroep is mede door deze aanpak de afgelopen jaren sterk gegroeid en neemt een leidende positie in binnen het opleidingsveld voor werkenden in Nederland. NCOI Business School NCOI Business school is een van de bedrijfsonderdelen van NCOI Opleidingsgroep. NCOI richt zich met Masteropleidingen in deeltijd op werkenden. Op dit moment worden de geaccrediteerde Master of Business Administration (MBA) en Master, Management van Cultuur en Verandering (MCC) aangeboden, beiden geaccrediteerd, naast de Master of Business Information, en de Master Financieel Management waarvoor beiden de TNO-aanvraag momenteel loopt. NCOI Business School neemt een bijzondere plaats in binnen het veld van de Masteropleiders. De Business School is alleen gericht op werkenden. Deze positie vraagt een andere benadering en organisatie dan een instituut met primair voltijdactiviteiten. Enerzijds komt dit naar voren in de onderwijskundige benadering, anderzijds in de inrichting van de interne organisatie. De gemiddelde doelgroep bij de Business School bestaat uit werkenden met een gemiddelde leeftijd tussen de 35 en 40 jaar. De meeste studenten hebben daarmee minimaal 10 tot 15 jaar werkervaring voordat ze met een Masteropleiding beginnen. Het bedrijfsmodel van NCOI Business School is volledig gericht op kwaliteitsbewaking en klant gerelateerde processen. De maatwerk informatiesystemen Olympus (interne planning en organisatie) en e-connect (digitale leeromgeving) vervullen hierin een cruciale rol. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 8

15 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Opleidingsprofiel Het MBI-programma van NCOI Business School heeft een eenvoudige en zeer flexibele programmastructuur. Het bestaat uit zeven masterclasses en een eindscriptie. In het kernprogramma worden vier ICT-management masterclasses gevolgd. Daarna in het topprogramma twee masterclasses en wordt een keuze gemaakt voor één van de specialisatie masterclasses. Het geheel wordt afgesloten met een eindscriptie. De opleiding bestaat uit twee fases van elk 12 maanden. De contacttijd bestaat uit één avondbijeenkomst per week of één dagbijeenkomst per twee weken. Het programma kan in twee jaar worden afgerond. MBI-programma Het studieprogramma van de opleiding Master Business Information is afgeleid van het opgestelde beroepsprofiel en de eindkwalificaties waarover de afgestudeerde Master Bedrijfskundige Informatica dient te beschikken. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 9

16 Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

17 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU 4. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen: NCOI Het auditteam dat op 26 januari 2010 bij NCOI de generieke audit uitvoerde, heeft kunnen vaststellen dat de instelling haar opleidingen ontwikkelt op basis van een centraal vastgelegd stappenplan. Fasemodel voor opleidingsontwikkeling Het gehanteerde fasemodel is naar het oordeel van het panel een goed instrument om het ontwikkelproces te laten leiden tot de beoogde kwaliteit van opleidingen en te garanderen dat het profiel actueel blijft. Het ontwikkelproces verloopt als volgt: 1. Voor iedere nieuwe opleiding wordt een Denktank ingesteld die bestaat uit het opleidingsmanagement, kerndocenten en maximaal vier vertegenwoordigers uit het werkveld. Uit de Denktank ontstaat na ontwikkeling van de opleiding de Raad van Advies (werkveldcommissie) die het opleidingsmanagement adviseert over de actualisering van het beroepsprofiel. De instelling heeft criteria opgesteld waaraan leden van de adviesraad dienen te voldoen; deze zijn: bij voorkeur minimaal een doctoraalopleiding of vergelijkbaar niveau; internationale werkervaring; ervaring of affiniteit met opleidingen uit het betreffende domein waarover de raad adviseert; De instelling houdt bij het samenstellen van een adviesraad rekening met de spreiding van leden met bedrijfservaring uit diverse branches van het Nederlandse bedrijfsleven. 2. In een vooronderzoek wordt nagegaan voor welk beroepsprofiel moet worden opgeleid. Daarbij zijn bestaande domeincompetenties, bodies of knowledge and skills, eventueel bestaande opleidingsprofielen en de vanuit het werkveld gesignaleerde trends en ontwikkelingen richtinggevend. In overeenstemming met de eigen visie op de opleiding maakt de hogeschool/de business school (opleidingsmanagement in samenspel met de Denktank) keuzes en legt zij accenten in het opleidingsprofiel. 3. De opleiding stelt vervolgens een set van opleidingscompetenties vast, met bijbehorende eindniveaus. Deze eindniveaus stemmen overeen met de startbekwaamheid voor de functies waartoe een opleiding opleidt. Bij het definiëren van de niveaus wordt enerzijds rekening gehouden met de aansluiting op MBO-4 voor bachelors en met het bachelorniveau voor de masters, om een doorlopende leerlijn te waarborgen. 4. In geval er sprake is van domeincompetenties, wordt in een tabel weergegeven hoe de specifieke opleidingscompetenties zijn gekoppeld aan de algemene domeincompetenties. 5. De opleidingscompetenties worden uitgewerkt in beheersingsindicatoren, die aangeven op welk niveau de competenties door de studenten moeten worden bereikt. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

18 6. De beheersingsindicatoren zijn uitgangspunt bij het vaststellen van de leerdoelen voor de afzonderlijke modulen van een opleidingsprogramma. Voor de borging van het bachelordan wel masterniveau van een opleiding koppelt NCOI de beheersingsindicatoren aan de hbo-kernkwalificaties en de Dublin descriptoren. NCOI maakt dit voor iedere opleiding in een matrix inzichtelijk. 7. Na validatie door de Denktank/Raad van Advies van zowel inhoud als het niveau van de opleidingscompetenties wordt het feitelijke programma, bestaande uit afzonderlijke modulen, ontwikkeld. In deze fase worden de leerdoelen per module, de te behandelen onderwerpen, de verplichte en aanbevolen literatuur, de werkvormen en de toetsvorm(en) bepaald. Ook de studiebelasting van iedere module wordt in deze fase berekend. Actualisering profiel De borging dat de competenties van een opleiding blijven aansluiten bij de (internationale) eisen en actuele ontwikkelingen gebeurt doordat het opleidingsmanagement in een jaarlijkse cyclus met ondermeer de Raad van Advies en de kerndocent(en) van iedere opleiding het beroeps- en opleidingsprofiel actualiseert. De opleidingen houden verder contact met het werkveld via de NCOI-consultants die in het kader van maatwerkopleidingen een relatie hebben met bedrijven en organisaties/instellingen uit de profit- en non-profitsector. Zij verzorgen over hun contacten en waargenomen ontwikkelingen en trends een terugkoppeling aan de afdeling Opleidingsmanagement in de vorm van jaarlijkse rapportages. Internationalisering Internationalisering heeft bij NCOI geleid tot het integreren van internationale, interculturele of mondiale dimensies in de doelstellingen van de verschillende onderwijsprogramma s, met name die waarbij de internationale context de kern vormt van de opleiding, zoals bijvoorbeeld de MBA. NCOI kiest niet voor expliciet internationale programmaonderdelen, bijvoorbeeld in de vorm van een aparte module internationalisering of een buitenlandstage. Internationalisering zit gedurende de gehele opleiding verweven in de opdrachten en casussen. Het hanteren van Engels als belangrijke voertaal beschouwt de instelling als niet meer dan een middel of voorwaarde. NCOI richt zich met internationalisering er vooral op dat de studenten zicht krijgen op de brede internationale context en ontwikkelingen en dat zij de consequenties hiervan voor de eigen functie binnen de, in veel gevallen multinationale, werkomgeving onderkennen. Bezien vanuit de doelgroep van NCOI (werkenden) kiest de instelling niet voor het opnemen van studiereizen in de studieprogramma s. Voor de masteropleidingen onderhoudt NCOI via individuele docenten en via het opleidingsmanagement wel contacten met buitenlandse onderwijsinstellingen en universiteiten, onder regie van de recent aangestelde directeur Onderzoek en Internationalisering, Prof. Dr. Anton Cozijnsen. Andere vormen van internationale oriëntatie worden door de instelling nog onderzocht, zoals uitwisseling van docenten uit het buitenland (bij voorkeur gepromoveerden voor masters), die hun bezoek combineren met een lezing (congres) voor studenten en alumni en de mogelijkheden om via mail/internet tot een uitwisselingprogramma met buitenlandse studenten te komen. In de afzonderlijke opleidingsaudits is beoordeeld op welke wijze het thema internationalisering heeft vorm gekregen en of daarmee in voldoende mate de door NCOI geformuleerde doelstelling wordt gerealiseerd. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

19 Onderzoek in de masteropleiding In het onderscheid tussen een professional master en een wetenschappelijke master, richt NCOI zich in haar professional masteropleidingen op het tot stand brengen van een optimale interactie tussen (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk door middel van het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en (leren) toepassen van kennis op het gebied van 'evidence based educational practice' Het gaat NCOI om kennisdeling van wetenschappelijke bevindingen, kennistoepassing en kennisontwikkeling door het bijdragen aan praktijkgeoriënteerde wetenschappelijke kennis. De nadruk ligt daarbij op het verder ontwikkelen van (onderzoeks)competenties en het kunnen traceren, selecteren, analyseren, en op merites en bruikbaarheid kunnen waarderen, van wetenschappelijke onderzoeken en literatuur en hiermee zelf kennis verwerven. Het gaat daarbij om het kunnen vertalen van wetenschappelijke bevindingen en inzichten naar praktische toepassingen. Daarmee levert een student ook een bijdrage aan nieuwe kennisontwikkeling voor de werkpraktijk. Aan het einde van zijn studie dient de masterstudent in staat te zijn om zelfstandig een praktijkgeoriënteerd onderzoek uit te voeren dat een toegevoegde waarde heeft voor de beroepspraktijk en dat voldoet aan de eisen ten aanzien van representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid die gelden voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Breedte van de validatie Het auditteam dat de generieke audit uitvoerde plaatst de kanttekening dat vooral bij het ontwikkelen van opleidingen die NCOI nog niet in haar portfolio heeft de breedte van de oriëntatie/analyse van het relevante vakgebied en werkveld mogelijk meer aandacht verdient. De validatie van opleidingscompetenties in de Denktank/Raad van Advies wordt immers uitgevoerd door een relatief beperkt aantal van maximaal vier werkvelddeskundigen. Weliswaar kan in de denktank aanvullende, externe deskundigheid worden ingeroepen tijdens het ontwikkelproces, maar dit is op zichzelf vrijblijvend. Er bestaat naar het oordeel van het panel het risico op door tunnelvisies geleide opleidingsprofielen indien niet een brede vertegenwoordiging van bijvoorbeeld beroepsverenigingen betrokken is bij de validatie en binnen de Denktanks/Raden van Advies bewust wordt gezocht naar een zekere mate van checks and balances tussen werkvelddeskundigen. In dit verband acht het panel ook de borging van voldoende internationale oriëntatie binnen de opleidingsprogramma s relevant. Op grond hiervan hebben de breedte en diepte van de validatie en de mate van deskundigheid waarmee deze plaatsvindt, bij de auditteams die de afzonderlijke opleidingsaudits uitvoerden, nadrukkelijk de aandacht gehad. Gelet op het feit dat het volledige ontwerpproces voor opleidingen bij NCOI pas recent is geïmplementeerd en bestaande opleidingen opnieuw langs de meetlat van het vernieuwde ontwerpproces worden gelegd, is tijdens iedere opleidingsaudit ook beoordeeld of het ontwikkelmodel voor de specifieke opleiding heeft geleid tot valide domeinspecifieke eisen (facet 1.1), het juiste bachelor- of masterniveau (facet 1.2) en een afdoende oriëntatie op hbo (facet 1.3). Opleiding Master Business Information (MBI) Beroepsprofiel De MBI opleiding van NCOI richt zich op toekomstige ICT-managers die in middelgrote ondernemingen ca. 100 tot 500 personen, de business ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. Dit is een breed spectrum van grote en kleine (ICT) organisaties, complexe en minder complexe ICT organisaties wat in een zich nog sterk ontwikkelend vakgebied als informatiemanagement zorgt voor de nodige verschillen in volwassenheid qua denken en toepassing van dit vakgebied. Daarom richt deze Masteropleiding zich ook op de generalist die op strategisch niveau opereert, onderzoekt en integreert en anderen weet te overtuigen en te winnen voor zijn standpunt. Hiermee ondersteunt hij de doelstellingen die de business wil realiseren. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

20 Visie Uitgaand van dit beroepsprofiel is de filosofie van deze opleiding dat architecturen en informatieplannen moeten werken. Dat betekent dat mensen ermee kunnen werken, dat mensen de resultaten en de doelen begrijpen, maar vooral dat mensen elkaar begrijpen. Een architectuur, een informatieplan of strategie is daarbij een hulpmiddel en niet een doel in zich. Strategievorming is een proces. Strategische producten zoals architecturen en informatieplannen staan niet op zichzelf, maar zijn verbonden met alle processen in een bedrijf. De Master leert onder andere te bepalen op welke wijze ICT optimaal ingezet kan worden om de bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter te laten functioneren. De Master kan vervolgens de vertaling maken naar de inrichting van informatiemanagement, de inrichting van de ICTorganisatie zelf en de inrichting van het uitbestedingsbeleid. Van de Master wordt verwacht dat hij in staat is om vanuit de ontwikkelingen in zowel het business en ICT-domein een effectieve en efficiënte vertaling te maken naar ICT-oplossingen en het realiseren en managen ervan. Deze opleiding stelt de Master in staat om vanuit een grondige kennis van ontwikkelingen binnen het bedrijfsdomein, ICT-domein en maatschappij een effectievere inzet van ICT te realiseren. Benchmark MBI Het auditpanel heeft kunnen vaststellen dat er een adequaat beroeps- en competentieprofiel is ontwikkeld, waarbij een zeer goede analyse van het werkveld heeft plaatsgevonden en landelijke en internationale standaarden zijn vergeleken. De samenstelling van de Raad van Advies is naar het oordeel van het auditpanel van ruim voldoende kwaliteit en heeft getoond voldoende inzicht en kennis van het werkveld te hebben om een dergelijk oordeel uit te kunnen spreken. Het gedachtegoed van bekende internationale denkers op het gebied van ICT als Venkatraman, Henderson Luftmanm, Weill en Broadbent maar ook van Kotler, Covey, Porter, Peters, Prahalad zijn in de Masterclasses is verwerkt. Daarnaast komt de internationale oriëntatie goed naar voren zoals demand management & sourcing, contract & leveranciermanagement en het opnemen van het ITILv3-gedachtegoed. Er worden intensieve contacten onderhouden met vertegenwoordigers van ASL/BiSL- Foundation en Exin, juist ook in verband met de ontwikkelingen op het internationale certificeringvlak. Ook is er aansluiting gezocht bij internationale beroepsverenigingen en overleggen zoals het IT Service Management Forum Om de opleiding op het niveau van Master of Business Information te houden zal de Raad van Advies de kwaliteit borgen en toezien dat de juiste onderwerpen aan de orde komen. De huidige adviestaak wordt daarmee uitgebreid met de borging van het niveau en de actualiteit van het vakgebied. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Informatica Voltijd in Den Haag en Zoetermeer, Deeltijd in Den Haag De Haagse Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica [voltijd/deeltijd/duaal] Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Engineering Design & Innovation voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd. Saxion Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd - deeltijd Saxion Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie

Adviesrapport accreditatie Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica (voltijd/deeltijd), Informatica (voltijd/deeltijd) Technische Informatica (voltijd) Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, deeltijd Commerciële Economie, deeltijd Small Business en Retailmanagement, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport. Toets Nieuwe Opleiding. hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd. Philipse Business School

Adviesrapport. Toets Nieuwe Opleiding. hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd. Philipse Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd in het kader van het verkrijgen van een aanwijzing Philipse Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal. Hogeschool Saxion Next Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Ondernemerschap Voltijd-deeltijd-duaal Hogeschool Saxion Next Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd. Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Facility Management voltijd Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek. Hogeschool Utrecht Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd/deeltijd Faculteit voor Natuur & Techniek Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie