2 De bij dit besluit behorende toelichting vast te stellen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 De bij dit besluit behorende toelichting vast te stellen."

Transcriptie

1 Provinciale Staten SC11 b Vergadering d.d. 1 juli 2009 Besluit nr. PS PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 maart 2009, nr , inzake de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden zoals bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij en gelet op artikel 2, eerste lid van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) BESLUITEN 1 De als zodanig aangegeven gebieden op de kaart kwetsbaarheid van voor verzuring gevoelige gebieden behorende bij dit besluit aan te wijzen als zeer kwetsbaar gebied in de zin van artikel 2, eerste lid van de Wet ammoniak en veehouderij. 2 De bij dit besluit behorende toelichting vast te stellen. 3 Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 4 Dit besluit treedt in werking na goedkeuring door de Minister van LNV, met in achtneming van artikel 3 van dit besluit, op de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst. Provinciale Staten van Gelderland voorzitter griffier

2 TOELICHTING BIJ BESLUIT 1 INLEIDING Op 1 mei 2007 is de gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. Aanleiding voor de wijziging was de motie Schreijer-Pierik die gericht was op vermindering van het areaal waarop de Wav van toepassing is. De gewijzigde wet is een uitwerking van de bestuurlijke en politieke afspraken met als gevolg dat het zoneringsbeleid uit de Wav alleen nog geldt rondom zeer kwetsbare gebieden. Provinciale Staten wijzen deze zeer kwetsbare gebieden aan op basis van criteria die in de wet staan vermeld. De Wav is bedoeld ter bescherming van de zeer kwetsbare gebieden tegen de effecten van ammoniakdepositie. Daarom bevat de wet regels met betrekking tot de ammoniakemissie uit dierenverblijven. Het bevoegd gezag moet die regels toepassen bij beslissingen over de verlening van milieuvergunningen voor veehouderijen. De wet geeft regels voor veehouderijen die in een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom zo n kwetsbaar gebied liggen. Hoofdlijn hierbij is dat vestiging in deze zones niet mogelijk is en dat uitbreiding slechts mogelijk is binnen een bedrijfsemissieplafond. Voor melkveehouderijen is uitbreiding tot 2446 kg ammoniak per jaar toegestaan. Dit komt overeen met 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee. In deze toelichting wordt ingegaan op de totstandkoming van dit aanwijzingsbesluit en het overleg dat in de voorbereiding hierover heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt ingegaan op de uitwerking van de in de wet vermelde criteria die geleid hebben tot de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden. De gevolgen van de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden voor de landbouw worden inzichtelijk gemaakt en tot slot wordt ingegaan op de relatie van de Wav met de herziening van de EHS, Natura 2000 en de reconstructie. In bijlage 1 van deze toelichting worden de belangrijkste begrippen toegelicht. 2 VOORBEREIDING VAN HET BESLUIT TOT AANWIJZING VAN DE ZEER KWETS- BARE GEBIEDEN In aanvulling op de regels van de Algemene wet bestuursrecht voorziet de Wav in overleg met representatieve lokale of regionale natuur- en landbouworganisaties en met gemeentebesturen die het aangaat. Dit overleg is met name van belang met het oog op de afwegingen die bij de selectie van de zeer kwetsbare gebieden moeten worden gemaakt. De natuurbelangen staan hierbij voorop, maar er moet ook rekening gehouden worden met de belangen van de landbouw. In juni 2007 is in vier regiobijeenkomsten een toelichting gegeven op de gebruikte methodiek voor de selectie van de zeer kwetsbare gebieden en de tussentijdse resultaten. Voor deze bijeenkomsten zijn de inhoudelijk betrokken medewerkers van de volgende organisaties uitgenodigd: LTO-Noord, ZLTO, Nederlandse Vakbond Varkenshouders, Nederlandse melkveehouders Vakbond, de Gelderse Milieufederatie, de Vereniging Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer, het Gelders Particulier Grondbezit en de Gelderse gemeenten waar op het grondgebied voor verzuring gevoelige gebieden liggen. In december 2007 is in een bijeenkomst een concept-kaart met dezelfde partijen besproken. De reacties en opmerkingen, gemaakt tijdens deze bijeenkomsten, zijn bij de totstandkoming van de kaart bij het voorlopig besluit betrokken. In de Gelderse Vallei is op 24 januari 2008 met betrokken partijen (gemeenten, landbouw en natuur- en milieuorganisaties) gesproken over de vraag welke gebieden kleiner dan 50 ha als zeer kwetsbaar toegevoegd dienen te worden op de kaart. Dit overleg heeft geleid tot de aanwijzing van enkele gebiedjes als zeer kwetsbaar. Op de kaart bij dit besluit zijn deze gebiedjes met een eigen legenda-eenheid weergegeven. 2

3 In het Veluwegebied, de Achterhoek en Liemers heeft een zelfde overleg plaatsgevonden, maar dit heeft niet geleid tot overeenstemming over aanwijzing van zeer kwetsbare gebieden. De verdere voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is gebeurd overeenkomstig de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. GS hebben het ontwerp-besluit op 4 maart 2008 vastgesteld en gedurende 6 weken ter inzage gelegd (van 31 maart tot 13 mei 2008). In deze periode zijn vijf regionale inloopbijeenkomsten georganiseerd waar individuele veehouders de gelegenheid hadden informatie te vragen en hun mening kenbaar te maken. In de periode van de terinzagelegging zijn120 zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling naar voren gebracht. Deze zienswijzen worden behandeld in de Reactienota besluit aanwijzing kwetsbare gebieden op grond van de Wet ammoniak en veehouderij. De reactienota is op 18 november 2008 door Gedeputeerde Staten voorlopig vastgesteld en ter advisering voorgelegd aan de streekcommissies van de Gelderse Vallei, de Veluwe en de Achterhoek en Liemers. De streekcommissie Achterhoek en Liemers heeft in haar brief van 19 februari 2009 een advies en op 20 maart 2009 een aanvullend advies uitgebracht. Deze adviezen hebben tot aanpassing van het besluit geleid. De meeste zienswijzen gaan over de ligging van bedrijven in een zone nabij een zeer kwetsbaar gebied waarbij de indiener met name de kwetsbaarheid ter discussie stelt. Een ander deel van de reacties gaat over de wijze waarop wij de gebieden hebben aangewezen, het gebruik van de criteria. Op basis van de zienswijzen, de adviezen van de streekcommissie Achterhoek en Liemers en na afweging van de belangen van natuur en landbouw is het aanwijzingsbesluit op enkele punten aangepast. 3 SELECTIE ZEER KWETSBARE GEBIEDEN Provinciale Staten hebben, naast de verplicht aan te wijzen gebieden, een beperkte vrijheid om zeer kwetsbare gebieden aan te wijzen. Bij de selectie van gebieden is gebruik gemaakt van de criteria zoals deze in artikel 2 van de Wav zijn beschreven. Het selecteren heeft zoveel mogelijk op een reproduceerbare en transparante wijze plaatsgevonden. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van geografische informatiesystemen (GIS). Waar nodig is ten slotte gebruik gemaakt van maatwerk waarbij de gemaakte keuzes zijn gemotiveerd. Dit hoofdstuk beschrijft de gevolgde aanpak bij de selectie van de zeer kwetsbare gebieden en geeft uitleg van de gehanteerde begrippen en uitgangspunten uit de wet. 3.1 Voor verzuring gevoelige gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur Alleen voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen als zeer kwetsbaar gebied worden aangewezen (art. 2, lid 2 Wav). De grens van de Ecologische Hoofdstructuur, zoals die gelijktijdig met dit besluit wordt vastgesteld, is uitgangspunt van dit besluit. De voor verzuring gevoelige gebieden zijn vastgesteld bij besluiten van GS d.d.1 juli 2003 en 9 juni Convenantgebieden, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b van de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij zijn, in overeenstemming met artikel 1, eerste lid Wav, niet als voor verzuring gevoelig aangemerkt. Van de gebieden die gelegen zijn in de Ecologische Hoofdstructuur is gekeken of ze voldoen aan criteria met betrekking tot kwetsbaarheid Natura 2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten Alle voor verzuring gevoelige gebieden, die in beschermde natuurmonumenten of Vogel-en Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000) liggen, moeten worden aangewezen als zeer kwetsbaar gebied, op voorwaarde dat ze binnen de EHS liggen. Provinciale Staten zijn hiertoe verplicht (art. 2, lid 3 Wav). Habitatrichtlijngebieden worden nu definitief aangewezen als Natura 2000 gebieden 3

4 (al of niet samen met het opnieuw aanwijzen van het Vogelrichtlijngebied). Dit gebeurt in tranches waarbij op dit moment nog geen van de Gelderse gebieden definitief is aangewezen. Totdat de definitieve aanwijzing is vastgesteld, geldt de begrenzing zoals deze in mei 2003 is aangemeld bij de Europese Commissie. Als de uiteindelijke begrenzing af gaat wijken van de aangemelde gebieden zal bezien worden of dit consequenties heeft voor de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden. Dit zal mogelijk moeten leiden tot een wijziging van het aanwijzingsbesluit (artikel 2a, zevende lid Wav) Overige voor verzuring gevoelige gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur De aanwijzing van de andere zeer kwetsbare gebieden (niet zijnde Natura 2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten) gebeurt aan de hand van een aantal in de wet genoemde afwegingsaspecten en voorwaarden. Hierbij hebben Provinciale Staten de mogelijkheid een afweging te maken. De afwegingsaspecten zijn in beginsel gelijkwaardig. Het gaat om de volgende aspecten: a de gevoeligheid van het voor verzuring gevoelige gebied voor de effecten van ammoniak; b c d e de in het voor verzuring gevoelige gebied aanwezige natuurwaarden; de ecologische samenhang binnen het voor verzuring gevoelige gebied of van dat gebied met een of meer andere gebieden die als zeer kwetsbaar gebied worden aangewezen; de grootte van het voor verzuring gevoelige gebied; de gevolgen van de aanwijzing voor bestaande veehouderijen, voor zover de ecologische samenhang tussen de zeer kwetsbare gebieden daardoor niet wordt aangetast en geen verlies van bijzondere natuurwaarden optreedt. Aan gebieden kleiner dan 50 ha stelt de Wav strengere eisen. Deze gebieden worden alleen als zeer kwetsbaar aangewezen als het een gebied met zeer grote natuurwaarden betreft. Een gebied kan slechts worden aangemerkt als gebied met zeer grote natuurwaarden als bedoeld in artikel 2, lid 5 Wav, als: a in het gebied meer dan een soort aanwezig is die is opgenomen in bijlage II van richtlijn (EEG) nr. 92/43 of in de bijlage bij het Besluit Rode Lijsten flora en fauna en deze soorten of hun leefomgeving zeer gevoelig zijn voor de effecten van ammoniak; b het gebied is aangewezen als beschermde leefomgeving krachtens artikel 19 van de Flora- en faunawet en deze leefomgeving zeer gevoelig is voor de effecten van ammoniak, of c het gebied door gedeputeerde staten, in overeenstemming met de lokale en regionale organisaties op het terrein van natuur en landbouw die naar het oordeel van gedeputeerde staten representatief zijn alsmede met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten waartoe het betreffend gebied behoort, is voorgesteld om als zodanig te worden aangemerkt In Gelderland zijn geen gebieden aangewezen als beschermde leefomgeving krachtens artikel 19 van de Flora- en faunawet. De selectie van de zeer kwetsbare gebieden heeft plaatsgevonden op basis van bovenstaande criteria. Deze criteria zijn opgenomen in schema 1 en 2. Hieronder worden de verschillende stappen in deze schema s toegelicht. De nummering verwijst naar de stappen in het schema. 4

5 Schema 1: Selectie zeer kwetsbare gebieden, niet zijnde Natura 2000-gebieden of beschermde natuurmonumenten 1 Is het gebied gevoelig voor ammoniak? JA 2 a Is er sprake van natuurwaarden (gebieden > 50 ha) Of 2 b zeer grote natuurwaarden (gebieden < 50 ha zie schema 2)? NEE NEE NEE Niet Zeer Kwetsbaar (geen beschermingszone) NEE 3 Is er sprake van ecologische samenhang? JA JA 4 Heeft aanwijzing van het gebied als zeer kwetsbaar negatieve gevolgen voor bestaande veehouderijen? JA Is een hiervoor verantwoordelijk deel afsplitsbaar zonder nadelige gevolgen voor 2 en 3 NEE JA Gebied exclusief verantwoordelijk deel Gehele gebied NEE Zeer kwetsbaar (beschermingszone) 5

6 Schema 2: Bepaling zeer grote natuurwaarden (gebieden kleiner dan 50 ha Zijn er 2 of meer ammoniak gevoelige Rode lijstsoorten aanwezig NEE Is er overeenstem-ming over de kwetsbaarheid met relevante lokale en regionale partijen? JA JA NEE Verder met schema 1: stap 4 Geen Zeer grote natuurwaarden Zeer Kwetsbaar Stap 1: Is het gebied gevoelig voor ammoniak? Bij deze stap wordt bepaald in welke mate de natuur in het voor verzuring gevoelige gebied gevoelig is voor ammoniak. De gevoeligheid van de natuur hangt af van de natuurlijke standplaats, en wordt uitgedrukt in de kritische depositiewaarde. Als de ammoniakdepositie lager is dan de kritische depositiewaarde treden er geen duidelijk waarneembare schadelijke effecten op. Het wetenschappelijk onderzoek naar deze kritische depositiewaarde is nog niet afgerond. Het best beschikbare kennisoverzicht op het moment van opstellen van dit besluit, is de notitie Overzicht van kritische deposities voor natuurdoeltypen, in januari 2007 opgesteld door LNV- Directie Kennis, Alterra en Milieu Natuurplanbureau. De kritische depositiewaarden uit deze notitie zijn gebruikt (zie bijlage 2). Hoe is de kritische depositiewaarde van een voor verzuring gevoelig gebied bepaald? In Gelderland wordt sinds een rekenregel gehanteerd om de gevoeligheid van de natuur voor ammoniak te bepalen. Het gebruik van deze rekenregel is noodzakelijk omdat de verschillende in de voor verzuring gevoelige gebieden voorkomende natuurtypen niet exact in kaart zijn gebracht. Als een gebied begroeid is met één natuurtype is het eenvoudig om de kritische depositiewaarde van dat gebied vast te stellen. De kritische depositiewaarde van dat gebied is dan gelijk aan de kritische depositiewaarde van dat natuurtype. Maar de meeste voor verzuring gevoelige gebieden in Gelderland bestaan uit of liggen in een gebied met een mix van natuurtypen. 1 De rekenregel is voor het eerst gehanteerd bij het opstellen van het Gebiedsplan Natuur en Landschap (GS, mei 2002) 6

7 Om de gevoeligheid voor ammoniak van het voor verzuring gevoelige gebied te bepalen is het noodzakelijk om aan de hand van een rekenregel alle voorkomende natuurtypen gewogen mee te laten tellen in de kritische depositiewaarde. Naarmate de kritische depositiewaarde van een bepaald natuurtype lager is en het oppervlakteaandeel groter, weegt dit natuurtype zwaarder mee in de uiteindelijke gemiddelde kritische depositiewaarde.. In bijlage 2 van deze toelichting wordt de rekenregel aan de hand van een voorbeeld nader toegelicht. De Wav vereist dat voor verzuring gevoelige gebieden worden onderscheiden in de categorieën zeer kwetsbaar en niet zeer kwetsbaar. Alleen de zeer kwetsbare gebieden kunnen onder de werkingssfeer van de Wav vallen. De wijze waarop de provincie Gelderland de informatie over het voorkomen van natuurtypen beschikbaar heeft en het hierop toepassen van de rekenregel leiden ertoe dat de kritische depositiewaarde van het zuurgevoelige gebied in de regel beduidend hoger is dan de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige natuurtype dat in het voor verzuring gevoelige gebied voorkomt. De hogere score wordt veroorzaakt door het meerekenen van minder gevoelige natuurtypen en onzuiverheden zoals wegen, bebouwing, agrarische grond en landschapselementen. Op basis van ecologische deskundigheidsbeoordeling (expert judgement) is vast komen te staan dat een gebied als zeer kwetsbaar kan worden gekwalificeerd als voor het gehele gebied de berekende kritische depositiewaarde onder de 2000 mol/ha/jaar blijft. Stap 2a en 2b: Is er sprake van (zeer grote) natuurwaarden? Nadat de gebieden die gevoelig zijn voor ammoniak zijn geselecteerd (stap 1) is gekeken of er voldoende natuurwaarden aanwezig zijn om deze gebieden als zeer kwetsbaar te kwalificeren. Daarbij is onderscheid gemaakt in gebieden groter dan 50 ha en gebieden kleiner dan 50 ha. Met behulp van een Geografische Informatiesysteem (GIS) is bepaald of voor verzuring gevoelige gebieden groter of kleiner zijn dan 50 ha. Het moet hierbij gaan om aaneengesloten gebieden. Om de aaneengeslotenheid te bepalen is het volgende criterium toegepast: Een gebied wordt als een geheel gezien als de samenstellende (bos-)percelen op een afstand van minder dan 30 meter van elkaar gelegen zijn. Deze maat is afgeleid van de dimensionering van een provinciale weg inclusief vrijliggende fietspaden en bermen (zoals de N224 die de Ginkelse heide van de Edese Heide scheidt), daarnaast heeft de te overbruggen afstand voor verschillende soorten bij deze keuze een rol gespeeld. In gevallen waarin voor verzuring gevoelige gebieden deels binnen de begrenzing van een Natura 2000-gebied of een beschermd natuurmonument vallen, wordt de oppervlakte van het totale voor verzuring gevoelige gebied gebruikt om te bepalen of het gebied groter dan wel kleiner dan 50 ha is. De toetsing aan de overige criteria wordt alleen gedaan voor het deel van het voor verzuring gevoelige gebied dat geen onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied of beschermd natuurmonument (dit volgt uit artikel 2, vierde lid, Wav). -Gebieden groter dan 50 ha- De Memorie van Toelichting 2 op de Wav geeft aan dat grotere, robuuste gebieden meer ecologische potentie hebben dan kleine gebieden. De memorie schrijft: om die reden ligt het voor de hand om grote voor verzuring gevoelige gebieden als zeer kwetsbaar gebied aan te wijzen, ook al zijn de natuurwaarden minder groot of is de aanwezige natuur minder gevoelig voor ammoniak dan in andere kleinere voor verzuring gevoelige gebieden. Dit laat onverlet dat aan de randen maatwerk mogelijk is (zie stap 4). In Gelderland zijn in vrijwel alle gebieden groter dan 50 ha natuurwaarden aanwezig. Dit komt onder andere tot uiting in de aanwezigheid van Rode lijstsoorten. Slechts enkele gebieden groter dan 50 ha zijn niet aangewezen als zeer kwetsbaar omdat er onvoldoende natuurwaarden aanwezig waren. 2 Kamerstukken II 2005/06, , nr. 3, p.6. 7

8 Bij de afweging hiervan is onder andere gekeken naar het belang van het gebied voor omliggende natuurgebieden en het aantal voorkomende ammoniakgevoelige soorten. -Gebieden kleiner dan 50 ha- Aan gebieden kleiner dan 50 ha stelt de Wav strengere eisen. Deze gebieden kunnen alleen worden aangewezen als zeer kwetsbaar als het een gebied met zeer grote natuurwaarden betreft. Het gaat hierbij onder andere over de aanwezigheid van minimaal 2 Rode lijstsoorten die gevoelig zijn voor de effecten van ammoniak. Daarnaast kunnen gebieden kleiner dan 50 ha ook als zeer kwetsbaar worden aangewezen als hierover overeenstemming is met de lokale en regionale organisaties op het terrein van natuur en landbouw, alsmede met de burgemeester en wethouders van de gemeente waartoe het betreffende gebied behoort. Van de derde mogelijkheid die de wet kent om gebieden kleiner dan 50 ha als zeer kwetsbaar aan te wijzen, de beschermde leefomgeving (art. 19 Flora- en faunawet), is in Gelderland geen gebruik gemaakt. Er zijn geen gebieden als beschermde leefomgeving aangewezen. Schema 2: Bepaling zeer grote natuurwaarden: -Zijn er in gebieden kleiner dan 50 ha minimaal 2 ammoniakgevoelige Rode lijstsoorten aanwezig? Van alle gebieden kleiner dan 50 ha is bepaald of er zeer grote natuurwaarden aanwezig zijn. De analyse is gebaseerd op de aantoonbare aanwezigheid van het aantal Rode lijstsoorten in een bepaald gebied. Het gaat daarbij met name om soorten die gebonden zijn aan ammoniakgevoelige natuurtypen. Over de ammoniakgevoeligheid van de soorten zelf is immers weinig informatie bekend. Volgens artikel 2, zesde lid, onder a, Wav moeten bij de beoordeling van de gebieden ook de soorten die opgenomen zijn in bijlage II van richtlijn (EEG) nr. 92/43, worden meegenomen. De meeste soorten die op deze lijst staan komen ofwel niet (meer) in Gelderland voor, ofwel zijn niet gebonden aan een habitat, dat gevoelig is voor ammoniak. De overige soorten van bijlage II die wel in Gelderland voorkomen en waarvan de habitat gevoelig is voor ammoniak, staan ook op de Rode lijst en worden dus op deze wijze meegenomen in de beoordeling. Alle gebieden waarvan bekend is dat er aantoonbaar en recentelijk twee of meer Rode lijstsoorten voorkomen zijn in beginsel aangemerkt als gebieden met zeer grote natuurwaarden. Bij de beoordeling zijn de volgende soortgroepen betrokken: vaatplanten, amfibieën, reptielen, vlinders, libellen, bijen, sprinkhanen, korstmossen en mossen. Over vaatplanten heeft de provincie Gelderland voldoende informatie dankzij provinciale inventarisaties. Voor de overige soortgroepen is de informatie verzameld via het Natuurloket dat zijn informatie verkrijgt via een aantal organisaties dat is verenigd in de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna. De verkregen gegevens zijn maximaal 10 jaar oud. In bijlage 3 van deze toelichting is een overzicht opgenomen van alle Rode lijstsoorten die gevoelig zijn voor ammoniak en meegenomen zijn bij de beoordeling. - Is er overeenstemming tussen GS, relevante gebiedspartijen en gemeenten? Volgens artikel 2, zesde lid, onder c, Wav, kunnen andere gebieden waarover tussen GS, organisaties op het terrein van natuur en landbouw en gemeenten waarin het gebied gelegen is, overeenstemming is worden aangewezen als zeer kwetsbaar. Zoals vermeld in hoofdstuk 2 van deze toelichting heeft overeenstemming tussen de verschillende partijen in de Gelderse Vallei geleid tot opname van enkele zeer kwetsbare gebiedjes. Deze overeenstemming blijkt uit een brief van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, d.d. 8 februari 2008, kenmerk In de Achterhoek en Liemers zijn naar aanleiding van een zienswijze en op advies van de streekcommissie, die voorziet in de overeenstemming tussen de verschillende partijen, tien gebiedjes als zeer kwetsbaar aangewezen. De overeenstemming blijkt uit een brief van de Streekcommissie Achterhoek en Liemers d.d. 19 februari 2009, kenmerk SC3 Wav en een aanvulling hierop d.d. 20 maart

9 Als gebieden, op grond van bovengenoemde overeenstemming zijn aangewezen, zijn deze op de bij dit besluit behorende kaart aangegeven met een eigen legenda-eenheid. In de rest van Gelderland zijn geen gebieden voorgedragen. Stap 3: Ecologische samenhang Het criterium ecologische samenhang kan worden toegepast op voor verzuring gevoelige gebieden die van belang zijn als onderdeel van een ecologisch samenhangend complex. Gebieden die geen natuurwaarden vertegenwoordigen kunnen wel van groot belang zijn voor de ecologische samenhang en kunnen daarom als zeer kwetsbaar worden aangewezen. Om te bepalen of er sprake is van ecologische samenhang is gekeken naar de ligging ten opzichte van elkaar en de onderlinge afstand van gebieden met overeenkomstige leefgebieden van soorten. Daarbij zijn ook de natuurdoelen voor een groter gebied bekeken. In Gelderland zijn geen extra gebieden aangewezen op basis van het criterium ecologische samenhang. Stap 4: Heeft aanwijzing van zeer kwetsbaar gebied gevolgen voor bestaande veehouderijen? Uit alle voorgaande stappen komen gebieden naar voren die als zeer kwetsbaar kunnen worden aangewezen. Bij de vaststelling van de begrenzing wordt getracht eventuele knelpunten bij veehouderijbedrijven via maatwerk op te lossen. Om goed maatwerk te kunnen leveren is het nodig om te kijken naar bedrijven waar de problematiek het grootst is. In de Memorie van Toelichting op de Wav is aangegeven dat aanpassing van de begrenzing mogelijk is als het gaat om een topografisch begrensd gebied en voor zover er geen verlies van bijzondere natuurwaarden optreedt of van de ecologische samenhang. In die gevallen kan worden besloten om de begrenzing zodanig aan te passen dat een veehouderijbedrijf geen beperkingen meer ondervindt van de Wav. De Dienst Landelijk Gebied heeft voor ons op basis van het GIAB de ligging en omvang van veehouderijen in een zone van 250 meter rondom de zeer kwetsbare natuurgebieden bepaald. Het GIAB-bestand, dat gebaseerd is op de opgaven van de jaarlijkse landbouwtelling, is op dit moment het best beschikbare bestand om het maatwerk te kunnen verrichten. Voor alle veehouderijen groter dan 50 n.g.e. 4 is bekeken of er een maatwerkoplossing te vinden is. Hieronder vallen zowel gespecialiseerde intensieve veehouderijen, als gespecialiseerde melkveehouderijen als bedrijven met beide veehouderijtakken. Voor bedrijven met een economische omvang kleiner dan 50 n.g.e. is het vrijwel onmogelijk een modaal inkomen te halen. Deze bedrijven hebben in de meeste gevallen onvoldoende perspectief om in de toekomst door te groeien en zijn om die reden niet meegenomen in het maatwerk. Overigens kunnen melkveehouderijen in een Wav-zone doorgroeien tot 2446 kg ammoniak per jaar (ca. 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee). Bij het toepassen van maatwerk is gekeken naar alle zeer kwetsbare gebieden, zowel groter als kleiner dan 50 ha, met uitzondering van de zeer kwetsbare gebieden die tevens Natura gebied dan wel beschermd natuurmonument zijn. 3 Geografische Informatie Agrarische Bedrijven 4 Nederlandse grootte-eenheden 9

10 Aanpassing van de begrenzing heeft plaatsgevonden indien: - het deel van het voor verzuring gevoelige gebied dat verantwoordelijk is voor de Wavbeperkingen voor omliggende bedrijven topografisch of kadastraal begrensd is. Hierbij kan het gaan om uitstulpingen zoals een houtwal, een bosstrook of een duidelijk topografisch begrensde kavel, die in omvang in beginsel niet groter is dan 5 ha. Als meerdere bedrijven grotere bedrijven betrokken zijn, dan weegt het landbouwbelang zwaarder dan bij 1 bedrijf en kan het af te scheiden deel in voorkomende gevallen ook groter zijn dan 5 ha, èn - de aanpassing niet van invloed is op de bijzondere natuurwaarden in het voor verzuring gevoelige gebied; Er is met name gekeken of de voor verzuring gevoelige Rode lijstsoorten niet (overwegend) voorkomen op het af te splitsen deel van het gebied, èn - het betreffende deel van het voor verzuring gevoelige gebied niet van belang is voor de ecologische samenhang tussen de zeer kwetsbare gebieden. 4 GEVOLGEN VAN DE AMMONIAKWETGEVING OP HET TE BESCHERMEN OPPER- VLAKTE Met behulp van GIS zijn de oppervlaktes berekend van de verschillende gebieden (zie tabel 1). Het te beschermen gebied is ten opzichte van de eerste aanwijzing (1 juli 2003) van de voor verzuring gevoelige gebieden afgenomen met 4%. Tabel 1 oppervlakte voor verzuring gevoelige gebieden en zeer kwetsbare gebieden Te beschermen Besluit oppervlakte in ha % Vóór 1 juli 2003 (alle voor verzuring gevoelige gebieden binnen en buiten de EHS incl. convenantgebieden) Vanaf 1 juli 2003 (alle voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen de EHS) Aanpassing EHS (GS-besluit van 9 mei 2006) maart 2009: Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden: -Natura 2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten ha -zeer kwetsbaar door overeenstemming 71 ha -gebieden groter dan 50 ha ha -gebieden kleiner dan 50 ha ha Opvallend is dat ha (=83 %) van het totaal als zeer kwetsbaar aangewezen gebied bestaat uit Natura 2000-gebied en beschermde natuurmonumenten. Deze gebieden zijn, voor zover ze als voor verzuring gevoelig gebied zijn aangegeven, verplicht als zeer kwetsbaar aangewezen. Hierop kan geen maatwerk worden toegepast. 5 Door een aanpassing van de EHS zoals bedoeld in de Wav (GS besluit van 9 mei 2006) zijn de beperkingen als gevolg van de Wav voor een aantal bedrijven al opgeheven. In de reconstructiegebieden zijn 39 grenscorrecties van de EHS doorgevoerd. Ter compensatie hiervoor zijn ook gebieden aan de EHS toegevoegd. Hiermee is vooruitgelopen op de herzieningvan de Wav. 6 Naar aanleiding van de zienswijzen is het oppervlakte van het kwetsbare gebied verder afgenomen met ca. 41 ha. 10

11 5 GEVOLGEN VAN DE AANWIJZING VAN ZEER KWETSBARE GEBIEDEN VOOR DE LANDBOUW Door de Dienst Landelijk Gebied is berekend hoeveel bedrijven in de 250 meter-zone rondom een zeer kwetsbaar gebied liggen. In tabel 2 wordt dit voor veehouderijen, onderverdeeld naar bedrijfsgrootte en naar bedrijfstype op drie momenten weergegeven. Tabel 2 : Aantal veehouderijen in de Wav-zonering met onderscheid in gespecialiseerde intensieve veehouderijen (a), gespecialiseerde melkveehouderijen (b) en gemengde veehouderijen (c) en onderscheid in verschillende bedrijfsgroottes Besluit aantal bedrijven nge aantal bedrijven > 70 nge a b c totaal a b c totaal 1. Vóór 1 juli 2003 (alle voor verzuring gevoelige gebieden binnen en buiten de EHS incl. convenantgebieden) Vanaf 1 juli 2003 (alle voor verzuring gevoelige gebieden gelegen binnen de EHS) totaal en % 698 = 100 % 562 = 81 % 3. December 2008: Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden: a. Natura 2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten b. zeer kwetsbaar door overeenstemming c. gebieden groter dan 50 ha d. gebieden kleiner dan 50 ha Totaal a t/m d = 59 % Na behandeling van de zienswijzen Na advisering Streekcommissie Achterhoek Liemers = 55 % = 53 % Bron: GIAB 2003, GIAB 2006, VVGG_voor 1juli 2003_binnen en buiten EHS, VVGG na 1 juli 2003_binnen EHS(WAV), Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden oktober

12 Provinciale Staten Uit deze tabel kunnen enkele conclusies worden getrokken. Bij het van kracht worden van de Wav op 8 mei 2002 lag er een ammoniakzone rondom alle voor verzuring gevoelige gebieden. Op dat moment lagen totaal 698 bedrijven groter dan 50 n.g.e. in deze ammoniakzone. Door de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden is dit aantal gedaald naar 413 bedrijven, na behandeling van de zienswijzen en advisering door de streekcommissie is dit aantal gedaald naar resp. 387 en 372. Dit betekent uiteindelijk een afname van 47%. Van de bedrijven die nog in de ammoniakzone liggen is ca. 75% groter dan 70 n.g.e. Uit het IPO-voorstel voor wijziging van de Wav uit maart 2004 en de daarop volgende afspraken is naar voren gekomen dat het aantal bedrijven dat in dat geval met het regime van de Wav te maken heeft in Gelderland met ca 44 % zou worden teruggebracht. Gelderland heeft een relatief groot oppervlakte dat verplicht als zeer kwetsbaar moet worden aangewezen (Natura 2000 en beschermde natuurmonumenten). Ca. 111 bedrijven liggen in een dergelijke beschermingszone. Het maatwerk om toekomstgerichte bedrijven uit de ammoniakzone te halen kon maar op 16 % van het als zeer kwetsbaar aangewezen gebied worden toegepast. Op de kaart behorende bij dit besluit zijn de gebieden die niet meer als zeer kwetsbaar zijn aangewezen vanwege onevenredig grote gevolgen voor de veehouderij met een eigen legendaeenheid aangegeven. 6 RELATIE WAV MET HERBEGRENZING EHS, NATUURBESCHERMINGSWET- GEBIEDEN EN RECONSTRUCTIE Herbegrenzing EHS Tegelijkertijd met de vaststelling van zeer kwetsbare gebieden in het kader van de Wav loopt de procedure tot herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De herbegrensde EHS is een fractie kleiner, maar wel robuuster geworden. Omdat de zeer kwetsbare gebieden alleen in de EHS mogen liggen wordt in dit besluit uitgegaan van de herbegrensde EHS. Natuurbeschermingswet en Natura 2000-gebieden Als Natuurbeschermingswetgebieden (Nbwet-gebieden) voor verzuring gevoelig zijn, moeten ze als zeer kwetsbaar worden aangewezen en zijn op deze gebieden twee beschermingsregimes van toepassing. De Nbwet biedt in dat geval aanvullende bescherming. Dit kan betekenen dat binnen maar ook buiten de ammoniakzone van 250 meter beperkingen aan de oprichting of uitbreiding of verandering van een veehouderijbedrijf kunnen worden opgelegd, of dat de Nbwetvergunning zelfs kan worden geweigerd. De vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer vindt plaats door de gemeente, voor de Nbwetvergunning is de provincie het bevoegde gezag. Bedrijven in de nabijheid van een als zeer kwetsbaar aangewezen Nbwet-gebied moeten bij toename van de ammoniakuitstoot of bij verandering van de bedrijfsvoering beide vergunningen aanvragen. In het wetsontwerp Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt voorzien in een afstemmingsregeling. Reconstructie In Gelderland zijn drie Reconstructiegebieden waarvoor Provinciale Staten een Reconstructieplan hebben vastgesteld. Een reconstructiegebied is ingedeeld in landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensiveringsgebieden. De extensiveringsgebieden sluiten aan bij de zeer kwetsbare bos- en natuurgebieden. Nieuwvestiging en uitbreiding van intensieve veehouderij is in deze gebieden in beginsel niet toegestaan. Daartegenover staat dat in deze gebieden de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van voorzieningen en maatregelen die beëindiging of verplaatsing van intensieve veehouderijen bevorderen. De extensiveringsgebieden overlappen grotendeels met de 250 meter zonering uit de Wav. In deze gebieden zullen de beperkingen ten aanzien van de intensieve veehouderij verder gaan dan de beperkingen die de Wav met zich meebrengt (in de Wav-zone is uitbreiding binnen het vergunde ammoniakplafond mogelijk).

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Ministerie van VROM Eindrapport strategische milieubeoordeling Ministerie van VROM >

Ministerie van VROM Eindrapport strategische milieubeoordeling Ministerie van VROM > > www.vrom.nl Strategische milieubeoordeling Derde Nota Waddenzee Eindrapport strategische milieubeoordeling van het concept aangepast deel 3 van de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee Strategische

Nadere informatie

Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen

Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen 1 Knelpunten gebiedsontwikkeling: de rol van Europese richtlijnen November 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

MER B02047.000032.01000

MER B02047.000032.01000 MER BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE WAGENINGEN 5 februari 2013 076501316:C Definitief B02047.000032.01000 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 17 1.1 Aanleiding tot bestemmingsplan Buitengebied...

Nadere informatie

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden November 2007 2 Inhoud Voorwoord 9 De 162 Natura 2000-gebieden in

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013

Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 PLANTOELICHTING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2013 GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL Status: Ontwerp Datum: 5 februari 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding...4 1.1. Ligging plangebied...4 1.2. Aanleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Handmatige kokkelvisserij in de Waddenzee

Onderwerp: Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Handmatige kokkelvisserij in de Waddenzee Vereniging 'Op handkracht verder' de heer B.J. Keus Postbus 116 4400 AC Yerseke Leeuwarden, 3 augustus 2006 Verzonden, Ons kenmerk : 649112 Afdeling : Landelijk Gebied Telefoon : 058-2925024 / M. Flipse

Nadere informatie

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA

: Vergunning ex art. 19d Natuurbeschermingswet '98 voor 3000 extra vliegbewegingen DHA Six Advocaten B.V. Koninginneweg 182 1075 EH AMSTERDAM Leeuwarden, 19 november 2008 Verzonden, 19 december 2008 Ons kenmerk : 00793446 Afdeling : Landelijk Gebied Beleid Behandeld door : F. Wagenaar /

Nadere informatie

Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland

Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Renée M. Bekker, Ruud Bink, Victor Mensing, en Baudewijn Odé Titel: Rapportage Pilot Risicoanalyse Rijkswaterstaat regio Zeeland Auteurs: Renée

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute Toetsing realisatie RijnlandRoute aan Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur,

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG

AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG AANTEKENEN Ministerie van Economische Zaken Directie Energiemarkt Inspraakpunt Zoutwinning Havenmond, Aanleverpunt C22 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum: Harlingen 19 november 2013, Kenmerk: EG/13266

Nadere informatie

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ NATUUR EN MILIEU 30 september 2013 077308380:A - Definitief C03001.000036.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 7 1.1 Vraagstelling... 7 1.2 Definiëring

Nadere informatie

bestemmingsplan Golfbaan Eyckenduyn gemeente Peel en Maas datum: 17 juni 2013 projectnummer: 404632R.2001 adviseur: Rnu/Rve

bestemmingsplan Golfbaan Eyckenduyn gemeente Peel en Maas datum: 17 juni 2013 projectnummer: 404632R.2001 adviseur: Rnu/Rve bestemmingsplan Golfbaan Eyckenduyn gemeente Peel en Maas status: ontwerp datum: 17 juni 2013 projectnummer: 404632R.2001 adviseur: Rnu/Rve 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Ligging plangebied

Nadere informatie

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 ing. G.J. Spek 6 maart 2014 COLOFON Titel rapport Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland Opdrachtgever

Nadere informatie

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet

Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her) inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Dwingelderveld Toets (her)inrichtingsmaatregelen aan de Natuurbeschermingswet Definitief Dienst Landelijk Gebied Grontmij

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Reallocatie van grondwaterwinningen. locaties in Brabant. Startnotitie Milieu Effect Rapportage

Reallocatie van grondwaterwinningen. locaties in Brabant. Startnotitie Milieu Effect Rapportage Reallocatie van grondwaterwinningen naar duurzame locaties in Brabant Startnotitie Milieu Effect Rapportage 9 j u n i 2 0 0 6 / d e f i n i t i e f Reallocatie van grondwaterwinningen naar duurzame locaties

Nadere informatie

Vlietwijk KEEL-gebied

Vlietwijk KEEL-gebied Vlietwijk KEEL-gebied Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerende plannen 1.4 Leeswijzer 7 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen

Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen. Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Alvershool 7 te Gerwen Gemeente Nuenen Ruimtelijke onderbouwing Bijlage Datum: September 2010 Projectgegevens:

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR Plan-MER Beheerplan Voordelta van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 0. SAMENVATTING

Nadere informatie

Milieurapport WHP en WBP Fryslân

Milieurapport WHP en WBP Fryslân Milieurapport WHP en WBP Fryslân Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân 11 september 2008 9T0956 Definitief Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 (0)50 521 42 14 Telefoon +31 (0)50 526 14 53 Fax

Nadere informatie