Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar Deel 3C Beschrijving van de ICT-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.

2 Curriculumoverzicht ICT-Hoofdfase (voltijd en deeltijd) Samenstelling hoofdfase (voltijd, deeltijd) Conform artikel 6.1 lid 2 van de OER De postpropedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de OER de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studiepunten (studielast = aantal studiepunten * 28 uur). A. Voltijd Niveau afstudeerbekwaam a) Basissemester 1 course 1 (7,5 studiepunten) b) Basissemester 1 course 2 (7,5 studiepunten) c) Basissemester 1 project (15 studiepunten) d) Basissemester 2 course 1 (7,5 studiepunten) e) Basissemester 2 course 2 (7,5 studiepunten) f) Basissemester 2 project (15 studiepunten) g) Stage (zie deel 3E) (30 studiepunten) h) Verdiepend semester course 1 (7,5 studiepunten) i) Verdiepend semester course 2 (7,5 studiepunten) j) Verdiepend semester project (15 studiepunten) Niveau beroepsbekaam k) Afstudeerproject (zie deel 3E) (30 studiepunten) Minor (30 studiepunten) B. Deeltijd Niveau afstudeerbekwaam a) Basissemester 1 course 1 (7,5 studiepunten) b) Basissemester 1 course 2 (7,5 studiepunten) c) Basissemester 1 ++-gedeelte (7,5 studiepunten) d) Basissemester 2 course 1 (7,5 studiepunten) e) Basissemester 2 course 2 (7,5 studiepunten) f) Basissemester 2 ++-gedeelte (7,5 studiepunten) g) Deeltijd-project (zie deel 3E) (22,5 studiepunten) h) Stage (zie deel 3E) (30 studiepunten) i) Verdiepend semester course 1 (7,5 studiepunten) j) Verdiepend semester course 2 (7,5 studiepunten) k) Verdiepend semester ++-gedeelte (7,5 studiepunten) Niveau beroepsbekaam l) Afstudeerproject (zie deel 3E) (30 studiepunten) Minor (30 studiepunten) Basissemesters en verdiepende semesters verschillen per profiel. Op de volgende pagina worden deze per semester genoemd, en ook wordt aangegeven waar de owe s van het betreffende semester zijn te vinden.

3 Inhoudsopgave Eindkwalificaties profiel Information Management & Consultancy (IMC)... 4 Eindkwalificaties profiel Enterprise Software Solutions (ESS)... 8 Eindkwalificaties profiel Software Development (SD) Eindkwalificaties profiel Web Development (WD) Eindkwalificaties profiel Data Solutions Development (DSD) Eindkwalificaties profiel Infrastructure & Security Management (ISM) Eindkwalificaties profiel Embedded Software Development (ESD) Basissemester Develop a Web Application (DWA) Basissemester Information Systems Engineering (ISE) Basissemester Object Oriented Software Engineering (OOSE) Basissemester Business & IT Alignment (BIA) Verdiepend semester Business Information Management (BIMA) Basissemester Enterprise Information Management (EIM) Verdiepend semester Enterprise Resource Planning (ERP) Verdiepend semester Advanced Software Development (ASD) Verdiepend semester.net on the Server (NotS) Basissemester Manage a Networked Server Environment (MANSE) Basissemester Secure Environments and Applications (SEA) Basissemester Internet of Things (IoT) Verdiepend semester World of Robots (WoR) Integrale toets HBO-ICT (niveau 2)

4 Eindkwalificaties profiel Information Management & Consultancy (IMC) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IMC-1 IMC-2 IMC-3 De student anticipeert op de lange termijnvisie en -strategie van een organisatie, legt deze vast en bepaalt op basis hiervan het afgestemde informatiebeleid, bestaande uit kaders en modellen voor de informatievoorziening en de bijbenodigde infrastructuur. De student stelt een informatievoorzieningsarchitectuur vast op basis van een bedrijfsarchitectuur, bestaande uit kaders en modellen voor informatiesysteem en infrastructurele laag, lettend op aspecten van interoperabiliteit, schaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en security. De student stelt de architectuur op in samenspraak met alle belanghebbenden, rekening houdend met zowel de bedrijfsontwikkelingen als de technologische ontwikkelingen. De student legt op basis van deze architectuur een basis voor de realisatie van een optimaal afgestemde IV door de definitie van een bijbehorende projectenkalender (IT- Programma). De student eliciteert, analyseert, abstraheert en structureert bedrijfs-, gebruikers- en systeemeisen in samenhang met het informatiebeleid en de bedrijfs- en gebruikerswensen, voor het ontwerpen en de realisatie van een (informatie)systeem. De student draagt zorg voor de consistentie, volledigheid en samenhang van de opgestelde functionele en niet-functionele eisen, rekening houdend met aspecten functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, interoperabiliteit, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid. De student zorgt voor opstelling, afstemming en validatie van de opgestelde eisen bij alle stakeholders volgens een algemeen gelden raamwerk, tech- Organisatiestrategiemodellen Organisatiestructuur en procesmodellen Financieel management (kostenmodellen, budgettering, kosten baten) Projecten portfoliomanagement ICT-functie, beleid en strategie Business en IT alignment model ICT governance ICT en organisatievernieuwing Kennis van besluitvormingsprocessen en leiderschapsrollen hierin Kennis van onderhandelingsprocessen Organisatiestrategiemodellen Organisatiestructuur en procesmodellen Projecten portfoliomanagement Architectuurmethode Bedrijfsarchitectuur, informatievoorzieningsarchitectuur Business- en IT alignment- model IT-kwaliteitsaspecten (schaalbaarheid, security, interoperabiliteit, gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid, prestatie) Heeft kennis van communicatie en communicatieprocessen met verschillende doelgroepen. Heeft kennis van adviesprocessen Heeft kennis van gesprekstechnieken en gespreksmodellen Requirements engineeringproces Requirementsmodellen en - analysetechnieken Business case Financial management (budgetten, begroten, kosten/baten) Business en user requirements, functioneel en niet-functioneel Kwaliteitsaspecten van requirements (norm ISO/IEC , waaronder functionaliteit, betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie, onderhoudbaarheid, portabiliteit) Requirementsvalidatietechnieken en proces Procesmodellen (BPMN) en informatiemodellen (ER, relationeel) Een organisatiestrategie analyseren en beschrijven. Globaal de organisatiestructuur en bijbehorende procesmodel opstellen. Een afgestemd informatiebeleid opstellen. Een migratiepad vaststellen met een bijbehorende projectkalender. Een kosten-batenanalyse uitvoeren en een business case opstellen binnen het ICTbeleid. Omgaan met belangen(verschillen). Besluitvorming organiseren en beïnvloeden. Herkennen dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en daarop te sturen. Een business architectuur analyseren en opstellen Een informatievoorzieningsarchitectuur opstellen Een migratiepad vaststellen met een bijbehorende projectkalender Beschikt over luister-, zender- en regulerende vaardigheden om twee- en groepsgesprekken te voeren Oplossingen op adequate wijze presenteren of demonstreren aan verschillende of gemengde doelgroepen. In een adviestraject een feedbackbijeenkomst leiden. Bedrijfs- en systeemeisen analyseren en opstellen voor een IT-systeem Requirements vastleggen in een bijpassend model, zoals een proces- of informatiemodel Niet-functionele bedrijfs- en systeemeisen opstellen Uit beschikbare bronnen de geschikte informatie voor bedrijfs- en systeemeisen abstraheren De opgestelde eisen valideren bij de stakeholders Beschikt over luister-, zender- en regulerende vaardigheden om elicitatiegesprekken te voeren Omgaan met belangen(verschillen) Besluitvorming organiseren en beïnvloeden. Weerstand herkennen en op adequate wijze adresseren. Herkennen dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en daarop sturen.

5 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IMC-4 IMC-5 IMC-6 IMC-7 niek en methode. De student onderzoekt nieuwe ICT-technologie en de toepassing ervan en kan de bijbehorende meerwaarde voor de business benoemen. De student kan de kennis van nieuwe technologie vervolgens voor een specifiek business ICTvraagstuk toepassen in een bijbehorende ICT-oplossing. De student kan volgens vooropgestelde documentstandaarden relevante beleidsdocumenten schrijven, passend bij doel en doelgroep, kiest hierbij bijbehorende stijl en media, en draagt zorg voor de actualiteit van de bestaande documentatie. De student luistert actief naar externe en interne belanghebbenden, verheldert en benoemt op basis hiervan de gebruikers- en organisatiebehoeften en geeft aandacht aan de relatie met belanghebbenden. De student stelt verschillende oplossingen voor die aansluiten bij de gebruikers- en organisatiebehoeften. De student adviseert op basis van de door de organisatie vooropgestelde (financiële en/of maatschappelijke) criteria een passende oplossing en verantwoordt deze oplossing. De student plant en beheerst een (ICT-) project, zodat het resultaat wordt opgeleverd dat aansluit bij de gebruikers- en organisatiebehoeften en kiest Onderzoekscyclus Onderzoeksmethoden en technieken Brongebruik (APA, mediawijshei, papers, tijdschriften, online bronnen, multimediale bronnen, zoekmachines) Relevante ICT-ontwikkelingen Heeft kennis van schrijf- en rapportagetechnieken voor verschillende doeleinden en doelgroepen. Informatie-, behoefte-, veranderings- en probleemanalyse en methoden en technieken Business requirements Organisatiestrategiemodellen Organisatiestructuur en procesmodellen Financieel management (kostenmodellen, budgettering, kosten baten) Adviseringsmethoden en technieken ICT-oplossingen: DBMS, ERP, ECM, Web apps, Mobile apps, customized software vs off the shelve, SCM, Web20, Office suites, DSS, BI, vertical software) Serviceprocessen (klantprocessen, marketing) Business case (financieel, maatschappelijk) Projectmanagementmethode (P6 methode) Business case (financieel, maatschappelijk) Projectopdrachtdefinitie Kan een onderzoek uitvoeren in de context van een business- en IT-vraagstuk met gebruik van geschikte onderzoeksmethoden volgens de fasen van de onderzoekscyclus. Kan onderzoeksresultaten gebruiken bij de oplossing van een business- en IT-vraagstuk. Kan de kwaliteit van onderzoeksproces en onderzoeksresultaat evalueren en op basis hiervan verbeterpunten en nieuwe vragen formuleren. Kan de onderzoeksresultaten doelgroepgricht rapporteren in een onderzoeksrapport Kan de onderzoeksresultaten doelgroepgricht presenteren in de context van het IT vraagstuk Houdt zich aan taalconventies en stijleisen (spelling, interpunctie, hoofdlettergebruik, grammaticaal correct, verzorgd werk) Schrijft teksten die goed en herkenbaar zijn gestructureerd (titel, inleiding, doel, probleemstelling, middenstuk en slot / conclusie). Houdt rekening met lezer en schrijfdoel en kiest de communicatieve stijl (informeren, overtuigen, vermaken) die past bij opdracht, taak of situatie Aangedragen informatie is juist, volledig, betrouwbaar en verifieerbaar (APA-normen) Behandelt zijn stof helder en logisch (goede argumentatie, heldere voortgang en leidend naar een conclusie) Voor een business- en IT-vraagstuk een informatie- en procesanalyse uitvoeren Voor een business- en I- vraagstuk een probleem- en alternatievenanalyse uitvoeren Voor een business- en IT- vraagstuk de business requirements analyseren en opstellen Voor een business- en IT- vraagstuk verschillende oplossingen ontwerpen en deze globaal uitwerken. Voor een business- en IT- vraagstuk uit verschillende ontworpen oplossingen een advies geven en deze middels een (financieel, maatschappelijk) business case onderbouwen Beschikt over luister-, zender- en regulerende vaardigheden om twee- en groepsgesprekken binnen een adviestraject te voeren. Gegevens over personen of organisaties, modellen, geanalyseerde problemen, en alternatieven op adequate wijze doelgroepgericht presenteren. (H)erkent dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en is in staat daar op te sturen. Moeilijke, openlijke gesprekken voeren om te voorkomen dat uitgestelde bezwaren blijven terugkomen. Omgaan met belangen(verschillen). Besluitvorming organiseren en beïnvloeden. Doelgroepgericht een opgebouwd advies (op basis van een probleem- en organisatieanalyse en een set ontworpen alternatieve oplossingen) rapporteren in een adviesrapport Een opdracht uitwerken in een plan van aanpak (incl. projectdefinitie, rollen, mijlpalen, planning, mensen middelen, kwaliteit en risico's) De projectopdracht rechtvaardigen door het

6 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) IMC-8 IMC-9 hiervoor een passende methode. De student definieert hiervoor de project business case (opdracht, doelstelling, kostenbaten), activiteiten, mijlpalen, planning, geschikte mensen en middelen, kwaliteit en risico s. De student evalueert op systematische wijze de (ICT-) processen op basis van verschillende bronnen. De student herontwerpt deze, waarbij gestuurd wordt op effectiviteit en efficiëntie, alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie met beschikbare ondersteunende technologie. De student bepaalt de organisatorische (structuur, processen, mens, cultuur) gevolgen bij de implementatie van een ICToplossing. De student plant de implementatie en ondersteunt de uitvoering en beheersing waarbij rekening gehouden wordt met de acceptatie van en het draagvlak voor de oplossing. Projectrollen, mijlpalen, issues, planning, mensen en middelen, kwaliteits - en risico beheersing, communicatie Projectfasen en indeling Heeft kennis van leidersschapsstijlen Heeft kennis van besluitvormingsstrategieën. Heeft kennis van relatiemanagement Typeren processen Porter waardeketen Business process management (BPM) Business process reengineering (BPR) Business process modelling Procesanalyse Meten van processen adhv relevante KSF/KPI Informatie-analyse Herontwerpen processen adhv doelstellingen Kwaliteitsmanagement en modellen Stakeholders, proceseigenaren, uitvoerders, verantwoordelijken benoemen Inrichten processen Externe-interne analyse Strategie SOLL-situatie (structuur, cultuur, proces, innovatie, financiën) Veranderstrategie, veranderplan en -planning Interventies Impactanalyse 7S model Implementatie en evaluatie Omgaan met weerstand Gesprekstechnieken en gespreksmodellen voor verschillende typen gesprekken in organisaties. Strategieën om draagvlak / engagement voor implementatie te creëren opstellen van een (financiële, maatschappelijke) business case Projectmatig een opdracht uitvoeren vanuit de toebedeelde/zelfgekozen rol Bewaakt en verantwoordt de voortgang en kwaliteit van het project (eigen bijdragen en team) en stuurt waar nodig bij (H)erkent dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en is in staat daar op te sturen Voor de opzet of beheersing van het project onderdelen van het plan van aanpak op adequate wijze doelgroepgericht presenteren Voor een business- en IT-vraagstuk een informatie- en procesanalyse uitvoeren, een probleem- en alternatievenanalyse uitvoeren en de business requirements opstellen Voor een bepaald proces belangrijkste KPI s vaststellen. Volgens een geschikte strategie (bijv. LEAN, theory of contraints) een proces herontwerpen en verbeteren, met inbegrip van de processtappen, verantwoordelijkheden, informatievoorziening, uitvoerders en andere stakeholders. Doelgroepgericht de herontworpen processen (inbegrip van de processtappen, verantwoordelijkheden, informatievoorziening, uitvoerders en andere stakeholders) onderbouwd rapporteren binnen een adviesrapport. Doelgroepgericht de herontworpen processen (inbegrip van de processtappen, verantwoordelijkheden, informatievoorziening, uitvoerders en andere stakeholders) onderbouwd presenteren en bij de stakeholders evalueren. Interne en externe organisatieanalyse uitvoeren. Voor een business- en IT- vraagstuk een informatie- en procesanalyse uitvoeren Voor een business- en IT- vraagstuk een probleem- en veranderingsanalyse uitvoeren (SOLL situatie). Voor een business- en IT- vraagstuk de business requirements opstellen. Voor een gewenste SOLL-situatie een geschikte veranderstrategie bepalen en op basis hiervan een veranderplan opstellen. Voor een opgesteld veranderplan een impact analyse uitvoeren en daar waar nodig het plan aanpassen. Weerstand herkennen die hoort bij veranderprocessen en gaat er adequaat mee om. Luister-, zender- en regulerende vaardigheden om twee- en groepsgesprekken te voeren. Oplossingen of (onderdelen van) het veranderplan op correcte wijze presenteren of demonstreren aan de stakeholders. Profiel en semesters Het profiel Information Management & Consultancy is opgebouwd uit de semesters Information System Engineering (ISE -L), Business & IT Alignment (BIA) en Business Information Management (BIMA).

7 Relatie met eindkwalificaties IMC-1 IMC-2 IMC-3 IMC-4 IMC-5 IMC-6 IMC-7 IMC-8 IMC-9 ISE-L x x x x x BIA x x x x x x x x x BIMA x x x x x x x

8 Eindkwalificaties profiel Enterprise Software Solutions (ESS) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ESS-1 ESS-2 De student eliciteert, analyseert, abstraheert en structureert bedrijfs-, gebruikers- en systeemeisen in samenhang met het informatiebeleid en de bedrijfs- en gebruikerswensen, voor het ontwerpen en de realisatie van een informatiesysteem. De student draagt zorg voor de consistentie, volledigheid en samenhang van de opgestelde functionele en niet-functionele eisen, rekening houdend met aspecten functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, interoperabiliteit, betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid. De student zorgt voor opstelling, afstemming en validatie van de opgestelde eisen bij alle stakeholders volgens een algemeen geldend raamwerk, techniek en methode. De student onderzoekt nieuwe ICT-technologie en de toepassing ervan, en kan de bijbehorende meerwaarde voor de business benoemen. De student kan de kennis van nieuwe technologie vervolgens voor een specifiek business ICTvraagstuk toepassen in een bijbehorende ICT-oplossing. Requirements engineering process Requirementsmodellen en analysetechnieken Business Case Financial management (budgetten, begroten, kosten/baten) Business en user requirements, Functioneel en niet-functioneel (Kwaliteitsaspecten van requirements (norm ISO/IEC 25010), waaronder Functionaliteit, Betrouwbaarheid, Gebruiksvriendelijkheid, Efficiëntie, Onderhoudbaarheid, Portabiliteit) Requirements validatietechnieken en process Procesmodellen (BPMN) en informatiemodellen (ER, relationeel) Testplannen Onderzoekscyslus Onderzoeksmethoden en technieken Brongebruik (APA, mediawijsheid, papers, tijdschriften, online bronnen, multimediale bronnen, zoekmachines) Relevante ICT-ontwikkelingen Kan tegengestelde belangen herkennen Kan een testplan opstellen Kan de informatievoorziening naar alle stakeholders verzorgen Kan bedrijfs- en systeemeisen opstellen voor een IT systeem Kan requirements vastleggen in een bijpassend model, zoals een proces- of informatiemodel Kan niet-functionele bedrijfs- en systeemeisen opstellen Kan een afweging maken tussen conflicterende requirements en stakeholders Kan beschikbare bronnen de geschikte informatie voor bedrijfs- en systeemeisen abstraheren Kan de opgestelde eisen valideren bij de stakeholders Beschikt over luister-, zender- en regulerende vaardigheden om elicitatiegesprekken te voeren Kan omgaan met belangen(verschillen) Kan de informatievoorziening naar alle stakeholders verzorgen (H)erkent dat mensen verschillende kwaliteiten en eigenschappen hebben en is in staat daar op te sturen. Kan een onderzoek uitvoeren in de context van een business- en IT-vraagstuk volgens geschikte onderzoeksmethoden Kan onderzoeksresultaten gebruiken bij de oplossing van een business- en IT-vraagstuk Kan de kwaliteit van onderzoeksproces en onderzoeksresultaat evalueren en op basis hiervan verbeterpunten en nieuwe vragen formuleren Opstellen adviesrapport ESS-3 ESS-4 De student kan op basis van beschikbare standaardsoftwarepakketten een klantspecifieke oplossing configureren. De student is in staat om zelfstandig een gefundeerd ontwerp uit te werken op basis van standaard softwarecomponenten dat methodisch verantwoord is, voor een specifieke gebruikersvraag. De student draagt zorg voor een correct werkende ITomgeving door het volgens afgesproken procedures en processen implementeren van wijzigingen in de configuratie. Bij het implementeren van de wijzigingen wordt gebruik gemaakt van de voorgeschreven change procedures en OTAP omgevingen. De doorgevoerde wijzigingen worden verantwoord in de voorgeschreven documentatie. Presenteren van TO aan de gebruikersorganisatie Best practices op het gebied van standaard oplossingen Configureren van de beschikbare standaardsoftware-componenten (Windows, Sharepoint, SQL Server, etc.) Ontwerpen customized user interface Opstellen gebruikersdocumentatie Opstellen testverslag Toepassen best practices op het gebied van IT-beheer (ITIL) Vastleggen van uitgevoerde werkzaamheden Ontwerpen van IT-oplossingen op basis van standaardcomponenten Kan een functioneel ontwerp maken voor een applicatie architectuur Kan een technisch ontwerp maken voor een infrastructuur Kan gebruikersvragen correct vertalen naar IT requirements Configureren van een IT-omgeving op basis van standaardcomponenten Opstellen gebruikersdocumentatie waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende doelgroepen Opstellen testverslag

9 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ESS-5 ESS-6 ESS-7 ESS-8 ESS-9 ESS-10 De student maakt inzichtelijk dat de IT-omgeving voldoet aan gestelde wet- en regelgeving (compliant) op het gebied van gezondheid, veilighed, bruikbaarheid, prestatie, betrouwbaarheid en compatabiliteit. De student heeft kennis van het op een gestructureerde wijze doorvoeren van noodzakelijke wijzigingen in de IT-omgeving. Voorafgaand aan implementatie wordt een impactanalyse opgesteld, de wijzigingen worden doorgevoerd conform planning, recovery plannen zijn aanwezig. Na afloop wordt de doorgevoerde wijziging gevalideerd. De student kan volgens vooropgestelde documentstandaarden relevante beleidsdocumenten schrijven, passend bij doel en doelgroep en kiest hierbij bijbehorende stijl en media, en draagt zorg voor de actualiteit van de bestaande documentatie. De student stelt een informatiestructuur op voor de gestructureerde en ongestructureerde data binnen de organisatie passend bij de bedrijfsprocessen en de al aanwezige IT-omgeving. De student plant en beheerst een (ICT-) project, zodat het resultaat wordt opgeleverd dat aansluit bij de gebruikers- en organisatiebehoeften en kiest hiervoor een passende methode, en definieert hiervoor de project business case (opdracht, doelstelling, kostenbaten), activiteiten, mijlpalen, planning, geschikte mensen en middelen, kwaliteit en risico s. De student evalueert op systematische wijze de (ICT-) processen op basis van verschillende bronnen, en herontwerpt deze, waarbij gestuurd wordt op effectiviteit en efficiëntie, alsmede op innovatie, flexibiliteit en integratie met beschikbare ondersteunende technologie. Testprotocollen (T-Map, etc.) Organisatie testprojecten IT-lifecycle van gebruikte IT componenten Best practices op het gebied van COTS (commercial off the shelf) oplossingen Safety, health Environment bestpractices ITIL service management processen ITIL change management processen ITIL contingency processen ASL applicatiebeheerprocessen Heeft kennis van schrijf- en rapportagetechnieken voor verschillende doeleinden en doelgroepen. Heeft kennis van het configureren van CMS Heeft kennis van het vullen van CMS Requirementsanalyse Informatiedistributieplan Bedrijfsprocessen (DFD) Informatie-analyse Business Intelligence Projectmanagementmethoden (P6) Opstellen business cases Analyse kosten en baten Opstellen risk log Opstellen issue log Opstellen testprocedures Opstellen SHE - compliancy rapportages over gebruikte componenten Doorvoeren wijzigingen in de aanwezige ITomgeving Opstellen Service Level Agreements Opstellen disaster recovery plannen Uitvoeren changemanagement processen Houdt zich aan taalconventies en stijleisen (spelling, interpunctie, hoofdlettergebruik, grammaticaal correct, verzorgd werk etc.) Schrijft teksten die goed en herkenbaar zijn gestructureerd (titel, inleiding, doel, probleemstelling, middenstuk en slot / conclusie). Houdt rekening met lezer en schrijfdoel en kiest de communicatieve stijl (informeren, overtuigen, vermaken) die past bij opdracht, taak of situatie Kan vragen uit de organisatie vertalen naar requirements Kan requirements vertalen naar een passende IT-omgeving Kan communicatie afstemmen op de doelgroep Is in staat een datawarehouse op te stellen op basis van een aangeleverd ontwerp Kan een geschikte methode kiezen voor een gegeven context Kan een plan van aanpak maken voor een ITproject Kan risico s inschatten, verwoorden en registreren (kans en impact bepaling) Stelt voortgangrapportages op voor de opdrachtgever Process Improvement (ITIL v3) Is in staat een analyse uit te voeren op de procesvolwassenheid van een IT-organisatie. Kan een verbetervoorstel formuleren om geconstateerde afwijkingen te corrigeren Is in staat onderscheid te maken in de veelheid van aangeboden best-practices Profiel en semesters Het profiel ESS is opgebouwd uit de semesters Enterprise Information Management (EIM), Information System Engineering (ISE-L) en Enterprise Resource Planning (ERP).

10 Relatie met eindkwalificaties ESS-1 ESS-2 ESS-3 ESS-4 ESS-5 ESS-6 ESS-7 ESS-8 ESS-9 ESS-10 EIM X X X X X X X X X ISE-L X X X X X X ERP X X X X X X X X X X

11 Eindkwalificaties profiel Software Development (SD) Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) SD-1 [Software Requirements] De student analyseert en specificeert de eisen aan een ICT-oplossing op basis van de gebruikersbehoeften op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier. Valideert de opgestelde eisen. Beheert (veranderende) eisen tijdens het software-ontwikkeltraject. Problem vs solution domain (stakeholder needs, software features, software requirements) Requirements specificatie (use cases, user stories, conceptuele modellen, FURPS+) Requirements attributen Requirements traceability Requirements proces Change management Requirements validatie Requirements tools Documenteren van requirements. Rapporteren en presenteren van een functioneel ontwerp voor stakeholders. Analyseren van gebruikersbehoeften. Beoordelen van kwaliteit (consistentie, compleetheid) van een verzameling requirements. SD-2 [Software Design] De student kan op basis van de requirements de interne structuur de elementen en hun relaties - van een dataintensief en gedistribueerd softwaresysteem bepalen, zowel op top-level niveau (architectuur) als ook op gedetailleerd niveau (ontwerp). De student kan de gemaakte ontwerpkeuzes onderbouwen, past tijdens het ontwerpen standaard notaties en best practices uit het beroepenveld toe, en houdt in het ontwerp rekening met mogelijke onderhoudsvragen. Software Design principes (abstractie, decompositie en modulariteit, koppeling en cohesie, information hiding, etc.) Ontwerpnotaties (UML, ERM,...) Statische modellen (o.a. conceptuele datamodellen, class diagrams) Dynamische modellen (o.a. activity diagrams, state machine diagrams, sequence diagrams) Design strategieën en methodes: - top down vs bottom up - object oriented - data centered Design tools Opstellen en communiceren van het detailontwerp. Alternatieve ontwerpen evalueren aan de hand van kwaliteitscriteria. Actief participeren in design reviews. SD-3 [Software Architecture] De student kan op basis van de nonfunctional requirements de interne structuur op top-level niveau van een dataintensief en gedistribueerd softwaresysteem bepalen. De student kan de gemaakte architecturele keuzes onderbouwen en past tijdens het ontwerpen van de architectuur best practices uit het beroepenveld toe. Software Architectuur: - Architectuurstijlen - Architecturele views - Design Patterns - Frameworks Softwarekwaliteitsattributen: - performance, security, availibility - maintainability, portability, reusability Architectuur Notaties (o.a. UML, Lagenmodel) Architectural Views (4+1) Niet-functionele eisen vertalen naar architectuuroplossingen. Architecturele prototypes realiseren en evalueren. Opstellen en communiceren van een software architectuur. Actief participeren in architectuur reviews. SD-4 [Software Construction] De student kan op basis van een ontwerp werkende en betekenisvolle dataintensieve en gedistribueerde software systemen realiseren, schrijft begrijpbare en hoogwaardige source code en past professionele tools en technieken toe om dit te bereiken, en kan in teamverband een volledig geïntegreerd en systeem opleveren, dat klaar is voor ingebruikname. Software Construction basiskennis: - programmeertalen en taalelementen - datastructuren - algoritmes en complexiteit - database basics en database management Software Construction basisprincipes: - hergebruik - verminderen van complexiteit - onderhoudbaarheid - uitbreidbaarheid Software Construction proces Unit testing Software Construction Tools (Processing, Eclipse, GUI-Builders, Unit testing tools, Sonar, Jenkins, Git). Vertalen van ontwerp naar code Participeren in code reviews Schrijven van technische overdrachtsdocumentati. Schrijven van Clean Code. Gebruik van Software Construction Tools. SD-5 [Software Testing and Quality] De student kan aantonen dat het systeem aan de geïdentificeerde require- Soorten tests: - Unit test, Integration test, System test. Opstellen van een testplan en - strategie. Opstellen van testcases en -

12 Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK) Vaardigheden (Skills) ments voldoet en dat de opgeleverde producten, onder andere de source code, aan vooraf gedefinieerde kwaliteitscriteria voldoen. - Acceptatietest, Installatietest, Performance test Testtechnieken Software Testing and Quality Tools (JUnit, Selenium, Sonar) Software Quality basiskennis: - Quality requirements - Software Process Quality - Software Product Quality Software Quality Management Processes: - Verificatie en validatie - Reviews scenario s. Ontwerpen van Opstellen van een testplan en rapporteren van testresultaten. SD-6 [Software Engineering Process and Management] De student kan in een multidisciplinaire omgeving op grond van de gekozen ontwikkelmethodiek, passend bij de context en inhoud van de opdracht, een software-ontwikkeltraject projectmatig inrichten en uitvoeren, kiest geschikte methoden en technieken, past deze toe, en bewaakt de voortgang van het project door gebruik te maken van procesondersteunende tools. Project Planning Projectuitvoering (implementatie, monitoring/control) Review en Evaluatie Software Process Definition (Roles, Tasks, Artefacten ) Life Cycles (waterval, iteratief, incrementeel) Examples (Scrum, RUP,...) Modeling principes (syntax, pre- /postconditions) Types of models (behavioral, structural, information) Model analyse (consistentie, correctheid, traceerbaarheid) Samenwerken in een multidisciplinair team. Gemotiveerde keuze maken uit beschikbare modellen en deze geïntegreerd inzetten. Gemotiveerde keuze maken uit beschikbare methoden en technieken en deze inzetten. Is in staat om kritisch terug te kijken op een (deel van een) software-ontwikkeltraject. Reflecteert op zijn eigen rol, de toegepaste methoden en technieken, het gerealiseerde product en het proces en benoemt verbeterpunten. Kan zichzelf sturen in zijn beroepsmatig functioneren en beroepsmatige ontwikkeling. SD-7 [Research] De student kan een probleem op het terrein van Software Development (bijvoorbeeld inzet van nieuwe technologieën) oplossen door een kleinschalig onderzoek uit te voeren op een systematische, methodisch verantwoorde wijze, en kan de conclusies daaruit onderbouwen en effectief communiceren. Empirische methodes en experimentele technieken Modeling, Prototyping, Simulation Standards Root Cause Analysis Lezen en waarderen van beschikbare bronnen. Schrijven, presenteren en uitvoeren van een onderzoeksplan en onderzoeksresultaat. Verbetert eigen werkprocessen door te reflecteren op eigen ervaringen. Profiel en semesters Het profiel Software Development is opgebouwd uit de semesters Information System Engineering (ISE-R), Object Oriented Software Engineering (OOSE-L) en Advanced Software Development (ASD). Relatie met eindkwalificaties SD-1 SD-2 SD-3 SD-4 SD-5 SD-6 SD-7 ISE-R X X X X X OOSE-L X X X X X X X ASD X X X X X X

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016

Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Opleidingsstatuut bacheloropleidingen ICT en CMD, studiejaar 2015 2016 Deel 3D Beschrijving van de CMD-Hoofdfase De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Software Architecture and Requirements Engineering

Software Architecture and Requirements Engineering Software Architecture and Requirements Engineering Wouter Swierstra Software Project en Game Project September 18, 2014 Credits Deze slides zijn gebaseerd op die van de cursus Software Architectuur van

Nadere informatie

ADVANCED DESIGN PATTERNS

ADVANCED DESIGN PATTERNS ADVANCED DESIGN PATTERNS CAPITA SELECTA Behorend bij het afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeoriënteerde omgeving Henk van de Ridder 834518719 December 2006,

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Trainingen 2015. Improve Quality Services

Trainingen 2015. Improve Quality Services Trainingen 2015 Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen Improve Quality Services BV 4 Trainingsvormen 6 Maatwerkopleidingen van Improve Quality Services 7 ISTQB ISTQB Foundation Certificate in

Nadere informatie

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT

Domeinbeschrijving Bachelor of ICT Domeinbeschrijving Bachelor of ICT HBO-I stichting maart 2014 Werkgroep Miranda Valkenburg (voorzitter), Hogeschool Rotterdam Boudewijn Boelman, Hogeschool InHolland Michel van Eekhout, Fontys Hogescholen

Nadere informatie

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur Student: Arno Vonk Studentnummer: 837564742 Datum: 3 juli 2015 The selection of Business Process Management Suite (BPMS)

Nadere informatie

Risicomanagement en ICT-projecten

Risicomanagement en ICT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam Register EDP Audit opleiding Risicomanagement en ICT-projecten Complexiteit Business en ICT alignment Continu risicodenken en -management Succes of falen De relatie tussen

Nadere informatie

Applicatie beheer of Applicatiemanagement

Applicatie beheer of Applicatiemanagement De positie van applicatie management Model van Looijen en Deelen: 1. Technisch beheer (TB) 2. Applicatie beheer (AB) 3. Functioneel beheer (FB) Technisch beheer of Infrastructuur management Applicatie

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Trainingen 2013. Improve Quality Services

Trainingen 2013. Improve Quality Services Trainingen 2013 Improve Quality Services Trainingen Improve Quality Services Inhoudsopgave Algemeen IMPROVE QUALITY SERVICES BV... 4 TRAININGSVORMEN... 6 MAATWERKOPLEIDINGEN VAN IMPROVE QUALITY SERVICES...

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

ASL en Microsoftframeworks,

ASL en Microsoftframeworks, applicatiebeheer Doelstellingen komen overeen, maar uitwerking dwingt tot keuze ASL en Microsoftframeworks, als twee druppels water? Hans Boer en Norbert Huijzer Applicatiebeheer is een vakgebied dat duidelijk

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer IMF Beheer IMF Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer aant Css: 5 767 blz 8 1.1 Organisatie en Beleid - ORGANISATIE > is een samenwerkingsverband van mensen die activiteiten uitvoeren met behulp van middelen

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS

TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS TMAP EN RATIONAL UNIFIED PROCESS Auteur T. Koomen, M. Tolsma Versie 1.1 Plaats Rotterdam Kenmerk VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur 0.1 21 augustus 2003 Eerste concept T. Koomen, M. Tolsma

Nadere informatie

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq!

Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! Polteq Testopleidingen 2014 uitgave 1 Op zoek naar maatwerk testopleidingen? Bel ook daarvoor Polteq! ISTQB Foundation ISTQB Advanced TMap Next Test Engineer TMap Next Test Manager Testen in een Notendop

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172)

Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) Servicedocument Ontwerpen van applicaties 4 (ICT29.4/CREBO:56172) sd.ict29.4.v1 ECABO, 1 april 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Analysis & Design Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-V1AND1-14 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict TESTING POLICY Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict Dussart Dirk Architect - Fedict Contents 1. Inleiding... 5 1.1. Doel van dit document... 5 1.2. Waarom testen?... 5 1.3. Wat is testen...

Nadere informatie