Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;"

Transcriptie

1 p o v in c i e Limburg Oirectie RUTte Dienst Miieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Geet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de miieuvergunning en zijn atere wijzigingen; Geet op het besuit van 6 februari 1991 van de Vaamse Executieve, houdende vaststeing van het Vaams Regement betreffende de miieuvergunning en zijn atere wijzigingen (hierna afgekort as Varem Geet op het besuit van 1 juni 1995 van de Vaamse regering, houdende agemene en sectorae bepaingen inzake miieuhygiëne (Varem ) en zijn atere wijzigingen; Geet op de op 5 maart 2014 ingediende aanvraag - aatst vervoedigd op 26 september van de nv Visko Teepak, Maatheide 81 te 3920 Lomme (ondernemingsnr ) voor het verkrijgen van een miieuvergunning voor het hernieuwen van de grondwaterwinning horende bij de inrichting voor de productie van viscose voor kunstdarmen, waarvoor vogende rubrieken van toepassing zijn: (rubriek ): boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoed in rubriek tot en met Hernieuwen: een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten van ek 171 meter diepte uit de formatie van Diest en waaruit gezamenijk maximaa mdag en m jaar wordt gewonnen (kasse 1); (rubriek ): werken voor het onttrekken van grondwater: grondwaterwinningen met een capaciteit van m3 per dag of meer Hernieuwen: een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten van ek 171 meter diepte uit de formatie van Diest en waaruit gezamenijk maximaa m dag en m jaar wordt gewonnen (kasse 1); Vraag tot wijziging voorwaarden artike (aaneg peibuis) en artike üaarijkse meting)); op de kadastrae perceen van en te Lomme, Afdeing 2, Sectie A, nr G2, ter paatse Maatheide 81; Geet op de vogende vergunningen en besissingen die met betrekking tot de expoitatie van de bovenvermede inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermede miieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn: besuit d.d van de deputatie waarbij vergunning werd vereend voor het verder expoiteren en het veranderen door uitbreiding en wijziging van de miieuvergunning voor de inrichting voor de productie van kunstdarmen uit viscose, voor een termijn eindigend op , met uitzondering van de grondwaterwinning waarvoor de vergunning wordt vereend voor een termijn eindigend op ; besuit d.d van de Vaamse minister voor Leefmiieu houdende uitspraak over de beroepen aangetekend tegen de besissing d.d van de deputatie; besuit d.d van de deputatie houdende aktename van de mededeing gedend as miieuvergunning voor de emissie van CO; (BKG-inrichting); besuit d.d van de deputatie houdende aktename van de mededeing gedend as miieuvergunning voor de vervanging van de vergunde ammoniakgasopsag door de opsag van ammoniumopossing; besuit d.d van de deputatie houdende verenen van een gunstig gevog aan het verzoek van de nv Teepak tot het wijzigen van de expoitatievoorwaarden opgeegd in het besuit d.d ; Kenmerk V2014N Bijagen 112

2 besuit d.d van de deputatie houdende het verenen van een vergunning voor de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting door het bijpaatsen van een WKK (warmtekrachtkoppeing) (voor een termijn die eindigt op ); besuit d.d van de deputatie houdende het verenen van een wijziging van de miieuvergunningsvoorwaarden voor een termijn die eindigt op ; besuit d.d van de deputatie houdende aktename van de mededeing gedend as miieuvergunning voor de uitbreiding van de viscose-instaaties; besuit d.d van de deputatie houdende mededeing keine verandering voor het veranderen van de miieuvergunning; besuit d.d van de deputatie houdende het veranderen van de vergunning voor een termijn die eindigt op ; Geet op het schrijven d.d. 20 oktober 2014, waarbij de aanvrager in kennis werd gested dat zijn aanvraag voedig en ontvankeijk werd verkaard; Geet op het feit dat de miieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de ijst van bijage I bij het besuit van het Vaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 apri 2013), inzake de nadere reges van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het voedig- en ontvankeijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijage van het Decreet Agemene Bepaingen Miieubeeid (DABM); dat geoordeed werd dat over het project geen miieueffectrapport moet worden opgested; Geet op de brief d.d. 20 oktober 2014, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lomme, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende miieuvergunningsaanvraag; Geet op de brieven, d.d. 20 oktober 2014, waarbij conform artike 35, 3 van Varem, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan: a) de Provinciae Miieuvergunningscommissie; b) het coege van burgemeester en schepenen van en te Lommet; Geet op de brieven d.d. 20 oktober 2014, waarbij door de secretaris van de Provinciae Miieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de beanghebbende adviserende besturen; Geet op de brieven ct.d. 20 oktober 2014 houdende kennisgeving van de miieuvergunningsaanvraag in het kader van de uitwisseing van miieuinformatie over projecten met mogeijke gewest- of andsgrensoverschrijdende miieueffecten enof artike 19 bis van Varem ; Geet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de miieuvergunningsaanvraag de vereiste pubiciteit verkreeg, conform artike 17 van Varem ; Geet op het P.V. d.d. 24 november 2014, van suiting van het openbaar onderzoek, waaruit bijkt dat er geen bezwaren werden ingediend, maar we 2 schrifteijke mededeingen; Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft geen fundamentee opmerkingen aangaande de vergunning tot grondwaterwinning. Door de expoitatie worden geen significante negatieve effecten verwacht op de natuurijke kenmerken van de beheerde terreinen. De NMBS verwijst naar de wet op de poitie der spoorwegen waaraan steeds vodaan moet worden (Wet van 25 jui 1891 gewijzigd door de wet van 21 maart 1991 verschenen in het B.S. van 27 maart 1991); Geet op het gunstig advies, d.d. 2 december 2014, van het coege van burgemeester en schepenen van Lomme, omwie van vogende overwegingen: Geet op het openbaar onderzoek georganiseerd van tot en met ; Geet op het P. V. d.d , van suiting van het openbaar onderzoek waaruit bijkt dat twee bezwaarschriften werden ontvangen; Overwegende dat de ingediende bezwaarschriften betrekking hebben op: Agentschap Natuur en Bos: geen fundamentee opmerkingen bij de grondwaterwinning NMBS: verwijzing naarde wet van de poitie der spoorwegen Kenmerk V2014N Bijagen

3 Overwegende dat de aanvraag de hernieuwing van een grondwaterwinning betreft; het betreft een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten van ek 171 meter diep waaruit een gezamenijk max. debiet van m3dag en m3jaar wordt gewonnen; Geet op het gunstig advies van de stedenbouwkundig ambtenaar omwie van vogende overweging: de verandering zoas opgenomen in dit dossier hebben geen bijkomende ruimteijke impact; Overwegende dat Visko Teepak een hydrogeoogische studie heeft aten opmaken door VITO; dat de concusie van deze studie vogende is: " door systematische acties in verband met actief waterbeheer is het waterverbruik goed in kaart gebracht, en niettegenstaande een sterk gestegen productievoume, wordt toch eenzefde debiet aangevraagde m3j) as actuee vergund. Het watergebruik za nochtans nog verder moeten geoptimaiseerd worden om met een vergund debiet van 1,125 mio m3j de voorziene uitbreiding van de productiecapaciteit tegen 2025 te reaiseren. Dit za moeten gebeuren door een verdere optimaisatie van keine processtappen. De aquifer van de miocene zanden in h et noorden van Vaanderen heeft een grote capaciteit: dat resuteert in een brede maar ondiepe afpompingskege in de watervoerende aag van de Formatie van Diest. Door afschermende werking van de remmende agen (Spriet van Russendorp en de Maat, Formatie van Kasteree) is de afpomping in de freatische aag nagenoeg verwaaroosbaar. De bufferende invoed van de uitgestrekte ontginningsvijvers MHL en MHR2, onmiddeijk ten zuiden van Visko Teepak, beperkt in sterke mate de invoed van de waterwinning bij Visko Teepak. Daarom is er ten zuiden van het bedrijf, nagenoeg geen veraging van de grondwaterstand in het freatisch pakket en de zanden van Mo. De habitatgebieden van de Keine Nete (Maten, Sahara, Riebos) worden niet door de winning van Visko Teepak beïnvoed." Overwegende dat Visko Teepak een Mer-ontheffingsnota heeft opgemaakt; dat in deze nota voor de discipine fauna en fora vogende werd geconcudeerd: "rekening houdende met de natuurijke schommeingen en mogeijke insijpeing in de buurt van de kanaen worden geen significante effecten verwacht voorde aanwezige grondwaterafhankeijke vegetates in de omgeving van het bedrijf bij hervergu n ning van het huidige debiet. Hierdoor worden er evenmin betekenisvoe effecten verwacht voorde beschermde habitats in hethabitat- en vogerichtijngebied in de omgeving en treedt er geen onvermijdbare en onherstebare schade aan de VENgebieden op." Geet op het gunstig advies van de stedeijke miieudienst; Geet op het bovenvermede geeft het coege van burgemeester en schepenen een gunstig advies; Geet op het gunstig advies, d.d. 15 december 2014, van de Afdeing Miieuvergunningen - Dienst Limburg, omwie van vogende overwegingen: De inrichting is vogens het gewestpan Neerpet-Bree (K. B. van 22 maart 1978) geegen In een industriegebied. De inrichting grenst aan de noordeijke zijde aan het kanaa Bochot - Herentas. De inrichting is op een afstand van ca. 535 m geegen van een beschermingszone van waterwingebied. Binnen een straa van 100 meter, gemeten vanaf de perceegrenzen van de inrichting, bevinden er zich geen woningen. De inrichtingen zijn geegen op een afstand van ca m van Vogerichtijngebied V16 en op een afstand van ca. 940 m van Habitatrichtijngebied H20. De inrichtingen zijn geegen op een afstand van 580 m van VEN-gebied. De NV Teepak betreft een vergunde inrichting voor de productie van kunststofdarmen bestemd voor de voedingsindustrie (op basis van het viscoseprocedé). Met vooriggende miieu vergunningsaan vraag wenst de expoitant een miieuvergunning aan te vragen voor de hernieuwing van de miieuvergunning voorde verdere expoitatie van de bestaande grondwaterwinningen. De vergunning voor de grondwaterwinningen werd ingevoge het hermachtigingsbesuit van de deputatie van vereend voor 10 jaar zodat de vergunningstermijn verstrijkt op 10 maart Vogens het hermachtigingsbesuit werd de vergunningstermijn beperkt 'voor het opvogen van de grondwatervoorraden en in afwachting van een gepande regionae grondwatermodeering van de Afdeing Water'. Aspect MER-picht: Betrokken inrichting is MER-pichtig en vat onder het toepassingsgebied van activiteiten van bijage 2: nr. '10. Infrastructuurprojecten o) Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvuen van grondwater: Kenmerk V2014N Bijagen

4 Grondwaterwinningen of kunstmatige aanvuingen van grondwater as de capaciteit rrf per dag of meer bedraagt. Onttrekken van grondwater as de capaciteit rrf per dag of meer bedraagt en de activiteit geegen is in of een aanzienijke in voed kan hebben op een gebied zoas aangeduid in uitvoering van het decreet houdende maatregeen ter bescherming van de kustduinen van 14 jui 1993 of as de activiteit een betekenisvoe aantasting van de natuurijke kenmerken van een speciae beschermingszone kan veroorzaken.' De expoitant kan derhave een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen. De expoitant heeft op een ontheffing verkregen op de miieueffectrapportagepicht voor het project: 'Hervergunning en uitbreiding grondwaterwinning van Visko TeepakNVte Lomme' (ref. OHPR0621). Aan het aanvraagdossier werd de ontheffingsnota toegevoegd. In deze ontheffingsnota wordt uitgegaan van het huidige vergund debiet, hetgeen hoger is dan het opgepompte debiet van de aatste jaren, uitkomt doordat de recent vergunde uitbreidingen nog niet voedig operationee zijn. Bovendien kan het bedrijf door het wegwerken van knepunten in de verdere toekomst meer eindproduct maken. Indien het bedrijf in de toekomst zijn product wenst aan te passen tot dunnere producten met een keinere diameter za hiervoor meer spoewater vereist zijn. Dergeijke wijzigingen dienen gepaard te gaan met extra inspanningen om het waterverbruik terug te dringen, zodat dit met het huidig vergunde debiet dient te vostaan. Aspect srondwaterwinnng: De expoitant beschikt momentee over een vergunning voor het expoiteren van een grondwaterwinning bestaande uit 3 putten met ek een diepte van 171 meter waarbij er maximum m3dag m3 jaar mag opgepompt worden uit de Formatie van Diest. Met betrekking tot de expoitatie van deze grondwaterwinningen werd in het besuit van de deputatie van ondermeer vogende bijzondere voorwaarde opgeegd: "Overeenkomstig art van Varem wordt vrijsteing vereend inzake de jaarijkse peimeting na een voedige stistand van de winning gedurende 24 uren in die zin dat Jaarijks het grondwaterpei gemeten moet worden na een voedige stistand van de winning gedurende minimaa 6 uren." Momentee wordt de hernieuwing van de miieuvergunning voorde verdere expoitatie van betrokken grondwaterwinningen aangevraagd (zonder veranderingen). De waterwinning bestaat uit 3 productieputten van 171 m diepte waarvan er aternerend 2 in werking zijn. Het opgepompte grondwater wordt aangewend in het productieproces zowe voor de eigenijke processen as voor wasdoeeinden; het eindproduct dat bestemd is voor de voedingsindustrie, is aan een strenge regementering onderworpen en bijgevog is drinkwaterkwaiteit vereist. Vermits het een hervergunning betreft van een bestaande grondwaterwinning zonder een uitbreiding van het gevraagde debiet is de gepande situatie identiek aan de vergunde situatie. Er is m.a. w. geen effect t.o. v. de vergunde situatie te verwachten. As referentiesituatie werd het opgepompte debiet van 2013 genomen. Het betreft het debiet waarbij de vergunde uitbreidingen nog niet voedig gereaiseerd werden. Het effect t.o. v. de referentiesituatie werd bestudeerd in twee hydrogeoogsche modeeringen gebaseerd op een regionaa 30 mode (U-Gent en Vito). Concusie hydrogeoogische studie U-Gent: "Met een grondwaterstromingsmode werd de invoed van de grondwaterwinning van Visko Teepakin Lomme bepaad. Het grondwatermode bevat het grondwater-reservoir boven de "Boomse Kei" die zich op ongeveer 300 m diepte bevindt. De reservoiropbouw steunt op het 3D geoogisch mode (versie 2) van de Vaamse overheid. De hydrauische parameterisatie steunt op de richtwaarden die door de Vaamse overheid gedefinieerd werden. Het modedomein besaat een gebied van 18 op 16 km, en is ook grensoverschrijdend. Er wordt in het mode o.a. rekening gehouden met de aanwezigheid van de Kern pen se Kanaen, grote wateroppervakken (oude zandwinningsputten), keinere wateropen en de aanwezigheid van andere winningen in de omgeving (gebaseerd op de vergunde debieen). Er werd gerekend met diverse scenario's. Uit de berekeningen kunnen vogende concusies getrokken worden i.v.m. de invoed van de Visko Teepak winning: Kenmerk V2014N Bijagen

5 ^3 'i? i "g- p ü) w + ^ a m ~<i ". o 3 (D L CD 4^ <D " ^ ë ^ 0 ^ ^ ö o -~1 01 Jt?. o-s>. a> 01 1^. 1 1 MS $ ^ (5 s tt- Q s.tü 5 ^- ^ i<e' ^ 3? ' Ê ^ <f5 11^ IS^ïi g. -S- <3 f i3 ^ -i 11 r-. 5!B ti < j i 3 S> I:i '^ s ^ t S ^ ' ^'%' ^jiii )»i-1»* ë.? in s s 'Itt rt I Uit iism S i.s:.sbq?. 's: 3'^ 3 i^'iè ti ^-s- s s' C» S ^.!.È IS 1^ S n? S.. s! I' i' ^1 ^1iij ^s.^-. c6' I & it Si? eg g <a s& s.s '? è ê (s ti 'S 3-^~: (e. Ui o 'nix a-3i s' ^ : : a- O -i s 1^! &1?< s.in s- H^i 5; : s. 1<1 3? tt>" tf ü- I CB 1^ I %- i ^ a3 Is IS S-i? ^5. <ü ' ^1-n' y i ii! 3'^ ^ g ti 11 IN i 5' "'ti 3'^ Is: s'i? ( ' <& ^On i. 1.3 ti i ÏI 6. w :55- c(s i tt gi- '? Si ï^ i- 3 n<- 6 ' ^^S' t^ i n -2 $ <i.n.1 s;! s" ^^^ ti' J j. i 1111 <Q ;;. s??<s ^ s" E5 ^ &? ; a '! 11 <(5 9-cS-' ^ t6"s ^11 I i as a t Q. (f t t ti.11 s s' t6 11.; 5 i Ffc tb ;a: '~i- <- $ a». S S I 3; ^'s1^ ^ s? PI I ^ U I! ^3in ca i Q! N i s> s s 5 :^ 5. t a t5- a s: N S W I ii ^3 ^ ^1 ^s' s-s-^ EP*,< 'i t,1^ I uij. I! ' ^1.nT'. 'M tf &i ^i;?i^ ir ^? s'% S- a 1111 u IJ S! ui i s s t! ÏH ii S 3 -a 1( s <t>' % 3 ë ^ 3 ^ i i t i i ^ 3>^ s' ^i Si. (B ti 11 ï i. ^. -3' 3 3' 'S S. 3-a' paii^? S t J? ^ s % $ ^(ê>s ë: iifi!?1^ s?c & -fc C ^1 ^ g- g- $. s s' s. s? S!,- S. S' te- Q s ^ ;-> S <5 %' s> S s^.c? $ (1^ 3-? 5~ y ï<b 3^ ^ i 5 ^ j 3( i S Q. <b ^ i 111 T' Eê 5; i ^^<, Ui ^ %- ^ s s ^ Ca ÏQ IS s i^ sf S 'ii & s -?11 ^ SS ii S ^ & Cb' 3 's S- s? ~* S s.11 $..- g'^- i! c5- ' ^B?- s^ s^ cti tt>' t6' ^!\i Si. ii'1 è s- I p^1 i! ^-^ ^111 ^ i ^-s' S <Q 5:<S Q Bh S? m.^ i B-'s.'e ^.:- i^ i\5 ^j ^i s s-^ % g tb: s ISf Kt a i. s p^1 s^ ^> ts S 11 j. 1 ' ^- ^ ^t ^^! i^ ^.t9 <6 5' ü- S' ^ 5i? (Q :S S^; t»..5 VI s!

6 Aspect afwiikingsaanvragen: De expoitant vraagt vogende wijzigingen of aanvuingen van de voorwaarden opgenomen in het Varem tite, waarbij vermed staat 'tenzij anders bepaad in de miieuvergunning': artike , aatste zin en artike : stiegtijd 24u Artike : "Het grondwaterpei in de pompput, de boring of eke instaatie voor het winnen van het grondwater, uitgezonderd bronbemaingen doormidde van vacuümpompen, moet zowe met de winning in rust as in werking steeds gemeten kunnen worden. Tenzij anders vermed in de miieuvergunning, wordt er daarom in eke boorgat een rechte onvervormbare peibuis gepaatst met een binnendiameter van ten minste 18 mm. De peibuis wordt gepaatst conform de voorschriften in de code van goede praktijk voor boren, expoiteren en afsuiten van boorputten voor grondwaterwinning vastgested in bijage bij dit besuit.". ^jopigested aternatief i Het grondwaterpei binnen de winningsputten kan gemeten worden in die putten zonder gevaar voor beschadiging van de peimeetapparatuur en zonder dat dit de aaneg van een peibuis vereist. Motjyeringi Bestaande situatie, niet opgeegd bij eerste vergunningverening ' Artikes : "Het grondwaterpei in de meest centraa geegen productieput en in de peiputten wordt maandeijks gemeten. Hierbij wordt het ononderbroken gewonnen voume gedurende één uur voorafgaand aan de meting, omgerekend in rrfdag, genoteerd. Éénmaa per jaar na het sti eggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 24 uur tenzij anders vermed in de miieuvergunning, wordt het grondwaterpei in de productieputten en de peputten gemeten. De tijd van stistand van de grondwaterwinning, het gewonnen voume gedurende acht uur voorafgaand aan de stistand en de peimetingen worden zorgvudig genoteerd." Voorgested atemateh Stiegtijd: 6 u. Motjvenngi Verenging bestaande situatie omwie van continu nood aan grondwater (geen jaarijkse productiestistanden). AdyJesj^n_de_afdemgJ\!WeuyercLujiningen:_ Met betrekking tot artike kan geet op de motivering van de expoitant, betrokken vraag gunstig geadviseerd worden. Voorgested wordt om hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te nemen in het af te everen besuit. Aangezien in het hernieuwingsbesuit van reeds een bijzondere voorwaarde werd opgeegd m.b.t. de stiegtijd (van 24 u) en geet op de motivering van de expoitant, kan betrokken vraag gunstig geadviseerd worden en deze bijzondere voorwaarde hernomen worden. "Overeenkomstig art van Varem wordt vrijsteing vereend inzake de jaarijkse peimeting na een voedige stistand van de winning gedurende 24 uren in die zin dat jaarijks het grondwaterpei gemeten moet worden na een voedige stistand van de winning gedurende minimaa 6 uren." Overige aspecten (zoas geuid, afvastoffen, afvawaters, ucht, stof- fijn stof, bodem- en grondwaterverontreiniging, externe veiigheid, energie, verkeer en bijzondere voorwaarden vorige vergunningsbesuiten) zijn niet reevant in het kader van deze miieuvergunningsaanvraag. ADVIES Overwegende dat het voorwerp van de gevraagde vergunning de hernieuwing van de miieuvergunning voorde verdere expoitatie van de bestaande grondwaterwinningen betreft van een vergund bedrijf voor de productie van kunstdarmen; Overwegende dat de inrichtingen geegen zijn in een industriegebied; dat de gevraagde inrichtingen niet in strijd zijn met de verbods- en afstandsreges van het Varem tite ; Overwegende dat de Inrichtingen zijn geegen op een afstand van ca m van Vogerichtijngebied V16 en op een afstand van ca. 940 m van Habitatrichtijngebied H20; dat de inrichtingen geegen zijn op een afstand van Kenmerk V2014N Bijagen

7 ro ^i k±:: 01.M P CQ -~J (C -t 31 ö 9Ui i^ CO ^ 3 ". b 3 <D 4^- (D g^ N) ö p4^ 01 co -~j '--. M &'& "&? ^i I?, (6-;S 'i-1-i if 5.^ S ^ ï^?! 31 ^ s. s I ^ iit Q ^ 5 3 ib S- a3 CS i~~ ^^n <6' '1iii ^ i: 11?i ^ i : 3: Oa ai s."* i., c5^ s- s? s s ^' i (Q i S-fii i^ <i>~ cs" &~3 (5. I g; s- o ^ ^s" s~.^ «s ' ^ 5: ^ê 1111 I3 Ui tü~ a- :ï5 1^.- _ 1^ : [ Et :11 ^1 >t.11.^'^ [! ^?S S-0 It j 5 3:^, d- g-..s.3;,t6' -~- % Sii -??è ii js f 11 i^i Q. Q. (5- c5- s a S ceb S p s : 1-^ tc ü 5- i CD' ' I- ti is-,s:s I $11.1 i! H s.(st S." s S~ s> (D a ^s~^ ^11 ii s' m.?" a I? 111 s a><5 Si S ^ (fi" 3', $ <Q tq Bi S 1\3 %11 isa[i6.t 11 {!i.^isr i Si?B s I ( -s s= (6- s' :!'- s"? ^ 1^ titrï &i g s <5' i s-t ^ Q - IJIS ti E? ti J Ui 5 <? 5 ss I; 1111 t^ s.ai Ui g- g~ 3> ns N i'. ^ t-i-11 :! - t6~ ^g- -t. ^. :0 ti 5- $ %i Ü c5-. i NÏIï' "S. *1 {{ IJ Eo (jt.ê-st! ff s Is & s-s: ^ <s' J Is s ^ s? CO (6 o s; o c& -< 3 S $o ss?> 3-- S6 Oi tih s^ >1^ Ifi 0.% ^ Pi ~ c? PI ( ' JÊ'i?< s '? I! 1111I Mi i r ^11 I I s" fitm^' Si?.^! I ^^ Iti!11 3:' -. i 3t. I <i < S; (6 öii s i ^ Ij rs ^ <B 5; (s ^ tt> o t S 5 3 ê-s a cs' s. Ij d S ~:i SI& 1 j Ui ^i Cü ms- ^ iji ^t ISj ^ " &.% Bï 1?^ 11. Ie ^ 3- g-,s s (S' 5 J^ 3> ' _ -.5 S- oï'^>: ^* c5' & s Pi'? ^ 9, ISI c; '^- i Itj i ^ i i i Uit N< a;. Ui i1! ^3-0 <s i t^ 1111 IPI E?" i-( S'0 ti i 1111 ^1!- g: ^i. i sró t.^ r t itië? ö5- i =-'s 1 s i 1^? i ^ 1 Sdi? 5i%-5- ~^5 s. :5- aï^?11 s-5^ ^f ^1! d>' c5' S 5 3 ö~ CQ 5 (6- ti iii 1 ns gs S- S (3 9> 3 ^ 5- Pi -sj i^ 111 1^1 i -S S W ï S $ i^ t' s- % 3 s.!'r^ 111 i.^.? 11^- ->. ni- Q. a ^ ü- ui sm <6' ScS 11^ ' ^" ^ ê-<s i i ^ s6 Q. I- Si! 2- "' '.O S 5.& &at Uit ë(s (B- c5 s si i if ^^i - s^5 :s 3. i\s d i\i g' ö $ <5 ^s is^ ^ i ;5- i s s.^i N: 1 i^t ui 3-?'^ a- &! -1^ s'is-3. 3: S? S? ƒ6- O g 11 Mi i! 11 s >( (g Oi ^i ^ ' ü>

8 Geet op het gunstig advies, d.d. 5 januari 2015, van de VMM, Afdeing Operationee Waterbeheer, Buitendienst Hasset, omwie van vogende overwegingen: In huidige aanvraag wordt de hernieuwing aangevraagd onder rubriek en rubriek : grondwaterwinning via 3 putten op een diepte van 171 m met een gezamenijk maximum debiet van 3500 m3dag en m3jaar. Op vereende de Dienst Mer een ontheffing tot het opsteen van een MER in het kader van huidige aangevraagde hernieuwing van de grondwaterwinnng. Het productieproces op de inrichting vereist vee water voor productiedoeeinden zowe voorde eigenijke processen as voor wasdoeeinden. Dit aatste heeft voora te maken met het feit dat het eindproduct bestemd is voor de voedingsindustrie. In de ontheffingsnota wordt uitgegaan van het huidige vergunde debiet deweke hoger i's dan het opgepompte debiet van de aatste jaren. Dit komt doordat de recent vergunde uitbreidingen nog niet voedig operationee zijn. Bovendien kan het bedrijf door het wegwerken van knepunten in de verdere toekomst meer eindproduct maken. Indien het bedrijf in de toekomst zijn product wenst aan te passen tot dunnere producten met een keinere diameter za hiervoor meer spoewater vereist zijn. Dergeijke wijzigingen dienen gepaard te gaan met extra inspanningen om het waterverbruik terug te dringen zodat dit met het huidige vergunde debiet dient te vostaan. De 3 grondwaterwinningen op een diepte van 171 m situeren zich in het Zand van Diest HCO V 0252, grondwaterichaam CKS_0200_ GWL_ 1 met een goede kwantitatieve toestand. Ten gevoge van de winning van Visko Teepak worden geen aanzienijke effecten verwacht. De veraging van de waterta fe manifesteert zich hoofdzakeijk rond de pompputten en reikt niet tot aan de omiggende habitatrichtijngebieden. Binnen de invoedsstraa van veraging van 50 cm in de watervoerende aag bevinden zich geen andere winningen. Er wordt afwijking gevraagd op art nameijk vrijsteing op aaneg peibuis, de pompputten zijn rechtstreeks meetbaar. Er wordt gevraagd om de jaarijkse meting in rust (opgeegd in art ) uit te voeren na een stistand van 6 u in paats van 24 u, dit omwie capaciteitsprobemen. Waterbesparing dient een continu aandachtspunt te zijn op deze expoitatie. Rekening houdend met voorgaande inichtingen en adviezen, adviseert de dienst GUNSTIG voor het verenen van een waterw inning weke beantwoordt aan voorgaande beschrijving, mits naeving van de agemene (V01) en sectorae voorwaarden inzake grondwaterwinningen (V93) van Varem. Voorste tot bijzondere voorwaarden : -overeenkomstig art wordt vrijsteing vereend voor de aaneg van een peibuis, de drie grondwaterwinningen zijn rechtstreeks meetbaar. -overeenkomstig art wordt de jaarijkse meting in rust uitgevoerd na een stistand van 6 u in paats van 24 u wegens capaciteitsprobemen. Geet op het gunstig advies, d.d. 25 november 2014, van de Omgevingsdienst (Midden- en West-Brabant (Nederand)), omwie van vogende overwegingen: - De omgevingsdienst deet mee dat de aanvraag geen aaneiding geeft tot het maken van opmerkingen; Geet op de bespreking van dit dossier in de Provinciae Miieuvergunningscommissie d.d. 7 januari 2015, waarbij het vogende werd gested: De aanvraag gaat over het hernieuwen van de grondwaterwinnng. Deze werd op 10 maart 2005 vergund voor een termijn van 10 jaar, de rest van de aanvraag voor een termijn van 20 jaar. Er wordt een afwijking gevraagd op de meting grondwaterpei en de stiegtijd om grondwaterpei in de productieputten te meten. Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend, we een opmerking van de NMBS waarin verwezen wordt naar de wet op de poitie der spoorwegen. Het advies van het coege van burgemeester en schepenen van Lomme is gunstig. Het advies van LNE en de VMM Afdeing operationee waterbeheer is gunstig incusief de gevraagde afwijking. De miieuadviseur van het bedrijf kreeg inzage in de adviezen. Omdat ae adviezen gunstig zijn ziet de expoitant af van zijn vraag om gehoord te worden. Het advies van de PMVC is bijgevog unaniem gunstig voor een termijn eindigend op 10 maart 2025 (eindtermijn basisvergunnng). Kenmerk V2014N Bijagen

9 Geet op de igging van de inrichting in een industriegebied van het gewestpan Neerpet-Bree; Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimteijke aspecten, gested kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de miieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimteijke en stedenbouwkundige voorschriften; Overwegende dat de aanvraag gaat over het hernieuwen van de 3 grondwaterwinningen, die destijds werden vergund voor een beperkte termijn van 10 jaar, de rest van de basisvergunning is vergund voor een termijn van 20 jaar, eindigend op 10 maart 2025; Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 3 putten met een diepte van ek 171; dat er water onttrokken wordt uit het Zand van Diest (HCOV-code 0252, afgesoten); dat de winning zich bevindt in grondwaterichaam CKS_0200_GWL_1 in goede kwantitatieve toestand; dat het beoogde gezamenijk maximaa debiet m3d en m3j bedraagt; dat deze watervoerende aag in staat is het gevraagde debiet te everen; dat de huidige aanvraag een hernieuwing betreft van de grondwaterwinning zonder wijziging van het vergunde debiet, dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt voor vogende doeeinden: eigenijke processen en wasdoeeinden; dat bijgevog de gevraagde vergunning voor de grondwaterwinning vereend kan worden voor een termijn van 20 jaar samenvaend met de eindtermijn van de basisvergunning van de inrichting (10 maart 2005); Overwegende dat, vanuit oogpunt van miieuaspecten, rationee grondwaterverbruik en -gebruik en het agemeen waterbeheer, gested kan worden dat de risico's voor de externe veiigheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende agen, het eefmiieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naeving van de in dit besuit opgeegde miieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Overwegende dat het bedrijf een ontheffing tot het opsteen van een MER heeft ingediend voor de grondwaterwinning; Overwegende dat door de Dienst Mer op 18 september 2014 vogende besissing werd genomen: "Gezien de effecten vodoende beschreven zijn en hieruit bijkt dat het project geen aanzienijk negatieve gevogen za hebben voor het miieu en dat een project-mer geen nieuwe of bijkomende gegevens over dergeijke effecten za bevatten, kan geconcudeerd worden dat dit verzoek tot ontheffing van de m.e.r.-picht vodoende informatie bevat om het aspect miieu een vowaardige paats te geven bij de besuitvorming. Bijgevog wordt een ontheffing van de verpichting tot het opsteen van een project-mer vereend voor het project "Hervergunning en uitbreiding van de grondwaterwinning van ViskoTeepak NV, geegen Maatheide 81 te 3920 Lomme"; Overwegende dat deze ontheffing wordt vereend voor een termijn van 4 jaar; Overwegende dat art van Varem bepaat dat jaarijks het grondwaterpei gemeten moet worden in ae winnings- en peiputten na het stieggen van de grondwaterwinning gedurende minstens 24 uur; dat het bedrijf vraagt om deze verpichte jaarijkse rustmetingen te mogen uitvoeren na een stistand van de winning van 6 uur aangezien 24 uur stieggen van de grondwaterwinning zou impiceren dat er een productiestistand zou moeten optreden en het bedrijf vocontinu produceert; dat deze afwijking kan aanvaard worden mits as bijzondere voorwaarde wordt opgeegd dat, in afwijking van Artike van Varem, het vostaat het grondwaterpei in rust jaarijks op te meten na een voedige stistand van de winning gedurende minimaa 6 uren; Overwegende dat de expoitant een vrijsteing vraagt op de bepaingen van art van Varem inzake het paatsen van een pebuis; dat uit het dossier bijkt dat het grondwaterpei in de productieputten zonder beschadiging van de peimeetapparatuur gemeten kan worden waardoor de aaneg van een pebuis niet vereist is; dat bijgevog, voor de 3 bestaande productieputten, de gevraagde afwijking wordt toegestaan; Overwegende dat, vanuit oogpunt van miieuaspecten, gested kan worden dat de risico's voor de externe veiigheid, de hinder, de effecten op het eefmiieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naeving van de in dit besuit opgeegde miieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Kenmerk V2014N Bijagen

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning

HulpverleningsDienst Kennemerland Beleid & Ondersteuning HupvereningsDienst Kennemerand Beeid & Ondersteuning Brandweerzorg Gezondheidszorg Retouradres Postbus 4 2 GM Haarem de raden van de gemeenten Bennebroek, Beverwijk, Boemendaa, Haarem, Haaremmeriede en

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

Armoede bij mensen met beperkingen

Armoede bij mensen met beperkingen Resutaten van onderzoek naar oorzaken, gevogen voor incusie, preventie en benodigde ondersteuning Armoede bij mensen met beperkingen Martin Schuurman, Hans Kröber, Manon Verdonschot Coofon Armoede bij

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze

Formulier. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Lenze Tite: Agemene verkoop- en everingsvoorwaarden Lenze Deze agemene voorwaarden zijn van toepassing op ae overeenkomsten inzake de verkoop en evering van goederen en/of diensten, waaronder in beginse tevens

Nadere informatie

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid

6 Directeuren. vertellen over duurzaamheid range roya haskoning nieuwsbrief > speciae editie > najaar 2007 focus 2 Van Haderen stuurt op energiebesparing 5 Parkeren onder de grachten 6 Directeuren verteen over duurzaamheid 8 Beevingsonderzoek DSM

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GOEP/gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 34023/3/1/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY voor een inrichting gelegen Industrielaan

Nadere informatie

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel

De nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel De nieuwe oopbaan van het gerechtspersonee 1 2 Voorwoord Beste ezer, De manier waarop hoven en rechtbanken beheerd worden, is in voe evoutie. Een modern personeesbeeid is in dezer van essentiee beang.

Nadere informatie

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl

Finanzien 2010-3. Bevoegd gezag mag mailbox bekijken. jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.nl www.ncf-or.nl Finanzien 2010-3 Bevoegd gezag mag maibox bekijken Magazine voor de eden van de Nederandse Categoriae vakvereniging Financiën jaargang 14 verschijnt 11 x per jaar www.ncf-ned.n www.ncf-or.n Inhoudsopgave

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage. Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven

Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage. Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven Bestek: LNE/AMNE/MER/RLB/Energie/2007 Eindversie 29 oktober

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63

VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING. 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 VERZOEKSCHRIFT TOT VERNIETIGING VOOR : 1. De heer Jan VANDEPITTE, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Hazegrasstraat 63 Eerste verzoeker 2. De heer Daniel LIERMAN, die woont te 8300 KNOKKE-HEIST, Zoutelaan

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012. Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel.

ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012. Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel. ONTHEFFINGSSDOSSIER MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012 Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel Pidpa Hidrorio april 2009 Colofon Naam rapport: ONTHEFFINGSDOSSIER, MER

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 0 tijdvak natuurkunde tevens oud programma natuurkunde, Het correctievoorschrift bestaat uit: Reges voor de beoordeing Agemene reges 3 Vakspecifieke reges 4 Beoordeingsmode 5 Inzenden

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

1. OVER HET RODE KRUIS

1. OVER HET RODE KRUIS 1. OVER HET RODE KRUIS Het Rode Kruis houdt zich in meer dan 186 anden bezig met hup aan de meest kwetsbare mensen. De Nederandse vereniging omvat het hee Nederandse Koninkrijk (Nederand, Nederandse Antien

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag

1. ALGEMEEN. 1.1. Onderwerp aanvraag ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door de heer S.J. Koornstra (0592) 36 55 88 en de heer L. Bakx (0592) 36 51 83 Onderwerp: Besluit ten behoeve van Vermilion Oil & Gas Netherlands BV (Bosschasteeg

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

Screening plan-mer-plicht RUP Valentine Verzoek tot raadpleging

Screening plan-mer-plicht RUP Valentine Verzoek tot raadpleging Screening plan-mer-plicht RUP Valentine Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-mer-plicht RUP Valentine te Vilvoorde Opdrachtgever: Stadsbestuur Vilvoorde Grote Markt 1800 Vilvoorde Opdrachthouder:

Nadere informatie

Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013

Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013 Algemene regels bij de keur Wetterskip Fryslân 2013 Algemene regels en vrijstellingen van de vergunningplicht en voorwaarden Aldus vastgesteld in een vergadering van het dagelijks bestuur van Wetterskip

Nadere informatie