SELECTIE- EN BENOEMINGSPROCEDURE TEAMCHEFS B, C EN SECTORHOOFD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SELECTIE- EN BENOEMINGSPROCEDURE TEAMCHEFS B, C EN SECTORHOOFD"

Transcriptie

1 SELECTIE- EN BENOEMINGSPROCEDURE TEAMCHEFS B, C EN SECTORHOOFD Inhoud: 1 Inleiding en grondslag 2 Het vacatureprofiel 3 De selectiecommissie 3.1 Selectiecommissie teamchef B en C 3.1 selectiecommissie teamchef B en C Onafhankelijk voorzitter Leden namens het bevoegd gezag Leden namens de medewerkers 3.2 Selectiecommissie sectorhoofd 4 Trainingen selecteurs 5 Doelgroep 5.1 In de eerste ronde 5.2 tweede en volgende ronde 6 Selectie-eisen 7 Selectie, de werkwijze 7.1 Centrale toetsing harde eisen 7.2 Werkwijze selectiecommissie 7.3 vertrouwelijkheid en waarnemers 8 Diversiteitseisen 9 Benoeming Vacature Profiel 2 Selectiecommissie 3 Selectie Procedure 7 De kandidaat 5 Diversiteit 8 Benoeming 9 Selectie leidinggevenden procedurebeschrijving Pagina 1

2 1. Inleiding en grondslag Door de minister van veiligheid en justitie en de politievakbonden zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de functies teamchef B, teamchef C en sectorhoofd uit het Landelijke functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) bij de reorganisatie van de Nederlandse politie worden ingevuld. Dit gebeurt op een eigenstandige wijze. De juridische grondslag is opgenomen in artikel 55 jc van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (Barp). Het artikel luidt: Tijdens de reorganisatie Politiewet 2012 is dit hoofdstuk niet van toepassing op de procedure voor het benoemen en vervullen van de functies sectorhoofd, teamchef B en teamchef C. Deze functies worden vervuld op grond van een in de Commissie als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994, vastgestelde selectie-en benoemingsprocedure. Dit document geeft vorm en inhoud aan de in het artikel 55jc Barp genoemde vastgestelde selectie- en benoemingsprocedure. In het overleg van 28 november 2013 tussen de minister en de politievakorganisaties is over de procedure overeenstemming bereikt en is deze vastgesteld. De selectie en benoeming van de genoemde functies Teamchef B, C en sectorhoofd dient conform de overeengekomen procedure te worden uitgevoerd. 2. Het vacatureprofiel Vacature-invulling vindt plaats op basis van vacatureprofielen. Een vacatureprofiel bestaat uit de volgende elementen: De eisen uit de onderhavige functiebeschrijving uit het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). De LFNP-eisen betreffen: kern van de functie, functie-eisen, vastgestelde competenties. De politievakbonden krijgen de gelegenheid te toetsen of de vacatureprofielen in overeenstemming zijn met het LFNP. Omschrijving van de eenheid/onderdeel, afdeling/dienst, team Eisen nationale politie. Voor de drie functies wordt een beperkt aantal eisen gesteld die de ambities van de nationale politie t.a.v. operationeel leiderschap, professionele ruimte en medewerker participatie ondersteunen. Die eisen blijven binnen de bandbreedte die het LFNP daar aan stelt. Situationele eisen, bestaande uit: o Eisen vanuit de context en de opgave. De eenheidsleiding of directeur voegt deze toe of hij/zij overlegt met burgemeester en het openbaar ministerie en eventuele andere bronnen over de invulling van deze eisen voor specifiek de o vacatureprofielen van de chefs van de territoriale eenheden of de opsporing. De teams bepalen zelf welke situationele eisen zij aan hun leidinggevende stellen. Die eisen mogen niet in strijd zijn met de LFNP-functiebeschrijving. Indien het de eenheidsleiding/directeur of een team niet lukt om binnen de gestelde deadline informatie aan te leveren, zal dit onderdeel niet in het vacatureprofiel worden opgenomen en wordt volstaan met het standaard profiel. 3. De sectiecommissie Er is een onderscheid tussen de samenstelling van de commissies voor de selectie van de teamchefs B, C en het sectorhoofd. 3.1 selectiecommissie teamchef B en C De selectiecommissie bestaat uit: Onafhankelijk voorzitter o De onafhankelijk voorzitter wordt aangewezen door het bevoegd gezag. De voorzitter voldoet in ieder geval aan de volgende eisen: Selectie leidinggevenden procedurebeschrijving Pagina 2

3 o Onafhankelijk Is op geen enkele wijze direct of indirect belanghebbende. Heeft de kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van personeelsselectie en bij het bewaken van het proces binnen een selectiecommissie en zijn van technisch voorzitter. Heeft voldoende senioriteit om op het proces te interveniëren naar alle betrokkenen. De voorzitter heeft de volgende taken: het technisch voorzitterschap t.b.v. objectiviteit en zorgvuldige procesbegeleiding Het inbrengen van deskundigheid in op het gebied van personeelsselectie Leden namens het bevoegd gezag o Het bevoegd gezag wijst twee medewerkers aan die al zijn aangesteld als leidinggevende. Als bevoegd gezag wordt in dit verband gezien de politiechef of directeur Leden namens de medewerkers o De medewerkers kiezen drie selecteurs uit hun midden. Voor die voordracht is geen goedkeuring van het bevoegd gezag vereist. o Ten minste één van de drie medewerker selecteurs is werkzaam in het team waar de te selecteren leidinggevende direct leiding aan gaat geven. De overige medewerkers komen uit de directe omgeving van dat team. o Het team kiest haar medewerker selecteur(s) uit haar midden. Het selecteren van leidinggevenden gebeurt voorafgaand aan de personele plaatsing van de medewerkers. Om die reden is het nog niet met zekerheid bekend welke medewerkers deel gaan uitmaken van het nieuwe team. Wel is dat met een grote mate van waarschijnlijkheid aan te geven. Tevens ligt de nadruk meer op het vertrouwen dat de medewerkers selecteurs van hun collega s genieten om bij te dragen aan het selecteren van de juiste leidinggevenden, dan op het gegeven dat zij met zekerheid deel gaan uit maken van het onderhavige team. 3.2 selectiecommissie sectorhoofd De commissie voor de selectie van de sectorhoofden kent de volgende afwijking ten opzichte van de commissie voor de teamchefs B en C. De medewerkers selecteurs bestaan uit: o Ten minste twee (al benoemde) teamchefs B of C Indien er minder dan drie teamchefs onder de leiding van het te selecteren sectorhoofd komen te vallen, wordt de derde medewerker selecteur een medewerker uit een van de teams waar het sectorhoofd leiding aan geeft. De medewerker wordt gekozen door de medewerkers die onder het sectorhoofd komen te vallen. 4. Trainingen selecteurs Leden van de selectiecommissies (medewerkers én leidinggevenden) worden getraind in selectie, mede in verband met de consistentie Hier wordt als volgt uitvoering aan gegeven: Verplichte training train de trainer voor de onafhankelijk voorzitters De onafhankelijk voorzitters worden getraind door trainers van de School voor Politieleiderschap van de Politieacademie. Het doel is hen voor te bereiden op de methodiek en werkwijze, hun rol en positie en handvatten te geven om hun selectiecommissies te trainen. Verplichte training selectieproces voor alle leden selectiecommissie Voordat de briefselectie start, krijgen alle leden van de selectiecommissie een training, die door de voorzitter wordt gegeven. Deze training is specifiek gericht op de aanstaande selectie leidinggevenden, de methodiek en werkwijze, een ieders rol en het proces. Informatie over het LFNP aangaande de rol van de leidinggevenden in het systeem van LFNP zal onderdeel uitmaken van deze verplichte training. Aansluitend zal de voorzitter met zijn commissie de vacatureprofielen doornemen. Selectie leidinggevenden procedurebeschrijving Pagina 3

4 Facultatieve (zwaar aanbevolen) training algemene selectievaardigheden (waaronder STAR-methodiek) voor alle leden selectiecommissie. Medewerkers die aangeven een dergelijke training al eerder te hebben gevolgd, worden vrijgesteld van de verplichting deze nu te volgen. Deze training zal worden gegeven door een extern trainingsbureau en duurt 1 dag. Deze training is bedoeld voor selecteurs die geen of weinig ervaring hebben met het voeren van selectiegesprekken of voor degenen die dat wel hebben maar hun vaardigheden willen ophalen. De training richt zich op het voeren van selectiegesprekken, de STAR methodiek en criteriumgericht interviewen. De bovenstaande trainingen zijn primair gericht op het voorbereiden van de selecteurs op hun selectietaak en vaardigheden. Om de selecteurs inhoudelijk op vlieghoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen m.b.t. operationeel leiderschap, is het de bedoeling dat vanuit het traject Operationeel Leiderschap de Politiechefs en directeuren gebriefd worden. Zij kunnen dan voor hun eigen eenheid of onderdeel de vertaling maken en dit met hun selecteurs bespreken, in aanwezigheid van OR en waarnemers van de vakbonden, indien gewenst. De tekst in de vacatureprofielen m.b.t. de leidinggevende van de nationale politie is afgestemd met het traject Operationeel Leiderschap. 5. Doelgroep 5.1 In de eerste ronde worden tot de selectie toegelaten: Medewerkers die door de zogenoemde matching LFNP een functie toegewezen hebben gekregen uit het domein leiding. Een leidinggevende functie voor de zogenoemde matching LFNP (functiesbeschrijving op grond van het Fuwa Pol systeem). Daarvan is sprake als uit de functiebeschrijving blijkt dat de functionaris in ieder geval zelfstandig bevoegd was tot het voeren van functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken en/of gesprekken over het persoonlijke ontwikkelingsplan van medewerkers. En: De huidige functieschaal maximaal één schaal hoger of lager is dan de schaal van de functie waarop wordt gesolliciteerd. Indien sprake is van een bezoldigingsschaal die hoger is dan de schaal van de functie waarop de sollicitant is aangesteld, geldt die schaal als vertrekpunt. Tevens geldt: Huidige leidinggevenden die leiding geven aan medewerkers die vallen onder het LFNP domein uitvoering (het operationele politiewerk) mogen alleen solliciteren op leidinggevende functies waarbij leiding gegeven wordt aan medewerkers in het domein uitvoering. Leidinggevenden die leiding geven aan medewerkers in het LFNP domein ondersteuning (de ondersteuning van het operationele politie werk, de zogenoemde Piofach-taken) mogen solliciteren op leidinggevende functies waarbij leiding gegeven wordt aan medewerkers in het domein uitvoering als op leidinggevende functies waarbij leiding wordt gegeven aan medewerkers in het domein ondersteuning. Van dit uitgangspunt kan in bijzondere gevallen worden afgeweken. Die gevallen die in het overleg tussen de minister en de politievakbonden (CGOP) zijn vastgesteld zijn: Operationele Begeleiding en Training (OBT), Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) en Politieprofessie. Als het gaat om waarnemers (leidinggevenden en waarvan de waarneming is gestart oude regio situatie) die niet voldoen aan de criteria voor de doelgroep in ronde 1 kan de Politiechef of Directeur beroep doen op de hardheidsclausule. Dit wordt zeer terughoudend toegepast. Het beroep op de hardheidsclausule moet voor besluitvorming worden ingediend bij het verantwoordelijke lid van de Korpsleiding met de portefeuille HRM. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor MD-kandidaten waar een schriftelijk traject onderligt, de formele functie is de uitgangsfunctie voor solliciteren, tenzij er sprake is van harde afspraken gemaakt voor 17 januari 2013 over het aanbieden van een leidinggevende functie, dan dient de organisatie die na te komen. De functie waarop de MD-kandidaat dan mag solliciteren moet de functie zijn waar de organisatie haar verplichting op na moet komen. Ook hier is de hardheidsclausule van toepassing waar de Politichef of Directeur Selectie leidinggevenden procedurebeschrijving Pagina 4

5 beroep op kan doen. Het verantwoordelijke lid van de Korpsleiding met de portefeuille HRM neemt het besluit. 5.2 Tweede en volgende ronde Mocht de eerste ronde van de selectieprocedure uiteindelijk geen kandidaat opleveren die door de selectiecommissie unaniem wordt voorgedragen, dan wordt de vacature breder opengesteld in de volgende volgorde: 1. Voor alle leidinggevenden 2. Voor alle medewerkers tot maximaal 2 schalen hoger en lager 3. Voor alle interne medewerkers 4. externe kandidaten Pas nadat de voordrachten voor de functies teamchef B en C bekend zijn, wordt gestart met de selectie van de functies sectorhoofd. 6 Selectie-eisen Werk- en denkniveau: Voor zowel de teamchef B, teamchef C als sectorhoofd functies is het HBO werk- en denkniveau een harde eis in deze selectieprocedure 1. De kandidaat voldoet aan deze harde eis, indien hij: minimaal een HBO diploma heeft, en/of een gecertificeerde testuitslag of assessment heeft, waaruit blijkt dat hij een HBO werken denkniveau heeft, en/of minimaal 4 jaar op ten minste een schaal 10 functie werkzaam is geweest (conform Conversietabel PO2002), peilmoment hiervoor is 1 maart 2014) Wanneer de kandidaat niet met behulp van bovenstaande zijn werk- en denkniveau kan aantonen, kan hij bij een nader te bepalen bureau een cognitieve capaciteitenmeting laten doen. Kandidaten mogen op maximaal 3 vacatures solliciteren, per ronde. Wordt een kandidaat afgewezen voor een vacature in fase 1, dan kan hij alsnog solliciteren op een vacature in fase 2. Kandidaten solliciteren door het indienen van een sollicitatiedossier (motivatiebrief, CV, meest recente functioneringsverslag(en) (max 2 jaar vanaf datum vacature), indien van toepassing het noodzakelijke bewijsmateriaal zoals potentieel analyse, assessment, diploma of EVC bewijs) en eventuele andere documenten die een medewerker van belang acht. 7 Selectie, de werkwijze 7.1 Centrale toetsing harde eisen (centrale selectiecommissie) Of een kandidaat tot de doelgroep behoort, het werk- en denkniveau en het gegeven dat de kandidaat op maximaal 3 vacatures per ronde solliciteert worden gezien als harde eisen om tot de verdere procedure te worden toegelaten. Deze eisen worden getoetst door een centrale selectiecommissie op grond van de in deze procedurebeschrijving genoemde criteria. Kandidaten die niet aan de harde eisen voldoen, worden niet in behandeling genomen. De bescheiden van alle andere kandidaten worden doorgeleid naar de desbetreffende selectiecommissie(s). Als bewijslast aanleveren voor het feit dat hij of zij een leidinggevende functie vervult of vervulde geldt organieke functiebeschrijving of het resultaat van de matching (de LFNP-functie uit het domein leiding). 1 In de LFNP beschrijving van Sectorhoofd staat WO werk- en denkniveau. Echter, voor deze procedure is het WO werk- en denkniveau voor Sectorhoofd niet van toepassing. Selectie leidinggevenden procedurebeschrijving Pagina 5

6 7.2 Werkwijze selectiecommissies De sollicitatiedossiers die voldoen aan de harde eisen, worden doorgestuurd naar de decentrale selectiecommissie. Er volgt een briefselectie en de commissie selecteert maximaal 5 kandidaten per vacature voor een gesprek. Indien een kandidaat op meerdere vacatures in een eenheid of onderdeel solliciteert, is het mogelijk dat er één gesprek voor meerdere vacatures tegelijk gevoerd wordt, aangezien er met een beperkt aantal selectiecommissies gewerkt wordt. In dit gesprek worden functie-eisen, de competenties en situationele eisen getoetst. Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de zogenoemde STAR-methodiek en er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde formulieren. De commissie komt tot een unanieme voordracht welke kandidaat zij het meest geschikt acht voor de functie. De voordracht van de selectiecommissie is bindend, tenzij het totaal aan voordrachten niet voldoet aan de eisen van diversiteit. De voorzitter begeleidt dit proces van selectie onafhankelijk, als kwaliteitsbewaker, en heeft geen stem. Indien de selectiecommissie niet tot overeenstemming kan komen over een kandidaat, kan deze kandidaat niet voorgedragen worden. Het bevoegd gezag (de korpsleiding) legt de voordracht van de chefs van territoriale eenheden eerst ter instemming voor aan het gezag alvorens het overgaat tot benoeming. Hierover zijn nadere afspraken gemaakt in het artikel 19 overleg. Indien het gezag niet instemt wordt zo snel mogelijk een nieuwe kandidaat voorgedragen. 7.3 vertrouwelijkheid en waarnemers De hele procedure kent een hoge mate van vertrouwelijkheid. Tussendoor worden door niemand uitspraken of mededelingen over gesprekken of mensen gedaan. De vakorganisaties stellen waarnemers bij het selectieproces aan. Het staat deze waarnemers vrij de leden en de voorzitters van de selectiecommissies vragen te stellen over het proces. Informatie die met deze waarnemers gewisseld wordt, mag niet tot de persoon van de kandidaat te herleiden zijn. Bij problemen escaleert de waarnemer in eerste instantie bij de voorzitter, in tweede instantie bij de Politiechef/Directeur 8 Diversiteitseisen Eisen aan diversiteit worden tevoren bepaald. De huidige mate van diversiteit wordt daarvoor in kaart gebracht. De selectiecommissie houdt rekening met de op voorhand vastgestelde eisen van diversiteit (geslacht, herkomst, leeftijd, ervaring). Naar het mogelijke wordt rekening gehouden met het kabinetsbeleid inzake arbeidsgehandicapten. Indien de eenheidsleiding oordeelt dat het totaal van het management onvoldoende voldoet aan de eisen van diversiteit (zoals hierboven genoemd), draagt de eenheidsleiding de betrokken selectiecommissies op de voordracht te heroverwegen. Voordrachten zijn bindend als deze voldoen aan diversiteiteisen. In bijlage 1 staat de wijze waarop de diversiteitseisen worden onderbouwd nader uitgewerkt (Bijlage 1_Diversiteitseisen GOP ). 9 Benoeming De voordrachten van de selectiecommissies zijn bindend, tenzij ze niet voldoen aan de diversiteitseisen. De lijst met voor te dragen kandidaten wordt getoetst aan de mate van diversiteit en voorzien van een advies voorgelegd aan de Politiechef of Directeur. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke impact van het oplossen van dubbelingen. Het Selectie leidinggevenden procedurebeschrijving Pagina 6

7 advies wordt opgesteld door HRM, op verzoek van de projectleider personele reorganisatie. Indien een kandidaat voor 2 functies als eerste genoemd staat en dus dubbel in de lijst met voor te dragen kandidaten voorkomt (dit kan binnen een eenheid/onderdeel maar ook bij meerdere eenheden of onderdelen het geval zijn), dan overlegt de Politiechef/Directeur met de betreffende kandidaat om tot een keus te komen. De selectiecommissie van de opengevallen vacature neemt de overgebleven kandidaten opnieuw in beschouwing. Het resultaat van die beschouwing kan zijn dat er een andere kandidaat wordt voorgedragen, of dat er geen geschikte kandidaat aanwezig is. Indien de Politiechef/Directeur oordeelt dat het totaal van het management onvoldoende voldoet aan de eisen van diversiteit, draagt de Politiechef/Directeur de betrokken selectiecommissies op de voordrachten te heroverwegen. De Politiechef of Directeur stelt uiteindelijk de lijst met voorgedragen kandidaten vast, voor zowel fase 1 als, na akkoord van de korpsleiding, voor fase 2. De politiechef of directeur benoemt. Niet-geselecteerde kandidaten worden opgenomen in het plaatsingsproces personele reorganisatie Selectie leidinggevenden procedurebeschrijving Pagina 7

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015

Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 Bijlage 2 bij Mobiliteitsafspraken 2015 (AMS/GG.145 d.d. 20 november 2015): HPO Selectieprocedure Deze sheets vormen tevens onderdeel van het document AMS/DA.1066 d.d. 7 september 2015 Besproken met: OR

Nadere informatie

Selectie wijkagenten 2014

Selectie wijkagenten 2014 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Bijlage 10a / 16 Werving en Selectie Wijkagent (PvA) Plan van Aanpak Selectie wijkagenten 2014 Opdrachtgever: Programmaraad Personele

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 juli 2015 CGOP ink 1340b v1.2 Telefoon

Nadere informatie

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR

BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR BENOEMINGSPROCEDURE SCHOOLDIRECTEUR Wijchen, juni 2016 VOORAF De benoemingsprocedure schooldirecteur is gebaseerd op: 6.4.2.1 benoemingsprocedure directeuren, handboek Kans & Kleur, 2004, 6.4.2.4 sollicitatiecode,

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken Aan de Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de Beheerder van het Korps landelijke Politiediensten i.a.a. de Korpschefs van de regionale politiekorpsen en het

Nadere informatie

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg

Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Procedure en profielschets kwartiermaker/ directeur ai RUD Zuid-Limburg Inleiding In het kader van de vorming van RUD Zuid-Limburg gaat na de oprichtingsfase de inrichtingsfase van start. Onderdeel van

Nadere informatie

Werving en selectieprocedure medewerkers

Werving en selectieprocedure medewerkers Werving en selectieprocedure medewerkers STATUS: VASTGESTELD 17 APRIL 2007 Inleiding Met deze regeling wordt invulling gegeven aan artikel 11.8 uit de CAO Primair Onderwijs 2006-2008. Dit artikel is als

Nadere informatie

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231.

Conversietabel. Informatief. Geen. Niet van toepassing. Heden. niet van toepassing. Datum 1 februari 2007. Kenmerk 2007-0000036231. Onderdeel DGV/POL Inlichtingen Harry Koster T 070-4266517 F 070-4267440 1 van 6 Aan de korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen, de korpsbeheerder van het Klpd, de voorzitter van het college van

Nadere informatie

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 1 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. Sollicitatiecode Driestar Educatief heeft voor de werving en selectie van haar personeel per 2 april 2013 de navolgende sollicitatiecode vastgesteld conform artikel C-1 cao-hbo. Artikel 1 Het bevoegd gezag

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 maart 2016 CGOP ink 1340c v1.3 Telefoon

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

Sollicitatiecode ref Cao PO

Sollicitatiecode ref Cao PO Sollicitatiecode ref Cao PO BIJLAGE XII SOLLICITATIECODE (behorend bij artikel 11.8 van deze CAO) Artikel 1 Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie

Nadere informatie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie

Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Het vernieuwde MD-huis van de Nederlandse politie Van Regiopolitie naar Nationale Politie - Regeerakkoord Kabinet Rutte 2010 - Nationale Politie op 1 januari 2013 - Betreft: 65.000 medewerkers - Waarvan

Nadere informatie

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding

Leidraad Consult over: het selectiegesprek. Inleiding Leidraad Consult over: het selectiegesprek Inleiding Iedere leidinggevende heeft in zijn of haar functie te maken met het selecteren van personeel. Zij zijn er namelijk voor verantwoordelijk de juiste

Nadere informatie

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71.

SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. SOLLICITATIECODE VOOR DE ORGANISATIES LEIDEN, LEIDERDORP, OEGSTGEEST, ZOETERWOUDE EN SERVICEPUNT71. Artikel 1 Definities a. bestuursorgaan : de betreffende deelnemende organisaties Leiden, Leiderdorp,

Nadere informatie

Procedure, selectie- en adviescommissies en functieprofiel nieuwe directeur veiligheidsregio / regionaal commandant brandweer

Procedure, selectie- en adviescommissies en functieprofiel nieuwe directeur veiligheidsregio / regionaal commandant brandweer 5. 1. Samenvatting voorstel In de zomer gaat de huidige directeur veiligheidsregio/regionaal commandant met pensioen. Voor de werving van de nieuwe directeur veiligheidsregio/regionaal commandant is een

Nadere informatie

3 Selectie en selectiemiddelen

3 Selectie en selectiemiddelen 3 Selectie en selectiemiddelen Het werven van personeel is één, het selecteren ervan is een ander verhaal. Er zullen over het algemeen immers meer kandidaten zijn dan functies, en daarom moet er selectie

Nadere informatie

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX

INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX INVOERINGSPLAN FUNCTIEMIX Inleiding Om directeuren goed te ondersteunen in het proces van de invoering functiemix is door het CPD dit document opgesteld. In dit document wordt een format gegeven voor hoe

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 10 mei 2012 Ons nummer: Willemstad, 23 mei Afd:

Uw nummer (letter): 2012/ Uw brief van: 10 mei 2012 Ons nummer: Willemstad, 23 mei Afd: CURAÇAO Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten Aan de Raad van Ministers t.a.v. de Minister van Algemene Zaken de heer G. Schotte Fort Amsterdam z/n Alhier Uw nummer (letter): 2012/025744

Nadere informatie

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd:

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2013/023567 Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer:

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN

Krammer 8. 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE DIRECTEUREN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. Indien er een directeursvacature ontstaat, wordt dit z.s.m. schriftelijk kenbaar

Nadere informatie

Klacht De klacht heeft betrekking op het niet honoreren van een (bindende) voordracht, uitgebracht

Klacht De klacht heeft betrekking op het niet honoreren van een (bindende) voordracht, uitgebracht in de zaak van Huurdersvereniging Op het Zuiden te Roermond tegen Stichting Wonen Zuid te Roermond. Partijen worden hierna aangeduid als Op het Zuiden en Wonen Zuid. Verloop van de procedure Op het Zuiden

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI

4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI 4.1 Regeling werving en selectie van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI Het bestuur van de stichting r.-k en openbaar primair onderwijs PANTA RHEI gelet op de bepalingen van de

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Inleiding In artikel D.10 van Besluit CHVG no. 5-2000 (Eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleiders, opleidingsinrichtingen en opleidingsinstituten huisartsgeneeskunde)

Nadere informatie

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding

Geldig vanaf 1 december 2008. Inleiding Procedure werving en selectie van personeel aan de Universiteit van Amsterdam 1 Vastgesteld bij besluit van het College van Bestuur van 13 november 2008. Geldig vanaf 1 december 2008 Inleiding Het is de

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Kwaliteitsmanagementsysteem Afkorting KD-22 Datum Pagina 1 van 8 Datum vaststelling : 26-07-2010 Eigenaar : Directeur-bestuurder Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. DOELSTELLING Cavent heeft beleid geformuleerd

Nadere informatie

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het?

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? 1 Voor herplaatsingskandidaten, maart 2015 Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Hoe kunt u zich oriënteren? 4 3. Hoe werkt de belangstellingsregistratie?

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:2606

ECLI:NL:RBZWB:2016:2606 ECLI:NL:RBZWB:2016:2606 Instantie Datum uitspraak 28-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Zaaknummer AWB 15_3224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie

Procedure Werving en Selectie. Procedure Werving en Selectie Wanneer zich binnen Het Sticht (bovenschools- en schoolniveau) een vacature voordoet, wordt uitgegaan van de Sollicitatiecode die onderdeel uitmaakt van de CAO PO 2009, artikel 11.8 (Bijlage XII). Deze

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 8, 15, 22 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 8, 15, 22 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/000680 /003446 /003435 /001902 Uw brief van: Advies

Nadere informatie

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017

GROENLINKS Amsterdam Algemene Ledenvergadering 9 februari 2017 Procedure Kandidaatstelling GroenLinks Amsterdam Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil GroenLinks Amsterdam met een sterke, gevarieerde en aansprekende kandidatenlijst komen. Deze lijst zal worden

Nadere informatie

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING

TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING TOELATINGSREGELING HUISARTSOPLEIDING Versie 1 maart 2005 Inleiding In artikel C.20 lid 1 sub a onder i van het Kaderbesluit CHVG is bepaald dat de opleidingsinstituten over een reglement dienen te beschikken

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier.

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i. De heer José M.N. Jardim Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/001037 2015/011066 Uw brief

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Procedure Werving & Selectie directeur

Procedure Werving & Selectie directeur Procedure Werving & Selectie directeur Behorend bij het beleid Werving & Selectie directiefuncties Onderwerp: Procedure werving & selectie directeur Status: definitief Periode: 1 mei 2012 1 januari 2014

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente

Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Reglement projectbeheerderscommissie Stichting Jongeren Huisvesting Twente Vastgesteld door de Projectbeheerderscommissie: 15 februari 2010 Reglement projectbeheerderscommissie 15 februari 2010 1 Artikel

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Plaatsingsplan reorganisatie Beleidspool Stadszaken Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. AMJ de Winter Telefoon 0235114482 E-mail: amj.de.winter@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr.

Nadere informatie

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs

p LITIE BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN «waakzaam en dienstbaar» Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs BELEIDSREGEL INVOERING OPLEIDINGSPROFIELEN Directie HRM I Werken en Ontwikkelen I Ontwikkeling en Onderwijs 4 mei 2017 «waakzaam en dienstbaar» p LITIE BESLUIT tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Nr. 615 20 december 2016 Regeling werving en selectie GGD IJsselland Het Dagelijks Bestuur van de GGD

Nadere informatie

Sollicitatiecode Stichting PCVOE

Sollicitatiecode Stichting PCVOE Sollicitatiecode Stichting PCVOE 1. Bekendmaking van de vacature De werkgever draagt er zorg voor dat de met betrekking tot de functie en functievervulling relevante informatie wordt verstrekt. 2. Bevestiging

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

VOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE

VOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE PROFIELSCHETS VOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN WMS STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN UTRECHT 1. Stichting Onderwijsgeschillen 3 De organisatie 3 2. De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33372 5 oktober 2015 Reglement behandeling bezwaarschriften politie 2015 De korpschef van politie, in aanmerking nemend

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie

Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie 1 TOP Finance 25 juni 2015 Vragen en antwoorden belangstellingsregistratie kwartiermakers T.b.v. Finance medewerkers 2 1 Functies 1.0 Om welke functies gaat het? Het gaat om de volgende functies: Manager

Nadere informatie

de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Aan d.t.k.v. 1 Grondslag

de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Aan d.t.k.v. 1 Grondslag Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Uw nummer (letter): 2013/024502 2013/027497 Onderwerp: Bijlagen: Uw brief van: 24 april

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE

REGELING WERVING EN SELECTIE REGELING WERVING EN SELECTIE Inleiding Bij het ontstaan van een vacature op één van de scholen stelt de desbetreffende directie de algemeen directeur hiervan in kennis. Onder diens verantwoording zal dan

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

Digi W&S. Niet harder maar Slimmer werken. DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC

Digi W&S. Niet harder maar Slimmer werken. DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC Digi W&S Niet harder maar Slimmer werken DiGiW&S is een dienstverlening van DiGiEVC 1 DIGI W&S Werving & Selectie Tool Voor een duurzame en efficiënte W&S-procedure: DiGi W&S Tool ondersteunt van opstellen

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr.

SAMENVATTING. het bestuur van de Stichting A, gevestigd te B, verzoeker, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. SAMENVATTING 105620-13.02 Instemmingsgeschil PO - artikel 12 lid 1 onder i WMS (vaststelling of wijziging beleid personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie) De PGMR heeft instemming

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier. 1 Grondslag

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier. 1 Grondslag Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Algemene Zaken De heer I. Asjes Fort Amsterdam Alhier Uw nummers (letters): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/013666 2014/061604 2015/025109 Uw brief van: 20 mei

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie

Kennisnet sollicitatiecode. gedragscode voor werving en selectie Kennisnet sollicitatiecode gedragscode voor werving en selectie Inhoud 0. DOCUMENT GESCHIEDENIS... 2 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. ONTSTAAN VAN DE VACATURE... 3 3. WERVING... 3 4. SELECTIEFASE... 4 5. NADER

Nadere informatie

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i:

3.1. WERVING EN SELECTIE. REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i. KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: 3.1. WERVING EN SELECTIE REGELGEVING Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i KERN Wet medezeggenschap onderwijs, artikel 7i: I. VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE AANSTELLING

Nadere informatie

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen Functieomschrijving Wij zijn op zoek naar een hoofd voor de afdeling die kennis heeft

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35578 3 juli 2017 Besluit tot invoering van de LFNP-opleidingsprofielen De korpschef van politie Gelet op De Regeling

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-065 Houten, 2 oktober 2014 Onderwerp: Voordracht benoeming griffier Beslispunten: Ingaande 1 januari 2015 de heer W. van Zanen uit Amsterdam aanstellen

Nadere informatie

De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv.

De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier. Aan dtkv. Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Alhier Uw nummers (letters): 2016/008385 2015/045132 Uw brief van: 9 maart

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS. STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht

PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS. STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht PROFIELSCHETS VOORZITTER EN VICEVOORZITTER LANDELIJKE COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS STICHTING ONDERWIJSGESCHILLEN, Utrecht 1 Stichting Onderwijsgeschillen 3 De organisatie 3 2 De Landelijke

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

10.0. Voordracht benoeming griffier

10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming griffier Inhoudsopgave 10.0. Voordracht benoeming griffier... 2 Raadsvoorstel voordracht benoeming griffier... 3 10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming

Nadere informatie

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd:

Aan d.t.k.v. 15 jan 2014 Ons nummer: Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Drs. S.M. Palm Molenplein Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2014/001495/001492/001497 Uw brief van: Advies inzake

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Datum 27 oktober 1998 Aan de Korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Raadsvoorstel RST PO Nr Houten, 6 december 2012 Voordracht benoeming griffier

Raadsvoorstel RST PO Nr Houten, 6 december 2012 Voordracht benoeming griffier Raadsvoorstel RST PO Nr. 2012-083 Houten, 6 december 2012 Voordracht benoeming griffier Onderwerp: Voordracht benoeming griffier Beslispunten: Ingaande 1 maart 2013 mevrouw mr. J.G.S. Pijnenborg uit Soest

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel.

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel. Procedure burgemeestersbenoemingen De procedureregels bij burgemeestersbenoemingen zijn neergelegd in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2012 nr. 0000404807en

Nadere informatie