Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;"

Transcriptie

1 p o v in c i e Limburg Oirectie RUTte Dienst Miieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Geet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de miieuvergunning en zijn atere wijzigingen; Geet op het besuit van 6 februari 1991 van de Vaamse Executieve, houdende vaststeing van het Vaams Regement betreffende de miieuvergunning en zijn atere wijzigingen (hierna afgekort as Varem Geet op het besuit van 1 juni 1995 van de Vaamse regering, houdende agemene en sectorae bepaingen inzake miieuhygiëne (Varem ) en zijn atere wijzigingen; Geet op de op 5 maart 2014 ingediende aanvraag - aatst vervoedigd op 26 september van de nv Visko Teepak, Maatheide 81 te 3920 Lomme (ondernemingsnr ) voor het verkrijgen van een miieuvergunning voor het hernieuwen van de grondwaterwinning horende bij de inrichting voor de productie van viscose voor kunstdarmen, waarvoor vogende rubrieken van toepassing zijn: (rubriek ): boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoed in rubriek tot en met Hernieuwen: een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten van ek 171 meter diepte uit de formatie van Diest en waaruit gezamenijk maximaa mdag en m jaar wordt gewonnen (kasse 1); (rubriek ): werken voor het onttrekken van grondwater: grondwaterwinningen met een capaciteit van m3 per dag of meer Hernieuwen: een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten van ek 171 meter diepte uit de formatie van Diest en waaruit gezamenijk maximaa m dag en m jaar wordt gewonnen (kasse 1); Vraag tot wijziging voorwaarden artike (aaneg peibuis) en artike üaarijkse meting)); op de kadastrae perceen van en te Lomme, Afdeing 2, Sectie A, nr G2, ter paatse Maatheide 81; Geet op de vogende vergunningen en besissingen die met betrekking tot de expoitatie van de bovenvermede inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermede miieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn: besuit d.d van de deputatie waarbij vergunning werd vereend voor het verder expoiteren en het veranderen door uitbreiding en wijziging van de miieuvergunning voor de inrichting voor de productie van kunstdarmen uit viscose, voor een termijn eindigend op , met uitzondering van de grondwaterwinning waarvoor de vergunning wordt vereend voor een termijn eindigend op ; besuit d.d van de Vaamse minister voor Leefmiieu houdende uitspraak over de beroepen aangetekend tegen de besissing d.d van de deputatie; besuit d.d van de deputatie houdende aktename van de mededeing gedend as miieuvergunning voor de emissie van CO; (BKG-inrichting); besuit d.d van de deputatie houdende aktename van de mededeing gedend as miieuvergunning voor de vervanging van de vergunde ammoniakgasopsag door de opsag van ammoniumopossing; besuit d.d van de deputatie houdende verenen van een gunstig gevog aan het verzoek van de nv Teepak tot het wijzigen van de expoitatievoorwaarden opgeegd in het besuit d.d ; Kenmerk V2014N Bijagen 112

2 besuit d.d van de deputatie houdende het verenen van een vergunning voor de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting door het bijpaatsen van een WKK (warmtekrachtkoppeing) (voor een termijn die eindigt op ); besuit d.d van de deputatie houdende het verenen van een wijziging van de miieuvergunningsvoorwaarden voor een termijn die eindigt op ; besuit d.d van de deputatie houdende aktename van de mededeing gedend as miieuvergunning voor de uitbreiding van de viscose-instaaties; besuit d.d van de deputatie houdende mededeing keine verandering voor het veranderen van de miieuvergunning; besuit d.d van de deputatie houdende het veranderen van de vergunning voor een termijn die eindigt op ; Geet op het schrijven d.d. 20 oktober 2014, waarbij de aanvrager in kennis werd gested dat zijn aanvraag voedig en ontvankeijk werd verkaard; Geet op het feit dat de miieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de ijst van bijage I bij het besuit van het Vaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 apri 2013), inzake de nadere reges van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het voedig- en ontvankeijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijage van het Decreet Agemene Bepaingen Miieubeeid (DABM); dat geoordeed werd dat over het project geen miieueffectrapport moet worden opgested; Geet op de brief d.d. 20 oktober 2014, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lomme, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende miieuvergunningsaanvraag; Geet op de brieven, d.d. 20 oktober 2014, waarbij conform artike 35, 3 van Varem, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan: a) de Provinciae Miieuvergunningscommissie; b) het coege van burgemeester en schepenen van en te Lommet; Geet op de brieven d.d. 20 oktober 2014, waarbij door de secretaris van de Provinciae Miieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de beanghebbende adviserende besturen; Geet op de brieven ct.d. 20 oktober 2014 houdende kennisgeving van de miieuvergunningsaanvraag in het kader van de uitwisseing van miieuinformatie over projecten met mogeijke gewest- of andsgrensoverschrijdende miieueffecten enof artike 19 bis van Varem ; Geet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de miieuvergunningsaanvraag de vereiste pubiciteit verkreeg, conform artike 17 van Varem ; Geet op het P.V. d.d. 24 november 2014, van suiting van het openbaar onderzoek, waaruit bijkt dat er geen bezwaren werden ingediend, maar we 2 schrifteijke mededeingen; Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft geen fundamentee opmerkingen aangaande de vergunning tot grondwaterwinning. Door de expoitatie worden geen significante negatieve effecten verwacht op de natuurijke kenmerken van de beheerde terreinen. De NMBS verwijst naar de wet op de poitie der spoorwegen waaraan steeds vodaan moet worden (Wet van 25 jui 1891 gewijzigd door de wet van 21 maart 1991 verschenen in het B.S. van 27 maart 1991); Geet op het gunstig advies, d.d. 2 december 2014, van het coege van burgemeester en schepenen van Lomme, omwie van vogende overwegingen: Geet op het openbaar onderzoek georganiseerd van tot en met ; Geet op het P. V. d.d , van suiting van het openbaar onderzoek waaruit bijkt dat twee bezwaarschriften werden ontvangen; Overwegende dat de ingediende bezwaarschriften betrekking hebben op: Agentschap Natuur en Bos: geen fundamentee opmerkingen bij de grondwaterwinning NMBS: verwijzing naarde wet van de poitie der spoorwegen Kenmerk V2014N Bijagen

3 Overwegende dat de aanvraag de hernieuwing van een grondwaterwinning betreft; het betreft een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten van ek 171 meter diep waaruit een gezamenijk max. debiet van m3dag en m3jaar wordt gewonnen; Geet op het gunstig advies van de stedenbouwkundig ambtenaar omwie van vogende overweging: de verandering zoas opgenomen in dit dossier hebben geen bijkomende ruimteijke impact; Overwegende dat Visko Teepak een hydrogeoogische studie heeft aten opmaken door VITO; dat de concusie van deze studie vogende is: " door systematische acties in verband met actief waterbeheer is het waterverbruik goed in kaart gebracht, en niettegenstaande een sterk gestegen productievoume, wordt toch eenzefde debiet aangevraagde m3j) as actuee vergund. Het watergebruik za nochtans nog verder moeten geoptimaiseerd worden om met een vergund debiet van 1,125 mio m3j de voorziene uitbreiding van de productiecapaciteit tegen 2025 te reaiseren. Dit za moeten gebeuren door een verdere optimaisatie van keine processtappen. De aquifer van de miocene zanden in h et noorden van Vaanderen heeft een grote capaciteit: dat resuteert in een brede maar ondiepe afpompingskege in de watervoerende aag van de Formatie van Diest. Door afschermende werking van de remmende agen (Spriet van Russendorp en de Maat, Formatie van Kasteree) is de afpomping in de freatische aag nagenoeg verwaaroosbaar. De bufferende invoed van de uitgestrekte ontginningsvijvers MHL en MHR2, onmiddeijk ten zuiden van Visko Teepak, beperkt in sterke mate de invoed van de waterwinning bij Visko Teepak. Daarom is er ten zuiden van het bedrijf, nagenoeg geen veraging van de grondwaterstand in het freatisch pakket en de zanden van Mo. De habitatgebieden van de Keine Nete (Maten, Sahara, Riebos) worden niet door de winning van Visko Teepak beïnvoed." Overwegende dat Visko Teepak een Mer-ontheffingsnota heeft opgemaakt; dat in deze nota voor de discipine fauna en fora vogende werd geconcudeerd: "rekening houdende met de natuurijke schommeingen en mogeijke insijpeing in de buurt van de kanaen worden geen significante effecten verwacht voorde aanwezige grondwaterafhankeijke vegetates in de omgeving van het bedrijf bij hervergu n ning van het huidige debiet. Hierdoor worden er evenmin betekenisvoe effecten verwacht voorde beschermde habitats in hethabitat- en vogerichtijngebied in de omgeving en treedt er geen onvermijdbare en onherstebare schade aan de VENgebieden op." Geet op het gunstig advies van de stedeijke miieudienst; Geet op het bovenvermede geeft het coege van burgemeester en schepenen een gunstig advies; Geet op het gunstig advies, d.d. 15 december 2014, van de Afdeing Miieuvergunningen - Dienst Limburg, omwie van vogende overwegingen: De inrichting is vogens het gewestpan Neerpet-Bree (K. B. van 22 maart 1978) geegen In een industriegebied. De inrichting grenst aan de noordeijke zijde aan het kanaa Bochot - Herentas. De inrichting is op een afstand van ca. 535 m geegen van een beschermingszone van waterwingebied. Binnen een straa van 100 meter, gemeten vanaf de perceegrenzen van de inrichting, bevinden er zich geen woningen. De inrichtingen zijn geegen op een afstand van ca m van Vogerichtijngebied V16 en op een afstand van ca. 940 m van Habitatrichtijngebied H20. De inrichtingen zijn geegen op een afstand van 580 m van VEN-gebied. De NV Teepak betreft een vergunde inrichting voor de productie van kunststofdarmen bestemd voor de voedingsindustrie (op basis van het viscoseprocedé). Met vooriggende miieu vergunningsaan vraag wenst de expoitant een miieuvergunning aan te vragen voor de hernieuwing van de miieuvergunning voorde verdere expoitatie van de bestaande grondwaterwinningen. De vergunning voor de grondwaterwinningen werd ingevoge het hermachtigingsbesuit van de deputatie van vereend voor 10 jaar zodat de vergunningstermijn verstrijkt op 10 maart Vogens het hermachtigingsbesuit werd de vergunningstermijn beperkt 'voor het opvogen van de grondwatervoorraden en in afwachting van een gepande regionae grondwatermodeering van de Afdeing Water'. Aspect MER-picht: Betrokken inrichting is MER-pichtig en vat onder het toepassingsgebied van activiteiten van bijage 2: nr. '10. Infrastructuurprojecten o) Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvuen van grondwater: Kenmerk V2014N Bijagen

4 Grondwaterwinningen of kunstmatige aanvuingen van grondwater as de capaciteit rrf per dag of meer bedraagt. Onttrekken van grondwater as de capaciteit rrf per dag of meer bedraagt en de activiteit geegen is in of een aanzienijke in voed kan hebben op een gebied zoas aangeduid in uitvoering van het decreet houdende maatregeen ter bescherming van de kustduinen van 14 jui 1993 of as de activiteit een betekenisvoe aantasting van de natuurijke kenmerken van een speciae beschermingszone kan veroorzaken.' De expoitant kan derhave een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen. De expoitant heeft op een ontheffing verkregen op de miieueffectrapportagepicht voor het project: 'Hervergunning en uitbreiding grondwaterwinning van Visko TeepakNVte Lomme' (ref. OHPR0621). Aan het aanvraagdossier werd de ontheffingsnota toegevoegd. In deze ontheffingsnota wordt uitgegaan van het huidige vergund debiet, hetgeen hoger is dan het opgepompte debiet van de aatste jaren, uitkomt doordat de recent vergunde uitbreidingen nog niet voedig operationee zijn. Bovendien kan het bedrijf door het wegwerken van knepunten in de verdere toekomst meer eindproduct maken. Indien het bedrijf in de toekomst zijn product wenst aan te passen tot dunnere producten met een keinere diameter za hiervoor meer spoewater vereist zijn. Dergeijke wijzigingen dienen gepaard te gaan met extra inspanningen om het waterverbruik terug te dringen, zodat dit met het huidig vergunde debiet dient te vostaan. Aspect srondwaterwinnng: De expoitant beschikt momentee over een vergunning voor het expoiteren van een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten met ek een diepte van 171 meter waarbij er maximum m3dag m3 jaar mag opgepompt worden uit de Formatie van Diest. Met betrekking tot de expoitatie van deze grondwaterwinningen werd in het besuit van de deputatie van ondermeer vogende bijzondere voorwaarde opgeegd: "Overeenkomstig art van Varem wordt vrijsteing vereend inzake de jaarijkse peimeting na een voedige stistand van de winning gedurende 24 uren in die zin dat Jaarijks het grondwaterpei gemeten moet worden na een voedige stistand van de winning gedurende minimaa 6 uren." Momentee wordt de hernieuwing van de miieuvergunning voorde verdere expoitatie van betrokken grondwaterwinningen aangevraagd (zonder veranderingen). De waterwinning bestaat uit 3 productieputten van 171 m diepte waarvan er aternerend 2 in werking zijn. Het opgepompte grondwater wordt aangewend in het productieproces zowe voor de eigenijke processen as voor wasdoeeinden; het eindproduct dat bestemd is voor de voedingsindustrie, is aan een strenge regementering onderworpen en bijgevog is drinkwaterkwaiteit vereist. Vermits het een hervergunning betreft van een bestaande grondwaterwinning zonder een uitbreiding van het gevraagde debiet is de gepande situatie identiek aan de vergunde situatie. Er is m.a. w. geen effect t.o. v. de vergunde situatie te verwachten. As referentiesituatie werd het opgepompte debiet van 2013 genomen. Het betreft het debiet waarbij de vergunde uitbreidingen nog niet voedig gereaiseerd werden. Het effect t.o. v. de referentiesituatie werd bestudeerd in twee hydrogeoogsche modeeringen gebaseerd op een regionaa 30 mode (U-Gent en Vito). Concusie hydrogeoogische studie U-Gent: "Met een grondwaterstromingsmode werd de invoed van de grondwaterwinning van Visko Teepakin Lomme bepaad. Het grondwatermode bevat het grondwater-reservoir boven de "Boomse Kei" die zich op ongeveer 300 m diepte bevindt. De reservoiropbouw steunt op het 3D geoogisch mode (versie 2) van de Vaamse overheid. De hydrauische parameterisatie steunt op de richtwaarden die door de Vaamse overheid gedefinieerd werden. Het modedomein besaat een gebied van 18 op 16 km, en is ook grensoverschrijdend. Er wordt in het mode o.a. rekening gehouden met de aanwezigheid van de Kern pen se Kanaen, grote wateroppervakken (oude zandwinningsputten), keinere wateropen en de aanwezigheid van andere winningen in de omgeving (gebaseerd op de vergunde debieen). Er werd gerekend met diverse scenario's. Uit de berekeningen kunnen vogende concusies getrokken worden i.v.m. de invoed van de Visko Teepak winning: Kenmerk V2014N Bijagen

5 ^3 'i? i "g- p ü) w + ^ a m ~<i ". o 3 (D L CD 4^ <D " ^ ë ^ 0 ^ ^ ö o -~1 01 Jt?. o-s>. a> 01 1^. 1 1 MS $ ^ (5 s tt- Q s.tü 5 ^- ^ i<e' ^ 3? ' Ê ^ <f5 11^ IS^ïi g. -S- <3 f i3 ^ -i 11 r-. 5!B ti < j i 3 S> I:i '^ s ^ t S ^ ' ^'%' ^jiii )»i-1»* ë.? in s s 'Itt rt I Uit iism S i.s:.sbq?. 's: 3'^ 3 i^'iè ti ^-s- s s' C» S ^.!.È IS 1^ S n? S.. s! I' i' ^1 ^1iij ^s.^-. c6' I & it Si? eg g <a s& s.s '? è ê (s ti 'S 3-^~: (e. Ui o 'nix a-3i s' ^ : : a- O -i s 1^! &1?< s.in s- H^i 5; : s. 1<1 3? tt>" tf ü- I CB 1^ I %- i ^ a3 Is IS S-i? ^5. <ü ' ^1-n' y i ii! 3'^ ^ g ti 11 IN i 5' "'ti 3'^ Is: s'i? ( ' <& ^On i. 1.3 ti i ÏI 6. w :55- c(s i tt gi- '? Si ï^ i- 3 n<- 6 ' ^^S' t^ i n -2 $ <i.n.1 s;! s" ^^^ ti' J j. i 1111 <Q ;;. s??<s ^ s" E5 ^ &? ; a '! 11 <(5 9-cS-' ^ t6"s ^11 I i as a t Q. (f t t ti.11 s s' t6 11.; 5 i Ffc tb ;a: '~i- <- $ a». S S I 3; ^'s1^ ^ s? PI I ^ U I! ^3in ca i Q! N i s> s s 5 :^ 5. t a t5- a s: N S W I ii ^3 ^ ^1 ^s' s-s-^ EP*,< 'i t,1^ I uij. I! ' ^1.nT'. 'M tf &i ^i;?i^ ir ^? s'% S- a 1111 u IJ S! ui i s s t! ÏH ii S 3 -a 1( s <t>' % 3 ë ^ 3 ^ i i t i i ^ 3>^ s' ^i Si. (B ti 11 ï i. ^. -3' 3 3' 'S S. 3-a' paii^? S t J? ^ s % $ ^(ê>s ë: iifi!?1^ s?c & -fc C ^1 ^ g- g- $. s s' s. s? S!,- S. S' te- Q s ^ ;-> S <5 %' s> S s^.c? $ (1^ 3-? 5~ y ï<b 3^ ^ i 5 ^ j 3( i S Q. <b ^ i 111 T' Eê 5; i ^^<, Ui ^ %- ^ s s ^ Ca ÏQ IS s i^ sf S 'ii & s -?11 ^ SS ii S ^ & Cb' 3 's S- s? ~* S s.11 $..- g'^- i! c5- ' ^B?- s^ s^ cti tt>' t6' ^!\i Si. ii'1 è s- I p^1 i! ^-^ ^111 ^ i ^-s' S <Q 5:<S Q Bh S? m.^ i B-'s.'e ^.:- i^ i\5 ^j ^i s s-^ % g tb: s ISf Kt a i. s p^1 s^ ^> ts S 11 j. 1 ' ^- ^ ^t ^^! i^ ^.t9 <6 5' ü- S' ^ 5i? (Q :S S^; t»..5 VI s!

6 Aspect afwiikingsaanvragen: De expoitant vraagt vogende wijzigingen of aanvuingen van de voorwaarden opgenomen in het Varem tite, waarbij vermed staat 'tenzij anders bepaad in de miieuvergunning': artike , aatste zin en artike : stiegtijd 24u Artike : "Het grondwaterpei in de pompput, de boring of eke instaatie voor het winnen van het grondwater, uitgezonderd bronbemaingen doormidde van vacuümpompen, moet zowe met de winning in rust as in werking steeds gemeten kunnen worden. Tenzij anders vermed in de miieuvergunning, wordt er daarom in eke boorgat een rechte onvervormbare peibuis gepaatst met een binnendiameter van ten minste 18 mm. De peibuis wordt gepaatst conform de voorschriften in de code van goede praktijk voor boren, expoiteren en afsuiten van boorputten voor grondwaterwinning vastgested in bijage bij dit besuit.". ^jopigested aternatief i Het grondwaterpei binnen de winningsputten kan gemeten worden in die putten zonder gevaar voor beschadiging van de peimeetapparatuur en zonder dat dit de aaneg van een peibuis vereist. Motjyeringi Bestaande situatie, niet opgeegd bij eerste vergunningverening ' Artikes : "Het grondwaterpei in de meest centraa geegen productieput en in de peiputten wordt maandeijks gemeten. Hierbij wordt het ononderbroken gewonnen voume gedurende één uur voorafgaand aan de meting, omgerekend in rrfdag, genoteerd. Éénmaa per jaar na het sti eggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 24 uur tenzij anders vermed in de miieuvergunning, wordt het grondwaterpei in de productieputten en de peputten gemeten. De tijd van stistand van de grondwaterwinning, het gewonnen voume gedurende acht uur voorafgaand aan de stistand en de peimetingen worden zorgvudig genoteerd." Voorgested atemateh Stiegtijd: 6 u. Motjvenngi Verenging bestaande situatie omwie van continu nood aan grondwater (geen jaarijkse productiestistanden). AdyJesj^n_de_afdemgJ\!WeuyercLujiningen:_ Met betrekking tot artike kan geet op de motivering van de expoitant, betrokken vraag gunstig geadviseerd worden. Voorgested wordt om hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te nemen in het af te everen besuit. Aangezien in het hernieuwingsbesuit van reeds een bijzondere voorwaarde werd opgeegd m.b.t. de stiegtijd (van 24 u) en geet op de motivering van de expoitant, kan betrokken vraag gunstig geadviseerd worden en deze bijzondere voorwaarde hernomen worden. "Overeenkomstig art van Varem wordt vrijsteing vereend inzake de jaarijkse peimeting na een voedige stistand van de winning gedurende 24 uren in die zin dat jaarijks het grondwaterpei gemeten moet worden na een voedige stistand van de winning gedurende minimaa 6 uren." Overige aspecten (zoas geuid, afvastoffen, afvawaters, ucht, stof- fijn stof, bodem- en grondwaterverontreiniging, externe veiigheid, energie, verkeer en bijzondere voorwaarden vorige vergunningsbesuiten) zijn niet reevant in het kader van deze miieuvergunningsaanvraag. ADVIES Overwegende dat het voorwerp van de gevraagde vergunning de hernieuwing van de miieuvergunning voorde verdere expoitatie van de bestaande grondwaterwinningen betreft van een vergund bedrijf voor de productie van kunstdarmen; Overwegende dat de inrichtingen geegen zijn in een industriegebied; dat de gevraagde inrichtingen niet in strijd zijn met de verbods- en afstandsreges van het Varem tite ; Overwegende dat de Inrichtingen zijn geegen op een afstand van ca m van Vogerichtijngebied V16 en op een afstand van ca. 940 m van Habitatrichtijngebied H20; dat de inrichtingen geegen zijn op een afstand van Kenmerk V2014N Bijagen

7 ro ^i k±:: 01.M P CQ -~J (C -t 31 ö 9Ui i^ CO ^ 3 ". b 3 <D 4^- (D g^ N) ö p4^ 01 co -~j '--. M &'& "&? ^i I?, (6-;S 'i-1-i if 5.^ S ^ ï^?! 31 ^ s. s I ^ iit Q ^ 5 3 ib S- a3 CS i~~ ^^n <6' '1iii ^ i: 11?i ^ i : 3: Oa ai s."* i., c5^ s- s? s s ^' i (Q i S-fii i^ <i>~ cs" &~3 (5. I g; s- o ^ ^s" s~.^ «s ' ^ 5: ^ê 1111 I3 Ui tü~ a- :ï5 1^.- _ 1^ : [ Et :11 ^1 >t.11.^'^ [! ^?S S-0 It j 5 3:^, d- g-..s.3;,t6' -~- % Sii -??è ii js f 11 i^i Q. Q. (5- c5- s a S ceb S p s : 1-^ tc ü 5- i CD' ' I- ti is-,s:s I $11.1 i! H s.(st S." s S~ s> (D a ^s~^ ^11 ii s' m.?" a I? 111 s a><5 Si S ^ (fi" 3', $ <Q tq Bi S 1\3 %11 isa[i6.t 11 {!i.^isr i Si?B s I ( -s s= (6- s' :!'- s"? ^ 1^ titrï &i g s <5' i s-t ^ Q - IJIS ti E? ti J Ui 5 <? 5 ss I; 1111 t^ s.ai Ui g- g~ 3> ns N i'. ^ t-i-11 :! - t6~ ^g- -t. ^. :0 ti 5- $ %i Ü c5-. i NÏIï' "S. *1 {{ IJ Eo (jt.ê-st! ff s Is & s-s: ^ <s' J Is s ^ s? CO (6 o s; o c& -< 3 S $o ss?> 3-- S6 Oi tih s^ >1^ Ifi 0.% ^ Pi ~ c? PI ( ' JÊ'i?< s '? I! 1111I Mi i r ^11 I I s" fitm^' Si?.^! I ^^ Iti!11 3:' -. i 3t. I <i < S; (6 öii s i ^ Ij rs ^ <B 5; (s ^ tt> o t S 5 3 ê-s a cs' s. Ij d S ~:i SI& 1 j Ui ^i Cü ms- ^ iji ^t ISj ^ " &.% Bï 1?^ 11. Ie ^ 3- g-,s s (S' 5 J^ 3> ' _ -.5 S- oï'^>: ^* c5' & s Pi'? ^ 9, ISI c; '^- i Itj i ^ i i i Uit N< a;. Ui i1! ^3-0 <s i t^ 1111 IPI E?" i-( S'0 ti i 1111 ^1!- g: ^i. i sró t.^ r t itië? ö5- i =-'s 1 s i 1^? i ^ 1 Sdi? 5i%-5- ~^5 s. :5- aï^?11 s-5^ ^f ^1! d>' c5' S 5 3 ö~ CQ 5 (6- ti iii 1 ns gs S- S (3 9> 3 ^ 5- Pi -sj i^ 111 1^1 i -S S W ï S $ i^ t' s- % 3 s.!'r^ 111 i.^.? 11^- ->. ni- Q. a ^ ü- ui sm <6' ScS 11^ ' ^" ^ ê-<s i i ^ s6 Q. I- Si! 2- "' '.O S 5.& &at Uit ë(s (B- c5 s si i if ^^i - s^5 :s 3. i\s d i\i g' ö $ <5 ^s is^ ^ i ;5- i s s.^i N: 1 i^t ui 3-?'^ a- &! -1^ s'is-3. 3: S? S? ƒ6- O g 11 Mi i! 11 s >( (g Oi ^i ^ ' ü>

8 Geet op het gunstig advies, d.d. 5 januari 2015, van de VMM, Afdeing Operationee Waterbeheer, Buitendienst Hasset, omwie van vogende overwegingen: In huidige aanvraag wordt de hernieuwing aangevraagd onder rubriek en rubriek : grondwaterwinning via 3 putten op een diepte van 171 m met een gezamenijk maximum debiet van 3500 m3dag en m3jaar. Op vereende de Dienst Mer een ontheffing tot het opsteen van een MER in het kader van huidige aangevraagde hernieuwing van de grondwaterwinnng. Het productieproces op de inrichting vereist vee water voor productiedoeeinden zowe voorde eigenijke processen as voor wasdoeeinden. Dit aatste heeft voora te maken met het feit dat het eindproduct bestemd is voor de voedingsindustrie. In de ontheffingsnota wordt uitgegaan van het huidige vergunde debiet deweke hoger i's dan het opgepompte debiet van de aatste jaren. Dit komt doordat de recent vergunde uitbreidingen nog niet voedig operationee zijn. Bovendien kan het bedrijf door het wegwerken van knepunten in de verdere toekomst meer eindproduct maken. Indien het bedrijf in de toekomst zijn product wenst aan te passen tot dunnere producten met een keinere diameter za hiervoor meer spoewater vereist zijn. Dergeijke wijzigingen dienen gepaard te gaan met extra inspanningen om het waterverbruik terug te dringen zodat dit met het huidige vergunde debiet dient te vostaan. De 3 grondwaterwinningen op een diepte van 171 m situeren zich in het Zand van Diest HCO V 0252, grondwaterichaam CKS_0200_ GWL_ 1 met een goede kwantitatieve toestand. Ten gevoge van de winning van Visko Teepak worden geen aanzienijke effecten verwacht. De veraging van de waterta fe manifesteert zich hoofdzakeijk rond de pompputten en reikt niet tot aan de omiggende habitatrichtijngebieden. Binnen de invoedsstraa van veraging van 50 cm in de watervoerende aag bevinden zich geen andere winningen. Er wordt afwijking gevraagd op art nameijk vrijsteing op aaneg peibuis, de pompputten zijn rechtstreeks meetbaar. Er wordt gevraagd om de jaarijkse meting in rust (opgeegd in art ) uit te voeren na een stistand van 6 u in paats van 24 u, dit omwie capaciteitsprobemen. Waterbesparing dient een continu aandachtspunt te zijn op deze expoitatie. Rekening houdend met voorgaande inichtingen en adviezen, adviseert de dienst GUNSTIG voor het verenen van een waterw inning weke beantwoordt aan voorgaande beschrijving, mits naeving van de agemene (V01) en sectorae voorwaarden inzake grondwaterwinningen (V93) van Varem. Voorste tot bijzondere voorwaarden : -overeenkomstig art wordt vrijsteing vereend voor de aaneg van een peibuis, de drie grondwaterwinningen zijn rechtstreeks meetbaar. -overeenkomstig art wordt de jaarijkse meting in rust uitgevoerd na een stistand van 6 u in paats van 24 u wegens capaciteitsprobemen. Geet op het gunstig advies, d.d. 25 november 2014, van de Omgevingsdienst (Midden- en West-Brabant (Nederand)), omwie van vogende overwegingen: - De omgevingsdienst deet mee dat de aanvraag geen aaneiding geeft tot het maken van opmerkingen; Geet op de bespreking van dit dossier in de Provinciae Miieuvergunningscommissie d.d. 7 januari 2015, waarbij het vogende werd gested: De aanvraag gaat over het hernieuwen van de grondwaterwinnng. Deze werd op 10 maart 2005 vergund voor een termijn van 10 jaar, de rest van de aanvraag voor een termijn van 20 jaar. Er wordt een afwijking gevraagd op de meting grondwaterpei en de stiegtijd om grondwaterpei in de productieputten te meten. Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend, we een opmerking van de NMBS waarin verwezen wordt naar de wet op de poitie der spoorwegen. Het advies van het coege van burgemeester en schepenen van Lomme is gunstig. Het advies van LNE en de VMM Afdeing operationee waterbeheer is gunstig incusief de gevraagde afwijking. De miieuadviseur van het bedrijf kreeg inzage in de adviezen. Omdat ae adviezen gunstig zijn ziet de expoitant af van zijn vraag om gehoord te worden. Het advies van de PMVC is bijgevog unaniem gunstig voor een termijn eindigend op 10 maart 2025 (eindtermijn basisvergunnng). Kenmerk V2014N Bijagen

9 Geet op de igging van de inrichting in een industriegebied van het gewestpan Neerpet-Bree; Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimteijke aspecten, gested kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de miieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimteijke en stedenbouwkundige voorschriften; Overwegende dat de aanvraag gaat over het hernieuwen van de 3 grondwaterwinningen, die destijds werden vergund voor een beperkte termijn van 10 jaar, de rest van de basisvergunning is vergund voor een termijn van 20 jaar, eindigend op 10 maart 2025; Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 3 putten met een diepte van ek 171; dat er water onttrokken wordt uit het Zand van Diest (HCOV-code 0252, afgesoten); dat de winning zich bevindt in grondwaterichaam CKS_0200_GWL_1 in goede kwantitatieve toestand; dat het beoogde gezamenijk maximaa debiet m3d en m3j bedraagt; dat deze watervoerende aag in staat is het gevraagde debiet te everen; dat de huidige aanvraag een hernieuwing betreft van de grondwaterwinning zonder wijziging van het vergunde debiet, dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt voor vogende doeeinden: eigenijke processen en wasdoeeinden; dat bijgevog de gevraagde vergunning voor de grondwaterwinning vereend kan worden voor een termijn van 20 jaar samenvaend met de eindtermijn van de basisvergunning van de inrichting (10 maart 2005); Overwegende dat, vanuit oogpunt van miieuaspecten, rationee grondwaterverbruik en -gebruik en het agemeen waterbeheer, gested kan worden dat de risico's voor de externe veiigheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende agen, het eefmiieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naeving van de in dit besuit opgeegde miieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Overwegende dat het bedrijf een ontheffing tot het opsteen van een MER heeft ingediend voor de grondwaterwinning; Overwegende dat door de Dienst Mer op 18 september 2014 vogende besissing werd genomen: "Gezien de effecten vodoende beschreven zijn en hieruit bijkt dat het project geen aanzienijk negatieve gevogen za hebben voor het miieu en dat een project-mer geen nieuwe of bijkomende gegevens over dergeijke effecten za bevatten, kan geconcudeerd worden dat dit verzoek tot ontheffing van de m.e.r.-picht vodoende informatie bevat om het aspect miieu een vowaardige paats te geven bij de besuitvorming. Bijgevog wordt een ontheffing van de verpichting tot het opsteen van een project-mer vereend voor het project "Hervergunning en uitbreiding van de grondwaterwinning van ViskoTeepak NV, geegen Maatheide 81 te 3920 Lomme"; Overwegende dat deze ontheffing wordt vereend voor een termijn van 4 jaar; Overwegende dat art van Varem bepaat dat jaarijks het grondwaterpei gemeten moet worden in ae winnings- en peiputten na het stieggen van de grondwaterwinning gedurende minstens 24 uur; dat het bedrijf vraagt om deze verpichte jaarijkse rustmetingen te mogen uitvoeren na een stistand van de winning van 6 uur aangezien 24 uur stieggen van de grondwaterwinning zou impiceren dat er een productiestistand zou moeten optreden en het bedrijf vocontinu produceert; dat deze afwijking kan aanvaard worden mits as bijzondere voorwaarde wordt opgeegd dat, in afwijking van Artike van Varem, het vostaat het grondwaterpei in rust jaarijks op te meten na een voedige stistand van de winning gedurende minimaa 6 uren; Overwegende dat de expoitant een vrijsteing vraagt op de bepaingen van art van Varem inzake het paatsen van een pebuis; dat uit het dossier bijkt dat het grondwaterpei in de productieputten zonder beschadiging van de peimeetapparatuur gemeten kan worden waardoor de aaneg van een pebuis niet vereist is; dat bijgevog, voor de 3 bestaande productieputten, de gevraagde afwijking wordt toegestaan; Overwegende dat, vanuit oogpunt van miieuaspecten, gested kan worden dat de risico's voor de externe veiigheid, de hinder, de effecten op het eefmiieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naeving van de in dit besuit opgeegde miieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Kenmerk V2014N Bijagen

10 Gehoord het versag van Ludwig Vandenhove, id van het coege; BESLUIT Artike 1 1. Aan de nv Visko Teepak, Maatheide 81 te 3920 Lomme (ondernemingsnr ) wordt, onder de voorwaarden bepaad in dit besuit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het hernieuwen van de grondwaterwinning horende bij de inrichting voor de productie van viscose voor kunstdarmen, waarvoor vogende rubrieken van toepassing zijn: (rubriek ): boren van grondwaterwinnngsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoed in rubriek tot en met Hernieuwen: een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten van ek 171 meter diepte uit de formatie van Diest en waaruit gezamenijk maximaa m dag en m jaar wordt gewonnen (kasse 1); (rubriek ): werken voor het onttrekken van grondwater: grondwaterwinningen met een capaciteit van m3 per dag of meer Hernieuwen: een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten van ek 171 meter diepte uit de formatie van Diest en waaruit gezamenijk maximaa mvdag en m jaar wordt gewonnen (kasse 1); op de kadastrae perceen van en te Lomme, Afdeing 2, Sectie A, nr G2, ter paatse Maatheide 81; 2. De pannen gehecht aan dit besuit maken er integraa dee van uit. Artike 2 1. De in artike 1 bedoede vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besuit. De in deze besissing vermede expoitatievoorwaarden zijn onmiddeijk van toepassing vanaf het ogenbik dat een Inrichting wordt geëxpoiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zef anders wordt bepaad. 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artike 1 bedoede vergunning, krachtens artike van de Vaamse Codex Ruimteijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze miieuvergunning geschorst zoang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is vereend, in de zin van artike van de Vaamse Codex Ruimteijke Ordening. In afwijking van het bepaade in 1 gaat de termijn van ingebruikname van de miieuvergunning sechts in op de dag dat de vergunning voor handeingen, bedoed in artike van de Vaamse Codex Ruimteijke Ordening definitief Is vereend. 3. Wordt de vergunning voor handeingen, bedoed in artike van de Vaamse Codex Ruimteijke Ordening evenwe definitief geweigerd, In de zin van artike van de Vaamse Codex Ruimteijke Ordening, dan vervat de in artike 1 bedoede miieuvergunning van rechtswege. Artike 3 De in artike 1 bedoede vergunning wordt vereend voor een termijn die eindigt op 10 maart 2025 (samenvaend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning vereend op 10 maart 2005). Artike 4 De in artike 1 bedoede vergunning is afhankeijk van de strikte naeving van: 1. de agemene en sectoriëe voorwaarden van Varem. 2. de hierna vermede bijzondere voorwaarden: - Overeenkomstig de bepaingen van art van Varem wordt vrijsteing vereend voor de aaneg van een peibuis in de bestaande productieputten. - Overeenkomstig art van Varem wordt vrijsteing vereend inzake de jaarijkse peimeting na een voedige stistand van de winning gedurende 24 uren in die zin dat jaarijks het grondwaterpei gemeten moet worden na een voedige stistand van de winning gedurende minimaa 6 uren; Kenmerk V2014N Bijagen

11 Artike 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden. Artike 6 1. Voor eke verandering van de vergunde inrichting geden de bepaingen van artike 5, 2 en van hoofdstuk I bis van Vtarem. Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeete van de inrichting die niet binnen de bij dit besuit vastgestede termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvogende jaren niet werd geëxpoiteerd, of die vernied werd door brand of ontpoffing veroorzaakt door de expoitatie van de inrichting. 2. Eke overname van de vergunde inrichting door een andere expoitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemed aan de vergunningverenende overheid, overeenkomstig de bepaingen van artike 42 van Varem. 3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18 en 12 maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Artike 7 Een afschrift van dit besuit za AANGETEKEND worden gezonden aan: 1. voor BEKENDMAKING (aanpakking) aan de burgemeester van en te LOMMEL. De burgemeester is beast met de bekendmaking (aanpakking) van de besissing overeenkomstig het bepaade in hoofdstuk IX van Varem. 2. voor KENNISNEMING aan: a) de aanvrager, met name de nv Visko Teepak NV, Maatheide 82 te 3920 LOMMEL, samen met een exempaar van het aangehechte pan b) de Afdeing Miieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridaan 505 te 3500 HASSELT, samen met een exempaar van het aangehechte pan c) het coege van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL d) de Provinciae Miieuvergunningscommissie e) de Afdeing Miieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridaan 505 te 3500 HASSELT f) Ruimte Vaanderen, Koningin Astridaan 501 te 3500 HASSELT g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN h) de VMM, A. Van de Maeestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR j) de VMM, Afdeing Operationee Waterbeheer, Buitendienst Hasset, De Schierveaan 7 te 3500 HASSELT k) de Dienst MER, Afdeing Miieu-, Natuur en Energiebeeid, Koning Abert 11-aan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL ) de Directie van de Directe Beastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de nv Visko Teepak NV, Maatheide 82 te 3920 LOMMEL n) de Directie Financiën - Dienst Beastingen - van het provinciebestuur o) het studiebureau, m.n. Sneyers Miieuadvies, Bremstraat 36 te 2520 Embem Kenmerk V2014N Bijagen

12 Artike 8 Tegen deze besissing kan, overeenkomstig artike 51 van Varem, een beroep worden ingediend bij de Vaamse regering, gericht aan de Vaamse minister van Leefmiieu, p.a. Afdeing Miieuvergunningen, Koning Abert 11-aan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL. Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kaenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensuidend verkaard afschrift van de besissing aan de aanvrager en aan de beanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoed in artike 49, 1,1, 2 en 3 van Varem, of na de dag van aanpakking (openbare bekendmaking) van de besissing as het beroep uitgaat vanwege andere personen of insteingen. Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankeijkheid, vergezed zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanpakking) van de omstreden besissing, asook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier. Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-vq0fzitter; Marc \(andeput, Ludwig Vandenhove, Igor Phitjens, Frank Smeets, J^én-Pau Peusken^, Inge Moors, eden; Renata Camps, provinciegriffiér Hasset d.d De provinciegriffier, De gouverneur-voorzitter, Renata Camps Herman Reynders Nota: 1 Minuut: 3 - besuit: 2 - pan: 1 Zendbrieven: 16 minuten + 16 expedities Attest: 1 Expedities te maken: -van besuit: 18 - van pannen: 2x1 -van attest: 18 Bijagen bij brieven: JA (zie brieven) Kenmerk V2014N Bijagen 1212

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van KONINGS JUICES & DRINKS bvba, Sint-Truidersteenweg

Nadere informatie

p r o v in c f e Limburg

p r o v in c f e Limburg ^ p r o v in c f e Limburg Directie RUJmte Dienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van NV BIO-ENERGY, Ekkelgaarden 16, 3500 Hasselt (ondernemingsnr.

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding d.d. 2013-01-30 van overname door Haesen-Roebben lv, Diepestraat 8, 3620 Lanaken

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding d.d. 2011-05-17 (bij het provinciebestuur ingekomen op 2011-07-12) van overname

Nadere informatie

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/5

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/5 p o v in c i e Limburg Directie RUJIHte oienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van NV BIONERGA, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

p r o v in c i e Limburg

p r o v in c i e Limburg ^ p r o v in c i e Limburg Directie RUJmtC Dienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van de nv PLUKON MAASMECHELEN (= naamswijziging - voorheen:

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van VANREUSEL s SNACKS nv, Lozenweg 30 te 3930 HAMONT-ACHEL

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen; p r o v i n 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg Gelet

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van Renovius nv, Emiel Vlieberghlaan 4, 3900 Overpelt, ontvangen

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding d.d. 2012-05-02 van overname door VERHOEVEN lv, Maatheide 42, 3920 Lommel (ondernemingsnr.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015

gemeente auditcommissie gemeente Heemskerk 2015 \PS Verordening HEEl`l' SkEl'k januari 2015 Regegeving - 30112 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van gemeente \PS HEE`' SkE'k auditcommissie Verordening gemeente Heemskerk 201 januari 201 mvo/2014/30112 Ii I H Z01C1738EE fëš Regegeving - 30112

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1324 / HAL - Mercurius Nummer: 1324/11 I. MELDING 1.

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g 3 d e D i r e c ti e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, M ilieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 M i l i e u e n N a t u u r - V e r g u n n i n g e n De deputatie van de

Nadere informatie

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument

b i j d e b e o o r d e l i n g va n d e p l a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a l v l a k Screeningsdocument Begeeidingsinstrument b i j d e b e o o r d e i n g va n d e miieueffecten va n b e p a a d e p a n n e n en p r o g r a m m a s o p f e d e r a a v a k Screeningsdocument Inhoud 1. Ineiding...3 2. Informatief

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23 september 2011 ingediend door de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillisvergadering

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1264/Woningstichting 's-gravenhage - Woningstichting

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van de BVBA Styron Belgium, Havenlaan 7 te 3980

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van NV LIMBURGSE VINYLMAATSCHAPPIJ, Troonstraat 130 te 1050

Nadere informatie

Een evenementenvergunning

Een evenementenvergunning Een evenementenvergunning aanvragen 2 Een evenementenvergunning aanvragen In onze gemeente worden jaarijks vee activiteiten georganiseerd. Dat is euk. Maar soms kan een evenement ook voor irritatie en

Nadere informatie

p r o v i n De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding, ontvangen

Nadere informatie

Gelet op de mededeling van verandering van BALAK COATINGS nv, Europalaan te 3900 OVERPELT

Gelet op de mededeling van verandering van BALAK COATINGS nv, Europalaan te 3900 OVERPELT p o v in c i e Limburg Directie RUJmtC Dienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van BALAK COATINGS nv, Europalaan 31-35 te 3900 OVERPELT (ondernemingsnr.

Nadere informatie

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000113/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN - BLOKVELD G-200. De bestendige deputatie

Nadere informatie

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/8

o v in c i e Limburg De deputatie van de provincie Limburg 1/8 p ^ o v in c i e Limburg Directie RUIHlte Dienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van GRC Zolder nv & DEC nv, Scheldedijk 30, Haven 1025 te

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/bd

MLAV1/ /RP/bd /RP/bd OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT DE BUTVAR SOLVENT AFDELING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 627 - SCHELDELAAN 460. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1431/Autogri - Host Marriott Services I. MELDING 1.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

Vlaamse wetgeving m.b.t. ondiepe geothermie

Vlaamse wetgeving m.b.t. ondiepe geothermie Vlaamse wetgeving m.b.t. ondiepe geothermie Ywan De Jonghe afdeling Operationeel Waterbeheer Dienst Grondwaterbeheer 10 februari 2010 Overzicht wetgeving Milieuvergunningendecreet en titels I en II van

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 12 mei 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy Bruggeman

Nadere informatie

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED

ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED STADSBESTUUR BLANKENBERGE ACTIVERINGSHEFFING OP NIET BEBOUWDE PERCELEN GELEGEN IN NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN ALSOOK OP NIET BEBOUWDE GRONDEN GELEGEN IN EEN WOONGEBIED Datum vaststeing gemeenteraad: 16

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen; p o v in c i e Limburg Directie RUJmtC Dienst Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen gereged? In dit Pensioen 1-2-3 eest u wat u we en niet krijgt in onze pensioenregeing. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonijke informatie over uw pensioen. Die vindt u we op www.mijnpensioenoverzicht.n

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De bestendige deputatie van de provincieraad van

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen

AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP ... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Rekeningnummer:... . te 3630/3631 Maasmechelen AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE SUBSIDIE WARMTEPOMP GEGEVENS AANVRAGER Naam: Adres:......... Telefoon thuis: telefoon overdag:.. Email:. Rekeningnummer:... PLAATSGEGEVENS Adres installatie : idem als adres

Nadere informatie

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen

Nieuw wetsartikel 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare plaatsen Onderwerp Nieuw wetsartike 151c Gemeentewet: cameratoezicht op openbare paatsen Portefeuiehouder Mr. A.Ph. Hertog Steier Didier Manjoero Coegevergadering 11 jui 2006 Raadsvergadering 7 september 2006.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent!

Woningen met het Slimmer Kopen label hebben een lagere aankoopprijs. Het voordeel kan wel oplopen tot 25 procent! feiten & spereges Woningen met het Simmer Kopen abe hebben een agere aankoopprijs. Het voordee kan we opopen tot 25 procent! As koper van een Simmer Kopen woning bent u voor de voe honderd procent eigenaar.

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 18 oktober 2012 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE 1. EXPLOITANT BIJLAGE 3. Meldingsformulier inzake de exploitatie van een klasse 3 inrichting, de verandering van een inrichting of de overname van een inrichting door een andere exploitant (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g 3 d e D i r e c ti e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, M ilieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 M i l i e u e n N a t u u r - V e r g u n n i n g e n De deputatie van de

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Grondwaterwinning Algist Bruggeman. Gent.

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Grondwaterwinning Algist Bruggeman. Gent. Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1356/VBA - Hobaho Nummer: 1356/24 I. MELDING 1. Op 25

Nadere informatie

Procedure melding klasse 3. Procedure mededeling kleine verandering

Procedure melding klasse 3. Procedure mededeling kleine verandering Procedure melding klasse 3 Meldingsformulier afgeven tegen ontvangstbewijs of aangetekend verzenden aan CBS van gemeente waarin exploitatie plaatsvindt aktename door CBS In gebruik stellen van de inrichting

Nadere informatie

Hoe kan ik een melding indienen?

Hoe kan ik een melding indienen? Waarom een stedenbouwkundige vergunning? Hoe kan ik een eenvoudig dossier indienen? Hoe kan ik een melding indienen? Wat is de procedure van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning? Met welke termijnen

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 21 1;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 21 1; p r o v i n 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op het decreet van

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de mededeling van verandering van de BVBA BELPLAS INDUSTRIES, Henry Fordlaan 7, Zone 9,

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

p r o v i n De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

p r o v i n De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg p r o v i n 3 d e D i r e c t i e Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur S e c t i e 3. 3. 1 Milieu en Natuur - Vergunningen De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg Gelet

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere

Nadere informatie

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk)

Aanvragen zelf beleggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zelf Beleggen (Zakelijk) Aanvragen zef beeggen zonder advies (voor ondernemers) SNS Zef Beeggen (Zakeijk) Aeen voedig ingevude formuieren nemen we in behandeing. I Mijn gegevens A Gegevens bedrijf Rechtsnaam Postcode en vestigingspaats

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 van titel I van het VLAREM) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE. 1. Exploitant (ingeval van overname: de overnemer)

(artikelen 2, 5 en 42 van titel I van het VLAREM) A. IDENTIFICATIE VAN DE MELDINGSPLICHTIGE. 1. Exploitant (ingeval van overname: de overnemer) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 van titel I van

Nadere informatie

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem)

(artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) MELDINGSFORMULIER INZAKE DE EXPLOITATIE VAN EEN KLASSE 3 INRICHTING, DE VERANDERING VAN EEN INRICHTING OF DE OVERNAME VAN EEN INRICHTING DOOR EEN ANDERE EXPLOITANT (artikelen 2, 5 en 42 Vlarem) A. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

p r o v in c i e Limburg

p r o v in c i e Limburg Xi r^. ^"' p r o v in c i e Limburg Directie RMI'mtC Dienst (Miljeuvergunnjngen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1378/Van Mee - Kene I. MELDING 1. Op 17 juni 1999

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Herman Balthazar, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Georges De Langhe,

Nadere informatie

Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~ " "~ AMV/000151415/1004

Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~  ~ AMV/000151415/1004 Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~ " "~ AMV/000151415/1004 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie

Nadere informatie

adressen en gebouwen

adressen en gebouwen &cual 1YAsS Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weersag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeren bij hun gemeente

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1409/Nutreco - Hencu I. MELDING 1. Op 14 jui 1999

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere

Nadere informatie

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden

De griffier gewaardeerd Een klantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadsleden De griffier gewaardeerd 2011 Een kantenonderzoek onder staten- en gemeenteraadseden Vereniging van Griffiers Apri 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Ineiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Enquête en

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. Lbr Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats.

Algemene ledenvergadering. Lbr Op woensdag 8 juni 2011 vindt in Ulft de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. Vareniging van Nederandre Gemeenten Brief aan de eden T.a.v. het coege en de raad uw kenmerk Agemene edenvergadering ons kenmerk BBU20. 1100841 Lbr. 111029 datum 11 mei 201 1 Op woensdag 8 juni 2011 vindt

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000171/AK/fs BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATHIJSSEN JOHANNES MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besuit van de directeur-generaa van de Nederandse mededingingsautoriteit as bedoed in artike 37, eerste id, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1204: Nissan Motor Nederand - Auto Veeneman I. MELDING

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-26062008 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37010/91/2/W/2 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. A&S ENERGIE gelegen te Nieuwenhovestraat 5

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

)"1 = Vlaamse Regering :~~"= , " AMV/ /1000

)1 = Vlaamse Regering :~~= ,  AMV/ /1000 ,n,-, " Vlaamse Regering :~~"= )"1 = AMV/000157095/1000 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.32.10.2, 1, 1,

Nadere informatie

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico

Werkboek Verantwoordingsplicht Groepsrisico Werkboek Verantwoordingspicht Groepsrisico Voorwoord Externe veiigheid is een onderwerp met vee facetten. Besuiten over de vestiging of uitbreiding van risicobedrijven of het aanwijzen van een route gevaarijke

Nadere informatie