Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Business Information deeltijd en duaal. NCOI Business School"

Transcriptie

1 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Business Information deeltijd en duaal NCOI Business School Hobéon Certificering BV Datum: 31 augustus 2010 Auditteam: R.J.M. van der Hoorn MBA CMC Prof.dr.ir. Th.P. van der Weide Dr. J. Bruinsma G. Boshuizen Secretaris: Mr. J.A. Frederik CMC MBCS

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING INTEGRAAL ADVIES SAMENVATTENDE BEOORDELING 3 2. INLEIDING 7 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 9 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER Doelstellingen opleiding 11 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 11 Facet 1.2. Niveau: Master 15 Facet 1.3. Oriëntatie HBO Programma 18 Facet 2.1. Eisen HBO 18 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 22 Facet 2.3. Samenhang programma 25 Facet 2.4. Studielast 26 Facet 2.5. Instroom 28 Facet 2.6. Duur Inzet van personeel 31 Facet 3.1. Eisen HBO 31 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 32 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 36 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 36 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 39 Facet 5.1. Evaluatie resultaten 39 Facet 5.2. Betrekken medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Condities voor continuïteit 42 Facet 6.1. Afstudeergarantie 42 Facet 6.2. Investeringen 43 Facet 6.3. Financiele voorzieningen OORDEELSCHEMA 45 BIJLAGE I PROGRAMMA EN GESPREKSPARTNERS BIJLAGE II CURRICULA VITAE EN ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARINGEN AUDITOREN BIJLAGE III WERKWIJZE, BEOORDELINGSPROCEDURE EN BESLISREGELS HOBÉON BIJLAGE IV GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN

6 Algemene gegevens Naam van de instelling: NCOI Business School Naam van de opleiding: Master of Business Information Varianten van de opleiding: deeltijd en duaal De opleiding zal worden aangeboden in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Naam VBI: Hobéon Certificering bv Datum visitatie: 7 april 2010 Datum adviesrapport 31 augustus 2010 Beoordelingskader Het NVAO Beoordelingskader Toets Nieuwe Opleidingen TNO bevat de onderwerpen en de facetten waarop Hobéon zich bij de beoordeling van een nieuwe opleiding moet richten, alsmede de criteria aan de hand waarvan moet worden bepaald of de basiskwaliteit van de betreffende opleiding voldoende is. Hobéon Certificering heeft de NVAO-criteria nader geconcretiseerd in indicatoren, vastgelegd in het Beoordelingskader Toets Nieuwe Opleidingen TNO en hier toegepast. Samenstelling auditpanel Het auditpanel bestond uit de volgende personen: R.J.M. van der Hoorn MBA CMC (lead auditor) Rob van der Hoorn studeerde bedrijfseconomie (heao), bedrijfskunde en MBA. Sinds 1994 is hij mede eigenaar van de Hobéon Groep. Hiervoor was hij onder andere financieel interim directeur van een branche organisatie, interim directeur bij een gemeente in de Randstad en interim directie voorzitter van een economische faculteit van een hogeschool. Prof.dr.ir. Th.P. van der Weide Professor van der Weide heeft wis- en natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven en is in 1980 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Op dit moment is hij hoogleraar in Information Retrieval and Information Systems (IRIS) bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dr. J. Bruinsma Jan Bruinsma is na zijn Wis- en Natuurkunde studie werkzaam geweest aan De Vrije Universiteit ( ) in de theoretische kernfysica. Naast deze onderzoekstaak was hij verantwoordelijk voor de automatisering van het Natuurkundig Laboratorium. Van 1977 tot 1987 werkte hij bij Rijkswaterstaat in de civiele techniek (maritieme constructies, duinverdediging en slibbeweging) en bij de Dienst Informatie Verwerking (geïntegreerde applicatiesystemen). Vanaf 1987 is hij werkzaam bij de ING als manager bij diverse IT afdelingen (infrastructuur, systeemontwikkeling, vendormanagement). Mr. J.A. Frederik CMC MBCS Hans Frederik studeerde Nederlands Recht en Organisatiekunde. Van was hij als beleidsadviseur verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en aansluitend programmaleider opleiden ITO-C2000 bij ITO, een agentschap van het Ministerie BZK. G. Boshuizen Gerritjan heeft al bijna twintig jaar ervaring als systeemontwerper, beheerder, analist en consultant bij bedrijven als Fokker Aircraft, Data Process, ING, Baan en CODA. Op dit moment is hij in de afrondende fase van de opleiding Master of Informatics van Hogeschool Utrecht

7 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo master opleiding Business Information, deeltijd en duaal, verzorgd door NCOI Business School, in al haar locaties te accrediteren. Het betreft een nieuwe opleiding. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd. Context van deze beoordeling De beoordeling van de hbo masteropleiding Business Information heeft plaatsgevonden met inachtneming van de beoordelingsgeschiedenis van deze opleiding. Hobéon Certificering baseert het advies tot accreditatie mede op de volgende overwegingen: Algemeen beeld In de afgelopen jaren is NCOI Opleidingsgroep uitgegroeid tot een brede bedrijfsopleider met erkende opleidingen en vaardigheidsgerichte trainingen op diverse gebieden. NCOI wil een passend programma bieden voor werkend Nederland. Het aanbod is afgestemd op vragen van aankomende studenten en de behoefte van de arbeidsmarkt. De start van de opleiding Master Business Information (MBI) is een van de initiatieven in dit verband. Deze opleiding sluit in de doorlopende leerlijn van NCOI aan op de Bachelor Bedrijfskundige Informatica (in 2005 geaccrediteerd) en Technische Informatica van NCOI. De toenemende penetratie van ICT binnen het business domein vereist een verdere professionalisering van ICT. In 2007 is de eerste versie van deze opleiding onder de naam Master Management van ICT en Innovatie bij de NVAO ingediend. Uit de audit in 2008 bleek dat de relatie Doelstellingen en Programma alsook de Samenhang van het programma tekort schoot. Ook dekte de naam van de opleiding het programma onvoldoende. Met name de focus op ICT als doorbraakstrategie en als motor van innovatie kwam in het curriculum onvoldoende naar voren. Op basis van deze uitkomst is het beroepsprofiel aangescherpt, de benchmark onder andere aanbieders en naar internationale standaarden uitgebreid, het curriculum uitgebreid met strategisch ICT vakken en zijn aanpassingen in de literatuur doorgevoerd. Verder is de Raad van advies van deze opleiding versterkt. Dit heeft in 2009 geresulteerd in het indienen van een nieuwe opzet van het programma onder de naam Master of Business Information dat in mei 2009 door hetzelfde panel van NVAO is beoordeeld. Het panel gaf in juli aan een positief advies te willen uitbrengen. Het NVAO bestuur nam dit advies niet over omdat er vragen werden gesteld bij het te realiseren niveau van de opleiding. Het NVAO bestuur concludeerde dat de kwaliteit van de werkplekken, als leeromgeving in het kader van de opleiding, divers is en de borging van het leren op de werkplek door de opleiding nog te weinig concrete invulling had gekregen. Onvoldoende duidelijk was wat en hoe het geleerde in de praktijk bijdraagt aan het realiseren van de eindkwalificaties van de opleiding. NCOI dient vanuit het Actief Leer Principe juist het leren op de werkplek sterk te kunnen verantwoorden. Het panel heeft vervolgens een aanvullend onderzoek uitgevoerd door middel van het analyseren van gemaakte eindopdrachten door al ingestroomde studenten. NCOI heeft voorafgaande aan dit onderzoek nog aanvullende stukken ingediend ten aanzien van het invoeren van een portfolio voor de masteropleidingen en het document Toetsbeleid van de Business School. Het panel kwam uiteindelijk tot een negatief oordeel over het gerealiseerde niveau van de opdrachten en de opleiding. Hierop heeft NCOI besloten de aanvraag definitief in te trekken en een nieuwe opleiding te ontwerpen waarin een aantal maatregelen zijn getroffen om het niveau van de opleiding en de borging van het leerproces op de werkplek te garanderen. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 1

8 Doorgevoerde verbeteringen in de toetsing De opleiding heeft per september 2010 het werken met een portfolio ingevoerd. In het document Toetsbeleid heeft de NCOI Business School beschreven op welke wijze er aan de borging van het leren op de werkplek invulling wordt gegeven. In het portfolio worden de praktijkopdrachten en portfolio opdrachten toegevoegd die beoordeeld worden door de docent en een portfoliobeoordelaar. De kwaliteit van de werkplek van de student wordt vanaf 2010 in het toelatingsproces extra getoetst door middel van een opleidingsverklaring van de werkgever. Hiermee wordt dus ook extra geborgd dat de werkplek van de student hem de mogelijkheid biedt om op Masterniveau opdrachten te maken. Verder is in 2009 het proces van toetsontwikkeling geprofessionaliseerd door de oprichting van een afdeling Toetsontwikkeling waarbij met gebruik van toetsplannen en toetsmatrijzen en het betrekken van meer meelezers bij de ontwikkeling van toetsen beter wordt gewaarborgd zodat de toetsen het vereiste niveau hebben. NCOI zal door IOWO steekproefsgewijze controles van toetsen op het niveau van de Bachelor- en Master-studenten laten uitvoeren. Er heeft een aanscherping van de visie op leren van NCOI plaatsgevonden: de aangescherpte visie op leren is in dit document opgenomen. Hierin heeft het leren (en het meten van dat leren) in de werkplek een duidelijke plaats gekregen. Toetsing leunt daarnaast niet volledig op eindopdrachten op de werkplek doordat er voor een aantal masterclasses examencases worden afgenomen die door de opleiding worden verstrekt en er gewerkt wordt met praktijkopdrachten, onderzoeksopdrachten gerelateerd aan wetenschappelijke artikelen. Doorgevoerde verbeteringen in de inhoud en het niveau De NCOI Business School heeft een heldere visie op onderzoek geformuleerd die de aanpak van onderzoekvaardigheden gedurende de opleiding beschrijft. In de onderzoekfilosofie is beschreven dat er in het studiemateriaal op basis van de interventiecyclus onderzoekvaardigheden opdrachten worden toegevoegd. Dit betekent dat studenten als onderdeel van hun eindopdracht kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksopdrachten uitvoeren. Daarnaast zijn in het studiemateriaal opdrachten toegevoegd waarbij studenten aan de slag gaan met de analyse en interpretatie van wetenschappelijke artikelen. Doorgevoerde verbeteringen ten aanzien van personeel In de Visie op Onderzoek is weergegeven dat er beleid is ontwikkeld om meer gepromoveerde docenten te betrekken, naast de samenwerking met twee universiteiten. De raden van advies worden daarbij intensief ingezet bij het mee-beoordelen van scripties zodat ook op deze wijze het niveau van de opleiding gewaarborgd wordt. Het kerndocententeam is uitgebreid en bestaat nu uit 2 kerndocenten. Hierdoor is nog meer inhoudelijke expertise bij het programma betrokken. Het beroeps- en competentieprofiel is herzien en sluit goed aan op het vernieuwde curriculum van de opleiding waarin ketenregie de rode draad vormt. De aanpassingen in het curriculum hebben daarnaast geleid tot een verdere verzwaring van de literatuur van de opleiding wat het niveau van de opleiding ten goede komt. Doorgevoerde verbeteringen in de kwaliteitsborging Daarnaast is met de invoering van het systeem van integrale kwaliteitszorg met jaarlijkse student- en docentpanels, alumnionderzoeken, studenttevredenheidonderzoeken en docentevaluaties het meten van het niveau en de aansluiting van opleidingen sterk verbeterd. Dit geeft veel mogelijkheden om snel verbeteringen in de opleidingen door te voeren. Huidige studenten Huidige studenten maken van hetzelfde verbeterde studiemateriaal gebruik als nieuwe studenten. Dit betekent dat ze extra portfolio opdrachten en onderzoeksopdrachten maken die standaard in het materiaal zijn opgenomen. Voor studenten die zich in het eerste jaar van hun opleiding bevinden wordt een integrale examencasus aan het einde van de eerste fase toegevoegd. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 2

9 Op deze manier wordt gewaarborgd dat studenten het gewenste niveau hebben bereikt. Voor studenten in het tweede jaar van hun opleiding wordt een integrale casus aan het einde van de tweede fase toegevoegd als aanvulling op de scriptie. Daarmee wordt getoetst of de learning outcomes, het eindniveau van de opleiding, wordt bereikt. Onderzoek en internationalisering Recent heeft NCOI de inrichting van een onderzoeksfaculteit in gang gezet, met als voornaamste doel onderzoek meer in te bedden in de onderwijsprogramma s, en dus ook in de hbo-master BI. In een separate notitie Onderzoek heeft de instelling het panel dat de generieke audit heeft uitgevoerd, geïnformeerd over de wijze waarop de onderzoeksfaculteit gestalte krijgt. Uit de notitie blijkt ondermeer dat de onderzoeksfaculteit strategisch zal worden aangestuurd door een Faculteitsraad, waarin zowel een aantal hoogleraren alsook de algemeen directeur van NCOI zitting hebben. De hoogleraren van de Faculteitsraad bestrijken de opleidingsdomeinen van zowel de NCOI Business School als de Hogeschool NCOI. Aan de onderzoeksfaciliteit wordt leiding gegeven door de directeur Onderzoek & Internationalisering, waarvoor per 1 juli 2010 Prof. Dr. Anton Cozijnsen (VU), voor een taakomvang van 0,3 FTE, is aangesteld. De Faculteitsraad geeft richting aan de directeur onderzoek & internationalisering, de directeur onderwijs en de directeur kwaliteit & erkenningen, waardoor onderwijs, onderzoek en kwaliteit samenhang krijgen en op elkaar blijven afgestemd. De directeur onderzoek & internationalisering is verantwoordelijk voor de kerntaken van de onderzoeksfaculteit en geeft daarnaast leiding aan onderzoek (in onderwijsaanbod en -uitvoering), kennisontwikkeling (publicaties), promotiebeleid en promovendi, en consultancy (contractonderzoek voor met name MKB). Voor de onderzoeksfaculteit heeft NCOI onder andere de volgende kerntaken geformuleerd: het inventariseren van leemtes op het gebied van accreditatie, die structureel verbetering behoeven; het selecteren en uitwerken van speerpuntprogramma s op onderzoeksgebied, zoals bijv. Leiderschap; het ontwikkelen van onderzoeksmateriaal ten behoeve van kerndocenten en docenten; het adviseren van docenten/scriptiebegeleiders m.b.t. onderzoeksmethodologie en het leveren van bijdragen aan onderzoekscurricula; het stimuleren van (kern)docenten in het leveren van publicaties; het bieden van promotiemogelijkheden aan (kern)docenten. In het kader van internationalisering richt de onderzoeksfaculteit zich ook op: het regisseren van de (internationale) kenniscommunity; het onderhouden van samenwerkingsrelaties met Nederlandse, maar ook met buitenlandse, hogescholen en universiteiten. Samenvattend Naar het oordeel van het auditpanel is de opleiding t.o.v. vorige versies die afgekeurd zijn door de NVAO, verbeterd door de theoretische basis te versterken en de borging van het leerproces op de werkplek te verbeteren Samenvattende beoordeling Hobéon Certificering baseert het advies tot positieve beoordeling van de hbo masteropleiding Business Information op de volgende overwegingen: Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 3

10 Onderwerp Doelstellingen: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid: Er is een adequaat beroeps en competentieprofiel ontwikkeld, waarbij een goede analyse van het werkveld heeft plaatsgevonden en landelijke en internationale standaarden zijn vergeleken, welke past bij de internationaal geaccepteerde kwalificaties. Onderwerp Programma: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid: De relatie met het beroepenveld is goed ontwikkeld. Er is sprake van een curriculum waarin naast de theorie ook de praktijk centraal staat. Door middel van het studiemateriaal en onderzoekgerichte opdrachten wordt de verbinding gelegd met actuele ontwikkelingen. Studenten maken vanuit hun werk zelf onderdeel uit van het beroepenveld. De docenten zijn allen afkomstig uit het beroepenveld. Daarnaast heeft de opleiding een brede Raad van Advies, waarin werkvelddeskundigen vertegenwoordigd zijn. Deze werkvelddeskundigen worden ook ingezet bij afstudeergesprekken. De competenties zijn adequaat vertaald in beheersingsindicatoren per masterclass. De relatie tussen de doelstellingen en de inhoud van de opleiding wordt aan studenten gecommuniceerd door middel van studiewijzers en studiegidsen. De samenhang in de opleiding is geborgd door bij de ontwikkeling van studiemateriaal uit te gaan van een vaste ontwikkelcyclus volgens vaste werkprocedures en daarbij regelmatig is afgestemd met het inhoudsteam over de aansluiting tussen vorm en inhoud van leerdoelen en toets vormen. De studielast is een reële last. De zwaarte van het programma is in overeenstemming met de kaders (60 ECTS). De studeerbaarheid van het programma blijkt goed, mede op basis van opgedane ervaring vanuit de bestaande geaccrediteerde MBA-opleiding. Vorm en inhoud van het programma sluiten goed aan bij de vooropleiding en/of de inhoudelijke ervaring van de student. Het NCOI voert een transparant toelatingsbeleid, dat is vastgelegd in het centrale onderwijs- en examenreglement. De instelling voldoet op dit punt aan de wettelijke vereisten. De opleiding voldoet aan de formele eisen voor de omvang van het curriculum. Onderwerp Inzet van Personeel: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De opleiding heeft de beschikking over een team van docenten die adequaat een band met de beroepspraktijk heeft en onderhoudt. De opleiding heeft de beschikking over voldoende docenten van de gewenste kwaliteit om het onderwijs te verzorgen. Het docententeam maakt een verfrissende indruk, erg enthousiast, een heldere visie en het is duidelijk dat ze de beoogde interactie met de studenten aankunnen en dat ze in staat zijn in hun lessen de ervaringen van de studenten te verwerken. Er wordt vanaf najaar 2009 intensiever gewerkt aan het houden van persoonlijke voortgangsgesprekken (PVG). Verslagen van deze gesprekken worden opgenomen in het docentdossier. Vanuit de rollenmatrix worden per rol trainingen verzorgd, die de kwaliteit van onder andere docenten verder ten goede komt. Onderwerp Voorzieningen: voldoende Het oordeel van het auditpanel over beide facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Zowel de leslocaties als de andere voorzieningen zijn goed afgestemd op de eisen die werkende studenten aan studiefaciliteiten en bereikbaarheid stellen. Er is voorzien in voldoende personele capaciteit voor studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten met het oog op studievoortgang. Deze voorzieningen Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 4

11 zijn het gehele jaar beschikbaar. Docenten zijn ook buiten de bijeenkomsten via e-connect bereikbaar. Onderwerp Interne Kwaliteitszorg: voldoende Het oordeel van het auditpanel over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De opleiding hecht grote waarde aan het bewaken en borgen van processen. De kwaliteitscyclus (ISO) van NCOI voldoet aan de gestelde eisen. De wijze van evalueren borgt het signaleren van eventuele onvolkomenheden voldoende. De opleiding heeft een adequaat kwaliteitszorgsysteem waarbij onderzoek om stakeholders van binnen en buiten de organisatie te betrekken. Hun oordeel vormt de aanleiding tot verbetermaatregelen. Onderwerp Resultaten: voldoende Het oordeel van het auditpanel over beide facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De NCOI biedt een afstudeergarantie, vastgelegd in onder meer de algemene voorwaarden van de NCOI en in het OER. De instelling kan de vereiste startinvestering opbrengen en kan de exploitatie ook op langere termijn volhouden. De financiële voorzieningen voor de gecalculeerde negatieve resultaten zijn voldoende voor dekking van de aanloopverliezen, zoals is gebleken uit de door NCOI overhandigde bedrijfsgegevens. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 5

12 Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 6

13 2. INLEIDING Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo master opleiding Business Information, verzorgd door NCOI Business School. De opleiding wordt aangeboden in de varianten deeltijd en duaal. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door het Accreditatie document Toets Nieuwe Opleiding Master of Business Information (Management Review) en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs van 14 februari 2003 De audit heeft plaatsgevonden op 7 april Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage 1. Het auditpanel werd gevormd door de heren R.J.M. van der Hoorn MBA CMC, mr. J.A. Frederik CMC, prof.dr.ir. Th.P. van der Weide, dr. J. Bruinsma en G. Boshuizen. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. Panelleden Werkvelddeskundigheid Vakdeskundigheid / internationale deskundigheid Onderwijsdeskundigheid Visitatie/audit deskundigheid / kwaliteitszorg Student-gebonden deskundigheid R.J.M. van der Hoorn MBA CMC X X X Prof.dr.ir. Th.P. van der Weide X X Dr. J. Bruinsma X X X Mr. J.A. Frederik CMC X X X G. Boshuizen X Aanpak bij gemeenschappelijke kenmerken Hobéon Certificering beoordeelt zoveel mogelijk facetten en onderwerpen uit het NVAObeoordelingskader, op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau. Specifieke aspecten die per cluster, opleiding en/of opleidingsvariant afzonderlijk en zelfstandig zijn beschreven, worden telkens op dat niveau beoordeeld. Door de gemeenschappelijke aspecten slechts eenmaal te beoordelen, op het niveau waarop ze worden aangestuurd en geborgd, wordt de accreditatielast voor de daaronder liggende niveaus beperkt. De wijze waarop NCOI het onderwijsbeleid, het kwaliteitszorgsysteem en het personeelsbeleid vanuit de centrale organisatie heeft georganiseerd, is onderwerp van een beoordeling door middel van een generieke audit. Deze generieke audit heeft op 26 januari 2010 plaatsgevonden. In algemene zin is het panel dat de generieke audit heeft uitgevoerd van oordeel dat het beleid zoals op centraal niveau ontwikkeld en aangestuurd door NCOI op zichzelf accreditatiewaardig is, en dus een stevige basis vormt voor de uitvoering van de afzonderlijke opleidingsaudits. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 7

14 In de beoordeling van de opleidingen zal de focus vooral liggen op inhoud en programma, maar ook op de wijze waarop het centrale beleid binnen de afzonderlijke opleidingen vorm krijgt. Afhankelijk van de in dit rapport per onderwerp vermelde bevindingen, zullen sommige aspecten slechts steekproefsgewijs, andere nog aanvullend en incidenteel nog weer volledig worden meegenomen in de opleidingsaudits. Daar waar in dit rapport gebruik wordt gemaakt van de bevindingen uit de generieke audit zal dit worden vermeld. Karakteristiek van de instelling De NCOI Opleidingsgroep is een door het Ministerie van OCW aangewezen onderwijsinstelling die deeltijdopleidingen en duale opleidingen verzorgt voor werkenden met tenminste twee jaar werkervaring. Het aanbod aan contactonderwijs bestaat uit ruim 550 verschillende opleidingen en trainingen. De instelling beschikt over meer dan 1200 actieve trainers en docenten, die onderwijs verzorgen op 26 locaties in heel Nederland. Het hoofdkantoor is gelegen in Hilversum; daar werken ca. 260 medewerkers aan de planning, ontwikkeling en organisatie van het gehele opleidingsaanbod. De NCOI Opleidingsgroep, waaronder de Hogeschool NCOI (bachelors) en de NCOI Business School (masters), is op het gebied van deeltijdse en duale opleidingen één van de grootste particuliere aanbieders van Nederland. NCOI Opleidingsgroep NCOI is een kwaliteitsinstituut. We stellen zeer hoge eisen aan de kwaliteit van docenten die voor NCOI mogen werken. Dat is sterk onderscheidend in de aanpak van NCOI. Door strenge selectie en strikte toepassing van kwaliteitscriteria, biedt NCOI bovengemiddelde kwaliteit. Bovendien wil NCOI een goede programmakwaliteit leveren, met externe erkenningen. Daarnaast wil NCOI organisatorisch sterk zijn in logistiek en processen. NCOI Opleidingsgroep is mede door deze aanpak de afgelopen jaren sterk gegroeid en neemt een leidende positie in binnen het opleidingsveld voor werkenden in Nederland. NCOI Business School NCOI Business school is een van de bedrijfsonderdelen van NCOI Opleidingsgroep. NCOI richt zich met Masteropleidingen in deeltijd op werkenden. Op dit moment worden de geaccrediteerde Master of Business Administration (MBA) en Master, Management van Cultuur en Verandering (MCC) aangeboden, beiden geaccrediteerd, naast de Master of Business Information, en de Master Financieel Management waarvoor beiden de TNO-aanvraag momenteel loopt. NCOI Business School neemt een bijzondere plaats in binnen het veld van de Masteropleiders. De Business School is alleen gericht op werkenden. Deze positie vraagt een andere benadering en organisatie dan een instituut met primair voltijdactiviteiten. Enerzijds komt dit naar voren in de onderwijskundige benadering, anderzijds in de inrichting van de interne organisatie. De gemiddelde doelgroep bij de Business School bestaat uit werkenden met een gemiddelde leeftijd tussen de 35 en 40 jaar. De meeste studenten hebben daarmee minimaal 10 tot 15 jaar werkervaring voordat ze met een Masteropleiding beginnen. Het bedrijfsmodel van NCOI Business School is volledig gericht op kwaliteitsbewaking en klant gerelateerde processen. De maatwerk informatiesystemen Olympus (interne planning en organisatie) en e-connect (digitale leeromgeving) vervullen hierin een cruciale rol. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 8

15 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Opleidingsprofiel Het MBI-programma van NCOI Business School heeft een eenvoudige en zeer flexibele programmastructuur. Het bestaat uit zeven masterclasses en een eindscriptie. In het kernprogramma worden vier ICT-management masterclasses gevolgd. Daarna in het topprogramma twee masterclasses en wordt een keuze gemaakt voor één van de specialisatie masterclasses. Het geheel wordt afgesloten met een eindscriptie. De opleiding bestaat uit twee fases van elk 12 maanden. De contacttijd bestaat uit één avondbijeenkomst per week of één dagbijeenkomst per twee weken. Het programma kan in twee jaar worden afgerond. MBI-programma Het studieprogramma van de opleiding Master Business Information is afgeleid van het opgestelde beroepsprofiel en de eindkwalificaties waarover de afgestudeerde Master Bedrijfskundige Informatica dient te beschikken. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School, 1.0 9

16 Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

17 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU 4. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op onderstaande overwegingen: NCOI Het auditteam dat op 26 januari 2010 bij NCOI de generieke audit uitvoerde, heeft kunnen vaststellen dat de instelling haar opleidingen ontwikkelt op basis van een centraal vastgelegd stappenplan. Fasemodel voor opleidingsontwikkeling Het gehanteerde fasemodel is naar het oordeel van het panel een goed instrument om het ontwikkelproces te laten leiden tot de beoogde kwaliteit van opleidingen en te garanderen dat het profiel actueel blijft. Het ontwikkelproces verloopt als volgt: 1. Voor iedere nieuwe opleiding wordt een Denktank ingesteld die bestaat uit het opleidingsmanagement, kerndocenten en maximaal vier vertegenwoordigers uit het werkveld. Uit de Denktank ontstaat na ontwikkeling van de opleiding de Raad van Advies (werkveldcommissie) die het opleidingsmanagement adviseert over de actualisering van het beroepsprofiel. De instelling heeft criteria opgesteld waaraan leden van de adviesraad dienen te voldoen; deze zijn: bij voorkeur minimaal een doctoraalopleiding of vergelijkbaar niveau; internationale werkervaring; ervaring of affiniteit met opleidingen uit het betreffende domein waarover de raad adviseert; De instelling houdt bij het samenstellen van een adviesraad rekening met de spreiding van leden met bedrijfservaring uit diverse branches van het Nederlandse bedrijfsleven. 2. In een vooronderzoek wordt nagegaan voor welk beroepsprofiel moet worden opgeleid. Daarbij zijn bestaande domeincompetenties, bodies of knowledge and skills, eventueel bestaande opleidingsprofielen en de vanuit het werkveld gesignaleerde trends en ontwikkelingen richtinggevend. In overeenstemming met de eigen visie op de opleiding maakt de hogeschool/de business school (opleidingsmanagement in samenspel met de Denktank) keuzes en legt zij accenten in het opleidingsprofiel. 3. De opleiding stelt vervolgens een set van opleidingscompetenties vast, met bijbehorende eindniveaus. Deze eindniveaus stemmen overeen met de startbekwaamheid voor de functies waartoe een opleiding opleidt. Bij het definiëren van de niveaus wordt enerzijds rekening gehouden met de aansluiting op MBO-4 voor bachelors en met het bachelorniveau voor de masters, om een doorlopende leerlijn te waarborgen. 4. In geval er sprake is van domeincompetenties, wordt in een tabel weergegeven hoe de specifieke opleidingscompetenties zijn gekoppeld aan de algemene domeincompetenties. 5. De opleidingscompetenties worden uitgewerkt in beheersingsindicatoren, die aangeven op welk niveau de competenties door de studenten moeten worden bereikt. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

18 6. De beheersingsindicatoren zijn uitgangspunt bij het vaststellen van de leerdoelen voor de afzonderlijke modulen van een opleidingsprogramma. Voor de borging van het bachelordan wel masterniveau van een opleiding koppelt NCOI de beheersingsindicatoren aan de hbo-kernkwalificaties en de Dublin descriptoren. NCOI maakt dit voor iedere opleiding in een matrix inzichtelijk. 7. Na validatie door de Denktank/Raad van Advies van zowel inhoud als het niveau van de opleidingscompetenties wordt het feitelijke programma, bestaande uit afzonderlijke modulen, ontwikkeld. In deze fase worden de leerdoelen per module, de te behandelen onderwerpen, de verplichte en aanbevolen literatuur, de werkvormen en de toetsvorm(en) bepaald. Ook de studiebelasting van iedere module wordt in deze fase berekend. Actualisering profiel De borging dat de competenties van een opleiding blijven aansluiten bij de (internationale) eisen en actuele ontwikkelingen gebeurt doordat het opleidingsmanagement in een jaarlijkse cyclus met ondermeer de Raad van Advies en de kerndocent(en) van iedere opleiding het beroeps- en opleidingsprofiel actualiseert. De opleidingen houden verder contact met het werkveld via de NCOI-consultants die in het kader van maatwerkopleidingen een relatie hebben met bedrijven en organisaties/instellingen uit de profit- en non-profitsector. Zij verzorgen over hun contacten en waargenomen ontwikkelingen en trends een terugkoppeling aan de afdeling Opleidingsmanagement in de vorm van jaarlijkse rapportages. Internationalisering Internationalisering heeft bij NCOI geleid tot het integreren van internationale, interculturele of mondiale dimensies in de doelstellingen van de verschillende onderwijsprogramma s, met name die waarbij de internationale context de kern vormt van de opleiding, zoals bijvoorbeeld de MBA. NCOI kiest niet voor expliciet internationale programmaonderdelen, bijvoorbeeld in de vorm van een aparte module internationalisering of een buitenlandstage. Internationalisering zit gedurende de gehele opleiding verweven in de opdrachten en casussen. Het hanteren van Engels als belangrijke voertaal beschouwt de instelling als niet meer dan een middel of voorwaarde. NCOI richt zich met internationalisering er vooral op dat de studenten zicht krijgen op de brede internationale context en ontwikkelingen en dat zij de consequenties hiervan voor de eigen functie binnen de, in veel gevallen multinationale, werkomgeving onderkennen. Bezien vanuit de doelgroep van NCOI (werkenden) kiest de instelling niet voor het opnemen van studiereizen in de studieprogramma s. Voor de masteropleidingen onderhoudt NCOI via individuele docenten en via het opleidingsmanagement wel contacten met buitenlandse onderwijsinstellingen en universiteiten, onder regie van de recent aangestelde directeur Onderzoek en Internationalisering, Prof. Dr. Anton Cozijnsen. Andere vormen van internationale oriëntatie worden door de instelling nog onderzocht, zoals uitwisseling van docenten uit het buitenland (bij voorkeur gepromoveerden voor masters), die hun bezoek combineren met een lezing (congres) voor studenten en alumni en de mogelijkheden om via mail/internet tot een uitwisselingprogramma met buitenlandse studenten te komen. In de afzonderlijke opleidingsaudits is beoordeeld op welke wijze het thema internationalisering heeft vorm gekregen en of daarmee in voldoende mate de door NCOI geformuleerde doelstelling wordt gerealiseerd. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

19 Onderzoek in de masteropleiding In het onderscheid tussen een professional master en een wetenschappelijke master, richt NCOI zich in haar professional masteropleidingen op het tot stand brengen van een optimale interactie tussen (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk door middel van het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden en (leren) toepassen van kennis op het gebied van 'evidence based educational practice' Het gaat NCOI om kennisdeling van wetenschappelijke bevindingen, kennistoepassing en kennisontwikkeling door het bijdragen aan praktijkgeoriënteerde wetenschappelijke kennis. De nadruk ligt daarbij op het verder ontwikkelen van (onderzoeks)competenties en het kunnen traceren, selecteren, analyseren, en op merites en bruikbaarheid kunnen waarderen, van wetenschappelijke onderzoeken en literatuur en hiermee zelf kennis verwerven. Het gaat daarbij om het kunnen vertalen van wetenschappelijke bevindingen en inzichten naar praktische toepassingen. Daarmee levert een student ook een bijdrage aan nieuwe kennisontwikkeling voor de werkpraktijk. Aan het einde van zijn studie dient de masterstudent in staat te zijn om zelfstandig een praktijkgeoriënteerd onderzoek uit te voeren dat een toegevoegde waarde heeft voor de beroepspraktijk en dat voldoet aan de eisen ten aanzien van representativiteit, validiteit en betrouwbaarheid die gelden voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Breedte van de validatie Het auditteam dat de generieke audit uitvoerde plaatst de kanttekening dat vooral bij het ontwikkelen van opleidingen die NCOI nog niet in haar portfolio heeft de breedte van de oriëntatie/analyse van het relevante vakgebied en werkveld mogelijk meer aandacht verdient. De validatie van opleidingscompetenties in de Denktank/Raad van Advies wordt immers uitgevoerd door een relatief beperkt aantal van maximaal vier werkvelddeskundigen. Weliswaar kan in de denktank aanvullende, externe deskundigheid worden ingeroepen tijdens het ontwikkelproces, maar dit is op zichzelf vrijblijvend. Er bestaat naar het oordeel van het panel het risico op door tunnelvisies geleide opleidingsprofielen indien niet een brede vertegenwoordiging van bijvoorbeeld beroepsverenigingen betrokken is bij de validatie en binnen de Denktanks/Raden van Advies bewust wordt gezocht naar een zekere mate van checks and balances tussen werkvelddeskundigen. In dit verband acht het panel ook de borging van voldoende internationale oriëntatie binnen de opleidingsprogramma s relevant. Op grond hiervan hebben de breedte en diepte van de validatie en de mate van deskundigheid waarmee deze plaatsvindt, bij de auditteams die de afzonderlijke opleidingsaudits uitvoerden, nadrukkelijk de aandacht gehad. Gelet op het feit dat het volledige ontwerpproces voor opleidingen bij NCOI pas recent is geïmplementeerd en bestaande opleidingen opnieuw langs de meetlat van het vernieuwde ontwerpproces worden gelegd, is tijdens iedere opleidingsaudit ook beoordeeld of het ontwikkelmodel voor de specifieke opleiding heeft geleid tot valide domeinspecifieke eisen (facet 1.1), het juiste bachelor- of masterniveau (facet 1.2) en een afdoende oriëntatie op hbo (facet 1.3). Opleiding Master Business Information (MBI) Beroepsprofiel De MBI opleiding van NCOI richt zich op toekomstige ICT-managers die in middelgrote ondernemingen ca. 100 tot 500 personen, de business ondersteunen bij het realiseren van de doelstellingen. Dit is een breed spectrum van grote en kleine (ICT) organisaties, complexe en minder complexe ICT organisaties wat in een zich nog sterk ontwikkelend vakgebied als informatiemanagement zorgt voor de nodige verschillen in volwassenheid qua denken en toepassing van dit vakgebied. Daarom richt deze Masteropleiding zich ook op de generalist die op strategisch niveau opereert, onderzoekt en integreert en anderen weet te overtuigen en te winnen voor zijn standpunt. Hiermee ondersteunt hij de doelstellingen die de business wil realiseren. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

20 Visie Uitgaand van dit beroepsprofiel is de filosofie van deze opleiding dat architecturen en informatieplannen moeten werken. Dat betekent dat mensen ermee kunnen werken, dat mensen de resultaten en de doelen begrijpen, maar vooral dat mensen elkaar begrijpen. Een architectuur, een informatieplan of strategie is daarbij een hulpmiddel en niet een doel in zich. Strategievorming is een proces. Strategische producten zoals architecturen en informatieplannen staan niet op zichzelf, maar zijn verbonden met alle processen in een bedrijf. De Master leert onder andere te bepalen op welke wijze ICT optimaal ingezet kan worden om de bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter te laten functioneren. De Master kan vervolgens de vertaling maken naar de inrichting van informatiemanagement, de inrichting van de ICTorganisatie zelf en de inrichting van het uitbestedingsbeleid. Van de Master wordt verwacht dat hij in staat is om vanuit de ontwikkelingen in zowel het business en ICT-domein een effectieve en efficiënte vertaling te maken naar ICT-oplossingen en het realiseren en managen ervan. Deze opleiding stelt de Master in staat om vanuit een grondige kennis van ontwikkelingen binnen het bedrijfsdomein, ICT-domein en maatschappij een effectievere inzet van ICT te realiseren. Benchmark MBI Het auditpanel heeft kunnen vaststellen dat er een adequaat beroeps- en competentieprofiel is ontwikkeld, waarbij een zeer goede analyse van het werkveld heeft plaatsgevonden en landelijke en internationale standaarden zijn vergeleken. De samenstelling van de Raad van Advies is naar het oordeel van het auditpanel van ruim voldoende kwaliteit en heeft getoond voldoende inzicht en kennis van het werkveld te hebben om een dergelijk oordeel uit te kunnen spreken. Het gedachtegoed van bekende internationale denkers op het gebied van ICT als Venkatraman, Henderson Luftmanm, Weill en Broadbent maar ook van Kotler, Covey, Porter, Peters, Prahalad zijn in de Masterclasses is verwerkt. Daarnaast komt de internationale oriëntatie goed naar voren zoals demand management & sourcing, contract & leveranciermanagement en het opnemen van het ITILv3-gedachtegoed. Er worden intensieve contacten onderhouden met vertegenwoordigers van ASL/BiSL- Foundation en Exin, juist ook in verband met de ontwikkelingen op het internationale certificeringvlak. Ook is er aansluiting gezocht bij internationale beroepsverenigingen en overleggen zoals het IT Service Management Forum Om de opleiding op het niveau van Master of Business Information te houden zal de Raad van Advies de kwaliteit borgen en toezien dat de juiste onderwerpen aan de orde komen. De huidige adviestaak wordt daarmee uitgebreid met de borging van het niveau en de actualiteit van het vakgebied. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo masteropleiding Business Information, NCOI Business School,

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Human Resource Management Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo master Human Resource Management Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo master Human Resource Management Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Bouwkunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Bouwkunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Bouwkunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeelsmanagement Duaal/deeltijd. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeelsmanagement Duaal/deeltijd. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Personeelsmanagement Duaal/deeltijd Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria

Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria Management, finance en recht Wanneer is onderzoek goed: de kwaliteitscriteria De verwarring voorbij Naar hernieuwd zelfvertrouwen Congres Praktijkgericht onderzoek in het HBO Amersfoort, 11 december 2012

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

: n.v.t. : 14 oktober 2014 : 22 april 2015 : 18 juni 2015 : 31 juli 2015

: n.v.t. : 14 oktober 2014 : 22 april 2015 : 18 juni 2015 : 31 juli 2015 ,nvao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Logistiek & Supply Chain Management van Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding. Informatica deeltijd. Hogeschool E3 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica deeltijd Hogeschool E3 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool NCOI T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School

Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Werken met leeruitkomsten in de Saxion Parttime School Dick Sweitser, Vera de Ruiter en Paul Schunselaar Kom verder. Saxion. 23 maart 2016 Werken met leeruitkomsten.. Waarmee.. Aansluiten bij de ontwikkel-/

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor ,nvao w nederlands-vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Security Management van de Saxion Hogeschool datum 31 augustus

Nadere informatie

Panelsamenstellingen - nieuw sjabloon, nieuwe invullingen -

Panelsamenstellingen - nieuw sjabloon, nieuwe invullingen - Panelsamenstellingen - nieuw sjabloon, nieuwe invullingen - Maya de Waal 23 februari 2017 Vandaag Opening Uitgangspunten stelsel 3.0 en de WHW Het nieuwe verantwoordingsformulier Q&A 2 Uitgangspunten stelsel

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Notenboom. Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Notenboom. Postbus AH EINDHOVEN College van bestuur Hogeschool Notenboom Postbus 307 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding Business Administration

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Management deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Management deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Management deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek duaal en deeltijd. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek duaal en deeltijd. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-bacheloropleiding Civiele Techniek duaal en deeltijd Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017

COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 COMPETENTIETOETSEN DOMEIN APPLIED SCIENCE ANTOINETTE VAN BERKEL HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM 23 MAART 2017 1 DOCENTEN AAN HET WOORD Wat is adequaat bewijs om competenties aan te tonen? Hoe kom ik tot een intersubjectief

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen 2011. generieke audit duaal en deeltijd NCOI

Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen 2011. generieke audit duaal en deeltijd NCOI Adviesrapport in het kader van uit te voeren Toetsen Nieuwe Opleidingen 2011 generieke audit duaal en deeltijd NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen

Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Opleidingen Duurzaam Vernieuwen Inhoud Avans & Context Programma Avans Duurzaam Instrumenten AISHE Curriculum scan VESTIA+D Contact. Avans & Context Avans Hogeschool 29.000 studenten 2.500 medewerkers

Nadere informatie

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen

Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding. wo-ma Master in Managing Information and. Sustainable Change. Radboud Universiteit Nijmegen Toetsing realisatie voorwaarde(n) nieuwe opleiding wo-ma Master in Managing Information and Sustainable Change Radboud Universiteit Nijmegen 12 juni 2017 NVAO Toets voorwaarde(n) nieuwe opleiding Adviesrapport

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen

Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbo-master Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen se a ccr e ditat eorga nisati e Oordeel Positief oordeel over de kwaliteit van de nieuwe opleiding hbomaster Techno MBA van de Universiteit van de Nederlandse Antillen datum 27 januari 2014 ondeniverp

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. hbo bachelor Financieel Economisch Management. Hogeschool NCOI

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. hbo bachelor Financieel Economisch Management. Hogeschool NCOI Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Inhoud van het verslag 1. Samenvatting van de beoordeling...2 2. Proces van beoordeling...5 3. Overzicht van de opleiding...6 3.1 Basisgegevens

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie